Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu putuje na svatá místa

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá shrnutí deváté kapitoly. Po odchodu z Vidjánagaru navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu poutní místa, jako jsou např. Gautamí-ganga, Mallikárdžuna, Ahóvala-nrsimha, Siddhavat, Skanda-kšétra, Trimath, Vriddhakáší, Bauddhasthán, Tirupati, Tirumala, Páná-nrsimha, Šiva-káňčí, Višnu-káňčí, Trikála-hasti, Vriddhakóla, Šijálí-Bhairaví, řeka Kávérí a Kumbhakarna-kapála.

Nakonec Pán přišel do Šrí Ranga-kšétry, kde obrátil brāhmaṇu Veṅkaṭu Bhaṭṭu, který společně s celou rodinou začal oddaně sloužit Kṛṣṇovi. Po odchodu ze Šrí Rangy dorazil Śrī Caitanya Mahāprabhu k Rišabha-parvatě, kde se potkal s Paramānandou Purīm, jenž později přišel do Džagannáth Purí. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu šel dále, až došel do Sétubandhy Ráméšvary. Na Šrí Šaila-parvatě se setkal s Pánem Śivou a jeho manželkou Durgou v rouchu brāhmaṇy a brāhmaṇī. Odtamtud putoval do Kámakóšthí-purí a později přišel do jižní Mathury. Tam s Ním mluvil jeden brāhmaṇa, oddaný Pána Rāmacandry. Poté se Pán vykoupal v řece Kritamále. Na hoře zvané Mahéndra-šaila potkal Paraśurāmu. Dále šel Pán do Sétubandhy a vykoupal se na Dhanus-tírtě. Navštívil také Ráméšvaram, kde získal písemné doklady o Sītādevī, jejíž iluzorní podobu unesl Rāvaṇa. Potom Pán navštívil místa známá jako Pándjadéš, řeku Támraparní, Naja-tripati, Čijaratalu, Tila-káňčí, Gadžéndra-mókšanu, Pánágadi, Čámtápur, Šrí Vaikunthu, Malaja-parvatu a Kanjá-kumárí. Poté se Pán v Mallárdéši střetl s Bhaṭṭathāriji a zachránil před nimi Kālu Kṛṣṇadāse. Na březích řeky Pajasviní také získal pátou kapitolu Brahma-saṁhity. Poté navštívil Pajasviní, Šringavéra-purí-math a Matsja-tírthu. Ve vesnici Udupí zhlédl Božstvo Gopāla instalované Śrī Madhvācāryou a pak v rozhovoru o śāstrāch porazil tattvavādī. Dále navštívil Phalgu-tírthu, Tritakúpu, Paňčápsaru, Súrpáraku a Kólápur. V Pándarpuru dostal zprávu od Śrī Raṅgy Purīho, že tam opustil Śaṅkarāraṇya (Viśvarūpa) tento svět. Pán pokračoval ve své cestě, až dospěl ke břehům řeky Krišna-vénva, kde od vaiṣṇavských brāhmaṇů získal knihu Śrī Kṛṣṇa-karṇāmṛta od Bilvamaṅgaly Ṭhākura. Potom navštívil Tápí, Máhišmatí-pur, řeku Narmadu a Rišjamúk-parvatu. Vstoupil do Dandakáranji, kde osvobodil sedm palem. Odtamtud šel na místo zvané Pampa-saróvara a navštívil Paňčavatí, Násik, Brahmagiri a také Kušávartu, kde pramení řeka Gódávarí. Pán tak navštívil téměř všechna svatá místa v jižní Indii. Nakonec znovu navštívil Vidjánagar a poté se stejnou cestou vrátil do Džagannáth Purí.

Verš

nānā-mata-grāha-grastān
dākṣiṇātya-jana-dvipān
kṛpāriṇā vimucyaitān
gauraś cakre sa vaiṣṇavān

Synonyma

nānā-mata — různými filosofiemi; grāha — jako krokodýly; grastān — chycené; dākṣiṇātya-jana — obyvatele jižní Indie; dvipān — jako slony; kṛpā-ariṇā — diskem své milosti; vimucya — poté, co osvobodil; etān — všechny; gauraḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cakre — obrátil; saḥ — On; vaiṣṇavān — na vaiṣṇavismus.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu obrátil všechny obyvatele jižní Indie. Ti lidé byli silní jako sloni, ale nacházeli se v sevření krokodýlů různých filosofií, jako je buddhismus, džinismus a māyāvāda. Pán je všechny osvobodil diskem své milosti a udělal z nich vaiṣṇavy oddané Pánu.

Význam

Obrácení lidí z jižní Indie ve vaiṣṇavy provedené Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se zde přirovnává k tomu, jak Pán Viṣṇu osvobodil slona Gajendru napadeného krokodýlem. Při návštěvě Śrī Caitanyi Mahāprabhua v jižní Indii byli téměř všichni tamní obyvatelé v čelistech krokodýlů buddhistické, džinistické a māyāvādské filosofie. Kavirāja Gosvāmī zde říká, že i když byli tito lidé silní jako sloni, nacházeli se ve spárech smrti, protože byli napadeni krokodýly různých filosofií. Tak jako Śrī Caitanya Mahāprabhu v podobě Viṣṇua zachránil slona Gajendru ze spárů krokodýla, zachránil i všechny lidi z jižní Indie ze spárů různých filosofií tím, že z nich udělal vaiṣṇavy.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Śrī Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Prabhuovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Śrī Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

dakṣiṇa-gamana prabhura ati vilakṣaṇa
sahasra sahasra tīrtha kaila daraśana

Synonyma

dakṣiṇa-gamana — pouť jižní Indií; prabhura — Pánova; ati — velice; vilakṣaṇa — neobyčejná; sahasra sahasra — tisíce a tisíce; tīrtha — svatých míst; kaila — učinil; daraśana — návštěvu.

Překlad

Pouť Śrī Caitanyi Mahāprabhua jižní Indií byla zcela ojedinělá, protože tam navštívil tisíce poutních míst.

Verš

sei saba tīrtha sparśi’ mahā-tīrtha kaila
sei chale sei deśera loka nistārila

Synonyma

sei saba — všechna tato; tīrtha — poutní místa; sparśi' — když se dotkl; mahā-tīrtha — velkými poutními místy; kaila — učinil; sei chale — pod záminkou; sei deśera — těchto zemí; loka — lidi; nistārila — osvobodil.

Překlad

Pod záminkou návštěvy všech těchto posvátných míst Pán obrátil na víru tisíce jejich obyvatel a tak je osvobodil. Pouhým svým dotekem učinil z těchto oblastí velká poutní místa.

Význam

Je řečeno: tīrthī-kurvanti tīrthāni. Tīrtha neboli svaté místo je místo, které navštěvují nebo v němž sídlí velké svaté osobnosti. Přestože svatá místa již poutními místy byla, Śrī Caitanya Mahāprabhu je svou návštěvou všechna očistil. Na tato posvátná místa přichází mnoho lidí a nechávají tam reakce za své hříšné činnosti, čímž se zbavují svého znečištění. Když se tyto nečistoty nahromadí, odstraní je svou návštěvou vznešené osobnosti, jako je Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho nekompromisní následovníci. Do nemocnice přichází mnoho druhů pacientů a mohou ji zamořit mnoha druhy nemocí. Nemocnice je ve skutečnosti neustále infikovaná, ale zkušený lékař ji svým odborným vedením a přítomností neustále udržuje ve sterilním stavu. Také poutní místa jsou neustále nakažená hříchy zanechanými hříšníky, kteří tam chodí, ale když takové místo navštíví osobnost, jako je Śrī Caitanya Mahāprabhu, veškeré znečištění zmizí.

Verš

sei saba tīrthera krama kahite nā pāri
dakṣiṇa-vāme tīrtha-gamana haya pherāpheri

Synonyma

sei saba — všech těchto; tīrthera — svatých míst; krama — chronologické pořadí; kahite — říci; pāri — nedokáži; dakṣiṇa-vāme — nalevo a napravo; tīrtha-gamana — návštěva svatých míst; haya — je; pherāpheri — přicházející a odcházející.

Překlad

Zaznamenat pořadí, v jakém Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu všechna tato poutní místa navštívil, opravdu nedovedu. Mohu pouze vše shrnout, když řeknu, že Pán přicházel a odcházel, a tak navštěvoval všechna svatá místa nalevo i napravo.

Verš

ataeva nāma-mātra kariye gaṇana
kahite nā pāri tāra yathā anukrama

Synonyma

ataeva — proto; nāma-mātra — pouze na doložení; kariye gaṇana — vypočítám; kahite — říci; pāri — neschopen; tāra — toho; yathā — jako; anukrama — chronologické pořadí.

Překlad

Protože nejsem schopen zaznamenat všechna ta místa v chronologickém pořadí, udělám pouze jejich výčet.

Verš

pūrvavat pathe yāite ye pāya daraśana
yei grāme yāya, se grāmera yata jana
sabei vaiṣṇava haya, kahe ‘kṛṣṇa’ ‘hari’
anya grāma nistāraye sei ‘vaiṣṇava’ kari’

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; pathe — na cestě; yāite — když šel; ye — každý, kdo; pāya — dostává; daraśana — setkání; yei — které; grāme — do vesnice; yāya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu jde; se — této; grāmera — vesnice; yata — všichni; jana — lidé; sabei — do jednoho; vaiṣṇava haya — stávají se oddanými; kahe — říkají; kṛṣṇa hari — svatá jména Pána Kṛṣṇy a Hariho; anya grāma — další vesnice; nistāraye — osvobozuje; sei — On; vaiṣṇava — oddané; kari' — činící.

Překlad

Jak již bylo řečeno dříve, obyvatelé všech vesnic, které Pán Caitanya navštívil, se stali vaiṣṇavy a začali zpívat Hari a Kṛṣṇa. Tak se ve všech vesnicích, které Pán navštívil, stal každý vaiṣṇavou neboli oddaným.

Význam

Svatá jména Kṛṣṇy a Hariho neboli zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry je tak duchovně mocné, že i dnes, když naši kazatelé navštíví odlehlé části světa, lidé tam okamžitě začnou zpívat Hare Kṛṣṇa. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Neexistuje nikdo, kdo by se mohl rovnat Jemu nebo Jeho silám. Jelikož ale kráčíme v Jeho šlépějích a také zpíváme Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, účinek je téměř stejně mocný jako v časech Pána Caitanyi Mahāprabhua. Naši kazatelé většinou pocházejí z evropských a amerických zemí, ale ať otvírají pobočky kdekoliv, mají milostí Pána Caitanyi obrovský úspěch. Lidé všude s velikou vážností zpívají Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

dakṣiṇa deśera loka aneka prakāra
keha jñānī, keha karmī, pāṣaṇḍī apāra

Synonyma

dakṣiṇa deśera — jižní Indie; loka — lidé; aneka — mnoho; prakāra — různých druhů; keha — někdo; jñānī — filosofický spekulant; keha — někdo; karmī — člověk bažící po plodech své práce; pāṣaṇḍī — neoddaných; apāra — nespočet.

Překlad

V jižní Indii bylo mnoho různých druhů lidí. Někteří z nich byli filosofičtí spekulanti a jiní zase toužili po plodech svých činů. Byl tam zkrátka nespočet neoddaných.

Verš

sei saba loka prabhura darśana-prabhāve
nija-nija-mata chāḍi’ ha-ila vaiṣṇave

Synonyma

sei saba loka — všichni tito lidé; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; darśana-prabhāve — vlivem návštěvy; nija-nija — svůj; mata — názor; chāḍi' — zavrhující; haila — stali se; vaiṣṇave — oddanými.

Překlad

Všichni tito lidé vlivem Śrī Caitanyi Mahāprabhua zavrhli své názory a stali se vaiṣṇavy, oddanými Kṛṣṇy.

Verš

vaiṣṇavera madhye rāma-upāsaka saba
keha ‘tattvavādī’, keha haya ‘śrī-vaiṣṇava’

Synonyma

vaiṣṇavera madhye — mezi vaiṣṇavy; rāma-upāsaka saba — všichni uctívali Śrī Rāmacandru; keha — někteří; tattva-vādī — následovníci Madhvācāryi; keha — někdo; haya — je; śrī-vaiṣṇava — oddaný následující učednickou posloupnost Śrī Rāmānujācāryi.

Překlad

V té době byli všichni jihoindičtí vaiṣṇavové oddanými Pána Rāmacandry. Někteří byli tattvavādī a jiní následovali Rāmānujācāryu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura podotýká, že slovo „tattvavādī“ označuje následovníky Śrīly Madhvācāryi. Aby Śrīla Madhvācārya odlišil svou učednickou posloupnost od māyāvādských následovníků Śaṅkarācāryi, dal své škole jméno tattvavādī. Tattvavādī neustále napadají neosobní monisty a snaží se porazit jejich filosofii impersonalismu. Obecně prosazují svrchovanost Nejvyšší Osobnosti Božství. Madhvācāryova učednická posloupnost je ve skutečnosti známá jako Brahmā-vaiṣṇava-sampradāya, posloupnost sestupující od Pána Brahmy. Tattvavādī neboli následovníci Madhvācāryi proto neuznávají událost týkající se Brahmovy iluze, zaznamenanou v desátém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Tuto část Śrīmad-Bhāgavatamu, ve které je zmínka o brahma-mohaně, iluzi Pána Brahmy, Śrīla Madhvācārya záměrně nekomentoval. Jedním z ācāryů tattvavādské učednické posloupnosti byl Śrīla Mādhavendra Purī a ten jako konečný cíl transcendentalismu ustanovil dosažení čisté oddané služby, lásku k Bohu. Vaiṣṇavové náležející ke gauḍīya-sampradāyi, učednické posloupnosti následující Śrī Caitanyu Mahāprabhua, se od tattvavādīch liší, i když patří ke stejné Tattvavāda-sampradāyi. Následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou proto známí jako Madhva-gauḍīya-sampradāya.

Slovo pāṣaṇḍī označuje toho, kdo se staví proti čisté oddané službě. Jsou to hlavně māyāvādī, impersonalisté. Definice pāṣaṇḍīho se nachází v Hari-bhakti-vilāse (1.73), kde je řečeno:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

Pāṣaṇḍī je ten, kdo staví Nejvyššího Pána Nārāyaṇa, Osobnost Božství, na stejnou úroveň s polobohy v čele s Pánem Brahmou a Pánem Śivou. Oddaný si nikdy nemyslí, že Pán Nārāyaṇa je na stejné úrovni jako Pán Brahmā a Pán Śiva. Příslušníci Madhvācārya-sampradāyi a Rāmānuja-sampradāyi uctívají hlavně Pána Rāmacandru, i když by Śrī-vaiṣṇavové měli uctívat Pána Nārāyaṇa a Lakṣmī a tattvavādī by měli uctívat Pána Kṛṣṇu. V současnosti se ve většině klášterů Madhva-sampradāyi uctívá Pán Rāmacandra.

Kniha Adhyātma-rāmāyaṇa obsahuje v kapitolách 12 až 15 výroky o uctívání Božstev Śrī Rāmacandry a Sīty. Uvádí se tam, že v dobách Pána Rāmacandry žil jeden brāhmaṇa, který složil slib, že se bude postit, dokud neuvidí Pána Rāmacandru. Pán Rāmacandra však byl někdy kvůli svým povinnostem mimo svoje hlavní město celý týden a lidé Jej v té době nemohli vidět. Onen brāhmaṇa se tedy kvůli svému slibu nemohl celý týden napít ani kapky vody. Půst přerušil až osmého či devátého dne, kdy Pána Rāmacandru osobně uviděl. Když se Pán Śrī Rāmacandra dozvěděl o brāhmaṇově přísném slibu, nařídil svému mladšímu bratru Lakṣmaṇovi, aby mu donesl Božstva Sīty a Rāmy. Brāhmaṇa Božstva od Śrī Lakṣmaṇajīho přijal a věrně Je uctíval po celý svůj život. Když umíral, dal tato Božstva Śrī Hanumānjīmu, který Je po mnoho let nosil zavěšená okolo krku a sloužil Jim s velkou oddaností. Po mnoha letech, když Hanumānjī odcházel na horu Gandha-mādana, předal Božstva Bhīmasenovi, jednomu z Pāṇḍuovců, který si Je přinesl do svého paláce, kde Je s velkou péčí opatroval. Tam Je také uctíval i poslední pāṇḍuovský král, Kṣemakānta. Později byla Božstva v opatrování králů z Urísy zvaných Gajapatiové. Narahari Tīrtha, jeden z ācāryů Madhvācāryovy učednické posloupnosti, tato Božstva obdržel od krále Urísy.

Za povšimnutí stojí, že tato konkrétní Božstva Rāmy a Sīty jsou uctívána již od dob krále Ikṣvākua. Ve skutečnosti Je uctívali králové již před zjevením Pána Rāmacandry. Později, za přítomnosti Pána Rāmacandry, Božstva uctíval Lakṣmaṇa. Říká se, že Śrī Madhvācārya tato Božstva získal pouhé tři měsíce před svým odchodem a instaloval Je v chrámu v Udupí. Od té doby Je uctívá Madhvācārya-sampradāya v tomto klášteře. Co se týče Śrī-vaiṣṇavů, počínaje Rāmānujācāryou, uctívali Božstva Sīty a Rāmy i oni. Tato Božstva jsou uctívána rovněž v Tirupati a na dalších místech. Śrī Rāmānuja-sampradāya má odnož známou jako Rāmānandī nebo Rāmāt a její následovníci také velmi přísně uctívají Božstva Sīty a Rāmy. Vaiṣṇavové z Rāmānuja-sampradāyi dávají přednost uctívání Pána Rāmacandry před uctíváním Rādhy a Kṛṣṇy.

Verš

sei saba vaiṣṇava mahāprabhura darśane
kṛṣṇa-upāsaka haila, laya kṛṣṇa-nāme

Synonyma

sei saba — všichni tito; vaiṣṇava — oddaní; mahāprabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; darśane — když viděli; kṛṣṇa-upāsaka — oddanými Pána Śrī Kṛṣṇy; haila — stali se; laya — přijali; kṛṣṇa-nāme — svaté jméno Pána Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

Po setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se všichni tito vaiṣṇavové stali oddanými Kṛṣṇy a začali zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

rāma! rāghava! rāma! rāghava! rāma! rāghava! pāhi mām
kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! rakṣa mām

Synonyma

rāma — ó Rāmo; rāghava — ó potomku Raghua; pāhi — prosím ochraň; mām — mě; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; keśava — ó hubiteli Keśīho; rakṣa — ochraň; mām — mě.

Překlad

„,Ó Pane Rāmacandro, potomku Mahārāje Raghua, prosím ochraň mě! Ó Pane Kṛṣṇo, který jsi zabil démona Keśīho, prosím ochraň mě!̀“

Verš

ei śloka pathe paḍi’ karilā prayāṇa
gautamī-gaṅgāya yāi’ kaila gaṅgā-snāna

Synonyma

ei śloka — tento sanskrtský verš; pathe — cestou; paḍi' — recitující; karilā — činil; prayāṇa — postup; gautamī-gaṅgāya — k břehům Gautamí-gangy; yāi' — jdoucí; kaila — vykonal; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu cestou často zpíval tuto Rāma Rāghava mantru, až došel ke břehům Gautamí-gangy, ve které se vykoupal.

Význam

Gautamí-ganga je ramenem řeky Gódávarí. Dříve žil na břehu této řeky naproti městu Rádžmandrí velký světec jménem Gautama Ṛṣi, a proto se tomuto rameni začalo říkat Gautamí-ganga.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že Śrīla Kavirāja Gosvāmī zaznamenal jména posvátných míst, která Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil, ale nejsou chronologicky seřazená. Existuje však zápisník Govindy dāse, ve kterém se nachází chronologické pořadí a také popisy jejich umístění. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura čtenáře odkazuje na tuto knihu. Podle Govindy dāse šel Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu z Gautamí-gangy do Trimandy a potom na Dhundiráma-tírthu, další poutní místo. Podle Śrī Caitanya-caritāmṛty putoval Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu po návštěvě Gautamí-gangy na Mallikárdžuna-tírthu.

Verš

mallikārjuna-tīrthe yāi’ maheśa dekhila
tāhāṅ saba loke kṛṣṇa-nāma laoyāila

Synonyma

mallikārjuna-tīrthe — svaté místo zvané Mallikárdžuna; yāi' — šel a; maheśa — božstvo Pána Śivy; dekhila — viděl; tāhāṅ — tam; saba loke — všechny lidi; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Śrī Kṛṣṇy; laoyāila — přiměl zpívat.

Překlad

Odtud šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Mallikárdžuna-tírthy, kde zhlédl božstvo Pána Śivy, a všechny lidi tam přiměl zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Význam

Mallikárdžuna je také známá jako Šrí Šaila. Nachází se asi sto šedesát kilometrů severovýchodně od Karnuly na jižním břehu řeky Krišna. Okolo celé vesnice stojí vysoké zdi a v nich sídlí božstvo známé jako Mallikārjuna. Je to božstvo Pána Śivy a je jedním z Jyotir-liṅgů.

Verš

rāmadāsa mahādeve karila daraśana
ahovala-nṛsiṁhere karilā gamana

Synonyma

rāma-dāsa — Rāmadāsa; mahā-deve — Mahādevy; karila — učinil; daraśana — zhlédnutí; ahovala-nṛsiṁhere — k Ahovala-nṛsiṁhovi; karilā — učinil; gamana — cestu.

Překlad

Po zhlédnutí Pána Mahādevy (Śivy), služebníka Pána Rāmy, šel za Ahovala-nṛsiṁhou.

Verš

nṛsiṁha dekhiyā tāṅre kaila nati-stuti
siddhavaṭa gelā yāhāṅ mūrti sītāpati

Synonyma

nṛsiṁha dekhiyā — po zhlédnutí Božstva Pána Nṛsiṁhy; tāṅre — Jemu; kaila — učinil; nati-stuti — přednesení různých modliteb; siddhavaṭa — do Siddhavatu; gelā — šel; yāhāṅ — kde; mūrti — Božstvo; sītā-pati — Pána Śrī Rāmacandry.

Překlad

Při návštěvě Božstva Ahovala-nṛsiṁhy Caitanya Mahāprabhu přednesl Pánu mnoho modliteb. Poté se vydal do Siddhavatu, kde viděl Božstvo Rāmacandry, Pána Sītādevī.

Význam

Siddhavat nebo také Sidhaut se nachází asi šestnáct kilometrů na východ od vesnice Kudápa. Dříve se tomuto místu říkalo jižní Váránasí. Roste tam velký banyán, podle něhož se místo nazývá Siddhavat. Vaṭa znamená banyán.

Verš

raghunātha dekhi’ kaila praṇati stavana
tāhāṅ eka vipra prabhura kaila nimantraṇa

Synonyma

raghunātha dekhi' — po zhlédnutí Pána Rāmacandry, potomka Mahārāje Raghua; kaila — složil; praṇati — poklony; stavana — modlitby; tāhāṅ — tam; eka — jeden; viprabrāhmaṇa; prabhura — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; kaila — předložil; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Jakmile Pán spatřil Božstvo Pána Rāmacandry, potomka krále Raghua, s modlitbami se poklonil. Potom Ho jeden brāhmaṇa pozval na oběd.

Verš

sei vipra rāma-nāma nirantara laya
‘rāma’ ‘rāma’ vinā anya vāṇī nā kahaya

Synonyma

sei vipra — tento brāhmaṇa; rāma-nāma — svaté jméno Pána Śrī Rāmacandry; nirantara — bez ustání; laya — zpívá; rāma rāma — svatá jména Rāma, Rāma; vinā — než; anya — jinou; vāṇī — vibraci; — ne; kahaya — vyslovil.

Překlad

Tento brāhmaṇa neustále zpíval svaté jméno Rāmacandry. Ve skutečnosti kromě neustálého zpívání svatého jména Pána Rāmacandry neřekl ani slovo.

Verš

sei dina tāṅra ghare rahi’ bhikṣā kari’
tāṅre kṛpā kari’ āge calilā gaurahari

Synonyma

sei dina — toho dne; tāṅra ghare — v domě tohoto brāhmaṇy; rahi' — poté, co zůstal; bhikṣā kari' — poté, co přijal prasādam; tāṅre — jemu; kṛpā kari' — poté, co prokázal milost; āge — dále; calilā — odešel; gaura-hari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Toho dne Pán Caitanya zůstal v brāhmaṇově domě a přijal u něho prasādam. Poté, co mu takto udělil milost, se vydal na další cestu.

Verš

skanda-kṣetra-tīrthe kaila skanda daraśana
trimaṭha āilā, tāhāṅ dekhi’ trivikrama

Synonyma

skanda-kṣetra-tīrthe — na posvátném místě zvaném Skanda-kšétra; kaila — učinil; skanda daraśana — návštěvu Pána Skandy (Kārttikeyi, syna Pána Śivy); trimaṭha — do Trimathu; āilā — přišel; tāhāṅ — tam; dekhi' — vidící; trivikrama — podobu Pána Viṣṇua, Trivikramu.

Překlad

Na posvátném místě zvaném Skanda-kšétra Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Skandy. Odtud šel do Trimathu, kde zhlédl Trivikramu, Božstvo Viṣṇua.

Verš

punaḥ siddhavaṭa āilā sei vipra-ghare
sei vipra kṛṣṇa-nāma laya nirantare

Synonyma

punaḥ — znovu; siddhavaṭa — do Siddhavatu; āilā — vrátil se; sei — toho; vipra-ghare — do domu brāhmaṇy; sei vipra — tento brāhmaṇa; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; laya — zpívá; nirantare — neustále.

Překlad

Po návštěvě Trivikramova chrámu se Pán vrátil do Siddhavatu, kde znovu navštívil dům onoho brāhmaṇy. Ten nyní neustále zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

bhikṣā kari’ mahāprabhu tāṅre praśna kaila
‘‘kaha vipra, ei tomāra kon daśā haila

Synonyma

bhikṣā kari' — poté, co přijal oběd; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; praśna kaila — položil otázku; kaha vipra — Můj drahý brāhmaṇský příteli, prosím řekni; ei — tato; tomāra — tvoje; kon — jaká; daśā — situace; haila — stala se.

Překlad

Po obědě se Śrī Caitanya Mahāprabhu brāhmaṇy zeptal: „Můj drahý příteli, řekni Mi prosím, jaké je nyní tvé postavení?“

Verš

pūrve tumi nirantara laite rāma-nāma
ebe kene nirantara lao kṛṣṇa-nāma’’

Synonyma

pūrve — dříve; tumi — ty; nirantara — neustále; laite — zpíval jsi; rāma-nāma — svaté jméno Pána Rāmacandry; ebe — nyní; kene — proč; nirantara — neustále; lao — zpíváš; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy.

Překlad

„Dříve jsi neustále zpíval svaté jméno Pána Rāmy. Proč nyní stále zpíváš svaté jméno Kṛṣṇy?“

Verš

vipra bale, — ei tomāra darśana-prabhāve
tomā dekhi’ gela mora ājanma svabhāve

Synonyma

vipra balebrāhmaṇa odpověděl; ei — toto; tomāra darśana-prabhāve — vlivem Tvé návštěvy; tomā dekhi' — poté, co jsem Tě spatřil; gela — odešla; mora — moje; ā-janma — od dětství; svabhāve — povaha.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „To vše jsi způsobil Ty svým vlivem, Pane. Když jsem Tě spatřil, ztratil jsem to, co jsem praktikoval celý život.“

Verš

bālyāvadhi rāma-nāma-grahaṇa āmāra
tomā dekhi’ kṛṣṇa-nāma āila eka-bāra

Synonyma

bālya-avadhi — od mého dětství; rāma-nāma-grahaṇa — zpívání svatého jména Pána Rāmacandry; āmāra — moje; tomā dekhi' — při pohledu na Tebe; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Śrī Kṛṣṇy; āila — přišlo; eka-bāra — pouze jednou.

Překlad

„Od dětství jsem zpíval svaté jméno Pána Rāmacandry, ale když jsem Tě uviděl, pronesl jsem jednou svaté jméno Pána Kṛṣṇy.“

Verš

sei haite kṛṣṇa-nāma jihvāte vasilā
kṛṣṇa-nāma sphure, rāma-nāma dūre gelā

Synonyma

sei haite — od té doby; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; jihvāte — na jazyku; vasilā — pevně se uchytilo; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Śrī Kṛṣṇy; sphure — automaticky přichází; rāma-nāma — svaté jméno Pána Śrī Rāmacandry; dūre — daleko; gelā — odešlo.

Překlad

„Od té doby se na mém jazyku pevně uchytilo svaté jméno Pána Kṛṣṇy, a jelikož zpívám to, svaté jméno Pána Rāmacandry se ode mne vzdálilo.“

Verš

bālya-kāla haite mora svabhāva eka haya
nāmera mahimā-śāstra kariye sañcaya

Synonyma

bālya-kāla haite — od dětství; mora — moje; svabhāva — činnost; eka — jedna; haya — je; nāmera — svatého jména; mahimā — co se týče slávy; śāstra — zjevená písma; kariye sañcaya — shromažďuji.

Překlad

„Již od dětství jsem ze zjevených písem shromažďoval citáty o slávě svatého jména.“

Verš

ramante yogino ’nante
satyānande cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
paraṁ brahmābhidhīyate

Synonyma

ramante — radují se; yoginaḥ — transcendentalisté; anante — v neomezené; satya-ānande — skutečné radosti; cit-ātmani — v duchovní existenci; iti — tak; rāma — Rāma; padena — slovem; asau — On; param — nejvyšší; brahma — pravda; abhidhīyate — nazývá se.

Překlad

„,Nejvyšší Absolutní Pravda se nazývá Rāma, protože transcendentalisté se radují z neomezeného skutečného štěstí duchovní existence.̀“

Význam

Toto je osmý verš ze Śata-nāma-stotry Pána Rāmacandry, která se nachází v Padma Purāṇě.

Verš

kṛṣir bhū-vācakaḥ śabdo
ṇaś ca nirvṛti-vācakaḥ
tayor aikyaṁ paraṁ brahma
kṛṣṇa ity abhidhīyate

Synonyma

kṛṣiḥ — slovní kořen kṛṣ; bhū — přitažlivou existenci; vācakaḥ — značící; śabdaḥ — slovo; ṇaḥ — slabika ṇa; ca — a; nirvṛti — duchovní radost; vācakaḥ — které vyjadřuje; tayoḥ — obou; aikyam — spojení; param — nejvyšší; brahma — Absolutní Pravda; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; iti — tak; abhidhīyate — nazývá se.

Překlad

„,Slovo „kṛṣ“ je rysem přitažlivosti Pánovy existence a „ṇa“ znamená duchovní blaženost. Spojením slovního kořene „kṛṣ“ s příponou „ṇa“ vznikne slovo „Kṛṣṇa“ označující Absolutní Pravdu.̀“

Význam

Tento verš je z Mahābhāraty (Udyoga-parva 71.4).

Verš

paraṁ brahma dui-nāma samāna ha-ila
punaḥ āra śāstre kichu viśeṣa pāila

Synonyma

param brahma — Absolutní Pravda; dui-nāma — tato dvě jména (Rāma a Kṛṣṇa); samāna — na stejné úrovni; haila — byla; punaḥ — znovu; āra — další; śāstre — ve zjevených písmech; kichu — jisté; viśeṣa — upřesnění; pāila — nachází se.

Překlad

„Co se týče svatých jmen Rāma a Kṛṣṇa, jsou na stejné úrovni, ale pro další pokrok nacházíme ve zjevených písmech ještě určité podrobnější popisy.“

Verš

rāma rāmeti rāmeti
rame rāme manorame
sahasra-nāmabhis tulyaṁ
rāma-nāma varānane

Synonyma

rāma — Rāma; rāma — Rāma; iti — takto; rāma — Rāma; iti — takto; rame — užívám si; rāme — ve svatém jménu Rāmy; manaḥ-rame — nejkrásnějším; sahasra-nāmabhiḥ — s tisícem jmen; tulyam — stejné; rāma-nāma — svaté jméno Rāmy; vara-ānane — ó ženo se spanilou tváří.

Překlad

„(Pán Śiva oslovil svoji ženu Durgu:) ,Ó Varānano, zpívám svaté jméno Rāma, Rāma, Rāma a užívám si tohoto překrásného zvuku. Toto svaté jméno Rāmacandry se rovná tisíci svatých jmen Pána Viṣṇua.̀“

Význam

Tento verš pochází z Bṛhad-viṣṇu-sahasra-nāma-stotry v části Padma Purāny nazvané Uttara-khaṇḍa (72.335).

Verš

sahasra-nāmnāṁ puṇyānāṁ
trir-āvṛttyā tu yat phalam
ekāvṛttyā tu kṛṣṇasya
nāmaikaṁ tat prayacchati

Synonyma

sahasra-nāmnām — tisíce jmen; puṇyānām — svatých; triḥ-āvṛttyā — trojím zazpíváním; tu — ale; yat — čehož; phalam — výsledek; eka-āvṛttyā — jedním opakováním; tu — ale; kṛṣṇasya — Pána Śrī Kṛṣṇy; nāma — svatého jména; ekam — pouze jednou; tat — takový výsledek; prayacchati — dá.

Překlad

„,Zbožné výsledky nabyté zpíváním tří tisíc svatých jmen Viṣṇua lze získat pouhým jedním vyslovením svatého jména Kṛṣṇy.̀“

Význam

Tento verš z Brahmāṇḍa Purāṇy je i v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.5.354) od Rūpy Gosvāmīho. Jediným vyslovením jména Kṛṣṇy lze dosáhnout stejného výsledku jako trojím vyslovením svatého jména Rāmy.

Verš

ei vākye kṛṣṇa-nāmera mahimā apāra
tathāpi la-ite nāri, śuna hetu tāra

Synonyma

ei vākye — v tomto výroku; kṛṣṇa-nāmera — svatého jména Kṛṣṇy; mahimā — sláva; apāra — neomezená; tathāpi — přesto; laite — zpívat; nāri — nejsem schopen; śuna — vyslechni; hetu — důvod; tāra — toho.

Překlad

„Podle tohoto výroku śāster je sláva Kṛṣṇova svatého jména neomezená. Přesto jsem Jeho svaté jméno nebyl schopen zpívat. Poslechni si prosím, jaký to mělo důvod.“

Verš

iṣṭa-deva rāma, tāṅra nāme sukha pāi
sukha pāñā rāma-nāma rātri-dina gāi

Synonyma

iṣṭa-deva — můj uctívaný Pán; rāma — Pán Śrī Rāmacandra; tāṅra nāme — z Jeho svatého jména; sukha pāi — získávám radost; sukha pāñā — protože zažívám takové transcendentální štěstí; rāma-nāma — svaté jméno Pána Rāmy; rātri-dina — dnem i nocí; gāi — zpívám.

Překlad

„Mým uctívaným Pánem byl Pán Rāmacandra a ze zpívání Jeho svatého jména jsem byl šťastný. Kvůli tomuto štěstí jsem zpíval svaté jméno Pána Rāmy ve dne v noci.“

Verš

tomāra darśane yabe kṛṣṇa-nāma āila
tāhāra mahimā tabe hṛdaye lāgila

Synonyma

tomāra darśane — setkáním s Tebou; yabe — když; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Śrī Kṛṣṇy; āila — zjevilo se; tāhāra — Jeho; mahimā — sláva; tabe — tehdy; hṛdaye — v srdci; lāgila — upevnila se.

Překlad

„S Tebou se zjevilo i svaté jméno Pána Kṛṣṇy a tehdy se v mém srdci probudila Jeho sláva.“

Verš

sei kṛṣṇa tumi sākṣāt — ihā nirdhārila
eta kahi’ vipra prabhura caraṇe paḍila

Synonyma

sei — ten; kṛṣṇa — Kṛṣṇa, Osobnost Božství; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; ihā — takový; nirdhārila — učinil jsem závěr; eta kahi' — to když řekl; viprabrāhmaṇa; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — k lotosovým nohám; paḍila — padl.

Překlad

„Pane, dospěl jsem k závěru, že jsi samotný Pán Kṛṣṇa.“ To když brāhmaṇa řekl, padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

tāṅre kṛpā kari’ prabhu calilā āra dine
vṛddhakāśī āsi’ kaila śiva-daraśane

Synonyma

tāṅre — jemu; kṛpā kari' — poté, co prokázal milost; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — putoval; āra dine — dalšího dne; vṛddhakāśī — do Vriddhakáší; āsi' — když přišel; kaila — učinil; śiva-daraśane — návštěvu chrámu Pána Śivy.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu projevil milost tomuto brāhmaṇovi a dalšího dne odešel do Vriddhakáší, kde navštívil chrám Pána Śivy.

Význam

V současnosti se Vriddhakáší říká Vriddháčalam. Nachází se v jižním okrese Árkádu na břehu řeky Manimukh. Toto místo je také známé jako Kálahastipur. V chrámu Pána Śivy tam po mnoho let prováděl uctívání Govinda, bratranec Rāmānujācāryi.

Verš

tāhāṅ haite cali’ āge gelā eka grāme
brāhmaṇa-samāja tāhāṅ, karila viśrāme

Synonyma

tāhāṅ haite — odtamtud; cali' — jdoucí; āge — dále; gelā — přišel; eka grāme — do jedné vesnice; brāhmaṇa-samāja — shromáždění brāhmaṇů; tāhāṅ — tam; karila viśrāme — odpočíval.

Překlad

Z Vriddhakáší šel Śrī Caitanya Mahāprabhu dále, až dorazil do jedné vesnice. Viděl, že většina jejích obyvatel jsou brāhmaṇové, a tak si tam odpočinul.

Verš

prabhura prabhāve loka āila daraśane
lakṣārbuda loka āise nā yāya gaṇane

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prabhāve — vlivem; loka — lidé; āila — přišli; daraśane — zhlédnout Ho; lakṣa-arbuda — mnoho miliónů; loka — lidí; āise — přišlo; — ne; yāya gaṇane — lze spočítat.

Překlad

Vliv Pána Caitanyi Mahāprabhua způsobil, že tam přišlo mnoho miliónů lidí, jen aby Ho zhlédli. Dav neměl konce a nebylo tedy možné spočítat, kolik lidí jej tvoří.

Verš

gosāñira saundarya dekhi’ tāte premāveśa
sabe ‘kṛṣṇa’ kahe, ‘vaiṣṇava’ haila sarva-deśa

Synonyma

gosāñira — Pánovu; saundarya — krásu; dekhi' — když viděli; tāte — v té; prema-āveśa — extatické lásce; sabe — každý; kṛṣṇa kahe — zpíval svaté jméno Kṛṣṇy; vaiṣṇava — oddanými vaiṣṇavy; haila — stali se; sarva-deśa — všichni.

Překlad

Pán měl překrásné tělesné rysy a navíc byl neustále pohroužený v extázi lásky k Bohu. Stačilo jen, aby Ho lidé zahlédli, a hned začali zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Z každého se tak stal oddaný vaiṣṇava.

Verš

tārkika-mīmāṁsaka, yata māyāvādi-gaṇa
sāṅkhya, pātañjala, smṛti, purāṇa, āgama

Synonyma

tārkika — logici; mīmāṁsaka — následovníci filosofie mīmāṁsā; yata — všichni; māyāvādi-gaṇa — Śaṅkarācāryovi následovníci; sāṅkhya — Kapilovi následovníci; pātañjala — následovníci mystické yogy; smṛti — dodatková védská literatura; purāṇaPurāṇy; āgamatantra-śāstry.

Překlad

Existuje mnoho různých filosofů. Někteří jsou logici následující Gautamu nebo Kaṇādu. Jiní následují Jaiminiho filosofii mīmāṁsā. Další následují Śaṅkarācāryovu māyāvādskou filosofii a ostatní zase Kapilovu sāṅkhyovou filosofii či Patañjaliho systém mystické yogy. Někteří následují smṛti-śāstru tvořenou dvaceti náboženskými texty a ještě jiní následují Purāṇy a tantra-śāstry. Takové jsou rozmanité skupiny filosofů.

Verš

nija-nija-śāstrodgrāhe sabāi pracaṇḍa
sarva mata duṣi’ prabhu kare khaṇḍa khaṇḍa

Synonyma

nija-nija — vlastního; śāstra — písma; udgrāhe — prosadit závěry; sabāi — všichni; pracaṇḍa — velmi mocní; sarva — všech; mata — názory; duṣi' — zavrhující; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; khaṇḍa khaṇḍa — rozbití na kusy.

Překlad

Všichni tito následovníci různých písem byli připraveni představit závěry svých písem, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu jejich názory rozbil napadrť a prosadil své učení o bhakti založené na Védách, Vedāntě, Brahma-sūtře a na filosofii acintya-bhedābheda-tattva.

Verš

sarvatra sthāpaya prabhu vaiṣṇava-siddhānte
prabhura siddhānta keha nā pāre khaṇḍite

Synonyma

sarvatra — všude; sthāpaya — ustanovuje; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vaiṣṇava-siddhānte — závěry vaiṣṇavů; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; siddhānta — závěr; keha — kdokoliv; pāre — není schopen; khaṇḍite — porazit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu všude ustanovil učení o oddanosti a nikdo Jej nebyl schopen porazit.

Verš

hāri’ hāri’ prabhu-mate karena praveśa
ei-mate ‘vaiṣṇava’ prabhu kaila dakṣiṇa deśa

Synonyma

hāri' hāri' — poraženi; prabhu-mate — do hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; karena praveśa — vstupují; ei-mate — takto; vaiṣṇava — oddaní vaiṣṇavové; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — učinil; dakṣiṇa — jižní Indii; deśa — zemi.

