Skip to main content

KAPITOLA DRUHÁ

Extatické projevy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua

V této druhé kapitole Madhya-līly autor popisuje zábavy, které Pán prováděl během posledních dvanácti let svého života. Popsal tak i některé zábavy antya-līly. Proč, to je pro obyčejného člověka velmi těžké pochopit. Autor očekává, že čtení Pánových zábav člověku postupně pomůže probudit jeho spící lásku ke Kṛṣṇovi. Tuto Caitanya-caritāmṛtu autor ve skutečnosti psal, když už byl velmi starý. Jelikož se obával, že knihu nebude schopen dokončit, shrnul antya-līlu již zde ve druhé kapitole. Śrīla Kavirāja Gosvāmī potvrzuje, že mínění Svarūpy Dāmodara je ohledně oddané služby směrodatné. Navíc jsou zde zápisky Svarūpy Dāmodara, které si uložil do paměti Raghunātha dāsa Gosvāmī, jenž při sepisování Śrī Caitanya-caritāmṛty také pomáhal. Po odchodu Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho se Raghunātha dāsa Gosvāmī přestěhoval do Vrindávanu. Tehdy se s ním autor, Śrīla Kavirāja Gosvāmī, setkal a jeho milostí si mohl veškeré poznámky také zapamatovat. Díky tomu byl schopen dokončit toto transcendentální dílo, Śrī Caitanya-caritāmṛtu.

Verš

vicchede ’smin prabhor antya-
līlā-sūtrānuvarṇane
gaurasya kṛṣṇa-viccheda-
pralāpādy anuvarṇyate

Synonyma

vicchede — v této kapitole; asmin — toto; prabhoḥ — Pánova; antya-līlā — posledního období Jeho zábav; sūtra — shrnutí; anuvarṇane — při popisování; gaurasya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-viccheda — odloučení od Kṛṣṇy; pralāpa — šílenství; ādi — jiná témata; anuvarṇyate — jsou popsána.

Překlad

V rámci stručného shrnutí posledních zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua v této kapitole popíši Pánovu transcendentální extázi z odloučení od Kṛṣṇy, která vypadá jako šílenství.

Význam

V této druhé kapitole jsou obecně popsány činnosti Pána Caitanyi poté, co přijal sannyās. Śrī Caitanya Mahāprabhu je zde označen jako gaura neboli světlé pleti. Kṛṣṇa je obecně známý jako načernalý. Když se však pohrouží do myšlenek na gopī, které mají všechny světlou pleť, sám také zesvětlá. Obzvláště Śrī Caitanya Mahāprabhu pociťoval nesmírně hluboké odloučení od Kṛṣṇy, jako milenec zkroušený odloučením od své milé. Tyto pocity, které Śrī Caitanya Mahāprabhu projevoval téměř dvanáct let na konci svých zábav, jsou stručně vylíčeny v této druhé kapitole Madhya-līly.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya śrī-caitanya — sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya nityānanda — sláva Pánu Nityānandovi; jaya advaitacandra — sláva Advaitovi Prabhuovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

śeṣa ye rahila prabhura dvādaśa vatsara
kṛṣṇera viyoga-sphūrti haya nirantara

Synonyma

śeṣa — v závěru; ye — těchto; rahila — zbývalo; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dvādaśa vatsara — dvanáct let; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; viyoga — odloučení; sphūrti — projevení; haya — je; nirantara — neustále.

Překlad

Během svých posledních dvanácti let Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále projevoval všechny příznaky extáze v odloučení od Kṛṣṇy.

Verš

śrī-rādhikāra ceṣṭā yena uddhava-darśane
ei-mata daśā prabhura haya rātri-dine

Synonyma

śrī-rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; ceṣṭā — činnosti; yena — jako; uddhava-darśane — když ve Vrindávanu viděla Uddhavu; ei-mata — takové; daśā — rozpoložení; prabhura — Pána; haya — je; rātri-dine — dnem i nocí.

Překlad

Mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua byla dnem i nocí prakticky ve stejném rozpoložení jako mysl Rādhārāṇī, když do Vrindávanu přijel Uddhava, aby se setkal s gopīmi.

