Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Oddaná služba Śrī Mādhavendry Purīho

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi shrnuje čtvrtou kapitolu takto: Śrī Caitanya Mahāprabhu putoval po cestě vedoucí z Čhatrabhógy, až přišel do Vriddhamantréšvary na hranicích Urísy. Cestou vychutnával transcendentální blaženost ze zpívání svatého jména a žebrání almužen v různých vesnicích. Tak došel až do slavné vesnice zvané Remuna, kde přebývá Božstvo Gopīnātha. Tam vyprávěl příběh Mādhavendry Purīho, který vyslechl od svého duchovního mistra Īśvary Purīho. Příběh zní následovně.

Když byl Mādhavendra Purī na Góvardhanu, jedné noci se mu zdálo, že v lese přebývá Božstvo Gopāla. Příštího rána vzal přátele ze sousedství, aby mu pomohli vyprostit Božstvo z džungle. Toto Božstvo Śrī Gopālajīho potom s velkou slávou umístil na vrcholu kopce Góvardhanu. Gopāla byl uctíván při slavnosti Annakūṭa. O této slavnosti se vědělo všude a přišlo mnoho lidí z okolních vesnic. Jedné noci se Mādhavendrovi Purīmu znovu ve snu objevilo Božstvo Gopāla a požádalo ho, aby šel do Džagannáth Purí pro santálovou pastu a potřel s ní Jeho tělo. Mādhavendra Purī se po obdržení tohoto příkazu okamžitě vydal do Urísy. Poté, co prošel Bengálskem, přišel do vesnice Remuny, kde dostal misku svařeného mléka (kṣīra) obětovaného Božstvu Gopīnāthajīho. Tu misku se svařeným mlékem Gopīnātha ukradl a poslal Mādhavendrovi Purīmu. Od té doby je toto Božstvo známé jako Kṣīra-corā-gopīnātha neboli Božstvo, které ukradlo misku se svařeným mlékem. Po příchodu do Džagannáth Purí dostal Mādhavendra Purī od krále svolení vynést jeden maund santálového dřeva a dvacet tol kafru. Za pomoci dvou mužů to odnesl do Remuny. Ve snu znovu viděl Gopāla z Góvardhanu, který si přál, aby všechno to santálové dřevo rozetřeli na pastu, smíchali s kafrem a nanesli na tělo Gopīnāthajīho. Mādhavendra Purī pochopil, že tím uspokojí Božstvo Gopāla na Góvardhanu, a tak vykonal Jeho nařízení a vrátil se do Džagannáth Purí.

Śrī Caitanya Mahāprabhu vyprávěl tento příběh Pánu Nityānandovi Prabhuovi a dalším oddaným a vychvaloval čistou oddanou službu Mādhavendry Purīho. Když recitoval několik veršů, které Mādhavendra Purī složil, pohroužil se do extatické nálady. Viděl však, že je tam mnoho lidí, a tak se ovládl a snědl trochu prasādam ze sladké rýže. Tak strávil noc a příštího rána pokračoval ve své cestě do Džagannáth Purí.

Verš

yasmai dātuṁ corayan kṣīra-bhāṇḍaṁ
gopīnāthaḥ kṣīra-corābhidho ’bhūt
śrī-gopālaḥ prādurāsīd vaśaḥ san
yat-premṇā taṁ mādhavendraṁ nato ’smi

Synonyma

yasmai — jemuž; dātum — dát; corayan — poté, co ukradl; kṣīra-bhāṇḍam — misku sladké rýže; gopīnāthaḥ — Gopīnātha; kṣīra-corā — ten, který ukradl misku sladké rýže; abhidhaḥ — slavný; abhūt — se stal; śrī-gopālaḥ — Božstvo Śrī Gopāla; prādurāsīt — zjevilo se; vaśaḥ — uchvácené; san — jsoucí; yat-premṇā — jeho láskou; tam — jemu; mādhavendram — Śrīlovi Mādhavendrovi Purīmu z Madhva-sampradāyi; nataḥ asmi — s úctou se klaním.

Překlad

S úctou se klaním Mādhavendrovi Purīmu, jenž dostal misku sladké rýže, kterou pro něho ukradl Śrī Gopīnātha, od té doby známý jako Kṣīrā-corā. Śrī Gopāla, Božstvo z Góvardhanu, byl potěšen láskou Mādhavendry Purīho, a proto se zjevil zrakům veřejnosti.

Význam

Bhaktivinoda Ṭhākura poznamenává, že toto Božstvo Gopāla původně instaloval Vajra, Kṛṣṇův pravnuk. Mādhavendra Purī Gopāla znovu objevil a umístil Ho na vrchol kopce Góvardhanu. Dnes se toto Božstvo Gopāla nachází v Náthdváru a starají se o Něho potomci Vallabhācāryi. Je bohatě uctíváno a každý, kdo tam přijde, si může za mírný poplatek nakoupit různé druhy prasādam.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya gauracandra — sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya nityānanda — sláva Pánu Nityānandovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Prabhuovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi!

Verš

nīlādri-gamana, jagannātha-daraśana
sārvabhauma bhaṭṭācārya-prabhura milana
e saba līlā prabhura dāsa vṛndāvana
vistāri’ kariyāchena uttama varṇana

Synonyma

nīlādri-gamana — cesta do Džagannáth Purí; jagannātha-daraśana — návštěva chrámu Pána Jagannātha; sārvabhauma bhaṭṭācārya — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; prabhura — Pána; milana — setkání; e saba — všechny tyto; līlā — zábavy; prabhura — Pána; dāsa vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; vistāri' — rozvádějící; kariyāchena — učinil; uttama — velmi pěkný; varṇana — popis.

Překlad

Pán šel do Džagannáth Purí a tam navštívil chrám Pána Jagannātha. Setkal se také se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou. Všechny tyto zábavy velmi obšírně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své knize Caitanya-bhāgavata.

Verš

sahaje vicitra madhura caitanya-vihāra
vṛndāvana-dāsa-mukhe amṛtera dhāra

Synonyma

sahaje — přirozeně; vicitra — úžasné; madhura — sladké; caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; vihāra — činnosti; vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāse Ṭhākura; mukhe — z úst; amṛtera — nektaru; dhāra — sprcha.

Překlad

Činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou přirozeně nesmírně okouzlující a sladké a v podání Vṛndāvana dāse Ṭhākura jsou jako sprška nektaru.

Verš

ataeva tāhā varṇile haya punarukti
dambha kari’ varṇi yadi taiche nāhi śakti

Synonyma

ataeva — proto; tāhā — tyto činnosti; varṇile — kdybych popisoval; haya — je; punar-ukti — opakování; dambha kari' — stávající se pyšným; varṇi — popisuji; yadi — jestliže; taiche — taková; nāhi — není; śakti — síla.

Překlad

S velkou pokorou proto říkám, že tyto události již pěkně popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura, a byl by to jen projev pýchy, kdybych chtěl stejné věci opakovat znovu. To by nebylo dobré. Nemám takové schopnosti.

Verš

caitanya-maṅgale yāhā karila varṇana
sūtra-rūpe sei līlā kariye sūcana

Synonyma

caitanya-maṅgale — v knize s názvem Caitanya-maṅgala; yāhā — cokoliv; karila varṇana — popsal; sūtra-rūpe — heslovitě; sei līlā — ty zábavy; kariye sūcana — představím.

Překlad

Události, o kterých se již obšírně zmínil Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své Caitanya-maṅgale (nyní známé jako Caitanya-bhāgavata), proto představuji pouze heslovitě.

Verš

tāṅra sūtre āche, teṅha nā kaila varṇana
yathā-kathañcit kari’ se līlā kathana

Synonyma

tāṅra — jeho; sūtre — v souhrnu; āche — jsou; teṅha — on; kaila varṇana — nepopsal; yathā-kathañcit — něco z toho; kari' — činící; se — těchto; līlā — zábav; kathana — vyprávění.

Překlad

Některé z událostí však nepopsal obšírně, ale jen v krátkosti, a ty se pokusím popsat v této knize.

Verš

ataeva tāṅra pāye kari namaskāra
tāṅra pāya aparādha nā ha-uk āmāra

Synonyma

ataeva — proto; tāṅra pāye — u jeho lotosových nohou; kari — skládám; namaskāra — poklony; tāṅra pāya — vůči lotosovým nohám Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura; aparādha — přestupek; — ne; ha-uk — nechť se stane; āmāra — můj.

Překlad

S úctou se proto klaním u lotosových nohou Vṛndāvana dāse Ṭhākura a doufám, že se svým jednáním nedopustím u jeho lotosových nohou žádného přestupku.

Verš

ei-mata mahāprabhu calilā nīlācale
cāri bhakta saṅge kṛṣṇa-kīrtana-kutūhale

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; calilā — pokračoval; nīlācale — do Džagannáth Purí; cāri bhakta — čtyřmi oddanými; saṅge — s; kṛṣṇa-kīrtana — po zpívání svatého jména Kṛṣṇy; kutūhale — s velkou dychtivostí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval se svými čtyřmi oddanými v cestě do Džagannáth Purí a s velkou dychtivostí zpíval svaté jméno Pána, Hare Kṛṣṇa mantru.

Verš

bhikṣā lāgi’ eka-dina eka grāma giyā
āpane bahuta anna ānila māgiyā

Synonyma

bhikṣā lāgi' — pro prasādam; eka-dina — za jeden den; eka grāma — do jedné vesnice; giyā — jdoucí; āpane — osobně; bahuta — velké množství; anna — rýže a dalších potravin; ānila — přinesl; māgiyā — poté, co vyžebral.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu šel osobně každý den do jedné vesnice, kde vyžebral velké množství rýže a dalších obilovin pro přípravu prasādam.

Verš

pathe baḍa baḍa dānī vighna nāhi kare
tā’ sabāre kṛpā kari’ āilā remuṇāre

Synonyma

pathe — na cestě; baḍa baḍa — velmi velký; dānī — výběrčí poplatků; vighna — problémy; nāhi — ne; kare — dělají; tā' sabāre — všem; kṛpā kari' — prokazující milost; āilā — došel; remuṇāre — do vesnice zvané Remuna.

Překlad

Po cestě bylo mnoho řek a u všech stáli výběrčí poplatků. Pánovi však nedělali problémy a On jim prokazoval svou milost. Nakonec došel do vesnice Remuny.

Význam

Osm kilometrů na západ od železniční stanice Baléšvar se nachází vesnice Remuna. Dodnes v ní stojí chrám Kṣīra-corā-gopīnātha se samādhi (hrobkou) Rasikānandy Prabhua, nejpřednějšího žáka Śyāmānandy Gosvāmīho.

Verš

remuṇāte gopīnātha parama-mohana
bhakti kari’ kaila prabhu tāṅra daraśana

Synonyma

remuṇāte — v této vesnici Remuně; gopīnātha — Božstvo Śrī Gopīnātha; parama-mohana — velmi přitažlivé; bhakti kari' — s velkou oddaností; kaila — vykonal; prabhu — Pán; tāṅra — Jeho; daraśana — návštěvu.

Překlad

Gopīnāthovo Božstvo v chrámu v Remuně bylo velmi přitažlivé. Pán Caitanya chrám navštívil a s velkou oddaností se tam poklonil.

Verš

tāṅra pāda-padma nikaṭa praṇāma karite
tāṅra puṣpa-cūḍā paḍila prabhura māthāte

Synonyma

tāṅra pāda-padma — lotosových nohou Gopīnātha; nikaṭa — poblíž; praṇāma — poklony; karite — když skládal; tāṅra — Jeho; puṣpa-cūḍā — květinová koruna; paḍila — spadla; prabhura — Pána; māthāte — na hlavu.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu klaněl u lotosových nohou Božstva Gopīnātha, spadla Gopīnāthovi z hlavy květinová koruna a dopadla na hlavu Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

cūḍā pāñā mahāprabhura ānandita mana
bahu nṛtya-gīta kaila lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

cūḍā pāñā — když dostal korunu; mahāprabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ānandita — šťastná; mana — mysl; bahu — různé druhy; nṛtya-gīta — tanec a zpěv; kaila — prováděl; lañā — s; bhakta-gaṇa — oddanými.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua to velice potěšilo, a tak se svými oddanými různými způsoby zpíval a tančil.

Verš

prabhura prabhāva dekhi’ prema-rūpa-guṇa
vismita ha-ilā gopīnāthera dāsa-gaṇa

Synonyma

prabhura — Pána; prabhāva — vliv; dekhi' — když viděli; prema-rūpa — Jeho krásu; guṇa — a Jeho vlastnosti; vismita ha-ilā — užasli; gopīnāthera — Božstva Gopīnātha; dāsa-gaṇa — služebníci.

Překlad

Všichni služebníci Božstva žasli, když viděli silnou lásku Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Jeho naprosto dokonalou krásu a Jeho transcendentální vlastnosti.

Verš

nānā-rūpe prītye kaila prabhura sevana
sei rātri tāhāṅ prabhu karilā vañcana

Synonyma

nānā-rūpe — různými způsoby; prītye — z lásky; kaila — prokazovali; prabhura — Pánovi; sevana — službu; sei rātri — té noci; tāhāṅ — tam; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; karilā — učinil; vañcana — strávení.

Překlad

Z lásky Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi mnoha způsoby sloužili a On té noci zůstal v Gopīnāthově chrámu.

Verš

mahāprasāda-kṣīra-lobhe rahilā prabhu tathā
pūrve īśvara-purī tāṅre kahiyāchena kathā

Synonyma

mahā-prasāda — po zbytcích jídla; kṣīra — sladké rýže; lobhe — s touhou; rahilā — zůstal; prabhu — Pán; tathā — tam; pūrve — předtím; īśvara-purī — Īśvara Purī, Jeho duchovní mistr; tāṅre — Mu; kahiyāchena — vyprávěl; kathā — příběh.

Překlad

Pán tam zůstal, protože dychtil ochutnat zbytky sladké rýže obětované Božstvu Gopīnātha. Od svého duchovního mistra Īśvary Purīho totiž slyšel příběh o tom, co se tam kdysi stalo.

Verš

‘kṣīra-corā gopīnātha’ prasiddha tāṅra nāma
bhakta-gaṇe kahe prabhu sei ta’ ākhyāna

Synonyma

kṣīra-corā gopīnātha — Gopīnātha, který ukradl misku sladké rýže; prasiddha — velmi slavné; tāṅra nāma — Jeho jméno; bhakta-gaṇe — všem oddaným; kahe — vypráví; prabhu — Pán; sei ta' ākhyāna — ten příběh.

Překlad

Toto Božstvo bylo široko daleko známé jako Kṣīra-corā-gopīnātha a Caitanya Mahāprabhu svým oddaným vyprávěl, jak Božstvo získalo tuto pověst.

Verš

pūrve mādhava-purīra lāgi’ kṣīra kaila curi
ataeva nāma haila ‘kṣīra-corā hari’

Synonyma

pūrve — kdysi; mādhava-purīra lāgi' — pro Mādhavendru Purīho; kṣīra — sladké rýže; kaila — učinil; curi — krádež; ataeva — proto; nāma — jméno; haila — stalo se; kṣīra-corā hari — Pán, jenž ukradl misku sladké rýže.

Překlad

Toto Božstvo kdysi ukradlo misku sladké rýže pro Mādhavendru Purīho, a proto se proslavilo jako Pán, který ukradl sladkou rýži.

Verš

pūrve śrī-mādhava-purī āilā vṛndāvana
bhramite bhramite gelā giri govardhana

Synonyma

pūrve — kdysi; śrī-mādhava-purī — Śrīla Mādhavendra Purī; āilā — přišel; vṛndāvana — do Vrindávanu; bhramite bhramite — putující; gelā — šel; giri govardhana — ke kopci Góvardhanu.

Překlad

Śrī Mādhavendra Purī kdysi putoval do Vrindávanu, kde přišel až ke kopci Góvardhanu.

Verš

preme matta, — nāhi tāṅra rātri-dina-jñāna
kṣaṇe uṭhe, kṣaṇe paḍe, nāhi sthānāsthāna

Synonyma

preme matta — šílený extází lásky ke Kṛṣṇovi; nāhi — nebylo; tāṅra — u něho; rātri-dina-jñāna — vědomí dne či noci; kṣaṇe — chvílemi; uṭhe — stojí; kṣaṇe paḍe — chvílemi padá; nāhi — nerozeznal; sthāna-asthāna — správné, či nesprávné místo.

Překlad

Mādhavendra Purī téměř šílel v extázi lásky k Bohu a nevěděl, zda je den, či noc. Chvílemi stál a chvílemi padal na zem. Nebyl schopný rozlišit, zda je na správném místě, nebo ne.

Verš

śaila parikramā kari’ govinda-kuṇḍe āsi’
snāna kari, vṛkṣa-tale āche sandhyāya vasi’

Synonyma

śaila — kopce; parikramā — obcházení; kari' — když dokončil; govinda-kuṇḍe — na břeh Góvinda-kundu; āsi' — když přišel; snāna kari — vykoupal se; vṛkṣa-tale — ve stínu stromu; āche — je; sandhyāya — večer; vasi' — odpočívající.

Překlad

Śrī Mādhavendra Purī obešel kopec a pak šel ke Góvinda-kundu, kde se vykoupal. Poté si sedl pod strom, aby si navečer odpočinul.

Verš

gopāla-bālaka eka dugdha-bhāṇḍa lañā
āsi’ āge dhari’ kichu balila hāsiyā

Synonyma

gopāla-bālaka — pasáček krav; eka — jeden; dugdha-bhāṇḍa lañā — s hrnkem mléka; āsi' — přicházející; āge dhari' — držící ho před sebou; kichu — něco; balila — řekl; hāsiyā — s úsměvem.

Překlad

Když seděl pod stromem, přišel k němu nějaký neznámý pasáček krav s hrnkem mléka. Postavil ho před Mādhavendru Purīho a s úsměvem jej oslovil.

Verš

purī, ei dugdha lañā kara tumi pāna
māgi’ kene nāhi khāo, kibā kara dhyāna

Synonyma

purī — ó Mādhavendro Purī; ei dugdha lañā — beroucí si toto mléko; kara tumi pāna — vypij to; māgi' — žebrající; kene — proč; nāhi — ne; khāo — jíš; kibā — jakou; kara — provádíš; dhyāna — meditaci.

Překlad

„Ó Mādhavendro Purī, vypij prosím toto mléko, které jsem ti přinesl. Proč si nevyžebráš něco k jídlu? A jakou meditaci to provádíš?“

Verš

bālakera saundarye purīra ha-ila santoṣa
tāhāra madhura-vākye gela bhoka-śoṣa

Synonyma

bālakera — chlapcovy; saundarye — z krásy; purīra — Mādhavendry Purīho; ha-ila — byla; santoṣa — velká spokojenost; tāhāra — Jeho; madhura-vākye — díky sladkým slovům; gela — zapomněl; bhoka-śoṣa — na všechen hlad a žízeň.

Překlad

Mādhavendra Purī se díval na chlapcovu krásu a cítil se nesmírně spokojený. Jakmile uslyšel Jeho sladká slova, zapomněl na všechen hlad i žízeň.

Verš

purī kahe, — ke tumi, kāhāṅ tomāra vāsa
ke-mate jānile, āmi kari upavāsa

Synonyma

purī kahe — Mādhavendra Purī se chlapce zeptal; ke tumi — kdo jsi; kāhāṅ tomāra vāsa — kde bydlíš; ke-mate — jak; jānile — víš; āmi kari upavāsa — že držím půst.

Překlad

Mādhavendra Purī se zeptal: „Kdo jsi? Kde bydlíš a jak víš, že právě držím půst?“

Verš

bālaka kahe, — gopa āmi, ei grāme vasi
āmāra grāmete keha nā rahe upavāsī

Synonyma

bālaka kahe — chlapec řekl; gopa āmi — jsem pasáček krav; ei grāme vasi — bydlím v této vesnici; āmāra grāmete — v Mé vesnici; keha — nikdo; — ne; rahe — zůstane; upavāsī — bez jídla.

Překlad

Chlapec odpověděl: „Jsem pasáček krav, pane, a žiji v této vesnici. V Mé vesnici se nikdo nepostí.“

Verš

keha anna māgi’ khāya, keha dugdhāhāra
ayācaka-jane āmi diye ta’ āhāra

Synonyma

keha — někdo; anna — jídlo; māgi' — žebrající; khāya — jí; keha — někdo; dugdha-āhāra — pije mléko; ayācaka-jane — tomu, kdo nežebrá; āmi — Já; diye — dodám; ta' — jistě; āhāra — jídlo.

Překlad

„V této vesnici si každý může vyžebrat jídlo od druhých a tak se najíst. Někteří pijí pouze mléko, ale tomu, kdo nikoho o nic nežádá, nosím jídlo Já.“

Verš

jala nite strī-gaṇa tomāre dekhi’ gela
strī-saba dugdha diyā āmāre pāṭhāila

Synonyma

jala nite — pro vodu; strī-gaṇa — ženy; tomāre — tebe; dekhi' gela — viděly tě a šly; strī-saba — všechny ženy; dugdha — mléko; diyā — dávající; āmāre — Mě; pāṭhāila — poslaly.

Překlad

„Viděly tě ženy, které sem šly pro vodu, tak Mi daly toto mléko a poslaly Mě za tebou.“

Verš

go-dohana karite cāhi, śīghra āmi yāba
āra-bāra āsi āmi ei bhāṇḍa la-iba

Synonyma

go-dohana karite cāhi — chci podojit krávy; śīghra — brzy; āmi yāba — musím jít; āra-bāra — znovu; āsi — vrátím se; āmi — Já; ei — tento; bhāṇḍa — hrnek; la-iba — vezmu si nazpátek.

