Skip to main content

Text 331

Text 331

Verš

Text

mantra-adhikārī, mantra-siddhy-ādi-śodhana
dīkṣā, prātaḥ-smṛti-kṛtya, śauca, ācamana
mantra-adhikārī, mantra-siddhy-ādi-śodhana
dīkṣā, prātaḥ-smṛti-kṛtya, śauca, ācamana

Synonyma

Synonyms

mantra-adhikārī — kvalifikace pro zasvěcení do mantry; mantra-siddhi-ādi — dokonalost mantry a tak dále; śodhana — očištění; dīkṣā — zasvěcení; prātaḥ-smṛti-kṛtya — ranní povinnosti a vzpomínání na Nejvyššího Pána; śauca — čistota; ācamana — mytí úst a dalších částí těla.

mantra-adhikārī — qualification for receiving mantra initiation; mantra-siddhi-ādi — the perfection of the mantra and so on; śodhana — purification; dīkṣā — initiation; prātaḥ-smṛti-kṛtya — morning duties and remembrance of the Supreme Lord; śauca — cleanliness; ācamana — washing the mouth and other parts of the body.

Překlad

Translation

„Měl bys rozebrat vlastnosti potřebné k obdržení mantry, dokonalost mantry, očištění mantry, zasvěcení, ranní povinnosti, vzpomínání na Nejvyššího Pána, čistotu a mytí úst a dalších částí těla.“

“You should discuss the qualifications necessary for receiving a mantra, the perfection of the mantra, the purification of the mantra, initiation, morning duties, remembrance of the Supreme Lord, cleanliness and washing the mouth and other parts of the body.

Význam

Purport

Ohledně mantra-adhikārī, vlastností nutných pro přijetí zasvěcení do mantry, je v Hari-bhakti-vilāse (1.194) toto nařízení:

The following injunction is given in the Hari-bhakti-vilāsa (1.194) regarding mantra-adhikārī, the qualification for receiving mantra initiation:

tāntrikeṣu ca mantreṣudīkṣāyāṁ yoṣitām api
sādhvīnām adhikāro ’sti
śūdrādīnāṁ ca sad-dhiyām
tāntrikeṣu ca mantreṣudīkṣāyāṁ yoṣitām api
sādhvīnām adhikāro ’sti
śūdrādīnāṁ ca sad-dhiyām

Śūdrové a cudné ženy zajímající se upřímně o pochopení Absolutní Pravdy jsou kvalifikovaní pro zasvěcení do pāñcarātrika-manter.“ To potvrzuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.32):

Śūdras and women who are chaste and sincerely interested in understanding the Absolute Truth are qualified to be initiated with the pāñcarātrika-mantras.” This is confirmed by Lord Kṛṣṇa in the Bhagavad-gītā (9.32):

māṁ hi pārtha vyapāśrityaye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatiṁ
māṁ hi pārtha vyapāśrityaye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatiṁ

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mně uchýlí, mohou dosáhnout nejvyššího cíle, i kdyby to byli lidé nižšího rodu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci).“

“O son of Pṛthā, those who take shelter in Me, though they be of lower birth — women, vaiśyas [merchants] and śūdras [workers] — can attain the supreme destination.”

Pokud chce někdo doopravdy sloužit Kṛṣṇovi, nehraje roli, je-li to śūdra, vaiśya, nebo dokonce žena. Ten, kdo upřímně dychtí po zpívání Hare Kṛṣṇa mantry nebo dīkṣā-mantry, je kvalifikovaný pro zasvěcení podle procesu pāñcarātriky. Podle védských zásad však může být zasvěcen jedině brāhmaṇa, který se plně věnuje svým předepsaným povinnostem. Śūdrům a ženám není dovoleno přijmout vaidika zasvěcení. Dokud člověk není podle úsudku duchovního mistra připravený, nemůže přijmout mantru z pāñcarātrika-vidhi ani z vaidika-vidhi. Když je připravený přijmout mantru, je zasvěcen buď v pāñcarātrika-vidhi, nebo ve vaidika-vidhi. Výsledek je v každém případě stejný.

If one actually wants to serve Kṛṣṇa, it doesn’t matter whether one is a śūdra, vaiśya or even a woman. If one is sincerely eager to chant the Hare Kṛṣṇa mantra or dīkṣā-mantra, one is qualified to be initiated according to the pāñcarātrika process. However, according to Vedic principles, only a brāhmaṇa who is fully engaged in his occupational duties can be initiated. Śūdras and women are not admitted to a vaidika initiation. Unless one is fit according to the estimation of the spiritual master, one cannot accept a mantra from the pāñcarātrika-vidhi or the vaidika-vidhi. When one is fit to accept the mantra, one is initiated by the pāñcarātrika-vidhi or the vaidika-vidhi. In any case, the result is the same.

