Skip to main content

KAPITOLA TŘETÍ

Pobyt Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua v domě Advaity Ācāryi

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura podává ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi následující shrnutí této třetí kapitoly. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal v Katoji sannyās a potom tři dny chodil po Rádhadéši, až díky triku Nityānandy Prabhua dorazil k západní straně Šántipuru. Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi bylo řečeno, že řeka Ganga je Jamuna. Když tuto posvátnou řeku uctíval, přijel tam na lodi Advaita Prabhu. Ten Pána požádal, aby se vykoupal v Ganze, a potom Ho odvezl do svého domu v Šántipuru. Tam přišli Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit všichni oddaní z Navadvípu včetně matky Śacīdevī. Matka Śacīdevī vařila pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Nityānandu Prabhua, a tehdy se také Advaita Prabhu s Nityānandou Prabhuem navzájem častovali mnoha žerty. Večer probíhal v domě Advaity Prabhua hromadný saṅkīrtan a matka Śacīdevī dovolila Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, že může odejít. Požádala Ho, aby se usadil v Džagannáth Purí, Níláčale. Śrī Caitanya Mahāprabhu slíbil, že tak učiní, a v doprovodu Nityānandy, Mukundy, Jagadānandy a Dāmodara opustil Šántipur. Rozloučil se s matkou Śacīdevī a přes Čhatrabhógu se vydali do Džagannáth Purí.

Verš

nyāsaṁ vidhāyotpraṇayo ’tha gauro
vṛndāvanaṁ gantu-manā bhramād yaḥ
rāḍhe bhraman śānti-purīm ayitvā
lalāsa bhaktair iha taṁ nato ’smi

Synonyma

nyāsam — běžné obřady náležející k sannyāsu; vidhāya — po přijetí; utpraṇayaḥ — probuzení silné lásky ke Kṛṣṇovi; atha — tak; gauraḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vṛndāvanam — do Vrindávanu; gantu-manāḥ — pomýšlel, že půjde; bhramāt — zdánlivě omylem; yaḥ — který; rāḍhe — územím známém jako Rádha; bhraman — bloudil; śānti-purīm — do Šántipuru; ayitvā — poté, co šel; lalāsa — užíval si; bhaktaiḥ — s oddanými; iha — tady; tam — Jemu; nataḥ asmi — klaním se.

Překlad

Po přijetí sannyāsu chtěl jít Pán Caitanya Mahāprabhu kvůli silné lásce ke Kṛṣṇovi do Vrindávanu, ale omylem bloudil Rádhadéší. Později přišel do Šántipuru, kde si užíval ve společnosti svých oddaných. S úctou se klaním Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Śrī Advaitovi Gosāñimu; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi! Sláva Advaitovi Prabhuovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi, v čele se Śrīvāsem!

Verš

cabbiśa vatsara-śeṣa yei māgha-māsa
tāra śukla-pakṣe prabhu karilā sannyāsa

Synonyma

cabbiśa — dvacátého čtvrtého; vatsara — roku; śeṣa — na konci; yei — toho; māgha-māsa — měsíce Māgha (leden-únor); tāra — tohoto; śukla-pakṣe — dorůstajícího měsíce; prabhu — Pán; karilā — přijal; sannyāsasannyās.

Překlad

Na konci dvacátého čtvrtého roku svého života, v měsíci Māgha, během dorůstajícího měsíce přijal Śrī Caitanya Mahāprabhu sannyās.

Verš

sannyāsa kari’ premāveśe calilā vṛndāvana
rāḍha-deśe tina dina karilā bhramaṇa

Synonyma

sannyāsa kari' — po přijetí sannyāsu; prema-āveśe — omámený silnou láskou ke Kṛṣṇovi; calilā — šel; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu; rāḍha-deśe — po území známém jako Rádha; tina dina — tři dny v kuse; karilā — činil; bhramaṇa — bloumání.

Překlad

Z důvodu své silné lásky ke Kṛṣṇovi se Caitanya Mahāprabhu ihned po přijetí sannyāsu vydal do Vrindávanu. Omylem však v transu tři dny v kuse bloumal po Rádhadéši.

Význam

Slovo Rádhadéš pochází ze slova rāṣṭra neboli „stát“. Zkomolením slova rāṣṭra vzniklo slovo rāḍha. Část Bengálska na západním břehu Gangy je známá jako Rádhadéš. Další jméno je Paundradéš nebo Péndódéš. Peṇḍo je zkomolenina slova pauṇḍra. Vypadá to, že se v této části Bengálska nacházelo hlavní město Ráštradéše.

Verš

ei śloka paḍi’ prabhu bhāvera āveśe
bhramite pavitra kaila saba rāḍha-deśe

Synonyma

ei śloka — tento verš; paḍi' — recitující; prabhu — Pán; bhāvera — extáze; āveśe — ve stavu; bhramite — bloudící; pavitra — očištěnou; kaila — učinil; saba rāḍha-deśe — celou oblast Rádhadéše.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chodil po Rádhadéši a v extázi recitoval následující verš.

Verš

etāṁ sa āsthāya parātma-niṣṭhām
adhyāsitāṁ pūrvatamair mahadbhiḥ
ahaṁ tariṣyāmi duranta-pāraṁ
tamo mukundāṅghri-niṣevayaiva

Synonyma

etām — v této; saḥ — takové; āsthāya — zcela upevněný; para-ātma-niṣṭhām — v oddanosti Nejvyšší Osobě, Kṛṣṇovi; adhyāsitām — uctívanému; pūrva-tamaiḥ — předchozími; mahadbhiḥācāryi; aham — já; tariṣyāmi — překročím; duranta-pāram — nepřekonatelný; tamaḥ — oceán nevědomosti; mukunda-aṅghri — lotosových nohou Pána Mukundy; niṣevayā — uctíváním; eva — jistě.

Překlad

„(Brāhmaṇa z Avantídéše řekl:) ,Nepřekonatelný oceán nevědomosti překročím tak, že se upevním ve službě lotosovým nohám Kṛṣṇy. To schvalují předchozí ācāryové, kteří byli zcela pohroužení v oddanosti Pánu, Paramātmě, Nejvyšší Osobnosti Božství.̀“

Význam

K tomuto verši, který je citovaný ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.23.57), Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že přijmout symbolické znaky sannyāsu je jednou ze šedesáti čtyř zásad potřebných k vykonávání oddané služby. Přijme-li někdo sannyās, je jeho hlavním posláním zcela odevzdat svůj život službě Mukundovi, Kṛṣṇovi. Pokud však neodevzdá svoji mysl a tělo úplně službě Pánu, sannyāsīm se ve skutečnosti nestane. Nejedná se pouze o změnu oděvu. Také v Bhagavad-gītě (6.1) je řečeno: anāśritaḥ karma-phalaṁ kāryaṁ karma karoti yaḥ  /  sa sannyāsī ca yogī ca – ten, kdo oddaně jedná pro uspokojení Kṛṣṇy, je sannyāsī. Sannyās tedy neznamená určité oblečení, ale služebnický postoj vůči Kṛṣṇovi.

Slovo parātma-niṣṭhā znamená být oddaným Pána Kṛṣṇy. Parātmā, Nejvyšší Osoba, je Kṛṣṇa. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Skutečnými sannyāsīmi jsou ti, kdo jsou úplně odevzdáni službě lotosovým nohám Kṛṣṇy. Jako formální záležitost přijme oddaný oblečení sannyāsīho, jak to dělali předchozí ācāryové, a také tři daṇḍy. Viṣṇu Svāmī později považoval přijetí oděvu tri-daṇḍīho za parātma-niṣṭhu, a upřímní oddaní proto přidávají ke třem stávajícím daṇḍám ještě jednu, jīva-daṇḍu. Vaiṣṇavský sannyāsī je známý jako tridaṇḍi-sannyāsī. Māyāvādští sannyāsī přijímají pouze jednu daṇḍu a význam tri-daṇḍy nechápou. Mnoho následovníků Śivy Svāmīho se později vzdalo ātma-niṣṭhy (oddané služby) Pánu a následovalo Śaṅkarācāryovu cestu. Místo aby přijímali 108 jmen, následují příslušníci sampradāyi Śivy Svāmīho Śaṅkarācāryu a přijímají deset jmen pro sannyāsī. I když Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal tehdy existující řád sannyāsu (eka-daṇḍa), přesto recitoval verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu o tridaṇḍa-sannyāsu, který přijal brāhmaṇa z Avantípuru. Nepřímo prohlásil, že v této jedné daṇḍě, eka-daṇḍě, byly obsaženy daṇḍy čtyři. Pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua není ekadaṇḍa-sannyās bez parātma-niṣṭhy (oddané služby Pánu Kṛṣṇovi) přijatelný. Podle přesných zásad je navíc třeba k tri-daṇḍě přidat jīva-daṇḍu. Tyto čtyři daṇḍy svázané v jednu jsou symbolem ryzí oddané služby Pánu. Ekadaṇḍi-sannyāsī māyāvādské školy nejsou oddáni Pánu Kṛṣṇovi, a proto se snaží splynout se září Brahmanu, což je okrajové postavení mezi hmotnou a duchovní existencí, a toto neosobní postavení považují za osvobození. Māyāvādští sannyāsī nevědí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu byl tridaṇḍī, a myslí si, že byl ekadaṇḍi-sannyāsī. To je dáno jejich vivartou, zmateností. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu se nic takového jako ekadaṇḍi-sannyāsī neobjevuje; naopak, za symbolického zástupce stavu sannyās je přijímán tridaṇḍi-sannyāsī. Citováním tohoto verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu se Śrī Caitanya Mahāprabhu přihlásil k sannyāsu doporučenému ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Māyāvādští sannyāsī, okouzlení Pánovou vnější energií, nedovedou mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopit.

Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua dodnes následují Jeho příklad a po přijetí sannyāsu si ponechávají posvátnou šňůru a pramen vlasů na jinak oholené hlavě. Ekadaṇḍi-sannyāsī māyāvādské školy se posvátné šňůry vzdávají a žádný pramen vlasů si nenechávají. Význam tridaṇḍa-sannyāsu tedy nemohou pochopit, a proto nemají v úmyslu zasvětit své životy službě Mukundovi. Jelikož jsou znechuceni hmotnou existencí, myslí pouze na splynutí s Brahmanem. Ācāryové, kteří prosazují daiva-varṇāśramu (společenský řád cātur-varṇyam popsaný v Bhagavad-gītě), nepřijímají verzi āsura-varṇāśramy, podle které je vaṛna neboli společenské postavení dané zrozením.

Gadādhara Paṇḍita, nejdůvěrnější oddaný Śrī Caitanyi Mahāprabhua, přijal tridaṇḍa-sannyās a také přijal Mādhavu Upādhyāyu jako svého žáka, tridaṇḍi-sannyāsīho. Říká se, že od tohoto Mādhavācāryi pochází sampradāya, která je v západní Indii známá jako Vallabhācārya sampradāya. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, v Gauḍīya-vaiṣṇava-sampradāyi známý jako smṛty-ācārya, později přijal tridaṇḍa-sannyās od Tridaṇḍipādy Prabodhānandy Sarasvatīho. I když o přijímání tridaṇḍa-sannyāsu není v gauḍīya-vaiṣṇavské literatuře přímá zmínka, první verš Upadeśāmṛty Śrīly Rūpy Gosvāmīho říká, že je třeba přijmout tridaṇḍa-sannyās ovládnutím šesti pudů:

vāco vegaṁ manasaḥ krodha-vegaṁ
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ pṛthivīṁ sa śiṣyāt

„Ten, kdo je schopen ovládat nutkání řeči, mysli, hněvu, břicha, jazyka a genitálií, je gosvāmī a je oprávněný přijímat žáky po celém světě.“ Následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua nikdy nepřijali māyāvādský sannyās, a to jim nelze vyčítat. Śrī Caitanya Mahāprabhu uznával Śrīdhara Svāmīho, jenž byl tridaṇḍi-sannyāsī, ale māyāvādští sannyāsī Śrīdhara Svāmīho nechápou, a někdy se proto domnívají, že náležel k māyāvādské komunitě přijímající ekadaṇḍa-sannyās. Tak tomu ale ve skutečnosti nebylo.

Verš

prabhu kahe — sādhu ei bhikṣura vacana
mukunda sevana-vrata kaila nirdhāraṇa

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; sādhu — velmi čistá; ei — tato; bhikṣura — mnichova; vacana — slova; mukunda — Pánu Kṛṣṇovi; sevana-vrata — rozhodnutí sloužit; kaila — učinil; nirdhāraṇa — náznak.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu obsah tohoto verše schvaloval, protože oddaný mnich byl odhodlaný sloužit Pánu Mukundovi. Svým souhlasem Pán naznačil, že se jedná o velmi dobrý verš.

Verš

parātma-niṣṭhā-mātra veṣa-dhāraṇa
mukunda-sevāya haya saṁsāra-tāraṇa

Synonyma

para-ātma-niṣṭhā-mātra — pouze kvůli odhodlání sloužit Kṛṣṇovi; veṣa-dhāraṇa — změna oblečení; mukunda-sevāya — službou Mukundovi; haya — je; saṁsāra-tāraṇa — osvobození z tohoto otroctví hmoty.

Překlad

Skutečným významem přijetí sannyāsu je odevzdat se službě Mukundovi. Sloužením Mukundovi se lze opravdu vysvobodit z pout hmotné existence.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v této souvislosti říká, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās a pochválil odhodlání avantípurského bhikṣua věnovat se službě Mukundovi. Uznal brāhmaṇův výrok díky jeho odhodlání sloužit Mukundovi. Oblečení sannyāsīho je ve skutečnosti pouze hmotnou formalitou. Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se taková formalita nelíbila, ale zajímal se o její podstatu – o službu Mukundovi. Takové odhodlání za každých okolností je parātma-niṣṭhā. A to je potřeba. Závěr tedy je, že sannyās nezávisí na oblečení, ale na odhodlání sloužit Mukundovi.

Verš

sei veṣa kaila, ebe vṛndāvana giyā
kṛṣṇa-niṣevaṇa kari nibhṛte vasiyā

Synonyma

sei — toto; veṣa — oblečení; kaila — přijal; ebe — nyní; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu; giyā — když šel; kṛṣṇa-niṣevaṇa — službu Pánu; kari — budu vykonávat; nibhṛte — v ústraní; vasiyā — sedící.

Překlad

Po přijetí sannyāsu se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozhodl odejít do Vrindávanu a v ústraní se zcela pohroužit do služby Mukundovi.

Verš

eta bali’ cale prabhu, premonmādera cihna
dik-vidik-jñāna nāhi, kibā rātri-dina

Synonyma

eta bali' — když to řekl; cale prabhu — Pán se vydal; prema-unmādera cihna — příznaky extatické lásky; dik-vidik-jñāna — znalost správného či nesprávného směru; nāhi — není; kibā — zda; rātri-dina — noc či den.

Překlad

Cestou do Vrindávanu se u Śrī Caitanyi Mahāprabhua projevily veškeré extatické příznaky a On nevěděl, kterým směrem jde, ani zda je den, či noc.

Verš

nityānanda, ācāryaratna, mukunda, tina jana
prabhu-pāche-pāche tine karena gamana

Synonyma

nityānanda — Nityānanda Prabhu; ācāryaratna — Candraśekhara; mukunda — a Mukunda; tina jana — tři osoby; prabhu-pāche-pāche — za Pánem; tine — všichni tři; karena gamana — jdou.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua na cestě do Vrindávanu doprovázeli Nityānanda Prabhu, Candraśekhara a Prabhu Mukunda.

Verš

yei yei prabhu dekhe, sei sei loka
premāveśe ‘hari’ bale, khaṇḍe duḥkha-śoka

Synonyma

yei yei — kdokoliv; prabhu — Pána; dekhe — viděl; sei sei loka — ty osoby; prema-āveśe — v extázi lásky; hari bale — křičí „Hari“; khaṇḍe — překonávají; duḥkha-śoka — všechny druhy hmotného neštěstí a nářku.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu procházel Rádhadéší a všichni, kdo Ho spatřili, v extázi volali: „Hari! Hari!“ Díky takovému zpívání s Pánem se vytratilo veškeré jejich neštěstí z hmotné existence.

Verš

gopa-bālaka saba prabhuke dekhiyā
‘hari’ ‘hari’ bali’ ḍāke ucca kariyā

Synonyma

gopa-bālaka saba — všichni pasáčci; prabhuke dekhiyā — když viděli Pána; hari hari bali' — zpívající „Hari Hari“; ḍāke — křičí; ucca kariyā — hlasitě.

Překlad

Všichni pasáčci, kteří viděli jít Śrī Caitanyu Mahāprabhua okolo, se k Němu přidali a začali hlasitě křičet: „Hari! Hari!“

Verš

śuni’ tā-sabāra nikaṭa gelā gaurahari
‘bala’ ‘bala’ bale sabāra śire hasta dhari’

Synonyma

śuni' — když slyšel; -sabāra — je všechny; nikaṭa — blíže; gelā — přišel; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bala bala — pokračujte ve zpívání; bale — řekl; sabāra — všech; śire hasta dhari' — pokládající ruku na hlavy.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, jak všichni pasáčci také zpívají „Hari! Hari!“, velice Ho to potěšilo. Přišel k nim, položil jim na hlavy svou dlaň a řekl: „Stále takto zpívejte.“

Verš

tā’-sabāra stuti kare, — tomarā bhāgyavān
kṛtārtha karile more śunāñā hari-nāma

Synonyma

tā'-sabāra — jich všech; stuti kare — Pán Caitanya Mahāprabhu chválil chování; tomarā — vy; bhāgyavān — požehnaní; kṛta-artha — úspěšným; karile — učinili jste; more — Mě; śunāñā — zpíváním; hari-nāma — svatého jména Pána Hariho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jim tak všem požehnal a řekl jim, že jsou šťastné duše. Tím je pochválil a považoval se za velmi úspěšného, protože zpívali svaté jméno Pána Hariho.

Verš

gupte tā-sabāke āni’ ṭhākura nityānanda
śikhāilā sabākāre kariyā prabandha

Synonyma

gupte — důvěrně; -sabāke — všechny pasáčky; āni' — beroucí; ṭhākura nityānanda — Nityānanda Ṭhākura; śikhāilā — dal pokyn; sabākāre — jim všem; kariyā prabandha — na základě věrohodného příběhu.

Překlad

Nityānanda Prabhu si zavolal pasáčky stranou a pověděl jim věrohodný příběh, na základě kterého jim dal následující pokyn.

Verš

vṛndāvana-patha prabhu puchena tomāre
gaṅgā-tīra-patha tabe dekhāiha tāṅre

Synonyma

vṛndāvana-patha — na cestu do Vrindávanu; prabhu — Pán; puchena — ptá se; tomāre — vás; gaṅgā-tīra-patha — cestu po břehu Gangy; tabe — tehdy; dekhāiha — ukažte prosím; tāṅre — Jemu.

Překlad

„Jestli se vás Śrī Caitanya Mahāprabhu zeptá na cestu do Vrindávanu, ukažte Mu prosím tamhletu cestu po břehu Gangy.“

Verš

tabe prabhu puchilena, — ‘śuna, śiśu-gaṇa
kaha dekhi, kon pathe yāba vṛndāvana’
śiśu saba gaṅgā-tīra-patha dekhāila
sei pathe āveśe prabhu gamana karila

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Pán; puchilena — zeptal se; śuna — slyšte; śiśu-gaṇa — ó chlapci; kaha dekhi — prosím řekněte Mi; kon pathe — kterým směrem; yāba — mám jít; vṛndāvana — do Vrindávanu; śiśu — chlapci; saba — všichni; gaṅgā-tīra-patha — cestu po břehu Gangy; dekhāila — ukázali; sei — touto; pathe — cestou; āveśe — v extázi; prabhu — Pán; gamana karila — šel.

Překlad

Když se Pán Caitanya Mahāprabhu zeptal pasáčků na cestu do Vrindávanu, ukázali mu cestu po břehu Gangy a Pán se po ní v extázi vydal.

Verš

ācāryaratnere kahe nityānanda-gosāñi
śīghra yāha tumi advaita-ācāryera ṭhāñi

Synonyma

ācāryaratnere — Candraśekharovi Ācāryovi; kahe — řekl; nityānanda-gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; śīghra — okamžitě; yāha — jdi; tumi — ty; advaita-ācāryera ṭhāñi — do sídla Advaity Ācāryi.

