Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Text

sañjaya uvāca
nāhaṁ veda vyavasitaṁ
pitror vaḥ kula-nandana
gāndhāryā vā mahā-bāho
muṣito ’smi mahātmabhiḥ
sañjaya uvāca
nāhaṁ veda vyavasitaṁ
pitror vaḥ kula-nandana
gāndhāryā vā mahā-bāho
muṣito ’smi mahātmabhiḥ

Synonyma

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya řekl; na — ne; aham — já; veda — znám; vyavasitam — záměr; pitroḥ — strýců; vaḥ — tvých; kula-nandana — ó potomku kuruovské dynastie; gāndhāryāḥ — Gāndhārī; — ani; mahā-bāho — ó veliký králi; muṣitaḥ — oklamán; asmi — byl jsem; mahā-ātmabhiḥ — těmi velkými dušemi.

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya said; na — not; aham — I; veda — know; vyavasitam — determination; pitroḥ — of your uncles; vaḥ — your; kula-nandana — O descendant of the Kuru dynasty; gāndhāryāḥ — of Gāndhārī; — or; mahā-bāho — O great King; muṣitaḥ — cheated; asmi — I have been; mahā-ātmabhiḥ — by those great souls.

Překlad

Translation

Sañjaya řekl: Můj drahý potomku kuruovské dynastie, nemám žádné zprávy o záměrech tvých dvou strýců a Gāndhārī. Ó králi, byl jsem těmito velkými dušemi oklamán.

Sañjaya said: My dear descendant of the Kuru dynasty, I have no information of the determination of your two uncles and Gāndhārī. O King, I have been cheated by those great souls.

Význam

Purport

Zjištění, že velké duše někdy klamou ostatní, může být překvapující, ale ve skutečnosti to dělají jedině v zájmu velkého cíle. Je řečeno, že i Pán Kṛṣṇa radil Yudhiṣṭhirovi, aby lhal Droṇācāryovi, a to bylo také v zájmu velkého cíle, jelikož Pán si to tak přál. Uspokojení Pána je měřítkem pravosti, a nejvyšší dokonalostí života je uspokojovat Pána plněním svých předepsaných povinností. To je prohlášení Gīty a Bhāgavatamu.* Dhṛtarāṣṭra a Vidura, které následovala Gāndhārī, neprozradili své rozhodnutí Sañjayovi, přestože jako osobní pomocník byl stálým společníkem Dhṛtarāṣṭry. Sañjaya si nikdy nemyslel, že by Dhṛtarāṣṭra mohl cokoliv udělat, aniž by se s ním poradil. Dhṛtarāṣṭrův odchod z domova byl však tak důvěrnou záležitostí, že o něm nemohl říci ani Sañjayovi. Také Sanātana Gosvāmī oklamal vězeňského strážce, když utíkal, aby se setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, a stejně tak Raghunātha dāsa Gosvāmī oklamal svého kněze a nadobro odešel z domova, aby uspokojil Pána. Pro uspokojení Pána je dobré cokoliv, jelikož to má vztah k Absolutní Pravdě. I my jsme dostali příležitost oklamat rodinné členy a odejít z domova, abychom se mohli zaměstnat ve službě Śrīmad-Bhāgavatamu. V zájmu velkého cíle to bylo nutné a při takové transcendentální lsti nikdo nic neztrácí.

*yataḥ pravṛttir bhūtānāṁ/ yena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya/ siddhiṁ vindati mānavaḥ
(Bg. 18.46)
ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā/ varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya/ saṁsiddhir hari-toṣaṇam
(Bhāg. 1.2.13)

That great souls cheat others may be astonishing to know, but it is a fact that great souls cheat others for a great cause. It is said that Lord Kṛṣṇa also advised Yudhiṣṭhira to tell a lie before Droṇācārya, and it was also for a great cause. The Lord wanted it, and therefore it was a great cause. Satisfaction of the Lord is the criterion of one who is bona fide, and the highest perfection of life is to satisfy the Lord by one’s occupational duty. That is the verdict of Gītā and Bhāgavatam.* Dhṛtarāṣṭra and Vidura, followed by Gāndhārī, did not disclose their determination to Sañjaya, although he was constantly with Dhṛtarāṣṭra as his personal assistant. Sañjaya never thought that Dhṛtarāṣṭra could perform any act without consulting him. But Dhṛtarāṣṭra’s going away from home was so confidential that it could not be disclosed even to Sañjaya. Sanātana Gosvāmī also cheated the keeper of the prison house while going away to see Śrī Caitanya Mahāprabhu, and similarly Raghunātha dāsa Gosvāmī also cheated his priest and left home for good to satisfy the Lord. To satisfy the Lord, anything is good, for it is in relation with the Absolute Truth. We also had the same opportunity to cheat the family members and leave home to engage in the service of Śrīmad-Bhāgavatam. Such cheating was necessary for a great cause, and there is no loss for any party in such transcendental fraud.