Verš

nirantara haya prabhura viraha-unmāda
bhrama-maya ceṣṭā sadā, pralāpa-maya vāda

Synonyma

nirantara — neustále; haya — je; prabhura — Pána; viraha — odloučení; unmāda — šílenství; bhrama-maya — založené na zapomnění; ceṣṭā — činnosti; sadā — neustále; pralāpa-maya — plné blouznění; vāda — řeči.

Překlad

Pán neustále projevoval stav mysli odrážející šílenství z odloučení. Zapomínání se bylo základem veškerých Jeho činností a Jeho řeči byly vždy pomatené.

Verš

roma-kūpe raktodgama, danta saba hāle
kṣaṇe aṅga kṣīṇa haya, kṣaṇe aṅga phule

Synonyma

roma-kūpe — kožní póry; rakta-udgama — vylučování krve; danta — zuby; saba — všechny; hāle — uvolnily se; kṣaṇe — v jednom okamžiku; aṅga — celé tělo; kṣīṇa — tenké; haya — stává se; kṣaṇe — v dalším okamžiku; aṅga — tělo; phule — tloustne.

Překlad

Z kožních pórů po celém těle Mu vytékala krev a uvolnily se Mu všechny zuby. V jednom okamžiku celé Jeho tělo zhublo a vzápětí zase ztloustlo.

Verš

gambhīrā-bhitare rātre nāhi nidrā-lava
bhitte mukha-śira ghaṣe, kṣata haya saba

Synonyma

gambhīrā-bhitare — ve vnitřní místnosti; rātre — v noci; nāhi — není; nidrā-lava — ani chvíle spánku; bhitte — o zeď; mukha — ústa; śira — hlavu; ghaṣe — odírat; kṣata — rány; haya — jsou; saba — všude.

Překlad

Malý pokoj, kam nevede chodba, se nazývá Gambhīrā. Śrī Caitanya Mahāprabhu bydlel v takovém pokojíku, ale nespal ani okamžik. Celou noc si odíral ústa a hlavu o zeď, z čehož měl tvář plnou šrámů.

Verš

tina dvāre kapāṭa, prabhu yāyena bāhire
kabhu siṁha-dvāre paḍe, kabhu sindhu-nīre

Synonyma

tina dvāre — troje dveře; kapāṭa — zamčené; prabhu — Pán; yāyena — jde; bāhire — ven; kabhu — někdy; siṁha-dvāre — k bráně Jagannāthova chrámu zvané Simha-dvára; paḍe — spadne; kabhu — někdy; sindhu-nīre — do moře.

Překlad

I když byly troje dveře v domě vždy zamčené, Pán se přesto nějak dostal ven. Někdy Jej našli u Jagannāthova chrámu před bránou zvanou Simha-dvára a jindy spadl do moře.

Verš

caṭaka parvata dekhi’ ‘govardhana’ bhrame
dhāñā cale ārta-nāda kariyā krandane

Synonyma

caṭaka parvata — písečné duny; dekhi' — když viděl; govardhana — kopec Góvardhan ve Vrindávanu; bhrame — plete si; dhāñā — utíkající; cale — jde; ārta-nāda — kvílení; kariyā — vydávající; krandane — pláče.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu také rychle běhal po písečných dunách, které si pletl s Góvardhanem, a přitom hlasitě kvílel a naříkal.

Význam

Díky větru, který vál od moře, tvořil písek občas duny. Těmto písečným dunám se říká caṭaka parvata. Pán je však neviděl jako obyčejné kopce písku, ale pletl si je s kopcem Góvardhanem. Někdy k nim běžel velkou rychlostí s hlasitým nářkem, čímž vyjadřoval stav mysli Rādhārāṇī. Tak byl Caitanya Mahāprabhu pohroužen v myšlenkách na Kṛṣṇu a Jeho zábavy. Stav Jeho mysli Mu navozoval atmosféru Vrindávanu a kopce Góvardhanu, a tak prožíval transcendentální blaženost odloučení a setkání.

Verš

upavanodyāna dekhi’ vṛndāvana-jñāna
tāhāṅ yāi’ nāce, gāya, kṣaṇe mūrcchā yā’na

Synonyma

upavana-udyāna — malé parky; dekhi' — když viděl; vṛndāvana-jñāna — považoval je za vrindávanské lesy; tāhāṅ — tam; yāi' — když šel; nāce — tančí; gāya — zpívá; kṣaṇe — v okamžiku; mūrcchā — bezvědomí; yā'na — upadá.