Překlad

Všichni tito poražení filosofové se i se svými následovníky přidali k hnutí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který tak celou jižní Indii učinil zemí vaiṣṇavů.

Verš

pāṣaṇḍī āila yata pāṇḍitya śuniyā
garva kari’ āila saṅge śiṣya-gaṇa lañā

Synonyma

pāṣaṇḍī — nevěřící; āila — dostavili se tam; yata — všichni; pāṇḍitya — učenost; śuniyā — když slyšeli; garva kari' — s velkou pýchou; āila — přišli tam; saṅge — s sebou; śiṣya-gaṇa — žáky; lañā — beroucí.

Překlad

Když se ateisté doslechli o učenosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, s velkou pýchou za Ním přišli se svými žáky.

Verš

bauddhācārya mahā-paṇḍita nija nava-mate
prabhura āge udgrāha kari’ lāgilā balite

Synonyma

bauddha-ācārya — vůdce buddhistů; mahā-paṇḍita — velký učenec; nija — vlastních; nava — devět; mate — filosofických závěrů; prabhura āge — před Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; udgrāha — argumenty; kari' — činící; lāgilā — začal; balite — mluvit.

Překlad

Jedním z nich byl vůdce buddhistů, velký učenec. Přišel za Pánem a začal hovořit, aby ustanovil devět filosofických závěrů buddhismu.

Verš

yadyapi asambhāṣya bauddha ayukta dekhite
tathāpi balilā prabhu garva khaṇḍāite

Synonyma

yadyapi — i když; asambhāṣya — nehodní rozhovoru; bauddha — následovníci Buddhovy filosofie; ayukta — jež není vhodné; dekhite — vidět; tathāpi — přesto; balilā — hovořil; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; garva — pýchu; khaṇḍāite — aby odstranil.

Překlad

Vaiṣṇavové by se na buddhisty neměli ani podívat, natož s nimi hovořit, ale Caitanya Mahāprabhu s nimi hovořil, jen aby odstranil jejich falešnou pýchu.

Verš

tarka-pradhāna bauddha-śāstra ‘nava mate’
tarkei khaṇḍila prabhu, nā pāre sthāpite

Synonyma

tarka-pradhāna — založená na argumentech; bauddha-śāstra — buddhistická písma; nava mate — v devíti základních zásadách; tarkei — argumenty; khaṇḍila — vyvrátil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; — ne; pāre — mohou; sthāpite — prosadit.

Překlad

Buddhistická písma obsahují devět hlavních zásad a zakládají se hlavně na argumentech a logice. Buddhisté nemohli svoje učení prosadit, protože Śrī Caitanya Mahāprabhu jejich argumenty porazil.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že podle buddhistického učení existují dva způsoby, jak chápat filosofii. Jednomu se říká hīnāyāna a druhému mahāyāna. Cesta buddhismu má devět zásad: (1) Stvoření je věčné, proto není třeba stvořitele. (2) Tento vesmírný projev je neskutečný. (3) Pravdou je „já jsem“. (4) Probíhá opakované rození a umírání. (5) Pán Buddha je jediným zdrojem pochopení pravdy. (6) Nirvāṇa neboli úplné zničení je konečným cílem. (7) Buddhova filosofie je jedinou filosofickou cestou. (8) Védy jsou výtvorem lidských bytostí. (9) Doporučují se zbožné činnosti, prokazování milosti druhým atp.

Nikdo nemůže dosáhnout Absolutní Pravdy argumenty. Jeden člověk může být dobrý v logice a druhý ještě lepší v argumentech, ale protože logika zahrnuje mnohé překrucování významu slov, argumentováním nelze dospět ke skutečným závěrům o Absolutní Pravdě. Následovníkům védských zásad je to zřejmé. Zde však vidíme, že Śrī Caitanya Mahāprabhu porazil buddhistickou filosofii argumenty. Ti, kdo v ISKCONu káží, se zajisté setkají s mnoha lidmi, kteří věří v intelektuální argumenty. Většina z těchto lidí neuznává autoritu Véd, ale intelektuální spekulace a argumenty uznávají. Kazatelé nauky o vědomí Kṛṣṇy by proto měli být připravení porážet druhé pomocí argumentů, stejně jako to dělal Śrī Caitanya Mahāprabhu. Tento verš jasně říká: tarkei khaṇḍila prabhu. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu předložil tak mocné argumenty, že Mu buddhisté nebyli schopni oponovat a nedokázali prosadit svoje učení.

Jejich první zásadou je, že stvoření existuje neustále. Kdyby to však byla pravda, nemohla by existovat teorie zničení. Buddhisté říkají, že zničení či rozpuštění je nejvyšší pravdou. Pokud tedy existuje stvoření věčně, žádné rozpuštění ani zničení nepřipadá v úvahu. Tento argument není příliš silný, protože naše praktická zkušenost je taková, že hmotné věci mají svůj začátek, prostředek a konec. Konečným cílem buddhistické filosofie je rozpuštění těla. To si kladou za cíl proto, že tělo má svůj počátek. Celý vesmírný projev je také takovým obrovským tělem, a pokud přijmeme jako fakt, že existuje neustále, zničení nepřipadá v úvahu. Snaha vše zničit a dosáhnout tak nicoty, je proto absurdní. Na základě naší praktické zkušenosti musíme připustit, že stvoření má počátek, a když to uznáme, musíme uznat i stvořitele. Takový stvořitel musí mít všeprostupující tělo, jak je popsáno v Bhagavad-gītě (13.14):

sarvataḥ pāṇi-pādaṁ tat
sarvato 'kṣi-śiro-mukham
sarvataḥ śruti-mal loke
sarvam āvṛtya tiṣṭhati

„Všude jsou Jeho ruce a nohy, Jeho oči, hlavy a tváře a všude má i uši. Tak existuje Nadduše, prostupující vším.“

Nejvyšší Osoba musí být přítomná všude. Tělo Pána existovalo již před stvořením; jinak by nemohl být stvořitelem. Pokud by byla Nejvyšší Osoba stvořenou bytostí, nedalo by se o Ní hovořit jako o stvořiteli. Závěr je tedy takový, že vesmírný projev je zcela jistě v určitém okamžiku stvořen a že stvořitel existoval před stvořením; tudíž není stvořenou bytostí. Stvořitelem je Parabrahman neboli Nejvyšší Duše. Nejenže je hmota duši podřízená, ale ve skutečnosti je stvořená na jejím základě. Když duše vstoupí do lůna matky, je z hmotných složek dodaných matkou stvořeno tělo. V hmotném světě je vše stvořeno, takže musí nutně existovat stvořitel, který je Nejvyšší Duší a který se liší od hmoty. V Bhagavad-gītě je potvrzeno, že hmotná energie je nižší a že duchovní energií je živá bytost. Jak nižší, tak vyšší energie patří Nejvyšší Osobě.

Dalším argumentem buddhistů je, že tento svět je neskutečný, ale to není pravda. Tento svět je dočasný, ale ne neskutečný. Dokud máme tělo, musíme trpět jeho radostmi a bolestmi, přestože jím nejsme. I když nebudeme brát radosti a bolesti vážně, jsou nicméně skutečné. Nedá se říkat, že neexistují. Pokud by tělesné radosti a strasti byly neskutečné, bylo by neskutečné i stvoření, a nikdo by se jím tedy příliš nezaobíral. Závěr je, že hmotné stvoření není neskutečné či imaginární, ale dočasné.

Buddhisté také tvrdí, že princip „já jsem“ je konečnou pravdou, ale to vylučuje individualitu „já“ a „ty“. Pokud neexistuje „já“ a „ty“ neboli individualita, není možné argumentovat. Buddhistická filosofie stojí na argumentech, ale o argumentech nemůže být ani řeči, pokud závisíme pouze na pojetí „já jsem“. Musí existovat také „ty“ neboli jiná osoba. Musíme přijmout filosofii duality – existenci individuální duše a Nadduše. To je potvrzeno ve druhé kapitole Bhagavad-gīty (2.12), kde Pán říká:

na tv evāhaṁ jātu nāsaṁ
na tvaṁ neme janādhipāḥ
na caiva na bhaviṣyāmaḥ
sarve vayam ataḥ param

„Nikdy se nestalo, že by nebylo Mne, tebe či všech těchto králů, a ani v budoucnosti nikdo z nás nepřestane existovat.“

V minulosti jsme měli různá těla a po zničení tohoto těla budeme žít zase v dalším. Princip duše je věčný a bude existovat v tomto i v příštím těle. I v tomto životě prožíváme existenci v těle dítěte, v těle mladíka, v těle muže a v těle starce a po zničení tohoto těla získáváme další tělo. Buddhisté převtělování také uznávají, ale nevysvětlují správně další zrození. Existuje 8 400 000 životních druhů a my se v příštím životě můžeme narodit v kterémkoliv z nich; lidskou podobu nemáme zaručenou.

Podle páté zásady buddhistů je Pán Buddha jediným zdrojem poznání. To však nemůžeme přijmout, protože Pán Buddha zavrhl principy védského poznání. Každý musí přijmout princip standardního poznání, protože Absolutní Pravdy nelze dosáhnout pouhou intelektuální spekulací. Pokud je každý autoritou a pokládá svoji vlastní inteligenci za konečné měřítko, což je dnes velká móda, budou písma vykládána mnoha různými způsoby a každý bude tvrdit, že právě ta jeho filosofie je nejvyšší. To se stalo velkým problémem: každý si vykládá písma po svém, a vytváří si tak svoji vlastní autoritu. Yata mata tata patha. Kdekdo se nyní snaží prosadit svou vlastní teorii jako konečnou pravdu. Buddhisté mají teorii, že konečným cílem je úplné zničení, nirvāṇa. Zničení se vztahuje na tělo, ale duše přechází z jednoho těla do druhého. Kdyby tomu tak nebylo, jak by mohlo vzniknout tolik různorodých těl? Je-li další zrození skutečností, je skutečností i další tělesná podoba. Jakmile uznáme hmotné tělo, musíme uznat také skutečnost, že bude zničeno a že budeme muset přijmout další tělo. Jsou-li všechna hmotná těla odsouzena ke zničení, musíme získat tělo nehmotné neboli duchovní, jestliže chceme, aby naše další zrození nebylo falešné. Jak lze získat duchovní tělo, vysvětluje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nenarodí znovu v hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.“

To je nejvyšší dokonalost – vzdát se hmotného těla a nepřijímat další, ale vrátit se domů, zpátky k Bohu. Dokonalostí není přestat existovat. Bytí pokračuje dál. Chceme-li však pozitivně zničit hmotné tělo, musíme přijmout tělo duchovní. Jiná věčnost pro duši neexistuje.

Teorii, že buddhistická filosofie je jedinou cestou, nemůžeme přijmout, protože je plná nedostatků. Dokonalá filosofie je ta, která nemá chyby, a to je filosofie vedānty. V této filosofii nelze nalézt žádné nedostatky, a proto můžeme učinit závěr, že vedānta je nejvyšší filosofickou cestou k pochopení pravdy. Podle buddhistů jsou Védy sestavené obyčejnými lidskými bytostmi. V tom případě by nebyly autoritativní. Z védské literatury se dozvídáme, že Védy byly předneseny Pánu Brahmovi krátce po stvoření. Brahmā je sice v tomto vesmíru původní osobou, ale on Védy nestvořil. Pokud Brahmā Védy nestvořil, i když je uznáván jako první stvořená bytost, odkud k němu védské poznání přišlo? Je zřejmé, že Védy nepocházejí od obyčejné osoby zrozené v tomto hmotném světě. Śrīmad-Bhāgavatam uvádí: tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye – po stvoření vložila Nejvyšší Osoba védské poznání do srdce Brahmy. Nikdo jiný než Brahmā na začátku stvoření neexistoval, a on přesto Védy nesestavil. Závěrem tedy je, že Védy nebyly sestaveny žádnou stvořenou bytostí. Védské poznání dal Nejvyšší Pán, který stvořil tento hmotný svět. To přijímá i Śaṅkarācārya, přestože není vaiṣṇavou.

Dále je řečeno, že milosrdnost je jednou z vlastností buddhisty, ale milosrdnost je relativní věc. Svoji milost prokazujeme těm, kdo jsou v nižším postavení nebo kdo trpí víc než my. Pokud je však přítomný někdo výše postavený, ten se předmětem naší milosti stát nemůže; naopak my jsme předmětem jeho milosti. Projevování soucitu a milosti je proto relativní činnost. Není to Absolutní Pravda. Vedle toho musíme také vědět, co skutečná milost je. Dát nemocnému člověku k jídlu něco, co má zakázané jíst, není projev milosti, ale spíše krutost. Dokud tedy opravdu nevíme, co milost je, můžeme vytvářet nežádoucí situaci. Chceme-li projevit skutečnou milost, budeme kázat vědomí Kṛṣṇy, abychom obnovili ztracené vědomí lidí, původní vědomí živé bytosti. Buddhističtí filosofové neuznávají existenci duše, a proto je jejich takzvaná milost neúplná.

Verš

bauddhācārya ‘nava praśna’ saba uṭhāila
dṛḍha yukti-tarke prabhu khaṇḍa khaṇḍa kaila

Synonyma

bauddha-ācārya — buddhistický učitel; nava praśna — devět druhů otázek; saba — všechny; uṭhāila — vznesl; dṛḍha — silnými; yukti — argumenty; tarke — s logikou; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; khaṇḍa khaṇḍa kaila — rozbil napadrť.

Překlad

Buddhistický učitel předložil těchto devět zásad, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu je svou mocnou logikou rozbil napadrť.

Verš

dārśanika paṇḍita sabāi pāila parājaya
loke hāsya kare, bauddha pāila lajjā-bhaya

Synonyma

dārśanika — filosofičtí spekulanti; paṇḍita — učenci; sabāi — ti všichni; pāila parājaya — byli poraženi; loke — obyčejní lidé; hāsya kare — smějí se; bauddha — buddhisté; pāila — dostali; lajjā — ostudu; bhaya — strach.

Překlad

Všechny mentální spekulanty i učence Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu porazil, a když se lidé začali smát, buddhisté pocítili stud i strach současně.

Význam

Všichni tito filosofové byli ateisté, protože nevěřili v existenci Boha. Ateisté mohou být mistry v mentální spekulaci a mohou být takzvanými velkými filosofy, ale vaiṣṇava pevný ve svém přesvědčení a vědomí Boha je může porazit. Všichni kazatelé ve službách ISKCONu by měli kráčet ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua a být velmi zběhlí v předkládání mocných argumentů a porážení ateistů všeho druhu.

Verš

prabhuke vaiṣṇava jāni’ bauddha ghare gela
sakala bauddha mili’ tabe kumantraṇā kaila

Synonyma

prabhuke — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; vaiṣṇava jāni' — věděli, že je vaiṣṇava; bauddha — buddhisté; ghare gela — vrátili se domů; sakala bauddha — všichni buddhisté; mili' — sešli se a; tabe — potom; ku-mantraṇā — spiknutí; kaila — zosnovali.

Překlad

Buddhisté věděli, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je vaiṣṇava, a vrátili se domů velice nešťastní. Později však začali proti Pánu chystat spiknutí.

Verš

apavitra anna eka thālite bhariyā
prabhu-āge nila ‘mahā-prasāda’ baliyā

Synonyma

apavitra — nečistým; anna — jídlem; eka — jeden; thālite — tác; bhariyā — poté, co naplnili; prabhu-āge — před Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nila — přinesli; mahā-prasāda baliyā — s prohlášením, že se jedná o mahā-prasādam.

Překlad

Po domluvě buddhisté předložili Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi tác s nedotknutelným jídlem a říkali, že to je mahā-prasādam.

Význam

Slova apavitra anna označují jídlo pro vaiṣṇavu nepřijatelné. Vaiṣṇava tedy nemůže přijmout žádné jídlo od avaiṣṇavy, nabízené ve jménu mahā-prasādam. To by měla být zásada všech vaiṣṇavů. Když dostal Śrī Caitanya Mahāprabhu otázku „Jak se chová vaiṣṇava?“, odpověděl: „Vaiṣṇava se musí vyhýbat společnosti avaiṣṇavy (asat).“ Slovo asat označuje avaiṣṇavu neboli někoho, kdo není vaiṣṇava. Asat-saṅga-tyāga, — ei vaiṣṇava-ācāra (Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.87). Vaiṣṇava musí být v tomto ohledu velmi nekompromisní a v žádném případě by neměl spolupracovat s avaiṣṇavou. Jestliže nějaký avaiṣṇava nabídne jídlo ve jménu mahā-prasādam, nemělo by být přijato. Takové jídlo nemůže být prasādam, protože avaiṣṇava nemůže Pánu nic obětovat. Kazatelé hnutí pro vědomí Kṛṣṇy někdy musí přijmout jídlo v domě avaiṣṇavy; avšak je-li obětováno Božstvu, lze ho jíst. Obyčejné jídlo uvařené avaiṣṇavou by vaiṣṇava neměl přijmout. I když avaiṣṇava uvaří jídlo tak, jak se má, nemůže je obětovat Pánu Viṣṇuovi a nelze je přijmout jako mahā-prasādam. Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.26) říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

„Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to.“

Śrī Kṛṣṇa může přijmout cokoliv, co Mu oddaný s oddaností obětuje. Avaiṣṇava může být vegetarián a velice čistotný kuchař, ale protože nemůže jídlo, které uvaří, obětovat Viṣṇuovi, nelze je přijmout jako mahā-prasādam. Vaiṣṇava udělá lépe, když se takovému jídlu vyhne jako nedotknutelnému.

Verš

hena-kāle mahā-kāya eka pakṣī āila
ṭhoṅṭe kari’ anna-saha thāli lañā gela

Synonyma

hena-kāle — v tu chvíli; mahā-kāya — s velkým tělem; eka — jeden; pakṣī — pták; āila — objevil se tam; ṭhoṅṭe kari' — do zobáku; anna-saha — s jídlem; thāli — tác; lañā — vzal a; gela — odletěl.

Překlad

Jakmile bylo nečisté jídlo nabídnuto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, objevil se tam velký pták, popadl tác do zobáku a odletěl.

Verš

bauddha-gaṇera upare anna paḍe amedhya haiyā
bauddhācāryera māthāya thāli paḍila bājiyā

Synonyma

bauddha-gaṇera — všechny buddhisty; upare — na; anna — jídlo; paḍe — začalo padat; amedhya — nedotknutelné; haiyā — jsoucí; bauddha-ācāryera — buddhistického učitele; māthāya — na hlavu; thāli — tác; paḍila — spadl; bājiyā — vydávající hlasitý zvuk.

Překlad

Nedotknutelné jídlo padalo přímo na buddhisty a tác velký pták upustil na hlavu onoho buddhistického učitele. Při dopadu na jeho hlavu tác hlasitě zařinčel.

Verš

terache paḍila thāli, — māthā kāṭi’ gela
mūrcchita hañā ācārya bhūmite paḍila

Synonyma

terache — pod úhlem; paḍila — dopadl; thāli — tác; māthā — hlavu; kāṭi' — rozrážející; gela — zajel; mūrcchita — bezvědomý; hañā — poté, co se stal; ācārya — učitel; bhūmite — na zem; paḍila — upadl.

Překlad

Tác byl kovový, a když hranou zasáhl učitelovu hlavu, rozsekl mu ji a učitel se v bezvědomí zhroutil k zemi.

Verš

hāhākāra kari’ kānde saba śiṣya-gaṇa
sabe āsi’ prabhu-pade la-ila śaraṇa

Synonyma

hāhā-kāra — hlasitý řev; kari' — vydávající; kānde — nářek; saba — všichni; śiṣya-gaṇa — žáci; sabe — všichni; āsi' — poté, co přišli; prabhu-pade — u lotosových nohou Pána Caitanyi Mahāprabhua; laila — přijali; śaraṇa — útočiště.

Překlad

Jakmile učitel upadl do bezvědomí, jeho buddhističtí žáci s hlasitým křikem utíkali k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby u Něho vyhledali útočiště.

Verš

tumi ta’ īśvara sākṣāt, kṣama aparādha
jīyāo āmāra guru, karaha prasāda

Synonyma

tumi — Ty; ta' — opravdu; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; sākṣāt — přímo; kṣama — prosím omluv; aparādha — přestupek; jīyāo — přiveď zpátky k vědomí; āmāra — našeho; guru — duchovního mistra; karaha — prokaž; prasāda — tuto milost.

Překlad

Všichni Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua oslovili jako samotného Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, a modlili se k Němu: „Pane, prosím odpusť nám náš přestupek. Měj s námi slitování a přiveď našeho duchovního mistra zpátky k životu.“

Verš

prabhu kahe, — sabe kaha ‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ ‘hari’
guru-karṇe kaha kṛṣṇa-nāma ucca kari’

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; sabe — vy všichni; kaha — zpívejte; kṛṣṇa kṛṣṇa hari — svatá jména Pána Kṛṣṇy a Hariho; guru-karṇe — do ucha vašeho duchovního mistra; kaha — zpívejte; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; ucca kari' — nahlas.

Překlad

Pán tehdy buddhistickým žákům odpověděl: „Všichni byste měli do ucha svého duchovního mistra hlasitě zpívat jména Kṛṣṇy a Hariho.“

Verš

tomā-sabāra ‘guru’ tabe pāibe cetana
saba bauddha mili’ kare kṛṣṇa-saṅkīrtana

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; guru — duchovní mistr; tabe — potom; pāibe — nabude; cetana — vědomí; saba bauddha — všichni buddhističtí žáci; mili' — sešli se a; kare — prováděli; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpěv Hare Kṛṣṇa mantry.

Překlad

„Tímto způsobem váš duchovní mistr znovu nabude vědomí.“ Na radu Śrī Caitanyi Mahāprabhua tedy všichni buddhističtí žáci začali společně zpívat svaté jméno Kṛṣṇy.

Verš

guru-karṇe kahe sabe ‘kṛṣṇa’ ‘rāma’ ‘hari’
cetana pāñā ācārya bale ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

guru-karṇe — do ucha duchovního mistra; kahe — říkali; sabe — všichni společně; kṛṣṇa rāma hari — svatá jména Pána: „Kṛṣṇa“, „Rāma“ a „Hari“; cetana — vědomí; pāñā — když nabyl; ācārya — učitel; bale — zpíval; hari hari — jméno Pána Hariho.

Překlad

Jakmile všichni žáci pronášeli svatá jména Kṛṣṇa, Rāma a Hari, buddhistický učitel se probral a okamžitě začal zpívat svaté jméno Pána Hariho.

Význam

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve svém komentáři říká, že všichni buddhističtí žáci byli ve skutečnosti Śrī Caitanyou Mahāprabhuem zasvěceni do zpívání svatého jména Kṛṣṇy a toto zpívání je změnilo. V tu chvíli už nebyli buddhisté neboli ateisté, ale vaiṣṇavové, a proto nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua ihned přijali. Jejich původní vědomí Kṛṣṇy bylo znovu oživeno, a tak byli okamžitě schopni zpívat Hare Kṛṣṇa a začít uctívat Nejvyššího Pána Viṣṇua.

Je to duchovní mistr, kdo osvobodí žáka ze spárů māyi tím, že ho zasvětí do zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Spící lidská bytost tak může zpíváním Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare oživit své vědomí. Jinak řečeno, duchovní mistr probouzí spící živou bytost k jejímu původnímu vědomí, aby mohla uctívat Pána Viṣṇua. To je účel dīkṣi neboli zasvěcení. Zasvěcení znamená dostat čisté poznání o duchovním vědomí.

V této souvislosti je dobré si všimnout toho, že duchovní mistr buddhistů své žáky nezasvětil. Zasvětil je až Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu a oni pak zasvětili svého takzvaného duchovního mistra. To je systém parampary. Takzvaný duchovní mistr buddhistů byl ve skutečnosti v postavení žáka, a poté, co jeho žáci dostali zasvěcení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jednali jako jeho duchovní mistři. To bylo možné jen díky tomu, že žáci buddhistického ācāryi získali milost Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Dokud člověk není požehnán Śrī Caitanyou Mahāprabhuem v učednické posloupnosti, nemůže jednat jako duchovní mistr. Měli bychom přijmout tyto pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, duchovního mistra celého vesmíru, abychom pochopili, jak se člověk stává duchovním mistrem a žákem.

Verš

kṛṣṇa bali’ ācārya prabhure karena vinaya
dekhiyā sakala loka ha-ila vismaya

Synonyma

kṛṣṇa bali' — zpívající svaté jméno Kṛṣṇy; ācārya — takzvaný duchovní mistr buddhistů; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; karena — činí; vinaya — odevzdání se; dekhiyā — když to uviděli; sakala loka — všichni lidé; haila — stali se; vismaya — užaslí.

Překlad

Všichni shromáždění žasli, když viděli, že duchovní mistr buddhistů zpívá svaté jméno Kṛṣṇy a odevzdal se Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

ei-rūpe kautuka kari’ śacīra nandana
antardhāna kaila, keha nā pāya darśana

Synonyma

ei-rūpe — takto; kautuka kari' — učinil pro zábavu; śacīra nandana — syn matky Śacī; antardhāna kaila — zmizel; keha — kdokoliv; — ne; pāya — dostal; darśana — možnost Ho vidět.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, syn Śacīdevī, potom náhle pro zábavu zmizel všem z očí a nikdo Ho nemohl najít.

Verš

mahāprabhu cali’ āilā tripati-trimalle
catur-bhuja mūrti dekhi’ vyeṅkaṭādrye cale

Synonyma

mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali' āilā — došel; tripati-trimalle — na posvátná místa zvaná Tirupati a Tirumala; catuḥ-bhuja — čtyřruké; mūrti — Božstvo; dekhi' — poté, co viděl; vyeṅkaṭa-adrye — na posvátné místo, horu Vénkata; cale — pokračoval.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále navštívil Tirupati a Tirumalu, kde viděl čtyřruké Božstvo. Potom pokračoval směrem k hoře Vénkata.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura popsal chronologické pořadí Pánových návštěv. Chrámu v Tirupati se někdy říká Tirupaṭura. Nachází se v severní části Árkádu v oblasti Čandragiri. Je to slavné poutní místo. Ve shodě se svým jménem Veṅkaṭeśvara sídlí čtyřruký Pán Viṣṇu v podobě Božstva Bālājīho, společně se svými energiemi Śrī a Bhū, na hoře Vénkata, asi třináct kilometrů od Tirupati. Toto Božstvo Veṅkaṭeśvary má podobu Pána Viṣṇua a místo, kde se nachází, je známé jako Vénkata-kšétra. V jižní Indii stojí mnoho chrámů, ale tento chrám Bālājīho je zvláště bohatý. V měsíci Āśvina (září-říjen) se tam pořádá velká pouť. Na jižní dráze leží železniční stanice Tirupati. Nimna-tirupati se nachází v údolí hory Vénkata. Jsou tam také různé další chrámy, mezi nimi chrám Govindarāje a Pána Rāmacandry.

Verš

tripati āsiyā kaila śrī-rāma daraśana
raghunātha-āge kaila praṇāma stavana

Synonyma

tripati āsiyā — když přišel do Tirupati; kaila śrī-rāma daraśana — navštívil chrám Rāmacandry; raghunātha-āge — před Pánem Rāmacandrou; kaila — učinil; praṇāma — poklony; stavana — přednes modliteb.

Překlad

Po příchodu do Tirupati navštívil Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chrám Pána Rāmacandry, potomka krále Raghua, přednesl Mu modlitby a poklonil se Mu.

Verš

sva-prabhāve loka-sabāra karāñā vismaya
pānā-nṛsiṁhe āilā prabhu dayā-maya

Synonyma

sva-prabhāve — svým vlivem; loka-sabāra — všech lidí; karāñā — vyvolávající; vismaya — údiv; pānā-nṛsiṁhe — k Pánu jménem Pānā-nṛsiṁha; āilā — přišel; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; dayā-maya — nejmilostivější.

Překlad

Všude, kam Śrī Caitanya Mahāprabhu šel, každého udivil svým vlivem. Potom přišel do chrámu Pānā-nṛsiṁhy. Pán je tak milostivý.

Význam

Pānā-nṛsiṁha neboli Pānākal-narasiṁha se nachází v okrese Krišna v horách Mangalagiri, asi jedenáct kilometrů od města Vidžajaváda. Aby se člověk k tomuto chrámu dostal, musí vystoupat šest set schodů. Říká se, že když se tam Pánu obětuje jídlo se sirupem, nikdy nepřijme víc než polovinu. V tomto chrámu je uložená také lastura darovaná dřívějším králem z Táňčavúru, o které se říká, že ji používal samotný Pán Kṛṣṇa. V březnu se v tomto chrámu koná velká pouť.

Verš

nṛsiṁhe praṇati-stuti premāveśe kaila
prabhura prabhāve loka camatkāra haila

Synonyma

nṛsiṁhe — Pánu Nṛsiṁhovi; praṇati-stuti — poklony a modlitby; prema-āveśe — v extázi lásky; kaila — učinil; prabhura — Pánovým; prabhāve — nad livem; loka — lidé; camatkāra haila — žasli.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se klaněl Pánu Nṛsiṁhadevovi a modlil se k Němu ve velké extázi lásky. Při pohledu na vliv Pána Caitanyi lidé jen žasli.

Verš

śiva-kāñcī āsiyā kaila śiva daraśana
prabhāve ‘vaiṣṇava’ kaila saba śaiva-gaṇa

Synonyma

śiva-kāñcī — na posvátné místo Šiva-káňčí; āsiyā — přišel; kaila — vykonal; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy; prabhāve — svým vlivem; vaiṣṇava kaila — udělal vaiṣṇavy; saba — ze všech; śaiva-gaṇa — oddaných Pána Śivy.

Překlad

Po příchodu do Šiva-káňčí Caitanya Mahāprabhu navštívil božstvo Pána Śivy. Svým vlivem udělal ze všech oddaných Pána Śivy vaiṣṇavy.

Význam

Šiva-káňčí se také nazývá Káňčípuram nebo také jihoindické Váránasí. V Šiva-káňčí stojí stovky chrámů se symboly představujícími Pána Śivu. O jednom z těchto chrámů se říká, že je nesmírně starý.

Verš

viṣṇu-kāñcī āsi’ dekhila lakṣmī-nārāyaṇa
praṇāma kariyā kaila bahuta stavana

Synonyma

viṣṇu-kāñcī — na posvátné místo Višnu-káňčí; āsi' — když přišel; dekhila — Pán viděl; lakṣmī-nārāyaṇa — Božstvo Pána Nārāyaṇa s matkou Lakṣmī, bohyní štěstí; praṇāma kariyā — poté, co se poklonil; kaila — přednesl; bahuta stavana — mnoho modliteb.

Překlad

Potom Pán navštívil posvátné místo zvané Višnu-káňčí, kde zhlédl Božstva Lakṣmī-Nārāyaṇa, kterým se poklonil a přednesl mnoho modliteb pro Jejich potěšení.

Význam

Višnu-káňčí se nachází asi osm kilometrů od Káňčípuram. Na tomto místě sídlí Pán Varadarāja, další z podob Pána Viṣṇua. Je tam také velké jezero, známé jako Ananta-saróvara.

Verš

premāveśe nṛtya-gīta bahuta karila
dina-dui rahi’ loke ‘kṛṣṇa-bhakta’ kaila

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; nṛtya-gīta — tančení a zpívání; bahuta — hodně; karila — prováděl; dina-dui — dva dny; rahi' — zůstávající; loke — lidi; kṛṣṇa-bhakta — oddanými Pána Kṛṣṇy; kaila — udělal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal ve Višnu-káňčí dva dny a v extázi tam tančil a zpíval kīrtan. Všichni, kdo Ho viděli, se stali oddanými Pána Kṛṣṇy.

Verš

trimalaya dekhi’ gelā trikāla-hasti-sthāne
mahādeva dekhi’ tāṅre karila praṇāme

Synonyma

trimalaya dekhi' — po návštěvě Trimalaje; gelā — šel; trikāla-hasti-sthāne — na místo zvané Trikála-hasti; mahādeva — Pána Śivu; dekhi' — když viděl; tāṅre — jemu; karila praṇāme — poklonil se.

Překlad

Po návštěvě Trimalaje šel Caitanya Mahāprabhu do Trikála-hasti, kde zhlédl Pána Śivu, kterému vzdal veškerou úctu a složil poklony.

Význam

Trikála-hasti nebo také Šrí Kála-hasti se nachází asi třicet pět kilometrů na východ od Tirupati. Na jeho západní straně protéká řeka Suvarna-mukhí. Chrám Trikála-hasti stojí na jižním břehu řeky. Tomuto místu se obvykle říká Šrí Kálahasti nebo Kálahasti a je známé díky chrámu Pána Śivy, jehož jméno tam je Vāyu-liṅga Śiva.

Verš

pakṣi-tīrtha dekhi’ kaila śiva daraśana
vṛddhakola-tīrthe tabe karilā gamana

Synonyma

pakṣi-tīrtha dekhi' — po návštěvě místa známého jako Pakši-tírtha; kaila — vykonal; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy; vṛddhakola-tīrthe — na posvátné místo zvané Vriddhakóla; tabe — potom; karilā gamana — šel.

Překlad

V Pakši-tírtě Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Pána Śivy a potom šel na poutní místo zvané Vriddhakóla.

Význam

Pakši-tírtha, zvaná též Tirukádi-kundam, se nachází asi čtrnáct kilometrů jihovýchodně od Činlipatu. Leží sto padesát metrů vysoko v horském pásmu zvaném Védagiri nebo také Védáčalam. Je tam chrám Pána Śivy a místní božstvo se jmenuje Vedagirīśvara. Každý den tam přilétají dva ptáci, aby od chrámového kněze dostali jídlo, a říká se, že tam létají už od nepaměti.

Verš

śveta-varāha dekhi, tāṅre namaskari’
pītāmbara-śiva-sthāne gelā gaurahari

Synonyma

śveta-varāha — inkarnaci bílého kance; dekhi — když viděl; tāṅre — Jemu; namaskari' — poté, co se poklonil; pīta-ambara — oblečeného ve žlutých šatech; śiva-sthāne — do chrámu Pána Śivy; gelā — šel; gaura-hari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Ve Vriddhakóle Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Śveta-varāhy, inkarnace bílého kance. Když Mu vzdal úctu, šel navštívit chrám Pána Śivy, ve kterém je božstvo oblečené ve žlutých šatech.

Význam

Chrám inkarnace bílého kance stojí ve Vriddhakóle neboli Šrí Mušnam. Chrám je z kamene a nachází se asi kilometr a půl jižně od oázy zvané Balipítham. Sídlí v něm Božstvo inkarnace bílého kance, kterému Śeṣa Nāga vytváří nad hlavou slunečník.

Chrám Śivy, o kterém je zde zmínka, se nachází v Pítámbaře neboli Čidámbaram, čtyřicet dva kilometrů na jih od Čuddalúru. Tamní božstvo Pána Śivy se jmenuje Ākāśaliṅga. Chrám se rozkládá na ploše téměř deseti hektarů a celý tento pozemek je obehnán zdí. Kolem vede cesta, která je asi osmnáct metrů široká.

Verš

śiyālī bhairavī devī kari’ daraśana
kāverīra tīre āilā śacīra nandana

Synonyma

śiyālī bhairavī — Śiyālī-bhairavī; devī — bohyni; kari' daraśana — poté, co navštívil; kāverīra tīre — na břeh řeky Kávérí; āilā — přišel; śacīra nandana — syn matky Śacī.

Překlad

Po návštěvě chrámu Śiyālī-bhairavī (podoby bohyně Durgy) šel Śrī Caitanya Mahāprabhu, syn matky Śacī, ke břehu řeky Kávérí.

Význam

Chrám Śiyālī-bhairavī se nachází v okrese Táňčavúr, asi sedmdesát sedm kilometrů severovýchodně od města Táňčavúr. Je tam slavný chrám Pána Śivy a také obrovské jezero. Říká se, že jednou do tohoto chrámu přišel malý chlapec, oddaný Pána Śivy, a bohyně Durgā, známá jako Bhairavī, mu dala napít mléka ze svých prsů. Po návštěvě tohoto chrámu šel Śrī Caitanya Mahāprabhu skrz okres Tiruččirápalli ke břehu řeky Kávérí (Kólirana). Kávérí je ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.40) popsána jako velmi zbožná řeka.

Verš

go-samāje śiva dekhi’ āilā vedāvana
mahādeva dekhi’ tāṅre karilā vandana

Synonyma

go-samāje — v místě zvaném Gó-samádž; śiva dekhi' — poté, co zhlédl božstvo Pána Śivy; āilā vedāvana — přišel do Védávanu; mahādeva dekhi' — když viděl Pána Śivu; tāṅre — jemu; karilā vandana — přednášel modlitby.

Překlad

Dále Pán navštívil místo zvané Gó-samádž s místním chrámem Pána Śivy a poté přišel do Védávanu, kde zhlédl další božstvo Pána Śivy a přednesl mu modlitby.

Význam

Gó-samádž je poutní místo oddaných Pána Śivy. Je velmi důležité a nachází se nedaleko Védávanu.

Verš

amṛtaliṅga-śiva dekhi’ vandana karila
saba śivālaye śaiva ‘vaiṣṇava’ ha-ila

Synonyma

amṛta-liṅga-śiva — božstvo Pána Śivy zvané Amṛta-linga; dekhi' — když viděl; vandana karila — poklonil se; saba śiva-ālaye — ve všech chrámech Pána Śivy; śaiva — oddaní Pána Śivy; vaiṣṇava haila — stali se oddanými Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Při návštěvě božstva Śivy zvaného Amṛta-liṅga se mu Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu poklonil. Tak navštívil všechny chrámy Pána Śivy a z jeho oddaných udělal vaiṣṇavy.

Verš

deva-sthāne āsi’ kaila viṣṇu daraśana
śrī-vaiṣṇavera saṅge tāhāṅ goṣṭhī anukṣaṇa

Synonyma

deva-sthāne — na místo zvané Dévasthán; āsi' — když přišel; kaila — vykonal; viṣṇu daraśana — návštěvu chrámu Pána Viṣṇua; śrī-vaiṣṇavera saṅge — s vaiṣṇavy v Rāmānujově učednické posloupnosti; tāhāṅ — tam; goṣṭhī — hovory; anukṣaṇa — neustále.

Překlad

V Dévasthánu navštívil Caitanya Mahāprabhu chrám Pána Viṣṇua, ve kterém hovořil s vaiṣṇavy z Rāmānujācāryovy učednické posloupnosti, známými jako Śrī-vaiṣṇavové.

Verš

kumbhakarṇa-kapāle dekhi’ sarovara
śiva-kṣetre śiva dekhe gaurāṅga-sundara

Synonyma

kumbhakarṇa-kapāle — v Kumbakarna-kapále; dekhi' — poté, co zhlédl; sarovara — jezero; śiva-kṣetre — na Šiva-kšétře; śiva — Pána Śivu; dekhe — vidí; gaurāṅga-sundara — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

V Kumbhakarna-kapále Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl velké jezero a potom posvátné místo jménem Šiva-kšétra, kde se nachází chrám Pána Śivy.

Význam

Kumbhakarṇa je jméno Rāvaṇova bratra. V dnešní době se město Kumbhakarna-kapála jmenuje Kumbhakónam a leží třicet osm kilometrů severovýchodně od Táňčavúru. V Kumbhakónam stojí dvanáct chrámů Pána Śivy, čtyři chrámy Viṣṇua a jeden chrám Pána Brahmy. Ve městě Táňčavúr, u obrovského jezera zvaného Šiva-ganga, leží Šiva-kšétra a na ní se rozkládá velký chrám Pána Śivy zvaný Bṛhatīśvara-śiva-mandir.

Verš

pāpa-nāśane viṣṇu kaila daraśana
śrī-raṅga-kṣetre tabe karilā gamana

Synonyma

pāpa-nāśane — na místě známém jako Pápanášana; viṣṇu — Pána Viṣṇua; kaila — vykonal; daraśana — návštěvu; śrī-raṅga-kṣetre — na posvátné místo Šrí Ranga-kšétra; tabe — potom; karilā — učinil; gamana — odchod.

Překlad

Po návštěvě Šiva-kšétry přišel Caitanya Mahāprabhu do Pápanášany, kde navštívil chrám Pána Viṣṇua. Nakonec dospěl do Šrí Ranga-kšétry.

Význam

Existují dvě posvátná místa s názvem Pápanášana. Jedno se nachází třináct kilometrů jihozápadně od Kumbhakónam a druhé leží nedaleko řeky Támraparní v okrese Tirunélvéli, třicet dva kilometrů západně od města Tirunélvéli (Pálamakóta).

Šrí Ranga-kšétra (Šrírangam) je velmi známé místo. Nachází se v okrese Tiruččirápalli, na ostrově v řece Kávérí, asi šestnáct kilometrů západně od Kumbhakónam a nedaleko města Tiruččirápalli. Chrám ve Šrí Rangam je největší v Indii a obklopuje ho sedm zdí a sedm cest. Pradávné názvy těchto cest jsou: cesta Dharmy, cesta Rājamahendry, cesta Kulaśekhara, cesta Ālināḍany, cesta Tiruvikramy, cesta Tirubiḍi Māḍamāḍi-gaisy a cesta Aḍa-iyāvala-indāny. Chrám byl založen před vládou Dharmavarmy, který vládl před Rājamahendrou. V chrámu sídlilo mnoho slavných králů, jako byl Kulaśekhara a Yāmunācārya (Ālabandāru). Yāmunācārya, Śrī Rāmānuja, Sudarśanācārya a další na tento chrám dohlíželi.

