Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Osvobození Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi  

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje tuto šestou kapitolu ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi takto: Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě po vstupu do Jagannāthova chrámu omdlel a Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ho vzal k sobě domů. Mezitím se Gopīnātha Ācārya, švagr Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, potkal s Mukundou Dattou a hovořil s ním o tom, jak Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās, a o Jeho cestě do Džagannáth Purí. Když se lidé dozvěděli, že Śrī Caitanya Mahāprabhu omdlel a byl odnesen do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, hrnuli se tam, aby se na Něj mohli podívat. Śrīla Nityānanda Prabhu pak s dalšími oddanými navštívil Jagannāthův chrám, a když přišli do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu nabyl vnějšího vědomí. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya všechny přivítal a s velkou péčí rozdával mahā-prasādam. Poté se se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem seznámil a zařídil Mu ubytování v domě své tety. Jeho švagr Gopīnātha Ācārya prohlásil, že Pán Caitanya Mahāprabhu je samotný Kṛṣṇa, ale Sārvabhauma Bhaṭṭācārya ani jeho četní žáci to nemohli přijmout. Gopīnātha Ācārya přesvědčil Sārvabhaumu o tom, že Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, nemůže nikdo poznat, dokud ho Pán neobdaří svou přízní. Citováním śāster, zjevených písem, dokázal, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je osobně sám Kṛṣṇa. Sārvabhauma však nebral tyto výroky příliš vážně. Caitanya Mahāprabhu celou debatu poslouchal a řekl svým oddaným, že Sārvabhauma je Jeho duchovní mistr a že cokoliv milostivě říká, je pro dobro všech.

Když se Sārvabhauma setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, vybídl Ho, aby od něj naslouchal vedāntské filosofii. Śrī Caitanya Mahāprabhu tento návrh přijal a po sedm dní nepřetržitě poslouchal, jak Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vysvětluje Vedānta-sūtru. Pán však po celou tu dobu mlčel, a Bhaṭṭācārya se Ho proto zeptal, zda vedāntské filosofii rozumí. Pán mu na to řekl: „Pane, vedāntské filosofii rozumím velmi dobře, ale nechápu tvoje výklady.“ Bhaṭṭācārya potom se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem hovořil o autoritě védských písem, zvláště Upaniṣad a Vedānta-sūtry. Bhaṭṭācārya byl impersonalista, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu dokázal, že Absolutní Pravda je Nejvyšší Osobnost Božství a že představy māyāvādských filosofů ohledně neosobní Absolutní Pravdy jsou mylné.

Absolutní Pravda není ani neosobní, ani bez energie. To je největší chyba, které se dopouštějí māyāvādští filosofové – myslet si, že Absolutní Pravda je neosobní a bez energie. Védy uznávají, že Absolutní Pravda má nespočetné energie a také transcendentální, blaženou, věčnou podobu. Podle Véd jsou Pán a živé bytosti kvalitativně stejní, ale kvantitou se liší. Skutečná filosofie Absolutní Pravdy říká, že Pán a Jeho stvoření jsou nepochopitelně totožní a zároveň odlišní. Závěr je takový, že māyāvādští filosofové jsou vlastně ateisté. Sārvabhauma a Caitanya Mahāprabhu o tomto tématu hodně diskutovali, ale Bhaṭṭācārya byl přes všechno své snažení nakonec poražen.

Na žádost Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi vysvětlil Śrī Caitanya Mahāprabhu osmnácti různými způsoby verš ātmārāma ze Śrīmad-Bhāgavatamu. Když Bhaṭṭācārya přišel k rozumu, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu mu vyjevil svoji skutečnou totožnost. Bhaṭṭācārya tehdy přednesl sto veršů oslavujících Pána Caitanyu Mahāprabhua a poklonil se Mu. Gopīnātha Ācārya a ostatní oddaní měli velkou radost, když viděli úžasnou moc Pána Caitanyi Mahāprabhua.

One morning after this incident, Śrī Caitanya Mahāprabhu received some prasādam from Jagannātha and offered it to Sārvabhauma Bhaṭṭācārya. Without caring for formality, the Bhaṭṭācārya immediately partook of the mahā-prasādam. On another day, when the Bhaṭṭācārya asked Śrī Caitanya Mahāprabhu the best way to worship and meditate, the Lord advised him to chant the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. On another day, the Bhaṭṭācārya wanted to change the reading of the tat te ’nukampām verse because he did not like the word mukti-pada. He wanted to substitute the word bhakti-pada. Śrī Caitanya Mahāprabhu advised Sārvabhauma not to change the reading of Śrīmad-Bhāgavatam, because mukti-pada indicated the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Lord Kṛṣṇa. Having become a pure devotee, the Bhaṭṭācārya said, “Because the meaning is hazy, I still prefer bhakti-pada.” At this, Śrī Caitanya Mahāprabhu and the other inhabitants of Jagannātha Purī became very pleased. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya thus became a pure Vaiṣṇava, and the other learned scholars there followed him.

Verš

naumi taṁ gauracandraṁ yaḥ
kutarka-karkaśāśayam
sārvabhaumaṁ sarva-bhūmā
bhakti-bhūmānam ācarat

Synonyma

naumi — s úctou se klaním; tam — Jemu; gauracandram — jenž je známý jako Pán Gauracandra; yaḥ — který; ku-tarka — špatnými argumenty; karkaśa-āśayam — tvrdého srdce; sārvabhaumam — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; sarva-bhūmā — Pán všeho; bhakti-bhūmānam — ve velkou osobnost oddané služby; ācarat — přeměnil.

Překlad

S úctou se klaním Pánu Gauracandrovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, který změnil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu, schránku veškeré špatné logiky s tvrdým srdcem, ve velkého oddaného.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya gauracandra — sláva Pánu Gauraharimu; jaya nityānanda — sláva Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

āveśe calilā prabhu jagannātha-mandire
jagannātha dekhi’ preme ha-ilā asthire

Synonyma

āveśe — v extázi; calilā — šel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jagannāth-mandire — do Jagannāthova chrámu; jagannātha dekhi' — když zhlédl Božstvo Jagannātha; preme — v extázi; ha-ilā — začal být; asthire — neklidný.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu šel v extázi z Átháranály do Jagannāthova chrámu. Po zhlédnutí Pána Jagannātha velmi zneklidněl díky lásce k Bohu.

Verš

jagannātha āliṅgite calilā dhāñā
mandire paḍilā preme āviṣṭa hañā

Synonyma

jagannātha — Pána Jagannātha; āliṅgite — obejmout; calilā — šel; dhāñā — rychle; mandire — v chrámu; paḍilā — upadl; preme — v extázi; āviṣṭa — zasažený; hañā — stávající se.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu spěchal, aby Pána Jagannātha objal. Po vstupu do chrámu byl však láskou k Bohu natolik zasažený, že se v mdlobách zhroutil k zemi.

Verš

daive sārvabhauma tāṅhāke kare daraśana
paḍichā mārite teṅho kaila nivāraṇa

Synonyma

daive — shodou okolností; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; tāṅhāke — Jeho; kare — činí; daraśana — pohled; paḍichā — dozorce v chrámu; mārite — zbít; teṅho — on; kaila — učinil; nivāraṇa — zákaz.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya shodou okolností viděl, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu upadl. Když chtěl chrámový dozorce Pána zbít, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya mu v tom ihned zabránil.

Verš

prabhura saundarya āra premera vikāra
dekhi’ sārvabhauma hailā vismita apāra

Synonyma

prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; saundarya — krásu; āra — a; premera vikāra — extatické proměny; dekhi' — poté, co uviděl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; hailā — stal se; vismita — překvapený; apāra — velice.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl velmi překvapený, když uviděl Pánovu krásu spolu s transcendentálními proměnami v Jeho těle vyvolané láskou k Bohu.

Verš

bahu-kṣaṇe caitanya nahe, bhogera kāla haila
sārvabhauma mane tabe upāya cintila

Synonyma

bahu-kṣaṇe — dlouho; caitanya — vědomí; nahe — nebylo; bhogera — obětování jídla; kāla — čas; haila — nadešel; sārvabhauma — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; mane — v mysli; tabe — tehdy; upāya — o pomoci; cintila — uvažoval.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstával v bezvědomí dlouhou dobu. Mezitím nadešel čas obětování prasādam Pánu Jagannāthovi a Bhaṭṭācārya začal přemýšlet o pomoci.

Verš

śiṣya paḍichā-dvārā prabhu nila vahāñā
ghare āni’ pavitra sthāne rākhila śoyāñā

Synonyma

śiṣya — žáků; paḍichā — a dozorce; dvārā — s pomocí; prabhu — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nila — vzal; vahāñā — nesoucí; ghare — domů; āni' — když přinesl; pavitra — očištěné; sthāne — na místo; rākhila — uložil; śoyāñā — pokládající.

Překlad

Zatímco byl Pán Caitanya Mahāprabhu v bezvědomí, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ho za pomoci dozorce a několika žáků odnesl k sobě domů a uložil Ho do posvěcené místnosti.

Význam

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya žil v té době na jižní straně od Jagannāthova chrámu. Jeho dům stál téměř na pláži a byl známý jako Mārkaṇḍeya-sarastaṭa. Nyní se používá jako klášter Gaṅgāmāty.

Verš

śvāsa-praśvāsa nāhi udara-spandana
dekhiyā cintita haila bhaṭṭācāryera mana

Synonyma

śvāsa-praśvāsa — dech; nāhi — nebyl; udara — břicha; spandana — pohyb; dekhiyā — když viděl; cintita — plná úzkosti; haila — stala se; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; mana — mysl.

Překlad

Při prohlídce těla Śrī Caitanyi Mahāprabhua Sārvabhauma viděl, že se Jeho břicho nehýbe a že nedýchá. Měl tedy velké obavy.

Verš

sūkṣma tulā āni’ nāsā-agrete dharila
īṣat calaye tulā dekhi’ dhairya haila

Synonyma

sūkṣma — jemnou; tulā — bavlnu; āni' — poté, co přinesl; nāsā — nosní dírky; agrete — před; dharila — držel; īṣat — lehce; calaye — pohybuje se; tulā — bavlna; dekhi' — když viděl; dhairya — klid; haila — nastal.

Překlad

Bhaṭṭācārya vzal kousek vaty a podržel ji před Pánovými nosními dírkami. Uviděl, že se lehce pohybuje, a to mu dalo naději.

Verš

vasi’ bhaṭṭācārya mane karena vicāra
ei kṛṣṇa-mahāpremera sāttvika vikāra

Synonyma

vasi' — když seděl; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; mane — v mysli; karena — činí; vicāra — úvahu; ei — toto; kṛṣṇa-mahā-premera — extatické lásky ke Kṛṣṇovi; sāttvika — transcendentální; vikāra — proměna.

Překlad

Seděl vedle Śrī Caitanyi Mahāprabhua a přemýšlel: „Toto je transcendentální extatická proměna způsobená láskou ke Kṛṣṇovi.“

Verš

‘sūddīpta sāttvika’ ei nāma ye ‘pralaya’
nitya-siddha bhakte se ‘sūddīpta bhāva’ haya

Synonyma

su-uddīpta sāttvikasūddīpta-sāttvika; ei — toto; nāma — jménem; ye — jež; pralaya — zničení; nitya-siddha — věčně dokonalého; bhakte — u oddaného; se — tato; su-uddīpta bhāva — extáze známá jako sūddīpta; haya — projeví se.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya viděl v těle Pána Caitanyi Mahāprabhua znaky sūddīpta-sāttviky a ihned porozuměl Jeho transcendentální extatické proměně. Takové příznaky se projevují pouze v tělech věčně osvobozených oddaných.

Význam

Slovo sūddīpta-sāttvika vysvětluje Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura takto: „V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je zmínka o osmi druzích transcendentálních proměn, ke kterým dochází v tělech pokročilých oddaných. Oddaný je někdy potlačí a toto potlačení má dvě úrovně, odborně zvané dhūmāyitā a jvalitā. Dhūmāyitā (doutnající) úroveň se projeví, když jsou nepatrně přítomné jedna nebo dvě proměny a je možné je skrýt. Jsou-li přítomné dvě nebo tři transcendentální proměny a je stále ještě možné je skrýt, i když s velkými potížemi, říká se této úrovni jvalitā (rozhořívající se). Jsou-li přítomné čtyři nebo pět příznaků, bylo dosaženo úrovně dīpta (hořící). Je-li zároveň přítomno šest až osm příznaků, říká se tomu uddīpta (rozpálená). A znásobí-li se všech osm příznaků tisíckrát a jsou-li přítomné zároveň, říká se tomu sūddīpta (silně rozpálená) úroveň. Nitya-siddha-bhakta je označení Pánových věčně osvobozených společníků. Tito oddaní se těší ze společnosti Pána ve čtyřech vztazích – jako služebník, přítel, rodič nebo milenec.“

Verš

‘adhirūḍha bhāva’ yāṅra, tāṅra e vikāra
manuṣyera dehe dekhi, — baḍa camatkāra

Synonyma

adhirūḍha bhāva — extáze odborně známá jako adhirūḍha; yāṅra — koho; tāṅra — Jeho; e — tato; vikāra — proměna; manuṣyera — lidské bytosti; dehe — v těle; dekhi — vidím; baḍa camatkāra — velice úžasná.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya uvažoval: „V těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua se projevují neobvyklé extatické příznaky adhirūḍha-bhāvy. To je úžasné! Jak je možné, že se vyskytují v těle lidské bytosti?“

Význam

Adhirūḍha-bhāvu neboli adhirūḍha-mahābhāvu vysvětluje Śrīla Rūpa Gosvāmī v Ujjvala-nīlamaṇi. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura cituje Rūpu Gosvāmīho takto: „Schopnost āśrayi (oddaného) milovat viṣayu (Pána) může dospět do takové extáze, že dokonce i po užívání si společnosti milovaného má oddaný pocit, že jeho požitek je neúplný. Tehdy milovník vidí cíl své lásky různými způsoby. Takový rozvoj extáze se nazývá anurāga. Když anurāga dosáhne vrcholu a projeví se viditelně v těle, nazývá se bhāva. Pokud však tělesné projevy nejsou zcela zřetelné, nenazývá se tento emocionální stav bhāva, ale anurāga. Jakmile extáze bhāvy zesílí, nazývá se mahā-bhāva. Projevy mahā-bhāvy jsou viditelné pouze v tělech věčných společníků, jako jsou gopī.

Verš

eta cinti’ bhaṭṭācārya āchena vasiyā
nityānandādi siṁha-dvāre milila āsiyā

Synonyma

eta cinti' — když takto uvažoval; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āchena — byl; vasiyā — sedící; nityānanda-ādi — všichni oddaní, v čele s Nityānandou Prabhuem; siṁha-dvāre — u vchodu do Jagannāthova chrámu; milila — potkali se; āsiyā — když přišli.

Překlad

Zatímco Bhaṭṭācārya takto doma uvažoval, všichni oddaní Caitanyi Mahāprabhua v čele s Nityānandou Prabhuem dorazili ke vchodu do chrámu, jemuž se říká Simha-dvára.

Verš

tāṅhā śune loke kahe anyonye bāt
eka sannyāsī āsi’ dekhi’ jagannātha

Synonyma

tāṅhā — tam; śune — slyší; loke — lidi; kahe — mluví; anyonye — mezi sebou; bāt — témata; eka — jeden; sannyāsī — potulný mnich; āsi' — jak tam přišel; dekhi' — jak uviděl; jagannātha — Božstvo Pána Jagannātha.

Překlad

Tam oddaní slyšeli, jak lidé mluví o potulném mnichovi, který přišel do Džagannáth Purí a zhlédl Božstvo Jagannātha.

Verš

mūrcchita haila, cetana nā haya śarīre
sārvabhauma lañā gelā āpanāra ghare

Synonyma

mūrcchita — bezvědomý; haila — stal se; cetana — vědomí; — ne; haya — je; śarīre — v Jeho těle; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lañā — beroucí Ho; gelā — šel; āpanāra — svého; ghare — do domu.

Překlad

Lidé hovořili o tom, jak onen sannyāsī po spatření Božstva Pána Jagannātha upadl do bezvědomí. Jelikož se z bezvědomí neprobral, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ho odnesl k sobě domů.

Verš

śuni’ sabe jānilā ei mahāprabhura kārya
hena-kāle āilā tāhāṅ gopīnāthācārya

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; sabe — všichni oddaní; jānilā — pochopili; ei — toto; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kārya — činnosti; hena-kāle — v tu dobu; āilā — přišel; tāhāṅ — tam; gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya.

Překlad

Oddaní to slyšeli a bylo jim jasné, že lidé mluví o Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi. Právě tehdy tam přišel Śrī Gopīnātha Ācārya.

Verš

nadīyā-nivāsī, viśāradera jāmātā
mahāprabhura bhakta teṅho prabhu-tattva-jñātā

Synonyma

nadīyā-nivāsī — obyvatel Nadie; viśāradera — Viśāradův; jāmātā — zeť; mahāprabhura bhakta — oddaný Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — on; prabhu-tattva-jñātā — znalec skutečné totožnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Gopīnātha Ācārya byl obyvatelem Nadie, zetěm Viśārady a oddaným Caitanyi Mahāprabhua, který znal Pánovu skutečnou totožnost.

Význam

Maheśvara Viśārada byl spolužákem Nīlāmbary Cakravartīho. Žil v okrese Nadia v obci Vidjánagaru a měl dva syny, kteří se jmenovali Madhusūdana Vācaspati a Vāsudeva Sārvabhauma. Gopīnātha Ācārya byl jeho zeť.

Verš

mukunda-sahita pūrve āche paricaya
mukunda dekhiyā tāṅra ha-ila vismaya

Synonyma

mukunda-sahita — s Mukundou Dattou; pūrve — dříve; āche — byla; paricaya — známost; mukunda — Mukundu Dattu; dekhiyā — když viděl; tāṅra — jeho (Gopīnātha Ācāryi); ha-ila — byl; vismaya — údiv.

Překlad

Gopīnātha Ācārya a Mukunda Datta se seznámili už dříve, a tak byl Ācārya překvapený, že ho vidí v Džagannáth Purí.

Verš

mukunda tāṅhāre dekhi’ kaila namaskāra
teṅho āliṅgiyā puche prabhura samācāra

Synonyma

mukunda — Mukunda Datta; tāṅhāre — jeho; dekhi' — když viděl; kaila — složil; namaskāra — poklony; teṅho — on; āliṅgiyā — objímající; puche — ptá se; prabhura — o Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; samācāra — novinky.

Překlad

Jakmile se setkali, Mukunda Datta se Gopīnāthovi Ācāryovi poklonil. Ācārya potom Mukundu Dattu objal a zeptal se ho na novinky o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

mukunda kahe, — prabhura ihāṅ haila āgamane
āmi-saba āsiyāchi mahāprabhura sane

Synonyma

mukunda kahe — Mukunda odpovídá; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ihāṅ — sem; haila — byl; āgamane — příchod; āmi-saba — my všichni; āsiyāchi — přišli jsme; mahāprabhura — Caitanyou Mahāprabhuem; sane — s.

Překlad

Mukunda Datta odpověděl: „Pán sem už dorazil a my jsme přišli s Ním.“

Verš

nityānanda-gosāñike ācārya kaila namaskāra
sabe meli’ puche prabhura vārtā bāra bāra

Synonyma

nityānanda-gosāñike — Śrī Nityānandovi Prabhuovi; ācārya — Gopīnātha Ācārya; kaila namaskāra — poklonil se; sabe meli' — potkávající je všechny; puche — ptá se; prabhura — o Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; vārtā — novinky; bāra bāra — znovu a znovu.

Překlad

Jakmile Gopīnātha Ācārya uviděl Nityānandu Prabhua, poklonil se Mu. Takto se přivítal se všemi oddanými a znovu a znovu se ptal na novinky o Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

mukunda kahe, — ‘mahāprabhu sannyāsa kariyā
nīlācale āilā saṅge āmā-sabā lañā

Synonyma

mukunda kahe — Mukunda Datta odpovídá; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sannyāsa kariyā — poté, co přijal stav odříkání; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — přišel; saṅge — s sebou; āmā-sabā — nás všechny; lañā — beroucí.

Překlad

Mukunda Datta pokračoval: „Poté, co Pán Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās, šel do Džagannáth Purí a nás všechny vzal s sebou.“

Verš

āmā-sabā chāḍi’ āge gelā daraśane
āmi-saba pāche āilāṅ tāṅra anveṣaṇe

Synonyma

āmā-sabā — nás všechny; chāḍi' — opouštějící; āge — napřed; gelā — šel; daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; āmi-saba — my všichni; pāche — za Ním; āilāṅ — přišli jsme; tāṅra — Jeho; anveṣaṇe — v hledání.

Překlad

„Pán Caitanya Mahāprabhu naši skupinu opustil a vydal se napřed zhlédnout Pána Jagannātha. My jsme právě přišli a teď Ho hledáme.“

Verš

anyonye lokera mukhe ye kathā śunila
sārvabhauma-gṛhe prabhu, — anumāna kaila

Synonyma

anyonye — mezi sebou; lokera — lidí; mukhe — v ústech; ye — to, co; kathā — řeč; śunila — bylo slyšet; sārvabhauma-gṛhe — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; prabhu — Pán; anumāna — odhad; kaila — učinili jsme.

Překlad

„Z toho, co si lidé povídají, jsme vyrozuměli, že Pán je nyní v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.“

Verš

īśvara-darśane prabhu preme acetana
sārvabhauma lañā gelā āpana-bhavana

Synonyma

īśvara-darśane — když uviděl Pána Jagannātha; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — v extázi lásky k Bohu; acetana — bezvědomý; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lañā gelā — vzal; āpana-bhavana — do svého domu.

Překlad

„Caitanya Mahāprabhu se při spatření Pána Jagannātha dostal do extatické nálady a upadl do bezvědomí. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Ho v tomto stavu vzal k sobě domů.“

Verš

tomāra milane yabe āmāra haila mana
daive sei kṣaṇe pāiluṅ tomāra daraśana

Synonyma

tomāra — tebe; milane — v potkání; yabe — když; āmāra — moje; haila — byla; mana — mysl; daive — shodou okolností; sei kṣaṇe — v tu chvíli; pāiluṅ — dostal jsem; tomāra — s tebou; daraśana — setkání.

Překlad

„Shodou okolností se potkáváme právě ve chvíli, kdy jsem myslel na to, že bych tě chtěl potkat.“

Verš

cala, sabe yāi sārvabhaumera bhavana
prabhu dekhi’ pāche kariba īśvara darśana’

Synonyma

cala — pojďme; sabe — všichni; yāi — půjdeme; sārvabhaumera bhavana — do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; prabhu dekhi' — až uvidíme Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; pāche — později; kariba — učiníme; īśvara darśana — zhlédnutí Pána Jagannātha.

Překlad

„Pojďme se všichni nejdříve podívat na Śrī Caitanyu Mahāprabhua do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi. Potom půjdeme zhlédnout Pána Jagannātha.“

Verš

eta śuni’ gopīnātha sabāre lañā
sārvabhauma-ghare gelā haraṣita hañā

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; gopīnātha — Gopīnātha Ācārya; sabāre — všechny; lañā — beroucí s sebou; sārvabhauma-ghare — do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; gelā — šel; haraṣita hañā — velmi potěšen.

Překlad

Tento nápad se Gopīnāthovi Ācāryovi líbil, a tak okamžitě vzal všechny oddané a šli společně do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Verš

sārvabhauma-sthāne giyā prabhuke dekhila
prabhu dekhi’ ācāryera duḥkha-harṣa haila

Synonyma

sārvabhauma-sthāne — do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; giyā — poté, co šli; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhila — každý z nich viděl; prabhu dekhi' — když viděli Pána; ācāryera — Śrī Gopīnātha Ācāryi; duḥkha — neštěstí; harṣa — štěstí; haila — bylo.

Překlad

Oddaní přišli do Sārvabhaumova domu a tam uviděli Pána, jak leží v bezvědomí. Gopīnātha Ācārya byl nešťastný, že vidí Pána v tomto stavu, ale zároveň byl rád, že Ho vůbec může vidět.

Verš

sārvabhaume jānāñā sabā nila abhyantare
nityānanda-gosāñire teṅho kaila namaskāre

Synonyma

sārvabhaume — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; jānāñā — informující a žádající o svolení; sabā — všechny oddané; nila — vzal; abhyantare — do domu; nityānanda-gosāñire — Śrī Nityānandovi Prabhuovi; teṅho — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kaila — složil; namaskāre — poklony.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dovolil všem oddaným, aby vstoupili do jeho domu, a když spatřil Nityānandu Prabhua, poklonil se Mu.

Verš

sabā sahita yathā-yogya karila milana
prabhu dekhi’ sabāra haila haraṣita mana

Synonyma

sabā sahita — se všemi; yathā-yogya — jak se sluší a patří; karila — udělal; milana — setkání; prabhu dekhi' — když viděli Pána; sabāra — všech; haila — staly se; haraṣita — potěšené; mana — mysli.

Překlad

Sārvabhauma se se všemi oddanými přivítal, jak se sluší a patří, a oni měli radost, že vidí Pána Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

sārvabhauma pāṭhāila sabā darśana karite
‘candaneśvara’ nija-putra dila sabāra sāthe

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; pāṭhāila — poslal je; sabā — všechny; darśana karite — zhlédnout Pána Jagannātha; candaneśvara — jménem Candaneśvara; nija-putra — svého syna; dila — dal; sabāra sāthe — s nimi všemi.

Překlad

Poté je všechny poslal do chrámu, aby zhlédli Pána Jagannātha, a svého syna Candaneśvaru požádal, aby šel s nimi jako průvodce.

Verš

jagannātha dekhi’ sabāra ha-ila ānanda
bhāvete āviṣṭa hailā prabhu nityānanda

Synonyma

jagannātha dekhi' — když spatřili Pána Jagannātha; sabāra — všech; ha-ila — byla; ānanda — blaženost; bhāvete — v extázi; āviṣṭa — dojatý; hailā — stal se; prabhu nityānanda — Pán Nityānanda.

Překlad

Oddaní byli šťastní, že vidí Božstvo Pána Jagannātha. Zvláště Pán Nityānanda byl dojatý extází.

Verš

sabe meli’ dhari tāṅre susthira karila
īśvara-sevaka mālā-prasāda āni’ dila

Synonyma

sabe meli' — všichni společně; dhari — zachytili; tāṅre — Jeho; su-sthira — pevně stojícího; karila — učinili; īśvara-sevaka — kněz Božstva; mālā — girlandu; prasāda — obětovanou; āni' — přinášející; dila — dal.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu téměř omdlel, ale oddaní Ho zachytili a vrátili Mu rovnováhu. Kněz Pána Jagannātha tehdy přinesl girlandu obětovanou Božstvu a dal ji Nityānandovi Prabhuovi.

Verš

prasāda pāñā sabe hailā ānandita mane
punarapi āilā sabe mahāprabhura sthāne

Synonyma

prasāda pāñā — poctěni touto girlandou; sabe — všichni; hailā — stali se; ānandita mane — šťastní v mysli; punar-api — znovu; āilā — vrátili se; sabe — všichni; mahāprabhura sthāne — na místo, kde se nacházel Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Všechny potěšilo, že dostali tuto girlandu, kterou měl na sobě Pán Jagannātha, a vrátili se na místo, kde byl Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

ucca kari’ kare sabe nāma-saṅkīrtana
tṛtīya prahare haila prabhura cetana

Synonyma

ucca — velmi hlasitě; kari' — činící; kare — začali; sabe — všichni; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; tṛtīya prahare — před polednem; haila — bylo; prabhura — Pána Caitanyi; cetana — vědomí.

Překlad

Oddaní pak začali hlasitě zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, až Pán těsně před polednem znovu nabyl vědomí.

Verš

huṅkāra kariyā uṭhe ‘hari’ ‘hari’ bali’
ānande sārvabhauma tāṅra laila pada-dhūli

Synonyma

huṅkāra kariyā — hřímající; uṭhe — vstal; hari hari bali' — zpívající Hari, Hari; ānande — s radostí; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; tāṅra — Jeho; laila — vzal; pada-dhūli — prach z nohou.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu vstal a hlasitě vykřikl: „Hari! Hari!“ Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl velice rád, že se Pán probral, a vzal si prach z Jeho lotosových nohou.

Verš

sārvabhauma kahe, — śīghra karaha madhyāhna
muñi bhikṣā dimu āji mahā-prasādānna

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahe — říká; śīghra — rychle; karaha — vykonejte; madhya-ahna — polední povinnosti; muñi — já; bhikṣā — milodar; dimu — daruji; āji — dnes; mahā-prasāda-anna — zbytky jídla obětovaného Pánu Jagannāthovi.

Překlad

Bhaṭṭācārya jim všem řekl: „Jděte prosím hned vykonat svou polední koupel. Dnes vám dám mahā-prasādam, zbytky jídla obětovaného Pánu Jagannāthovi.“

Verš

samudra-snāna kari’ mahāprabhu śīghra āilā
caraṇa pākhāli’ prabhu āsane vasilā

Synonyma

samudra-snāna — koupel v moři; kari' — poté, co učinil; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śīghra — rychle; āilā — vrátil se; caraṇa — nohy; pākhāli' — poté, co si umyl; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; āsane — sedátko; vasilā — usedl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho oddaní se po koupeli v moři rychle vrátili. Pán si potom opláchl nohy a usedl na rohož, aby přijal oběd.

Verš

bahuta prasāda sārvabhauma ānāila
tabe mahāprabhu sukhe bhojana karila

Synonyma

bahuta prasāda — různá jídla obětovaná Pánu Jagannāthovi; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ānāila — nechal přinést; tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sukhe — s radostí; bhojana — oběd; karila — přijal.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nechal z Jagannāthova chrámu přinést různé druhy mahā-prasādam a Śrī Caitanya Mahāprabhu s radostí poobědval.

Verš

suvarṇa-thālīra anna uttama vyañjana
bhakta-gaṇa-saṅge prabhu karena bhojana

Synonyma

suvarṇa-thālīra — na zlatých podnosech; anna — rýže; uttama — prvotřídní; vyañjana — zelenina; bhakta-gaṇa — oddanými; saṅge — s; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; karena — přijímá; bhojana — oběd.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu dostal prvotřídní rýži a zeleninu na zlatých podnosech. Tak obědval ve společnosti svých oddaných.

Verš

sārvabhauma pariveśana karena āpane
prabhu kahe, — more deha lāphrā-vyañjane

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; pariveśana — rozdávání; karena — činí; āpane — osobně; prabhu kahe — Pán Caitanya Mahāprabhu řekl; more — Mně; deha — prosím dej; lāphrā-vyañjane — vařenou zeleninu.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya osobně rozdával prasādam a Pán Caitanya Mahāprabhu ho požádal: „Dej Mi prosím jen vařenou zeleninu.“

Význam

Lāphrā-vyañjana je jídlo z mnoha druhů zeleniny vařených společně, do kterého se přidává cheṅkā z koření, jako je kmín, černý pepř a hořčičné semínko.

Verš

pīṭhā-pānā deha tumi iṅhā-sabākāre
tabe bhaṭṭācārya kahe yuḍi’ dui kare

Synonyma

pīṭhā-pānā — koláče a pochoutky připravené ze zhuštěného mléka; deha — dej; tumi — ty; iṅhā-sabākāre — všem těmto oddaným; tabe — tehdy; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahe — řekl; yuḍi' — spínající; dui kare — dvě ruce.

Překlad

„Koláče a pochoutky ze zhuštěného mléka můžeš rozdat všem oddaným.“ Když to Bhaṭṭācārya slyšel, promluvil se sepjatýma rukama následovně:

Verš

jagannātha kaiche kariyāchena bhojana
āji saba mahāprasāda kara āsvādana

Synonyma

jagannātha — Pán Jagannātha; kaiche — jak; kariyāchena — přijal; bhojana — oběd; āji — dnes; saba — všichni; mahā-prasāda — zbytky jídla obětovaného Pánu; kara — učiňte; āsvādana — ochutnání.

Překlad

„Dnes se prosím snažte všichni vychutnat oběd tak, jak ho přijal Pán Jagannātha.“

Verš

eta bali’ pīṭhā-pānā saba khāoyāilā
bhikṣā karāñā ācamana karāilā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; pīṭhā-pānā — mnoho druhů koláčů a jídel ze zhuštěného mléka; saba — všechny; khāoyāilā — přiměl jíst; bhikṣā karāñā — po předložení prasādam; ācamana karāilā — umožnil jim, aby si umyli ruce, nohy a ústa.

Překlad

Poté nechal všechny oddané sníst různé koláče a jídla ze svařeného mléka. Nakonec jim přinesl vodu na umytí rukou, nohou a úst.

Verš

ājñā māgi’ gelā gopīnātha ācāryake lañā
prabhura nikaṭa āilā bhojana kariñā

Synonyma

ājñā māgi' — se svolením; gelā — šel; gopīnātha ācāryake lañā — beroucí Gopīnātha Ācāryu; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; nikaṭa — poblíž; āilā — přišli; bhojana kariñā — poté, co poobědvali.

Překlad

Se svolením Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho oddaných se pak šel Sārvabhauma Bhaṭṭācārya naobědvat s Gopīnāthem Ācāryou. Po obědě se vrátili k Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

‘namo nārāyaṇāya’ bali’ namaskāra kaila
‘kṛṣṇe matir astu’ bali’ gosāñi kahila

Synonyma

namaḥ nārāyaṇāya — s úctou se klaním Nārāyaṇovi; bali' — říkající; namaskāra kaila — projevil úctu Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; kṛṣṇe — k Pánu Kṛṣṇovi; matiḥ astu — buď přitahován; bali' — říkající; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahila — pravil.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se Caitanyovi Mahāprabhuovi poklonil se slovy: „Namo nārāyaṇāya“ („S úctou se klaním Nārāyaṇovi“).

Význam

Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Kṛṣṇe matir astu“ („Nechť se tvoje pozornost upírá na Kṛṣṇu“).

Mezi sannyāsīmi neboli těmi, kdo jsou na čtvrté úrovni duchovního života, je slušností prokazovat si úctu oslovením oṁ namo nārāyaṇāya („S úctou se klaním Nārāyaṇovi“). Tento pozdrav používají zvláště māyāvādští sannyāsī. Podle písem smṛti by sannyāsī neměl od nikoho nic očekávat a neměl by se považovat za totožného s Nejvyšší Osobností Božství. Vaiṣṇavští sannyāsī si o sobě nikdy nemyslí, že jsou s Pánem totožní; vždy se považují za Kṛṣṇovy věčné služebníky a chtějí, aby si všichni na světě byli vědomí Kṛṣṇy. Z tohoto důvodu vaiṣṇavský sannyāsī každému vždy žehná slovy kṛṣṇe matir astu („Buď si vědom Kṛṣṇy“).

