Skip to main content

KAPITOLA SEDMÁ

Pán se vydává na pouť po jižní Indii

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi shrnuje sedmou kapitolu takto: Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal stav odříkání v měsíci Māgha (leden–únor) a v měsíci Phālguna (únor–březen) odešel do Džagannáth Purí. V měsíci Phālguna se také zúčastnil slavnosti Dola-yātrā a v měsíci Caitra osvobodil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu. V měsíci Vaiśākha zahájil svoji pouť po jižní Indii. Původně chtěl po jižní Indii cestovat sám, ale Śrī Nityānanda Prabhu Mu dal s sebou brāhmaṇského pomocníka Kṛṣṇadāse. Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydával na cestu, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Mu věnoval čtyři sady oblečení a požádal Ho, aby navštívil Rāmānandu Rāye, který tehdy sídlil na břehu řeky Gódávarí. Nityānanda Prabhu a další oddaní Pána doprovázeli až do Álálanáthu, ale tam se Pán Caitanya se všemi rozloučil a dál šel jenom s brāhmaṇou Kṛṣṇadāsem. Cestou začal zpívat mantru „kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa he“. V jakékoli vesnici, kde přenocoval, žádal každého, kdo Ho přišel navštívit, ať šíří hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Poté, co ukončil kázání v jedné vesnici, šel zvětšovat počet oddaných do dalších vesnic. Tak dorazil až do Kúrma-sthánu. Tam udělil svou bezpříčinnou milost brāhmaṇovi Kūrmovi a jiného brāhmaṇu, Vāsudevu, vyléčil z lepry. Po vyléčení tohoto malomocného brāhmaṇy dostal Śrī Caitanya Mahāprabhu jméno Vāsudevāmṛta-prada, což znamená „ten, kdo dal nektar malomocnému Vāsudevovi“.

Verš

dhanyaṁ taṁ naumi caitanyaṁ
vāsudevaṁ dayārdra-dhī
naṣṭa-kuṣṭhaṁ rūpa-puṣṭaṁ
bhakti-tuṣṭaṁ cakāra yaḥ

Synonyma

dhanyam — příznivému; tam — Jemu; naumi — skládám poklony; caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vāsudevam — k brāhmaṇovi Vāsudevovi; dayā-ārdra-dhī — soucitný; naṣṭa-kuṣṭham — vyléčil z lepry; rūpa-puṣṭam — překrásného; bhakti-tuṣṭam — spokojeného v oddané službě; cakāra — udělal; yaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu se slitoval nad brāhmaṇou Vāsudevou a vyléčil ho z lepry. Proměnil ho v překrásného člověka spokojeného s oddanou službou. S úctou se klaním slavnému Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

ei-mate sārvabhaumera nistāra karila
dakṣiṇa-gamane prabhura icchā upajila

Synonyma

ei-mate — takto; sārvabhaumera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; nistāra — osvobození; karila — bylo vykonáno; dakṣiṇa-gamane — ohledně cesty do jižní Indie; prabhura — Pánova; icchā — touha; upajila — zrodila se.

Překlad

Poté, co Pán osvobodil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu, zatoužil jít kázat do jižní Indie.

Verš

māgha-śukla-pakṣe prabhu karila sannyāsa
phālgune āsiyā kaila nīlācale vāsa

Synonyma

māgha-śukla-pakṣe — během čtrnácti dnů dorůstajícího měsíce v měsíci Māgha; prabhu — Pán; karila — přijal; sannyāsa — stav odříkání; phālgune — v dalším měsíci, Phālguna; āsiyā — poté, co přišel; kaila — udělal; nīlācale — v Džagannáth Purí; vāsa — sídlo.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal stav odříkání během čtrnácti dnů dorůstajícího měsíce v měsíci Māgha. Během následujícího měsíce Phālguna odešel do Džagannáth Purí a usadil se tam.

Verš

phālgunera śeṣe dola-yātrā se dekhila
premāveśe tāṅhā bahu nṛtya-gīta kaila

Synonyma

phālgunera — měsíce Phālguna; śeṣe — na konci; dola-yātra — slavnost Dola-yātrā; se — tento; dekhila — viděl; prema-āveśe — během extáze lásky k Bohu; tāṅhā — tam; bahu — mnoho; nṛtya-gīta — zpívání a tančení; kaila — prováděl.

Překlad

Na konci měsíce Phālguna se zúčastnil slavnosti Dola-yātrā a při této příležitosti různými způsoby zpíval a tančil ve stavu extatické lásky k Bohu, jak měl ve zvyku.

Verš

caitre rahi’ kaila sārvabhauma-vimocana
vaiśākhera prathame dakṣiṇa yāite haila mana

Synonyma

caitre — v měsíci Caitra (březen-duben); rahi' — sídlící tam; kaila — učinil; sārvabhauma-vimocana — osvobození Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; vaiśākhera — v měsíci Vaiśākha; prathame — na začátku; dakṣiṇa — do jižní Indie; yāite — jít; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

V měsíci Caitra Pán za svého pobytu v Džagannáth Purí osvobodil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu a začátkem dalšího měsíce (Vaiśākha) se rozhodl jít do jižní Indie.

Verš

nija-gaṇa āni’ kahe vinaya kariyā
āliṅgana kari’ sabāya śrī-haste dhariyā
tomā-sabā jāni āmi prāṇādhika kari’
prāṇa chāḍā yāya, tomā-sabā chāḍite nā pāri

Synonyma

nija-gaṇa āni' — poté, co svolal všechny oddané; kahe — řekl; vinaya — pokoru; kariyā — projevující; āliṅgana kari' — objímající; sabāya — všechny; śrī-haste — svýma rukama; dhariyā — držící je; tomā-sabā — vás všechny; jāni — znám; āmi — Já; prāṇa-adhika — víc než svůj život; kari' — beroucí; prāṇa chāḍā — vzdát se života; yāya — je možné; tomā-sabā — vás všech; chāḍite — vzdát se; pāri — nemohu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu svolal všechny své oddané, vzal je za ruce a s pokorou jim řekl: „Jste Mi všichni dražší než Můj vlastní život. Mohu se vzdát svého života, ale vzdát se vás je pro Mě těžké.“

Verš

tumi-saba bandhu mora bandhu-kṛtya kaile
ihāṅ āni’ more jagannātha dekhāile

Synonyma

tumi-saba — vy všichni; bandhu — přátelé; mora — Mí; bandhu-kṛtya — povinnosti přítele; kaile — vykonali jste; ihāṅ — sem; āni' — když jste přivedli; more — Mně; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhāile — ukázali jste.

Překlad

„Všichni jste Moji přátelé a tím, že jste Mě přivedli sem do Džagannáth Purí a umožnili Mi zhlédnout Pána Jagannātha v chrámu, jste náležitě splnili povinnosti přátel.“

Verš

ebe sabā-sthāne muñi māgoṅ eka dāne
sabe meli’ ājñā deha, yāiba dakṣiṇe

Synonyma

ebe — nyní; sabā-sthāne — od vás všech; muñi — Já; māgoṅ — prosím; eka dāne — jeden dar; sabe meli' — všichni dohromady; ājñā deha — dejte svolení; yāiba — půjdu; dakṣiṇe — do jižní Indie.

Překlad

„Nyní vás všechny žádám o drobný milodar. Dovolte Mi prosím odejít na pouť po jižní Indii.“

Verš

viśvarūpa-uddeśe avaśya āmi yāba
ekākī yāiba, kāho saṅge nā la-iba

Synonyma

viśvarūpa-uddeśe — najít Viśvarūpu; avaśya — zajisté; āmi — Já; yāba — půjdu; ekākī — sám; yāiba — půjdu; kāho — někoho; saṅge — s sebou; — ne; la-iba — vezmu.

Překlad

„Půjdu hledat Viśvarūpu. Odpusťte Mi prosím, ale chci jít sám; nechci nikoho brát s sebou.“

Verš

setubandha haite āmi nā āsi yāvat
nīlācale tumi saba rahibe tāvat

Synonyma

setubandha — nejjižnější místo Indie; haite — ze; āmi — Já; — ne; āsi — vrátím se; yāvat — dokud; nīlācale — v Džagannáth Purí; tumi — vy; saba — všichni; rahibe — měli byste zůstat; tāvat — do té doby.

Překlad

„Vy, Moji drazí přátelé, zůstaňte tady v Džagannáth Purí, dokud se nevrátím ze Sétubandhy.“

Verš

viśvarūpa-siddhi-prāpti jānena sakala
dakṣiṇa-deśa uddhārite karena ei chala

Synonyma

viśvarūpa — Viśvarūpy; siddhi — dokonalosti; prāpti — dosažení; jānena — Pán ví; sakala — všechno; dakṣiṇa-deśa — jižní Indii; uddhārite — jen aby osvobodil; karena — činí; ei — tuto; chala — záminku.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ví vše, a tak dobře věděl, že Viśvarūpa již opustil tento svět. Musel však předstírat, že o tom neví, aby mohl odejít do jižní Indie a osvobodit tamní obyvatelstvo.

Verš

śuniyā sabāra mane haila mahā-duḥkha
niḥśabda ha-ilā, sabāra śukāila mukha

Synonyma

śuniyā — když to uslyšeli; sabāra — všech oddaných; mane — v myslích; haila — bylo; mahā-duḥkha — velké neštěstí; niḥśabda — beze slov; ha-ilā — stali se; sabāra — všech; śukāila — vyschly; mukha — tváře.

Překlad

Když oddaní slyšeli tuto zprávu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, byli velmi nešťastní a se zasmušilými tvářemi mlčeli.

Verš

nityānanda-prabhu kahe, — “aiche kaiche haya
ekākī yāibe tumi, ke ihā sahaya

Synonyma

nityānanda-prabhu kahe — Pán Nityānanda Prabhu odpověděl; aiche kaiche haya — jak je to možné; ekākī — sám; yāibe — půjdeš; tumi — Ty; ke — kdo; ihā — to; sahaya — může snést.

Překlad

Nityānanda Prabhu potom řekl: „Jak bys mohl jít sám? Kdo to může snést?“

Verš

dui-eka saṅge caluka, nā paḍa haṭha-raṅge
yāre kaha sei dui caluk tomāra saṅge

Synonyma

dui — dva; eka — nebo jeden; saṅge — s Tebou; caluk — nechť jde; — ne; paḍa — upadneš; haṭha-raṅge — do spárů zlodějů a darebáků; yāre — kohokoliv; kaha — řekneš; sei — ti; dui — dva; caluk — nechť jdou; tomāra — Tebou; saṅge — s.

Překlad

„Nech jednoho nebo dva z nás jít s Tebou; jinak bys mohl cestou padnout do spárů zlodějů a darebáků. Vyber si, koho chceš, ale dva by měli jít s Tebou.“

Verš

dakṣiṇera tīrtha-patha āmi saba jāni
āmi saṅge yāi, prabhu, ājñā deha tumi”

Synonyma

dakṣiṇera — jižní Indie; tīrtha-patha — cesty k různým poutním místům; āmi — Já; saba — všechny; jāni — znám; āmi — Já; saṅge — s Tebou; yāi — půjdu; prabhu — ó Můj Pane; ājñā — pokyn; deha — dej; tumi — Ty.

Překlad

„Já znám všechny cesty k různým poutním místům v jižní Indii. Jen Mi přikaž, a budu Tě doprovázet.“

Verš

prabhu kahe, “āmi — nartaka, tumi — sūtra-dhāra
tumi yaiche nācāo, taiche nartana āmāra

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; āmi — Já; nartaka — tanečník; tumi — Ty; sūtra-dhāra — loutkář; tumi — Ty; yaiche — jak; nācāo — učiníš, abych tančil; taiche — tak; nartana — tančení; āmāra — Moje.

Překlad

Pán odpověděl: „Já jsem jen tanečník a Ty jsi loutkář. Jak budeš tahat za provázky, tak Já budu tančit.“

Verš

sannyāsa kariyā āmi calilāṅ vṛndāvana
tumi āmā lañā āile advaita-bhavana

Synonyma

sannyāsa kariyā — po přijetí stavu odříkání; āmi — Já; calilāṅ — šel jsem; vṛndāvana — do Vrindávanu; tumi — Ty; āmā — Mě; lañā — beroucí; āile — šel jsi; advaita-bhavana — do domu Advaity Prabhua.

Překlad

„Po přijetí sannyāsu jsem chtěl jít do Vrindávanu, ale Ty jsi Mě místo toho přivedl do domu Advaity Prabhua.“

Verš

nīlācala āsite pathe bhāṅgilā mora daṇḍa
tomā-sabāra gāḍha-snehe āmāra kārya-bhaṅga

Synonyma

nīlācala — do Džagannáth Purí; āsite — během pouti; pathe — na cestě; bhāṅgilā — zlomil jsi; mora — Moji; daṇḍa — tyč sannyāsīho; tomā-sabāra — vás všech; gāḍha-snehe — díky hluboké náklonnosti; āmāra — Mých; kārya-bhaṅga — narušení činností.

Překlad

„Na cestě do Džagannáth Purí jsi zlámal Mou tyč sannyāsīho. Vím, že ke Mně všichni chováte hlubokou náklonnost, ale takové věci narušují Mé činnosti.“

Verš

jagadānanda cāhe āmā viṣaya bhuñjāite
yei kahe sei bhaye cāhiye karite

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda; cāhe — chce; āmā — Mě; viṣaya — smyslový požitek; bhuñjāite — přimět si užívat; yei kahe — cokoliv řekne; sei — to; bhaye — ze strachu; cāhiye — chci; karite — udělat.

Překlad

„Jagadānanda chce, abych si užíval tělesných smyslových požitků, a Já ze strachu dělám všechno, co Mi řekne.“

Verš

kabhu yadi iṅhāra vākya kariye anyathā
krodhe tina dina more nāhi kahe kathā

Synonyma

kabhu — někdy; yadi — pokud; iṅhāra — Jagadānandova; vākya — slova; kariye — udělám; anyathā — něco jiného; krodhe — z hněvu; tina dina — tři dny; more — se Mnou; nāhi — ne; kahe — mluví; kathā — slova.

Překlad

„Pokud někdy udělám něco, co se mu nelíbí, z hněvu se Mnou tři dny nemluví.“

Verš

mukunda hayena duḥkhī dekhi’ sannyāsa-dharma
tinabāre śīte snāna, bhūmite śayana

Synonyma

mukunda — Mukunda; hayena — je; duḥkhī — nešťastný; dekhi' — když vidí; sannyāsa-dharma — Mé usměrňující zásady ve stavu odříkání; tina-bāre — třikrát; śīte — v zimě; snāna — koupel; bhūmite — na zemi; śayana — uléhání.

Překlad

„Jsem sannyāsī a Mou povinností je spát na zemi a koupat se třikrát denně i v zimě. Když ale Mukunda vidí Moji přísnou askezi, je z toho nešťastný.“

Verš

antare duḥkhī mukunda, nāhi kahe mukhe
ihāra duḥkha dekhi’ mora dvi-guṇa haye duḥkhe

Synonyma

antare — v nitru; duḥkhī — nešťastný; mukunda — Mukunda; nāhi — ne; kahe — říká; mukhe — v ústech; ihāra — jeho; duḥkha — neštěstí; dekhi' — když vidím; mora — Moje; dvi-guṇa — dvojnásobné; haye — je; duḥkhe — neštěstí.