Překlad

Chlapec pokračoval: „Už budu muset jít podojit krávy, ale vrátím se sem pro ten hrnek od mléka.“

Verš

eta bali’ gelā bālaka nā dekhiye āra
mādhava-purīra citte ha-ila camatkāra

Synonyma

eta bali' — když to řekl; gelā — odešel; bālaka — chlapec; — ne; dekhiye — byl vidět; āra — již více; mādhava-purīra — Mādhavendry Purīho; citte — v mysli; ha-ila — byl; camatkāra — úžas.

Překlad

Jakmile to chlapec dořekl, odešel. Ve skutečnosti najednou zmizel, a srdce Mādhavendry Purīho naplnil úžas.

Verš

dugdha pāna kari’ bhāṇḍa dhuñā rākhila
bāṭa dekhe, se bālaka punaḥ nā āila

Synonyma

dugdha — mléko; pāna kari' — poté, co vypil; bhāṇḍa — hrnek; dhuñā — poté, co umyl; rākhila — postavil stranou; bāṭa dekhe — dívá se na cestu; se bālaka — ten chlapec; punaḥ — znovu; āila — zpátky nepřišel.

Překlad

Mādhavendra Purī vypil mléko, umyl hrnek a postavil ho stranou. Díval se na cestu, ale chlapec se již nevrátil.

Verš

vasi’ nāma laya purī, nidrā nāhi haya
śeṣa-rātre tandrā haila, — bāhya-vṛtti-laya

Synonyma

vasi' — sedící tam; nāma laya — zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru; purī — Mādhavendra Purī; nidrā — spánek; nāhi haya — nebyl; śeṣa-rātre — na konci noci; tandrā — dřímota; haila — byla; bāhya-vṛtti — vnějších činností; laya — zastavení.

Překlad

Mādhavendra Purī nemohl spát, a tak seděl a zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. K ránu si trochu zdříml a jeho vnější činnosti se zastavily.

Verš

svapne dekhe, sei bālaka sammukhe āsiñā
eka kuñje lañā gela hātete dhariñā

Synonyma

svapne — ve snu; dekhe — viděl; sei bālaka — stejného chlapce; sammukhe — před něho; āsiñā — jak přišel; eka kuñje — do jednoho křoví; lañā — beroucí ho; gela — šel; hātete dhariñā — držící ho za ruku.

Překlad

Ve snu Mādhavendra Purī uviděl toho samého chlapce, jak k němu přišel, vzal ho za ruku a odvedl k jednomu křoví v džungli.

Verš

kuñja dekhāñā kahe, — āmi ei kuñje ra-i
śīta-vṛṣṭi-vātāgnite mahā-duḥkha pāi

Synonyma

kuñja dekhāñā — přitom, jak mu ukazuje křoví; kahe — říká; āmi — Já; ei kuñje — v tomto křoví; ra-i — přebývám; śīta-vṛṣṭi — v zimě i dešti; vāta — v ostrém větru; agnite — a ve spalujícím horku; mahā-duḥkha pāi — zakouším velkou bolest.

Překlad

Chlapec ukázal Mādhavendrovi Purīmu křoví a řekl: „Přebývám zde v tomto křoví a hrozně trpím krutou zimou, deštěm, větrem a spalujícím horkem.“

Verš

grāmera loka āni’ āmā kāḍha’ kuñja haite
parvata-upari lañā rākha bhāla-mate

Synonyma

grāmera — vesnické; loka — lidi; āni' — přivádějící; āmā — Mě; kāḍha' — vynes; kuñja haite — z tohoto křoví; parvata-upari — na vrchol kopce; lañā — beroucí Mě; rākha — starej se o Mě; bhāla-mate — hezky.

Překlad

„Přiveď prosím lidi z vesnice a řekni jim, ať Mě z tohoto křoví vynesou a umístí Mě pěkně na vrchol kopce.“

Verš

eka maṭha kari’ tāhāṅ karaha sthāpana
bahu śītala jale kara śrī-aṅga mārjana

Synonyma

eka — jeden; maṭha — chrám; kari' — poté, co postavíš; tāhāṅ — tam; karaha — proveď; sthāpana — instalaci; bahu — hodně; śītala — studené; jale — ve vodě; kara — proveď; śrī-aṅga — Moje transcendentální tělo; mārjana — umytí.

Překlad

Chlapec pokračoval: „Postav prosím na vrcholu tohoto kopce chrám a instaluj Mě v něm. Potom Mě umyj velkým množstvím studené vody, aby se Mé tělo očistilo.“

Verš

bahu-dina tomāra patha kari nirīkṣaṇa
kabe āsi’ mādhava āmā karibe sevana

Synonyma

bahu-dina — mnoho dní; tomāra — tvoji; patha — cestu; kari — činím; nirīkṣaṇa — sledování; kabe — kdy; āsi' — až přijde; mādhava — Mādhavendra Purī; āmā — Mně; karibe — bude konat; sevana — službu.

Překlad

„Sleduji tě již mnoho dní a říkám si: ,Kdy přijde Mādhavendra Purī sem, aby Mi sloužil?̀“

Verš

tomāra prema-vaśe kari’ sevā aṅgīkāra
darśana diyā nistāriba sakala saṁsāra

Synonyma

tomāra — tvojí; prema-vaśe — podmaněný láskou; kari' — dělající; sevā — služby; aṅgīkāra — přijetí; darśana diyā — ukazující se; nistāriba — osvobodím; sakala — celý; saṁsāra — hmotný svět.

Překlad

„Tvoji službu přijímám díky tvé extatické lásce ke Mně. Proto se zjevím, a osvobodím tak všechny pokleslé duše.“

Verš

‘śrī-gopāla’ nāma mora, — govardhana-dhārī
vajrera sthāpita, āmi ihāṅ adhikārī

Synonyma

śrī-gopāla nāma — jméno Śrī Gopāla; mora — Moje; govardhana-dhārī — ten, který zvedl kopec Góvardhan; vajrera — Vajrou, Kṛṣṇovým pravnukem; sthāpita — instalován; āmi — Já; ihāṅ — zde; adhikārī — autorita.

Překlad

„Jmenuji se Gopāla a zvedl jsem kopec Góvardhan. Instaloval Mě Vajra a jsem zdejší Pán.“

Verš

śaila-upari haite āmā kuñje lukāñā
mleccha-bhaye sevaka mora gela palāñā

Synonyma

śaila-upari — vrcholu kopce; haite — z; āmā — Mě; kuñje — v křovinách; lukāñā — poté, co schoval; mleccha-bhaye — ze strachu před muslimy; sevaka — služebník; mora — Můj; gela — odešel; palāñā — utíkající.

Překlad

„Když zaútočili muslimové, schoval Mě kněz, který Mi sloužil, zde v tomto křoví v džungli a ze strachu před napadením utekl.“

Verš

sei haite rahi āmi ei kuñja-sthāne
bhāla haila āilā āmā kāḍha sāvadhāne

Synonyma

sei haite — od té doby; rahi — pobývám; āmi — Já; ei kuñja-sthāne — v tomto křoví; bhāla haila — bylo moc dobře; āilā — přišel jsi; āmā — Mě; kāḍha — vynes; sāvadhāne — opatrně.

Překlad

„Od té doby, co kněz odešel, přebývám v tomto křoví. Je moc dobře, že jsi sem přišel. Teď Mě jen opatrně odnes.“

Verš

eta bali’ se-bālaka antardhāna kaila
jāgiyā mādhava-purī vicāra karila

Synonyma

eta bali' — když to dořekl; se-bālaka — ten samý chlapec; antardhāna kaila — zmizel; jāgiyā — probudil se a; mādhava-purī — Mādhavendra Purī; vicāra — úvahu; karila — učinil.

Překlad

Chlapec domluvil a zmizel. Mādhavendra Purī se potom probudil a začal o svém snu přemýšlet.

Verš

śrī-kṛṣṇake dekhinu muñi nārinu cinite
eta bali’ premāveśe paḍilā bhūmite

Synonyma

śrī-kṛṣṇake dekhinu — viděl jsem Pána Kṛṣṇu osobně; muñi — já; nārinu — nebyl schopný; cinite — poznat; eta bali' — toto když řekl; prema-āveśe — v extázi lásky; paḍilā — upadl; bhūmite — na zem.

Překlad

Mādhavendra Purī začal naříkat: „Viděl jsem samotného Pána Kṛṣṇu, ale přitom jsem Ho nepoznal!“ Pohroužený v extázi lásky potom upadl na zem.

Verš

kṣaṇeka rodana kari, mana kaila dhīra
ājñā-pālana lāgi’ ha-ilā susthira

Synonyma

kṣaṇeka — chvíli; rodana kari — plačící; mana — mysl; kaila — učinil; dhīra — klidnou; ājñā — nařízení; pālana — vykonání; lāgi' — za účelem; ha-ilā — stal se; su-sthira — tichý.

Překlad

Mādhavendra Purī chvíli naříkal, ale potom zaměřil svoji mysl na vykonání Gopālova příkazu a tak se uklidnil.

Verš

prātaḥ-snāna kari’ purī grāma-madhye gelā
saba loka ekatra kari’ kahite lāgilā

Synonyma

prātaḥ-snāna — ranní koupel; kari' — jakmile dokončil; purī — Mādhavendra Purī; grāma-madhye — do vesnice; gelā — šel; saba loka — všechny lidi; ekatra kari' — poté, co svolal; kahite lāgilā — začal hovořit.

Překlad

Ráno se Mādhavendra Purī vykoupal, šel do vesnice a svolal všechny lidi. Poté promluvil.

Verš

grāmera īśvara tomāra — govardhana-dhārī
kuñje āche, cala, tāṅre bāhira ye kari

Synonyma

grāmera — vesnice; īśvara — vlastník; tomāra — vaší; govardhana-dhārī — ten, který zvedl kopec Góvardhan; kuñje āche — v křovinách džungle; cala — pojďme; tāṅre — Ho; bāhira ye kari — vynést ven.

Překlad

„Govardhana-dhārī, vlastník této vesnice, leží tady v křoví. Pojďme Ho odtamtud vynést.“

Verš

atyanta niviḍa kuñja, — nāri praveśite
kuṭhāri kodāli laha dvāra karite

Synonyma

atyanta — hodně; niviḍa — husté; kuñja — křoví; nāri — nedokážeme; praveśite — projít; kuṭhāri — mačety; kodāli — rýče; laha — vezměte; dvāra karite — udělat cestu.

Překlad

„Je tam ale husté křoví, kterým neprojdeme. Vezměte proto mačety a rýče k prosekání cesty.“

Verš

śuni’ loka tāṅra saṅge calilā hariṣe
kuñja kāṭi’ dvāra kari’ karilā praveśe

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; loka — lidé; tāṅra saṅge — s ním; calilā — šli; hariṣe — s radostí; kuñja kāṭi' — prosekávající křoví; dvāra — cestu; kari' — dělající; karilā praveśe — vstoupili.

Překlad

Když to lidé slyšeli, s velkou radostí Mādhavendru Purīho doprovodili. Podle jeho pokynů prosekali křoviny, vytvořili cestu a pronikli do džungle.

Verš

ṭhākura dekhila māṭī-tṛṇe ācchādita
dekhi’ saba loka haila ānande vismita

Synonyma

ṭhākura — Božstvo; dekhila — viděli; māṭī — hlínou; tṛṇe — a trávou; ācchādita — pokryté; dekhi' — když viděli; saba loka — všichni lidé; haila — byli; ānande — blaženě; vismita — užaslí.

Překlad

Jakmile uviděli Božstvo pokryté hlínou a trávou, zaplavil je úžas a blaženost.

Verš

āvaraṇa dūra kari’ karila vidite
mahā-bhārī ṭhākura — keha nāre cālāite

Synonyma

āvaraṇa — pokryv; dūra kari' — když očistili; karila vidite — prohlásili; mahā-bhārī — velmi těžké; ṭhākura — Božstvo; keha — kdokoliv; nāre — neschopný; cālāite — pohnout.

Překlad

Očistili Jeho tělo a někteří potom řekli: „Božstvo je velmi těžké. Jeden člověk s Ním nepohne.“

Verš

mahā-mahā-baliṣṭha loka ekatra kariñā
parvata-upari gela purī ṭhākura lañā

Synonyma

mahā-mahā-baliṣṭha — hodně silné; loka — osoby; ekatra kariñā — shromažďující; parvata-upari — na vrchol kopce; gela — šel; purī — Mādhavendra Purī; ṭhākura lañā — beroucí Božstvo.

Překlad

Protože bylo Božstvo hodně těžké, shromáždili se někteří silnější muži, aby Ho odnesli na vrchol kopce. Šel tam i Mādhavendra Purī.

Verš

pātharera siṁhāsane ṭhākura vasāila
baḍa eka pāthara pṛṣṭhe avalamba dila

Synonyma

pātharera — z kamene; siṁha-āsane — na trůn; ṭhākura — Božstvo; vasāila — usadili; baḍa — velký; eka — jeden; pāthara — kámen; pṛṣṭhe — zezadu; avalamba — oporu; dila — dali.

Překlad

Z velkého kamene udělali trůn a Božstvo na něj usadili. Další velký kámen byl přistaven za Božstvo jako opora.

Verš

grāmera brāhmaṇa saba nava ghaṭa lañā
govinda-kuṇḍera jala ānila chāniñā

Synonyma

grāmera — z vesnice; brāhmaṇabrāhmaṇští kněží; saba — všichni; nava — devět; ghaṭa — nádob na vodu; lañā — nosící; govinda-kuṇḍera — z jezera jménem Góvinda-kund; jala — vodu; ānila — nosili; chāniñā — cedící.

Překlad

Sešli se všichni brāhmaṇští kněží ze vsi a přinesli devět nádob. Z jezera Góvinda-kundu se pak nosila voda, která se ještě cedila.

Verš

nava śata-ghaṭa jala kaila upanīta
nānā vādya-bherī bāje, strī-gaṇa gāya gīta

Synonyma

nava — devět; śata-ghaṭa — stovek nádob; jala — vodu; kaila — učinili; upanīta — přinesenou; nānā — různé; vādya — tóny; bherī — trubky; bāje — zní; strī-gaṇa — ženy; gāya — zpívají; gīta — různé písně.

Překlad

K instalaci Božstva bylo přineseno devět set nádob vody z Góvinda-kundu. Všude bylo slyšet troubení, bubnování a zpěv žen.

Verš

keha gāya, keha nāce, mahotsava haila
dadhi, dugdha, ghṛta āila grāme yata chila

Synonyma

keha gāya — někteří zpívají; keha nāce — někteří tančí; mahotsava haila — byl festival; dadhi — jogurt; dugdha — mléko; ghṛta — přepuštěné máslo; āila — bylo přineseno; grāme — ve vesnici; yata — tolik; chila — kolik měli.

Překlad

Během slavnosti, která tuto instalaci doprovázela, někteří lidé zpívali a někteří tančili. Ze vsi bylo přineseno veškeré mléko, jogurt a přepuštěné máslo.

Verš

bhoga-sāmagrī āila sandeśādi yata
nānā upahāra, tāhā kahite pāri kata

Synonyma

bhoga-sāmagrī — potraviny k obětování; āila — byly přineseny; sandeśa-ādi — sladkosti; yata — všech druhů; nānā — různé; upahāra — dary; tāhā — to; kahite — říci; pāri — jsem schopen; kata — nakolik.

Překlad

Byly přineseny také různé potraviny, sladkosti a další dary. Nedokáži to vše popsat.

Verš

tulasī ādi, puṣpa, vastra āila aneka
āpane mādhava-purī kaila abhiṣeka

Synonyma

tulasī — lístky tulasī; ādi — a další; puṣpa — květy; vastra — oblečení; āila — přibyly; aneka — ve velkém množství; āpane — osobně; mādhava-purī — Śrī Mādhavendra Purī; kaila — vykonal; abhiṣeka — koupání Božstva na počátku instalačního obřadu.

Překlad

Vesničané přinesli velké množství lístků tulasī, květů a různých druhů oblečení. Śrī Mādhavendra Purī potom osobně započal abhiṣek (obřad koupání).

Význam

Hari-bhakti-vilāsa (6.30) uvádí, že Božstvo se má koupat vodou smíchanou s jogurtem a mlékem, mají přitom znít lastury, zvony a další nástroje a má se pronášet mantraoṁ namo bhagavate vāsudevāya namaḥ,“ a také verše z Brahma-saṁhity počínaje slovy cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam.

Verš

amaṅgalā dūra kari’ karāila snāna
bahu taila diyā kaila śrī-aṅga cikkaṇa

Synonyma

amaṅgalā — vše nepříznivé; dūra kari' — zažehnávající; karāila — způsobilo; snāna — koupání; bahu — velké množství; taila — olej; diyā — nanášející; kaila — udělalo; śrī-aṅga — tělo; cikkaṇa — lesklé.

Překlad

Poté, co bylo vše nepříznivé zažehnáno pronášením manter, začal obřad koupání Božstva. Božstvo bylo nejdříve masírováno velkým množstvím oleje, až se celé Jeho tělo lesklo.

Verš

pañca-gavya, pañcāmṛte snāna karāñā
mahā-snāna karāila śata ghaṭa diñā

Synonyma

pañca-gavya — pěti druhy kravích produktů; pañca-amṛte — tekutinou připravenou z pěti druhů lahodných potravin; snāna — koupel; karāñā — dokončující; mahā-snāna — velká koupel v ghí a vodě; karāila — proběhla; śata — stovkou; ghaṭa — nádob na vodu; diñā — s.

Překlad

Po prvním koupání přišlo koupání s pañca-gavyou a potom s pañcāmṛtou. Po nich následovala mahā-snāna v ghí a vodě přinesené ve stovce nádob.

Význam

Pañca-gavya se skládá z mléka, jogurtu, ghí (přepuštěného másla), kravské moči a kravského trusu. To vše pochází z krávy, a proto si můžeme představit, jak je kráva důležitá, když i její moč a trus jsou třeba ke koupání Božstva. Pañcāmṛta se skládá z pěti druhů nektaru – jogurtu, mléka, ghí, medu a cukru. Převážná část těchto složek pochází také z krávy. Pro zlepšení chuti se přidávají cukr a med.

Verš

punaḥ taila diya kaila śrī-aṅga cikkaṇa
śaṅkha-gandhodake kaila snāna samādhāna

Synonyma

punaḥ — znovu; taila diyā — s olejem; kaila — učinili; śrī-aṅga — tělo Božstva; cikkaṇa — lesklé; śaṅkha-gandha-udake — vodou v lastuře navoněnou květy a santálovou pastou; kaila — učinili; snāna — koupele; samādhāna — provedení.

Překlad

Po ukončení mahā-snāny bylo Božstvo znovu masírováno vonným olejem, až se Jeho tělo lesklo. Nakonec bylo omyto navoněnou vodou z lastury.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve svém komentáři k této události cituje z Hari-bhakti-vilāsy. Mouka z ječmene a pšenice, rumělka, mletý urad dál a další prášek zvaný āvāṭā (směs banánového prášku a mleté rýže) se štětkou vyrobenou z konce kravského ocasu nanesou na tělo Božstva, což vytvoří pěkný povrch. Olej, kterým se Božstvo potírá, by měl vonět. K provedení mahā-snāny je třeba na tělo Božstva vylít alespoň dvě a půl māny (okolo sto litrů) vody.

Verš

śrī-aṅga mārjana kari’ vastra parāila
candana, tulasī, puṣpa-mālā aṅge dila

Synonyma

śrī-aṅga — transcendentální tělo Božstva; mārjana kari' — když bylo očištěno; vastra — šaty; parāila — byly oblečeny; candana — santálová pasta; tulasī — lístky tulasī; puṣpa-mālā — girlandy z květů; aṅge — na tělo; dila — byly umístěny.

Překlad

Potom bylo tělo Božstva očištěno, pěkně oblečeno do nových šatů, potřeno santálovou pastou a ověnčeno girlandami z tulasī a dalšími girlandami z voňavých květů.

Verš

dhūpa, dīpa, kari’ nānā bhoga lāgāila
dadhi-dugdha-sandeśādi yata kichu āila

Synonyma

dhūpa — vonné tyčinky; dīpa — lampy; kari' — poté, co byly zažehnuty; nānā — rozmanitá; bhoga — jídla; lāgāila — byla obětována; dadhi — jogurt; dugdha — mléko; sandeśa — sladkosti; ādi — a další; yata — tolik, kolik; kichu — některé; āila — byly přineseny.

Překlad

Po obřadu koupání byly zapáleny vonné tyčinky a lampy a Božstvu byly obětovány všemožné druhy jídel, včetně jogurtu, mléka a všech sladkostí, které byly přineseny.

Verš

suvāsita jala nava-pātre samarpila
ācamana diyā se tāmbūla nivedila

Synonyma

suvāsita jala — navoněná voda; nava-pātre — v nových nádobách; samarpila — byla obětována; ācamana diyā — poté, co byl nabídnut ācaman (voda na umytí nohou a úst); se — on; tāmbūla — betelový list s kořením; nivedila — obětoval.

Překlad

Božstvu bylo nejdříve obětováno mnoho různých jídel, potom navoněná pitná voda v nových nádobách a pak voda na umytí úst. Nakonec Mu byl obětován betelový list s různorodým kořením.

Verš

ārātrika kari’ kaila bahuta stavana
daṇḍavat kari’ kaila ātma-samarpaṇa

Synonyma

ārātrika — provádění āratriku; kari' — po dokončení; kaila — přednášeny; bahuta — různé; stavana — modlitby; daṇḍavat — poklony; kari' — skládající; kaila — učinili; ātma-samarpaṇa — odevzdání sebe sama.

Překlad

Po ukončení posledního obětování tāmbūly a panu následoval bhoga-āratrik. Na závěr každý přednesl různé modlitby a vzdal poklony položením se před Božstvem s naprostou odevzdaností na zem.

