Skip to main content

16. KAPITOLA

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ

Zkrocení Káliji

Підкорення Калії

Jakmile Pán Krišna porozuměl, že černý had Kálija otrávil vodu z Jamuny, zakročil proti němu a donutil ho, aby Jamunu opustil a odstěhoval se jinam; tak se voda opět pročistila.

Дізнавшись, що води Ямуни забруднені від чорного змія Калії, Господь Крішна взявся до дії й примусив його покинути Ямуну й піти геть. Так вода в річці стала чиста.

Když Šukadéva Gósvámí vyprávěl tento příběh, Mahárádž Paríkšit projevil touhu slyšet víc o Krišnových dětských zábavách. Zeptal se Šukadévy Gósvámího, jak Krišna potrestal Káliju, který žil ve vodě již po mnoho let. Mahárádž Paríkšit chtěl naslouchat víc a víc o Krišnových transcendentálních zábavách a kladl otázky s velkým zájmem.

Коли Шукадева Ґосвамі оповідав попередню історію, Махараджа Парікшіт відчув, що дедалі сильніше прагне слухати про дитячі розваги Крішни. Він спитав у Шукадеви Ґосвамі, як Крішна покарав Калію, що лежав у водах Ямуни багато років. Махараджа Парікшіт слухав про трансцендентні розваги Крішни з усе більшим захопленням, і це запитання постало з його великої цікавости.

Šukadéva Gósvámí vyprávěl příběh takto: V řece Jamuně bylo velké jezero, ve kterém bydlel černý had Kálija. Celá oblast byla tak znečištěná jeho jedem, že tam dvacet čtyři hodin denně unikaly jedovaté výpary. Pokud náhodou přes toto místo přeletěl pták, okamžitě zahynul a spadl do vody. Vlivem jedovatých výparů z Jamuny uschly i všechny stromy a tráva podél jejích břehů. Pán Krišna viděl, co způsobil hadí jed: celá řeka, která tekla před Vrindávanem, byla mrtvá.

Шукадева Ґосвамі повідав таку історію. В річці Ямуні була велика вирва, в якій жив чорний змій Калія. Його отрута так опоганила всю річку, що її поверхня цілодобово парувала отрутою. Птахи, які пролітали над тим місцем, падали у воду й гинули.

Через отруйну пару Ямуни всі дерева по її берегах повсихали. Господь Крішна бачив дію отрути великого змія: вся річка, що протікала біля Вріндавани, нині була мертва.

Krišna, který sestoupil, aby zahubil všechny nežádoucí živly tohoto světa, se okamžitě vyšplhal na velký kadambový strom stojící na břehu Jamuny. Tento strom roste obvykle jen ve vrindávanské oblasti a má kulaté žluté květy. Jakmile se Krišna vyšplhal na vršek stromu, utáhl si opasek, poplácal se po pažích jako zápasník a skočil doprostřed otráveného jezera. Kadambový strom, ze kterého skočil, byl jediný strom, který nebyl mrtvý. Někteří komentátoři tvrdí, že díky doteku Krišnových lotosových nohou strom znovu ožil. V jiných Puránách je řečeno, že Garuda, věčný přepravce Višnua, věděl, že Krišna v budoucnu takto zakročí, a proto pokropil strom nektarem, aby ho zachoval. Když Pán Krišna skočil do vody, řeka se vylila z břehů stovky metrů daleko, jako kdyby do ní spadlo něco obrovského. Tato ukázka Krišnovy síly není vůbec neobyčejná, neboť Krišna je zdrojem veškeré síly.

Крішна, що прийшов убити все несприятливе для життя на землі, негайно виліз на велике дерево кадамба, що росло на березі Ямуни. Кадамба — то дерево, на якому ростуть круглі жовті квіти, воно трапляється здебільшого поблизу Ямуни. Вилізши на верхівку дерева, Він щільніше затягнув свій пояс і, змахнувши руками, наче борець, стрибнув просто у затруєну вирву. Дерево кадамба, з якого стрибнув Крішна, було єдиним деревом, яке не вмерло. Дехто з тлумачів кажуть, що дерево ожило від дотику лотосових стіп Крішни. А в деяких Пуранах сказано, що Ґаруда, який вічно носить Вішну, знав про Його майбутній задум і тому, щоб зберегти це дерево, покропив його нектаром. Коли Крішна опинився у воді, річка вийшла за береги, ніби в неї впало щось дуже велике. Такий вияв сили Крішни не є надзвичайним, адже Він — джерело всієї сили.

Když Krišna plaval ve vodě jako velký silný slon, dělal nesmírný hluk, aby Ho velký černý had Kálija uslyšel. Ten hluk byl pro Káliju nesnesitelný a bylo mu jasné, že se někdo pokouší zaútočit na jeho domov. Okamžitě se proto vynořil před Krišnou. Kálija zjistil, že stálo za to Krišnu spatřit, neboť Jeho tělo bylo velice krásné a jemné; mělo barvu jako mrak a Jeho nohy vypadaly jako lotosové květy. Zdobil Ho znak Šrívatsa, drahokamy a žluté šaty. Na Jeho pěkném obličeji zářil úsměv a hrál si v řece Jamuně s velkou silou. Navzdory Jeho krásným rysům však Kálija v srdci cítil velkou zlost, obtočil se kolem Krišny a mocně Ho sevřel.

Пливучи наче великий могутній слон, Він гукав сильним голосом, так, щоб почув великий чорний змій Калія. Цей звук був змієві нестерпний, і Калія, дотямивши, що хтось хоче напасти на його кубло, одразу сплив наверх перед Крішни. Калія побачив, що Крішна насправді заслуговує уваги: тіло Його, прекрасне й ніжне, кольором нагадувало хмару, а ніжки були наче два лотоси. Його прикрашав знак Шріватса і коштовні оздоби, на Собі Він мав жовте вбрання. Він наче якийсь велет бавився у річці, і прекрасне обличчя Його усміхалося. Та Калії було байдуже до краси Крішни, серце його було повне гніву, і він обвив Крішну своїми міцними кільцями.