Překlad

„Mukunda samozřejmě nic neříká, ale Já vím, že se v hloubi duše velice rmoutí, a to Mě činí dvakrát tak nešťastným.“

Verš

āmi ta’ — sannyāsī, dāmodara — brahmacārī
sadā rahe āmāra upara śikṣā-daṇḍa dhari’

Synonyma

āmi ta' — Já opravdu; sannyāsī — ve stavu odříkání; dāmodara — Dāmodara; brahmacārī — v naprostém celibátu; sadā — vždy; rahe — setrvává; āmāra upara — nade Mnou; śikṣā-daṇḍa — hůl pro Mé poučení; dhari' — držící.

Překlad

„I když jsem sannyāsī a Dāmodara je brahmacārī, přesto nade Mnou drží hůl, aby Mě učil.“

Verš

iṅhāra āge āmi nā jāni vyavahāra
iṅhāre nā bhāya svatantra caritra āmāra

Synonyma

iṅhāra āge — před ním; āmi — Já; — ne; jāni — znám; vyavahāra — společenskou etiketu; iṅhāre — pro něho; — ne; bhāya — existuje; svatantra — nezávislá; caritra — povaha; āmāra — Moje.

Překlad

„Podle Dāmodara jsem, co se týče pravidel slušného chování, stále ještě začátečník, a tak se mu nelíbí Moje nezávislá povaha.“

Verš

lokāpekṣā nāhi iṅhāra kṛṣṇa-kṛpā haite
āmi lokāpekṣā kabhu nā pāri chāḍite

Synonyma

loka-apekṣā — ohledy na společnost; nāhi — nejsou; iṅhāra — Dāmodara; kṛṣṇa-kṛpā — milost Pána; haite — od; āmi — Já; loka-apekṣā — závislost na veřejném mínění; kabhu — kdykoliv; — ne; pāri — mohu; chāḍite — vzdát se.

Překlad

„Dāmodara Paṇḍita a další umějí přijímat milost Pána Kṛṣṇy lépe než Já, a proto je názory veřejnosti nezajímají. Chtějí tedy, abych si užíval smyslů, i když je to nemorální. Já se ale jako ubohý sannyāsī nemohu zříci povinností stavu odříkání, a proto je přísně následuji.“

Význam

Brahmacārī by měl sannyāsīmu pomáhat, a proto by ho neměl poučovat. Taková je etiketa. Dāmodara tedy neměl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi radit, jaké jsou Jeho povinnosti.

Verš

ataeva tumi saba raha nīlācale
dina kata āmi tīrtha bhramiba ekale”

Synonyma

ataeva — proto; tumi — vy; saba — všichni; raha — zůstaňte; nīlācale — v Džagannáth Purí; dina — dní; kata — několik; āmi — Já; tīrtha — svatá poutní místa; bhramiba — obejdu; ekale — sám.

Překlad

„Proto těch několik dní, co budu sám putovat po svatých poutních místech, zůstaňte všichni tady v Níláčale.“

Verš

iṅhā-sabāra vaśa prabhu haye ye ye guṇe
doṣāropa-cchale kare guṇa āsvādane

Synonyma

iṅhā-sabāra — všech oddaných; vaśa — ovládnutý; prabhu — Pán; haye — je; ye ye — jakýmikoliv; guṇe — vlastnostmi; doṣa-āropa-chale — pod rouškou přisuzování chyb; kare — činí; guṇa — vznešených vlastností; āsvādane — vychutnávání.

Překlad

Pán byl ve skutečnosti v moci dobrých vlastností všech svých oddaných. Pod rouškou přisuzování chyb si všechny tyto vlastnosti vychutnával.

Význam

Všechna obvinění, která Śrī Caitanya Mahāprabhu vznášel vůči svým milovaným oddaným, ve skutečnosti ukazují, jak hodně si jejich hluboké lásky ke své osobě vážil. Vyjmenoval však tyto chyby jednu po druhé, jako kdyby se cítil jejich silnou náklonností dotčen. Osobní společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua se k Němu někdy z velké lásky chovali způsobem, který byl v rozporu s usměrňujícími zásadami, a díky této jejich lásce Śrī Caitanya Mahāprabhu někdy sám porušil usměrňující zásady sannyāsīho. V očích veřejnosti nejsou takové prohřešky dobré, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu byl láskou svých oddaných tak ovládaný, že byl nucen některá pravidla porušit. I když je Śrī Caitanya Mahāprabhu obviňoval, nepřímo naznačoval, že byl s jejich chováním s čistou láskou k Bohu velmi spokojený. Ve verši 27 proto zmiňuje, že Jeho oddaní a společníci kladou větší důraz na lásku ke Kṛṣṇovi než na zásady společenského chování. V oddané službě předešlých ācāryů je mnoho případů, kdy byli tak hluboce pohroužení v lásce ke Kṛṣṇovi, že se nestarali o společenské konvence. Dokud jsme však v tomto hmotném světě, musíme bohužel společenské zvyky dodržovat, abychom se vyhnuli kritice veřejnosti. To je touha Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

caitanyera bhakta-vātsalya — akathya-kathana
āpane vairāgya-duḥkha karena sahana

Synonyma

caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-vātsalya — láska k Jeho oddaným; akathya-kathana — slovy nepopsatelná; āpane — osobně; vairāgya — stavu odříkání; duḥkha — neštěstí; karena — činí; sahana — tolerování.

Překlad

Nikdo nedokáže náležitě popsat náklonnost, kterou Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu choval ke svým oddaným. Vždy toleroval všechny druhy osobního neštěstí, které Mu způsobilo přijetí stavu odříkání.

Verš

sei duḥkha dekhi’ yei bhakta duḥkha pāya
sei duḥkha tāṅra śaktye sahana nā yāya

Synonyma

sei duḥkha — toto neštěstí; dekhi' — když viděli; yei — jakékoliv; bhakta — oddaní; duḥkha — neštěstí; pāya — dostávají; sei duḥkha — neštěstí; tāṅra — Jeho; śaktye — silou; sahana — snášení; — ne; yāya — možné.

Překlad

Usměrňující zásady, které Caitanya Mahāprabhu dodržoval, byly někdy nesnesitelné a všech oddaných se velmi dotýkaly. Přestože Caitanya Mahāprabhu přísně dodržoval usměrňující zásady, nemohl snášet neštěstí, které zakoušeli Jeho oddaní.

Verš

guṇe doṣodgāra-cchale sabā niṣedhiyā
ekākī bhramibena tīrtha vairāgya kariyā

Synonyma

guṇe — v dobrých vlastnostech; doṣa-udgāra-chale — pod záminkou přisuzování chyb; sabā — všem; niṣedhiyā — zakazující; ekākī — sám; bhramibena — bude obcházet; tīrtha — svatá poutní místa; vairāgya — usměrňující zásady stavu odříkání; kariyā — dodržující.

Překlad

Aby jim tedy zabránil s Ním jít a být nešťastní, prohlásil Śrī Caitanya Mahāprabhu jejich dobré vlastnosti za nedostatky.

Význam

Pán chtěl putovat po všech poutních místech sám a přísně dodržovat povinnosti stavu odříkání.

Verš

tabe cāri-jana bahu minati karila
svatantra īśvara prabhu kabhu nā mānila

Synonyma

tabe — potom; cāri-jana — čtyři muži; bahu — mnoho; minati — žádostí; karila — předložili; svatantra — nezávislý; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kabhu — kdykoliv; — ne; mānila — přijal.

Překlad

Čtyři oddaní pokorně naléhali, že půjdou s Pánem, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu jako nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství jejich žádosti nevyhověl.

Verš

tabe nityānanda kahe, — ye ājñā tomāra
duḥkha sukha ye ha-uk kartavya āmāra

Synonyma

tabe — poté; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; kahe — říká; ye ājñā — jakýkoliv příkaz; tomāra — Tvůj; duḥkha sukha — neštěstí nebo štěstí; ye — cokoliv; ha-uk — nechť je; kartavya — povinnost; āmāra — Moje.

Překlad

Pán Nityānanda potom řekl: „Cokoliv nařídíš, musím vykonat, ať to přinese štěstí, nebo neštěstí.“

Verš

kintu eka nivedana karoṅ āra bāra
vicāra kariyā tāhā kara aṅgīkāra

Synonyma

kintu — ale; eka — jednu; nivedana — žádost; karoṅ — předkládám; āra bāra — znovu; vicāra — zvážení; kariyā — činící; tāhā — toho; kara — učiň; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

„Přesto k Tobě mám jednu žádost. Prosím, zvaž ji, a pokud si budeš myslet, že je oprávněná, tak ji prosím přijmi.“

Verš

kaupīna, bahir-vāsa āra jala-pātra
āra kichu nāhi yābe, sabe ei mātra

Synonyma

kaupīna — bederní roušku; bahir-vāsa — svrchní oblečení; āra — a; jala-pātra — nádobu na vodu; āra kichu — cokoliv dalšího; nāhi — ne; yābe — půjdeš; sabe — vše; ei — toto; mātra — pouze.

Překlad

„Musíš s sebou mít bederní roušku, svrchní oblečení a nádobu na vodu. Nic víc by sis už neměl brát.“

Verš

tomāra dui hasta baddha nāma-gaṇane
jala-pātra-bahirvāsa vahibe kemane

Synonyma

tomāra — Tvé; dui — dvě; hasta — ruce; baddha — zaměstnané; nāma — svatého jména; gaṇane — počítáním; jala-pātra — nádobu na vodu; bahir-vāsa — svrchní oblečení; vahibe — poneseš; kemane — jak.

Překlad

„Obě ruce budeš mít neustále zaměstnané zpíváním a počítáním svatých jmen. Jak tedy poneseš nádobu na vodu a svrchní oblečení?“

Význam

Z tohoto verše je zřejmé, že Caitanya Mahāprabhu každý den zpíval pevný počet svatých jmen. Tuto zásadu dodržovali i Gosvāmī a Haridāsa Ṭhākura, po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ohledně Gosvāmīch – Śrīly Rūpy Gosvāmīho, Śrīly Sanātany Gosvāmīho, Śrīly Raghunātha Bhaṭṭy Gosvāmīho, Śrīly Jīvy Gosvāmīho, Śrīly Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīho a Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho – Śrīnivāsa Ācārya potvrzuje: saṅkhyā-pūrvaka-nāma-gāna-natibhiḥ. (Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka 6) Vedle ostatních povinností zavedl Śrī Caitanya Mahāprabhu navíc systém každodenního zpívání pevného počtu svatých jmen Pána, což dokládá tento verš (tomāra dui hasta baddha nāma-gaṇane). Caitanya Mahāprabhu počítal na prstech. Pomocí jedné ruky zpíval a na prstech druhé ruky počítal kola. To je potvrzeno v Caitanya-candrāmṛtě a také ve Stava-māle Śrīly Rūpy Gosvāmīho:

badhnan prema-bhara-prakampita-karo granthīn kaṭī-ḍorakaiḥ
saṅkhyātuṁ nija-loka-maṅgala-hare-kṛṣṇeti nāmnāṁ japan

(Caitanya-candrāmṛta, 16)

hare kṛṣṇety uccaiḥ sphurita-rasano nāma-gaṇanā-
kṛta-granthi-śreṇī-subhaga-kaṭi-sūtrojjvala-karaḥ

(Prathama-caitanyāṣṭaka, 5)

Oddaní v posloupnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua proto musí pronášet alespoň šestnáct kol denně, což je množství předepsané Mezinárodní společností pro vědomí Kṛṣṇy. Haridāsa Ṭhākura pronášel denně 300 000 jmen. Šestnáct kol je přibližně 28 000 jmen. Není třeba napodobovat Haridāse Ṭhākura nebo ostatní Gosvāmī, ale pronášení daného počtu svatých jmen denně je pro každého oddaného nezbytné.

Verš

premāveśe pathe tumi habe acetana
e-saba sāmagrī tomāra ke kare rakṣaṇa

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky k Bohu; pathe — na cestě; tumi — Ty; habe — budeš; acetana — bezvědomý; e-saba — to vše; sāmagrī — co máš s sebou; tomāra — Tvoje; ke — kdo; kare — poskytuje; rakṣaṇa — ochranu.

Překlad

„Až cestou upadneš v extázi lásky k Bohu do bezvědomí, kdo ochrání Tvoje věci, jako nádobu na vodu, oblečení a další?“

Verš

‘kṛṣṇadāsa’-nāme ei sarala brāhmaṇa
iṅho saṅge kari’ laha, dhara nivedana

Synonyma

kṛṣṇa-dāsa-nāme — jménem Kṛṣṇadāsa; ei — tento; sarala — prostý; brāhmaṇabrāhmaṇa; iṅho — on; saṅge — s sebou; kari' — přijímající; laha — vezmi; dhara — splň; nivedana — žádost.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu pokračoval: „Tady je prostý brāhmaṇa Kṛṣṇadāsa. Přijmi ho prosím a vezmi ho s sebou, to je Má žádost.“

Význam

Tento Kṛṣṇadāsa je také známý jako Kālā Kṛṣṇadāsa, ale není totožný s Kālou Kṛṣṇadāsem, o kterém je zmínka v třicátém sedmém verši jedenácté kapitoly Ādi-līly. Kālā Kṛṣṇadāsa zmíněný v jedenácté kapitole je jeden z dvanácti gopālů (pasáčků), kteří se zjevili, aby pomohli v zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a je to také velký oddaný Pána Nityānandy Prabhua. O brāhmaṇovi Kālovi Kṛṣṇadāsovi, který šel se Śrī Caitanyou do jižní Indie a později putoval do Bengálska, je zmínka ve verších 62–79 desáté kapitoly Madhya-līly. Tyto dva bychom neměli považovat za stejnou osobu.

Verš

jala-pātra-vastra vahi’ tomā-saṅge yābe
ye tomāra icchā, kara, kichu nā balibe

Synonyma

jala-pātra — nádobu na vodu; vastra — a oblečení; vahi' — nesoucí; tomā-saṅge — s Tebou; yābe — půjde; ye — cokoliv; tomāra icchā — budeš si přát; kara — uděláš; kichu balibe — on nic neřekne.

Překlad

„Ponese Tvoji nádobu na vodu a svršky. Ty si můžeš dělat, co chceš, a on neřekne ani slovo.“

Verš

tabe tāṅra vākya prabhu kari’ aṅgīkāre
tāhā-sabā lañā gelā sārvabhauma-ghare

Synonyma

tabe — pak; tāṅra — Pána Nityānandy Prabhua; vākya — slova; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; kari' — činící; aṅgīkāre — přijetí; tāhā-sabā — všechny; lañā — beroucí; gelā — šli; sārvabhauma-ghare — do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Překlad

Pán Caitanya přijal žádost Pána Nityānandy Prabhua a se všemi svými oddanými pak šel do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Verš

namaskari’ sārvabhauma āsana nivedila
sabākāre mili’ tabe āsane vasila

Synonyma

namaskari' — když složil poklony; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āsana — místa na sezení; nivedila — nabídl; sabākāre — je všechny; mili' — když uvítal; tabe — potom; āsane vasila — posadil se.