Překlad

Někdy si Śrī Caitanya Mahāprabhu pletl malé parky ve městě s Vrindávanem. Chodil do nich, tančil tam a zpíval a někdy v duchovní extázi upadal do bezvědomí.

Verš

kāhāṅ nāhi śuni yei bhāvera vikāra
sei bhāva haya prabhura śarīre pracāra

Synonyma

kāhāṅ — kdekoliv; nāhi — ne; śuni — slyšíme; yei — která; bhāvera — extáze; vikāra — proměna; sei — tato; bhāva — extáze; haya — je; prabhura — Pánově; śarīre — v těle; pracāra — projevená.

Překlad

Tyto neobyčejné tělesné proměny způsobené transcendentálními pocity se nemohou vyskytnout u nikoho jiného než u Pána, v jehož těle se všechny tyto proměny projevovaly.

Význam

Extatické proměny těla popsané v tak vznešených textech, jako je třeba Bhakti-rasāmṛta-sindhu, nejsou v tomto hmotném světě téměř vidět. Všechny tyto příznaky však byly dokonale přítomné v těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tyto příznaky svědčí o mahābhāvě neboli nejvyšším stupni extáze. Sahajiyové se někdy snaží tyto příznaky uměle napodobovat, ale zkušení oddaní takové napodobování okamžitě zavrhnou. Autor zde přiznává, že tyto projevy nelze nalézt jinde než v těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

hasta-padera sandhi saba vitasti-pramāṇe
sandhi chāḍi’ bhinna haye, carma rahe sthāne

Synonyma

hasta-padera — rukou i nohou; sandhi — klouby; saba — všechny; vitasti — okolo dvaceti centimetrů; pramāṇe — na délku; sandhi — klouby; chāḍi' — vykloubené; bhinna — oddělené; haye — staly se; carma — kůže; rahe — zůstává; sthāne — na místě.

Překlad

Klouby na Jeho rukou a nohou se někdy oddělily až o dvacet centimetrů a zůstaly spojené pouze kůží.

Verš

hasta, pada, śira saba śarīra-bhitare
praviṣṭa haya — kūrma-rūpa dekhiye prabhure

Synonyma

hasta — ruce; pada — nohy; śira — hlava; saba — všechny; śarīra — těla; bhitare — dovnitř; praviṣṭa — stažené; haya — je; kūrma-rūpa — jako želva; dekhiye — člověk vidí; prabhure — Pána.

Překlad

Někdy se ruce, nohy a hlava Śrī Caitanyi Mahāprabhua stáhly do Jeho těla, jako když želva zatáhne své údy.

Verš

ei mata adbhuta-bhāva śarīre prakāśa
manete śūnyatā, vākye hā-hā-hutāśa

Synonyma

ei mata — takto; adbhuta — úžasné; bhāva — extáze; śarīre — v těle; prakāśa — projevení; manete — v mysli; śūnyatā — prázdno; vākye — v řeči; - — melancholie; hutāśa — zklamání.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu projevoval úžasné extatické příznaky. Jeho mysl se zdála být prázdná a z Jeho slov čišela pouze beznaděj a zklamání.

Verš

kāhāṅ mora prāṇa-nātha muralī-vadana
kāhāṅ karoṅ kāhāṅ pāṅ vrajendra-nandana

Synonyma

kāhāṅ — kde; mora — Můj; prāṇa-nātha — Pán života; muralī-vadana — hrající na flétnu; kāhāṅ — co; karoṅ — mám dělat; kāhāṅ — kde; pāṅ — získám; vrajendra-nandana — syna Mahārāje Nandy.

Překlad

Stav své mysli vyjadřoval takto: „Kde je Pán Mého života, hrající na svou flétnu? Co mám teď dělat? Kam mám jít, abych našel syna Mahārāje Nandy?“

Verš

kāhāre kahiba, kebā jāne mora duḥkha
vrajendra-nandana vinu phāṭe mora buka

Synonyma

kāhāre — s kým; kahiba — mám mluvit; kebā — kdo; jāne — zná; mora — Moje; duḥkha — zklamání; vrajendra-nandana — Kṛṣṇy, syna Nandy Mahārāje; vinu — bez; phāṭe — puká; mora — Moje; buka — srdce.