Verš

śuni’ sārvabhauma mane vicāra karila
vaiṣṇava-sannyāsī iṅho, vacane jānila

Synonyma

śuni' — když to slyšel; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; mane — v mysli; vicāra karila — uvažoval; vaiṣṇava-sannyāsī — vaiṣṇavský sannyāsī; iṅho — tato osoba; vacane — podle slov; jānila — pochopil.

Překlad

Z těchto slov Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pochopil, že Pán Caitanya je vaiṣṇavský sannyāsī.

Verš

gopīnātha ācāryere kahe sārvabhauma
gosāñira jānite cāhi kāhāṅ pūrvāśrama

Synonyma

gopīnātha ācāryere — Gopīnāthovi Ācāryovi; kahe — řekl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua; jānite — znát; cāhi — chci; kāhāṅ — co; pūrva-āśrama — předchozí stav.

Překlad

Sārvabhauma potom Gopīnāthovi Ācāryovi řekl: „Chtěl bych znát minulost Caitanyi Mahāprabhua.“

Význam

Slovo pūrvāśrama označuje předchozí období života. Někdo přijme stav odříkání jako hospodář, někdo už jako student (brahmacārī). Sārvabhauma Bhaṭṭācārya chtěl vědět, jak žil Śrī Caitanya Mahāprabhu ve svém předchozím stavu hospodáře.

Verš

gopīnāthācārya kahe, — navadvīpe ghara
‘jagannātha’ — nāma, padavī — ‘miśra purandara’

Synonyma

gopīnātha-ācārya kahe — Gopīnātha Ācārya odvětil; navadvīpe — v Navadvípu; ghara — sídlo; jagannātha — Jagannātha; nāma — jménem; padavī — příjmení; miśra purandara — Miśra Purandara.

Překlad

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „V Navadvípu bydlel muž jménem Jagannātha, jehož příjmení bylo Miśra Purandara.“

Verš

‘viśvambhara’ — nāma iṅhāra, tāṅra iṅho putra
nīlāmbara cakravartīra hayena dauhitra

Synonyma

viśvambhara — Viśvambhara; nāma — jméno; iṅhāra — Jeho; tāṅra — Jagannātha Miśry; iṅho — On; putra — syn; nīlāmbara cakravartīra — Nīlāmbary Cakravartīho; hayena — je; dauhitra — vnuk (syn jeho dcery).

Překlad

„Pán Caitanya Mahāprabhu je synem tohoto Jagannātha Miśry a původně se jmenoval Viśvambhara Miśra. Je také vnukem Nīlāmbary Cakravartīho.“

Verš

sārvabhauma kahe, — nīlāmbara cakravartī
viśāradera samādhyāyī, — ei tāṅra khyāti

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma řekl; nīlāmbara cakravartī — ctihodný muž jménem Nīlāmbara Cakravartī; viśāradera — Maheśvary Viśārady (otce Sārvabhaumy); samādhyāyī — spolužák; ei — tento; tāṅra — jeho; khyāti — známost.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „Nīlāmbara Cakravartī byl spolužák mého otce Maheśvary Viśārady. Tak jsem ho znal.“

Verš

‘miśra purandara’ tāṅra mānya, hena jāni
pitāra sambandhe doṅhāke pūjya kari’ māni

Synonyma

miśra purandara — Jagannātha Miśra Purandara; tāṅra — jeho; mānya — ctihodného; hena — tak; jāni — znám; pitāra sambandhe — díky vztahu k mému otci; doṅhāke — oba dva (Nīlāmbaru Cakravartīho a Jagannātha Miśru); pūjya — za vážené; kari' — považující; māni — přijímám.

Překlad

„Můj otec si Jagannātha Miśry Purandary velice vážil. Díky jejich vztahu s mým otcem si tedy vážím jak Jagannātha Miśry, tak Nīlāmbary Cakravartīho.“

Verš

nadīyā-sambandhe sārvabhauma hṛṣṭa hailā
prīta hañā gosāñire kahite lāgilā

Synonyma

nadīyā-sambandhe — ve vztahu k Nadii; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; hṛṣṭa — potěšený; hailā — stal se; prīta hañā — takto potěšený; gosāñire — k Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; kahite lāgilā — začal hovořit.

Překlad

Jak Sārvabhauma Bhaṭṭācārya uslyšel, že Śrī Caitanya Mahāprabhu pochází z oblasti Nadie, velmi ho to potěšilo a oslovil Pána takto:

Verš

‘sahajei pūjya tumi, āre ta’ sannyāsa
ataeva haṅ tomāra āmi nija-dāsa’

Synonyma

sahajei — přirozeně; pūjya — úctyhodný; tumi — Ty; āre — a navíc; ta' — jistě; sannyāsa — stav odříkání; ataeva — proto; haṅa — jsem; tomāra — Tvůj; āmi — já; nija-dāsa — osobní služebník.

Překlad

„Jsi přirozeně hoden úcty. Navíc jsi sannyāsī, a tak se chci stát Tvým osobním služebníkem.“

Význam

Gṛhasthové (hospodáři) musí sannyāsī vždy uctívat a projevovat jim veškerou úctu. I když byl Sārvabhauma Bhaṭṭācārya starší než Śrī Caitanya Mahāprabhu, projevoval Mu úctu jako sannyāsīmu a jako tomu, kdo dosáhl nejvyšší úrovně duchovní extáze. Bhaṭṭācārya Ho proto přijímal jako svého mistra.

Verš

śuni’ mahāprabhu kaila śrī-viṣṇu smaraṇa
bhaṭṭācārye kahe kichu vinaya vacana

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; kaila — dělal; śrī-viṣṇu smaraṇa — myšlení na Pána Viṣṇua; bhaṭṭācārye — Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; kahe — říká; kichu — nějaká; vinaya vacana — pokorná slova.

Překlad

Jakmile to Caitanya Mahāprabhu od Bhaṭṭācāryi slyšel, začal ihned vzpomínat na Pána Viṣṇua a pokorně k němu promluvil.

Verš

“tumi jagad-guru — sarvaloka-hita-kartā
vedānta paḍāo, sannyāsīra upakartā

Synonyma

tumi jagat-guru — ty jsi učitel všech lidí; sarva-loka — všech lidí; hita-kartā — dobrodinec; vedānta paḍāo — učíš vedāntskou filosofii; sannyāsīra — mnichů ve stavu odříkání; upakartā — patron.

Překlad

„Jelikož jsi učitel vedānty, jsi učitel všech lidí na světě a jejich dobrodinec. Jsi také patron všech druhů sannyāsīch.“

Význam

Māyāvādští sannyāsī učí své studenty a žáky vedāntskou filosofii, a proto jsou obvykle oslovováni jako jagad-guruové, což znamená, že jsou dobrodinci všech lidí. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nebyl sannyāsī, nýbrž hospodář, ale měl ve zvyku zvát sannyāsī do svého domu a nabízet jim prasādam. Byl proto považován za nejlepšího příznivce a přítele všech sannyāsīch.

Verš

āmi bālaka-sannyāsī — bhānda-manda nāhi jāni
tomāra āśraya niluṅ, guru kari’ māni

Synonyma

āmi — Já; bālaka-sannyāsī — mladý sannyāsī; bhānda-manda — dobré a špatné; nāhi — ne; jāni — vím; tomāra — tvoje; āśraya — útočiště; niluṅ — přijal jsem; guru — duchovního mistra; kari' — činící; māni — přijímám.

Překlad

„Já jsem mladý sannyāsī a ve skutečnosti nevím, co je dobré a co špatné. Hledám u tebe proto útočiště a přijímám tě jako svého duchovního mistra.“

Verš

tomāra saṅga lāgi’ mora ihāṅ āgamana
sarva-prakāre karibe āmāya pālana

Synonyma

tomāra — tvé; saṅga — společnosti; lāgi' — kvůli; mora — Můj; ihāṅ — sem; āgamana — příchod; sarva-prakāre — ve všech ohledech; karibe — budeš dělat; āmāya — o Mě; pālana — péči.

Překlad

„Přišel jsem jen proto, abych se s tebou mohl sdružovat, a nyní u tebe hledám ochranu. Postaráš se o Mne prosím ve všech ohledech?“

Verš

āji ye haila āmāra baḍa-i vipatti
tāhā haite kaile tumi āmāra avyāhati”

Synonyma

āji — dnes; ye — to, co; haila — stalo se; āmāra — Můj; baḍa-i — velký; vipatti — problém; tāhā — toho nebezpečí; haite — z; kaile — učinil jsi; tumi — ty; āmāra — Mně; avyāhati — úlevu.

Překlad

„To, co se Mi dnes přihodilo, bylo nebezpečné, ale ty jsi Mne milostivě zachránil.“

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — ekale tumi nā yāiha darśane
āmāra saṅge yābe, kimvā āmāra loka-sane

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Bhaṭṭācārya řekl; ekale — sám; tumi — Ty; — ne; yāiha — choď; darśane — dívat se na Božstvo; āmāra saṅge — se mnou; yābe — měl bys chodit; kimvā — nebo; āmāra loka-sane — s mými lidmi.

Překlad

Bhaṭṭācārya odpověděl: „Nechoď se na Božstvo do Jagannāthova chrámu dívat sám. Bude lepší, když půjdeš se mnou nebo s mými lidmi.“

Verš

prabhu kahe, — ‘mandira bhitare nā yāiba
garuḍera pāśe rahi’ darśana kariba’

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya odpověděl; mandira — chrámu; bhitare — dovnitř; — ne; yāiba — vkročím; garuḍera — sloupu známého pod jménem Garuḍa-stambha; pāśe — vedle; rahi' — stojící; darśana — pohled; kariba — budu dělat.

Překlad

Pán řekl: „Do chrámu již nikdy nevkročím. Budu se na Pána vždy dívat od Garuḍa-stambhy.“

Verš

gopīnāthācāryake kahe sārvabhauma
‘tumi gosāñire lañā karāiha daraśana

Synonyma

gopīnātha-ācāryake — Gopīnāthovi Ācāryovi; kahe — říká; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; tumi — ty; gosāñire — Pána Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; karāiha — umožni Mu; daraśana — zhlédnutí Śrī Jagannātha.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya poté řekl Gopīnāthovi Ācāryovi: „Vezmi Gosvāmījīho a ukaž Mu Pána Jagannātha.“

Verš

āmāra mātṛ-svasā-gṛha — nirjana sthāna
tāhāṅ vāsā deha, kara sarva samādhāna’

Synonyma

āmāra — mé; mātṛ-svasā — tety z matčiny strany; gṛha — dům; nirjana sthāna — opuštěné místo; tāhāṅ — tam; vāsā — obydlí; deha — dej; kara — učiň; sarva — všechna; samādhāna — opatření.

Překlad

„Zařiď také vše potřebné, aby mohl bydlet v domě mé tety. Je to velmi klidné místo.“

Verš

gopīnātha prabhu lañā tāhāṅ vāsā dila
jala, jala-pātrādika sarva samādhāna kaila

Synonyma

gopīnātha — Gopīnātha Ācārya; prabhu — Pána Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; tāhāṅ — tam; vāsā — obydlí; dila — dal; jala — vodu; jala-pātra-ādika — konvice na vodu a jiné nádobí; sarva — všechna; samādhāna — opatření; kaila — učinil.

Překlad

Gopīnātha Ācārya tedy vzal Pána Caitanyu Mahāprabhua do Jeho obydlí a ukázal Mu, kde najde vodu, kádě a konvice na vodu. Zařídil zkrátka vše potřebné.

Verš

āra dina gopīnātha prabhu sthāne giyā
śayyotthāna daraśana karāila lañā

Synonyma

āra dina — dalšího dne; gopīnātha — Gopīnātha Ācārya; prabhu — Pána Caitanyi Mahāprabhua; sthāne — na místo; giyā — jdoucí; śayyā-utthāna — vstávání Pána Jagannātha z lůžka; daraśana — pohled; karāila — umožnil; lañā — beroucí Ho.

Překlad

Dalšího dne vzal Gopīnātha Ācārya Pána Caitanyu Mahāprabhua s sebou, aby zhlédli ranní vstávání Pána Jagannātha.

Verš

mukunda-datta lañā āilā sārvabhauma sthāne
sārvabhauma kichu tāṅre balilā vacane

Synonyma

mukunda-datta — Mukundu Dattu; lañā — beroucí s sebou; āilā — šel; sārvabhauma — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; sthāne — do domu; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kichu — něco; tāṅre — Mukundovi Dattovi; balilā — řekl; vacane — slovy.

Překlad

Gopīnātha Ācārya potom vzal Mukundu Dattu a šli spolu do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi. Když tam přišli, Sārvabhauma Mukundu Dattu oslovil.

Verš

‘prakṛti-vinīta, sannyāsī dekhite sundara
āmāra bahu-prīti bāḍe iṅhāra upara

Synonyma

prakṛti-vinīta — pokorné povahy; sannyāsī — ten, kdo žije v odříkání; dekhite — vidět; sundara — překrásný; āmāra — moje; bahu-prīti — velká náklonnost; bāḍe — roste; iṅhāra — Němu; upara — k.

Překlad

„Tento sannyāsī má velice pokornou povahu a je krásný na pohled. Moje náklonnost k Němu proto stále jen roste.“

Význam

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya považoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua za velice pokorného, protože i když byl sannyāsī, ponechal si svoje jméno brahmacārīho. Pán přijal sannyās od Keśavy Bhāratīho v Bhāratī sampradāyi, ve které se brahmacārī (pomocníci sannyāsīch) nazývají „Caitanya“. Caitanya Mahāprabhu si i po přijetí sannyāsu ponechal jméno „Caitanya“, což znamená, že se jedná o pokorného služebníka sannyāsīho. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya to velmi oceňoval.

Verš

kon sampradāye sannyāsa karyāchena grahaṇa
kibā nāma iṅhāra, śunite haya mana’

Synonyma

kon sampradāye — ve kterém společenství; sannyāsa — stav odříkání; karyāchena — učinil; grahaṇa — přijetí; kibā — jaké; nāma — jméno; iṅhāra — Jeho; śunite — slyšet; haya — je; mana — moje mysl.

Překlad

„Ve které sampradāyi přijal stav odříkání a jaké je Jeho jméno?“

Verš

gopīnātha kahe, — nāma śrī-kṛṣṇa-caitanya
guru iṅhāra keśava-bhāratī mahā-dhanya

Synonyma

gopīnātha kahe — Gopīnātha Ācārya odpověděl; nāma — Jeho jméno; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; gurusannyās-guru; iṅhāra — Jeho; keśava-bhāratī — jménem Keśava Bhāratī; mahā-dhanya — velmi požehnaná osobnost.

Překlad

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Pánovo jméno je Śrī Kṛṣṇa Caitanya a Jeho sannyās-guru je požehnaný Keśava Bhāratī.“

Verš

sārvabhauma kahe, — ‘iṅhāra nāma sarvottama
bhāratī-sampradāya iṅho — hayena madhyama’

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odvětil; iṅhāra — Jeho; nāma — jméno; sarva-uttama — první třídy; bhāratī-sampradāya — společenství Bhāratī sannyāsīch; iṅho — On; hayena — stává se; madhyama — střední třídy.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Śrī Kṛṣṇa je velmi pěkné jméno, ale On patří ke společnosti Bhāratī, a proto je sannyāsīm střední třídy.“

Verš

gopīnātha kahe, — iṅhāra nāhi bāhyāpekṣā
ataeva baḍa sampradāyera nāhika apekṣā

Synonyma

gopīnātha kahe — Gopīnātha Ācārya řekl; iṅhāra — Pána; nāhi — není; bāhya-apekṣā — závislost na vnějších formalitách; ataeva — proto; baḍa — velkého; sampradāyera — společenství; nāhika — není; apekṣā — potřeba.

Překlad

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu nezávisí na žádných vnějších formalitách. Nepotřebuje přijímat sannyās od nějaké vyšší sampradāyi.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās v sampradāyi (společnosti) Bhāratī, která náleží k Śaṅkarācāryově učednické posloupnosti. Śaṅkarācārya pro své žáky-sannyāsī zavedl deset jmen. Mezi nimi jsou za nejvyšší považovány Tīrtha, Āśrama a Sarasvatī. V klášteře ve Šringérí je příjmení Sarasvatī považováno za prvotřídní, Bhāratī je druhotřídní a Purī je třetí třídy. Sannyāsī, který správně porozuměl sloganu tat tvam asi a který se koupe v soutoku řek Gangy, Jamuny a Sarasvatí, se nazývá Tīrtha. Ten, kdo dychtí přijmout sannyās, kdo je odpoutaný od světských činností, netouží po ničem hmotném, a tak je zachráněn z cyklu opakovaného zrození a smrti, je známý jako Āśrama. Žije-li sannyāsī na překrásném osamělém místě v lese a je osvobozený od všech hmotných tužeb, nazývá se Vana. Sannyāsī, který žije v lese a zříká se veškerých styků se světem, aby se dostal na nebeské planety, kde bude moci žít v Nandana-kānaně, se nazývá Araṇya. Ten, kdo upřednostňuje život v horách a studuje Bhagavad-gītu s neochvějnou inteligencí, se nazývá Giri. Ten, kdo dává přednost životu ve velehorách, dokonce i mezi dravou zvěří, aby dosáhl vrcholu filosofické spekulace (pochopení, že tento svět je ve své podstatě k ničemu), se nazývá Parvata. Sannyāsī, který je ponořený v oceánu Absolutní Pravdy, který v tomto oceánu nashromáždil nějaké drahokamy poznání a který nikdy neporuší usměrňující zásady sannyāsu, se nazývá Sāgara. Ten, kdo si osvojil klasické hudební umění, zabývá se jím a je zcela zbavený veškeré hmotné připoutanosti, se nazývá Sarasvatī. Sarasvatī je bohyně hudby a učenosti a v ruce drží hudební nástroj zvaný vīṇā. Sannyāsī, který se neustále zabývá hudbou pro duchovní povznesení, se nazývá Sarasvatī. Ten, kdo má úplné vzdělání a je zbavený veškeré nevědomosti, kdo se nermoutí ani v neštěstí, se nazývá Bhāratī. Ten, kdo je velkým znalcem absolutního poznání, spočívá v Absolutní Pravdě a neustále hovoří o Absolutní Pravdě, se nazývá Purī.

Všichni tito sannyāsī mají své pomocníky brahmacārī, a ti jsou popsáni takto: Ten, který zná svou skutečnou totožnost, neochvějně se drží své příslušné povinnosti a je vždy šťastný v duchovním chápání, se nazývá Svarūpa-brahmacārī. Ten, který plně poznal záři Brahmanu a je stále pohroužený v praktikování yogy, se nazývá Prakāśa-brahmacārī. Ten, který dosáhl absolutního poznání a neustále medituje o Absolutní Pravdě, o poznání, o neomezeném a o záři Brahmanu, čímž se udržuje ve stavu transcendentální blaženosti, se nazývá Ānanda-brahmacārī. Ten, který je schopný rozlišovat mezi hmotou a duchem, není nikdy rozrušený hmotnými proměnami a medituje o neomezené, nevyčerpatelné a příznivé záři Brahmanu, je prvotřídní učený brahmacārī jménem Caitanya.

Když Sārvabhauma Bhaṭṭācārya hovořil s Gopīnāthem Ācāryou o tom, k jaké komunitě sannyāsīch Śrī Caitanya Mahāprabhu náleží, oceňoval jméno „Śrī Kṛṣṇa“, ale nelíbilo se mu příjmení „Caitanya“, protože to je jméno brahmacārīho patřícího ke komunitě Bhāratī. Navrhl proto, aby byl Pán povýšen do komunity Sarasvatī. Gopīnātha Ācārya však poznamenal, že Pán nezávisí na žádné vnější formalitě. Gopīnātha Ācārya byl pevně přesvědčený o tom, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Kṛṣṇa, a proto nezávisí na žádném vnějším obřadu či formalitě. Pokud se někdo chce věnovat čisté oddané službě, nepotřebuje nadřazenost danou titulem, jako je Bhāratī nebo Sarasvatī.

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — ‘iṅhāra prauḍha yauvana
kemate sannyāsa-dharma ha-ibe rakṣaṇa

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na to řekl; iṅhāra — Jeho; prauḍha — plné; yauvana — mládí; kemate — jak; sannyāsa-dharma — zásady sannyāsīho; ha-ibe — bude; rakṣaṇa — ochrana.

Překlad

Bhaṭṭācārya se zeptal: „Śrī Caitanya Mahāprabhu je v rozkvětu mládí. Jak může dodržovat zásady sannyāsu?“

Verš

nirantara iṅhāke vedānta śunāiba
vairāgya-advaita-mārge praveśa karāiba

Synonyma

nirantara — neustále; iṅhāke — Jemu; vedāntavedāntskou filosofii; śunāiba — budu přednášet; vairāgya — odříkání; advaita — monismu; mārge — na cestu; praveśa — vstup; karāiba — pomohu Mu učinit.

Překlad

„Budu tedy Caitanyovi Mahāprabhuovi neustále přednášet vedāntskou filosofii, aby zůstal pevný ve svém odříkání a mohl tak vstoupit na cestu monismu.“

Význam

Pokud mezi sebou sannyāsī hovoří o vedāntské filosofii, pomáhá jim to podle Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi získat odpoutanost od smyslového požitku. Tak může sannyāsī ochránit svou dobrou pověst nošení bederní roušky (kaupīna). Musí ovládat své smysly i mysl a pokořit šestero nutkání – řeči, mysli, hněvu, jazyka, žaludku a genitálií. Potom se může stát odborníkem v chápání oddané služby Pánu a tak se stát dokonalým sannyāsīm. Z toho důvodu musí pravidelně rozvíjet své poznání a odříkání. Pokud je někdo připoutaný k hmotnému uspokojování smyslů, nebude schopen svůj stav sannyāsu ochránit. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya navrhl, že studiem vairāgyi (odříkání) může být Śrī Caitanya Mahāprabhu zachráněn ze spárů mladických tužeb.

Verš

kahena yadi, punarapi yoga-paṭṭa diyā
saṁskāra kariye uttama-sampradāye āniyā’

Synonyma

kahena — říká; yadi — jestliže; punar-api — znovu; yoga-paṭṭa diyā — dávající Mu šafránové roucho; saṁskāra — očistný proces; kariye — vykonám; uttama — prvotřídní; sampradāye — do komunity; āniyā — uvádějící.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pak navrhl: „Bude-li Śrī Caitanya Mahāprabhu chtít, dám Mu šafránové roucho a vykonám pro Něho znovu očistný obřad, čímž Ho mohu uvést do prvotřídní sampradāyi.“

Význam

Bhaṭṭācārya chtěl Śrī Caitanyu Mahāprabhua uvést do Sarasvatī sampradāyi, protože se mu nelíbilo, že Pán náleží k Bhāratī nebo Purī sampradāyi. Ve skutečnosti si nebyl vědom toho, kdo Pán Caitanya Mahāprabhu je. Caitanya Mahāprabhu jakožto Nejvyšší Osobnost Božství nezávisí na vyšší či nižší sampradāyi. Nejvyšší Osobnost Božství zůstává ve svrchovaném postavení za všech okolností.

Verš

śuni’ gopīnātha-mukunda duṅhe duḥkhī hailā
gopīnāthācārya kichu kahite lāgilā

Synonyma

śuni' — když to uslyšeli; gopīnātha-mukunda — Gopīnātha Ācārya a Mukunda Datta; duṅhe — oba; duḥkhī — nešťastní; hailā — stali se; gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; kichu — něco; kahite — říkat; lāgilā — začal.

Překlad

Když to Gopīnātha Ācārya i Mukunda Datta slyšeli, byli z toho velice nešťastní. Gopīnātha Ācārya proto oslovil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu následovně:

Verš

‘bhaṭṭācārya’ tumi iṅhāra nā jāna mahimā
bhagavattā-lakṣaṇera iṅhātei sīmā

Synonyma

bhaṭṭācārya — můj drahý Bhaṭṭācāryo; tumi — ty; iṅhāra — Pána Caitanyi Mahāprabhua; — ne; jāna — znáš; mahimā — vznešenost; bhagavattā — že je Nejvyšší Osobnost Božství; lakṣaṇera — příznaků; iṅhātei — v Něm; sīmā — nejvyšší míra.

Překlad

„Můj drahý Bhaṭṭācāryo, ty nevíš, jak vznešený Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je. Nacházejí se v Něm v té nejvyšší míře všechny znaky Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Význam

Bhaṭṭācārya byl impersonalista, a tak neměl ponětí o Absolutní Pravdě nad úrovní neosobní záře. Gopīnātha Ācārya ho však poučil, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Ti, kdo znají Absolutní Pravdu, Ji poznávají ve třech fázích, což je vysvětleno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11):

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

„Ti, kdo znají nedvojnou Absolutní Pravdu, velmi dobře vědí, co je Brahman, Paramātmā a Nejvyšší Osobnost Božství.“ Nejvyšší Osobnost Božství je ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇa neboli v plné míře oplývající šesti vznešenými atributy. Gopīnātha Ācārya zdůrazňoval, že všechny tyto vznešené atributy jsou plně přítomné ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

tāhāte vikhyāta iṅho parama-īśvara
ajña-sthāne kichu nahe vijñera gocara’

Synonyma

tāhāte — proto; vikhyāta — oslavovaný; iṅho — Pán Caitanya Mahāprabhu; parama-īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; ajña-sthāne — před nevědomým; kichu — jakákoliv; nahe — ne; vijñera — toho, kdo ví; gocara — informace.

Překlad

Gopīnātha Ācārya pokračoval: „Pán Caitanya Mahāprabhu je oslavovaný jako Nejvyšší Osobnost Božství. Ti, kdo si toho nejsou vědomi, těžko chápou výroky vzdělaných.“

Verš

śiṣya-gaṇa kahe, — ‘īśvara kaha kon pramāṇe’
ācārya kahe, — ‘vijña-mata īśvara-lakṣaṇe’

Synonyma

śiṣya-gaṇa kahe — žáci Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi řekli; īśvara kaha — říkáš Nejvyšší Osobnost Božství; kon pramāṇe — na základě jakých důkazů; ācārya kahe — Gopīnātha Ācārya odpověděl; vijña-mata — výroky autorizovaných osob; īśvara-lakṣaṇe — v poznání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Žáci Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi řekli: „Na základě jakých důkazů docházíš k závěru, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Pán?“

Význam

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Důkazem jsou výroky autorizovaných ācāryů, kteří znají Nejvyšší Osobnost Božství.“

Od doby zjevení Śrī Caitanyi Mahāprabhua se v Indii objevilo mnoho falešných inkarnací, které nepředkládají autorizované důkazy. Žáci Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi jakožto velcí učenci před pěti sty lety zcela oprávněně žádali po Gopīnāthovi Ācāryovi důkazy. Pokud někdo o sobě nebo o někom druhém tvrdí, že je inkarnace Boha nebo Bůh samotný, musí citovat odkazy z písem, aby své tvrzení dokázal. Žádost Bhaṭṭācāryových žáků je tedy zcela na místě. Dnes se však naneštěstí stalo módou představovat někoho jako inkarnaci Boha bez odkazu na śāstry. Inteligentní člověk musí předtím, než někoho přijme jako inkarnaci, požádat o důkazy. Žáci Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi Gopīnātha Ācāryu vyzvali a on okamžitě správně odpověděl: „Abychom poznali Nejvyšší Osobnost Božství, musíme poslouchat výroky velkých osobností.“ Pán Kṛṣṇa je ustanoven jako Nejvyšší Osobnost Božství výroky mnoha autorizovaných osobností, jako je Brahmā, Nārada, Vyāsadeva, Asita a Arjuna. Ty samé osobnosti také tvrdí, že i Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství, což bude vysvětleno později.

Verš

śiṣya kahe, — ‘īśvara-tattva sādhi anumāne’
ācārya kahe, — ‘anumāne nahe īśvara-jñāne

Synonyma

śiṣya kahe — žáci řekli; īśvara-tattva — pravdu o Absolutním; sādhi — získáváme; anumāne — hypotézou; ācārya kahe — Gopīnātha Ācārya odpověděl; anumāne — hypotézou; nahe — nelze; īśvara-jñāne — skutečné poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Bhaṭṭācāryovi žáci řekli: „My získáváme poznání o Absolutní Pravdě logickou úvahou.“

Význam

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Pravé poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství nelze získat žádnou logickou úvahou či argumenty.“

Jsou to zvláště māyāvādští filosofové, kteří vytvářejí určité hypotézy o Absolutní Pravdě. Říkají, že v tomto hmotném světě máme zkušenost s tím, že vše je stvořené. Budeme-li tedy sledovat historii čehokoliv, najdeme vždy nějakého stvořitele. Musí tedy existovat i stvořitel celého obrovského vesmírného projevu. Takovým uvažováním dospívají k závěru, že tento vesmírný projev byl stvořen nějakou vyšší silou. Māyāvādī nepřipustí, že by touto vyšší silou mohla být osoba. Jejich mozky nedokáží pojmout skutečnost, že by tento obrovský vesmírný projev mohl být stvořen osobou. Pochybují o tom, protože jakmile uvažují o osobě, představují si někoho v tomto hmotném světě, kdo má omezenou sílu. Māyāvādští filosofové někdy uznávají Pána Kṛṣṇu nebo Pána Rāmu jako Bhagavāna, ale myslí si, že Pán je osoba s hmotným tělem. Nechápou, že Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, má duchovní tělo. Uvažují o Kṛṣṇovi jako o velké osobnosti, lidské bytosti, ve které se nachází svrchovaná neosobní síla, Brahman. Docházejí tedy k závěru, že Nejvyšší je neosobní Brahman, nikoliv osobnost Kṛṣṇy. To je základ māyāvādské filosofie. Ze śāster se však dozvídáme, že záře Brahmanu sestává z paprsků vycházejících z Kṛṣṇova těla:

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Sloužím Nejvyšší Osobnosti Božství, Govindovi, původnímu Pánu, jehož tělesná záře je známá jako brahmajyoti. Tato neomezená, nepředstavitelná a všeprostupující brahmajyoti je příčinou stvoření neomezeného množství planet s různým podnebím a různými životními podmínkami.“ (Brahma-saṁhitā 5.40)

Māyāvādští filosofové sice studují védskou literaturu, ale nechápou, že konečnou úrovní realizace Absolutní Pravdy je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. Uznávají sice skutečnost, že tento vesmírný projev má svého stvořitele, ale u nich je to anumāna (hypotéza). Māyāvādská logika je něco jako vidět na kopci kouř a z toho usoudit, že tam hoří. Když na vysokém kopci hoří les, je nejdříve vidět dým. A protože je známo, že dým pochází z ohně, lze na základě spatření dýmu na kopci dospět k závěru, že tam hoří. Podobně z toho, že vidíme tento vesmírný projev, docházejí māyāvādští filosofové k závěru, že musí existovat jeho stvořitel.

Žáci Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi chtěli důkaz, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je opravdu stvořitelem tohoto vesmírného projevu. Jedině tehdy by Ho přijali jako Nejvyšší Osobnost Božství, původní příčinu stvoření. Gopīnātha Ācārya odpověděl, že Nejvyšší Osobnost Božství nelze poznat pomocí dohadů. V Bhagavad-gītě (7.25) Kṛṣṇa říká:

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasyayoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho ’yaṁ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam

„Nikdy se nezjevuji hloupým a méně inteligentním. Pro ně jsem zahalený svou věčnou tvořivou silou (yogamāyou). Celý svět je takto zmatený, a proto nezná Mě, jenž jsem nezrozený a nikdy neklesám.“ Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, si vyhrazuje právo nezjevovat se neoddaným. Poznat Ho mohou pouze praví oddaní. Jinde v Bhagavad-gītě (18.55) Pán Kṛṣṇa říká: bhaktyā mām abhijānāti – „Poznat Mě lze jedině oddanou službou.“ Ve čtvrté kapitole Bhagavad-gīty (4.3) Pán Kṛṣṇa říká: bhakto 'si me sakhā ceti rahasyaṁ hy etad uttamam. Pán Kṛṣṇa zde Arjunovi říká, že mu odhaluje tajemství Bhagavad-gīty, protože je Jeho oddaným. Arjuna nebyl sannyāsī, vedāntista ani brāhmaṇa. Byl však oddaný Kṛṣṇy. Závěrem tedy je, že Nejvyšší Osobnost Božství musíme poznat od oddaných. Śrī Caitanya Mahāprabhu sám říká: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja. (Caitanya-caritāmṛta Madhya 19.151)

Dalo by se citovat mnohem více důkazů, že bez milosti oddaného nebo milosti Kṛṣṇy nelze poznat, kdo Kṛṣṇa je a kdo je Nejvyšší Osobnost Božství. To potvrzuje další verš.

Verš

anumāna pramāṇa nahe īśvara-tattva-jñāne
kṛpā vinā īśvarere keha nāhi jāne

Synonyma

anumāna pramāṇa — důkaz hypotézou; nahe — není; īśvara-tattva-jñāne — při poznání Absolutní Pravdy; kṛpā vinā — bez Jeho milosti; īśvarere — Nejvyššího Pána, Osobnost Božství; keha — nikdo; nāhi — ne; jāne — zná.

Překlad

Gopīnātha Ācārya pokračoval: „Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, lze poznat jedině Jeho milostí, ne dohady nebo hypotézami.“

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství nelze poznat podle předvádění nějakých světských kouzel. Hlupáci jsou magií okouzleni, a když vidí několik divů vytvořených mystickou silou, považují kouzelníka za Osobnost Božství nebo za nějakou inkarnaci. To však není cesta k realizaci. Nikdo by se o inkarnaci Boha či Osobnosti Božství neměl dohadovat či spekulovat. Je třeba se učit od pravé osoby nebo přímo od samotného Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, jak to milostí Kṛṣṇy udělal Arjuna. Samotný Kṛṣṇa také dává mnoho pokynů o svých energiích Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Osobnost Božství bychom se měli snažit poznat pouze skrze důkazy, které předkládají śāstry a mahājanové. V každém případě musí mít člověk Pánovu milost, aby oddanou službou poznal Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

īśvarera kṛpā-leśa haya ta’ yāhāre
sei ta’ īśvara-tattva jānibāre pāre

Synonyma

īśvarera — Osobnosti Božství; kṛpā-leśa — trocha milosti; haya — je; ta' — jistě; yāhāre — komu; sei ta' — ten jistě; īśvara-tattva — Absolutní Pravdu; jānibāre — znát; pāre — je schopen.