Překlad

Jakmile vstoupili do jeho domu, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se Pánu poklonil a nabídl Mu místo k sezení. Potom usadil všechny ostatní a nakonec se posadil sám.

Verš

nānā kṛṣṇa-vārtā kahi’ kahila tāṅhāre
‘tomāra ṭhāñi āilāṅ ājñā māgibāre

Synonyma

nānā — různá; kṛṣṇa-vārtā — témata o Pánu Kṛṣṇovi; kahi' — poté, co probírali; kahila — řekl; tāṅhāre — Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; tomāra ṭhāñi — k tobě; āilāṅ — přišel jsem; ājñā — nařízení; māgibāre — požádat.

Překlad

Po rozhovoru o různých námětech týkajících se Pána Kṛṣṇy řekl Śrī Caitanya Mahāprabhu Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi: „Přišel jsem do tvého domu jen proto, abych od tebe dostal příkaz.“

Verš

sannyāsa kari’ viśvarūpa giyāche dakṣiṇe
avaśya kariba āmi tāṅra anveṣaṇe

Synonyma

sannyāsa kari' — po přijetí sannyāsu; viśvarūpa — Śrī Viśvarūpa (starší bratr Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua); giyāche — odešel; dakṣiṇe — do jižní Indie; avaśya — jistě; kariba — podniknu; āmi — Já; tāṅra — Jeho; anveṣaṇe — hledání.

Překlad

„Můj starší bratr Viśvarūpa přijal sannyās a odešel do jižní Indie. Nyní Ho musím jít hledat.“

Verš

ājñā deha, avaśya āmi dakṣiṇe caliba
tomāra ājñāte sukhe leuṭi’ āsiba’

Synonyma

ājñā deha — prosím dej mi svolení; avaśya — jistě; āmi — Já; dakṣiṇe — do jižní Indie; caliba — půjdu; tomāra — tvému; ājñāte — díky nařízení; sukhe — šťastně; leuṭi' — vracející se; āsiba — přijdu.

Překlad

„Dovol Mi prosím odejít, protože musím procestovat jižní Indii. S tvým svolením se brzy šťastně vrátím.“

Verš

śuni’ sārvabhauma hailā atyanta kātara
caraṇe dhariyā kahe viṣāda-uttara

Synonyma

śuni' — když to slyšel; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; hailā — stal se; atyanta — velmi; kātara — znepokojený; caraṇe — lotosové nohy; dhariyā — poté, co uchopil; kahe — říká; viṣāda — plnou nářku; uttara — odpověď.

Překlad

Když to Sārvabhauma Bhaṭṭācārya uslyšel, velice ho to znepokojilo. Uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a zarmouceně odpověděl.

Verš

‘bahu-janmera puṇya-phale pāinu tomāra saṅga
hena-saṅga vidhi mora karileka bhaṅga

Synonyma

bahu-janmera — mnoha zrození; puṇya-phale — jako plod zbožných činností; pāinu — získal jsem; tomāra — Tvoji; saṅga — společnost; hena-saṅga — takové spojení; vidhi — prozřetelnost; mora — moje; karileka — učinila; bhaṅga — přerušené.

Překlad

„Po mnoha zrozeních jsem díky nějaké zbožné činnosti získal Tvoji společnost. Nyní prozřetelnost toto neocenitelné spojení přetrhává.“

Verš

śire vajra paḍe yadi, putra mari’ yāya
tāhā sahi, tomāra viccheda sahana nā yāya

Synonyma

śire — na hlavu; vajra — blesk; paḍe — padá; yadi — jestliže; putra — syn; mari' — umře a; yāya — odejde; tāhā — to; sahi — snesu; tomāra — Tebe; viccheda — odloučení; sahana — vydržet; yāya — není možné.

Překlad

„Když mě do hlavy udeří blesk nebo mi zemře syn, snesu to. Ale neštěstí způsobené odloučením od Tebe neunesu.“

Verš

svatantra-īśvara tumi karibe gamana
dina katho raha, dekhi tomāra caraṇa’

Synonyma

svatantra-īśvara — nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; karibe — učiníš; gamana — odchod; dina — dní; katho — několik; raha — prosím zůstaň; dekhi — mohu vidět; tomāra caraṇa — Tvé lotosové nohy.

Překlad

„Můj drahý Pane, jsi nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství. Zcela jistě odejdeš, já to vím. Přesto Tě žádám, zůstaň zde ještě pár dní, abych mohl vidět Tvé lotosové nohy.“

Verš

tāhāra vinaye prabhura śithila haila mana
rahila divasa katho, nā kaila gamana

Synonyma

tāhāra — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; vinaye — na žádost; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śithila — svolná; haila — stala se; mana — mysl; rahila — zůstal; divasa — dní; katho — pár; — ne; kaila — uskutečnil; gamana — odchod.

Překlad

Po vyslechnutí prosby Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi Caitanya Mahāprabhu svolil, neodešel, a zůstal ještě několik dní.

Verš

bhaṭṭācārya āgraha kari’ karena nimantraṇa
gṛhe pāka kari’ prabhuke karā’na bhojana

Synonyma

bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āgraha — dychtivost; kari' — prokazující; karena — učinil; nimantraṇa — pozvání; gṛhe — doma; pāka — vaření; kari' — činící; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karā'na — přiměl k; bhojana — jídlu.

Překlad

Bhaṭṭācārya nadšeně pozval Pána Caitanyu Mahāprabhua do svého domu a bohatě Jej hostil.

Verš

tāṅhāra brāhmaṇī, tāṅra nāma — ‘ṣāṭhīra mātā’
rāndhi’ bhikṣā dena teṅho, āścarya tāṅra kathā

Synonyma

tāṅhāra brāhmaṇī — jeho manželka; tāṅra nāma — její jméno; ṣāṭhīra mātā — matka Ṣāṭhī; rāndhi' — poté, co uvařila; bhikṣā dena — obětuje jídlo; teṅho — ona; āścarya — úžasné; tāṅra — o ní; kathā — vyprávění.

Překlad

Bhaṭṭācāryova manželka Ṣāṭhīmātā („Ṣāṭhina matka“) vařila. Vyprávění o těchto zábavách jsou úžasná.

Verš

āge ta’ kahiba tāhā kariyā vistāra
ebe kahi prabhura dakṣiṇa-yātrā-samācāra

Synonyma

āge — později; ta' — opravdu; kahiba — popíši; tāhā — všechny tyto události; kariyā — činící; vistāra — obsáhlý popis; ebe — nyní; kahi — popíši; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; dakṣiṇa — po jižní Indii; yātrā — o putování; samācāra — vyprávění.

Překlad

Později o tom budu vyprávět podrobně, ale nyní chci popsat putování Śrī Caitanyi Mahāprabhua po jižní Indii.

Verš

dina pāṅca rahi’ prabhu bhaṭṭācārya-sthāne
calibāra lāgi’ ājñā māgilā āpane

Synonyma

dina pāṅca — pět dní; rahi' — poté, co zůstal; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭācārya-sthāne — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; calibāra lāgi' — k odchodu; ājñā — nařízení; māgilā — prosil; āpane — osobně.

Překlad

Po pěti dnech pobytu v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi ho Śrī Caitanya Mahāprabhu sám požádal, aby Mu dovolil odejít do jižní Indie.

Verš

prabhura āgrahe bhaṭṭācārya sammata ha-ilā
prabhu tāṅre lañā jagannātha-mandire gelā

Synonyma

prabhura āgrahe — díky dychtivosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; sammata ha-ilā — souhlasil; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho (Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu); lañā — beroucí; jagannātha-mandire — do chrámu Pána Jagannātha; gelā — odešli.

Překlad

Jakmile Pán Caitanya Mahāprabhu dostal Bhaṭṭācāryovo svolení, šel do chrámu navštívit Pána Jagannātha a Bhaṭṭācāryu vzal s sebou.

Verš

darśana kari’ ṭhākura-pāśa ājñā māgilā
pūjārī prabhure mālā-prasāda āni’ dilā

Synonyma

darśana kari' — během návštěvy u Pána; ṭhākura-pāśa — od Pána; ājñā māgilā — prosil o svolení; pūjārī — kněz; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; mālā — girlandu; prasāda — zbytky jídla; āni' — přinesl a; dilā — dal.

Překlad

Při návštěvě Pána Jagannātha požádal Śrī Caitanya Mahāprabhu o svolení také Jeho. Kněz v tu chvíli Pánu Caitanyovi okamžitě přinesl prasādam a girlandu.

Verš

ājñā-mālā pāñā harṣe namaskāra kari’
ānande dakṣiṇa-deśe cale gaurahari

Synonyma

ājñā-mālā — svolení v podobě girlandy; pāñā — poté, co dostal; harṣe — s velkou radostí; namaskāra — poklony; kari' — když složil; ānande — s velkým potěšením; dakṣiṇa-deśe — do jižní Indie; cale — jde; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak dostal svolení Pána Jagannātha v podobě girlandy. Složil poklony a s velkou radostí se připravil k odchodu do jižní Indie.

Verš

bhaṭṭācārya-saṅge āra yata nija-gaṇa
jagannātha pradakṣiṇa kari’ karilā gamana

Synonyma

bhaṭṭācārya-saṅge — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; āra — a; yata — všemi; nija-gaṇa — osobními oddanými; jagannātha — Pána Jagannātha; pradakṣiṇa — obřadné obcházení; kari' — když dokončil; karilā — učinil; gamana — odchod.

Překlad

V doprovodu svých osobních služebníků a Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi Śrī Caitanya Mahāprabhu obřadně obešel Jagannāthův oltář a potom se vydal na svou pouť po jižní Indii.

Verš

samudra-tīre tīre ālālanātha-pathe
sārvabhauma kahilena ācārya-gopīnāthe

Synonyma

samudra-tīre — na břehu oceánu; tīre — na břehu; ālālanātha-pathe — na cestě do Ālālanāthova chrámu; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahilena — řekl; ācārya-gopīnāthe — Gopīnāthovi Ācāryovi.

Překlad

Pán šel do Álálanáthu ležícího na břehu oceánu a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya mezitím nařídil Gopīnāthovi Ācāryovi toto:

Verš

cāri kopīna-bahirvāsa rākhiyāchi ghare
tāhā, prasādānna, lañā āisa vipra-dvāre

Synonyma

cāri kaupīna-bahirvāsa — čtyři sady bederních roušek a svrchního oblečení; rākhiyāchi — uchovávám; ghare — doma; tāhā — to; prasāda-anna — zbytky jídla Pána Jagannātha; lañā — beroucí; āisa — přijď sem; vipra-dvāre — prostřednictvím nějakého brāhmaṇy.

Překlad

„Přines čtyři sady bederních roušek a svrchního oblečení, které mám doma, a také prasādam Pána Jagannātha. Vezmi si na pomoc nějakého brāhmaṇu.“

Verš

tabe sārvabhauma kahe prabhura caraṇe
avaśya pālibe, prabhu, mora nivedane

Synonyma

tabe — potom; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahe — řekl; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Pána; avaśya — jistě; pālibe — splníš; prabhu — můj Pane; mora — moji; nivedane — žádost.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu odcházel, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya přednesl u Jeho lotosových nohou tuto žádost: „Můj Pane, mám jedno poslední přání a doufám, že mi je laskavě splníš.“

Verš

‘rāmānanda rāya’ āche godāvarī-tīre
adhikārī hayena teṅho vidyānagare

Synonyma

rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; āche — je; godāvarī-tīre — na břehu řeky Gódávarí; adhikārī — zodpovědný úředník; hayena — je; teṅho — on; vidyānagare — ve městě známém jako Vidjánagar.

Překlad

„Ve městě Vidjánagaru, na břehu řeky Gódávarí, žije zodpovědný vládní zmocněnec jménem Rāmānanda Rāya.“

Význam

V Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura uvádí, že Vidjánagar je dnes známý jako Pórbandar. Jiný Pórbandar se nachází v západní Indii, ve státě Gudžarát.

Verš

śūdra viṣayi-jñāne upekṣā nā karibe
āmāra vacane tāṅre avaśya milibe

Synonyma

śūdra — čtvrtý společenský stav; viṣayi-jñāne — pod dojmem, že se jedná o světského člověka; upekṣā — přehlížení; karibe — neměl bys dělat; āmāra — moji; vacane — na žádost; tāṅre — jeho; avaśya — jistě; milibe — měl bys potkat.

Překlad

„Nestraň se ho pod dojmem, že se jedná o śūdru zaměstnaného materialistickými činnostmi. Určitě se s ním sejdi, prosím Tě o to.“

Význam

Ve varṇāśrama-dharmě spadá śūdra svým společenským postavením do čtvrté třídy. Paricaryātmakaṁ karma śūdrasyāpi svabhāva-jam (Gītā 18.44). Śūdrové mají sloužit třem vyšším třídám – brāhmaṇům, kṣatriyům a vaiśyům. Śrī Rāmānanda Rāya náležel k třídě karaṇů, což je obdoba bengálských kāyasthů. Tato třída je po celé Indii považována za śūdry. O kāyasthech se říká, že to byli původně služebníci brāhmaṇů, kteří do Bengálska přišli ze severní Indie. Později se z této třídy úředníků stali bengálští kāyasthové. Nyní je názvem kāyastha označováno mnoho smíšených tříd. V Bengálsku se někdy říká, že pokud někdo nemůže podložit svoji příslušnost k určité třídě, patří ke kāyasthům. I když jsou tito kāyasthové nebo karaṇové považováni za śūdry, jsou velmi inteligentní a vysoce vzdělaní. Většina z nich jsou právníci či politici. V Bengálsku jsou proto někdy kāyasthové považováni za kṣatriyi. V Uríse je však třída kāyasthů – k nimž patří i karaṇové – řazena mezi śūdry. Śrīla Rāmānanda Rāya náležel ke třídě karaṇů, a proto byl považován za śūdru. Za vlády krále Pratāparudry z Urísy byl guvernérem jižní Indie. Jinými slovy, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi oznámil, že i když je Rāmānanda Rāya považován za śūdru, je vysoce zodpovědným vládním úředníkem. Materialisté, politici a śūdrové jsou obecně nezpůsobilí k duchovnímu pokroku. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya proto Pána Caitanyu Mahāprabhua žádal, aby Rāmānandu Rāye nepřehlížel, protože je duchovně velmi pokročilý, přestože je původem śūdra a materialista.

Viṣayī je ten, kdo je připoutaný k rodinnému životu a zajímá se jen o ženu, děti a světský smyslový požitek. Smysly se dají využít buď pro světský požitek, nebo pro službu Pánu. Ti, kdo neslouží Pánu a věnují se pouze světskému uspokojování smyslů, se nazývají viṣayī. Śrīla Rāmānanda Rāya byl zaměstnaný ve vládních službách a náležel k třídě karaṇů. Nebyl sice sannyāsīm v šafránovém rouchu, ale byl na transcendentální úrovni hospodáře paramahaṁsy. Předtím, než se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya stal žákem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, považoval Rāmānandu Rāye za obyčejného viśayīho, protože to byl hospodář ve vládní službě. Avšak po osvícení vaiṣṇavskou filosofií byl Bhaṭṭācārya schopen pochopit vznešené transcendentální postavení Śrī Rāmānandy Rāye, a proto ho označil jako adhikārīho. Adhikārī je ten, kdo zná transcendentální vědu o Kṛṣṇovi a kdo Mu slouží. Všem oddaným gṛhasthům proto náleží označení dāsa adhikārī.