Překlad

„S kým mám promluvit? Kdo pochopí Mé zklamání? Bez syna Nandy Mahārāje Mi puká srdce.“

Verš

ei-mata vilāpa kare vihvala antara
rāyera nāṭaka-śloka paḍe nirantara

Synonyma

ei-mata — takto; vilāpa — nářek; kare — činí; vihvala — zmatený; antara — v nitru; rāyera — Śrī Rāmānandy Rāye; nāṭaka — divadelní hru; śloka — verše; paḍe — recituje; nirantara — neustále.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále projevoval zmatenost a naříkal v odloučení od Kṛṣṇy. Často přitom recitoval verše z divadelní hry Rāmānandy Rāye s názvem Jagannātha-vallabha-nāṭaka.

Verš

prema-ccheda-rujo ’vagacchati harir nāyaṁ na ca prema vā
sthānāsthānam avaiti nāpi madano jānāti no durbalāḥ
anyo veda na cānya-duḥkham akhilaṁ no jīvanaṁ vāśravaṁ
dvi-trāṇy eva dināni yauvanam idaṁ hā-hā vidhe kā gatiḥ

Synonyma

prema-cheda-rujaḥ — utrpení způsobené přerušením milostného vztahu; avagacchati — zná; hariḥ — Nejvyšší Pán; na — ne; ayam — to; na ca — ani; prema — lásku; — ani; sthāna — správné místo; asthānam — nesprávné místo; avaiti — zná; na — ne; api — také; madanaḥ — Amor; jānāti — zná; naḥ — Nás; durbalāḥ — velice slabé; anyaḥ — jiný; veda — chápe; na — ne; ca — také; anya-duḥkham — problémy druhých; akhilam — celý; naḥ — Náš; jīvanam — život; — nebo; āśravam — jen plný utrpení; dvi — dva; trāṇi — tři; eva — jistě; dināni — dny; yauvanam — mládí; idam — toto; - — běda; vidhe — ó stvořiteli; — jaký; gatiḥ — Náš osud.

Překlad

(Śrīmatī Rādhārāṇī naříkala:) „,Náš Kṛṣṇa si neuvědomuje, jaké utrpení Nám způsobují šrámy utržené při Našich milostných hrátkách. Láska Nás opravdu zneužila, protože neví, kde udeřit, a kde ne. Dokonce ani Amor neví, jak jsme zeslábly. Co mám všem říci? Problémy druhých nikdo nechápe. Skutečnost je taková, že nejsme pány svých životů, protože mládí zůstane dva nebo tři dny a brzy je s ním konec. Ó stvořiteli, jaký bude za těchto okolností Náš osud?̀“

Význam

Tento verš je z Jagannātha-vallabha-nāṭaky (3.9) od Rāmānandy Rāye.

Verš

upajila premāṅkura,bhāṅgila ye duḥkha-pūra,
kṛṣṇa tāhā nāhi kare pāna
bāhire nāgara-rāja,
bhitare śaṭhera kāja,
para-nārī vadhe sāvadhāna

Synonyma

upajila — vyrostla; prema-aṅkura — dozrání lásky k Bohu; bhāṅgila — byla rozbita; ye — tato; duḥkha-pūra — plná utrpení; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāhā — toto; nāhi — ne; kare — dělá; pāna — pití; bāhire — navenek; nāgara-rāja — nejpřitažlivější osobnost; bhitare — uvnitř; śaṭhera — podvodníka; kāja — činnosti; para-nārī — manželky jiných; vadhe — zabíjí; sāvadhāna — velice pečlivý.