Jedním z dvanácti Ālvārů, osvobozených osobností zvaných divya-sūriové, byla inkarnace bohyně štěstí jménem Godādevī nebo také Śrī Āṇḍāl. Provdala se za Božstvo Pána Śrī Raṅganātha a později vstoupila do Jeho těla. Inkarnace Kārmuky jménem Tirumaṅga (také jeden z Ālvārů) získal nějaké peníze kradením a postavil čtvrtou zeď kolem Šrírangam. Říká se, že v 289. roce věku Kali se narodil Ālvār jménem Toṇḍaraḍippaḍi. Během své oddané služby se stal obětí prostitutky, a když Śrī Raṅganātha viděl svého oddaného v tak pokleslém stavu, poslal za prostitutkou jednoho svého služebníka se zlatým tácem. Jakmile se zjistilo, že v chrámu zlatý tác chybí, začalo pátrání a tác byl nalezen v domě prostitutky. Oddaný viděl milost, kterou Raṅganāth prostitutce udělil, a napravil se. Poté postavil třetí obvodovou zeď Raṅganāthova chrámu a staral se tam o zahradu tulasī.

Jeden slavný žák Rāmānujācāryi se jmenoval Kūreśa. Śrī Rāmapillāi byl synem Kūreśi a jeho synem byl Vāgvijaya Bhaṭṭa, který měl syna Vedavyāsu Bhaṭṭu, známého také jako Śrī Sudarśanācārya. Když byl Sudarśanācārya starý, napadli Raṅganāthův chrám muslimové a zabili okolo dvanácti set Śrī-vaiṣṇavů. Tehdy bylo Božstvo Raṅganātha přemístěno do chrámu v Tirupati, v království Vidžaja-nagaru. Goppaṇārya, vládce Džindží, potom Śrī Raṅganātha převezl z chrámu v Tirupati na místo zvané Simha-brahma, kde Pán zůstal tři roky. V roce 1293 éry Śaka (1371 n.l.) bylo Božstvo znovu instalováno v Raṅganāthově chrámu. Na východní stěně Raṅganāthova chrámu je vidět nápis od Vedānta-deśiky o tom, jak se Raṅganātha vrátil do chrámu.

Verš

kāverīte snāna kari’ dekhi’ raṅganātha
stuti-praṇati kari’ mānilā kṛtārtha

Synonyma

kāverīte — v řece Kávérí; snāna kari' — po koupání; dekhi' — když navštívil; raṅganātha — Raṅganāthův chrám; stuti — modlitby; praṇati — poklony; kari' — když složil; mānilā — považoval se; kṛta-artha — velmi úspěšný.

Překlad

Po koupeli v řece Kávérí Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Raṅganātha, kde přednesl vroucí modlitby a složil poklony. Tak se považoval za úspěšného.

Verš

premāveśe kaila bahuta gāna nartana
dekhi’ camatkāra haila saba lokera mana

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; kaila — zpíval; bahuta — různé; gāna — písně; nartana — tanec; dekhi' — když to viděli; camatkāra — užaslé; haila — byly; saba — všech; lokera — lidí; mana — mysli.

Překlad

V Raṅganāthově chrámu Śrī Caitanya Mahāprabhu zpíval a tančil v extázi lásky k Bohu. Všichni, kdo Ho při tom viděli, jen žasli.

Verš

śrī-vaiṣṇava eka, — ‘vyeṅkaṭa bhaṭṭa’ nāma
prabhure nimantraṇa kaila kariyā sammāna

Synonyma

śrī-vaiṣṇava eka — jeden oddaný z Rāmānuja-sampradāyi; vyeṅkaṭa bhaṭṭa — Veṅkaṭa Bhaṭṭa; nāma — jménem; prabhure — Caitanyovi Mahāprabhuovi; nimantraṇa — pozvání; kaila — učinil; kariyā — vyjadřující; sammāna — velkou úctu.

Překlad

Vaiṣṇava jménem Veṅkaṭa Bhaṭṭa potom s velkou úctou pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svého domu.

Význam

Śrī Veṅkaṭa Bhaṭṭa byl vaiṣṇavský brāhmaṇa a obyvatel Šrí Ranga-kšétry. Patřil k učednické posloupnosti Śrī Rāmānujācāryi. Šrí Ranga je jedno z poutních míst v provincii Tamilnádu. Obyvatelé této oblasti si jméno „Veṅkaṭa“ nedávají, a tak se předpokládá, že Veṅkaṭa Bhaṭṭa z této oblasti nepocházel, i když tam možná dlouhou dobu žil. Veṅkaṭa Bhaṭṭa patřil k odnoži Rāmānuja-sampradāyi známé jako Vaḍagalai. V Rāmānuja-sampradāyi měl i bratra, který se jmenoval Śrīpāda Prabodhānanda Sarasvatī. Syn Veṅkaṭy Bhaṭṭy byl později v Gauḍīya-sampradāyi známý jako Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī a ve Vrindávanu založil chrám Rādhāramaṇa. Více poznatků o něm lze najít v knize Bhakti-ratnākara od Narahariho Cakravartīho.

Verš

nija-ghare lañā kaila pāda-prakṣālana
sei jala lañā kaila sa-vaṁśe bhakṣaṇa

Synonyma

nija-ghare — do svého domu; lañā — když přivedl; kaila — učinil; pāda-prakṣālana — umytí nohou; sei jala — tuto vodu; lañā — beroucí; kaila — učinil; sa-vaṁśe — se všemi rodinnými členy; bhakṣaṇa — pití.

Překlad

Śrī Veṅkaṭa Bhaṭṭa vzal Śrī Caitanyu Mahāprabhua k sobě domů a umyl Mu nohy. Vodu, kterou k tomu použil, pak pila celá rodina.

Verš

bhikṣā karāñā kichu kaila nivedana
cāturmāsya āsi’ prabhu, haila upasanna

Synonyma

bhikṣā karāñā — po podání oběda; kichu — něco; kaila — vznesl; nivedana — návrh; cāturmāsya — období Cāturmāsyi; āsi' — nadcházející; prabhu — můj Pane; haila upasanna — už přišlo.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa předložil Pánu oběd a potom poznamenal, že už nastalo období Cāturmāsyi.

Verš

cāturmāsye kṛpā kari’ raha mora ghare
kṛṣṇa-kathā kahi’ kṛpāya uddhāra’ āmāre

Synonyma

cāturmāsye — během této Cāturmāsyi; kṛpā kari' — buď milostivý a; raha — prosím zůstaň; mora ghare — v mém domě; kṛṣṇa-kathā — vyprávění o Pánu Kṛṣṇovi; kahi' — hovořící; kṛpāya — svou milostí; uddhāra' āmāre — prosím osvoboď mne.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa řekl: „Buď ke mně prosím milostivý a zůstaň během Cāturmāsyi v mém domě. Hovoř prosím o zábavách Pána Kṛṣṇy a svou milostí mě laskavě vysvoboď.“

Verš

tāṅra ghare rahilā prabhu kṛṣṇa-kathā-rase
bhaṭṭa-saṅge goṅāila sukhe cāri māse

Synonyma

tāṅra ghare — v jeho domě; rahilā — zůstal; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa-kathā-rase — užíval si transcendentální nálady hovorů o zábavách Pána Kṛṣṇy; bhaṭṭa-saṅge — s Veṅkaṭou Bhaṭṭou; goṅāila — strávil; sukhe — šťastně; cāri māse — čtyři měsíce.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal v domě Veṅkaṭy Bhaṭṭy po celé čtyři měsíce. Své dny trávil ve velkém štěstí vychutnáváním transcendentální nálady hovorů o zábavách Pána Kṛṣṇy.

Verš

kāverīte snāna kari’ śrī-raṅga darśana
pratidina premāveśe karena nartana

Synonyma

kāverīte — v řece Kávérí; snāna kari' — koupající se; śrī-raṅga darśana — navštěvoval chrám Śrī Raṅgy; prati-dina — každý den; prema-āveśe — s velkou radostí; karena — provádí; nartana — tanec.

Překlad

Za svého pobytu se Śrī Caitanya Mahāprabhu koupal v řece Kávérí a navštěvoval chrám Śrī Raṅgy. Pán také každý den tančil v extázi.

Verš

saundaryādi premāveśa dekhi, sarva-loka
dekhibāre āise, dekhe, khaṇḍe duḥkha-śoka

Synonyma

saundarya-ādi — tělesnou krásou počínaje; prema-āveśa — Jeho extatickou lásku; dekhi — když viděli; sarva-loka — všichni lidé; dekhibāre — podívat se; āise — přišli; dekhe — a viděli; khaṇḍe duḥkha-śoka — zbaveni všeho neštěstí a utrpení.

Překlad

Všichni tam viděli tělesnou krásu Pána Caitanyi a Jeho extatickou lásku k Bohu. Přicházelo se na Něho podívat mnoho lidí, a jakmile Jej spatřili, byli zbaveni veškerého neštěstí a utrpení.

Verš

lakṣa lakṣa loka āila nānā-deśa haite
sabe kṛṣṇa-nāma kahe prabhuke dekhite

Synonyma

lakṣa lakṣa — stovky tisíc; loka — lidí; āila — přišly; nānā-deśa — rozmanitých zemí; haite — z; sabe — všichni; kṛṣṇa-nāma kahe — zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; prabhuke — Pána; dekhite — vidící.

Překlad

Na Pána se přišlo podívat mnoho stovek tisíc lidí z různých zemí, a jakmile Jej uviděli, začali všichni zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

kṛṣṇa-nāma vinā keha nāhi kahe āra
sabe kṛṣṇa-bhakta haila, — loke camatkāra

Synonyma

kṛṣṇa-nāma vinā — mimo zpěvu Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; keha — kdokoliv; nāhi — ne; kahe — říká; āra — cokoliv jiného; sabe — všichni; kṛṣṇa-bhakta — oddanými Pána Kṛṣṇy; haila — stali se; loke — lidé; camatkāra — užaslí.

Překlad

Nezpívali nic jiného než Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a všichni se stali oddanými Pána Kṛṣṇy. Obyčejní lidé jen žasli.

Verš

śrī-raṅga-kṣetre vaise yata vaiṣṇava-brāhmaṇa
eka eka dina sabe kaila nimantraṇa

Synonyma

śrī-raṅga-kṣetre — ve Šrí Ranga-kšétře; vaise — kteří žili; yata — všichni; vaiṣṇava-brāhmaṇa — vaiṣṇavští brāhmaṇové; eka eka dina — každý den; sabe — všichni; kaila nimantraṇa — zvali Pána.

Překlad

Všichni vaiṣṇavští brāhmaṇové, kteří žili ve Šrí Ranga-kšétře, zvali Pána do svých domovů. Ve skutečnosti nebylo dne, kdy by Ho někdo nepozval.

Verš

eka eka dine cāturmāsya pūrṇa haila
kataka brāhmaṇa bhikṣā dite nā pāila

Synonyma

eka eka dine — den za dnem; cāturmāsya — období Cāturmāsyi; pūrṇa haila — naplnilo se; kataka brāhmaṇa — někteří z brāhmaṇů; bhikṣā dite — pozvat Jej na oběd; — ne; pāila — dostali příležitost.

Překlad

I když Pána zval na oběd každý den jiný brāhmaṇa, na některé z nich se nedostalo, protože období Cāturmāsyi se mezitím nachýlilo ke konci.

Verš

sei kṣetre rahe eka vaiṣṇava-brāhmaṇa
devālaye āsi’ kare gītā āvartana

Synonyma

sei kṣetre — na tomto posvátném místě; rahe — žil; eka — jeden; vaiṣṇava-brāhmaṇabrāhmaṇský následovník vaiṣṇavismu; deva-ālaye — do chrámu; āsi' — přicházející; kare — činil; gītāBhagavad-gīty; āvartana — přednášení.

Překlad

Na posvátném místě Šrí Ranga-kšétře chodil každý den do chrámu jeden brāhmaṇský vaiṣṇava a recitoval tam celou Bhagavad-gītu.

Verš

aṣṭādaśādhyāya paḍe ānanda-āveśe
aśuddha paḍena, loka kare upahāse

Synonyma

aṣṭādaśa-adhyāya — osmnáct kapitol; paḍe — čte; ānanda-āveśe — ve velké extázi; aśuddha paḍena — nedokázal správně vyslovit text; loka — obyčejní lidé; kare — dělají; upahāse — posměšky.

Překlad

Tento brāhmaṇa pravidelně ve velké transcendentální extázi četl všech osmnáct kapitol Bhagavad-gīty, ale protože neuměl správně vyslovovat, lidé se mu posmívali.

Verš

keha hāse, keha ninde, tāhā nāhi māne
āviṣṭa hañā gītā paḍe ānandita-mane

Synonyma

keha hāse — někdo se směje; keha ninde — někdo pomlouvá; tāhā — toho; nāhi māne — nevšímá si; āviṣṭa hañā — ve velké extázi; gītā paḍe — čte Bhagavad-gītu; ānandita — s radostí; mane — v mysli.

Překlad

Kvůli tomu, že nesprávně vyslovoval, ho lidé někdy pomlouvali nebo se mu smáli, ale on na to nedbal. Čtení Bhagavad-gīty ho naplňovalo extází a byl naprosto šťastný.

Verš

pulakāśru, kampa, sveda, — yāvat paṭhana
dekhi’ ānandita haila mahāprabhura mana

Synonyma

pulaka — ježení chlupů na těle; aśru — slzy; kampa — třes; sveda — pocení; yāvat — během; paṭhana — čtení knihy; dekhi' — když to viděl; ānandita — velmi šťastná; haila — stala se; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl.

Překlad

Brāhmaṇa během čtení zakoušel transcendentální tělesné proměny. Ježily se mu chlupy na těle, z očí mu tekly slzy a při čtení se třásl a potil. Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl, měl velkou radost.

Význam

I když brāhmaṇa kvůli své negramotnosti nedokázal správně vyslovovat, přesto zakoušel při čtení Bhagavad-gīty příznaky extáze. Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, když tyto příznaky viděl, což naznačuje, že Nejvyšší Osobnost Božství těší oddanost, a ne učenost. I když byla slova nedokonale vyslovována, Śrī Caitanya Mahāprabhu, samotný Pán Kṛṣṇa, to nebral příliš vážně. Spíše se radoval z bhāvy (oddanosti). To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.11):

tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo
yasmin prati-ślokam abaddhavaty api
nāmāny anantasya yaśo 'ṅkitāni yat
śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ

„Avšak literatura plná popisů transcendentálního jména, slávy, podob a zábav neomezeného Svrchovaného Pána je transcendentálním výtvorem určeným k tomu, aby přinesl revoluci do bezbožně žijící civilizace, která se ubírá nesprávným směrem. Taková transcendentální písma ani nemusí být vždy literárně dokonalá, a přesto je poslouchají, zpívají a přijímají čistí lidé, kteří jsou naprosto upřímní.“

Pro další informace ohledně tohoto tématu lze nahlédnout do výkladu k tomuto verši.

Verš

mahāprabhu puchila tāṅre, śuna, mahāśaya
kon artha jāni’ tomāra eta sukha haya

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; puchila — zeptal se; tāṅre — jeho; śuna — prosím poslouchej; mahā-āśaya — Můj drahý pane; kon — jaký; artha — význam; jāni' — když znáš; tomāra — tvoje; eta — velké; sukha — štěstí; haya — je.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se brāhmaṇy zeptal: „Můj drahý pane, proč zažíváš takovou extázi lásky? Která část Bhagavad-gīty ti přináší takové transcendentální potěšení?“

Verš

vipra kahe, — mūrkha āmi, śabdārtha nā jāni
śuddhāśuddha gītā paḍi, guru-ājñā māni’

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa odvětil; mūrkha āmi — jsem nevzdělaný; śabda-artha — význam slov; jāni — neznám; śuddha-aśuddha — někdy správně, někdy nesprávně; gītāBhagavad-gītu; paḍi — čtu; guru-ājñā — nařízení mého duchovního mistra; māni' — přijímající.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „Jsem nevzdělaný, a proto neznám význam slov. Někdy čtu Bhagavad-gītu správně, jindy nesprávně, ale v každém případě to dělám na pokyn svého duchovního mistra.“

Význam

Toto je dobrý příklad člověka, který byl tak úspěšný, že dokázal upoutat pozornost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, i když četl Bhagavad-gītu nesprávně. Jeho duchovní činnosti nezávisely na hmotných ohledech, jako je správná výslovnost, ale na přísném následování pokynů duchovního mistra.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

„Jen těm velkým duším, které mají naprostou víru v Pána i v duchovního mistra, se automaticky vyjeví veškerý smysl védského poznání.“ (Śvetāśvatara Up. 6.23)

Význam slov Bhagavad-gīty nebo Śrīmad-Bhāgavatamu je skutečně vyjeven tomu, kdo přísně následuje pokyny duchovního mistra a má stejnou víru i v Nejvyšší Osobnost Božství. Víra v Kṛṣṇu i duchovního mistra je jinými slovy tajemstvím úspěchu v duchovním životě.

Verš

arjunera rathe kṛṣṇa haya rajju-dhara
vasiyāche hāte totra śyāmala sundara

Synonyma

arjunera — Arjuny; rathe — na voze; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je; rajju-dhara — držící otěže; vasiyāche — seděl tam; hāte — v ruce; totra — uzdu; śyāmala — načernalý; sundara — překrásný.

Překlad

Brāhmaṇa pokračoval: „Ve skutečnosti pouze vidím Pána Kṛṣṇu, jak sedí na Arjunově voze jako jeho vozataj. V rukou drží otěže a se svou tmavou barvou pleti vypadá velice krásně.“

Verš

arjunere kahitechena hita-upadeśa
tāṅre dekhi’ haya mora ānanda-āveśa

Synonyma

arjunere — k Arjunovi; kahitechena — promlouvá; hita-upadeśa — dobré pokyny; tāṅre — Jej; dekhi' — když vidím; haya — je; mora — moje; ānanda — transcendentální štěstí; āveśa — extáze.

Překlad

„Když vidím Pána Kṛṣṇu, jak sedí na voze a poučuje Arjunu, naplňuje mě to extatickým štěstím.“

Verš

yāvat paḍoṅ, tāvat pāṅa tāṅra daraśana
ei lāgi’ gītā-pāṭha nā chāḍe mora mana

Synonyma

yāvat — dokud; paḍoṅ — čtu; tāvat — tak dlouho; pāṅa — dostávám; tāṅra — Jeho; daraśana — společnost; ei lāgi' — z toho důvodu; gītā-pāṭha — čtení Bhagavad-gīty; chāḍe — nezanechává; mora mana — moje mysl.

Překlad

„Dokud čtu Bhagavad-gītu, jednoduše vidím Pánovy překrásné rysy. To je důvod, proč Bhagavad-gītu čtu, a moji mysl od toho nelze odtrhnout.“

Verš

prabhu kahe, — gītā-pāṭhe tomārā-i adhikāra
tumi se jānaha ei gītāra artha-sāra

Synonyma

prabhu kahe — Pán pravil; gītā-pāṭhe — pro čtení Bhagavad-gīty; tomāra-i adhikāra — jsi zmocněný; tumi — ty; se — to; jānaha — znáš; ei — této; gītāraBhagavad-gīty; artha-sāra — skutečný význam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu brāhmaṇovi řekl: „Ty jsi pravá autorita na čtení Bhagavad-gīty. To, co víš, představuje skutečnou podstatu Bhagavad-gīty.“

Význam

Podle śāster (bhaktyā bhāgavatam grāhyaṁ na buddhyā na ca ṭīkayā) by měl člověk chápat Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam prostřednictvím naslouchání skutečnému oddanému. Pouhou učeností nebo bystrou inteligencí jim nelze porozumět. Rovněž je řečeno:

gītādhītā ca yenāpi
bhakti-bhāvena cetasā
veda-śāstra-purāṇāni
tenādhītāni sarvaśaḥ

Tomu, kdo čte Bhagavad-gītu s vírou a oddaností, je vyjevena podstata védského poznání. Podle Śvetāśvatara Upaniṣady (6.23):

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

„Jen těm velkým duším, které mají naprostou víru v Pána i v duchovního mistra, se automaticky vyjeví veškerý smysl védského poznání.“

Celou védskou literaturu lze pochopit na základě víry a oddanosti, a ne světské učenosti. Proto jsme předložili Bhagavad-gītu takovou, jaká je. Je mnoho takzvaných učenců a filosofů, kteří čtou Bhagavad-gītu akademickým způsobem, ale tím pouze marní svůj čas a svádějí ty, kdo čtou jejich komentáře, na scestí.

Verš

eta bali’ sei vipre kaila āliṅgana
prabhu-pada dhari’ vipra karena rodana

Synonyma

eta bali' — poté, co toto řekl; sei vipre — onoho brāhmaṇu; kaila āliṅgana — objal; prabhu-pada — lotosové nohy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhari' — když uchopil; viprabrāhmaṇa; karena — činí; rodana — pláč.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu domluvil a brāhmaṇu objal. Ten uchopil Pánovy lotosové nohy a dal se do pláče.

Verš

tomā dekhi’ tāhā haite dvi-guṇa sukha haya
sei kṛṣṇa tumi, — hena mora mane laya

Synonyma

tomā dekhi' — z pohledu na Tebe; tāhā haite — než z představy Pána Kṛṣṇy; dvi-guṇa — dvakrát tolik; sukha — štěstí; haya — je; sei kṛṣṇa — ten Pán Kṛṣṇa; tumi — Ty jsi; hena — tak; mora — moje; mane — mysl; laya — přijímá.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „Když jsem uviděl Tebe, mé štěstí se zdvojnásobilo. Proto si myslím, že jsi ten samý Pán Kṛṣṇa.“

Verš

kṛṣṇa-sphūrtye tāṅra mana hañāche nirmala
ataeva prabhura tattva jānila sakala

Synonyma

kṛṣṇa-sphūrtye — zjevením Pána Kṛṣṇy; tāṅra — jeho; mana — mysl; hañāche — stala se; nirmala — očištěná; ataeva — proto; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tattva — pravdu; jānila — mohl pochopit; sakala — veškerou.

Překlad

Brāhmaṇova mysl byla zjevením Pána Kṛṣṇy očištěna, a proto byl schopen pochopit pravdu o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi do všech podrobností.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre karāila śikṣaṇa
ei bāt kāhāṅ nā kariha prakāśana

Synonyma

tabe — poté; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅrebrāhmaṇovi; karāila — dal; śikṣaṇa — pokyn; ei bāt — tuto skutečnost; kāhāṅ — kdekoliv; — ne; kariha — čiň; prakāśana — vyjevení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom brāhmaṇu obšírně poučil a požádal ho, aby nikde neprozradil, že je samotný Pán Kṛṣṇa.

Verš

sei vipra mahāprabhura baḍa bhakta haila
cāri māsa prabhu-saṅga kabhu nā chāḍila

Synonyma

sei vipra — tento brāhmaṇa; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; baḍa — velký; bhakta — oddaný; haila — stal se; cāri māsa — po čtyři měsíce; prabhu-saṅga — Pánovu společnost; kabhu — kdykoliv; — ne; chāḍila — opustil.

Překlad

Brāhmaṇa se stal velkým oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua a po čtyři nepřetržité měsíce neopustil Pánovu společnost.

Verš

ei-mata bhaṭṭa-gṛhe rahe gauracandra
nirantara bhaṭṭa-saṅge kṛṣṇa-kathānanda

Synonyma

ei-mata — takto; bhaṭṭa-gṛhe — v domě Veṅkaṭy Bhaṭṭy; rahe — zůstal; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nirantara — neustále; bhaṭṭa-saṅge — s Veṅkaṭou Bhaṭṭou; kṛṣṇa-kathā-ānanda — transcendentální blaženost z rozhovorů o Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal v domě Veṅkaṭy Bhaṭṭy a neustále s ním hovořil o Pánu Kṛṣṇovi, což Mu přinášelo velké štěstí.

Verš

śrī-vaiṣṇava’ bhaṭṭa seve lakṣmī-nārāyaṇa
tāṅra bhakti dekhi’ prabhura tuṣṭa haila mana

Synonyma

śrī-vaiṣṇava — oddaný z Rāmānuja-sampradāyi; bhaṭṭa — Veṅkaṭa Bhaṭṭa; seve — uctíval; lakṣmī-nārāyaṇa — Božstva Pána Nārāyaṇa a bohyně štěstí Lakṣmī; tāṅra — jeho; bhakti — oddanost; dekhi' — když viděl; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tuṣṭa — šťastná; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Protože byl Veṅkaṭa Bhaṭṭa vaiṣṇavou z Rāmānuja-sampradāyi, uctíval Božstva Lakṣmī a Nārāyaṇa. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl velmi spokojený, když viděl jeho čistou oddanost.

Verš

nirantara tāṅra saṅge haila sakhya-bhāva
hāsya-parihāse duṅhe sakhyera svabhāva

Synonyma

nirantara — stále; tāṅra saṅge — v jeho společnosti; haila — byl; sakhya-bhāva — přátelský vztah; hāsya — smích; parihāse — žerty; duṅhe — oba; sakhyera — přátelství; svabhāva — povaha.

Překlad

Neustálým stýkáním se Śrī Caitanya Mahāprabhu a Veṅkaṭa Bhaṭṭa postupně spřátelili. Někdy se společně smáli a žertovali.

Verš

prabhu kahe, — bhaṭṭa, tomāra lakṣmī-ṭhākurāṇī
kānta-vakṣaḥ-sthitā, pativratā-śiromaṇi

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; bhaṭṭa — Můj drahý Bhaṭṭācāryo; tomāra — tvoje; lakṣmī-ṭhākurāṇī — bohyně štěstí; kānta — svého manžela Nārāyaṇa; vakṣaḥ-sthitā — spočívající na hrudi; pati-vratā — ctnostná žena; śiromaṇi — nejpřednější.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu Bhaṭṭācāryovi řekl: „Bohyně štěstí Lakṣmī, kterou uctíváš, neustále spočívá na hrudi Nārāyaṇa a je tou nejctnostnější ženou v celém stvoření.“

Verš

āmāra ṭhākura kṛṣṇa — gopa, go-cāraka
sādhvī hañā kene cāhe tāṅhāra saṅgama

Synonyma

āmāra ṭhākura — Mým uctívaným Božstvem; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; gopa — pastevec; go-cāraka — pasáček krav; sādhvī hañā — když je tak ctnostná; kene — proč; cāhe — chce; tāṅhāra — Jeho; saṅgama — společnost.

Překlad

„Mým Pánem je však Pán Śrī Kṛṣṇa, pasáček hlídající krávy. Proč se tedy chce Lakṣmī, tak ctnostná žena, s Mým Pánem stýkat?“

Verš

ei lāgi’ sukha-bhoga chāḍi’ cira-kāla
vrata-niyama kari’ tapa karila apāra

Synonyma

ei lāgi' — za tímto účelem; sukha-bhoga — požitku na Vaikuṇṭě; chāḍi' — vzdávající se; cira-kāla — dlouhou dobu; vrata-niyama — sliby a usměrňující zásady; kari' — přijímající; tapa — askezi; karila apāra — podstupovala bez konce.

Překlad

„Lakṣmī jen proto, aby se mohla stýkat s Kṛṣṇou, opustila veškeré transcendentální štěstí Vaikuṇṭhy, dlouhou dobu dodržovala sliby a usměrňující zásady a podstupovala nekonečnou askezi.“

Verš

kasyānubhāvo ’sya na deva vidmahe
tavāṅghri-reṇu-sparaśādhikāraḥ
yad-vāñchayā śrīr lalanācarat tapo
vihāya kāmān su-ciraṁ dhṛta-vratā

Synonyma

kasya — čeho; anubhāvaḥ — výsledek; asya — tohoto hada (Kāliyi); na — ne; deva — ó Pane; vidmahe — víme; tava aṅghri — Tvých lotosových nohou; reṇu — prachu; sparaśa — pro dotknutí se; adhikāraḥ — kvalifikace; yat — co; vāñchayā — kvůli tomu, že si přála; śrīḥ — bohyně štěstí; lalanā — nejpřednější mezi ženami; acarat — prováděla; tapaḥ — askezi; vihāya — přičemž se vzdala; kāmān — všech tužeb; su-ciram — dlouho; dhṛta — dodržovaný zákon; vratā — jako slib.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu potom řekl: „,Ó Pane, nevíme, jak je možné, že se hadu Kāliyovi dostalo takové příležitosti, že se ho dotkl prach z Tvých lotosových nohou. Dokonce i bohyně štěstí kvůli tomu po staletí podstupovala askezi, při které se vzdala všech ostatních tužeb a dodržovala přísné sliby. Opravdu nám není jasné, jak mohl tento had Kāliya dostat takovou příležitost.̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.16.36) vyslovily manželky hada Kāliyi.

Verš

bhaṭṭa kahe, kṛṣṇa-nārāyaṇa — eka-i svarūpa
kṛṣṇete adhika līlā-vaidagdhyādi-rūpa

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Veṅkaṭa Bhaṭṭa řekl; kṛṣṇa-nārāyaṇa — Kṛṣṇa a Nārāyaṇa; eka-i svarūpa — jeden a tentýž; kṛṣṇete — u Pána Kṛṣṇy; adhika — více; līlā — zábavy; vaidagdhya-ādi-rūpa — hravé povahy.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa řekl: „Pán Kṛṣṇa a Pán Nārāyaṇa jsou jeden a tentýž Pán, ale Kṛṣṇovy zábavy jsou díky jejich hravé povaze uspokojivější.“

Verš

tāra sparśe nāhi yāya pativratā-dharma
kautuke lakṣmī cāhena kṛṣṇera saṅgama

Synonyma

tāra sparśe — když se Lakṣmī dotkne Kṛṣṇy; nāhi — ne; yāya — zmizí; pati-vratā-dharma — slib věrnosti; kautuke — pro zábavu; lakṣmī — bohyně štěstí; cāhena — chce; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; saṅgama — společnost.

Překlad

„Protože jsou Kṛṣṇa a Nārāyaṇa stejná osobnost, Lakṣmī svými styky s Kṛṣṇou neporušuje svůj slib věrnosti. Bohyně štěstí se chtěla s Pánem Kṛṣṇou sdružovat spíše pro zábavu.“

Význam

Toto je odpověď na otázku Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a z ní můžeme pochopit, že Veṅkaṭa Bhaṭṭa znal pravdu. Řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, že Nārāyaṇa je Kṛṣṇova podoba spojená s transcendentálním majestátem. I když je Kṛṣṇa dvouruký a Nārāyaṇa čtyřruký, nejsou to dvě osoby. Jsou totožní. Nārāyaṇa je stejně krásný jako Kṛṣṇa, ale Kṛṣṇovy zábavy jsou hravější. Kṛṣṇovy hravé zábavy z Něj však nečiní osobu odlišnou od Nārāyaṇa. Touha Lakṣmī sdružovat se s Kṛṣṇou byla dokonale přirozená. To, že se chce věrná manželka sdružovat se svým mužem ve všech jeho oblecích, je naprosto pochopitelné. Nikdo by proto neměl Lakṣmī kritizovat za to, že se chtěla stýkat s Kṛṣṇou.

Verš

siddhāntatas tv abhede ’pi
śrīśa-kṛṣṇa-svarūpayoḥ
rasenotkṛṣyate kṛṣṇa-
rūpam eṣā rasa-sthitiḥ

Synonyma

siddhāntataḥ — ve skutečnosti; tu — ale; abhede — žádný rozdíl; api — i když; śrī-īśa — manžela Lakṣmī, Nārāyaṇa; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; svarūpayoḥ — mezi podobami; rasena — transcendentálními náladami; utkṛṣyate — je vyšší; kṛṣṇa-rūpam — podoba Pána Śrī Kṛṣṇy; eṣā — ta; rasa-sthitiḥ — schránka blaženosti.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa pokračoval: „,Na úrovni transcendentální realizace není mezi podobami Nārāyaṇa a Kṛṣṇy rozdíl. Kṛṣṇa je však díky milostné náladě zvláště transcendentálně přitažlivý, a proto Nārāyaṇa překonává. To je závěr transcendentálních nálad.̀“

Význam

Tento verš citovaný Veṅkaṭou Bhaṭṭou se nachází i v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.59).

Verš

kṛṣṇa-saṅge pativratā-dharma nahe nāśa
adhika lābha pāiye, āra rāsa-vilāsa

Synonyma

kṛṣṇa-saṅge — ve společnosti Pána Kṛṣṇy; pati-vratā — věrnosti; dharma — slib; nahe — není; nāśa — ztracený; adhika — větší; lābha — zisk; pāiye — dostanu; āra — také; rāsa-vilāsa — požitek z tance rāsa.

Překlad

„Bohyně štěstí uvažovala tak, že její slib věrnosti nebude vztahem s Kṛṣṇou porušen. Ve společnosti Kṛṣṇy si však bude moci navíc užívat výhody v podobě tance rāsa.“

Verš

vinodinī lakṣmīra haya kṛṣṇe abhilāṣa
ihāte ki doṣa, kene kara parihāsa

Synonyma

vinodinī — poživatelky; lakṣmīra — bohyně štěstí; haya — je; kṛṣṇe — po Pánu Kṛṣṇovi; abhilāṣa — touha; ihāte — v tom; ki — jaká; doṣa — chyba; kene — proč; kara — činíš; parihāsa — žertování.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa dále vysvětlil: „Matka Lakṣmī, bohyně štěstí, si také vychutnává transcendentální blaženost. Pokud si tedy chtěla užívat s Kṛṣṇou, co je na tom špatného? Proč si z toho tropíš takové žerty?“

Verš

prabhu kahe, — doṣa nāhi, ihā āmi jāni
rāsa nā pāila lakṣmī, śāstre ihā śuni

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; doṣa nāhi — není chyba; ihā āmi jāni — to Já vím; rāsa pāila lakṣmī — Lakṣmī, bohyně štěstí, se nemohla k tanci rāsa připojit; śāstre ihā śuni — to se dozvídáme ze zjevených písem.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Já vím, že bohyně štěstí nic špatného neudělala, ale přesto se nemohla k tanci rāsa připojit. To se dozvídáme ze zjevených písem.“

Verš

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Synonyma

na — ne; ayam — toto; śriyaḥ — bohyně štěstí; aṅge — na hrudi; u — běda; nitānta-rateḥ — ta, která má důvěrný vztah; prasādaḥ — přízeň; svaḥ — z nebeských planet; yoṣitām — žen; nalina — lotosového květu; gandha — majících vůni; rucām — a tělesný lesk; kutaḥ — mnohem méně; anyāḥ — jiné; rāsa-utsave — při slavnosti tance rāsa; asya — Pána Kṛṣṇy; bhuja-daṇḍa — pažemi; gṛhīta — obejmuté; kaṇṭha — jejich krky; labdha-āśiṣām — které dostaly toto požehnání; yaḥ — jež; udagāt — projevilo se; vraja-sundarīṇām — překrásných gopī, transcendentálních dívek z Vradžabhúmi.

Překlad

„,Když Pán Śrī Kṛṣṇa tančil s gopīmi během rāsa-līly, objímal je svými pažemi okolo krku. Takové transcendentální přízně se nikdy nedostalo bohyni štěstí ani ostatním společnicím v duchovním světě. O něčem takovém se nikdy nesnilo ani těm nejkrásnějším dívkám z nebeských planet, jejichž tělesný lesk a vůně připomínají krásu a vůni lotosových květů. Co potom říci o pozemšťankách, které mohou být překrásné podle světských měřítek?̀“

Význam

Verš

lakṣmī kene nā pāila, ihāra ki kāraṇa
tapa kari’ kaiche kṛṣṇa pāila śruti-gaṇa

Synonyma

lakṣmī — bohyně štěstí; kene — proč; — ne; pāila — dostala; ihāra — toho; ki — jaká; kāraṇa — příčina; tapa kari' — poté, co podstoupily přísnou askezi; kaiche — jak; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; pāila — dosáhly; śruti-gaṇa — védské autority.

Překlad

„Můžeš Mi ale říci, proč se Lakṣmī, bohyně štěstí, nedostala do tance rāsa? Autority na védské poznání mohly vstoupit do tance rāsa a sdružovat se s Kṛṣṇou.“

Verš

nibhṛta-marun-mano-’kṣa-dṛḍha-yoga-yujo hṛdi yan-
munaya upāsate tad arayo ’pi yayuḥ smaraṇāt
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ samadṛśo ’ṅghri-saroja-sudhāḥ

Synonyma

nibhṛta — ovládli; marut — životní vzduch; manaḥ — mysl; akṣa — smysly; dṛḍha — silné; yoga — mystické yoze; yujaḥ — kteří se věnují; hṛdi — v srdci; yat — kteří; munayaḥ — velcí mudrci; upāsate — uctívají; tat — toho; arayaḥ — nepřátelé; api — také; yayuḥ — dosáhli; smaraṇāt — vzpomínáním; striyaḥgopī; vraga-indra — hadů; bhoga — tak jako těla; bhuja — paže; daṇḍa — jako tyče; viṣakta — připoutané; dhiyaḥ — jejichž mysli; vayam api — my také; te — Tvoje; samāḥ — stejné jako ony; samadṛśaḥ — se stejnými extatickými emocemi; aṅghri-saroja — lotosových nohou; sudhāḥ — nektar.

Překlad

„,Velcí mudrci ovládají mysl a smysly praktikováním mystické yogy a ovládáním dechu. Takto zapojeni v mystické yoze vidí Nadduši ve svých srdcích a nakonec vstoupí do neosobního Brahmanu. Tohoto postavení však dosáhnou i nepřátelé Nejvyšší Osobnosti Božství jen díky tomu, že na Nejvyššího Pána myslí. Dívky z Vradži, gopī, však byly přitahované Kṛṣṇovou krásou a chtěly Ho objímat i s Jeho pažemi podobnými hadům. Gopī tak nakonec ochutnaly nektar Pánových lotosových nohou. Podobně můžeme nektar Jeho lotosových nohou ochutnat i my, Upaniṣady, následováním příkladu gopī.̀“

Význam

Verš

śruti pāya, lakṣmī nā pāya, ithe ki kāraṇa
bhaṭṭa kahe, — ihā praveśite nāre mora mana

Synonyma

śruti pāya — védské autority dostaly svolení; lakṣmī pāya — a bohyně štěstí nedostala svolení; ithe ki kāraṇa — co je toho příčinou; bhaṭṭa kahe — Veṅkaṭa Bhaṭṭa odpověděl; ihā — sem; praveśite — vstoupit; nāre — nemůže; mora — moje; mana — mysl.

Překlad

Na otázku Śrī Caitanyi Mahāprabhua, proč bohyně štěstí nemohla vstoupit do tance rāsa, a autority na védské poznání ano, Veṅkaṭa Bhaṭṭa odpověděl: „Do tajemství tohoto chování nejsem schopen proniknout.“

Verš

āmi jīva, — kṣudra-buddhi, sahaje asthira
īśvarera līlā — koṭi-samudra-gambhīra

Synonyma

āmi jīva — já jsem obyčejná živá bytost; kṣudra-buddhi — s omezenou inteligencí; sahaje asthira — snadno rozrušený; īśvarera līlā — zábavy Pána; koṭi-samudra — jako milióny oceánů; gambhīra — tak hluboké.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa pokračoval: „Jsem obyčejná živá bytost. Mám velmi omezenou inteligenci a snadno se rozruším, a proto má mysl nemůže vstoupit do hlubokého oceánu Pánových zábav.“

Verš

tumi sākṣāt sei kṛṣṇa, jāna nija-karma
yāre jānāha, sei jāne tomāra līlā-marma

Synonyma

tumi — Ty; sākṣāt — přímo; sei — tento; kṛṣṇa — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; jāna — znáš; nija-karma — svoje činnosti; yāre jānāha — a komu je umožníš poznat; sei — ten; jāne — zná; tomāra — Tvých; līlā-marma — význam zábav.

Překlad

„Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, samotný Kṛṣṇa. Ty znáš význam svých činností a ten, koho osvítíš, může Tvé zábavy pochopit rovněž.“

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, ani Jeho zábavy nelze poznat otupělými hmotnými smysly. Ty je potřeba nejdříve očistit transcendentální láskyplnou službou Pánu. Když je Pán spokojený, sám se zjeví, a pak je možné Jeho transcendentální podobu, jméno, vlastnosti a zábavy pochopit. To je potvrzeno v Kaṭha Upaniṣadě (2.23) a v Muṇḍaka Upaniṣadě (3.2.3): yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām. „Každý, kdo získá přízeň Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, může pochopit Jeho transcendentální jméno, vlastnosti, podobu a zábavy.“

Verš

prabhu kahe, — kṛṣṇera eka svabhāva vilakṣaṇa
sva-mādhurye sarva citta kare ākarṣaṇa

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; eka — jedna; svabhāva — vlastnost; vilakṣaṇa — výjimečná; sva-mādhurye — Jeho milostná láska; sarva — všechna; citta — srdce; kare — činí; ākarṣaṇa — přitažlivost.

Překlad

Pán odpověděl: „Pán Kṛṣṇa má jednu výjimečnou vlastnost: náladou své milostné lásky přitahuje srdce všech.“

Verš

vraja-lokera bhāve pāiye tāṅhāra caraṇa
tāṅre īśvara kari’ nāhi jāne vraja-jana

Synonyma

vraja-lokera — obyvatel Goloky Vṛndāvanu; bhāve — v extázi; pāiye — člověk dostane; tāṅhāra — Pána Kṛṣṇy; caraṇa — lotosové nohy; tāṅre — Jeho; īśvara — Nejvyšší Osobu; kari' — přijímají; nāhi — ne; jāne — vědí; vraja-jana — obyvatelé Vrajabhūmi.

