Skip to main content

Text 270

Text 270

Verš

Text

pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
sattvaṁ ca miśraṁ na ca kāla-vikramaḥ
na yatra māyā kim utāpare harer
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ
pravartate yatra rajas tamas tayoḥ
sattvaṁ ca miśraṁ na ca kāla-vikramaḥ
na yatra māyā kim utāpare harer
anuvratā yatra surāsurārcitāḥ

Synonyma

Synonyms

pravartate — existuje; yatra — kde; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; tayoḥ — obou; sattvam ca — a kvality dobra; miśram — směs; na — ne; ca — také; kāla-vikramaḥ — vliv času neboli zničení; na — ne; yatra — kde; māyā — vnější energie; kim — co; uta — říci; apare — o jiných; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; anuvratāḥ — přísní následovníci; yatra — kde; sura — polobohy; asura — a démony; arcitāḥ — uctívaní.

pravartate — exists; yatra — where; rajaḥ — the mode of passion; tamaḥ — the mode of ignorance; tayoḥ — of both of them; sattvam ca — and the mode of goodness; miśram — mixture; na — not; ca — also; kāla-vikramaḥ — the influence of time or annihilation; na — not; yatra — where; māyā — external energy; kim — what; uta — to speak; apare — others; hareḥ — of the Supreme Personality of Godhead; anuvratāḥ — strict followers; yatra — where; sura — by demigods; asura — and by demons; arcitāḥ — being worshiped.

Překlad

Translation

„  ,V duchovním světě neexistuje kvalita vášně, kvalita nevědomosti ani jejich směs. Neexistuje tam ani znečištěná kvalita dobra, vliv času či māyā samotná. Pouze čistí oddaní, které uctívají jak polobozi tak démoni, sídlí v duchovním světě jako Pánovi společníci.̀  “

“ ‘In the spiritual world, there is neither the mode of passion, the mode of ignorance nor a mixture of both, nor is there adulterated goodness, the influence of time or māyā herself. Only the pure devotees of the Lord, who are worshiped both by demigods and by demons, reside in the spiritual world as the Lord’s associates.’

Význam

Purport

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.9.10) vyslovil Śukadeva Gosvāmī. Odpovídal na otázku Parīkṣita Mahārāje, který se ptal, jak živá bytost poklesne do hmotného světa. Śukadeva Gosvāmī mu vysvětlil smetanu Śrīmad-Bhāgavatamu ve čtyřech verších přednesených Pánu Brahmovi po skončení jeho tvrdé askeze, kterou vykonával po tisíc nebeských let. Brahmovi byl tehdy zjeven duchovní svět a jeho transcendentální povaha.

This verse from Śrīmad-Bhāgavatam (2.9.10) was spoken by Śrīla Śukadeva Gosvāmī. He was answering the questions of Parīkṣit Mahārāja, who asked how the living entity falls down into the material world. Śukadeva Gosvāmī explained the cream of Śrīmad-Bhāgavatam in four verses, which had been explained to Lord Brahmā at the end of the severe austerities he performed for one thousand celestial years. At that time, Brahmā was shown the spiritual world and its transcendental nature.