Skip to main content

Text 270

Text 270

Verš

Texto

pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
sattvaṁ ca miśraṁ na ca kāla-vikramaḥ
na yatra māyā kim utāpare harer
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ
pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
sattvaṁ ca miśraṁ na ca kāla-vikramaḥ
na yatra māyā kim utāpare harer
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ

Synonyma

Palabra por palabra

pravartate — existuje; yatra — kde; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; tayoḥ — obou; sattvam ca — a kvality dobra; miśram — směs; na — ne; ca — také; kāla-vikramaḥ — vliv času neboli zničení; na — ne; yatra — kde; māyā — vnější energie; kim — co; uta — říci; apare — o jiných; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvratāḥ — přísní následovníci; yatra — kde; sura — polobohy; asura — a démony; arcitāḥ — uctívaní.

pravartate — existe; yatra — donde; rajaḥ — la modalidad de la pasión; tamaḥ — la modalidad de la ignorancia; tayoḥ — de ambas; sattvam ca — y la modalidad de la bondad; miśram — mezcla; na — no; ca — también; kāla-vikramaḥ — la influencia del tiempo o la aniquilación; na — no; yatra — donde; māyā — la energía externa; kim — qué; uta — decir; apare — otros; hareḥ — de la Suprema Personalidad de Dios; anuvratāḥ — seguidores estrictos; yatra — donde; sura — por los semidioses; asura — y por los demonios; arcitāḥ — siendo adorados.

Překlad

Traducción

„  ,V duchovním světě neexistuje kvalita vášně, kvalita nevědomosti ani jejich směs. Neexistuje tam ani znečištěná kvalita dobra, vliv času či māyā samotná. Pouze čistí oddaní, které uctívají jak polobozi tak démoni, sídlí v duchovním světě jako Pánovi společníci.̀  “

«“En el mundo espiritual, no existen la modalidad de la pasión, la modalidad de la ignorancia, ni una mezcla de ambas; tampoco existen la bondad contaminada, la influencia del tiempo o la propia māyā. Sólo los devotos puros del Señor, que son adorados tanto por los semidioses como por los demonios, habitan en el mundo espiritual como acompañantes del Señor.”

Význam

Significado

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.10) vyslovil Śukadeva Gosvāmī. Odpovídal na otázku Parīkṣita Mahārāje, který se ptal, jak živá bytost poklesne do hmotného světa. Śukadeva Gosvāmī mu vysvětlil smetanu Śrīmad-Bhāgavatamu ve čtyřech verších přednesených Pánu Brahmovi po skončení jeho tvrdé askeze, kterou vykonával po tisíc nebeských let. Brahmovi byl tehdy zjeven duchovní svět a jeho transcendentální povaha.

Este verso del Śrīmad-Bhāgavatam (2.9.10) lo habló Śrīla Śukadeva Gosvāmī en respuesta a las preguntas de Parīkṣit Mahārāja. Éste había preguntado cómo cae al mundo material la entidad viviente. Śukadeva Gosvāmī condensó la esencia del Śrīmad-Bhāgavatam en los cuatro versos que le fueron explicados al Señor Brahmā cuando puso fin a las rigurosas austeridades que había realizado durante mil años celestiales. En aquella ocasión, Brahmā recibió la visión del mundo espiritual y de su naturaleza trascendental.