Překlad

„Následováním příkladu obyvatel planety Vrajaloky neboli Goloky Vṛndāvanu může člověk získat útočiště u lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy. Obyvatelé této planety však nevědí, že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

keha tāṅre putra-jñāne udukhale bāndhe
keha sakhā-jñāne jini’ caḍe tāṅra kāndhe

Synonyma

keha — někdo; tāṅre — Jeho; putra-jñāne — s tím, že Ho považuje za syna; udukhale — k velkému hmoždíři; bāndhe — přivazuje; keha — někdo; sakhā-jñāne — s tím, že Ho považuje za přítele; jini' — poté, co porazí; caḍe — vyskočí; tāṅra — Jeho; kāndhe — na záda.

Překlad

„Někdo Ho tam považuje za svého syna a občas Ho přiváže provazem k velkému hmoždíři. Jiný Ho zase považuje za důvěrného přítele, a když Ho porazí, vesele Mu vyskočí na záda.“

Verš

‘vrajendra-nandana’ bali’ tāṅre jāne vraja-jana
aiśvarya-jñāne nāhi kona sambandha-mānana

Synonyma

vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje, krále Vrajabhūmi; bali' — jako; tāṅre — Jej; jāne — znají; vraja-jana — obyvatelé Vrajabhūmi; aiśvarya-jñāne — v majestátu; nāhi — není; kona — jakýkoliv; sambandha — vztah; mānana — ohledně.

Překlad

„Obyvatelé Vrajabhūmi Kṛṣṇu znají jako syna Mahārāje Nandy, krále Vrajabhūmi, a nedovedou si představit, že by měli s Pánem vztah v rase majestátu.“

Verš

vraja-lokera bhāve yei karaye bhajana
sei jana pāya vraje vrajendra-nandana

Synonyma

vraja-lokera — obyvatel Vrajabhūmi; bhāve — v extázi; yei — každý, kdo; karaye — provádí; bhajana — uctívání; sei jana — ten člověk; pāya — dosáhne; vraje — ve Vraji; vrajendra-nandana — Pána Śrī Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy.

Překlad

„Ten, kdo Pána uctívá následováním příkladu obyvatel Vrajabhūmi, Ho dosáhne na transcendentální planetě zvané Vraja, kde je známý jako syn Mahārāje Nandy.“

Význam

Obyvatelé Vrajabhūmi neboli Goloky Vṛndāvanu znají Kṛṣṇu jako syna Mahārāje Nandy. Nepřijímají Ho za Nejvyšší Osobnost Božství jako obyčejní lidé. Pán je svrchovaným udržovatelem všech a nejpřednější ze všech osobností. Ve Vrajabhūmi je Kṛṣṇa nepochybně středem veškeré lásky, ale nikdo Ho tam nezná jako Nejvyšší Osobnost Božství. Spíše se k Němu vztahují jako k příteli, synovi, milenci nebo pánovi. Středem je však v každém případě Kṛṣṇa. Obyvatelé Vrajabhūmi mají s Pánem vztah v rámci služby, přátelství, rodičovské lásky a milostné lásky. Ten, kdo se věnuje oddané službě, může přijmout jakýkoliv z těchto transcendentálních vztahů, známých jako nálady. Když dosáhne stádia dokonalosti, vrátí se ve své čisté duchovní totožnosti domů, zpátky ke Kṛṣṇovi.

Verš

nāyaṁ sukhāpo bhagavān
dehināṁ gopikā-sutaḥ
jñānināṁ cātma-bhūtānāṁ
yathā bhakti-matām iha

Synonyma

na — ne; ayam — tento Pán Śrī Kṛṣṇa; sukha-āpaḥ — snadno dosažitelný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; dehinām — pro materialisty, kteří považují tělo za vlastní já; gopikā-sutaḥ — syn matky Yaśody; jñāninām — pro osoby navyklé mentální spekulaci; ca — a; ātma-bhūtānām — pro ty, kdo provádějí tvrdou askezi; yathā — jako; bhakti-matām — pro ty, kdo jsou zapojeni ve spontánní oddané službě; iha — v tomto světě.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu potom citoval: „,Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, syn matky Yaśody, je přístupný pro oddané, kteří jsou zapojeni ve spontánní láskyplné službě. Avšak ti, kdo se oddávají mentální spekulaci, ti, kdo usilují o seberealizaci přísnou askezí, nebo ti, kdo považují tělo za vlastní já, Ho tak snadno dosáhnout nemohou.̀“

Význam

Tento verš, citovaný též v Madhya-līle 8.227, pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.21).

Verš

śruti-gaṇa gopī-gaṇera anugata hañā
vrajeśvarī-suta bhaje gopī-bhāva lañā

Synonyma

śruti-gaṇa — autority na védské hymny; gopī-gaṇeragopī; anugata hañā — kráčející ve stopách; vrajeśvarī-suta — syna matky Yaśody; bhaje — uctívali; gopī-bhāva — extázi gopī; lañā — přijímající.

Překlad

„Śruti-gaṇové, autority na védskou literaturu, uctívali Pána Kṛṣṇu v extázi gopī a kráčeli v jejich stopách.“

Význam

Śruti-gaṇové, autority na védskou literaturu, toužili vstoupit do tance rāsa Pána Śrī Kṛṣṇy, a proto Jej začali uctívat v extázi gopī. Zpočátku však byli neúspěšní. Když do tance rāsa nemohli vstoupit pouhým myšlením na Kṛṣṇu v extázi gopī, přijali těla stejná, jako mají gopī. Dokonce se stejně jako gopī narodili ve Vradžabhúmi a nakonec se zcela pohroužili do extáze lásky gopī. Tímto způsobem jim bylo dovoleno vstoupit do Pánovy rāsa-līly.

Verš

bāhyāntare gopī-deha vraje yabe pāila
sei dehe kṛṣṇa-saṅge rāsa-krīḍā kaila

Synonyma

bāhya-antare — navenek a vnitřně; gopī-deha — tělo gopī; vraje — ve Vradžabhúmi; yabe — když; pāila — dostali; sei dehe — v tomto těle; kṛṣṇa-saṅge — s Kṛṣṇou; rāsa-krīḍā — zábavy tance rāsa; kaila — prováděli.

Překlad

„Zosobněné autority na védské hymny získaly těla stejná, jako mají gopī, a narodily se ve Vradžabhúmi. V těchto tělech jim bylo dovoleno vstoupit do Pánovy rāsa-līly.“

Verš

gopa-jāti kṛṣṇa, gopī — preyasī tāṅhāra
devī vā anya strī kṛṣṇa nā kare aṅgīkāra

Synonyma

gopa-jāti — patří mezi pasáčky; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; gopī — dívky z Vradžabhúmi, gopī; preyasī — nejdražší; tāṅhāra — Jeho; devī — manželky polobohů; — nebo; anya — jiné; strī — ženy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; — ne; kare — činí; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa náleží do společnosti pastevců a gopī jsou Mu z těch, kdo Jej milují, nejdražší. I když jsou manželky obyvatel nebeských planet v hmotném světě obdařené mnoha výsadami, nemohou ani ony, ani žádné jiné ženy v hmotném vesmíru získat společnost Śrī Kṛṣṇy.“

Verš

lakṣmī cāhe sei dehe kṛṣṇera saṅgama
gopikā-anugā hañā nā kaila bhajana

Synonyma

lakṣmī — bohyně štěstí; cāhe — chce; sei dehe — v tomto těle; kṛṣṇera saṅgama — společnost Kṛṣṇy; gopikāgopī; anugā — následovník; hañā — stávající se; — ne; kaila — prováděla; bhajana — uctívání.

Překlad

„Bohyně štěstí Lakṣmī si chtěla užívat s Kṛṣṇou a zároveň si ponechat své duchovní tělo v podobě Lakṣmī. Při svém uctívání Kṛṣṇy však nenásledovala příklad gopī.“

Verš

anya dehe nā pāiye rāsa-vilāsa
ataeva ‘nāyaṁ’ śloka kahe veda-vyāsa

Synonyma

anya dehe — v těle jiném, než mají gopī; — ne; pāiye — dostane; rāsa-vilāsa — zábavy tance rāsa; ataeva — tedy; nāyam — počínaje slovem nāyam; śloka — sanskrtský verš; kahe — říká; veda-vyāsa — Dvaipāyana Vedavyāsa.

Překlad

„Vyāsadeva, nejvyšší autorita na védskou literaturu, složil verš začínající slovy ,nāyaṁ sukhāpo bhagavāǹ, protože do rāsa-līly nemůže nikdo vstoupit v jiném těle než v těle gopī.“

Význam

Tento verš je potvrzením verše z Bhagavad-gīty (9.25):

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

Pán Kṛṣṇa řekl: „Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy, ti, kdo uctívají předky, jdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mne, budou žít se Mnou.“

V hmotném světě každá podmíněná duše znovu a znovu mění své tělo, ale když je duše očištěna od všech hmotných pokryvů, žádné hmotné tělo již nepřijme. Potom bude setrvávat ve své původní duchovní totožnosti, což je stav, kterého lze dosáhnout jedině správným pochopením Kṛṣṇy skrze praktikování vědomí Kṛṣṇy, jak říká Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činů, se po opuštění tohoto těla nenarodí znovu v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.“

Do duchovního království může živá bytost vstoupit jedině po obnovení svého původního duchovního těla. Co se týče Pánových zábav rāsa-līly, je zbytečné, aby se ten, kdo pobývá v hmotném světě, snažil Pánovy tance napodobovat. Aby bylo možné vstoupit do Pánových zábav rāsa-līly, je třeba získat stejné duchovní tělo, jako mají gopī. Ve verši nāyaṁ sukhāpo jsou oddaní označeni jako bhakti-mat neboli zcela zaměstnaní oddanou službou a prostí hmotného znečištění. Do Kṛṣṇovy rāsa-līly nelze vstoupit tak, že ji člověk bude napodobovat nebo že se bude uměle považovat za sakhī a jako sakhī se obleče. Kṛṣṇův tanec rāsa-līlā je zcela duchovní; s hmotným znečištěním nemá nic společného. Proto do této zábavy nemůže nikdo vstoupit umělým, hmotným způsobem. Toto je ponaučení z verše nāyaṁ sukhāpo, které je třeba jasně pochopit.

Verš

pūrve bhaṭṭera mane eka chila abhimāna
‘śrī-nārāyaṇa’ hayena svayaṁ-bhagavān

Synonyma

pūrve — předtím; bhaṭṭera — Veṅkaṭy Bhaṭṭy; mane — v mysli; eka — jeden; chila — byl; abhimāna — dojem; śrī-nārāyaṇa — Pán v podobě Nārāyaṇa; hayena — je; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Do chvíle, než Śrī Caitanya Mahāprabhu podal toto vysvětlení, si Veṅkaṭa Bhaṭṭa myslel, že Nejvyšší Osobností Božství je Śrī Nārāyaṇa.

Verš

tāṅhāra bhajana sarvopari-kakṣā haya
śrī-vaiṣṇave’ra bhajana ei sarvopari haya

Synonyma

tāṅhāra bhajana — uctívání Nārāyaṇa; sarva-upari — nejvyšší; kakṣā — oblast; haya — je; śrī-vaiṣṇavera — následovníků Rāmānujācāryi; bhajana — uctívání; ei — toto; sarva-upari haya — je nejvyšší.

Překlad

Na základě těchto úvah Veṅkaṭa Bhaṭṭa věřil, že uctívání Nārāyaṇa je nejvyšší podobou uctívání, nadřazenou všem ostatním způsobům oddané služby, neboť ji následují Śrī-vaiṣṇavové, následovníci Rāmānujācāryi.

Verš

ei tāṅra garva prabhu karite khaṇḍana
parihāsa-dvāre uṭhāya eteka vacana

Synonyma

ei — tuto; tāṅra — jeho (Veṅkaṭy Bhaṭṭy); garva — pýchu; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; karite khaṇḍana — aby zkrotil; parihāsa-dvāre — žertem; uṭhāya — předkládá; eteka — tolik; vacana — slov.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu o této mylné představě Veṅkaṭy Bhaṭṭy věděl, a proto tak žertoval, aby ji napravil.

Verš

prabhu kahe, — bhaṭṭa, tumi nā kariha saṁśaya
‘svayaṁ-bhagavān’ kṛṣṇa ei ta’ niścaya

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; bhaṭṭa — Můj drahý Veṅkaṭo Bhaṭṭo; tumi — ty; kariha — nedělej; saṁśaya — pochybu; svayam-bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa — je Pán Kṛṣṇa; ei ta' niścaya — to je pravý závěr.

Překlad

Pán potom pokračoval: „Můj drahý Veṅkaṭo Bhaṭṭo, neměj již prosím pochyby. Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. To je závěr védské literatury.“

Verš

kṛṣṇera vilāsa-mūrti — śrī-nārāyaṇa
ataeva lakṣmī-ādyera hare teṅha mana

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vilāsa-mūrti — podoba k požitku; śrī-nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; ataeva — proto; lakṣmī-ādyera — bohyně štěstí a jejích následovníků; hare — přitahuje; teṅha — On (Pán Nārāyaṇa); mana — mysl.

Překlad

„Pán Nārāyaṇa, Kṛṣṇova majestátní podoba, přitahuje mysl bohyně štěstí a jejích následovníků.“

Verš

ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokaṁ
mṛḍayanti yuge yuge

Synonyma

ete — tyto; ca — a; aṁśa — úplné části; kalāḥ — části úplných částí; puṁsaḥpuruṣa-avatārů; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tu — ale; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; svayam — On sám; indra-ari — nepřátel Pána Indry; vyākulam — plný; lokam — svět; mṛḍayanti — učiní šťastným; yuge yuge — v pravý čas v každém věku.

Překlad

„,Všechny tyto inkarnace Boha jsou buď úplné části, nebo části úplných částí puruṣa-avatārů. Kṛṣṇa je ale samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. V každém věku ve svých různých podobách ochraňuje tento svět, když ho sužují nepřátelé Indry.̀“

Význam

Verš

nārāyaṇa haite kṛṣṇera asādhāraṇa guṇa
ataeva lakṣmīra kṛṣṇe tṛṣṇā anukṣaṇa

Synonyma

nārāyaṇa haite — výše než Nārāyaṇa; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; asādhāraṇa guṇa — neobyčejné vlastnosti; ataeva — z toho důvodu; lakṣmīra — bohyně štěstí; kṛṣṇe — po Kṛṣṇovi; tṛṣṇā — touha; anukṣaṇa — neustále.

Překlad

„Protože Kṛṣṇa má čtyři neobyčejné vlastnosti, které Pán Nārāyaṇa postrádá, bohyně štěstí Lakṣmī neustále touží po Jeho společnosti.“

Význam

Pán Nārāyaṇa má šedesát transcendentálních vlastností. Kṛṣṇa má však ještě čtyři další neobyčejné transcendentální vlastnosti, které Pánu Nārāyaṇovi chybí. Jsou to (1) Jeho úžasné zábavy, přirovnávané k oceánu, (2) Jeho společenský život v kruhu nejbližších oddaných v náladě milostné lásky (gopī), (3) Jeho hra na flétnu, která uchvacuje tři světy, a (4) Jeho neobyčejná krása, která překonává krásu tří světů. Kṛṣṇova krása je nesrovnatelná a nepřekonatelná.

Verš

tumi ye paḍilā śloka, se haya pramāṇa
sei śloke āise ‘kṛṣṇa — svayaṁ bhagavān’

Synonyma

tumi — ty; ye — který; paḍilā — jsi recitoval; śloka — verš; se — ten; haya — je; pramāṇa — důkaz; sei śloke — v tomto verši; āise kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇa je; svayam bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Recitoval jsi verš, který začíná slovy ,siddhāntatas tv abhede 'pì. Tento verš dokazuje, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

siddhāntatas tv abhede ’pi
śrīśa-kṛṣṇa-svarūpayoḥ
rasenotkṛṣyate kṛṣṇa-
rūpam eṣā rasa-sthitiḥ

Synonyma

siddhāntataḥ — ve skutečnosti; tu — ale; abhede — žádný rozdíl; api — i když; śrī-īśa — manžela Lakṣmī, Nārāyaṇa; kṛṣṇa — Pána Śrī Kṛṣṇy; svarūpayoḥ — mezi podobami; rasena — transcendentálními náladami; utkṛṣyate — je vyšší; kṛṣṇa-rūpam — podoba Pána Kṛṣṇy; eṣā — ta; rasa-sthitiḥ — schránka blaženosti.

Překlad

„,Na úrovni transcendentální realizace není mezi podobami Kṛṣṇy a Nārāyaṇa rozdíl. Kṛṣṇa je však díky své milostné náladě zvláště transcendentálně přitažlivý, a proto Nārāyaṇa překonává. To je závěr transcendentálních nálad.̀“

Význam

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.59). Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja zde říká, že Pán Caitanya přednesl tento verš Veṅkaṭovi Bhaṭṭovi, a dříve řekl, že Veṅkaṭa Bhaṭṭa ho přednesl Pánu. Protože však k jejich rozhovoru došlo dávno před sepsáním Bhakti-rasāmṛta-sindhu, naskýtá se otázka, jak mohl kterýkoliv z nich tento verš citovat. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje, že tento i mnohé další takové verše byly mezi oddanými známé dlouho předtím, než byl Bhakti-rasāmṛta-sindhu sepsán. Oddaní je tedy neustále citovali a v extázi vysvětlovali jejich význam.

Verš

svayaṁ bhagavān ‘kṛṣṇa’ hare lakṣmīra mana
gopikāra mana harite nāre ‘nārāyaṇa’

Synonyma

svayam bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kṛṣṇa — je Pán Śrī Kṛṣṇa; hare — přitahuje; lakṣmīra — bohyně štěstí; mana — mysl; gopikāragopī; mana — mysli; harite — upoutat; nāre — nemůže; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, přitahuje mysl bohyně štěstí, ale Pán Nārāyaṇa nedokáže upoutat mysl gopī. To dokazuje Kṛṣṇovu nadřazenost.“

Verš

nārāyaṇera kā kathā, śrī-kṛṣṇa āpane
gopikāre hāsya karāite haya ‘nārāyaṇe’

Synonyma

nārāyaṇera — Pánu Nārāyaṇovi; kathā — co říci o; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; āpane — osobně; gopikāregopī; hāsya karāite — rozveselit; haya — stává se; nārāyaṇe — v podobě Nārāyaṇa.

Překlad

„Nemluvě o Pánu Nārāyaṇovi, samotný Pán Kṛṣṇa se projevil jako Nārāyaṇa jen proto, aby si z gopī tropil žerty.“

Verš

‘catur-bhuja-mūrti’ dekhāya gopī-gaṇera āge
sei ‘kṛṣṇe’ gopikāra nahe anurāge

Synonyma

catur-bhuja-mūrti — podobu se čtyřma rukama; dekhāya — projevuje; gopī-gaṇeragopīmi; āge — před; sei kṛṣṇe — k tomuto Kṛṣṇovi; gopikāragopī; nahe — ne; anurāge — přitažlivost.

Překlad

„I když Kṛṣṇa přijal čtyřrukou podobu Nārāyaṇa, nedokázal upoutat opravdovou pozornost gopī v extázi lásky.“

Verš

gopīnāṁ paśupendra-nandana-juṣo bhāvasya kas tāṁ kṛtī
vijñātuṁ kṣamate durūha-padavī-sañcāriṇaḥ prakriyām
āviṣkurvati vaiṣṇavīm api tanuṁ tasmin bhujair jiṣṇubhir
yāsāṁ hanta caturbhir adbhuta-ruciṁ rāgodayaḥ kuñcati

Synonyma

gopīnāmgopī; paśupa-indra-nandana-juṣaḥ — služby synovi krále Vradži, Mahārāje Nandy; bhāvasya — extatické; kaḥ — co; tām — toto; kṛtī — učený člověk; vijñātum — pochopit; kṣamate — je schopen; durūha — velmi těžké pochopit; padavī — postavení; sañcāriṇaḥ — které vyvolává; prakriyām — činnost; āviṣkurvati — projevuje; vaiṣṇavīm — Viṣṇua; api — jistě; tanum — tělo; tasmin — v tom; bhujaiḥ — s pažemi; jiṣṇubhiḥ — překrásnými; yāsām — jich (gopī); hanta — běda; caturbhiḥ — čtyřmi; adbhuta — úžasně; rucim — krásný; rāga-udayaḥ — probuzení extatických pocitů; kuñcati — ochromuje.

Překlad

„,Jednou se Pán Śrī Kṛṣṇa z žertu projevil jako Nārāyaṇa, se čtyřmi dokonalými pažemi a překrásnou podobou. Když však gopī spatřily tuto vznešenou podobu, jejich extatické pocity byly ochromeny. Ani vzdělaný člověk proto nemůže pochopit extatické pocity gopī, které jsou pevně upřené na původní podobu Pána Kṛṣṇy jako syna Nandy Mahārāje. Tyto úžasné pocity gopī v extatické parama-rase s Kṛṣṇou představují největší tajemství duchovního života.̀“

Význam

Tento verš vyslovuje Nārada Muni v divadelní hře Lalita-mādhava-nāṭaka (6.14), kterou napsal Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Verš

eta kahi’ prabhu tāṅra garva cūrṇa kariyā
tāṅre sukha dite kahe siddhānta phirāiyā

Synonyma

eta kahi' — to když řekl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho (Veṅkaṭy Bhaṭṭy); garva — pýchu; cūrṇa kariyā — rozdrtil; tāṅre — jeho; sukha dite — aby potěšil; kahe — říká; siddhānta phirāiyā — obracející celý rozhovor.

Překlad

Takto Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu rozdrtil pýchu Veṅkaṭy Bhaṭṭy, ale aby ho opět potěšil, promluvil následujícím způsobem.

Verš

duḥkha nā bhāviha, bhaṭṭa, kailuṅ parihāsa
śāstra-siddhānta śuna, yāte vaiṣṇava-viśvāsa

Synonyma

duḥkha — neštěstí; — ne; bhāviha — nes; bhaṭṭa — Můj drahý Veṅkaṭo Bhaṭṭo; kailuṅ parihāsa — jen jsem žertoval; śāstra-siddhānta — závěr zjevených písem; śuna — slyš; yāte — ve který; vaiṣṇava-viśvāsa — víra vaiṣṇavů.

Překlad

Pro uklidnění Veṅkaṭy Bhaṭṭy Pán řekl: „Vše, co jsem řekl, bylo jen žertem. Nyní ode Mne slyš závěr śāster, ve který má každý oddaný vaiṣṇava pevnou víru.“

Verš

kṛṣṇa-nārāyaṇa, yaiche eka-i svarūpa
gopī-lakṣmī-bheda nāhi haya eka-rūpa

Synonyma

kṛṣṇa-nārāyaṇa — Pán Kṛṣṇa a Pán Nārāyaṇa; yaiche — jako; eka-i — jedna; svarūpa — podoba; gopīgopī; lakṣmī — bohyně štěstí; bheda — rozdíl; nāhi — není; haya — je; eka-rūpa — jedna podoba.

Překlad

„Mezi Pánem Kṛṣṇou a Pánem Nārāyaṇem není rozdíl, protože mají stejnou podobu. Stejně tak není rozdíl ani mezi gopīmi a bohyní štěstí, protože i ony mají stejné podoby.“

Verš

gopī-dvāre lakṣmī kare kṛṣṇa-saṅgāsvāda
īśvaratve bheda mānile haya aparādha

Synonyma

gopī-dvāre — skrze gopī; lakṣmī — bohyně štěstí; kare — činí; kṛṣṇa-saṅga-āsvāda — vychutnávání si sladkosti společnosti Pána Kṛṣṇy; īśvaratve — v Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství; bheda — rozdíl; mānile — pokud někdo bere v úvahu; haya — je; aparādha — přestupek.

Překlad

„Bohyně štěstí si užívá Kṛṣṇovy společnosti skrze gopī. Člověk by mezi podobami Pána neměl dělat rozdíly, protože taková představa je urážlivá.“

Verš

eka īśvara — bhaktera dhyāna-anurūpa
eka-i vigrahe kare nānākāra rūpa

Synonyma

eka īśvara — Pán je pouze jeden; bhaktera — oddaných; dhyāna — meditace; anurūpa — podle; eka-i — jedné; vigrahe — v podobě; kare — projevuje; nānā-ākāra — různé; rūpa — podoby.

Překlad

„Mezi transcendentálními podobami Pána není rozdíl. Různé podoby se projevují kvůli různým náklonnostem různých oddaných. Pán je ve skutečnosti jeden, ale zjevuje se v různých podobách jen proto, aby uspokojil své oddané.“

Význam

V Brahma-saṁhitě (5.33) se uvádí:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca

Pán je advaita, nedvojný. Mezi podobami Kṛṣṇy, Rāmy, Nārāyaṇa a Viṣṇua není rozdíl. Ti všichni jsou jednou osobou. Někdy se hloupí lidé ptají, zda se při zpívání jména „Rāma“ v Hare Kṛṣṇa mantře obracíme na Pána Rāmacandru, nebo na Pána Balarāmu. Pokud oddaný řekne, že jméno Rāma v Hare Kṛṣṇa mahā-mantře označuje Balarāmu, hlupáci se možná rozzlobí, protože pro ně slovo Rāma znamená Pán Rāmacandra. Mezi Balarāmou a Pánem Rāmou ve skutečnosti není rozdíl, a proto nezáleží na tom, zda se při zpívání Hare Rāma vztahujeme na Balarāmu nebo Pána Rāmacandru. Urážkou však je považovat Balarāmu za nadřazeného Pánu Rāmacandrovi nebo naopak. Začátečníci v oddané službě těmto závěrům śāster nerozumí a zbytečně se dopouštějí přestupků. Ve verši 154 to Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil zcela jasně: īśvaratve bheda mānile haya aparādha. „Pokud někdo dělá mezi podobami Pána rozdíly, dopouští se přestupku.“ Na druhou stranu by si však nikdo neměl myslet, že Pánovy podoby jsou na stejné úrovni s podobami polobohů. To je zcela jistě přestupek, což potvrzuje i Vaiṣṇava-tantra:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

„Ten, kdo považuje velké polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, za rovné Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, je pāśaṇḍī.“ (Hari-bhakti-vilāsa 7.117)

Závěr zní, že bychom neměli dělat mezi Pánovými podobami rozdíly ani je srovnávat s podobami polobohů nebo lidských bytostí. Někdy si například jistí hloupí sannyāsī myslí, že Pánovo tělo je hmotné, a staví daridra-nārāyaṇa na stejnou úroveň s Nārāyaṇem, což je naprostá urážka. Dokud člověk nedostane pokyny od pravého duchovního mistra, nemůže těmto různým podobám náležitě porozumět. To potvrzuje Brahma-saṁhitā: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau. Rozdíly mezi různými podobami Pána nelze pochopit pouhým akademickým studiem nebo čtením védské literatury. Je třeba se učit od realizovaného oddaného. Jedině tehdy se člověk může naučit rozlišovat mezi Pánovými podobami. Závěr zní, že mezi podobami Pána rozdíl není, ale je rozdíl mezi podobami Pána a podobami polobohů.

Verš

maṇir yathā vibhāgena
nīla-pītādibhir yutaḥ
rūpa-bhedam avāpnoti
dhyāna-bhedāt tathācyutaḥ

Synonyma

maṇiḥ — drahokam, konkrétně drahokam známý jako vaidūrya; yathā — jako; vibhāgena — odděleně; nīla — modrý; pīta — žlutý; ādibhiḥ — a jiných barev; yutaḥ — spojený; rūpa-bhedam — rozdíl v podobě; avāpnoti — získává; dhyāna-bhedāt — různými druhy meditací; tathā — podobně; acyutaḥ — Nejvyšší Pán, který nikdy nepoklesne.

Překlad

„,Dotkne-li se drahokam vaidūrya jiných materiálů, vypadá to, jako by se rozdělil do různých barev, a následně se jeví jinak také jeho tvar. Podobně i Pán známý jako Acyuta („ten, který nikdy nepoklesne“), i když je ve své podstatě jeden, se zjevuje v různých podobách podle extáze, ve které o Něm oddaný medituje.̀“

Význam

Toto je citát ze Śrī Nārada-pañcarātry.

Verš

bhaṭṭa kahe, — kāhāṅ āmi jīva pāmara
kāhāṅ tumi sei kṛṣṇa, — sākṣāt īśvara

Synonyma

bhaṭṭa kahe — Veṅkaṭa Bhaṭṭa řekl; kāhāṅ — zatímco; āmi — já; jīva — obyčejná živá bytost; pāmara — pokleslá; kāhāṅ — zatímco; tumi — Ty; sei kṛṣṇa — tentýž Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; sākṣāt īśvara — přímo Pán.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa potom řekl: „Já jsem jen obyčejná pokleslá živá bytost, ale Ty jsi samotný Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

agādha īśvara-līlā kichui nā jāni
tumi yei kaha, sei satya kari’ māni

Synonyma

agādha — bezmezné; īśvara-līlā — zábavy Pána; kichui jāni — nic nevím; tumi — Ty; yei — cokoliv; kaha — řekneš; sei satya — to je pravda; kari' māni — přijímám.

Překlad

„Pánovy transcendentální zábavy jsou bezmezné a já o nich nic nevím. Cokoliv Ty řekneš, přijímám jako pravdu.“

Význam

Toto je způsob, jak porozumět pravdě o Nejvyšší Osobnosti Božství. Arjuna řekl po vyslechnutí Bhagavad-gīty to samé:

sarvam etad ṛtaṁ manye
yan māṁ vadasi keśava
na hi te bhagavan vyaktiṁ
vidur devā na dānavāḥ

„Ó Kṛṣṇo, vše, co jsi mi řekl, přijímám jako naprostou pravdu. Ani polobozi, ani démoni nemohou porozumět Tvé osobnosti, ó Pane.“ (Bg. 10.14)

Pravdu o Pánových zábavách nemůžeme pochopit použitím naší vlastní logiky, argumentů a akademického vzdělání. Musíme dostat pravé informace od Nejvyšší Osobnosti Božství tak, jako Arjuna dostal informace, když Kṛṣṇa vyslovil Bhagavad-gītu. Bhagavad-gītu či jakékoliv jiné védské písmo musíme přijímat s vírou. Tato védská písma jsou jediným zdrojem poznání o Pánu. Musíme si uvědomit, že spekulativním způsobem nemůžeme Absolutní Pravdu pochopit.

Verš

more pūrṇa kṛpā kaila lakṣmī-nārāyaṇa
tāṅra kṛpāya pāinu tomāra caraṇa-daraśana

Synonyma

more — mně; pūrṇa — úplnou; kṛpā — milost; kaila — projevilo; lakṣmī-nārāyaṇa — Božstvo matky bohyně štěstí a Nārāyaṇa; tāṅra kṛpāya — Jejich milostí; pāinu — získal jsem; tomāra — Tvoje; caraṇa-daraśana — pohled na lotosové nohy.

Překlad

„Sloužil jsem Lakṣmī a Nārāyaṇovi a jen díky Jejich milosti jsem mohl spatřit Tvoje lotosové nohy.“

Verš

kṛpā kari’ kahile more kṛṣṇera mahimā
yāṅra rūpa-guṇaiśvaryera keha nā pāya sīmā

Synonyma

kṛpā kari' — z bezpříčinné milosti; kahile — promluvil jsi; more — ke mně; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mahimā — o slávě; yāṅra — jehož; rūpa-guṇa-aiśvaryera — podob, vlastností a majestátu; keha — kdokoliv; — ne; pāya — dosáhne; sīmā — hranic.

Překlad

„Ze své bezpříčinné milosti jsi mi pověděl o slávě Pána Kṛṣṇy. Co se týče Pánova majestátu, vlastností a podob, nikdo nemůže zjistit, kde mají konec.“

Verš

ebe se jāninu kṛṣṇa-bhakti sarvopari
kṛtārtha karile, more kahile kṛpā kari’

Synonyma

ebe — nyní; se — to; jāninu — chápu; kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi; sarva-upari — nad vším; kṛta-artha — úspěšným; karile — učinil jsi; more — ke mně; kahile — promluvil jsi; kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti.

Překlad

„Nyní chápu, že oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi je nejvyšším druhem uctívání. Ze své bezpříčinné milosti jsi dovedl můj život k úspěšnému naplnění jednoduše tím, že jsi mi vysvětlil pravdu.“

Verš

eta bali’ bhaṭṭa paḍilā prabhura caraṇe
kṛpā kari’ prabhu tāṅre kailā āliṅgane

Synonyma

eta bali' — když takto mluvil; bhaṭṭa — Veṅkaṭa Bhaṭṭa; paḍilā — padl; prabhura caraṇe — k lotosovým nohám Pána; kṛpā kari' — projevující mu milost; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; kailā — učinil; āliṅgane — objetí.

Překlad

Jakmile to Veṅkaṭa Bhaṭṭa řekl, padl k lotosovým nohám Pána a ten ho ze své bezpříčinné milosti objal.

Verš

cāturmāsya pūrṇa haila, bhaṭṭa-ājñā lañā
dakṣiṇa calilā prabhu śrī-raṅga dekhiyā

Synonyma

cāturmāsya — období Cāturmāsyi; pūrṇa haila — naplnilo se; bhaṭṭa-ājñā lañā — poté, co požádal Veṅkaṭu Bhaṭṭu o svolení; dakṣiṇa — na jih; calilā — šel dále; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-raṅga dekhiyā — poté, co navštívil Šrí Rangu.

Překlad

Po skončení Cāturmāsyi požádal Śrī Caitanya Mahāprabhu Veṅkaṭu Bhaṭṭu, aby Mu dovolil odejít, a po návštěvě Šrí Rangy pokračoval dále na jih Indie.

Verš

saṅgete calilā bhaṭṭa, nā yāya bhavane
tāṅre vidāya dilā prabhu aneka yatane

Synonyma

saṅgete — společně s Ním; calilā — vyšel; bhaṭṭa — Veṅkaṭa Bhaṭṭa; yāya bhavane — nevrací se domů; tāṅre — jemu; vidāya dilā — dal sbohem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; aneka yatane — s velkou námahou.

Překlad

Veṅkaṭa Bhaṭṭa se nechtěl vrátit domů, chtěl jít s Pánem. Śrī Caitanya Mahāprabhu musel vynaložit velké úsilí, aby se s ním rozloučil.

Verš

prabhura viyoge bhaṭṭa haila acetana
ei raṅga-līlā kare śacīra nandana

Synonyma

prabhura viyoge — kvůli odloučení od Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhaṭṭa — Veṅkaṭa Bhaṭṭa; haila — stal se; acetana — bezvědomý; ei — tuto; raṅga-līlā — zábavu ve Šrí Ranga-kšétře; kare — činí; śacīra nandana — syn matky Śacī.

Překlad

Jakmile se rozešli, upadl Veṅkaṭa Bhaṭṭa do bezvědomí. Toto jsou zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, syna matky Śacī, ve Šrí Ranga-kšétře.

Verš

ṛṣabha-parvate cali’ āilā gaurahari
nārāyaṇa dekhilā tāṅhā nati-stuti kari’

Synonyma

ṛṣabha-parvate — k hoře Rišabha; cali' — jdoucí; āilā — přišel; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nārāyaṇa — Božstvo Pána Nārāyaṇa; dekhilā — viděl; tāṅhā — tam; nati-stuti kari' — skládající poklony a modlitby.

Překlad

Když Pán přišel k hoře Rišabha, navštívil chrám Pána Nārāyaṇa, kde se poklonil a přednesl různé modlitby.

Význam

Hora Rišabha (Ánágada-malaja-parvat) se nachází asi devatenáct kilometrů severně od města Madurai v okrese Madurai na jihu státu Tamilnádu. Je to jedna z hor známých jako Kutakáčaly. Poblíž hory Rišabha je les, kde se Pán Ṛṣabhadeva spálil na popel.

Verš

paramānanda-purī tāhāṅ rahe catur-māsa
śuni’ mahāprabhu gelā purī-gosāñira pāśa

Synonyma

paramānanda-purī — Paramānanda Purī; tāhāṅ — tam; rahe — setrval; catur-māsa — čtyři měsíce; śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; purī — Paramānanda Purī; gosāñira — duchovní mistr; pāśa — nedaleko.

Překlad

Na hoře Rišabha se během čtyř měsíců období dešťů usídlil Paramānanda Purī. Jakmile se o tom Śrī Caitanya Mahāprabhu doslechl, šel ho navštívit.

Verš

purī-gosāñira prabhu kaila caraṇa vandana
preme purī gosāñi tāṅre kaila āliṅgana

Synonyma

purī-gosāñira — Paramānandy Purīho; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — prováděl; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; preme — v extázi; purī gosāñi — Paramānanda Purī; tāṅre — Jeho; kaila — učinil; āliṅgana — objetí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu prokázal Paramānandovi Purīmu veškerou úctu, dotkl se jeho lotosových nohou a Paramānanda Purī Pána v extázi obejmul.

Verš

tina-dina preme doṅhe kṛṣṇa-kathā-raṅge
sei vipra-ghare doṅhe rahe eka-saṅge

Synonyma

tina-dina — tři dny; preme — v extázi; doṅhe — oba; kṛṣṇa-kathā — hovory o Kṛṣṇovi; raṅge — s radostí; sei vipra-ghare — v domě jednoho brāhmaṇy; doṅhe — oba; rahe — zůstali; eka-saṅge — spolu.

Překlad

Paramānanda Purī bydlel v domě jednoho brāhmaṇy a Śrī Caitanya Mahāprabhu tam zůstal s ním. Tři dny spolu strávili v rozhovorech o Kṛṣṇovi.

Verš

purī-gosāñi bale, — āmi yāba puruṣottame
puruṣottama dekhi’ gauḍe yāba gaṅgā-snāne

Synonyma

purī-gosāñi — Paramānanda Purī; bale — řekl; āmi — já; yāba — půjdu; puruṣottame — do Džagannáth Purí; puruṣottama dekhi' — po návštěvě Džagannáth Purí; gauḍe yāba — půjdu do Bengálska; gaṅgā-snāne — vykoupat se v Ganze.

Překlad

Paramānanda Purī Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi oznámil, že se chce jít podívat na Puruṣottamu do Džagannáth Purí a po návštěvě Pána Jagannātha že půjde do Bengálska, aby se vykoupal v Ganze.

Verš

prabhu kahe, — tumi punaḥ āisa nīlācale
āmi setubandha haite āsiba alpa-kāle

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; tumi — ty; punaḥ — znovu; āisa — přijď; nīlācale — do Džagannáth Purí; āmi — Já; setubandha haite — z Ráméšvaram; āsiba — vrátím se; alpa-kāle — velmi brzy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu mu na to řekl: „Vrať se pak prosím do Džagannáth Purí, protože Já se tam z Ráméšvaram (Sétubandhy) také brzy vrátím.“

Verš

tomāra nikaṭe rahi, — hena vāñchā haya
nīlācale āsibe more hañā sadaya

Synonyma

tomāra nikaṭe — s tebou; rahi — zůstanu; hena — taková; vāñchā haya — je Moje touha; nīlācale — do Džagannáth Purí; āsibe — prosím přijď; more — ke Mně; hañā — jsoucí; sa-daya — milostivý.

Překlad

„Přeji si zůstat s tebou. Pokud se vrátíš do Džagannáth Purí, prokážeš Mi tím velkou milost.“

Verš

eta bali’ tāṅra ṭhāñi ei ājñā lañā
dakṣiṇe calilā prabhu haraṣita hañā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; tāṅra ṭhāñi — od něho; ei ājñā lañā — poté, co si vyžádal svolení; dakṣiṇe calilā — odešel do jižní Indie; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; haraṣita hañā — velice potěšený.

Překlad

Po tomto rozhovoru s Paramānandou Purīm ho Pán poprosil o svolení k odchodu a blaženě se odebral do jižní Indie.

Verš

paramānanda purī tabe calilā nīlācale
mahāprabhu cali cali āilā śrī-śaile

Synonyma

paramānanda purī — Paramānanda Purī; tabe — potom; calilā nīlācale — odešel do Džagannáth Purí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali cali — kráčející; āilā — došel; śrī-śaile — do Šrí Šaily.

Překlad

Paramānanda Purī tedy odešel do Džagannáth Purí a Śrī Caitanya Mahāprabhu se vydal do Šrí Šaily.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává: „Na kterou Šrí Šailu Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī poukazuje, není zcela jasné. Žádný Mallikārjunův chrám v této oblasti není, protože zde nemůže být Šrí Šaila ležící v okrese Dhárvád. Tato Šrí Šaila se nachází na jižní straně Bélgáonu a tam také stojí chrám Śivy jako Mallikārjuny (viz verš 15 této kapitoly). Je řečeno, že na této hoře žil Pán Śiva s Devī a také Pán Brahmā se všemi polobohy.“

Verš

śiva-durgā rahe tāhāṅ brāhmaṇera veśe
mahāprabhu dekhi’ doṅhāra ha-ila ullāse

Synonyma

śiva-durgā — Pán Śiva a jeho manželka Durgā; rahe tāhāṅ — pobývali tam; brāhmaṇera veśe — v šatech brāhmaṇů; mahāprabhu dekhi' — když spatřili Śrī Caitanyu Mahāprabhua; doṅhāra — obou; ha-ila — byla; ullāse — velká radost.

Překlad

Ve Šrí Šaile žili Pán Śiva a jeho manželka Durgā v šatech brāhmaṇů a velice je potěšilo, že vidí Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

tina dina bhikṣā dila kari’ nimantraṇa
nibhṛte vasi’ gupta-vārtā kahe dui jana

Synonyma

tina dina — na tři dny; bhikṣā dila — dal almužnu; kari' nimantraṇa — poté, co Ho pozval; nibhṛte — na osamělé místo; vasi' — sedící spolu; gupta-vārtā — důvěrné rozhovory; kahe — hovoří; dui jana — oba.

