Skip to main content

Text 174

Text 174

Verš

Text

paramānanda purī tabe calilā nīlācale
mahāprabhu cali cali āilā śrī-śaile
paramānanda purī tabe calilā nīlācale
mahāprabhu cali cali āilā śrī-śaile

Synonyma

Synonyms

paramānanda purī — Paramānanda Purī; tabe — potom; calilā nīlācale — odešel do Džagannáth Purí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali cali — kráčející; āilā — došel; śrī-śaile — do Šrí Šaily.

paramānanda purī — Paramānanda Purī; tabe — then; calilā nīlācale — departed for Jagannātha Purī; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali cali — walking; āilā — came; śrī-śaile — to Śrī Śaila.

Překlad

Translation

Paramānanda Purī tedy odešel do Džagannáth Purí a Śrī Caitanya Mahāprabhu se vydal do Šrí Šaily.

Thus Paramānanda Purī started for Jagannātha Purī, and Śrī Caitanya Mahāprabhu began walking toward Śrī Śaila.

Význam

Purport

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává: „Na kterou Šrí Šailu Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī poukazuje, není zcela jasné. Žádný Mallikārjunův chrám v této oblasti není, protože zde nemůže být Šrí Šaila ležící v okrese Dhárvád. Tato Šrí Šaila se nachází na jižní straně Bélgáonu a tam také stojí chrám Śivy jako Mallikārjuny (viz verš 15 této kapitoly). Je řečeno, že na této hoře žil Pán Śiva s Devī a také Pán Brahmā se všemi polobohy.“

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura remarks, “Which Śrī Śaila is being indicated by Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī is not clearly understood. There is no temple of Mallikārjuna in this area because the Śrī Śaila located in the district of Dhārwād cannot possibly be there. That Śrī Śaila is on the southern side of Belgaum, and the Śiva temple of Mallikārjuna is located there. (Refer to text 15 of this chapter.) It is said that on that hill Lord Śiva lived with Devī. Also, Lord Brahmā lived there with all the demigods.”