Překlad

Zatímco Pán pokračoval v cestě podél břehu Gangy, Śrī Nityānanda Prabhu požádal Ācāryaratnu (Candraśekhara Ācāryu), aby šel okamžitě do domu Advaity Ācāryi.

Verš

prabhu laye yāba āmi tāṅhāra mandire
sāvadhāne rahena yena naukā lañā tīre

Synonyma

prabhu laye — beroucí Pána; yāba — půjdu; āmi — Já; tāṅhāra — Jeho; mandire — do domu; sāvadhāne — pozorně; rahena — nechť čeká; yena — tam; naukā — loď; lañā — beroucí; tīre — u břehu.

Překlad

Śrī Nityānanda Gosvāmī mu řekl: „Já přivedu Śrī Caitanyu Mahāprabhua na břeh Gangy v Šántipuru a Advaita Ācārya ať tam u břehu pozorně čeká s lodí.“

Verš

tabe navadvīpe tumi kariha gamana
śacī-saha lañā āisa saba bhakta-gaṇa

Synonyma

tabe — potom; navadvīpe — do Navadvípu; tumi — ty; kariha — měl bys podniknout; gamana — cestu; śacī-saha — matku Śacī; lañā — beroucí s sebou; āisa — vraťte se; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Nityānanda Prabhu pokračoval: „Já potom půjdu do domu Advaity Ācāryi a ty bys měl jít do Navadvípu a přivést matku Śacī a všechny ostatní oddané.“

Verš

tāṅre pāṭhāiyā nityānanda mahāśaya
mahāprabhura āge āsi’ dila paricaya

Synonyma

tāṅre — jeho; pāṭhāiyā — poté, co poslal; nityānanda — Pán Nityānanda; mahā-āśaya — velká osobnost; mahāprabhura — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āge — před; āsi' — jdoucí; dila — dal; paricaya — znamení.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu poslal Ācāryaratnu do domu Advaity Ācāryi, sám předešel Caitanyu Mahāprabhua a oznámil, že Pán přichází.

Verš

prabhu kahe, — śrīpāda, tomāra kothāke gamana
śrīpāda kahe, tomāra saṅge yāba vṛndāvana

Synonyma

prabhu kahe — Pán se zeptal; śrīpāda — pane; tomāra — Tvoje; kothāke — kam; gamana — cesta; śrīpāda kahe — Nityānanda Prabhu odpověděl; tomāra — Tebou; saṅge — s; yāba — půjdu; vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl v extázi a ptal se Nityānandy Prabhua, kam jde. Nityānanda odpověděl, že jde s Ním do Vrindávanu.

Verš

prabhu kahe, — kata dūre āche vṛndāvana
teṅho kahena, — kara ei yamunā daraśana

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; kata dūre — jak daleko; āche — je; vṛndāvana — Vrindávan-dhám; teṅho kahena — On odpověděl; kara — jen učiň; ei — na tuto; yamunā — řeku Jamunu; daraśana — pohled.

Překlad

Když se Pán Nityānandy Prabhua zeptal, jak je to do Vrindávanu daleko, Nityānanda řekl: „Jen se podívej, tady teče řeka Jamuna.“

Verš

eta bali’ ānila tāṅre gaṅgā-sannidhāne
āveśe prabhura haila gaṅgāre yamunā-jñāne

Synonyma

eta bali' — říkající to; ānila — přivedl; tāṅre — Ho; gaṅgā-sannidhāne — ke Ganze; āveśe — v extázi; prabhura — Pána; haila — bylo; gaṅgāre — řeky Gangy; yamunā-jñāne — chápání jako Jamuny.

Překlad

Nityānanda Prabhu pak přivedl Śrī Caitanyu Mahāprabhua ke Ganze a Pán ve své extázi považoval Gangu za Jamunu.

Verš

aho bhāgya, yamunāre pāiluṅ daraśana
eta bali’ yamunāra karena stavana

Synonyma

aho bhāgya — ó, jaké mám štěstí; yamunāre — na řeku Jamunu; pāiluṅ — obdržel jsem; daraśana — pohled; eta bali' — když to řekl; yamunāra — řeky Jamuny; karena — koná; stavana — chválu.

Překlad

Pán řekl: „Ó, jaké mám štěstí! Mohu nyní vidět řeku Jamunu.“ Caitanya Mahāprabhu si tedy myslel, že Ganga je Jamuna, a začal se k ní modlit.

Verš

cid-ānanda-bhānoḥ sadā nanda-sūnoḥ
para-prema-pātrī drava-brahma-gātrī
aghānāṁ lavitrī jagat-kṣema-dhātrī
pavitrī-kriyān no vapur mitra-putrī

Synonyma

cit-ānanda-bhānoḥ — přímého projevení duchovní energie a blaženosti; sadā — vždy; nanda-sūnoḥ — syna Mahārāje Nandy; para-prema-pātrī — ta, která rozdává nejvyšší úroveň lásky; drava-brahma-gātrī — tvořená vodou z duchovního světa; aghānām — všech hříchů a přestupků; lavitrī — ničitelka; jagat-kṣema-dhātrī — ta, která vykonává vše, co je pro svět příznivé; pavitrī-kriyāt — prosím očisti; naḥ — naše; vapuḥ — bytí; mitra-putrī — dcero boha Slunce.

Překlad

„Ó řeko Jamuno, jsi blažená duchovní voda, která udílí lásku k synovi Nandy Mahārāje. Nelišíš se od vody z duchovního světa, protože můžeš odstranit všechny naše přestupky a hříchy, kterých jsme se v životě dopustili. Ty jsi ta, která tomuto světu přináší vše příznivé. Ó dcero boha Slunce, očisti nás prosím svými zbožnými činnostmi.“

Význam

Tento verš je zaznamenán v Caitanya-candrodaya-nāṭace (5.13) Kavi-karṇapūry.

Verš

eta bali’ namaskari’ kaila gaṅgā-snāna
eka kaupīna, nāhi dvitīya paridhāna

Synonyma

eta bali' — když to řekl; namaskari' — poté, co složil poklony; kaila — vykonal; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; eka kaupīna — pouze jeden kus spodního prádla; nāhi — neměl; dvitīya — druhé; paridhāna — oblečení.

Překlad

Po recitování této mantry se Śrī Caitanya Mahāprabhu poklonil a vykoupal se v Ganze. Měl tehdy pouze jeden kus spodního prádla, protože jiné oblečení neměl.

Verš

hena kāle ācārya-gosāñi naukāte caḍiñā
āila nūtana kaupīna-bahirvāsa lañā

Synonyma

hena kāle — tehdy; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya Prabhu; naukāte caḍiñā — na palubě lodi; āila — připlul; nūtana — nové; kaupīna — spodní prádlo; bahiḥ-vāsa — svrchní oblečení; lañā — přivážející.

Překlad

Když tam tak Śrī Caitanya Mahāprabhu stál a neměl, do čeho by se převlékl, připlul na lodi Śrī Advaita Ācārya s novým spodním prádlem i svrchním oblečením.

Verš

āge ācārya āsi’ rahilā namaskāra kari’
ācārya dekhi’ bale prabhu mane saṁśaya kari’

Synonyma

āge — před; ācārya — Advaita Ācārya; āsi' — když přišel; rahilā — stál; namaskāra kari' — skládající poklony; ācārya dekhi' — když viděl Advaitu Ācāryu; bale — řekl; prabhu — Pán; mane — v mysli; saṁśaya kari' — pochybující.

Překlad

Když Advaita Ācārya dorazil, předstoupil před Pána a složil Mu poklony. Jakmile Ho Pán uviděl, začal se nad celou situací podivovat.

Verš

tumi ta’ ācārya-gosāñi, ethā kene āilā
āmi vṛndāvane, tumi ke-mate jānilā

Synonyma

tumi — Ty jsi; ta' — jistě; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; ethā — sem; kene — proč; āilā — jsi přijel; āmi — Já; vṛndāvane — ve Vrindávanu; tumi — Ty; ke-mate — jak; jānilā — jsi věděl.

Překlad

Pán, stále ještě v extázi, se Advaity Ācāryi zeptal: „Proč jsi sem přijel? Jak jsi věděl, že jsem ve Vrindávanu?“

Verš

ācārya kahe — tumi yāhāṅ, sei vṛndāvana
mora bhāgye gaṅgā-tīre tomāra āgamana

Synonyma

ācārya kahe — Ācārya odpověděl; tumi yāhāṅ — kdekoliv Ty jsi; sei — to; vṛndāvana — Vrindávan; mora bhāgye — Moje velké štěstí; gaṅgā-tīre — na břehu Gangy; tomāra āgamana — Tvoje zjevení.

Překlad

Advaita Ācārya vše prozradil, když Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „Kdekoliv jsi Ty, tam je Vrindávan. Nyní mám velké štěstí, že jsi přišel ke břehu Gangy.“

Verš

prabhu kahe, — nityānanda āmāre vañcilā
gaṅgāke āniyā more yamunā kahilā

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; nityānanda — Pán Nityānanda; āmāre — Mě; vañcilā — podvedl; gaṅgāke — ke břehu Gangy; āniyā — když přivedl; more — Mě; yamunā — řeka Jamuna; kahilā — říkal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Nityānanda Mě podvedl. Přivedl Mě ke Ganze a řekl Mi, že je to Jamuna.“

Verš

ācārya kahe, mithyā nahe śrīpāda-vacana
yamunāte snāna tumi karilā ekhana

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya odpověděl; mithyā nahe — to není lež; śrīpāda-vacana — slova Śrī Nityānandy Prabhua; yamunāte — v řece Jamuně; snāna — koupel; tumi — Ty; karilā — vykonal; ekhana — právě nyní.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nařkl Nityānandu z podvádění, ale Śrīla Advaita Ācārya odpověděl: „Nic z toho, co Ti Nityānanda Prabhu řekl, není lež. Nyní ses opravdu vykoupal v řece Jamuně.“

Verš

gaṅgāya yamunā vahe hañā eka-dhāra
paścime yamunā vahe, pūrve gaṅgā-dhāra

Synonyma

gaṅgāya — s řekou Gangou; yamunā — řeka Jamuna; vahe — teče; hañā — stávající se; eka-dhāra — jedním proudem; paścime — na západní straně; yamunā — řeka Jamuna; vahe — teče; pūrve — na východní straně; gaṅgā-dhāra — proud Gangy.

Překlad

Advaita Ācārya potom vysvětlil, že na tomto místě tečou řeky Ganga i Jamuna společně; na západní straně Jamuna a na východní Ganga.

Význam

Ganga s Jamunou se setkávají na soutoku v Iláhábádu (Prajágu). Jamuna přitéká ze západu, Ganga z východu, a potom se spojí. Jelikož se Caitanya Mahāprabhu koupal na západní straně, koupal se ve skutečnosti v řece Jamuně.

Verš

paścima-dhāre yamunā vahe, tāhāṅ kaile snāna
ārdra kaupīna chāḍi’ śuṣka kara paridhāna

Synonyma

paścima-dhāre — v západním proudu; yamunā — řeka Jamuna; vahe — teče; tāhāṅ — tam; kaile — jsi vykonal; snāna — koupel; ārdra — mokré; kaupīna — spodní prádlo; chāḍi' — odkládající; śuṣka — suché; kara — učiň; paridhāna — obléknutí se.

Překlad

Advaita Ācārya potom navrhl, aby se Caitanya Mahāprabhu převlékl do suchých šatů, protože Jeho spodní prádlo bylo po koupeli v řece Jamuně mokré.

Verš

premāveśe tina dina ācha upavāsa
āji mora ghare bhikṣā, cala mora vāsa

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; tina dina — tři dny; ācha — jsi; upavāsa — bez jídla; āji — dnes; mora — Mém; ghare — v domě; bhikṣā — almužnu; cala — prosím přijď; mora vāsa — do Mého obydlí.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „Už tři dny jsi ve své extázi lásky ke Kṛṣṇovi nejedl. Zvu Tě proto do Mého domu, kde můžeš milostivě přijmout almužnu. Pojď se Mnou do Mého obydlí.“

Verš

eka-muṣṭi anna muñi kariyāchoṅ pāka
śukhārukhā vyañjana kailuṅ, sūpa āra śāka

Synonyma

eka-muṣṭi — jednu hrst; anna — rýže; muñi — Já; kariyāchoṅ — učinil jsem; pāka — vaření; śukhā-rukhā — nic přepychového; vyañjana — zeleninu; kailuṅ — připravil jsem; sūpa — zeleninovou polévku; āra — a; śāka — špenát.

Překlad

Advaita Prabhu pokračoval: „Uvařil jsem doma jen hrst rýže a zelenina je vždy velmi jednoduchá. Žádné přepychové vaření – jen trocha polévky a špenátu.“

Verš

eta bali’ naukāya caḍāñā nila nija-ghara
pāda-prakṣālana kaila ānanda-antara

Synonyma

eta bali' — to když řekl; naukāya caḍāñā — přiměl Jej nastoupit na svou malou loď; nila — vzal; nija-ghara — do svého sídla; pāda-prakṣālana — umytí nohou; kaila — vykonal; ānanda-antara — v nitru šťastný.

Překlad

Jakmile Śrī Advaita Ācārya domluvil, vzal Pána na loď a odvezl Jej do svého domu. Tam Pánovi umyl nohy, což Mu v nitru způsobilo velikou radost.

Verš

prathame pāka kariyāchena ācāryāṇī
viṣṇu-samarpaṇa kaila ācārya āpani

Synonyma

prathame — nejdříve; pāka — vaření; kariyāchena — učinila; ācāryāṇī — žena Advaity Ācāryi; viṣṇu-samarpaṇa — obětování Pánu Viṣṇuovi; kaila — učinil; ācārya — Advaita Ācārya; āpani — osobně.

Překlad

Žena Advaity Ācāryi nejdříve veškeré jídlo uvařila. Śrīla Advaita Ācārya sám potom vše obětoval Pánu Viṣṇuovi.

Význam

Toto je ideální rodinný život. Muž a jeho žena žijí pohromadě a manžel tvrdě pracuje, aby zajistil vše potřebné pro uctívání Pána Viṣṇua. Žena doma vaří pro Pána Viṣṇua různá jídla a manžel je obětuje Božstvům. Potom proběhne ārati a prasādam se rozdá mezi rodinné příslušníky a hosty. Védskou zásadou je, že v domě hospodáře musí být vždy nějaký host. V dětství jsem viděl, jak můj otec přijímal denně nejméně čtyři hosty, a to tehdy jeho příjem nebyl moc vysoký. Přesto nebyl problém nabídnout prasādam alespoň čtyřem hostům denně. Podle védských zásad by měl hospodář předtím, než začne obědvat, vyjít ven a nahlas zavolat, jestli někdo nepotřebuje najíst. Tak pozve lidi na prasādam. Když někdo přijde, dá mu hospodář prasādam, a jestliže už mnoho nezbylo, měl by hostu nabídnout vlastní porci. Pokud nikdo na výzvu nereaguje, může se naobědvat sám. Život hospodáře je tedy také určitý druh odříkání, a proto se mu říká gṛhastha-āśram. I když může člověk žít se svou ženou a dětmi šťastně s vědomím Kṛṣṇy, dodržuje také usměrňující zásady, jaké se následují v každém chrámu. A jestliže vědomí Kṛṣṇy schází, říká se takovému rodinnému obydlí dům gṛha-medhīho. Hospodáři mající vědomí Kṛṣṇy jsou opravdoví gṛhasthové neboli ti, kdo se svými rodinami a dětmi žijí v āśramu. Śrī Advaita Prabhu byl ideální gṛhastha a Jeho dům byl ideální gṛhastha-āśram.

Verš

tina ṭhāñi bhoga bāḍāila sama kari’
kṛṣṇera bhoga bāḍāila dhātu-pātropari

Synonyma

tina ṭhāñi — na tři místa; bhoga — uvařené jídlo; bāḍāila — rozdělené; sama — stejné; kari' — činící; kṛṣṇera bhoga — jídlo obětované Kṛṣṇovi; bāḍāila — bylo rozložené; dhātu-pātra upari — na kovovém tácu.

Překlad

Veškeré uvařené jídlo bylo rozděleno na tři stejné části. Jedna z nich byla rozložena na kovovém tácu pro obětování Pánu Kṛṣṇovi.

Význam

V tomto verši se nachází velice významné slovo bāḍāila, jež znamená „přibylo“. Je to slovo s hlubším významem, které používají gṛhasthové v Bengálsku. Kdykoliv se připraví jídlo a my z něho část odebereme, jídla ubude. Zde se však říká bāḍāila neboli „přibylo“. Je-li jídlo připraveno pro Kṛṣṇu a nabídnuto Jemu a vaiṣṇavům, zásoby se zvětší, nikdy ne naopak.

Verš

battiśā-āṭhiyā-kalāra āṅgaṭiyā pāte
dui ṭhāñi bhoga bāḍāila bhāla mate

Synonyma

battiśā-āṭhiyā — rodící třicet dva trsů banánů; kalāra — banánovníku; āṅgaṭiyā — nerozdělených; pāte — na listech; dui ṭhāñi — na dvou místech; bhoga — jídla; bāḍāila — rozložená; bhāla mate — vkusně.

Překlad

Z těch tří částí byla jedna rozložena na železný tác a další dvě na banánové listy, které nebyly rozpůlené a pocházely ze stromu, jenž nesl alespoň třicet dva trsů banánů. Na těchto dvou talířích byly velmi vkusně naaranžovány pokrmy vyjmenované dále.

Verš

madhye pīta-ghṛta-sikta śāly-annera stūpa
cāri-dike vyañjana-ḍoṅgā, āra mudga-sūpa

Synonyma

madhye — uprostřed; pīta — žlutým; ghṛta-sikta — nasáklé přepuštěným máslem; śāli-annera — velmi jemné vařené rýže; stūpa — kopec; cāri-dike — okolo této hromady rýže; vyañjana-ḍoṅgā — nádoby se zeleninou; āra — a; mudga-sūpa — polévka z půleného munga.

Překlad

Dobře uvařená vybraná zrna tvořila kopec rýže se žlutým přepuštěným máslem z kravského mléka uprostřed. Okolo hromady rýže stály nádoby z kůry banánovníků a v nich byly různé druhy zeleninových jídel a mung dálu.

Verš

sārdraka, vāstuka-śāka vividha prakāra
paṭola, kuṣmāṇḍa-baḍi, mānakacu āra

Synonyma

sārdraka — nádoby se zázvorovými jídly; vāstuka-śāka — špenát; vividha — různé; prakāra — druhy; paṭola — druh zeleniny; kuṣmāṇḍa — dýně; baḍi — s půleným dálem; mānakacu — kořen zeleninového stromku zvaného kacu; āra — a.

Překlad

Vařená zelenina byly paṭoly, dýně, mānakacu, salát z kousků zázvoru a různé druhy špenátu.

Verš

ca-i-marica-sukhta diyā saba phala-mūle
amṛta-nindaka pañca-vidha tikta-jhāle

Synonyma

ca-i-marica — s černým pepřem a ca-i (druh koření); sukhta — hořká zelenina; diyā — dávající; saba — všechny; phala-mūle — různé druhy ovoce a kořínků; amṛta-nindaka — překonávající nektar; pañca-vidha — pět druhů; tikta — hořké; jhāle — a ostré.

Překlad

Byla tam také sukhta, hořký meloun smíchaný s různými druhy zeleniny, který překonal chuť nektaru. Bylo tam pět druhů hořkých a ostrých sukht.

Verš

komala nimba-patra saha bhājā vārtākī
paṭola-phula-baḍi-bhājā, kuṣmāṇḍa-mānacāki

Synonyma

komala — čerstvé; nimba-patra — listy stromu nimba; saha — se; bhājā — smaženým; vārtākī — baklažánem; paṭola — s plodem paṭoly; phula-baḍi — jídlo z dálu; bhājā — smažená; kuṣmāṇḍa — dýně; mānacāki — jídlo zvané mānacāki.

Překlad

Mezi různými druhy zeleniny byly čerstvé listy nimbovníku smažené s baklažánem. Plod paṭoly byl osmažen s phulabaḍi, což je rozemletý dál usušený na slunci. Podávalo se také jídlo zvané kuṣmāṇḍa-mānacāki.

Význam

Žádáme naše vydavatele kuchařek, aby do nich přidali všechna tato chutná jídla, která zde popisuje zkušený autor Śrīla Kavirāja Gosvāmī.