Překlad

Pán Śiva, převlečený za brāhmaṇu, dal Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi almužnu a navrhl Mu, aby strávili tři dny na osamělém místě. Tam pak spolu seděli a vedli velmi důvěrné rozhovory.

Verš

tāṅra saṅge mahāprabhu kari iṣṭagoṣṭhī
tāṅra ājñā lañā āilā purī kāmakoṣṭhī

Synonyma

tāṅra saṅge — s ním; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kari iṣṭagoṣṭhī — hovořící o duchovních tématech; tāṅra — jeho; ājñā — nařízení; lañā — poté, co přijal; āilā — přišel; purī kāmakoṣṭhī — do Kámakóšthí-purí.

Překlad

Po rozhovorech s Pánem Śivou si Śrī Caitanya Mahāprabhu vyžádal jeho svolení k odchodu a odebral se do Kámakóšthí-purí.

Verš

dakṣiṇa-mathurā āilā kāmakoṣṭhī haite
tāhāṅ dekhā haila eka brāhmaṇa-sahite

Synonyma

dakṣiṇa-mathurā — do jižní Mathury; āilā — když přišel; kāmakoṣṭhī haite — z Kámakóšthí; tāhāṅ — tam; dekhā haila — potkal se; eka — jedním; brāhmaṇa-sahite — s brāhmaṇou.

Překlad

Z Kámakóšthí šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do jižní Mathury, kde se potkal s jedním brāhmaṇou.

Význam

Jižní Mathura, dnes známá jako Madurai, leží na březích řeky Bhágái. Toto poutní místo je zvláště určené pro oddané Pána Śivy, a proto se nazývá Šaiva-kšétra neboli místo, kde se uctívá Pán Śiva. Je to hornatá a lesnatá oblast. Nachází se tam dva Śivovy chrámy známé jako Rameśvara a Sundareśvara. Svůj chrám tam má také Devī – říká se mu chrám Mīnākṣī-devī a je to výtvor velkého architektonického umění. Byl postaven pod dohledem králů z dynastie Pāṇḍyů, ale muslimové ho, stejně jako chrám Sundareśvary, při svých nájezdech vážně poškodili. V roce 1372 křesťanského letopočtu seděl na trůně v Madurai král Kampanna Udaiyara. Před dávnými časy této oblasti vládl král Kulaśekhara, který za své vlády založil brāhmaṇskou kolonii. Známý král Anantaguṇa Pāṇḍya je potomkem krále Kulaśekhara v jedenácté generaci.

Verš

sei vipra mahāprabhuke kaila nimantraṇa
rāma-bhakta sei vipra — virakta mahājana

Synonyma

sei vipra — tento brāhmaṇa; mahāprabhuke — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání; rāma-bhakta — oddaný Pána Rāmacandry; sei — tento; viprabrāhmaṇa; virakta — velmi odpoutaný; mahājana — velký oddaný a autorita.

Překlad

Tento brāhmaṇa pozval Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svého domu. Byl to velký oddaný a autorita v uctívání Pána Śrī Rāmacandry. Neustále projevoval odpoutanost od světských činností.

Verš

kṛtamālāya snāna kari’ āilā tāṅra ghare
bhikṣā ki dibena vipra, — pāka nāhi kare

Synonyma

kṛta-mālāya — v řece Kritamále; snāna kari' — poté, co se vykoupal; āilā — přišel; tāṅra — brāhmaṇy; ghare — do domu; bhikṣā — almužnu; ki dibena — co dá; vipra — brāhmaṇa; pāka — vaření; nāhi kare — nedělal.

Překlad

Po koupeli v řece Kritamále šel Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu do brāhmaṇova domu na oběd, avšak zjistil, že jídlo není připravené, protože brāhmaṇa neuvařil.

Verš

mahāprabhu kahe tāṅre, — śuna mahāśaya
madhyāhna haila, kene pāka nāhi haya

Synonyma

mahāprabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tāṅre — jemu; śuna mahāśaya — prosím poslouchej, Můj milý pane; madhya-ahna haila — je již poledne; kene — proč; pāka nāhi haya — neuvařil jsi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu proto řekl: „Můj drahý pane, řekni Mi prosím, proč jsi ještě neuvařil? Vždyť už je poledne!“

Verš

vipra kahe, — prabhu, mora araṇye vasati
pākera sāmagrī vane nā mile samprati

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa odpověděl; prabhu — ó Pane; mora — můj; araṇye — v lese; vasati — pobyt; pākera sāmagrī — potřeby na vaření; vane — v lese; mile — nedostupné; samprati — v této době.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „Můj drahý Pane, žijeme v lese, a tak v tuto chvíli nemáme všechny suroviny na vaření.“

Verš

vanya śāka-phala-mūla ānibe lakṣmaṇa
tabe sītā karibena pāka-prayojana

Synonyma

vanya — z lesa; śāka — zeleninu; phala-mūla — ovoce a kořínky; ānibe — přinese; lakṣmaṇa — Lakṣmaṇa; tabe — potom; sītā — matka Sītā; karibena — učiní; pāka-prayojana — potřebné vaření.

Překlad

„Až Lakṣmaṇa přinese z lesa zeleninu, ovoce a kořínky, Sītā uvaří, co bude třeba.“

Verš

tāṅra upāsanā śuni’ prabhu tuṣṭa hailā
āste-vyaste sei vipra randhana karilā

Synonyma

tāṅra — jeho; upāsanā — způsob uctívání; śuni' — když uslyšel o; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tuṣṭa hailā — byl nesmírně potěšen; āste-vyaste — v rychlosti; sei — tento; viprabrāhmaṇa; randhana karilā — začal vařit.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel o způsobu brāhmaṇova uctívání, velice Ho to potěšilo. Brāhmaṇa se nakonec rychle pustil do vaření.

Verš

prabhu bhikṣā kaila dinera tṛtīya-prahare
nirviṇṇa sei vipra upavāsa kare

Synonyma

prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā kaila — poobědval; dinera — toho dne; tṛtīya-prahare — okolo třetí hodiny; nirviṇṇa — nešťastný; sei — tento; viprabrāhmaṇa; upavāsa kare — postil se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu toho dne obědval okolo třetí hodiny, ale brāhmaṇa byl plný lítosti, a tak se postil.

Verš

prabhu kahe, — vipra kāṅhe kara upavāsa
kene eta duḥkha, kene karaha hutāśa

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; vipra — Můj drahý brāhmaṇo; kāṅhe — proč; kara upavāsa — držíš půst; kene — proč; eta — tolik; duḥkha — neštěstí; kene — proč; karaha hutāśa — děláš si tolik starostí.

Překlad

Když se brāhmaṇa postil, Śrī Caitanya Mahāprabhu se ho zeptal: „Proč držíš půst? Proč jsi tak nešťastný? Co tě tak trápí?“

Verš

vipra kahe,jīvane mora nāhi prayojana
agni-jale praveśiyā chāḍiba jīvana

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa řekl; jīvane mora — mého života; nāhi — není; prayojana — potřeba; agni — do ohně; jale — do vody; praveśiyā — vstoupením; chāḍiba — vzdám se; jīvana — života.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „Nemám důvod, proč dále žít. Skočím do ohně či do vody a tak se vzdám života.“

Verš

jagan-mātā mahā-lakṣmī sītā-ṭhākurāṇī
rākṣase sparśila tāṅre, — ihā kāne śuni

Synonyma

jagat-mātā — matka vesmíru; mahā-lakṣmī — nejvyšší bohyně štěstí; sītā-ṭhākurāṇī — matka Sītā; rākṣase — démon Rāvaṇa; sparśila — dotkl se; tāṅre — jí; ihā — to; kāne śuni — jsem slyšel.

Překlad

„Můj drahý Pane, matka Sītā je matka vesmíru a nejvyšší bohyně štěstí. Doslechl jsem se ale, že se jí dotkl démon Rāvaṇa, a to mě trápí.“

Verš

e śarīra dharibāre kabhu nā yuyāya
ei duḥkhe jvale deha, prāṇa nāhi yāya

Synonyma

e śarīra — toto tělo; dharibāre — udržovat; kabhu — kdy; — ne; yuyāya — zaslouží si; ei duḥkhe — v tomto neštěstí; jvale deha — moje tělo hoří; prāṇa — můj život; nāhi yāya — neodchází.

Překlad

„Pane, jsem tak nešťastný, že už nemohu dále žít. Mé tělo je v plamenech, ale život neodchází.“

Verš

prabhu kahe, — e bhāvanā nā kariha āra
paṇḍita hañā kene nā karaha vicāra

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; e bhāvanā — takové uvažování; — ne; kariha — dělej; āra — již více; paṇḍita hañā — když jsi učený paṇḍita; kena — proč; karaha — neuděláš; vicāra — úvahu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Takto už prosím neuvažuj. Jsi učený paṇḍita. Proč se nad tím nezamyslíš?“

Verš

īśvara-preyasī sītācid-ānanda-mūrti
prākṛta-indriyera tāṅre dekhite nāhi śakti

Synonyma

īśvara-preyasī — Pánova nejdražší choť; sītā — matka Sītā; cit-ānanda-mūrti — duchovní blažená podoba; prākṛta — hmotných; indriyera — smyslů; tāṅre — ji; dekhite — vidět; nāhi — není; śakti — moc.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Sītādevī, drahá choť Nejvyššího Pána Rāmacandry, má zajisté duchovní podobu, jež oplývá blažeností. Hmotnýma očima ji však nikdo nemůže spatřit, protože žádný materialista nemá takovou moc.“

Verš

sparśibāra kārya āchuka, nā pāya darśana
sītāra ākṛti-māyā harila rāvaṇa

Synonyma

sparśibāra — dotknout se; kārya — právo; āchuk — nechť je; — ne; pāya — získá; darśana — pohled; sītāra — matky Sīty; ākṛti-māyā — podobu vytvořenou z māyi; harila — unesl; rāvaṇa — démon Rāvaṇa.

Překlad

„Člověk s hmotnými smysly nemůže matku Sītu ani vidět, natož aby se jí dotkl. Když ji Rāvaṇa unesl, tak unesl jen její hmotnou, iluzorní podobu.“

Verš

rāvaṇa āsitei sītā antardhāna kaila
rāvaṇera āge māyā-sītā pāṭhāila

Synonyma

rāvaṇa — démon Rāvaṇa; āsitei — jakmile se přiblížil; sītā — matka Sītā; antardhāna kaila — zmizela; rāvaṇera āge — před démona Rāvaṇu; māyā-sītā — iluzorní, hmotnou podobu Sīty; pāṭhāila — poslala.

Překlad

„Jakmile se Rāvaṇa přiblížil, Sītā zmizela, a aby Rāvaṇu oklamala, poslala mu svou iluzorní, hmotnou podobu.“

Verš

aprākṛta vastu nahe prākṛta-gocara
veda-purāṇete ei kahe nirantara

Synonyma

aprākṛta — duchovní; vastu — podstata; nahe — ne; prākṛta — hmoty; gocara — v oblasti; veda-purāṇete — Védy a Purāṇy; ei — toto; kahe — říkají; nirantara — vždy.

Překlad

„Duchovní podstata není nikdy obsažena v hmotném pojetí. To vždy tvrdí Védy i Purāṇy.“

Význam

V Kaṭha Upaniṣadě (2.3.9, 12) je řečeno:

na sandṛśe tiṣṭhati rūpam asya
na cakṣuṣā paśyati kaścanainam
hṛdā manīṣā manasābhikḷpto
ya etad vidur amṛtās te bhavanti
naiva vācā na manasāprāptuṁ śakyo na cakṣuṣā

„Duše je mimo dosah hmotných očí, slov a mysli.“

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ

„Člověk, který považuje tělo složené ze tří prvků za své vlastní já, vedlejší produkty svého těla za své příbuzné, svou rodnou zemi za hodnou uctívání a který chodí na poutní místa jen proto, aby se tam vykoupal, místo toho, aby se setkal s osobami, jež mají transcendentální poznání, je jako kráva nebo osel.“

To jsou některé védské výroky o duchovní podstatě. Neinteligentní lidé tuto duchovní podstatu nemohou spatřit, protože na to nemají oči nebo dostatečně zralou mentalitu. Následně si pak myslí, že nic takového jako duše neexistuje. Následovníci védských pokynů však získávají svoje poznatky z výroků Véd, jako jsou výše zmíněné verše z Kaṭha Upaniṣady a Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

viśvāsa karaha tumi āmāra vacane
punarapi ku-bhāvanā nā kariha mane

Synonyma

viśvāsa karaha — věř; tumi — ty; āmāra — Mým; vacane — slovům; punarapi — znovu; ku-bhāvanā — mylnou představu; kariha — neměj; mane — v mysli.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom brāhmaṇu ujistil: „Věř Mým slovům a již si nezatěžuj mysl touto mylnou představou.“

Význam

To je způsob duchovního porozumění. Acintyā khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet – „Věci ležící mimo dosah našeho hmotného vnímání bychom se neměli snažit pochopit pomocí argumentů a protiargumentů.“ Mahā-jano yena gataḥ sa panthāḥ – „Musíme kráčet ve stopách velkých autorit přicházejících v systému parampary.“ Pokud vyhledáme pravého ācāryu a budeme mít víru v jeho slova, naše duchovní realizace bude snadná.

Verš

prabhura vacane viprera ha-ila viśvāsa
bhojana karila, haila jīvanera āśa

Synonyma

prabhura vacane — ve slova Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; viprerabrāhmaṇy; haila — byla; viśvāsa — víra; bhojana karila — naobědval se; haila — byla; jīvanera — pro život; āśa — naděje.

Překlad

Brāhmaṇa sice držel půst, ale měl víru ve slova Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a tak se najedl. To mu zachránilo život.

Verš

tāṅre āśvāsiyā prabhu karilā gamana
kṛtamālāya snāna kari āilā durvaśana

Synonyma

tāṅre āśvāsiyā — poté, co ho ujistil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā gamana — odešel; kṛta-mālāya — v řece Kritamále; snāna kari — koupel; āilā — přišel; durvaśana — do Durvašanu.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu tak brāhmaṇu uklidnil a šel dále do jižní Indie, až nakonec přišel do Durvašanu, kde se vykoupal v řece Kritamále.

Význam

Dnes je řeka Kritamála známá jako Bhágái nebo také Vaigáí. Má tři přítoky, které se jmenují Surulí, Varáha-nadí a Battilla-gundu. O řece Kritamále se rovněž zmiňuje mudrc Karabhājana ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.39).

Verš

durvaśane raghunāthe kaila daraśana
mahendra-śaile paraśurāmera kaila vandana

Synonyma

durvaśane — v Durvašanu; raghunāthe — Pána Rāmu; kaila daraśana — Pán Caitanya Mahāprabhu navštívil; mahendra-śaile — na Mahéndra-šaile; paraśurāmera — Pánu Paraśurāmovi; kaila vandana — přednesl modlitby.

Překlad

V Durvašanu navštívil Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu chrám Pána Rāmacandry a na hoře zvané Mahéndra-šaila viděl Pána Paraśurāmu.

Význam

V Durvašanu neboli Darbhašajanu (nyní známém jako Tiruppullani), který se nachází asi jedenáct kilometrů na východ od Rámnádu, stojí chrám Pána Rāmacandry. Hora Mahéndra-šaila je nedaleko Tirunélvéli a na kraji této hory leží město Tiruččéndúr. Na západ od Mahéndra-šaily se rozkládá oblast Tribánkur. O Mahéndra-šaile je zmínka v Rāmāyaṇě.

Verš

setubandhe āsi’ kaila dhanus-tīrthe snāna
rāmeśvara dekhi’ tāhāṅ karila viśrāma

Synonyma

setu-bandhe āsi' — když přišel do Sétubandhy; kaila — vykonal; dhanuḥ-tīrthe snāna — koupel na posvátném místě známém jako Dhanus-tírtha; rāmeśvara dekhi' — poté, co navštívil posvátné místo Ráméšvaram; tāhāṅ — tam; karila viśrāma — odpočinul si.

Překlad

Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel do Sétubandhy (Ráméšvaram), kde se vykoupal na posvátném místě zvaném Dhanus-tírtha. Odtamtud šel do chrámu Rāmeśvary a pak si odpočinul.

Význam

Cesta z Mandapam přes oceán na ostrov Pambam vede zčásti po písku a zčásti po vodě. Ostrov Pambam je asi dvacet šest kilometrů dlouhý a devět a půl kilometrů široký. Na tomto ostrově asi šest a půl kilometru od přístavu Pambam leží Sétubandha s chrámem Rāmeśvary. Je to chrám Pána Śivy a jméno Rāmeśvara naznačuje, že se jedná o velkou osobnost, jejímž uctívaným Božstvem je Pán Rāma. Pán Śiva, který v chrámu Rāmeśvary sídlí, je tedy velký oddaný Pána Rāmacandry. Je řečeno: devī-pattanam ārabhya gaccheyuḥ setu-bandhanam – „Po návštěvě chrámu bohyně Durgy by měl člověk jít do chrámu Rāmeśvary.“

V této oblasti se nachází dvacet čtyři posvátných míst a jedním z nich je Dhanus-tírtha, která leží asi devatenáct kilometrů na jihovýchod od Ráméšvaram. Je to nedaleko poslední stanice jihoindické dráhy, zvané Rámnád. Říká se, že zde na žádost Vibhīṣaṇy, Rāvaṇova mladšího bratra, Pán Rāmacandra při návratu do svého hlavního města zničil svým lukem most na Lanku. Říká se také, že ten, kdo navštíví Dhanus-tírthu, je vysvobozen z koloběhu zrození a smrti a že ten, kdo se zde vykoupe, získá výsledky yajñi zvané Agniṣṭoma.

Verš

vipra-sabhāya śune tāṅhā kūrma-purāṇa
tāra madhye āilā pativratā-upākhyāna

Synonyma

vipra-sabhāya — ve shromáždění brāhmaṇů; śune — naslouchal; tāṅhā — tam; kūrma-purāṇaKūrma Purāṇě; tāra madhye — v této knize; āilā — bylo; pati-vratā — počestné ženy; upākhyāna — vyprávění.

Překlad

Ve shromáždění brāhmaṇů tam Śrī Caitanya Mahāprabhu naslouchal Kūrma Purāṇě, která obsahuje vyprávění o ctnostn ženě.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že nyní jsou dostupné pouze dvě khaṇḍy Kūrma Purāṇy, jmenovitě Pūrva-khaṇḍa a Uttara-khaṇḍa. Někdy se říká, že Kūrma Purāṇa obsahuje šest tisíc veršů, ale podle Śrīmad-Bhāgavatamu má původní Kūrma Purāṇa sedmnáct tisíc veršů. Je považována za patnáctou z osmnácti Mahā-purāṇ.

Verš

pativratā-śiromaṇi janaka-nandinī
jagatera mātā sītā — rāmera gṛhiṇī

Synonyma

pati-vratā — ctnostná manželka; śiromaṇi — nejlepší; janaka-nandinī — je dcera krále Janaky; jagatera — všech tří světů; mātā — matka; sītā — Sītā; rāmera — Pána Rāmacandry; gṛhiṇī — manželka.

Překlad

Śrīmatī Sītādevī je matkou tří světů a manželkou Pána Rāmacandry. Je tou nejpřednější z počestných žen a dcerou krále Janaky.

Verš

rāvaṇa dekhiyā sītā laila agnira śaraṇa
rāvaṇa haite agni kaila sītāke āvaraṇa

Synonyma

rāvaṇa dekhiyā — když uviděla Rāvaṇu; sītā — matka Sītā; laila — přijala; agnira — ohně; śaraṇa — útočiště; rāvaṇa — Rāvaṇou; haite — před; agni — oheň; kaila — učinil; sītāke — matky Sīty; āvaraṇa — zahalení.

Překlad

Když matka Sītā uviděla Rāvaṇu, který ji přišel unést, vyhledala útočiště u boha ohně Agniho. Ten zahalil její tělo a tak ji ochránil před Rāvaṇou.

Verš

‘māyā-sītā’ rāvaṇa nila, śunilā ākhyāne
śuni’ mahāprabhu haila ānandita mane

Synonyma

māyā-sītā — falešnou, iluzorní matku Sītu; rāvaṇa — démon Rāvaṇa; nila — vzal; śunilā — slyšel; ākhyāne — ve vyprávění z Kūrma Purāṇy; śuni' — když to uslyšel; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; haila — byl; ānandita — velmi šťastný; mane — v mysli.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel z Kūrma Purāṇy, jak Rāvaṇa unesl falešnou podobu matky Sīty, velice Ho to potěšilo.

Verš

sītā lañā rākhilena pārvatīra sthāne
‘māyā-sītā’ diyā agni vañcilā rāvaṇe

Synonyma

sītā lañā — poté, co vzal matku Sītu; rākhilena — nechal ji; pārvatīra sthāne — u matky Pārvatī neboli bohyně Durgy; māyā-sītā — falešnou, iluzorní podobu Sīty; diyā — když dal; agni — bůh ohně; vañcilā — oklamal; rāvaṇe — démona Rāvaṇu.

Překlad

Bůh ohně Agni vzal skutečnou Sītu a odvedl ji do paláce Pārvatī, bohyně Durgy. Rāvaṇovi dal potom iluzorní podobu matky Sīty a tak ho oklamal.

Verš

raghunātha āsi’ yabe rāvaṇe mārila
agni-parīkṣā dite yabe sītāre ānila

Synonyma

raghunātha — Pán Rāmacandra; āsi' — jakmile přišel; yabe — když; rāvaṇe — Rāvaṇu; mārila — zabil; agni-parīkṣā — zkoušku ohněm; dite — dát; yabe — když; sītāre — Sītu; ānila — přivedl.

Překlad

Potom, co Pán Rāmacandra zabil Rāvaṇu, byla Sītādevī přivedena k ohni a zkoušena.

Verš

tabe māyā-sītā agni kari antardhāna
satya-sītā āni’ dila rāma-vidyamāna

Synonyma

tabe — tehdy; māyā-sītā — iluzorní podoby Sīty; agni — bůh ohně; kari — poté, co učinil; antardhāna — zmizení; satya-sītā — skutečnou Sītu; āni' — přivedl a; dila — předal; rāma — Śrī Rāmacandry; vidyamāna — v přítomnosti.

Překlad

Když Pán Rāmacandra přivedl iluzorní Sītu k ohni, bůh ohně ji nechal zmizet a předal Pánu Rāmacandrovi skutečnou Sītu.

Verš

śuniñā prabhura ānandita haila mana
rāmadāsa-viprera kathā ha-ila smaraṇa

Synonyma

śuniñā — když to slyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānandita — šťastná; haila — stala se; mana — mysl; rāmadāsa-viprerabrāhmaṇy Rāmadāse; kathā — na slova; haila smaraṇa — vzpomněl si.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl radost, když uslyšel tento příběh, a vzpomněl si na slova Rāmadāse Vipry.

Verš

e-saba siddhānta śuni’ prabhura ānanda haila
brāhmaṇera sthāne māgi’ sei patra nila

Synonyma

e-saba siddhānta — všechny tyto nezvratné závěry; śuni' — když slyšel; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — štěstí; haila — bylo; brāhmaṇera sthānebrāhmaṇy; māgi' — poté, co požádal; sei — tyto; patra — listy; nila — si vzal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl po vyslechnutí těchto závěrů z Kūrma Purāṇy velice šťastný. Se svolením brāhmaṇů si potom listy rukopisu Kūrma Purāṇy vzal.

Verš

nūtana patra lekhāñā pustake deoyāila
pratīti lāgi’ purātana patra māgi’ nila

Synonyma

nūtana — nové; patra — listy; lekhāñā — poté, co nechal napsat; pustake — knihu; deoyāila — dal; pratīti lāgi' — aby byl přímý důkaz; purātana — staré; patra — listy; māgi' — poté, co požádal; nila — vzal.

Překlad

Kūrma Purāṇa je velmi stará a starý byl i onen rukopis. Śrī Caitanya Mahāprabhu si přivlastnil původní listy, aby měl přímý důkaz. Text byl opsán na nové listy, aby zůstala nějaká náhrada.

Verš

patra lañā punaḥ dakṣiṇa-mathurā āilā
rāmadāsa vipre sei patra āni dilā

Synonyma

patra lañā — beroucí tyto listy; punaḥ — znovu; dakṣiṇa-mathurā — do jižní Mathury; āilā — přišel; rāmadāsa viprebrāhmaṇovi Rāmadāsovi; sei patra — tyto listy; āni — přinášející; dilā — předal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátil do jižní Mathury (Madurai) a předal původní rukopis Kūrma Purāṇy Rāmadāsovi Viprovi.

Verš

sītayārādhito vahniś
chāyā-sītām ajījanat
tāṁ jahāra daśa-grīvaḥ
sītā vahni-puraṁ gatā
parīkṣā-samaye vahniṁ
chāyā-sītā viveśa sā
vahniḥ sītāṁ samānīya
tat-purastād anīnayat

Synonyma

sītayā — matkou Sītou; ārādhitaḥ — volaný; vahniḥ — bůh ohně; chāyā-sītām — iluzorní podobu matky Sīty; ajījanat — vytvořil; tām — tu; jahāra — unesl; daśa-grīvaḥ — desetihlavý Rāvaṇa; sītā — matka Sītā; vahni-puram — do sídla boha ohně; gatā — odešla; parīkṣā-samaye — v době zkoušky; vahnim — do ohně; chāyā-sītā — iluzorní podoba Sīty; viveśa — vstoupila; — ona; vahniḥ — bůh ohně; sītām — původní matku Sītu; samānīya — přinášející zpátky; tat-purastāt — v Jeho přítomnosti; anīnayat — vrátil.

Překlad

„Na žádost matky Sīty přinesl Agni, bůh ohně, iluzorní podobu Sīty a desetihlavý Rāvaṇa unesl falešnou Sītu. Původní Sītā odešla do sídla boha ohně. Když Pán Rāmacandra prověřoval Sītino tělo, do ohně vstoupila falešná, iluzorní Sītā. Tehdy bůh ohně přivedl původní Sītu ze svého sídla a předal ji Pánu Rāmacandrovi.“

Význam

Tyto dva verše jsou převzaté z Kūrma Purāṇy.

Verš

patra pāñā viprera haila ānandita mana
prabhura caraṇe dhari’ karaye krandana

Synonyma

patra pāñā — když dostal tyto listy; viprerabrāhmaṇova; haila — byla; ānandita — potěšená; mana — mysl; prabhura caraṇe — lotosové nohy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhari' — zatímco uchopil; karaye — činí; krandana — pláč.

Překlad

Rāmadāsa Vipra měl z obdržení původních ručně psaných listů z Kūrma Purāṇy takovou radost, že okamžitě padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a dal se do pláče.

Verš

vipra kahe, — tumi sākṣāt śrī-raghunandana
sannyāsīra veṣe more dilā daraśana

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa řekl; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; śrī raghunandana — Pán Śrī Rāmacandra; sannyāsīra veṣe — v rouchu žebravého mnicha; more — mně; dilā — dal jsi; daraśana — možnost vidět.

Překlad

Brāhmaṇa, šťastný, že dostal rukopis, řekl: „Pane, Ty jsi samotný Pán Rāmacandra a přišel jsi sem v rouchu sannyāsīho, abych Tě mohl spatřit.“

Verš

mahā-duḥkha ha-ite more karilā nistāra
āji mora ghare bhikṣā kara aṅgīkāra

Synonyma

mahā-duḥkha — velkého soužení; haite — z; more — mě; karilā nistāra — vysvobodil jsi; āji — dnes; mora — mém; ghare — v domě; bhikṣā — oběd; kara — učiň; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

„Můj drahý Pane, vysvobodil jsi mne z velkého soužení. Přijmi prosím mé pozvání a poobědvej v mém domě.“

Verš

mano-duḥkhe bhāla bhikṣā nā dila sei dine
mora bhāgye punarapi pāiluṅ daraśane

Synonyma

mano-duḥkhe — protože jsem mentálně velmi trpěl; bhāla bhikṣā — dobrý oběd; dila — nemohl jsem Ti dát; sei dine — ten den; mora bhāgye — díky mému velkému štěstí; punar-api — znovu; pāiluṅ — dostal jsem; daraśane — návštěvu.

Překlad

„Tehdy jsem Ti kvůli svému mentálnímu utrpení nemohl dát dobrý oběd. Nyní mám to štěstí, že jsi znovu přišel do mého domu.“

Verš

eta bali’ sei vipra sukhe pāka kaila
uttama prakāre prabhuke bhikṣā karāila

Synonyma

eta bali' — to když řekl; sei vipra — ten brāhmaṇa; sukhe — s velkou radostí; pāka kaila — uvařil; uttama prakāre — výborně; prabhuke — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā — oběd; karāila — dal.

Překlad

Takto brāhmaṇa promluvil a pak s velkou radostí uvařil prvotřídní oběd, který nabídl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

sei rātri tāhāṅ rahi’ tāṅre kṛpā kari’
pāṇḍya-deśe tāmraparṇī gelā gaurahari

Synonyma

sei rātri — té noci; tāhāṅ — tam; rahi' — zůstávající; tāṅrebrāhmaṇovi; kṛpā kari' — poté, co prokázal milost; pāṇḍya-deśe — v zemi známé jako Pándjadéš; tāmraparṇī — k řece Támraparní; gelā — šel; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu strávil noc v domě tohoto brāhmaṇy a poté, co mu prokázal svou milost, se vydal k řece Támraparní v Pándjadéši.

Význam

Pándjadéš se nachází v jižní části Indie známé jako Kérala a Čóla. V těchto oblastech žilo mnoho králů s titulem Pāṇḍya, kteří vládli v oblastech Madurai a Ráméšvaram. V Rāmāyaṇě je zmínka o řece Támraparní. Ta je známá také jako Purunai a předtím, než se vlévá do Bengálského zálivu, protéká skrze Tirunélvéli. O řece Támraparní je zmínka také ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.39).

Verš

tāmraparṇī snāna kari’ tāmraparṇī-tīre
naya tripati dekhi’ bule kutūhale

Synonyma

tāmraparṇī — v řece Támraparní; snāna kari' — poté, co se vykoupal; tāmraparṇī-tīre — na břehu Támraparní; naya tripati — místo zvané Naja-tripati; dekhi' — poté, co zhlédl; bule — cestoval dále; kutūhale — s velkým zájmem.

Překlad

Na břehu řeky Támraparní v Naja-tripati stálo devět chrámů Pána Viṣṇua. Pán Caitanya Mahāprabhu po koupeli v řece s velkým zájmem navštívil Božstva a pak pokračoval v cestě.

Význam

Okolo města Álvár Tirunagarai je rozmístěno devět chrámů Pána Viṣṇua známých jako Naja-tripati (Nava-tirupati). Toto město leží asi dvacet sedm kilometrů jihovýchodně od Tirunélvéli. Božstva ze všech chrámů se při každoroční slavnosti ve městě shromažďují na jedno místo.

Verš

ciyaḍatalā tīrthe dekhi’ śrī-rāma-lakṣmaṇa
tila-kāñcī āsi’ kaila śiva daraśana

Synonyma

ciyaḍatalā — jménem Čijaratala; tīrthe — na posvátném místě; dekhi' — poté, co zhlédl; śrī-rāma-lakṣmaṇa — Božstva Pána Rāmy a Lakṣmaṇa; tila-kāñcī — do Tila-káňčí; āsi' — když přišel; kaila — učinil; śiva daraśana — návštěvu chrámu Pána Śivy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom šel na posvátné místo Čijaratala, kde zhlédl Božstva dvou bratrů, Pána Rāmacandry a Lakṣmaṇa. Potom pokračoval do Tila-káňčí, kde navštívil chrám Pána Śivy.

Význam

Čijaratale se někdy říká Čhératala. Leží nedaleko města Kaila a je tam chrám zasvěcený Pánu Śrī Rāmacandrovi a Jeho bratru Lakṣmaṇovi. Tila-káňčí (Ténkáší) se nachází asi čtyřicet osm kilometrů severovýchodně od města Tirunélvéli.

Verš

gajendra-mokṣaṇa-tīrthe dekhi viṣṇu-mūrti
pānāgaḍi-tīrthe āsi’ dekhila sītāpati

Synonyma

gajendra-mokṣaṇa-tīrthe — na svatém místě zvaném Gadžéndra-mókšana; dekhi — poté, co uviděl; viṣṇu-mūrti — Božstvo Pána Viṣṇua; pānāgaḍi-tīrthe — na posvátné místo Pánágadi; āsi' — přišel; dekhila — viděl; sītā-pati — Pána Śrī Rāmacandru a Sītādevī.

Překlad

Dále Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu šel na svaté místo Gadžéndra-mókšana, kde navštívil chrám Pána Viṣṇua. Poté šel do svatého místa Pánágadi, na kterém viděl Božstva Pána Rāmacandry a Sīty.

Význam

Chrám Gajendra-mokṣaṇa je někdy zaměňován za chrám Pána Śivy. Leží asi tři kilometry na jih od města Kaivéra. Ve skutečnosti nejde o Božstvo Pána Śivy, ale Pána Viṣṇua.

Pánágadi se nachází asi čtyřicet osm kilometrů na jih od Tirunélvéli. V chrámu sídlilo původně Božstvo Śrī Rāmacandry, ale oddaní Pána Śivy později Pána Rāmacandru vyměnili za božstvo Pána Śivy zvané Rāmeśvara nebo Rāma-liṅga Śiva.

Verš

cāmtāpure āsi’ dekhi’ śrī-rāma-lakṣmaṇa
śrī-vaikuṇṭhe āsi’ kaila viṣṇu daraśana

Synonyma

cāmtāpure — do Čámtápuru; āsi' — když přišel; dekhi' — poté, co uviděl; śrī-rāma-lakṣmaṇa — Pána Rāmacandru a Lakṣmaṇa; śrī-vaikuṇṭhe āsi' — když přišel do Šrí Vaikunthy; kaila — učinil; viṣṇu daraśana — zhlédnutí chrámu Pána Viṣṇua.

Překlad

Později Pán přišel do Čámtápuru, kde viděl Božstva Pána Rāmacandry a Lakṣmaṇa. Další místo, které navštívil, byla Šrí Vaikuntha a tamní chrám Pána Viṣṇua.

Význam

Čámtápur (někdy zvaný Čéngánur) se nachází ve státě Kérala. Stojí tam chrám Pána Rāmacandry a Lakṣmaṇa. Šrí Vaikuntha leží na břehu řeky Támraparní asi šest a půl kilometrů severně od Álvár Tirunagarai a dvacet šest kilometrů na jihovýchod od Tirunélvéli.

Verš

malaya-parvate kaila agastya-vandana
kanyā-kumārī tāhāṅ kaila daraśana

Synonyma

malaya-parvate — v Malajských horách; kaila — složil; agastya-vandana — poklony mudrci Agastyovi Munimu; kanyā-kumārī — Kanjá-kumárí; tāhāṅ — tam; kaila daraśana — navštívil.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu šel potom do Malaja-parvaty a tam se pomodlil k Agastyovi Munimu. Potom navštívil Kanjá-kumárí (mys Kumárí).

Význam

Horské pásmo v jižní Indii, které začíná v Kérale a končí u mysu Kumárí, se nazývá Malaja-parvata. Co se týče Agastyi, existují čtyři názory: (1) ve vesnici Agastjampallí v okrese Táňčavúr je chrám Agastyi Muniho. (2) Na hoře Šiva-giri stojí chrám Pána Skandy údajně založený Agastyou Munim. (3) Někteří říkají, že Agastya Muni měl svoje sídlo na hoře Pathija nedaleko mysu Kumárí. (4) Existuje místo zvané Agastja-malaja, což je horské pásmo táhnoucí se po obou stranách řeky Támraparní. Mys Kumárí se také nazývá Kanjá-kumárí.

Verš

āmlitalāya dekhi’ śrī-rāma gaurahari
mallāra-deśete āilā yathā bhaṭṭathāri

Synonyma

āmlitalāya — v Ámlitale; dekhi' — poté, co uviděl; śrī-rāma — Božstvo Pána Rāmacandry; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mallāra-deśete — do Mallárdéše; āilā — přišel; yathā — kde; bhaṭṭathāri — komunita Bhaṭṭathārijů.

Překlad

Po návštěvě Kanjá-kumárí Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel do Ámlitaly, kde viděl Božstvo Śrī Rāmacandry. Potom šel do Mallárdéše, kde žila komunita Bhaṭṭathārijů.

Význam

Severně od Mallárdéše se rozkládá jižní Kánára. Na východ leží Kóragu a Maisúr, na jih Kóčín a na západ Arabské moře. Bhaṭṭathārijové jsou kočovný kmen. Táboří, kde se jim zachce, a nemají stálá obydlí. Navenek se oblékají jako sannyāsī, ale ve skutečnosti pouze kradou a podvádějí. Zlákají lidi, aby jim do tábora vodili ženy, a podvádějí mnoho žen, které pak drží ve své komunitě. Tak zvětšují svůj početní stav. V Bengálsku existuje podobná komunita. Takové kočovné kmeny, které pouze svádějí, podvádějí a kradou nevinné ženy, se ve skutečnosti pohybují po celém světě.

Verš

tamāla-kārtika dekhi’ āila vetāpani
raghunātha dekhi’ tāhāṅ vañcilā rajanī

Synonyma

tamāla-kārtika — místo zvané Tamál-kártik; dekhi' — poté, co viděl; āila — přišel; vetāpani — do Vétápani; raghunātha dekhi' — když zhlédl chrám Pána Rāmacandry; tāhāṅ — tam; vañcilā rajanī — strávil noc.

Překlad

Po návštěvě Mallárdéše putoval Caitanya Mahāprabhu do Tamál-kártiku a potom do Vétápani, kde zhlédl chrám Raghunātha, Pána Rāmacandry. Tam strávil noc.

Význam

Tamál-kártik leží asi sedmdesát kilometrů na jih od Tirunélvéli a tři kilometry na jih od hory Aramavallí. Nachází se na území Tóvalai. V Tamál-kártiku stojí chrám Subrahmaṇyi neboli Pána Kārtika, syna Pána Śivy.

Vétápani neboli Vátápání leží na sever od Kaily ve státě Tamilnádu. Je známé také jako Bhútapandi a nachází se v oblasti Tóvalai. Dříve tam sídlilo Božstvo Pána Rāmacandry, ale později bylo vyměněno za božstvo Pána Śivy zvané Rāmeśvara či Bhūtanātha.

Verš

gosāñira saṅge rahe kṛṣṇadāsa brāhmaṇa
bhaṭṭathāri-saha tāhāṅ haila daraśana

Synonyma

gosāñira saṅge — s Pánem; rahe — byl; kṛṣṇadāsa brāhmaṇabrāhmaṇský služebník jménem Kṛṣṇadāsa; bhaṭṭathāri-saha — s Bhaṭṭathāriji; tāhāṅ — tam; haila — bylo; daraśana — setkání.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua doprovázel Jeho služebník Kṛṣṇadāsa. Byl to brāhmaṇa, ale setkal se tam s Bhaṭṭathāriji.

Verš

strī-dhana dekhāñā tāṅra lobha janmāila
ārya sarala viprera buddhi-nāśa kaila

Synonyma

strī-dhana — ženy; dekhāñā — když ukázali; tāṅra — jeho; lobha — připoutanost; janmāila — vytvořili; ārya — ušlechtilý muž; sarala — prostý; viprerabrāhmaṇy; buddhi-nāśa — ztrátu inteligence; kaila — zapříčinili.

Překlad

Bhaṭṭathārijové okouzlili prostého a laskavého brāhmaṇu Kṛṣṇadāse ženami a svou nepříznivou společností znečistili jeho inteligenci.

Verš

prāte uṭhi’ āilā vipra bhaṭṭathāri-ghare
tāhāra uddeśe prabhu āilā satvare

Synonyma

prāte — ráno; uṭhi' — poté, co vstal z lůžka; āilā — přišel; viprabrāhmaṇa Kṛṣṇadāsa; bhaṭṭathāri-ghare — k Bhaṭṭathārijům; tāhāra uddeśe — pro něho; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; satvare — velmi brzy.

Překlad

Přiváben Bhaṭṭathāriji šel Kṛṣṇadāsa časně ráno do jejich tábora. Pán se tam rychle vydal také, aby ho našel.

Verš

āsiyā kahena saba bhaṭṭathāri-gaṇe
āmāra brāhmaṇa tumi rākha ki kāraṇe

Synonyma

āsiyā — když tam přišel; kahena — řekl; saba — všem; bhaṭṭathāri-gaṇe — Bhaṭṭathārijům; āmāra — Mého; brāhmaṇabrāhmaṇského služebníka; tumi — vy; rākha — držíte; ki kāraṇe — z jakého důvodu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel mezi ně a zeptal se: „Proč tu držíte Mého brāhmaṇského služebníka?“

Verš

āmiha sannyāsī dekha, tumiha sannyāsī
more duḥkha deha, — tomāra ’nyāya’ nāhi vāsi

Synonyma

āmiha — Já; sannyāsī — ve stavu odříkání; dekha — vidíte; tumiha — vy; sannyāsī — ve stavu odříkání; more — Mně; duḥkha — bolest; deha — způsobujete; tomāra — vaši; nyāya — logiku; nāhi vāsi — nenalézám.

Překlad

„Já jsem ve stavu odříkání a vy také, a přesto Mi záměrně působíte bolest. To nemá žádnou logiku.“

Verš

śuni’ saba bhaṭṭathāri uṭhe astra lañā
māribāre āila sabe cāri-dike dhāñā

Synonyma

śuni' — když to uslyšeli; saba — všichni; bhaṭṭathāri — kočovníci; uṭhe — vstávají; astra — zbraně; lañā — beroucí; māribāre — zabít; āila — přišli; sabe — všichni; cāri-dike — všude kolem; dhāñā — běžící.

