Skip to main content

35. KAPITOLA

CHAPTER 35

Gópí cítí odloučení

The Gopīs’ Feelings of Separation

Gópí z Vrindávanu byly ke Krišnovi tak připoutané, že se nespokojily jenom s tancem rāsa v noci. Chtěly s Ním být a těšit se z Jeho společnosti i ve dne. Když Krišna odešel se svými přáteli pasáčky a krávami do lesa, gópí se nezúčastnily fyzicky, ale jejich srdce šla s Ním. Tak se mohly těšit z Jeho společnosti prostřednictvím silných pocitů odloučení. Získat tento silný pocit odloučení je učení Pána Čaitanji a Jeho přímé učednické posloupnosti Gósvámích. Když nejsme ve fyzickém styku s Krišnou, můžeme se s Ním stýkat jako gópí — prostřednictvím pocitů odloučení. Krišnova transcendentální podoba, vlastnosti, zábavy i doprovod jsou s Ním totožné. Existuje devět způsobů oddané služby. Oddaná služba Krišnovi s pocity odloučení povyšuje oddaného na nejvyšší úroveň dokonalosti, na úroveň gópí.

The gopīs of Vṛndāvana were so attached to Kṛṣṇa that they were not satisfied simply with the rāsa dance at night. They wanted to associate with Him and enjoy His company during the daytime also. When Kṛṣṇa went to the forest with His cowherd boyfriends and cows, the gopīs did not physically take part, but their hearts went with Him. And because their hearts went, they were able to enjoy His company through strong feelings of separation. To acquire this strong feeling of separation is the teaching of Lord Caitanya and His direct disciples, the Six Gosvāmīs. When we are not in physical contact with Kṛṣṇa, we can associate with Him like the gopīs, through feelings of separation. Kṛṣṇa’s transcendental form, qualities, pastimes and entourage are all identical with Him. There are nine different kinds of devotional service. Devotional service to Kṛṣṇa in feelings of separation elevates the devotee to the highest perfectional level, to the level of the gopīs.

Šrínivásáčárja říká v modlitbě k šesti Gósvámím, že se vzdali hmotného bohatství vládní služby a života princů a odešli do Vrindávanu, kde žili jako obyčejní mniši, kteří chodili žebrat od domu k domu. Byli ale tak naplněni pocity odloučení gópí, že každým okamžikem prožívali transcendentální blaženost. Podobně Pán Čaitanja, když pobýval v Džagannáth Purí, byl v rozpoložení Rádhárání odloučené od Krišny. Ti, kdo patří do učednické posloupnosti Mádhva-gaudíja-sampradáji, by měli vždy cítit odloučení od Krišny, uctívat Jeho transcendentální podobu a rozmlouvat o Jeho transcendentálním učení, Jeho zábavách, Jeho vlastnostech a Jeho doprovodu. To je povznese na nejvyšší úroveň oddané dokonalosti. Cítit neustálé odloučení při vykonávání služby Pánu je dokonalost vědomí Krišny.

It is stated in Śrīnivāsācārya’s prayer to the Six Gosvāmīs that they left the material opulences of government service and the princely status of life and went to Vṛndāvana, where they lived just like ordinary mendicants, begging from door to door. But they were so much enriched with the gopīs’ feelings of separation that they enjoyed transcendental pleasure at every moment. Similarly, when Lord Caitanya was at Jagannātha Purī, He was in the role of Rādhārāṇī, feeling separation from Kṛṣṇa. Those who are in the disciplic succession of the Madhva-Gauḍīya-sampradāya should always feel separation from Kṛṣṇa, worship His transcendental form and discuss His transcendental teachings, His pastimes, His qualities and His entourage and His association. That will enrich the devotees to the highest devotional perfection. Feeling constant separation while engaged in the service of the Lord is the perfection of Kṛṣṇa consciousness.

Gópí se mezi sebou bavily o Krišnovi následujícím způsobem. “Mé milé přítelkyně,” řekla jedna gópí, “víte, že když Krišna leží na zemi, opírá se o levý loket a hlavu si drží na levé dlani? Pohybuje svým přitažlivým obočím, jemnými prsty hraje na flétnu a tóny, které vyluzuje, vytvářejí tak pěknou atmosféru, že polobozi z nebeských planet, kteří cestují prostorem s manželkami a milenkami, zastavují svá letadla, ohromeni zvuky Jeho flétny. Ženy polobohů sedící v letadlech se tehdy stydí za svůj zpěv a hudební nadání. Nejen to, ale také zatouží po milostné lásce a jejich vlasy a utažené oděvy se hned uvolní.”