Milující pasáčkové a další obyvatelé Vrindávanu zkameněli hrůzou, když uviděli Krišnu v neuvěřitelném hadím sevření. Zasvětili Krišnovi všechno: své životy, majetek, náklonnost, činnosti — všechno bylo určené pro Krišnu, a když Ho viděli v této situaci, přemohly je obavy a zhroutili se na zem. Všechny krávy, býky i malá telátka zaplavila lítost a hleděli na Krišnu s velkou úzkostí. Ze strachu mohli pouze bolestně naříkat a stát na břehu, neschopni svému milovanému Krišnovi pomoci.

Побачивши, як змій неймовірно оплутав Крішну своїми кільцями, вірні пастушки й жителі Вріндавани заклякли від жаху. Вони присвятили Крішні усе — свої життя, власність, любов, діяльність; все було для Крішни, а нині оце бачили Його в такому становищі! Від жаху й розпуки вони попадали на землю. Корів, биків і малих телят охопило сум’яття і вони у розпачі дивилися на Нього. Вони могли тільки ревіти від страху й нестерпного жалю і стояли на березі скам’янілі, не в змозі допомогти своєму улюбленому Крішні.

Zatímco se na břehu Jamuny odehrávala tato scéna, objevila se zlověstná znamení. Země se třásla, z nebe padaly meteory, lidem se rozechvěla levá strana těla. To vše naznačovalo, že hrozí velké nebezpečí. Když pastevci včetně Nandy Mahárádže pozorovali ta nepříznivá znamení, byli znepokojeni a dostali strach. Zároveň se dozvěděli, že Krišna odešel na pastviny bez svého staršího bratra Balarámy. Jakmile Nanda a Jašódá a ostatní pastevci slyšeli tyto zprávy, zneklidněli ještě více. Neznali míru Krišnových sil a z velké náklonnosti k Němu je zaplavil zármutek a úzkost, protože neměli nic, co by jim bylo dražší, a protože všechno věnovali Jemu — svůj život, majetek, lásku, mysl i činnosti. Kvůli tomu, jak byli ke Krišnovi připoutáni, si mysleli: “Krišna dnes určitě zahyne!”

Цю подію на березі Ямуни супроводжували всілякі лихі прикмети. Земля здригалась, з неба падали метеорити, ліва частина тіла в людей посіпувалася. Все це прикмети грізної небезпеки. Постерігши ті несприятливі знамення, пастухи, і Нанда Махараджа теж, злякалися і стривожились. Вони довідались, що Крішна пішов на пасовище сам, без старшого брата Баларами. Почувши про це, Нанда, Яшода й пастухи перелякалися ще більше. Від страху їх, не свідомих, якою силою володіє Крішна, охопила туга й жах, бо вони не мали нічого дорожчого від Крішни. Вони присвятили Крішні все — життя, майно, любов, розум і дії. Через велику прив’язаність до Крішни вони боялись: «Сьогодні наш Крішна загине!»

Všichni obyvatelé Vrindávanu vyšli z vesnice, aby Krišnu viděli. V davu byly děti, staří muži, ženy, zvířata a všechny živé bytosti; věděli, že Krišna je jediný, kdo je udržuje při životě. Po celou tu dobu Balaráma, který je Pánem všeho poznání, stál mezi nimi a usmíval se. Věděl, jak je Jeho mladší bratr Krišna silný a že není třeba se ničeho obávat, když bojuje s obyčejným hadem z hmotného světa. Sám se tedy nijak nezúčastnil jejich truchlení. Naproti tomu ostatní obyvatelé Vrindávanu začali plní neklidu hledat Krišnu podle Jeho stop na zemi, a tak se kvapem blížili k Jamuně. Když následovali otisky Jeho nohou, označené vlajkou, lukem a lasturou, došli nakonec až ke břehům řeky a tam uviděli, jak všechny krávy a chlapci naříkají, neboť Krišna byl v sevření černého hada. To je ještě více zarmoutilo.

Усі жителі Вріндавани вибігли з селища, щоб побачити Крішну. Гурт складався з дітей, молоді й старих, чоловіків, жінок, тварин і всього живого. Кожне знало, що Крішна — єдине джерело їхнього життя. А Баларама, владика усього знання, стояв Собі і усміхався. Він знав, який могутній Його молодший брат Крішна, і що коли Він б’ється із звичайнісіньким змієм в матеріальному світі, жодних підстав для страху немає. Тому Сам Він не дуже переймався тривогою інших. Стурбовані жителі Вріндавани почали шукати Крішну по Його слідах на землі, а ті вели до берега Ямуни. Нарешті, йдучи Його слідами, на яких були знаки прапора, луку і мушлі, жителі Вріндавани дістались берега Ямуни й побачили, що корови й хлоп’ята ридма ридають, а Крішна в кільцях чорного змія. Тоді їх охопило ще дужче горе.

Zatímco Balaráma se usmíval nad jejich lítostí, všichni vradžabhúmští obyvatelé tonuli v oceánu smutku, protože si mysleli, že to je Krišnův konec. Obyvatelé Vrindávanu toho o Krišnovi mnoho nevěděli, ale jejich láska k Němu se nedala s ničím srovnat. Jakmile spatřili Krišnu v řece Jamuně ovinutého hadem Kálijou a naříkající chlapce a krávy, začali myslet na Krišnovo přátelství, Jeho usměvavou tvář, Jeho sladká slova a Jeho jednání s nimi. Když mysleli na to všechno a viděli, že jejich Krišna je nyní v sevření Káliji, okamžitě jim všechny tři světy připadaly prázdné. Pán Čaitanja také říkal, že bez Krišny vidí ve třech světech jen prázdnotu. To je nejvyšší úroveň vědomí Krišny. Téměř všichni obyvatelé Vrindávanu projevovali nejvyšší extatickou lásku ke Krišnovi.