Překlad

Když Bhaṭṭathārijové slyšeli Pána Caitanyu Mahāprabhua, všichni se na Něho ze všech stran seběhli se zbraněmi v rukou a chtěli Mu ublížit.

Verš

tāra astra tāra aṅge paḍe hāta haite
khaṇḍa khaṇḍa haila bhaṭṭathāri palāya cāri bhite

Synonyma

tāra astra — jejich zbraně; tāra aṅge — na jejich těla; paḍe — padají; hāta haite — z rukou; khaṇḍa khaṇḍa — rozsekaní na kusy; haila — stali se; bhaṭṭathāri — kočovníci; palāya — utíkají; cāri bhite — do čtyř světových stran.

Překlad

Zbraně jim však vypadly z rukou a zasáhly jejich vlastní těla. Když byli někteří Bhaṭṭathārijové takto rozsekáni na kusy, ostatní se rozutekli do čtyř světových stran.

Verš

bhaṭṭathāri-ghare mahā uṭhila krandana
keśe dhari’ vipre lañā karila gamana

Synonyma

bhaṭṭathāri-ghare — v táboře Bhaṭṭathārijů; mahā — velký; uṭhila — rozlehl se; krandana — nářek; keśe dhari' — poté, co uchopil za vlasy; viprebrāhmaṇu Kṛṣṇadāse; lañā — beroucí; karila — učinil; gamana — odchod.

Překlad

Zatímco se táborem Bhaṭṭathārijů rozléhal křik a nářek, chytil Śrī Caitanya Mahāprabhu Kṛṣṇadāse za vlasy a odtáhl ho pryč.

Verš

sei dina cali’ āilā payasvinī-tīre
snāna kari’ gelā ādi-keśava-mandire

Synonyma

sei dina — ještě ten den; cali' — jdoucí; āilā — dorazili; payasvinī-tīre — na břeh řeky Pajasviní; snāna kari' — poté, co se vykoupali; gelā — šli; ādi-keśava-mandire — do chrámu Ādi-keśavy.

Překlad

Ještě téhož večera dorazili Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho služebník Kṛṣṇadāsa ke břehu řeky Pajasviní. Vykoupali se a pak šli navštívit chrám Ādi-keśavy.

Verš

keśava dekhiyā preme āviṣṭa hailā
nati, stuti, nṛtya, gīta, bahuta karilā

Synonyma

keśava dekhiyā — po zhlédnutí Božstva Pána Keśavy; preme — v extázi; āviṣṭa hailā — byl dojatý; nati — poklony; stuti — modlitby; nṛtya — tanec; gīta — zpěv; bahuta karilā — prováděl různými způsoby.

Překlad

Jakmile Pán uviděl chrám Ādi-keśavy, ihned Ho zaplavila extáze. Tančil, zpíval a přitom skládal poklony a přednášel různé modlitby.

Verš

prema dekhi’ loke haila mahā-camatkāra
sarva-loka kaila prabhura parama satkāra

Synonyma

prema dekhi' — když viděli Jeho extatické projevy; loke — lidé; haila — stali se; mahā-camatkāra — velmi užaslí; sarva-loka — všichni lidé; kaila — učinili; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; parama satkāra — nejlepší přivítání.

Překlad

Všichni lidé velmi žasli nad extatickými zábavami Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a s nadšením Ho uvítali.

Verš

mahā-bhakta-gaṇa-saha tāhāṅ goṣṭhī kaila
‘brahma-saṁhitādhyāya’-puṅthi tāhāṅ pāila

Synonyma

mahā-bhakta-gaṇa-saha — ve společnosti vysoce pokročilých oddaných; tāhāṅ — tam; goṣṭhī kaila — probíral; brahma-saṁhitā-adhyāya — jednu kapitolu z Brahma-saṁhity; puṅthi — písmo; tāhāṅ — tam; pāila — našel.

Překlad

V chrámu Ādi-keśavy Śrī Caitanya Mahāprabhu probíral s vysoce pokročilými oddanými duchovní témata. Tam také našel kapitolu z Brahma-saṁhity.

Verš

puṅthi pāñā prabhura haila ānanda apāra
kampāśru-sveda-stambha-pulaka vikāra

Synonyma

puṅthi pāñā — když dostal toto písmo; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haila — bylo; ānanda — štěstí; apāra — neomezené; kampa — třesení; aśru — slzy; sveda — pocení; stambha — ztuhnutí; pulaka — radost; vikāra — proměny.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl z nalezení kapitoly tohoto písma nesmírnou radost a Jeho tělo vykazovalo známky extatických proměn, jako je třesení, ronění slz, pocení, trans a jásot.

Verš

siddhānta-śāstra nāhi ‘brahma-saṁhitā’ra sama
govinda-mahimā jñānera parama kāraṇa
alpākṣare kahe siddhānta apāra
sakala-vaiṣṇava-śāstra-madhye ati sāra

Synonyma

siddhānta-śāstra — písmo se závěry; nāhi — není; brahma-saṁhitāra sama — jako Brahma-saṁhitā; govinda-mahimā — o slávě Pána Govindy; jñānera — poznání; parama — konečná; kāraṇa — příčina; alpa-akṣare — v krátkosti; kahe — vyjadřuje; siddhānta — závěry; apāra — neomezené; sakala — všemi; vaiṣṇava-śāstra — písmy o oddané službě; madhye — mezi; ati sāra — velmi podstatné.

Překlad

Neexistuje písmo, které by se v oblasti konečných duchovních závěrů vyrovnalo Brahma-saṁhitě. Toto písmo ve skutečnosti svrchovaným způsobem vyjevuje slávu Pána Govindy, protože o Něm předkládá to nejvyšší poznání. Brahma-saṁhitā stručně shrnuje všechny závěry, a tak zaujímá podstatné místo mezi vaiṣṇavskými texty.

Význam

Brahma-saṁhitā je nesmírně důležité písmo. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu získal v chrámu Ādi-keśavy její pátou kapitolu, která představuje filosofický závěr acintya-bhedābheda-tattvy (současné jednoty a odlišnosti). Pojednává také o způsobech oddané služby, osmnáctislabičné védské mantře, o duši, Nadduši a plodonosných činnostech, o Kāma-gāyatrī, kāma-bīji, o původním Mahā-Viṣṇuovi a přináší podrobný popis duchovního světa, zvláště Goloky Vṛndāvanu. Brahma-saṁhitā také vysvětluje poloboha Gaṇeśu, Garbhodakaśāyī Viṣṇua, původ Gāyatrī mantry, podobu Govindy a Jeho transcendentální postavení a sídlo, živé bytosti, nejvyšší cíl, bohyni Durgu, smysl odříkání, pět hrubohmotných prvků, lásku k Bohu, neosobní Brahman, zasvěcení Pána Brahmy a pohled na úrovni transcendentální lásky, který člověku umožní vidět Pána. Objasňuje také stupně oddané služby, rozebírá mysl, yoga-nidru, bohyni štěstí, spontánní extatickou oddanou službu, inkarnace v čele s Pánem Rāmacandrou, Božstva, podmíněnou duši a její povinnosti, pravdu o Pánu Viṣṇuovi, modlitby, védské hymny, Pána Śivu, védskou literaturu, osobní a neosobní pojetí, správné chování a mnoho dalších témat. Popisuje také slunce a Pánovu vesmírnou podobu. Všechna tato témata jsou v Brahma-saṁhitě s konečnou platností stručně vysvětlena.

Verš

bahu yatne sei puṅthi nila lekhāiyā
‘ananta padmanābha’ āilā haraṣita hañā

Synonyma

bahu yatne — s velkou pozorností; sei puṅthi — toto písmo; nila — vzal; lekhāiyā — poté, co je nechal opsat; ananta-padmanābha — na místo zvané Ananta Padmanábha; āilā — přišel; haraṣita — blažený; hañā — jsoucí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si pořídil opis Brahma-saṁhity a blaženě se vydal na místo známé jako Ananta Padmanábha.

Význam

Ohledně Ananta Padmanábhy je třeba se obrátit na verš 115 první kapitoly Madhya-līly.

Verš

dina-dui padmanābhera kaila daraśana
ānande dekhite āilā śrī-janārdana

Synonyma

dina-dui — dva dny; padmanābhera — Božstva známého jako Śrī Padmanābha; kaila daraśana — navštívil chrám; ānande — ve velké extázi; dekhite — podívat se; āilā — přišel; śrī-janārdana — do chrámu Śrī Janārdany.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal dva nebo tři dny na místě Ananta Padmanábha a navštívil tamní chrám. Potom se šel ve velké extázi podívat na chrám Śrī Janārdany.

Význam

Chrám Śrī Janārdany se nachází asi čtyřicet dva kilometrů na sever od Trivandrumu, nedaleko železniční stanice Varkála.

Verš

dina-dui tāhāṅ kari’ kīrtana-nartana
payasvinī āsiyā dekhe śaṅkara nārāyaṇa

Synonyma

dina-dui — dva dny; tāhāṅ — tam; kari' — provádějící; kīrtana-nartana — zpěv a tanec; payasvinī āsiyā — poté, co přišel k břehům řeky Pajasviní; dekhe — viděl; śaṅkara nārāyaṇa — chrám Śaṅkara-nārāyaṇa.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu na místě Śrī Janārdany dva dny tančil a zpíval a pak se odebral na břeh řeky Pajasviní, kde navštívil chrám Śaṅkara-nārāyaṇa.

Verš

śṛṅgeri-maṭhe āilā śaṅkarācārya-sthāne
matsya-tīrtha dekhi’ kaila tuṅgabhadrāya snāne

Synonyma

śṛṅgeri-maṭhe — do kláštera Śṛṅgeri; āilā — přišel; śaṅkarācārya-sthāne — na místo, kde žil Śaṅkarācārya; matsya-tīrtha — posvátné místo Matsja-tírtha; dekhi' — když viděl; kaila — vykonal; tuṅgabhadrāya snāne — koupel v řece Tungabhadra.

Překlad

Dále navštívil klášter Śṛṅgeri-maṭh, sídlo Ācāryi Śaṅkary, poutní místo Matsja-tírthu a vykoupal se v řece Tungabhadře.

Význam

Klášter Śṛṅgeri-maṭh se nachází ve státě Karnátaka v oblasti Čikmagalúr na soutoku řek Tunga a Bhadra, jedenáct kilometrů na jih od Harihara-puru. Toto místo se ve skutečnosti jmenuje Šringa-giri nebo Šringavéra-purí a je to Śaṅkarācāryovo ústředí.

Śaṅkarācārya měl čtyři hlavní žáky a těm svěřil do opatrování čtyři střediska, která založil. V severní Indii byl v Badarikášramu založen klášter s názvem Jyotir-maṭha. V Purušóttamě byl založen klášter Bhogavardhana nebo také Govardhana. Ve Dvárace byl založen klášter Sāradā a čtvrtý klášter byl založen v jižní Indii pod názvem Śṛṅgeri-maṭh. Ve Śṛṅgeri-maṭhu přijímají sannyāsī tituly Sarasvatī, Bhāratī a Purī. Všichni jsou to ekadaṇḍi-sannyāsī, odlišní od vaiṣṇavských sannyāsīch, zvaných tridaṇḍi-sannyāsī. Śṛṅgeri-maṭh leží v jižní Indii v oblasti, do které patří Ándhra, Dravida, Karnáta a Kérala. Komunita se jmenuje Bhūrivāra a dynastie má název Bhūr-bhuvaḥ. Místo se jmenuje Ráméšvaram a místní slogan zní ahaṁ brahmāsmi. Božstvem je Pán Vāraha a energií je Kāmākṣī. Ācāryou je Hastāmalaka a brahmacārī, kteří asistují sannyāsīm, nesou jméno Caitanya. Poutní místo se jmenuje Tungabhadra a námětem studia Véd je Yajur Veda.

Seznam Śaṅkarācāryovy učednické posloupnosti a jména ācāryů i s daty, kdy podle éry Śaka (Śakābdy) přijali sannyās (pro přibližný přepočet do křesťanského letopočtu přidejte 78 let): Śaṅkarācārya, 622 Śaka; Sureśvarācārya, 630; Bodhanācārya, 680; Jñānadhanācārya, 768; Jñānottama-śivācārya, 827; Jñānagiri Ācārya, 871; Siṁhagiri Ācārya, 958; Īśvara Tīrtha, 1019; Narasiṁha Tīrtha, 1067; Vidyātīrtha Vidyā-śaṅkara, 1150; Bhāratī-kṛṣṇa Tīrtha, 1250; Vidyāraṇya Bhāratī, 1253; Candraśekhara Bhāratī, 1290; Narasiṁha Bhāratī, 1309; Puruṣottama Bhāratī, 1328; Śaṅkarānanda, 1350; Candraśekhara Bhāratī, 1371; Narasiṁha Bhāratī, 1386; Puruṣottama Bhāratī, 1398; Rāmacandra Bhāratī, 1430; Narasiṁha Bhāratī, 1479; Narasiṁha Bhāratī, 1485, Dhanamaḍi-narasiṁha Bhāratī, 1498; Abhinava-narasiṁha Bhāratī, 1521; Saccidānanda Bhāratī, 1544; Narasiṁha Bhāratī, 1585; Saccidānanda Bhāratī, 1627; Abhinava-saccidānanda Bhāratī, 1663; Nṛsiṁha Bhāratī, 1689; Saccidānanda Bhāratī 1692; Abhinava-saccidānanda Bhāratī, 1730; Narasiṁha Bhāratī, 1739; Saccidānanda Śivābhinava Vidyā-narasiṁha Bhāratī, 1788.

O Śaṅkarācāryovi je známo, že se narodil v roce 608 Śakābdy v měsíci Vaiśākha, třetí den dorůstajícího měsíce, na místě v jižní Indii známém jako Káládi. Svého otce, který se jmenoval Śivaguru, ztratil v raném mládí. Ve věku pouhých osmi let dokončil Śaṅkarācārya studium všech písem a od Govindy, který sídlil na břehu Narmady, přijal sannyās. Se svým duchovním mistrem zůstal několik dní a potom s jeho svolením odešel do Váránasí a dále do Badarikášramu, kde pobýval do svých dvanácti let. Tam také napsal komentář k Brahma-sūtře, deseti Upaniṣadám a Bhagavad-gītě. Napsal také Sanat-sujātīyu a komentář k Nṛsiṁha-tāpanī. Čtyřmi hlavními z jeho mnoha žáků byli Padmapāda, Sureśvara, Hastāmalaka a Toṭaka. Po odchodu z Váránasí šel Śaṅkarācārya do Prajágu, kde se setkal s nesmírně vzdělaným učencem Kumārilou Bhaṭṭou. Śaṅkarācārya s ním chtěl hovořit o autoritě písem, ale Kumārila Bhaṭṭa byl již na smrtelném lůžku, a tak ho poslal za svým žákem Maṇḍanou do města Máhišmatí. Tam Śaṅkarācārya Maṇḍanu Miśru porazil v diskusi o śāstrāch. Maṇḍana měl manželku Sarasvatī, známou též jako Ubhaya-bhāratī, která mezi Śaṅkarācāryou a svým manželem hrála roli prostředníka. Říká se, že chtěla se Śaṅkarācāryou hovořit o erotických tématech a milostné lásce, ale Śaṅkarācārya byl od narození brahmacārī, a tak s milostnou láskou neměl zkušenosti. Na měsíc od Ubhaya-bhāratī odešel, pomocí své mystické síly vstoupil do těla právě zemřelého krále a tímto způsobem získal erotické zážitky. Po této zkušenosti chtěl s Ubhaya-bhāratī hovořit o erotických tématech. Aniž by ho však vyslechla, požehnala mu a zajistila Śṛṅgeri-maṭhu trvalou existenci. Potom se rozloučila s hmotným životem. Maṇḍana Miśra potom od Śaṅkarācāryi přijal sannyās a proslul jako Sureśvara. Śaṅkarācārya porazil mnoho učenců po celé Indii a všechny je obrátil ke své māyāvādské filosofii. Své hmotné tělo opustil ve věku třiceti tří let.

Co se týče Matsja-tírthy, pravděpodobně se nacházela na břehu oceánu v okrese Malabár.

Verš

madhvācārya-sthāne āilā yāṅhā ‘tattvavādī’
uḍupīte ‘kṛṣṇa’ dekhi, tāhāṅ haila premonmādī

Synonyma

madhva-ācārya-sthāne — na místo, kde žil Madhvācārya; āilā — přišel; yāṅhā — kde; tattva-vādī — filosofové známí jako tattvavādī; uḍupīte — do Udupí; kṛṣṇa — Božstvo Pána Kṛṣṇy; dekhi — když viděl; tāhāṅ — tam; haila — stal se; prema-unmādī — šílený v extázi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom přišel do Udupí, kde dříve žil Madhvācārya a kde sídlili filosofové známí jako tattvavādī. Tam uviděl Božstvo Pána Kṛṣṇy a šílel v extázi.

Význam

Śrīpāda Madhvācārya se narodil nedaleko Udupí, které se nachází v okrese jižní Kánára v jižní Indii západně od Sahjádri. Hlavní město oblasti jižní Kánára, Mangalúr, leží nedaleko od Udupí směrem na jih. Nedaleko města Udupí je místo zvané Pádžaká-kšétra, kde se Madhvācārya narodil v dynastii Śivallī-brāhmaṇů v roce 1040 Śakābdy (1118 n.l.) jako syn Madhyagehy Bhaṭṭy. Podle některých názorů se narodil v roce 1160 Śakābdy (1238 n.l.).

Madhvācārya se v dětství jmenoval Vāsudeva a vyprávějí se o něm úžasné příběhy. Říká se, že když se jednou jeho otci nahromadily dluhy, proměnil Madhvācārya tamarindová semínka v mince na jejich splacení. V pěti letech dostal posvátnou šňůru. Nedaleko jeho domu žil v podobě hada démon Maṇimān a Madhvācārya ho ve svých pěti letech zabil palcem levé nohy. Když byla matka jednou velice znepokojená, objevil se před ní jedním skokem. Již od dětství byl velkým učencem a navzdory nesouhlasu otce přijal ve dvanácti letech od Acyuta Prekṣi sannyās a dostal jméno Pūrṇaprajña Tīrtha. Potom, co procestoval celou Indii, nakonec hovořil o písmech s Vidyāśaṅkarou, vznešeným vůdcem Śṛṅgeri-maṭhu, jehož sláva v Madhvācāryově přítomnosti vybledla. V doprovodu Satya Tīrthy šel Madhvācārya do Badarikášramu, kde se potkal s Vyāsadevou, jemuž vyložil svůj komentář k Bhagavad-gītě. Tak se z něho stal studiem u Vyāsadevy velký učenec.

V době, kdy Madhvācārya na cestě z Badarikášramu dorazil do Ānanda Maṭhu, měl již svůj komentář k Bhagavad-gītě dokončený a jeho společník Satya Tīrtha ho celý zapsal. Po návratu z Badarikášramu šel Madhvācārya do Gaňdžámu na břehu Gódávarí. Tam se setkal se dvěma učenci, kteří se jmenovali Śobhana Bhaṭṭa a Svāmī Śāstrī. Tito učenci se později stali členy Madhvācāryovy učednické posloupnosti známými jako Padmanābha Tīrtha a Narahari Tīrtha. Po návratu do Udupí se občas koupal v oceánu a jednou při této příležitosti složil modlitbu o pěti kapitolách. Jednou zase seděl u moře pohroužený v meditaci o Pánu Śrī Kṛṣṇovi, když tu uviděl velkou loď se zbožím pro Dváraku, jak se ocitla v nebezpečí. Několika signály loď navedl ke břehu a tím ji zachránil. Majitelé lodi mu za to chtěli dát dar a on souhlasil, že si vezme nějaký gopī-candan. Dostal ho obrovskou hroudu, a když mu byla předána, rozlomila se a uvnitř se objevilo velké Božstvo Pána Kṛṣṇy s hůlkou v jedné ruce a trochou jídla ve druhé. Jakmile Madhvācārya tímto způsobem dostal Božstvo Kṛṣṇy, složil modlitbu. Božstvo bylo tak těžké, že Je ani třicet lidí nemohlo uzvednout. Madhvācārya Je však do Udupí odnesl sám. Osm z Madhvācāryových žáků-sannyāsīch se stalo představenými jeho osmi klášterů. Uctívání Božstva Pána Kṛṣṇy v Udupí stále pokračuje podle předpisů, které Madhvācārya zavedl.

Potom Madhvācārya podruhé navštívil Badarikášram. Když procházel Maháráštrou, místní král právě pro obecný prospěch hloubil velké jezero. Madhvācārya musel také při cestě touto oblastí i se svými žáky s kopáním pomoci. Po nějaké době Madhvācārya krále navštívil, zapojil do práce jeho a se svými žáky odešel.

V provincii Gángapradéš docházelo často k rozbrojům mezi hinduisty a muslimy. Hinduisté stáli na jedné straně řeky a muslimové na druhé. Kvůli tomuto napětí nebyla k sehnání loď, se kterou by se dalo přeplout na druhý břeh. Muslimští vojáci na druhém břehu každého cestujícího zastavovali, ale Madhvācārya na ně nedbal a stejně řeku překročil. Muslimští vojáci ho odvedli ke králi a ten s ním byl tak spokojený, že mu nabídl království a peníze. Madhvācārya však odmítl. Po cestě pak byl napaden lupiči, ale díky své tělesné síle je všechny zabil. Když na jeho společníka Satyu Tīrthu zaútočil tygr, Madhvācārya je svou velkou silou od sebe oddělil. Při setkání s Vyāsadevou od něho dostal śālagrāma-śilu jménem Aṣṭamūrti. Potom shrnul Mahābhāratu.

Madhvācāryova oddanost Pánu a jeho učenost si získaly věhlas po celé Indii, což rozčilovalo vůdce Śaṅkarācāryova Śṛṅgeri-maṭhu. Śaṅkarācāryovi následovníci se obávali Madhvācāryova vzrůstajícího vlivu, a tak začali různými způsoby ubližovat jeho žákům. Dokonce se snažili dokázat, že Madhvācāryova posloupnost není v souladu s védskými zásadami. Za Madhvācāryou přišel jistý Puṇḍarīka Purī, následovník Śaṅkarācāryovy māyāvādské filosofie, aby s ním diskutoval o śāstrāch. Je řečeno, že Madhvācāryovi byly ukradeny všechny knihy, ale záhy se s pomocí krále Jayasiṁhy, vládce Kumly, našly. Puṇḍarīka Purī byl Madhvācāryou v diskusi poražen. Madhvācāryovým žákem se stala velká osobnost Trivikramācārya, obyvatel Višnumangaly, a jeho syn se později stal Nārāyaṇācāryou, autorem knihy Śrī Madhva-vijaya. Mladší bratr Nārāyaṇācāryi přijal po smrti Trivikramācāryi sannyās a dostal jméno Viṣṇu Tīrtha.

Říkalo se, že tělesná síla Pūrṇaprajñi, Madhvācāryi, nemá hranic. Kaḍañjari byl člověk známý tím, že měl sílu třiceti mužů. Madhvācārya ho vyzval, aby palec jeho nohy odtrhl od země, ale to se tomuto silákovi ani po velkém úsilí nepovedlo. Śrīla Madhvācārya odešel z tohoto hmotného světa v osmdesáti letech, když psal komentář k Aitareya Upaniṣadě. Ti, kdo se chtějí o Madhvācāryovi dozvědět více, nechť si přečtou knihu Madhva-vijaya od Nārāyaṇācāryi.

Ācāryové Madhva-sampradāyi si zvolili Udupí za své hlavní středisko a tamní klášter byl známý jako Uttararāḍhī-maṭh. Seznam různých středisek Madhvācārya-sampradāyi se nachází v Udupí a vedoucími jejich maṭhů jsou (1) Viṣṇu Tīrtha (Śoda-maṭh), (2) Janārdana Tīrtha (Kṛṣṇapura-maṭh), (3) Vāmana Tīrtha (Kanura-maṭh), (4) Narasiṁha Tīrtha (Adamara-maṭh), (5) Upendra Tīrtha (Puttugī-maṭh), (6) Rāma Tīrtha (Śirura-maṭh), (7) Hṛṣīkeśa Tīrtha (Palimara-maṭh) a (8) Akṣobhya Tīrtha (Pejāvara-maṭh). Učednická posloupnost Madhvācārya-sampradāyi vypadá takto (data narození jsou v letopočtu Śakābda, pro přepočet do křesťanského letopočtu přidejte sedmdesát osm let): (1) Haṁsa Paramātmā; (2) Caturmukha Brahmā; (3) Sanakādi; (4) Durvāsā; (5) Jñānanidhi; (6) Garuḍa-vāhana; (7) Kaivalya Tīrtha; (8) Jñāneśa Tīrtha; (9) Para Tīrtha; (10) Satyaprajña Tīrtha; (11) Prājña Tīrtha; (12) Acyuta Prekṣācārya Tīrtha; (13) Śrī Madhvācārya, Śaka 1040; (14) Padmanābha, 1120; Narahari, 1127; Mādhava, 1136 a Akṣobhya 1159; (15) Jaya Tīrtha, 1167; (16) Vidyādhirāja, 1190; (17) Kavīndra, 1255; (18) Vāgīśa, 1261; (19) Rāmacandra, 1269; (20) Vidyānidhi, 1298; (21) Śrī Raghunātha, 1366; (22) Raghuvarya (který hovořil se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem), 1424; (23) Raghūttama, 1471; (24) Vedavyāsa, 1517; (25) Vidyādhīśa, 1541; (26) Vedanidhi, 1553; (27) Satyavrata, 1557; (28) Satyanidhi, 1560; (29) Satyanātha, 1582; (30) Satyābhinava, 1595; (31) Satyapūrṇa, 1628; (32) Satyavijaya, 1648; (33) Satyapriya, 1659; (34) Satyabodha, 1666; (35) Satyasandha, 1705; (36) Satyavara, 1716; (37) Satyadharma, 1719; (38) Satyasaṅkalpa, 1752; (39) Satyasantuṣṭa, 1763; (40) Satyaparāyaṇa, 1763; (41) Satyakāma, 1785; (42) Satyeṣṭa, 1793; (43) Satyaparākrama, 1794; (44) Satyadhīra, 1801; (45) Satyadhīra Tīrtha, 1808.

Po šestnáctém ācāryovi (Vidyādhirājovi Tīrthovi) následovala další učednická posloupnost, ke které patřili Rājendra Tīrtha, 1254; Vijayadhvaja; Puruṣottama; Subrahmaṇya a Vyāsa Rāya, 1470–1520. Devatenáctý ācārya, Rāmacandra Tīrtha, měl další učednickou posloupnost, k níž patřili Vibudhendra, 1218; Jitāmitra, 1348; Raghunandana; Surendra; Vijendra; Sudhīndra a Rāghavendra Tīrtha, 1545.

Dodnes pobývá v klášteře Udupí ještě čtrnáct sannyāsīch Madhvovy školy. Udupí leží u moře v jižní Kánáře asi padesát osm kilometrů severně od Mangalúru.

Většinu informací z tohoto významu uvádí South Kānāḍā Manual a Bombay Gazetteer.

Verš

nartaka gopāla dekhe parama-mohane
madhvācārye svapna diyā āilā tāṅra sthāne

Synonyma

nartaka gopāla — tančícího Gopāla; dekhe — uviděl; parama-mohane — překrásného; madhva-ācārye — Madhvācāryovi; svapna diyā — zjevující se ve snu; āilā — přišel; tāṅra — jeho; sthāne — na místo.

Překlad

V klášteře v Udupí uviděl Śrī Caitanya Mahāprabhu překrásné Božstvo „tančícího Gopāla“. Právě toto Božstvo se Madhvācāryovi zjevilo ve snu.

Verš

gopī-candana-tale āchila ḍiṅgāte
madhvācārya sei kṛṣṇa pāilā kona-mate

Synonyma

gopī-candana-tale — pod hromadami gopī-candanu (žlutého jílu, který se používá na tilak); āchila — přišel; ḍiṅgāte — v lodi; madhva-ācārya — Śrī Madhvācārya; sei kṛṣṇa — toto Božstvo Kṛṣṇy; pāilā — dostal; kona-mate — nějakým způsobem.

Překlad

Madhvācārya nějakým způsobem získal Božstvo Kṛṣṇy z hromady gopī-candanu, přepravovaného na lodi.

Verš

madhvācārya āni’ tāṅre karilā sthāpana
adyāvadhi sevā kare tattvavādi-gaṇa

Synonyma

madhva-ācārya — Madhvācārya; āni' — poté, co přinesl; tāṅre — Jeho; karilā sthāpana — instaloval; adya-avadhi — až dodnes; sevā kare — uctívají; tattvavādi-gaṇa — tattvavādī.

Překlad

Madhvācārya toto Božstvo tančícího Gopāla přinesl do Udupí a instaloval Ho v chrámu. Madhvācāryovi následovníci, známí jako tattvavādī, toto Božstvo dodnes uctívají.

Verš

kṛṣṇa-mūrti dekhi’ prabhu mahā-sukha pāila
premāveśe bahu-kṣaṇa nṛtya-gīta kaila

Synonyma

kṛṣṇa-mūrti dekhi' — když viděl Božstvo Pána Kṛṣṇy; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mahā-sukha — velké štěstí; pāila — získal; prema-āveśe — v extázi lásky; bahu-kṣaṇa — dlouho; nṛtya-gīta — tanec a zpěv; kaila — prováděl.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu pocítil při pohledu na tuto překrásnou podobu Śrī Gopāla velkou blaženost a dlouho tančil a zpíval v extázi lásky.

Verš

tattvavādi-gaṇa prabhuke ‘māyāvādī’ jñāne
prathama darśane prabhuke nā kaila sambhāṣaṇe

Synonyma

tattvavādi-gaṇa — tattvavādī; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; māyāvādī jñāne — považující za māyāvādského sannyāsīho; prathama darśane — při prvním setkání; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; — ne; kaila — učinili; sambhāṣaṇe — oslovení.

Překlad

Když tattvavādští vaiṣṇavové viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua poprvé, považovali Ho za māyāvādského sannyāsīho, a proto s Ním nemluvili.

Verš

pāche premāveśa dekhi’ haila camatkāra
vaiṣṇava-jñāne bahuta karila satkāra

Synonyma

pāche — později; prema-āveśa — extatickou lásku; dekhi' — když viděli; haila camatkāra — žasli; vaiṣṇava-jñāne — jelikož poznali, že jde o vaiṣṇavu; bahuta — mnoho; karila — dělali; satkāra — vítání.

Překlad

Později však žasli, když viděli extatickou lásku Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Začali Ho brát jako vaiṣṇavu a připravili Mu hezké uvítání.

Verš

‘vaiṣṇavatā’ sabāra antare garva jāni’
īṣat hāsiyā kichu kahe gauramaṇi

Synonyma

vaiṣṇavatā — vaiṣṇavismus; sabāra — všech; antare — v mysli; garva — pýcha; jāni' — vědoucí; īṣat — mírně; hāsiyā — se usmívající; kichu — něco; kahe — říká; gaura-maṇi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že tattvavādī jsou na svůj vaiṣṇavismus velice pyšní, a tak se usmál a promluvil k nim.

Verš

tāṅ-sabāra antare garva jāni gauracandra
tāṅ-sabā-saṅge goṣṭhī karilā ārambha

Synonyma

tāṅ-sabāra — jich všech; antare — v mysli; garva — pýchu; jāni — znající; gauracandra — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅ-sabā-saṅge — s nimi; goṣṭhī — rozhovor; karilā — učinil; ārambha — začátek.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zahájil rozhovor s vědomím jejich velké pýchy.

Verš

tattvavādī ācārya — saba śāstrete pravīṇa
tāṅre praśna kaila prabhu hañā yena dīna

Synonyma

tattvavādī ācārya — hlavní kazatel tattvavādské komunity; saba — všech; śāstrete — ve zjevených písmech; pravīṇa — zkušený; tāṅre — jemu; praśna — otázku; kaila — učinil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hañā — byl; yena — jako kdyby; dīna — velice pokorný.

Překlad

Hlavní ācārya tattvavādīch byl velmi sečtělý ve zjevených písmech. Śrī Caitanya Mahāprabhu se ho pokorně zeptal.

Verš

sādhya-sādhana āmi nā jāni bhāla-mate
sādhya-sādhana-śreṣṭha jānāha āmāte

Synonyma

sādhya-sādhana — životní cíl a jak ho dosáhnout; āmi — Já; — ne; jāni — znám; bhāla-mate — příliš dobře; sādhya-sādhana — cíl života a jak ho dosáhnout; śreṣṭha — nejlepší; jānāha — prosím vysvětli; āmāte — Mně.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Dost dobře nevím, co je cílem života a jak ho dosáhnout. Řekni Mi prosím, co je pro lidstvo nejlepší a jak se k tomu dá dospět.“

Verš

ācārya kahe,‘varṇāśrama-dharma, kṛṣṇe samarpaṇa’
ei haya kṛṣṇa-bhaktera śreṣṭha ‘sādhana’

Synonyma

ācārya kaheācārya odpověděl; varṇa-āśrama-dharma — zřízení čtyř kast a čtyř āśramů; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; samarpaṇa — odevzdat; ei haya — to je; kṛṣṇa-bhaktera — oddaného Śrī Kṛṣṇy; śreṣṭha sādhana — nejlepší způsob dosažení.

Překlad

Ācārya odpověděl: „Pokud jsou činnosti čtyř tříd a čtyř āśramů zasvěceny Kṛṣṇovi, jsou tím nejlepším prostředkem pro dosažení nejvyššího cíle života.“

Verš

‘pañca-vidha mukti’ pāñā vaikuṇṭhe gamana
‘sādhya-śreṣṭha’ haya, — ei śāstra-nirūpaṇa

Synonyma

pañca-vidha mukti — pět druhů osvobození; pāñā — když získá; vaikuṇṭhe — do duchovního světa; gamana — přemístění; sādhya-śreṣṭha haya — je nejvyšším naplněním životního cíle; ei — to; śāstra-nirūpaṇa — konečný soud všech zjevených písem.

Překlad

„Ten, kdo povinnosti varṇāśrama-dharmy koná pro Kṛṣṇu, získá pět druhů osvobození a je přemístěn na Vaikuṇṭhu, do duchovního světa. To je nejvyšší životní cíl a konečný soud všech zjevených písem.“

Verš

prabhu kahe,śāstre kahe śravaṇa-kīrtana
kṛṣṇa-prema-sevā-phalera ‘parama-sādhana’

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; śāstre kahe — v śāstře se říká; śravaṇa-kīrtana — zpívání a naslouchání; kṛṣṇa-prema-sevā — láskyplné služby Pánu Kṛṣṇovi; phalera — výsledku; parama-sādhana — nejlepší způsob dosažení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Podle śāster je naslouchání a opěvování tím nejlepším způsobem, jak dosáhnout láskyplné služby Śrī Kṛṣṇovi.“

Význam

Podle tattvavādīch je nejlepším prostředkem k dosažení nejvyššího cíle života plnění povinností čtyř vareṇ a āśramů. Dokud v tomto hmotném světě není člověk umístěn v některé z vareṇ (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya nebo śūdra), nemůže si své společenské záležitosti zařídit takovým způsobem, aby dosáhl konečného cíle. Je také třeba následovat zásady āśramů (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās), protože ty jsou pro dosažení nejvyššího cíle považovány za stěžejní. Tattvavādī proto tvrdí, že následování zásad varen a āśramů pro Kṛṣṇu je nejlepší způsob, jak dosáhnout nejvyššího cíle. Tattvavādī tedy svoje zásady prosazují z hlediska lidské společnosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu však předložil jiný názor, když řekl, že nejlepším postupem je naslouchat o Pánu Viṣṇuovi a opěvovat Ho. Podle tattvavādīch je nejvyšším cílem návrat domů, zpátky k Bohu, ale podle Śrī Caitanyi Mahāprabhua jím je dosažení lásky k Bohu, ať v hmotném, či duchovním světě. V tomto hmotném světě je to praktikováno podle nařízení śāster a v duchovním světě je skutečného úspěchu již dosaženo.

Verš

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
iti puṁsārpitā viṣṇau
bhaktiś cen nava-lakṣaṇā
kriyeta bhagavaty addhā
tan manye ’dhītam uttamam

Synonyma

śravaṇam — naslouchání o svatém jménu, podobách, vlastnostech, doprovodu a zábavách, přičemž to vše se musí týkat Pána Viṣṇua; kīrtanam — pronášení transcendentálních zvuků vztahujících se ke svatému jménu, podobě, vlastnostem a doprovodu, včetně dotazů na tato témata (také jedině ve vztahu k Pánu Viṣṇuovi); viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; smaraṇam — vzpomínání na svaté jméno, podobu a doprovod, včetně dotazů na ně, a také jedině ve vztahu s Viṣṇuem; pāda-sevanam — konání oddané služby podle místa, času a okolností, jedině ve vztahu s Viṣṇuem; arcanam — uctívání Božstva Pána Kṛṣṇy, Pána Rāmacandry, Lakṣmī-Nārāyaṇa nebo jiných podob Viṣṇua; vandanam — modlení se k Nejvyšší Osobnosti Božství; dāsyam — vždy se považovat za věčného služebníka Nejvyšší Osobnosti Božství; sakhyam — přátelit se s Nejvyšší Osobností Božství; ātma-nivedanam — zasvětit vše (tělo, mysl a duši) službě Pánu; iti — tak; puṁsā — lidskou bytostí; arpitā — věnovaná; viṣṇau — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi; bhaktiḥ — oddaná služba; cet — jestliže; nava-lakṣaṇā — má devět způsobů, jež byly popsány výše; kriyeta — člověk by měl konat; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; addhā — přímo (nikoliv nepřímo skrze karmu, jñānu či yogu); tat — to; manye — chápu; adhītam — učenec; uttamam — prvotřídní.

Překlad

„,Tento proces zahrnuje naslouchání, zpívání a vzpomínání na svaté jméno, podobu, zábavy, vlastnosti a doprovod Pána, sloužení podle místa, času a konatele, uctívání Božstva, modlení se, považování se za věčného služebníka Kṛṣṇy, přátelení se s Kṛṣṇou a odevzdání Mu všeho. Pokud je těchto devět způsobů oddané služby přímo věnováno Kṛṣṇovi, představují dosažení nejvyššího cíle života. To je tvrzení zjevených písem.̀“

Význam

Tyto verše Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu citoval ze Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.23–24).

Verš

śravaṇa-kīrtana ha-ite kṛṣṇe haya ‘premā’
sei pañcama puruṣārtha
puruṣārthera sīmā

Synonyma

śravaṇa-kīrtana — naslouchání a opěvování; haite — z; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; haya — je; premā — transcendentální láska; sei — toto; pañcama puruṣa-artha — pátá úroveň životní dokonalosti; puruṣa-arthera sīmā — hranice životních cílů.

Překlad

„Ten, kdo následováním těchto devíti metod, počínaje nasloucháním a opěvováním, dospěje na úroveň láskyplné služby Pánu Kṛṣṇovi, dosáhl páté úrovně úspěchu a hranice životních cílů.“

Význam

Každý touží po úspěchu v náboženství, ekonomickém rozvoji, uspokojování smyslů a nakonec splynutí s Brahmanem. To jsou obvyklé činnosti obyčejných lidí, ale pokud budeme uvažovat nekompromisně v souladu se zásadami Véd, je nejvyšší dokonalostí dospět na úroveň śravaṇaṁ kīrtanam, naslouchání a zpívání o Nejvyšší Osobnosti Božství. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2):

dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śiva-daṁ tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kiṁ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

„Tato Bhāgavata Purāṇa zcela zavrhuje všechny hmotně motivované náboženské činnosti a hlásá nejvyšší pravdu, kterou mohou pochopit oddaní s naprosto čistým srdcem. Nejvyšší pravda je realita odlišená od iluze pro dobro všech. Tato pravda vykořeňuje trojí utrpení. Tento překrásný Bhāgavatam, sestavený velkým mudrcem Śrī Vyāsadevou, sám o sobě stačí k realizaci Boha. K čemu je třeba jiného písma? Jakmile někdo pozorně a s pokorou naslouchá poselství Bhāgavatamu, díky tomuto rozvoji poznání se Nejvyšší Pán usídlí v jeho srdci.“ Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu zavrhuje jako podvod všechny druhy náboženských činností, které směřují k dosažení materialistických cílů, mezi něž patří dharma, artha, kāma, a dokonce i mokṣa neboli osvobození.

Podle Śrīdhara Svāmīho touží po hmotném pojetí úspěchu (po mokṣe neboli osvobození) ti, kdo setrvávají v hmotné existenci. Oddaní se však nenacházejí v hmotné existenci, a tak po osvobození netouží.

Oddaný je na všech stupních života osvobozený, protože je neustále zapojený v devíti formách oddané služby (śravaṇam, kīrtanam atd.). Filosofií Śrī Caitanyi Mahāprabhua je, že oddaná služba Kṛṣṇovi existuje věčně v srdcích všech a je pouze třeba ji probudit praktikováním śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ. Śravaṇādi śuddha-citte karaye udaya (Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.107). U toho, kdo je opravdu zapojený do oddané služby, se probudí jeho věčný vztah s Pánem, vztah služebníka a pána.