Překlad

(Śrīmatī Rādhārāṇī mluvila v nářku z odloučení od Kṛṣṇy takto:) „Ó, co mám říci o svém neštěstí? Když jsem potkala Kṛṣṇu, vyrašily Mé sklony milovat, ale Naše odloučení Mi způsobilo velký šok, který neustále přetrvává, jako kdybych trpěla nějakou nemocí. Jediný, kdo může tuto nemoc vyléčit, je samotný Kṛṣṇa, ale On se o tuto rašící rostlinku oddané služby nestará. Co mám říci o Kṛṣṇově chování? Navenek vypadá jako přitažlivý mladý milenec, ale v srdci je to velký podvodník, zběhlý v zabíjení žen druhých.“

Verš

sakhi he, nā bujhiye vidhira vidhāna
sukha lāgi’ kailuṅ prīta,
haila duḥkha viparīta,
ebe yāya, nā rahe parāṇa

Synonyma

sakhi he — (Má drahá) přítelkyně; bujhiye — nechápu; vidhira — stvořitele; vidhāna — zákon; sukha lāgi' — kvůli štěstí; kailuṅ — činila jsem; prīta — láska; haila — bylo z toho; duḥkha — neštěstí; viparīta — opak; ebe — nyní; yāya — jde; — ne; rahe — zůstává; parāṇa — život.

Překlad

(Śrīmatī Rādhārāṇī dále naříkala nad následky lásky ke Kṛṣṇovi:) „Moje drahá přítelkyně, nechápu zákony stvořitele. Milovala jsem Kṛṣṇu, abych získala štěstí, ale výsledek byl přesně opačný. Nyní se topím v oceánu utrpení. Jsem si jistá, že teď zemřu, protože Mi nezůstává žádná životní síla. Takový je stav Mé mysli.“

Verš

kuṭila premā ageyāna,nāhi jāne sthānāsthāna,
bhāla-manda nāre vicārite
krūra śaṭhera guṇa-ḍore,
hāte-gale bāndhi’ more,
rākhiyāche, nāri’ ukāśite

Synonyma

kuṭila — nečestná; premā — láska ke Kṛṣṇovi; ageyāna — nevědomá; nāhi — ne; jāne — zná; sthāna-asthāna — správné či nesprávné místo; bhāla-manda — co je dobré a co špatné; nāre — neschopná; vicārite — vzít v úvahu; krūra — nesmírně krutého; śaṭhera — podvodníka; guṇa-ḍore — provazy dobrých vlastností; hāte — na rukou; gale — okolo krku; bāndhi' — poté, co spoutal; more — Mě; rākhiyāche — držel; nāri' — nebyla jsem schopná; ukāśite — vyprostit se.

Překlad

„Milostné vztahy jsou ve své podstatě velice prohnané. Začínají s nedostatečným poznáním, neberou v úvahu, zda je místo vhodné, nebo ne, a nedbají ani na výsledek. Kṛṣṇa, který je tak nemilosrdný, Mě spoutal na krku a rukou provazy svých dobrých vlastností a Já se nyní nedovedu vyprostit.“

Verš

ye madana tanu-hīna,para-drohe paravīṇa,
pāṅca bāṇa sandhe anukṣaṇa
abalāra śarīre,
vindhi’ kaila jarajare,
duḥkha deya, nā laya jīvana

Synonyma

ye madana — ten Amor; tanu-hīna — bez těla; para-drohe — v působení problémů druhým; paravīṇa — velice zkušený; pāṅca — pět; bāṇa — šípů; sandhe — přikládá; anukṣaṇa — neustále; abalāra — nevinné ženy; śarīre — do těla; vindhi' — probodávající; kaila — učinil; jarajare — téměř chromou; duḥkha deya — způsobuje trýznění; — ne; laya — vezme; jīvana — život.

Překlad

„V Mých milostných vztazích hraje roli osoba jménem Madana. Má tyto vlastnosti: Nemá hrubé tělo, a přesto umí velmi dobře ubližovat druhým. Má pět šípů, které přikládá ke svému luku a střílí je do těl nevinných žen, ze kterých tak dělá mrzáky. Bylo by lepší, kdyby Mi bez otálení vzal život, ale to On neudělá. Jen Mi způsobuje bolest.“

Verš

anyera ye duḥkha mane,anye tāhā nāhi jāne,
satya ei śāstrera vicāre
anya jana kāhāṅ likhi,
nā jānaye prāṇa-sakhī,
yāte kahe dhairya dharibāre

Synonyma

anyera — druhých; ye — jaké; duḥkha — neštěstí; mane — v myslích; anye — jiní; tāhā — toto; nāhi — ne; jāne — znají; satya — pravda; ei — to; śāstrera — písem; vicāre — podle soudu; anya jana — jiné osoby; kāhāṅ — co; likhi — mám napsat; jānaye — nevědí; prāṇa-sakhī — Moje drahé přítelkyně; yāte — čímž; kahe — mluví; dhairya dharibāre — uklidnit se.