Překlad

Ācārya pokračoval: „Jestliže díky oddané službě někdo obdrží byť jen zlomek Pánovy přízně, pak může poznat povahu Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko ’pi ciraṁ vicinvan

Synonyma

atha — z toho důvodu; api — opravdu; te — Tvých; deva — můj Pane; pada-ambuja-dvaya — dvou lotosových nohou; prasāda — milosti; leśa — pouhým zlomkem; anugṛhītaḥ — obdařený; eva — zajisté; hi — opravdu; jānāti — zná; tattvam — pravdu; bhagavat — Nejvyšší Osobnosti Božství; mahimnaḥ — o velikosti; na — nikdy; ca — a; anyaḥ — jiný; ekaḥ — jeden; api — přestože; ciram — po dlouhou dobu; vicinvan — spekulující.

Překlad

„,Můj Pane, je-li někdo obdařen byť jen zlomkem milosti Tvých lotosových nohou, může porozumět velikosti Tvé osobnosti. Avšak ti, kdo se snaží pochopit Nejvyšší Osobnost Božství spekulací, Tě nepoznají, ani kdyby studovali Védy po mnoho let.“

Význam

Tento verš je ocitovaný ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.29). V Brahma-saṁhitě (5.33) se říká: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau. I když je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, konečným cílem poznání (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ), ten, kdo není čistý oddaný a kdo neslouží Pánu, Ho nemůže poznat. Pán Brahmā tedy potvrzuje tuto skutečnost: vedeṣu durlabham – „Je nesmírně těžké poznat Nejvyššího Pána pouhým studiem.“ Adurlabham ātma-bhaktau – „Oddaní však mohou Pána snadno ovládnout.“ Pán je známý jako ajita (nepokořitelný). Nejvyšší Osobnost Božství nemůže nikdo pokořit, ale Pán se nechává pokořit svými oddanými. Taková je Jeho povaha. V Padma Purāṇě je uvedeno:

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

Pán je spokojený s oddanými činnostmi svých oddaných, a proto se jim zjevuje. To je způsob, jak Ho poznat.

Verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu citovaný Gopīnāthem Ācāryou původně vyslovil Pán Brahmā poté, co od Pána Kṛṣṇy zakusil porážku. Pán Brahmā ukradl všechna telátka a pasáčky, aby vyzkoušel Kṛṣṇovu moc. Potom však přiznal, že jeho vlastní výjimečná moc v rámci tohoto vesmíru se nedá ani v nejmenším srovnat s neomezenou mocí Pána Kṛṣṇy. Jestliže se i Pán Brahmā může v poznání Kṛṣṇy dopustit chyby, co potom říci o obyčejných lidech, kteří Kṛṣṇu chápou mylně nebo kteří podvodně představují nějakou takzvanou inkarnaci Kṛṣṇy pro uspokojení svých vlastních smyslů.

Verš

yadyapi jagad-guru tumi — śāstra-jñānavān
pṛthivīte nāhi paṇḍita tomāra samāna
īśvarera kṛpā-leśa nāhika tomāte
ataeva īśvara-tattva nā pāra jānite

Synonyma

yadyapi — i když; jagat-guru — učitel mnoha žáků; tumi — ty; śāstra-jñānavān — zběhlý ve védském poznání; pṛthivīte — na této Zemi; nāhi — není; paṇḍita — učenec; tomāra samāna — tobě rovný; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛpā — milosti; leśa — trocha; nāhika — není; tomāte — na tobě; ataeva — proto; īśvara-tattva — Absolutní Pravdu (Nejvyšší Osobnost Božství); pāra — nejsi schopen; jānite — poznat.

Překlad

Gopīnātha Ācārya potom oslovil Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu: „Jsi nesmírně vzdělaný a jsi učitel mnoha žáků. Ve skutečnosti se ti žádný učenec na Zemi nevyrovná. Protože však nemáš ani trochu Pánovy milosti, nemůžeš Mu porozumět, ani když je přítomný ve tvém domě.“

Verš

tomāra nāhika doṣa, śāstre ei kahe
pāṇḍityādye īśvara-tattva-jñāna kabhu nahe’

Synonyma

tomāra — tvá; nāhika — není; doṣa — chyba; śāstre — písma; ei — to; kahe — praví; pāṇḍitya-ādye — pouhou učeností atd.; īśvara-tattva-jñāna — poznání zásadních skutečností o Nejvyšší Osobnosti Božství; kabhu — kdykoliv; nahe — není.

Překlad

„Není to tvoje chyba, je to výrok písem. Nejvyšší Osobnost Božství nemůžeš poznat pouhou učeností.“

Význam

Tento verš je velmi důležitý. Kṛṣṇu nemohou poznat ani velcí učenci, ale přesto se opovažují komentovat Bhagavad-gītu. Číst Bhagavad-gītu znamená poznat Kṛṣṇu. Ve skutečnosti však vidíme mnoho učenců, jak se ve své snaze poznat Kṛṣṇu dopouštějí hrubých chyb. Výrok Gopīnātha Ācāryi je potvrzen na mnoha místech ve védské literatuře. V Kaṭha Upaniṣadě (1.2.23) se uvádí:

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

V Kaṭha Upaniṣadě (1.2.9) je také řečeno:

naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā
proktānyenaiva sujñānāya preṣṭha
yāṁ tvam āpaḥ satya-dhṛtir batāsi
tvādṛṅ no bhūyān naciketaḥ praṣṭā

Pravdou je, že Nejvyšší Osobnost Božství, Nadduši, nelze dosáhnout pouhým vysvětlováním, logikou nebo velkou učeností. Nikdo Ho nemůže poznat pouze obsahem svého mozku. Nejvyššího Pána nelze poznat ani prostudováním veškeré védské literatury. Pokud je však někdo obdařen alespoň trochou Pánovy milosti, pokud je Pán s někým spokojený, tak taková osoba Ho může poznat. Kdo je ale způsobilý obdržet Pánovu milost? Jedině oddaní. Jen oni mohou pochopit, kdo je Nejvyšší Osobnost Božství. Pán se svému upřímnému oddanému zjeví, když je spokojený s jeho službou: svayam eva sphuraty adaḥ. Nikdo by se neměl snažit porozumět Pánu pouze skrze výroky Véd nebo se zbytečně snažit tyto výroky napadat argumenty a logikou.

Verš

sārvabhauma kahe, — ācārya, kaha sāvadhāne
tomāte īśvara-kṛpā ithe ki pramāṇe

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya říká; ācārya — můj drahý Gopīnāthe Ācāryo; kaha — prosím mluv; sāvadhāne — velmi opatrně; tomāte — tobě; īśvara-kṛpā — milost Pána; ithe — v tomto ohledu; ki pramāṇe — podle jakého důkazu.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl: „Můj drahý Gopīnāthe Ācāryo, dávej si prosím pozor na to, co říkáš. Co je důkazem toho, že ty jsi obdržel milost Pána?“

Verš

ācārya kahe, — “vastu-viṣaye haya vastu-jñāna
vastu-tattva-jñāna haya kṛpāte pramāṇa

Synonyma

ācārya kahe — Gopīnātha Ācārya odpověděl; vastu-viṣaye — co se týče nejvyššího dobra; haya — je; vastu-jñāna — poznání o Nejvyšším; vastu-tattva — Absolutní Pravdy; jñāna — poznání; haya — je; kṛpāte — milosti; pramāṇa — důkaz.

Překlad

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Poznání nejvyššího dobra, Absolutní Pravdy, je důkazem milosti Nejvyššího Pána.“

Význam

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya svému švagrovi Gopīnāthovi Ācāryovi řekl: „Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, mi možná milost neprokázal, ale kde je důkaz, že ji prokázal tobě? Řekni nám to prosím.“ Gopīnātha Ācārya na to odpověděl, že summum bonum, Absolutní Pravda, je totožná se svými různými energiemi. Podstatu Absolutní Pravdy lze tedy pochopit z projevů Jejích různých energií. Summum bonum je shrnutím všech energií. Absolutní Pravda společně s různými charakteristikami je původní podstatou (vastu): parāsya śaktir vividhaiva śrūyate.

Védy takto říkají, že Absolutní Pravda má různé energie. Jakmile někdo pochopí vlastnosti energií Absolutní Pravdy, je si vědom Absolutní Pravdy. I na hmotné úrovni lze pochopit podstatu podle jejích příznaků. Cítíme-li například teplo, chápeme, že je tu oheň. Teplo ohně lze přímo vnímat. Oheň nemusíme vidět, ale můžeme ho najít podle tepla. Pokud je tedy někdo schopen vnímat vlastnosti Absolutní Pravdy, víme, že milostí Pána pochopil podstatu Absolutní Pravdy.

V Bhagavad-gītě (7.25) je řečeno: nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya – Nejvyšší Osobnost Božství si vyhrazuje právo nezjevovat se každému. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ – „Pán se oddanému zjeví, když je plně spokojený s jeho službou.“ Nikdo tedy nemůže poznat Nejvyššího Pána bez Jeho milosti. Absolutní Pravdu není možné poznat spekulací – to je závěr Bhagavad-gīty.

Verš

iṅhāra śarīre saba īśvara-lakṣaṇa
mahā-premāveśa tumi pāñācha darśana

Synonyma

iṅhara — Jeho; śarīre — v těle; saba — všechny; īśvara-lakṣaṇa — charakteristiky Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; mahā-prema-āveśa — pohroužení v transcendentální extázi; tumi — ty; pāñācha — získal jsi; darśana — pohled.

Překlad

Gopīnātha Ācārya pokračoval: „Viděl jsi znaky Nejvyšší Osobnosti Božství na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua, když byl pohroužený v extatické náladě.“

Verš

tabu ta’ īśvara-jñāna nā haya tomāra
īśvarera māyā ei — bali vyavahāra

Synonyma

tabu ta' — přesto však; īśvara-jñāna — poznání Nejvyšší Osobnosti Božství; — ne; haya — je; tomāra — tvoje; īśvarera — Pánova; māyā — iluze; ei — to; bali — říká se; vyavahāra — obecný pojem.

Překlad

„Na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua můžeš přímo vidět příznaky Nejvyššího Pána, ale ty Ho ani tehdy nepoznáváš. Tomu se obyčejně říká iluze.“

Význam

Gopīnātha Ācārya poukazuje na to, že Sārvabhauma Bhaṭṭācārya již viděl na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua neobvyklé příznaky extáze.

Tyto neobvyklé příznaky extatické lásky prozrazovaly Nejvyšší Osobu, ale Bhaṭṭācārya nemohl Pánovu transcendentální povahu pochopit, i když všechny tyto příznaky viděl. Považoval Pánovy zábavy za světské, a to bylo zajisté vlivem iluze.

Verš

dekhile nā dekhe tāre bahirmukha jana”
śuni’ hāsi’ sārvabhauma balila vacana

Synonyma

dekhile — i když viděl; — ne; dekhe — vidí; tāre — Nejvyšší Osobu; bahiḥ-mukha jana — člověk ovlivněný vnější energií; śuni' — když to slyšel; hāsi' — usmívající se; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; balila — řekl; vacana — slova.

Překlad

„Ten, kdo je ovlivněný vnější energií, se nazývá bahirmukha jana, světský člověk, protože nemůže skutečnou podstatu pochopit ani navzdory svému vnímání.“ Když to Sārvabhauma Bhaṭṭācārya slyšel, usmál se a promluvil takto:

Význam

Nemá-li někdo očištěné srdce, nemůže v sobě probudit transcendentální povahu oddané služby. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od dualit iluze a s odhodláním Mi slouží.“

Je-li někdo opravdu zaměstnán čistou oddanou službou, je třeba vědět, že již dosáhl osvobození od všech reakcí za hříšné jednání. Jinými slovy to znamená, že oddaní jsou již zbavení hříchu. Hříšník, nevěřící (duṣkṛtī), se nemůže věnovat oddané službě. Oddanou službou se nelze zaměstnat ani na základě učené spekulace. Abychom mohli vykonávat čistou oddanou službu, musíme si počkat na Pánovu milost.

Verš

iṣṭa-goṣṭhī vicāra kari, nā kariha roṣa
śāstra-dṛṣṭye kahi, kichu nā la-iha doṣa

Synonyma

iṣṭa-goṣṭhī — rozmluva mezi přáteli; vicāra — úvahu; kari — činíme; — ne; kariha — čiň; roṣa — hněv; śāstra-dṛṣṭye — podle závěrů písem; kahi — mluvíme; kichu — jakoukoliv; — ne; la-iha — ber; doṣa — chybu.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „Právě jsme s přáteli hovořili a uvažovali o těchto tématech popsaných v písmech. Nerozzlob se prosím, budu říkat jen to, co je v śāstrāch. Nechci tě urazit.“

Verš

mahā-bhāgavata haya caitanya-gosāñi
ei kali-kāle viṣṇura avatāra nāi

Synonyma

mahā-bhāgavata — velký oddaný; haya — je; caitanya-gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu; ei — tomto; kali-kāle — ve věku Kali; viṣṇura — Pána Viṣṇua; avatāra — inkarnace; nāi — není.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu je jistě velký a neobyčejný oddaný. Jako inkarnaci Pána Viṣṇua Ho však nemůžeme přijmout, protože podle śāster v tomto věku Kali žádná inkarnace není.“

Verš

ataeva ‘tri-yuga’ kari’ kahi viṣṇu-nāma
kali-yuge avatāra nāhī, — śāstra-jñāna

Synonyma

ataeva — proto; tri-yuga — Pán, který se zjevuje pouze ve třech yugách; kari' — činící; kahi — říkáme; viṣṇu-nāma — svaté jméno Pána Viṣṇua; kali-yuge — ve věku Kali; avatāra — inkarnace; nāhi — není; śāstra-jñāna — výrok písem.

Překlad

„Jiným jménem Pána Viṣṇua je Triyuga, protože v Kali-yuze se Pán Viṣṇu nezjevuje. Takové je tvrzení zjevených písem.“

Význam

Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je známý jako Triyuga, což znamená, že se projevuje ve třech yugách. To však znamená, že v Kali-yuze se Pán nezjevuje přímo, nýbrž skrytě. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.38):

itthaṁ nṛ-tiryag-ṛṣi-deva-jhaṣāvatārair
lokān vibhāvayasi haṁsi jagat-pratīpān
dharmaṁ mahā-puruṣa pāsi yugānuvṛttaṁ
channaḥ kalau yad abhavas tri-yugo 'tha sa tvam

„Můj Pane, ve svých rozmanitých inkarnacích v rodu lidí, zvířat, polobohů, ṛṣiů, vodních živočichů a dalších zabíjíš nepřátele tohoto světa. Tak tyto světy osvěcuješ transcendentálním poznáním. Ve věku Kali se, ó Mahāpuruṣo, někdy zjevuješ ve skryté inkarnaci. Proto jsi známý jako Triyuga (ten, kdo se zjevuje pouze ve třech yugách).“

Śrīla Śrīdhara Svāmī také potvrdil, že se Pán Viṣṇu ve věku Kali zjevuje, ale nejedná stejně jako v jiných věcích. Pán Viṣṇu se zjevuje ze dvou důvodů: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām. To znamená, že přichází, aby se oddával zábavám se svými oddanými a aby hubil démony. Tyto záměry jsou viditelné v yugách Satya, Tretā a Dvāpara, ale v Kali-yuze se Pán zjevuje ve skryté podobě. Démony nezabíjí přímo, ani přímo neochraňuje věřící. Jelikož tedy Pána nelze v Kali-yuze vnímat přímo jako v předešlých třech yugách, nazývá se Triyuga.

Verš

śuniyā ācārya kahe duḥkhī hañā mane
śāstra-jña kariñā tumi kara abhimāne

Synonyma

śuniyā — když to slyšel; ācārya — Gopīnātha Ācārya; kahe — říká; duḥkhī — nešťastný; hañā — stávající se; mane — v mysli; śāstra-jña — sečtělý ve védských písmech; kariñā — považující se; tumi — ty; kara — činíš; abhimāne — pýchu.

Překlad

Když to Gopīnātha Ācārya slyšel, vůbec z toho neměl radost. Promluvil tedy k Bhaṭṭācāryovi: „Považuješ se za znalce všech védských písem.“

Verš

bhāgavata-bhārata dui śāstrera pradhāna
sei dui-grantha-vākye nāhi avadhāna

Synonyma

bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; bhārataMahābhārata; dui — dvě; śāstrera — ze všech védských písem; pradhāna — nejdůležitější; sei — těchto; dui-grantha — dvou písem; vākye — ve výrocích; nāhi — není; avadhāna — pozornost.

Překlad

Śrīmad-Bhāgavatam a Mahābhārata jsou dvě nejdůležitější védská písma, ale ty jejich výrokům nevěnuješ žádnou pozornost.“

Verš

sei dui kahe kalite sākṣāt-avatāra
tumi kaha, — kalite nāhi viṣṇura pracāra

Synonyma

sei — tato; dui — dvě; kahe — říkají; kalite — v tomto věku Kali; sākṣāt — přímá; avatāra — inkarnace; tumi — ty; kaha — tvrdíš; kalite — v tomto věku Kali; nāhi — není; viṣṇura — Pána Viṣṇua; pracāra — projevení.

Překlad

„Ve Śrīmad-Bhāgavatamu i v Mahābhāratě je řečeno, že se Pán zjevuje přímo, ale ty říkáš, že v tomto věku se Pán Viṣṇu neprojevuje ani nesestupuje.“

Verš

kali-yuge līlāvatāra nā kare bhagavān
ataeva ‘tri-yuga’ kari’ kahi tāra nāma

Synonyma

kali-yuge — v tomto věku Kali; līlā-avatāra — inkarnace pro zábavy; — ne; kare — činí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ataeva — proto; tri-yuga — Triyuga (projevený ve třech yugāch); kari' — přijímající; kahi — říkám; tāra nāma — Jeho svaté jméno.

Překlad

„V tomto věku Kali není žádný līlā-avatāra Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a proto je Pán známý jako Triyuga. To je jedno z Jeho svatých jmen.“

Význam

Līlā-avatāra je inkarnace Pána provádějící nejrůznější činnosti jednu za druhou bez zvláštního úsilí. Všechny tyto zábavy jsou plné transcendentální blaženosti a zcela pod kontrolou Nejvyšší Osoby. Tato Nejvyšší Osoba je absolutně nezávislá na všech, kdo se těchto zábav zúčastňují. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu učil Sanātanu Gosvāmīho (Caitanya-caritāmṛta Madhya 20.296–298), zmínil se o tom, že līlā-avatāry nelze spočítat:

līlāvatāra kṛṣṇera nā yāya gaṇana
pradhāna kariyā kahi dig-daraśana

Pán Sanātanovi řekl: „Vysvětlím však hlavní līlā-avatāry.

matsya, kūrma, raghunātha, nṛsiṁha, vāmana
varāhādi — lekhā yāṅra nā yāya gaṇana

Tak byly vyjmenovány inkarnace Pána jako Matsya, inkarnace v podobě ryby; Kūrma, želva; Pán Rāmacandra; Nṛsiṁhadeva; Vāmanadeva a Varāha, inkarnace v podobě kance. Existují tedy nesčetní līlā-avatārové a každý z nich projevuje úžasné zábavy. Pán Varāha, inkarnace v podobě kance, vyzdvihl celou planetu Zemi z hlubin oceánu Garbhodaka. Inkarnace v podobě želvy, Pán Kūrma, se stal podpěrou pro stloukání celého oceánu a Pán Nṛsiṁhadeva se zjevil jako napůl člověk, napůl lev. To jsou některé z úžasných a neobvyklých rysů līlā-avatārů.

Ve své knize Laghu-bhāgavatāmṛta Śrīla Rūpa Gosvāmī vyjmenovává následujících dvacet pět līlā-avatārů: Catuḥ-sana, Nārada, Varāha, Matsya, Yajña, Nara-Nārāyaṇa, Kapila, Dattātreya, Hayaśīrṣa (Hayagrīva), Haṁsa, Pṛśnigarbha, Ṛṣabha, Pṛthu, Nṛsiṁha, Kūrma, Dhanvantari, Mohinī, Vāmana, Paraśurāma, Rāghavendra, Vyāsa, Balarāma, Kṛṣṇa, Buddha a Kalki.

Śrī Caitanya Mahāprabhu mezi līlā-avatāry vyjmenován není, protože je skrytou inkarnací (channa-avatāra). V tomto věku Kali žádný līlā-avatāra nepřichází, ale inkarnace Pána se projevuje v těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To je vysvětleno ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

pratiyuge karena kṛṣṇa yuga-avatāra
tarka-niṣṭha hṛdaya tomāra nāhika vicāra

Synonyma

prati-yuge — v každém věku; karena — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yuga-avatāra — inkarnaci pro daný věk; tarka-niṣṭha — ztvrdlé argumentováním; hṛdaya — srdce; tomāra — tvoje; nāhika — není; vicāra — úvaha.

Překlad

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Každý věk má jistě svoji inkarnaci, a ta se nazývá yuga-avatāra. Tvoje srdce však natolik ztvrdlo logikou a argumentováním, že nejsi schopen vzít všechny tyto skutečnosti v úvahu.“

Verš

āsan varṇās trayo hy asya
gṛhṇato ’nu-yugaṁ tanūḥ
śuklo raktas tathā pīta
idānīṁ kṛṣṇatāṁ gataḥ

Synonyma

āsan — byly; varṇāḥ — barvy; trayaḥ — tři; hi — zajisté; asya — Jeho; gṛhṇataḥ — přijímající; anu-yugam — podle věku; tanūḥ — těla; śuklaḥ — bílé; raktaḥ — červené; tathā — také; pītaḥ — žluté; idānīm — nyní; kṛṣṇatām — načernalé; gataḥ — přijal.

Překlad

„,V minulosti měl tvůj syn těla tří různých barev, podle toho, v jakém věku se zjevil. Byla to bílá, červená a žlutá barva. V tomto věku (Dvāpara-yuze) přijal tělo načernalé.̀“

Význam

Tento verš pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.13) vyslovil Garga Muni při vykonávání obřadů u příležitosti udílení jména Pánu Kṛṣṇovi. Říká, že Pánovy inkarnace v ostatních věcích měly bílou, červenou a žlutou barvu. Žlutá barva se vztahuje na Śrī Caitanyu Mahāprabhua, protože Jeho pleť byla žlutá. To potvrzuje skutečnost, že Pán inkarnoval v těle se žlutou barvou pleti i v minulých Kali-yugách. Je známo, že se Pán zjevuje s různou barvou pleti v různých yugách (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali). Pán tedy také přijal žlutou barvu (pīta) a další vlastnosti a zjevil se jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. To je závěr všech védských autorit.

Verš

iti dvāpara urv-īśa
stuvanti jagad-īśvaram
nānā-tantra-vidhānena
kalāv api tathā śṛṇu

Synonyma

iti — takto; dvāpare — ve Dvāpara-yuze; uru-īśa — ó králi; stuvanti — modlí se; jagat-īśvaram — k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství; nānā — různých; tantra — doplňkových védských textů; vidhānena — podle usměrňujících zásad; kalau — ve věku Kali; api — jistě; tathā — tak také; śṛṇu — poslouchej.

Překlad

„,Ve věku Kali i ve Dvāpara-yuze se lidé modlí k Nejvyšší Osobnosti Božství pronášením různých manter a dodržováním usměrňujících zásad doplňkových védských textů. Poslechni si prosím, co ti o tom povím.̀“

Význam

Verš

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

Synonyma

kṛṣṇa-varṇam — pronášení dvou slabik kṛṣ a ṇa; tviṣā — barvou pleti; akṛṣṇam — nikoliv černou; sa-aṅga — doprovázen svými osobními expanzemi; upa-aṅga — oddanými; astra — zbraní zpěvu Hare Kṛṣṇa mantry; pārṣadam — a společníky, jako je Gadādhara, Svarūpa Dāmodara atd.; yajñaiḥ — obětí; saṅkīrtana — společné zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; prāyaiḥ — tvořené hlavně; yajanti — uctívají; hi — opravdu; su-medhasaḥ — ti, kdo jsou inteligentní.

Překlad

„,Ti, kdo jsou v tomto věku Kali inteligentní, uctívají společným zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který během svého zjevení v tomto věku neustále opěvuje Kṛṣṇu. V této inkarnaci má žlutou barvu pleti a je neustále doprovázen svými úplnými expanzemi (jako je Śrī Nityānanda Prabhu), osobními expanzemi (jako je Gadādhara) a také svými oddanými a společníky (jako je Svarūpa Dāmodara).̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32) vysvětluje Śrī Jīva Gosvāmī ve své knize Krama-sandarbha, což cituje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v komentáři k verši 52 třetí kapitoly Ādi-līly.

Verš

suvarṇa-varṇo hemāṅgo
varāṅgaś candanāṅgadī
sannyāsa-kṛc chamaḥ śānto
niṣṭhā-śānti-parāyaṇaḥ

Synonyma

suvarṇa-varṇaḥ — jehož pleť má barvu zlata; hema-aṅgaḥ — s tělem jako tekuté zlato; vara-aṅgaḥ — s překrásně stavěným tělem; candana-aṅgadī — potřeným santálovou pastou; sannyāsa-kṛt — jenž přijal stav odříkání; śamaḥ — sebeovládnutý; śāntaḥ — klidný; niṣṭhā — neochvějný; śānti — přinášející mír šířením Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; parāyaṇaḥ — vždy v extatické náladě oddané služby.

Překlad

„,Tento Pán (v inkarnaci Gaurasundary) má zlatou barvu pleti. Celé Jeho krásně stavěné tělo připomíná tekuté zlato a je potřené santálovou pastou. Přijme čtvrtý stav duchovního života (sannyās) a bude se dokonale ovládat. Od māyāvādských sannyāsīch se bude lišit neochvějností v oddané službě a tím, že bude šířit saṅkīrtanové hnutí.̀“

Význam

Tento verš citoval Gopīnātha Ācārya z Mahābhāraty, Viṣṇu-sahasra-nāma-stotry.

Verš

tomāra āge eta kathāra nāhi prayojana
ūṣara-bhūmite yena bījera ropaṇa

Synonyma

tomāra āge — před tebou; eta — tolika; kathāra — slov; nāhi — není; prayojana — potřeba; ūṣara-bhūmite — neúrodné půdy; yena — jako; bījera — semene; ropaṇa — setí.

Překlad

Gopīnātha Ācārya potom řekl: „Není třeba citovat tolik důkazů ze śāster, protože jsi suchý spekulant. Je zbytečné sít semena do neúrodné půdy.“

Verš

tomāra upare tāṅra kṛpā yabe habe
e-saba siddhānta tabe tumiha kahibe

Synonyma

tomāra upare — vůči tobě; tāṅra — Pánova; kṛpā — milost; yabe — když; habe — bude; e-saba — všechny tyto; siddhānta — závěry; tabe — tehdy; tumiha — ty také; kahibe — budeš citovat.

Překlad

„Když s tebou bude Pán spokojený, také tyto závěry pochopíš a budeš citovat ze śāster.“

Verš

tomāra ye śiṣya kahe kutarka, nānā-vāda
ihāra ki doṣa — ei māyāra prasāda

Synonyma

tomāra — tvoji; ye — které; śiṣya — žáci; kahe — předkládají; ku-tarka — falešné argumenty; nānā-vāda — filosofické překrucování významu slov; ihāra — jejich; ki — jaká; doṣa — chyba; ei — toto; māyāra — iluze; prasāda — požehnání.

Překlad

„Falešné argumenty tvých žáků a jejich filosofické překrucování významu slov nejsou jejich chyba; jen dostali požehnání māyāvādské filosofie.“

Verš

yac-chaktayo vadatāṁ vādināṁ vai
vivāda-saṁvāda-bhuvo bhavanti
kurvanti caiṣāṁ muhur ātma-mohaṁ
tasmai namo ’nanta-guṇāya bhūmne

Synonyma

yat — jehož; śaktayaḥ — energie; vadatām — bojujících; vādinām — těch, kdo vedou rozepři; vai — opravdu; vivāda — protivníka; saṁvāda — souhlasu; bhuvaḥ — objekty; bhavanti — stávají se; kurvanti — činí; ca — též; eṣām — jich; muhuḥ — vždy; ātma-moham — iluze ohledně vlastního já; tasmai — Jemu; namaḥ — poklony; ananta — neomezené; guṇāya — jenž má vlastnosti; bhūmne — Nejvyšší.

Překlad

,„S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který oplývá neomezenými vlastnostmi a jehož různé energie způsobují souhlas a nesouhlas mezi těmi, kdo se přou. Takto matoucí energie znovu a znovu zakrývá jejich seberealizaci.̀“

Význam

Verš

yuktaṁ ca santi sarvatra
bhāṣante brāhmaṇā yathā
māyāṁ madīyām udgṛhya
vadatāṁ kiṁ nu durghaṭam

Synonyma

yuktam — vhodné; ca — také; santi — jsou; sarvatra — všude; bhāṣante — hovoří; brāhmaṇāḥ — učení; yathā — nakolik; māyām — iluzi; madīyām — Moji; udgṛhya — přijímající; vadatām — spekulantů; kim — co; nu — jistě; durghaṭam — nemožné.

Překlad

„,Cokoliv řeknou učení brāhmaṇové, je téměř ve všech případech přijato. Nic totiž není nemožné pro toho, kdo se odevzdá Mé matoucí energii a mluví pod jejím vlivem.̀“

Význam

V tomto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.22.4) Nejvyšší Pán vysvětluje, že Jeho matoucí energie může způsobit nemožné; taková je její moc. Filosofičtí spekulanti v mnoha případech zatemnili skutečnou pravdu a sebevědomě předložili mylné teorie. V dávných dobách hlásali tyto zbytečné filosofické teorie filosofové jako Kapila, Gautama, Jaimini, Kaṇāda a podobní brāhmaṇové a dnes jsou to takzvaní vědci, kteří předkládají mnoho falešných teorií o stvoření, podpořených zdánlivě logickými argumenty. To vše se odehrává pod vlivem Pánovy matoucí energie. Matoucí energie se tedy někdy jeví jako pravdivá, protože pochází z Nejvyššího Pravdivého. Abychom se vyhnuli jejímu matoucímu iluzornímu vlivu, musíme přijmout slova Nejvyšší Osobnosti Božství tak, jak jsou. Jedině tehdy lze vlivu této energie uniknout.

Verš

tabe bhaṭṭācārya kahe, yāha gosāñira sthāne
āmāra nāme gaṇa-sahita kara nimantraṇe

Synonyma

tabe — poté; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahe — říká; yāha — prosím jdi; gosāñira sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āmāra nāme — mým jménem; gaṇa-sahita — s Jeho společníky; kara — předlož; nimantraṇe — pozvání.

Překlad

Když to Sārvabhauma Bhaṭṭācārya od Gopīnātha Ācāryi vyslechl, řekl: „Jdi za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a mým jménem Ho sem pozvi i s Jeho společníky.“

Verš

prasāda āni’ tāṅre karāha āge bhikṣā
paścāt āsi’ āmāre karāiha śikṣā

Synonyma

prasāda āni' — přinášející jagannātha-prasādam; tāṅre — Jemu; karāha — umožni; āge — nejdříve; bhikṣā — přijetí; paścāt — poté; āsi' — přicházející sem; āmāre — mně; karāiha — zapříčiň; śikṣā — učení.

Překlad

„Nejdříve vezmi jagannātha-prasādam a dej ho Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a Jeho společníkům. Potom se sem vrať a uč mě.“

Verš

ācārya — bhaginī-pati, śyālaka — bhaṭṭācārya
nindā-stuti-hāsye śikṣā karā’na ācārya

Synonyma

ācārya — Gopīnātha Ācārya; bhaginī-pati — sestřin manžel; śyālaka — manželčin bratr; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; nindā — někdy urážením; stuti — někdy vychvalováním; hāsye — někdy posměšky; śikṣā — pokyny; karā'na — dává; ācārya — Gopīnātha Ācārya.

Překlad

Gopīnātha Ācārya byl švagrem Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; jejich vzájemný vztah byl proto velmi sladký a důvěrný. Gopīnātha Ācārya ho tedy učil tak, že s ním někdy mluvil neuctivě, jindy ho vychvaloval a někdy se mu smál. Tak to probíhalo nějaký čas.

Verš

ācāryera siddhānte mukundera haila santoṣa
bhaṭṭācāryera vākya mane haila duḥkha-roṣa

Synonyma

ācāryera — Gopīnātha Ācāryi; siddhānte — se závěry; mukundera — Mukundy Datty; haila — byla; santoṣa — spokojenost; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; vākye — kvůli slovům; mane — v mysli; haila — bylo; duḥkha — neštěstí; roṣa — a hněv.

Překlad

Śrīla Mukunda Datta se cítil velmi spokojeně, když slyšel závěry přednesené Gopīnāthem Ācāryou. Když ale slyšel argumenty Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, byl z nich nešťastný a hněval se.

Verš

gosāñira sthāne ācārya kaila āgamana
bhaṭṭācāryera nāme tāṅre kaila nimantraṇa

Synonyma

gosāñira sthāne — na místo, kde bydlel Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ācārya — Gopīnātha Ācārya; kaila — učinil; āgamana — příchod; bhaṭṭācāryera nāme — jménem Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; tāṅre — Jemu; kaila — předložil; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Gopīnātha Ācārya tedy šel na pokyn Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi za Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, aby Mu vyřídil Bhaṭṭācāryovo pozvání.

Verš

mukunda-sahita kahe bhaṭṭācāryera kathā
bhaṭṭācāryera nindā kare, mane pāñā vyathā

Synonyma

mukunda-sahita — společně s Mukundou; kahe — popisuje; bhaṭṭācāryera kathā — všechna slova Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; nindā — pomluvy; kare — činí; mane — v mysli; pāñā — dostávající; vyathā — jistou bolest.

Překlad

Výroky Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi se probíraly před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Gopīnātha Ācārya a Mukunda Datta s Bhaṭṭācāryovými výroky nesouhlasili, protože jim působily mentální bolest.

Verš

śuni mahāprabhu kahe aiche mat kaha
āmā prati bhaṭṭācāryera haya anugraha

Synonyma

śuni — když je vyslechl; mahāprabhu — Caitanya Mahāprabhu; kahe — říká; aiche — tak; mat kaha — nemluvte; āmā prati — vůči Mně; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; haya — je; anugraha — milost.