Verš

evaṁ-vrataḥ sva-priya-nāma-kīrtyā
jātānurāgo druta-citta uccaiḥ
hasaty atho roditi rauti gāyaty
unmāda-van nṛtyati loka-bāhyaḥ

Synonyma

evam-vrataḥ — když někdo takto dodržuje slib zpívat a tančit; sva — vlastní; priya — velmi drahé; nāma — svaté jméno; kīrtyā — zpíváním; jāta — takto rozvine; anurāgaḥ — připoutanost; druta-cittaḥ — velmi dychtivě; uccaiḥ — hlasitě; hasati — směje se; atho — také; roditi — pláče; rauti — je zneklidněný; gāyati — zpívá; unmāda-vat — jako blázen; nṛtyati — tančí; loka-bāhyaḥ — aniž by se staral o lidi okolo.

Překlad

„,Ten, kdo je skutečně pokročilý a raduje se ze zpívání svatého jména svého nesmírně drahého Pána, prožívá vzrušení a svaté jméno zpívá hlasitě. Také se směje, pláče, je neklidný a zpívá jako blázen, aniž by se staral o své okolí.̀“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.40).

Verš

karma-nindā, karma-tyāga, sarva-śāstre kahe
karma haite prema-bhakti kṛṣṇe kabhu nahe

Synonyma

karma-nindā — zavržení plodonosných činností; karma-tyāga — zříkání se plodonosných činností; sarva-śāstre kahe — praví všechna zjevená písma; karma haite — z ploduchtivých činností; prema-bhakti — oddané služby v extázi lásky; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; kabhu nahe — nelze nikdy dosáhnout.

Překlad

„Plodonosné činnosti zavrhuje každé zjevené písmo. Všude je doporučeno zanechat plodonosných činností, protože jimi nikdo nemůže dosáhnout nejvyššího životního cíle, lásky k Bohu.“

Význam

Védy mají tři kāṇḍy neboli části, zvané karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa a upāsanā-kāṇḍa. Část karma-kāṇḍa zdůrazňuje konání plodonosných činností. Nakonec je však doporučeno zanechat jak karma-kāṇḍy, tak jñāna-kāṇḍy (spekulativního poznání) a přijmout pouze upāsanā-kāṇḍu neboli bhakti-kāṇḍu. Následováním karma-kāṇḍy nebo jñāna-kāṇḍy není možné rozvinout lásku k Bohu. Odevzdáním karmy, svých plodonosných činností, Nejvyššímu Pánu se však člověk může oprostit od znečištěné mysli, a zbaví-li se mentálních nečistot, pomůže mu to povznést se na duchovní úroveň. Potom ale bude potřebovat společnost čistého oddaného, protože jedině v jeho společnosti lze stát se čistým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Na úrovni čisté oddané služby je proces śravaṇaṁ kīrtanam velmi důležitý. Konáním těchto devíti způsobů oddané služby, počínaje śravaṇaṁ kīrtanam, se člověk dokonale očistí. Anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.11). Teprve tehdy je schopen následovat Kṛṣṇovy pokyny v Bhagavad-gītě (18.65, 66):

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyam te
pratijāne priyo 'si me
sarva-dharmān parityajyamām ekaṁ śaranaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a klaň se Mi. Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. Slibuji ti to, protože jsi Můj drahý přítel. Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“ Takto člověk obnoví svoje původní přirozené postavení, ve kterém se věnuje láskyplné službě Pánu.

Na nejvyšší úroveň oddané služby se není možné povýšit prostřednictvím karma-kāṇḍy nebo jñāna-kāṇḍy. Porozumět čisté oddané službě a dosáhnout jí lze jedině ve společnosti čistých oddaných. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti říká, že existují dva druhy činností na úrovni karma-kāṇḍy – zbožné a bezbožné. Zbožné činnosti jsou jistě lepší než bezbožné, ale ani zbožné činnosti nemohou být příčinou extatické lásky k Bohu, Kṛṣṇovi. Zbožné a bezbožné činnosti mohou přinést hmotné štěstí a neštěstí, ale není možné se stát čistým oddaným pouhým zbožným či bezbožným jednáním. Bhakti, oddaná služba, znamená uspokojovat Kṛṣṇu. V každém zjeveném písmu, ať zdůrazňuje jñāna-kāṇḍu či karma-kāṇḍu, je vždy vyzdvihována zásada odříkání. Zralý plod védského poznání, Śrīmad-Bhāgavatam, je svrchovaný védský důkaz. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.12) se uvádí:

naiṣkarmyam apy acyuta-bhāva-varjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īśvare
na cārpitaṁ karma yad apy akāraṇam

„Poznání o seberealizaci, i když je oproštěné od hmotných sklonů, nevypadá dobře, chybí-li v něm pojetí Neomylného (Boha). Jaký prospěch lze tedy získat z plodonosných činností, které jsou od samotného počátku přirozeně zdrojem bolesti a mají pomíjivou povahu, pokud nejsou použity v oddané službě Pánu?“ To znamená, že ani poznání, které je nadřazené plodonosným činnostem, není úspěšné, pokud nezahrnuje oddanou službu. Proto jsou také na začátku, uprostřed i na konci Śrīmad-Bhāgavatamu karma-kāṇḍa a jñāna-kāṇḍa odsuzovány. Například ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2) je řečeno: dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra.

To je dobře vysvětleno v následujících verších ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.11.32) a z Bhagavad-gīty (18.66).

Verš

ājñāyaivaṁ guṇān doṣān
mayādiṣṭān api svakān
dharmān santyajya yaḥ sarvān
māṁ bhajet sa ca sattamaḥ

Synonyma

ājñāya — dokonale znající; evam — takto; guṇān — vlastnosti; doṣān — chyby; mayā — Mnou; ādiṣṭān — poučený; api — i když; svakān — vlastních; dharmān — předepsaných povinností; santyajya — když zanechal; yaḥ — každý, kdo; sarvān — všech; mām — Mně; bhajet — může sloužit; saḥ — ten; ca — a; sat-tamaḥ — prvotřídní člověk.

Překlad

„,Předepsané povinnosti jsou uvedené v náboženských písmech. Ten, kdo je prozkoumá, může plně pochopit jejich přednosti a chyby a pak se jich zcela vzdát ve prospěch služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Takový člověk je považován za prvotřídního.̀“

Verš

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaranaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Synonyma

sarva-dharmān — veškerých předepsaných povinností; parityajya — zříkající se; mām ekam — pouze ke Mně; śaraṇam — jako útočišti; vraja — jdi; aham — Já; tvām — tebe; sarva-pāpebhyaḥ — od všech následků hříšného života; mokṣayiṣyāmi — osvobodím; — ne; śucaḥ — měj strach.

Překlad

„Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“

Verš

tāvat karmāṇi kurvīta
na nirvidyeta yāvatā
mat-kathā-śravaṇādau vā
śraddhā yāvan na jāyate

Synonyma

tāvat — do té doby; karmāṇi — plodonosné činnosti; kurvīta — člověk by měl vykonávat; na nirvidyeta — není nasycen; yāvatā — dokud; mat-kathā — rozhovorů o Mně; śravaṇa-ādauśravaṇam, kīrtanam a tak dále; — nebo; śraddhā — víra; yāvat — dokud; na jāyate — není probuzená.

Překlad

„,Dokud se člověk nenasytil plodonosnými činnostmi a vykonáváním śravaṇaṁ kīrtaṇaṁ viṣṇoḥ neprobudil svoji chuť pro oddanou službu, musí jednat podle usměrňujících zásad daných pokyny Véd.̀“

Význam

Verš

pañca-vidha mukti tyāga kare bhakta-gaṇa
phalgu kari’ ‘mukti’ dekhe narakera sama

Synonyma

pañca-vidha — pět druhů; mukti — osvobození; tyāga kare — odmítají; bhakta-gaṇa — oddaní; phalgu — zanedbatelné; kari' — považující; mukti — osvobození; dekhe — vidí; narakera — peklu; sama — rovné.

Překlad

„Čistí oddaní odmítají pět druhů osvobození. Ba co víc, osvobození je pro ně bezvýznamné, protože ho vidí jako pekelné.“

Verš

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhnanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Synonyma

sālokya — žít na stejné planetě jako Nejvyšší Osobnost Božství; sārṣṭi — mít stejné bohatství jako Pán; sāmīpya — neustále být ve společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství; sārūpya — mít stejné tělesné rysy jako Pán; ekatvam — splynout s tělem Nejvyšší Osobnosti Božství; api — dokonce; uta — jistě; dīyamānam — nabídnuto; na — nikdy; gṛhṇanti — přijmou; vinā — bez; mat — Mé; sevanam — oddané služby; janāḥ — oddaní.

Překlad

„,Čistí oddaní vždy odmítají pět druhů osvobození, jež dávají možnost žít na Vaikuṇṭhách, duchovních planetách, vlastnit stejné bohatství jako Nejvyšší Pán, mít stejné tělesné rysy jako Pán, být v Pánově společnosti nebo splynout s Jeho tělem. Čistí oddaní tato požehnání bez služby Pánu nikdy nepřijmou.̀“

Význam

Verš

yo dustyajān kṣiti-suta-svajanārtha-dārān
prārthyāṁ śriyaṁ sura-varaiḥ sadayāvalokām
naicchan nṛpas tad ucitaṁ mahatāṁ madhu-dviṭ-
sevānurakta-manasām abhavo ’pi phalguḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo; dustyajān — velmi těžké se vzdát; kṣiti — pozemků; suta — dětí; svajana — příbuzných; artha — bohatství; dārān — a manželky; prārthyām — vytoužené; śriyam — štěstí; sura-varaiḥ — nejlepšími z polobohů; sa-dayā — milostivý; avalokām — jehož pohled; na aicchat — netoužil po; nṛpaḥ — král (Mahārāja Bharata); tat — to; ucitam — je vhodné; mahatām — pro velké osobnosti; madhu-dviṭ — toho, který zabil démona Madhua; sevā-anurakta — zaměstnaná ve službě; manasām — jehož mysl; abhavaḥ — konec koloběhu zrození a smrti; api — dokonce; phalguḥ — bezvýznamné.

Překlad

„,Je velmi těžké se vzdát hmotného bohatství, pozemků, dětí, společnosti, přátel, majetku, manželky nebo požehnání bohyně štěstí, po kterém touží i velcí polobozi. Král Bharata však po těchto věcech netoužil, což odpovídalo jeho postavení, protože čistý oddaný, jehož mysl je vždy zaměstnaná službou Pánu, považuje dokonce i osvobození či splynutí s Pánem za bezvýznamné. Co potom říci o hmotných příležitostech?̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.14.44) opěvuje krále Bharatu, kterého Śukadeva Gosvāmī popisoval králi Parīkṣitovi.

Verš

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

Synonyma

nārāyaṇa-parāḥ — ti, kdo jsou oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa; sarve — všichni; na — nikdy; kutaścana — kdekoliv; bibhyati — bojí se; svarga — v nebeském planetárním systému; apavarga — na cestě osvobození; narakeṣu — nebo v pekelných podmínkách; api — dokonce; tulya — stejné; artha — hodnoty; darśinaḥ — ti, kdo vidí.

Překlad

„,Ti, kdo jsou oddanými Pána Nārāyaṇa, se nebojí pekelných podmínek, protože jim připadají stejné jako povýšení na nebeské planety či osvobození. Oddaní Pána Nārāyaṇa to vše vidí na stejné úrovni.̀“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.17.28) týkající se osobnosti Citraketua. Ten jednou viděl bohyni Pārvatī sedět na klíně Pána Śambhua (Śivy) a prohlásil, že Pán Śiva je nestydatý, když sedí jako obyčejný muž se svou manželkou na klíně. Pārvatī proto Citraketua proklela, a tak se později stal démonem Vṛtrāsurou. Citraketu byl mocný král i oddaný a jistě mohl sáhnout po odvetě dokonce i vůči Pánu Śivovi, ale když ho Pārvatī proklela, ihned to přijal se skloněnou hlavou. Když souhlasil, že prokletí přijímá, Pán Śiva ho pochválil a řekl Pārvatī, že oddaný Pána Nārāyaṇa se nebojí přijmout jakékoliv postavení za předpokladu, že bude moci sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství. To je význam slov nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati.

Verš

mukti, karma — dui vastu tyaje bhakta-gaṇa
sei dui sthāpa’ tumi ‘sādhya’, ‘sādhana’

Synonyma

mukti — osvobození; karma — plodonosné činnosti; dui — dvě; vastu — věci; tyaje — odmítají; bhakta-gaṇa — oddaní; sei — tyto; dui — dvě; sthāpa' — ustanovuješ; tumi — ty; sādhya — cíl života; sādhana — způsob, jak dosáhnout.

Překlad

„Oddaní zavrhují osvobození i plodonosné jednání, a ty se zde snažíš tyto dvě věci ustanovit jako cíl života a způsob, jak ho dosáhnout.“

Verš

sannyāsī dekhiyā more karaha vañcana
nā kahilā teñi sādhya-sādhana-lakṣaṇa

Synonyma

sannyāsī — člověk ve stavu odříkání; dekhiyā — vidící; more — Mě; karaha — činíš; vañcana — podvod; kahilā — nepopsal jsi; teñi — proto; sādhya — cíl; sādhana — způsob dosažení; lakṣaṇa — příznaky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále tattvavādskému ācāryovi řekl: „Viděl jsi, že jsem potulný mnich ve stavu odříkání, a hrál jsi se mnou nečestnou hru. Ve skutečnosti jsi nepopsal konečný cíl a způsob, jak ho dosáhnout.“

Verš

śuni’ tattvācārya hailā antare lajjita
prabhura vaiṣṇavatā dekhi, ha-ilā vismita

Synonyma

śuni' — když to slyšel; tattva-ācāryaācārya tattvavādské sampradāyi; hailā — stal se; antare — v mysli; lajjita — zahanbený; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vaiṣṇavatā — oddanost vaiṣṇavismu; dekhi — když viděl; hailā — stal se; vismita — užaslý.

Překlad

Ācārya tattvavādské sampradāyi se po vyslechnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua velice zastyděl a žasl nad tím, jak pevnou má Śrī Caitanya Mahāprabhu víru ve vaiṣṇavismus.

Verš

ācārya kahe, — tumi yei kaha, sei satya haya
sarva-śāstre vaiṣṇavera ei suniścaya

Synonyma

ācārya kahe — tattvavādský ācārya řekl; tumi — Ty; yei — cokoliv; kaha — říkáš; sei — to; satya — pravda; haya — je; sarva-śāstre — ve všech zjevených písmech; vaiṣṇavera — oddaných Pána Viṣṇua; ei — toto; su-niścaya — závěr.

Překlad

Tattvavādský ācārya odpověděl: „Vše, co jsi řekl, je zajisté pravda. Jsou to závěry všech vaiṣṇavských zjevených písem.“

Verš

tathāpi madhvācārya ye kariyāche nirbandha
sei ācariye sabe sampradāya-sambandha

Synonyma

tathāpi — přesto; madhva-ācārya — Madhvācārya; ye — cokoliv; kariyāche — stanovil; nirbandha — usměrňující zásady; sei — to; ācariye — praktikujeme; sabe — všechno; sampradāya — společnost; sambandha — vztah.

Překlad

„My však přesto jednáme podle toho, co Madhvācārya stanovil jako zásady pro naši společnost.“

Verš

prabhu kahe,karmī, jñānī, — dui bhakti-hīna
tomāra sampradāye dekhi sei dui cihna

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; karmī — ten, kdo jedná pro plody; jñānī — mentální spekulant; dui — oba; bhakti-hīna — neoddaní; tomāra — tvé; sampradāye — ve společnosti; dekhi — vidím; sei — tyto; dui — oba; cihna — příznaky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jak ten, kdo jedná pro plody, tak spekulující filosof jsou považováni za neoddané, a ve tvé sampradāyi vidíme oba prvky přítomné.“

Verš

sabe, eka guṇa dekhi tomāra sampradāye
satya-vigraha kari’ īśvare karaha niścaye

Synonyma

sabe — ve všech; eka — jednu; guṇa — vlastnost; dekhi — vidím; tomāra — tvé; sampradāye — ve společnosti; satya-vigraha — podobu Pána jako pravdu; kari' — když přijímáte; īśvare — Nejvyšší Osobnost Božství; karaha — činíš; niścaye — přesvědčení.

Překlad

„Jediná dobrá vlastnost, kterou ve tvé sampradāyi vidím, je, že přijímáte Pánovu podobu jako pravdu.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl tattvavādskému ācāryovi náležejícímu do Madhvācārya-sampradāyi zdůraznit, že běžné chování tattvavādīch nepodporuje čistou oddanou službu, protože ta musí být prostá příměsí plodonosných činností a spekulativního poznání. U plodonosných činností je znečištěním touha po vyšší životní úrovni a u spekulativního poznání je to touha splynout s Absolutní Pravdou. Tattvavādská sampradāya Madhvācāryovy školy následuje varṇāśrama-dharmu, která zahrnuje plodonosné jednání. Jejich konečný cíl (mukti) je pouze určitým druhem hmotné touhy. Čistý oddaný by měl být prostý všech druhů hmotných tužeb a pouze se věnovat službě Pánu. Caitanyu Mahāprabhua nicméně potěšila skutečnost, že Madhvācārya-sampradāya neboli tattvavādská sampradāya uznává transcendentální podobu Pána. To je vznešená vlastnost vaiṣṇavských sampradāyí.

Pánovu transcendentální podobu neuznává māyāvādská sampradāya. Pokud je tedy nějaká vaiṣṇavská sampradāya také unesena tímto neosobním přístupem, nemá vůbec žádné postavení. Je pravda, že existuje mnoho takzvaných vaiṣṇavů, jejichž konečným cílem je splynutí s Pánem. To se týká například vaiṣṇavské filosofie sahajiyů. Śrī Caitanya Mahāprabhu poukazuje na skutečnost, že Śrī Mādhavendra Purī uznával Madhvācāryu jen proto, že jeho sampradāya uznává transcendentální podobu Pána.

Verš

ei-mata tāṅra ghare garva cūrṇa kari’
phalgu-tīrthe tabe cali āilā gaurahari

Synonyma

ei-mata — takto; tāṅra ghare — v jeho bydlišti; garva — pýchu; cūrṇa — rozdrcenou; kari' — poté, co učinil; phalgu-tīrthe — na posvátné místo jménem Phalgu-tírtha; tabe — potom; cali — jdoucí; āilā — přišel; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu rozdrtil pýchu tattvavādīch. Potom odešel na posvátné místo jménem Phalgu-tírtha.

Verš

tritakūpe viśālāra kari’ daraśana
pañcāpsarā-tīrthe āilā śacīra nandana

Synonyma

tritakūpe — do Tritakúpy; viśālāra — Božstva jménem Viśālā; kari' — poté, co učinil; daraśana — návštěvu; pañca-apsarā-tīrthe — do Paňčápsará-tírthy; āilā — přišel; śacīra nandana — syn matky Śacī.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, syn matky Śacī, šel dále do Tritakúpy a po návštěvě tamního Božstva Viśāly pokračoval k posvátnému místu známému jako Paňčápsará-tírtha.

Význam

Apsary, obyvatelky nebeských planet, jsou obecně známé jako mladé tanečnice. Tyto dívky z nebeských planet jsou neuvěřitelně krásné, a pokud je některá žena na Zemi opravdu krásná, je přirovnávána k Apsarám. Bylo pět Apsar, které se jmenovaly Latā, Budbudā, Samīcī, Saurabheyī a Varṇā. Je řečeno, že těchto pět překrásných tanečnic poslal Indra, aby narušily přísnou askezi světce Acyuty Ṛṣiho. Takové chování je pro Indru, krále nebes, příznačné. Kdykoliv zjistí, že někdo podstupuje přísnou askezi, začne se obávat o své postavení. Indra se o svoje postavení bojí neustále – má strach, že se někdo stane mocnějším, než je on, a že tak své vznešené postavení ztratí. Jakmile tedy vidí nějakého světce, který podstupuje přísnou askezi, pošle své tanečnice, aby ho rozrušily. Obětí tohoto plánu se stal dokonce i velký světec Viśvāmitra Muni.

Pět Apsar, které se vydaly narušit meditaci Acyuty Ṛṣiho, světec potrestal a proklel. Následkem toho se z dívek stali krokodýli v jezeře, které si tak získalo jméno Paňčápsará. Pán Rāmacandra toto místo také navštívil. Z vyprávění Śrī Nārady Muniho vyplývá, že při návštěvě posvátných míst se o prokletí pěti Apsar dozvěděl Arjuna a z této odporné situace je vysvobodil. Od toho dne se jezero zvané Paňčápsará stalo poutním místem.

Verš

gokarṇe śiva dekhi’ āilā dvaipāyani
sūrpāraka-tīrthe āilā nyāsi-śiromaṇi

Synonyma

gokarṇe — v místě známém jako Gókarn; śiva — chrám Pána Śivy; dekhi' — když viděl; āilā — přišel; dvaipāyani — do Dvaipájani; sūrpāraka-tīrthe — na posvátné místo zvané Súrpáraka; āilā — přišel; nyāsi-śiromaṇi — nejlepší mezi sannyāsīmi, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Po návštěvě Paňčápsary šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Gókarnu. Tam navštívil chrám Pána Śivy a pak pokračoval dále do Dvaipájani. Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu, drahokam mezi sannyāsīmi, odešel do Súrpáraka-tírthy.

Význam

Gókarn leží v oblasti severní Kánáry ve státě Karnátaka, asi padesát tři kilometrů jihovýchodně od Kárváru. Toto místo se proslavilo chrámem Pána Śivy s názvem Mahā-baleśvara. Tento chrám navštěvují stovky a tisíce poutníků.

Súrpáraka leží asi čtyřicet dva kilometrů na sever od Mumbáí. Ve státě Maháráštra nedaleko Mumbáí je okres Thána a v něm místo zvané Sópára. O Súrpárace je zmínka v Mahābhāratě (ve verších 66–67 čtyřicáté první kapitoly Śānti-parvy).

Verš

kolāpure lakṣmī dekhi’ dekhena kṣīra-bhagavatī
lāṅga-gaṇeśa dekhi’ dekhena cora-pārvatī

Synonyma

kolāpure — v Kólápuru; lakṣmī — bohyni štěstí; dekhi' — když viděl; dekhena — navštívil; kṣīra-bhagavatī — chrám Kṣīra-bhagavatī; lāṅga-gaṇeśa — božstvo Lāṅga-gaṇeśa; dekhi' — když viděl; dekhena — vidí; cora-pārvatī — bohyni Pārvātī, známou jako zlodějka.

Překlad

Dále Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil město Kólápur, kde v chrámu Kśīra-bhagavatī viděl bohyni štěstí. V chrámu Cora-pārvatī pak zhlédl Lāṅga-gaṇeśe.

Význam

Kólápur je město ve státě Maháráštra, původně zvaném Bombaj Pradéš. Kólápur byl původně místním státem, ohraničeným na severu okresem Sántára, na východě a jihu okresem Bélgáon a na západě okresem Ratnagiri. V Kólápuru teče řeka Urna. Z Bombay Gazetteeru je zřejmé, že tam stálo okolo 250 chrámů, mezi nimiž je šest zvláště známých: (1) Ambābāi neboli Mahālakṣmī Mandir, (2) Viṭhobā Mandir, (3) Ṭemblāi Mandir, (4) Mahākālī Mandir, (5) Phirāṅga-i neboli Pratyaṇgirā Mandir a (6) Yāllāmmā Mandir.

Verš

tathā haite pāṇḍarapure āilā gauracandra
viṭhṭhala-ṭhākura dekhi’ pāilā ānanda

Synonyma

tathā haite — odtud; pāṇḍara-pure — do Pándarpuru; āilā — přišel; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; viṭhṭhala-ṭhākura — Božstvo Śrī Viṭhṭhala; dekhi' — když viděl; pāilā — pocítil; ānanda — velké štěstí.

Překlad

Odtud šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Pándarpuru, kde s velkou radostí navštívil chrám Viṭhṭhala Ṭhākura.

Význam

Město Pándarpur leží na řece Bhíma. Říká se, že zde Śrī Caitanya Mahāprabhu během své návštěvy zasvětil Tukārāmu, který se tak stal Jeho žákem. Tukārāma Ācārya se v Maháráštře velice proslavil a po celém státě šířil saṅkīrtanové hnutí. Saṅkīrtanová skupina náležející k Tukārāmovi je v Mumbáí a celé Maháráštře stále velice populární. Tukārāmova kniha se jmenuje Abhaṅga. Jeho saṅkīrtanová skupina připomíná saṅkīrtanové skupiny Gauḍīya-vaiṣṇavů, protože všichni zpívají svaté jméno Pána za doprovodu mṛdaṅgy a karatālů.

Pán Viṭhṭhaladeva, o kterém je zmínka v tomto verši, je podoba Pána Viṣṇua se dvěma rukama. Je to Nārāyaṇa.

Verš

premāveśe kaila bahuta kīrtana-nartana
tāhāṅ eka vipra tāṅre kaila nimantraṇa

Synonyma

prema-āveśe — ve velké extázi lásky; kaila — prováděl; bahuta — hodně; kīrtana-nartana — zpívání a tančení; tāhāṅ — tam; eka — jeden; viprabrāhmaṇa; tāṅre — Jemu; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jako obvykle nejrůznějšími způsoby zpíval a tančil. Jednoho brāhmaṇu velmi potěšilo, když viděl Pána v extázi lásky, a pozval Ho do svého domu na oběd.

Verš

bahuta ādare prabhuke bhikṣā karāila
bhikṣā kari’ tathā eka śubha-vārtā pāila

Synonyma

bahuta ādare — s velkou láskou; prabhuke — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā karāila — předložil oběd; bhikṣā kari' — po obědě; tathā — tam; eka — jednu; śubha-vārtā — příznivou novinu; pāila — obdržel.

Překlad

Brāhmaṇa předložil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi jídlo s velkou úctou a láskou. Po obědě Pán obdržel příznivou zprávu.

Verš

mādhava-purīra śiṣya ‘śrī-raṅga-purī’ nāma
sei grāme vipra-gṛhe karena viśrāma

Synonyma

mādhava-purīra śiṣya — žák Mādhavendry Purīho; śrī-raṅga-purī — Śrī Raṅga Purī; nāma — jménem; sei grāme — v této vesnici; vipra-gṛhe — v domě jednoho brāhmaṇy; karena viśrāma — odpočívá.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se dozvěděl, že v té samé vesnici v domě jednoho brāhmaṇy přebývá Śrī Raṅga Purī, jeden z žáků Śrī Mādhavendry Purīho.

Verš

śuniyā calilā prabhu tāṅre dekhibāre
vipra-gṛhe vasi’ āchena, dekhilā tāṅhāre

Synonyma

śuniyā — když to slyšel; calilā — šel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; dekhibāre — navštívit; vipra-gṛhe — v domě brāhmaṇy; vasi' — sedící; āchena — byl; dekhilā — viděl; tāṅhāre — jeho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel okamžitě do brāhmaṇova domu Śrī Raṅgu Purīho navštívit. Jakmile vstoupil, uviděl ho tam sedět.

Verš

premāveśe kare tāṅre daṇḍa-paraṇāma
aśru, pulaka, kampa, sarvāṅge paḍe ghāma

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; kare — činí; tāṅre — jemu; daṇḍa-paraṇāma — poklony celým tělem na zemi; aśru — slzy; pulaka — radost; kampa — třes; sarva-aṅge — po celém těle; paḍe — bylo; ghāma — pocení.

Překlad

Hned, jak Caitanya Mahāprabhu Śrī Raṅgu Purīho uviděl, v extázi lásky padl na zem, aby se mu poklonil. Na Jeho těle se projevily známky transcendentálních proměn, jako je ronění slz, radost, třesení a pocení.

Verš

dekhiyā vismita haila śrī-raṅga-purīra mana
‘uṭhaha śrīpāda’ bali’ balilā vacana

Synonyma

dekhiyā — když viděl; vismita — užaslá; haila — stala se; śrī-raṅga-purīra — Śrī Raṅgy Purīho; mana — mysl; uṭhaha — vstaň; śrī-pāda — Tvoje Svatosti; bali' — když řekl; balilā vacana — začal hovořit.

Překlad

Když Śrī Raṅga Purī viděl extatickou náladu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, řekl: „Tvoje Svatosti, prosím vstaň.“

Verš

śrīpāda, dhara mora gosāñira sambandha
tāhā vinā anyatra nāhi ei premāra gandha

Synonyma

śrī-pāda — ó Tvoje Svatosti; dhara — máš; mora — mým; gosāñira — se Śrī Mādhavendrou Purīm; sambandha — vztah; tāhā vinā — bez něho; anyatra — jinde; nāhi — není; ei — této; premāra — extáze; gandha — vůně.

Překlad

„Tvoje Svatost má jistě nějaký vztah se Śrī Mādhavendrou Purīm, bez něhož nemůže existovat ani vůně extatické lásky.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že až do příchodu Jeho Svatosti Śrīpādy Lakṣmīpatiho Tīrthy bylo v Madhvācāryově učednické posloupnosti zvykem uctívat Pána Kṛṣṇu samotného. Počínaje Śrīlou Mādhavendrou Purīm bylo ustanoveno uctívání Rādhy a Kṛṣṇy společně. Śrī Mādhavendra Purī je proto uznáván jako kořen uctívání na úrovni extatické lásky. Není možné, aby někdo rozvinul příznaky extatické lásky, aniž by byl spojen s učednickou posloupností Mādhavendry Purīho. V této souvislosti je důležité slovo gosāñi. Duchovní mistr, který je plně odevzdaný Nejvyšší Osobnosti Božství a nemá jiný zájem než sloužit Pánu, je nazýván nejlepším z paramahaṁsů. Paramahaṁsa si neplánuje žádný smyslový požitek; zajímá se pouze o uspokojení smyslů Pána. Ten, kdo takto ovládá své smysly, se nazývá gosāñi nebo gosvāmī, pán smyslů. Smysly nelze ovládat, aniž by člověk nesloužil Pánu. Pravý duchovní mistr, který má nad svými smysly úplnou vládu, se proto zaměstnává službou Pánu dvacet čtyři hodin denně, a tak může být oslovován jako gosāñi neboli gosvāmī. Titul gosvāmī není dědičný. Může ho obdržet jedině kvalifikovaný duchovní mistr.

Žádný ze šesti velkých Gosvāmīch z Vrindávanu – Śrīla Rūpa, Sanātana, Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva, Gopāla Bhaṭṭa a Dāsa Raghunātha – nezískal titul gosvāmī dědičně. Všichni Gosvāmī z Vrindávanu byli praví duchovní mistři na nejvyšší úrovni oddané služby, a z toho důvodu se jim říkalo gosvāmī. Všechny vrindávanské chrámy mají svůj původ u těchto šesti Gosvāmīch. Později bylo chrámové uctívání svěřeno některým jejich ženatým žákům a od té doby se používá dědičný titul gosvāmī. Jako gosvāmī však může být označen pouze pravý duchovní mistr, který šíří učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, a který naprosto ovládá své smysly. Dědění bohužel nadále pokračuje, a v současnosti se tak titulu z neznalosti původního významu tohoto slova ve většině případů zneužívá.

Verš

eta bali’ prabhuke uthāñā kaila āliṅgana
galāgali kari’ duṅhe karena krandana

Synonyma

eta bali' — když to řekl; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; uṭhāñā — poté, co zvedl; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; galāgali — těsné; kari' — když dělali; duṅhe — oba; karena — činí; krandana — pláč.

Překlad

Poté, co Śrī Raṅga Purī takto promluvil, zvedl Śrī Caitanyu Mahāprabhua a objal Ho. Když se takto navzájem pevně objímali, oba se rozplakali v extázi.

Verš

kṣaṇeke āveśa chāḍi’ duṅhāra dhairya haila
īśvara-purīra sambandha gosāñi jānāila

Synonyma

kṣaṇeke — za několik okamžiků; āveśa — extáze; chāḍi' — vzdávající se; duṅhāra — obou; dhairya — trpělivost; haila — byla; īśvara-purīra — s Īśvarou Purīm; sambandha — vztah; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānāila — oznámil.

Překlad

Po chvíli se probrali a uklidnili. Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Śrī Raṅgovi Purīmu řekl o svém vztahu s Īśvarou Purīm.

Verš

adbhuta premera vanyā duṅhāra uthalila
duṅhe mānya kari’ duṅhe ānande vasila

Synonyma

adbhuta — úžasná; premera — lásky k Bohu; vanyā — záplava; duṅhāra — u obou; uthalila — vzedmula se; duṅhe — oba; mānya kari' — projevující si úctu; duṅhe — oba; ānande — velmi šťastní; vasila — usedli.

Překlad

Oba byli zaplaveni úžasnou extází lásky, která se v nich vzedmula. Nakonec se posadili a uctivě spolu začali hovořit.

Verš

dui jane kṛṣṇa-kathā kahe rātri-dine
ei-mate goṅāila pāṅca-sāta dine

Synonyma

dui jane — obě osoby; kṛṣṇa-kathā — témata o Kṛṣṇovi; kahe — hovoří; rātri-dine — dnem i nocí; ei-mate — takto; goṅāila — strávili; pāṅca-sāta — pět až sedm; dine — dní.

Překlad

Takto rozmlouvali o Pánu Kṛṣṇovi nepřetržitě pět až sedm dní.

Verš

kautuke purī tāṅre puchila janma-sthāna
gosāñi kautuke kahena ‘navadvīpa’ nāma

Synonyma

kautuke — ze zvědavosti; purī — Śrī Raṅga Purī; tāṅre — Jeho; puchila — zeptal se; janma-sthāna — rodiště; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kautuke — samozřejmě; kahena — řekl; navadvīpa — Navadvíp; nāma — jméno.

Překlad

Śrī Raṅga Purī se Śrī Caitanyi Mahāprabhua ze zvědavosti zeptal, kde se narodil, a Pán mu řekl, že v Navadvíp-dhámu.

Verš

śrī-mādhava-purīra saṅge śrī-raṅga-purī
pūrve āsiyāchilā teṅho nadīyā-nagarī

Synonyma

śrī-mādhava-purīra saṅge — se Śrī Mādhavendrou Purīm; śrī-raṅga-purī — Śrī Raṅga Purī; pūrve — dříve; āsiyāchilā — přišel; teṅho — on; nadīyā-nagarī — do města Nadie.

Překlad

Śrī Raṅga Purī kdysi byl v Navadvípu se Śrī Mādhavendrou Purīm, a tak vzpomínal na události, které se tam odehrály.

Verš

jagannātha-miśra-ghare bhikṣā ye karila
apūrva mocāra ghaṇṭa tāhāṅ ye khāila

Synonyma

jagannātha-miśra-ghare — v domě Śrī Jagannātha Miśry; bhikṣā — oběd; ye — že; karila — přijal; apūrva — doposud neochutnané; mocāra ghaṇṭa — karí z banánovníkových květů; tāhāṅ — tam; ye — že; khāila — jedl.

Překlad

Jakmile si Śrī Raṅga Purī vzpomněl na Navadvíp, vzpomněl si také, jak doprovázel Śrī Mādhavendru Purīho do domu Śrī Jagannātha Miśry a jak tam obědval. Vybavil si dokonce i chuť karí z banánovníkových květů, jaké nikdy předtím neochutnal.

Verš

jagannāthera brāhmaṇī, teṅha — mahā-pativratā
vātsalye hayena teṅha yena jagan-mātā

Synonyma

jagannāthera — Jagannātha Miśry; brāhmaṇī — manželka; teṅha — ona; mahā — velice; pati-vratā — oddaná manželovi; vātsalye — v lásce; hayena — byla; teṅha — ona; yena — jako; jagat-mātā — matka celého vesmíru.

Překlad

Śrī Raṅga Purī si také vzpomněl na manželku Jagannātha Miśry. Byla velmi oddaná a cudná. Co se lásky týče, byla jako matka celého vesmíru.

Verš

randhane nipuṇā tāṅ-sama nāhi tribhuvane
putra-sama sneha karena sannyāsi-bhojane

Synonyma

randhane — ve vaření; nipuṇā — velmi zkušená; tāṅ-sama — jako ona; nāhi — není nikdo; tri-bhuvane — ve třech světech; putra-sama — jako ke svým vlastním synům; sneha karena — chovala se mile; sannyāsi-bhojane — při hoštění sannyāsīch.

Překlad

Vzpomínal také na to, jakou byla Śacīmātā, žena Śrī Jagannātha Miśry, zkušenou kuchařkou. Vybavoval si, že byla k sannyāsīm velice milá a hostila je jako své vlastní syny.

Verš

tāṅra eka yogya putra kariyāche sannyāsa
‘śaṅkarāraṇya’ nāma tāṅra alpa vayasa

Synonyma

tāṅra — její; eka — jeden; yogya — způsobilý; putra — syn; kariyāche — přijal; sannyāsa — stav odříkání; śaṅkarāraṇya — Śaṅkarāraṇya; nāma — jmenoval se; tāṅra — jeho; alpa — nízký; vayasa — věk.

Překlad

Śrī Raṅga Purī si také pamatoval, že jeden z jejích způsobilých synů přijal stav odříkání, když byl ještě velmi mladý. Jeho jméno bylo Śaṅkarāraṇya.

Verš

ei tīrthe śaṅkarāraṇyera siddhi-prāpti haila
prastāve śrī-raṅga-purī eteka kahila

Synonyma

ei tīrthe — na tomto posvátném místě; śaṅkarāraṇyera — Śaṅkarāraṇyovo; siddhi-prāpti — dosažení dokonalosti; haila — naplnilo se; prastāve — při rozhovoru; śrī-raṅga-purī — Śrī Raṅga Purī; eteka — takto; kahila — promluvil.

Překlad

Śrī Raṅga Purī sdělil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, že právě na tomto posvátném místě, v Pándarpuru, dosáhl sannyāsī jménem Śaṅkarāraṇya dokonalosti.

Význam

Starší bratr Śrī Caitanyi Mahāprabhua se jmenoval Viśvarūpa. Odešel z domu před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a přijal sannyās se jménem Śaṅkarāraṇya Svāmī. Putoval po celé zemi a nakonec přišel do Pándarpuru, kde po dosažení dokonalosti opustil tento svět. Jinak řečeno, poté, co v Pándarpuru opustil smrtelné tělo, vstoupil do duchovního světa. Śrī Raṅga Purī, který byl žákem Śrī Mādhavendry Purīho a duchovním bratrem Īśvary Purīho, sdělil tuto důležitou zprávu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

prabhu kahe,pūrvāśrame teṅha mora bhrātā
jagannātha miśra
pūrvāśrame mora pitā

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; pūrva-āśrame — v Mém předešlém āśramu; teṅha — On; mora bhrātā — Můj bratr; jagannātha miśra — Jagannātha Miśra; pūrva-āśrame — v Mém předešlém āśramu; mora pitā — Můj otec.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „V Mém předešlém āśramu byl Śaṅkarāraṇya Mým bratrem a Jagannātha Miśra Mým otcem.“

Verš

ei-mata dui-jane iṣṭa-goṣṭhī kari’
dvārakā dekhite calilā śrī-raṅga-purī

Synonyma

ei-mata — takto; dui-jane — oba; iṣṭa-goṣṭhī kari' — poté, co probrali mnoho námětů; dvārakā dekhite — navštívit Dváraku; calilā — vydal se; śrī-raṅga-purī — Śrī Raṅga Purī.

Překlad

Po skončení rozhovoru se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se Śrī Raṅga Purī vydal navštívit Dváraka-dhám.

Verš

dina cāri tathā prabhuke rākhila brāhmaṇa
bhīmā-nadī snāna kari’ karena viṭhṭhala darśana

Synonyma

dina — dny; cāri — čtyři; tathā — tam; prabhuke — Pána Caitanyu Mahāprabhua; rākhila — zdržel; brāhmaṇabrāhmaṇa; bhīmā-nadī — v řece Bhímě; snāna kari' — po vykoupání; karena — činí; viṭhṭhala darśana — návštěvu chrámu Viṭhṭhala.

Překlad

Po odchodu Śrī Raṅgy Purīho do Dváraky zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu s brāhmaṇou v Pándarpuru ještě čtyři dny. Koupal se v řece Bhímě a navštěvoval Viṭhṭhalův chrám.

Verš

tabe mahāprabhu āilā kṛṣṇa-veṇvā-tīre
nānā tīrtha dekhi’ tāhāṅ devatā-mandire

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; kṛṣṇa-veṇvā-tīre — na břeh řeky Krišna-vénva; nānā — různá; tīrtha — posvátná místa; dekhi' — vidící; tāhāṅ — tam; devatā-mandire — v chrámech některých bohů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel potom ke břehu řeky Krišna-vénva, kde navštívil mnoho posvátných míst a chrámů různých bohů.

Význam

Tato řeka je ramenem řeky Krišna. Říká se, že na březích této řeky, která se také nazývá Vína, Véní, Sina a Bhíma, žil i Ṭhākura Bilvamaṅgala.

Verš

brāhmaṇa-samāja saba — vaiṣṇava-carita
vaiṣṇava sakala paḍe ‘kṛṣṇa-karṇāmṛta’

Synonyma

brāhmaṇa-samāja — společenství brāhmaṇů; saba — všichni; vaiṣṇava-carita — čistí oddaní; vaiṣṇava sakala — všichni vaiṣṇavové; paḍe — studují; kṛṣṇa-karṇāmṛtaKṛṣṇa-karṇāmṛtu od Bilvamaṅgala Ṭhākura.

Překlad

Tamní společenství brāhmaṇů se skládalo z čistých oddaných. Pravidelně studovali knihu s názvem Kṛṣṇa-karṇāmṛta, kterou napsal Bilvamaṅgala Ṭhākura.

Význam

Tato kniha od Bilvamaṇgala Ṭhākura má 112 veršů. Existují dvě nebo tři knihy stejného názvu a také dva komentáře na Bilvamaṅgalovu knihu. Jeden z nich napsal Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī a druhý Caitanya dāsa Gosvāmī.

