Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.1.15

Verš

yat-pāda-saṁśrayāḥ sūta
munayaḥ praśamāyanāḥ
sadyaḥ punanty upaspṛṣṭāḥ
svardhuny-āpo ’nusevayā

Synonyma

yat — jehož; pāda — lotosové nohy; saṁśrayāḥ — ti, kteří nalezli útočiště u; sūta — ó Sūto Gosvāmī; munayaḥ — velcí mudrci; praśamāyanāḥ — pohrouženi v oddanost Svrchovanému; sadyaḥ — okamžitě; punanti — posvěcení; upaspṛṣṭāḥ — pouhým sdružováním se s; svardhunī — posvátné Gangy; āpaḥ — voda; anusevayā — užíváním.

Překlad

Velectěný Sūto, mudrci, kteří nalezli dokonalé útočiště u lotosových nohou Pána, jsou schopni posvětit kohokoliv, kdo s nimi přijde do styku, zatímco voda Gangy posvětí jen po dlouhodobém užívání.

Význam

Čistí oddaní jsou duchovně silnější nežli voda posvátné řeky Gangy. Dlouhodobým užíváním vody z Gangy je možno dosáhnout duchovního očištění. Tohoto očištění však lze dosáhnout okamžitě milostí čistého oddaného Pána. Bhagavad-gītā nám dává pokyny o tom, že kdokoliv, bez ohledu na to, zda se narodil jako śūdra, jako žena nebo jako kupec, může nalézt útočiště u lotosových nohou Pána a vrátit se tak zpět k Bohu. Nalézt útočiště u lotosových nohou Pána znamená nalézt útočiště u čistých oddaných. Čistí oddaní, jejichž jediným úkolem je sloužit, jsou velebeni jmény Prabhupāda a Viṣṇupāda. Tyto tituly označují zástupce lotosových nohou Pána. To znamená, že každý, kdo se odevzdá lotosovým nohám čistého oddaného a přijme ho za svého duchovního mistra, může být okamžitě očištěn. Tito oddaní Pána jsou ctěni stejně jako Pán, neboť se zaměstnávají v nejdůvěrnější službě Pánu. Vysvobozují z hmotného světa pokleslé duše a podle přání Svrchovaného jim umožňují návrat domů, zpět k Bohu. Tito čistí oddaní se v souladu se zjevenými písmy nazývají zplnomocněnci Pána. Upřímný učedník čistého oddaného uctívá svého duchovního mistra stejně jako Pána, sebe však vždy považuje za nepatrného sluhu sluhy Pána. Tak vypadá cesta čisté oddanosti.