Skip to main content

Text 215

Text 215

Verš

Text

karmaṇy asminn anāśvāse
dhūma-dhūmrātmanāṁ bhavān
āpāyayati govinda-
pāda-padmāsavaṁ madhu
karmaṇy asminn anāśvāse
dhūma-dhūmrātmanāṁ bhavān
āpāyayati govinda-
pāda-padmāsavaṁ madhu

Synonyma

Synonyms

karmaṇi — při plodonosné činnosti; asmin — této; anāśvāse — i když nepřináší příznivý výsledek; dhūma-dhūmra-ātmanām — jejichž těla jen černají kouřem; bhavān — ty; āpāyayati — dáváš možnost pít; govinda-pāda-padma-āsavam — nektarový nápoj plynoucí z lotosových nohou Govindy; madhu — sladký.

karmaṇi — in fruitive activity; asmin — in this; anāśvāse — although not positive in result; dhūma-dhūmra-ātmanām — whose bodies are simply becoming blackish because of smoke; bhavān — you; āpāyayati — give a chance to drink; govinda-pāda-padma-āsavam — the nectarean beverage flowing from the lotus feet of Govinda; madhu — sweet.

Překlad

Translation

„  ,Zažehnutím obětního ohně jsme právě začali s touto plodonosnou činností, ale kvůli mnoha nedokonalostem v našem počínání si nejsme jisti výsledkem. Naše těla zčernala kouřem, ale ve skutečnosti nás těší nektar lotosových nohou Osobnosti Božství, Govindy, který ty rozdáváš.̀  “

“ ‘We have just begun performing this fruitive activity, a sacrificial fire, but due to the many imperfections in our action, we are not certain of its result. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the Personality of Godhead, Govinda, which you are distributing.’

Význam

Purport

Tímto veršem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.18.12) byl osloven Sūta Gosvāmī na setkání velkých mudrců v Naimišáranji. Tito velcí mudrci byli vedeni Śaunakou, a Sūta Gosvāmī na jejich setkání přednášel o slavných činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni ṛṣiové tam tehdy zanechali rituálních obřadů, protože si nebyli jistí příznivým výsledkem. Všichni zúčastnění byli pokryti černým popelem, protože z ohně vycházelo hodně dýmu.

This verse from Śrīmad-Bhāgavatam (1.18.12) was spoken to Sūta Gosvāmī at the meeting of great sages at Naimiṣāraṇya. The great sages were headed by Śaunaka, and Sūta Gosvāmī was speaking of the glorious activities of the Supreme Personality of Godhead at that meeting. At that time, all the ṛṣis assembled there neglected to complete the ritualistic ceremonies because there was no positive assurance of the results. All the performers were coated with black ash due to the large amount of smoke coming from the fire.