Verš

tomāra saṅgera yogya teṅho eka jana
pṛthivīte rasika bhakta nāhi tāṅra sama

Synonyma

tomāra — Tvé; saṅgera — společnosti; yogya — hoden; teṅho — on (Rāmānanda Rāya); eka — jedna; jana — osoba; pṛthivīte — v tomto světě; rasika — odborník na transcendentální nálady; bhakta — oddaný; nāhi — není nikdo; tāṅra sama — jako on.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokračoval: „Rāmānanda Rāya je někým, kdo je hoden Tvé společnosti. Žádný jiný oddaný se mu nevyrovná v poznání o transcendentálních náladách.“

Verš

pāṇḍitya āra bhakti-rasa, — duṅhera teṅho sīmā
sambhāṣile jānibe tumi tāṅhāra mahimā

Synonyma

pāṇḍitya — učenosti; āra — a; bhakti-rasa — nálad oddané služby; duṅhera — těchto dvou; teṅho — on; sīmā — vrchol; sambhāṣile — když s ním promluvíš; jānibe — poznáš; tumi — Ty; tāṅhāra — jeho; mahimā — slávu.

Překlad

„Je tím největším učencem a zároveň odborníkem na nálady oddanosti. Ve skutečnosti je to ta nejvznešenější osoba, a pokud s ním promluvíš, poznáš jeho slávu.“

Verš

alaukika vākya ceṣṭā tāṅra nā bujhiyā
parihāsa kariyāchi tāṅre ‘vaiṣṇava’ baliyā

Synonyma

alaukika — neobvyklá; vākya — slova; ceṣṭā — snaha; tāṅra — jeho; — bez; bujhiyā — pochopení; parihāsa — posměch; kariyāchi — činil jsem; tāṅre — jemu; vaiṣṇava — oddanému Pána; baliyā — jako.

Překlad

„Když jsem s Rāmānandou Rāyem mluvil poprvé, nechápal jsem, jak transcendentálně neobyčejná jsou témata, o kterých hovoří, a úsilí, které vyvíjí. Posmíval jsem se mu jen proto, že byl vaiṣṇava.“

Význam

Každý, kdo není vaiṣṇava neboli ryzí oddaný Nejvyššího Pána, musí být materialista. Vaiṣṇava žijící podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua zcela jistě není na materialistické úrovni. Caitanya znamená „duchovní síla“. Všechny činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua se odehrávaly na úrovni duchovního chápání, a proto je mohou pochopit pouze ti, kdo se také nacházejí na duchovní úrovni. Materialisté je pochopit nemohou a obecně se jim říká karmī nebo jñānī. Jñānī jsou mentální spekulanti, kteří se jen snaží pochopit, co je duchovní a co hmotné. Jejich procesem je neti neti – „Toto není duchovní, toto není Brahman.“ Tito jñānī jsou o něco pokročilejší než tupí karmī, kteří se zajímají pouze o smyslový požitek. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl předtím, než se stal vaiṣṇavou, mentální spekulant, jñānī, a proto si z vaiṣṇavů tropil žerty. Vaiṣṇava nikdy se spekulativním učením jñānīch nesouhlasí. Jak jñānī, tak karmī ve svém nedokonalém poznání závisejí na přímém smyslovém vnímání. Karmī nikdy nepřijmou nic, co nemohou přímo vnímat, a jñānī předkládají jen hypotézy. Vaiṣṇavové, ryzí oddaní Pána, však nenásledují proces získávání poznání smyslovým vnímáním nebo mentální spekulací. Jako služebníci Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, získávají poznání přímo od Něho, jak je vyslovuje v Bhagavad-gītě nebo někdy předává zevnitř jako caittya-guru. V Bhagavad-gītě (10.10) Pán Kṛṣṇa říká:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kdo Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, se kterým ke Mně mohou dospět.“

Védy jsou považovány za slova Nejvyššího Pána. Jako první je realizoval Brahmā, první stvořená bytost ve vesmíru (tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye). My získáváme poznání skrze paramparu od Kṛṣṇy k Brahmovi, Nāradovi, Vyāsovi, Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a šesti Gosvāmīm. Pán Brahmā byl v učednické posloupnosti osvícen zevnitř původní osobou, Kṛṣṇou. Naše poznání je naprosto dokonalé díky tomu, že se předává od mistra k žákovi. Vaiṣṇava je vždy zaměstnaný transcendentální láskyplnou službou Pánu, a karmī ani jñānī proto nemohou jeho činnosti pochopit. Vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya – ani ten nejučenější člověk nemůže pochopit činnosti vaiṣṇavy, pokud závisí na přímém poznání. Poté, co byl Sārvabhauma Bhaṭṭācārya zasvěcen Śrī Caitanyou Mahāprabhuem do vaiṣṇavismu, pochopil, jakou chybu dělal, když se snažil porozumět Rāmānandovi Rāyovi, který byl velkým učencem a jehož veškeré snahy byly nasměrované k prokazování transcendentální láskyplné služby Pánu.

Verš

tomāra prasāde ebe jāninu tāṅra tattva
sambhāṣile jānibe tāṅra yemana mahattva

Synonyma

tomāra prasāde — Tvou milostí; ebe — nyní; jāninu — pochopil jsem; tāṅra — o něm (Rāmānandovi Rāyovi); tattva — pravdu; sambhāṣile — v rozhovoru; jānibe — poznáš; tāṅra — jeho; yemana — takovou; mahattva — vznešenost.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „Díky Tvé milosti jsem nyní pochopil skutečnou pravdu o Rāmānandovi Rāyovi. Ty také oceníš jeho vznešenost, až s ním budeš hovořit.“

Verš

aṅgīkāra kari’ prabhu tāṅhāra vacana
tāṅre vidāya dite tāṅre kaila āliṅgana

Synonyma

aṅgīkāra kari' — přijímající tento návrh; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; tāṅhāra — jeho (Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi); vacana — žádost; tāṅre — jemu; vidāya dite — na rozloučenou; tāṅre — jeho; kaila — učinil; āliṅgana — objetí.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu přijal žádost Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, aby se setkal s Rāmānandou Rāyem, a na rozloučenou ho objal.

Verš

“ghare kṛṣṇa bhaji’ more kariha āśīrvāde
nīlācale āsi’ yena tomāra prasāde”

Synonyma

ghare — doma; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; bhaji' — uctívající; more — Mně; kariha — dej; āśīrvāde — požehnání; nīlācale — do Džagannáth Purí; āsi' — vracející se; yena — aby; tomāra — tvou; prasāde — milostí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Bhaṭṭācāryu požádal, aby Mu požehnal, až se bude doma věnovat oddané službě Pánu Kṛṣṇovi, aby se Sārvabhaumovou milostí mohl do Džagannáth Purí vrátit.

Význam

Slova kariha āśīrvāde znamenají „i nadále Mi žehnej.“ Caitanya Mahāprabhu byl jako sannyāsī ve čtvrtém životním stádiu hoden veškeré úcty i uctívání, kdežto Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl hospodář ve druhém životním stádiu. Sannyāsī by měl žehnat gṛhasthovi, ale zde prakticky vidíme, že Śrī Caitanya Mahāprabhu žádá požehnání od gṛhasthy. Tato událost poukazuje na zvláštní význam kázání Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nebral totiž v úvahu hmotná měřítka a každého stavěl na stejnou úroveň. Jeho hnutí je zcela duchovní. I když byl Sārvabhauma Bhaṭṭācārya navenek gṛhastha (hospodář), nebyl jako takzvaní karmī, kteří se zajímají o smyslový požitek. Po zasvěcení Śrī Caitanyou Mahāprabhuem byl Bhaṭṭācārya dokonale umístěn v duchovním postavení, a tak mohl dávat požehnání dokonce i sannyāsīmu. Neustále sloužil Pánu i doma. V naší učednické posloupnosti máme příklad dokonalého hospodáře paramahaṁsy – Śrīly Bhaktivinoda Ṭhākura. Ve své knize Śaraṇāgati Bhaktivinoda Ṭhākura říká: ye-dina-gṛhe, bhajana dekhi', gṛhete goloka bhāya (Śaraṇāgati 31.6). Kdykoliv hospodář ve svém domě oslavuje Nejvyššího Pána, jeho činnosti jsou okamžitě přeměněny v činnosti Goloky Vṛndāvanu, duchovní činnosti odehrávající se na Kṛṣṇově planetě Goloce Vṛndāvanu. Činnosti, které samotný Kṛṣṇa předvádí v Bhauma Vrindávanu, Vrindávan-dhámu na této planetě, se neliší od Jeho činností na planetě Goloce Vṛndāvanu. To je správná realizace Vṛndāvanu všude. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme započali s činnostmi Nového Vrindávanu, kde se oddaní neustále věnují transcendentální láskyplné službě Pánu, což se neliší od Goloky Vṛndāvanu. Závěr je tedy takový, že ten, kdo jedná přísně podle zásad Śrī Caitanyi Mahāprabhua, může žehnat sannyāsīm, i kdyby sám byl gṛhastha neboli hospodář. Sannyāsī sice zaujímá vznešené postavení, ale přesto se ještě musí službou Pánu povýšit na transcendentální úroveň. Caitanya Mahāprabhu žádal požehnání od Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi a tak dal svým praktickým chováním příklad, jak očekávat požehnání od vaiṣṇavy bez ohledu na jeho společenské postavení.

Verš

eta bali’ mahāprabhu karilā gamana
mūrcchita hañā tāhāṅ paḍilā sārvabhauma

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā — učinil; gamana — odchod; mūrcchita — bezvědomý; hañā — stávající se; tāhāṅ — tam; paḍilā — upadl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya.

Překlad

Jakmile to Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslovil, odešel na svou pouť. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya okamžitě omdlel a upadl na zem.

Verš

tāṅre upekṣiyā kaila śīghra gamana
ke bujhite pāre mahāprabhura citta-mana

Synonyma

tāṅre — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; upekṣiyā — nevšímající si; kaila — činil; śīghra — velmi rychlá; gamana — chůze; ke — kdo; bujhite — pochopit; pāre — je schopen; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; citta-mana — mysl a záměry.

Překlad

Přestože Sārvabhauma Bhaṭṭācārya omdlel, Śrī Caitanya Mahāprabhu si ho nevšímal a rychle odešel. Kdo může pochopit mysl a záměry Śrī Caitanyi Mahāprabhua?

Význam

Přirozeně se dalo očekávat, že když Sārvabhauma Bhaṭṭācārya omdlel a zhroutil se k zemi, Śrī Caitanya Mahāprabhu se o něho postará a počká, až se probere, ale On to neudělal. Naopak se rychle vydal na svou pouť. Činnosti transcendentální osoby je tedy velmi těžké pochopit. Někdy se mohou zdát divné, ale transcendentální osobnost zůstává ve svém postavení, neovlivněná hmotnými ohledy.

Verš

mahānubhāvera cittera svabhāva ei haya
puṣpa-sama komala, kaṭhina vajra-maya

Synonyma

mahā-anubhāvera — velké osobnosti; cittera — mysli; svabhāva — povaha; ei haya — to je; puṣpa-sama — jako květina; komala — jemná; kaṭhina — tvrdá; vajra-maya — jako blesk.

Překlad

Taková je povaha mysli výjimečné osobnosti. Někdy je jemná jako květina, ale jindy tvrdá jako blesk.

Význam

V chování velké osobnosti se pojí jemnost květiny s tvrdostí blesku. Toto chování vysvětluje následující citát z Uttara-rāma-carity (2.7). Též je možné se podívat na verš 212 třetí kapitoly Madhya-līly.

Verš

vajrād api kaṭhorāṇi
mṛdūni kusumād api
lokottarāṇāṁ cetāṁsi
ko nu vijñātum īśvaraḥ

Synonyma

vajrāt api — než blesk; kaṭhorāṇi — tvrdší; mṛdūni — jemnější; kusumāt api — než květina; loka-uttarāṇām — osobností jednajících mimo lidskou úroveň; cetāṁsi — srdce; kaḥ — kdo; nu — ale; vijñātum — pochopit; īśvaraḥ — schopný.

Překlad

„Srdce těch, kteří jednají nad běžnou úrovní, jsou někdy tvrdší než blesk a někdy jemnější než květina. Jak si může člověk srovnat takové protiklady u velkých osobností?“

Verš

nityānanda prabhu bhaṭṭācārye uṭhāila
tāṅra loka-saṅge tāṅre ghare pāṭhāila

Synonyma

nityānanda prabhu — Nityānanda Prabhu; bhaṭṭācārye — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; uṭhāila — zvedl; tāṅra — svými; loka-saṅge — se společníky; tāṅre — jeho (Bhaṭṭācāryu); ghare — do jeho domu; pāṭhāila — poslal.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu zvedl a poslal své lidi, aby ho odvedli domů.

Verš

bhakta-gaṇa śīghra āsi’ laila prabhura sātha
vastra-prasāda lañā tabe āilā gopīnātha

Synonyma

bhakta-gaṇa — oddaní; śīghra — velmi rychle; āsi' — poté, co přišli; laila — vzali; prabhura — Pána; sātha — společnost; vastra — oblečení; prasāda — a prasādam Pána Jagannātha; lañā — s; tabe — potom; āilā — přišel; gopīnātha — Gopīnātha Ācārya.

Překlad

Všichni oddaní okamžitě přišli a připojili se ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Gopīnātha Acārya poté přinesl oblečení a prasādam.

Verš

sabā-saṅge prabhu tabe ālālanātha āilā
namaskāra kari’ tāre bahu-stuti kailā

Synonyma

sabā-saṅge — se všemi; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tabe — potom; ālālanātha — místo zvané Álálanáth; āilā — došli na; namaskāra kari' — klanící se; tāre — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bahu-stuti — mnoho modliteb; kailā — přednesli.

Překlad

Oddaní šli se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem až k místu zvanému Álálanáth. Tam vzdali Pánu úctu a přednesli mnoho modliteb.

Verš

premāveśe nṛtya-gīta kaila kata-kṣaṇa
dekhite āilā tāhāṅ vaise yata jana

Synonyma

prema-āveśe — ve velké extázi lásky k Bohu; nṛtya-gīta — tančení a zpívání; kaila — prováděl; kata-kṣaṇa — nějaký čas; dekhite — podívat se; āilā — přišli; tāhāṅ — tam; vaise — kteří žili; yata jana — všichni lidé.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ve velké extázi tančil a zpíval. Všichni lidé ze sousedství se na Něho přišli podívat.

