Skip to main content

Sloka 36

ТЕКСТ 36

Verš

Текст

uddāma-bhāva-piśunāmala-valgu-hāsa-
vrīḍāvaloka-nihato madano ’pi yāsām
sammuhya cāpam ajahāt pramadottamās tā
yasyendriyaṁ vimathituṁ kuhakair na śekuḥ
уддма-бхва-пиунмала-валгу-хса-
врӣвалока-нихато мадано ’пи йсм
саммухйа чпам аджахт прамадоттамс т
йасйендрийа виматхиту кухакаир на еку

Synonyma

Пословный перевод

uddāma — velice vážný; bhāva — výraz; piśuna — vzrušující; amala — neposkvrněný; valgu-hāsa — nádherně se usmívající; vrīḍa — koutkem oka; avaloka — pohlížející; nihataḥ — přemohly; madanaḥ — Amor (nebo amadana–velice snášenlivý Śiva); api — rovněž; yāsām — jejichž; sammuhya — přemožený; cāpam — luky; ajahāt — odložil; pramada — žena, která může pobláznit; uttamāḥ — vysokého stupně; — všechny; yasya — jehož; indriyam — smysly; vimathitum — znepokojit; kuhakaiḥ — magickými kouzly; na — nikdy; śekuḥ — byla schopná.

уддма — очень печальное; бхва — выражение; пиуна — волнующие; амала — безупречные; валгу-хса — прекрасная улыбка; врӣа — уголками глаз; авалока — глядя; нихата — побеждали; мадана — Купидон (или амадана – обладающий великим терпением Шива); апи — также; йсм — чьи; саммухйа — будучи побежден; чпам — лук; аджахт — отбросил; прамада — сводящая с ума женщина; уттам — в высшей степени; т — все; йасйа — чьи; индрийам — чувства; виматхитум — беспокоить; кухакаи — магическими уловками; на — никогда; еку — был способен.

Překlad

Перевод

Přestože všechny nádherné úsměvy královen a jejich kradmé pohledy byly neposkvrněné a vzrušující a přestože samotného Amora mohly donutit, aby přemožen odložil luk, a i snášenlivý Śiva jim mohl padnout za oběť, přesto žádná jejich magická kouzla a žádné půvaby nemohly vzrušit smysly Pána.

Прекрасные улыбки цариц и взгляды, которые они бросали украдкой, были чисты и волнующи. Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук, и даже стойкий Шива мог пасть их жертвой, и все же, невзирая на их волшебные чары и привлекательность, они не могли взволновать чувства Господа.

Význam

Комментарий

Cesta spasení, cesta zpátky k Bohu, nikdy nepřipouští společnost žen a celý systém sanātana-dharma nebo varṇāśrama-dharma spolčování se ženami zakazuje či alespoň omezuje. Jak lze potom přijmout za Nejvyšší Osobnost Božství někoho, kdo se oddává více než šestnácti tisícům manželek? Takovou otázku může někdy položit zvídavý člověk, který chce skutečně poznat transcendentální povahu Nejvyššího Pána. Jako odpověď na takové otázky mudrci v Naimiṣāraṇyi probrali transcendentální charakter Pána v tomto a dalších verších. Jasně se zde říká, že přitažlivé ženské rysy, které mohou přemoci Amora nebo i nanejvýš snášenlivého Pána Śivu, nemohly přemoci smysly Pána. Zaměstnáním Amora je podněcovat světský chtíč. Celý vesmír se pohybuje na popud Amorových šípů. Všechny činnosti na světě se točí kolem přitažlivosti mezi mužem a ženou. Muž hledá partnerku podle svého vkusu a žena hledá vhodného partnera; to jsou hmotné pohnutky. Jakmile se muž se ženou spojí, hmotné otroctví živé bytosti je ihned pevně uzamčené pohlavním vztahem, a v důsledku toho se jejich sladký domov, rodná zem, tělesní potomci, společnost, přátelství a hromadění majetku stává iluzorním polem jejich činností a takto se projevuje nezdolná připoutanost k dočasné hmotné existenci, která je plná strádání. Těm, kteří jsou na cestě spasení a kteří chtějí zpátky domů, zpátky k Bohu, tedy všechny pokyny písem obzvláště doporučují osvobodit se od všech těchto druhů hmotné připoutanosti. A to je možné jedině ve společnosti oddaných Pána, kterým se říká mahātmové. Amor vystřeluje své šípy na živé bytosti, aby začaly šílet po opačném pohlaví, bez ohledu na krásu příslušného protějšku. Amorovo dráždění probíhá i ve zvířecí společnosti, jejíž členové se očím civilizovaných národů jeví jako oškliví. Vliv Amora se tedy uplatňuje i v těch nejošklivějších podobách, o dokonale krásných tvorech ani nemluvě. Pán Śiva, který je uznávaný jako nejtolerantnější, byl také zasažen Amorovým šípem, neboť i on začal šílet po Mohinī, inkarnaci Pána, a sám uznal, že byl poražen. Tento Amor ovšem podlehl vážnému a vzrušujícímu chování bohyní štěstí a s pocitem porážky dobrovolně odložil svůj luk a šíp. Tak krásné a přitažlivé byly královny Pána Kṛṣṇy. Přesto však nemohly vzrušit transcendentální smysly Pána. Je tomu tak proto, že Pán je naprosto dokonalý ātmārāma, neboli soběstačný. Pro Své osobní uspokojení nepotřebuje žádnou vnější pomoc. Královny tedy nemohly uspokojit Pána svojí ženskou přitažlivostí, ale uspokojovaly Ho svojí upřímnou láskou a službou. Čistá transcendentální láskyplná služba byla jediným způsobem, jak mohly Pána uspokojit, a Pán se k nim na oplátku s radostí choval jako ke Svým manželkám. Takto uspokojený jejich čistou službou a ničím jiným jim jejich službu opětoval jako věrný manžel. Neměl jinak žádný důvod přijímat tolik manželek. Je manželem každého, ale k tomu, kdo Ho tak přijímá, se chová příslušným způsobem. Tuto čistou lásku k Pánu nelze nikdy srovnávat se světským chtíčem. Je ryze transcendentální. A důstojné jednání královen, které projevovaly přirozeně ženským způsobem, bylo také transcendentální, neboť své pocity vyjadřovaly v transcendentální extázi. Již v předchozím verši bylo vysvětleno, že Pán sice vypadal jako obyčejný manžel, ale ve skutečnosti byly Jeho vztahy s Jeho manželkami transcendentální, čisté a nepodmíněné kvalitami hmotné přírody.