The gopīs used to discuss Kṛṣṇa amongst themselves, and their talks were as follows. “My dear friends,” one gopī said, “do you know that when Kṛṣṇa lies on the ground He rests on His left elbow, and His head rests on His left hand? He moves His attractive eyebrows while playing His flute with His delicate fingers, and the sound He produces creates such a nice atmosphere that the denizens of the heavenly planets, who travel in space with their wives and beloveds, stop their airplanes, for they are stunned by the vibration of the flute. The wives of the demigods who are seated in the planes then become very much ashamed of their singing and musical qualifications. Not only that, but they become afflicted with conjugal love, and their hair and tight clothes immediately loosen.”

Jiná gópí řekla: “Moje milé přítelkyně, Krišna je tak nádherný, že bohyně štěstí vždy spočívá na Jeho hrudi. Stále Ho zdobí zlatý náhrdelník. Krásný Krišna hraje na flétnu proto, aby těšil srdce mnoha oddaných. Je jediným přítelem trpících živých bytostí. Když se krávy a jiná zvířata z Vrindávanu pasou a Krišna začne hrát, přestanou žvýkat, stojí s plnou tlamou, a v ohromení vztyčí uši. Vypadají, jako kdyby nebyla živá, ale namalovaná. Krišnova hra na flétnu je tak přitažlivá, že okouzluje i zvířata. Co potom říci o nás?”

Another gopī said, “My dear friends, Kṛṣṇa is so beautiful that the goddess of fortune always remains on His chest, and He is always adorned with a golden necklace. Beautiful Kṛṣṇa plays His flute in order to enliven the hearts of many devotees. He is the only friend of the suffering living entities. When He plays His flute, all the cows and other animals of Vṛndāvana, although engaged in eating, simply take a morsel of food in their mouths and stop chewing. Their ears raise up and they become stunned. They do not appear alive but like painted animals. Kṛṣṇa’s flute-playing is so attractive that even the animals become enchanted, and what to speak of ourselves.”

Další gópí promluvila: “Moje milé přítelkyně, nejen živá zvířata, ale i neživé věci, jako řeky a jezera, jsou ohromené, když kolem nich přejde Krišna s pavím perem zastrčeným ve vlasech a tělem potřeným vrindávanskými hlinkami. Jelikož má tělo ozdobené lístky a květy, vypadá jako nějaký hrdina. Když hraje na flétnu a s Balarámou svolává krávy, řeka Jamuná přestává téci a čeká, až k ní vánek donese prach z Jeho lotosových nohou. Je stejně nešťastná jako my; ani ona nedostává Krišnovu milost. Jen zůstává strnulá a zastavuje svoje vlny, jako i my přestáváme plakat pro Krišnu, když nás naplňuje očekávání.”

Another gopī said, “My dear friends, not only living animals but even inanimate objects like the rivers and lakes of Vṛndāvana also become stunned when Kṛṣṇa passes with peacock feathers on His head and His body smeared with the minerals of Vṛndāvana. With leaves and flowers decorating His body, He looks like some hero. When He plays on His flute and calls the cows with Balarāma, the river Yamunā stops flowing and waits for the air to carry dust from His lotus feet. But the river Yamunā is unfortunate like us and does not get Kṛṣṇa’s mercy. The river simply remains stunned, stopping its waves, just as we also stop crying for Kṛṣṇa in expectation.” In the absence of Kṛṣṇa the gopīs were constantly shedding tears, but sometimes, when they expected that Kṛṣṇa was coming, they would stop crying. But when they saw that Kṛṣṇa was not coming, then again they would become frustrated and begin to cry.

V Krišnově nepřítomnosti gópí neustále plakaly, ale někdy přestaly naříkat, když čekaly, že se vrátí. Jakmile však zjistily, že Krišna nepřichází, znovu propadly pocitu marnosti a nářku. Krišna je původní Osobnost Božství, původ všech Višnuových podob, a všichni pasáčkové jsou polobozi. Pána Višnua vždy obklopují a uctívají různí polobozi, jako je Pán Šiva, Pán Brahmá, Indra, Čandra a jiní. Když Krišna putoval vrindávanským lesem nebo kráčel po kopci Góvardhanu, doprovázeli Ho pasáčkové krav. Cestou hrál na flétnu, a tak svolával svoje krávy. V Jeho přítomnosti se stromy, rostliny a ostatní vegetace v lese okamžitě staly vědomými si Krišny. Člověk vědomý si Krišny obětuje všechno Krišnovi. Stromy a rostliny nemají příliš vyvinuté vědomí, ale stykem s Krišnou a Jeho přáteli se také stávaly vědomými si Krišny. Pak chtěly dát všechno—vše, co měly — své plody, květy a med, který jim nepřetržitě stékal z větví.