Verš

caudikete saba loka bale ‘hari’ ‘hari’
premāveśe madhye nṛtya kare gaurahari

Synonyma

caudikete — všude okolo; saba loka — všichni lidé; bale — křičí; hari hari — svaté jméno Pána; prema-āveśe — v extázi lásky; madhye — uprostřed; nṛtya kare — tančí; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Všude okolo Śrī Caitanyi Mahāprabhua, známého také jako Gaurahari, začali lidé křičet svaté jméno Hariho. Pán Caitanya tančil v jejich středu, pohroužený ve své obvyklé extázi lásky k Bohu.

Verš

kāñcana-sadṛśa deha, aruṇa vasana
pulakāśru-kampa-sveda tāhāte bhūṣaṇa

Synonyma

kāñcana-sadṛśa — jako tekuté zlato; deha — tělo; aruṇa — šafránové; vasana — oblečení; pulaka-aśru — ježení chlupů na těle a pláč; kampa — třesení; sveda — pocení; tāhāte — tam; bhūṣaṇa — ozdoby.

Překlad

Tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo přirozeně nádherné, jako tekuté zlato oblečené do šafránového roucha. Byl nesmírně krásný tím, že Ho zdobily extatické příznaky, které způsobovaly, že se Mu ježily chlupy, oči se zalévaly slzami a celé Jeho tělo se třáslo a potilo.

Verš

dekhiyā lokera mane haila camatkāra
yata loka āise, keha nāhi yāya ghara

Synonyma

dekhiyā — když to vše viděli; lokera — lidí; mane — v myslích; haila — byl; camatkāra — údiv; yata — všichni; loka — lidé; āise — přišli tam; keha — kdokoliv; nāhi — ne; yāya — jde; ghara — domů.

Překlad

Všichni přítomní žasli nad tančením a tělesnými proměnami Śrī Caitanyi Mahāprabhua a nikdo z příchozích nechtěl odejít domů.

Verš

keha nāce, keha gāya, ‘śrī-kṛṣṇa’ ‘gopāla’
premete bhāsila loka, — strī-vṛddha-ābāla

Synonyma

keha nāce — někdo tančí; keha gāya — někdo zpívá; śrī-kṛṣṇa — jméno Pána Śrī Kṛṣṇy; gopāla — jméno Gopāla; premete — v lásce k Bohu; bhāsila — plavali; loka — všichni lidé; strī — ženy; vṛddha — starci; ā-bāla — počínaje dětmi.

Překlad

Každý, včetně dětí, starců a žen, začal tančit a zpívat svatá jména Śrī Kṛṣṇy a Gopāla. Všichni tak plavali v oceánu lásky k Bohu.

Verš

dekhi’ nityānanda prabhu kahe bhakta-gaṇe
ei-rūpe nṛtya āge habe grāme-grāme

Synonyma

dekhi' — když to viděl; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; prabhu — Pán; kahe — říká; bhakta-gaṇe — oddaným; ei-rūpe — takto; nṛtya — tančení; āge — později; habe — bude; grāme-grāme — v každé vesnici.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu při pohledu na zpěv a tanec Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua předpověděl, že později se bude tančit a zpívat v každé vesnici.

Význam

Tato předpověď Śrī Nityānandy Prabhua platí nejen pro Indii, ale pro celý svět, a Jeho milostí se to nyní děje. Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy teď v západních zemích cestují od vesnice k vesnici, a dokonce s sebou vozí i Božstva. Tito oddaní po celém světě šíří různé knihy a my doufáme, že tito oddaní, kteří káží poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua, budou vážně následovat Jeho příklad. Pokud budou dodržovat usměrňující zásady a zpívat šestnáct kol denně, bude jejich snaha šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua zcela jistě úspěšná.

Verš

atikāla haila, loka chāḍiyā nā yāya
tabe nityānanda-gosāñi sṛjilā upāya

Synonyma

atikāla — velmi pozdě; haila — bylo; loka — lidé; chāḍiyā — zanechávající; yāya — neodcházejí; tabe — tehdy; nityānanda — Śrīla Nityānanda Prabhu; gosāñi — duchovní mistr; sṛjilā — vymyslel; upāya — způsob.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu, duchovní mistr, viděl, že se již připozdívá, a tak vymyslel způsob, jak shromáždění rozpustit.

Verš

madhyāhna karite gelā prabhuke lañā
tāhā dekhi’ loka āise caudike dhāñā

Synonyma

madhyāhna karite — naobědvat se v poledne; gelā — šel; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; tāhā dekhi' — když to viděli; loka — lidé; āise — přišli; caudike — všude kolem; dhāñā — běžící.

Překlad

Když Pán Nityānanda Prabhu vzal Śrī Caitanyu Mahāprabhua v poledne na oběd, lidé se seběhli kolem Nich.

Verš

madhyāhna kariyā āilā devatā-mandire
nija-gaṇa praveśi’ kapāṭa dila bahir-dvāre

Synonyma

madhyāhna kariyā — když vykonali koupel atd.; āilā — vrátili se; devatā-mandire — do chrámu Pána; nija-gaṇa praveśi' — dovolující vstoupit svým lidem; kapāṭa dila — zavřel; bahir-dvāre — vnější bránu.

Překlad

Po koupeli se v poledne Oba vrátili do chrámu. Śrī Nityānanda Prabhu dovolil svým lidem vstoupit a potom zavřel vnější bránu.

Verš

tabe gopīnātha dui-prabhure bhikṣā karāila
prabhura śeṣa prasādānna sabe bāṅṭi’ khāila

Synonyma

tabe — poté; gopīnātha — Gopīnātha Ācārya; dui-prabhure — dvěma Pánům, Caitanyovi Mahāprabhuovi a Nityānandovi Prabhuovi; bhikṣā karāila — dal najíst prasādam; prabhura — Pánovy; śeṣa — zbytky; prasāda-anna — jídlo; sabe — všichni; bāṅṭi' — dělící se; khāila — jedli.

Překlad

Gopīnātha Ācārya pak pro oba Pány přinesl prasādam. Když se najedli, byly zbytky jídla rozdány všem oddaným.

Verš

śuni’ śuni’ loka-saba āsi’ bahir-dvāre
‘hari’ ‘hari’ bali’ loka kolāhala kare

Synonyma

śuni' śuni' — když to slyšeli; loka-saba — všichni lidé; āsi' — přicházející tam; bahir-dvāre — k vnější bráně; hari hari — svaté jméno Pána; bali' — zpívající; loka — lidé; kolāhala — bouřlivou vřavu; kare — vytvářeli.

Překlad

Lidé se o tom dozvěděli, přišli před vnější bránu a začali zpívat svaté jméno: „Hari! Hari!“ Vytvářeli tak bouřlivou vřavu.

Verš

tabe mahāprabhu dvāra karāila mocana
ānande āsiyā loka pāila daraśana

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dvāra — dveře; karāila — nechal; mocana — otevření; ānande — s velkou radostí; āsiyā — přišli; loka — všichni; pāila — získali; daraśana — pohled.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nechal po obědě otevřít vrata, a tak se na Něho všichni mohli ke své velké radosti podívat.

Verš

ei-mata sandhyā paryanta loka āse, yāya
‘vaiṣṇava’ ha-ila loka, sabe nāce, gāya

Synonyma

ei-mata — takto; sandhyā paryanta — do večera; loka — lidé; āse yāya — přicházejí a odcházejí; vaiṣṇava — oddaní; ha-ila — stali se; loka — všichni lidé; sabe — všichni; nāce — tančí; gāya — a zpívají.

Překlad

Lidé až do večera přicházeli a odcházeli a všichni se stali oddanými vaiṣṇavy, kteří začali tančit a zpívat.

Verš

ei-rūpe sei ṭhāñi bhakta-gaṇa-saṅge
sei rātri goṅāilā kṛṣṇa-kathā-raṅge

Synonyma

ei-rūpe — takto; sei ṭhāñi — na tom místě; bhakta-gaṇa-saṅge — s oddanými; sei rātri — onu noc; goṅāilā — strávil; kṛṣṇa-kathā-raṅge — s velkým potěšením hovořící o Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tam pak strávil noc a s velkým potěšením se svými oddanými hovořil o zábavách Pána Kṛṣṇy.

Verš

prātaḥ-kāle snāna kari’ karilā gamana
bhakta-gaṇe vidāya dilā kari’ āliṅgana

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; snāna — koupel; kari' — když vykonal; karilā — vydal se; gamana — na cestu; bhakta-gaṇe — všem oddaným; vidāya — rozloučení; dilā — dal; kari' — činící; āliṅgana — objetí.

Překlad

Dalšího dne ráno se Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupal a vydal se na svou cestu po jižní Indii. S každým oddaným se na rozloučenou obejmul.

Verš

mūrcchita hañā sabe bhūmite paḍilā
tāṅhā-sabā pāne prabhu phiri’ nā cāhilā

Synonyma

mūrcchita hañā — upadající do bezvědomí; sabe — všichni; bhūmite — na zem; paḍilā — zhroutili se; tāṅhā-sabā pāne — k nim všem; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; phiri' — otáčející se; — ne; cāhilā — viděl.

Překlad

I když se všichni zhroutili v bezvědomí k zemi, Pán se za nimi neohlédl, ale pokračoval v cestě.

Verš

vicchede vyākula prabhu calilā duḥkhī hañā
pāche kṛṣṇadāsa yāya jala-pātra lañā

Synonyma

vicchede — v odloučení; vyākula — rozrušený; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — šel dál; duḥkhī — nešťastný; hañā — stávající se; pāche — za Ním; kṛṣṇadāsa — Jeho služebník Kṛṣṇadāsa; yāya — šel; jala-pātra — nádobu na vodu; lañā — nesoucí.

Překlad

Odloučení Pána velmi rozrušilo a kráčel dál nešťastný. Za Ním šel s Pánovou nádobou na vodu Jeho služebník Kṛṣṇadāsa.

Verš

bhakta-gaṇa upavāsī tāhāṅi rahilā
āra dine duḥkhī hañā nīlācale āilā

Synonyma

bhakta-gaṇa — oddaní; upavāsī — držící půst; tāhāṅi — tam; rahilā — zůstali; āra dine — dalšího dne; duḥkhī — smutní; hañā — stávající se; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — vrátili se.

Překlad

Oddaní tam zůstali a drželi půst. Dalšího dne se potom všichni smutně vrátili do Džagannáth Purí.

Verš

matta-siṁha-prāya prabhu karilā gamana
premāveśe yāya kari’ nāma-saṅkīrtana

Synonyma

matta-siṁha — šílený lev; prāya — téměř jako; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā — činil; gamana — cestování; prema-āveśe — pohroužený v extázi lásky; yāya — jde; kari' — provádějící; nāma-saṅkīrtana — zpěv Kṛṣṇova jména.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval ve své cestě téměř jako šílený lev. Pohroužený v extázi lásky prováděl saṅkīrtan tak, že zpíval Kṛṣṇova jména následujícím způsobem.

Verš

kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! he
kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! he
kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! rakṣa mām
kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! pāhi mām
rāma! rāghava! rāma! rāghava! rāma! rāghava! rakṣa mām
kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! pāhi mām

Synonyma

kṛṣṇa — Pane Kṛṣṇo; he — ó; rakṣa — prosím ochraň; mām — Mě; pāhi — prosím udržuj; rāma — Pane Rāmo; rāghava — potomku krále Raghua; keśava — Ty, který jsi zabil démona Keśīho.

Překlad

Pán zpíval:

Význam

Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! he
Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! he
Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! rakṣa mām
Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! Kṛṣṇa! pāhi mām

To znamená: „Ó Pane Kṛṣṇo, prosím ochraň Mě a postarej se o Mě.“ A dále zpíval:

Rāma! Rāghava! Rāma! Rāghava! Rāma! Rāghava! rakṣa mām
Kṛṣṇa! Keśava! Kṛṣṇa! Keśava! Kṛṣṇa! Keśava! pāhi mām

„Ó Pane Śrī Rāmo, potomku krále Raghua, prosím, ochraň Mě. Ó Kṛṣṇo, ó Keśavo, hubiteli démona Keśīho, prosím postarej se o Mě.“

Verš

ei śloka paḍi’ pathe calilā gaurahari
loka dekhi’ pathe kahe, — bala ‘hari’ ‘hari’

Synonyma

ei śloka paḍi' — recitující tento verš kṛṣṇa! kṛṣṇa!; pathe — po cestě; calilā — šel; gaurahari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; loka dekhi' — když viděl jiné lidi; pathe — na cestě; kahe — říká; bala — říkej; hari hari — svaté jméno Pána Hariho.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, známý jako Gaurahari, zpíval tento verš a šel svou cestou. Jakmile někoho uviděl, požádal ho, ať zpívá „Hari! Hari!“

Verš

sei loka prema-matta hañā bale ‘hari’ ‘kṛṣṇa’
prabhura pāche saṅge yāya darśana-satṛṣṇa

Synonyma

sei loka — takový člověk; prema-matta — šílený láskou k Bohu; hañā — stávající se; bale — říká; hari kṛṣṇa — svaté jméno Pána Hariho a Pána Kṛṣṇy; prabhura pāche — za Pánem; saṅge — s Ním; yāya — jde; darśana-satṛṣṇa — dychtivý Ho vidět.

Překlad

Každý z těch, kdo Pána Caitanyu Mahāprabhua slyšeli zpívat „Hari! Hari!“, také zpíval svatá jména Pána Hariho a Kṛṣṇy. Všichni tak šli za Pánem, protože Ho dychtili vidět.

Verš

kata-kṣaṇe rahi’ prabhu tāre āliṅgiyā
vidāya karila tāre śakti sañcāriyā

Synonyma

kata-kṣaṇe rahi' — poté, co nějakou dobu zůstali; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — každého; āliṅgiyā — poté, co objal; vidāya karila — rozloučil se; tāre — každému z nich; śakti — duchovní sílu; sañcāriyā — dávající.

Překlad

Po nějaké době Pán každého z nich objal, obdařil ho duchovní silou a poslal domů.

Význam

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura vysvětluje, že tou duchovní silou je podstata energie blaženosti a energie poznání. Skrze tyto dvě síly je člověk zmocněn oddanou službou. Samotný Pán Kṛṣṇa nebo Jeho zástupce, čistý oddaný, může tyto síly udělit komukoliv. Ten, kdo je obdrží, se pak může stát čistým oddaným Pána. Touto bhakti-śakti byl zmocněn každý, komu Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu projevil svou přízeň. Pánovi následovníci tak byli božskou milostí schopni šířit vědomí Kṛṣṇy.

Verš

sei-jana nija-grāme kariyā gamana
‘kṛṣṇa’ bali’ hāse, kānde, nāce anukṣaṇa

Synonyma

sei-jana — takový člověk; nija-grāme — do své vsi; kariyā gamana — vrátil se; kṛṣṇa bali' — pronášející svaté jméno Pána Kṛṣṇy; hāse — směje se; kānde — naříká; nāce — tančí; anukṣaṇa — neustále.

Překlad

Každý takto zmocněný člověk se vrátil do své vesnice a neustále zpíval svaté jméno Kṛṣṇy, někdy se smál, někdy naříkal a někdy tančil.