Баларама сміявся на їхні побивання, а жителі Враджабгумі поринули в океан скорботи, бо вважали, що Крішні вже не жити. Хоча жителі Вріндавани нічого не знали про Крішну, їхня любов до Нього не мала собі рівної. Побачивши, що Крішна в Ямуні в кільцях змія Калії, а хлоп’ята ридають, вони просто почали думати про Крішнину дружбу, Його усміхнене лице, Його любу мову і про свої з Ним взаємини. Згадували все це, але від думки про те, що Крішна в затисках Калії, їх обіймало відчуття, що всі три світи стали пусткою. Господь Чайтан’я також казав, що всі три світи без Крішни для Нього пустка. То найвищий рівень свідомости Крішни. Майже всі жителі Вріндавани любили Крішну у найвищому екстазі любови.

Jakmile přišla matka Jašódá, chtěla vstoupit do řeky Jamuny, a když jí v tom zabránili, omdlela. Její přítelkyně, které byly stejně zarmoucené jako ona, prolévaly slzy jako přívaly deště nebo vlny na řece, ale aby probudily matku Jašódu z bezvědomí, začaly hlasitě mluvit o Krišnových transcendentálních zábavách. Jašódá se nehýbala, jako by byla mrtvá, protože její vědomí bylo soustředěné na obličej Krišny. Nanda a ostatní pastevci, kteří odevzdali Krišnovi všechno včetně svých životů, se chystali vstoupit do vody, ale Pán Balaráma je zadržel, protože dobře věděl, že Krišnovi žádné nebezpečí nehrozí.

Прибігла матінка Яшода і зразу хотіла кинутися в Ямуну, але її не пустили, і вона зомліла. Інші Крішнині друзі тужили не менше, і сльози струменіли їм з очей наче дощові потоки чи цілі ріки. Проте, щоб повернути мати Яшоду до пам’яті, вони почали голосно оповідати про трансцендентні розваги Крішни. Однак матінка Яшода заклякла наче мертва, перед її очима стояло саме Крішнине лице. Нанда та інші, що присвятили Крішні все і саме життя теж, хотіли всі йти в Ямуну, але Господь Баларама втримав їх, бо знав напевно, що небезпеки немає.

Dvě hodiny zůstal Krišna v Kálijově sevření jako obyčejné dítě, ale když viděl, že všichni obyvatelé Gókuly — včetně Jeho matky a otce, gópí, chlapců a krav — skoro umírají a že je nic nemůže zachránit před hrozící smrtí, okamžitě se vyprostil. Začal zvětšovat svoje tělo a had Ho držel jen s velkou námahou. Pnutí hada donutilo povolit své sevření; neměl jinou možnost, než pustit Nejvyšší Osobnost Božství, Krišnu, ze svých smyček. Nato se Kálija rozzuřil a roztáhl své velké hadí kápě. Nozdrami vydechoval jedovaté plyny, oči mu žhnuly jako oheň a plameny šlehaly ze všech jeho tlam. Had se chvíli nehýbal a díval se na Krišnu. Olizoval si pysky rozeklanými jazyky a zpod svých dvojitých kápí pozoroval Krišnu pohledem plným jedu. Krišna na něho okamžitě skočil, jako když se Garuda vrhne na hada. Napadený Kálija hledal příležitost, jak by mohl Krišnu uštknout, ale Krišna se mrštně uhýbal. Jak se oba točili dokola, had se postupně unavoval a očividně mu ubývalo sil. Krišna okamžitě stlačil dolů jeho kápě a vyskočil na ně. Lotosová chodidla Pána zčervenala odrazem paprsků z drahokamů na hadových hlavách. Ten, který je původním mistrem všeho krásného umění, jako je i tanec, potom začal tancovat na hadových kápích, přestože se pohybovaly sem a tam. Když to viděli obyvatelé vyšších planet, shazovali květy, tloukli na bubny, hráli na různé druhy fléten a zpívali různé modlitby a písně. Tímto způsobem nebešťané, jako jsou Gandharvové, Siddhové a polobozi, dávali najevo velkou radost.

Дві години лишався Крішна, наче звичайне дитя, стиснений в обіймах Калії. Але, побачивши, що жителі Ґокули — мати й батько, ґопі, хлопчики та корови — ось-ось помруть і захисту й порятунку від жахливої смерти не мають, Крішна вивільнив Себе. Він зробив так, що Його тіло почало безупинно рости, і змій мусив щосили напружуватися, аби Його втримати. Від перевтоми змієві кільця слабшали, і кінець кінцем він мусив випустити Бога-Особу зі своїх обіймів. Украй розлючений, Калія роздув свої каптури. З ніздрів він випускав отруйну пару, з пащі виригав полум’я, очі палали вогнем. Деякий час змій просто дивився на Крішну. Облизуючи собі губи роздвоєними язиками, змій дивився на Крішну з-під каптурів, аж очі йому налились отрутою. Не гаючись, Крішна кинувся на нього наче Ґаруда, що налітає на змію. Калія все шукав нагоди вжалити, але Крішна повсякчас ухилявся, рухаючись навколо нього. Крішна й Калія рухалися по колі, змій поступово втомлювався і, здавалось, дуже підупав на силі. Нарешті Крішна спритно прихилив додолу змієві каптури й скочив на них. Самоцвіти на зміїних каптурах червонувато виблискували, і від того лотосові стопи Господа видавались червоними. Тоді Крішна, відначальний знавець усіх мистецтв, і танцю також, почав танцювати на зміїних каптурах, хоча вони безперестанку рухалися в Нього під ногами. Побачивши це, насельники вищих планет почали сипати квіти, бити в барабани, грати на флейти, підносити молитви та співати різних пісень. Усі небожителі — ґандгарви, сіддги й півбоги — були дуже задоволені.