Путь спасения, то есть путь возвращения к Богу, строго запрещает общение с женщинами, и вся система санатана-дхармы или варнашрама-дхармы запрещает или ограничивает общение с женщинами. Как же тогда можно признавать Верховной Личностью Бога того, кто привязан более чем к шестнадцати тысячам жен? Этот уместный вопрос вполне может возникнуть у любознательных людей, действительно стремящихся постичь трансцендентную природу Верховного Господа. И чтобы ответить на подобные вопросы, мудрецы Наймишараньи в этом и последующих стихах обсудили трансцендентные качества Господа. Из этого стиха следует, что те женщины своей привлекательностью могли сразить Купидона или даже самого стойкого из стойких, Господа Шиву, но не могли завладеть чувствами Господа. Занятие Купидона — возбуждать материальное вожделение. Возбужденная стрелой Купидона, вся вселенная приходит в движение. Деятельность мира вертится вокруг влечения друг к другу мужчины и женщины. Мужчина ищет супругу, отвечающую его вкусам, а женщина ищет себе подходящего мужчину. Это является побудительной причиной в любой деятельности. И как только мужчина соединяется с женщиной, половые отношения сразу же накрепко замыкают материальные оковы на живом существе. В результате привязанности и мужчины, и женщины к родному дому, родине, потомству, обществу, дружбе и накоплению богатства образуется ложное поле деятельности, и таким образом проявляется ложное, но неослабевающее влечение к исполненному страданий бренному материальному существованию. Поэтому тем, кто следует путем спасения и хочет вернуться домой, обратно к Богу, все писания особенно советуют избавиться от этого непременного атрибута материальной привязанности. А это возможно только в общении с преданными Господа, которых называют махатмами. Купидон пускает в живое существо свои стрелы, заставляя его сходить с ума по противоположному полу независимо от того, действительно ли прекрасна другая сторона. Проделки Купидона не прекращаются даже в обществах, члены которых подобны животным и выглядят отвратительно с точки зрения цивилизованных народов. Таким образом, влияние Купидона распространяется даже на самые отвратительные формы жизни, не говоря уже о прекрасных и совершенных. Господь Шива, считающийся самым стойким, тоже был сражен его стрелой, и безумно влюбился в воплощение Господа, Мохини, признав себя побежденным. Однако сам Купидон был пленен сдержанным и волнующим поведением богинь процветания и в отчаянии бросил лук и стрелы — так прекрасны и привлекательны были жены Господа Кришны. И все же они не могли взволновать трансцендентные чувства Господа. Это объясняется тем, что Господь — всесовершенный тмрма, самодостаточный. Для Своего личного удовлетворения Ему не требуется никакая посторонняя помощь. Следовательно, царицы не могли удовлетворить Господа своей женской привлекательностью, но они удовлетворили Его своей искренней любовью и служением. Они могли удовлетворить Господа только беспримесным трансцендентным любовным служением, и Господь в ответ на это был рад обращаться с ними как со Своими женами. Таким образом, довольный лишь их беспримесным служением, Господь отвечал на него как верный муж. Другой причины для того, чтобы становиться мужем стольких женщин, у Него не было. Он — муж всех, но тем, кто признает Его таковым, Он отвечает взаимностью. Эту беспримесную любовь к Господу нельзя сравнивать с мирским вожделением. Она полностью трансцендентна. И сдержанность, которую чисто по-женски демонстрировали царицы, тоже была трансцендентной, поскольку их чувства были проявлением трансцендентного экстаза. В предыдущем стихе уже говорилось, что Господь казался обычным мужем, но в действительности Его отношения со Своими женами были трансцендентными, чистыми и необусловленными гунами материальной природы.