Verš

kṛṣṇa-karṇāmṛta śuni’ prabhura ānanda haila
āgraha kariyā puṅthi lekhāñā laila

Synonyma

kṛṣṇa-karṇāmṛta śuni' — po vyslechnutí Kṛṣṇa-karnāmṛty; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ānanda haila — bylo nesmírné štěstí; āgraha kariyā — s velkou dychtivostí; puṅthi — tuto knihu; lekhāñā — poté, co nechal opsat; laila — vzal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl nesmírnou radost, že mohl naslouchat Kṛṣṇa-karṇāmṛtě, a s velkou dychtivostí ji nechal opsat a vzal si ji s sebou.

Verš

‘karṇāmṛta’-sama vastu nāhi tribhuvane
yāhā haite haya kṛṣṇe śuddha-prema-jñāne

Synonyma

karṇāmṛtaKṛṣṇa-karṇāmṛta; sama — jako; vastu nāhi — není nic; tri-bhuvane — ve třech světech; yāhā haite — ze které; haya — je; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; śuddha-prema-jñāne — poznání o čisté oddané službě.

Překlad

Ve třech světech není nic, co by se s Kṛṣṇa-karṇāmṛtou dalo srovnat. Studiem této knihy dosáhne člověk poznání čisté oddané služby Kṛṣṇovi.

Verš

saundarya-mādhurya-kṛṣṇa-līlāra avadhi
sei jāne, ye ‘karṇāmṛta’ paḍe niravadhi

Synonyma

saundarya — krásu; mādhurya — sladkost; kṛṣṇa-līlāra — zábav Pána Kṛṣṇy; avadhi — hranice; sei jāne — zná; ye — ten, kdo; karṇāmṛta — knihu Kṛṣṇa-karṇāmṛta; paḍe — studuje; niravadhi — neustále.

Překlad

Ten, kdo neustále čte Kṛṣṇa-karṇāmṛtu, může v úplnosti pochopit krásu a líbeznou chuť zábav Pána Kṛṣṇy.

Verš

‘brahma-saṁhitā’, ‘karṇāmṛta’ dui puṅthi pāñā
mahā-ratna-prāya pāi āilā saṅge lañā

Synonyma

brahma-saṁhitā — kniha s názvem Brahma-saṁhitā; karṇāmṛta — kniha Kṛṣṇa-karṇāmṛta; dui — dvě; puṅthi — knihy; pāñā — když dostal; mahā-ratna-prāya — jako velice vzácné drahokamy; pāi — když dostal; āilā — vrátil se; saṅge — s sebou; lañā — beroucí.

Překlad

Brahma-saṁhitā a Kṛṣṇa-karṇāmṛta byly dvě knihy, které Śrī Caitanya Mahāprabhu považoval za velice vzácné drahokamy. Proto si je na své zpáteční cestě vzal s sebou.

Verš

tāpī snāna kari’ āilā māhiṣmatī-pure
nānā tīrtha dekhi tāhāṅ narmadāra tīre

Synonyma

tāpī — v řece Tápí; snāna kari' — po koupeli; āilā — přišel; māhiṣmatī-pure — do Máhišmatí-puru; nānā tīrtha — mnoho posvátných míst; dekhi — vidící; tāhāṅ — tam; narmadāra tīre — na břehu řeky Narmady.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále přišel k břehům řeky Tápí, kde se vykoupal. Potom šel do Máhišmatí-puru, kde na březích řeky Narmady zhlédl mnoho posvátných míst.

Význam

Řeka Tápí je také známá jako Tápti a pramení na hoře Multái. Odtud teče na západ přes stát Sauráštra do Arabského moře.

O Máhišmatí-puru (Mahéšvaru) je zmínka v Mahābhāratě v souvislosti se Sahadevovým vítězstvím. Sahadeva byl nejmladší z bratrů Pāṇḍuovců, který tuto část země dobyl. V Mahābhāratě se píše:

tato ratnāny upādāya
purīṁ māhiṣmatīṁ yayau
tatra nīlena rājñā sa
cakre yuddhaṁ nararṣabhaḥ

„Po získání drahokamů šel Sahadeva do města Máhišmatí, kde bojoval s králem Nīlou.“

Verš

dhanus-tīrtha dekhi’ karilā nirvindhyāte snāne
ṛṣyamūka-giri āilā daṇḍakāraṇye

Synonyma

dhanuḥ-tīrtha — Dhanus-tírthu; dekhi' — když zhlédl; karilā — vykonal; nirvindhyāte — v řece Nirvindhja; snāne — koupel; ṛṣyamūka-giri — k hoře Rišjamúk; āilā — přišel; daṇḍakāraṇye — v lese Dandakáranja.

Překlad

Dále Pán přišel do Dhanus-tírthy, kde se vykoupal v řece Nirvindhja, a poté šel k hoře Rišjamúku a odtud do Dandakáranji.

Význam

Podle některých názorů je Rišjamúk horské pásmo začínající u vesnice Hámpi-grámu v okrese Bélári. Toto pohoří začíná u břehů řeky Tungabhadra, jež postupně teče až do státu Haidarábád. Podle jiných názorů stojí tato hora v Madhjapradéši a v současnosti se jmenuje Rámpa. Dandakáranja je rozsáhlé území začínající na sever od Khándéše a přes Násik a Áurangábád se rozprostírá až k jižnímu Ahmadnagaru. Touto oblastí protéká řeka Gódávarí a nachází se zde velký les, ve kterém žil Pán Rāmacandra.

Verš

‘saptatāla-vṛkṣa’ dekhe kānana-bhitara
ati vṛddha, ati sthūla, ati uccatara

Synonyma

sapta-tāla-vṛkṣa — sedm palem; dekhe — vidí; kānana bhitara — v lese; ati vṛddha — velmi starých; ati sthūla — velmi mohutných; ati uccatara — velmi vysokých.

Překlad

V lese Dandakáranja navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu místo nazývané Saptatála, kde stálo sedm velmi starých, mohutných a vysokých palem.

Význam

O Saptatále je zmínka v Rāmāyaṇě, v jedenácté a dvanácté kapitole části Kiṣkindhyā.

Verš

saptatāla dekhi’ prabhu āliṅgana kaila
saśarīre saptatāla vaikuṇṭhe calila

Synonyma

sapta-tāla dekhi' — když těch sedm palem uviděl; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; āliṅgana kaila — objal; sa-śarīre — s jejich těly; sapta-tāla — těch sedm palem; vaikuṇṭhe calila — vrátilo se na Vaikuṇṭhaloku.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl těchto sedm palem, hned je objal. Palmy se následkem toho vrátily na Vaikuṇṭhaloku, do duchovního světa.

Verš

śūnya-sthala dekhi’ lokera haila camatkāra
loke kahe, e sannyāsī — rāma-avatāra

Synonyma

śūnya-sthala — prázdné místo; dekhi' — když viděli; lokera — lidí; haila — byl; camatkāra — úžas; loke kahe — všichni lidé začali říkat; e sannyāsī — tento sannyāsī; rāma-avatāra — inkarnace Pána Rāmacandry.

Překlad

Když těchto sedm palem odešlo na Vaikuṇṭhu, všichni se divili, že zmizely. Tehdy lidé začali říkat: „Tento sannyāsī, Śrī Caitanya Mahāprabhu, je jistě inkarnace Pána Rāmacandry.“

Verš

saśarīre tāla gela śrī-vaikuṇṭha-dhāma
aiche śakti kāra haya, vinā eka rāma

Synonyma

sa-śarīre — s hmotným tělem; tāla — palmy; gela — odešly; śrī-vaikuṇṭha-dhāma — do duchovního království, známého jako Vaikuṇṭha; aiche — takovou; śakti — moc; kāra — jehož; haya — je; vinā — bez; eka — jedině; rāma — Pán Rāmacandra.

Překlad

„Jedině Pán Rāmacandra má tu moc poslat sedm palem na duchovní planety Vaikuṇṭhy.“

Verš

prabhu āsi’ kaila pampā-sarovare snāna
pañcavaṭī āsi, tāhāṅ karila viśrāma

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āsi' — když přišel; kaila — vykonal; pampā-sarovare — v jezeře Pampa; snāna — koupel; pañcavaṭī āsi — po příchodu do Paňčavatí; tāhāṅ — tam; karila — učinil; viśrāma — odpočinek.

Překlad

Nakonec Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel k jezeru Pampa a vykoupal se tam. Potom pokračoval do Paňčavatí, kde si odpočinul.

Význam

Podle některých se v minulosti řece Tungabhadra říkalo Pamba. Podle jiných bylo hlavní město tamního státu, Vidžaja-nagar, známé jako Pampatírtha, a ještě jiní říkají, že Pampa-saróvara je jezero nedaleko Anágundi směrem na Haidarábád. Tam také protéká Tungabhadra. O jezeru Pampa-saróvara existuje mnoho různých názorů.

Verš

nāsike tryambaka dekhi’ gelā brahmagiri
kuśāvarte āilā yāhāṅ janmilā godāvarī

Synonyma

nāsike — na posvátném místě Násiku; tryambaka — božstva Pána Śivy; dekhi' — po zhlédnutí; gelā — šel; brahmagiri — na místo zvané Brahmagiri; kuśāvarte āilā — potom přišel na posvátné místo zvané Kušávarta; yāhāṅ — kde; janmilā — narodila se; godāvarī — řeka Gódávarí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále navštívil Násik, kde zhlédl božstvo Tryambaky (Pāna Śivy), a potom se vydal k Brahmagiri a do Kušávarty, kde pramení řeka Gódávarí.

Význam

Kušávarta se nachází v Sahjádri na Západním ghátu, což je nedaleko posvátného místa Násiku, ale podle některých se nacházela v údolí pohoří Vindhja.

Verš

sapta godāvarī āilā kari’ tīrtha bahutara
punarapi āilā prabhu vidyānagara

Synonyma

sapta godāvarī — na místo zvané Sapta-gódávarí; āilā — přišel; kari' tīrtha bahutara — poté, co navštívil různá svatá místa; punar-api — znovu; āilā — přišel zpátky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vidyānagara — na místo, kde se setkal s Rāmānandou Rāyem.

Překlad

Po návštěvě mnoha dalších posvátných míst Pán odešel do Sapta-gódávarí a nakonec se vrátil do Vidjánagaru.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu takto putoval od pramene řeky Gódávarí, až došel k severní hranici státu Haidarábád a nakonec dospěl do státu Kalinga.

Verš

rāmānanda rāya śuni’ prabhura āgamana
ānande āsiyā kaila prabhu-saha milana

Synonyma

rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; śuni' — když uslyšel; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; āgamana — návrat; ānande — s velkou radostí; āsiyā — přišel a; kaila — učinil; prabhu-saha — s Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; milana — setkání.

Překlad

Jakmile se Rāmānanda Rāya doslechl, že se vrátil Śrī Caitanya Mahāprabhu, nesmírně se zaradoval a ihned Ho šel navštívit.

Verš

daṇḍavat hañā paḍe caraṇe dhariyā
āliṅgana kaila prabhu tāṅre uṭhāñā

Synonyma

daṇḍavat hañā — jako tyč; paḍe — padl; caraṇe — lotosové nohy; dhariyā — držící; āliṅgana — objetí; kaila — učinil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; uṭhāñā — poté, co zvedl.

Překlad

Rāmānanda Rāya padl na zem a dotkl se lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán ho okamžitě zvedl a obejmul.

Verš

dui jane premāveśe karena krandana
premānande śithila haila duṅhākāra mana

Synonyma

dui jane — oba; prema-āveśe — v extázi lásky; karena — činí; krandana — pláč; prema-ānande — v extázi lásky; śithila haila — uvolnily se; duṅhākāra — obou; mana — mysli.

Překlad

Oba začali plakat ve velké extázi lásky a jejich mysli se uvolnily.

Verš

kata-kṣaṇe dui janā susthira hañā
nānā iṣṭa-goṣṭhī kare ekatra vasiyā

Synonyma

kata-kṣaṇe — po nějaké době; dui — dva; janā — lidé; su-sthira hañā — když se uklidnili; nānā — různé; iṣṭa-goṣṭhī — rozhovory; kare — vedou; ekatra — spolu; vasiyā — sedící.

Překlad

Po nějaké době se uklidnili a posadili se, aby hovořili o různých námětech.

Verš

tīrtha-yātrā-kathā prabhu sakala kahilā
karnāmṛta, brahma-saṁhitā, — dui puṅthi dilā

Synonyma

tīrtha-yātrā-kathā — témata týkající se Jeho poutní cesty; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; sakala kahilā — popsal vše; karṇāmṛta — kniha s názvem Kṛṣṇa-karṇāmṛta; brahma-saṁhitā — kniha s názvem Brahma-saṁhitā; dui — dvě; puṅthi — písma; dilā — předal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Rāmānandovi Rāyovi zevrubně popsal svou poutní cestu na svatá místa a pověděl mu také, jak získal dvě knihy, Kṛṣṇa-karṇāmṛtu a Brahma-saṁhitu. Obě dal Rāmānandovi Rāyovi.

Verš

prabhu kahe, — tumi yei siddhānta kahile
ei dui puṅthi sei saba sākṣī dile

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; tumi — ty; yei — jakýkoliv; siddhānta — závěr; kahile — řekl jsi; ei dui — tyto dvě; puṅthi — knihy; sei — to; saba — vše; sākṣī — důkaz; dile — daly.

Překlad

Pán prohlásil: „Tyto dvě knihy potvrzují vše, co jsi Mi řekl o oddané službě.“

Verš

rāyera ānanda haila pustaka pāiyā
prabhu-saha āsvādila, rākhila likhiyā

Synonyma

rāyera — Rāmānandy Rāye; ānanda — štěstí; haila — bylo; pustaka pāiyā — když dostal tyto dvě knihy; prabhu-saha — s Pánem; āsvādila — vychutnával; rākhila — ponechal si; likhiyā — po napsání.

Překlad

Rāmānanda Rāya byl velice šťastný, že tyto knihy má. Spolu s Pánem si vychutnával jejich obsah a obě dvě si opsal.

Verš

‘gosāñi āilā’ grāme haila kolāhala
prabhuke dekhite loka āila sakala

Synonyma

gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — vrátil se; grāme — ve vesnici; haila — byl; kolāhala — rozruch; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — zhlédnout; loka — lidé; āila — přišli; sakala — všichni.

Překlad

Po Vidjánagaru se rozšířila zpráva o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua a všichni přišli, aby Ho mohli znovu spatřit.

Verš

loka dehki’ rāmānanda gelā nija-ghare
madhyāhne uṭhilā prabhu bhikṣā karibāre

Synonyma

loka dekhi' — když viděl lidi; rāmānanda — Rāya Rāmānanda; gelā — odešel; nija-ghare — do svého domu; madhyāhne — v poledne; uṭhilā prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal; bhikṣā karibāre — aby poobědval.

Překlad

Když Śrī Rāmānanda Rāya viděl lidi, kteří se tam shromáždili, odešel do svého domu. Śrī Caitanya Mahāprabhu v poledne vstal, aby se naobědval.

Verš

rātri-kāle rāya punaḥ kaila āgamana
dui jane kṛṣṇa-kathāya kaila jāgaraṇa

Synonyma

rātri-kāle — v noci; rāya — Rāmānanda Rāya; punaḥ — znovu; kaila — učinil; āgamana — příchod; dui jane — ti dva; kṛṣṇa-kathāya — v rozhovorech o Kṛṣṇovi; kaila — činili; jāgaraṇa — bdění celou noc.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya se večer vrátil a hovořil s Pánem o tématech týkajících se Kṛṣṇy. Tak strávili celou noc.

Verš

dui jane kṛṣṇa-kathā kahe rātri-dine
parama-ānande gela pāṅca-sāta dine

Synonyma

dui jane — oba; kṛṣṇa-kathā — náměty o Kṛṣṇovi; kahe — mluví; rātri-dine — dnem i nocí; parama-ānande — s nesmírnou radostí; gela — strávili; pāṅca-sāta dine — pět až sedm dní.

Překlad

Rāmānanda Rāya a Śrī Caitanya Mahāprabhu spolu hovořili o Kṛṣṇovi dnem i nocí a šťastně tak prožili pět až sedm dní.

Verš

rāmānanda kahe,prabhu, tomāra ājñā pāñā
rājāke likhiluṅ āmi vinaya kariyā

Synonyma

rāmānanda kahe — Rāmānanda Rāya řekl; prabhu — můj drahý Pane; tomāra ājñā — Tvé svolení; pāñā — když jsem dostal; rājāke likhiluṅ — napsal jsem dopis králi; āmi — já; vinaya kariyā — s velkou pokorou.

Překlad

Rāmānanda Rāya řekl: „Můj drahý Pane, protože jsi mi to dovolil, napsal jsem již s velkou pokorou dopis králi.“

Verš

rājā more ājñā dila nīlācale yāite
calibāra udyoga āmi lāgiyāchi karite

Synonyma

rājā — král; more — mně; ājñā dila — dal nařízení; nīlācale yāite — jít do Džagannáth Purí; calibāra — na cestu; udyoga — přípravy; āmi — já; lāgiyāchi — začal jsem; karite — dělat.

Překlad

„Král mi přikázal, abych se vrátil do Džagannáth Purí, a nyní pro to zařizuji vše potřebné.“

Verš

prabhu kahe, — ethā mora e-nimitte āgamana
tomā lañā nīlācale kariba gamana

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ethā — sem; mora — Můj; e-nimitte — z tohoto důvodu; āgamana — návrat; tomā lañā — beroucí tě; nīlācale — do Džagannáth Purí; kariba — učiním; gamana — cestu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu na to řekl: „To je také důvod, proč jsem se vrátil. Chci tě vzít s sebou do Džagannáth Purí.“

Verš

rāya kahe,prabhu, āge cala nīlācale
mora saṅge hātī-ghoḍā, sainya-kolāhale

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; prabhu — Pane; āge cala — jdi napřed; nīlācale — do Džagannáth Purí; mora saṅge — se mnou; hātī-ghoḍā — sloni a koně; sainya — vojáci; kolāhale — velký hluk.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Můj drahý Pane, bude lepší, když se vydáš do Džagannáth Purí sám, protože se mnou půjde mnoho koní, slonů a vojáků a budou dělat velký hluk.“

Verš

dina-daśe ihā-sabāra kari’ samādhāna
tomāra pāche pāche āmi kariba prayāṇa

Synonyma

dina-daśe — do deseti dnů; ihā-sabāra — tohoto všeho; kari' samādhāna — po zařízení; tomāra — Tebou; pāche pāche — za; āmi — já; kariba — učiním; prayāṇa — cestu.

Překlad

„Během deseti dnů zařídím vše potřebné a potom se neprodleně vydám do Níláčaly za Tebou.“

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre āsite ājñā diyā
nīlācale calilā prabhu ānandita hañā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; āsite — přijít; ājñā diyā — poté, co dal nařízení; nīlācale — do Džagannáth Purí; calilā — odešel; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ānandita hañā — s velkou radostí.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil Rāmānandovi Rāyovi, aby přišel do Níláčaly, vydal se s velkou radostí na cestu do Džagannáth Purí.

Verš

yei pathe pūrve prabhu kailā āgamana
sei pathe calilā dekhi, sarva vaiṣṇava-gaṇa

Synonyma

yei pathe — cestou, kterou; pūrve — předtím; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā āgamana — přišel; sei pathe — touto cestou; calilā — odešel; dekhi — vidící; sarva — všichni; vaiṣṇava-gaṇa — vaiṣṇavové.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel nazpátek stejnou cestou, po které původně do Vidjánagaru přišel, a všichni vaiṣṇavové po cestě Ho znovu spatřili.

Verš

yāhāṅ yāya, loka uṭhe hari-dhvani kari’
dekhi’ ānandita-mana hailā gaurahari

Synonyma

yāhāṅ yāya — kamkoliv jde; loka uṭhe — lidé vstávají; hari-dhvani kari' — zpívající svaté jméno, Hare Kṛṣṇa mantru; dekhi' — když viděl; ānandita — šťastným; mana — v mysli; hailā — stal se; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Všude, kam Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel, se zpívalo svaté jméno Śrī Hariho. Když to Pán viděl, měl z toho velkou radost.

Verš

ālālanāthe āsi’ kṛṣṇadāse pāṭhāila
nityānanda-ādi nija-gaṇe bolāila

Synonyma

ālālanāthe — do Álálanáthu; āsi' — když přišel; kṛṣṇadāse — Kṛṣṇadāse, svého sluhu; pāṭhāila — poslal napřed; nityānanda — Pána Nityānandu; ādi — a ostatní; nija-gaṇe — osobní společníky; bolāila — zavolal.

Překlad

Po příchodu do Álálanáthu Pán poslal svého sluhu Kṛṣṇadāse napřed, aby zavolal Nityānandu Prabhua a ostatní osobní společníky.

Verš

prabhura āgamana śuni’ nityānanda rāya
uṭhiyā calilā, preme theha nāhi pāya

Synonyma

prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; āgamana — příchod; śuni' — když uslyšel; nityānanda rāya — Pán Nityānanda; uṭhiyā calilā — vstal a vydal se; preme — ve velké extázi; theha — trpělivost; nāhi pāya — nezískal.

Překlad

Jakmile se Nityānanda Prabhu dozvěděl o příchodu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, okamžitě vstal a vydal se Mu naproti. Ve své velké extázi byl velmi netrpělivý.

Verš

jagadānanda, dāmodara-paṇḍita, mukunda
nāciyā calilā, dehe nā dhare ānanda

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda; dāmodara-paṇḍita — Dāmodara Paṇḍita; mukunda — Mukunda; nāciyā — s tancem; calilā — odešli; dehe — tělo; dhare — neudrží; ānanda — štěstí.

Překlad

Śrī Nityānanda Rāya, Jagadānanda, Dāmodara Paṇḍita i Mukunda prožívali extatickou radost, a proto cestou na setkání s Pánem tančili.

Verš

gopīnāthācārya calilā ānandita hañā
prabhure mililā sabe pathe lāg pāñā

Synonyma

gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; calilā — odešel; ānandita — plný štěstí; hañā — jsoucí; prabhure — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkali; sabe — všichni; pathe — po cestě; lāg — setkání; pāñā — dostali.

Překlad

Gopīnātha Ācārya šel také s nesmírně radostnou náladou. Všichni se vydali Pánu naproti a na cestě se s Ním konečně setkali.

Verš

prabhu premāveśe sabāya kaila āliṅgana
premāveśe sabe kare ānanda-krandana

Synonyma

prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema-āveśe — v extázi lásky; sabāya — všechny; kaila āliṅgana — objal; prema-āveśe — v extázi lásky; sabe kare — všichni činili; ānanda-krandana — naříkání radostí.

Překlad

I Pán byl plný extatické lásky a každého objal. Všichni z lásky blaženě plakali.

Verš

sārvabhauma bhaṭṭācārya ānande calilā
samudrera tīre āsi’ prabhure mililā

Synonyma

sārvabhauma bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ānande — s radostí; calilā — šel; samudrera tīre — na pláž u oceánu; āsi' — když přišel; prabhure mililā — potkal Pána.

Překlad

Také Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se s velkou radostí vydal Pána přivítat. Setkal se s Ním na pláži u oceánu.

Verš

sārvabhauma mahāprabhura paḍilā caraṇe
prabhu tāṅre uṭhāñā kaila āliṅgane

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; mahāprabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; paḍilā — padl; caraṇe — u nohou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; uṭhāñā — poté, co zvedl; kaila āliṅgane — objal.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya padl k lotosovým nohám Pána a Pán jej zvedl a objal.

Verš

premāveśe sārvabhauma karilā rodane
sabā-saṅge āilā prabhu īśvara-daraśane

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; sārvabhauma — Sārvabhauma; karilā rodane — plakal; sabā-saṅge — se všemi; āilā — přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īśvara-daraśane — navštívit Jagannāthův chrám.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya plakal ve velké extázi lásky. Pán pak šel v doprovodu všech navštívit Jagannāthův chrám.

Verš

jagannātha-daraśana premāveśe kaila
kampa-sveda-pulakāśrute śarīra bhāsila

Synonyma

jagannātha-daraśana — návštěva u Pána Jagannātha; prema-āveśe — v extázi lásky; kaila — způsobila; kampa — třesení; sveda — pocení; pulaka — jásot; aśrute — se slzami; śarīra — celé tělo; bhāsila — bylo zaplavené.

Překlad

Díky extázi lásky zakoušené při návštěvě Pána Jagannātha zmítaly tělem Śrī Caitanyi Mahāprabhua záplavy třesu, pocení, slz a radosti.

Verš

bahu nṛtya-gīta kaila premāviṣṭa hañā
pāṇḍā-pāla āila sabe mālā-prasāda lañā

Synonyma

bahu — hodně; nṛtya-gīta — tance a zpěvu; kaila — činil; prema-āviṣṭa — pohroužený v extázi lásky; hañā — jsoucí; pāṇḍā-pāla — kněží a služebníci; āila — přišli; sabe — všichni; mālā-prasāda — girlandu a zbytky jídla Pána Jagannātha; lañā — nabízející.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi lásky tančil a zpíval. Tehdy přišli všichni kněží a služebníci, aby Mu dali girlandu a zbytky jídla Pána Jagannātha.

Význam

Kněží, kteří slouží Pánu Jagannāthovi, se nazývají pāṇḍové či paṇḍitové a jsou to brāhmaṇové. Služebníci, kteří se starají o vnější záležitosti chrámu, se nazývají pālové. Za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přišli všichni společně.

Verš

mālā-prasāda pāñā prabhu susthira ha-ilā
jagannāthera sevaka saba ānande mililā

Synonyma

mālā-prasāda — girlandu a prasādam; pāñā — když dostal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; su-sthira ha-ilā — uklidnil se; jagannāthera — Pána Jagannātha; sevaka — služebníci; saba — všichni; ānande mililā — šťastně se s Ním setkali.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se po obdržení girlandy a prasādam Pána Jagannātha uklidnil. Všichni služebníci Pána Jagannātha měli velkou radost, že se s Ním setkali.

Verš

kāśī-miśra āsi’ prabhura paḍilā caraṇe
mānya kari’ prabhu tāṅre kaila āliṅgane

Synonyma

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; āsi' — když přišel; prabhura — Pánových; paḍilā — padl; caraṇe — u nohou; mānya kari' — s velkou úctou; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; kaila — učinil; āliṅgane — objetí.

Překlad

Potom přišel Kāśī Miśra, padl u lotosových nohou Pána a Pán jej s úctou objal.

Verš

prabhu lañā sārvabhauma nija-ghare gelā
mora ghare bhikṣā bali’ nimantraṇa kailā

Synonyma

prabhu lañā — beroucí Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; nija-ghare — do svého domu; gelā — šel; mora — mém; ghare — v domě; bhikṣā — oběd; bali' — říkající; nimantraṇa kailā — pozval.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya poté vedl Pána k sobě domů a pozval Ho slovy: „Dnes bude oběd u mne doma.“

Verš

divya mahā-prasāda aneka ānāila
pīṭhā-pānā ādi jagannātha ye khāila

Synonyma

divya — velmi dobré; mahā-prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; aneka — různé; ānāila — přinesl; pīṭhā-pānā ādi — koláče a svařené mléko; jagannātha — Pán Jagannātha; ye — které; khāila — jedl.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya přinesl různé druhy zbytků jídel Pána Jagannātha včetně všech druhů koláčů a jídel ze svařeného mléka.

Verš

madhyāhna karilā prabhu nija-gaṇa lañā
sārvabhauma-ghare bhikṣā karilā āsiyā

Synonyma

madhyāhna — oběd v poledne; karilā — učinil; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-gaṇa lañā — v doprovodu osobních společníků; sārvabhauma-ghare — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; bhikṣā — oběd; karilā — vykonal; āsiyā — poté, co přišel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel v doprovodu všech svých společníků do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi a naobědval se tam.

Verš

bhikṣā karāñā tāṅre karāila śayana
āpane sārvabhauma kare pāda-saṁvāhana

Synonyma

bhikṣā karāñā — po obědě; tāṅre — Jeho; karāila śayana — uložil k odpočinku; āpane — osobně; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — provádí; pāda-saṁvāhana — masáž nohou.

Překlad

Poté, co dal Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi najíst, uložil Ho k odpočinku a sám začal masírovat Pánovy nohy.

Verš

prabhu tāṅre pāṭhāila bhojana karite
sei rātri tāṅra ghare rahilā tāṅra prīte

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; pāṭhāila — poslal; bhojana karite — sníst oběd; sei rātri — té noci; tāṅra ghare — v jeho domě; rahilā — zůstal; tāṅra prīte — aby ho potěšil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak poslal Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu sníst oběd, a aby ho potěšil, zůstal tu noc v jeho domě.

Verš

sārvabhauma-saṅge āra lañā nija-gaṇa
tīrtha-yātrā-kathā kahi’ kaila jāgaraṇa

Synonyma

sārvabhauma-saṅge — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; āra — a; lañā nija-gaṇa — beroucí své společníky; tīrtha-yātrā-kathā — o poutní cestě; kahi' — když vyprávěl; kaila — činili; jāgaraṇa — bdění celou noc.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal u Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi i se svými osobními společníky. Všichni byli celou noc vzhůru, zatímco Pán vyprávěl o své poutní cestě.

Verš

prabhu kahe, — eta tīrtha kailuṅ paryaṭana
tomā-sama vaiṣṇava nā dekhiluṅ eka-jana

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eta tīrtha — na tolik posvátných míst; kailuṅ paryaṭana — cestoval jsem; tomā-sama — jako jsi ty; vaiṣṇava — oddaného; — ne; dekhiluṅ — viděl jsem; eka-jana — jediného.

Překlad

Pán řekl Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi: „Navštívil jsem mnoho svatých míst, ale nikde se Mi nepodařilo najít tak dobrého vaiṣṇavu, jako jsi ty.“

Verš

eka rāmānanda rāya bahu sukha dila
bhaṭṭa kahe, — ei lāgi’ milite kahila

Synonyma

eka — jeden; rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; bahu sukha — mnoho radosti; dila — dal; bhaṭṭa kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; ei lāgi' — z toho důvodu; milite — setkat se; kahila — jsem požádal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Rozhovory s Rāmānandou Rāyem Mi udělaly velkou radost.“

Význam

Bhaṭṭācārya odpověděl: „Proto jsem Tě žádal, aby ses s ním setkal.“

Ve Śrī Caitanya-candrodayi (na začátku osmého dějství) Śrī Caitanya Mahāprabhu říká: „Sārvabhaumo, prošel jsem mnoho svatých míst, ale nikde jsem nemohl najít tak dobrého vaiṣṇavu, jako jsi ty. Musím však uznat, že Rāmānanda Rāya je úžasný.“

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpovídá: „Proto jsem Tě, můj Pane, žádal, abys ho navštívil.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu na to říká: „Na těchto posvátných místech samozřejmě pobývá mnoho vaiṣṇavů a většina z nich uctívá Pána Nārāyaṇa. Tattvavādī také uctívají Lakṣmī-Nārāyaṇa, ale nepatří k čistým vaiṣṇavům. Je mnoho těch, kdo uctívají Pána Śivu, a je také mnoho ateistů. Bez ohledu na to, Můj drahý Bhaṭṭācāryo, Mě nesmírně těší Rāmānanda Rāya a jeho názory.“

Verš

tīrtha-yātrā-kathā ei kailuṅ samāpana
saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya varṇana

Synonyma

tīrtha-yātrā-kathā — vyprávění o poutní cestě; ei — toto; kailuṅ samāpana — dokončil jsem; saṅkṣepe kahiluṅ — v krátkosti jsem popsal; vistāra — obšírně; yāya varṇana — není možné popsat.

Překlad

Takto jsem ukončil stručné vyprávění o poutní cestě Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Obšírně ji popsat není možné.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura podotýká, že ačkoliv je v 74. verši této kapitoly uvedeno, že Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil chrám Śiyālī-bhairavī, ve skutečnosti navštívil v Šijálí chrám Śrī Bhū-varāhy. Nedaleko Šijálí a Čidámbaram stojí chrám zvaný Śrī Muṣṇam, ve kterém sídlí Božstvo Śrī Bhū-varāhy. V oblasti Čidámbaram leží okres Jižní Arkád a v něm se nachází město Šijálí. Nedaleko odtud je chrám Śrī Bhū-varāhadevy, nikoliv Bhairavī-devī. To je závěr Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura.

Verš

ananta caitanya-līlā kahite nā jāni
lobhe lajjā khāñā tāra kari ṭānāṭāni

Synonyma

ananta — neomezené; caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; kahite — vykládat; jāni — nedovedu; lobhe — z chamtivosti; lajjā khāñā — ztrácející stud; tāra — o nich; kari — činím; ṭānāṭāni — pouze pokus.

Překlad

Zábavy Pána Caitanyi jsou neomezené. Nikdo nedokáže náležitě popsat Jeho činnosti, ale já se o to z chamtivosti snažím. To jen ukazuje, jak jsem nestydatý.

Verš

prabhura tīrtha-yātrā-kathā śune yei jana
caitanya-caraṇe pāya gāḍha prema-dhana

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tīrtha-yātrā — putování po svatých poutních místech; kathā — vyprávění o; śune — poslouchá; yei — která; jana — osoba; caitanya-caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāya — dostane; gāḍha — hluboké; prema-dhana — bohatství extatické lásky.

Překlad

Každý, kdo naslouchá o poutní cestě Śrī Caitanyi Mahāprabhua na různá posvátná místa, získá bohatství hluboké extatické lásky.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura uvádí: „Impersonalisté si skrze své přímé smyslové vjemy představují nějaké podoby Absolutní Pravdy a tyto vymyšlené podoby uctívají, ale ani Śrīmad-Bhāgavatam, ani Śrī Caitanya Mahāprabhu takovému uctívání prováděnému pro uspokojení smyslů nepřikládají žádný duchovní význam.“ Māyāvādī si představují, že jsou Nejvyšším. Myslí si, že Nejvyšší nemá osobní podobu a že všechny Jeho podoby jsou pouze přeludy či vzdušné zámky. Māyāvādī i ti, kdo si vymýšlejí podoby Boha, jsou svedení. Podle nich je uctívání Božstva nebo jakékoliv jiné podoby Pána výsledkem iluze podmíněné duše. Śrī Caitanya Mahāprabhu však svou filosofií acintya-bhedābheda-tattva potvrzuje závěry Śrīmad-Bhāgavatamu. Tato filosofie říká, že Nejvyšší Pán je se svým stvořením zároveň totožný a zároveň se od něho liší. Jedná se jinými slovy o jednotu v různorodosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu tak dokázal neschopnost těch, kdo jednají pro plody svých činností, spekulujících empirických filosofů a mystických yogīch. Realizace takových lidí jsou pouhou ztrátou času a energie.

Aby šel příkladem, Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně navštívil chrámy na různých svatých místech. Kamkoliv přišel, všude projevoval svou extatickou lásku k Nejvyšší Osobnosti Božství. Když vaiṣṇava navštíví chrám nějakého poloboha, vidí ho jinak než impersonalisté a māyāvādī. To potvrzuje Brahma-saṁhitā. Pokud chrám, například Pána Śivy, navštíví vaiṣṇava, je to jiné, než když ho navštíví neoddaný. Neoddaný považuje božstvo Pána Śivy za pomyslnou podobu, protože v konečném smyslu považuje Nejvyšší Absolutní Pravdu za prázdnotu. Vaiṣṇava však vidí, že Pán Śiva je s Nejvyšším Pánem totožný, a zároveň se od Něho liší. V této souvislosti se uvádí příklad mléka a jogurtu. Jogurt není ve skutečnosti nic jiného než mléko, ale zároveň to mléko není. Je s mlékem totožný, a přitom se od něho liší. To je filosofie Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pán Kṛṣṇa ji potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.4):

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
mat-sthāni sarva-bhūtāni
na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ

„Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem. Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já nejsem v nich.“

Absolutní Pravda, Bůh, je vším, ale to neznamená, že všechno je Bůh. To je důvod, proč Śrī Caitanya Mahāprabhu i Jeho následovníci navštěvovali chrámy různých polobohů, ale nevnímali je stejně jako impersonalisté. Každý by měl následovat příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua a navštěvovat všechny chrámy. Světští sahajiyové se někdy domnívají, že gopī navštívily chrám Kātyāyanī stejně, jako když chrám Devī navštěvují materialisté. Gopī se však ke Kātyāyanī modlily, aby jim dala Kṛṣṇu za manžela, kdežto materialisté navštěvují chrám Kātyāyanī pro hmotný zisk. To je rozdíl mezi návštěvou vaiṣṇavy a neoddaného.

Takzvaní logikové vůbec nechápou, jak funguje učednická posloupnost, a předkládají teorii pañcopāsany, kde člověk uctívá pět božstev: Viṣṇua, Śivu, Durgu, boha Slunce a Ganeśe. V tomto pojetí si impersonalisté představují jedno z těchto pěti božstev jako svrchované a ostatní zavrhují. Śrī Caitanya Mahāprabhu ani vaiṣṇavové nepřijímají tuto filosofickou spekulaci, která není ničím jiným než modloslužebnictvím. Toto imaginární uctívání božstev se nedávno přetvořilo v māyāvādský impersonalismus. Kvůli nedostatku vědomí Kṛṣṇy jsou lidé klamáni māyāvādskou filosofií, a tak se z nich někdy stávají přesvědčení ateisté. Śrī Caitanya Mahāprabhu však zavedl metodu seberealizace svým vlastním osobním chováním. Jak je uvedeno v Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 8.274):

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

„Vaiṣṇava nikdy nevidí hmotnou podobu věcí, ať jsou pohyblivé, či nehybné, ale všude, kam se podívá, vidí energii Nejvyšší Osobnosti Božství, a tak si okamžitě vzpomene na transcendentální podobu Pána.“

Verš

caitanya-carita śuna śraddhā-bhakti kari’
mātsarya chāḍiyā mukhe bala ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

caitanya-carita — činnosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śuna — poslouchejte; śraddhā — víru; bhakti — oddanost; kari' — přijímající; mātsarya — závist; chāḍiyā — zavrhující; mukhe — ústy; bala — říkejte; hari hari — svaté jméno Pána (Hari, Hari).

Překlad

Naslouchejte prosím transcendentálním zábavám Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua s plnou vírou a oddaností. Vzdejte se závisti vůči Pánu a všichni zpívejte Pánovo svaté jméno, Hari.

Verš

ei kali-kāle āra nāhi kona dharma
vaiṣṇava, vaiṣṇava-śāstra, ei kahe marma

Synonyma

ei kali-kāle — v tomto věku Kali; āra — jiná; nāhi — není; kona — jakákoliv; dharma — náboženská zásada; vaiṣṇava — oddaný; vaiṣṇava-śāstra — písmo o oddanosti; ei kahe marma — to je význam.

Překlad

V tomto věku Kali neexistují žádné jiné ryzí náboženské zásady než ty, které stanoví oddaní vaiṣṇavové a vaiṣṇavská písma. To je podstata všeho.

Význam

Člověk musí mít pevnou víru v proces oddané služby a písma, která ho podporují. Ten, kdo naslouchá o činnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua s touto vírou, se může zbavit závisti. Pro takové nezávistivé osoby (nirmatsarāṇāṁ satām) je určen Śrīmad-Bhāgavatam. V tomto věku by člověk neměl být závistivý vůči hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale měl by zpívat svatá jména Hari a Kṛṣṇa, neboli mahā-mantru. To je podstatou věčného náboženství, známého jako sanātana-dharma. Slovo vaiṣṇava v tomto verši poukazuje na čistého oddaného, plně realizovanou duši, a slovo vaiṣṇava-śāstra označuje śruti neboli Védy, které jsou označovány jako śabda-pramāṇa, důkaz v podobě transcendentálního zvuku. Přísní následovníci védské literatury, kteří zpívají svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství, budou pravou součástí transcendentální učednické posloupnosti. Ti, kdo chtějí dosáhnout konečného cíle života, musí následovat tuto zásadu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.19.17) se uvádí:

śrutiḥ pratyakṣam aitihyam
anumānaṁ catuṣṭayam
pramāṇeṣv anavasthānād
vikalpāt sa virajyate

„Védská literatura, přímé vnímání, historie a hypotézy jsou čtyři druhy důkazů. Každý, kdo chce realizovat Absolutní Pravdu, by se měl držet těchto zásad.“

Verš

caitanya-candrera līlā — agādha, gambhīra
praveśa karite nāri, — sparśi rahi’ tīra

Synonyma

caitanya-candrera līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; agādha — bezmezné; gambhīra — hluboké; praveśa karite — vstoupit do; nāri — nejsem schopen; sparśi — dotýkám se; rahi' tīra — stojící na břehu.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jako bezedný oceán, do kterého nejsem schopen vstoupit. Stojím na břehu a pouze se dotýkám jeho vody.

Verš

caitanya-carita śraddhāya śune yei jana
yateka vicāre, tata pāya prema-dhana

Synonyma

caitanya-carita — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śraddhāya — s vírou; śune — poslouchá; yei jana — ten, kdo; yateka vicāre — podle toho, jak dalece je analyticky studuje; tata — do té míry; pāya — dostane; prema-dhana — bohatství extatické lásky.

Překlad

Čím více někdo s vírou naslouchá zábavám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a analyticky je studuje, tím více získá extatického bohatství lásky k Bohu.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Autor jako obvykle uzavírá kapitolu pronášením jmen Śrī Rūpy a Raghunātha a opět se umisťuje k jejich lotosovým nohám.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující putování Śrī Caitanyi Mahāprabhua po mnoha posvátných místech jižní Indie.