Zatímco Krišna tancoval na hadových kápích, Kálija se Ho snažil některou svou jinou hlavou shodit dolů. Měl přibližně sto hlav, ale Krišna si je všechny podmanil. Začal Káliju kopat svýma lotosovýma nohama, a to už bylo na hada příliš. Jeho boj se pomalu měnil ve snahu o záchranu holého života. Vydechoval oheň a zvracel jedovaté zvratky, čímž snižoval množství svých hříchů. Ve velké zlosti se vzepjal k boji o přežití a snažil se zvednout jednu ze svých hlav, aby Pána zabil. Pán okamžitě na tuto hlavu vyskočil a ovládl ji kopanci a tancem na ní. Ve skutečnosti to vypadalo jako uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství Višnua; jedy vycházející z hadích tlam vypadaly jako květinové oběti. Kálija pak začal místo jedu zvracet krev; byl už úplně vyčerpán. Celé tělo měl polámané od Krišnových kopanců. V mysli si však konečně pozvolna uvědomil, že Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, a odevzdal se Mu. Poznal, že Krišna je Nejvyšší Pán, vládce všeho.

Крішна танцював, переступаючи по змієвих каптурах, а Калія все намагався скинути Його іншими головами. Калія мав щось коло сотні голів, але Крішна стежив за всіма. Він почав тупати по головах Калії Своїми лотосовими стопами, і того змій витерпіти не міг. Він боровся вже за саме своє життя. Він виригав усяку гидоту і водночас видихав полум’я. Вивергнувши з себе всю отруту, змій трохи очистився від своїх гріхів. І знов він зробив декілька спроб підняти якусь з голів і вбити Господа — тепер він виборював собі життя. Господь одразу вскокував на ту голову й приборкував її, танцював на ній, нещадно б’ючи по ній ногами. Здавалося, ніби змій поклоняється Верховному Богові-Особі Вішну. Отрута з рота змія була наче пропоновані квіти. Калія, вкрай знесилений, почав блювати кров’ю замість отрути. Від ударів Господа все тіло його було розбите. Однак нарешті йому виринула думка, що Крішна — Верховний Бог-Особа, і він вирішив Йому впокоритися. Він збагнув, що Крішна — Господь, найвищий владика над усім.

Hadovy manželky, známé jako Nágapatní, viděly, že jejich manžel byl pokořen Pánovými kopanci a že pod tíhou Pána, v jehož břiše spočívá celý vesmír, téměř hyne. Chtěly Pána uctít, a ve spěchu si ani nestačily upravit šaty, vlasy a ozdoby. I ony se odevzdaly Nejvyššímu Pánu a začaly se modlit. Předstoupily před Něho, před sebe postavily své děti a plné úzkosti Mu složily uctivé poklony tak, že padly na zem na břehu Jamuny. Nágapatní věděly, že Krišna je útočištěm všech odevzdaných duší, a chtěly vysvobodit svého manžela z bezprostředního nebezpečí tím způsobem, že potěší Pána modlitbami.

Дружини змія, Наґапатні, бачили, що Господь, в чиєму лоні міститься цілий усесвіт, взяв гору над їхнім чоловіком. Каліїні дружини поквапилися віддати Господеві шану, й від поспіху їхні строї, волосся й прикраси всі прийшли в безладдя. Віддавшись на ласку Верховному Господеві, вони почали молитися до Нього. Перед Господа вони поставили свої діти й у великій тривозі вклякли просто на березі Ямуни у шанобливім поклоні. Наґапатні знали, що Крішна — притулок для всіх душ, які віддались на Його ласку, і тому сподівались вдовольнити Господа своїми молитвами і так врятувати свого чоловіка від невідворотної смерти.

Své modlitby začaly takto: “Ó milý Pane, jsi nestranný. Neděláš rozdíly mezi svými syny, přáteli či nepřáteli. Trest, který tak laskavě udílíš Kálijovi, je tedy naprosto přiměřený. Ó Pane, sestoupil jsi hlavně proto, abys zničil různé rušivé živly v tomto světě, a jelikož jsi Absolutní Pravda, není rozdíl mezi Tvou milostí a trestem. Myslíme si proto, že toto zdánlivé potrestání Káliji je ve skutečnosti nějakým požehnáním. Považujeme Tvůj trest za Tvou velkou milost vůči nám, neboť když někoho potrestáš, je zřejmé, že jsou vymazány následky jeho hříšných činností. Je jasné, že tento tvor v těle hada musel být přetížený hříchy všeho druhu; proč by měl jinak hadí tělo? Tvůj tanec na Jeho kápích zmenšil všechny výsledky hříšných činností, které v tomto hadím těle napáchal. Je proto velmi příznivé, že ses rozzlobil a takto ho potrestal. Žasneme, když vidíme, jakou radost Ti udělal tento had, který jistě ve svých minulých životech vykonával různé náboženské činnosti, těšící všechny. Určitě podstoupil různé druhy askeze, pokorně projevoval úctu druhým a vykonal mnohé dobročinné skutky ve prospěch všech živých bytostí.”