Překlad

Když to Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, řekl: „Nemluvte tak. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Mi prokázal velkou náklonnost a milost.“

Verš

āmāra sannyāsa-dharma cāhena rākhite
vātsalye karuṇā karena, ki doṣa ihāte

Synonyma

āmāra — Mé; sannyāsa-dharma — předepsané zásady sannyāsu; cāhena — chce; rākhite — udržet; vātsalye — z rodičovské náklonnosti; karuṇā — milost; karena — prokazuje; ki — jaká; doṣa — chyba; ihāte — v této souvislosti.

Překlad

„Chová ke Mně rodičovské city a chce Mě ochránit, abych mohl dodržovat usměrňující zásady sannyāsīho. Co je na tom špatného?“

Verš

āra dina mahāprabhu bhaṭṭācārya-sane
ānande karilā jagannātha daraśane

Synonyma

āra dina — příštího dne; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭācārya-sane — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; ānande — s velkou radostí; karilā — vykonal; jagannātha — Pána Jagannātha; daraśane — návštěvu.

Překlad

Druhý den ráno navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou chrám Pána Jagannātha. Oba byli ve velmi radostném rozpoložení.

Verš

bhaṭṭācārya-saṅge tāṅra mandire āilā
prabhure āsana diyā āpane vasilā

Synonyma

bhaṭṭācārya-saṅge — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; tāṅra — Jeho (Pána Jagannātha); mandire — do chrámu; āilā — přišli; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; āsana — místo k sezení; diyā — poté, co dal; āpane — osobně; vasilā — usedl na zem.

Překlad

Po vstupu do chrámu nabídl Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Caitanyovi Mahāprabhuovi sedátko a sám si z úcty k sannyāsīmu sedl na zem.

Verš

vedānta paḍāite tabe ārambha karilā
sneha-bhakti kari’ kichu prabhure kahilā

Synonyma

vedānta — filosofii vedānty; paḍāite — učit; tabe — potom; ārambha — začátek; karilā — učinil; sneha — náklonnost; bhakti — a oddanost; kari' — projevující; kichu — něco; prabhure — Pánu; kahilā — řekl.

Překlad

Potom začal Pána Caitanyu Mahāprabhua učit vedāntskou filosofii a s náklonností a oddaností k Pánu promluvil následovně:

Význam

Vedānta- neboli Brahma-sūtra Śrīly Vyāsadevy je kniha, kterou studují všichni pokročilí studenti duchovní vědy a zvláště sannyāsī všech náboženských společenství (sampradāyí). Sannyāsī musí Vedānta-sūtru číst, aby byli schopni určit konečné závěry védského poznání. Vedānta, o které je zmínka zde, však znamená Śaṅkarācāryův komentář Śārīraka-bhāṣya. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya chtěl z Caitanyi Mahāprabhua, který byl vaiṣṇavským sannyāsīm, udělat māyāvādského sannyāsīho. Připravil tedy tímto způsobem podmínky pro to, aby Ho mohl učit Vedānta-sūtru podle Śaṅkarācāryova komentáře Śārīraka. Všichni sannyāsī Śaṅkara-sampradāyi rádi s vážností studují Vedānta-sūtru s komentářem Śārīraka-bhāṣya. Je řečeno: vedānta-vākyeṣu sadā ramantaḥ – „Člověk by měl neustále radostně studovat Vedānta-sūtru.

Verš

vedānta-śravaṇa, — ei sannyāsīra dharma
nirantara kara tumi vedānta śravaṇa

Synonyma

vedānta-śravaṇa — poslouchání vedāntské filosofie; ei — toto; sannyāsīra — toho, kdo je ve stavu odříkání; dharma — opravdové zaměstnání; nirantara — bez přestání; kara — čiň; tumi — Ty; vedānta — filosofie vedānty; śravaṇa — poslouchání.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „Poslouchat vedāntskou filosofii je hlavním zaměstnáním sannyāsīho. Měl bys proto bez váhání tuto filosofii studovat a neustále jí naslouchat od někoho pokročilejšího.“

Verš

prabhu kahe, — ‘more tumi kara anugraha
sei se kartavya, tumi yei more kaha’

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; more — Mně; tumi — ty; kara — prokaž; anugraha — milost; sei se — toto; kartavya — povinnost; tumi — ty; yei — cokoliv; more — Mně; kaha — řekneš.

Překlad

Pán Caitanya odpověděl: „Jsi ke Mně velice milostivý, a proto si myslím, že je Mou povinností řídit se tvými pokyny.“

Verš

sāta dina paryanta aiche karena śravaṇe
bhāla-manda nāhi kahe, vasi’ mātra śune

Synonyma

sāta dina — sedm dní; paryanta — až po; aiche — takto; karena — činí; śravaṇe — poslouchání; bhāla — správné; manda — špatné; nāhi — ne; kahe — říká; vasi' — sedící; mātra — pouze; śune — poslouchá.

Překlad

Sedm dní bez přestání tak Śrī Caitanya Mahāprabhu poslouchal vedāntskou filosofii, jak ji Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vysvětloval. Pán Caitanya Mahāprabhu však nic neříkal ani nenaznačoval, zda je to správné, či špatné. Jednoduše tam seděl a naslouchal Bhaṭṭācāryovi.

Verš

aṣṭama-divase tāṅre puche sārvabhauma
sāta dina kara tumi vedānta śravaṇa

Synonyma

aṣṭama-divase — osmého dne; tāṅre — Jeho; puche — ptá se; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; sāta dina — sedm dní; kara — činíš; tumi — ty; vedāntavedāntské filosofie; śravaṇa — poslouchání.

Překlad

Osmého dne Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „Sedm dní po sobě ode mne posloucháš vedāntskou filosofii.“

Verš

bhāla-manda nāhi kaha, raha mauna dhari’
bujha, ki nā bujha, — ihā bujhite nā pāri

Synonyma

bhāla-manda — správné, či špatné; nāhi kaha — neříkáš; raha — zachováváš; mauna — mlčení; dhari' — držící; bujha — chápeš; ki — nebo; — ne; bujha — chápeš; ihā — to; bujhite — pochopit; — ne; pāri — dokáži.

Překlad

„Posloucháš a vůbec nemluvíš. A protože neříkáš, zda to pokládáš za správné, nebo za špatné, tak nevím, jestli filosofii vedānty rozumíš, nebo ne.“

Verš

prabhu kahe — “mūrkha āmi, nāhi adhyayana
tomāra ājñāte mātra kariye śravaṇa

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; mūrkha āmi — Já jsem hlupák; nāhi — není; adhyayana — studium; tomāra — tvé; ājñāte — na nařízení; mātra — pouze; kariye — činím; śravaṇa — poslouchání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu na to odpověděl: „Já jsem hlupák, a proto Vedānta-sūtru nestuduji. Jen se ti snažím naslouchat, protože jsi Mi to nařídil.“

Verš

sannyāsīra dharma lāgi’ śravaṇa mātra kari
tumi yei artha kara, bujhite nā pāri”

Synonyma

sannyāsīra — toho, kdo je ve stavu odříkání; dharma — zaměstnání; lāgi' — co se týče; śravaṇa — poslouchání; mātra — pouze; kari — činím; tumi — ty; yei — jakýkoliv; artha — smysl; kara — předkládáš; bujhite — pochopit; — ne; pāri — jsem schopen.

Překlad

„Poslouchám jen proto, abych splnil povinnosti sannyāsu, stavu odříkání. Naneštěstí však ani v nejmenším nechápu smysl toho, co tady vykládáš.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu se vydával za někoho, kdo je sannyāsī pouze jménem, jinými slovy za hlupáka první třídy. Māyāvādští sannyāsī v Indii o sobě rádi prohlašují, že jsou jagad-guruové, učitelé celého světa, i když nemají o vnějším světě žádné poznání a jejich zkušenosti jsou omezené na malé město či vesnici, nebo přinejlepším na území Indie. Tito sannyāsī nemají ani dostatečné vzdělání. Dnes však naneštěstí existuje v Indii i mimo ni mnoho pošetilých sannyāsīch, kteří jen čtou a studují védskou literaturu, aniž by rozuměli jejímu významu. Když Caitanya Mahāprabhu rozmlouval s Čándem Kázím, muslimským správcem Navadvípu, přednesl verš z védské literatury, který říká, že v tomto věku Kali je stav sannyāsu zakázaný. Sannyās by měli přijmout pouze ti, kdo to myslí naprosto vážně, kdo dodržují usměrňující zásady a studují védskou literaturu. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu sannyāsīm schválil čtení Vedānta-sūtry neboli Brahma-sūtry, ale neschválil Śaṅkarācāryův komentář Śārīraka. Naopak, jinde řekl: māyāvādī-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa – „Ten, kdo vyslechne Śaṅkarācāryovu Śārīraka-bhāṣyu, je ztracen.“ Sannyāsī, transcendentalista, tedy musí pravidelně studovat Vedānta-sūtru, ale ne Śārīraka-bhāṣyu. To je závěr Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pravým komentářem k Vedānta-sūtře je Śrīmad-Bhāgavatam. Artho 'yaṁ brahma-sūtrānām – Śrīmad-Bhāgavatam je původní komentář Vedānta-sūtry, který napsal samotný její autor, Śrīla Vyāsadeva.

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — nā bujhi’, hena jñāna yāra
bujhibāra lāgi’ seha puche punarbāra

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; bujhi' — nechápající; hena — toto; jñāna — poznání; yāra — někoho; bujhibāra lāgi' — pro pochopení; seha — on také; puche — dotazuje se; punaḥ-bāra — znovu.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl: „To, že něčemu nerozumíš, je mi pochopitelné, ale i ten, kdo něčemu nerozumí, klade na dané téma dotazy.“

Verš

tumi śuni’ śuni’ raha mauna mātra dhari’
hṛdaye ki āche tomāra, bujhite nā pāri

Synonyma

tumi — Ty; śuni' — poslouchající; śuni' — poslouchající; raha — zachováváš; mauna — mlčení; mātra — jen; dhari' — udržující; hṛdaye — v srdci; ki — co; āche — je; tomāra — Tvém; bujhite — pochopit; — ne; pāri — jsem schopen.

Překlad

„Neustále posloucháš, a přitom neřekneš ani slovo. Nevím, co se ve Tvé mysli děje.“

Verš

prabhu kahe, — “sūtrera artha bujhiye nirmala
tomāra vyākhyā śuni’ mana haya ta’ vikala

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; sūtrera artha — smysl sūter; bujhiye — chápu; nirmala — velmi jasně; tomāra — tvé; vyākhyā — vysvětlení; śuni' — poslouchající; mana — mysl; haya — stává se; ta' — opravdu; vikala — rozrušená.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy řekl, co měl na mysli: „Zcela jasně chápu smysl každé sūtry, ale tvé výklady pouze rozrušily Moji mysl.“

Význam

Skutečný smysl aforismů Vedānta-sūtry je jasný jako slunce. Māyāvādští filosofové se pouze snaží toto slunce zakrýt mraky výkladů vymyšlených Śaṅkarācāryou a jeho následovníky.

Verš

sūtrera artha bhāṣya kahe prakāśiyā
tumi, bhāṣya kaha — sūtrera artha ācchādiyā

Synonyma

sūtrera artha — smysl sūter; bhāṣya — výklad; kahe — hovoří; prakāśiyā — jasně projevující; tumi — ty; bhāṣya kaha — podáváš výklady; sūtrerasūter; artha — smysl; ācchādiyā — zahalující.

Překlad

„Význam aforismů Vedānta-sūtry je sám o sobě jasný, ale další významy, které jsi předložil, zahalily smysl sūter jako mrak.“

Význam

Pro vysvětlení tohoto verše se prosím obraťte na verše 106–146 v sedmé kapitole Ādi-līly.

Verš

sūtrera mukhya artha nā karaha vyākhyāna
kalpanārthe tumi tāhā kara ācchādana

Synonyma

sūtrerasūter; mukhya — přímé; artha — významy; — ne; karaha — podáváš; vyākhyāna — vysvětlení; kalpanā-arthe — kvůli vymyšlenému významu; tumi — ty; tāhā — toho; kara — činíš; ācchādana — zahalování.

Překlad

„Ty nevysvětluješ přímý význam Brahma-sūter. Spíše to vypadá, že se snažíš jejich skutečný význam zastřít.“

Význam

Toto je příznačné pro všechny māyāvādī nebo ateisty, kteří vykládají význam védské literatury svým vlastním vymyšleným způsobem. Skutečným záměrem takových pošetilých lidí je podsouvat veškeré védské literatuře neosobní závěr. Māyāvādští ateisté vykládají také Bhagavad-gītu. V každém verši Śrīmad Bhagavad-gīty je jasně řečeno, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Vyāsadeva v každém verši říká: śrī-bhagavān uvāca – „Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl“ nebo „Milostivý Pán pravil“. Je jasně řečeno, že Milostivý Pán je Nejvyšší Osoba, ale māyāvādští ateisté se přesto snaží dokázat, že Absolutní Pravda je neosobní. Aby však mohli podat svoje falešné, vymyšlené významy, potřebují k tomu tolik slovních a gramatických kliček, až je to směšné. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto připomněl, že by nikdo neměl poslouchat māyāvādské komentáře k védské literatuře.

Verš

upaniṣad-śabde yei mukhya artha haya
sei artha mukhya, — vyāsa-sūtre saba kaya

Synonyma

upaniṣad — Véd; śabde — slovy; yei — jakýkoliv; mukhya — přímý; artha — význam; haya — je; sei — ten; artha — význam; mukhya — hlavní; vyāsa-sūtre — ve Vedānta-sūtře; saba — všechen; kaya — popisuje.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Vedānta-sūtra je shrnutím všech Upaniṣad, a proto jsou veškeré přímé významy z Upaniṣad zaznamenány také ve Vedānta-sūtře neboli Vyāsa-sūtře.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī vysvětlil slovo upaniṣad ve své Anubhāṣyi. Ohledně jeho vysvětlení se prosím obraťte na pátý verš druhé kapitoly Ādi-līly a verše 106 a 108 sedmé kapitoly Ādi-līly.

Verš

mukhyārtha chāḍiyā kara gauṇārtha kalpanā
‘abhidhā’-vṛtti chāḍi’ kara śabdera lakṣaṇā

Synonyma

mukhya-artha — přímý význam; chāḍiyā — opouštějící; kara — předkládáš; gauṇa-artha — nepřímý význam; kalpanā — představy; abhidhā-vṛtti — význam, kterému je ihned rozumět; chāḍi' — nechávající stranou; kara — vytváříš; śabdera — slov; lakṣaṇā — výklad.

Překlad

„Každá sūtra má svůj přímý význam a ten je třeba bez jakýchkoliv výkladů přijmout. Ty se však přímému významu vyhýbáš a předkládáš svoje vymyšlené výklady.“

Verš

pramāṇera madhye śruti pramāṇa — pradhāna
śruti ye mukhyārtha kahe, sei se pramāṇa

Synonyma

pramāṇera — důkazy; madhye — mezi; śruti — Védy; pramāṇa — důkaz; pradhāna — hlavní; śruti — Védy; ye — jakýkoliv; mukhya-artha — hlavní význam; kahe — říkají; sei se — to je opravdu; pramāṇa — důkaz.

Překlad

„I když existují ještě jiné důkazy, sdělení Véd je třeba přijmout jako nejpřednější. Sdělení Véd chápaná přímo jsou prvotřídním důkazem.“

Význam

Díla, na která je třeba se obrátit, jsou Tattva-sandarbha (10–11) Śrīly Jīvy Gosvāmīho, komentář k Tattva-sandarbě od Śrīly Baladevy Vidyābhūṣaṇy a následující verše z Brahma-sūtry: śāstra-yonitvāt (Vs. 1.1.3), tarkāpratiṣṭhānāt (Vs. 2.1.11) a śrutes tu śabda-mūlatvāt (Vs. 2.1.27), jak je vysvětlili Śrī Rāmānujācārya, Śrī Madvācārya, Śrī Nimbārkācārya a Śrīla Baladeva Vidyābhūṣaṇa. Ve své knize Sarva-saṁvādinī Śrīla Jīva Gosvāmī poznamenal, že i když existuje deset druhů důkazů – přímé vnímání, védské sdělení, odkazy na historii, hypotéza a tak dále – a všechny jsou obecně přijímány jako důkazy, je ten, kdo předkládá hypotézy, čte Védy nebo vnímá či vysvětluje na základě své zkušenosti, čtyřmi způsoby nedokonalý. To znamená, že dělá chyby, podléhá iluzi, má sklon podvádět a má nedokonalé smysly. I když může být důkaz správný, u člověka hrozí nebezpečí, že se kvůli svým hmotným nedostatkům zmýlí. Pokud se tedy nejedná o přímé sdělení, je možné, že výklad bude nedokonalý. Závěr tedy je, že za důkaz lze považovat pouze přímé sdělení. Interpretaci nelze přijmout jako důkaz, ale lze ji uznat jako jeho potvrzení.

Na samotném začátku Bhagavad-gīty se uvádí:

dhṛtarāṣṭra uvāca
dharma-kṣetre kuru-kṣetre
samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva
kim akurvata sañjaya

Tyto výroky Bhagavad-gīty jsou samy o sobě důkazem toho, že existuje svaté poutní místo zvané Kurukšétra, kde se Pāṇḍuovci a Kuruovci shromáždili, aby spolu svedli bitvu. Co udělali, když se tam setkali? Tak se ptal Dhṛtarāṣṭra Sañjayi. I když to jsou zcela jasné výroky, ateisté se snaží podávat různé významy slov dharma-kṣetra a kuru-kṣetra. Śrīla Jīva Gosvāmī nás proto varoval, abychom nezáviseli na žádném druhu interpretací. Je lepší přijímat verše tak, jak jsou, bez interpretace.

Verš

jīvera asthi-viṣṭhā dui — śaṅkha-gomaya
śruti-vākye sei dui mahā-pavitra haya

Synonyma

jīvera — živé bytosti; asthi — kost; viṣṭhā — výkaly; dui — dvě; śaṅkha — lastura; go-maya — kravský trus; śruti-vākye — slovy Véd; sei — tyto; dui — dvě; mahā — velice; pavitra — čisté; haya — jsou.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Lastury a kravský trus nejsou nic jiného než kosti a výkaly nějakých živých bytostí, a přesto jsou podle Véd považovány za velice čisté.“

Význam

Podle védských zásad jsou kosti a výkaly obecně považovány za velmi nečisté. Jestliže se jich člověk dotkne, musí se okamžitě vykoupat. To je pokyn Véd. Védy ale také tvrdí, že lastura, i když je to zvířecí kost, a kravský trus, i když jsou to zvířecí výkaly, jsou velice očišťující. Tyto výroky se mohou zdát protichůdné, ale my na základě Véd přijímáme skutečnost, že lastury a kravský trus jsou čisté a očišťující.

Verš

svataḥ-pramāṇa veda satya yei kaya
‘lakṣaṇā’ karile svataḥ-prāmāṇya-hāni haya

Synonyma

svataḥ-pramāṇa — dokazující sama sebe; veda — védská literatura; satya — pravda; yei — cokoliv; kaya — říká; lakṣaṇā — výklad; karile — vytvářením; svataḥ-prāmāṇya — schopnost být sama sobě důkazem; hāni — ztracená; haya — stává se.

Překlad

„Védské výroky jsou samy sobě důkazem. Cokoliv říkají, se musí přijmout. Pokud je vykládáme podle svých vlastních představ, autorita Véd se okamžitě ztrácí.“

Význam

Ze čtyř hlavních druhů důkazů – přímého vnímání, hypotézy, historického odkazu a Véd – je védský důkaz uznáván jako nejpřednější. Chceme-li vysvětlovat Védy po svém, musíme si vymyslet nějaký výklad podle toho, co chceme dělat. Takový výklad představíme jako návrh či hypotézu, což ovšem znamená, že to není skutečná pravda a vlastní důkaz je ztracen.

Śrīla Madhvācārya ve svém komentáři k aforismu dṛśyate tu (Vedānta-sūtra 2.1.6) uvádí následující citát z Bhaviśya Purāṇy:

ṛg-yajuḥ-sāmātharvāś ca
bhārataṁ pañcarātrakam
mūla-rāmāyaṇaṁ caiva
veda ity eva śabditāḥ
purāṇāni ca yānīhavaiṣṇavāni vido viduḥ
svataḥ-prāmāṇyam eteṣāṁ
nātra kiñcid vicāryate

Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda, Atharva Veda, Mahābhārata, Pañcarātra a původní Rāmāyaṇa jsou považovány za védskou literaturu. Purāṇy (jako je Brahma-vaivarta Purāṇa, Nāradīya Purāṇa, Viṣṇu Purāṇa a Bhāgavata Purāṇa) jsou zvláště určeny pro vaiṣṇavy a je to také védská literatura. Cokoliv je tedy v Purāṇāch, Mahābhāratě a Rāmāyaṇě uvedeno, je důkazem samo o sobě a není třeba to vykládat. Bhagavad-gītā se rovněž nachází v Mahābhāratě, a proto jsou všechny její výroky důkazy samy o sobě. Výkladů tedy není třeba, a pokud je vytváříme, je celá autorita védské literatury ztracena.

Verš

vyāsa-sūtrera artha — yaiche sūryera kiraṇa
sva-kalpita bhāṣya-meghe kare ācchādana

Synonyma

vyāsa-sūtrera — Vyāsadevovy Vedānta-sūtry; artha — významy; yaiche — jako; sūryera — slunce; kiraṇa — zářící paprsky; sva-kalpita — vymyšleného; bhāṣya — komentáře; meghe — mrakem; kare — činí; ācchādana — zahalení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Brahma-sūtra, kterou sestavil Śrīla Vyāsadeva, září jako slunce. Snaží-li se někdo vykládat její význam, pouze toto slunce zakrývá mrakem.“

Verš

veda-purāṇe kahe brahma-nirūpaṇa
sei brahma — bṛhad-vastu, īśvara-lakṣaṇa

Synonyma

veda-purāṇe — ve Védách a Purāṇāch; kahe — uvedeno; brahma-nirūpaṇa — vysvětlení Nejvyššího; sei brahma — ten Nejvyšší; bṛhat-vastu — největší; īśvara-lakṣaṇa — rys Nejvyšší Osobnosti.

Překlad

„Všechny Védy a literatura napsaná v přísném souladu s védskými zásadami vysvětlují, že Nejvyšší Brahman je Absolutní Pravda, největší ze všech a jeden z rysů Nejvyššího Pána.“

Význam

Ze všeho největší je Śrī Kṛṣṇa. V Bhagavad-gītě (15.15) Pán Kṛṣṇa říká: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ – „Skrze všechny Védy mám být Já poznán.“ Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11) jsou popsány tři stupně pochopení Absolutní Pravdy – Brahman, Paramātmā a Bhagavān, Nejvyšší Osobnost Božství (brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate). Nejvyšší Osobnost Božství je tedy posledním slovem v chápání Absolutní Pravdy, Brahmanu.

Verš

sarvaiśvarya-paripūrṇa svayaṁ bhagavān
tāṅre nirākāra kari’ karaha vyākhyāna

Synonyma

sarva-aiśvarya-paripūrṇa — oplývající všemi vznešenými atributy; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tāṅre — Jeho; nirākāra — neosobním; kari' — činící; karaha — vytváříš; vyākhyāna — vysvětlení.

Překlad

„Nejvyšší Absolutní Pravda je ve skutečnosti osoba, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oplývající všemi vznešenými atributy. Ty se Ho snažíš vysvětlit jako neosobního a beztvarého.“

Význam

Brahman znamená bṛhattva, největší ze všech. Největší ze všech je Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Veškeré energie a vznešené atributy vlastní v plné míře. Proto je Nejvyšší Osobnost Božství Absolutní Pravdou a největším ze všech. Kdykoliv někdo řekne „Brahman“ nebo „Nejvyšší Osobnost Božství“, jedná se o stejnou skutečnost, protože jsou totožní. V Bhagavad-gītě Arjuna Kṛṣṇu přijal jako paraṁ brahma paraṁ dhāma. Živé bytosti nebo hmotná příroda jsou sice někdy také označeny jako Brahman, ale Parabrahman, největší ze všech Brahmanů, je přece jen Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Vlastní v plné míře všechny vznešené atributy, což znamená veškeré bohatství, veškerou sílu, veškerou slávu, veškeré poznání, veškerou krásu a veškeré odříkání. Je věčně osobou a věčně nejvyšší. Snaží-li se tedy někdo Nejvyššího vysvětlovat neosobně, zkresluje tím skutečný význam slova Brahman.

Verš

‘nirviśeṣa’ tāṅre kahe yei śruti-gaṇa
‘prākṛta’ niṣedhi kare ‘aprākṛta’ sthāpana

Synonyma

nirviśeṣa — neosobní; tāṅre — o Něm; kahe — hovoří; yei — cokoliv; śruti-gaṇa — Védy; prākṛta — světské; niṣedhi — zakazující; kare — činí; aprākṛta — transcendentální; sthāpana — potvrzení.

Překlad

„Kdekoliv jsou ve Védách neosobní popisy, má to prokázat, že vše, co patří k Nejvyšší Osobnosti Božství, je transcendentální a bez světských vlastností.“

Význam

Existuje mnoho neosobních výroků o Nejvyšší Osobnosti Božství. Ve Śvetāśvatara Upaniṣadě (3.19) se uvádí:

apāṇi-pādo javano grahītā
paśyaty acakṣuḥ sa śṛṇoty akarṇaḥ
sa vetti vedyaṁ na ca tasyāsti vettā
tam āhur agryaṁ puruṣaṁ mahāntam

I když je Nejvyšší popisován jako bezruký a beznohý, přijímá veškeré obětiny. Nemá oči, ale přesto vše vidí. Nemá uši, ale všechno slyší. Je-li tedy řečeno, že Nejvyšší Pán nemá ruce a nohy, neměli bychom si myslet, že je neosobní. Ve skutečnosti to znamená, že nemá hmotné ruce či nohy, jako máme my. „Nemá oči, a přesto vidí.“ To znamená, že nemá hmotné, omezené oči, jako jsou ty naše. Má oči, kterými vidí minulost, přítomnost a budoucnost, a to všude, v každém koutku vesmíru, v každém koutku srdce každé živé bytosti. Záměrem neosobních popisů Véd je tedy popřít světské vlastnosti v Nejvyšším Pánu, nikoliv prokázat, že Nejvyšší Pán je neosobní.

Verš

yā yā śrutir jalpati nirviśeṣaṁ
sā sābhidhatte sa-viśeṣam eva
vicāra-yoge sati hanta tāsāṁ
prāyo balīyaḥ sa-viśeṣam eva

Synonyma

— cokoliv; śrutiḥ — védské mantry; jalpati — popisují; nirviśeṣam — neosobní pravdu; — to; — to; abhidhatte — přímý popis (jako slovníkový význam); sa-viśeṣam — osobnost; eva — jistě; vicāra-yoge — přijato inteligencí; sati — jsoucí; hanta — běda; tāsām — všech védských manter; prāyaḥ — většinou; balīyaḥ — mocnější; sa-viśeṣam — osobní různorodost; eva — zajisté.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „,Když védské mantry popisují Absolutní Pravdu neosobně, je to jen proto, aby nakonec dokázaly, že Absolutní Pravda je osoba. Nejvyššího Pána lze poznat ve dvou podobách – neosobní a osobní. Pokud tedy někdo uvažuje o Nejvyšší Osobnosti Božství v obou těchto rysech, pak může Absolutní Pravdě opravdu porozumět. Ví, že osobní pochopení je mocnější, protože vidíme, že vše je plné různorodosti. Nikdo nemůže vidět nic, co by nebylo plné různorodosti.̀“

Význam

Tento citát je ze Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaky (6.67) Kavi-karṇapūry.

Verš

brahma haite janme viśva, brahmete jīvaya
sei brahme punarapi haye yāya laya

Synonyma

brahma haite — z Nejvyššího Brahmanu; janme — vychází; viśva — celý vesmírný projev; brahmete — v Absolutní Pravdě; jīvaya — existuje; sei — toto; brahme — v Absolutní Pravdě; punar-api — znovu; haye — jsoucí; yāya — spěje; laya — ke zničení.

Překlad

„Všechno v tomto vesmírném projevu vychází z Absolutní Pravdy, spočívá v Absolutní Pravdě a po zničení do Absolutní Pravdy opět vstoupí.“

Význam

V Taitirīya Upaniṣadě (3.1) je řečeno: yato vā imāni bhūtāni jāyante – „Celý hmotný vesmírný projev se rodí z Nejvyššího Brahmanu.“ Také Brahma-sūtra začíná veršem janmādy asya yataḥ – „Absolutní Pravda je ten, z koho vše vyvěrá.“ (Bs. 1.1.2) Touto Absolutní Pravdou je Kṛṣṇa. V Bhagavad-gītě (10.8) Kṛṣṇa říká: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate – „Jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Vše pochází ze Mne.“ Kṛṣṇa je tedy původní Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství. V Bhagavad-gītě (9.4) Pán Kṛṣṇa dále říká: mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā – „Ve své neprojevené podobě prostupuji celým vesmírem.“ Brahma-saṁhitā (5.37) to potvrzuje slovy goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ – „Pán věčně setrvává ve svém sídle Goloce Vṛndāvanu, ale zároveň prostupuje vším.“ Rozumí se, že Jeho všeprostupující rys je neosobní, protože v této všudypřítomnosti nenacházíme Pánovu podobu. Vše ve skutečnosti spočívá na paprscích Jeho tělesné záře. V Brahma-saṁhitě (5.40) se také říká:

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam

Tak, jako jsou planety stvořeny ze slunce, jsou milióny vesmírů stvořeny z paprsků Pánovy tělesné záře.

Verš

‘apādāna,’ ‘karaṇa,’ ‘adhikaraṇa’-kāraka tina
bhagavānera saviśeṣe ei tina cihna

Synonyma

apādāna — ablativ; karaṇa — instrumentál; adhikaraṇa — lokativ; kāraka — pády; tina — tři; bhagavānera — Nejvyšší Osobnosti Božství; sa-viśeṣa — v osobnosti; ei — tyto; tina — tři; cihna — příznaky.

Překlad

„Osobní rysy Nejvyšší Osobnosti Božství se třídí do tří pádů – ablativu, instrumentálu a lokativu.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi říká, že podle výroků Upaniṣad („Nejvyšší Absolutní Pravda je ten, z něhož vše vychází“) vzniká celý vesmírný projev z Brahmanu, Nejvyšší Absolutní Pravdy. Toto stvoření existuje díky energii Nejvyššího Brahmanu a po zničení do Nejvyššího Brahmanu vstoupí. Z toho je zřejmé, že Absolutní Pravdu lze charakterizovat třemi pády – ablativem, instrumentálem a lokativem. Absolutní Pravda je podle těchto tří pádů rozhodně osobní. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī v této souvislosti cituje Aitareya Upaniṣadu (1.1.1): ātmā vā idam eka evāgra āsīn nānyat kiñcana miṣat sa īkṣata lokān nu sṛjā iti. Také Śvetāśvatara Upaniṣada (4.9) říká:

chandāṁsi yajñāḥ kratavo vratāni
bhūtaṁ bhavyaṁ yac ca vedā vadanti
yasmān māyī sṛjate viśvam etat
tasmiṁś cānyo māyayā sanniruddhaḥ

A v Taittirīya Upaniṣadě (3.1) stojí: yato vā imāni bhūtāni jāyante, yena jātāni jīvanti, yat prayanty abhisaṁviśanti, tad vijijñāsasva tad brahma. Tak odpověděl otec Varuṇa, když se ho Vāruṇi Bhṛgu, jeho syn, ptal na Absolutní Pravdu. V této mantře je slovo yataḥ, Absolutní Pravda, ze které vesmírný projev vychází, v ablativu; Brahman udržující vesmírné stvoření je v instrumentálu (yena); a Brahman, do kterého celé vesmírné stvoření vstoupí, je v lokativu (yat nebo yasmin). Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.5.20) je řečeno:

idaṁ hi viśvaṁ bhagavān ivetaro
yato jagat-sthāna-nirodha-sambhavāḥ

„Celé vesmírné stvoření je obsažené v gigantické podobě Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Vše z Něho vychází, vše spočívá v Jeho energii a po zničení vše splyne s Jeho osobou.“

Verš

bhagavān bahu haite yabe kaila mana
prākṛta-śaktite tabe kaila vilokana
se kāle nāhi janme ‘prākṛta’ mano-nayana
ataeva ‘aprākṛta’ brahmera netra-mana

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán; bahu — mnoha; haite — stát se; yabe — když; kaila — učinil; mana — svoji mysl; prākṛta — hmotnou; śaktite — na energii; tabe — tehdy; kaila — učinil; vilokana — pohled; se kāle — tehdy; nāhi — ne; janme — ve stvoření; prākṛta — hmotné; manaḥ-nayana — mysl a oči; ataeva — proto; aprākṛta — transcendentální; brahmera — Absolutní Pravdy; netra-mana — oči a mysl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Když si Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, přál stát se mnoha, pohlédl na hmotnou energii. Před stvořením žádné hmotné oči ani mysl neexistovaly; tímto je tedy potvrzena transcendentální povaha mysli a očí Absolutní Pravdy.“

Význam

V Chāndogya Upaniṣadě (6.2.3) je řečeno: tad aikṣata bahu syāṁ prajāyeya. Tento výrok potvrzuje skutečnost, že když si Nejvyšší Osobnost Božství přeje se rozmnožit, pohlédne na hmotnou energii a z toho vznikne vesmírný projev. Před stvořením hmotné mysli ani oči neexistovaly, takže mysl, kterou Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zatoužil tvořit, je transcendentální a oči, kterými pohlédl na hmotnou přírodu, jsou také transcendentální. Pánova mysl, oči i všechny ostatní smysly jsou tedy transcendentální.

Verš

brahma-śabde kahe pūrṇa svayaṁ bhagavān
svayaṁ bhagavān kṛṣṇa, — śāstrera pramāṇa

Synonyma

brahma-śabde — slovem „Brahman“; kahe — je řečeno; pūrṇa — úplný; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; śāstrera pramāṇa — konečný výrok všech védských písem.

Překlad

„Slovo ,Brahmaǹ poukazuje na úplnou Nejvyšší Osobnost Božství, kterou je Śrī Kṛṣṇa. To je konečný výrok všech védských písem.“

Význam

To je potvrzeno také v Bhagavad-gītě (15.15), kde Pán říká: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Konečným cílem všech védských písem je Kṛṣṇa. Každý Ho hledá. Totéž je potvrzeno také jinde v Bhagavad-gītě (7.19):

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ

„Ten, kdo má po mnoha zrozeních a smrtích opravdu poznání, se Mi odevzdá, protože ví, že jsem příčinou všech příčin a vším, co existuje. Taková velká duše je velmi vzácná.“

Když člověk studiem védské literatury skutečně zmoudří, odevzdá se Vāsudevovi, Bhagavānovi Śrī Kṛṣṇovi. To je potvrzeno také ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.7–8):

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam
dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁviṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

Skutečné poznání znamená chápat Vāsudevu. Díky oddané službě Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, člověk získá dokonalé poznání a pochopení Véd a tak se odpoutá od hmotného světa. To je dokonalost lidského života. Pokud člověk této dokonalosti nedosáhne, pak i kdyby dokonale následoval náboženské obřady, pouze ztrácí čas (śrama eva hi kevalam).

