Skip to main content

Text 46

Text 46

Verš

Text

ei pañca sthāyī bhāva haya pañca ‘rasa’
ye-rase bhakta ‘sukhī’, kṛṣṇa haya ‘vaśa’
ei pañca sthāyī bhāva haya pañca ‘rasa’
ye-rase bhakta ‘sukhī’, kṛṣṇa haya ‘vaśa’

Synonyma

Synonyms

ei pañca — těchto pět druhů transcendentálních nálad; sthāyī bhāva — trvalé extatické nálady; haya — stávají se; pañca rasa — pět druhů transcendentálních nálad; ye-rase — v určité náladě; bhakta sukhī — oddaný začne být šťastný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — stává se; vaśa — ovládaný.

ei pañca — these five kinds of transcendental mellows; sthāyī bhāva — permanent ecstatic moods; haya — become; pañca rasa — five kinds of transcendental mellows; ye-rase — in a particular mellow; bhakta sukhī — a devotee becomes happy; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; haya — becomes; vaśa — under the control.

Překlad

Translation

„Těchto pět transcendentálních nálad existuje stále. Oddaný může být k jedné z nich přitahovaný a tak se stát šťastným. Kṛṣṇa mu také bude nakloněný a nechá se jím ovládat.“

“These five transcendental mellows exist permanently. The devotee may be attracted to one of these mellows, and thus he becomes happy. Kṛṣṇa also becomes inclined toward such a devotee and comes under his control.

Význam

Purport

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.1) je sthāyi-bhāva, trvalá extáze, popsána takto:

In the Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.1), sthāyi-bhāva, permanent ecstasy, is thus described:

aviruddhān viruddhāṁś ca
bhāvān yo vaśatāṁ nayan
su-rājeva virājeta
sa sthāyī bhāva ucyate
sthāyī bhāvo 'tra sa proktaḥ
śrī-kṛṣṇa-viṣayā ratiḥ
aviruddhān viruddhāṁś cabhāvān yo vaśatāṁ nayan
su-rājeva virājeta
sa sthāyī bhāva ucyate
sthāyī bhāvo ’tra sa proktaḥ
śrī-kṛṣṇa-viṣayā ratiḥ

„Tyto nálady (bhāvy) ovládají příznivé extáze (jako je smích) i nepříznivé extáze (jako je hněv). Pokud tyto nálady i nadále vládnou jako králové, nazývají se sthāyi-bhāva neboli trvalé extáze. Nepřetržitá extatická láska ke Kṛṣṇovi se nazývá trvalá extáze.“

“These moods (bhāvas) bring under control the favorable ecstasies (such as laughing) and unfavorable ecstasies (such as anger). When these moods continue to remain as kings, they are called sthāyi-bhāva, or permanent ecstasies. Continuous ecstatic love for Kṛṣṇa is called permanent ecstasy.”