Skip to main content

Text 20

ТЕКСТ 20

Verš

Текст

sarva-śāstra khaṇḍi’ prabhu ‘bhakti’ kare sāra
sayuktika vākye mana phirāya sabāra
сарва-стра кхаи’ прабху ‘бхакти’ каре сра
сайуктика вкйе мана пхирйа сабра

Synonyma

Пословный перевод

sarva-śāstra khaṇḍi' — tím, že porazil všechny mylné závěry různých písem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakti kare sāra — ustanovil svrchovanost oddané služby; sa-yuktika vākye — řečí plnou příjemné logiky a argumentů; mana phirāya — změnil mysl; sabāra — každého.

сарва-стра кхаи’ — разбивая все ложные заключения разных писаний; прабху — Шри Чайтанья Махапрабху; бхакти каре сра — утверждая превосходство преданного служения; са-йуктика вкйе — приятными речами, опирающимися на логику и аргументы; мана пхирйа — обращает умы; сабра — всех.

Překlad

Перевод

Když lidé za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přicházeli hovořit o podstatě různých písem, Pán jejich mylné závěry porážel a ustanovoval svrchovanost oddané služby Pánu. Zdvořile tak měnil jejich mysl prostřednictvím logiky a argumentů.

Когда люди приходили к Шри Чайтанье Махапрабху, чтобы обсудить с Ним положения различных писаний, Господь опровергал их ложные заключения и устанавливал превосходство преданного служения Господу. Используя логику и веские аргументы, Он очень вежливо убеждал их поменять свое мнение.

Význam

Комментарий

Toto saṅkīrtanové hnutí šíříme v západních zemích a při naší nedávné cestě po evropských městech, jako je Řím, Ženeva, Paříž a Frankfurt, nás přišlo navštívit mnoho křesťanských učenců, kněžích, filosofů i yogīch, a díky Kṛṣṇově milosti souhlasili s tím, že hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neboli učení bhakti přináší ten nejvyšší závěr. Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua se snažíme každého přesvědčit o tom, že oddanou službu Pánu přikazuje každé písmo. Každý zbožný člověk musí uznat svrchovanou autoritu Pána, stát se Jeho oddaným a snažit se Ho milovat. To je skutečná podstata náboženství. Nehraje roli, jestli je někdo křesťan, muslim, či cokoliv jiného. Musíme pouze uznat vznešené postavení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a sloužit Mu. Nejde o to, jestli jsme křesťané, muslimové či hinduisté. Člověk musí mít čistou zbožnost a od všech těchto hmotných označení se osvobodit. Tak se může naučit umění oddané služby. Tento argument všichni inteligentní lidé uznávají a hnutí pro vědomí Kṛṣṇy získává vliv po celém světě. Postupně se tak díky naší důkladné logice a vědeckému podání naplňuje předpověď Śrī Caitanyi Mahāprabhua, že vědomí Kṛṣṇy se rozšíří do každého města a vesnice na světě.

Мы распространяем движение санкиртаны в западных странах, и в нашем недавнем турне по европейским городам, таким как Рим, Женева, Париж и Франкфурт, к нам приходило много образованных теологов-христиан, священников, философов и йогов, и, по милости Кришны, они соглашались с тем, что сознание Кришны, путь бхакти, несет в себе высшую философскую истину. Идя по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, мы пытаемся убедить каждого, что о преданном служении Господу говорится во всех священных писаниях. Если человек на самом деле обладает верой, он должен принять волю Господа, стать Его слугой и попытаться полюбить Его. В этом истинный смысл религии. Неважно, исповедует человек христианство, ислам или любую другую религию. Он просто должен признать высшее положение Верховной Личности Бога и служить Ему, независимо от того, является человек христианином, мусульманином или индусом. Человек должен быть религиозным в полном смысле этого слова и не привязываться к материальным самоотождествлениям. Любой может научиться искусству преданного служения. Эти взгляды находят отклик в сердцах всех разумных людей, вот почему Движение сознания Кришны завоевывает признание во всем мире. Благодаря нашей строгой логике и научному подходу, предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху о том, что сознание Кришны распространится в каждом городе и деревне по всему миру, начинает постепенно сбываться.