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, vlastnil před stvořením vesmírného projevu zcela transcendentální mysl i oči. Touto Nejvyšší Osobností Božství je Kṛṣṇa. Někdo by si mohl myslet, že v Upaniṣadách se o Kṛṣṇovi přímo nic neříká, ale skutečností zůstává, že lidé s hmotnými smysly nemohou védské mantry pochopit. Padma Purāṇa uvádí: ataḥ śṛī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ – člověk s hmotnými smysly nemůže plně pochopit jméno, vlastnosti, podobu a zábavy Śrī Kṛṣṇy. Proto jsou zde Purāṇy, určené k vysvětlení a doplnění védského poznání. Velcí mudrci předkládají Purāṇy s tím cílem, aby védské mantry zpřístupnili obyčejným lidem (strī-śūdra-dvija-bandhūnām). Śrīla Vyāsadeva vzal v úvahu, že ženy, śūdrové a dvija-bandhuové (nekvalifikovaní synové dvojzrozených) nemohou pochopit védské mantry přímo, a z toho důvodu sestavil Mahābhāratu. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je ve skutečnosti vedeṣu durlabham (ve Védách Ho nelze najít). Pokud však Védy správně pochopíme nebo pokud védské poznání obdržíme od oddaných, pak můžeme vědět, že veškeré védské poznání vede ke Śrī Kṛṣṇovi.

Brahma-sūtra (1.1.3) tuto skutečnost také potvrzuje: śāstra-yonitvāt. Śrī Madhvācārya tento aforismus Brahma-sūtry komentuje prohlášením: „Ṛg Veda, Yajur Veda, Sāma Veda, Atharva Veda, Mahābhārata, Pañcarātra a původní Vālmīkiho Rāmāyaṇa dohromady tvoří védskou literaturu. Jakákoliv literatura následující závěry těchto védských textů je také považována za védskou literaturu. Literatura, která se podle védských textů neřídí, je scestná.“

Když tedy čteme védskou literaturu, musíme jít cestou velkých ācāryů: mahā-jano yena gataḥ sa panthāḥ. Dokud se člověk neubírá cestou velkých ācāryů, nemůže pochopit skutečný význam Véd.

Verš

vedera nigūḍha artha bujhana nā haya
purāṇa-vākye sei artha karaya niścaya

Synonyma

vedera — védské literatury; nigūḍha — důvěrný; artha — význam; bujhana — pochopení; — ne; haya — je; purāṇa-vākye — slovy Purāṇ; sei — tento; artha — význam; karaya — činí; niścaya — jistý.

Překlad

„Prostí lidé mohou důvěrný význam Véd jen těžko pochopit, a proto tento význam doplňují slova Purāṇ.“

Verš

aho bhāgyam aho bhāgyaṁ
nanda-gopa-vrajaukasām
yan-mitraṁ paramānandaṁ
pūrṇaṁ brahma sanātanam

Synonyma

aho — jaké velké; bhāgyam — štěstí; aho — jaké velké; bhāgyam — štěstí; nanda — Nandy Mahārāje; gopa — ostatních pastevců; vraja-okasām — obyvatel Vradžabhúmi; yat — kterých; mitram — přítel; parama-ānandam — nejvyšší blaženost; pūrṇam — úplná; brahma — Absolutní Pravda; sanātanam — věčná.

Překlad

„,Jaké štěstí mají Nanda Mahārāja, pastevci a ostatní obyvatelé Vradžabhúmi! Jejich štěstí nezná hranic, protože Absolutní Pravda, zdroj transcendentální blaženosti, věčný Nejvyšší Brahman, se stal jejich přítelem.̀“

Význam

Tento citát (Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.32) vyslovil Pán Brahmā.

Verš

‘apāṇi-pāda’-śruti varje ‘prākṛta’ pāṇi-caraṇa
punaḥ kahe, śīghra cale, kare sarva grahaṇa

Synonyma

apāṇi-pāda-śrutiśruti-mantra začínající slovy apāni-pādaḥ; varje — zamítá; prākṛta — hmotné; pāṇi-caraṇa — ruce a nohy; punaḥ — znovu; kahe — říká; śīghra cale — rychle chodí; kare — činí; sarva — všeho; grahaṇa — přijímání.

Překlad

„Védská mantra ,apāṇi-pādà zamítá hmotné ruce a nohy, ale přesto zároveň tvrdí, že Pán velmi rychle chodí a přijímá vše, co je Mu obětováno.“

Verš

ataeva śruti kahe, brahma — saviśeṣa
‘mukhya’ chāḍi’ ‘lakṣaṇā’te māne nirviśeṣa

Synonyma

ataeva — proto; śruti — védské mantry; kahe — uvádějí; brahma — Absolutní Pravda; sa-viśeṣa — osobní; mukhya — přímý význam; chāḍi' — ignorující; lakṣaṇā'te — podle výkladu; māne — přijímají; nirviśeṣa — neosobní.

Překlad

„Všechny tyto mantry potvrzují osobní povahu Absolutní Pravdy, ale māyāvādī tento přímý význam ignorují a vykládají Absolutní Pravdu jako neosobní.“

Význam

Bylo zde již zmíněno, že Śvetāśvatara Upaniṣada (3.19) říká:

apāṇi-pādo javano grahītā
paśyaty acakṣuḥ sa śṛṇoty akarṇaḥ
sa vetti vedyaṁ na ca tasyāsti vettā
tam āhur agryaṁ puruṣaṁ mahāntam

Tato védská mantra jasně uvádí puruṣaṁ mahāntam. Slovo puruṣa znamená „osoba“. Arjuna v Bhagavad-gītě (10.12) potvrzuje, že touto osobou je Kṛṣṇa, když Ho oslovuje puruṣaṁ śāśvatam – „Jsi původní osoba.“ Puruṣaṁ mahāntam, o kterém pojednává tento verš ze Śvetāśvatara Upaniṣady, je tedy Śrī Kṛṣṇa. Jeho ruce a nohy nejsou hmotné, ale zcela transcendentální. Když však přichází, hlupáci Ho považují za obyčejného člověka (avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam). Ten, kdo nemá védské poznání a nestudoval Védy pod vedením pravého duchovního mistra, nezná Kṛṣṇu, a proto je mūḍha. Takoví hlupáci Kṛṣṇu považují za obyčejného člověka (paraṁ bhāvam ajānantaḥ). Ve skutečnosti nevědí, kdo Kṛṣṇa je. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye. Kṛṣṇu není možné poznat pouze dokonalým studiem Véd. Je třeba mít milost oddaného (yat-pādam). Dokud člověk nezískal přízeň oddaného, nemůže Nejvyšší Osobnost Božství poznat. Arjuna to potvrzuje v Bhagavad-gītě (10.14): „Můj Pane, je velice těžké poznat Tvoji osobnost.“ Méně inteligentní lidé nemohou Nejvyššího Pána poznat bez milosti oddaného. V Bhagavad-gītě (4.34) je proto další pokyn:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

Je třeba vyhledat pravého duchovního mistra a odevzdat se mu. Teprve potom je možné poznat Nejvyšší Osobnost Božství jako osobu.

Verš

ṣaḍ-aiśvarya-pūrṇānanda-vigraha yāṅhāra
hena-bhagavāne tumi kaha nirākāra?

Synonyma

ṣaṭ-aiśvarya-pūrṇa — se šesti vznešenými atributy v plné míře; ānanda — blaženou; vigraha — podobu; yāṅhāra — jehož; hena-bhagavāne — této Nejvyšší Osobnosti Božství; tumi — ty; kaha — řekl jsi; nirākāra — bez jakékoliv podoby.

Překlad

„Popisuješ snad jako beztvarého tohoto Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, jehož transcendentální podoba oplývá šesti transcendentálními vznešenými atributy?“

Význam

Postrádá-li Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, podobu, jak je možné říci, že velmi rychle chodí a že přijímá vše, co je Mu obětováno? Māyāvādští filosofové odmítají přímý význam védských manter, vykládají je po svém a snaží se prosadit, že Absolutní Pravda je beztvará. Nejvyšší Pán má ve skutečnosti věčnou osobní podobu, která oplývá veškerým majestátem. Māyāvādští filosofové se snaží tvrdit, že Absolutní Pravda je bez energie. Ve Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.8) je však jasně řečeno: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate – „Absolutní Pravda má nesčetné energie.“

Verš

svābhāvika tina śakti yei brahme haya
‘niḥśaktika’ kari’ tāṅre karaha niścaya?

Synonyma

svābhāvika — přirozeně; tina — tři; śakti — energie; yei — které; brahme — v Absolutní Pravdě; haya — jsou; niḥśaktika — bez energie; kari' — činící; tāṅre — Jeho; karaha — podáváš; niścaya — důkaz.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství má tři hlavní energie. Chceš snad dokázat, že žádné nemá?“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu nyní cituje čtyři verše z Viṣṇu Purāṇy (6.7.61–63 a 1.12.69), aby vysvětlil Pánovy různé energie.

Verš

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetra-jñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate

Synonyma

viṣṇu-śaktiḥ — vnitřní energie Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství; parā — duchovní; proktā — řečená; kṣetra-jña — živé bytosti; ākhyā — známé jako; tathā — též; parā — duchovní; avidyā — nevědomost či bezbožnost; karma — a ploduchtivé jednání; saṁjñā — známé jako; anyā — další; tṛtīyā — třetí; śaktiḥ — energie; iṣyate — je přijímána jako.

Překlad

„,Śāstry potvrzují, že vnitřní energie Nejvyššího Pána Viṣṇua je duchovní. Potom je tu ještě další duchovní energie, známá jako kṣetra-jña neboli živé bytosti. Třetí energie, známá jako nevědomost, vede živou bytost k bezbožnosti a naplňuje ji ploduchtivým jednáním.̀“

Význam

V Bhagavad-gītě, v pasáži, kde Śrī Kṛṣṇa hovoří o tom, co je kṣetra a kṣetra-jña, je jasně řečeno, že kṣetra-jña je živá bytost, která zná pole svých činností. Živé bytosti v hmotném světě zapomínají na svůj věčný vztah s Nejvyšší Osobností Božství. Tomuto zapomnění se říká avidyā neboli nevědomost. Avidyā-śakti, energie avidyi tohoto hmotného světa, pobízí k ploduchtivému jednání. I když je tato avidyā-śakti (hmotná energie neboli nevědomost) také energií Nejvyšší Osobnosti Božství, je určena zvláště k tomu, aby udržovala živé bytosti ve stavu zapomnění. K tomu dochází kvůli jejich postoji vzpoury vůči Pánu. Díky tomu se živé bytosti, ačkoliv jsou svou přirozeností duchovní, dostávají pod vliv energie nevědomosti. Jakým způsobem k tomu dochází, je popsáno v následujícím verši.

Verš

yayā kṣetra-jña-śaktiḥ sā
veṣṭitā nṛpa sarva-gā
saṁsāra-tāpān akhilān
avāpnoty atra santatān

Synonyma

yayā — jíž; kṣetra-jña-śaktiḥ — živé bytosti, známé jako energie kṣetra-jña; — touto energií; veṣṭitā — zahalené; nṛpa — ó králi; sarva- — schopné jít kamkoli v duchovních i hmotných světech; saṁsāra-tāpān — utrpení koloběhu zrození a smrti; akhilān — všechny druhy; avāpnoti — získává; atra — v tomto hmotném světě; santatān — pocházející z utrpení nebo požitku kvůli různým reakcím za ploduchtivé jednání.

Překlad

„,Ó králi, kṣetra-jña-śakti je živá bytost. I když má možnost žít v hmotném i duchovním světě, trpí třemi druhy strádání hmotné existence, protože je ovlivněná energií avidyi (nevědomosti), která zahaluje její přirozené postavení.̀“

Verš

tayā tirohitatvāc ca
śaktiḥ kṣetra-jña-saṁjñitā
sarva-bhūteṣu bhū-pāla
tāratamyena vartate

Synonyma

tayā — jejího; tirohitatvāt — když je zbavena vlivu; ca — také; śaktiḥ — energie; kṣetra-jñakṣetra-jña; saṁjñitā — známá jako; sarva-bhūteṣu — v různých druzích těl; bhū-pāla — ó králi; tāratamyena — na různých stupních; vartate — existuje.

Překlad

„,Tato živá bytost, zahalená vlivem nevědomosti, existuje v hmotných podmínkách v různých podobách. Tak je, ó králi, přiměřeně více či méně osvobozená od vlivu hmotné energie.̀“

Význam

Hmotná energie působí na živou bytost různě silně v závislosti na jejím styku s kvalitami hmotné přírody. Existuje 8 400 000 životních druhů, z nichž některé jsou nižší, některé vyšší a jiné na střední úrovni. Tyto stupně odpovídají pokrytí hmotnou energií. V nižších druzích – mezi něž patří vodní živočichové, stromy, rostliny, hmyz, ptáci a tak dále – není duchovní vědomí téměř žádné. Ve střední skupině, v lidské podobě, je duchovní vědomí poměrně rozvinuté, a ve vyšších podobách je duchovní vědomí plně probuzené. Tehdy živá bytost chápe své skutečné postavení a snaží se uniknout vlivu hmotné energie rozvojem vědomí Kṛṣṇy.

Verš

hlādinī sandhinī samvit
tvayy ekā sarva-saṁśraye
hlāda-tāpa-karī miśrā
tvayi no guṇa-varjite

Synonyma

hlādinī — energie blaženosti; sandhinī — energie věčnosti; samvit — energie poznání; tvayi — v Tobě; ekā — jedna duchovní energie (cit); sarva-saṁśraye — ve které všechno spočívá; hlāda — blaženost; tāpa-karī — způsobující nechuť; miśrā — smíšené; tvayi — v Tobě; na-u — ne; guṇa-varjite — bez hmotných vlastností.

Překlad

„,Nejvyšší Osobnost Božství je sac-cid-ānanda-vigraha, což znamená, že má původně tři energie – energii blaženosti, energii věčnosti a energii poznání. Ty se dohromady nazývají energie cit a jsou plně přítomné v Nejvyšším Pánu. Pro živé bytosti, které jsou nedílnými částmi Pána, je v hmotném světě tato energie blaženosti někdy nepříjemná a někdy smíšená. Tak tomu ale není u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, protože On nespadá pod vliv hmotné přírody nebo jejích kvalit.̀“

Verš

sac-cid-ānanda-maya haya īśvara-svarūpa
tina aṁśe cic-chakti haya tina rūpa

Synonyma

sat-cit-ānanda-maya — oplývající věčností, poznáním a blažeností; haya — je; īśvara — Nejvyššího Pána; svarūpa — transcendentální podoba; tina aṁśe — ve třech částech; cit-śakti — duchovní energie; haya — stává se; tina — tři; rūpa — podoby.

Překlad

„Nejvyšší Osobnost Božství ve své původní podobě oplývá věčností, poznáním a blažeností. Duchovní energie v těchto třech částech (sat, cit a ānanda) nabývá tří různých podob.“

Význam

Podle mínění veškeré védské literatury jsou předmětem poznání Nejvyšší Osobnost Božství, živá bytost a matoucí energie (tento hmotný svět). Každý by se měl snažit pochopit jejich vzájemné vztahy. Nejdříve bychom se měli snažit porozumět povaze Nejvyšší Osobnosti Božství. Ze śāster se dozvídáme, že povaha Nejvyšší Osobnosti Božství je souhrnem veškeré věčnosti, blaženosti a poznání. Jak je řečeno ve verši 154 (viṣṇu-śaktiḥ parā proktā), Nejvyšší Pán je zdrojem všech energií a ty všechny jsou duchovní.

Verš

ānandāṁśe ‘hlādinī,’ sad-aṁśe ‘sandhinī’
cid-aṁśe ‘samvit’, yāre jñāna kari māni

Synonyma

ānanda-aṁśe — v části blaženosti; hlādinī — energie hlādinī; sat-aṁśe — v části věčnosti; sandhinī — energie sandhinī; cit-aṁśe — v části poznání; samvit — energie samvit; yāre — jež; jñāna — jako poznání; kari māni — přijímáme.

Překlad

„Tyto tři části duchovní energie se nazývají hlādinī (část blaženosti), sandhinī (část věčnosti) a samvit (část poznání). Znalost těchto energií přijímáme jako úplné poznání Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Význam

Pokud chce někdo získat poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství, musí se uchýlit pod ochranu Pánovy energie samvit.

Verš

antaraṅgā — cic-chakti, taṭasthā — jīva-śakti
bahiraṅgā — māyā, — tine kare prema-bhakti

Synonyma

antaraṅgā — vnitřní energie; cit-śakti — duchovní energie; taṭasthā — okrajová energie; jīva-śakti — živé bytosti; bahiraṅgā — vnější energie; māyā — matoucí energie; tine — všechny tři; kare — vykonávají; prema-bhakti — láskyplnou oddanou službu.

Překlad

„Duchovní energie Nejvyšší Osobnosti Božství se také objevuje ve třech stupních – jako vnitřní, okrajová a vnější. Ty všechny se s láskou věnují oddané službě Pánu.“

Význam

Pánova duchovní energie se projevuje ve třech stupních – jako vnitřní neboli duchovní energie; okrajová energie, což jsou živé bytosti, a vnější energie, známá jako māyā-śakti. Je třeba vědět, že na každém z těchto stupňů zůstávají původní duchovní energie blaženosti, věčnosti a poznání nedotčené. Pokud jsou podmíněné duše obdařeny energiemi blaženosti a poznání, mohou uniknout ze spárů māyi, která halí jejich duchovní totožnost jako pokryv. Jakmile je živá bytost osvobozená, procitne k vědomí Kṛṣṇy a s láskou a náklonností se zaměstná oddanou službou.

Verš

ṣaḍ-vidha aiśvarya — prabhura cic-chakti-vilāsa
hena śakti nāhi māna, — parama sāhasa

Synonyma

ṣaṭ-vidha — šest druhů; aiśvarya — majestátu; prabhura — Pána; cit-śakti-vilāsa — požitek v rámci duchovní energie; hena śakti — takové vznešené energie; nāhi — ne; māna — uznáváš; parama sāhasa — velká nestoudnost.

Překlad

„Nejvyšší Pán si ve své duchovní energii užívá šesti druhů majestátu. Ty však ve své velké nestoudnosti tuto duchovní energii neuznáváš.“

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, má všech šest vznešených atributů v plné míře. Tyto energie jsou na transcendentální úrovni. Chápat Nejvyšší Osobnost Božství jako neosobní a bez energií znamená jít zcela proti sdělení Véd.

Verš

‘māyādhīśa’ ‘māyā-vaśa’ — īśvare-jīve bheda
hena-jīve īśvara-saha kaha ta’ abheda

Synonyma

māyā-adhīśa — Pán energie; māyā-vaśa — podřízený vlivu māyi; īśvare — v Nejvyšší Osobnosti Božství; jīve — v živých bytostech; bheda — rozdíl; hena-jīve — takové živé bytosti; īśvara-saha — s Nejvyšší Osobností Božství; kaha — říkáš; ta' — ve skutečnosti; abheda — stejní.

Překlad

„Pán je vládcem všech energií a živá bytost je jejich služebníkem. To je rozdíl mezi Pánem a živou bytostí. Ty však prohlašuješ, že Pán a živé bytosti se od sebe neliší.“

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je přirozeně vládcem všech energií. Živé bytosti jsou svou povahou nekonečně malé a jsou vždy pod vlivem Pánových energií. Muṇḍaka Upaniṣad (3.1.1–2) říká:

dvā suparṇā sayujā sakhāyā
samānaṁ vṛkṣaṁ pariṣasvajāte
tayor anyaḥ pippalaṁ svādv atty
anaśnann anyo 'bhicākaśīti
samāne vṛkṣe puruṣo nimagno
’nīśayā śocati muhyamānaḥ
juṣṭaṁ yadā paśyaty anyam īśam
asya mahimānam eti vīta-śokaḥ

Muṇḍaka Upaniṣad dělá mezi Pánem a živými bytostmi zásadní rozdíl. Živá bytost je podřízená reakcím za ploduchtivé jednání, kdežto Pán toto jednání pouze sleduje a udílí jeho výsledky. Živá bytost podle své touhy a pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství, Paramātmy, putuje z jednoho těla do druhého a z jedné planety na druhou. Když ale živá bytost přijde milostí Nejvyššího Pána k rozumu, je jí udělena oddaná služba. Tak je zachráněna ze spárů māyi. Tehdy může spatřit svého věčného přítele, Nejvyšší Osobnost Božství, a zbavit se tak veškerého naříkání a toužení. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (18.54), kde Pán říká: brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati – „Ten, kdo je takto transcendentálně umístěn, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je plný radosti. Nikdy už potom nenaříká, ani po ničem netouží.“ S konečnou platností je tedy dokázáno, že Nejvyšší Osobnost Božství je vládce všech energií a že živé bytosti jsou těmto energiím věčně podřízené. Tím se od sebe liší māyādhīśa a māyā-vaśa.

Verš

gītā-śāstre jīva-rūpa ‘śakti’ kari’ māne
hena jīve ‘bheda’ kara īśvarera sane

Synonyma

gītā-śāstre — v Bhagavad-gītě; jīva-rūpa — totožnost živé bytosti; śakti — energie; kari' — činící; māne — přijímá; hena — taková; jīve — živá bytost; bheda — odlišnou; kara — činíš; īśvarera — Nejvyšším Pánem, Osobností Božství; sane — s.

Překlad

„V Bhagavad-gītě je živá bytost prohlášena za okrajovou energii Nejvyšší Osobnosti Božství, ale ty přitom říkáš, že je živá bytost od Nejvyššího Pána zcela odlišná.“

Význam

Brahma-sūtra uvádí, že podle zásady śakti-śaktimator abhedaḥ je živá bytost s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, totožná, a zároveň se od Něj liší. Co se týče vlastností, jsou živá bytost a Nejvyšší Pán totožní, ale co do velikosti se liší. Podle filosofie Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua acintya-bhedābheda-tattva jsou živá bytost a Nejvyšší Pán totožní a odlišní zároveň.

Verš

bhūmir āpo ’nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

Synonyma

bhūmiḥ — země; āpaḥ — voda; analaḥ — oheň; vāyuḥ — vzduch; kham — éter; manaḥ — mysl; buddhiḥ — inteligence; eva — jistě; ca — a; ahaṅkāraḥ — falešné ego; iti — tak; iyam — toto; me — Moje; bhinnā — oddělená; prakṛtiḥ — energie; aṣṭadhā — osmi druhů.

Překlad

„,Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego – to je Mých osm oddělených energií.̀“

Verš

apareyam itas tv anyāṁ
prakṛtiṁ viddhi me parām
jīva-bhūtāṁ mahā-bāho
yayedaṁ dhāryate jagat

Synonyma

aparā — nižší; iyam — tato; itaḥ — od té; tu — ale; anyām — jiná; prakṛtim — příroda; viddhi — věz; me — Moje; parām — transcendentální; jīva-bhūtām — v podobě živých bytostí; mahā-bāho — ó válečníku mocných paží; yayā — jimiž; idam — tento; dhāryate — je udržován; jagat — hmotný svět.

Překlad

„,Vedle těchto nižších, hmotných energií je zde ještě další, duchovní energie, a tou je živá bytost, ó válečníku mocných paží. Živé bytosti udržují celý hmotný svět.̀“

Význam

Verše 164 a 165 jsou citovány z Bhagavad-gīty (7.4–5).

Verš

īśvarera śrī-vigraha sac-cid-ānandākāra
se-vigrahe kaha sattva-guṇera vikāra

Synonyma

īśvarera — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; śrī-vigraha — podoba; sat-cit-ānanda-ākāra — oplývající v plné míře věčností, poznáním a blažeností; se-vigrahe — o této Pánově podobě; kaha — říkáš; sattva-guṇera — kvality hmotného dobra; vikāra — přeměna.

Překlad

„Transcendentální podoba Nejvyšší Osobnosti Božství oplývá věčností, poznáním a blažeností. Ty však tuto transcendentální podobu popisuješ jako výtvor hmotného dobra.“

Verš

śrī-vigraha ye nā māne, sei ta’ pāṣaṇḍī
adṛśya aspṛśya, sei haya yama-daṇḍī

Synonyma

śrī-vigraha — Pánovu podobu; ye — každý, kdo; — ne; māne — přijímá; sei — ten; ta' — opravdu; pāṣaṇḍī — agnostik; adṛśya — nehodný pohledu; aspṛśya — nedotknutelný; sei — on; haya — je; yama-daṇḍī — podléhající trestu Yamarāje.

Překlad

„Ten, kdo nepřijímá Pánovu transcendentální podobu, je nepochybně agnostik a na takového člověka bychom neměli ani pohlédnout, ani se ho dotknout. Podléhá trestu od Yamarāje.“

Význam

Podle védských písem má Nejvyšší Osobnost Božství věčnou transcendentální podobu, vždy oplývající blažeností a poznáním. Impersonalisté si myslí, že „hmotné“ znamená podoby, které můžeme vnímat, a „duchovní“ znamená bez podoby. Je však třeba si uvědomit, že nad touto hmotnou přírodou je jiná příroda, která je duchovní. Stejně jako jsou hmotné podoby v tomto hmotném světě, jsou také duchovní podoby ve světě duchovním. To potvrzují všechna védská písma. Duchovní podoby transcendentálního světa nemají nic společného s negativním pojetím beztvarosti. Závěrem tedy je, že ten, kdo nechce uctívat transcendentální podobu Pána, je agnostik.

Všechny náboženské systémy dnes ve skutečnosti popírají uctívání podoby Pána kvůli neznalosti Jeho transcendentální podoby. Prvotřídní materialisté (māyāvādī) si představují pět konkrétních podob Pána, ale když se snaží postavit toto uctívání vymyšlených podob na jednu úroveň s bhakti, jsou okamžitě zavrženi. Pán Śrī Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (7.15), kde říká: na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ. Māyāvādští filosofové kvůli svému agnosticismu postrádají skutečné poznání, a oddaní Pána by na ně proto neměli ani pohlédnout, ani se jich dotknout, protože tito filosofové podléhají trestu od Yamarāje, poloboha, jenž posuzuje činnosti hříšných lidí. Kvůli svému neoddanému jednání putují māyāvādští filosofové tímto vesmírem v různých životních druzích. Takové živé bytosti podléhají Yamarājovu trestu; toho jsou ušetřeni pouze oddaní, kteří neustále slouží Pánu.

Verš

veda nā māniyā bauddha haya ta’ nāstika
vedāśraya nāstikya-vāda bauddhake adhika

Synonyma

veda — védskou literaturu; — ne; māniyā — přijímající; bauddha — buddhisté; haya — jsou; ta' — vskutku; nāstika — agnostici; veda-āśraya — kteří přijímají útočiště u védské civilizace; nāstikya-vāda — agnosticismus; bauddhake — dokonce buddhisty; adhika — překonávající.

Překlad

„Buddhisté neuznávají autoritu Véd, a proto jsou považováni za agnostiky. Avšak ti, kdo přijali útočiště u védských písem, a přesto káží agnosticismus v souladu s māyāvādskou filosofií, jsou ještě nebezpečnější než buddhisté.“

Význam

Není těžké pochopit, že i když jsou buddhisté v přímém rozporu s vaiṣṇavskou filosofií, Śaṅkarovci jsou mnohem nebezpečnější, protože na jednu stranu přijímají autoritu Véd, ale zároveň jednají v rozporu s védskými pokyny. Vedāśraya nāstikya-vāda znamená „agnosticismus pod ochranou védské kultury“, což je monistická filosofie māyāvādīch. Pán Buddha zavrhl autoritu védské literatury a s tím zavrhl obřady a oběti doporučené ve Védách. Jeho filosofie nirvāṇy znamená ukončit všechny hmotné činnosti. Pán Buddha neuznal existenci transcendentálních podob a duchovních činností mimo hmotný svět. Mimo tuto hmotnou existenci popsal pouze voidismus. Māyāvādští filosofové slovně podporují védskou autoritu, ale védským obřadům se snaží uniknout. Vymýšlejí si nějaké představy o transcendentálním postavení a říkají si Nārāyaṇa neboli Bůh. Postavení Boha se však od jejich výmyslů naprosto liší. Tito māyāvādští filosofové si o sobě myslí, že jsou mimo vliv karma-kāṇḍy (plodonosných činností a jejich následků). Pro ně je duchovní svět to samé jako buddhistický voidismus. Mezi impersonalismem a voidismem je jen malý rozdíl. Voidismus se dá přímo pochopit, ale impersonalismus hlásaný māyāvādskými filosofy není tak snadno pochopitelný. Māyāvādští filosofové samozřejmě uznávají duchovní existenci, ale o duchovním světě a duchovních bytostech nic nevědí. Śrīmad-Bhāgavatam (10.2.32) říká:

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Inteligence māyāvādīch není očištěná, a tak nemohou setrvat v neosobní brahmajyoti, přestože podstupují odříkání za účelem seberealizace. Následně padají zpátky do tohoto hmotného světa.

Představa māyāvādīch o duchovní existenci je téměř totožná s negací hmotné existence. V duchovním životě nevidí nic pozitivního. Výsledkem je, že nemohou pochopit oddanou službu ani uctívání Nejvyšší Osoby, sac-cid-ānanda-vigrahy. Māyāvādští filosofové považují uctívání Božstva při oddané službě za pratibimba-vādu neboli uctívání podoby, která je odrazem neskutečné hmotné podoby, a tak jim Pánova transcendentální, věčně blažená podoba oplývající poznáním zůstává neznámá. I když je ve Śrīmad-Bhāgavatamu pojem „Bhagavān“ obšírně vysvětlen, nejsou schopni ho pochopit. Brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate – „Absolutní Pravda se nazývá Brahman, Paramātmā a Bhagavān.“ (Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.11) Māyāvādī se snaží poznat pouze Brahman, nebo nanejvýš Paramātmu, ale Bhagavāna poznat nemohou. Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, proto říká: māyayāpahṛta-jñānāḥ. Māyāvādským filosofům je kvůli jejich povaze odebráno skutečné poznání. A protože nemohou získat Pánovu milost, budou Jeho transcendentální podobou vždy zmateni. Neosobní filosofie ničí tři složky poznání – jñāna, jñeya a jñātā. Jakmile hovoříme o poznání, musí zde být nějaká osoba, která má poznání, poznání samotné a předmět poznání. Māyāvādská filosofie tyto tři kategorie slučuje, a proto māyāvādī nemohou pochopit, jak jednají duchovní energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Kvůli svému chabému poznání nedovedou pochopit, jaký je v duchovním světě rozdíl mezi poznáním, znalcem a předmětem poznání. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto māyāvādské filosofy považuje za nebezpečnější než buddhisty.

Verš

jīvera nistāra lāgi’ sūtra kaila vyāsa
māyāvādi-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa

Synonyma

jīvera — živých bytostí; nistāra — osvobození; lāgi' — v zájmu; sūtraVedānta-sūtru; kaila — vytvořil; vyāsa — Śrīla Vyāsadeva; māyāvādi — impersonalistů; bhāṣya — komentář; śunile — když člověk slyší; haya — bude; sarva-nāśa — zničení všeho.

Překlad

„Śrīla Vyāsadeva předložil filosofii Vedānty pro osvobození podmíněných duší. Pokud však někdo uslyší Śaṅkarācāryův komentář, bude vše zničeno.“

Význam

Ve Vedānta-sūtře je ve skutečnosti popisována oddaná služba Pánu, ale māyāvādští filosofové, Śaṅkarovci, vytvořili komentář zvaný Śārīraka-bhāṣya, který popírá Pánovu transcendentální podobu. Māyāvādští filosofové si myslí, že živá bytost je totožná s Nejvyšší Duší, Brahmanem. Jejich komentáře k Vedānta-sūtře jsou v naprostém rozporu se zásadami oddané služby. Caitanya Mahāprabhu nás proto upozorňuje, abychom se těmto komentářům vyhýbali. Pokud se někdo pohrouží do poslechu Śārīraka-bhāṣyi, přijde o veškeré skutečné poznání.

Ctižádostiví māyāvādští filosofové si přejí splynout s Pánem, což se dá považovat za sāyujya-mukti. Tento druh mukti však znamená popření své individuální existence. Jedná se jinými slovy o duchovní sebevraždu. To je absolutně v rozporu s filosofií bhakti-yogy, která individuální podmíněné duši přináší nesmrtelnost. Pokud tedy někdo následuje māyāvādskou filosofii, přichází o možnost stát se po opuštění tohoto hmotného těla nesmrtelným. Nesmrtelnost individuální osobnosti je nejvyšší úroveň dokonalosti, které může živá bytost dosáhnout.

Verš

‘pariṇāma-vāda’ — vyāsa-sūtrera sammata
acintya-śakti īśvara jagad-rūpe pariṇata

Synonyma

pariṇāma-vāda — teorie přeměny; vyāsa-sūtreraVedānta-sūtry; sammata — cíl; acintya-śakti — nepochopitelná energie; īśvara — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; jagat-rūpe — v podobě vesmírného projevu; pariṇata — přeměněná.

Překlad

„Vedānta-sūtra má za cíl prokázat, že vesmírné stvoření vzniklo přeměnou nepochopitelné energie Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Význam

Pro další vysvětlení pariṇāma-vādy se obraťte na verše 121–133 sedmé kapitoly Ādi-līly.

Verš

maṇi yaiche avikṛte prasabe hema-bhāra
jagad-rūpa haya īśvara, tabu avikāra

Synonyma

maṇi — zázračný kámen; yaiche — jako; avikṛte — aniž by se změnil; prasabe — vytváří; hema-bhāra — hromady zlata; jagat-rūpa — vesmírným projevem; haya — stane se; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tabu — přesto; avikāra — nezměněný.