Verš

grāmera yateka taṇḍula, dāli godhūma-cūrṇa
sakala āniyā dila parvata haila pūrṇa

Synonyma

grāmera — ze vsi; yateka — veškerá; taṇḍula — rýže; dāli — dál; godhūma-cūrṇa — pšeničná mouka; sakala — vše; āniyā — poté, co bylo přineseno; dila — bylo obětováno; parvata — vrchol kopce; haila — stal se; pūrṇa — zaplněný.

Překlad

Jakmile se lidé z vesnice dozvěděli, že se bude instalovat Božstvo, přinesli všechny své zásoby rýže, dálu a pšeničné mouky. Bylo toho tolik, že to pokrylo celý vrchol kopce.

Verš

kumbhakāra ghare chila ye mṛd-bhājana
saba ānāila prāte, caḍila randhana

Synonyma

kumbhakāra — vesnických hrnčířů; ghare — v domech; chila — byly; ye — jakékoliv; mṛd-bhājana — hliněné nádoby; saba — veškeré; ānāila — přinesli; prāte — ráno; caḍila — začali; randhana — vaření.

Překlad

Vesničané přinesli své zásoby rýže, dálu a mouky, hrnčíři zase všechny možné nádoby a ráno se začalo vařit.

Verš

daśa-vipra anna rāndhi’ kare eka stūpa
janā-pāṅca rāndhe vyañjanādi nānā sūpa

Synonyma

daśa-vipra — deset brāhmaṇů; anna — obiloviny; rāndhi' — vařící; kare — činí; eka stūpa — na jedné hromadě; janā-pāṅca — pět brāhmaṇů; rāndhe — vaří; vyañjana ādi — zeleninu; nānā — různé; sūpa — polévky.

Překlad

Deset brāhmaṇů vařilo obiloviny a pět brāhmaṇů vařilo suché a vlhké zeleninové chody.

Verš

vanya śāka-phala-mūle vividha vyañjana
keha baḍā-baḍi-kaḍi kare vipra-gaṇa

Synonyma

vanya śāka — lesní špenát; phala — ovoce; mūle — s kořínky; vividha — různou; vyañjana — zeleninu; keha — někdo; baḍā-baḍibaḍā a baḍi; kaḍi — z nadrceného dálu; kare — udělali; vipra-gaṇa — všichni brāhmaṇové.

Překlad

Zeleninová jídla byla připravena z různých druhů špenátu, kořínků a ovoce, nasbíraných v lese, a někdo také z nadrceného dálu udělal baḍā a baḍi. Tak brāhmaṇové připravili všemožná jídla.

Verš

janā pāṅca-sāta ruṭi kare rāśi-rāśi
anna-vyañjana saba rahe ghṛte bhāsi’

Synonyma

janā pāṅca-sāta — pět až sedm lidí; ruṭi — čapátí; kare — dělají; rāśi-rāśi — ve velkém množství; anna-vyañjana — obiloviny a zelenina; saba — vše; rahe — zůstávalo; ghṛte — v ghí; bhāsi' — plavající.

Překlad

Pět až sedm lidí chystalo velké množství čapátí, bohatě potřených ghí, kterého bylo hojně i v zelenině, rýži a dálu.

Verš

nava-vastra pāti’ tāhe palāśera pāta
rāndhi’ rāndhi’ tāra upara rāśi kaila bhāta

Synonyma

nava-vastra — nové látky; pāti' — rozprostírající; tāhe — na nich; palāśera pāta — listy palāśa; rāndhi' rāndhi' — vařící a vařící; tāra upara — na to; rāśi — nakupenou; kaila — učinili; bhāta — rýži.

Překlad

Veškerá vařená rýže byla nakupena na palāśových listech, a ty byly položeny na nových látkách rozprostřených po zemi.

Verš

tāra pāśe ruṭi-rāśira parvata ha-ila
sūpa-ādi-vyañjana-bhāṇḍa caudike dharila

Synonyma

tāra pāśe — okolo hromady rýže; ruṭi — čapátí; rāśira — hromad; parvata — další malá kupa; ha-ila — vznikla; sūpa-ādi — všech polévek; vyañjana — a všech ostatních zeleninových jídel; bhāṇḍa — nádoby; caudike — okolo; dharila — byly umístěny.

Překlad

Okolo kopce rýže se kupily hromady čapátí a okolo nich byla v různých nádobách naskládána všechna zelenina i vlhká zeleninová jídla.

Verš

tāra pāśe dadhi, dugdha, māṭhā, śikhariṇī
pāyasa, mathanī, sara pāśe dhari āni’

Synonyma

tāra pāśe — vedle zeleniny; dadhi — jogurt; dugdha — mléko; māṭhā — podmáslí; śikhariṇī — sladkost z jogurtu; pāyasa — sladká rýže; mathanī — smetana; sara — hustá smetana z jogurtu; pāśe — stranou; dhari — zůstávající; āni' — poté, co přinesli.

Překlad

Vedle zeleniny byly umístěny nádoby s jogurtem, mlékem, podmáslím a śikhariṇī, sladkou rýží, smetanou a hustou smetanou.

Význam

Při tomto obřadu zvaném Annakūṭa je pro rozdávání prasādam rýže nahromaděna do malého kopce.

Verš

hena-mate anna-kūṭa karila sājana
purī-gosāñi gopālere kaila samarpaṇa

Synonyma

hena-mate — tímto způsobem; anna-kūṭa — obřadu Annakūṭa; karila — bylo uděláno; sājana — provedení; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; gopālere — Božstvu Gopāla; kaila — učinil; samarpaṇa — obětování.

Překlad

Takto probíhal obřad Annakūṭa, a Mādhavendra Purī Gosvāmī vše osobně obětoval Gopālovi.

Verš

aneka ghaṭa bhari’ dila suvāsita jala
bahu-dinera kṣudhāya gopāla khāila sakala

Synonyma

aneka ghaṭa — mnoho nádob na vodu; bhari' — po naplnění; dila — obětováno; suvāsita — navoněná; jala — voda; bahu-dinera — mnoho dní; kṣudhāya — z hladu; gopāla — Gopāla; khāila — jedl; sakala — všechno.

Překlad

Mnoho nádob bylo naplněno navoněnou vodou na pití. Pán Śrī Gopāla mnoho dní hladověl, a tak jedl vše, co Mu bylo obětováno.

Verš

yadyapi gopāla saba anna-vyañjana khāila
tāṅra hasta-sparśe punaḥ temani ha-ila

Synonyma

yadyapi — i když; gopāla — Pán Gopāla; saba — všechnu; anna-vyañjana — rýži, dál a zeleninu; khāila — snědl; tāṅra — Jeho; hasta — rukou; sparśe — díky doteku; punaḥ — znovu; temani — stejně jako předtím; ha-ila — stalo se.

Překlad

Śrī Gopāla sice snědl vše, co se Mu obětovalo, ale díky doteku Jeho transcendentální ruky ničeho neubylo.

Význam

Ateisté nemohou pochopit, jak může Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, v podobě Božstva sníst veškeré jídlo, které Mu oddaní obětují. V Bhagavad-gītě (9.26) Kṛṣṇa říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

„Když Mi někdo obětuje s láskou a oddaností lístek, květinu, ovoce nebo vodu, přijmu to.“ Pán je pūrṇa neboli úplný, a proto sní vše, co Mu Jeho oddaní nabídnou. Díky doteku Jeho transcendentální ruky však veškeré jídlo zůstane, jak bylo předtím. Co se změní, je jeho kvalita. Před obětováním bylo jídlo něčím jiným než po obětování, kterým získá transcendentální kvalitu. A jelikož je Pán pūrṇa, zůstává stejný, i když se nají. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam evāvaśiṣyate. Jídlo obětované Kṛṣṇovi je kvalitativně stejně dobré jako Kṛṣṇa. A protože Kṛṣṇa je avyaya, nezničitelný, zůstává i jídlo, které jedl, jak bylo předtím, jelikož se od Něho neliší.

Kṛṣṇa může navíc jíst kterýmkoliv ze svých transcendentálních smyslů. Může jídlo sníst pouhým pohledem nebo dotekem. Nikdo by si také neměl myslet, že Kṛṣṇa jídlo potřebuje. Nedostane hlad jako obyčejná lidská bytost, ale jen se tak tváří, a tehdy může sníst cokoliv bez ohledu na množství. Filosofii, která vysvětluje Kṛṣṇovo jedení, můžeme pochopit našimi transcendentálními smysly. Kṛṣṇovy činnosti, jména, podoby, vlastnosti, zábavy a doprovod můžeme znát, když jsou naše smysly očištěné stálým vykonáváním oddané služby Pánu.

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

„Nikdo nemůže Kṛṣṇu poznat pomocí tupých hmotných smyslů. Oddaným se však vyjeví, protože je spokojený s jejich transcendentální oddanou službou.“ (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234) Oddaní Kṛṣṇu znají skrze zjevení. Žádný světský učenec nemůže pochopit Kṛṣṇu a Jeho zábavy svým bádáním bez oddanosti.

Verš

ihā anubhava kaila mādhava gosāñi
tāṅra ṭhāñi gopālera lukāna kichu nāi

Synonyma

ihā — to; anubhava kaila — vnímal; mādhava gosāñi — Mādhavendra Purī Gosvāmī; tāṅra ṭhāñi — před ním; gopālera — Pána Gopāla; lukāna — tajemství; kichu — jakékoliv; nāi — není.

Překlad

Mādhavendra Purī Gosvāmī uměl transcendentálně vnímat Gopālovo jedení, při němž jídlo zůstalo stejné; pro oddané Pána nic nezůstane tajemstvím.

Verš

eka-dinera udyoge aiche mahotsava kaila
gopāla-prabhāve haya, anye nā jānila

Synonyma

eka-dinera udyoge — jednodenní snahou; aiche — takový; mahotsava — festival; kaila — provedl; gopāla — Gopālovou; prabhāve — mocí; haya — je možné; anye — jiní; — ne; jānila — vědí.

Překlad

Tato úžasná slavnost a instalace Śrī Gopālajīho byla uspořádána během jednoho dne. To vše bylo možné jen Gopālovou mocí. Nikdo jiný než oddaný to nepochopí.

Význam

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se rozšířilo po celém světě ve velmi krátké době (během pěti let) a materialisté nad tím žasnou. Díky milosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua však chápeme, že Kṛṣṇovou milostí je možné vše. A proč to Kṛṣṇovi trvá pět let? On může rozšířit své jméno a slávu po celém světě za pět dní jako požár. Ti, kdo mají víru a oddanost vůči Němu, chápou, že tyto úžasné věci se odehrávají milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. My jsme pouze nástroje. V kruté bitvě na Kurukšétře Arjuna zvítězil za osmnáct dní jen proto, že měl Kṛṣṇovu milost na své straně.

yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo
yatra pārtho dhanur-dharaḥ
tatra śrīr vijayo bhūtir
dhruvā nītir matir mama

„Kdekoliv je Kṛṣṇa, Pán všech mystiků, a kdekoliv je Arjuna, nejlepší lučištník, tam bude jistě i bohatství, vítězství, neobyčejná síla a morálka. To je můj názor.“ (Gītā 18.78)

Budou-li kazatelé našeho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy upřímnými oddanými Kṛṣṇy, bude Kṛṣṇa neustále s nimi, protože je ke všem svým oddaným nesmírně laskavý a přející. Stejně jako Arjuna a Kṛṣṇa zvítězili v bitvě na Kurukšétře, zvítězí zajisté i toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, pokud jen zůstaneme upřímnými oddanými Pána a budeme Mu sloužit podle pokynů našich předchůdců (šesti Gosvāmīch a dalších oddaných Pána). Narottama dāsa Ṭhākura napsal: tāṅdera caraṇa sevi bhakta-sane vāsa, janame janame haya ei abhilāṣa. Oddaní vědomí si Kṛṣṇy musí vždy chtít zůstat ve společnosti oddaných. Bhakta-sane vāsa: nemohou opustit společnost neboli hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. A v rámci společnosti se musíme snažit sloužit našim předchůdcům tak, že budeme kázat učení Caitanyi Mahāprabhua a šířit Jeho jméno a slávu po celém světě. Pokud se o to budeme v rámci společnosti snažit, bude to úspěšné. Jak se to stane, však nelze pochopit světským uvažováním. Bezpochyby se to však stane milostí Kṛṣṇy.

Verš

ācamana diyā dila viḍaka-sañcaya
ārati karila loke, kare jaya jaya

Synonyma

ācamana — vodu na umytí; diyā — poté, co obětoval; dila — dal; viḍaka-sañcaya — betelové oříšky; ārati karila — bylo provedeno ārati; loke — všichni lidé; kare — zpívají; jaya jaya — slova jaya jaya, „sláva“.

Překlad

Śrī Mādhavendra Purī obětoval Gopālovi vodu na umytí úst a dal Mu ke žvýkání betel. Když pak probíhalo ārati, lidé volali „Jaya, Jaya!“ („Sláva Gopālovi!“).

Verš

śayyā karāila, nūtana khāṭa ānāñā
nava vastra āni’ tāra upare pātiyā

Synonyma

śayyā — lůžko; karāila — udělal; nūtana — nové; khāṭa — lůžko; ānāñā — přinášející; nava vastra — novou látku; āni' — poté, co přinesl; tāra — lůžka; upare — navrch; pātiyā — rozprostírající.

Překlad

Śrī Mādhavendra Purī přinesl nové lůžko, přes které rozprostřel novou pokrývku, a tak připravil vše pro Pánův odpočinek.

Verš

tṛṇa-ṭāṭi diyā cāri-dik āvarila
uparete eka ṭāṭi diyā ācchādila

Synonyma

tṛṇa-ṭāṭi — slamníky; diyā — s; cāri-dik — okolo; āvarila — zakryl; uparete — nahoře; eka — jedním; ṭāṭi — stejným slamníkem; diyā — s; ācchādila — přikryl.

Překlad

Lůžko bylo ze všech stran obloženo slamníky a tak vznikl dočasný chrám. Jedním slamníkem bylo lůžko také zastřešeno.

Verš

purī-gosāñi ājñā dila sakala brāhmaṇe
ā-bāla-vṛddha grāmera loka karāha bhojane

Synonyma

purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; ājñā — příkaz; dila — dal; sakala brāhmaṇe — všem brāhmaṇům; ā-bāla-vṛddha — od dětí po starce; grāmera — z vesnice; loka — lidé; karāha — umožněte; bhojane — přijmout prasādam.

Překlad

Když byl Pán uložen k odpočinku, shromáždil Mādhavendra Purī všechny brāhmaṇy, kteří připravovali prasādam, a řekl jim: „Nyní dejte každému, od dětí až po starce, do sytosti najíst!“

Verš

sabe vasi’ krame krame bhojana karila
brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇe āge khāoyāila

Synonyma

sabe — všichni; vasi' — sedící; krame krame — postupně; bhojana karila — uctívali prasādam a jedli je; brāhmaṇa-brāhmaṇī-gaṇebrāhmaṇové se svými manželkami; āge — první; khāoyāila — dostali najíst.

Překlad

Všichni, kdo tam byli, si sedli, aby uctili prasādam, a postupně začali jíst. Jako první byli obslouženi všichni brāhmaṇové se svými manželkami.

Význam

Podle systému varṇāśramy jsou vždy brāhmaṇové uctěni jako první. Při této slavnosti proto bylo jídlo nabídnuto nejdříve brāhmaṇům a jejich manželkám a potom ostatním (kṣatriyům, vaiśyům a śūdrům). Tak tomu bylo vždy a v Indii je tomu tak dodnes, přestože kastovní brāhmaṇové už nejsou kvalifikovaní. Systém přetrvává díky varṇāśramským společenským pravidlům.

Verš

anya grāmera loka yata dekhite āila
gopāla dekhiyā saba prasāda khāila

Synonyma

anya — jiných; grāmera — z vesnic; loka — lidé; yata — všichni; dekhite — vidět; āila — přišli; gopāla — Pána Gopāla; dekhiyā — když zhlédli; saba — všichni; prasāda — zbytky jídla; khāila — snědli.

Překlad

Prasādam přijímali nejen lidé z vesnice Góvardhanu, ale i ti, kdo přišli z jiných vesnic. I oni zhlédli Božstvo Gopāla a dostali prasādam.

Verš

dekhiyā purīra prabhāva loke camatkāra
pūrva annakūṭa yena haila sākṣātkāra

Synonyma

dekhiyā — když viděli; purīra — Mādhavendry Purīho; prabhāva — vliv; loke — všichni lidé; camatkāra — užaslí; pūrva — dříve; anna-kūṭa — obřad Annakūṭa v Kṛṣṇově době; yena — jako kdyby; haila — se stal; sākṣātkāra — přímo projevený.

Překlad

Shromáždění lidé žasli, když viděli vliv Mādhavendry Purīho. Byli svědky toho, že obřad Annakūṭa, původně konaný v Kṛṣṇově době, nyní proběhl jeho milostí znovu.

Význam

Na konci Dvāpara-yugy se všichni pastevci z Vrindávanu chystali uctívat krále Indru, ale Kṛṣṇa jim poradil, aby to nedělali. Místo toho uspořádali slavnost, při které uctívali krávy, brāhmaṇy a kopec Góvardhan. Kṛṣṇa se tehdy expandoval, prohlásil „Já jsem kopec Góvardhan“ a přijal veškeré věci i jídlo obětované kopci Góvardhanu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.24.26, 31–33) se píše:

pacyantāṁ vividhāḥ pākāḥ
sūpāntāḥ pāyasādayaḥ
saṁyāvā-pūpa-śaṣkulyaḥ
sarva-dohaś ca gṛhyatām
kālātmanā bhagavatāśakra-darpaṁ jighāṁsatā
proktaṁ niśamya nandādyāḥ
sādhv agṛhṇanta tad-vacaḥ
tathā ca vyadadhuḥ sarvaṁyathāha madhusūdanaḥ
vācayitvā svasty-ayanaṁ
tad-dravyeṇa giri-dvijān
upahṛtya balīn sarvānādṛtā yavasaṁ gavām
go-dhanāni puras-kṛtya
giriṁ cakruḥ pradakṣiṇam

„,Z obilovin a ghí nashromážděných pro yajñu připravte různá chutná jídla. Uvařte rýži, dál, halvu, pakory, purī a různé druhy mléčných jídel, jako je sladká rýže, sladké kuličky, sandeś, rasagullā a lāḍḍu.̀

Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, tedy pastevcům poradil, aby ukončili Indra-yajñu a začali s Govardhana-pūjou, aby potrestal Indru, který byl velmi pyšný na to, že je nejvyšším vládcem nebeských planet. Poctiví a prostí pastevci vedení Nandou Mahārājem Kṛṣṇův návrh přijali a přesně vykonali vše, co jim řekl. Uctívali kopec Góvardhan a obcházeli ho. Na radu Pána Kṛṣṇy Nanda Mahārāja společně s pastevci pozval učené brāhmaṇy a začali uctívat kopec Góvardhan zpíváním védských manter a obětováním prasādam. Obyvatelé Vrindávanu se shromáždili, ozdobili své krávy, dali jim trávu a při obcházení kopce Góvardhanu je hnali před sebou.“

Verš

sakala brāhmaṇe purī vaiṣṇava karila
sei sei sevā-madhye sabā niyojila

Synonyma

sakala brāhmaṇe — všechny přítomné brāhmaṇy; purī — Mādhavendra Purī Gosvāmī; vaiṣṇava karila — povýšil do postavení vaiṣṇavů; sei sei — v různých skupinách; sevā-madhye — ve vykonávání služby; sabā — všichni; niyojila — byli zapojeni.

Překlad

Všechny přítomné brāhmaṇy Mādhavendra Purī zasvětil do vaiṣṇavismu a zaměstnal je různými službami.

Význam

V Písmech se uvádí toto: ṣaṭ-karma-nipuṇo vipro mantra-tantra-viśāradaḥ. Kvalifikovaný brāhmaṇa musí být zběhlý ve vykonávání předepsaných brāhmaṇských povinností. Jako jeho povinnosti se uvádí šest brāhmaṇských zaměstnání. Paṭhana znamená, že brāhmaṇa musí být sečtělý ve védských písmech a musí být schopný učit druhé, jak mají védskou literaturu studovat. To je pāṭhana. Musí být také zkušený v uctívání různých božstev a provádění védských obřadů (yajana). V rámci této yajany pak brāhmaṇa jakožto hlava společnosti vykonává všechny védské obřady pro kṣatriyi, vaiśyi a śūdry. Tomu se říká yājana, pomáhání druhým při vykonávání obřadů. Zbývající činnosti jsou dāna a pratigraha. Brāhmaṇa od svých následovníků, jmenovitě kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů, přijímá různé dary (pratigraha). Nechává si však pouze tolik, kolik potřebuje, a zbytek rozdá jako milodary jiným (dāna).