— О любий Господи, — молилися Наґапатні, — Ти рівно ставишся до кожного, не розрізняючи між Своїми синами, друзями або ворогами. Калія цілком заслужив на кару, якою Ти ласкаво обдарував його. О Господи, Ти зійшов насамперед щоб знищити всіх, хто збурює цей світ. Ти — Абсолютна Істина, і тому між ласкою й покаранням, які йдуть від Тебе, різниці немає. Тому ми вважаємо, що покарання Калії, яке ми всі бачили, насправді є благословення. Ми гадаємо, що дістати покарання від Тебе є велика ласка для нас, бо відомо, що наслідки гріховної діяльности того, кого Ти караєш, знищуються. Створіння, яке з’явилося в зміїному тілі, певно несе величезний тягар усіх можливих гріхів: інакше чого б воно мало тіло змії? Те, що Ти танцюєш на його каптурах, зменшує всі гріховні наслідки дій, причиною яким його зміїне тіло. Тому Твої гнів і кара дуже сприятливі. Нам дивно бачити, що цей змій зміг вдоволити Тебе. Знати, він був дуже побожний у попередніх життях. Очевидно, всі були задоволені різноманітними покутами і аскезами, які він виконував, і він мабуть що здійснював всіляку доброчинну діяльність на благо всіх живих істот.

Nágapatní potvrzují, že nikdo nemůže přijít do styku s Krišnou, aniž by ve svých předešlých životech vykonával zbožné činnosti spojené s oddanou službou. Pán Čaitanja radil ve své Śikṣāṣṭace, aby se každý zaměstnal oddanou službou tak, že bude pokorně zpívat mantru Hare Krišna, bude se považovat za nižšího než tráva na ulici, nebude očekávat úctu pro sebe, ale bude vzdávat veškerou úctu druhým. Nágapatní překvapilo, že ačkoliv měl Kálija hadí tělo jako výsledek ohavných hříšných činností, zároveň se dostal do tak úzkého styku s Pánem, že se Pánovy lotosové nohy dotýkaly jeho kápí. To zajisté nemohl být obyčejný výsledek zbožných činností. Tyto dvě protikladné skutečnosti je udivily, a proto pokračovaly ve svých modlitbách: “Ó milý Pane, divíme se, že náš manžel má takové štěstí, že získal prach z Tvých lotosových nohou na svou hlavu. To je požehnání, o které se ucházejí velcí světci. Dokonce i bohyně štěstí se podrobila přísné askezi, aby byla požehnána prachem z Tvých lotosových nohou; jak je tedy možné, že Kálija tak snadno obdržel tento prach na svou hlavu? Slyšely jsme z autoritativních zdrojů, že ti, kdo jsou požehnáni prachem z Tvých lotosových nohou, nemají zájem ani o nejvyšší postavení ve vesmíru, postavení Pána Brahmy, nebo o království na nebeských planetách či vládu nad touto planetou. Takové osoby netouží vládnout ani planetám, které jsou výš než Země, například Siddhalóce, ani se neucházejí o mystické síly, kterých se dá nabýt prostřednictvím jógy. Čistí oddaní rovněž netouží po osvobození splynutím s Tebou. Můj Pane, i když se tento král hadů narodil v druhu, který ovládají ty nejohavnější kvality hmotné přírody a hněv, dosáhl něčeho nesmírně vzácného. Živé bytosti, které putují po tomto vesmíru v různých tělesných podobách, mohou jedině Tvojí milostí snadno obdržet největší požehnání.”

Наґапатні зазначили, що ніхто не може наблизитися до Крішни, якщо не діяв побожно у відданім служінні в своїх минулих життях. Як радить Господь Чайтан’я в Своїй «Шікшаштаці», слід віддано служити, смиренно оспівуючи Харе Крішна мантру, вважаючи себе за нижчого від соломи на дорозі, не сподіватися пошани для себе, і водночас вшановувати всіх інших. Наґапатні дивувалися, що Калія, хоча й мав як наслідок тяжкого гріха зміїне тіло, водночас був такою мірою пов’язаний з Господом, що Господні лотосові стопи торкалися його каптурів. То певно не був просто наслідок побожних учинків. Ця суперечність дивувала їх. Наґапатні молилися далі:

— О любий Господи, нам просто-таки дивно бачити таке його щастя — мати пил Твоїх лотосових стіп на своїй голові. Того щастя шукають великі святі! Навіть богиня процвітання накладала на себе суворі аскези лише заради благословення мати пил з Твоїх лотосових стіп. Як сталося, що Калія отримав цей пил на свою голову так легко? З достовірних джерел ми чули, що ті, хто отримали благословення пилу з Твоїх лотосових стіп, не прагнуть навіть найвищого становища в усесвіті — ні посади Брахми чи царів над небесними планетами, ані повної влади над цією планетою. Ті, хто носить на своїй голові пил з Твоїх лотосових стіп, не хочуть панувати й над планетами, вищими від Землі, як-от Сіддгалока, не прагнуть вони й містичної сили, якої можна досягти, виконуючи йоґу. Чисті віддані не прагнуть і звільнення, яке робить єдиним з Тобою. Наш Господи! Цей цар поміж зміями, хоча й народився у формі життя, створеному найогиднішими ґунами матеріальної природи, які супроводжує якість гніву, досяг того, що є надзвичайно рідкісне. Живі істоти, що блукають усесвітом, отримуючи тіла різних видів життя, просто з Твоєї ласки можуть легко дістати найвищих благословень.

Také v Caitanya-caritāmṛtě je potvrzeno, že živé bytosti putují po vesmíru v různých formách života, ale milostí Krišny a duchovního učitele mohou získat semínko oddané služby, a tak se jim otevře cesta k osvobození.

У «Чайтан’я-чарітамріті» так само зазначено, що живі істоти блукають усесвітом крізь різні види життя, але милістю Крішни й духовного вчителя вони можуть отримати сім’я відданого служіння, і це відкриє перед ними прямий шлях до звільнення.