Kṛṣṇa is the original Personality of Godhead, the origin of all Viṣṇu forms, and the cowherd boys are all demigods. So just as Lord Viṣṇu is always worshiped and surrounded by different demigods like Lord Śiva, Lord Brahmā, Indra, Candra and others, when Kṛṣṇa traveled through the Vṛndāvana forest or walked on Govardhana Hill, He was accompanied by the cowherd boys. While walking, He played His flute just to call His cows. Just by His association, the trees, plants and other vegetation in the forest immediately became Kṛṣṇa conscious. A Kṛṣṇa conscious person sacrifices everything for Kṛṣṇa. Although the trees and plants were not very advanced in consciousness, by the association of Kṛṣṇa and His friends they also became Kṛṣṇa conscious. They then wanted to deliver everything – whatever they had – namely their fruits, flowers and the honey incessantly falling from their branches.

Když Krišna procházel podél břehu Jamuny, čelo Mu zdobil pěkný tilak, kolem krku Mu visela girlanda z různých lesních květů a tělo měl potřené pastou ze santálového dřeva a pokryté lístky tulasí. Čmeláci šíleli po sladké vůni naplňující ovzduší. Krišna, potěšený bzučením včel, hrál na flétnu a tyto zvuky byly společně tak příjemné na poslech, že vodní ptáci, jako jeřábi, labutě a kachny, byli okouzleni. Místo aby plavali nebo létali, zkameněli. Zavřeli oči a pohroužili se do meditačního transu, kterým uctívali Krišnu.

When Kṛṣṇa walked on the bank of the Yamunā, He was seen nicely decorated with tilaka on His face. He was garlanded with different kinds of forest flowers, and His body was smeared with the pulp of sandalwood and tulasī leaves. The bumblebees became mad after the fragrance and sweetness of the atmosphere and began to hum. Being pleased by the humming sound of the bees, Kṛṣṇa would play His flute, and together the sounds became so sweet to hear that aquatic birds like cranes, swans and ducks were charmed. Instead of swimming or flying, they became stunned. They closed their eyes and entered a trance of meditation in worship of Kṛṣṇa.

Jedna gópí řekla: “Mé milé přítelkyně, Krišna a Balaráma jsou krásně ozdobeni náušnicemi a perlovými náhrdelníky. Vesele se baví na kopci Góvardhanu, a když Krišna hraje na flétnu, okouzluje celé stvoření a všechno se utápí v transcendentální blaženosti. Mraky při Jeho hře ve strachu z Něho přestanou vydávat hlasité hřmění. Aby nerušily tóny Jeho flétny, jen odpovídají mírným duněním, kterým Krišnovi, svému příteli, blahopřejí.”

One gopī said, “My dear friends, Kṛṣṇa and Balarāma are nicely dressed with earrings and pearl necklaces. They enjoy Themselves on the top of Govardhana Hill, and everything becomes absorbed in transcendental pleasure when Kṛṣṇa plays on His flute, charming the whole created manifestation. When He plays, the clouds stop their loud thundering out of fear of disturbing the vibration of His flute. Instead they respond with mild thunder and so congratulate Kṛṣṇa, their friend.”

Krišna je považován za přítele mraku, protože jak On, tak mrak uklidňují lidi, když jsou rozrušení. Když lidi spaluje příliš velké horko, mrak je utěší deštěm. A když lidi žijící materialistickým životem rozrušuje planoucí oheň hmotných bolestí, vědomí Krišny jim poskytne podobnou úlevu. Mrak i Krišna mají také stejnou barvu, a proto jsou považováni za přátele. S touhou poblahopřát svému významnému příteli mrak nespouštěl na zem vodu, ale déšť malých květů, a aby Krišnu ochránil před prudkými slunečními paprsky, zastínil Mu hlavu jako slunečník.

Kṛṣṇa is accepted as the friend of the cloud because both the cloud and Kṛṣṇa satisfy the people when they are disturbed. When the people are burning due to excessive heat, the cloud satisfies them with rain. Similarly, when people in materialistic life become disturbed by the blazing fire of material pangs, Kṛṣṇa consciousness gives them relief like a cloud. The cloud and Kṛṣṇa, having the same bodily color also, are considered to be friends. Desiring to congratulate its superior friend, the cloud poured not water but small flowers and covered the head of Kṛṣṇa just like an umbrella to protect Him from the scorching sunshine.