Aby takový kvalifikovaný brāhmaṇa mohl uctívat Božstvo, musí se stát vaiṣṇavou. Vaiṣṇava má tedy vyšší postavení než brāhmaṇa. Příklad, který dal Mādhavendra Purī, potvrzuje, že ani zkušený brāhmaṇa se nemůže stát knězem neboli služebníkem viṣṇu-mūrti, dokud není zasvěcen do vaiṣṇava-mantry. Po instalaci Božstva Gopāla proto Mādhavendra Purī zasvětil všechny brāhmaṇy do vaiṣṇavismu a přidělil jim různé služby Božstvu. Od čtyř hodin ráno do deseti večer (od maṅgala-āratriku po śayana-āratrik) se musí o Božstvo starat alespoň pět až šest brāhmaṇů. V chrámu se provádí šestkrát denně āratrik, Božstvu se často obětuje jídlo a pak se rozdává prasādam. To je metoda uctívání Božstev podle zásad daných našimi předchůdci. Naše sampradāya spadá do učednické posloupnosti Mādhavendry Purīho, který patřil k Madhva-sampradāyi. Náležíme k učednické posloupnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jehož zasvětil Śrī Īśvara Purī, žák Mādhavendry Purīho. Naše sampradāya se proto nazývá Madhva-Gauḍīya-sampradāya. Musíme tedy pečlivě následovat příklad Śrī Mādhavendry Purīho a přihlížet k tomu, jak on instaloval Božstvo Gopāla na vrcholu Góvardhanu, jak za pouhý jeden den zařídil a provedl obřad Annakūṭa a tak dále. Naše instalace Božstev v Americe a bohatých evropských zemích by se měla řídit postupem Mādhavendry Purīho. Všichni služebníci Božstva musí být striktně kvalifikovaní jako brāhmaṇové a musí pokračovat s vaiṣṇavským zvykem obětovat co nejvíce prasādam a rozdávat je oddaným, kteří přicházejí do chrámu zhlédnout Pána.

Verš

punaḥ dina-śeṣe prabhura karāila utthāna
kichu bhoga lāgāila karāila jala-pāna

Synonyma

punaḥ — znovu; dina-śeṣe — na konci dne; prabhura — Pána; karāila — přivedli ke; utthāna — vstávání; kichu — nějaké; bhoga — jídlo; lāgāila — nabídli; karāila — přivedli k; jala — vody; pāna — pití.

Překlad

Božstvo musí být ke konci dne po odpoledním odpočinku probuzeno a okamžitě se Mu musí nabídnout něco k jídlu a voda.

Význam

Tomuto obětování se říká vaikāli-bhoga, neboli jídlo obětované koncem dne.

Verš

gopāla prakaṭa haila, — deśe śabda haila
āśa-pāśa grāmera loka dekhite āila

Synonyma

gopāla — Pán Gopāla; prakaṭa haila — se zjevil; deśe — po celé zemi; śabda haila — rozšířila se zpráva; āśa-pāśa — sousedních; grāmera — z vesnic; loka — lidé; dekhite āila — přišli zhlédnout.

Překlad

Jakmile se po kraji roznesla zpráva, že se na vrcholu Góvardhanu zjevil Pán Gopāla, přicházeli se na Božstvo dívat všichni lidé ze sousedních vesnic.

Verš

ekeka dina ekeka grāme la-ila māgiñā
anna-kūṭa kare sabe haraṣita hañā

Synonyma

ekeka dina — den za dnem; ekeka grāme — jedna vesnice za druhou; la-ila — vyžádali si svolení; māgiñā — prosící; anna-kūṭa kare — provádějí obřad Annakūṭa; sabe — všichni; haraṣita — potěšeni; hañā — stávající se.

Překlad

Lidé z jedné vesnice za druhou radostně Mādhavendru Purīho žádali, aby jim určil jeden den k provedení obřadu Annakūṭa. Po nějakou dobu se tak obřad Annakūṭa den za dnem opakoval.

Verš

rātri-kāle ṭhākurere karāiyā śayana
purī-gosāñi kaila kichu gavya bhojana

Synonyma

rātri-kāle — v noci; ṭhākurere — Božstvo; karāiyā — když přivedl k; śayana — ulehnutí ke spánku; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kaila — připravil; kichu — nějaký; gavya — mléčný pokrm; bhojana — jedení.

Překlad

Śrī Mādhavendra Purī celý den nic nejedl, ale večer, když Božstvo uložil ke spánku, snědl nějaký mléčný pokrm.

Verš

prātaḥ-kāle punaḥ taiche karila sevana
anna lañā eka-grāmera āila loka-gaṇa

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; punaḥ — znovu; taiche — jako předtím; karila — konal; sevana — službu; anna lañā — s obilovinami; eka-grāmera — z jedné vesnice; āila — přišli; loka-gaṇa — lidé.

Překlad

Další ráno začala služba Božstvu nanovo a z jedné vesnice přišli lidé s různými obilovinami.

Verš

anna, ghṛta, dadhi, dugdha, — grāme yata chila
gopālera āge loka āniyā dharila

Synonyma

anna — obiloviny; ghṛta — ghí neboli přepuštěné máslo; dadhi — jogurt; dugdha — mléko; grāme — ve vesnici; yata — tolik; chila — kolik bylo; gopālera āge — před Božstvo Gopāla; loka — všichni lidé; āniyā — poté, co přinesli; dharila — položili.

Překlad

Obyvatelé této vesnice přinesli pro Božstvo Gopāla tolik obilovin, ghí, jogurtu a mléka, kolik jen ve své vsi měli.

Význam

Anna, ghṛta, dadhi a dugdha jsou obiloviny, ghí, jogurt a mléko. To je ve skutečnosti základ veškeré stravy. Zelenina a ovoce jsou druhotné potraviny. Z obilovin, zeleniny, ghí, mléka a jogurtu se dají připravit stovky a tisíce jídel. Jídla obětovaná Gopālovi během obřadu Annakūṭa obsahovala pouze těchto pět složek. Jen lidé s démonskou povahou jsou přitahováni k jiným druhům jídel, o kterých se v této souvislosti ani nebudeme zmiňovat. Je třeba pochopit, že k přípravě výživného jídla není třeba nic jiného než obiloviny, ghí, jogurt a mléko. Nic jiného ani nemůžeme Božstvu obětovat. Vaiṣṇava, dokonalá lidská bytost, nepřijme nic, co nebylo obětováno Božstvu. Lidé jsou často rozčarováni státní potravinovou politikou, ale z védských písem se dozvídáme, že dostatek krav a obilovin celý potravinový problém vyřeší. Vaiśyům (lidem, kteří se zabývají zemědělstvím a obchodem) je proto v Bhagavad-gītě doporučeno pěstovat obilí a ochraňovat krávy. Krávy jsou nejdůležitější zvířata, protože dávají zázračnou potravinu, mléko, ze kterého lze připravit ghí a jogurt.

Dokonalost lidské civilizace závisí na vědomí Kṛṣṇy, jež doporučuje uctívání Božstev. Jídla připravená ze zeleniny, obilovin, mléka, ghí a jogurtu se obětují Božstvu a potom se rozdávají. Zde můžeme vidět rozdíl mezi Východem a Západem. Lidé, kteří přišli zhlédnout Božstvo Gopāla, s sebou přinesli všemožné potraviny, aby Mu je obětovali. Přinesli veškeré své zásoby a přišli před Božstvo nejen proto, aby sami přijali prasādam, ale také aby ho rozdávali druhým. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy toto připravování, obětování a rozdávání jídla veřejnosti rozhodně schvaluje. Tato činnost by se měla rozšířit po celém světě a zastavit tak hříšné stravovací návyky a další jednání vhodné jen pro démony. Démonská civilizace světu nikdy nepřinese mír. A jelikož je jedení tou nejpřednější potřebou lidské společnosti, měli by se ti, kdo řeší problémy přípravy a distribuce jídla, poučit od Mādhavendry Purīho a provádět obřad Annakūṭa. Pokud lidé budou jíst pouze prasādam obětované Božstvu, stanou se ze všech démonů vaiṣṇavové, a když si lidé budou vědomi Kṛṣṇy, bude si přirozeně vědomá Kṛṣṇy i vláda. Člověk vědomý si Kṛṣṇy je vždy velkorysým přejícím přítelem všech. Pokud takoví lidé povedou vládu, budou lidé žít bez hříchů a nebudou již démony. Pouze tehdy může ve společnosti zavládnout klid a mír.

Verš

pūrva-dina-prāya vipra karila randhana
taiche anna-kūṭa gopāla karila bhojana

Synonyma

pūrva-dina-prāya — téměř stejně jako předchozího dne; vipra — všichni brāhmaṇové; karila — činili; randhana — vaření; taiche — podobně; anna-kūṭa — hromady jídla; gopāla — Božstvo Pána Gopāla; karila — činilo; bhojana — jedení.

Překlad

Dalšího dne probíhal obřad Annakūṭa téměř stejně jako předchozího dne. Všichni brāhmaṇové připravovali jídla a Gopāla je přijímal.

Verš

vraja-vāsī lokera kṛṣṇe sahaja pirīti
gopālera sahaja-prīti vraja-vāsi-prati

Synonyma

vraja-vāsī — obyvatelé Vrindávanu (Vradžabhúmi); lokera — lidí; kṛṣṇe — k Pánu Śrī Kṛṣṇovi; sahaja — přirozená; pirīti — láska; gopālera — Pána Śrī Gopāla; sahaja — přirozená; prīti — láska; vraja-vāsi-prati — k obyvatelům Vradžabhúmi.

Překlad

Ideálním místem k praktikování vědomí Kṛṣṇy je Vradžabhúmi neboli Vrindávan, kde mají lidé přirozený sklon milovat Kṛṣṇu a Kṛṣṇa přirozeně miluje je.

Význam

V Bhagavad-gītě (4.11) se říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham. Mezi Nejvyšším Pánem Kṛṣṇou a Jeho oddanými probíhá vzájemná spolupráce. Čím více oddaný Kṛṣṇu upřímně miluje, tím více to Kṛṣṇa opětuje, a to až do takové míry, že vysoce pokročilý oddaný může mluvit s Kṛṣṇou tváří v tvář. To Kṛṣṇa potvrzuje v Bhagavad-gītě (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kdo Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, se kterým ke Mně mohou dospět.“ Skutečným posláním lidského života je poznat Kṛṣṇu a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Ten, kdo se upřímně věnuje službě Pánu s láskou a vírou, může s Kṛṣṇou mluvit a získat pokyny, díky kterým se může rychle vrátit domů, zpátky k Bohu. Dnes je mnoho učenců, kteří se zastávají vědy o náboženství a kteří mají nějaké pojetí Nejvyšší Osobnosti Božství, ale náboženství bez praktické realizace Nejvyšší Osobnosti Božství žádným náboženstvím není. Śrīmad-Bhāgavatam to popisuje jako určitý druh podvodu. Náboženství znamená řídit se pokyny Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství. Není-li člověk způsobilý s Ním mluvit a učit se od Něho, jak může chápat zásady náboženství? Bez vědomí Kṛṣṇy jsou řeči o náboženství či náboženských prožitcích jen zbytečnou ztrátou času.

Verš

mahā-prasāda khāila āsiyā saba loka
gopāla dekhiyā sabāra khaṇḍe duḥkha-śoka

Synonyma

mahā-prasāda — zduchovnělá jídla obětovaná Kṛṣṇovi; khāila — jedli; āsiyā — když přicházeli; saba — všichni; loka — lidé; gopāla — Božstvo Śrī Gopāla; dekhiyā — když vidí; sabāra — všech; khaṇḍe — mizí; duḥkha-śoka — všechen nářek a neštěstí.

Překlad

Z různých vesnic přicházely zástupy lidí, aby zhlédly Božstvo Gopāla a přijaly bohaté mahā-prasādam. Když lidé viděli úžasnou podobu Pána Gopāla, veškerý jejich nářek a neštěstí zmizely.

Verš

āśa-pāśa vraja-bhūmera yata grāma saba
eka eka dina sabe kare mahotsava

Synonyma

āśa-pāśa — sousední; vraja-bhūmera — Vradžabhúmi; yata — všechny; grāma — vesnice; saba — všechny; eka eka — jeden po druhém; dina — dny; sabe — všechny; kare — provádějí; mahā-utsava — festival.

Překlad

Lidé ze všech vesnic v okolí Vradžabhúmi (Vrindávanu) se dozvěděli o zjevení Gopāla a přicházeli se na Něho podívat. Obřad Annakūṭa se tak opakoval den co den.

Verš

gopāla-prakaṭa śuni’ nānā deśa haite
nānā dravya lañā loka lāgila āsite

Synonyma

gopāla — Božstva Gopāla; prakaṭa — zjevení; śuni' — když slyšeli; nānā — různých; deśa — zemí; haite — z; nānā — různé; dravya — věci; lañā — přinášející; loka — lidé; lāgila — začali; āsite — přicházet.

Překlad

O Gopālově zjevení se dozvěděli nejen lidé z okolních vesnic, ale též z dalších krajů, a tak přicházeli ze širého okolí s různými dárky.

Verš

mathurāra loka saba baḍa baḍa dhanī
bhakti kari’ nānā dravya bheṭa deya āni’

Synonyma

mathurāra — z města Mathury; loka — lidé; saba — všichni; baḍa baḍa — velcí; dhanī — kapitalisté; bhakti kari' — z oddanosti; nānā dravya — různé věci; bheṭa — dárky; deya — dávali; āni' — přinášející.

Překlad

Také velmi majetní lidé z Mathury přinášeli různé dárky a s oddaností je Božstvu obětovali.

Verš

svarṇa, raupya, vastra, gandha, bhakṣya-upahāra
asaṅkhya āise, nitya bāḍila bhāṇḍāra

Synonyma

svarṇa — zlato; raupya — stříbro; vastra — oděvy; gandha — voňavky; bhakṣya-upahāra — dary určené k jídlu; asaṅkhya — nespočet; āise — přicházely; nitya — denně; bāḍila — zvětšovaly se; bhāṇḍāra — zásoby.

Překlad

Přicházely nesčetné dary – zlato, stříbro, oděvy, voňavky a potraviny. Gopālovy zásoby se tak denně rozrůstaly.

Verš

eka mahā-dhanī kṣatriya karāila mandira
keha pāka-bhāṇḍāra kaila, keha ta’ prācīra

Synonyma

eka — jeden; mahā-dhanī — velmi bohatý člověk; kṣatriya — královského stavu; karāila — postavil; mandira — chrám; keha — někdo; pāka-bhāṇḍāra — hliněné nádoby na vaření; kaila — udělal; keha — někdo; ta' — jistě; prācīra — ochrannou zeď.

Překlad

Jeden velmi bohatý kṣatriya královského stavu postavil chrám, někdo jiný vyrobil kuchyňské náčiní a další postavil okolo chrámu ochrannou zeď.

Verš

eka eka vraja-vāsī eka eka gābhī dila
sahasra sahasra gābhī gopālera haila

Synonyma

eka eka — každý; vraja-vāsī — z obyvatel Vrindávanu; eka eka — jednu; gābhī — krávu; dila — dal; sahasra sahasra — tisíce a tisíce; gābhī — krav; gopālera — Gopālových; haila — byly.

Překlad

Každá rodina sídlící ve Vradžabhúmi darovala jednu krávu. Tisíce krav se tak staly Gopālovým vlastnictvím.

Význam

Toto je způsob, jak instalovat Božstvo, postavit chrám a rozšiřovat chrámový majetek. Každý by měl nadšeně přispívat na stavbu chrámu pro Božstvo a také darovat potraviny pro rozdávání prasādam. Oddaní by měli kázat poselství oddané služby, a zaměstnávat tak lidi praktickou oddanou službou Božstvu. K těmto činnostem mohou být přivedeni i bohatí lidé. Každý tak bude duchovně orientován a celá společnost se obrátí k vědomí Kṛṣṇy. Touha po uspokojení hmotných smyslů se přirozeně vytratí a smysly se natolik očistí, že je bude možné zapojit do bhakti (oddané služby Pánu). Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate. Službou Pánu se smysly postupně očišťují. Zaměstnání očištěných smyslů ve službě Pánu Hṛṣīkeśovi se nazývá bhakti. Když se tento spící sklon k bhakti probudí, oddaný pozná Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, takového, jaký je. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. (Gītā 18.55) To je metoda, jak dát lidstvu příležitost probudit vědomí Kṛṣṇy. Tak mohou lidé zdokonalit své životy ve všech ohledech.

Verš

gauḍa ha-ite āilā dui vairāgī brāhmaṇa
purī-gosāñi rākhila tāre kariyā yatana

Synonyma

gauḍa ha-ite — z Bengálska; āilā — přišly; dui — dvě; vairāgī — ve stavu odříkání; brāhmaṇa — osoby narozené v brāhmaṇských rodinách; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; rākhila — držel; tāre — je; kariyā — vynakládající; yatana — snahu.

Překlad

Nakonec přišli z Bengálska dva brāhmaṇové ve stavu odříkání. Mādhavendra Purī, který si je velmi oblíbil, je zdržoval ve Vrindávanu a poskytoval jim veškeré pohodlí.

Verš

sei dui śiṣya kari’ sevā samarpila
rāja-sevā haya, — purīra ānanda bāḍila

Synonyma

sei dui — tyto dva; śiṣya kari' — poté, co zasvětil; sevā — službu; samarpila — svěřil; rāja-sevā — honosná služba; haya — je; purīra — Mādhavendry Purīho; ānanda — radost; bāḍila — vzrostla.

Překlad

Tito dva pak dostali od Mādhavendry Purīho zasvěcení a byli pověřeni každodenní službou Pánu. Tato služba probíhala nepřetržitě a uctívání Božstva začalo být velmi honosné, což Mādhavendru Purīho nesmírně těšilo.

Význam

Šest Gosvāmīch a jejich následovníci založili mnoho chrámů, například chrámy Govindy, Gopīnātha, Madana-mohana, Rādhy a Dāmodara, Śyāmasundara, Rādhā-ramaṇa a Gokulānandy. Sevā-pūjā (uctívání Božstev) v těchto chrámech byla svěřena žákům Gosvāmīch. To však neznamená, že tito žáci byli členy rodin původních Gosvāmīch. Všichni Gosvāmī byli ve stavu odříkání a zvláště Jīva Gosvāmī byl celý život brahmacārī. Dnešní sevāité přijímají titul gosvāmī na základě toho, že jednají jako sevāité Božstev. Sevāité, kteří toto postavení zdědili, se dnes považují za vlastníky chrámů a někteří rozprodávají majetek Božstev, jako kdyby byl jejich. Chrámy však původně těmto sevāitům nepatřily.

Verš

ei-mata vatsara dui karila sevana
eka-dina purī-gosāñi dekhila svapana

Synonyma

ei-mata — takto; vatsara — roky; dui — dva; karila — prováděli; sevana — uctívání; eka-dina — jednoho dne; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; dekhila — viděl; svapana — sen.

Překlad

Dva roky tak v chrámu probíhalo uctívání Božstva velice honosným způsobem. Potom měl Mādhavendra Purī jednoho dne sen.

Verš

gopāla kahe, purī āmāra tāpa nāhi yāya
malayaja-candana lepa’, tabe se juḍāya

Synonyma

gopāla — Božstvo Gopāla; kahe — řeklo; purī — Můj drahý Mādhavendro Purī; āmāra — Moje; tāpa — tělesná teplota; nāhi — ne; yāya — odchází; malaya-ja-candana — santálové dřevo z Malajských hor; lepa' — rozetři po těle; tabe — potom; se — to; juḍāya — ochladí.

Překlad

Ve snu viděl Mādhavendra Purī Gopāla, který řekl: „Moje teplota stále ještě neklesla. Dones prosím santálové dřevo z malajského kraje a potři pastou z něho Mé tělo, aby se ochladilo.“

Význam

Božstvo Gopāla bylo po mnoho let zahrabáno v džungli a bylo Mu z toho stále horko, i když bylo při instalaci poléváno tisíci nádobami vody. Požádalo proto Mādhavendru Purīho, aby přinesl santálové dřevo z malajského kraje. Tamní santálové dřevo je velmi oblíbené. Tento kraj leží u západního ghāṭu a hora Nílgiri je také známá jako hora Malaja. Zde použité slovo malaya-ja označuje santálové dřevo z malajského kraje. Slovo Malaja se někdy také používá pro současnou Malajsii. Tam se rovněž dříve těžilo santálové dřevo, ale nyní zjistili, že si více vydělají pěstováním kaučukovníku. I když kdysi byla v Malajsii rozšířená védská kultura, dnes jsou všichni obyvatelé muslimové. V Malajsii, na Jávě a v Indonésii je nyní védská kultura ztracena.

Verš

malayaja āna, yāñā nīlācala haite
anye haite nahe, tumi calaha tvarite

Synonyma

malaya-ja — santálové dřevo; āna — přines; yāñā — přicházející; nīlācala haite — z Džagannáth Purí; anye — jiných; haite — od; nahe — ne; tumi — ty; calaha — jdi; tvarite — rychle.

Překlad

„Přines santálovou pastu z Džagannáth Purí. Vydej se prosím rychle na cestu. Musíš jít ty, protože nikdo jiný to udělat nemůže.“

Verš

svapna dekhi’ purī-gosāñira haila premāveśa
prabhu-ājñā pālibāre gelā pūrva-deśa

Synonyma

svapna dekhi' — poté, co viděl tento sen; purī-gosāñira — Mādhavendry Purīho; haila — byla; prema-āveśa — extáze lásky k Bohu; prabhu-ājñā — Pánovo nařízení; pālibāre — vykonat; gelā — vydal se; pūrva-deśa — do východních zemí (Bengálska).

Překlad

Mādhavendra Purī měl ve své extázi lásky k Bohu z tohoto snu velikou radost, a aby vykonal Pánův pokyn, vydal se na východ, směrem do Bengálska.

Verš

sevāra nirbandha — loka karila sthāpana
ājñā māgi’ gauḍa-deśe karila gamana

Synonyma

sevāra nirbandha — vše potřebné pro každodenní uctívání Pána; loka — lidi; karila — učinil; sthāpana — umístění; ājñā māgi' — přijímající nařízení; gauḍa-deśe — do Bengálska; karila — podnikl; gamana — cestu.

Překlad

Před odchodem Mādhavendra Purī zajistil vše potřebné pro pravidelné uctívání Božstva a různé lidi zaměstnal různými povinnostmi. Potom se na Gopālův pokyn vydal do Bengálska.