Verš

nārikela-śasya, chānā, śarkarā madhura
mocā-ghaṇṭa, dugdha-kuṣmāṇḍa, sakala pracura

Synonyma

nārikela-śasya — kokosová dřeň; chānā — tvaroh; śarkarā — ovocný cukr; madhura — velmi sladký; mocā-ghaṇṭa — polotekuté jídlo z banánových květů; dugdha-kuṣmāṇḍa — mladá dýně nakrájená na kostky a vařená v mléce; sakala — všeho; pracura — hojně.

Překlad

Jídlo z kokosové dřeně smíchané s tvarohem a cukrkandlem bylo velmi sladké. Bylo tam také velké množství kari z banánových květů a dýně vařené v mléce.

Verš

madhurāmla-baḍā, amlādi pāṅca-chaya
sakala vyañjana kaila loke yata haya

Synonyma

madhura-amla-baḍā — sladké a kyselé koláčky; amla-ādi — kyselá jídla; pāṅca-chaya — pět nebo šest; sakala vyañjana — veškerá zelenina; kaila — připravena; loke — pro lidi; yata haya — tolik, kolik jich tam bylo.

Překlad

Následovaly malé koláčky ve sladké a kyselé omáčce a pět nebo šest druhů kyselých jídel. Zeleniny bylo připraveno tolik, aby prasādam mohli přijmout všichni přítomní.

Verš

mudga-baḍā, kalā-baḍā, māṣa-baḍā, miṣṭa
kṣīra-pulī, nārikela, yata piṭhā iṣṭa

Synonyma

mudga-baḍā — jemný koláček s mungem; kalā-baḍā — jemný koláček se smaženým banánem; māṣa-baḍā — jemný koláček s urad dálem; miṣṭa — různé druhy sladkostí; kṣīra-pulī — kondenzované mléko s rýžovými koláčky; nārikela — kokosová pochoutka; yata — všemožné; piṭhā — koláčky; iṣṭa — vytoužené.

Překlad

Dále tam byly jemné koláčky s mung dálem, se zralými banány a s urad dálem, různé druhy sladkostí, kondenzované mléko s rýžovými koláčky, kokosová pochoutka a všechny druhy koláčků, které si kdo mohl přát.

Verš

battiśā-āṭhiyā kalāra ḍoṅgā baḍa baḍa
cale hāle nāhi, — ḍoṅgā ati baḍa daḍa

Synonyma

battiśā-āṭhiyā — plodící třicet dva trsů banánů; kalāra — banánovníku; doṅgā — misky z listů; baḍa baḍa — velké; cale hāle nāhi — nenakláněly se ani nekývaly; doṅgā — nádoby; ati — velmi; baḍa — velké; daḍa — pevné.

Překlad

Veškerá zelenina byla podávána v miskách z banánových listů, které pocházely ze stromů s alespoň třiceti dvěma trsy banánů. Misky byly velké, pevné, nestály nakřivo ani se nekývaly.

Verš

pañcāśa pañcāśa ḍoṅgā vyañjane pūriñā
tina bhogera āśe pāśe rākhila dhariñā

Synonyma

pañcāśa pañcāśa — padesát a padesát; ḍoṅgā — misek; vyañjane — se zeleninou; pūriñā — naplňující; tina — tři; bhogera — místa pro jedení; āśe pāśe — okolo; rākhila — schraňovaly; dhariñā — obsahující.

Překlad

Všude okolo těch tří míst na jedení stálo sto nádob naplněných různými druhy zeleniny.

Verš

saghṛta-pāyasa nava-mṛt-kuṇḍikā bhariñā
tina pātre ghanāvarta-dugdha rākheta dhariñā

Synonyma

sa-ghṛta-pāyasa — sladká rýže smíchaná s ghí; nava-mṛt-kuṇḍikā — nové hliněné nádoby; bhariñā — naplňující; tina pātre — tři nádoby; ghana-āvarta-dugdha — s dobře svařeným mlékem; rākheta — byly umístěny; dhariñā — obsahující.

Překlad

Po boku těch různých druhů zeleniny tam byla v nových hliněných nádobách sladká rýže smíchaná s ghí. Hliněné nádoby s dobře svařeným mlékem byly rozestavěny na třech místech.

Verš

dugdha-ciḍā-kalā āra dugdha-laklakī
yateka karila’ tāhā kahite nā śaki

Synonyma

dugdha-ciḍā — rýžové vločky s mlékem; kalā — smíchané s banány; āra — a; dugdha-laklakī — dýně známá jako lāu, vařená v mléce; yateka — to vše; karila' — bylo připraveno; tāhā — to; kahite — popsat; — ne; śaki — jsem schopen.

Překlad

Vedle dalších jídel tam byly i rýžové vločky s mlékem a banány a také bílá dýně vařená v mléce. Ve skutečnosti není možné všechna ta jídla popsat.

Verš

dui pāśe dharila saba mṛt-kuṇḍikā bhari’
cāṅpākalā-dadhi-sandeśa kahite nā pāri

Synonyma

dui pāśe — na dvou stranách; dharila — umístěné; saba — všechny; mṛt-kuṇḍikā — hliněné nádoby; bhari' — naplňující; cāṅpā-kalā — druh banánu známý jako cāṅpā-kalā; dadhi-sandeśa — smíchaný s jogurtem a sandeśem; kahite — říci; — ne; pāri — jsem schopen.

Překlad

Na dvou místech stály nádoby s dalším jídlem z jogurtu, sandeśe (tvarohová sladkost) a banánů. Nejsem schopen to vše popsat.

Verš

anna-vyañjana-upari dila tulasī-mañjarī
tina jala-pātre suvāsita jala bhari’

Synonyma

anna-vyañjana-upari — na vařené rýži a zelenině; dila — umístěné; tulasī-mañjarī — květy tulasī; tina — tři; jala-pātre — nádoby na vodu; su-vāsita — voňavou; jala — vodou; bhari' — naplňující.

Překlad

Na hromadě vařené rýže i na všech zeleninových jídlech ležely květy tulasī. Byly tam také nádoby naplněné voňavou růžovou vodou.

Verš

tina śubhra-pīṭha, tāra upari vasana
ei-rūpe sākṣāt kṛṣṇe karāila bhojana

Synonyma

tina — tři; śubhra-pīṭha — bílá sedátka; tāra — jich; upari — na vrchu; vasana — jemná látka; ei-rūpe — takto; sākṣāt — přímo; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; karāila — nabídnuto; bhojana — jedení.

Překlad

Všechna tři sedátka byla pokryta jemnou látkou. Tak bylo veškeré jídlo obětováno Pánu Kṛṣṇovi a Pán je s velkým potěšením přijal.

Verš

āratira kāle dui prabhu bolāila
prabhu-saṅge sabe āsi’ ārati dekhila

Synonyma

āratira kāle — během ārati; dui prabhu — Pána Nityānandu a Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bolāila — zavolal; prabhu-saṅge — s Pány; sabe — všichni ostatní; āsi' — když tam přišli; ārati — obřad ārati; dekhila — sledovali.

Překlad

Po obětování jídla se provádí bhoga-ārati. Advaita Prabhu požádal oba bratry, Pána Caitanyu Mahāprabhua a Nityānandu Prabhua, aby se na ārati přišli podívat. Oba Páni tedy šli se všemi ostatními přítomnými zhlédnout obřad ārati.

Verš

ārati kariyā kṛṣṇe karā’la śayana
ācārya āsi’ prabhure tabe kailā nivedana

Synonyma

ārati kariyā — po ārati; kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇy; karā'la — bylo učiněno; śayana — uložení ke spánku; ācārya — Advaita Ācārya; āsi' — když přišel; prabhure — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; tabe — potom; kailā — přednesl; nivedana — žádost.

Překlad

Poté, co bylo pro Božstva v chrámu provedeno ārati, byl Pán Kṛṣṇa uložen k odpočinku. Advaita Ācārya pak vyšel z chrámu, aby Pána Caitanyu Mahāprabhua o něco požádal.

Verš

gṛhera bhitare prabhu karuna gamana
dui bhāi āilā tabe karite bhojana

Synonyma

gṛhera bhitare — do této místnosti; prabhu — Caitanyo Mahāprabhu; karuna — prosím učiň; gamana — vstup; dui bhāi — oba bratři, Caitanya Mahāprabhu a Nityānanda Prabhu; āilā — vešli; tabe — potom; karite bhojana — přijmout prasādam.

Překlad

Śrī Advaita Prabhu řekl: „Moji drazí Páni, prosím pojďte do této místnosti.“ Oba bratři, Caitanya Mahāprabhu a Nityānanda Prabhu, tedy šli přijmout prasādam.

Verš

mukunda, haridāsa, — dui prabhu bolāila
yoḍa-hāte dui-jana kahite lāgila

Synonyma

mukunda — Mukundu; haridāsa — Haridāse; dui prabhu — oba Páni; bolāila — zavolali; yoḍa-hāte — se sepjatýma rukama; dui-jana — obě osoby; kahite lāgila — promluvily.

Překlad

Když se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu a Nityānanda Prabhu odebrali přijmout prasādam, zavolali Mukundu a Haridāse, aby šli s Nimi. Mukunda a Haridāsa však se sepjatýma rukama promluvili.

Verš

mukunda kahe — mora kichu kṛtya nāhi sare
pāche muñi prasāda pāmu, tumi yāha ghare

Synonyma

mukunda kahe — Mukunda řekl; mora — mého; kichu — něco; kṛtya — udělat; nāhi sare — nedodělaného; pāche — později; muñi — já; prasādaprasādam; pāmu — přijmu; tumi yāha ghare — Vy dva prosím jděte do této místnosti.

Překlad

Mukunda řekl, když ho volali: „Můj drahý Pane, mám ještě něco na práci. Přijmu prasādam později. Vy dva nyní ale prosím jděte do této místnosti.“

Verš

haridāsa kahe — muñi pāpiṣṭha adhama
bāhire eka muṣṭi pāche karimu bhojana

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa řekl; muñi — já; pāpiṣṭha — hříšný; adhama — nejnižší z lidí; bāhire — venku; eka — jednu; muṣṭi — hrst; pāche — později; karimu — učiním; bhojana — snědení.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Já jsem nejhříšnější a nejnižší z lidí. Počkám raději venku a sním si později svou hrstku prasādam tam.“

Význam

I když spolu hinduisté a muslimové žili v přátelství, přesto mezi nimi byly rozdíly. Muslimové byli považováni za yavany neboli osoby nízkého rodu, a kdykoliv byl pozván muslim, dostal najíst před domem. I když Haridāse Ṭhākura osobně zavolal Śrī Caitanya Mahāprabhu i Nityānanda Prabhu, aby přijal prasādam s Nimi, on s velkou pokorou řekl: „Přijmu prasādam před domem.“ Přestože byl Haridāsa Ṭhākura vznešený vaiṣṇava, jemuž Advaita Ācārya, Nityānanda Prabhu i Śrī Caitanya Mahāprabhu projevovali své uznání, pokorně zůstával v postavení muslima, stojícího mimo rámec hinduistické společnosti, protože nechtěl působit společenský rozruch. Proto řekl, že raději přijme prasādam před domem. Přestože byl ve vznešeném postavení a vyrovnal se ostatním vaiṣṇavům, sám se považoval za pāpiṣṭhu, nejhříšnějšího, a adhamu, nejnižšího z lidí. Vaiṣṇava sice může být duchovně velice pokročilý, ale navenek se stále chová pokorně a podřízeně.

Verš

dui prabhu lañā ācārya gelā bhitara ghare
prasāda dekhiyā prabhura ānanda antare

Synonyma

dui prabhu — dva prabhuové (Caitanya Mahāprabhu a Nityānanda Prabhu); lañā — s; ācārya — Advaitou Ācāryou; gelā — šli; bhitara — do; ghare — místnosti; prasādaprasādam; dekhiyā — když viděl; prabhura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ānanda antare — cítil v nitru velkou radost.

Překlad

Advaita Ācārya zavedl Pána Nityānandu Prabhua a Pána Caitanyu Mahāprabhua do místnosti, kde uviděli rozložené prasādam, což především Śrī Caitanyu Mahāprabhua velice potěšilo.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl radost, když viděl, jak hezky bylo pro Kṛṣṇu připraveno takové množství rozmanitých jídel. Všechny druhy prasādam se ve skutečnosti připravují pro Kṛṣṇu, ne pro lidi, ale oddaní prasādam s velkou radostí přijímají.

Verš

aiche anna ye kṛṣṇake karāya bhojana
janme janme śire dharoṅ tāṅhāra caraṇa

Synonyma

aiche — takto; anna — jídlo; ye — každý, kdo; kṛṣṇake — Kṛṣṇovi; karāya — připraví; bhojana — jedení; janme janme — život za životem; śire — na své hlavě; dharoṅ — držím; tāṅhāra — jeho; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu schválil všechny postupy použité při vaření a obětování jídla Kṛṣṇovi. Byl tak potěšený, že řekl: „Otevřeně prohlašuji, že život za životem budu na své hlavě držet lotosové nohy toho, kdo Kṛṣṇovi obětuje tak lahodná jídla.“

Verš

prabhu jāne tina bhoga — kṛṣṇera naivedya
ācāryera manaḥ-kathā nahe prabhura vedya

Synonyma

prabhu jāne — Pán ví; tina bhogabhoga rozdělená na tři díly; kṛṣṇera naivedya — pro obětování Kṛṣṇovi; ācāryera — Advaity Ācāryi; manaḥ-kathā — záměr; nahe — ne; prabhura — Pánu; vedya — jasný.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do místnosti, viděl, že je jídlo rozděleno na tři části, a věděl, že vše je určeno pro Kṛṣṇu. Nevěděl však, co Advaita Ācārya zamýšlel.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že jedna z těchto porcí byla na kovovém talíři a byla určena pro Kṛṣṇu, kdežto další dvě porce byly na velkých banánových listech. To, co bylo na kovovém tácu, Advaita Ācārya osobně obětoval Kṛṣṇovi, a to, co bylo na dvou banánových listech, bylo určeno pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Pána Nityānandu. Takový byl záměr Advaity Ācāryi, ale to Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi neřekl. Když tedy Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl jídlo rozdělené na tři díly, myslel si, že je to vše určeno pro Kṛṣṇu.

Verš

prabhu bale — vaisa tine kariye bhojana
ācārya kahe — āmi kariba pariveśana

Synonyma

prabhu bale — Pán Caitanya Mahāprabhu řekl; vaisa — sedněme si; tine — na tato tři místa; kariye — dělejme; bhojana — jedení; ācārya kahe — Advaita Ācārya odpověděl; āmi kariba pariveśana — Já budu rozdávat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Posaďme se na tato tři místa a přijměme prasādam.“
Advaita Ācārya ale řekl: „Já ho budu rozdávat.“

Verš

kon sthāne vasiba, āra āna dui pāta
alpa kari’ āni’ tāhe deha vyañjana bhāta

Synonyma

kon sthāne vasiba — kde si sedneme; āra — další; āna — přines; dui pāta — dva listy; alpa kari' — poté, co oddělíš malé množství; āni' — poté, co přineseš; tāhe — na ně; deha — dej; vyañjana — zeleninu; bhāta — a vařenou rýži.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si myslel, že všechny tři porce jsou určeny k rozdávání, a tak požádal o další dva banánové listy a řekl: „Dáme si nepatrně zeleniny a rýže.“

Verš

ācārya kahe — vaisa doṅhe piṅḍira upare
eta bali’ hāte dhari’ vasāila duṅhāre

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya řekl; vaisa — sedněte si; doṅhe — Vy dva; piṅḍira upare — na dřevěná sedátka; eta bali' — když to řekl; hāte dhari' — beroucí Je za ruce; vasāila duṅhāre — oba Pány usadil.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „Posaďte se na tato sedátka.“ Oba dva Je vzal za ruce a usadil.

Verš

prabhu kahe — sannyāsīra bhakṣya nahe upakaraṇa
ihā khāile kaiche haya indriya vāraṇa

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; sannyāsīrasannyāsīho; bhakṣya — ke snědení; nahe — to není; upakaraṇa — mnoho druhů jídel; ihā — toto; khāile — když sní; kaiche — jak; haya — bude; indriya — smyslů; vāraṇa — ovládání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil: „Nehodí se, aby sannyāsī jedl tolik rozmanitých jídel. Jak by potom mohl ovládat své smysly?“

Význam

Slovo upakaraṇa znamená rozmanité druhy jídel, jako je dál, zelenina a všemožná další jídla, která lze jíst s rýží. Sannyāsī by však taková chutná jídla jíst neměl, protože jinak nebude schopen ovládat svoje smysly. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy sannyāsī nepodpořil v jedení lahodných jídel, protože celá vaiṣṇavská škola je vairāgya-vidyā, co nejodříkavější. I Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu Caitanya Mahāprabhu poradil, aby se vyhýbal lahodným pokrmům, hezkému oblečení a rozhovorům o světských tématech. Ti, kdo jsou ve stavu odříkání, mají toto vše zakázáno. Oddaní nesnědí nic, co předtím nebylo obětováno Kṛṣṇovi. Všechna bohatá jídla obětovaná Kṛṣṇovi se dávají gṛhasthům neboli ženatým hospodářům. Kṛṣṇovi se obětuje mnoho pěkných věcí, jako jsou girlandy, lůžka, krásné ozdoby, chutná jídla, a dokonce i dobře připravený pan neboli betelové oříšky, ale pokorný vaiṣṇava sám pro sebe tyto věci nepřijímá, protože svoje tělo považuje za hmotné a odporné. Uvažuje tak, že kdyby tyto věci přijal, dopustil by se prohřešku vůči lotosovým nohám Pána. Sahajiyové nechápou, co tím Śrī Caitanya Mahāprabhu myslel, když Advaitu Ācāryu požádal, aby přinesl další dva listy a dal Mu jen trochu prasādam.

Verš

ācārya kahe — chāḍa tumi āpanāra curi
āmi saba jāni tomāra sannyāsera bhāri-bhuri

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya odpověděl; chāḍa — zanech; tumi — Ty; āpanāra — sebe; curi — ukrývání; āmi — Já; saba — všechno; jāni — vím; tomāra — Tvého; sannyāsera — přijetí odříkání; bhāri-bhuri — důvěrný význam.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu zdráhal přijmout již připravené jídlo, Advaita Ācārya Mu řekl: „Přestaň se prosím ukrývat. Vím, kdo jsi, a znám také důvěrný význam Tvého přijetí sannyāsu.“

Verš

bhojana karaha, chāḍa vacana-cāturī
prabhu kahe — eta anna khāite nā pāri

Synonyma

bhojana karaha — přijmi prosím toto prasādam; chāḍa — zanech; vacana-cāturī — hraní se slovy; prabhu kahe — Pán řekl; eta — tolik; anna — jídla; khāite — sníst; pāri — nejsem schopen.

Překlad

Advaita Ācārya tak Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal, aby jedl a zanechal hry se slovy. Pán na to odpověděl: „Tolik jídla opravdu nemohu sníst.“

Verš

ācārya bale — akapaṭe karaha āhāra
yadi khāite nā pāra pāte rahibeka āra

Synonyma

ācārya bale — Advaita Ācārya řekl; akapaṭe — bez přetvářky; karaha — prosím učiň; āhāra — jedení; yadi — jestliže; khāite — jíst; pāra — nemůžeš; pāte — na listu; rahibeka āra — ať zůstane zbytek.

Překlad

Advaita Ācārya Pána požádal, aby prasādam jednoduše bez přetvářky přijal, a pokud by je nemohl všechno sníst, může nechat zbytek na listu.

Verš

prabhu bale — eta anna nāriba khāite
sannyāsīra dharma nahe ucchiṣṭa rākhite

Synonyma

prabhu bale — Pán řekl; eta — tolik; anna — jídla; nāriba — nebudu schopen; khāite — sníst; sannyāsīrasannyāsīho; dharma nahe — není povinnost; ucchiṣṭa — zbytky jídla; rākhite — nechávat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tolik jídla nedokážu sníst a sannyāsī není povinen nechávat zbytky.“

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam (11.18.19) říká:

bahir jalāśayaṁ gatvā
tatropaspṛśya vāg-yataḥ
vibhajya pāvitaṁ śeṣaṁ
bhuñjītāśeṣam āhṛtam

Sannyāsī by měl odnést veškeré potraviny, které získá v domech hospodářů, někam do blízkosti jezera či řeky a po obětování jídla Viṣṇuovi, Brahmovi a slunci (třech dílů), by měl vše sníst a nenechávat nic pro druhé.“

Verš

ācārya bale — nīlācale khāo cauyānna-bāra
eka-bāre anna khāo śata śata bhāra

Synonyma

ācārya bale — Advaita Ācārya odpovídá; nīlācale — v Džagannáth Purí; khāo — jíš; cauyānna-bāra — padesátčtyřikrát; eka-bāre — najednou; anna — potravin; khāo — sníš; śata śata bhāra — stovky nádob.