Překlad

„Zázračný kámen vytvoří stykem se železem hromady zlata, aniž by se sám změnil. Podobně se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, díky své nepochopitelné energii projevuje jako toto vesmírné stvoření, a přesto zůstává nezměněný ve své věčné transcendentální podobě.“

Význam

Podle komentáře Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura je záměrem verše janmādy asya z Vedānta-sūtry prokázat skutečnost, že tento hmotný projev je výsledkem přeměny energií Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán je vládcem nesčetného množství věčných a neomezených energií. Někdy jsou tyto energie projevené, a někdy ne. Všechny jsou však v každém případě pod Jeho vládou, a proto je Pán původním zdrojem těchto energií, jejich sídlem. Obyčejný mozek v podmíněném stavu si nedokáže představit, jak tyto nepochopitelné energie setrvávají v Nejvyšší Osobnosti Božství, jak Pán existuje ve svých nesčetných podobách jako vládce duchovních i hmotných energií, jak vládne projeveným i skrytým energiím a jak v Něm mohou spočívat i zcela neslučitelné energie. Dokud je živá bytost v tomto hmotném světě, ve stavu iluze, nemůže činnosti nepochopitelných energií Pána pochopit. I když jsou tedy Pánovy energie skutečné, pro obyčejný mozek jsou nepochopitelné.

Když si ateističtí nebo māyāvādští filosofové kvůli své neschopnosti porozumět nepochopitelným energiím Nejvyšší Osobnosti Božství představují neosobní prázdnotu, jejich představa je pouze protějškem materialistického uvažování. V hmotném světě neexistuje nic nepostihnutelného. Vysoce uvažující filosofové a vědci mohou prozkoumat hmotnou energii, ale protože nejsou schopni pochopit duchovní energii, dokáží si nanejvýš představit nějaký stav nečinnosti, jako je neosobní Brahman. To je pouze negativní stránka hmotného života. S tak nedokonalým poznáním docházejí māyāvādští filosofové k závěru, že vesmírný projev je přeměnou Nejvyššího. Musí tedy nutně přijmout i teorii iluze Nejvyššího (vivarta-vāda). Když však uznáme Pánovy nepochopitelné energie, můžeme pochopit, jak se může Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevit v tomto hmotném světě, aniž by se Ho dotkly nebo Ho znečistily tři kvality hmotné přírody.

Ze śāster se dozvídáme, že existuje jistý kámen či drahokam zvaný zázračný kámen, který dokáže proměnit železo ve zlato. I když tento zázračný kámen promění železo ve zlato mnohokrát, sám zůstává nezměněný. Jestliže si hmotný kámen může uchovat svoji nepochopitelnou energii i po vytvoření hromad zlata, pak zajisté může Nejvyšší Osobnost Božství i po stvoření tohoto vesmírného světa zůstat ve své původní podobě sac-cid-ānanda. V Bhagavad-gītě (9.10) je potvrzeno, že Pán jedná pouze skrze své různé energie. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ – Kṛṣṇa řídí hmotnou energii, a ta potom působí v tomto hmotném světě. To je potvrzeno také v Brahma-saṁhitě (5.44):

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni bibharti durgā
icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Durgā-śakti (hmotná energie) jedná pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství a uskutečňuje stvoření, udržování a ničení vesmíru. Kṛṣṇovo vedení je v pozadí. Závěr tedy je, že Nejvyšší Osobnost Božství zůstává beze změny, i když řídí svou energii, která zajišťuje úžasný chod různorodého vesmírného projevu.

Verš

vyāsa — bhrānta bali’ sei sūtre doṣa diyā
‘vivarta-vāda’ sthāpiyāche kalpanā kariyā

Synonyma

vyāsa — Śrīla Vyāsadeva; bhrānta — pomýlený; bali' — prohlašující; sei — té; sūtre — ve Vedānta-sūtře; doṣa — chyba; diyā — obviňující; vivarta-vāda — teorii iluze; sthāpiyāche — zavedl; kalpanā — představu; kariyā — vytvářející.

Překlad

„V Śaṅkarācāryově teorii se říká, že Absolutní Pravda je přeměněná. Māyāvādští filosofové tuto teorii přijímají a tím snižují Śrīlu Vyāsadevu, neboť ho obviňují, že se dopustil chyby. Takto ve Vedānta-sūtře vyhledávají chyby a snaží se ji vysvětlovat tak, aby dokázali teorii iluze.“

Význam

První verš Brahma-sūtry zní athāto brahma-jijñāsā – „Nyní se musíme dotazovat na Absolutní Pravdu.“ A druhý verš okamžitě odpovídá: janmādy asya yataḥ – „Absolutní Pravda je původní zdroj všeho.“ Janmādy asya yataḥ nenaznačuje, že se původní osoba přeměnila, ale jasně vyjadřuje, že tento vesmírný projev vytváří svou nepochopitelnou energií. To je také jasně vysvětleno v Bhagavad-gītě (10.8), kde Kṛṣṇa říká: mattaḥ sarvaṁ pravartate – „Vše pochází ze Mě.“ Totéž potvrzuje Taittirīya Upaniṣad (3.1.1): yato vā imāni bhūtāni jāyante. „Nejvyšší Absolutní Pravda je to, z čeho je vše zrozeno.“ Podobně se vyjadřuje i Muṇḍaka Upaniṣad (1.1.7): yathorṇa-nābhiḥ sṛjate gṛhṇate ca – „(Pán tvoří a ničí tento vesmírný projev,) tak jako pavouk vytváří pavučinu a zase ji do sebe vtahuje.“ Všechny tyto sūtry pojednávají o přeměně Pánovy energie. Není pravda, že přímou přeměnou, zvanou pariṇāma-vāda, prochází Pán. Śaṅkarācārya se však ve snaze ochránit Śrīlu Vyāsadevu před kritikou stal rádoby džentlmenem a předložil svoji teorii iluze (vivarta-vādu). Tento význam pariṇāma-vādy si Śaṅkarācārya vymyslel a vynaložil velké úsilí na to, aby překrucováním významu slov dokázal, že pariṇāma-vāda je vlastně vivarta-vāda.

Verš

jīvera dehe ātma-buddhi — sei mithyā haya
jagat ye mithyā nahe, naśvara-mātra haya

Synonyma

jīvera — živých bytostí; dehe — v těle; ātma-buddhi — považování za své vlastní já; sei — to; mithyā — nepravda; haya — je; jagat — vesmírný projev; ye — že; mithyā — nepravda; nahe — ne; naśvara-mātra — pouze dočasný; haya — je.

Překlad

„Teorie iluze se dá vztáhnout pouze na případ, že se živá bytost ztotožňuje s tělem. Vesmírný projev ale nelze nazvat neskutečným, i když je nepochybně dočasný.“

Význam

Živá bytost je věčný služebník Kṛṣṇy. Jako nedílná část Pána je svou přirozeností čistá, ale kvůli svému styku s hmotnou energií se ztotožňuje s hrubohmotným nebo jemnohmotným tělem. Toto ztotožňování se je samozřejmě mylné, a to představuje pravou úroveň teorie iluze. Živá bytost je věčná a nikdy nemůže podléhat časovému omezení jako její hrubohmotná a jemnohmotná těla. Vesmírný projev není v žádném případě neskutečný, ale podléhá změně vlivem času. Pokud ho živá bytost přijímá jako pole pro svůj smyslový požitek, je to zajisté iluze. Tento hmotný svět je projevem Pánovy hmotné energie. To vysvětluje Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.4):

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

„Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego – toto je Mých osm oddělených energií.“

Hmotný svět je nižší energií Nejvyšší Osobnosti Božství, ale není pravda, že se v něj Nejvyšší Pán přeměnil. Māyāvādští filosofové postrádají správné pochopení, a tak překrucováním významů slov zaměnili teorii iluze za teorii o vesmírném projevu. Teorie iluze se dá vztáhnout na člověka, který se ztotožňuje se svým tělem. Živá bytost je Pánovou vyšší energií a hmotný svět je energií nižší. Oba jsou však prakṛti (energie). I když jsou energie s Pánem totožné a zároveň se od Něho liší, Pán nikdy neztrácí osobní podobu tím, že Jeho různé energie procházejí proměnami.

Verš

‘praṇava’ ye mahā-vākya — īśvarera mūrti
praṇava haite sarva-veda, jagat-utpatti

Synonyma

praṇavaoṁkāra; ye — to, co; mahā-vākya — transcendentální zvuk; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; mūrti — podoba; praṇavaoṁkāry; haite — z; sarva-veda — všech védských písem; jagat — tohoto hmotného světa; utpatti — stvoření.

Překlad

„Transcendentální zvuk oṁkāra je zvukovou podobou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství. Veškeré védské poznání i tento vesmírný projev pocházejí z tohoto zvukového zastoupení Nejvyššího Pána.“

Význam

Oṁkāra je zvukovým zastoupením Nejvyšší Osobnosti Božství.Tato podoba Jeho svatého jména je přijímána jako transcendentální zvuk (mahā-vākya), jehož prostřednictvím vznikl celý dočasný hmotný projev. Ten, kdo přijme útočiště u zvukového zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství (oṁkāry), může realizovat svoji přirozenou totožnost, a zaměstnat se oddanou službou dokonce i v podmíněném životě.

Verš

‘tat tvam asi’ — jīva-hetu prādeśika vākya
praṇava nā māni’ tāre kahe mahā-vākya

Synonyma

tat tvam asi — ty jsi stejný; jīva-hetu — pro osvícení podmíněné duše; prādeśika — druhotná; vākya — vibrace; praṇava — inkarnace oṁkāra; — ne; māni' — přijímající; tāre — to; kahe — říká; mahā-vākya — transcendentální vibrace.

Překlad

„Druhotná vibrace tat tvam asi („jsi to samé“) napomáhá tomu, aby živá bytost prohlédla, ale hlavní vibrací je oṁkāra. Śaṅkarācārya se však o oṁkāru nestaral a zdůrazňoval vibraci tat tvam asi.“

Význam

Tat tvam asi přijímá jako primární vibraci ten, kdo neuznává praṇavu, transcendentální zvukovou inkarnaci svatého jména Pána, za hlavní princip védské literatury. Śaṅkarācārya se překrucováním významů slov snažil vytvořit iluzorní představu o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, v Jeho vztahu s živými bytostmi a tímto vesmírným projevem. Tat tvam asi je varování živé bytosti, aby si nepletla tělo s vlastním já. Tat tvam asi je proto zvláště určeno podmíněným duším. Pronášení oṁkāry nebo Hare Kṛṣṇa mantry je určené osvobozeným duším. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Nāmāṣṭace (1) říká: ayi mukta-kulair upāsyamānam. Svaté jméno Pána tedy pronášejí osvobozené duše. Také Parīkṣit Mahārāja říká: nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt (Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.4). Svaté jméno Pána mohou pronášet ti, kdo plně uspokojili své hmotné touhy nebo kdo jsou na zcela transcendentální úrovni a žádné hmotné touhy nemají. Pánovo jméno může pronášet ten, kdo je zcela prostý hmotného znečištění (anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam). Śaṅkarācārya nepřímo snížil hodnotu hlavní védské mantry (oṁkāry) tím, že za nejdůležitější védskou mantru pokládal druhotnou vibraci (tat tvam asi).

Verš

ei-mate kalpita bhāṣye śata doṣa dila
bhaṭṭācārya pūrva-pakṣa apāra karila

Synonyma

ei-mate — takto; kalpita — vymyšleném; bhāṣye — v komentáři; śata — stovky; doṣa — chyb; dila — dal; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; pūrva-pakṣa — protiargumenty; apāra — neomezeně; karila — projevil.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu tak odsoudil Śaṅkarācāryovu Śārīraka-bhāṣyu jako výmysl a poukázal na stovky chyb, které v ní jsou. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya však na Śaṅkarācāryovu obranu předkládal nekonečné množství protiargumentů.

Verš

vitaṇḍā, chala, nigrahādi aneka uṭhāila
saba khaṇḍi’ prabhu nija-mata se sthāpila

Synonyma

vitaṇḍā — protiargumenty; chala — vymyšlené výklady; nigraha-ādi — vyvracení slov protivníka; aneka — různé; uṭhāila — vznášel; saba — všechny; khaṇḍi' — vyvracející; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-mata — své vlastní přesvědčení; se — toto; sthāpila — prosadil.

Překlad

Bhaṭṭācārya předkládal na základě pseudologiky různé druhy falešných argumentů a snažil se svého soupeře mnoha způsoby porazit. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu však všechny tyto argumenty vyvrátil a prosadil své vlastní přesvědčení.

Význam

Slovo vitaṇḍā vyjadřuje, že se debatér nedotýká hlavního bodu ani se nesnaží prosadit své stanovisko, ale pouze se snaží dokázat, že argument protější strany je nesprávný. Pokud se člověk nedrží přímého významu, ale snaží se odvrátit pozornost scestnými výklady, dopouští se chaly. Slovo nigraha také vyjadřuje neustálou snahu vyvrátit protivníkovy argumenty.

Verš

bhagavān — ‘sambandha’, bhakti — ‘abhidheya’ haya
premā — ‘prayojana’, vede tina-vastu kaya

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; sambandha — vztah; bhakti — oddaná služba; abhidheya — transcendentální činnosti; haya — je; premā — láska k Bohu; prayojana — konečný životní cíl; vede — Védy; tina-vastu — tři témata; kaya — popisují.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Nejvyšší Osobnost Božství je středem všech vztahů, skutečným zaměstnáním živé bytosti je oddaně Mu sloužit a dosáhnout lásky k Bohu je konečný cíl života. Tato tři témata popisuje védská literatura.“

Význam

V Bhagavad-gītě (15.15) Pán Kṛṣṇa tento výrok potvrzuje: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Skutečným účelem čtení Véd je naučit se, jak se stát oddaným Nejvyššího Pána. Samotný Pán nabádá: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (Gītā 9.34). Po prostudování Véd tedy člověk musí vykonávat oddanou službu tak, že bude neustále myslet na Nejvyššího Pána (man-manā), stane se Jeho oddaným, bude Ho uctívat a vždy se Mu bude klanět. To se nazývá viṣṇu-ārādhana a pro všechny lidské bytosti je to nejvyšší předepsanou povinností. Nejlepším prostředím pro vykonávání těchto činností je systém varṇāśrama-dharmy, který společnost dělí na brahmacaryu, gṛhasthu, vānaprasthu a sannyās a dále na brāhmaṇu, kṣatriyu, vaiśyu a śūdru. Tak je uspořádaná celá védská civilizace. Tuto instituci je však v současném věku velmi těžké zavést, a tak Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučuje, abychom si s védským systémem varṇāśrama-dharmy nedělali starosti. Spíše bychom měli přímo začít zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a jednoduše naslouchat o Nejvyšší Osobnosti Božství od čistých oddaných. To je postup doporučený Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a to je účel studia Véd.

Verš

āra ye ye-kichu kahe, sakala-i kalpanā
svataḥ-pramāṇa veda-vākye kalpena lakṣaṇā

Synonyma

āra — kromě toho; ye ye — cokoliv; kichu — něco; kahe — říká; sakala-i — vše; kalpanā — výmysl; svataḥ-pramāṇa — důkaz sám o sobě; veda-vākye — ve védském sdělení; kalpena — představuje si; lakṣaṇā — výklad.

Překlad

„Pokud se někdo snaží vysvětlit védskou literaturu jiným způsobem, pak jen pouští uzdu své fantazii. Jakékoliv výklady védského sdělení, které je důkazem samo sobě, jsou pouhý výmysl.“

Význam

Když je podmíněná duše očištěná, nazývá se oddaný. Oddaný má vztah pouze s Nejvyšší Osobností Božství a jeho jedinou povinností je oddaná služba pro uspokojení Pána. Tato služba se vykonává skrze Pánova zástupce, duchovního mistra: yasya deve parā bhaktir yathā deve tathā gurau. Když oddaný vykonává oddanou službu správně, dosáhne nejvyšší dokonalosti života – lásky k Bohu: sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje. Konečným cílem pochopení Véd je dospět na úroveň láskyplné služby Pánu. Māyāvādští filosofové však považují za ústřední bod vztahů neosobní Brahman. Úkolem živé bytosti je prý získat poznání o Brahmanu, které ústí v odpoutanost od hmotného jednání, a konečným cílem lidského života je osvobození neboli splynutí s Nejvyšším. To vše jsou však pouze představy podmíněné duše; jedná se o pouhé popírání hmotných činností. Je třeba mít vždy na paměti, že celá védská literatura je důkazem sama o sobě. Nikomu není dovoleno vykládat si védské verše po svém. Pokud to někdo dělá, pak jen pouští uzdu své fantazii, což je naprosto bezcenné.

Verš

ācāryera doṣa nāhi, īśvara-ājñā haila
ataeva kalpanā kari’ nāstika-śāstra kaila

Synonyma

ācāryera — Śaṅkarācāryi; doṣa — chyba; nāhi — není; īśvara-ājñā — nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství; haila — bylo; ataeva — proto; kalpanā — výmysl; kari' — vytvářející; nāstika — ateistická; śāstra — písma; kaila — sestavil.

Překlad

„Není to však chyba Śaṅkarācāryi. On jednoduše plnil pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství. Musel vymyslet nějaký výklad, a proto vytvořil určitý druh védských textů, které jsou plné ateismu.“

Verš

svāgamaiḥ kalpitais tvaṁ ca
janān mad-vimukhān kuru
māṁ ca gopaya yena syāt
sṛṣṭir eṣottarottarā

Synonyma

sva-āgamaiḥ — svými výklady; kalpitaiḥ — vymyšlenými; tvam — ty; ca — také; janān — obyčejné lidi; mat-vimukhān — aby ke Mně cítili odpor a byli připoutaní k plodonosným činnostem a spekulativnímu poznání; kuru — učiň; mām — Mě, Nejvyšší Osobnost Božství; ca — a; gopaya — skryj; yena — čímž; syāt — může být; sṛṣṭiḥ — hmotný pokrok; eṣā — tento; uttara-uttarā — víc a víc.

Překlad

„(Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, oslovil Pána Śivu:) ,Vymysli si vlastní výklady Véd a tak prosím zařiď, aby na Mě lidé zanevřeli. Skryj Mne takovým způsobem, že se budou více zajímat o rozvoj hmotné civilizace plodící populaci bez duchovního poznání.̀“

Význam

Toto je citát z Padma Purāṇy, Uttara-khaṇḍy (62.31).

Verš

māyāvādam asac-chāstraṁ
pracchannaṁ bauddham ucyate
mayaiva vihitaṁ devi
kalau brāhmaṇa-mūrtinā

Synonyma

māyāvādam — māyāvādskou filosofii; asat-śāstram — falešná písma; pracchannam — skrytý; bauddham — buddhismus; ucyate — je řečeno; mayā — mnou; eva — jen; vihitam — vyučováno; devi — ó bohyně hmotného světa; kalau — ve věku Kali; brāhmaṇa-mūrtinā — v těle brāhmaṇy.

Překlad

„(Pán Śiva řekl bohyni Durze, která vládne hmotnému světu:) ,Ve věku Kali přijmu podobu brāhmaṇy a skrze falešná písma vyložím Védy ateistickým způsobem podobným buddhistické filosofii.̀“

Význam

Slova brāhmaṇa-mūrtinā v tomto verši označují zakladatele māyāvādské filosofie, Śaṅkarācāryu, narozeného v kraji Malabár v jižní Indii. Māyāvādská filosofie říká, že Nejvyšší Pán, živé bytosti a vesmírný projev jsou pouhými proměnami iluzorní energie. Na podporu této ateistické teorie citují māyāvādī falešná písma, která lidi připravují o transcendentální poznání a poutají je k plodonosným činnostem a mentální spekulaci.

Tento verš je citátem z Padma Purāṇy, Uttara-khaṇḍy (25.7).

Verš

śuni’ bhaṭṭācārya haila parama vismita
mukhe nā niḥsare vāṇī, ha-ilā stambhita

Synonyma

śuni' — po vyslechnutí; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; haila — stal se; parama — velmi; vismita — užaslý; mukhe — v ústech; — ne; niḥsare — vydává; vāṇī — slova; ha-ilā — stal se; stambhita — ohromený.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya užasl, když to slyšel. Byl ohromený a nic neříkal.

Verš

prabhu kahe, — bhaṭṭācārya, nā kara vismaya
bhagavāne bhakti — parama-puruṣārtha haya

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; bhaṭṭācārya — Můj drahý Bhaṭṭācāryo; — ne; kara — čiň; vismaya — údiv; bhagavāne — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; bhakti — oddaná služba; parama — nejvyšší; puruṣa-artha — zájem člověka; haya — je.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu mu potom řekl: „Nediv se. Oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství je ve skutečnosti nejvyšší dokonalostí lidských činností.“

Verš

‘ātmārāma’ paryanta kare īśvara bhajana
aiche acintya bhagavānera guṇa-gaṇa

Synonyma

ātma-ārāma — spokojení sami v sobě; paryanta — až po; kare — vykonávají; īśvara bhajana — oddanou službu Pánu; aiche — takové; acintya — nepochopitelné; bhagavānera — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; guṇa-gaṇa — transcendentální vlastnosti.

Překlad

„Nejvyššímu Pánu slouží dokonce i mudrci spokojení sami v sobě. Takové jsou Jeho transcendentální vlastnosti. Jsou plné nepochopitelné duchovní energie.“

Verš

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ

Synonyma

ātma-ārāmāḥ — ti, kdo se těší ze svého transcendentálního umístění ve službě Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí světci, kteří se zcela vzdali veškerých hmotných tužeb, plodonosných činností atd.; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, který vykonává úžasné činnosti; kurvanti — činí; ahaitukīm — bez příčiny, neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasné, že poutají pozornost i těch, kdo jsou spokojení na úrovni vlastního já; guṇaḥ — jenž má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„,K láskyplné službě Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a vykonává úžasné skutky, jsou přitahováni i ti, kdo jsou spokojení na úrovni vlastního já a jež nepřitahují vnější hmotné touhy. A protože má Hari, Osobnost Božství, takové transcendentálně přitažlivé rysy, říká se Mu Kṛṣṇa.̀“

Význam

Toto je slavný verš ātmārāma (Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.10).

Verš

śuni’ bhaṭṭācārya kahe, — ‘śuna, mahāśaya
ei ślokera artha śunite vāñchā haya’

Synonyma

śuni' — poté, co to vyslechl; bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; śuna — prosím slyš; mahā-āśaya — můj drahý Pane; ei ślokera — tohoto verše; artha — význam; śunite — slyšet; vāñchā — touha; haya — je.

Překlad

Po vyslechnutí verše ātmārāma ze Śrīmad-Bhāgavatamu Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Śrī Caitanyu Mahāprabhua oslovil: „Můj drahý Pane, vysvětli prosím tento verš. Velice si přeji slyšet Tvůj výklad.“

Verš

prabhu kahe, — ‘tumi ki artha kara, tāhā āge śuni’
pāche āmi kariba artha, yebā kichu jāni’

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; tumi — ty; ki — jaký; artha — význam; kara — podáváš; tāhā — to; āge — nejdříve; śuni' — až si poslechnu; pāche — potom; āmi — Já; kariba — podám; artha — význam; yebā — cokoliv; kichu — něco; jāni — vím.

Překlad

Pán odpověděl: „Nejdříve si poslechnu tvůj výklad a potom se pokusím vysvětlit to málo, co vím Já.“

Verš

śuni’ bhaṭṭācārya śloka karila vyākhyāna
tarka-śāstra-mata uṭhāya vividha vidhāna

Synonyma

śuni' — když to slyšel; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; śloka — verše; karila — učinil; vyākhyāna — vysvětlení; tarka-śāstra — písma o logice; mata — podle; uṭhāya — vznáší; vividha — různá; vidhāna — tvrzení.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya tedy začal vysvětlovat verš ātmārāma a předkládal různá tvrzení podle zásad logiky.

Verš

nava-vidha artha kaila śāstra-mata lañā
śuni’ prabhu kahe kichu īṣat hāsiyā

Synonyma

nava-vidha — devět druhů; artha — významů; kaila — podal; śāstra-mata — zásady autorizovaných písem; lañā — beroucí; śuni' — po vyslechnutí; prabhu — Pán Caitanya; kahe — začal hovořit; kichu — něco; īṣat — lehce; hāsiyā — se usmívající.

Překlad

Bhaṭṭācārya vysvětlil verš ātmārāma devíti různými způsoby na základě písem. Po vyslechnutí jeho vysvětlení se Śrī Caitanya Mahāprabhu pousmál a začal hovořit.

Význam

O verši ātmārāma se hovořilo v Naimišáranji při setkání velkých mudrců vedených Śaunakou Ṛṣim. Ti se ptali Śrīly Sūty Gosvāmīho, který seděl v čele tohoto shromáždění, proč Śrīlu Śukadevu Gosvāmīho, který byl paramahaṁsou již na transcendentální úrovni, přitahovala rozprava o Kṛṣṇových vlastnostech. Chtěli zkrátka vědět, proč se Śrī Śukadeva Gosvāmī zabýval studiem Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

‘bhaṭṭācārya’, jāni — tumi sākṣāt bṛhaspati
śāstra-vyākhyā karite aiche kāro nāhi śakti

Synonyma

bhaṭṭācārya — Můj drahý Bhaṭṭācāryo; jāni — vím; tumi — ty; sākṣāt — přímo; bṛhaspati — učený kněz polobohů jménem Bṛhaspati; śāstra-vyākhyā — vysvětlení písem; karite — předkládat; aiche — taková; kāro — kohokoliv jiného; nāhi — není; śakti — schopnost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Můj drahý Bhaṭṭācāryo, jsi úplně jako Bṛhaspati, kněz nebeského království. Nikdo v tomto světě nedokáže vysvětlovat písma takovým způsobem.“

Verš

kintu tumi artha kaile pāṇḍitya-pratibhāya
ihā va-i ślokera āche āro abhiprāya

Synonyma

kintu — ale; tumi — ty; artha — význam; kaile — ukázal jsi; pāṇḍitya — učenosti; pratibhāya — mocí; ihā va-i — vedle toho; ślokera — verše; āche — je; āro — jiný; abhiprāya — význam.

Překlad

„Můj drahý Bhaṭṭācāryo, k vysvětlení tohoto verše jsi jistě použil veškerou svou učenost, ale měl bys vědět, že vedle tohoto učeného výkladu má verš ještě jiný význam.“

Verš

bhaṭṭācāryera prārthanāte prabhu vyākhyā kaila
tāṅra nava artha-madhye eka nā chuṅila

Synonyma

bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; prārthanāte — na žádost; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; vyākhyā — vysvětlení; kaila — podal; tāṅra — jeho; nava artha — devíti různých druhů vysvětlení; madhye — z; eka — jednoho; — ne; chuṅila — dotkl se.

Překlad

Na žádost Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi začal Pán Caitanya Mahāprabhu tento verš vysvětlovat, aniž by se dotkl devíti výkladů uvedených Bhaṭṭācāryou.

Verš

ātmārāmāś ca-śloke ‘ekādaśa’ pada haya
pṛthak pṛthak kaila padera artha niścaya

Synonyma

ātmārāmāś ca — známém pod tímto názvem; śloke — ve verši; ekādaśa — jedenáct; pada — slov; haya — je; pṛthak pṛthak — jedno po druhém; kaila — vyložil; padera — slov; artha — význam; niścaya — jistota.

Překlad

Verš ātmārāma se skládá z jedenácti slov a Śrī Caitanya Mahāprabhu je vyložil jedno po druhém.

Význam

Slova verše ātmārāma jsou: ātmārāmāḥ, ca, munayaḥ, nirgranthāḥ, api, urukrame, kurvanti, ahaitukīm, bhaktim, ittham-bhūta-guṇaḥ a hariḥ.

Verš

tat-tat-pada-prādhānye ‘ātmārāma’ milāñā
aṣṭādaśa artha kaila abhiprāya lañā

Synonyma

tat-tat-pada — všechny tyto prvky; prādhānye — v základu; ātmārāma — slovo ātmārāma; milāñā — spojující; aṣṭādaśa — osmnáct; artha — významů; kaila — učinil; abhiprāya — záměr; lañā — přijímající.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu vzal každé slovo zvlášť a spojil je se slovem „ātmārāma“, které tak vysvětlil osmnácti různými způsoby.

Verš

bhagavān, tāṅra śakti, tāṅra guṇa-gaṇa
acintya prabhāva tinera nā yāya kathana

Synonyma

bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tāṅra śakti — Jeho energie; tāṅra guṇa-gaṇa — Jeho transcendentální vlastnosti; acintya — nepochopitelná; prabhāva — moc; tinera — těchto tří; — ne; yāya — možné; kathana — hovořit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jeho různé energie a Jeho transcendentální vlastnosti mají nepochopitelnou moc. Není možné je vysvětlit úplně.“

Verš

anya yata sādhya-sādhana kari’ ācchādana
ei tine hare siddha-sādhakera mana

Synonyma

anya — ostatních; yata — všech; sādhya-sādhana — cílů a transcendentálních praktik; kari' — činící; ācchādana — zakrytí; ei tine — tyto tři; hare — odebírají; siddha — úspěšného; sādhakera — studenta zabývajícího se duchovními činnostmi; mana — mysl.

Překlad

„Tyto tři prvky přitahují mysl dokonalého studenta zabývajícího se duchovními činnostmi a převyšují všechny ostatní procesy duchovního rozvoje.“

Význam

Duchovní činnosti mimo rámec bhakti-yogy se dělí do tří skupin – na spekulace jñāna-sampradāyi (učenců), plodonosné činnosti obyčejných lidí konané v souladu s védskými pravidly a činnosti transcendentalistů, kteří se nevěnují oddané službě. Každá z těchto skupin má mnoho pododdělení, ale Nejvyšší Osobnost Božství svými nepochopitelnými energiemi a transcendentálními vlastnostmi přitahuje i mysl studenta karmy, jñāny, yogy a tak dále. Nejvyšší Pán oplývá nepochopitelnými schopnostmi, které se vztahují k Jeho osobě, Jeho energiím a Jeho transcendentálním vlastnostem. Všechny jsou pro upřímného studenta velmi přitažlivé. Proto je Pán známý jako Kṛṣṇa neboli nejpřitažlivější.

Verš

sanakādi-śukadeva tāhāte pramāṇa
ei-mata nānā artha karena vyākhyāna

Synonyma

sanaka-ādi — čtyři Sanové; śukadeva — a Śukadeva Gosvāmī; tāhāte — v tomto; pramāṇa — důkaz; ei-mata — takto; nānā — různé druhy; artha — významu; karena — předkládá; vyākhyāna — vysvětlení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vyložil tento verš s odkazem na Śukadevu Gosvāmīho a čtyři mudrce Sanaku, Sanat-kumāru, Sanātanu a Sanandanu. Takto Pán předložil různé významy a vysvětlení.

Význam

To, že je Kṛṣṇa nejpřitažlivější, potvrzuje jednání čtyř ṛṣiů a Śukadevy Gosvāmīho. Všichni byli osvobození, a přesto je přitahovaly vlastnosti a zábavy Pána. Proto je řečeno: muktā api līlayā vigrahaṁ kṛtvā bhagavantaṁ bhajante – „Zábavy Pána Kṛṣṇy přitahují dokonce i osvobozené osoby a ty se potom zapojují do oddané služby.“ (Caitanya-caritāmṛta Madhya 24.112) Śukadeva Gosvāmī a čtyři Kumārové známí jako catuḥ-sana byli již od narození osvobození a seberealizovaní na úrovni Brahmanu. Přesto je přitahovaly Kṛṣṇovy vlastnosti a začali Mu sloužit. Čtyři Kumāry upoutala vůně květů obětovaných lotosovým nohám Kṛṣṇy, a tak se z nich stali oddaní. Śukadeva Gosvāmī milostí svého otce Vyāsadevy vyslechl Śrīmad-Bhāgavatam, což v něm probudilo náklonnost ke Kṛṣṇovi a stal se velkým oddaným. Závěrem tedy je, že transcendentální blaženost zakoušená ve službě Pánu je nutně nadřazená brahmānandě, blaženosti získané z realizace neosobního Brahmanu.

Verš

śuni’ bhaṭṭācāryera mane haila camatkāra
prabhuke kṛṣṇa jāni’ kare āpanā dhikkāra

Synonyma

śuni' — po vyslechnutí; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; mane — v mysli; haila — byl; camatkāra — údiv; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; jāni' — přijímající jako; kare — činí; āpanā — sebe; dhikkāra — odsouzení.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya po vyslechnutí výkladu Caitanyi Mahāprabhua k verši ātmārāma užasl. Tehdy pochopil, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je Kṛṣṇa osobně, a sám sebe začal odsuzovat.

Verš

‘iṅho ta’ sākṣāt kṛṣṇa, — muñi nā jāniyā
mahā-aparādha kainu garvita ha-iyā’

Synonyma

iṅho — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ta' — určitě; sākṣāt — přímo; kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; muñi — já; — ne; jāniyā — vědoucí; mahā-aparādha — velký přestupek; kainu — spáchal jsem; garvita — pyšný; ha-iyā — jelikož jsem byl.

Překlad

„Je jisté, že Caitanya Mahāprabhu je samotný Pán Kṛṣṇa. Protože jsem to nechápal a byl jsem pyšný na svoji učenost, dopustil jsem se mnoha přestupků.“

Verš

ātma-nindā kari’ laila prabhura śaraṇa
kṛpā karibāre tabe prabhura haila mana

Synonyma

ātma-nindā — sebeodsuzování; kari' — činící; laila — přijal; prabhura — u Pána; śaraṇa — útočiště; kṛpā — milost; karibāre — prokázat; tabe — potom; prabhura — Pána; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Když se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odsoudil za své přestupky a přijal u Pána útočiště, Pán se rozhodl, že mu prokáže svou milost.

Verš

nija-rūpa prabhu tāṅre karāila darśana
catur-bhuja-rūpa prabhu hā-ilā takhana

Synonyma

nija-rūpa — na osobní podobu; prabhu — Pán; tāṅre — jemu; karāila — umožnil; darśana — pohled; catur-bhuja — čtyřruká; rūpa — podoba; prabhu — Pán; hailā — stal se; takhana — tehdy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu mu milostivě dovolil zhlédnout Jeho podobu Viṣṇua a ihned projevil čtyři ruce.

Verš

dekhāila tāṅre āge catur-bhuja-rūpa
pāche śyāma-vaṁśī-mukha svakīya svarūpa

Synonyma

dekhāila — ukázal; tāṅre — mu; āge — nejprve; catur-bhuja-rūpa — čtyřrukou podobu; pāche — potom; śyāma — načernalou; vaṁśī-mukha — s flétnou na rtech; svakīya — osobní; svarūpa — podobu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu mu nejprve ukázal svoji čtyřrukou podobu a potom se před ním objevil ve své původní podobě Kṛṣṇy, s načernalou barvou pleti a flétnou na rtech.