Verš

śāntipura āilā advaitācāryera ghare
purīra prema dekhi’ ācārya ānanda antare

Synonyma

śāntipura — do místa známého pod jménem Šántipur; āilā — přišel; advaita-ācāryera — Śrī Advaity Ācāryi; ghare — do domu; purīra prema — extatickou lásku Mādhavendry Purīho; dekhi' — když uviděl; ācārya — Advaita Ācārya; ānanda — potěšený; antare — niterně.

Překlad

Když přišel Mādhavendra Purī do domu Advaity Ācāryi v Šántipuru, Ācārya měl velkou radost z extatické lásky k Bohu, která se u Mādhavendry Purīho projevovala.

Verš

tāṅra ṭhāñi mantra laila yatana kariñā
calilā dakṣiṇe purī tāṅre dīkṣā diñā

Synonyma

tāṅra ṭhāñi — od něho; mantra — zasvěcení; laila — přijal; yatana — úsilí; kariñā — vynakládající; calilā — vydal se; dakṣiṇe — k jihu; purī — Mādhavendra Purī; tāṅre — Jemu (Advaitovi Ācāryovi); dīkṣā — zasvěcení; diñā — poté, co dal.

Překlad

Advaita Ācārya prosil Mādhavendru Purīho o zasvěcení. Mādhavendra Purī Ho zasvětil a vydal se do jižní Indie.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti komentuje, že Advaita Ācārya přijal zasvěcení od Mādhavendry Purīho, jenž byl sannyāsīm v učednické posloupnosti Madhva-sampradāyi. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl:

kibā vipra kibā nyāsī śūdra kene naya,
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya

„Člověk může být brāhmaṇa, sannyāsī, śūdra nebo cokoliv jiného, ale pokud ovládá vědu o Kṛṣṇovi, může se stát guruem.“ (Caitanya-caritāmṛta Madhya 8.128) Śrī Mādhavendra Purī tento výrok podpořil. Podle nařízení pañcarātry může zasvěcovat pouze ženatý brāhmaṇa, jiný ne. Je-li někdo zasvěcený, je to bráno tak, že se stal brāhmaṇou. Bez zasvěcení od pravého brāhmaṇy se nikdo brāhmaṇou stát nemůže. Jinými slovy, pokud někdo není brāhmaṇa, nemůže brāhmaṇou učinit nikoho jiného. V rámci varṇāśrama-dharmy si může gṛhastha-brāhmaṇa poctivou prací zajistit vše potřebné pro uctívání Pána Viṣṇua. Lidé v podstatě prosí tyto gṛhastha-brāhmaṇy o zasvěcení, aby mohli být úspěšní ve varṇāśramské společnosti nebo aby se zbavili hmotných tužeb. Proto je nezbytné, aby duchovní mistr v gṛhastha-āśramu byl striktním vaiṣṇavou. Duchovní mistr v sannyās-āśramu má jen malou možnost provádět arcanu, uctívání Božstev, ale pokud někdo přijme duchovního mistra z řad transcendentálních sannyāsīch, princip uctívání Božstev samozřejmě není zanedbán. Śrī Caitanya Mahāprabhu nám předložil svůj názor ve verši kibā vipra kibā nyāsī, aby tento závěr uvedl do praxe. To naznačuje, že Pán chápal slabost společnosti, která jako duchovního mistra uznává pouze gṛhastha-brāhmaṇu. Śrī Caitanya Mahāprabhu naznačil, že nezáleží na tom, je-li duchovní mistr gṛhastha (ženatý), sannyāsī, nebo dokonce i śūdra. Musí být jednoduše obeznámený s podstatou śāster; musí znát Nejvyšší Osobnost Božství. Jedině tehdy se může stát duchovním mistrem. Dīkṣā ve skutečnosti znamená zasvětit žáka do transcendentálního poznání, které ho osvobodí od všeho hmotného znečištění.

Verš

remuṇāte kaila gopīnātha daraśana
tāṅra rūpa dekhiñā haila vihvala-mana

Synonyma

remuṇāte — ve vesnici Remuně; kaila — učinil; gopīnātha — Božstva Śrī Gopīnātha; daraśana — zhlédnutí; tāṅra — Jeho; rūpa — krásu; dekhiñā — když viděl; haila — stala se; vihvala — zmatená; mana — mysl.

Překlad

Na cestě do jižní Indie navštívil Śrī Mādhavendra Purī Remunu, kde sídlí Śrī Gopīnātha. Pohled na krásu Božstva Mādhavendru Purīho ohromil.

Verš

nṛtya-gīta kari’ jaga-mohane vasilā
‘kyā kyā bhoga lāge?’ brāhmaṇe puchilā

Synonyma

nṛtya-gīta kari' — po tančení a zpívání; jaga-mohane — v chrámové hale; vasilā — usedl; kyā kyā — jaká; bhoga — jídla; lāge — obětují; brāhmaṇebrāhmaṇského kněze; puchilā — zeptal se.

Překlad

Mādhavendra Purī zpíval a tančil v chrámové hale, odkud se lidé obvykle dívají na Božstva. Potom si sedl a zeptal se jednoho brāhmaṇy, jaká jídla Božstvu obětují.

Verš

sevāra sauṣṭhava dekhi’ ānandita mane
uttama bhoga lāge — ethā bujhi anumāne

Synonyma

sevāra — uctívání; sauṣṭhava — znamenitost; dekhi' — když viděl; ānandita — potěšený; mane — v mysli; uttama bhoga — prvotřídní jídla; lāge — obětují; ethā — tak; bujhi — rozumím; anumāne — úvahou.

Překlad

Z toho, jak bylo vše znamenitě připraveno, Mādhavendra Purī pochopil, že se zde obětuje pouze to nejlepší jídlo.

Verš

yaiche ihā bhoga lāge, sakala-i puchiba
taiche bhiyāne bhoga gopāle lāgāiba

Synonyma

yaiche — tak jako; ihā — zde; bhoga — jídla; lāge — obětují; sakala-i — všechna; puchiba — zeptám se; taiche — podobně; bhiyāne — v kuchyni; bhoga — jídla; gopāle — pro Śrī Gopāla; lāgāiba — zařídím.

Překlad

Mādhavendra Purī přemýšlel: „Zeptám se kněze, jaká jídla Gopīnāthovi obětují, abychom v naší kuchyni mohli zařídit obětování podobných jídel Śrī Gopālovi.“

Verš

ei lāgi’ puchilena brāhmaṇera sthāne
brāhmaṇa kahila saba bhoga-vivaraṇe

Synonyma

ei lāgi' — co se toho týče; puchilena — zeptal se; brāhmaṇera sthānebrāhmaṇy; brāhmaṇa — kněz; kahila — řekl; saba — všechna; bhoga — jídla; vivaraṇe — popisem.

Překlad

Když se na to brāhmaṇského kněze zeptal, ten mu dopodrobna vysvětlil, jaká jídla se Božstvu Gopīnātha obětují.

Verš

sandhyāya bhoga lāge kṣīra — ‘amṛta-keli’-nāma
dvādaśa mṛt-pātre bhari’ amṛta-samāna

Synonyma

sandhyāya — večer; bhoga — jídla; lāge — obětují; kṣīra — sladkou rýži; amṛta-keli-nāma — zvanou amṛta-keli; dvādaśa — dvanáct; mṛt-pātre — hliněných nádob; bhari' — naplňující; amṛta-samāna — jako nektar.

Překlad

Brāhmaṇský kněz řekl: „Večer se Božstvu obětuje sladká rýže ve dvanácti hliněných nádobách. Chutná jako nektar (amṛta), a proto se jí říká amṛta-keli.“

Verš

‘gopīnāthera kṣīra’ bali’ prasiddha nāma yāra
pṛthivīte aiche bhoga kāhāṅ nāhi āra

Synonyma

gopīnāthera kṣīra — sladká rýže obětovaná Gopīnāthovi; bali' — jako; prasiddha — proslavená; nāma — název; yāra — jejíž; pṛthivīte — v celém světě; aiche — takové; bhoga — jídlo; kāhāṅ — kdekoliv; nāhi — ne; āra — jinde.

Překlad

„Tato sladká rýže je po celém světě proslavená jako gopīnātha-kṣīra. Nikde jinde na světě se taková neobětuje.“

Verš

hena-kāle sei bhoga ṭhākure lāgila
śuni’ purī-gosāñi kichu mane vicārila

Synonyma

hena-kāle — tehdy; sei bhoga — to úžasné jídlo; ṭhākure — před Božstvo; lāgila — bylo položeno; śuni' — když uslyšel; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; kichu — něco; mane — v mysli; vicārila — zvažoval.

Překlad

Zatímco Mādhavendra Purī mluvil s brāhmaṇským knězem, byla sladká rýže položena před Božstvo k obětování. Když to Mādhavendra Purī slyšel, uvažoval následovně.

Verš

ayācita kṣīra prasāda alpa yadi pāi
svāda jāni’ taiche kṣīra gopāle lāgāi

Synonyma

ayācita — bez požádání; kṣīra — sladké rýže; prasāda — zbytků jídla; alpa — trochu; yadi — jestliže; pāi — dostanu; svāda — chuť; jāni' — znající; taiche — podobnou; kṣīra — sladkou rýži; gopāle — mému Gopālovi; lāgāi — mohu nabídnout.

Překlad

„Kdybych trochu této sladké rýže dostal, aniž bych o to žádal, mohl bych ji ochutnat a připravit podobnou pro obětování mému Pánu Gopālovi.“

Verš

ei icchāya lajjā pāñā viṣṇu-smaraṇa kaila
hena-kāle bhoga sari’ ārati bājila

Synonyma

ei icchāya — kvůli tomuto přání; lajjā — stud; pāñā — dostávající; viṣṇu-smaraṇa — vzpomínání na Pána Viṣṇua; kaila — činil; hena-kāle — tehdy; bhoga — jídlo; sari' — po dokončení; ārati — obřad ārati; bājila — zněl.

Překlad

Mādhavendra Purī se velmi zastyděl, že chtěl ochutnat sladkou rýži, a okamžitě začal myslet na Pána Viṣṇua. Mezitím bylo dokončeno obětování a začal obřad ārati.

Verš

ārati dekhiyā purī kaila namaskāra
bāhire āilā, kāre kichu nā kahila āra

Synonyma

ārati dekhiyā — po zhlédnutí ārati; purī — Mādhavendra Purī; kaila — složil; namaskāra — poklony; bāhire āilā — odešel; kāre — nikomu; kichu — nic; — ne; kahila — řekl; āra — více.

Překlad

Po skončení ārati se Mādhavendra Purī poklonil Božstvu a odešel z chrámu, aniž by s někým ještě promluvil.

Verš

ayācita-vṛtti purī — virakta, udāsa
ayācita pāile khā’na, nahe upavāsa

Synonyma

ayācita-vṛtti — zvyklý nežebrat; purī — Mādhavendra Purī; virakta — nepřipoutaný; udāsa — lhostejný; ayācita — bez žebrání; pāile — pokud dostane; khā'na — jí; nahe — pokud ne; upavāsa — postí se.

Překlad

Mādhavendra Purī nikdy nežebral. Byl zcela nepřipoutaný a lhostejný k hmotným věcem. Pokud mu někdo dal něco k jídlu, aniž by žebral, najedl se. Pokud ne, pak držel půst.

Význam

To je úroveň paramahaṁsy, nejvyšší stupeň sannyāsu. Sannyāsī může chodit od domu k domu a žebrat o jídlo, ale paramahaṁsa, který přijal ayācita-vṛtti neboli ājagara-vṛtti, nikoho o jídlo nežádá. Nají se, jestliže mu někdo dá něco k jídlu sám od sebe. Ayacita-vṛtti označuje zvyk nežebrat a ājagara-vṛtti poukazuje na toho, kdo je jako krajta, velký had, který nevyvíjí snahu nějaké jídlo získat, ale čeká, až se mu samo dostane přímo do tlamy. Paramahaṁsa se jinými slovy věnuje výlučně službě Pánu, a ani se dokonce nestará, kde bude spát nebo co bude jíst. O šesti Gosvāmīch bylo řečeno: nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. Na úrovni paramahaṁsy oddaný překonává touhu po spánku, jídle a uspokojování smyslů a stává se z něho pokorný mnich ve dne v noci zaměstnaný službou Pánu. Mādhavendra Purī dosáhl tohoto stavu paramahaṁsy.

Verš

premāmṛte tṛpta, kṣudhā-tṛṣṇā nāhi bādhe
kṣīra-icchā haila, tāhe māne aparādhe

Synonyma

prema-amṛte tṛpta — spokojený pouze v láskyplné službě Pánu; kṣudhā-tṛṣṇā — hlad a žízeň; nāhi — ne; bādhe — brání; kṣīra — po sladké rýži; icchā — touha; haila — byla; tāhe — z toho důvodu; māne — považuje; aparādhe — za přestupek.

Překlad

Paramahaṁsa, jako je Mādhavendra Purī, je vždy spokojený v láskyplné službě Pánu. Hmotný hlad a žízeň mu v jeho činnostech nemohou zabránit. Když chtěl ochutnat trochu sladké rýže obětované Božstvu, považoval to za přestupek, protože chtěl jíst to, co se právě obětovalo Božstvu.

Význam

Jídlo přenášené z kuchyně do místnosti Božstva k obětování se doporučuje přikrýt, aby je nikdo neviděl, protože ti, kdo nejsou zvyklí následovat pokročilá pravidla oddané služby, by mohli zatoužit toto jídlo jíst, a to by byl přestupek. Proto by je nikdo neměl ani vidět. Před Božstvem se však jídlo musí odkrýt. Když Mādhavendra Purī uviděl jídlo před Božstvem odkryté, zatoužil trochu z něj ochutnat, aby mohl podobnou sladkou rýži připravit pro svého Gopāla. Mādhavendra Purī byl ale tak striktní, že to považoval za přestupek. Opustil tedy chrám, aniž by někomu něco řekl. Paramahaṁsovi se proto říká vijita-ṣaḍ-guṇa – musí pokořit šest druhů hmotných tužeb, kterými jsou kāma, krodha, lobha, moha, mātsarya a kṣudhā-tṛṣṇā (chtíč, hněv, chamtivost, iluze, závist a hlad s žízní).

Verš

grāmera śūnya-hāṭe vasi’ karena kīrtana
ethā pūjārī karāila ṭhākure śayana

Synonyma

grāmera — vesnické; śūnya-hāṭe — na prázdné tržnici; vasi' — poté, co si sedl; karena — provádí; kīrtana — zpívání; ethā — v chrámu; pūjārī — kněz; karāila — učinil; ṭhākure — Božstva; śayana — uložení.

Překlad

Mādhavendra Purī odešel z chrámu, posadil se v prázdné vesnické tržnici a dal se do zpěvu. Mezitím v chrámu kněz uložil Božstvo k odpočinku.

Význam

I když se Mādhavendra Purī nezajímal o jídlo ani spánek, jeho zájem o zpívání mahā-mantry byl stejně velký, jako kdyby byl uchazečem o transcendentální úroveň, a ne paramahaṁsou. To znamená, že ani paramahaṁsa nemůže zanechat zpívání. Haridāsa Ṭhākura i Gosvāmī pravidelně zpívali určitý počet kol, což znamená, že zpívání na růženci je velmi důležité pro každého, i kdyby to byl paramahaṁsa. Zpívat se dá kdekoliv, ať v chrámu, či mimo chrám. Mādhavendra Purī se ke zpívání posadil dokonce i v prázdné tržnici. Śrīnivāsa Ācārya ve svých modlitbách ke Gosvāmīm říká: nāma-gāna-natibhiḥ. Paramahaṁsa je vždy pohroužený ve zpívání a láskyplné službě Pánu. Zpívání Pánových svatých jmen a služba Jemu se od sebe neliší. Śrīmad-Bhāgavatam (7.5.23) uvádí, že existuje devět druhů oddané služby: naslouchání (śravaṇam), zpívání (kīrtanam), vzpomínání (viṣṇoḥ smaraṇam), sloužení (pāda-sevanam), uctívání Božstva (arcanam), modlení se (vandanam), vykonávání pokynů (dāsyam), sloužení jako přítel (sakhyam) a obětování všeho Pánu (ātma-nivedanam). I když se zdá, že se od sebe tyto činnosti liší, ten, kdo se nachází na absolutní úrovni, vidí, že jsou stejné. Naslouchání je například stejně dobré jako zpívání a vzpomínání je stejně dobré jako zpívání či naslouchání. Uctívat Božstvo je zase stejně dobré jako zpívání, naslouchání či vzpomínání. Od oddaného se očekává, že se zapojí do všech devíti způsobů oddané služby, ale i když bude správně vykonávat byť jen jeden z nich, může dosáhnout nejvyššího postavení (paramahaṁsy) a jít zpátky domů, zpátky k Bohu.

Verš

nija kṛtya kari’ pūjārī karila śayana
svapane ṭhākura āsi’ balilā vacana

Synonyma

nija kṛtya — svoje povinnosti; kari' — když dokončil; pūjārībrāhmaṇský kněz v chrámu; karila — učinil; śayana — odpočinek; svapane — ve snu; ṭhākura — Božstvo; āsi' — poté, co přišlo; balilā — řeklo; vacana — slova.

Překlad

Kněz dokončil svoje denní povinnosti a šel si odpočinout. Ve snu viděl, jak k němu přišlo Božstvo Gopīnātha a promluvilo následovně.

Verš

uṭhaha, pūjārī, kara dvāra vimocana
kṣīra eka rākhiyāchi sannyāsi-kāraṇa

Synonyma

uṭhaha — prosím vstaň; pūjārī — ó knězi; kara — učiň; dvāra — dveře; vimocana — otevření; kṣīra — sladké rýže; eka — jednu nádobu; rākhiyāchi — schoval jsem; sannyāsi — potulného mnicha, Mādhavendry Purīho; kāraṇa — z důvodu.

Překlad

„Ó knězi, vstaň prosím a otevři chrámové dveře. Schoval jsem jednu misku sladké rýže pro sannyāsīho Mādhavendru Purīho.“

Verš

dhaḍāra añcale ḍhākā eka kṣīra haya
tomarā nā jānilā tāhā āmāra māyāya

Synonyma

dhaḍāra — šatů; añcale — cípem; ḍhākā — zakrytá; eka — jedna; kṣīra — nádoba sladké rýže; haya — je; tomarā — ty; — ne; jānilā — věděl jsi; tāhā — to; āmāra — Mým; māyāya — trikem.

Překlad

„Tato nádoba sladké rýže je hned za cípem Mých šatů. Díky Mým trikům jsi ji neviděl.“

Verš

mādhava-purī sannyāsī āche hāṭete vasiñā
tāhāke ta’ ei kṣīra śīghra deha lañā

Synonyma

mādhava-purī — jménem Mādhavendra Purī; sannyāsī — potulný mnich; āche — je; hāṭete — na tržišti; vasiñā — sedící; tāhāke — jemu; ta' — jistě; ei — tuto; kṣīra — nádobu sladké rýže; śīghra — velmi rychle; deha — dej; lañā — beroucí.

Překlad

„Na prázdném tržišti sedí sannyāsī jménem Mādhavendra Purī. Vezmi prosím tuto misku sladké rýže zpoza Mne a dones mu ji.“

Verš

svapna dekhi’ pūjārī uṭhi’ karilā vicāra
snāna kari’ kapāṭa khuli, mukta kaila dvāra

Synonyma

svapna dekhi' — jakmile viděl tento sen; pūjārī — kněz; uṭhi' — když vstal; karilā — učinil; vicāra — uvážení; snāna kari' — poté, co se vykoupal, než vstoupí do místnosti pro Božstva; kapāṭa — dveře; khuli — otvírající; mukta — otevřenou; kaila — učinil; dvāra — bránu.

Překlad

Kněz se probudil ze sna, okamžitě vstal a uvážil, že bude dobré se před vstupem do místnosti Božstev vykoupat. Potom otevřel chrámové dveře.

Verš

dhaḍāra āṅcala-tale pāila sei kṣīra
sthāna lepi’ kṣīra lañā ha-ila bāhira

Synonyma

dhaḍāra — šatů; āṅcala-tale — za cípem; pāila — vzal; sei — tuto; kṣīra — misku sladké rýže; sthāna lepi' — poté, co utřel to místo; kṣīra — misku sladké rýže; lañā — beroucí; ha-ila — vyšel; bāhira — z chrámu.

Překlad

Podle pokynů Božstva kněz našel misku sladké rýže za cípem šatů. Vzal ji a utřel místo, kde stála. Potom vyšel z chrámu.

Verš

dvāra diyā grāme gelā sei kṣīra lañā
hāṭe hāṭe bule mādhava-purīke cāhiñā

Synonyma

dvāra diyā — poté, co zavřel dveře; grāme — do vesnice; gelā — šel; sei — tu; kṣīra — nádobu sladké rýže; lañā — beroucí; hāṭe hāṭe — do každého stánku; bule — vejde; mādhava-purīke — na Mādhavendru Purīho; cāhiñā — volající.

Překlad

Zavřel dveře chrámu a s nádobou sladké rýže vyrazil do vsi. Hledal Mādhavendru Purīho a u každého stánku volal jeho jméno.

Verš

kṣīra laha ei, yāra nāma ‘mādhava-purī’
tomā lāgi’ gopīnātha kṣīra kaila curi

Synonyma

kṣīra laha — vezmi si tuto nádobu sladké rýže; ei — toto; yāra — jehož; nāma — jméno; mādhava-purī — Mādhavendra Purī; tomā lāgi' — jen pro tebe; gopīnātha — Božstvo Pána Gopīnātha; kṣīra — nádoby sladké rýže; kaila — učinil; curi — krádež.

