Skip to main content

Text 270

ТЕКСТ 270

Verš

Текст

pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
sattvaṁ ca miśraṁ na ca kāla-vikramaḥ
na yatra māyā kim utāpare harer
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ
правартате йатра раджас тамас тайо
саттва ча мира на ча кла-викрама
на йатра мй ким утпаре харер
ануврат йатра сурсуррчит

Synonyma

Пословный перевод

pravartate — existuje; yatra — kde; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; tayoḥ — obou; sattvam ca — a kvality dobra; miśram — směs; na — ne; ca — také; kāla-vikramaḥ — vliv času neboli zničení; na — ne; yatra — kde; māyā — vnější energie; kim — co; uta — říci; apare — o jiných; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvratāḥ — přísní následovníci; yatra — kde; sura — polobohy; asura — a démony; arcitāḥ — uctívaní.

правартате — существует; йатра — где; раджагуна страсти; тамагуна невежества; тайо — их обоих; саттвам ча — и гуны благости; мирам — смесь; на — не; ча — также; кла-викрама — влияние времени или уничтожение; на — не; йатра — где; мй — внешняя энергия; ким — что; ута — говорить; апаре — другие; харе — Верховной Личности Бога; ануврат — верные последователи; йатра — где; сура — полубогами; асура — и демонами; арчит — почитаемые.

Překlad

Перевод

„  ,V duchovním světě neexistuje kvalita vášně, kvalita nevědomosti ani jejich směs. Neexistuje tam ani znečištěná kvalita dobra, vliv času či māyā samotná. Pouze čistí oddaní, které uctívají jak polobozi tak démoni, sídlí v duchovním světě jako Pánovi společníci.̀  “

„В духовном мире не существует ни гуны страсти, ни гуны невежества, ни их смеси, ни оскверненной гуны благости, ни влияния времени, ни самой майи. Там живут только чистые преданные, приближенные Господа, которых чтут и полубоги, и демоны“.

Význam

Комментарий

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.10) vyslovil Śukadeva Gosvāmī. Odpovídal na otázku Parīkṣita Mahārāje, který se ptal, jak živá bytost poklesne do hmotného světa. Śukadeva Gosvāmī mu vysvětlil smetanu Śrīmad-Bhāgavatamu ve čtyřech verších přednesených Pánu Brahmovi po skončení jeho tvrdé askeze, kterou vykonával po tisíc nebeských let. Brahmovi byl tehdy zjeven duchovní svět a jeho transcendentální povaha.

Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (2.9.10), произнесенный Шрилой Шукадевой Госвами в ответ на вопрос Махараджи Парикшита о том, как живые существа падают в материальный мир. Шукадева Госвами объяснил самую суть «Шримад-Бхагаватам» в четырех стихах, поведанных Господу Брахме в конце его суровой аскезы, которую он совершал в течение тысячи небесных лет. Тогда Брахме был явлен духовный мир и трансцендентная природа того мира.