Překlad

Advaita Ācārya však poukázal na to, jak Caitanya Mahāprabhu jí v Džagannáth Purí. Pán Jagannātha a Śrī Caitanya Mahāprabhu jsou jedna a táž osoba. Advaita Ācārya tedy řekl, že v Džagannáth Purí jí Caitanya Mahāprabhu čtyřiapadesátkrát za den a pokaždé sní několik set nádob jídla.

Verš

tina janāra bhakṣya-piṇḍa — tomāra eka grāsa
tāra lekhāya ei anna nahe pañca-grāsa

Synonyma

tina janāra — pro tři lidi; bhakṣya-piṇḍa — množství jídla; tomāra — Tvé; eka grāsa — jedno sousto; tāra — s tím; lekhāya — ve srovnání; ei anna — toto jídlo; nahe — není; pañca-grāsa — pět soust.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya řekl: „Množství jídla, které snědí tři lidé, pro Tebe není ani jedno sousto. Ve srovnání s tím toto jídlo nevydá ani na pět Tvých soust.“

Verš

mora bhāgye, mora ghare, tomāra āgamana
chāḍaha cāturī, prabhu, karaha bhojana

Synonyma

mora bhāgye — díky Mému velkému štěstí; mora ghare — v Mém domě; tomāra — Tvoje; āgamana — zjevení; chāḍaha — prosím zanech; cāturī — tohoto slovíčkaření; prabhu — Můj Pane; karaha — jen se pusť do; bhojana — jídla.

Překlad

Advaita Ācārya pokračoval: „Je Mým velkým štěstím, že jsi právě přišel do Mého domu. Proto Tě prosím, nehraj si se slovy. Přestaň mluvit a začni jíst.“

Verš

eta bali’ jala dila dui gosāñira hāte
hāsiyā lāgilā duṅhe bhojana karite

Synonyma

eta bali' — když to řekl; jala dila — podal vodu; dui gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy; hāte — na ruce; hāsiyā — usmívající se; lāgilā — začali; duṅhe — oba; bhojana karite — jíst.

Překlad

Když to Advaita Ācārya dořekl, podal oběma Pánům vodu, aby si mohli umýt ruce. Ti se poté s úsměvem posadili a začali jíst prasādam.

Verš

nityānanda kahe — kailuṅ tina upavāsa
āji pāraṇā karite chila baḍa āśa

Synonyma

nityānanda kahe — Pán Nityānanda řekl; kailuṅ — mám za sebou; tina — tři; upavāsa — dny půstu; āji — dnes; pāraṇā — přerušení půstu; karite — udělat; chila — byla; baḍa — velká; āśa — naděje.

Překlad

Nityānanda Prabhu řekl: „Celé tři dny jsem držel půst a doufal jsem, že ho dnes přeruším.“

Verš

āji upavāsa haila ācārya-nimantraṇe
ardha-peṭa nā bharibe ei grāseka anne

Synonyma

āji — dnes také; upavāsa — půst; haila — je; ācārya-nimantraṇe — na pozvání Advaity Ācāryi; ardha-peṭa — polovinu Mého břicha; — ne; bharibe — naplní; ei — toto; grāseka anne — jedno sousto.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si myslel, že jídla bylo příliš, ale Nityānanda Prabhu to naopak nepovažoval ani za jedno sousto. Už tři dny držel půst a doufal, že ho v ten den přeruší. Řekl: „I když Mě Advaita Ācārya pozval k jídlu, dnes bude také půst. Taková troška jídla nenaplní ani polovinu Mého břicha.“

Verš

ācārya kahe — tumi hao tairthika sannyāsī
kabhu phala-mūla khāo, kabhu upavāsī

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya Nityānandovi Prabhuovi odpověděl; tumi — Ty; hao — jsi; tairthika sannyāsī — žebravý mnich navštěvující poutní místa; kabhu — někdy; phala-mūla — ovoce a kořínky; khāo — jíš; kabhu upavāsī — někdy držíš půst.

Překlad

Advaita Ācārya odpověděl: „Pane, Ty jsi žebravý mnich navštěvující poutní místa. Někdy jíš ovoce nebo kořínky a někdy se prostě postíš.“

Verš

daridra-brāhmaṇa-ghare ye pāilā muṣṭy-eka anna
ihāte santuṣṭa hao, chāḍa lobha-mana

Synonyma

daridra-brāhmaṇa — chudého brāhmaṇy; ghare — v domě; ye — cokoliv; pāilā — jsi dostal; muṣṭi-eka — jednu hrst; anna — jídla; ihāte — s tím; santuṣṭa hao — prosím spokoj se; chāḍa — vzdej se; lobha-mana — své chamtivosti.

Překlad

„Jsem chudý brāhmaṇa a Ty jsi přišel do Mého domu. Spokoj se tedy s tím malým množstvím jídla, které jsi dostal, a vzdej se prosím své chamtivosti.“

Verš

nityānanda bale — yabe kaile nimantraṇa
tata dite cāha, yata kariye bhojana

Synonyma

nityānanda bale — Pán Nityānanda řekl; yabe — když; kaile — jsi udělal; nimantraṇa — pozvání; tata — tolik; dite cāha — musíš dát; yata — kolik; kariye bhojana — mohu sníst.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu odpověděl: „Ať jsem kdokoliv, Ty jsi Mě pozval, a proto Mi musíš dát tolik jídla, kolik sním.“

Verš

śuni’ nityānandera kathā ṭhākura advaita
kahena tāṅhāre kichu pāiyā pirīta

Synonyma

śuni' — když slyšel; nityānandera — Pána Nityānandy Prabhua; kathā — slova; ṭhākura — Jeho Božská Milost; advaita — Advaita Ācārya; kahena — promluvil; tāṅhāre — Nityānandovi Prabhuovi; kichu — něco; pāiyā — využívající příležitosti; pirīta — příjemná slova.

Překlad

Když Jeho Božská Milost Advaita Ācārya vyslechl Nityānandu Prabhua, využil příležitosti, která se nabízela díky Jeho žertovným slovům, a promluvil k Němu takto.

Verš

bhraṣṭa avadhūta tumi, udara bharite
sannyāsa la-iyācha, bujhi, brāhmaṇa daṇḍite

Synonyma

bhraṣṭa avadhūta — zavržený paramahaṁsa; tumi — Ty; udara bharite — naplnit si břicho; sannyāsa la-iyācha — přijal jsi stav odříkání; bujhi — chápu; brāhmaṇa daṇḍite — působit nepříjemnosti brāhmaṇovi.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „Jsi zavržený paramahaṁsa a stav odříkání jsi přijal jen proto, aby sis naplnil břicho. Je Mi jasné, že rád působíš nepříjemnosti brāhmaṇům.“

Význam

Mezi smārta-brāhmaṇy a vaiṣṇavskými gosvāmīmi vždy panují rozdíly v názorech. Názory smārtů a vaiṣṇavských gosvāmīch se liší, dokonce i co se týče astrologických a astronomických výpočtů. Tím, že Advaita Ācārya nazval Nityānandu Prabhua bhraṣṭa-avadhūtou (zavrženým paramahaṁsou), Ho v určitém smyslu uznal za paramahaṁsu. Jinak řečeno, Nityānanda Prabhu neměl nic společného s pravidly smārta-brāhmaṇů. Pod záminkou odsuzování Ho tedy Advaita Ācārya ve skutečnosti vychvaloval. Na úrovni avadhūty neboli paramahaṁsy, která je tím nejvyšším stádiem, může dotyčný vypadat jako viṣayī neboli požitkář, ale ve skutečnosti nemá s uspokojováním smyslů nic do činění. Na této úrovni může někdy přijmout znaky a oblečení sannyāsīho a někdy ne. Někdy se obléká jako hospodář. Měli bychom však vědět, že všechna tato slova Advaity Ācāryi a Nityānandy Prabhua jsou pouhé žerty, nikoliv urážky.

V místě známém jako Khadadaha si lidé někdy myslí, že Nityānanda Prabhu náleží k śākta-sampradāyi, jejíž filosofie praví antaḥ śāktaḥ bahiḥ śaivaḥ sabhāyāṁ vaiṣṇavo mataḥ. Člověk zvaný kaulāvadhūta podle śākta-sampradāyi uvažuje světsky, ale navenek vypadá jako velký oddaný Pána Śivy. Je-li ve společnosti vaiṣṇavů, pak vypadá jako vaiṣṇava. Nityānanda Prabhu k této skupině nepatřil. Nityānanda Prabhu byl vždy brahmacārī sannyāsīho z řádu vaidika. Ve skutečnosti byl paramahaṁsou. Někdy je brán jako žák Lakṣmīpatiho Tīrthy. Pokud Ho takto přijmeme, pak náležel k Madhva-sampradāyi, a nikoliv k bengálské tāntrika-sampradāyi.

Verš

tumi khete pāra daśa-viśa mānera anna
āmi tāhā kāṅhā pāba daridra brāhmaṇa

Synonyma

tumi — Ty; khete — sníst; pāra — schopen; daśa-viśa — deset až dvacet; māneramān; anna — rýže; āmi — Já; tāhā — to; kāṅhā — kde; pāba — vezmu; daridra — chudý; brāhmaṇabrāhmaṇa.

Překlad

Advaita Ācārya řekl Nityānandovi Prabhuovi vyčítavě: „Ty dokážeš sníst deset až dvacet mān rýže. Já jsem chudý brāhmaṇa, kde tolik rýže vezmu?“

Význam

Māna je míra rovnající se zhruba čtyřiceti kilogramům.

Verš

ye pāñācha muṣṭy-eka anna, tāhā khāñā uṭha
pāgalāmi nā kariha, nā chaḍāio jhuṭha”

Synonyma

ye pāñācha — to, co máš; muṣṭi-eka — jednu hrst; anna — rýže; tāhā — tu; khāñā — až sníš; uṭha — prosím vstaň; pāgalāmi — bláznivost; — ne; kariha — dělej; — ne; chaḍāio — rozhazuj; jhuṭha — zbytky jídla.

Překlad

„Sněz, prosím Tě, co jsi dostal, i když je to pouhá hrstka rýže, a odejdi. Neukazuj, jaký jsi blázen, a nerozhazuj zbytky jídla okolo.“

Verš

ei mata hāsya-rase karena bhojana
ardha-ardha khāñā prabhu chāḍena vyañjana

Synonyma

ei mata — takto; hāsya-rase — žertovně; karena — dělá; bhojana — jedení; ardha-ardha — půl na půl; khāñā — když snědl; prabhu — Pán; chāḍena — nechává; vyañjana — veškerou zeleninu.

Překlad

Tak Nityānanda Prabhu a Pán Caitanya Mahāprabhu jedli a přitom žertovali s Advaitou Ācāryou. Śrī Caitanya Mahāprabhu snědl polovinu z každého zeleninového jídla, které Mu bylo nabídnuto, zbytek nechal a začal jíst další.

Verš

sei vyañjana ācārya punaḥ karena pūraṇa
ei mata punaḥ punaḥ pariveśe vyañjana

Synonyma

sei vyañjana — napůl snědenou zeleninu; ācārya — Advaita Ācārya; punaḥ — znovu; karena — provádí; pūraṇa — doplnění; ei mata — takto; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; pariveśe — rozdává; vyañjana — zeleninu.

Překlad

Jakmile byla polovina zeleniny v nádobě snědena, Advaita Ācārya ji znovu doplnil. Pán tak vždy snědl polovinu nějakého jídla a Advaita Ācārya je znovu a znovu doplňoval.

Verš

donā vyañjane bhari’ karena prārthana
prabhu balena — āra kata kariba bhojana

Synonyma

donā — nádobu; vyañjane — se zeleninou; bhari' — když doplnil; karena — činí; prārthana — žádost; prabhu balena — Pán Caitanya Mahāprabhu říká; āra — více; kata — kolik; kariba — mohu dělat; bhojana — jedení.

Překlad

Když Advaita Ācārya doplnil zeleninu v nádobě, žádal Je, aby jedli víc, a Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kolik toho ještě mohu sníst?“

Verš

ācārya kahe — ye diyāchi, tāhā nā chāḍibā
ekhana ye diye, tāra ardheka khāibā

Synonyma

ācārya kahe — Advaita Ācārya řekl; ye diyāchi — cokoliv jsem dal; tāhā chāḍibā — prosím nenechávej to; ekhana — nyní; ye — cokoliv; diye — dávám; tāra ardheka — polovinu toho; khāibā — sníš.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „Nenechávej prosím nic z toho, co už jsem Ti dal. Z toho, co Ti dávám nyní, můžeš jednu polovinu sníst a druhou nechat.“

Verš

nānā yatna-dainye prabhure karāila bhojana
ācāryera icchā prabhu karila pūraṇa

Synonyma

nānā yatna-dainye — takto, různou snahou a pokorou; prabhure — Pána Caitanyu Mahāprabhua; karāila — přiměl k; bhojana — jedení; ācāryera icchā — přání Advaity Ācāryi; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; karila — udělal; pūraṇa — splnění.

Překlad

Advaita Ācārya tak různými pokornými žádostmi přiměl Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Pána Nityānandu, aby jedli. Caitanya Mahāprabhu tedy splnil všechny touhy Advaity Ācāryi.

Verš

nityānanda kahe — āmāra peṭa nā bharila
lañā yāha, tora anna kichu nā khāila

Synonyma

nityānanda kahe — Nityānanda Prabhu řekl; āmāra — Moje; peṭa — břicho; — ne; bharila — naplnil; lañā — beroucí pryč; yāha — jdi; tora — Tvoje; anna — jídlo; kichu khāila — nic jsem nesnědl.

Překlad

Nityānanda Prabhu znovu zažertoval: „Moje břicho stále ještě není plné. Odnes si prosím to svoje jídlo, ani jsem se ho nedotkl.“

Verš

eta bali’ eka-grāsa bhāta hāte lañā
ujhāli’ phelila āge yena kruddha hañā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; eka-grāsa — jednu hrst; bhāta — rýže; hāte — do ruky; lañā — beroucí; ujhāli' — vypouštějící; phelila — hodil; āge — před; yena — jako kdyby; kruddha hañā — zlobící se.

Překlad

Potom vzal Nityānanda Prabhu hrst rýže a hodil ji před sebe na zem, jako kdyby se zlobil.

Verš

bhāta dui-cāri lāge ācāryera aṅge
bhāta aṅge lañā ācārya nāce bahu-raṅge

Synonyma

bhāta dui-cāri — dvě nebo čtyři zrnka odhozené rýže; lāge — dotkla se; ācāryera aṅge — těla Advaity Ācāryi; bhāta — rýží; aṅge — na svém těle; lañā — s; ācārya nāce — Ācārya začal tančit; bahu-raṅge — mnoha způsoby.

Překlad

Dvě nebo čtyři zrnka odhozené rýže se dotkla těla Advaity Ācāryi, a ten začal s rýží stále přilepenou na těle různými způsoby tančit.

Verš

avadhūtera jhuṭhā lāgila mora aṅge
parama pavitra more kaila ei ḍhaṅge

Synonyma

avadhūtera jhuṭhā — zbytky jídla po avadhūtovi; lāgila — dotkly se; mora — Mého; aṅge — těla; parama pavitra — dokonale očistily; more — Mě; kaila — učinily; ei — takovéto; ḍhaṅge — chování.

Překlad

Advaita Ācārya se cítil očištěn rýží, která se dotkla Jeho těla, když po něm Paramahaṁsa Nityānanda hodil své zbytky, a proto se pustil do tance.

Význam

Slovo avadhūta označuje toho, kdo stojí mimo veškeré usměrňující zásady. Nityānanda Prabhu někdy projevoval chování šíleného avadhūty a nedbal zásad chování sannyāsīho. Házel zbytky jídla po zemi a některé z těchto zbytků se dotkly těla Advaity Ācāryi. Ten to přijal s velkou radostí, protože vystupoval jako člen komunity smārta-brāhmaṇů. Dotykem zbytků jídla hozeného Nityānandou Prabhuem se Advaita Ācārya cítil okamžitě očištěn od všech nečistot smārtů. Zbytky jídla zanechané čistým vaiṣṇavou se nazývají mahā-mahā-prasādam a jsou zcela duchovní, totožné s Pánem Viṣṇuem. Tyto zbytky nejsou obyčejné. Duchovní mistr má být považován za osobu na úrovni paramahaṁsy, stojící nad zákony varṇāśramské společnosti. Zbytky jídla zanechané duchovním mistrem a podobnými paramahaṁsy neboli čistými vaiṣṇavy očišťují. Když se takového prasādam dotkne obyčejný člověk, jeho mysl se očistí a je pozvednuta na úroveň čistého brāhmaṇy. Chování a výroky Advaity Ācāryi jsou určeny pro obyčejné lidi, kteří si nejsou vědomi síly zbytků jídla pravého duchovního mistra a čistých vaiṣṇavů.

Verš

tore nimantraṇa kari’ pāinu tāra phala
tora jāti-kula nāhi, sahaje pāgala

Synonyma

tore — Tebe; nimantraṇa — pozvání; kari' — když jsem učinil; pāinu — dostal jsem na oplátku; tāra — toho; phala — výsledek; tora — Tvoje; jāti-kula nāhi — není jasná Tvoje kasta a rod; sahaje — povahou; pāgala — jsi blázen.

Překlad

Advaita Ācārya žertem řekl: „Můj milý Nityānando, nyní sklízím odplatu za to, že jsem Tě pozval. Není známý Tvůj rod ani kasta a máš povahu blázna.“

Význam

Slova sahaje pāgala („povaha blázna“) naznačují, že Nityānanda Prabhu setrvával na transcendentální úrovni paramahaṁsy. Byl transcendentálně šílený, protože neustále vzpomínal na Rādhu s Kṛṣṇou a na službu Jim. Na tuto skutečnost Śrī Advaita Ācārya poukázal.

Verš

āpanāra sama more karibāra tare
jhuṭhā dile, vipra bali’ bhaya nā karile

Synonyma

āpanāra sama — jako jsi Ty; more — Mě; karibāra tare — abys udělal; jhuṭhā — zbytky jídla; dile — dal jsi; vipra bali' — považující za brāhmaṇu; bhaya — strach; karile — neměl jsi.

Překlad

„Ty zbytky jídla jsi po Mně hodil jenom proto, abys ze Mě udělal stejného šílence, jako jsi Ty sám. Nebál ses ani skutečnosti, že jsem brāhmaṇa.“

Význam

Slova āpanāra sama naznačují, že Advaita Ācārya se považoval za smārta-brāhmaṇu a že Nityānandu Prabhua viděl na stejné transcendentální úrovni jako čisté vaiṣṇavy. Pán Nityānanda dal Advaitovi Ācāryovi svoje zbytky proto, aby Ho dostal na stejnou úroveň a aby z Něho udělal čistého a ryzího vaiṣṇavu neboli paramahaṁsu. Výrok Advaity Ācāryi naznačuje, že paramahaṁsa vaiṣṇava je na transcendentální úrovni. Čistý vaiṣṇava nepodléhá usměrňujícím zásadám smārta-brāhmaṇů. Z toho důvodu Advaita Ācārya řekl: āpanāra sama more karibāra tare – „Abys Mě pozvedl na svoji úroveň.“ Čistý vaiṣṇava neboli paramahaṁsa považuje zbytky jídla (mahā-prasādam) za duchovní, a ne za něco hmotného pro uspokojení smyslů. Nevidí mahā-prasādam jako obyčejný dál nebo rýži, ale jako duchovní substanci. Prasādam není znečištěné, dokonce ani když se dotkne úst caṇḍāly, a co říci o zbytcích po čistém vaiṣṇavovi. Stále si ponechává svoji duchovní hodnotu. Jedení či dotyk takového prasādam proto brāhmaṇu nedegraduje, a o znečištění dotykem takových zbytků nemůže být ani řeči. Jedení takového mahā-prasādam ve skutečnosti člověka osvobozuje od znečištění hmotným prostředím. To je výrok śāster.

Verš

nityānanda bale, — ei kṛṣṇera prasāda
ihāke ‘jhuṭhā’ kahile, tumi kaile aparādha

Synonyma

nityānanda bale — Pán Nityānanda řekl; ei — toto; kṛṣṇera prasādamahā-prasādam Pána Kṛṣṇy; ihāke — tomu; jhuṭhā — zbytky jídla; kahile — pokud říkáš; tumi — Ty; kaile — dopustil ses; aparādha — přestupku.