Překlad

S nádobou sladké rýže v ruce kněz volal: „Nechť prosím přijde ten, kdo se jmenuje Mādhavendra Purī, a vezme si tuto nádobu sladké rýže! Gopīnātha ji pro tebe ukradl!“

Význam

Zde je vysvětlen rozdíl mezi Absolutní a relativní pravdou. Pán Gopīnātha zde otevřeně přiznává, že je zloděj. Ukradl nádobu sladké rýže a nebylo to zatajováno, protože Jeho kradení je zdrojem velké transcendentální blaženosti. V hmotném světě je krádež trestným činem, ale v duchovním světě je Pánovo kradení zdrojem transcendentální blaženosti. Světští darebáci, kteří nechápou absolutní povahu Osobnosti Božství, někdy o Pánu Śrī Kṛṣṇovi říkají, že je nemorální, aniž by věděli, že Jeho zdánlivě nemorální činnosti, které nezůstávají v tajnosti, přinášejí oddaným velkou blaženost. Tito darebáci nechápou transcendentální chování Nejvyšší Osobnosti Božství a hanobí Pánův charakter, čímž se okamžitě řadí do kategorie nevěřících (kam patří darebáci, nejnižší z lidí, démoni a ti, jejichž poznání unesla iluzorní energie). Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.15) vysvětluje:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

„Ničemové, kteří jsou naprosto hloupí, nejnižší z lidí, jejichž poznání unesla iluze a kteří mají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.“

Světští darebáci nechápou, že cokoliv Kṛṣṇa dělá, je díky své absolutní povaze vždy dobré. Tuto Pánovu vlastnost vysvětluje Śrīmad-Bhāgavatam (10.33.29). Někdo může považovat určité činnosti svrchovaně mocné osoby podle světských měřítek za zcela nemorální, ale to neodpovídá skutečnosti. Slunce například vysává vodu ze zemského povrchu, a to nejen z moří, ale také ze špinavých stok, obsahujících moč a další nečisté substance. Slunce se tím však neznečistí, ale naopak nečisté místo očistí. I když oddaný přistoupí k Pánu s nějakým nemorálním či nevhodným záměrem, přesto se očistí; Pán zůstává nedotčen. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.15) je řečeno, že když někdo přijde za Nejvyšším Pánem dokonce i na popud chtíče, hněvu nebo strachu (kāmaṁ krodhaṁ bhayaṁ), bude očištěn. Gopī jako mladé dívky přišly za Kṛṣṇou, protože to byl krásný mladý chlapec. Z vnějšího pohledu to vypadá, že je za Pánem poháněl chtíč, a Pán s nimi o půlnoci tančil. Ze světského pohledu se tyto činnosti mohou jevit jako nemorální, protože vdaná ani svobodná dívka nemůže opustit domov, aby se stýkala s nějakým mladíkem a tančila s ním. Přestože je to ze světského pohledu nemorální, činnosti gopī jsou uznávány jako nejvyšší forma uctívání, protože to byl Pán Kṛṣṇa, za kým se svými chtivými touhami uprostřed noci přišly.

Neoddaní však tyto věci nemohou pochopit. Kṛṣṇu je třeba poznat v tattvě (pravdě). Je třeba použít zdravý rozum a uvědomit si, že když pouhým zpíváním Kṛṣṇova svatého jména se člověk očistí, jak by potom mohl být Kṛṣṇa nemorální? Světští hlupáci jsou však naneštěstí uznáváni za představitele učenosti a jsou jim udílena vysoká místa, ze kterých učí širokou populaci bezbožné zásady. To je vysvětleno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.31): andhā yathāndhair upanīyamānāḥ. Slepci se snaží vést další slepce. Protože pochopení těchto darebáků je nezralé, obyčejní lidé by neměli Kṛṣṇovy zábavy s gopīmi rozebírat. Neoddaný by neměl rozebírat ani to, jak Pán krade sladkou rýži pro své oddané. Je zde varování, abychom na takové věci ani nemysleli. Kṛṣṇa je nejčistší z nejčistších, ale světští lidé se myšlením na Kṛṣṇovy zábavy, které se jeví jako nemorální, sami znečistí. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto o Kṛṣṇových činnostech s gopīmi nikdy veřejně nemluvil. Tyto vztahy rozebíral pouze se svými třemi důvěrnými přáteli. O rāsa-līle nikdy nemluvil veřejně, jak to dělají placení přednašeči, i když nerozumějí ani Kṛṣṇovi, ani povaze publika. Śrī Caitanya Mahāprabhu však doporučoval veřejné zpívání svatého jména ve velkém tolik hodin, kolik je jen možné.

Verš

kṣīra lañā sukhe tumi karaha bhakṣaṇe
tomā-sama bhāgyavān nāhi tribhuvane

Synonyma

kṣīra lañā — beroucí si misku sladké rýže; sukhe — s radostí; tumi — ty; karaha — učiň; bhakṣaṇe — jedení; tomā-sama — jako ty; bhāgyavān — požehnaný; nāhi — není nikdo; tri-bhuvane — ve třech světech.

Překlad

Kněz pokračoval: „Nechť prosím sannyāsī jménem Mādhavendra Purī přijde, vezme si tuto misku sladké rýže a s velkou radostí přijme prasādam! Jsi ten nejšťastnější člověk v těchto třech světech!“

Význam

Zde je příklad toho, jak Kṛṣṇa někomu osobně požehnal svým nemorálním činem. Jestliže Gopīnātha pro svého oddaného něco ukradne, stane se tento oddaný nejšťastnější osobou ve všech třech světech. Dokonce i zločiny Pána tedy z oddaného učiní tu nejšťastnější osobu. Jak tedy může nějaký světský darebák chápat Kṛṣṇovy zábavy a posuzovat, zda je Pán morální, či nemorální? Protože Kṛṣṇa je Absolutní Pravda, neexistují v Něm světské rozdíly mezi morálním a nemorálním. Cokoliv udělá, je dobré. To je skutečný význam slov „Bůh je dobrý.“ Je dobrý za všech okolností, protože je transcendentální, mimo soudní pravomoci tohoto hmotného světa. Kṛṣṇu tedy mohou poznat jedině ti, kdo již žijí v duchovním světě. To potvrzuje i Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Ten, kdo se plně zaměstná oddanou službou a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překoná tři kvality hmotné přírody a dostane se na úroveň Brahmanu.“

Pokud se někdo věnuje ryzí oddané službě Pánu, nachází se již v duchovním světě (brahma-bhūyāya kalpate). Jeho činnosti a styky s Kṛṣṇou jsou za všech okolností transcendentální, a tudíž pro světské moralisty nepochopitelné. Je proto lepší takové činnosti mezi světskými lidmi vůbec neprobírat a raději jim dát Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, aby se mohli postupně očistit, a tak dospět k pochopení Kṛṣṇových transcendentálních činností.

Verš

eta śuni’ purī-gosāñi paricaya dila
kṣīra diyā pūjārī tāṅre daṇḍavat haila

Synonyma

eta śuni' — když to uslyšel; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; paricaya — představení se; dila — dal; kṣīra diyā — předávající nádobu sladké rýže; pūjārī — kněz; tāṅre — jemu; daṇḍavat haila — poklonil se.

Překlad

Mādhavendra Purī to uslyšel, a tak přišel a představil se. Kněz mu předal nádobu sladké rýže a potom se mu poklonil tak, že před ním padl na zem.

Význam

Brāhmaṇa je považován za člena nejvyšší třídy, a proto se od něho neočekává, že by se měl někomu klanět a padat před ním na zem. Když však brāhmaṇa vidí oddaného, složí mu daṇḍavat. Tento brāhmaṇský kněz se Mādhavendry Purīho ani nezeptal, jestli je brāhmaṇa, jelikož viděl, že se jedná o zmocněného oddaného, pro kterého Kṛṣṇa dokonce i kradl, a tak mu bylo jeho postavení světce okamžitě zřejmé. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya  /  yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya. (Caitanya-caritāmṛta Madhya 8.128) Kdyby byl tento brāhmaṇský kněz obyčejný brāhmaṇa, nemluvil by s ním ve snu Gopīnātha. Protože však Božstvo ve snu promlouvalo jak k Mādhavendrovi Purīmu, tak k brāhmaṇskému knězi, byli vlastně oba na stejné úrovni. Mādhavendra Purī byl ale starší vaiṣṇavský sannyāsī, paramahaṁsa, a proto před ním kněz okamžitě padl na zem, a tak se mu poklonil.

Verš

kṣīrera vṛttānta tāṅre kahila pūjārī
śuni’ premāviṣṭa haila śrī-mādhava-purī

Synonyma

kṣīrera vṛttānta — vše, co se okolo misky se sladkou rýží odehrálo; tāṅre — Mādhavendrovi Purīmu; kahila — popsal; pūjārī — kněz; śuni' — když vyslechl; prema-āviṣṭa — plný lásky k Bohu; haila — stal se; śrī-mādhava-purī — Śrīla Mādhavendra Purī.

Překlad

Jakmile Śrī Mādhavendra Purī vyslechl celý příběh o misce sladké rýže, pohroužil se okamžitě do extáze lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

prema dekhi’ sevaka kahe ha-iyā vismita
kṛṣṇa ye iṅhāra vaśa, — haya yathocita

Synonyma

prema dekhi' — když viděl extázi Mādhavendry Purīho; sevaka — kněz; kahe — řekl; ha-iyā — jsoucí; vismita — užaslý; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ye — že; iṅhāra — jemu; vaśa — zavázaný; haya — je; yathocita — vhodné.

Překlad

Když kněz viděl u Mādhavendry Purīho tyto příznaky láskyplné extáze, žasl. Pochopil, proč je mu Kṛṣṇa tak zavázaný, a bylo mu jasné, že Kṛṣṇův čin byl na místě.

Význam

Oddaný si dokáže Kṛṣṇu dokonale podrobit. To je vysvětleno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.3): ajita jito 'py asi tais tri-lokyām. Kṛṣṇu nemůže nikdy nikdo přemoci, ale oddaný Ho přemůže svou oddanou službou. V Brahma-saṁhitě (5.33) je řečeno: vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau. Kṛṣṇu nelze poznat pouhým čtením védské literatury. I když je celá védská literatura určena pro poznání Kṛṣṇy, nelze Ho poznat, aniž bychom Ho milovali. Vedle čtení védské literatury (svādhyāya) je tedy také třeba se zaměstnat oddaným uctíváním Božstva (arcana-vidhi). Tyto dvě činnosti prováděné společně pak u oddaného prohloubí transcendentální pochopení oddané služby. Śravaṇādi śuddha-citte karaye udaya (Caitanya-caritāmṛta Madhya 22.107). Láska k Bohu dříme v srdci každého a pouhým následováním předepsané metody oddané služby se probudí. Světští hlupáci, kteří o Kṛṣṇovi jen čtou, se však mylně domnívají, že je nemrava nebo zločinec.

Verš

eta bali’ namaskari’ karilā gamana
āveśe karilā purī se kṣīra bhakṣaṇa

Synonyma

eta bali' — když to řekl; namaskari' — poté, co se poklonil; karilā gamana — vrátil se; āveśe — v extázi; karilā — činil; purī — Purī Gosāñi; se — té; kṣīra — sladké rýže; bhakṣaṇa — jedení.

Překlad

Kněz se Mādhavendrovi Purīmu poklonil a vrátil se zpět do chrámu. Mādhavendra Purī potom v extázi snědl sladkou rýži, kterou mu Kṛṣṇa dal.

Verš

pātra prakṣālana kari’ khaṇḍa khaṇḍa kaila
bahir-vāse bāndhi’ sei ṭhikāri rākhila

Synonyma

pātra — misku; prakṣālana kari' — poté, co umyl; khaṇḍa khaṇḍa — rozbití na kousky; kaila — učinil; bahir-vāse — do svého svrchního oděvu; bāndhi' — zavazující; sei — tyto; ṭhikāri — střepy misky; rākhila — uschoval.

Překlad

Potom misku umyl a rozbil ji na kousky, které zavázal do svého svrchního oděvu, a tak je pečlivě uschoval.

Verš

prati-dina eka-khāni karena bhakṣaṇa
khāile premāveśa haya, — adbhuta kathana

Synonyma

prati-dina — každý den; eka-khāni — jeden kousek; karena — činí; bhakṣaṇa — snědení; khāile — jedením; prema-āveśa — extáze; haya — je; adbhuta — úžasné; kathana — vyprávění.

Překlad

Každý den Mādhavendra Purī snědl jeden kousek této hliněné misky, což ho okamžitě uvedlo do stavu extáze. Toto jsou úžasné příběhy.

Verš

‘ṭhākura more kṣīra dila — loka saba śuni’
dine loka-bhiḍa habe mora pratiṣṭhā jāni’

Synonyma

ṭhākura — Pán; more — mně; kṣīra — sladkou rýži; dila — dal; loka — lidé; saba — všichni; śuni' — až uslyší; dine — ve dne; loka — lidí; bhiḍa — dav; habe — bude; mora — moji; pratiṣṭhā — slávu; jāni' — až zjistí.

Překlad

Poté, co Mādhavendra Purī rozbil misku a svázal střepy do cípu svého oděvu, pomyslel si: „Pán mi dal misku sladké rýže, a když o tom lidé ráno uslyší, shromáždí se jich tu davy.“

Verš

sei bhaye rātri-śeṣe calilā śrī-purī
sei-khāne gopīnāthe daṇḍavat kari’

Synonyma

sei bhaye — kvůli těmto obavám; rātri-śeṣe — na konci noci; calilā — odešel; śrī-purī — Śrī Mādhavendra Purī; sei-khāne — na tom místě; gopīnāthe — Pánu Gopīnāthovi; daṇḍavat — poklony; kari' — poté, co složil.

Překlad

S těmito myšlenkami se Śrī Mādhavendra Purī na místě poklonil Gopīnāthovi a nad ránem opustil Remunu.

Verš

cali’ cali’ āilā purī śrī-nīlācala
jagannātha dekhi’ hailā premete vihvala

Synonyma

cali' cali' — šel a šel až; āilā — došel do; purī — Džagannáth Purí; śrī-nīlācala — známého jako Níláčala; jagannātha dekhi' — jakmile uviděl Pána Jagannātha; hailā — stal se; premete — láskou; vihvala — přemožený.

Překlad

Mādhavendra Purī šel a šel, až došel do Džagannáth Purí, známého také jako Níláčala. Tam uviděl Pána Jagannātha, a přemohla ho láskyplná extáze.

Verš

premāveśe uṭhe, paḍe, hāse, nāce, gāya
jagannātha-daraśane mahā-sukha pāya

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; uṭhe — chvílemi stojí; paḍe — chvílemi padá; hāse — směje se; nāce — tančí; gāya — zpívá; jagannātha daraśane — když v chrámu uviděl Pána Jagannātha; mahā-sukha — transcendentální štěstí; pāya — cítil.

Překlad

Mādhavendra Purī, přemožený extází lásky k Bohu, chvílemi stál a chvílemi padal, chvílemi se smál, tančil a zpíval. Tak prožíval transcendentální blaženost z pohledu na Božstvo Jagannātha.

Verš

‘mādhava-purī śrīpāda āila’, — loke haila khyāti
saba loka āsi’ tāṅre kare bahu bhakti

Synonyma

mādhava-purī — Śrī Mādhavendra Purī; śrīpādasannyāsī; āila — přišel; loke — mezi lidmi; haila — byla; khyāti — pověst; saba loka — všichni lidé; āsi' — přicházející; tāṅre — jemu; kare — projevují; bahu — mnoho; bhakti — oddanosti.

Překlad

Lidé v Džagannáth Purí už znali transcendentální pověst Mādhavendry Purīho dříve, než tam přišel. Celé zástupy proto přicházely a různými způsoby mu s oddaností projevovaly úctu.

Verš

pratiṣṭhāra svabhāva ei jagate vidita
ye nā vāñche, tāra haya vidhātā-nirmita

Synonyma

pratiṣṭhāra — pověsti; svabhāva — povaha; ei — tomto; jagate — ve světě; vidita — známá; ye — člověk, který; vāñche — netouží po tom; tāra — jeho; haya — je; vidhātā-nirmita — stvořená osudem.

Překlad

I když se to člověku nemusí líbit, jeho pověst jde řízením osudu s ním. Transcendentální pověst oddaného je ve skutečnosti známá po celém světě.

Verš

pratiṣṭhāra bhaye purī gelā palāñā
kṛṣṇa-preme pratiṣṭhā cale saṅge gaḍāñā

Synonyma

pratiṣṭhāra bhaye — ze strachu před pověstí; purī — Mādhavendra Purī; gelā — odešel; palāñā — prchající; kṛṣṇa-preme — ohledně lásky ke Kṛṣṇovi; pratiṣṭhā — pověst; cale — jde; saṅge — zároveň; gaḍāñā — v závěsu.

Překlad

Ze strachu před svou pověstí (pratiṣthā) Mādhavendra Purī uprchl z Remuny. Pověst získaná láskou k Bohu je však tak vznešená, že oddaného všude doprovází.

Význam

Téměř všechny podmíněné duše v tomto hmotném světě jsou závistivé. Závistivci se obvykle obracejí proti těm, kdo se nějak proslaví. To je u závistivých lidí přirozené. Zaslouží-li si tedy oddaný ve světě slávu, bude mu mnoho lidí závidět. To je zcela přirozené. Když člověk z pokory netouží po slávě, lidé ho obvykle považují za velmi pokorného a zahrnují ho různými druhy slávy. Vaiṣṇava skutečně netouží po slávě či pověsti. Mādhavendra Purī, král vaiṣṇavů, si s sebou nesl svoji pověst, ale chtěl se skrýt před zraky veřejnosti. Chtěl svoji opravdovou totožnost velkého oddaného Pána zahalit, ale jakmile ho lidé viděli, přemoženého extází lásky k Bohu, přirozeně ho ocenili. Mādhavendra Purī si prvotřídní pověst skutečně zasloužil, protože byl Pánovým velice důvěrným oddaným. Nějaký sahajiyā se někdy může tvářit, jako že je prostý všech tužeb po slávě (pratiṣṭhā), aby se proslavil svou pokorou. Takoví lidé však nemohou doopravdy dosáhnout úrovně slavných vaiṣṇavů.

Verš

yadyapi udvega haila palāite mana
ṭhākurera candana-sādhana ha-ila bandhana

Synonyma

yadyapi — i když; udvega — úzkost; haila — byla; palāite — odejít; mana — mysl; ṭhākurera — Pána; candana — santálového dřeva; sādhana — obstarání; ha-ila — byl; bandhana — závazek.

Překlad

Lidé Mādhavendru Purīho uctívali jako velkého oddaného, a tak chtěl Džagannáth Purí opustit. To by mu však znemožnilo obstarat santálové dřevo pro Božstvo Gopāla.

Verš

jagannāthera sevaka yata, yateka mahānta
sabāke kahila purī gopāla-vṛttānta

Synonyma

jagannāthera sevaka — služebníci Pána Jagannātha; yata — všichni; yateka mahānta — všichni vážení oddaní; sabāke — každému; kahila — řekl; purī — Mādhavendra Purī; gopāla-vṛttānta — příběh o Gopālovi.

Překlad

Všem služebníkům Pána Jagannātha a všem velkým oddaným, kteří tam byli, vyprávěl Śrī Mādhavendra Purī příběh o zjevení Śrī Gopāla.

Verš

gopāla candana māge, — śuni’ bhakta-gaṇa
ānande candana lāgi’ karila yatana

Synonyma

gopāla — Pán Gopāla ve Vrindávanu; candana — santálové dřevo; māge — chce; śuni' — když slyšeli; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; ānande — s velkou radostí; candana lāgi' — pro získání santálového dřeva; karila — vyvinuli; yatana — snahu.

Překlad

Jakmile se oddaní v Džagannáth Purí dozvěděli, že si Božstvo Gopāla přeje santālové dřevo, s radostí se je všichni snažili zajistit.

Verš

rāja-pātra-sane yāra yāra paricaya
tāre māgi’ karpūra-candana karilā sañcaya

Synonyma

rāja-pātra — vládními úředníky; sane — s; yāra yāra — kdokoliv; paricaya — měl známost; tāre māgi' — poté, co je poprosili; karpūra-candana — kafr a santálové dřevo; karilā — provedli; sañcaya — sbírku.

Překlad

Ti, kdo se znali s vládními úředníky, je navštívili a poprosili je o kafr a santálové dřevo, které pak snesli dohromady.

Význam

Vypadá to, že malayaja-candana (santálové dřevo) a kafr se používaly pro Božstvo Jagannātha. Kafr se používal při Jeho āratriku a santálové dřevo se používalo k výrobě pasty, kterou se potíralo Jeho tělo. Obě tyto suroviny byly pod vládní kontrolou, a proto oddaní museli jít za vládními úředníky. Když jim popsali všechny podrobnosti, dostali svolení vynést santálové dřevo a kafr z Džagannáth Purí.

Verš

eka vipra, eka sevaka, candana vahite
purī-gosāñira saṅge dila sambala-sahite

Synonyma

eka vipra — jeden brāhmaṇa; eka sevaka — jeden sluha; candana — santálové dřevo; vahite — nést; purī-gosāñira — Mādhavendrou Purīm; saṅge — s; dila — dali; sambala-sahite — s potřebnými výdaji.

Překlad

Mādhavendra Purī dostal jednoho brāhmaṇu a jednoho služebníka, aby mu pomohli santálové dřevo nést. Dostal také prostředky na úhradu nezbytných cestovních výloh.

Verš

ghāṭī-dānī chāḍāite rāja-pātra dvāre
rāja-lekhā kari’ dila purī-gosāñira kare

Synonyma

ghāṭī-dānī — u výběrčích mýtného; chāḍāite — aby byl propuštěn; rāja-pātra — listiny s vládním povolením; dvāre — u bran; rāja-lekhā — povolení od vlády; kari' — ukazující; dila — dali; purī-gosāñira — Purīho Gosāñiho, Mādhavendry Purīho; kare — do ruky.

