Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Otázky mudrců

Sloka 1:
Ó Pane můj, Śrī Kṛṣṇo, synu Vasudeva, ó všudepřítomná Osobnosti Božství, Tobě vzdávám své uctivé poklony. Medituji o Śrī Kṛṣṇovi, neboť On je Absolutní Pravda a původní příčina všech příčin stvoření, udržení a zničení zjevených vesmírů. On si je přímo i nepřímo vědom všeho zjeveného a je nezávislý, protože jiné příčiny nad Ním není. On Sám jako první sdělil védské poznání do srdce Brahmājīho, původní živé bytosti. To On způsobuje, že i velcí mudrci a polobozi propadají iluzi, jako když někoho uhrane iluzorní představa, že vidí vodu v ohni nebo že vidí zem na vodě. Pouze Jeho přičiněním se hmotné vesmíry, dočasně zjevené působením tří kvalit přírody, zdají být skutečné, třebaže skutečné nejsou. Medituji proto o Něm, o Śrī Kṛṣṇovi, který věčně přebývá ve Své transcendentální říši, navždy prosté iluzorních představ hmotného světa. Medituji o Něm, neboť On je Absolutní Pravda.
Sloka 2:
Śrīmad-Bhāgavatam, důsledně zavrhující veškeré náboženství motivované hmotným chtíčem, ustanovuje nejvyšší pravdu, kterou chápou oddaní čistého srdce. Nejvyšší Pravda je realita a je zde oddělená od iluze pro blaho všech. Taková pravda vykořeňuje trojí druh utrpení. Překrásný Śrīmad-Bhāgavatam byl sestaven velkým mudrcem Vyāsadevem (v jeho zralosti) a sám o sobě stačí k realizaci Boha. K čemu jsou potřeba jiná písma? Vyslyšíme-li pozorně a pokorně poselství Bhāgavatamu, bude pěstováním tohoto poznání Svrchovaný Pán okamžitě pevně ustanoven v našem srdci.
Sloka 3:
Ó zkušení a uvážliví lidé! Vychutnejte Śrīmad-Bhāgavatam, který je vyzrálým plodem na stromu přání védské literatury. Splynul ze rtů Śrī Śukadeva Gosvāmīho, a tím ještě zlahodněl, přestože v jeho nektarové šťávě již našli zalíbení všichni, včetně osvobozených duší.
Sloka 4:
Stalo se jednou, že na posvátném místě v lese Naimiṣāraṇyi se shromáždili velcí mudrci vedení mudrcem Śaunakou, aby po tisíc let vykonávali velkolepou oběť pro uspokojení Pána a Jeho oddaných.
Sloka 5:
Jednoho dne, poté co ukončili své ranní povinnosti zažehnutím obřadního ohně, nabídli velcí mudrci úctyhodné místo k sezení Śrīlovi Sūtovi Gosvāmīmu a otázali se ho s velkou pokorou na následující.
Sloka 6:
Mudrci řekli: Slavný Sūto Gosvāmī! Jsi zcela oproštěn od veškerých neřestí. Dobře se vyznáš ve všech písmech duchovního života, a též v Purāṇách a jiných historických spisech, neboť jsi tato písma prostudoval pod patřičným vedením a byl jsi schopen je i vysvětlit.
Sloka 7:
Jako nejstarší mezi učenými Vedantisty, ó Sūto Gosvāmī, znáš dobře učení Vyāsadeva, který je inkarnací Boha. Znáš i další mudrce zběhlé v rozmanitých fyzických i metafyzických vědách.
Sloka 8:
Jelikož jsi pokorný, udělili ti tvoji duchovní mistři všechna požehnání, která si poctivý učedník zaslouží. Můžeš nám proto říci vše, čemu jsi se od nich vědeckým způsobem naučil.
Sloka 9:
Proto tě žádáme — tebe, který jsi požehnán dlouhým životem — vysvětli nám jednoduchým a srozumitelným způsobem, co považuješ za absolutní a konečné dobro pro lidstvo.
Sloka 10:
Věz, ó učený, že v tomto železném věku Kali žijí lidé jen krátkou dobu. Jsou nesnášenliví, leniví, špatně vedení, nešťastní a nade vše jsou stále rozrušení.
Sloka 11:
Existuje mnoho různých spisů a v každém z nich je množství předepsaných povinností, které člověk může vykonávat pouze poté, co se léta věnoval studiím jejich rozličných námětů. Byli bychom rádi, ó mudrci, kdyby jsi laskavě z těchto spisů vybral a vysvětlil pro dobro všech živých bytostí to, co je podstatné. Zajisté budou tvými pokyny všichni v srdci spokojeni.
Sloka 12:
Budiž požehnán, ó Sūto Gosvāmī! Však ty víš, za jakým účelem se Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, zjevil v lůně Devakī jako syn Vasudeva.
Sloka 13:
Dychtíme dozvědět se o Nejvyšším Pánovi, Osobnosti Božství a o Jeho inkarnacích, ó Sūto Gosvāmī. Vysvětli nám laskavě učení předešlých mistrů (ācāryů), neboť takový přednes i poslech duchovně povznáší.
Sloka 14:
Živé bytosti, zapletené do složitých sítí rození a smrti, mohou být okamžitě vysvobozeny, budou-li dokonce i nevědomě zpívat svaté jméno Kṛṣṇy, kterého se obává i zosobněný strach.
Sloka 15:
Velectěný Sūto, mudrci, kteří nalezli dokonalé útočiště u lotosových nohou Pána, jsou schopni posvětit kohokoliv, kdo s nimi přijde do styku, zatímco voda Gangy posvětí jen po dlouhodobém užívání.
Sloka 16:
Je snad někdo v tomto světě, kdo touží po vysvobození od neřestí, které s sebou nese věk svárů, a nechce přitom slyšet o ctnostné slávě Pána?
Sloka 17:
Jeho transcendentální činy jsou velkolepé a spanilé, a velcí mudrci jako Nārada je opěvují. Proto tě prosíme, vyprávěj nám o Jeho dobrodružstvích, která vykonává ve Svých různých inkarnacích. Jsme opravdu nedočkaví!
Sloka 18:
Ó moudrý Sūto, vyprávěj nám laskavě o transcendentálních zábavách nesčetných inkarnací Svrchovaného Pána. Tato dobrodružství plná přízně, tyto zábavy Pána, nejvyššího vládce, jsou projevy Jeho vnitřních sil.
Sloka 19:
Naslouchání transcendentálním zábavám Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, kterého oslavují hymny a modlitby, nás nikdy neunaví. Však ten, kdo vyvinul chuť pro transcendentální vztahy s Ním, nemůže jinak, než se znovu a znovu těšit z poslechu líčení Jeho zábav.
Sloka 20:
Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, spolu s Balarāmem hrál, že je lidskou bytostí. Takto přestrojen vykonal mnoho činů, které jsou opravdu nadlidské.
Sloka 21:
Protože dobře víme, že věk Kali už započal, shromáždili jsme se na tomto posvátném místě, abychom vyslechli transcendentální poselství o Bohu v celém jeho znění. To je podstata naší oběti.
Sloka 22:
Myslíme, že osud nám přál se s tebou, ó dobrotivý, setkat jen proto, abychom tě mohli přijmout jako kapitána na lodi určené osobám, které touží překonat nebezpečný oceán věku Kali, v němž se ztrácejí všechny dobré lidské vlastnosti.
Sloka 23:
Śrī Kṛṣṇa — Absolutní Pravda a Pán všech mystických sil — se již navrátil do Své říše, a proto prosíme, pověz nám, kde mají nyní náboženské zásady své útočiště?