Překlad

Nityānanda Prabhu odpověděl: „Toto jsou zbytky jídla Pána Kṛṣṇy. Jestliže je považuješ za obyčejné zbytky, dopouštíš se přestupku.“

Význam

V Bṛhad-viṣṇu Purāně je uvedeno, že ten, kdo považuje mahā-prasādam za totéž co obyčejnou rýži a dál, se dopouští velkého přestupku. Obyčejná potrava je buď přijatelná, nebo nedotknutelná, ale na prasādam se tyto protiklady nevztahují. Prasādam je transcendentální a nemění se ani neznečišťuje, stejně jako nedochází ke znečištění či změně v těle samotného Pána Viṣṇua. Pokud tedy někdo uvažuje v těchto protikladech, je jisté, že dostane lepru a přijde o všechny rodinné členy, i kdyby byl brāhmaṇa. Ten, kdo se dopustí takového přestupku, půjde do pekla a už se nikdy nevrátí. To je tvrzení Bṛhad-viṣṇu Purāṇy.

Verš

śateka sannyāsī yadi karāha bhojana
tabe ei aparādha ha-ibe khaṇḍana

Synonyma

śateka sannyāsī — sto sannyāsīch; yadi — pokud; karāha — učiníš; bhojana — jedení; tabe — potom; ei — tento; aparādha — přestupek; ha-ibe — bude; khaṇḍana — odstranění.

Překlad

Śrīla Nityānanda Prabhu pokračoval: „Pokud do svého domu pozveš alespoň sto sannyāsīch a všem jim dáš dosyta najíst, Tvůj přestupek bude odstraněn.“

Verš

ācārya kahe — nā kariba sannyāsi-nimantraṇa
sannyāsī nāśila mora saba smṛti-dharma

Synonyma

ācārya kahe — Śrī Advaita Ācārya řekl; kariba — již nikdy neučiním; sannyāsi-nimantraṇa — pozvání sannyāsīch; sannyāsīsannyāsī; nāśila — zničil; mora — Moje; saba — všechny; smṛti-dharma — usměrňující zásady dané ve smṛti-śāstrāch.

Překlad

Advaita Ācārya odpověděl: „Už nikdy žádného sannyāsīho do svého domu nepozvu, protože to byl právě sannyāsī, kdo zničil všechny Mé brāhmaṇské zásady, předepsané ve smṛti-śāstrāch.“

Verš

eta bali’ dui jane karāila ācamana
uttama śayyāte la-iyā karāila śayana

Synonyma

eta bali' — to když řekl; dui jane — těm dvěma; karāila ācamana — umyl ruce a ústa; uttama — pěkné; śayyāte — na lůžko; la-iyā — beroucí; karāila — přiměl Je k; śayana — ulehnutí.

Překlad

Advaita Ācārya potom pro oba Pány zařídil, aby si mohli umýt ruce a ústa. Potom Je zavedl k pěknému lůžku a uložil Je k odpočinku.

Verš

lavaṅga elācī-bīja — uttama rasa-vāsa
tulasī-mañjarī saha dila mukha-vāsa

Synonyma

lavaṅga — hřebíček; elācī — kardamom; bīja — semínka; uttama — výborná; rasa-vāsa — chutná koření; tulasī-mañjarī — květy tulasī; saha — s; dila — dal; mukha-vāsa — vůně pro ústa.

Překlad

Aby měli oba Páni v ústech příjemnou chuť, nabídl jim Śrī Advaita Ācārya hřebíček a kardamom smíchaný s květy tulasī.

Verš

sugandhi candane lipta kaila kalevara
sugandhi puṣpa-mālā āni’ dila hṛdaya-upara

Synonyma

su-gandhi — voňavou; candane — santálovou pastou; lipta — potřená; kaila — učinil; kalevara — těla; su-gandhi — voňavé; puṣpa-mālā — květinové girlandy; āni' — poté, co přinesl; dila — dal; hṛdaya-upara — na hrudi.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya pak potřel Jejich těla santálovou pastou a na hruď Jim dal voňavé květinové girlandy.

Verš

ācārya karite cāhe pāda-saṁvāhana
saṅkucita hañā prabhu balena vacana

Synonyma

ācārya — Śrī Advaita Ācārya; karite — dělat; cāhe — chce; pāda-saṁvāhana — masírování nohou; saṅkucita — váhavý; hañā — stávající se; prabhu — Pán; balena — říká; vacana — slova.

Překlad

Když si Pán lehl na lůžko, Advaita Ācārya Mu chtěl masírovat nohy. Pán však váhal a promluvil k Němu.

Verš

bahuta nācāile tumi, chāḍa nācāna
mukunda-haridāsa la-iyā karaha bhojana

Synonyma

bahuta — všelijak; nācāile — přiměl jsi Mě tančit; tumi — Ty; chāḍa — zanech; nācāna — tančení; mukunda — Mukundou; haridāsa — Haridāsem; la-iyā — s; karaha — věnuj se; bhojana — jedení.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Advaito Ācāryo, přiměl jsi Mě, abych tu všelijak tančil. Nyní už toho nech a jdi s Mukundou a Haridāsem poobědvat.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu zde Advaitovi Ācāryovi říká, že se na sannyāsīho nesluší, aby uléhal na hezká lůžka, žvýkal hřebíček s kardamomem nebo si nechal tělo potírat santálovou pastou. Také by neměl přijímat voňavé girlandy a nechat si od čistého vaiṣṇavy masírovat nohy. „Už jsem tančil, jak jsi chtěl,“ řekl Śrī Caitanya Mahāprabhu. „Nyní prosím přestaň. Můžeš jít a poobědvat s Mukundou a Haridāsem.“

Verš

tabe ta’ ācārya saṅge lañā dui jane
karila icchāya bhojana, ye āchila mane

Synonyma

tabe ta' — potom; ācārya — Advaita Ācārya; saṅge — s; lañā — beroucí; dui jane — ty dva, Mukundu a Haridāse; karila — učinili; icchāya — podle přání; bhojana — jedení; ye āchila mane — vše, co měli na mysli.

Překlad

Advaita Ācārya pak s Mukundou a Haridāsem přijal prasādam a najedli se tolik, kolik si jen přáli.

Verš

śāntipurera loka śuni’ prabhura āgamana
dekhite āilā loka prabhura caraṇa

Synonyma

śāntipurera loka — všichni lidé ze Šántipuru; śuni' — když slyšeli; prabhura āgamana — o příchodu Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dekhite āilā — přišli zhlédnout; loka — všichni lidé; prabhura caraṇa — lotosové nohy Pána.

Překlad

Jakmile se lidé ze Šántipuru doslechli o přítomnosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, všichni hned přišli zhlédnout Jeho lotosové nohy.

Verš

‘hari’ ‘hari’ bale loka ānandita hañā
camatkāra pāila prabhura saundarya dekhiñā

Synonyma

hari hari — svaté jméno Pána; bale — říkají; loka — všichni lidé; ānandita — blažení; hañā — jsoucí; camatkāra — údiv; pāila — dostali; prabhura — Pána; saundarya — krásu; dekhiñā — když viděli.

Překlad

Lidé byli blažení, a tak začali hlasitě volat svatá jména Pána: „Hari! Hari!“ Přitom žasli nad Pánovou krásou.

Verš

gaura-deha-kānti sūrya jiniyā ujjvala
aruṇa-vastra-kānti tāhe kare jhala-mala

Synonyma

gaura — světlé pleti; deha — těla; kānti — záře; sūrya — slunce; jiniyā — překonávající; ujjvala — jasné; aruṇa — načervenalých; vastra-kānti — krása šatů; tāhe — v tom; kare — vydává; jhala-mala — třpyt.

Překlad

Viděli tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua s velmi světlou barvou pleti a Jeho jasnou záři, která překonávala svit slunce. Nad tím vším se skvěla krása šafránově zbarvených šatů, třpytících se na Jeho těle.

Verš

āise yāya loka harṣe, nāhi samādhāna
lokera saṅghaṭṭe dina haila avasāna

Synonyma

āise — přicházejí; yāya — odcházejí; loka — všichni lidé; harṣe — s velkou radostí; nāhi — není; samādhāna — počítání; lokera — lidí; saṅghaṭṭe — v davech; dina — dne; haila — byl; avasāna — konec.

Překlad

Lidé s velkou radostí přicházeli a odcházeli. Nikdo by nemohl spočítat, kolik lidí se tam do konce toho dne shromáždilo.

Verš

sandhyāte ācārya ārambhila saṅkīrtana
ācārya nācena, prabhu karena darśana

Synonyma

sandhyāte — večer; ācārya — Advaita Ācārya; ārambhila — začal; saṅkīrtana — společné zpívání; ācārya — Advaita Ācārya; nācena — tančí; prabhu — Pán; karena — činí; darśana — pohled.

Překlad

Jakmile nastal večer, Advaita Ācārya zahájil společné zpívání. Začal dokonce sám tančit a Pán se díval.

Verš

nityānanda gosāñi bule ācārya dhariñā
haridāsa pāche nāce haraṣita hañā

Synonyma

nityānanda gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; bule — začal se hýbat, tančit; ācārya dhariñā — po vzoru Advaity Ācāryi; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; pāche — za Ním; nāce — tančí; haraṣita hañā — šťastný.

Překlad

Když začal tančit Advaita Ācārya, Nityānanda Prabhu se pustil do tance za ním, a to samé učinil i šťastný Haridāsa Ṭhākura.

Verš

ki kahiba re sakhi ājuka ānanda ora
cira-dine mādhava mandire mora

Synonyma

ki — co; kahiba — mám říci; re — ó; sakhi — Moje drahé přítelkyně; ājuka — dnes; ānanda — radost; ora — hranice; cira-dine — po mnoha dnech; mādhava — Pán Kṛṣṇa; mandire — v chrámu; mora — Mém.

Překlad

Advaita Ācārya řekl: „,Moji drazí přátelé, co k tomu mám říci? Dnes jsem získal nejvyšší transcendentální blaženost. Pán Kṛṣṇa je po mnoha dnech opět v Mém domě.̀“

Význam

Tuto píseň složil Vidyāpati. Někdy se lidé mylně domnívají, že slovo mādhava označuje Mādhavendru Purīho. Advaita Ācārya byl žákem Mādhavendry Purīho, a proto si někteří lidé myslí, že slovem mādhava poukazuje na něj. To však není pravda. Tato píseň má připomínat odloučení Kṛṣṇy od Rādhārāṇī v době Kṛṣṇovy nepřítomnosti v Mathuře. Předpokládá se, že ji zpívala Śrīmatī Rādhārāṇī, když se Kṛṣṇa vrátil. Odborný název je Mathurā-viraha.

Verš

ei pada gāoyāiyā harṣe karena nartana
sveda-kampa-pulakāśru-huṅkāra-garjana

Synonyma

ei pada — tento verš; gāoyāiyā — rozezpívávající; harṣe — s radostí; karena — činí; nartana — tanec; sveda — pocení; kampa — třesení; pulaka — ježení chlupů; aśru — slzy štěstí; huṅkāra — hřímání; garjana — řev.

Překlad

Advaita Ācārya vedl saṅkīrtanovou skupinu a s velkou radostí zpíval tento verš. V extázi se u Něho projevovalo pocení, třesení, ježení chlupů, slzení a občas hřímání a řev.

Verš

phiri’ phiri’ kabhu prabhura dharena caraṇa
caraṇe dhariyā prabhure balena vacana

Synonyma

phiri' phiri' — točící se dokola; kabhu — občas; prabhura — Pánovy; dharena — chytá; caraṇa — lotosové nohy; caraṇe dhariyā — po chycení lotosových nohou; prabhure — Pánovi; balena — říká; vacana — slova.

Překlad

Advaita Ācārya se při tanci občas zatočil dokola a uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Potom k Němu takto promluvil.

Verš

aneka dina tumi more beḍāile bhāṇḍiyā
gharete pāñāchi, ebe rākhiba bāndhiyā

Synonyma

aneka dina — mnoho dní; tumi — Ty; more — Mně; beḍāile — utíkal; bhāṇḍiyā — podvádějící a klamající; gharete — v Mém domě; pāñāchi — dostal jsem; ebe — nyní; rākhiba — budu držet; bāndhiyā — svazující.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya říkal: „Po mnoho dní jsi Mi díky svým klamům unikal. Nyní Tě ale mám doma a spoutaného si Tě tu nechám.“

Verš

eta bali’ ācārya ānande karena nartana
prahareka-rātri ācārya kaila saṅkīrtana

Synonyma

eta bali' — když to řekl; ācārya — Advaita Ācārya; ānande — s radostí; karena — činí; nartana — tanec; prahareka — asi tři hodiny; rātri — v noci; ācārya — Śrī Advaita Ācārya; kaila saṅkīrtana — prováděl saṅkīrtan neboli společné zpívání.

Překlad

Poté, co Advaita Ācārya takto promluvil, s velkou radostí té noci po celé tři hodiny zpíval a tančil společně s ostatními.

Verš

premera utkaṇṭhā, — prabhura nāhi kṛṣṇa-saṅga
virahe bāḍila prema-jvālāra taraṅga

Synonyma

premera utkaṇṭhā — extáze lásky; prabhura — Pána; nāhi — není; kṛṣṇa-saṅga — setkání s Pánem Kṛṣṇou; virahe — v odloučení; bāḍila — zvětšovaly se; prema-jvālāra — plamenů lásky; taraṅga — vlny.

Překlad

Když takto Advaita Ācārya tančil, Pán Caitanya pociťoval extatickou lásku ke Kṛṣṇovi a kvůli odloučení od Něho se vlny a plameny lásky zvětšovaly.

Verš

vyākula hañā prabhu bhūmite paḍilā
gosāñi dekhiyā ācārya nṛtya sambarilā

Synonyma

vyākula hañā — jelikož byl příliš rozrušený; prabhu — Pán; bhūmite — na zem; paḍilā — upadl; gosāñi — Pána; dekhiyā — jakmile uviděl; ācārya — Advaita Ācārya; nṛtya — tanec; sambarilā — zastavil.

Překlad

Najednou Śrī Caitanya Mahāprabhu, rozrušený extází, upadl na zem. Jakmile to Advaita Ācārya uviděl, ihned zastavil tanec.

Verš

prabhura antara mukunda jāne bhāla-mate
bhāvera sadṛśa pada lāgilā gāite

Synonyma

prabhura — Pána; antara — srdce; mukunda — Mukunda; jāne — zná; bhāla-mate — velmi dobře; bhāvera — k extatickému rozpoložení; sadṛśa — hodící se; pada — verše; lāgilā gāite — začal zpívat.

Překlad

Když Mukunda viděl tuto extázi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, okamžitě pochopil Jeho pocity a začal zpívat mnoho veršů, které sílu Pánovy extáze ještě umocnily.

Verš

ācārya uṭhāila prabhuke karite nartana
pada śuni’ prabhura aṅga nā yāya dhāraṇa

Synonyma

ācārya — Advaita Ācārya; uṭhāila — zvedl; prabhuke — Pána; karite — činit; nartana — tanec; pada śuni' — vyslechnutím těch veršů; prabhura — Pánovo; aṅga — tělo; — ne; yāya — možné; dhāraṇa — udržet.

Překlad

Advaita Ācārya Śrī Caitanyu Mahāprabhua zvedal, aby Mu pomohl tančit, ale jakmile Pán zaslechl verše zpívané Mukundou, nebylo možné Ho kvůli Jeho tělesným příznakům udržet.

Verš

aśru, kampa, pulaka, sveda, gadgada vacana
kṣaṇe uṭhe, kṣaṇe paḍe, kṣaṇeka rodana

Synonyma

aśru — slzy; kampa — třes; pulaka — ježení chlupů v extázi; sveda — pocení; gadgada — zajíkající se; vacana — slova; kṣaṇe — chvíli; uṭhe — stojí; kṣaṇe — chvíli; paḍe — padá; kṣaṇeka — chvíli; rodana — nářek.

Překlad

Z očí Mu tekly slzy a třásl se po celém těle. Měl zježené chlupy, silně se potil a hlas se Mu zajíkal. Chvíli stál, někdy upadl a někdy naříkal.

Verš

hā hā prāṇa-priya-sakhi, ki nā haila more
kānu-prema-viṣe mora tanu-mana jare

Synonyma

— ó; prāṇa-priya-sakhi — Má drahá přítelkyně; ki haila more — co se Mi to nestalo; kānu-prema-viṣe — jed lásky ke Kṛṣṇovi; mora — Moje; tanu — tělo; mana — mysl; jare — sužuje.

Překlad

Mukunda zpíval: „,Moje drahá přítelkyně! Co se Mi to nestalo! Moje tělo i mysl jsou obětí silného jedu lásky ke Kṛṣṇovi.̀“

Význam

Mukunda viděl, že Caitanya Mahāprabhu zakouší extatické pocity bolesti a že Jeho tělo projevuje příznaky extáze kvůli odloučení od Kṛṣṇy, a tak zpíval písně o setkání Śrīmatī Rādhārāṇī s Kṛṣṇou. Také Advaita Ācārya přestal tancovat.

Verš

rātri-dine poḍe mana soyāsti nā pāṅ
yāhāṅ gele kānu pāṅ, tāhāṅ uḍi’ yāṅ

Synonyma

rātri-dine — ve dne v noci; poḍe — hoří; mana — mysl; soyāsti — oddech; — ne; pāṅ — dostávám; yāhāṅ — kde; gele — když půjdu; kānu pāṅ — získám Kṛṣṇu; tāhāṅ — tam; uḍi' — letící; yāṅ — jdu.

Překlad

„,Moje pocity jsou takové: Má mysl hoří ve dne v noci a nenacházím oddechu. Kdyby existovalo místo, kde bych mohla potkat Kṛṣṇu, okamžitě bych tam odletěla.̀“

Verš

ei pada gāya mukunda madhura susvare
śuniyā prabhura citta antare vidare

Synonyma

ei pada — tento verš; gāya — zpívá; mukunda — Mukunda; madhura — sladkým; su-svare — hlasem; śuniyā — když slyší; prabhura — Pánova; citta — mysl; antare — v nitru; vidare — tříští se na kusy.

Překlad

Mukunda sice tento verš zpíval velice sladkým hlasem, ale jakmile ho Caitanya Mahāprabhu zaslechl, Jeho mysl se roztříštila na kusy.

Verš

nirveda, viṣāda, harṣa, cāpalya, garva, dainya
prabhura sahita yuddha kare bhāva-sainya

Synonyma

nirveda — zklamání; viṣāda — zasmušilost; harṣa — radost; cāpalya — neklid; garva — pýcha; dainya — pokora; prabhura sahita — s Pánem; yuddha — boj; kare — vedou; bhāva — extatických pocitů; sainya — vojáci.

Překlad

Transcendentální extatické příznaky, jako jsou zklamání, zasmušilost, radost, neklid, pýcha a pokora, spolu všechny začaly v Pánovi bojovat jako vojáci.

Význam

Harṣa je popsána v Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Člověk ji zakouší, když nakonec dosáhne vytouženého životního cíle, a následně prožívá velkou radost. V přítomnosti harṣi se tělo chvěje a ježí se chlupy. Dochází k pocení, ronění slz a vzplanutí vášně a šílenství. Ústa otečou a člověk upadá do netečnosti a iluze. Jakmile dosáhne vytouženého cíle a cítí velké štěstí, jeho tělesný lesk zesílí. Díky svým vlastnostem a pocitům vlastní velikosti se nestará o své okolí, a tomu se říká garva neboli pýcha. V tomto stavu se modlí a nereaguje na dotazy druhých. Dívat se na své tělo, skrývat své touhy a nebrat v úvahu, co říkají ostatní, jsou viditelné příznaky extáze garva.

Verš

jara-jara haila prabhu bhāvera prahāre
bhūmite paḍila, śvāsa nāhika śarīre

Synonyma

jara-jara — potácení se; haila — bylo; prabhu — Pán; bhāvera — extatických nálad; prahāre — pod náporem; bhūmite — na zem; paḍila — upadl; śvāsa — dýchání; nāhika — nebylo; śārīre — v těle.

Překlad

Celé tělo Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua se pod náporem různých extatických příznaků začalo potácet. Následkem toho upadl na zem a téměř přestal dýchat.

Verš

dekhiyā cintita hailā yata bhakta-gaṇa
ācambite uṭhe prabhu kariyā garjana

Synonyma

dekhiyā — když viděli; cintita — plní obav; hailā — stali se; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; ācambite — najednou; uṭhe — zvedá se; prabhu — Pán; kariyā — vydávající; garjana — hřímání.