Překlad

„Písma říkají, že člověk nikdy nemůže vědět, jaké neštěstí cítí druhý. Co tedy mohu říci o svých drahých přítelkyních, jako je například Lalitā a ostatní? Ani ty Mé neštěstí nemohou pochopit. Jen Mi neustále říkají ,Milá přítelkyně, buď trpělivá,̀ a snaží se Mě tím uklidnit.“

Verš

‘kṛṣṇa — kṛpā-pārāvāra,kabhu karibena aṅgīkāra’
sakhi, tora e vyartha vacana
jīvera jīvana cañcala,
yena padma-patrera jala,
tata dina jīve kon jana

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛpā-pārāvāra — oceán milosti; kabhu — někdy; karibena — udělá; aṅgīkāra — přijetí; sakhi — Moje drahá přítelkyně; tora — tvoje; e — tato; vyartha — nepravdivá; vacana — lichotivá slova; jīvera — živé bytosti; jīvana — život; cañcala — pomíjivý; yena — jako; padma-patrera — na listu lotosového květu; jala — voda; tata — tolik; dina — dní; jīve — žije; kon — jaká; jana — osoba.

Překlad

„Já jim říkám: ,Mé drahé přítelkyně, vy po Mně chcete, abych byla trpělivá, a říkáte, že Kṛṣṇa je oceán milosti a že Mě někdy v budoucnosti přijme. Já vám však musím říci, že to Mě neuklidní. Život živé bytosti je tak pomíjivý – je jako voda na lotosovém listu. Kdo žije tak dlouho, aby mohl očekávat Kṛṣṇovu milost?̀“

Verš

śata vatsara paryanta,jīvera jīvana anta,
ei vākya kaha nā vicāri’
nārīra yauvana-dhana,
yāre kṛṣṇa kare mana,
se yauvana-dina dui-cāri

Synonyma

śata vatsara paryanta — nanejvýš sto let; jīvera — živé bytosti; jīvana — života; anta — konec; ei vākya — tato slova; kaha — říkáte; vicāri' — bez uvážení; nārīra — ženy; yauvana-dhana — bohatství mládí; yāre — o které; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — projevuje; mana — zájem; se yauvana — toto mládí; dina — dny; dui-cāri — dva nebo čtyři.

Překlad

„,Lidská bytost nežije déle než sto let. Musíte vzít také v úvahu, že mládí ženy, které je pro Kṛṣṇu jediným lákadlem, trvá pouhých několik dní.̀“

Verš

agni yaiche nija-dhāma,dekhāiyā abhirāma,
pataṅgīre ākarṣiyā māre
kṛṣṇa aiche nija-guṇa,
dekhāiyā hare mana,
pāche duḥkha-samudrete ḍāre

Synonyma

agni — oheň; yaiche — jako; nija-dhāma — své vlastní místo; dekhāiyā — ukazující; abhirāma — přitažlivý; pataṅgīre — můry; ākarṣiyā — přitahující; māre — zabíjí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; aiche — takto; nija-guṇa — své transcendentální vlastnosti; dekhāiyā — ukazující; hare mana — přitahuje Naši mysl; pāche — nakonec; duḥkha-samudrete — v oceánu neštěstí; ḍāre — utopí.