Verš

yāre dekhe, tāre kahe, — kaha kṛṣṇa-nāma
ei-mata ‘vaiṣṇava’ kaila saba nija-grāma

Synonyma

yāre dekhe — každému, koho potká; tāre — jemu; kahe — říká; kaha kṛṣṇa-nāma — prosím zpívej Hare Kṛṣṇa mantru; ei-mata — takto; vaiṣṇava — oddané Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; kaila — učinil; saba — všechny; nija-grāma — svoji vesnici.

Překlad

Tato zmocněná osoba žádala každého, koho potkala, aby zpíval svaté jméno Kṛṣṇy, a tak se i všichni ostatní vesničané stali oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Aby se někdo mohl stát zmocněným kazatelem, musí získat přízeň Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua nebo Jeho oddaného, duchovního mistra. Musí také každého žádat, aby zpíval mahā-mantru. Tak může přivést další lidi k vaiṣṇavismu a ukázat jim, jak se stát čistými oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

grāmāntara haite dekhite āila yata jana
tāṅra darśana-kṛpāya haya tāṅra sama

Synonyma

grāma-antara haite — z různých vesnic; dekhite — zhlédnout; āila — přišli; yata jana — všichni lidé; tāṅra — jeho; darśana-kṛpāya — milostí toho, že ho uviděli; haya — stali se; tāṅra sama — podobnými vaiṣṇavy.

Překlad

Lidé z různých vesnic se na takového zmocněného člověka přicházeli podívat, a díky tomu, že ho viděli a dostali milost jeho pohledu, se stali podobnými jako on.

Verš

sei yāi’ grāmera loka vaiṣṇava karaya
anya-grāmī āsi’ tāṅre dekhi’ vaiṣṇava haya

Synonyma

sei — takový vaiṣṇava; yāi' — když jde do své vesnice; grāmera loka — všechny lidi z té vesnice; vaiṣṇava — oddané; karaya — dělá; anya-grāmī — lidé z dalších vesnic; āsi' — když tam přijdou; tāṅre dekhi' — tím, že ho vidí; vaiṣṇava haya — stávají se oddanými.

Překlad

Když se každý z těchto nově zmocněných jedinců vrátil do své vesnice, také udělal ze všech vesničanů oddané. Oddaní se stali i z těch, kdo se na něho přišli podívat z jiných vesnic.

Verš

sei yāi’ āra grāme kare upadeśa
ei-mata ‘vaiṣṇava’ haila saba dakṣiṇa-deśa

Synonyma

sei — takový člověk; yāi' — když jde; āra — jiných; grāme — do vesnic; kare — dává; upadeśa — pokyn; ei-mata — takto; vaiṣṇava — oddaní; haila — stali se; saba — všichni; dakṣiṇa-deśa — lidé z jižní Indie.

Překlad

Zmocnění lidé takto chodili od vesnice k vesnici, až se všichni obyvatelé jižní Indie stali oddanými.

Verš

ei-mata pathe yāite śata śata jana
‘vaiṣṇava’ karena tāṅre kari’ āliṅgana

Synonyma

ei-mata — takto; pathe — na cestě; yāite — když potkávali; śata śata — stovky a stovky; jana — lidí; vaiṣṇava — oddané; karena — činí; tāṅre — Jeho; kari' — činící; āliṅgana — objetí.

Překlad

Tak se ze stovek lidí stávali vaiṣṇavové tím, že na cestě potkali Pána a On je obejmul.

Verš

yei grāme rahi’ bhikṣā karena yāṅra ghare
sei grāmera yata loka āise dekhibāre

Synonyma

yei grāme — v jakékoliv vesnici; rahi' — zůstávající; bhikṣā — almužnu; karena — přijímá; yāṅra — jehož; ghare — v domě; sei — té; grāmera — vesnice; yata loka — všichni lidé; āise — přicházejí; dekhibāre — zhlédnout.

Překlad

V každé vesnici, kde se Śrī Caitanya Mahāprabhu zdržel, aby přijal almužnu, Ho přišlo zhlédnout mnoho lidí.

Verš

prabhura kṛpāya haya mahābhāgavata
sei saba ācārya hañā tārila jagat

Synonyma

prabhura kṛpāya — milostí Pána; haya — stali se; mahā-bhāgavata — prvotřídní oddaní; sei saba — ti všichni; ācārya — učiteli; hañā — stávající se; tārila — osvobodili; jagat — celý svět.

Překlad

Milostí Nejvyššího Pána, Śrī Caitanyi Mahāprabhua, se ze všech stali prvotřídní oddaní. Později se stali učiteli nebo duchovními mistry a osvobodili celý svět.

Verš

ei-mata kailā yāvat gelā setubandhe
sarva-deśa ‘vaiṣṇava’ haila prabhura sambandhe

Synonyma

ei-mata — takto; kailā — jednal; yāvat — dokud; gelā — šel; setubandhe — do nejjižnější části Indie; sarva-deśa — všechny země; vaiṣṇava — oddaní; haila — stali se; prabhura — Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; sambandhe — ve styku s.

Překlad

Pán tak došel až k nejjižnějšímu cípu Indie a všechny oblasti po cestě obrátil na vaiṣṇavismus.

Verš

navadvīpe yei śakti nā kailā prakāśe
se śakti prakāśi’ nistārila dakṣiṇa-deśe

Synonyma

navadvīpe — v Navadvípu; yei — tu, kterou; śakti — sílu; — ne; kailā — učinil; prakāśe — projevení; se — tuto; śakti — moc; prakāśi' — projevující; nistārila — osvobodil; dakṣiṇa-deśe — jižní Indii.

Překlad

V Navadvípu Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu neprojevil své duchovní síly, ale projevil je v jižní Indii, kde osvobodil všechny lidi.

Význam

V té době žilo v posvátném Navadvípu, rodišti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, mnoho smārtů (neoddaných následovníků védských obřadů). Následovníci smṛti-śāster se nazývají smārtové. Většinou jsou to neoddaní a jejich hlavním zájmem je přísně dodržovat brāhmaṇské zásady. Oddanou službou však osvíceni nejsou. V Navadvípu jsou všichni učenci následovníky smṛti-śāster a Caitanya Mahāprabhu se je nesnažil změnit. Proto autor poznamenává, že duchovní síla, kterou Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu neprojevil v Navadvípu, se Jeho milostí projevila v jižní Indii. Každý se tam tak stal vaiṣṇavou. Z toho vyplývá, že lidé se zajímají o kázání za příznivých okolností. Pokud jsou lidé, které chceme změnit, příliš nepřízniví, kazatel se nemá snažit mezi nimi šířit vědomí Kṛṣṇy. Je lepší jít tam, kde je situace příznivější. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme se nejdříve snažili prosadit v Indii, ale Indové byli příliš pohrouženi do politiky, a tak ho nepřijali. Byli nadšení z politických vůdců. Dali jsme proto přednost kázání na Západě, což byl pokyn našeho duchovního mistra, a milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua začíná být toto hnutí úspěšné.

Verš

prabhuke ye bhaje, tāre tāṅra kṛpā haya
sei se e-saba līlā satya kari’ laya

Synonyma

prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ye — každý, kdo; bhaje — uctívá; tāre — jemu; tāṅra — Pána Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; haya — je; sei se — ta osoba; e-saba — všechny tyto; līlā — zábavy; satya — pravda; kari' — přijímající jako; laya — bere.

Překlad

To, jak Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zmocňoval ostatní, může pochopit ten, kdo je skutečně oddaným Pána a kdo obdržel Jeho milost.

Verš

alaukika-līlāya yāra nā haya viśvāsa
iha-loka, para-loka tāra haya nāśa

Synonyma

alaukika — neobyčejné; līlāya — v zábavy; yāra — něčí; — ne; haya — je; viśvāsa — víra; iha-loka — v tomto světě; para-loka — v příštím světě; tāra — jeho; haya — je; nāśa — zničení.

Překlad

Pokud někdo nevěří v neobyčejné transcendentální zábavy Pána, bude zničen jak v tomto světě, tak i v příštím.

Verš

prathamei kahila prabhura ye-rūpe gamana
ei-mata jāniha yāvat dakṣiṇa-bhramaṇa

Synonyma

prathamei — na počátku; kahila — vysvětlil jsem; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ye-rūpe — jak; gamana — cestu; ei-mata — takto; jāniha — měli byste vědět; yāvat — dokud; dakṣiṇa-bhramaṇa — cestování jižní Indií.

Překlad

Je třeba vědět, že vše, co jsem zde napsal o počátku Pánovy cesty, platí po celou dobu Jeho pouti po jižní Indii.

Verš

ei-mata yāite yāite gelā kūrma-sthāne
kūrma dekhi’ kaila tāṅre stavana-praṇāme

Synonyma

ei-mata — takto; yāite yāite — když procházel; gelā — šel; kūrma-sthāne — na poutní místo Kúrma-kšétra; kūrma dekhi' — po spatření Pána Kūrmy; kaila — obětoval; tāṅre — Jemu; stavana — modlitby; praṇāme — a poklony.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel na svaté místo zvané Kúrma-kšétra, kde zhlédl tamní Božstvo, jemuž přednesl modlitby a složil poklony.

Význam

Kúrma-sthán je dobře známé poutní místo s chrámem Kūrmadevy. V Prapannāmṛtě se říká, že Pán Jagannātha jedné noci vzal Śrī Rāmānujācāryu z Džagannáth Purí a hodil ho na Kúrma-kšétru. Kúrma-kšétra se nachází v Indii na trati jižní dráhy asi třináct kilometrů na východ od železniční stanice Čiká Kóla Road. Tomuto svatému místu se říká Kúrmáčala. Ti, kdo mluví jazykem telugu, považují toto svaté místo za velmi důležité. To uvádí krajový zpravodaj Gañjāma Manual. Nachází se tam Božstvo Kūrmy, a jak již bylo řečeno, Śrīla Rāmānujācārya tam byl hozen z Džagannáth Purí. Tehdy však považoval zdejší Božstvo Kūrmy za božstvo Pána Śivy, a tak se tam postil. Když později pochopil, že kūrma-mūrti je další z podob Pána Viṣṇua, zavedl pro Pána Kūrmu velice bohaté uctívání. O tom se píše v Prapannāmṛtě (kapitola třicet šest). Celé svaté místo Kúrma-kšétra neboli Kúrma-sthán bylo skutečně obnoveno Śrīpādou Rāmānujācāryou pod vlivem Pána Jagannātha-devy z Džagannáth Purí. Zdejší chrám se o něco později dostal do správy krále Vidžaja-nagaru a Božstvo uctívali vaiṣṇavové z Madhvācārya-sampradāyi. V chrámu jsou nápisy, o kterých se říká, že pocházejí od Śrī Narahariho Tīrthy z Madhvācāryovy učednické posloupnosti. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tyto nápisy vysvětluje takto: (1) Śrī Puruṣottama Yati se narodil jako rádce mnoha učenců. Byl velice oblíbeným oddaným Pána Viṣṇua. (2) Jeho kázání bylo po celém světě přijímáno s velkou úctou a silou svého rozumu a logiky osvobodil mnoho neoddaných. (3) Zasvětil Ānandu Tīrthu (Madhvācāryu), který po přijetí sannyāsu potrestal svou tyčí mnoho hlupáků a přivedl je k duchovnímu životu. (4) Všechny Madhvācāryovy spisy a slova mají velkou moc. Dal lidem oddanou službu Pánu Viṣṇuovi, aby mohli dosáhnout osvobození v duchovním světě. (5) Jeho pokyny o oddané službě měly moc povznést každého člověka k lotosovým nohám Pána. (6) Zasvětil Narahariho Tīrthu, který se stal vládcem provincie Kalinga. (7) Narahari Tīrtha bojoval se Śabary, což byli caṇḍālové neboli lovci, a zachránil tak Kūrmův chrám. (8) Narahari Tīrtha byl velmi zbožný a mocný král. (9) Na Ekādaśī během čtrnácti dnů dorůstajícího měsíce v měsíci Vaiśākha v roce 1203 éry Śaka zasvětil svatému jménu Yogānandy Nṛsiṁhadevy chrám, který postavil na Jeho pokyn. Na pamětní desce je datum toho dne, odpovídající sobotě 29. března 1281 n.l.

Verš

premāveśe hāsi’ kāndi’ nṛtya-gīta kaila
dekhi’ sarva lokera citte camatkāra haila

Synonyma

prema-āveśe — ve velké extázi lásky k Bohu; hāsi' — smějící se; kāndi' — naříkající; nṛtya-gīta — tančení a zpívání; kaila — prováděl; dekhi' — když viděli; sarva lokera — všech tamních lidí; citte — v srdcích; camatkāra — údiv; haila — byl.

Překlad

Během pobytu na tomto místě Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval svou obvyklou extázi lásky k Bohu a smál se, naříkal, tančil a zpíval. Každý, kdo Ho viděl, nevycházel z údivu.

Verš

āścarya śuniyā loka āila dekhibāre
prabhura rūpa-prema dekhi’ hailā camatkāre

Synonyma

āścarya — úžasná událost; śuniyā — když slyšeli; loka — lidé; āila — přišli; dekhibāre — zhlédnout; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rūpa — krásu; prema — a lásku k Bohu; dekhi' — když viděli; hailā — byl; camatkāre — údiv.

Překlad

Všichni, kdo se o těchto neobyčejných událostech doslechli, se tam na Něho přišli také podívat, a každý žasl nad Pánovou krásou a extází.

Verš

darśane ‘vaiṣṇava’ haila, bale ‘kṛṣṇa’ ‘hari’
premāveśe nāce loka ūrdhva bāhu kari’

Synonyma

darśane — pohledem; vaiṣṇava haila — stali se oddanými; bale — začali říkat; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; hari — Pán Hari; prema-āveśe — ve velké extázi lásky k Bohu; nāce — tančí; loka — všichni lidé; ūrdhva bāhu kari' — zvedající ruce.

Překlad

Pouhým pohledem na Pána Caitanyu Mahāprabhua se lidé stávali oddanými. Začínali zpívat „Kṛṣṇa“, „Hari“ a další svatá jména. Všichni se topili ve velké extázi lásky a tančili s rukama nad hlavou.

Verš

kṛṣṇa-nāma loka-mukhe śuni’ avirāma
sei loka ‘vaiṣṇava’ kaila anya saba grāma

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; loka-mukhe — z úst těchto lidí; śuni' — když slyšeli; avirāma — neustále; sei loka — ti lidé; vaiṣṇava — oddanými; kaila — učinili; anya — ostatní; saba — všechny; grāma — vesnice.

Překlad

A protože je obyvatelé ostatních vesnic neustále slyšeli zpívat svatá jména Pána Kṛṣṇy, stali se také vaiṣṇavy.

Verš

ei-mata paramparāya deśa ‘vaiṣṇava’ haila
kṛṣṇa-nāmāmṛta-vanyāya deśa bhāsāila

Synonyma

ei-mata — tímto způsobem; paramparāya — prostřednictvím učednické posloupnosti; deśa — země; vaiṣṇava haila — stali se oddanými; kṛṣṇa-nāma-amṛta — nektaru svatého jména Kṛṣṇy; vanyāya — povodní; deśa — celá země; bhāsāila — zaplavená.