Překlad

Všichni oddaní měli obavy, když viděli, v jakém stavu se Pán nachází. Pán však najednou vstal a začal vydávat burácivé zvuky.

Verš

‘bal’ ‘bal’ bale, nāce, ānande vihvala
bujhana nā yāya bhāva-taraṅga prabala

Synonyma

bal bal — mluv, mluv; bale — Pán říká; nāce — tančí; ānande — radostí; vihvala — zaplavený; bujhana — pochopení; yāya — není možné; bhāva-taraṅga — vlny extáze; prabala — mocné.

Překlad

Pán se postavil a řekl: „Mluv dál! Mluv dál!“ Zaplavený radostí pak začal tančit. Nikdo tyto mocné vlny extáze nechápal.

Verš

nityānanda saṅge bule prabhuke dhariñā
ācārya, haridāsa bule pāche ta’ nāciñā

Synonyma

nityānanda — Nityānanda Prabhu; saṅge — s; bule — jde; prabhuke — Pána; dhariñā — chytající; ācārya — Advaita Ācārya; haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; bule — jdou; pāche — za; ta — jistě; nāciñā — tančící.

Překlad

Pán Nityānanda šel s Caitanyou Mahāprabhuem, aby dohlédl na to, že neupadne. Advaita Ācārya a Haridāsa Ṭhākura šli za Nimi a tančili.

Verš

ei mata prahareka nāce prabhu raṅge
kabhu harṣa, kabhu viṣāda, bhāvera taraṅge

Synonyma

ei mata — takto; prahareka — asi tři hodiny; nāce — tančí; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; raṅge — ve velké extázi; kabhu — někdy; harṣa — radost; kabhu — někdy; viṣāda — zasmušilost; bhāvera — extáze; taraṅge — ve vlnách.

Překlad

Takto Pán tančil alespoň tři hodiny. Chvílemi bylo vidět příznaky extáze jako radost, zasmušilost a mnoho dalších vln extatické emocionální lásky.

Verš

tina dina upavāse kariyā bhojana
uddaṇḍa-nṛtyete prabhura haila pariśrama

Synonyma

tina dina — tři dny; upavāse — po půstu; kariyā — činící; bhojana — jedení; uddaṇḍa — při skákání do výšky; nṛtyete — při tanci; prabhura — Pána; haila — byla; pariśrama — únava.

Překlad

Pán se předtím tři dny postil a po této době se vydatně najedl. Tančení a skákání do výšky Ho proto poněkud unavilo.

Verš

tabu ta’ nā jāne śrama premāviṣṭa hañā
nityānanda mahāprabhuke rākhila dhariñā

Synonyma

tabu — přesto; ta' — jistě; jāne — neví o; śrama — únavě; prema-āviṣṭa — pohroužený v lásce; hañā — jsoucí; nityānanda — Pán Nityānanda; mahāprabhuke — Pána Caitanyu Mahāprabhua; rākhila — zastavil; dhariñā — chytající.

Překlad

Jelikož byl plně pohroužený v lásce k Bohu, nebyl si své únavy vědom. Nityānanda Prabhu Jej však chytil a tak Jeho tanec ukončil.

Verš

ācārya-gosāñi tabe rākhila kīrtana
nānā sevā kari’ prabhuke karāila śayana

Synonyma

ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; tabe — potom; rākhila — přerušil; kīrtana — zpívání; nānā — různé; sevā — služby; kari' — vykonávající; prabhuke — Pána; karāila — přiměl k; śayana — ulehnutí.

Překlad

I když byl Pán unavený, Nityānanda Prabhu Ho pevně držel. Advaita Ācārya tehdy přerušil zpívání a vykonáním různých služeb uložil Pána k odpočinku.

Verš

ei-mata daśa-dina bhojana-kīrtana
eka-rūpe kari’ kare prabhura sevana

Synonyma

ei-mata — takto; daśa-dina — deset dní bez přestávky; bhojana-kīrtana — jedení a zpívání; eka-rūpe — beze změny; kari' — provádějící; kare — činí; prabhura — Pánovi; sevana — službu.

Překlad

Deset dní po sobě pořádal Advaita Ācārya večerní hostiny a zpívání. Takto Pánu sloužil bez jakékoliv změny.

Verš

prabhāte ācāryaratna dolāya caḍāñā
bhakta-gaṇa-saṅge āilā śacīmātā lañā

Synonyma

prabhāte — ráno; ācāryaratna — Candraśekhara; dolāya — do nosítek; caḍāñā — poté, co posadil; bhakta-gaṇa-saṅge — s oddanými; āilā — přišel; śacī-mātā — matku Śacī; lañā — přinášející.

Překlad

Ráno posadil Candraśekhara Śacīmātu do nosítek a s mnoha oddanými ji přinesli z jejího domu.

Verš

nadīyā-nagarera loka — strī-bālaka-vṛddha
saba loka āilā, haila saṅghaṭṭa samṛddha

Synonyma

nadīyā — známého jako Nadia; nagarera — města; loka — lidé; strī — ženy; bālaka — chlapci; vṛddha — starci; saba loka — všichni lidé; āilā — přišli; haila — byl; saṅghaṭṭa — dav; samṛddha — zvětšený.

Překlad

Přišli tam všichni lidé z města Nadie, včetně všech žen, chlapců a starců, čímž se dav rozrostl.

Verš

prātaḥ-kṛtya kari’ kare nāma-saṅkīrtana
śacīmātā lañā āilā advaita-bhavana

Synonyma

prātaḥ-kṛtya — ranní povinnosti; kari' — poté, co dokončil; kare — činí; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; śacī-mātā lañā — s matkou Śacī; āilā — přišli; advaita-bhavana — do domu Advaity Ācāryi.

Překlad

Ráno, po ukončení pravidelných povinností, když Pán zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, lidé doprovodili Śacīmātu do domu Advaity Ācāryi.

Verš

śacī-āge paḍilā prabhu daṇḍavat hañā
kāndite lāgilā śacī kole uṭhāiñā

Synonyma

śacī-āge — před matkou Śacī; paḍilā — padl na zem; prabhu — Pán; daṇḍa-vat — jako tyč; hañā — stávající se; kāndite — plakat; lāgilā — začala; śacī — matka Śacī; kole — na klín; uṭhāiñā — beroucí.

Překlad

Jakmile se objevila matka Śacī, Caitanya Mahāprabhu před ní padl na zem jako tyč. Matka Śacī se rozplakala a posadila si Pána na klín.

Verš

doṅhāra darśane duṅhe ha-ilā vihvala
keśa nā dekhiyā śacī ha-ilā vikala

Synonyma

doṅhāra darśane — když uviděli jeden druhého; duṅhe — oba dva; ha-ilā — byli; vihvala — dojatí; keśa — vlasy; — ne; dekhiyā — vidící; śacī — matka Śacī; ha-ilā — stala se; vikala — rozrušená.

Překlad

Oba byli dojatí z toho, že se zase vidí. Matku Śacī velice rozrušilo, když spatřila Pánovu hlavu bez vlasů.

Verš

aṅga muche, mukha cumbe, kare nirīkṣaṇa
dekhite nā pāya, — aśru bharila nayana

Synonyma

aṅga — tělo; muche — laská; mukha — tvář; cumbe — líbá; kare — činí; nirīkṣaṇa — dívání se; dekhite — vidět; pāya — nemohla; aśru — slzy; bharila — naplnily; nayana — oči.

Překlad

Z lásky začala hladit Pánovo tělo a občas Ho políbila na tváře. Snažila se na Něho pozorně dívat, ale oči měla zalité slzami, takže nic neviděla.

Verš

kāndiyā kahena śacī, bāchāre nimāñi
viśvarūpa-sama nā kariha niṭhurāi

Synonyma

kāndiyā — s pláčem; kahena — říká; śacī — matka Śacī; bāchāre — miláčku; nimāñi — ó Nimāii; viśvarūpa — Viśvarūpa; sama — jako; kariha — nedopouštěj se; niṭhurāi — krutosti.

Překlad

Śacīmātā pochopila, že Pán přijal stav odříkání, a s pláčem Mu řekla: „Můj milý Nimāii, nebuď krutý jako Tvůj starší bratr Viśvarūpa.“

Verš

sannyāsī ha-iyā punaḥ nā dila daraśana
tumi taiche kaile mora ha-ibe maraṇa

Synonyma

sannyāsī — příslušníkem stavu odříkání; ha-iyā — když se stal; punaḥ — znovu; — ne; dila — dal; daraśana — návštěvu; tumi — Ty; taiche — také tak; kaile — jestli uděláš; mora — moje; ha-ibe — bude; maraṇa — smrt.

Překlad

Matka Śacī pokračovala: „Viśvarūpa už se mi po tom, co přijal sannyās, nikdy nepřišel ukázat. Jestli uděláš totéž, bude to jistě má smrt.“

Verš

kāndiyā balena prabhu — śuna, mora āi
tomāra śarīra ei, mora kichu nāi

Synonyma

kāndiyā — s pláčem; balena — říká; prabhu — Pán; śuna — poslouchej; mora — Moje; āi — matko; tomāra — tvoje; śarīra — tělo; ei — toto; mora — Moje; kichu — cokoliv; nāi — není.

Překlad

Pán odpověděl: „Moje drahá matko, poslouchej Mě prosím. Toto tělo je tvoje, Mně nepatří nic.“

Verš

tomāra pālita deha, janma tomā haite
koṭi janme tomāra ṛṇa nā pāri śodhite

Synonyma

tomāra — tebou; pālita — vychované; deha — tělo; janma — zrození; tomā — tebe; haite — z; koṭi janme — za milión životů; tomāra — tobě; ṛṇa — dluh; — ne; pāri — jsem schopen; śodhite — splatit.

Překlad

„Toto tělo jsi vychovala ty a z tebe také pochází. Tento dluh ti nemohu splatit ani za milión životů.“

Verš

jāni’ vā nā jāni’ kaila yadyapi sannyāsa
tathāpi tomāre kabhu nahiba udāsa

Synonyma

jāni' — vědoucí; — či; — ne; jāni' — vědoucí; kaila — přijal; yadyapi — i když; sannyāsa — stav odříkání; tathāpi — přesto; tomāre — k tobě; kabhu — kdykoliv; nahiba — nebudu; udāsa — lhostejný.

Překlad

„Ať už vědomě či nevědomě, přijal jsem tento stav odříkání, ale nikdy k tobě nebudu lhostejný.“

Verš

tumi yāhāṅ kaha, āmi tāhāṅi rahiba
tumi yei ājñā kara, sei ta’ kariba

Synonyma

tumi — ty; yāhāṅ — kdekoliv; kaha — požádej; āmi — Já; tāhāṅi — tam; rahiba — zůstanu; tumi — ty; yei — jakékoliv; ājñā — nařízení; kara — dej; sei — to; ta' — jistě; kariba — vykonám.

Překlad

„Moje drahá matko, zůstanu tam, kde budeš chtít, a udělám cokoliv, co Mi nařídíš.“

Verš

eta bali’ punaḥ punaḥ kare namaskāra
tuṣṭa hañā āi kole kare bāra bāra

Synonyma

eta bali' — když to řekl; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; kare — skládá; namaskāra — poklony; tuṣṭa hañā — potěšená; āi — matka Śacī; kole — na klín; kare — bere; bāra bāra — opakovaně.

Překlad

Když to Pán dořekl, znovu a znovu se své matce klaněl. Matka Śacī byla spokojená a opakovaně si Ho brala na klín.

Verš

tabe āi lañā ācārya gelā abhyantara
bhakta-gaṇa milite prabhu ha-ilā satvara

Synonyma

tabe — potom; āi — matku; lañā — beroucí; ācārya — Advaita Ācārya; gelā — vstoupil; abhyantara — do domu; bhakta-gaṇa — všechny oddané; milite — potkat; prabhu — Pán; ha-ilā — byl; satvara — okamžitě.

Překlad

Advaita Ācārya potom vzal matku Śacī do domu. Pán byl okamžitě připravený setkat se se všemi oddanými.

Verš

eke eke milila prabhu saba bhakta-gaṇa
sabāra mukha dekhi’ kare dṛḍha āliṅgana

Synonyma

eke eke — jednoho po druhém; milila — potkával; prabhu — Pán; saba — všechny; bhakta-gaṇa — oddané; sabāra — každého; mukha — tvář; dekhi' — dívající se; kare — dělá; dṛḍha — pevné; āliṅgana — objetí.

Překlad

Pán uvítal všechny oddané jednoho po druhém. Každému z nich se podíval do obličeje a pevně ho obejmul.

Verš

keśa nā dekhiyā bhakta yadyapi pāya duḥkha
saundarya dekhite tabu pāya mahā-sukha

Synonyma

keśa — vlasy; dekhiyā — nevidící; bhakta — oddaní; yadyapi — i když; pāya — dostávají; duḥkha — neštěstí; saundarya — překrásnou postavu; dekhite — vidět; tabu — také; pāya — dostávají; mahā-sukha — velké štěstí.

Překlad

I když byli oddaní nešťastní z toho, že nevidí Pánovy vlasy, pohled na Jeho krásu jim přinášel velké štěstí.

Verš

śrīvāsa, rāmāi, vidyānidhi, gadādhara
gaṅgādāsa, vakreśvara, murāri, śuklāmbara
buddhimanta khāṅ, nandana, śrīdhara, vijaya
vāsudeva, dāmodara, mukunda, sañjaya
kata nāma la-iba yata navadvīpa-vāsī
sabāre mililā prabhu kṛpā-dṛṣṭye hāsi’

Synonyma

śrīvāsa — Śrīvāsa; rāmāi — Rāmāi; vidyānidhi — Vidyānidhi; gadādhara — Gadādhara; gaṅgādāsa — Gaṅgādāsa; vakreśvara — Vakreśvara; murāri — Murāri; śuklāmbara — Śuklāmbara; buddhimanta khāṅ — Buddhimanta Khāṅ; nandana — Nandana; śrīdhara — Śrīdhara; vijaya — Vijaya; vāsudeva — Vāsudeva; dāmodara — Dāmodara; mukunda — Mukunda; sañjaya — Sañjaya; kata nāma — kolik jmen; la-iba — mám vyjmenovat; yata — všichni; navadvīpa-vāsī — obyvatelé Navadvípu; sabāre — se všemi; mililā — potkal se; prabhu — Pán; kṛpā-dṛṣṭye — milostivými pohledy; hāsi' — úsměvy.

Překlad

Přišli tam Śrīvāsa, Rāmāi, Vidyānidhi, Gadādhara, Gaṅgādāsa, Vakreśvara, Murāri, Śuklāmbara, Buddhimanta Khāṅ, Nandana, Śrīdhara, Vijaya, Vāsudeva, Dāmodara, Mukunda, Sañjaya a všichni ostatní, kolik jich jen mohu vyjmenovat – vždyť tam byli všichni obyvatelé Navadvípu – a Pán je přivítal úsměvy a milostivými pohledy.

Verš

ānande nācaye sabe bali’ ‘hari’ ‘hari’
ācārya-mandira haila śrī-vaikuṇṭha-purī

Synonyma

ānande — radostí; nācaye — tančí; sabe — všichni; bali' — říkající; hari hari — svaté jméno Pána; ācārya-mandira — dům Advaity Ācāryi; haila — stal se; śrī-vaikuṇṭha-purī — Vaikuṇṭhou, duchovní planetou.

Překlad

Každý zpíval svatá jména Hariho a tančil. Ze sídla Advaity Ācāryi se tak stalo Śrī Vaikuṇṭha Purī.

Verš

yata loka āila mahāprabhuke dekhite
nānā-grāma haite, āra navadvīpa haite

Synonyma

yata loka — lidé; āila — přišli; mahāprabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — navštívit; nānā-grāma haite — z různých vesnic; āra — a; navadvīpa haite — z Navadvípu.

Překlad

Lidé přišli navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua z různých nedalekých vesnic a také z Navadvípu.

Verš

sabākāre vāsā dila — bhakṣya, anna-pāna
bahu-dina ācārya-gosāñi kaila samādhāna

Synonyma

sabākāre — všem; vāsā dila — poskytl ubytování; bhakṣya — potraviny; anna-pāna — jídlo a pití; bahu-dina — na mnoho dní; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; kaila — udělal; samādhāna — opatření.

Překlad

Každému, kdo za Pánem přišel z okolních vesnic, a zvláště z Navadvípu, poskytl Advaita Ācārya ubytování a veškeré potraviny na mnoho dní. O vše se náležitě postaral.

Verš

ācārya-gosāñira bhāṇḍāra — akṣaya, avyaya
yata dravya vyaya kare tata dravya haya

Synonyma

ācārya-gosāñira — Advaity Ācāryi; bhāṇḍāra — sklad; akṣaya — nevyčerpatelný; avyaya — nezničitelný; yata — všechny; dravya — suroviny; vyaya — vydání; kare — činí; tata — tolik; dravya — surovin; haya — naplní se.

Překlad

Zásoby Advaity Ācāryi byly naprosto nevyčerpatelné a nezničitelné. Kolik zboží a surovin spotřeboval, tolik se znovu objevilo.

Verš

sei dina haite śacī karena randhana
bhakta-gaṇa lañā prabhu karena bhojana

Synonyma

sei dina haite — od toho dne; śacī — matka Śacī; karena — činí; randhana — vaření; bhakta-gaṇa — všemi oddanými; lañā — doprovázený; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; bhojana — jedení.

Překlad

Ode dne, kdy Śacīmātā přišla do domu Advaity Ācāryi, se ona ujala vaření a Śrī Caitanya Mahāprabhu jedl ve společnosti všech oddaných.

Verš

dine ācāryera prīti — prabhura darśana
rātre loka dekhe prabhura nartana-kīrtana

Synonyma

dine — ve dne; ācāryera prīti — milé chování Advaity Ācāryi; prabhura darśana — pohled na Pána Caitanyu Mahāprabhua; rātre — v noci; loka — všichni lidé; dekhe — vidí; prabhura — Pánovo; nartana-kīrtana — tančení a zpívání.

Překlad

Každý, kdo přišel během dne, viděl Pána Caitanyu Mahāprabhua a přátelské chování Advaity Ācāryi. V noci zase byla příležitost vidět Pánovo tančení a slyšet Jeho zpěv.

Verš

kīrtana karite prabhura sarva-bhāvodaya
stambha, kampa, pulakāśru, gadgada, pralaya

Synonyma

kīrtana karite — když zpíval; prabhura — Pánovy; sarva — všechny; bhāva-udaya — projevy extatických příznaků; stambha — ztuhnutí; kampa — chvění; pulaka — ježení chlupů; aśru — slzy; gadgada — zajíkání se; pralaya — zničení.

Překlad

Při kīrtanu Pán projevoval veškeré transcendentální příznaky. Navenek ztuhl, chvěl se, ježily se Mu chlupy na těle a selhával Mu hlas. Tekly Mu slzy a prožíval zničení.

Význam

Zničení je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu popsáno jako směs štěstí a neštěstí, k nimž není důvod. V tomto stavu oddaný upadne na zem a následují další tělesné příznaky. Ty jsou vyjmenovány výše, a když v těle převládnou, projeví se stav pralaya neboli zničení.

Verš

kṣaṇe kṣaṇe paḍe prabhu āchāḍa khāñā
dekhi’ śacīmātā kahe rodana kariyā

Synonyma

kṣaṇe kṣaṇe — často; paḍe — padá; prabhu — Pán; āchāḍa khāñā — hroutící se; dekhi' — když to viděla; śacī-mātā — matka Śacī; kahe — říká; rodana kariyā — s pláčem.

Překlad

Pán se každou chvíli zhroutil na zem, a když to viděla matka Śacī, rozplakala se.

Verš

cūrṇa haila, hena vāsoṅ nimāñi-kalevara
hā-hā kari’ viṣṇu-pāśe māge ei vara

Synonyma

cūrṇa — rozlámané; haila — stalo se; hena — tak; vāsoṅ — myslím; nimāñi-kalevara — Nimāiovo tělo; - kari' — hlasitě naříkající; viṣṇu-pāśe — Pána Viṣṇua; māge — prosí; ei — toto; vara — požehnání.

Překlad

Śrīmatī Śacīmātā si myslela, že se Nimāiovo tělo při pádu na zem rozlámalo, a tak volala „Běda!“ a naléhavě prosila Pána Viṣṇua.