Nágapatní pokračovaly: “Proto Ti skládáme uctivé poklony, náš drahý Pane, protože jsi Nejvyšší Osoba, žijící jako Nadduše v každé živé bytosti; i když jsi transcendentální vůči vesmírnému projevu, vše spočívá v Tobě. Jsi zosobněním nepřemožitelného věčného času. Veškerá síla času existuje v Tobě, a proto jsi ten, kdo vše vidí a kdo ztělesňuje celkový čas v podobě minulosti, přítomnosti a budoucnosti, měsíce, dne, hodiny, okamžiku — všeho. Jinými slovy, ó Pane, můžeš dokonale vidět vše, co se děje každý okamžik, každou hodinu, každý den, každý měsíc, každý rok, v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Ty sám jsi vesmírnou podobou, a přesto se od tohoto vesmíru lišíš. Jsi s ním totožný a současně od něho odlišný; proto Ti skládáme uctivé poklony.

— Тому, наш любий Господи, ми шанобливо вклоняємося Тобі, — казали далі Наґапатні, — бо Ти є Верховна Особа і живеш в кожній живій істоті як Наддуша. Хоча Ти трансцендентний щодо космічного проявлення, все спочиває в Тобі. Ти — уособлення непереможного вічного часу. В Тобі існує вся могутність часу, і тому Ти є споглядач і втілення сукупности часу, тобто минулого, теперішнього і майбутнього, місяців, днів, годин, миті — усього. Іншими словами, Ти, Господи, досконало бачиш все, що відбудеться будь-якої миті, будь-якої години, дня, місяця, року в минулому, теперішньому й у майбутньому. Ти Сам — всесвітня форма, хоча й відмінний од усесвіту. Ти єдиний з усесвітом і водночас відмінний од нього. Тому ми схиляємося перед Тобою в найглибшій шані.

Ty sám jsi celým vesmírem, ale zároveň jsi jeho stvořitelem. Jsi vládce a udržovatel tohoto vesmíru a jsi jeho původní příčina. I když jsi v tomto vesmíru přítomný prostřednictvím svých tří kvalitativních inkarnací: Brahmy, Višnua a Mahéšvary, jsi transcendentální vůči hmotném stvoření. I když jsi příčinou zjevení všech druhů živých bytostí, jejich smyslů, jejich životů, jejich myslí, jejich inteligence, poznat Tě lze jedině prostřednictvím Tvé vnitřní energie. S úctou se proto klaníme Tobě, který jsi neomezený, jemnější než nejjemnější, střed celého stvoření a znalec všeho.

Ти Сам — цілий усесвіт, і Ти творець цілого всесвіту. Ти повелитель і той, хто підтримує всесвіт, і також Ти першопричина всього. Ти трансцендентний щодо матеріального творіння, хоча й присутній у всесвіті як втілення трьох якостей — Брахма, Вішну й Махешвара. Хоча Ти є причина з’яви всіх різновидів живих істот, їхніх чуттів, життя, розуму, інтелекту, Тебе можна усвідомити лише за допомогою Твоєї внутрішньої енерґії. Наші шанобливі поклони Тобі, безмежний, менший за найменше, осереддя усесвіту й знавець усього.

Různí filosofičtí spekulanti se snaží k Tobě dospět. Jsi konečným cílem všeho filosofického úsilí a ve skutečnosti jenom Tebe popisují všechny filosofie a různé doktríny. S úctou se Ti klaníme, protože jsi původem všech písem a zdrojem všeho poznání. Jsi podstatou všech důkazů a Nejvyšší Osobou, která nás může obdařit svrchovaným poznáním. Jsi příčinou veškerých tužeb a veškerého uspokojení. Jsi zosobněnými Védami, a proto se Ti s úctou klaníme.

Тебе намагаються осягнути різні філософи. Ти — остаточна мета філософських зусиль, тому всі філософії і вчення змальовують саме Тебе. Наші шанобливі поклони Тобі, хто є джерело всіх писань й усього знання. Ти основа всіх доказів, Ти Верховна Особа, що благословляє найвищим знанням. Ти є причина всіх бажань і всієї насолоди. Ти уособлені Веди. Ми складаємо Тобі шанобливі поклони.

Náš milý Pane, jsi Nejvyšší Osobnost Božství, Krišna, a jsi také nejvyšší příjemce požitku. Nyní ses zjevil jako syn Vasudévy, jenž je projevem stavu čistého dobra. Jsi vládnoucími Božstvy mysli a inteligence, Aniruddhou a Pradjumnou, a Pánem všech vaišnavů. Tím, že se expanduješ jako catur-vyūha: Vásudéva, Sankaršan, Pradjumna a Aniruddha, jsi příčinou rozvoje mysli a inteligence. Jedině díky Tvým činnostem jsou živé bytosti buď zahaleny zapomnětlivostí, nebo objevují svou skutečnou totožnost. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (v patnácté kapitole): Pán sídlí jako Nadduše v srdcích všech a díky Jeho přítomnosti živá bytost buď zapomíná, kdo je, nebo obnovuje svou původní totožnost. Částečně chápeme, že jsi v našich srdcích jako svědek všech našich činností, ale je velmi obtížné vnímat Tvoji přítomnost, i když každý z nás toho do určité míry je schopen. Jsi svrchovaný vládce hmotné i duchovní energie; proto jsi nejvyšší vůdce, přestože se lišíš od tohoto vesmírného projevu. Jsi svědek a stvořitel a samotná podstata vesmírného projevu, a proto se Ti s úctou klaníme.