Překlad

Poslechem svatého jména Kṛṣṇy se z celé země stala země vaiṣṇavů. Vypadalo to, jako kdyby celou zemi zaplavil nektar svatého jména.

Verš

kata-kṣaṇe prabhu yadi bāhya prakāśilā
kūrmera sevaka bahu sammāna karilā

Synonyma

kata-kṣaṇe — po nějaké době; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; bāhya — vnější vědomí; prakāśilā — projevil; kūrmera — Božstva Pána Kūrmy; sevaka — služebník; bahu — mnoho; sammāna — úcty; karilā — prokázal.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu po nějaké době projevil známky vnějšího vědomí, a tehdy Mu kněz Božstva Pána Kūrmy daroval různé obětiny.

Verš

yei grāme yāya tāhāṅ ei vyavahāra
eka ṭhāñi kahila, nā kahiba āra bāra

Synonyma

yei grāme — do kterékoliv vesnice; yāya — On jde; tāhāṅ — tam; ei — toto; vyavahāra — chování; eka ṭhāñi — jedno místo; kahila — popsáno; — ne; kahiba — budu popisovat; āra bāra — ještě jednou.

Překlad

Nálada, ve které Śrī Caitanya Mahāprabhu kázal, již byla popsána, a tak se nebudu opakovat. Pán se choval stejně v každé vesnici, do které přišel.

Verš

‘kūrma’-nāme sei grāme vaidika brāhmaṇa
bahu śraddhā-bhaktye kaila prabhura nimantraṇa

Synonyma

kūrma-nāme — se jménem Kūrma; sei — té; grāme — ve vesnici; vaidika brāhmaṇa — védský brāhmaṇa; bahu — velkou; śraddhā-bhaktye — s vírou a oddaností; kaila — učinil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

V jedné vesnici žil védský brāhmaṇa jménem Kūrma, který s velkou úctou a oddaností pozval Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svého domu.

Verš

ghare āni’ prabhura kaila pāda prakṣālana
sei jala vaṁśa-sahita karila bhakṣaṇa

Synonyma

ghare āni' — poté, co Ho přivedl domů; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kaila — učinil; pāda prakṣālana — omytí lotosových nohou; sei jala — tuto vodu; vaṁśa-sahita — se všemi členy rodiny; karila bhakṣaṇa — vypil.

Překlad

Přivedl Pána Caitanyu Mahāprabhua domů, omyl Mu lotosové nohy a použitou vodu pak s celou rodinou vypil.

Verš

aneka-prakāra snehe bhikṣā karāila
gosāñira śeṣānna sa-vaṁśe khāila

Synonyma

aneka-prakāra — různé druhy; snehe — s náklonností; bhikṣā — jídla; karāila — přiměl jíst; gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa-anna — zbytky jídla; sa-vaṁśe — se všemi rodinnými příslušníky; khāila — snědl.

Překlad

Tento brāhmaṇa Kūrma s velkou náklonností a úctou pohostil Śrī Caitanyu Mahāprabhua všemožnými druhy jídel. O zbytky se potom rozdělili všichni členové rodiny.

Verš

‘yei pāda-padma tomāra brahmā dhyāna kare
sei pāda-padma sākṣāt āila mora ghare

Synonyma

yei — těch; pāda-padma — lotosových nohách; tomāra — Tvých; brahmā — Pán Brahmā; dhyāna kare — medituje o; sei pāda-padma — tyto lotosové nohy; sākṣāt — přímo; āila — přišly; mora — mého; ghare — do domu.

Překlad

Brāhmaṇa se začal modlit: „Ó můj Pane, o Tvých lotosových nohou medituje Pán Brahmā, a ty samé lotosové nohy přišly do mého domu.“

Verš

mora bhāgyera sīmā nā yāya kahana
āji mora ślāghya haila janma-kula-dhana

Synonyma

mora — mého; bhāgyera — štěstí; sīmā — hranice; — ne; yāya — možný; kahana — popis; āji — dnes; mora — moje; ślāghya — slavné; haila — staly se; janma — zrození; kula — rodina; dhana — a bohatství.

Překlad

„Můj drahý Pane, mé štěstí nezná hranic a nedá se popsat. Ode dneška jsou má rodina, zrození a majetek slavné.“

Verš

kṛpā kara, prabhu, more, yāṅ tomā-saṅge
sahite nā pāri duḥkha viṣaya-taraṅge’

Synonyma

kṛpā kara — prosím projev přízeň; prabhu — ó můj Pane; more — mně; yāṅ — půjdu; tomā-saṅge — s Tebou; sahite pāri — nemohu snášet; duḥkha — utrpení; viṣaya-taraṅge — ve vlnách materialistického života.

Překlad

Brāhmaṇa Pána Caitanyu Mahāprabhua prosil: „Můj drahý Pane, prosím projev mi svou přízeň a dovol mi jít s Tebou. Už nemohu snášet vlny utrpení vyvolávané materialistickým způsobem života.“

Význam

Tento výrok platí pro každého, bez ohledu na to, jak bohatý nebo úspěšný může být. Narottama dāsa Ṭhākura tento výrok potvrzuje: saṁsāra-viṣānale, divā-niśi hiyā jvale. Říká, že materialistický způsob života zapříčiňuje pálení v srdci. Strastem života v hmotném světě se nikdo neubrání. Je pravda, že někdo může být šťastný, co se týče bohatství, a že může být zámožný ve všech ohledech, ale přesto se musí starat o viṣayi, aby uspokojil potřeby těla a mnoha rodinných členů a podřízených. Musí podstupovat mnoho problémů kvůli péči o druhé. Narottama dāsa Ṭhākura se proto modlí: viṣaya chādiyā kabe śuddha ha'be mana. Je tedy třeba zanechat materialistického způsobu života a pohroužit se do oceánu trancendentální blaženosti. Jinými slovy, transcendentální blaženost nemůžeme vychutnávat, dokud nezanecháme materialistického způsobu života. Vypadá to, že brāhmaṇa Kūrma byl po hmotné stránce velmi šťastný, protože svoji rodinnou tradici označil slovy janma-kula-dhana. Nyní, když dosáhl slávy, chtěl všechny tyto hmotné věci opustit a cestovat se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Podle védské civilizace by měl člověk po dosažení věku padesáti let opustit rodinu a jít do vrindávanského lesa, aby zbytek svého života věnoval službě Pánu.

Verš

prabhu kahe, — “aiche bāt kabhu nā kahibā
gṛhe rahi’ kṛṣṇa-nāma nirantara laibā

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; aiche bāt — taková slova; kabhu — kdykoliv; kahibā — neměl bys říkat; gṛhe rahi' — zůstávající doma; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána; nirantara — neustále; laibā — měl bys zpívat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Nikdy už takto nemluv. Raději zůstaň doma a neustále zpívej svaté jméno Kṛṣṇy.“

Význam

V tomto věku Kali se nedoporučuje náhle opouštět rodinu, protože lidé nejsou vychováni jako správní brahmacārī a gṛhasthové. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto brāhmaṇovi doporučil, aby se nesnažil zanechat rodinného života. Bude lepší, když zůstane s rodinou a očistí se pravidelným zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry pod vedením duchovního mistra. To je pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Budou-li všichni tuto zásadu následovat, není třeba přijímat sannyās. V dalším verši Śrī Caitanya Mahāprabhu každého nabádá, aby se stal ideálním hospodářem tak, že bude bez přestupků zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a předávat stejné zásady každému, koho potká.

Verš

yāre dekha, tāre kaha ‘kṛṣṇa’-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra’ ei deśa

Synonyma

yāre — kohokoliv; dekha — potkáš; tāre — jemu; kaha — řekni; kṛṣṇa-upadeśa — pokyny Bhagavad-gīty, tak, jak je vyslovil Pán, nebo pokyny Śrīmad-Bhāgavatamu, který nabádá k uctívání Śrī Kṛṣṇy; āmāra ājñāya — na Můj pokyn; guru hañā — stávající se duchovním mistrem; tāra' — osvoboď; ei deśa — tuto zemi.

Překlad

„Každého pouč, aby následoval pokyny Pána Śrī Kṛṣṇy, jak jsou dané v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu. Staň se tak duchovním mistrem a snaž se osvobodit každého v této zemi.“

Význam

To je vznešená mise Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Mnoho lidí přichází a ptá se, zda se musí vzdát rodinného života, aby se mohli připojit k této společnosti. To však není naše mise. Každý může zůstat v pohodlí svého domova. Jediné, o co každého žádáme, je, aby zpíval mahā-mantru: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Je-li trochu vzdělaný a je schopen číst Bhagavad-gītu takovou, jaká je, a Śrīmad-Bhāgavatam, tím lépe. Tato díla jsou nyní dostupná v angličtině (i češtině, pozn. překl.) a jsou velmi autorizovaně zpracována, aby zaujala všechny třídy lidí. Lidé celého světa by měli využít přítomnosti tohoto hnutí a místo toho, aby zůstávali pohroužení v hmotných činnostech, by měli doma se svými rodinami zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Je také nutné se vyhnout hříšným činnostem – nedovolenému sexu, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Z těchto čtyř je zvláště hříšný nedovolený sex. Každý se musí oženit nebo vdát; zvláště ženy. Pokud je větší počet žen, mohou někteří muži přijmout více než jednu manželku. To ze společnosti odstraní prostituci. Bude-li možné, aby se muž oženil s více než jednou ženou, pak skončí nedovolený sex. Lze také produkovat mnoho užitečných surovin a obětovat je Kṛṣṇovi – obilí, ovoce, květiny a mléko. Proč by měl člověk zbytečně jíst maso a provozovat hrůzostrašná jatka? A jaký je užitek z kouření a pití čaje či kávy? Lidé již jsou omámení hmotným požitkem, a budou-li se omamovat ještě více, jakou mají šanci na seberealizaci? Člověk by se také neměl věnovat hazardu a zbytečně rozrušovat svou mysl. Skutečným účelem lidského života je dosáhnout duchovní úrovně a vrátit se k Bohu. To je summum bonnum duchovní realizace. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snaží pozvednout lidskou společnost na úroveň životní dokonalosti pomocí metody popsané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem v Jeho pokynu brāhmaṇovi Kūrmovi: zůstat doma, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a kázat Kṛṣṇovy pokyny tak, jak jsou dané v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

kabhu nā bādhibe tomāra viṣaya-taraṅga
punarapi ei ṭhāñi pābe mora saṅga”

Synonyma

kabhu — kdykoliv; — ne; bādhibe — bude na překážku; tomāra — tvůj; viṣaya-taraṅga — materialistický způsob života; punar-api — znovu; ei ṭhāñi — na tomto místě; pābe — získáš; mora — Moji; saṅga — společnost.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dále brāhmaṇovi Kūrmovi poradil: „Budeš-li se řídit tímto pokynem, nebude materialistický život doma na překážku tvému duchovnímu pokroku. Naopak, budeš-li následovat tyto usměrňující zásady, znovu se tu setkáme, nebo lépe řečeno, nikdy neztratíš Moji společnost.“

Význam

Toto je příležitost pro každého. Pokud někdo jednoduše následuje pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua pod vedením Jeho zástupce, zpívá Hare Kṛṣṇa mantru, a jak je to jen možné, učí každého stejným zásadám, znečištění materialistického způsobu života se ho ani nedotkne. Nehraje roli, zda člověk žije na posvátném místě, jako je Vrindávan, Navadvíp nebo Džagannáth Purí, či uprostřed evropských měst, kde bují materialistický způsob života. Pokud oddaný následuje pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, pak žije ve společnosti Pána. Jakékoliv místo, na kterém žije, změní ve Vrindávan a Navadvíp. To znamená, že se ho materialismus nemůže dotknout. To je tajemství úspěchu toho, kdo dělá pokrok v rozvíjení vědomí Kṛṣṇy.

Verš

ei mata yāṅra ghare kare prabhu bhikṣā
sei aiche kahe, tāṅre karāya ei śikṣā

Synonyma

ei mata — takto; yāṅra — koho; ghare — v domě; kare — činí; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā — přijímání prasādam; sei — ten; aiche — podobně; kahe — říká; tāṅre — jemu; karāya — činí; ei — toto; śikṣā — osvícení.

Překlad

Vždy, když Śrī Caitanya přijímal v něčím domě almužnu v podobě prasādam, získal všechny, kdo tam bydleli, pro své saṅkīrtanové hnutí a dal jim stejné pokyny jako brāhmaṇovi Kūrmovi.

Význam

Zde je pěkně vysvětleno učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ten, kdo se Mu odevzdá a je připraven Ho následovat celým svým srdcem, nepotřebuje měnit své bydliště nebo postavení. Může zůstat hospodářem, lékařem, inženýrem nebo čímkoliv jiným, to není podstatné. Musí pouze následovat pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a předávat svým příbuzným a přátelům pokyny Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. Musí se doma učit pokoře podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a tak bude jeho život duchovně úspěšný. Nikdo by se neměl snažit být uměle pokročilým oddaným a myslet si: „Já jsem prvotřídní oddaný, takže je nejlepší nepřijímat žádné žáky.“ Takovému uvažování bychom se měli vyhnout. Člověk se musí doma očistit zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a kázáním zásad, které stanovil Śrī Caitanya Mahāprabhu. Tak se může stát duchovním mistrem a zbavit se znečištění hmotného života.

Je mnoho sahajiyů, kteří kritizují činnosti šesti Gosvāmīch – Śrīly Rūpy, Sanātany, Raghunātha dāse, Raghunātha Bhaṭṭy, Jīvy a Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīho, kteří jsou osobními společníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua a kteří osvítili společnost psaním knih o oddané službě. Podobně i Narottama dāsa Ṭhākura a další velcí ācāryové jako Madhvācārya, Rāmānujācārya a jiní přijímali tisíce žáků, aby je přivedli k oddané službě. Existuje však třída sahajiyů, kteří si myslí, že tyto činnosti jsou v rozporu se zásadami oddané služby. Ve skutečnosti je považují za pouhou další úroveň materialismu. Tak se staví proti zásadám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, čímž se dopouštějí přestupků u Jeho lotosových nohou. Měli by raději uvážit Jeho pokyny a místo předstírané pokory by měli přestat kritizovat následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří se věnují kázání. Śrī Caitanya Mahāprabhu v těchto verších Śrī Caitanya-caritāmṛty dává velmi jasné pokyny, aby ochránil své kazatele.

Verš

pathe yāite devālaye rahe yei grāme
yāṅra ghare bhikṣā kare, sei mahā-jane
kūrme yaiche rīti, taiche kaila sarva-ṭhāñi
nīlācale punaḥ yāvat nā āilā gosāñi

Synonyma

pathe yāite — když šel po cestě; devālaye — v chrámu; rahe — zůstává; yei grāme — v jakékoli vesnici; yāṅra ghare — v čím domě; bhikṣā kare — přijímá almužnu nebo jí; sei mahā-jane — takové velké osobnosti; kūrmebrāhmaṇovi Kūrmovi; yaiche — jako; rīti — proces; taiche — stejně; kaila — dělal; sarva-ṭhāñi — na všech místech; nīlācale — do Džagannáth Purí; punaḥ — znovu; yāvat — dokud; — ne; āilā — vrátil se; gosāñi — Pán.