Verš

dekhi’ sārvabhauma daṇḍavat kari’ paḍi’
punaḥ uṭhi’ stuti kare dui kara yuḍi’

Synonyma

dekhi' — když to viděl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; daṇḍavat — poklony; kari' — skládající; paḍi' — padající na zem; punaḥ — znovu; uṭhi' — vstávající; stuti — modlitbu; kare — pronáší; dui — dvě; kara — ruce; yuḍi' — spínající.

Překlad

Když Sārvabhauma Bhaṭṭācārya v Caitanyovi Mahāprabhuovi uviděl projevenou podobu Pána Kṛṣṇy, okamžitě padl na zem a složil Mu poklony. Potom vstal a se sepjatýma rukama se začal modlit.

Verš

prabhura kṛpāya tāṅra sphurila saba tattva
nāma-prema-dāna-ādi varṇena mahattva

Synonyma

prabhura — Pánovou; kṛpāya — milostí; tāṅra — jemu; sphurila — vyjevil; saba — všechny; tattva — pravdy; nāma — svaté jméno; prema-dāna — šíření lásky k Bohu; ādi — a tak dále; varṇena — popisuje; mahattva — důležitost.

Překlad

Pánovou milostí byly Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi vyjeveny všechny pravdy, a on tak mohl porozumět důležitosti zpívání svatého jména a šíření lásky k Bohu všude.

Verš

śata śloka kaila eka daṇḍa nā yāite
bṛhaspati taiche śloka nā pāre karite

Synonyma

śata — sto; śloka — veršů; kaila — složil; eka — jedna; daṇḍa — doba dvaceti čtyř minut; yāite — aniž by uplynula; bṛhaspati — Bṛhaspati, kněz z nebeských planet; taiche — takové; śloka — verše; — ne; pāre — schopný; karite — složit.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya složil během krátké chvilky sto veršů. Tak rychle by verše nedokázal složit ani sám Bṛhaspati, kněz nebeských planet.

Význam

Kniha obsahující těchto sto překrásných veršů Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi se nazývá Suśloka-śataka.

Verš

śuni’ sukhe prabhu tāṅre kaila āliṅgana
bhaṭṭācārya premāveśe haila acetana

Synonyma

śuni' — když slyšel; sukhe — radostně; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; kaila — učinil; āliṅgana — obejmutí; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; prema-āveśe — v extázi lásky k Bohu; haila — stal se; acetana — bezvědomý.

Překlad

Po vyslechnutí tohoto sta veršů Śrī Caitanya Mahāprabhu Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu s radostí objal. Ten byl okamžitě zaplaven extatickou láskou k Bohu a upadl do bezvědomí.

Verš

aśru, stambha, pulaka, sveda, kampa tharahari
nāce, gāya, kānde, paḍe prabhu-pada dhari’

Synonyma

aśru — slzy; stambha — ztuhnutí; pulaka — ježení chlupů; sveda — pocení; kampa — chvění se; tharahari — s velkými otřesy; nāce — tančí; gāya — zpívá; kānde — pláče; paḍe — padá; prabhu-pada — lotosové nohy Pána; dhari' — chytající.

Překlad

Bhaṭṭācārya začal v extázi lásky k Bohu ronit slzy a jeho tělo ztuhlo. Projevoval extatickou náladu, potil se, třásl a chvěl. Chvílemi tančil, chvílemi zpíval, chvílemi plakal a chvílemi padal na zem, aby se dotkl Pánových lotosových nohou.

Verš

dekhi’ gopīnāthācārya haraṣita-mana
bhaṭṭācāryera nṛtya dekhi’ hāse prabhura gaṇa

Synonyma

dekhi' — když to viděl; gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; haraṣita-mana — potěšená mysl; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; nṛtya — tančení; dekhi' — když vidí; hāse — smějí se; prabhura gaṇa — společníci Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Extáze Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi udělala Gopīnāthovi Ācāryovi velkou radost. Všichni společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua se smáli, když viděli, jak Bhaṭṭācārya tančí.

Verš

gopīnāthācārya kahe mahāprabhura prati
‘sei bhaṭṭācāryera prabhu kaile ei gati’

Synonyma

gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; kahe — řekl; mahāprabhura — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; prati — k; sei bhaṭṭācāryera — tohoto Bhaṭṭācāryi; prabhu — můj Pane; kaile — učinil jsi; ei gati — takový stav.

Překlad

Gopīnātha Ācārya Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „Pane, to, co se teď děje se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou, je jen díky Tobě.“

Verš

prabhu kahe, — ‘tumi bhakta, tomāra saṅga haite
jagannātha iṅhāre kṛpā kaila bhāla-mate’

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; tumi bhakta — ty jsi oddaný; tomāra saṅga haite — díky tvé společnosti; jagannātha — Pán Jagannātha; iṅhāre — jemu; kṛpā — milost; kaila — prokázal; bhāla-mate — velmi dobře.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Ty jsi oddaný. Díky tvé společnosti mu Pán Jagannātha prokázal milost.“

Verš

tabe bhaṭṭācārye prabhu susthira karila
sthira hañā bhaṭṭācārya bahu stuti kaila

Synonyma

tabe — pak; bhaṭṭācārye — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; su-sthira — uklidnění; karila — učinil; sthira hañā — uklidněný; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; bahu — mnoho; stuti — modliteb; kaila — přednesl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Bhaṭṭācāryu uklidnil a ten Mu potom přednesl mnoho modliteb.

Verš

‘jagat nistārile tumi, — seha alpa-kārya
āmā uddhārile tumi, — e śakti āścarya

Synonyma

jagat — celý svět; nistārile — osvobodil jsi; tumi — Ty; seha — ten; alpa-kārya — zanedbatelný čin; āmā — mě; uddhārile — osvobodil jsi; tumi — Ty; e — tato; śakti — moc; āścarya — úžasná.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Můj drahý Pane, Ty jsi osvobodil celý svět, ale to není nic zvláštního. To, že jsi osvobodil i mě, je však důkazem velice úžasných schopností.“

Verš

tarka-śāstre jaḍa āmi, yaiche lauha-piṇḍa
āmā dravāile tumi, pratāpa pracaṇḍa’

Synonyma

tarka-śāstre — kvůli písmům o logice; jaḍa — tupý; āmi — já; yaiche — jako; lauha-piṇḍa — kus železa; āmā — mě; dravāile — roztavil jsi; tumi — Ty; pratāpa — síla; pracaṇḍa — nezměrná.

Překlad

„Čtením příliš mnoha knih o logice jsem otupěl a byl jsem jako železná tyč. Ty jsi mne však roztavil, a proto je Tvůj vliv nezměrný.“

Verš

stuti śuni’ mahāprabhu nija vāsā āilā
bhaṭṭācārya ācārya-dvāre bhikṣā karāilā

Synonyma

stuti śuni' — po vyslechnutí modliteb; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija — svého; vāsā — do sídla; āilā — vrátil se; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ācārya-dvāre — skrze Gopīnātha Ācaryu; bhikṣā — oběd; karāilā — zařídil, aby přijal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se po vyslechnutí Bhaṭṭācāryových modliteb vrátil do svého sídla a Bhaṭṭācārya skrze Gopīnātha Ācāryu zařídil, aby tam Pán poobědval.

Verš

āra dina prabhu gelā jagannātha-daraśane
darśana karilā jagannātha-śayyotthāne

Synonyma

āra dina — dalšího dne; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; jagannātha-daraśane — navštívit Jagannātha v chrámu; darśana karilā — viděl; jagannātha-śayyā-utthāne — Pánovo časné vstávání z lože.

Překlad

Dalšího dne šel Śrī Caitanya Mahāprabhu časně ráno navštívit Pána Jagannātha v chrámu a zhlédl Pánovo vstávání z Jeho lůžka.

Verš

pūjārī āniyā mālā-prasādānna dilā
prasādānna-mālā pāñā prabhu harṣa hailā

Synonyma

pūjārī — kněz; āniyā — přinášející; mālā — girlandy; prasāda-anna — jídlo; dilā — obětované; prasāda-annaprasādam; mālā — a girlandy; pāñā — když dostal; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; harṣa — potěšený; hailā — stal se.

Překlad

Místní kněz dal Pánu girlandy a prasādam obětované Pánu Jagannāthovi. To Caitanyu Mahāprabhua velice potěšilo.

Verš

sei prasādānna-mālā añcale bāndhiyā
bhaṭṭācāryera ghare āilā tvarāyukta hañā

Synonyma

sei prasāda-anna — tyto zbytky jídla; mālā — a girlandy; añcale — do cípu svého oděvu; bāndhiyā — když zavázal; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; ghare — do domu; āilā — šel; tvarā-yukta — spěšný; hañā — jsoucí.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu toto prasādam a girlandy pečlivě zavázal do cípu svého oděvu a pospíchal do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi.

Verš

aruṇodaya-kāle haila prabhura āgamana
sei-kāle bhaṭṭācāryera haila jāgaraṇa

Synonyma

aruṇa-udaya — před východem slunce; kāle — v čase; haila — byl; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āgamana — příchod; sei-kāle — tehdy; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; haila — bylo; jāgaraṇa — vstávání z postele.

Překlad

Do Bhaṭṭācāryova domu dorazil krátce před východem slunce, právě když Bhaṭṭācārya vstával z postele.

Verš

‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ sphuṭa kahi’ bhaṭṭācārya jāgilā
kṛṣṇa-nāma śuni’ prabhura ānanda bāḍilā

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — pronášející jméno Kṛṣṇy; sphuṭa — zřetelně; kahi' — říkající; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; jāgilā — vstal z lůžka; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; śuni' — když slyšel; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — potěšení; bāḍilā — vzrostlo.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya při vstávání z postele zřetelně pronášel „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa.“ Pán Caitanya měl velkou radost, že ho slyší zpívat Kṛṣṇovo svaté jméno.

Verš

bāhire prabhura teṅho pāila daraśana
āste-vyaste āsi’ kaila caraṇa vandana

Synonyma

bāhire — před domem; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — on; pāila — dostal; daraśana — pohled; āste-vyaste — ve velkém spěchu; āsi' — přicházející tam; kaila — provedl; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou.

Překlad

Bhaṭṭācārya si všiml Śrī Caitanyi Mahāprabhua před domem. Přispěchal k Němu a přednesl modlitby u Jeho lotosových nohou.

Verš

vasite āsana diyā duṅheta vasilā
prasādānna khuli’ prabhu tāṅra hāte dilā

Synonyma

vasite — na sezení; āsana — rohož; diyā — poté, co nabídl; duṅheta — oba dva; vasilā — sedli si; prasāda-annaprasādam; khuli' — když rozbalil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — jeho; hāte — do ruky; dilā — dal.

Překlad

Nabídl Pánovi rohož na sezení, na kterou se oba posadili. Śrī Caitanya Mahāprabhu rozbalil prasādam a dal je Bhaṭṭācāryovi do ruky.

Verš

prasādānna pāñā bhaṭṭācāryera ānanda haila
snāna, sandhyā, danta-dhāvana yadyapi nā kaila

Synonyma

prasāda-anna — zbytky jídla; pāñā — když dostal; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; ānanda — radost; haila — byla; snāna — koupel; sandhyā — ranní povinnosti; danta-dhāvana — čištění zubů; yadyapi — přestože; — ne; kaila — dokončil.

Překlad

Bhaṭṭācārya si ještě ani neumyl ústa, nevykoupal se, ani nedokončil své ranní povinnosti, ale přesto s velkou radostí přijal prasādam Pána Jagannātha.

Verš

caitanya-prasāde manera saba jāḍya gela
ei śloka paḍi’ anna bhakṣaṇa karila

Synonyma

caitanya-prasāde — milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; manera — mysli; saba — veškerá; jāḍya — otupělost; gela — odešla; ei śloka — tyto verše; paḍi' — recitující; anna — zbytky jídla; bhakṣaṇa — jedení; karila — činil.

Překlad

Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua zmizela z mysli Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi veškerá otupělost a on poté, co přednesl následující dva verše, snědl prasādam, které dostal.

Verš

śuṣkaṁ paryuṣitaṁ vāpi
nītaṁ vā dūra-deśataḥ
prāpti-mātreṇa bhoktavyaṁ
nātra kāla-vicāraṇā

Synonyma

śuṣkam — suché; paryuṣitam — okoralé; — nebo; api — i když; nītam — přinesené; — nebo; dūra-deśataḥ — z daleké země; prāpti-mātreṇa — hned po obdržení; bhoktavyam — má být snědeno; na — ne; atra — v tomto; kāla-vicāraṇā — zvažovat čas nebo místo.

Překlad

Bhaṭṭācārya řekl: „,Pánovo mahā-prasādam se musí sníst hned, když ho člověk dostane, a to i kdyby už bylo oschlé, okoralé nebo přinesené z daleké země. Čas ani místo se nemají brát v úvahu.̀“

Verš

na deśa-niyamas tatra
na kāla-niyamas tathā
prāptam annaṁ drutaṁ śiṣṭair
bhoktavyaṁ harir abravīt

Synonyma

na — ne; deśa — ze země; niyamaḥ — omezení; tatra — v tom; na — ne; kāla — času; niyamaḥ — omezení; tathā — tak také; prāptam — obdržené; annamprasādam; drutam — co nejrychleji; śiṣṭaiḥ — kulturními lidmi; bhoktavyam — má být snědeno; hariḥ — Pán; abravīt — řekl.

Překlad

„,Kulturní člověk sní prasādam Pána Kṛṣṇy bez rozmýšlení, jakmile je obdrží. Neplatí zde žádná omezení ohledně času a místa. To je nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství.̀“

Význam

Tyto verše pocházejí z Padma Purāṇy.

Verš

dekhi’ ānandita haila mahāprabhura mana
premāviṣṭa hañā prabhu kailā āliṅgana

Synonyma

dekhi' — když to viděl; ānandita — velmi potěšená; haila — byla; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; prema-āviṣṭa — pohroužený v extázi lásky k Bohu; hañā — stávající se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; āliṅgana — objetí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl z toho, co viděl, velkou radost. V extázi lásky k Bohu Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu obejmul.

Verš

dui-jane dhari’ duṅhe karena nartana
prabhu-bhṛtya duṅhā sparśe, doṅhāra phule mana

Synonyma

dui-jane — oba dva; dhari' — objímající se; duṅhe — oba; karena — činí; nartana — tanec; prabhu-bhṛtya — pán a služebník; duṅhā — oba; sparśe — vzájemným dotýkáním se; doṅhāra — obou; phule — byla rozrušená; mana — mysl.

Překlad

Pán a služebník se navzájem objali a začali tančit. Už jen to, že se jeden druhého dotkli, je uvádělo do extatického stavu.

Verš

sveda-kampa-aśru duṅhe ānande bhāsilā
premāviṣṭa hañā prabhu kahite lāgilā

Synonyma

sveda — pocení; kampa — třes; aśru — slzy; duṅhe — oba; ānande — v transcendentální blaženosti; bhāsilā — plavali; prema-āviṣṭa — pohroužený v extázi lásky k Bohu; hañā — jsoucí; prabhu — Pán; kahite — hovořit; lāgilā — začal.

Překlad

Když tak tancovali a objímali se, na jejich tělech se objevily duchovní příznaky, jako je pocení, chvění a ronění slz, a Pán ve své extázi začal hovořit.

Verš

“āji muñi anāyāse jininu tribhuvana
āji muñi karinu vaikuṇṭha ārohaṇa

Synonyma

āji — dnes; muñi — Já; anāyāse — velmi snadno; jininu — pokořil jsem; tri-bhuvana — tři světy; āji — dnes; muñi — Já; karinu — učinil jsem; vaikuṇṭha — do duchovního světa; ārohaṇa — vystoupení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Dnes jsem bez nesnází pokořil tři světy a vstoupil jsem do duchovního světa.“

Význam

Zde je v krátkosti řečeno, co je dokonalostí člověka. Musí překonat všechny planetární soustavy hmotného vesmíru, proniknout jeho obalem a dospět do duchovního světa, známého jako Vaikuṇṭhaloka. Vaikuṇṭhaloky jsou rozmanité duchovní planety nacházející se v Pánově neosobní tělesné záři, zvané brahmajyoti. Někdo se může chtít povýšit na nějakou nebeskou planetu v hmotném světě, jako je Měsíc, Slunce nebo Venuše, ale pokud je člověk duchovně pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy, pak nechce zůstat v hmotném vesmíru, a to ani ve vyšší planetární soustavě. Raději se snaží proniknout obalem vesmíru a vstoupit do duchovního světa, kde se může usídlit na jedné z vaikuṇṭhských planet. Oddaní vedení Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se však snaží dosáhnout nejvyšší duchovní planety, známé jako Goloka Vṛndāvan, která je sídlem Pána Śrī Kṛṣṇy a Jeho věčných společníků.

Verš

āji mora pūrṇa haila sarva abhilāṣa
sārvabhaumera haila mahā-prasāde viśvāsa

Synonyma

āji — dnes; mora — Mé; pūrṇa — splněné; haila — staly se; sarva — všechny; abhilāṣa — touhy; sārvabhaumera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; haila — byla; mahā-prasāde — ve zbytky Pánova jídla; viśvāsa — víra.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Myslím, že dnes se Mi splnily všechny Mé touhy, protože vidím, jak Sārvabhauma Bhaṭṭācārya získal víru v mahā-prasādam Pána Jagannātha.“

Verš

āji tumi niṣkapaṭe hailā kṛṣṇāśraya
kṛṣṇa āji niṣkapaṭe tomā haila sadaya

Synonyma

āji — dnes; tumi — ty; niṣkapaṭe — bez pochyb; hailā — stal ses; kṛṣṇa-āśraya — pod ochranou Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āji — dnes; niṣkapaṭe — bezvýhradně; tomā — vůči tobě; haila — stal se; sa-daya — velice milostivý.

Překlad

„Ve skutečnosti jsi dnes nepochybně přijal útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou a Kṛṣṇa k tobě začal být bezvýhradně milostivý.“

Verš

āji se khaṇḍila tomāra dehādi-bandhana
āji tumi chinna kaile māyāra bandhana

Synonyma

āji — dnes; se — toto; khaṇḍila — odstranilo; tomāra — tvoje; deha-ādi-bandhana — hmotné pouto pocházející z tělesného pojetí života; āji — dnes; tumi — ty; chinna — rozsekaná na kusy; kaile — učinil jsi; māyāra — matoucí energie; bandhana — pouta.

Překlad

„Můj drahý Bhaṭṭācāryo, dnes jsi byl vysvobozen z otroctví hmoty daného tělesným pojetím života; rozsekal jsi na kusy okovy matoucí energie.“

Verš

āji kṛṣṇa-prāpti-yogya haila tomāra mana
veda-dharma laṅghi’ kaile prasāda bhakṣaṇa”

Synonyma

āji — dnes; kṛṣṇa-prāpti — pro dosažení lotosových nohou Kṛṣṇy; yogya — zralou; haila — stala se; tomāra — tvoje; mana — mysl; veda — čtyř Véd; dharma — zásady; laṅghi' — překonávající; kaile — vykonal jsi; prasāda — zbytky jídla obětovaného Kṛṣṇovi; bhakṣaṇa — jedení.

Překlad

„Dnes tvá mysl dozrála k přijetí útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy, protože jsi zbytky jídla obětovaného Pánu snědl bez ohledu na usměrňující zásady Véd.“

Verš

yeṣāṁ sa eṣa bhagavān dayayed anantaḥ
sarvātmanāśrita-pado yadi nirvyalīkam
te dustarām atitaranti ca deva-māyāṁ
naiṣāṁ mamāham iti dhīḥ śva-śṛgāla-bhakṣye

Synonyma

yeṣām — zcela odevzdaným duším; saḥ — On; eṣaḥ — tento; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; dayayet — může projevit milost; anantaḥ — neomezený; sarva-ātmanā — plně, bez výhrad; āśrita-padaḥ — těch, kdo u Pána přijali útočiště; yadi — jestliže; nirvyalīkam — bez neupřímnosti; te — ty osoby; dustarām — nepřekonatelný; atitaranti — překonají; ca — také; deva-māyām — hmotnou iluzorní energii; na — ne; eṣām — toto; mama aham — „moje“ a „já“; iti — taková; dhīḥ — inteligence; śva-śṛgāla-bhakṣye — v těle, které se stane potravou psů a šakalů.

Překlad

„,Pokud někdo bez výhrad přijme útočiště u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, pak mu neomezený, milostivý Pán prokáže svou bezpříčinnou milost, a on tak může překonat nepřekonatelný oceán nevědomosti. Ti, jejichž inteligence je pohroužená v tělesném pojetí a kdo si myslí jsem toto tělo, jsou hodni pouze toho, aby se stali potravou psů a šakalů. Takovým lidem Nejvyšší Pán svou milost nikdy neudílí.̀“

Význam

Nejvyšší Pán nikdy neudílí svá požehnání těm, kdo pevně setrvávají na úrovni tělesného pojetí života. V Bhagavad-gītě (18.66) Kṛṣṇa jasně říká:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se jen Mně. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.“

Verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.7.42), který Śrī Caitanya Mahāprabhu cituje, vysvětluje význam tohoto výroku Śrī Kṛṣṇy. Kṛṣṇa udělil Arjunovi svou bezpříčinnou milost jen proto, aby ho zbavil tělesného pojetí života. K tomu došlo na samém začátku druhé kapitoly Bhagavad-gīty (2.13), kde Kṛṣṇa říká: dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā. V tomto těle je jeho vlastník, a nikdo by neměl tělo považovat za vlastní já. To je první pokyn, který by si měl oddaný osvojit. Dokud člověk setrvává na úrovni tělesného pojetí života, nemůže realizovat svoji skutečnou totožnost a zaměstnat se láskyplnou oddanou službou Pánu. Dokud není na transcendentální úrovni, nemůže očekávat Pánovu bezpříčinnou milost a nemůže překonat rozlehlý oceán hmotné nevědomosti. To Pán Kṛṣṇa potvrzuje v Bhagavad-gītě (7.14): mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te. Bez odevzdání se lotosovým nohám Kṛṣṇy nemůže nikdo očekávat vysvobození ze spárů māyi, matoucí energie. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.2.32) jsou māyāvādští sannyāsī, kteří si o sobě falešně myslí, že jsou vysvobození ze spárů māyi, označeni jako vimukta-māninaḥ. Ve skutečnosti osvobození nejsou, ale myslí si, že jsou a že se stali samotným Nārāyaṇem. I když zdánlivě zrealizovali, že nejsou toto hmotné tělo, ale duše, zanedbávají povinnost duše, kterou je sloužit Nejvyšší Duši. Jejich inteligence proto není posvěcená. Dokud není inteligence posvěcená, nelze ji použít k pochopení oddané služby. Oddaná služba začíná, když jsou inteligence, mysl a ego zcela očištěné. Māyāvādští sannyāsī svoji inteligenci, mysl a ego neočišťují, a tak nemohou sloužit Pánu nebo očekávat Pánovu bezpříčinnou milost. I když se díky své přísné askezi dostanou na vysokou úroveň, prodlévají stále v hmotném světě bez požehnání lotosových nohou Pána. Někdy dokonce dospějí až do záře Brahmanu, ale protože jejich mysl není zcela očištěná, musejí se vrátit do hmotné existence.

Karmī jsou zcela pohroužení v tělesném pojetí života a jñānī, i když teoreticky chápou, že nejsou tělo, také nevědí nic o lotosových nohách Pána, protože příliš zdůrazňují neosobní pojetí. Karmī ani jñānī proto nejsou způsobilí obdržet Pánovu milost a stát se oddanými. Narottama dāsa Ṭhākura říká: karma-kāṇḍa jñāna-kāṇḍa, kevala viṣera bhāṇḍa – ti, kdo přijali proces karma-kāṇḍy (plodonosných činností) nebo jñāna-kāṇḍy (spekulací o transcendentální vědě), jedí z nádob otrávených jedem. Život za životem jsou odsouzeni k pobytu v hmotném světě, dokud se neodevzdají lotosovým nohám Kṛṣṇy. To je potvrzeno ve Śrīmad Bhagavad-gītě (7.19):

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā su-durlabhaḥ

„Ten, kdo je po mnoha zrozeních a smrtích skutečně obdařen poznáním, se Mi odevzdá, neboť ví, že jsem příčinou všech příčin a vším, co existuje. Taková velká duše je nesmírně vzácná.“

Verš

eta kahi’ mahāprabhu āilā nija-sthāne
sei haite bhaṭṭācāryera khaṇḍila abhimāne

Synonyma

eta kahi' — když to dořekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — vrátil se; nija-sthāne — do svého sídla; sei haite — od té doby; bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; khaṇḍila — byla rozdrcená; abhimāne — falešná pýcha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se po tomto rozhovoru vrátil do svého sídla. Od toho dne byl Bhaṭṭācārya osvobozený, protože byla rozdrcena jeho falešná pýcha.

Verš

caitanya-caraṇa vine nāhi jāne āna
bhakti vinu śāstrera āra nā kare vyākhyāna

Synonyma

caitanya-caraṇa — lotosové nohy Pána Caitanyi; vine — vyjma; nāhi — ne; jāne — zná; āna — cokoliv jiného; bhakti — oddané služby; vinu — vyjma; śāstrera — písem; āra — jakýkoliv jiný; — ne; kare — činí; vyākhyāna — výklad.

Překlad

Od toho dne Sārvabhauma Bhaṭṭācārya neznal nic jiného než lotosové nohy Pána Caitanyi Mahāprabhua a zjevená písma nedokázal vysvětlovat jinak než v souladu s oddanou službou.

Verš

gopīnāthācārya tāṅra vaiṣṇavatā dekhiyā
‘hari’ ‘hari’ bali’ nāce hāte tāli diyā

Synonyma

gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya, švagr Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; tāṅra — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; vaiṣṇavatā — pevnou víru ve vaiṣṇavismus; dekhiyā — když vidí; hari hari — svaté jméno Pána; bali' — říkající; nāce — tančí; hāte tāli diyā — tleskající.

Překlad

Když Gopīnātha Ācārya, švagr Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, viděl, že Bhaṭṭācārya získal pevnou víru ve vaiṣṇavské učení, začal tančit, tleskat a volat „Hari! Hari!“

Verš

āra dina bhaṭṭācārya āilā darśane
jagannātha nā dekhi’ āilā prabhu-sthāne

Synonyma

āra dina — dalšího dne; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āilā — šel; darśane — zhlédnout Pána Jagannātha; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhi' — aniž by viděl; āilā — šel; prabhu-sthāne — za Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Dalšího dne šel Bhaṭṭācārya do chrámu Pána Jagannātha, ale ještě předtím šel navštívit Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

daṇḍavat kari’ kaila bahu-vidha stuti
dainya kari’ kahe nija pūrva-durmati

Synonyma

daṇḍavat kari' — poté, co se poklonil celým tělem na zem; kaila — přednesl; bahu-vidha — různé druhy; stuti — modliteb; dainya kari' — s velkou pokorou; kahe — popisuje; nija — svoji; pūrva-durmati — dřívější špatnou povahu.

Překlad

Bhaṭṭācārya padl před Pánem Caitanyou Mahāprabhuem na zem, aby Mu vzdal úctu. Poté, co přednesl různé modlitby, hovořil s velkou pokorou o své dřívější špatné povaze.

Verš

bhakti-sādhana-śreṣṭha śunite haila mana
prabhu upadeśa kaila nāma-saṅkīrtana

Synonyma

bhakti-sādhana — ve vykonávání oddané služby; śreṣṭha — to nejdůležitější; śunite — slyšet; haila — byla; mana — mysl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; upadeśa — pokyn; kaila — udělil; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána.

Překlad

Potom se Bhaṭṭācārya Caitanyi Mahāprabhua zeptal: „Co je nejdůležitější činností oddané služby?“ Pán odpověděl, že nejdůležitější je zpívat svaté jméno Pána.

Význam

V oddané službě se vykonává devět druhů činností. Ty jsou vyjmenovány v následujícím verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.23):

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

Naslouchání o slávě Pána, opěvování, vzpomínání, sloužení lotosovým nohám Pána, uctívání v chrámu, pronášení modliteb, stát se Pánovým služebníkem, být Pánovým přítelem a sarvātma-nivedana, plné odevzdání se u Pánových lotosových nohou, je devět způsobů oddané služby. V Nektaru oddanosti jsou rozvedeny na šedesát čtyři prvků. Když se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Pána zeptal, který z nich je nejdůležitější, Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě odpověděl, že nejdůležitější je zpívání svatých jmen Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Potom na potvrzení svého výroku citoval následující verš z Bṛhan-nāradīya Purāṇy (38.126).

Verš

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

Synonyma

hareḥ nāma — svaté jméno Pána Hariho; hareḥ nāma — svaté jméno Pána Hariho; hareḥ nāma — svaté jméno Pána Hariho; eva — zajisté; kevalam — jedině; kalau — v tomto věku Kali; na asti — není; eva — zajisté; na asti — není; eva — zajisté; na asti — není; eva — zajisté; gatiḥ — prostředek; anyathā — jiný.

Překlad

„,Jediným způsobem osvobození v tomto věku hádek a pokrytectví je zpívání svatých jmen Pána. Není jiná cesta. Není jiná cesta. Není jiná cesta.̀“

Význam

Lidé tohoto věku jsou velmi pokleslí, a proto mohou jednoduše zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Tak se mohou zbavit tělesného pojetí života a být způsobilí k vykonávání oddané služby Pánu. Nikdo se nemůže zaměstnat oddanou službou Pánu, dokud není zcela očištěný. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od dualit iluze a s odhodláním Mi slouží.“ Někdy se lidé diví, když vidí, jak se mladí muži a ženy s takovou vážností připojují k tomuto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Jelikož se vzdali hříšných činností – nedovoleného sexu, jedení masa, požívání omamných látek a hazardování – a přísně následují pokyny duchovního mistra, jsou zbaveni veškerých nečistot. Tak se mohou naplno zaměstnat oddanou službou Pánu.

V tomto věku Kali je hari-kīrtana velmi důležitou činností. Jak důležité je zpívat svaté jméno Pána, vysvětlují následující verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (12.3.51–52):

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet
kṛte yad dhyāyato viṣṇuṁtretāyāṁ yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyāṁ
kalau tad dhari-kīrtanāt

„V tomto věku Kali, který je oceánem chyb, je nejdůležitější to, že pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry se lze zbavit veškerého znečištění a nabýt způsobilosti ke vstupu do království Boha. Seberealizace, které bylo možné ve věku Satya dosáhnout meditací, ve věku Tretā prováděním různých obětí a ve věku Dvāpara uctíváním Pána Kṛṣṇy, lze v tomto věku Kali dosáhnout jednoduše zpíváním svatých jmen, Hare Kṛṣṇa.“

Verš

ei ślokera artha śunāila kariyā vistāra
śuni’ bhaṭṭācārya-mane haila camatkāra

Synonyma

ei ślokera — tohoto verše; artha — význam; śunāila — nechal vyslechnout; kariyā — činící; vistāra — obšírný popis; śuni' — když uslyšel; bhaṭṭācārya — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; mane — v mysli; haila — byl; camatkāra — údiv.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlil verš harer nāma z Bṛhan-nāradīya Purāṇy tak obšírně, že Sārvabhauma Bhaṭṭācārya po vyslechnutí Jeho výkladu nevycházel z údivu.

Verš

gopīnāthācārya bale, — ‘āmi pūrve ye kahila
śuna, bhaṭṭācārya, tomāra sei ta’ ha-ila’

Synonyma

gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; bale — říká; āmi — já; pūrve — předtím; ye — co; kahila — řekl jsem; śuna — slyš; bhaṭṭācārya — můj drahý Bhaṭṭācāryo; tomāra — tvoje; sei — to; ta' — opravdu; ha-ila — stalo se.

Překlad

Gopīnātha Ācārya Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi připomněl: „Nyní se stalo to, co jsem ti předpověděl, můj drahý Bhaṭṭācāryo.“

Význam

Gopīnātha Ācārya dříve Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi řekl, že transcendentálnímu procesu oddané služby porozumí tehdy, až dostane Pánovo požehnání. Tato předpověď se nyní splnila. Bhaṭṭācārya byl obrácen na vaiṣṇavismus a jeho zásady nyní následoval sám od sebe, aniž by ho k tomu někdo musel nutit. V Bhagavad-gītě (2.40) je proto řečeno: sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt – „Pouhým vykonáním nepatrné oddané služby může člověk uniknout tomu největšímu nebezpečí.“ Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se nacházel v tom největším nebezpečí, protože se přikláněl k māyāvādské filosofii. Nějakým způsobem však přišel do styku s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a stal se dokonalým oddaným, což ho zachránilo před velkým impersonalistickým poklesnutím.

Verš

bhaṭṭācārya kahe tāṅre kari’ namaskāre
tomāra sambandhe prabhu kṛpā kaila more

Synonyma

bhaṭṭācārya kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl; tāṅre — Gopīnāthovi Ācāryovi; kari' — když složil; namaskāre — poklony; tomāra sambandhe — díky vztahu s tebou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā — milost; kaila — prokázal; more — mi.

Překlad

Bhaṭṭācārya se Gopīnāthovi Ācāryovi poklonil a řekl: „Pán mi prokázal svoji milost díky tvé milosti, protože jsem tvůj příbuzný a ty jsi oddaný.“

Verš

tumi — mahābhāgavata, āmi — tarka-andhe
prabhu kṛpā kaila more tomāra sambandhe

Synonyma

tumi — ty; mahā-bhāgavata — prvotřídní oddaný; āmi — já; tarka-andhe — v temnotě logických argumentů; prabhu — Pán; kṛpā — milost; kaila — prokázal; more — mně; tomāra — tvému; sambandhe — díky vztahu.

Překlad

„Jsi prvotřídní oddaný, ale já žiji v temnotě logických argumentů. Pán mi udělil požehnání jen proto, že ty s Ním máš vztah.“

Verš

vinaya śuni’ tuṣṭye prabhu kaila āliṅgana
kahila, — yāñā karaha īśvara daraśana

Synonyma

vinaya śuni' — když slyšel, jak je Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokorný; tuṣṭye — spokojeně; prabhu — Pán; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; kahila — řekl; yāñā — jdi a; karaha — učiň; īśvara daraśana — návštěvu chrámu Pána Jagannātha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl z tohoto Bhaṭṭācāryova pokorného výroku velkou radost. Obejmul ho a řekl: „Nyní se jdi do chrámu podívat na Pána Jagannātha.“

Verš

jagadānanda dāmodara, — dui saṅge lañā
ghare āila bhaṭṭācārya jagannātha dekhiyā

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda; dāmodara — Dāmodara; dui — dvě osoby; saṅge — s sebou; lañā — beroucí; ghare — do svého domu; āila — vrátil se; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhiyā — poté, co viděl v chrámu.