Verš

bālya-kāla haite tomāra ye kailuṅ sevana
tāra ei phala more deha nārāyaṇa

Synonyma

bālya-kāla haite — od dětství; tomāra — Tobě; ye — jakoukoliv; kailuṅ — vykonala jsem; sevana — službu; tāra — toho; ei phala — tento výsledek; more — mně; deha — prosím dej; nārāyaṇa — ó Nejvyšší Pane.

Překlad

„Můj drahý Pane, prosím Tě, dej mi toto požehnání jako výsledek veškeré služby, kterou jsem pro Tebe od dětství udělala.“

Verš

ye kāle nimāñi paḍe dharaṇī-upare
vyathā yena nāhi lāge nimāñi-śarīre

Synonyma

ye kāle — kdykoliv; nimāñi — můj syn Nimāi; paḍe — upadne; dharaṇī-upare — na zem; vyathā — bolest; yena — jako kdyby; nāhi — ne; lāge — dotýká se; nimāñi-śarīre — tělo mého syna Nimāie.

Překlad

„Prosím Tě, aby Nimāi, kdykoliv upadne na zem, nepocítil žádnou bolest.“

Verš

ei-mata śacīdevī vātsalye vihvala
harṣa-bhaya-dainya-bhāve ha-ila vikala

Synonyma

ei-mata — takto; śacī-devī — matka Śacī; vātsalye — rodičovskou náklonností; vihvala — přemožená; harṣa — štěstím; bhaya — strachem; dainya-bhāve — a pokorou; ha-ila — byla; vikala — přeměněná.

Překlad

Štěstí, strach, pokora a další tělesné příznaky úplně změnily matku Śacī, jež byla přemožena mateřskou láskou k Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Význam

V těchto verších je naznačeno, že matka Śacī, narozená v rodině Nīlāmbary Cakravartīho, uctívala Pána Viṣṇua i před svou svatbou. V Bhagavad-gītě (6.41) se říká:

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo 'bhijāyate

„Neúspěšný yogī se po mnoha letech požitku na planetách, kde sídlí zbožné živé bytosti, narodí ve zbožné či bohaté aristokratické rodině.“ Matka Śacī je živou bytostí kategorie nitya-siddha a inkarnací matky Yaśody. Zjevila se v domě Nīlāmbary Cakravartīho a vždy se věnovala službě Pánu Viṣṇuovi. Později dostala přímo Pána Viṣṇua, Śrī Caitanyu Mahāprabhua, za své dítě a sloužila Mu ode dne Jeho zjevení. To je postavení společníků kategorie nitya-siddha. Śrī Narottama dāsa Ṭhākura proto zpívá: gaurāṅgera saṅgi-gaṇe nitya-siddha kari māne. Každý oddaný by měl vědět, že všichni společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua – členové Jeho rodiny, přátelé a ostatní – byli nitya-siddhové. Nitya-siddha na službu Pánu nikdy nezapomíná. Neustále, už od dětství, se věnuje uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

śrīvāsādi yata prabhura vipra bhakta-gaṇa
prabhuke bhikṣā dite haila sabākāra mana

Synonyma

śrīvāsa-ādi — oddaní v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; yata — všichni; prabhura — Pána; vipra — zvláště brāhmaṇové; bhakta-gaṇa — oddaní; prabhuke — Pánu; bhikṣā — oběd; dite — dát; haila — byla; sabākāra — jich všech; mana — mysl.

Překlad

Jelikož Advaita Ācārya dával Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi milodary a jídlo, ostatní oddaní v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem Mu také chtěli dát milodary a pozvat Ho na oběd.

Význam

Je-li v sousedství nebo ve vsi sannyāsī, je povinností gṛhasthů pozvat ho do svého domu. V Indii je to stále ještě běžné. Přijde-li do vesnice sannyāsī, všichni hospodáři ho jeden po druhém zvou k sobě domů. Dokud je sannyāsī ve vesnici, předává jejím obyvatelům duchovní poznání. Sannyāsī tedy nemá problémy s bydlením či stravou, ani když hodně cestuje. Caitanya Mahāprabhu sice už dostával prasādam od Advaity Ācāryi, ale ostatní oddaní z Navadvípu a Šántipuru Mu je chtěli také nabídnout.

Verš

śuni’ śacī sabākāre karila minati
nimāñira daraśana āra muñi pāba kati

Synonyma

śuni' — když to slyšela; śacī — matka Śacī; sabākāre — k nim všem; karila — učinila; minati — žádost; nimāñira — Nimāie, Śrī Caitanyi Mahāprabhua; daraśana — návštěvu; āra — více; muñi — já; pāba — dostanu; kati — kde nebo kolikrát.

Překlad

Když matka Śacī slyšela návrhy ostatních oddaných Pána, řekla jim: „Kolikrát budu mít ještě možnost Nimāie vidět?“

Verš

tomā-sabā-sane habe anyatra milana
muñi abhāginīra mātra ei daraśana

Synonyma

tomā-sabā-sane — s vámi všemi; habe — bude; anyatra — jinde; milana — setkání; muñi — já; abhāginīra — té, která má smůlu; mātra — pouze; ei — toto; daraśana — setkání.

Překlad

Śacīmātā řekla: „Co se vás týče, vy se můžete s Nimāiem (Śrī Caitanyou Mahāprabhuem) setkat mnohokrát někde jinde, ale jakou šanci mám já? Budu muset zůstat doma, a sannyāsī se domů nikdy nevrací.“

Verš

yāvat ācārya-gṛhe nimāñira avasthāna
muñi bhikṣā dimu, sabākāre māgoṅ dāna

Synonyma

yāvat — dokud; ācārya-gṛhe — v domě Advaity Ācāryi; nimāñira — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avasthāna — pobyt; muñi — já; bhikṣā dimu — budu dávat jídlo; sabākāre — všechny; māgoṅ — prosím; dāna — tento milodar.

Překlad

Matka Śacī všechny oddané prosila, aby jí dali tento milodar: Dokud bude Śrī Caitanya Mahāprabhu v domě Advaity Ācāryi, bude Mu dávat jídlo pouze ona.

Verš

śuni’ bhakta-gaṇa kahe kari’ namaskāra
mātāra ye icchā sei sammata sabāra

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; kahe — říkají; kari' — skládající; namaskāra — poklony; mātāra — matky Śacīdevī; ye icchā — jakákoliv touha; sei — s tím; sammata — svolní; sabāra — všichni oddaní.

Překlad

Když to oddaní uslyšeli, všichni se matce Śacī poklonili a řekli: „Souhlasíme se vším, co si matka Śacī přeje.“

Verš

mātāra vyagratā dekhi’ prabhura vyagra mana
bhakta-gaṇa ekatra kari’ balilā vacana

Synonyma

mātāra — matky; vyagratā — dychtivost; dekhi' — když viděl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vyagra — zneklidněná; mana — mysl; bhakta-gaṇa — všechny oddané; ekatra kari' — poté, co shromáždil; balilā — řekl; vacana — slova.

Překlad

Dychtivost Jeho matky Śrī Caitanyu Mahāprabhua trochu zneklidnila. Shromáždil proto všechny přítomné oddané a promluvil k nim.

Verš

tomā-sabāra ājñā vinā calilāma vṛndāvana
yāite nārila, vighna kaila nivartana

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; ājñā — nařízení; vinā — bez; calilāma — vydal jsem se; vṛndāvana — do Vrindávanu; yāite nārila — nemohl jsem jít; vighna — nějaká překážka; kaila — způsobila; nivartana — návrat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jim všem řekl: „Snažil jsem se jít do Vrindávanu bez vašeho nařízení. Objevila se však nějaká překážka a musel jsem se vrátit.“

Verš

yadyapi sahasā āmi kariyāchi sannyāsa
tathāpi tomā-sabā haite nahiba udāsa

Synonyma

yadyapi — přestože; sahasā — najednou; āmi — Já; kariyāchi sannyāsa — přijal jsem sannyās; tathāpi — přesto; tomā-sabā — vás všech; haite — od; nahiba — nikdy nebudu; udāsa — lhostejný.

Překlad

„Moji drazí přátelé, ačkoliv jsem náhle přijal tento stav odříkání, přesto vím, že k vám nikdy nebudu lhostejný.“

Verš

tomā-saba nā chāḍiba, yāvat āmi jība’
mātāre tāvat āmi chāḍite nāriba

Synonyma

tomā-saba — vás všech; — ne; chāḍiba — vzdám se; yāvat — dokud; āmi — Já; jība — budu žít nebo setrvám projevený; mātāre — matky; tāvat — celou tu dobu; āmi — Já; chāḍite — vzdát se; nāriba — nebudu schopen.

Překlad

„Moji drazí přátelé, dokud setrvám projevený, nikdy se vás nevzdám. Ani své matky se nedokáži vzdát.“

Verš

sannyāsīra dharma nahe — sannyāsa kariñā
nija janma-sthāne rahe kuṭumba lañā

Synonyma

sannyāsīrasannyāsīho; dharma — povinnost; nahe — není; sannyāsasannyāsu; kariñā — po přijetí; nija — svém; janma-sthāne — v místě zrození; rahe — zůstává; kuṭumba — příbuznými; lañā — s.

Překlad

„Sannyāsī nesmí po přijetí sannyāsu zůstat ve svém rodišti, obklopený svými příbuznými.“

Verš

keha yena ei bali’ nā kare nindana
sei yukti kaha, yāte rahe dui dharma

Synonyma

keha — kdokoliv; yena — aby; ei — to; bali' — říkající; kare — nečiní; nindana — pomluvy; sei — tento; yukti — ohled; kaha — řekněte Mi; yāte — jak; rahe — zůstávají; dui — dvě; dharma — povinnosti.

Překlad

„Zařiďte, abych vás nemusel opustit a zároveň aby Mě lidé nepomlouvali, že po přijetí sannyāsu zůstávám u svých příbuzných.“

Verš

śuniyā prabhura ei madhura vacana
śacī-pāśa ācāryādi karila gamana

Synonyma

śuniyā — když vyslechli; prabhura — Pána; ei — tato; madhura — sladká; vacana — slova; śacī-pāśa — za matkou Śacī; ācārya-ādi — Śrī Advaita Ācārya a další oddaní; karila — učinili; gamana — cestu.

Překlad

Poté, co oddaní vyslechli slova Pána Caitanyi, v čele s Advaitou Ācāryou šli za matkou Śacī.

Verš

prabhura nivedana tāṅre sakala kahila
śuni’ śacī jagan-mātā kahite lāgila

Synonyma

prabhura — Pánův; nivedana — vyjádření; tāṅre — jí; sakala — všichni; kahila — řekli; śuni' — když to slyšela; śacī — matka Śacī; jagat-mātā — matka vesmíru; kahite — mluvit; lāgila — začala.

Překlad

Jakmile jí přednesli vyjádření Pána Caitanyi, matka Śacī, která je matkou celého vesmíru, začala hovořit.

Verš

teṅho yadi ihāṅ rahe, tabe mora sukha
tāṅ’ra nindā haya yadi, seha mora duḥkha

Synonyma

teṅho — Pán Caitanya; yadi — jestliže; ihāṅ — zde; rahe — zůstane; tabe — potom; mora — moje; sukha — štěstí; tāṅ'ra nindā — pomlouvání Ho; haya — je; yadi — jestliže; seha — to také; mora — moje; duḥkha — neštěstí.

Překlad

Śacīmātā řekla: „Budu nesmírně šťastná, pokud tady Nimāi (Śrī Caitanya Mahāprabhu) zůstane. Zároveň budu velice nešťastná, pokud Ho bude někdo pomlouvat.“

Význam

Matka je velmi šťastná, pokud syn neodejde z domu hledat Kṛṣṇu, ale zůstane s ní. Zkušení světci však zároveň budou syna, který nehledá Kṛṣṇu a zůstává doma, hanět. Matce pak takové pomluvy zajisté způsobí velkou bolest. Pokud skutečná matka chce, aby její syn dělal duchovní pokrok, měla by mu raději dovolit, aby šel hledat Kṛṣṇu. Matka chce přirozeně synovo blaho. Jestliže mu však nedovolí hledat Kṛṣṇu, nazývá se mā, což ukazuje na māyu. Śacīmātā tedy učí všechny matky světa tím, že svému synovi dovolila, aby odešel jako sannyāsī a hledal Kṛṣṇu. Dává tím najevo, že by se všichni synové měli stát skutečnými oddanými Kṛṣṇy a že by neměli zůstávat doma v péči starostlivé matky. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.5.18):

gurur na sa syāt sva-jano na sa syāt
pitā na sa syāj jananī na sā syāt
daivaṁ na tat syān na patiś ca sa syān
na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum

„Duchovním mistrem – ani příbuzným, otcem, matkou, uctívaným Božstvem nebo manželem – by se neměl stát nikdo, kdo není schopen pomoci druhým uniknout z cesty, kde bezprostředně hrozí smrt.“ Každá živá bytost bloudí vesmírem pod vládou zákona karmy a převtěluje se z jednoho těla do druhého, z jedné planety na druhou. Celý védský proces je tedy určen k záchraně bloudících živých bytostí ze spárů māyi – zrození, smrti, nemoci a stáří. To znamená ukončit koloběh zrození a smrti, a to je možné jedině uctíváním Kṛṣṇy. V Bhagavad-gītě (4.9) Pán říká:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činů, se po opuštění těla již znovu nenarodí v tomto hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno!“

Pro ukončení koloběhu zrození a umírání je třeba poznat Kṛṣṇu takového, jaký je. Pouhým poznáním Kṛṣṇy lze zastavit proces opětovného rození se do tohoto hmotného světa. Jednáním s vědomím Kṛṣṇy je možné se vrátit k Bohu. Nejvyšší dokonalostí života otce, matky, duchovního mistra, manžela nebo kteréhokoliv jiného člena rodiny je pomoci druhým vrátit se domů, zpátky k Bohu. To je ta nejpřednější dobročinnost ve prospěch příbuzných. Proto Śacīmātā, přestože byla matkou Nimāie Paṇḍita, Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zvážila všechny skutečnosti a rozhodla se dovolit svému synovi jít hledat Kṛṣṇu. Zároveň učinila jistá opatření, aby mohla dostávat zprávy o všech Jeho činnostech.

Verš

tāte ei yukti bhāla, mora mane laya
nīlācale rahe yadi, dui kārya haya

Synonyma

tāte — proto; ei — tuto; yukti — úvahu; bhāla — za dobrou; mora — moje; mane — mysl; laya — považuje; nīlācale — v Džagannáth Purí; rahe — zůstane; yadi — jestliže; dui — oba; kārya — záměry; haya — budou splněny.

Překlad

Matka Śacī řekla: „To je správná úvaha. Myslím si, že když Nimāi zůstane v Džagannáth Purí, nikoho z nás neopustí a zároveň může jako sannyāsī žít stranou. Tak budou splněny oba záměry.“

Verš

nīlācale navadvīpe yena dui ghara
loka-gatāgati-vārtā pāba nirantara

Synonyma

nīlācale — v Džagannáth Purí; navadvīpe — a také v Navadvípu; yena — jako; dui — dvě; ghara — místnosti; loka — lidé; gatāgati — přicházejí a odcházejí; vārtā — novinky; pāba — budu mít; nirantara — neustále.

Překlad

„Džagannáth Purí a Navadvíp jsou důvěrně spojená města, jako dvě místnosti v jednom domě, a tak lidé z Navadvípu často chodí do Džagannáth Purí a naopak. To mi umožní mít o Pánu Caitanyovi stále čerstvé zprávy.“

Verš

tumi saba karite pāra gamanāgamana
gaṅgā-snāne kabhu habe tāṅra āgamana

Synonyma

tumi — vy; saba — všichni; karite — činit; pāra — můžete; gamana-āgamana — chození tam a zpět; gaṅgā-snāne — kvůli koupeli v Ganze; kabhu — někdy; habe — bude možný; tāṅra — Jeho; āgamana — příchod sem.

Překlad

„Vy všichni oddaní budete moci chodit sem i tam a On může také někdy přijít, aby se tady vykoupal v Ganze.“

Verš

āpanāra duḥkha-sukha tāhāṅ nāhi gaṇi
tāṅra yei sukha, tāhā nija-sukha māni

Synonyma

āpanāra — své vlastní; duḥkha-sukha — neštěstí a štěstí; tāhāṅ — tam; nāhi — ne; gaṇi — beru v úvahu; tāṅra — Jeho; yei — jakékoliv; sukha — štěstí; tāhā — to; nija — moje vlastní; sukha — štěstí; māni — přijímám.

Překlad

„Moje vlastní štěstí či neštěstí mě nezajímá. Chci jen, aby On byl šťastný. Jeho štěstí je ve skutečnosti mým štěstím.“

Verš

śuni’ bhakta-gaṇa tāṅre karila stavana
veda-ājñā yaiche, mātā, tomāra vacana

Synonyma

śuni' — když to slyšeli; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; tāṅre — k ní; karila — činili; stavana — pronášení modliteb; veda-ājñā — nařízení Véd; yaiche — jako; mātā — moje drahá matko; tomāra vacana — tvoje slovo.

Překlad

Jakmile oddaní slyšeli Śacīmātu, začali ji velebit. Ujistili ji, že její nařízení jsou jako nařízení Véd a nelze je neuposlechnout.

Verš

bhakta-gaṇa prabhu-āge āsiyā kahila
śuniyā prabhura mane ānanda ha-ila

Synonyma

bhakta-gaṇa — oddaní; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āge — před; āsiyā — přicházející; kahila — řekli; śuniyā — když slyšel; prabhura — Pána Caitanyi; mane — v mysli; ānanda — radost; ha-ila — byla.

Překlad

Všichni oddaní potom šli za Pánem Caitanyou a řekli Mu, jak Śacīmātā rozhodla. Pán z toho měl velikou radost.

Verš

navadvīpa-vāsī ādi yata bhakta-gaṇa
sabāre sammāna kari’ balilā vacana

Synonyma

navadvīpa-vāsī — všemi obyvateli Navadvípu; ādi — počínaje; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; sabāre — jim všem; sammāna — úctu; kari' — prokazující; balilā — řekl; vacana — tato slova.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vzdal úctu všem oddaným z Navadvípu i dalších měst a promluvil k nim.

Verš

tumi-saba loka — mora parama bāndhava
ei bhikṣā māgoṅ, — more deha tumi saba

Synonyma

tumi-saba loka — vy všichni lidé; mora — Moji; parama bāndhava — důvěrní přátelé; ei bhikṣā māgoṅ — prosím vás o jednu laskavost; more — Mně; deha — prosím dejte; tumi — vy; saba — všichni.

Překlad

„Moji drazí přátelé, všichni jste Mými důvěrnými společníky. Nyní vás chci o něco požádat. Prosím, udělejte to pro Mě.“

Verš

ghare yāñā kara sadā kṛṣṇa-saṅkīrtana
kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-kathā, kṛṣṇa ārādhana

Synonyma

ghare yāñā — po návratu domů; kara — prosím čiňte; sadā — neustále; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; kṛṣṇa-nāma — Pánovo svaté jméno; kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Kṛṣṇových zábavách; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; ārādhana — uctívání.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu je všechny požádal, aby se vrátili domů a začali společné zpívání svatého jména. Poprosil je také, aby uctívali Kṛṣṇu, zpívali Jeho svaté jméno a hovořili o Jeho svatých zábavách.

Význam

Hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, hnutí Hare Kṛṣṇa, je zde pěkně vysvětleno přímo autoritou, Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Každý nemusí přijmout sannyās, jako to udělal Śrī Caitanya Mahāprabhu. Kdokoliv může rozvíjet vědomí Kṛṣṇy doma, jak Pán nařídil, společným zpíváním svatého jména Kṛṣṇy, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Kdokoliv může také hovořit o tématech Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu a instalovat Božstva Rādhy a Kṛṣṇy nebo Gaury a Nitāie nebo obojí, a s velkou péčí Je ve svém domě uctívat. Nemusíme nutně otevírat střediska po celém světě. Každý, kdo se zajímá o hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, může doma instalovat Božstva a pod vyšším vedením Je pravidelně uctívat, zpívat mahā-mantru a diskutovat Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam. Ve svých přednáškách učíme, jak to dělat. Pokud si někdo myslí, že ještě není připravený žít v chrámu nebo se řídit přísnými chrámovými předpisy, zvláště když je hospodářem žijícím s manželkou a dětmi, může založit středisko doma instalováním Božstva, uctíváním Pána ráno a večer, zpíváním Hare Kṛṣṇa a diskutováním Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. To může bez problémů dělat doma kdokoliv a Śrī Caitanya Mahāprabhu o to požádal všechny oddané, kteří tam byli.