Jedna z gópí řekla matce Jašódě: “Moje milá maminko, tvůj syn vyniká mezi všemi pasáčky. Ovládá všechna různá umění, jak ohlídat krávy a jak hrát na flétnu. Skládá vlastní písně a pak přiloží flétnu k ústům, aby je hrál. Když hraje, ať už ráno, nebo večer, všichni polobozi včetně Pána Šivy, Brahmy, Indry a Čandry sklánějí hlavy a s napjatou pozorností poslouchají. I když jsou to velcí učenci a mistři, nechápou, jaká hudba z Krišnovy flétny vychází. Pozorně poslouchají a snaží se ji pochopit, ale jsou jen zmatení a nic víc.”

One of the gopīs told Mother Yaśodā, “My dear Mother, your son is very expert among the cowherd boys. He knows all the different arts of how to tend the cows and how to play the flute. He composes His own songs, and to play them He puts His flute to His mouth. When He plays, either in the morning or in the evening, all the demigods, including Lord Śiva, Brahmā, Indra and Candra, bow their heads and listen with great attention. Although they are very learned and expert, they cannot understand the musical arrangements of Kṛṣṇa’s flute. They simply listen attentively and try to understand, but they become bewildered and nothing more.”

Jiná gópí řekla: “Moje milé přítelkyně, když se Krišna vrací s krávami domů, otisky Jeho chodidel — s praporkem, bleskem, trojzubcem a lotosovým květem—zmírňují bolest, kterou země cítí, když po ní dupou krávy. Kráčí způsobem, který je tak přitažlivý, a nese si svou flétnu. Když na Něho jen pohlédneme, zmocní se nás chtivá touha užívat si v Jeho společnosti. V tom okamžiku nejsme schopny pohybu. Stojíme nehybně jako stromy a ani nevíme o tom, že se nám uvolňují vlasy a šaty.”

Another gopī said, “My dear friends, when Kṛṣṇa returns home with His cows, the footprints of the soles of His feet – with flag, thunderbolt, trident and lotus flower – relieve the pain the earth feels when the cows traverse it. He walks in a stride which is so attractive, and He carries His flute. Just by looking at Him we become lusty to enjoy His company. At that time, our movements cease. We become just like trees and stand perfectly still, unaware that our hair and clothes are loosening.”

Krišna měl mnoho tisíc krav, rozdělených do skupin podle barev, podle kterých se také různě jmenovaly. Když se chystal k návratu z pastvin, sehnal všechny krávy dohromady. Tak jako vaišnavové počítají na růženci se 108 korálky, které zastupují 108 gópí, Krišna počítal na 108 korálcích různá stáda krav.

Kṛṣṇa had many thousands of cows, and they were divided into groups according to their colors. They were also differently named according to color. When He would prepare to return from the pasturing ground, He would gather all the cows. As Vaiṣṇavas count 108 beads, which represent the 108 individual gopīs, so Kṛṣṇa would also count on 108 beads to count the different groups of cows.

“Když se Krišna vrací domů, má na krku girlandu z lístků tulasí,” popisovala Krišnu jedna gópí své přítelkyni. “Položí ruku na rameno některého z pasáčků a začne hrát na svou transcendentální flétnu. Její tóny připomínají zvuky víny, a když je slyší družky černého jelínka, jsou unesené. Přicházejí ke Krišnovi a jsou tak očarované, že bez hnutí stojí a zapomínají na své domovy a manžely. Stejně jako my jsme okouzlené oceánem Krišnových transcendentálních vlastností, jsou laňky okouzlené tóny Jeho flétny.”

“When Kṛṣṇa returns, He is garlanded with tulasī leaves,” a gopī described Him to a friend. “He puts His hand on the shoulder of a cowherd boyfriend and begins to blow His transcendental flute. The wives of the black deer become enchanted upon hearing the vibration of His flute, which resembles the vibration of the vīṇā. The deer come to Kṛṣṇa and become so charmed that they stand still, forgetting their homes and husbands. Like us, who are enchanted by the ocean of the transcendental qualities of Kṛṣṇa, the she-deer become enchanted by the vibration of His flute.”

Jiná gópí řekla matce Jašódě: “Moje milá matko, když se tvůj syn vrací domů, ozdobí se poupaty jasmínu, a aby potěšil a rozradostnil své přátele, hraje na flétnu. Jižní větřík vytváří příjemnou atmosféru, protože je voňavý a chladivý. Nižší polobozi, jako jsou Gandharvové a Siddhové, využívají této atmosféry k tomu, aby se k tvému synovi modlili hrou na trubky a bubny. Krišna je velice laskavý k obyvatelům Vradžabhúmi, Vrindávanu, a když se vrací s krávami a přáteli domů, všichni na Něho vzpomínají jako na toho, kdo zvedl kopec Góvardhan. Nejvýše postavení polobozi, jako je Pán Brahmá a Pán Šiva, při této příležitosti sestupují, aby přednesli své večerní modlitby, a společně s pasáčky opěvují Krišnovy vlastnosti.

