Skip to main content

Text 99

Text 99

Verš

Texto

aiśvarya kahite prabhura kṛṣṇa-sphūrti haila
mādhurye majila mana, eka śloka paḍila
aiśvarya kahite prabhura kṛṣṇa-sphūrti haila
mādhurye majila mana, eka śloka paḍila

Synonyma

Palabra por palabra

aiśvarya kahite — při popisování majestátu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-sphūrti — probuzení lásky ke Kṛṣṇovi; haila — bylo; mādhurye — do sladkosti milostné lásky; majila mana — mysl se pohroužila; eka — jeden; śloka — verš; paḍila — přednesl.

aiśvarya kahite — mientras describía la opulencia; prabhura — de Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa-sphūrti — despertar de amor por Kṛṣṇa; haila — hubo; mādhurye — en la dulzura del amor conyugal; majila mana — la mente se sumergió; eka — un; śloka — verso; paḍila — recitó.

Překlad

Traducción

Při tomto popisování Kṛṣṇova majestátu a duchovní energie se ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi probudila láska ke Kṛṣṇovi. Jeho mysl se ponořila do sladkosti milostné lásky a citoval následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Mientras explicaba de este modo las opulencias y las potencias espirituales de Kṛṣṇa, Śrī Caitanya Mahāprabhu vio surgir dentro de Sí el amor por Kṛṣṇa. Su mente se sumergió en la dulzura del amor conyugal, y citó el siguiente verso del Śrīmad-Bhāgavatam.