Любий Господи, Ти Верховний Бог-Особа, Крішна, і також Ти верховний, що насолоджується, а нині Ти з’явився як син Васудеви, що перебуває в бездоміснім добрі. Ти панівне Божество розуму й інтелекту, Прад’юмна й Аніруддга, і Ти — Господь усіх вайшнав. Своїм поширенням чатур-в’юха — а це Ва̄судева, Санкаршана, Аніруддга й Прад’юмна — Ти стаєш основою для розвитку розуму й інтелекту. Ти один є причиною того, що живі істоти вкриваються забуттям або віднаходять свою справжню сутність. Це також потверджено в «Бгаґавад-ґіті» (п’ятнадцята глава): Господь як Наддуша міститься в кожному серці, і завдяки Його присутності жива істота або забуває себе, або віднаходить свою справжню сутність. Ми можемо частково збагнути, що Ти перебуваєш в наших серцях як свідок нашої діяльности, але повністю оцінити Твою присутність дуже складно, хоча певною мірою це може кожен із нас. Ти верховний владця матеріальної й духовної енерґії. Отже, Ти — верховний проводар, хоча й відмінний від космічного проявлення. Ти свідок, творець і навіть самі складові космічного проявлення. Тому ми шанобливо схиляємось перед Тобою.

Náš milý Pane, co se týče stvoření vesmíru, Ty osobně nemusíš vynakládat žádné úsilí; expandováním svých různých energií — jmenovitě kvality vášně, dobra a nevědomosti — tvoříš, udržuješ a ničíš tento vesmírný projev. Jako vládce věčné síly času jen pohlédneš na hmotnou energii, a tak stvoříš tento vesmír a aktivuješ kvality hmotné přírody, které pak působí různě v různých bytostech. Nikdo proto nedokáže posoudit, jak probíhají Tvoje činnosti v hmotném světě.

Любий Господи, щоб творити, Тобі особисто не треба докладати зусиль. Ти твориш, підтримуєш і знищуєш космічне проявлення, поширюючи Свої різні енерґії — ґуну добра, ґуну страсти й ґуну невігластва. Як орудар сили сукупного часу Ти лише кидаєш погляд на матеріальну енерґію, і так створюється всесвіт і сповнюються енерґією різні начала матеріальної природи, що діють у різних створіннях. Отже, ніхто не здатний збагнути Твоїх діянь у світі.

Náš milý Pane, ačkoliv ses za účelem stvoření, udržování a zničení expandoval do tří hlavních božstev tohoto vesmíru: Pána Brahmy, Pána Višnua a Pána Šivy, Tvoje zjevení jako Pán Višnu přináší skutečný prospěch živým bytostem. Těm, kdo jsou mírumilovní a chtějí dosáhnout nejvyššího klidu a míru, se proto doporučuje, aby uctívali Tvoje zjevení plné míru — Pána Višnua.

Любий Господи, хоча задля творення, підтримання й знищення Ти поширюєшся у три головні божества цього всесвіту — Господа Брахму, Господа Вішну і Господа Шіву, Твоя з’ява у формі Господа Вішну є поістині благословення всім живим істотам. Тому для тих, хто справді вмиротворені й прагнуть найвищого спокою, радять поклонятися Твоєму миротворчому з’явленню в подобі Господа Вішну.

Ó Pane, přicházíme za Tebou s prosbou. Můžeš vidět, že tento ubohý had umírá. Víš, že pro nás ženy je manžel životem a vším; proto Tě prosíme, abys Kálijovi, našemu manželovi, odpustil, neboť když zahyne, ocitneme se v obrovských potížích. Jen se na nás podívej a odpusť laskavě tomuto velkému hříšníkovi. Náš milý Pane, každá živá bytost je Tvým potomkem a Ty všechny opatruješ. I tento had je Tvůj potomek a jednou mu můžeš prominout, i když se proti Tobě provinil, nepochybně bez vědomí Tvojí svrchovanosti. Prosíme Tě, abys mu pro tentokrát odpustil. Náš milý Pane, slibujeme Ti, že Ti budeme s láskou sloužit, protože jsme Tvoje věčné služebnice. Splníme jakékoliv Tvoje přání. Každá živá bytost může být zbavena veškerého zoufalství, jestliže svolí, že bude poslouchat Tvoje pokyny.”

О Господи, ми смиренно молимось до Тебе. Подивись, цей нещасний змій от-от сконає. Ти знаєш, що для нас, жінок, все наше життя й усе взагалі — в наших чоловіках. Тож ми молимо Тебе ласкаво простити Калії, нашому чоловікові, бо якщо цей змій помре, це буде для нас велике горе. Зваж на нас, прости цьому великому образливцеві. Любий Господи, кожне живе створіння — Твій нащадок, і Ти підтримуєш усіх. Цей змій — теж Твій нащадок, то даруй йому образи, бо він певно що не знав про Твою могутність. Молимо, пробач його. Любий Господи, ми підносимо Тобі любовне служіння, бо всі ми є вічні слуги Твоєї Господньої Милости. Наказуй нам, прохай нас зробити все, що бажаєш. Жива істота, яка зголошується додержуватися Твоїх наказів, звільнюється від розпачу.

Poté, co Nágapatní přednesly své modlitby, Pán Krišna přestal Káliju trestat. Kálija již pod vlivem Pánových kopancům upadl do bezvědomí. Když se znovu probral a nebyl dále trestán, navrátila se mu životní síla a činné schopnosti smyslů. Se sepjatýma rukama se začal pokorně modlit k Nejvyššímu Pánu Krišnovi: “Můj milý Pane, narodil jsem se v takovém životním druhu, že jsem od přírody plný hněvu a krutosti, neboť se nacházím v nejtemnějších končinách kvality nevědomosti. Vznešený Pane, Ty dobře víš, že je velmi obtížné se vzdát svých přirozených pudů, i když se kvůli nim živá bytost převtěluje z jednoho těla do druhého.” Také v Bhagavad-gītě je potvrzeno, že je velice obtížné vymanit se ze spárů hmotné přírody, ale když se někdo odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství, Krišnovi, kvality hmotné přírody již na něho nemohou působit. “Můj milý Pane,” pokračoval Kálija, “Ty jsi původní stvořitel kvalit hmotné přírody, prostřednictvím kterých je vesmír stvořen. Jsi příčinou různých mentalit živých bytostí, podle kterých dostávají různá těla. Můj milý Pane, já jsem se narodil jako had, a proto je mou přirozeností být plný zloby. Jak bych se jí mohl zbavit bez Tvé milosti? Je velice těžké vymanit se ze spárů Tvojí māyi. Zůstáváme jejími otroky. Můj milý Pane, promiň mi prosím nevyhnutelné hmotné sklony. Odevzdávám se Ti. Nyní mě můžeš potrestat, nebo zachránit, jak si přeješ.”