Ohledně mantra-siddhy-ādi-śodhany neboli účinnosti mantry předkládá Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura šestnáct oddílů, které potvrzuje Hari-bhakti-vilāsa (počínaje veršem 1.204):

Regarding mantra-siddhy-ādi-śodhana, the efficacy of the mantra, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura gives sixteen divisions, which are confirmed in the Hari-bhakti-vilāsa (beginning with 1.204):

siddha-sādhya-susiddhāri-kramāj jñeyo vicakṣaṇaiḥ
siddha-sādhya-susiddhāri-kramāj jñeyo vicakṣaṇaiḥ

Jsou to: (1) siddha, (2) sādhya, (3) susiddha a (4) ari. Tyto čtyři zásady se dělí dále: (1) siddha-siddha, (2) siddha-sādhya, (3) siddha-susiddha, (4) siddha-ari, (5) sādhya-siddha, (6) sādhya-sādhya, (7) sādhya-susiddha, (8) sādhya-ari, (9) susiddha-siddha, (10) susiddha-sādhya, (11) susiddha-susiddha, (12) susiddha-ari, (13) ari-siddha, (14) ari-sādhya, (15) ari-susiddha a (16) ari-ari.

These are (1) siddha, (2) sādhya, (3) susiddha and (4) ari. These four principles can be divided further: (1) siddha-siddha, (2) siddha-sādhya, (3) siddha-susiddha, (4) siddha-ari, (5) sādhya-siddha, (6) sādhya-sādhya, (7) sādhya-susiddha, (8) sādhya-ari, (9) susiddha-siddha, (10) susiddha-sādhya, (11) susiddha-susiddha, (12) susiddha-ari, (13) ari-siddha, (14) ari-sādhya, (15) ari-susiddha, and (16) ari-ari.

Ti, kdo jsou zasvěceni osmnáctislabičnou mantrou, výše zmíněných šestnáct oddílů nemusí brát v úvahu. Hari-bhakti-vilāsa (1.215, 219, 220) prohlašuje:

Those who are initiated with the eighteen-syllable mantra do not need to consider the above-mentioned sixteen divisions. As enjoined in the Hari-bhakti-vilāsa (1.215, 219, 220):

na cātra śātravā doṣānarṇasvādi-vicāraṇā
ṛkṣa-rāśi-vicāro vā
na kartavyo manau priye
na cātra śātravā doṣānarṇasvādi-vicāraṇā
ṛkṣa-rāśi-vicāro vā
na kartavyo manau priye
nātra cintyo ’ri-śuddhyādirnāri-mitrādi-lakṣaṇam
nātra cintyo ’ri-śuddhyādirnāri-mitrādi-lakṣaṇam
siddha-sādhya-susiddhāri-rūpā nātra vicāraṇā
siddha-sādhya-susiddhāri-rūpā nātra vicāraṇā

Existuje śodhana neboli očištění mantry, ale pro Kṛṣṇa mantru to neplatí. Balitvāt kṛṣṇa-mantrāṇāṁ saṁskārāpekṣaṇaṁ na hi – „Kṛṣṇa mantra je tak silná, že u ní śodhana nepřipadá v úvahu.“ (Hari-bhakti-vilāsa 1.235)

There is śodhana, or purification of the mantra, but there is no such consideration for the Kṛṣṇa mantra. Balitvāt kṛṣṇa-mantrāṇāṁ saṁskārāpekṣaṇaṁ na hi: “The Kṛṣṇa mantra is so strong that there is no question of śodhana.” (Hari-bhakti-vilāsa 1.235)

Co se týče dīkṣi, obraťte se na Madhya-līlu 15.108. Ten, kdo je zasvěcený podle pāñcarātrika-vidhi, již dosáhl postavení brāhmaṇy. To se prohlašuje v Hari-bhakti-vilāse (2.12):

As far as dīkṣā is concerned, one should consult Madhya-līlā 15.108. On the whole, when a person is initiated according to the pāñcarātrika-vidhi, he has already attained the position of a brāhmaṇa. This is enjoined in the Hari-bhakti-vilāsa (2.12):

yathā kāñcanatāṁ yātikāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām
yathā kāñcanatāṁ yātikāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

„Stejně jako se zvonovina ve styku se rtutí přemění na zlato, dosáhne žák zasvěcený pravým guruem okamžitě postavení brāhmaṇy.

“As bell metal can be turned into gold when treated with mercury, a disciple initiated by a bona fide guru immediately attains the position of a brāhmaṇa.”

Co se týče doby přijetí dīkṣi (zasvěcení), vše závisí na postavení gurua. Jakmile člověk získá pravého duchovního mistra, ať shodou okolností, či cíleně, měl by okamžitě využít příležitosti získat zasvěcení. V knize s názvem Tattva-sāgara se uvádí:

As far as the time of dīkṣā (initiation) is concerned, everything depends on the position of the guru. As soon as a bona fide guru is received by chance or by a program, one should immediately take the opportunity to receive initiation. In the book called Tattva-sāgara, it is stated:

durlabhe sad-gurūṇāṁ casakṛt-saṅga upasthite
tad-anujñā yadā labdhā
sa dīkṣāvasaro mahān
durlabhe sad-gurūṇāṁ casakṛt-saṅga upasthite
tad-anujñā yadā labdhā
sa dīkṣāvasaro mahān
grāme vā yadi vāraṇyekṣetre vā divase niśi
āgacchati gurur daivād
yathā dīkṣā tad-ājñayā
grāme vā yadi vāraṇyekṣetre vā divase niśi
āgacchati gurur daivād
yathā dīkṣā tad-ājñayā
yadaivecchā tadā dīkṣāguror ājñānurūpataḥ
na tīrthaṁ na vrataṁ hemo
na snānaṁ na japa-kriyā
yadaivecchā tadā dīkṣāguror ājñānurūpataḥ
na tīrthaṁ na vrataṁ hemo
na snānaṁ na japa-kriyā
dīkṣāyāḥ karaṇaṁ kintusvecchā-prāpte tu sad-gurau
dīkṣāyāḥ karaṇaṁ kintusvecchā-prāpte tu sad-gurau

„Jestliže někdo shodou okolností získá sad-gurua, není důležité, žije-li vchrámu, či lese. Pokud sad-guru neboli pravý duchovní mistr souhlasí, může být člověk zasvěcen okamžitě, bez vyčkávání na vhodný okamžik nebo vhodné místo.“

“If by chance one gets a sad-guru, it doesn’t matter whether one is in the temple or the forest. If the sad-guru, the bona fide spiritual master, agrees, one can be initiated immediately, without waiting for a suitable time or place.”

Ohledně prātaḥ-smṛti, ranního vzpomínání na Pána, člověk by měl vstát časně ráno (v čase zvaném brāhma-muhūrta) a okamžitě zpívat Hare Kṛṣṇa mantru nebo alespoň „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“. Tak by měl vzpomínat na Kṛṣṇu. Měly by se také pronášet některé śloky či modlitby. Díky tomu je člověk okamžitě příznivý a transcendentální vůči nákaze hmotných kvalit. Zpívat svatá jména nebo vzpomínat na Kṛṣṇu bychom ve skutečnosti měli dvacet čtyři hodin denně nebo, co nejvíc je to možné.

Concerning prātaḥ-smṛti, remembrance of the Lord in the morning, in the early morning hours (known as brāhma-muhūrta) one should get up and immediately chant the Hare Kṛṣṇa mantra, or at least “Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, Kṛṣṇa.” In this way, one should remember Kṛṣṇa. Some ślokas or prayers should also be chanted. By chanting, one immediately becomes auspicious and transcendental to the infection of material qualities. Actually one has to chant and remember Lord Kṛṣṇa twenty-four hours daily, or as much as possible:

smartavyaḥ satataṁ viṣṇurvismartavyo na jātucit
sarve vidhi-niṣedhāḥ syur
etayor eva kiṅkarāḥ
smartavyaḥ satataṁ viṣṇurvismartavyo na jātucit
sarve vidhi-niṣedhāḥ syur
etayor eva kiṅkarāḥ

„Kṛṣṇa je původem Pána Viṣṇua. Měli bychom na Něho neustále vzpomínat a nikdy na Něho nezapomenout. Veškerá pravidla a zákazy śāster by měly být služebníky těchto dvou zásad.“ Toto je citát z Padma Purāṇy, části zvané Bṛhat-sahasra-nāma-stotra.

“Kṛṣṇa is the origin of Lord Viṣṇu. He should always be remembered and never forgotten at any time. All the rules and prohibitions mentioned in the śāstras should be the servants of these two principles.” This is a quotation from the Padma Purāṇa, from the portion called Bṛhat-sahasra-nāma-stotra.

Slovo prātaḥ-kṛtya v tomto verši Caitanya-caritāmṛty znamená, že bychom se měli pravidelně ráno vyprázdnit a potom se vykoupat. Musíme si vypláchnout ústa (ācamana) a vyčistit si zuby (danta-dhāvana). To lze udělat buď větvičkami, nebo zubním kartáčkem – cokoliv je k mání. To vyčistí ústa. Potom bychom se měli vykoupat. Hospodáři a vānaprasthové by se měli koupat dvakrát denně (prātar-madhyādhnayoḥ snānaṁ vānaprastha-gṛhasthayoḥ). Sannyāsī by se měl koupat třikrát denně a brahmacārī může jen jednou. Kdykoliv se stane, že není voda, můžeme se vykoupat zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry. Je také třeba vykonávat sandhyādi-vandanu neboli pronášení své Gāyatrī mantry třikrát denně – ráno, v poledne a večer.

The word prātaḥ-kṛtya in the present verse of the Caitanya-caritāmṛta means that one should evacuate regularly in the morning and then cleanse himself by taking a bath. One has to gargle (ācamana) and brush his teeth (danta-dhāvana). He should do this either with twigs or a toothbrush — whatever is available. This will purify the mouth. Then one should take his bath. Actually householders and vānaprasthas should bathe two times a day (prātar-madhyāhnayoḥ snānaṁ vānaprastha-gṛhasthayoḥ). A sannyāsī should bathe three times daily, and a brahmacārī may take only one bath a day. Whenever one is not able to bathe in water, he can bathe by chanting the Hare Kṛṣṇa mantra. One also has to perform his sandhyādi-vandana — that is, one has to chant his Gāyatrī mantra three times daily — morning, noon and evening.