Překlad

Aby ho cestou nezadržovali výběrčí poplatků, dostal Mādhavendra Purī do rukou nezbytná potvrzení od vládních úředníků.

Verš

calila mādhava-purī candana lañā
kata-dine remuṇāte uttarila giyā

Synonyma

calila — šel; mādhava-purī — Mādhavendra Purī; candana lañā — se santálovým dřevem; kata-dine — po několika dnech; remuṇāte — do toho samého chrámu v Remuně; uttarila — přišel; giyā — když šel.

Překlad

Takto se Mādhavendra Purī vydal s nákladem santálového dřeva do Vrindávanu, a po několika dnech přišel znovu do vesnice Remuny a tamního Gopīnāthova chrámu.

Verš

gopīnātha-caraṇe kaila bahu namaskāra
premāveśe nṛtya-gīta karilā apāra

Synonyma

gopīnātha-caraṇe — u lotosových nohou Pána Gopīnātha; kaila — skládal; bahu — mnoho; namaskāra — poklon; prema-āveśe — v extázi lásky; nṛtya-gīta — tanec a zpěv; karilā — prováděl; apāra — bez konce.

Překlad

Když Mādhavendra Purī přišel do Gopīnāthova chrámu, mnohokrát se u Pánových lotosových nohou poklonil. V extázi lásky pak bez ustání tančil a zpíval.

Verš

purī dekhi’ sevaka saba sammāna karila
kṣīra-prasāda diyā tāṅre bhikṣā karāila

Synonyma

purī dekhi' — když viděl Mādhavendru Purīho; sevaka — kněz či služebník; saba sammāna — veškerou úctu; karila — projevil; kṣīra-prasādaprasādam ze sladké rýže; diyā — nabízející; tāṅre — jeho; bhikṣā karāila — přiměl jíst.

Překlad

Jakmile Mādhavendru Purīho znovu uviděl Gopīnāthův kněz, projevil mu veškerou úctu. Nabídl mu také prasādam ze sladké rýže a přiměl ho, aby je snědl.

Verš

sei rātre devālaye karila śayana
śeṣa-rātri haile purī dekhila svapana

Synonyma

sei rātre — té noci; deva-ālaye — v chrámu; karila — učinil; śayana — spaní; śeṣa-rātri — na konci noci; haile — když bylo; purī — Mādhavendra Purī; dekhila — viděl; svapana — sen.

Překlad

Mādhavendra Purī té noci spal v chrámu a k ránu měl další sen.

Verš

gopāla āsiyā kahe, — śuna he mādhava
karpūra-candana āmi pāilāma saba

Synonyma

gopāla — Božstvo Gopāla; āsiyā — přišlo a; kahe — říká; śuna — slyš; he — ó; mādhava — Mādhavendro Purī; karpūra-candana — kafr a santálové dřevo; āmi — Já; pāilāma — dostal jsem; saba — všechno.

Překlad

Mādhavendrovi Purīmu se zdálo, že za ním přišel Gopāla a řekl: „Ó Mādhavendro Purī, veškeré santálové dřevo a kafr jsem již dostal.“

Verš

karpūra-sahita ghaṣi’ e-saba candana
gopīnāthera aṅge nitya karaha lepana

Synonyma

karpūra-sahita — s kafrem; ghaṣi' — až rozmělníš; e-saba — všechno to; candana — santálové dřevo; gopīnāthera — Śrī Gopīnātha; aṅge — na tělo; nitya — denně; karaha — prováděj; lepana — potírání.

Překlad

„Nyní jen všechno to santálové dřevo s kafrem rozmělni a touto pastou každý den potírej tělo Gopīnātha, dokud pasta nedojde.“

Verš

gopīnātha āmāra se eka-i aṅga haya
iṅhāke candana dile habe mora tāpa-kṣaya

Synonyma

gopīnātha — Pán Gopīnātha; āmāra — Mé; se — toto; eka-i — jedno; aṅga — tělo; haya — je; iṅhāke — Jemu; candana dile — obětováním tohoto candanu; habe — bude; mora — Moje; tāpa-kṣaya — snížení teploty.

Překlad

„Mezi Mým a Gopīnāthovým tělem není rozdíl. Jsou jedno a totéž. Rozetřeš-li tedy santálovou pastu na tělo Gopīnātha, přirozeně tím potřeš i Moje tělo, a tak se sníží Má tělesná teplota.“

Význam

Gopāla byl ve Vrindávanu, což je od Remuny ještě daleko. V těch dobách bylo třeba projít přes území ovládaná muslimy, a ti někdy poutníkům dělali potíže. Pán Gopāla si byl vědom nesnází, které by Jeho oddaného mohly potkat, a tak jako největší přející přítel svých oddaných Mādhavendrovi Purīmu nařídil, aby santálovou pastou potíral tělo Gopīnātha, které se od Jeho těla neliší. Pán tak Mādhavendru Purīho uchránil před nesnázemi a těžkostmi.

Verš

dvidhā nā bhāviha, nā kariha kichu mane
viśvāsa kari’ candana deha āmāra vacane

Synonyma

dvidhā bhāviha — neváhej; kariha — nedělej; kichu — cokoliv; mane — v mysli; viśvāsa kari' — věřící Mi; candana — santálové dřevo; deha — obětuj; āmāra vacane — na Mé nařízení.

Překlad

„Neváhej jednat podle Mého nařízení. Věř Mi a udělej, co je třeba.“

Verš

eta bali’ gopāla gela, gosāñi jāgilā
gopīnāthera sevaka-gaṇe ḍākiyā ānilā

Synonyma

eta bali' — když toto vyřklo; gopāla — Božstvo Gopāla; gela — zmizelo; gosāñi jāgilā — Mādhavendra Purī se probudil; gopīnāthera — Pána Gopīnātha; sevaka-gaṇe — služebníky; ḍākiyā — když zavolal; ānilā — přivedl je.

Překlad

Poté, co Gopāla dal tyto pokyny, zmizel a Mādhavendra Purī se probudil. Okamžitě zavolal všechny Gopīnāthovy služebníky, a ti k němu přišli.

Verš

prabhura ājñā haila, — ei karpūra-candana
gopīnāthera aṅge nitya karaha lepana

Synonyma

prabhura ājñā haila — Pán nařídil; ei — tento; karpūra — kafr; candana — a santálové dřevo; gopīnāthera aṅge — na tělo Gopīnātha; nitya — denně; karaha — provádějte; lepana — potírání.

Překlad

Mādhavendra Purī řekl: „Potírejte tělo Gopīnātha tímto kafrem a santálem, které jsem přinesl pro Gopāla ve Vrindávanu. Dělejte to pravidelně každý den.“

Verš

iṅhāke candana dile, gopāla ha-ibe śītala
svatantra īśvara — tāṅra ājñā se prabala

Synonyma

iṅhāke — Gopīnāthovi; candana dile — dáte-li santál; gopāla — Pán Gopāla ve Vrindávanu; ha-ibe — stane se; śītala — chladný; sva-tantra īśvara — nanejvýš nezávislý Pán, Nejvyšší Osobnost Božství; tāṅra — Jeho; ājñā — nařízení; se — toto; prabala — mocné.

Překlad

„Bude-li tato santálová pasta rozetřena po těle Gopīnātha, Gopāla to ochladí. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je koneckonců zcela nezávislý a Jeho nařízení je všemocné.“

Verš

grīṣma-kāle gopīnātha paribe candana
śuni’ ānandita haila sevakera mana

Synonyma

grīṣma-kāle — v létě; gopīnātha — Pán Gopīnātha; paribe — bude na sobě mít; candana — santálovou pastu; śuni' — když slyšeli; ānandita — potěšené; haila — staly se; sevakera — služebníků; mana — mysli.

Překlad

Gopīnāthovi služebníci měli velkou radost, když slyšeli, že se veškerou touto santálovou pastou bude v létě potírat tělo Gopīnātha.

Verš

purī kahe, — ei dui ghaṣibe candana
āra janā-dui deha, diba ye vetana

Synonyma

purī kahe — Mādhavendra Purī řekl; ei dui — tito dva pomocníci; ghaṣibe — rozmělní; candana — santálové dřevo; āra — další; janā-dui — dva lidé; deha — nanesou; diba — zaplatím; ye — tento; vetana — plat.

Překlad

Mādhavendra Purī řekl: „Tito dva pomocníci budou pravidelně připravovat santálovou pastu. Vy přiveďte na pomoc ještě další dva lidi a já je zaplatím.“

Verš

ei mata candana deya pratyaha ghaṣiyā
parāya sevaka saba ānanda kariyā

Synonyma

ei mata — takto; candana — santálové dřevo; deya — dává; pratyaha — denně; ghaṣiyā — po rozmělnění; parāya — nanášejí; sevaka — služebníci; saba — to vše; ānanda — radost; kariyā — cítící.

Překlad

Gopīnāthajī tak denně dostával santálovou pastu a Jeho služebníky to velice těšilo.

Verš

pratyaha candana parāya, yāvat haila anta
tathāya rahila purī tāvat paryanta

Synonyma

pratyaha — denně; candana — santálovou pastu; parāya — nanáší na tělo; yāvat — dokud ne; haila — byl; anta — konec; tathāya — tam; rahila — zůstal; purī — Mādhavendra Purī; tāvat — té doby; paryanta — do.

Překlad

Takto bylo santálovou pastou potíráno tělo Gopīnātha, dokud zásoby nedošly. Mādhavendra Purī tam do té doby zůstal.

Verš

grīṣma-kāla-ante punaḥ nīlācale gelā
nīlācale cāturmāsya ānande rahilā

Synonyma

grīṣma-kāla — letního období; ante — na konci; punaḥ — znovu; nīlācale — do Džagannáth Purí; gelā — šel; nīlācale — v Džagannáth Purí; cāturmāsya — čtyři měsíce určené k dodržování slibů; ānande — ve stavu velké blaženosti; rahilā — zůstal.

Překlad

Na konci léta se Mādhavendra Purī vrátil do Džagannáth Purí, kde strávil celé období Cāturmāsyi ve stavu velké blaženosti.

Význam

Období Cāturmāsyi začíná v měsíci Āṣāḍha (červen-červenec) na Ekādaśī zvané Śayanā-ekādaśī, během čtrnácti dnů dorůstajícího měsíce, a končí v měsíci Kārtiku (říjen-listopad) na Ekādaśī známé jako Utthānā-ekādaśī, během dvou týdnů dorůstajícího měsíce. Toto čtyřměsíční období je známé jako Cāturmāsya. Někteří vaiṣṇavové je dodržují od úplňku v měsíci Āṣāḍha do úplňku v Kārtiku. To jsou také čtyři měsíce. Toto období počítané podle lunárních měsíců se nazývá Cāturmāsya, avšak jiní také dodržují Cāturmāsyu podle solárního kalendáře, od měsíce Śrāvaṇa po Kārtik. Celé období, ať lunární nebo solární, nastává během období dešťů. Cāturmāsyu by měly dodržovat všechny vrstvy společnosti bez ohledu na to, je-li někdo gṛhastha nebo sannyāsī. Dodržovat ji musí lidé ve všech āśramech. Skutečným záměrem slibu přijímaného během těchto čtyř měsíců je omezit množství smyslového požitku. Není to nijak těžké. V měsíci Śrāvaṇa by se neměl jíst špenát, v měsíci Bhādra jogurt a v měsíci Āśvina by se nemělo pít mléko. Během Kārtiku by nikdo neměl jíst ryby nebo jiná nevegetariánská jídla, což znamená ryby a maso. Za nevegetariánské se také považují māsura dál a urad dál. V těchto dvou dálech je obsaženo velké množství proteinu, a potraviny bohaté na protein nejsou považovány za vegetariánské. Během čtyřměsíčního období Cāturmāsyi by se měl člověk zkrátka zříkat veškerého jídla určeného k uspokojování smyslů.

Verš

śrī-mukhe mādhava-purīra amṛta-carita
bhakta-gaṇe śunāñā prabhu kare āsvādita

Synonyma

śrī-mukhe — z úst Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mādhava-purīra — Mādhavendry Purīho; amṛta-carita — nektarové vlastnosti; bhakta-gaṇe — oddané; śunāñā — nechávající slyšet; prabhu — Pán; kare — činí; āsvādita — vychutnané.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak osobně vychvaloval nektarové vlastnosti Mādhavendry Purīho, a když to vše líčil oddaným, sám si to vychutnával.

Verš

prabhu kahe, — nityānanda, karaha vicāra
purī-sama bhāgyavān jagate nāhi āra

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; nityānanda — Nityānando Prabhu; karaha vicāra — jen zvaž; purī-sama — jako Mādhavendra Purī; bhāgyavān — požehnaný; jagate — v tomto světě; nāhi — není; āra — kdokoliv jiný.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Nityānandu Prabhua, aby posoudil, je-li někdo jiný v tomto světě tak požehnaný jako Mādhavendra Purī.

Verš

dugdha-dāna-chale kṛṣṇa yāṅre dekhā dila
tina-bāre svapne āsi’ yāṅre ājñā kaila

Synonyma

dugdha-dāna-chale — pod záminkou přinesení mléka; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yāṅre — jemuž; dekhā dila — zjevil se; tina-bāre — třikrát; svapne — ve snech; āsi' — přicházející; yāṅre — jemuž; ājñā — pokyny; kaila — dal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Mādhavendra Purī byl tak požehnaný, že se před ním Kṛṣṇa osobně objevil pod záminkou přinesení mléka. Třikrát dal Pán Mādhavendrovi Purīmu ve snu pokyny.“

Verš

yāṅra preme vaśa hañā prakaṭa ha-ilā
sevā aṅgīkāra kari’ jagata tārilā

Synonyma

yāṅra — jemuž; preme — láskou k Bohu; vaśa — zavázaný; hañā — jsoucí; prakaṭa — projevený; ha-ilā — stal se; sevā — služby; aṅgīkāra — přijímání; kari' — když činil; jagata — celý svět; tārilā — osvobodil.

Překlad

„Jelikož byl Pán Kṛṣṇa Mādhavendrovi Purīmu zavázaný za jeho lásku, zjevil se osobně jako Božstvo Gopāla a osvobodil celý svět tím, že přijal jeho službu.“

Verš

yāṅra lāgi’ gopīnātha kṣīra kaila curi
ataeva nāma haila ‘kṣīra-corā’ kari’

Synonyma

yāṅra — něhož; lāgi' — pro; gopīnātha — Pán Gopīnātha; kṣīra — sladké rýže; kaila — učinil; curi — krádež; ataeva — proto; nāma — jménem; haila — stalo se; kṣīra-corā — zloděj sladké rýže; kari' — činící.

Překlad

„Pán Gopīnātha ukradl pro Mādhavendru Purīho nádobu sladké rýže, a tak se stal známým jako Kṣīra-corā (zloděj, který ukradl sladkou rýži).“

Verš

karpūra-candana yāṅra aṅge caḍāila
ānande purī-gosāñira prema uthalila

Synonyma

karpūra-candana — kafr a santálové dřevo; yāṅra aṅge — na jehož tělo; caḍāila — rozetřel; ānande — s velkou radostí; purī-gosāñira — Mādhavendry Purīho; prema — láska k Bohu; uthalila — vytryskla.

Překlad

„Mādhavendra Purī santálovou pastou potíral tělo Gopīnātha, díky čemuž ho zaplavila láska k Bohu.“

Verš

mleccha-deśe karpūra-candana ānite jañjāla
purī duḥkha pābe ihā jāniyā gopāla

Synonyma

mleccha-deśe — zeměmi, kde vládli muslimové; karpūra-candana — kafr a santálové dřevo; ānite — pronést; jañjāla — nesnáz; purī — Mādhavendra Purī; duḥkha — neštěstí; pābe — získá; ihā — toto; jāniyā — vědoucí; gopāla — Gopāla.

Překlad

„Bylo velmi těžké cestovat s kafrem a santálovým dřevem po oblastech Indie, kde vládli muslimové, a Mādhavendra Purī by se kvůli tomu mohl dostat do nesnází. Božstvo Gopāla to vědělo.“

Verš

mahā-dayā-maya prabhu — bhakata-vatsala
candana pari’ bhakta-śrama karila saphala

Synonyma

mahā — velmi; dayā-maya — milostivý; prabhu — Pán; bhakata-vatsala — nesmírně připoutaný ke svým oddaným; candana pari' — přijetím santálové pasty na své tělo; bhakta-śrama — námahu oddaného; karila — učinil; saphala — úspěšnou.

Překlad

„Pán je ke svým oddaným nesmírně milostivý a připoutaný, a tak byla snaha Mādhavendry Purīho úspěšně dovršena, když santálovou pastou potřel Gopīnātha.“

Verš

purīra prema-parākāṣṭhā karaha vicāra
alaukika prema citte lāge camatkāra

Synonyma

purīra — Mādhavendry Purīho; prema-parā-kāṣṭhā — úroveň silné lásky k Bohu; karaha — učiň; vicāra — posouzení; alaukika — neobyčejná; prema — láska k Bohu; citte — v mysli; lāge — zasáhne; camatkāra — úžas.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu předložil úroveň silné lásky Mādhavendry Purīho Nityānandovi Prabhuovi k posouzení a řekl: „Všechny jeho láskyplné činnosti jsou neobyčejné. Člověk žasne, když slyší o jeho činnostech.“

Význam

Když živá bytost cítí duchovní odloučení od Kṛṣṇy (kṛṣṇa-viraha), dosáhla toho největšího životního úspěchu. Ztratí-li někdo zájem o hmotné věci, pak jen zakouší druhou stranu náklonnosti k nim. Avšak pociťovat odloučení od Kṛṣṇy a sloužit Pánu pro naplnění Jeho mise je nejlepší příklad lásky ke Kṛṣṇovi. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl vyzdvihnout tuto silnou lásku ke Kṛṣṇovi, kterou projevoval Mādhavendra Purī. Všichni oddaní Caitanyi Mahāprabhua později následovali příklad Mādhavendry Purīho a sloužili Pánu bez osobních zájmů.

Verš

parama virakta, maunī, sarvatra udāsīna
grāmya-vārtā-bhaye dvitīya-saṅga-hīna

Synonyma

parama virakta — zcela odříkavý nebo odpoutaný; maunī — tichý; sarvatra — všude; udāsīna — bez zájmu; grāmya-vārtā — ze světských témat; bhaye — kvůli strachu; dvitīya — druhého; saṅga — společníka; hīna — bez.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Śrī Mādhavendra Purī zůstával sám, byl zcela odpoutaný a vždy tichý. Byl lhostejný ke všemu hmotnému a kvůli strachu z hovorů o světských věcech žil bez společníka.“

Verš

hena-jana gopālera ājñāmṛta pāñā
sahasra krośa āsi’ bule candana māgiñā

Synonyma

hena-jana — taková osobnost; gopālera — Božstva Gopāla; ājñā-amṛta — nektarový pokyn; pāñā — když dostal; sahasra — tisíc; krośa — vzdálenost o něco delší než tři kilometry; āsi' — přicházející; bule — jde; candana — santálové dřevo; māgiñā — žebrající.

Překlad

„Po obdržení transcendentálních pokynů od Gopāla cestovala tato velká osobnost tisíce kilometrů, jen aby vyžebrala santálové dřevo.“

Verš

bhoke rahe, tabu anna māgiñā nā khāya
hena-jana candana-bhāra vahi’ lañā yāya

Synonyma

bhoke — hladový; rahe — zůstává; tabu — přesto; anna — jídlo; māgiñā — žebrající; — ne; khāya — jí; hena-jana — taková osoba; candana-bhāra — náklad santálového dřeva; vahi' — nesoucí; lañā — poté, co vzal; yāya — jde.

Překlad

„I když byl Mādhavendra Purī hladový, nikdy si neřekl o jídlo. Tato odříkavá osoba nesla pro Śrī Gopāla náklad santálového dřeva.“

Verš

‘maṇeka candana, tolā-viśeka karpūra
gopāle parāiba’ — ei ānanda pracura

Synonyma

maṇeka candana — jeden maund santálového dřeva; tolā — váhová jednotka; viśeka — dvacet; karpūra — kafr; gopāle — Gopāla; parāiba — potřu; ei — tato; ānanda — radost; pracura — dostatečná.

Překlad

„Bez ohledu na své osobní pohodlí nesl Mādhavendra Purī jeden maund (asi 37kg) santálového dřeva a dvacet tol (asi čtvrt kilogramu) kafru, aby jimi potřel tělo Gopāla. Tato transcendentální radost mu stačila.“

Verš

utkalera dānī rākhe candana dekhiñā
tāhāṅ eḍāila rāja-patra dekhāñā

Synonyma

utkalera — z Urísy; dānī — celník; rākhe — zabavuje; candana — santálové dřevo; dekhiñā — když vidí; tāhāṅ — tam; eḍāila — unikl; rāja-patra — vládní povolení; dekhāñā — díky tomu, že ukázal.

Překlad

„Jelikož existovala omezení vztahující se na vývoz santálového dřeva z Urísy, celník náklad zabavil. Mādhavendra Purī mu však ukázal vládní povolení, a tak se vyhnul potížím.“

Verš

mleccha-deśa dūra patha, jagāti apāra
ke-mate candana niba — nāhi e vicāra

Synonyma

mleccha-deśa — země ovládané muslimy; dūra patha — dlouhá cesta; jagāti — stráže; apāra — nespočetné; ke-mate — jak; candana — santálové dřevo; niba — vezmu; nāhi — nebyla; e — tato; vicāra — úvaha.

