Skip to main content

Text 135

ТЕКСТ 135

Verš

Текст

eta śuni’ purī-gosāñi paricaya dila
kṣīra diyā pūjārī tāṅre daṇḍavat haila
эта уни’ пурӣ-госи паричайа дила
кшӣра дий пӯджрӣ тре даават хаила

Synonyma

Пословный перевод

eta śuni' — když to uslyšel; purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; paricaya — představení se; dila — dal; kṣīra diyā — předávající nádobu sladké rýže; pūjārī — kněz; tāṅre — jemu; daṇḍavat haila — poklonil se.

эта уни’ — услышав это; пурӣ-госи — Мадхавендра Пури; паричайа дила — представился; кшӣра дий — вручив горшок сладкого риса; пӯджрӣ — служитель; тре — перед ним; даават хаила — простерся в поклоне.

Překlad

Перевод

Mādhavendra Purī to uslyšel, a tak přišel a představil se. Kněz mu předal nádobu sladké rýže a potom se mu poklonil tak, že před ním padl na zem.

Услышав это, Мадхавендра Пури вышел и представился. Тогда служитель вручил ему горшок сладкого риса и простерся перед ним.

Význam

Комментарий

Brāhmaṇa je považován za člena nejvyšší třídy, a proto se od něho neočekává, že by se měl někomu klanět a padat před ním na zem. Když však brāhmaṇa vidí oddaného, složí mu daṇḍavat. Tento brāhmaṇský kněz se Mādhavendry Purīho ani nezeptal, jestli je brāhmaṇa, jelikož viděl, že se jedná o zmocněného oddaného, pro kterého Kṛṣṇa dokonce i kradl, a tak mu bylo jeho postavení světce okamžitě zřejmé. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya  /  yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya. (Caitanya-caritāmṛta Madhya 8.128) Kdyby byl tento brāhmaṇský kněz obyčejný brāhmaṇa, nemluvil by s ním ve snu Gopīnātha. Protože však Božstvo ve snu promlouvalo jak k Mādhavendrovi Purīmu, tak k brāhmaṇskému knězi, byli vlastně oba na stejné úrovni. Mādhavendra Purī byl ale starší vaiṣṇavský sannyāsī, paramahaṁsa, a proto před ním kněz okamžitě padl na zem, a tak se mu poklonil.

Брахманы никому не обязаны кланяться, поскольку они считаются представителями высшего сословия. Но когда брахман видит преданного, то простирается перед ним в поклоне, делая дандават. Служитель не стал выяснять, брахман ли Мадхавендра Пури. Ему было достаточно того, что ради Мадхавендры Пури Кришна пошел даже на воровство. Этот факт выдавал в Мадхавендре Пури святого, чистого преданного Господа. Как говорил Шри Чайтанья Махапрабху, киб випра, киб нйси, ӯдра кене найа / йеи кша-таттва-ветт сеи ‘гуру’ хайа (Ч.-ч., Мадхья, 8.128). Разумеется, будь служитель обычным брахманом, Гопинатха не разговаривал бы с ним во сне. Из того, что Божество являлось во сне и Мадхавендре Пури, и служителю-брахману, явствует, что оба они, по сути, находились на одном уровне. Но поскольку Мадхавендра Пури был санньяси-вайшнавом и парамахамсой, служитель сразу же пал ниц перед ним, выражая свое почтение.