Překlad

Na své pouti trávil Śrī Caitanya Mahāprabhu noci v chrámu nebo u cesty. Kdykoliv u někoho jedl, dal tomu člověku stejné pokyny jako brāhmaṇovi Kūrmovi. To dělal celou dobu, dokud se ze své cesty po jižní Indii nevrátil do Džagannáth Purí.

Verš

ataeva ihāṅ kahilāṅ kariyā vistāra
ei-mata jānibe prabhura sarvatra vyavahāra

Synonyma

ataeva — z toho důvodu; ihāṅ — zde; kahilāṅa — popsal jsem; kariyā vistāra — obšírně; ei-mata — takto; jānibe — budete znát; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sarvatra — všude; vyavahāra — chování.

Překlad

Obšírně jsem popsal Pánovo jednání s brāhmaṇou Kūrmou, a díky tomu budete vědět, jak se Śrī Caitanya Mahāprabhu choval po celé jižní Indii.

Verš

ei-mata sei rātri tāhāṅi rahilā
prātaḥ-kāle prabhu snāna kariyā calilā

Synonyma

ei-mata — tak; sei rātri — tu noc; tāhāṅi — tam; rahilā — zůstal; prātaḥ-kāle — ráno; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; snāna — koupel; kariyā — poté, co vykonal; calilā — znovu šel.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu tak přečkal noc na jednom místě, ráno se vykoupal a znovu se vydal na cestu.

Verš

prabhura anuvraji’ kūrma bahu dūra āilā
prabhu tāṅre yatna kari’ ghare pāṭhāilā

Synonyma

prabhura — Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; anuvraji' — následující za; kūrmabrāhmaṇa jménem Kūrma; bahu — velkou; dūra — vzdálenost; āilā — šel; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; yatna kari' — velmi starostlivě; ghare — do jeho domu; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu odcházel, brāhmaṇa Kūrma Ho velký kus cesty následoval. Pán Caitanya ho však nakonec starostlivě poslal domů.

Verš

‘vāsudeva’-nāma eka dvija mahāśaya
sarvāṅge galita kuṣṭha, tāte kīḍā-maya

Synonyma

vāsudeva-nāma — jménem Vāsudeva; eka dvija — jeden brāhmaṇa; mahāśaya — velká osobnost; sarva-aṅge — po celém těle; galita — těžká; kuṣṭha — lepra; tāte — v tom; kīḍā-maya — plno živých červů.

Překlad

Na tom místě žil brāhmaṇa Vāsudeva, velká osobnost, avšak trpící leprou. Tělo měl plné živých červů.

Verš

aṅga haite yei kīḍā khasiyā paḍaya
uṭhāñā sei kīḍā rākhe sei ṭhāña

Synonyma

aṅga haite — z jeho těla; yei — který; kīḍā — červ; khasiyā — poté, co vypadne; paḍaya — spadne na zem; uṭhāñā — sbírající; sei — toho; kīḍā — červa; rākhe — vkládá; sei ṭhāña — na stejné místo.

Překlad

I když brāhmaṇa Vāsudeva trpěl leprou, byl osvícený. Jakmile jeden červ vypadl z rány na jeho těle, vždy ho sebral a vrátil ho zpátky na stejné místo.

Verš

rātrite śunilā teṅho gosāñira āgamana
dekhibāre āilā prabhāte kūrmera bhavana

Synonyma

rātrite — v noci; śunilā — slyšel; teṅho — on; gosāñira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āgamana — příchod; dekhibāre — zhlédnout Ho; āilā — přišel; prabhāte — ráno; kūrmerabrāhmaṇy Kūrmy; bhavana — do domu.

Překlad

Jedné noci se Vāsudeva dozvěděl o příchodu Pána Caitanyi Mahāprabhua a ráno se Ho vydal navštívit do Kūrmova domu.

Verš

prabhura gamana kūrma-mukhete śuniñā
bhūmite paḍilā duḥkhe mūrcchita hañā

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gamana — odchod; kūrma-mukhete — z úst brāhmaṇy Kūrmy; śuniñā — když slyšel; bhūmite — na zem; paḍilā — padl; duḥkhe — ve velkém zármutku; mūrcchita — bezvědomý; hañā — stávající se.

Překlad

Když malomocný Vāsudeva přišel do Kūrmova domu, aby viděl Caitanyu Mahāprabhua, dozvěděl se, že Pán již odešel. V bezvědomí se pak zhroutil na zem.

Verš

aneka prakāra vilāpa karite lāgilā
sei-kṣaṇe āsi’ prabhu tāṅre āliṅgilā

Synonyma

aneka prakāra — různé druhy; vilāpa — naříkání; karite — dělat; lāgilā — začal; sei-kṣaṇe — v tu chvíli; āsi' — vracející se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; āliṅgilā — objal.

Překlad

Když malomocný brāhmaṇa Vāsudeva naříkal, že nemohl spatřit Caitanyu Mahāprabhua, Pán se tam okamžitě vrátil a objal ho.

Verš

prabhu-sparśe duḥkha-saṅge kuṣṭha dūre gela
ānanda sahite aṅga sundara ha-ila

Synonyma

prabhu-sparśe — dotykem Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; duḥkha-saṅge — společně s jeho neštěstím; kuṣṭha — nákaza leprou; dūre — daleko; gela — odešla; ānanda sahite — s velkou radostí; aṅga — celé tělo; sundara — krásné; ha-ila — stalo se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se ho dotkl, a v tu chvíli se lepra i jeho neštěstí vzdálily na hony daleko. Vāsudevovo tělo k jeho velké radosti velice zkrásnělo.

Verš

prabhura kṛpā dekhi’ tāṅra vismaya haila mana
śloka paḍi’ pāye dhari, karaye stavana

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; dekhi' — když viděl; tāṅrabrāhmaṇy Vāsudevy; vismaya haila mana — byl údiv v jeho mysli; śloka paḍi' — recitující verš; pāye dhari — dotýkající se Jeho lotosových nohou; karaye stavana — přednesl modlitby.

Překlad

Brāhmaṇa Vāsudeva žasl, když viděl úžasnou milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a dotýkaje se lotosových nohou Pána, začal recitovat verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

kvāhaṁ daridraḥ pāpīyān
kva kṛṣṇaḥ śrī-niketanaḥ
brahma-bandhur iti smāhaṁ
bāhubhyāṁ parirambhitaḥ

Synonyma

kva — kdo; aham — já; daridraḥ — ubohý; pāpīyān — hříšný; kva — kdo; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; śrī-niketanaḥ — transcendentální podoba veškerého majestátu; brahma-bandhuḥ — přítel brāhmaṇy, kterému se ani nedá říkat brāhmaṇa; iti — tak; sma — jistě; aham — já; bāhubhyām — pažemi; parirambhitaḥ — obejmutý.

Překlad

Řekl: „Kdo jsem? Hříšný a ubohý přítel brāhmaṇy. A kdo je Kṛṣṇa? Nejvyšší Osobnost Božství, jež v plné míře oplývá šesti vznešenými atributy. On mě však přesto svými dvěma pažemi objal.“

Význam

Tento verš vyslovil Sudāmā Brāhmaṇa ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.81.16) v souvislosti se svým setkáním s Pánem Kṛṣṇou.

Verš

bahu stuti kari’ kahe, — śuna, dayā-maya
jīve ei guṇa nāhi, tomāte ei haya
more dekhi’ mora gandhe palāya pāmara
hena-more sparśa’ tumi, — svatantra īśvara

Synonyma

bahu — mnoho; stuti — modliteb; kari' — přednášející; kahe — říká; śuna — prosím slyš; dayā-maya — ó nesmírně milostivý Pane; jīve — v živé bytosti; ei — tato; guṇa — vlastnost; nāhi — není; tomāte — v Tobě; ei — toto; haya — je; more dekhi' — když mě vidí; mora gandhe — zápach z mého těla; palāya — uteče; pāmara — dokonce i hříšník; hena-more — takového člověka, jako jsem já; sparśa' — dotýkáš se; tumi — Ty; svatantra — zcela nezávislý; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Brāhmaṇa Vāsudeva pokračoval: „Ó můj milostivý Pane, obyčejné živé bytosti nemohou být takto milostivé. Taková milost se dá najít pouze u Tebe. Dokonce i hříšník, když mě spatří, se mi kvůli mému tělesnému zápachu vyhne, ale Ty ses mě přesto dotkl. Takové je nezávislé chování Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

kintu āchilāṅ bhāla adhama hañā
ebe ahaṅkāra mora janmibe āsiyā

Synonyma

kintu — ale; āchilāṅ — já jsem byl; bhāla — v pořádku; adhama — nejnižší z lidí; hañā — jsoucí; ebe — nyní; ahaṅkāra — pýcha; mora — moje; janmibe — objeví se; āsiyā — přicházející.

Překlad

Protože byl brāhmaṇa Vāsudeva pokorný, měl obavy, že zpyšní, když ho nyní Śrī Caitanya Mahāprabhu svou milostí vyléčil.

Verš

prabhu kahe, — “kabhu tomāra nā habe abhimāna
nirantara kaha tumi ‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ nāma

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; kabhu — nikdy; tomāra — tvoje; — ne; habe — bude; abhimāna — pýcha; nirantara — bez ustání; kaha — zpívej; tumi — ty; kṛṣṇa kṛṣṇa nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Aby brāhmaṇu ochránil, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu poradil, ať neustále zpívá Hare Kṛṣṇa mantru. Když to bude dělat, nikdy zbytečně nezpyšní.

Verš

kṛṣṇa upadeśi’ kara jīvera nistāra
acirāte kṛṣṇa tomā karibena aṅgīkāra”

Synonyma

kṛṣṇa upadeśi' — poučující o Kṛṣṇovi; kara — učiň; jīvera — všech živých bytostí; nistāra — osvobození; acirāte — velmi brzy; kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; tomā — tebe; karibena — učiní; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu Vāsudevu rovněž poučil, aby kázal o Kṛṣṇovi, a tak osvobozoval živé bytosti. Výsledkem bude, že ho Kṛṣṇa velmi brzy přijme jako svého oddaného.

Význam

I když měl Vāsudeva Vipra lepru a velice trpěl, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu poté, co ho vyléčil, dal pokyn, ať káže nauku o vědomí Kṛṣṇy. Jediné, co Pán chtěl na oplátku, bylo, aby Vāsudeva kázal Kṛṣṇovy pokyny a osvobozoval všechny lidské bytosti. To je metoda Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Všichni členové této společnosti byli zachráněni z ohavných podmínek, ale nyní se věnují kázání nauky o vědomí Kṛṣṇy. Nejen, že jsou vyléčeni z nemoci zvané materialismus, ale také žijí velmi šťastné životy. Každý je přijímá jako velké oddané Kṛṣṇy a jejich vlastnosti jim jsou vidět přímo ve tvářích. Chce-li být někdo uznán jako Kṛṣṇův oddaný, měl by se ujmout kázání podle pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Potom nepochybně bez prodlení dosáhne lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, samotného Pána Kṛṣṇy.

Verš

eteka kahiyā prabhu kaila antardhāne
dui vipra galāgali kānde prabhura guṇe

Synonyma

eteka — tolik; kahiyā — poté, co řekl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — učinil; antardhāne — zmizení; dui vipra — tito dva brāhmaṇové, Kūrma a Vāsudeva; galāgali — objímající se; kānde — pláčou; prabhura guṇe — milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Poté, co takto Śrī Caitanya Mahāprabhu poučil brāhmaṇu Vāsudevu, zmizel z onoho místa. Oba brāhmaṇové, Kūrma a Vāsudeva, se objali a ve vzpomínkách na transcendentální vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua se dali do pláče.

Verš

‘vāsudevoddhāra’ ei kahila ākhyāna
‘vāsudevāmṛta-prada’ haila prabhura nāma

Synonyma

vāsudeva-uddhāra — Vāsudevovo osvobození; ei — toto; kahila — je popsáno; ākhyāna — příběh; vāsudeva-amṛta-prada — ten, který dal nektar Vāsudevovi; haila — stalo se; prabhura nāma — svaté jméno Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Takto jsem popsal, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu zachránil Vāsudevu trpícího leprou, za což dostal jméno Vāsudevāmṛta-prada.

Význam

Jméno Vāsudevāmṛta-prada je uvedené ve verších, které složil Sārvabhauma Bhaṭṭācārya.

Verš

ei ta’ kahila prabhura prathama gamana
kūrma-daraśana, vāsudeva-vimocana

Synonyma

ei ta' kahila — takto jsem popsal; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prathama gamana — začátek cesty; kūrma-daraśana — návštěvu Kūrmova chrámu; vāsudeva-vimocana — a osvobození malomocného brāhmaṇy, který se jmenoval Vāsudeva.

Překlad

Tímto končím popis začátku cesty Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Jeho návštěvy chrámu Kūrmy a toho, jak osvobodil malomocného brāhmaṇu Vāsudevu.

Verš

śraddhā kari’ ei līlā ye kare śravaṇa
acirāte milaye tāre caitanya-caraṇa

Synonyma

śraddhā kari' — s velkou vírou; ei līlā — této zábavy; ye — každý, kdo; kare — činí; śravaṇa — poslech; acirāte — velmi brzy; milaye — potká; tāre — jeho; caitanya-caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Ten, kdo naslouchá těmto zábavám Śrī Caitanyi Mahāprabhua s velkou vírou, jistě brzy dosáhne Jeho lotosových nohou.

Význam

Pokud člověk opravdu díky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua oživí myšlenkami na Kṛṣṇu své vědomí, pak obnoví svůj duchovní život a připoutá se ke službě Pánu. Jedině tehdy může jednat jako ācārya. Jinými slovy, každý by se měl věnovat kázání po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To Pán Kṛṣṇa velmi ocení a rychle takové osobě projeví své uznání. Oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua se ve skutečnosti musí zapojit do kázání, aby zvětšoval počet Pánových následovníků. Takovým kázáním opravdového védského poznání po celém světě prospěje celému lidstvu.

Verš

caitanya-līlāra ādi-anta nāhi jāni
sei likhi, yei mahāntera mukhe śuni

Synonyma

caitanya-līlāra — zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ādi — začátek; anta — a konec; nāhi — ne; jāni — znám; sei — toto; likhi — píši; yei — co; mahāntera — velkých osobností; mukhe — z úst; śuni — slyším.

Překlad

Přiznávám, že neznám začátek ani konec zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Vše, co jsem napsal, jsem ale vyslechl z úst velkých osobností.

Verš

ithe aparādha mora nā la-io, bhakta-gaṇa
tomā-sabāra caraṇa — mora ekānta śaraṇa

Synonyma

ithe — v tomto; aparādha — přestupky; mora — moje; la-io — neberte; bhakta-gaṇa — ó oddaní; tomā — vás; sabāra — všech; caraṇa — lotosové nohy; mora — moje; ekānta — jediné; śaraṇa — útočiště.

Překlad

Ó oddaní, neberte prosím v úvahu moje přestupky v tomto ohledu. Vaše lotosové nohy jsou mé jediné útočiště.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmé kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje začátek Pánovy cesty jižní Indií a osvobození brāhmaṇy Vāsudevy.