Verš

ājñā deha nīlācale kariye gamana
madhye madhye āsi’ tomāya diba daraśana

Synonyma

ājñā deha — dejte svolení; nīlācale — do Džagannáth Purí; kariye — podnikám; gamana — cestu; madhye madhye — někdy; āsi' — přicházející sem; tomāya — vám všem; diba — dám; daraśana — možnost vidět.

Překlad

Poté, co Pán dal oddaným tyto pokyny, požádal je o svolení k cestě do Džagannáth Purí. Ujistil je, že občas přijde a setká se nimi.

Verš

eta bali’ sabākāre īṣat hāsiñā
vidāya karila prabhu sammāna kariñā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; sabākāre — na všechny oddané; īṣat hāsiñā — mile se usmívající; vidāya karila — rozloučil se s nimi; prabhu — Pán; sammāna kariñā — prokazující veškerou úctu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak všem oddaným vzdal patřičnou úctu a s milým úsměvem se s nimi rozloučil.

Verš

sabā vidāya diyā prabhu calite kaila mana
haridāsa kāndi’ kahe karuṇa vacana

Synonyma

sabā vidāya diyā — poté, co všechny požádal, aby se vrátili domů; prabhu — Pán; calite — jít; kaila — se rozhodl; mana — v mysli; haridāsa kāndi' — Haridāsa Ṭhākura začal naříkat; kahe — říká; karuṇa — žalostná; vacana — slova.

Překlad

Jakmile Pán požádal všechny oddané, aby se vrátili domů, rozhodl se odejít do Džagannáth Purí. Haridāsa Ṭhākura tehdy začal naříkat a žalostně promluvil.

Verš

nīlācale yābe tumi, mora kon gati
nīlācale yāite mora nāhika śakati

Synonyma

nīlācale yābe tumi — Ty půjdeš do Džagannáth Purí; mora — můj; kon — jaký; gati — cíl; nīlācale — do Džagannáth Purí; yāite — jít; mora — moje; nāhika — není; śakati — síla.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Ty jdeš do Džagannáth Purí a to je v pořádku. Kam ale půjdu já? Nemám sílu jít do Džagannáth Purí.“

Význam

Přestože se Śrīla Haridāsa Ṭhākura narodil v muslimské rodině, byl přijímán jako řádně zasvěcený brāhmaṇa. Jako takový měl plné právo vstoupit do chrámu v Džagannáth Purí. Protože však tamní pravidla dovolují vstup pouze členům systému varṇāśrama-dharmy neboli brāhmaṇům, kṣatriyům, vaiśyům a śūdrům, Haridāsa Ṭhākura ve své velké pokoře nechtěl tato pravidla porušovat. Proto řekl, že nemá sílu do chrámu vstoupit, a poukázal tedy na to, že pokud bude Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu žít v chrámu, nebude mít Haridāsa Ṭhākura možnost Ho vidět. Když potom později Haridāsa Ṭhākura odešel do Džagannáth Purí, žil mimo chrám na místě zvaném Siddhabakul. Dnes tam stojí klášter zvaný Siddhabakul Maṭh. Návštěvníci Džagannáth Purí často navštěvují Siddhabakul i hrobku Haridāse Ṭhākura na pláži u moře.

Verš

muñi adhama tomāra nā pāba daraśana
kemate dhariba ei pāpiṣṭha jīvana

Synonyma

muñi — já; adhama — nejnižší z lidí; tomāra — Tebe; — ne; pāba — dostanu; daraśana — možnost vidět; kemate — jak; dhariba — budu udržovat; ei — tento; pāpiṣṭha — hříšný; jīvana — život.

Překlad

„Protože jsem nejnižší z lidí, nebudu mít možnost Tě vidět. Jak budu moci udržovat svůj hříšný život?“

Verš

prabhu kahe, — kara tumi dainya samvaraṇa
tomāra dainyete mora vyākula haya mana

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; kara — učiň; tumi — ty; dainya — pokory; samvaraṇa — zanechání; tomāra — tvé; dainyete — z pokory; mora — Moje; vyākula — zneklidněná; haya — stává se; mana — mysl.

Překlad

Pán Haridāsovi Ṭhākurovi odpověděl: „Zanech prosím své pokory. Když ji vidím, rozrušuje to Moji mysl.“

Verš

tomā lāgi’ jagannāthe kariba nivedana
tomā-lañā yāba āmi śrī-puruṣottama

Synonyma

tomā lāgi' — za tebe; jagannāthe — Pánu Jagannāthovi; kariba — předložím; nivedana — prosbu; tomā-lañā — beroucí tě; yāba — půjdu; āmi — Já; śrī-puruṣottama — do Džagannáth Purí.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu Haridāse Ṭhākura ujistil, že Pánu Jagannāthovi přednese prosbu a že ho do Džagannáth Purí jistě vezme s sebou.

Verš

tabe ta’ ācārya kahe vinaya kariñā
dina dui-cāri raha kṛpā ta’ kariñā

Synonyma

tabe — potom; ta' — jistě; ācārya kahe — Advaita Ācārya říká; vinaya kariñā — prokazující veškerou úctu; dina dui-cāri — další dva nebo čtyři dny; raha — prosím zůstaň; kṛpā — milost; ta' — jistě; kariñā — prokazující.

Překlad

Advaita Ācārya potom s veškerou úctou Pána Caitanyu Mahāprabhua požádal, aby Mu projevil svou milost a zdržel se tam ještě dva nebo čtyři dny.

Verš

ācāryera vākya prabhu nā kare laṅghana
rahilā advaita-gṛhe, nā kaila gamana

Synonyma

ācāryera vākya — slova Śrī Advaity Ācāryi; prabhu — Pán; kare laṅghana — neodmítá; rahilā — zůstal; advaita-gṛhe — v domě Advaity Ācāryi; kaila gamana — nešel hned.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu nikdy žádnou prosbu Advaity Ācāryi neodmítl, a tak do Džagannáth Purí neodešel hned a zůstal v Jeho domě.

Verš

ānandita haila ācārya, śacī, bhakta, saba
prati-dina kare ācārya mahā-mahotsava

Synonyma

ānandita haila — měli radost; ācārya — Advaita Ācārya; śacī — matka Śacīdevī; bhakta — oddaní; saba — všichni; prati-dina — každý den; kare — pořádá; ācārya — Advaita Ācārya; mahā-mahā-utsava — velkou slavnost.

Překlad

Rozhodnutí Pána Caitanyi přijal Advaita Ācārya, matka Śacī i všichni oddaní s nadšením. Advaita Ācārya slavil každý den pořádáním velké slavnosti.

Verš

dine kṛṣṇa-kathā-rasa bhakta-gaṇa-saṅge
rātre mahā-mahotsava saṅkīrtana-raṅge

Synonyma

dine — ve dne; kṛṣṇa-kathā-rasa — hovory o Kṛṣṇovi; bhakta-gaṇa-saṅge — s oddanými; rātre — v noci; mahā-mahā-utsava — velký festival; saṅkīrtana-raṅge — společného zpívání.

Překlad

Ve dne hovořili oddaní o tématech týkajících se Kṛṣṇy a v noci probíhal v domě Advaity Ācāryi velký festival společného zpívání.

Verš

ānandita hañā śacī karena randhana
sukhe bhojana kare prabhu lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

ānandita hañā — šťastná; śacī — matka Śacī; karena — činí; randhana — vaření; sukhe — s radostí; bhojana — jedení; kare — činí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — obklopený; bhakta-gaṇa — všemi oddanými.

Překlad

Matka Śacī s velkou radostí vařila a Śrī Caitanya Mahāprabhu společně s ostatními oddanými blaženě přijímal prasādam.

Verš

ācāryera śraddhā-bhakti-gṛha-sampada-dhane
sakala saphala haila prabhura ārādhane

Synonyma

ācāryera — Advaity Ācāryi; śraddhā — víra; bhakti — oddanost; gṛha — dům; sampada — majetek; dhane — bohatství; sakala — všechno; saphala — úspěšné; haila — stalo se; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ārādhane — uctíváním.

Překlad

Takto bylo veškeré bohatství Advaity Ācāryi – Jeho víra, oddanost, dům, majetek a vše ostatní – úspěšně použito při uctívání Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Advaita Ācārya dal tím, jak přijal Pána Caitanyu Mahāprabhua a Jeho oddané a jak každý den pořádal ve svém domě slavnost, ideální příklad všem ženatým oddaným. Má-li člověk dostatek prostředků a bohatství, měl by občas pozvat oddané Pána Caitanyi zaměstnané kázáním po celém světě a uspořádat doma slavnost spočívající jednoduše v rozdávání prasādam, rozhovorech o Kṛṣṇovi během dne a večer by mělo probíhat alespoň tříhodinové společné zpívání. Tento postup musí přijmout všechna střediska hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, a tak budou denně provádět saṅkīrtana-yajñu. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32) se každodenní saṅkīrtana-yajña doporučuje pro tento věk (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ). Pána Caitanyu Mahāprabhua a Jeho čtyři společníky neboli Pañca-tattvu bychom měli uctívat rozdáváním prasādam a pořádáním společného zpívání. Tato yajña se pro současný věk Kali nejvíce doporučuje. Jiné yajñi v tomto věku není možné vykonávat, ale tuto yajñu může bez problému vykonávat kdokoliv a kdekoliv.

Verš

śacīra ānanda bāḍe dekhi’ putra-mukha
bhojana karāñā pūrṇa kaila nija-sukha

Synonyma

śacīra — Śacīmāty; ānanda bāḍe — štěstí vzrůstá; dekhi' — když vidí; putra-mukha — tvář svého syna; bhojana karāñā — dávající Mu najíst; pūrṇa — úplné; kaila — učinilo; nija-sukha — její štěstí.

Překlad

Matka Śacī neustále viděla tvář svého syna a dávala Mu najíst, což zvětšovalo její štěstí, které bylo díky tomu úplné.

Verš

ei-mata advaita-gṛhe bhakta-gaṇa mile
vañcilā kataka-dina mahā-kutūhale

Synonyma

ei-mate — takto; advaita-gṛhe — v domě Advaity Ācāryi; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; mile — setkali se; vañcilā — strávili; kataka-dina — několik dní; mahā-kutūhale — v radostné náladě.

Překlad

Takto se v domě Advaity Ācāryi sešli všichni oddaní a strávili spolu několik dní v radostné náladě.

Verš

āra dina prabhu kahe saba bhakta-gaṇe
nija-nija-gṛhe sabe karaha gamane

Synonyma

āra dina — dalšího dne; prabhu — Pán; kahe — říká; saba — všem; bhakta-gaṇe — oddaným; nija-nija-gṛhe — do svých domovů; sabe — všichni; karaha — učiňte; gamane — návrat.

Překlad

Dalšího dne Pán Caitanya Mahāprabhu požádal všechny oddané, aby se vrátili do svých domovů.

Verš

ghare giyā kara sabe kṛṣṇa-saṅkīrtana
punarapi āmā-saṅge ha-ibe milana

Synonyma

ghare giyā — až se vrátíte domů; kara — provádějte; sabe — všichni; kṛṣṇa-saṅkīrtana — společné zpívání mahā-mantry; punar-api — znovu; āmā-saṅge — se Mnou; ha-ibe — bude; milana — setkání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je také požádal, aby ve svých domovech společně zpívali svaté jméno Pána, a ujistil je, že se s Ním opět setkají.

Verš

kabhu vā tomarā karibe nīlādri gamana
kabhu vā āsiba āmi karite gaṅgā-snāna

Synonyma

kabhu — někdy; — buď; tomarā — vy; karibe — vykonáte; nīlādri — do Džagannáth Purí; gamana — cestu; kabhu — někdy; — nebo; āsiba — přijdu; āmi — Já; karite — vykonat; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jim řekl: „Někdy vy přijdete do Džagannáth Purí a někdy přijdu Já sem, abych se vykoupal v Ganze.“

Verš

nityānanda-gosāñi, paṇḍita jagadānanda
dāmodara paṇḍita, āra datta mukunda
ei cāri-jana ācārya dila prabhu sane
jananī prabodha kari’ vandila caraṇe

Synonyma

nityānanda gosāñi — Pána Nityānandu; paṇḍita jagadānanda — Jagadānandu Paṇḍita; dāmodara paṇḍita — Dāmodara Paṇḍita; āra datta mukunda — a Mukundu Dattu; ei cāri-jana — tyto čtyři osoby; ācārya — Advaita Ācārya; dila — dal; prabhu sane — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; jananī — matku Śacī; prabodha kari' — uklidňující; vandila caraṇe — přednesl modlitby u jejích lotosových nohou.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya poslal s Pánem jako doprovod čtyři osoby – Pána Nityānandu, Jagadānandu Paṇḍita, Dāmodara Paṇḍita a Mukundu Dattu. Śrī Caitanya Mahāprabhu uklidnil matku Śacīmātu a přednesl modlitby u jejích lotosových nohou.

Verš

tāṅre pradakṣiṇa kari’ karila gamana
ethā ācāryera ghare uṭhila krandana

Synonyma

tāṅre — matku Śacī; pradakṣiṇa kari' — poté, co uctivě obešel; karila — vydal se; gamana — na cestu; ethā — tam; ācāryera — Advaity Ācāryi; ghare — v domě; uṭhila — propukl; krandana — nářek.

Překlad

Když bylo vše připraveno, Pán Caitanya Mahāprabhu svou matku uctivě obešel a vydal se na cestu do Džagannáth Purí. V domě Advaity Ācāryi propukl hlasitý nářek.

Verš

nirapekṣa hañā prabhu śīghra calilā
kāndite kāndite ācārya paścāt calilā

Synonyma

nirapekṣa — netečný; hañā — stávající se; prabhu — Pán; śīghra — rychle; calilā — šel; kāndite kāndite — s pláčem; ācārya — Advaita Ācārya; paścāt — za Ním; calilā — šel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal nedotčený. Rychle odešel a Advaita Ācārya šel s pláčem za Ním.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že slovo nirapekṣa znamená nebýt ovlivněný čímkoliv hmotným a zůstat neochvějný ve službě Pánu. Śrī Caitanya Mahāprabhu se příliš nestaral o vřavu a nářek, které slyšel v domě Advaity Ācāryi, když odcházel do Džagannáth Purí. Světští moralisté mohou Śrī Caitanyu Mahāprabhua obviňovat z krutosti, ale Pán na takovou kritiku nedbal. Jako celosvětový učitel tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy ukázal, že ten, kdo se vážně věnuje rozvoji vědomí Kṛṣṇy, by se neměl nechat ovlivnit světskou náklonností. Nejlepší je zaměstnat se službou Pánu a být vůči hmotným věcem netečný. Z vnějšku je k hmotným věcem připoutaný každý, ale ten, kdo se do nich zaplete, nemůže dělat pokrok ve vědomí Kṛṣṇy. Pokud je takzvaná morálka hmotného světa v rozporu se službou Pánu, neměl by se o ni ten, kdo rozvíjí vědomí Kṛṣṇy, starat. Pán Caitanya Mahāprabhu zde osobně ukázal, že člověk nemůže správně praktikovat vědomí Kṛṣṇy, pokud není nestranný.

Verš

kata dūra giyā prabhu kari’ yoḍa hāta
ācārye prabodhi’ kahe kichu miṣṭa bāta

Synonyma

kata dūra giyā — když ušel jistou vzdálenost; prabhu — Pán; kari' — činící; yoḍa hāta — sepjaté ruce; ācārye — Advaitu Ācāryu; prabodhi' — uklidňující; kahe — říká; kichu — nějaká; miṣṭa bāta — sladká slova.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu ušel jistou vzdálenost, pronesl se sepjatýma rukama k Advaitovi Ācāryovi následující sladká slova.

Verš

jananī prabodhi’ kara bhakta samādhāna
tumi vyagra haile kāro nā rahibe prāṇa

Synonyma

jananī prabodhi' — uklidňující matku; kara — učiň; bhakta — oddané; samādhāna — opatření; tumi — Ty; vyagra haile — když budeš rozrušený; kāro — kohokoliv; rahibe — nezůstane; prāṇa — život.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pravil: „Uklidni prosím všechny oddané a Mou matku. Budeš-li rozrušený i Ty, nikdo z nich nedokáže zůstat naživu.“

Verš

eta bali’ prabhu tāṅre kari’ āliṅgana
nivṛtti kariyā kaila svacchanda gamana

Synonyma

eta bali' — když to řekl; prabhu — Pán; tāṅre — Jeho; kari' — činící; āliṅgana — obejmutí; nivṛtti — zastavení; kariyā — dělající; kaila — podnikl; svacchanda — bez úzkosti; gamana — cestu do Džagannáth Purí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Advaitu Ācāryu obejmul a nedovolil Mu jít dál. Sám pak bez úzkosti pokračoval do Džagannáth Purí.

Verš

gaṅgā-tīre-tīre prabhu cāri-jana-sāthe
nīlādri calilā prabhu chatrabhoga-pathe

Synonyma

gaṅgā-tīre-tīre — po břehu Gangy; prabhu — Pán; cāri-jana-sāthe — s ostatními čtyřmi; nīlādri — do Džagannáth Purí; calilā — šel; prabhu — Pán; chatrabhoga-pathe — na cestě do Čhatrabhógy.

Překlad

Pán šel se svými čtyřmi průvodci podél břehu Gangy cestou do Čhatrabhógy vstříc Níládri, Džagannáth Purí.

Význam

V jižní části Východní dráhy se v okrese Dvaceti čtyř pargaṇů nachází železniční zastávka s názvem Magráhát. Půjdeme-li od této zastávky asi dvacet dva kilometrů na jihovýchod, přijdeme do Džajanagaru. Asi deset kilometrů na jih od Džajanagaru leží vesnice s názvem Čhatrabhóga, někdy také nazývaná Khádi. V této vesnici přebývá božstvo Pána Śivy známé jako Vaijurkānātha. V měsíci Caitra (březen-duben) se tam každoročně koná slavnost zvaná Nandā-melā. V současnosti tamtudy neprotéká Ganga. Na stejné železniční trati leží jiná stanice, známá jako Báruipur, a nedaleko od ní se nachází vesnice Átisára. Ta se původně také rozkládala na břehu Gangy. Odtud lze jít do Pániháti a dále do Varáha-nagaru severně od Kolkaty. Tehdy Ganga protékala na jih od Kolkaty Kálí-ghátem, dodnes známým jako Ádi-ganga. Počínaje Báruipurem se Ganga větvila a protékala Diamantovým přístavem nedaleko policejní stanice v Mathura-puru. Je třeba poznamenat, že Śrī Caitanya Mahāprabhu na své cestě do Džagannáth Purí procházel všemi těmito místy.

Verš

‘caitanya-maṅgale’ prabhura nīlādri-gamana
vistāri varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana

Synonyma

caitanya-maṅgale — v knize s názvem Caitanya-maṅgala; prabhura — Pánovu; nīlādri-gamana — cestu do Džagannáth Purí; vistāri — obšírně; varṇiyāchena — popsal; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Pánovu cestu do Džagannáth Purí obšírně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své knize Caitanya-maṅgala (Caitanya-bhāgavata).

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že při své cestě Bengálskem procházel Śrī Caitanya Mahāprabhu Átisára-grámem, Varáha-grámem a Čhatrabhógou. Potom přišel do Urísy, kde minul Prajág-ghát, řeku Suvarnarékhu, Remunu, Jádžapur, kde se vykoupal u Dašášvamédha-ghátu na řece Vaitaraní, Katak, kde teče řeka Mahánadí, Bhuvanéšvar, kde leží velké jezero Bindu-saróvara, Kamalapur a Átháranálu. Těmito a dalšími místy procházel, až došel do Džagannáth Purí.

Verš

advaita-gṛhe prabhura vilāsa śune yei jana
acire milaye tāṅre kṛṣṇa-prema-dhana

Synonyma

advaita-gṛhe — v domě Advaity Ācāryi; prabhura — Pánových; vilāsa — zábavách; śune — slyší o; yei — ten, kdo; jana — člověk; acire — brzy; milaye — potká; tāṅre — jeho; kṛṣṇa-prema-dhana — bohatství lásky k Bohu.

Překlad

Ten, kdo slyší o Pánových činnostech v domě Advaity Ācāryi, jistě velmi brzy získá bohatství lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghu-nātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — píše; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje pobyt Pána Caitanyi Mahāprabhua v domě Advaity Ācāryi, Jeho přijetí sannyāsu, každodenní slavnosti v domě Advaity Ācāryi, Jeho společné zpívání svatého jména Pána a Jeho hodování se všemi oddanými.