Skip to main content

Text 45

Text 45

Verš

Texto

adhikāri-bhede rati — pañca parakāra
śānta, dāsya, sakhya, vātsalya, madhura āra
adhikāri-bhede rati — pañca parakāra
śānta, dāsya, sakhya, vātsalya, madhura āra

Synonyma

Palabra por palabra

adhikāri — vlastníka; bhede — podle rozdílů; rati — připoutanost; pañca parakāra — pěti druhů; śānta — neutrální postoj; dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; vātsalya — rodičovská láska; madhura — milostná láska; āra — také.

adhikāri — de quien posee; bhede — conforme a las diferencias; rati — el apego; pañca parakāra — cinco clases; śānta — neutral; dāsya — servidumbre; sakhya — amistad; vātsalya — amor paternal; madhura — amor conyugal; āra — también.

Překlad

Traducción

„V závislosti na tom, nakolik má uchazeč tyto transcendentální vlastnosti (sneha, māna a tak dále), existuje pět transcendentálních nálad – neutrální postoj, služebnictví, přátelství, rodičovská láska a milostná láska.“

«En función del candidato dotado de esas cualidades trascendentales [sneha, māna, etc.], hay cinco melosidades trascendentales: neutralidad, servidumbre, amistad, amor paternal y amor conyugal.

Význam

Significado

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.41, 44) je rati (náklonnost) popsána takto:

El Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.3.41, 44) explica rati (atracción), con las siguientes palabras:

vyaktaṁ masṛṇitevāntar-
lakṣyate rati-lakṣaṇam
mumukṣu-prabhṛtīnaṁ ced
bhaved eṣā ratir na hi
vyaktaṁ masṛṇitevāntarlakṣyate rati-lakṣaṇam
mumukṣu-prabhṛtīnāṁ ced
bhaved eṣā ratir na hi
kintu bāla-camatkāra-kārī tac-cihna-vīkṣayā
abhijñena subodho ’yaṁ
raty-ābhāsaḥ prakīrtitaḥ
kintu bāla-camatkāra-kārī tac-cihna-vīkṣayā
abhijñena subodho ’yaṁ
raty-ābhāsaḥ prakīrtitaḥ

Protože srdce měkne, objevují se skutečné příznaky dozrávání semínka lásky (rati). Pokud se však tyto příznaky objeví mezi spekulanty a ploduchtivými pracovníky, nelze je přijmout jako skutečné znaky připoutanosti. Hlupáci postrádající poznání o oddané službě tyto příznaky totiž vychvalují i tehdy, když se zakládají na něčem jiném než na touze sloužit Kṛṣṇovi. Ten, kdo je zkušený v oddané službě, však tyto příznaky nazývá raty-ābhāsa neboli pouhý záblesk připoutanosti.

«Los verdaderos signos de la fructificación de la semilla del amor (rati) se manifiestan porque el corazón se derrite. Esos signos, cuando se manifiestan entre quienes se ocupan en la especulación y las actividades fruitivas, no pueden aceptarse como verdaderos signos de apego... Personas necias y sin conocimiento del servicio devocional alaban esos signos de apego incluso cuando se basan en algo distinto del deseo de servir a Kṛṣṇa. Sin embargo, la persona experta en el servicio devocional considera que esos signos son raty-ābhāsa, un simple vislumbre de apego.»