Another gopī told Mother Yaśodā, “My dear Mother, when your son returns home, He decorates Himself with the buds of the kunda flower, and just to enlighten and gladden His friends, He blows His flute. The breeze blowing from the south creates a pleasing atmosphere because it is fragrant and very cool. Minor demigods like the Gandharvas and Siddhas take advantage of this atmosphere and offer prayers to your son by sounding their bugles and drums. Kṛṣṇa is very kind to the inhabitants of Vrajabhūmi, Vṛndāvana, and when He returns with His cows and friends, He is remembered as the lifter of Govardhana Hill. Taking advantage of this opportunity, the most exalted demigods like Lord Brahmā and Lord Śiva come down to offer their evening prayers, and they accompany the cowherd boys in glorifying the qualities of Kṛṣṇa.

Krišna je přirovnáván k měsíci, který vyšel z oceánu, jímž bylo lůno Dévakí. Když večer přichází zpátky domů, vypadá unaveně, ale přesto se snaží potěšit obyvatele Vrindávanu svou přítomností, která nosí štěstí. Je ověnčený květy, když se vrací, a Jeho obličej, ozdobený zlatými náušnicemi, vypadá překrásně. Vchází do Vrindávanu důstojným krokem slona a pomalu jde do svého domu. Muži, ženy i krávy ve Vrindávanu při Jeho návratu okamžitě zapomínají na spalující žár dne.”

“Kṛṣṇa is compared to the moon, born in the ocean of the womb of Devakī. When He returns in the evening, it appears that He is fatigued, but He still tries to gladden the inhabitants of Vṛndāvana by His auspicious presence. When Kṛṣṇa returns, garlanded with flowers, His face looks beautiful, adorned with golden earrings. He walks into Vṛndāvana with a stride just like the elephant’s and slowly enters His home. Upon His return, the men, women and cows of Vṛndāvana immediately forget the scorching heat of the day.”

Na takové popisy Krišnových transcendentálních zábav a činností vzpomínaly gópí, když nebyl ve Vrindávanu. Z toho si můžeme udělat představu, jak je Krišna přitažlivý, nejen pro lidské bytosti, ale pro všechno živé i neživé. Ve Vrindávanu jsou všichni a všechno přitahováno ke Krišnovi, včetně stromů, rostlin, vody i zvířata, jako jsou laně a krávy. To je dokonalý popis Krišnovy všezahrnující přitažlivosti. Příklad gópí je velice poučný pro lidi, kteří se snaží pohroužit se do vědomí Krišny. Můžeme se s Krišnou velice jednoduše sdružovat pouhým vzpomínáním na Jeho transcendentální zábavy. Všichni máme sklon někoho milovat. Ústředním bodem vědomí Krišny je, že cílem naší lásky by měl být Krišna. Když budeme neustále zpívat Hare Krišna mantru a vzpomínat na Krišnovy transcendentální zábavy, můžeme si být plně vědomi Krišny, a tak bude náš život vznešený a úspěšný.

Such descriptions of Kṛṣṇa’s transcendental pastimes and activities were remembered by the gopīs during His absence from Vṛndāvana. They give us some idea of how attractive Kṛṣṇa is, not only to human beings but to all animate and inanimate objects. In Vṛndāvana, everyone and everything is attracted to Kṛṣṇa, including the trees, the plants, the water, and animals like the deer and cows. That is the perfect description of Kṛṣṇa’s all-attractiveness. The example of the gopīs is very instructive to persons who are trying to be absorbed in Kṛṣṇa consciousness. One can very easily associate with Kṛṣṇa simply by remembering His transcendental pastimes. Everyone has a tendency to love someone. That Kṛṣṇa should be the object of love is the central point of Kṛṣṇa consciousness. By constantly chanting the Hare Kṛṣṇa mantra and remembering the transcendental pastimes of Kṛṣṇa, one can be fully in Kṛṣṇa consciousness and thus make his life sublime and fruitful.

Takto končí Bhaktivédántův výklad 35. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Gópí cítí odloučení”.

Thus ends the Bhaktivedanta purport of the thirty-fifth chapter of Kṛṣṇa, “The Gopīs’ Feelings of Separation.”