Після молитов Наґапатні Господь Крішна звільнив Калію від покарання. Від ударів Господа Калія був непритомний. Коли Калія, вже звільнений від покарання, прийшов до тями, до нього повернулась життєва сила, і його чуття вже діяли. Він, склавши руки, почав смиренно молитися до Верховного Господа Крішни:

— Любий Господи, я народився в формі життя з найтемнішого невігластва і тому від природи я гнівливий і заздрісний. Твоя Господня Милість добре знає, що позбутися природних нахилів дуже складно, бо саме ці нахили переносять живу істоту з одного тіла до іншого.

У «Бгаґавад-ґіті» також сказано, що звільнитися від кайданів матеріальної природи надзвичайно складно, але на того, хто віддався Верховному Богові-Особі, Крішні, ґуни матеріальної природи вже не діють.

— Любий Господи, — вів далі Калія, — Ти є первинний творець ґун матеріальної природи, що творять усесвіт. Ти — причина різних рівнів мислення живих істот, через які вони отримують тіла різноманітних типів. Любий Господи, я народився змієм і тому від природи лютий. Хіба без Твоєї ласки можливо позбутися своєї натури? З лабетів Твоєї майі звільнитися надзвичайно складно, і ми всі її в’язні. Любий Господи, ласкаво прости мені мої матеріальні нахили, позбутися яких я не можу. Скарай мене або врятуй — як Твоя ласка.

Po vyslechnutí této modlitby Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který hrál malé lidské dítě, nařídil hadovi: “Musíš okamžitě opustit toto místo a odstěhovat se do oceánu. Odejdi neprodleně. Můžeš si s sebou vzít svoje potomstvo, ženy a veškerý majetek. Neznečišťuj vodu řeky Jamuny, ať ji mohou Moje krávy a pasáčkové bez potíží pít.” Potom Pán vyhlásil, že nařízení, které dal hadu Kálijovi, by se mělo oznámit všem, aby se již nikdo nemusel Káliji obávat.

Почувши це, Верховний Бог-Особа, що діяв наче мале людське дитя, так наказав змієві:

— Ти мусиш негайно покинути це місце й вирушити до океану. Йди геть не вагаючись. Забирай своїх нащадків, дружин і все майно. Більше не опоганюй вод Ямуни, не псуй води, що для Моїх корів і пастушків.

По тому Господь проголосив, що наказ, даний Калії, має бути переказаний усім, щоб усі почули його і ніхто більше не боявся чорного змія.

Kdokoliv, kdo slyší příběh o hadu Kálijovi a jeho potrestání, se již nemusí bát záštiplných hadů. Pán také prohlásil: “Ten, kdo se vykoupe v tomto Kálijově jezeře, kde jsem se koupal se svými kamarády, nebo kdo po celodenním půstu obětuje vodu z tohoto jezera svým předkům, se zbaví veškerých následků za své hříchy.” Rovněž ujistil Káliju: “Opustil jsi svůj krásný ostrov v oceánu a přišel jsi sem ze strachu před Garudou, který tě tam chtěl sežrat. Nyní tě již Garuda nebude obtěžovat, když na tvé hlavě uvidí otisky Mých lotosových nohou.”

Кожен, хто чув оповідь про змія Калію та як його покарано, вже не має боятися лихих змій. Господь також проголосив: «Той, хто викупається у вирві Калії, де купалися Мої друзі-пастушки разом зі Мною, або, тримаючи денний піст, піднесе предкам на сплату борга перед ними води з цієї вирви, звільниться від усіх наслідків гріховних дій». Господь запевнив Калію:

— Ти прийшов сюди зі страху перед Ґарудою, який хотів з’їсти тебе на прекрасній землі біля океану. Але Ґаруда вже ніколи не турбуватиме тебе, бо там, де Я торкався твоїх голів Своїми лотосовими стопами, в тебе на голові лишилися знаки.

Pán byl s Kálijou a jeho manželkami spokojen. Hned, jak vyslechli Jeho pokyny, Ho začali uctívat a obětovali Mu krásné šaty, květy, girlandy, drahokamy, ozdoby, santálovou pastu, lotosové květy a chutné ovoce. Tak potěšili Pána Garudy, kterého se tak obávali. Potom všichni opustili jezero v Jamuně, poslušni příkazu Pána Krišny.

Господь був вдоволений поведінкою Калії та його дружин. Почувши Його наказ, Калієві дружини одразу піднесли Господеві на вшанування гарне вбрання, квіти, ґірлянди, коштовні оздоби, прикраси, сандалову пасту, лотоси й чудові фрукти. Так вони вдовольнили пана Ґаруди, якого дуже боялися. По тому, виконуючи наказ Господа Крішни, всі вони забралися з вирви в Ямуні.

Takto končí Bhaktivédántův výklad 16. kapitoly knihy Krišna, nazvané “Zkrocení Káliji”.

Так закінчується Бгактіведантів виклад шістнадцятого розділу книги «Крішна, Верховний Бог-Особа», назва якому «Підкорення Калії».