Překlad

„Mādhavendra Purī neměl žádný strach z dlouhé cesty do Vrindávanu přes země ovládané muslimy, plné nesčetného množství stráží.“

Verš

saṅge eka vaṭa nāhi ghāṭī-dāna dite
tathāpi utsāha baḍa candana lañā yāite

Synonyma

saṅge — u něho; eka — jedna; vaṭa — drobná mince; nāhi — nebyla; ghāṭī-dāna — jako poplatek; dite — dát; tathāpi — přesto; utsāha — nadšení; baḍa — mnoho; candana — santálové dřevo; lañā — nesl; yāite — jít.

Překlad

„Přestože byl Mādhavendra Purī úplně bez peněz, vůbec se nebál výběrčích mýta. Jediným požitkem pro něho bylo nést náklad santálového dřeva pro Gopāla do Vrindávanu.“

Verš

pragāḍha-premera ei svabhāva-ācāra
nija-duḥkha-vighnādira nā kare vicāra

Synonyma

pragāḍha — hluboké; premera — lásky k Bohu; ei — toto; svabhāva — přirozené; ācāra — chování; nija — osobní; duḥkha — nepohodlí; vighna — překážky; ādira — a tak dále; — ne; kare — činí; vicāra — úvahu.

Překlad

„To je přirozený výsledek hluboké lásky k Bohu. Oddaný nebere v úvahu osobní nepohodlí ani překážky. Za všech okolností chce sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Význam

Pro ty, kdo rozvinuli silnou lásku ke Kṛṣṇovi, je přirozené, že se nestarají o osobní nepohodlí či překážky. Takoví oddaní jsou odhodlaní pouze vykonávat nařízení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho zástupce, duchovního mistra. Za všech okolností, i v největším nebezpečí, bez odchýlení pokračují s tím největším odhodláním. To jasně dokazuje sílu služebníkovy lásky. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.8) je řečeno: tat te 'nukampāṁ su-samīkṣamāṇaḥ: ti, kdo se vážně chtějí vysvobodit ze zajetí hmotné existence a kdo rozvinuli silnou lásku ke Kṛṣṇovi, jsou vhodnými uchazeči o návrat domů, zpátky k Bohu. Ten, kdo Kṛṣṇu opravdu silně miluje, se nestará o hmotné nepohodlí, nedostatek, překážky nebo neštěstí. Pokud u dokonalého vaiṣṇavy vidíme zdánlivé neštěstí či zármutek, pro něho to není neštěstí, ale spíše transcendentální radost. V Śikṣāṣṭace (8) Śrī Caitanya Mahāprabhu také učil: āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām. Ten, kdo Kṛṣṇu hluboce miluje, se nikdy od své služby neodchýlí, a to ani uprostřed všech možných problémů a překážek, které se mu postaví do cesty.

Verš

ei tāra gāḍha premā loke dekhāite
gopāla tāṅre ājñā dila candana ānite

Synonyma

ei — ta; tāra — Mādhavendry Purīho; gāḍha — silná; premā — láska k Bohu; loke — lidem; dekhāite — ukázat; gopāla — Pán Gopāla; tāṅre — jemu; ājñā — pokyn; dila — dal; candana — santálové dřevo; ānite — přinést.

Překlad

„Śrī Gopāla chtěl ukázat, jak silná je láska Mādhavendry Purīho ke Kṛṣṇovi, a proto ho požádal, aby šel do Níláčaly a přinesl santálové dřevo a kafr.“

Verš

bahu pariśrame candana remuṇā ānila
ānanda bāḍila mane, duḥkha nā gaṇila

Synonyma

bahu — velkou; pariśrame — s námahou; candana — santálové dřevo; remuṇā — do Remuny (Gopīnāthovy vesnice); ānila — přinesl; ānanda — radost; bāḍila — zvětšila se; mane — v mysli; duḥkha — problémy; — ne; gaṇila — bral v úvahu.

Překlad

„S velkými nesnázemi a námahou donesl Mādhavendra Purī náklad santálového dřeva do Remuny. Přesto byl naprosto šťastný a žádné těžkosti si nepřipouštěl.“

Verš

parīkṣā karite gopāla kaila ājñā dāna
parīkṣā kariyā śeṣe haila dayāvān

Synonyma

parīkṣā — zkoušku; karite — aby udělal; gopāla — Pán Gopāla; kaila — učinil; ājñā — nařízení; dāna — udělení; parīkṣā — zkoušku; kariyā — když provedl; śeṣe — nakonec; haila — stal se; dayā-vān — milostivý.

Překlad

„Gopāla, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nařídil Mādhavendrovi Purīmu přinést santálové dřevo z Níláčaly, aby vyzkoušel jeho silnou lásku. Mādhavendra Purī v této zkoušce obstál a Pán mu projevil velkou milost.“

Verš

ei bhakti, bhakta-priya-kṛṣṇa-vyavahāra
bujhiteo āmā-sabāra nāhi adhikāra

Synonyma

ei bhakti — tento druh oddanosti; bhakta — oddaného; priya — a nejmilovanějšího objektu; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vyavahāra — chování; bujhiteo — ani pochopit; āmā-sabāra — nás všech; nāhi — není; adhikāra — schopnost.

Překlad

„Takové chování projevené v láskyplné službě mezi oddaným a jeho milovaným objektem, Śrī Kṛṣṇou, je transcendentální. Obyčejný člověk tomu nemůže porozumět; ani pro to nemá schopnosti.“

Verš

eta bali’ paḍe prabhu tāṅra kṛta śloka
yei śloka-candre jagat karyāche āloka

Synonyma

eta bali' — když to řekl; paḍe — čte; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Mādhavendrou Purīm; kṛta — složený; śloka — verš; yei — tím; śloka-candre — měsíci podobným veršem; jagat — po celém světě; karyāche — vytvořil; āloka — světlo.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potom přečetl známý verš od Mādhavendry Purīho. Tento verš je jako měsíc, který šíří záři po celém světě.

Verš

ghaṣite ghaṣite yaiche malayaja-sāra
gandha bāḍe, taiche ei ślokera vicāra

Synonyma

ghaṣite ghaṣite — neustálé tření; yaiche — jako; malaya-ja-sāra — santálové dřevo; gandha — vůni; bāḍe — zvětšuje; taiche — podobně; ei — tohoto; ślokera — verše; vicāra — zvážení.

Překlad

Tak jako se vůně malajského santálového dřeva zvětší neustálým třením, i naše pochopení tohoto verše se zvětší rozjímáním o něm.

Verš

ratna-gaṇa-madhye yaiche kaustubha-maṇi
rasa-kāvya-madhye taiche ei śloka gaṇi

Synonyma

ratna-gaṇa — drahokamy; madhye — mezi; yaiche — tak jako; kaustubha-maṇi — drahokam zvaný Kaustubha-maṇi; rasa-kāvya — poezie o náladách oddané služby; madhye — mezi; taiche — podobně; ei — tento; śloka — verš; gaṇi — považuji.

Překlad

Tak jako je Kaustubha-maṇi považován za nejvzácnější mezi drahými kameny, je tento verš považován za nejlepší báseň pojednávající o náladách oddané služby.

Verš

ei śloka kahiyāchena rādhā-ṭhākurāṇī
tāṅra kṛpāya sphuriyāche mādhavendra-vāṇī

Synonyma

ei — tento; śloka — verš; kahiyāchena — vyslovila; rādhā-ṭhākurāṇī — Śrīmatī Rādhārāṇī; tāṅra — Její; kṛpāya — milostí; sphuriyāche — projevil se; mādhavendra — Mādhavendry Purīho; vāṇī — ve slovech.

Překlad

Tento verš ve skutečnosti vyslovila přímo samotná Śrīmatī Rādhārāṇī, a pouze Její milostí se projevil ve slovech Mādhavendry Purīho.

Verš

kibā gauracandra ihā kare āsvādana
ihā āsvādite āra nāhi cauṭha-jana

Synonyma

kibā — jak vznešené; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ihā — tento; kare — činí; āsvādana — vychutnání; ihā — tento verš; āsvādite — vychutnat; āra — jiný; nāhi — není; cauṭha-jana — čtvrtý člověk.

Překlad

Pouze Śrī Caitanya Mahāprabhu si dokázal vychutnat tento verš. Není čtvrtá osoba, která by byla schopná ho pochopit.

Význam

Zde je naznačeno, že význam tohoto verše jsou schopni pochopit pouze Śrīmatī Rādhārāṇī, Mādhavendra Purī a Caitanya Mahāprabhu.

Verš

śeṣa-kāle ei śloka paṭhite paṭhite
siddhi-prāpti haila purīra ślokera sahite

Synonyma

śeṣa-kāle — na konci; ei śloka — tento verš; paṭhite paṭhite — opakovaným pronášením; siddhi-prāpti — dosažení dokonalosti; haila — bylo; purīra — Mādhavendry Purīho; ślokera — tímto veršem; sahite — s.

Překlad

Na konci své hmotné existence Mādhavendra Purī znovu a znovu recitoval tento verš, a tak dosáhl nejvyššího životního cíle.

Verš

ayi dīna-dayārdra nātha he
mathurā-nātha kadāvalokyase
hṛdayaṁ tvad-aloka-kātaraṁ
dayita bhrāmyati kiṁ karomy aham

Synonyma

ayi — ó Můj Pane; dīna — k ubohým; dayā-ārdra — soucitný; nātha — ó Pane; he — ó; mathurā-nātha — vládce Mathury; kadā — kdy; avalokyase — Tě spatřím; hṛdayam — Moje srdce; tvat — Tebe; aloka — když nevidí; kātaram — velmi zarmoucené; dayita — ó nejdražší; bhrāmyati — je přemožené; kim — co; karomi — mám dělat; aham — Já.

Překlad

„Ó Můj Pane, který jsi tak milostivý! Ó vládce Mathury! Kdy Tě znovu uvidím? Protože Tě nemohu spatřit, Mé vzrušené srdce je zneklidněné. Ó nejdražší, co teď mám dělat?“

Význam

Neznečištění oddaní přísně následující vedāntskou filosofii se dělí do čtyř sampradāyī neboli transcendentálních skupin. Z nich přijal Mādhavendra Purī Śrī Madhvācārya-sampradāyu, a tak obdržel sannyās podle parampary neboli učednické posloupnosti. Počínaje Madhvācāryou až k ācāryovi Lakṣmīpatimu, duchovnímu mistrovi Mādhavendry Purīho, neexistovala realizace oddané služby v náladě milostné lásky. Pojetí milostné lásky v Madhvācārya-sampradāyi poprvé představil Śrī Mādhavendra Purī, a tento závěr Madhvācārya-sampradāyi vyjevil Śrī Caitanya Mahāprabhu při svých cestách jižní Indií, když se setkal s tattvavādīmi, kteří o sobě prohlašovali, že patří k Madhvācārya-sampradāyi.

Po odjezdu Śrī Kṛṣṇy z Vrindávanu do mathurského království Śrīmatī Rādhārāṇī ve svých extatických pocitech odloučení vyjádřila, jak lze milovat Kṛṣṇu v odloučení. Oddaná služba v odloučení je tedy podstatou tohoto verše. V Gauḍīya-Madhva-sampradāyi je uctívání v odloučení považováno za nejvyšší úroveň oddané služby. Podle tohoto pojetí se oddaný považuje za Pánem zavrženého ubožáka. Proto se na Pána obrací s oslovením dīna-dayārdra nātha, jako to udělal Mādhavendra Purī. Toto extatické rozpoložení je nejvyšší formou oddané služby. Śrīmatī Rādhārāṇī byla Kṛṣṇovým odjezdem do Mathury hluboce zasažena, a vyjádřila se takto: „Můj drahý Pane, odloučení od Tebe velmi rozrušuje Mou mysl. Řekni Mi nyní, co mám dělat? Jsem velice ubohá a Ty jsi velice milostivý, tak se nade Mnou slituj a řekni Mi, kdy Tě uvidím.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále vykazoval známky extatického rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī, které projevila, když ve Vrindávanu uviděla Uddhavu. Mādhavendra Purī prožíval stejné pocity, a ty jsou vyjádřeny v tomto verši. Vaiṣṇavové v Gauḍīya-Madhva-sampradāyi proto říkají, že extatické pocity Śrī Caitanyi Mahāprabhua během Jeho přítomnosti na Zemi přišly skrze Īśvaru Purīho od Mādhavendry Purīho. Tyto zásady oddané služby přijímají všichni vaiṣṇavové v Gauḍīya-Madhva-sampradāyi.

Verš

ei śloka paḍite prabhu ha-ilā mūrcchite
premete vivaśa hañā paḍila bhūmite

Synonyma

ei śloka — tento verš; paḍite — když recitoval; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā — stal se; mūrcchite — bezvědomý; premete — v extázi lásky; vivaśa — neovládnutý; hañā — stávající se; paḍila — upadl; bhūmite — na zem.

Překlad

Po přednesení tohoto verše Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě upadl v bezvědomí na zem. Zažíval extázi a ztratil nad sebou vládu.

Verš

āste-vyaste kole kari’ nila nityānanda
krandana kariyā tabe uṭhe gauracandra

Synonyma

āste-vyaste — ve spěchu; kole — na klín; kari' — činící; nila — vzal; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; krandana — pláč; kariyā — činící; tabe — tehdy; uṭhe — vstal; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu padl v extázi lásky na zem, Pán Nityānanda Ho rychle zvedl a položil si Ho na klín. Caitanya Mahāprabhu pak s pláčem opět vstal.

Verš

premonmāda haila, uṭhi’ iti-uti dhāya
huṅkāra karaye, hāse, kānde, nāce, gāya

Synonyma

prema-unmāda — šílenství z lásky; haila — bylo; uṭhi' — poté, co se zvedl; iti-uti dhāya — běhá sem a tam; huṅkāra — vydávání zvuků; karaye — činí; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — a zpívá.

Překlad

Pán projevoval extatické emoce a začal běhat sem a tam, přičemž vydával hlasité zvuky. Chvílemi se smál, chvílemi plakal a chvílemi tančil a zpíval.

Verš

‘ayi dīna, ‘ayi dīna’ bale bāra-bāra
kaṇṭhe nā niḥsare vāṇī, netre aśru-dhāra

Synonyma

ayi dīna — ó Můj Pane, Pane ubohých; ayi dīna — ó Můj Pane, Pane ubohých; bale — říká; bāra-bāra — opakovaně; kaṇṭhe — z hrdla; — ne; niḥsare — vychází; vāṇī — hlas; netre — v očích; aśru-dhāra — proudy slz.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu nebyl schopný vyslovit celý verš a opakoval pouze „Ayi dīna! Ayi dīna!“ Nemohl mluvit a z očí Mu tekly proudy slz.

Verš

kampa, sveda, pulakāśru, stambha, vaivarṇya
nirveda, viṣāda, jāḍya, garva, harṣa, dainya

Synonyma

kampa — chvění; sveda — pocení; pulaka-aśru — štěstí a slzy; stambha — šok; vaivarṇya — zblednutí; nirveda — zklamání; viṣāda — mrzutost; jāḍya — ztráta paměti; garva — pýcha; harṣa — radost; dainya — pokora.

Překlad

Na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo vidět chvění, pocení, slzy štěstí, šok, zblednutí, zklamání, mrzutost, ztrátu paměti, pýchu, radost a pokoru.

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je jāḍya vysvětleno jako ztráta paměti přivozená silným šokem z odloučení od milovaného. V tomto stavu mysli se člověk vůbec nezajímá o ztrátu či zisk, o to, co slyší a vidí, ani o nic jiného. Je to předběžný projev iluze.

Verš

ei śloke ughāḍilā premera kapāṭa
gopīnātha-sevaka dekhe prabhura prema-nāṭa

Synonyma

ei śloke — tento verš; ughāḍilā — odkryl; premera — milostné lásky; kapāṭa — dveře; gopīnātha-sevaka — služebníci Božstva Gopīnātha; dekhe — vidí; prabhura — Caitanyi Mahāprabhua; prema-nāṭa — tanec v extázi lásky.

Překlad

Tento verš odkryl dveře extatické lásky, a když byly odhalené, všichni Gopīnāthovi služebníci viděli Caitanyu Mahāprabhua, jak tančí v extázi.

Verš

lokera saṅghaṭṭa dekhi’ prabhura bāhya haila
ṭhākurera bhoga sari’ ārati bājila

Synonyma

lokera — lidí; saṅghaṭṭa — dav; dekhi' — když vidí; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya — vnější vědomí; haila — objevilo se; ṭhākurera — Božstvu; bhoga — obětování; sari' — po dokončení; āratiārati; bājila — znělo.

Překlad

Když se okolo Śrī Caitanyi Mahāprabhua shluklo mnoho lidí, probral se k vnějšímu vědomí. Mezitím bylo dokončeno obětování Božstvu a bylo slyšet hlasité ārati.

Verš

ṭhākure śayana karāñā pūjārī haila bāhira
prabhura āge āni’ dila prasāda bāra kṣīra

Synonyma

ṭhākure — Božstvo; śayana — ulehnutí; karāñā — poté, co bylo učiněno; pūjārī — kněz; haila — byl; bāhira — venku z chrámu; prabhura — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āge — před; āni' — přinášející; dila — nabídl; prasāda — zbytky jídla; bāra — dvanáct; kṣīra — misek sladké rýže.

Překlad

Potom kněz uložil Božstva ke spánku a vyšel z chrámu, aby Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi nabídl všech dvanáct misek sladké rýže.

Verš

kṣīra dekhi’ mahāprabhura ānanda bāḍila
bhakta-gaṇe khāoyāite pañca kṣīra laila

Synonyma

kṣīra — sladkou rýži; dekhi' — když viděl; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda — radost; bāḍila — zvětšila se; bhakta-gaṇe — oddané; khāoyāite — nakrmit; pañca — pět misek; kṣīra — sladké rýže; laila — přijal.

Překlad

Když byly všechny misky se sladkou rýží, zbytky zanechané Gopīnāthem, postaveny před Śrī Caitanyu Mahāprabhua, měl z toho velkou radost. Pět misek přijal, aby dal najíst oddaným.

Verš

sāta kṣīra pūjārīke bāhuḍiyā dila
pañca-kṣīra pañca-jane vāṅṭiyā khāila

Synonyma

sāta kṣīra — sedm misek sladké rýže; pūjārīkepujārīmu; bāhuḍiyā — strkající dopředu; dila — dal; pañca-kṣīra — pět misek sladké rýže; pañca-jane — pěti lidem; vāṅṭiyā — poté, co rozdal; khāila — snědli.

Překlad

Sedm zbývajících misek přistrčil a vrátil knězi. Těch pět, které Pán přijal, pak rozdal mezi pět oddaných a všichni se najedli prasādam.

Verš

gopīnātha-rūpe yadi kariyāchena bhojana
bhakti dekhāite kaila prasāda bhakṣaṇa

Synonyma

gopīnātha-rūpe — ve své arcā–inkarnaci jako Gopīnātha; yadi — i když; kariyāchena — učinil; bhojana — jedení; bhakti — oddanou službu; dekhāite — aby projevil; kaila — učinil; prasāda bhakṣaṇa — jedení.

Překlad

Jelikož se Śrī Caitanya Mahāprabhu neliší od Božstva Gopīnātha, ty misky sladké rýže již ochutnal a snědl. Aby však projevil oddanou službu, jedl sladkou rýži z misek znovu jako oddaný.

Verš

nāma-saṅkīrtane sei rātri goṅāilā
maṅgala-ārati dekhi’ prabhāte calilā

Synonyma

nāma-saṅkīrtane — při společném zpívání; sei — onu; rātri — noc; goṅāilā — strávil; maṅgala-āratiārati prováděné časně ráno; dekhi' — poté, co zhlédl; prabhāte — ráno; calilā — odešel.

Překlad

Tu noc Śrī Caitanya Mahāprabhu strávil v chrámu při společném zpívání. Ráno pak po zhlédnutí maṅgala-ārati odešel.

Verš

gopāla-gopīnātha-purī-gosāñira guṇa
bhakta-saṅge śrī-mukhe prabhu kailā āsvādana

Synonyma

gopāla — Božstva Gopāla; gopīnātha — Božstva Gopīnātha; purī-gosāñira — Śrīly Mādhavendry Purīho; guṇa — vlastnosti; bhakta-saṅge — s oddanými; śrī-mukhe — svými vlastními ústy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — činil; āsvādana — vychutnání.

Překlad

Takto si Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vlastními ústy vychutnával transcendentální vlastnosti Gopālajīho, Gopīnātha i Śrī Mādhavendry Purīho.

Verš

ei ta’ ākhyāne kahilā doṅhāra mahimā
prabhura bhakta-vātsalya, āra bhakta-prema-sīmā

Synonyma

ei ta' — tak; ākhyāne — ve vyprávění; kahilā — popsal; doṅhāra — obou; mahimā — slávu; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-vātsalya — náklonnost ke svým oddaným; āra — a; bhakta-prema-sīmā — nejzazší mez extatické lásky oddaného.

Překlad

Zde jsem popsal transcendentální slávu náklonnosti Pána Caitanyi Mahāprabhua k Jeho oddaným a nejzazší mez extatické lásky k Bohu.

Verš

śraddhā-yukta hañā ihā śune yei jana
śrī-kṛṣṇa-caraṇe sei pāya prema-dhana

Synonyma

śraddhā-yukta — s vírou; hañā — jsoucí; ihā — toto; śune — slyší; yei — která; jana — osoba; śrī-kṛṣṇa-caraṇe — u lotosových nohou Pána Śrī Kṛṣṇy; sei — ta osoba; pāya — získá; prema-dhana — poklad lásky k Bohu.

Překlad

Ten, kdo toto vyprávění poslouchá s vírou a oddaností, získá poklad lásky k Bohu u lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtvrté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje oddanou službu Śrī Mādhavendry Purīho.