Překlad

Po návštěvě chrámu Pána Jagannātha se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya vrátil domů s Jagadānandou a Dāmodarem.

Verš

uttama uttama prasāda bahuta ānilā
nija-vipra-hāte dui janā saṅge dilā

Synonyma

uttama uttama — prvotřídní; prasāda — zbytky jídla obětovaného Jagannāthovi; bahuta — ve velkém množství; ānilā — přinesl; nija-vipra — svého vlastního brāhmaṇského služebníka; hāte — do rukou; dui — dvě; janā — osoby; saṅge — spolu s; dilā — dal.

Překlad

Bhaṭṭācārya přinesl velké množství prvotřídního jídla požehnaného Pánem Jagannāthem a svěřil je svému brāhmanskému služebníkovi, Jagadānandovi a Dāmodarovi.

Verš

nija kṛta dui śloka likhiyā tāla-pāte
‘prabhuke diha’ bali’ dila jagadānanda-hāte

Synonyma

nija — jím; kṛta — složené; dui — dva; śloka — verše; likhiyā — poté, co napsal; tāla-pāte — na palmový list; prabhuke diha — dej to Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bali' — to říkající; dila — dal ho; jagadānanda-hāte — do rukou Jagadānandovi.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya potom složil dva verše a napsal je na palmový list. Ten dal Jagadānandovi Prabhuovi a požádal ho o předání Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

prabhu-sthāne āilā duṅhe prasāda-patrī lañā
mukunda datta patrī nila tāra hāte pāñā

Synonyma

prabhu-sthāne — na místo, kde bydlel Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — vrátili se; duṅhe — Jagadānanda a Dāmodara; prasāda — zbytky jídla; patrī — palmový list; lañā — beroucí; mukunda datta — Mukunda Datta; patrī — palmový list; nila — vzal; tāra — od Jagadānandy; hāte — do ruky; pāñā — přijímající.

Překlad

Jagadānanda a Dāmodara se pak vrátili za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a donesli Mu jak prasādam, tak palmový list s napsanými verši. Než však mohl Jagadānanda list předat Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, Mukunda Datta mu ho vzal z rukou.

Verš

dui śloka bāhira-bhite likhiyā rākhila
tabe jagadānanda patrī prabhuke lañā dila

Synonyma

dui — dva; śloka — verše; bāhira — venku; bhite — na zeď; likhiyā — opisující; rākhila — zachoval; tabe — potom; jagadānanda — Jagadānanda Prabhu; patrī — palmový list; prabhuke — Pánu; lañā — beroucí; dila — předal.

Překlad

Mukunda Datta oba verše opsal venku na zeď a potom si Jagadānanda vzal list zpátky a předal ho Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

prabhu śloka paḍi’ patra chiṇḍiyā phelila
bhittye dekhi’ bhakta saba śloka kaṇṭhe kaila

Synonyma

prabhu — Pán; śloka — verše; paḍi' — když přečetl; patra — palmový list; chiṇḍiyā — roztrhal na kusy; phelila — zahodil; bhittye — na venkovní zdi; dekhi' — když viděli; bhakta — oddaní; saba — všichni; śloka — verše; kaṇṭhe — v hrdle; kaila — uchovali.

Překlad

Jakmile si Pán Caitanya Mahāprabhu ty dva verše přečetl, okamžitě palmový list roztrhal. Všichni oddaní však tyto verše četli venku na zdi, a tak si je uchovali v srdci. Verše znějí takto:

Verš

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye

Synonyma

vairāgya — odpoutanost od všeho, co nepomáhá rozvíjet vědomí Kṛṣṇy; vidyā — poznání; nija — vlastní; bhakti-yoga — oddanou službu; śikṣā-artham — učit; ekaḥ — sám; puruṣaḥ — Nejvyšší Osoba; purāṇaḥ — velmi starý nebo věčný; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua; śarīra-dhārī — přijímající tělo; kṛpā-ambudhiḥ — oceán transcendentální milosti; yaḥ — kdo; tam — Jemu; aham — já; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

„Přijímám útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇy, který sestoupil v podobě Pána Caitanyi Mahāprabhua, aby nás učil skutečnému poznání, oddané službě Jemu a odpoutanosti od všeho, co není příznivé pro vědomí Kṛṣṇy. Sestoupil proto, že je oceánem transcendentální milosti. Odevzdávám se Jeho lotosovým nohám.“

Význam

Tento a následující verš jsou zahrnuty v Caitanya-candrodaya-nāṭace (6.74–75) od Śrī Kavi-karṇapūry.

Verš

kālān naṣṭaṁ bhakti-yogaṁ nijaṁ yaḥ
prāduṣkartuṁ kṛṣṇa-caitanya-nāmā
āvirbhūtas tasya pādāravinde
gāḍhaṁ gāḍhaṁ līyatāṁ citta-bhṛṅgaḥ

Synonyma

kālāt — kvůli zneužití hmotných prostředků a připoutanosti k plodonosným činnostem či spekulativnímu poznání během času; naṣṭam — zničenou; bhakti-yogam — vědu o oddané službě; nijam — kterou lze prokazovat pouze Jemu; yaḥ — ten, kdo; prāduṣkartum — obnovit; kṛṣṇa-caitanya-nāmā — jménem Pán Kṛṣṇa Śrī Caitanya Mahāprabhu; āvirbhūtaḥ — který se zjevil; tasya — Jeho; pāda-aravinde — v lotosových nohách; gāḍham gāḍham — velice hluboce; līyatām — nechť je ponořené; citta-bhṛṅgaḥ — moje vědomí, jako včela.

Překlad

„Nechť mé vědomí podobné včele vyhledá útočiště u lotosových nohou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který se nyní zjevil jako Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Sestoupil, aby učil dávnému umění oddané služby Jemu, jež bylo vlivem času téměř ztraceno.“

Význam

V Bhagavad-gītě (4.7) Pán Kṛṣṇa říká:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham

„Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, tehdy osobně sestupuji, ó potomku Bharaty.“

To platí i pro zjevení Caitanyi Mahāprabhua. Śrī Caitanya Mahāprabhu se v tomto světě zjevil jako skrytá inkarnace Kṛṣṇy, ale Jeho zjevení je potvrzené ve Śrīmad-Bhāgavatamu, Mahābhāratě a dalších védských písmech. Zjevil se, aby učil pokleslé duše v tomto hmotném světě, protože v současném věku Kali téměř každý tíhne k plodonosným činnostem, obřadům a k mentální spekulaci. Z toho důvodu bylo třeba obnovit systém oddané služby. Samotný Pán osobně sestoupil v podobě oddaného, aby mohlo pokleslé lidstvo využít Jeho příkladu.

V závěru Bhagavad-gīty Pán Kṛṣṇa doporučil úplně se Mu odevzdat, za což svému oddanému slibuje veškerou ochranu. Lidé jsou však naneštěstí tak pokleslí, že pokyny Pána Kṛṣṇy nejsou schopni přijmout. Kṛṣṇa se proto vrátil se stejnou misí, ale vykonal ji jinak. Jako Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nám nařídil odevzdat se Jemu, ale jako Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu nás učil, jak se odevzdat Kṛṣṇovi. Proto Ho Gosvāmī opěvují: namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāye te. Pán Śrī Kṛṣṇa je zajisté Osobnost Božství, ale není tak velkodušný jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Pán Kṛṣṇa jednoduše nařídil, abychom se stali Jeho oddanými (man-manā bhava mad-bhaktaḥ), ale Śrī Caitanya Mahāprabhu proces oddané služby názorně učil. Chce-li se někdo stát oddaným Kṛṣṇy, musí nejdříve přijmout útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a následovat příklad Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi a dalších vznešených oddaných.

Verš

ei dui śloka — bhakta-kaṇṭhe ratna-hāra
sārvabhaumera kīrti ghoṣe ḍhakkā-vādyākāra

Synonyma

ei dui śloka — tyto dva verše; bhakta-kaṇṭhe — na krcích oddaných; ratna-hāra — perlové náhrdelníky; sārvabhaumera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; kīrti — pověst; ghoṣe — prohlašují; ḍhakkā — bubnu; vādya — zvuku; ākāra — v podobě.

Překlad

Tyto dva verše od Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi budou navždy zvučně jako buben hlásat jeho jméno a slávu, protože se staly perlovými náhrdelníky okolo krků všech oddaných.

Verš

sārvabhauma hailā prabhura bhakta ekatāna
mahāprabhura sevā-vinā nāhi jāne āna

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; hailā — stal se; prabhura — Pána; bhakta — oddaným; ekatāna — bez odchylky; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sevā — službu; vinā — vyjma; nāhi — nic; jāne — zná; āna — něco jiného.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya se skutečně stal ryzím oddaným Caitanyi Mahāprabhua a neznal nic než službu Pánu.

Verš

‘śrī-kṛṣṇa-caitanya śacī-sūta guṇa-dhāma’
ei dhyāna, ei japa, laya ei nāma

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu; śacī-sūta — syn matky Śacī; guṇa-dhāma — studnice všech dobrých vlastností; ei — tuto; dhyāna — meditaci; ei — toto; japa — zpívání; laya — bere; ei — toto; nāma — svaté jméno.

Překlad

Bhaṭṭācārya stále zpíval svaté jméno Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, syna matky Śacī a studnicí všech dobrých vlastností. Zpívání svatých jmen se stalo jeho meditací.

Verš

eka-dina sārvabhauma prabhu-āge āilā
namaskāra kari’ śloka paḍite lāgilā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; sārvabhauma — Sārvabhauma; prabhu-āge — před Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āilā — přišel; namaskāra kari' — poté, co se poklonil; śloka — verš; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

Jednoho dne Sārvabhauma Bhaṭṭācārya přišel za Caitanyou Mahāprabhuem, poklonil se a začal recitovat jeden verš.

Verš

bhāgavatera ‘brahma-stave’ra śloka paḍilā
śloka-śeṣe dui akṣara-pāṭha phirāilā

Synonyma

bhāgavatera — ze Śrīmad-Bhāgavatamu; brahma-stavera — z modliteb Śrī Brahmy; śloka — verš; paḍilā — recitoval; śloka-śeṣe — na konci toho verše; dui akṣara — dvou slabik; pāṭha — znění; phirāilā — změnil.

Překlad

Recitoval jednu z modliteb Pána Brahmy ze Śrīmad-Bhāgavatamu, ale dvě slabiky na konci verše změnil.

Verš

tat te ’nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo bhakti-pade sa dāya-bhāk

Synonyma

tat — proto; te — Tvůj; anukampām — soucit; su-samīkṣamāṇaḥ — doufající v; bhuñjānaḥ — snášející; eva — jistě; ātma-kṛtam — jím vykonaných; vipākam — výsledky činů; hṛt — srdcem; vāk — slovy; vapurbhiḥ — a tělem; vidadhan — skládající; namaḥ — poklony; te — Tobě; jīveta — může žít; yaḥ — každý, kdo; bhakti-pade — v oddané službě; saḥ — on; dāya-bhāk — pravý uchazeč.

Překlad

Bhaṭṭācārya recitoval: „Ten, kdo s nadějí ve Tvůj soucit snáší vše nepříznivé, co ho potká kvůli karmě za jeho dřívější jednání, vždy Ti oddaně slouží svou myslí, slovy a tělem a neustále se Ti klaní, je jistě vhodným uchazečem o postavení Tvého čistého oddaného.“

Význam

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya při recitaci tohoto verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.8) vyměnil původně použité slovo mukti-pade za bhakti-pade. Mukti znamená osvobození a splynutí s neosobní září Brahmanu. Bhakti znamená transcendentálně sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhaṭṭācārya rozvinul čistou oddanou službu, a tak se mu slovo mukti-pade, poukazující na Pánův neosobní rys, nelíbilo. Nicméně nebyl oprávněný měnit slova Śrīmad-Bhāgavatamu, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětlí. I když Bhaṭṭācārya slovo změnil ve své extázi oddanosti, Śrī Caitanya Mahāprabhu to neschválil.

Verš

prabhu kahe, ‘mukti-pade’ — ihā pāṭha haya
‘bhakti-pade’ kene paḍa, ki tomāra āśaya

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; mukti-pade — slovo mukti-pade; ihā — toto; pāṭha — znění; haya — je; bhakti-pade — slovo bhakti-pade; kene — proč; paḍa — čteš; ki — jaký; tomāra — tvůj; āśaya — záměr.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě poznamenal: „Správně je v tom verši slovo ,mukti-padè, ale tys ho změnil na ,bhakti-padè. Co tím zamýšlíš?“

Verš

bhaṭṭācārya kahe, — ‘bhakti’-sama nahe mukti-phala
bhagavad-bhakti-vimukhera haya daṇḍa kevala

Synonyma

bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahe — řekl; bhakti — oddané službě; sama — rovná se; nahe — ne; mukti — osvobození; phala — výsledek; bhagavat-bhakti — oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství; vimukhera — toho, kdo odmítá; haya — je to; daṇḍa — trest; kevala — pouze.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odvětil: „Probuzení čisté lásky k Bohu, které je výsledkem oddané služby, dalece předčí vysvobození z hmotných pout. Splynutí s Brahmanem je druhem trestu pro ty, kdo oddanou službu odmítají.“

Význam

V Brahmāṇḍa Purāṇě je řečeno:

siddha-lokas tu tamasaḥ
pāre yatra vasanti hi
siddhā brahma-sukhe magnā
daityāś ca hariṇā hatāḥ

„V Siddhaloce (Brahmaloce) žijí dva druhy živých bytostí – ti, kdo byli ve svém minulém životě jako démoni zabiti Nejvyšší Osobností Božství, a ti, kdo si chtějí užívat Pánovy neosobní záře.“ Slovo tamasaḥ znamená „obaly vesmíru“. Vesmír je obalený vrstvami hmotných prvků a za nimi se nachází neosobní záře Brahmanu. Je-li někomu určeno zůstat v Pánově neosobní záři, přichází o možnost sloužit Osobnosti Božství. Oddaní proto považují pobyt v neosobní záři Brahmanu za určitý druh trestu. Oddaní někdy pomýšlejí na splynutí se září Brahmanu a jsou následně povýšeni do Siddhaloky. To je ve skutečnosti trest za jejich neosobní uvažování. V následujících verších Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokračuje s vysvětlováním rozdílu mezi mukti-pada a bhakti-pada.

Verš

kṛṣṇera vigraha yei satya nāhi māne
yei nindā-yuddhādika kare tāṅra sane
sei duira daṇḍa haya — ‘brahma-sāyujya-mukti’
tāra mukti phala nahe, yei kare bhakti

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vigraha — transcendentální podobu; yei — každý, kdo; satya — jako pravdu; nāhi — ne; māne — uznává; yei — každý, kdo; nindā — pomlouvání; yuddha-ādika — bojování a tak dále; kare — činí; tāṅra sane — s Ním, Śrī Kṛṣṇou; sei — těchto; duira — dvou; daṇḍa haya — je potrestání; brahma-sāyujya-mukti — splynutím se září Brahmanu; tāra — jeho; mukti — takové osvobození; phala — výsledek; nahe — ne; yei — kdo; kare — vykonává; bhakti — oddanou službu.

Překlad

Bhaṭṭācārya pokračoval: „Splynutím se září Brahmanu jsou potrestáni impersonalisté, protože neuznávají transcendentální podobu Śrī Kṛṣṇy, a démoni, kteří Pána neustále pomlouvají a bojují s Ním. To se však tomu, kdo je zapojený do oddané služby Pánu, nemůže stát.“

Verš

yadyapi se mukti haya pañca-parakāra
sālokya-sāmīpya-sārūpya-sārṣṭi-sāyujya āra

Synonyma

yadyapi — třebaže; se — toto; mukti — osvobození; haya — je; pañca-parakāra — pěti druhů; sālokya — s názvem sālokya; sāmīpya — s názvem sāmīpya; sārūpya — s názvem sārūpya; sārṣṭi — s názvem sārṣṭi; sāyujya — s názvem sāyujya; āra — a.

Překlad

„Existuje pět druhů osvobození: sālokya, sāmīpya, sārūpya, sārṣṭi a sāyujya.“

Význam

Sālokya znamená dostat se po vysvobození z hmotné existence na planetu, kde sídlí Nejvyšší Osobnost Božství, sāmīpya znamená stát se společníkem Nejvyšší Osobnosti Božství, sārūpya znamená získat stejnou čtyřrukou podobu, jako má Pán, sārṣṭi znamená mít stejné bohatství jako Pán a sāyujya znamená splynout s Pánovou září, Brahmanem. To je pět druhů osvobození.

Verš

‘sālokyādi’ cāri yadi haya sevā-dvāra
tabu kadācit bhakta kare aṅgīkāra

Synonyma

sālokya-ādi — počínaje osvobozením sālokya; cāri — čtyři druhy osvobození; yadi — jestliže; haya — jsou; sevā-dvāra — způsob, jak sloužit Pánu; tabu — přesto; kadācit — příležitostně; bhakta — čistý oddaný; kare — činí; aṅgīkāra — přijetí.

Překlad

„Je-li možnost sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, čistý oddaný někdy přijme osvobození sālokya, sārūpya, sāmīpya nebo sārṣṭi, ale nikdy ne sāyujya.“

Verš

‘sāyujya’ śunite bhaktera haya ghṛṇā-bhaya
naraka vāñchaye, tabu sāyujya nā laya

Synonyma

sāyujya — osvobození splynutím se září; śunite — ani slyšet; bhaktera — oddaného; haya — je; ghṛṇā — nenávist; bhaya — strach; naraka — pekelné podmínky; vāñchaye — touží; tabu — přesto; sāyujya — splynutí s Pánovou září; laya — nikdy nepřijme.

Překlad

„Čistý oddaný nechce o sāyujya-mukti ani slyšet; probouzí v něm strach a nenávist. Čistý oddaný by šel raději do pekla, než aby splynul s Pánovou září.“

Význam

Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī zpíval: kaivalyaṁ narakāyate. Představa impersonalistů, že splynou s Pánovou září, je stejná jako peklo. Z těchto pěti druhů osvobození tedy první čtyři (sālokya, sāmīpya, sārūpya a sārṣṭi) nejsou nežádoucí, protože skýtají možnosti pro službu Pánu. Čistý oddaný Pána Kṛṣṇy však odmítá dokonce i tyto druhy osvobození, protože chce život za životem pouze sloužit Kṛṣṇovi. Nezajímá se příliš o ukončení koloběhu rození, protože si přeje pouze službu Pánu, i kdyby to mělo být v pekelných podmínkách. Sāyujya-mukti, splynutí s Pánovou září, tudíž čistý oddaný nenávidí a má z něho strach. Toto splynutí je výsledkem nějakého přestupku proti transcendentální láskyplné službě Pánu, a pro čistého oddaného proto vůbec není žádoucí.

Verš

brahme, īśvare sāyujya dui ta’ prakāra
brahma-sāyujya haite īśvara-sāyujya dhikkāra

Synonyma

brahme — se září Brahmanu; īśvare — s tělem Pána; sāyujya — splynutí; dui — dva; ta' — opravdu; prakāra — druhy; brahma-sāyujya — splynutí se září Brahmanu; haite — než; īśvara-sāyujya — splynutí s tělem Pána; dhikkāra — odpornější.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pokračoval: „Existují dva druhy sāyujya-mukti: splynutí se září Brahmanu a splynutí s tělem Pána. Splynutí s Pánovým tělem je ještě odpornější než splynutí s Jeho září.“

Význam

Māyāvādští vedāntisté míní, že největším úspěchem živé bytosti je splynout s neosobním Brahmanem. Neosobní Brahman neboli tělesná záře Nejvyššího Pána je známá jako Brahmaloka či Siddhaloka. Podle Brahma-saṁhity (5.40): yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi, mají hmotné vesmíry původ v záři vycházející z těla Nejvyšší Osobnosti Božství. Yogī následující Patañjaliho zásady sice Absolutní Pravdě přiznávají osobní povahu, ale chtějí splynout s transcendentálním tělem Nejvyššího Pána. Taková je jejich touha. Nejvyšší Pán je největší autoritou, a tak může snadno umožnit mnoha miliónům živých bytostí, aby splynuly s Jeho tělem. Původem všeho je Nejvyšší Osobnost Božství, Bhagavān, a záře Jeho těla se nazývá brahmajyoti, Brahmaloka nebo Siddhaloka. Brahmaloka neboli Siddhaloka je tedy místem, kde je shromážděno mnoho živých bytostí, nedílných částí Nejvyššího Pána, které jsou jako jiskry. Tyto živé bytosti si nechtějí uchovat svoji osobní existenci, a proto jim je dovoleno zůstat pohromadě v Brahmaloce, tak jako mnoho atomických částeček světla vycházejícího ze slunce.

Slovo siddha je velmi důležité. Siddha je ten, kdo zrealizoval záři Brahmanu a kdo má úplné poznání o tom, že živá bytost není hmotný atom, ale duchovní jiskra. Tento druh pochopení je v Bhagavad-gītě popsán jako brahma-bhūta. V podmíněném stavu je živá bytost známá jako jīva-bhūta neboli „živá síla v hmotě“. Živé bytosti, které jsou brahma-bhūta, mohou zůstat v Brahmaloce neboli Siddhaloce, ale někdy bohužel znovu padají do hmotného světa, protože nejsou činné v oddané službě. To potvrzuje verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu začínající slovy ye 'nye 'ravindākṣa. (Bhāg. 10.2.32) Tyto napůl osvobozené duše falešně prohlašují, že jsou osvobozené, ale skutečnost je taková, že dokud se živá bytost nezapojí do oddané služby Pánu, je stále znečištěná hmotou. Proto jsou tyto živé bytosti popsány jako vimukta-māninaḥ, což znamená, že se mylně považují za osvobozené, i když jejich inteligence není zcela očištěná. Podstupují sice přísnou askezi, aby se povýšily na úroveň Siddhaloky, ale tam nemohou zůstat natrvalo, protože jim schází ānanda (blaženost). I když dosáhnou stavu brahma-bhūta a prostřednictvím Jeho záře realizují Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, stejně poklesnou, jelikož opomíjejí službu Pánu a své nepatrné poznání o Nejvyšší Osobnosti Božství nevyužívají správně. Jelikož nedosáhnou ānandy, vracejí se do tohoto hmotného světa, aby si užívaly tady. To je pro osvobozenou duši nepochybně poklesnutí. Bhaktové toto poklesnutí považují za pád do pekla.

Následovníci Patañjaliho jógového systému chtějí ve skutečnosti splynout s tělem Nejvyšší Osobnosti Božství, což znamená, že nechtějí sloužit Pánu, přestože o Něm mají poznání. Jejich postavení je tedy ještě odpornější než postavení těch, kdo chtějí splynout s Pánovou září. Tito yogī meditují o Pánově čtyřruké podobě Viṣṇua, aby mohli splynout s Jeho tělem. Patañjaliho systém popisuje Pánovu podobu slovy kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ – „Nejvyšší Osobnost Božství je osoba, která se neúčastní tohoto bídného hmotného života.“ Tito yogī v jedné ze svých manter uznávají věčnost Nejvyšší Osoby: sa pūrveṣām api guruḥ kālānavacchedāt – „Tato osoba je vždy svrchovaná a není ovlivněná časem.“ Následovníci Patañjaliho systému tedy uznávají věčnost Nejvyšší Osobnosti Božství, ale říkají: puruṣārtha-śūnyānāṁ pratiprasavaḥ kaivalyaṁ svarūpa-pratiṣṭhā vā citi-śaktir iti. Věří, že na úrovni dokonalosti pojetí puruṣi zmizí. Citi-śaktir iti. Věří, že po dosažení dokonalosti nelze zůstat osobou. Tento jógový systém je tudíž odporný, protože jeho konečné pojetí je neosobní. Na začátku tito yogī Nejvyšší Osobnost Božství uznávají, ale nakonec se tohoto pojetí vzdají, aby se stali neosobními. Jsou to velcí nešťastníci, protože už znají osobní pojetí Absolutní Pravdy, ale neprokazují Pánu oddanou službu, a tak poklesnou zpátky do hmotného světa. To potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (10.2.32), jak už bylo zmíněno výše: āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ. Jelikož opomíjejí lotosové nohy Pána, poklesnou tito yogī znovu do hmotné existence (patanty adhaḥ). Proto je cesta této yogy odpornější než cesta impersonalistů. Tento závěr potvrzuje i Pán Kapiladeva v následujícím verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.29.13).

Verš

sālokya-sārṣṭi-sāmīpya-
sārūpyaikatvam apy uta
dīyamānaṁ na gṛhṇanti
vinā mat-sevanaṁ janāḥ

Synonyma

sālokya — žít na stejné planetě jako Pán; sārṣṭi — mít stejné bohatství, jako má Pán; sāmīpya — vždy se sdružovat s Pánem; sārūpya — získat stejné tělo, jako má Pán; ekatvam — splynout s tělem Pána; api — přestože; uta — je řečeno; dīyamānam — nabídnuté; na — ne; gṛhṇanti — přijímají; vinā — bez; mat — Mou; sevanam — služby; janāḥ — čistí oddaní.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na závěr řekl: „Čistý oddaný nepřijme žádný druh osvobození, i když mu jsou nabídnuty. Je naprosto spokojený se službou Pánu.“

Verš

prabhu kahe, — ‘mukti-pade’ra āra artha haya
mukti-pada-śabde ‘sākṣāt īśvara’ kahaya

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; mukti-padera — výrazu mukti-pade; āra — další; artha — význam; haya — je; mukti-pada-śabde — slovem mukti-pada; sākṣāt — přímo; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; kahaya — je řečeno.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Slovo ,mukti-padè má další význam. ,Mukti-padà se přímo vztahuje na Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

mukti pade yāṅra, sei ‘mukti-pada’ haya
kimvā navama padārtha ‘muktira’ samāśraya

Synonyma

mukti — osvobození; pade — u lotosových nohou; yāṅra — jehož; sei — taková osoba; mukti-pada haya — je známá jako mukti-pada; kimvā — nebo; navama — deváté; pada-artha — téma; muktira — osvobození; samāśraya — útočiště.

Překlad

„Všechny druhy osvobození se nacházejí u nohou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je proto známý jako mukti-pada. Další význam je, že osvobození je deváté téma a Nejvyšší Osobnost Božství je jeho útočištěm.“

Význam

Pán Śrī Kṛṣṇa je také známý jako Mukunda neboli ten, kdo udílí transcendentální blaženost skrze rozmanité druhy mukti. Śrīmad-Bhāgavatam je rozdělený do dvanácti zpěvů a v devátém jsou popsány různé druhy mukti. Skutečným středem všech pojednání o mukti je však desátý zpěv, protože jeho výhradním námětem je Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇa, jenž je desátým tématem, o kterém Śrīmad-Bhāgavatam pojednává. A protože všechny druhy osvobození sídlí u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy, lze Ho nazvat mukti-pada.

Verš

dui-arthe ‘kṛṣṇa’ kahi, kene pāṭha phiri
sārvabhauma kahe, — o-pāṭha kahite nā pāri

Synonyma

dui-arthe — podle těchto dvou významů; kṛṣṇa — Pána Śrī Kṛṣṇu; kahi — přijímám; kene — proč; pāṭha — znění; phiri — měnit; sārvabhauma kahe — Sārvabhauma odpověděl; o-pāṭha — takový význam; kahite — říci; — ne; pāri — jsem schopen.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Podle těchto dvou vysvětlení chápu, že se jedná o Kṛṣṇu, tak proč tento verš měnit?“
Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpověděl: „Takový význam jsem nebyl schopný tomuto verši dát.“

Význam

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya odpovĕdĕl: „Takový význam jsem nebyl schopný tomuto verši dát.“

Verš

yadyapi tomāra artha ei śabde kaya
tathāpi ‘āśliṣya-doṣe’ kahana nā yāya

Synonyma

yadyapi — i když; tomāra — Tvoje; artha — vysvětlení; ei — tímto; śabde — slovem; kaya — je řečeno; tathāpi — přesto; āśliṣya-doṣe — vlivem chyby dvojsmyslnosti; kahana — říci; — ne; yāya — možné.

Překlad

„I když je Tvé vysvětlení správné, nemělo by se používat, protože slovo ,mukti-padà je dvojznačné.“

Verš

yadyapi ‘mukti’-śabdera haya pañca vṛtti
rūḍhi-vṛttye kahe tabu ‘sāyujye’ pratīti

Synonyma

yadyapi — i když; mukti-śabdera — slova mukti; haya — je; pañca vṛtti — pět významů; rūḍhi-vṛttye — hlavním či přímým významem; kahe — říká; tabu — přesto; sāyujye — splynout s Pánem; pratīti — představa.

Překlad

„Slovo ,muktì sice znamená pět druhů osvobození, ale jeho přímý význam běžně vyjadřuje představu splynutí s Pánem.“

Verš

mukti-śabda kahite mane haya ghṛṇā-trāsa
bhakti-śabda kahite mane haya ta’ ullāsa

Synonyma

mukti-śabda — slova mukti; kahite — vyslovením; mane — v mysli; haya — je; ghṛṇā — nelibost; trāsa — a strach; bhakti-śabda — slovo bhakti; kahite — vyslovit; mane — v mysli; haya — je; ta' — opravdu; ullāsa — transcendentální radost.

Překlad

„Už samotný zvuk slova ,muktì probouzí okamžitě odpor a strach, ale když řekneme ,bhaktì, přirozeně v mysli cítíme transcendentální blaženost.“

Verš

śuniyā hāsena prabhu ānandita-mane
bhaṭṭācārya kaila prabhu dṛḍha āliṅgane

Synonyma

śuniyā — když uslyšel toto vysvětlení; hāsena — směje se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ānandita-mane — s velkou radostí v mysli; bhaṭṭācārye — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; kaila — učinil; prabhu — Pán; dṛḍha — pevné; āliṅgane — objetí.

Překlad

Když Pán uslyšel toto vysvětlení, začal se smát a s velkou radostí Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu okamžitě pevně obejmul.

Verš

yei bhaṭṭācārya pade paḍāya māyāvāde
tāṅra aiche vākya sphure caitanya-prasāde

Synonyma

yei — tento; bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; paḍe — čte; paḍāya — učí; māyāvāde — filosofii māyāvādského impersonalismu; tāṅra — jeho; aiche — takové; vākya — vysvětlení; sphure — projevilo se; caitanya-prasāde — milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Ta samá osoba, která studovala a učila māyāvādskou filosofii, nyní dokonce nenávidí slovo „mukti“. To bylo možné jedině milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

lohāke yāvat sparśi’ hema nāhi kare
tāvat sparśa-maṇi keha cinite nā pāre

Synonyma

lohāke — železo; yāvat — dokud; sparśi' — dotekem; hema — zlato; nāhi — ne; kare — promění; tāvat — do té doby; sparśa-maṇi — zázračný kámen; keha — někdo; cinite — poznat; — ne; pāre — je schopen.

Překlad

Zázračný kámen zůstane nerozpoznaný, dokud svým dotekem nezmění železo ve zlato.

Verš

bhaṭṭācāryera vaiṣṇavatā dekhi’ sarva-jana
prabhuke jānila — ‘sākṣāt vrajendra-nandana’

Synonyma

bhaṭṭācāryera — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; vaiṣṇavatā — jasné pochopení vaiṣṇavské filosofie; dekhi' — když viděli; sarva-jana — všichni lidé; prabhuke — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jānila — věděl; sākṣāt — přímo; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy.

Překlad

Poté, co všichni uviděli transcendentální vaiṣṇavismus Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi, bylo jim jasné, že Pán Caitanya není nikdo jiný než Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Verš

kāśī-miśra-ādi yata nīlācala-vāsī
śaraṇa la-ila sabe prabhu-pade āsi’

Synonyma

kāśī-miśra — Kāśīm Miśrou; ādi — v čele s; yata — všichni; nīlācala-vāsī — obyvatelé Džagannáth Purí; śaraṇa — útočiště; la-ila — přijali; sabe — všichni; prabhu-pade — k lotosovým nohám Pána; āsi' — přicházející.

Překlad

Po této události přišli všichni obyvatelé Džagannáth Purí v čele s Kāśīm Miśrou přijmout útočiště u Pánových lotosových nohou.

Verš

sei saba kathā āge kariba varṇana
sārvabhauma kare yaiche prabhura sevana

Synonyma

sei saba — všechny tyto; kathā — příběhy; āge — později; kariba — podám; varṇana — popis; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare — koná; yaiche — jak; prabhura — Pánovi; sevana — službu.

Překlad

Později popíši, jak se Sārvabhauma Bhaṭṭācārya neustále věnoval službě Pánu.

Verš

yaiche paripāṭī kare bhikṣā-nirvāhana
vistāriyā āge tāhā kariba varṇana

Synonyma

yaiche — jak; paripāṭī — dokonale; kare — provádí; bhikṣā — dávání milodarů; nirvāhana — provádění; vistāriyā — podrobně; āge — později; tāhā — to; kariba varṇana — popíši.

Překlad

Dopodrobna také popíši, jak Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dokonale sloužil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi tím, že Mu dával milodary.

Verš

ei mahāprabhura līlā — sārvabhauma-milana
ihā yei śraddhā kari’ karaye śravaṇa
jñāna-karma-pāśa haite haya vimocana
acire milaye tāṅre caitanya-caraṇa

Synonyma

ei — this; mahāprabhura — of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; līlā — pastime; sārvabhauma-milana — meeting with Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ihā — this; yei — anyone who; śraddhā — faith; kari’ — having; karaye — does; śravaṇa — hearing; jñāna-karma — of speculation and fruitive activities; pāśa — the net; haite — from; haya — there is; vimocana — liberation; acire — very soon; milaye — meets; tāṅre — such a devotee; caitanya-caraṇa — the lotus feet of Lord Caitanya.

Překlad

If one hears with faith and love these pastimes concerning Lord Caitanya Mahāprabhu’s meeting with Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, he very soon is freed from the net of speculation and fruitive activity and attains the shelter of Śrī Caitanya Mahāprabhu’s lotus feet.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — at the lotus feet; yāra — whose; āśa — expectation; caitanya-caritāmṛta — the book named Caitanya-caritāmṛta; kahe — describes; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Praying at the lotus feet of Śrī Rūpa and Śrī Raghunātha, always desiring their mercy, I, Kṛṣṇadāsa, narrate Śrī Caitanya-caritāmṛta, following in their footsteps.

Význam

Thus end the Bhaktivedanta purports to Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā, sixth chapter, describing the liberation of Sārvabhauma Bhaṭṭācārya.