Překlad

„,Pokud říkáte, že Kṛṣṇa je oceán plný transcendentálních vlastností, a proto ke Mně musí být jednoho dne milostivý, mohu k tomu říci pouze to, že je jako oheň, který svou oslnivou září přitahuje můry a pak je zabíjí. Takové jsou vlastnosti Kṛṣṇy. Ukáže Nám svoje transcendentální vlastnosti, připoutá k sobě Naši mysl a později Nás utopí v oceánu neštěstí, protože Nás opustí.̀“

Verš

eteka vilāpa kari’,viṣāde śrī-gaurahari,
ughāḍiyā duḥkhera kapāṭa
bhāvera taraṅga-bale,
nānā-rūpe mana cale,
āra eka śloka kaila pāṭha

Synonyma

eteka — takto; vilāpa — nářek; kari' — činící; viṣāde — ve smutku; śrī-gaura-hari — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ughāḍiyā — otevírající; duḥkhera — neštěstí; kapāṭa — dveře; bhāvera — extáze; taraṅga-bale — silou vln; nānā-rūpe — různými způsoby; mana — Jeho mysl; cale — toulá se; āra eka — další; śloka — verš; kaila — činil; pāṭha — recitaci.

Překlad

Takto Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu naříkal v rozlehlém oceánu smutku, čímž otevíral dveře svého neštěstí. Zmítána vlnami extáze se Jeho mysl toulala transcendentálními náladami a On recitoval další verš (který zněl takto).

Verš

śrī-kṛṣṇa-rūpādi-niṣevaṇaṁ vinā
vyarthāni me ’hāny akhilendriyāṇy alam
pāṣāṇa-śuṣkendhana-bhārakāṇy aho
bibharmi vā tāni kathaṁ hata-trapaḥ

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-rūpa-ādi — transcendentální podobě a zábavám Pána Śrī Kṛṣṇy; niṣevaṇam — služby; vinā — bez; vyarthāni — bezvýznamné; me — Moje; ahāni — dny; akhila — všechny; indriyāṇi — smysly; alam — zcela; pāṣāṇa — mrtvé kameny; śuṣka — suché; indhana — dřevo; bhārakāṇi — zátěže; aho — běda; bibharmi — snáším; — nebo; tāni — jich všech; katham — jak; hata-trapaḥ — beze studu.

Překlad

„,Mé drahé přítelkyně, pokud nesloužím transcendentální podobě, vlastnostem a zábavám Śrī Kṛṣṇy, jsou všechny Mé dny a všechny Mé smysly úplně k ničemu. Nyní zbytečně snáším tíhu svých smyslů, které jsou jako kamenné kvádry a suché dřevo. Nevím, jak dlouho budu schopna v tom pokračovat, aniž bych se musela stydět.̀“

Verš

vaṁśī-gānāmṛta-dhāma,lāvaṇyāmṛta-janma-sthāna,
ye nā dekhe se cāṅda vadana
se nayane kibā kāja,
paḍuka tāra muṇḍe vāja,
se nayana rahe ki kāraṇa

Synonyma

vaṁśī-gāna-amṛta-dhāma — sídlo nektaru pocházejícího z písní flétny; lāvaṇya-amṛta-janma-sthāna — rodiště nektaru krásy; ye — každý, kdo; — ne; dekhe — vidí; se — tuto; cāṅda — měsíci podobnou; vadana — tvář; se — ty; nayane — oči; kibā kāja — jaký je užitek; paḍuka — nechť je; tāra — jeho; muṇḍe — do hlavy; vāja — blesk; se — takové; nayana — oči; rahe — ponechává si; ki — z jakého; kāraṇa — důvodu.

Překlad

„K čemu jsou oči toho, kdo nevidí Kṛṣṇovu tvář podobnou měsíci, která je rodištěm veškeré krásy a zdrojem nektarových písní Jeho flétny? Ať mu do hlavy blesk udeří! Na co má takové oči?“

Význam

Kṛṣṇova měsíci podobná tvář je zdrojem nektarových písní a sídlem Jeho flétny. Je také kořenem veškeré tělesné krásy. Gopī si myslí, že když se jejich oči nedívají na Kṛṣṇovu překrásnou tvář, bylo by lepší, kdyby do nich udeřil blesk. Dívat se na cokoliv jiného než na Kṛṣṇu je pro gopī nezajímavé a ve skutečnosti odporné. Nikdy je nepotěší pohled na cokoliv jiného než na Kṛṣṇu. Pro jejich oči je jedinou útěchou překrásná měsíci podobná tvář Kṛṣṇy, který je uctívaným objektem všech smyslů. Když nemohou vidět Kṛṣṇovu překrásnou tvář, připadá jim všechno prázdné a přejí si, aby do nich uhodil blesk. Nevidí žádný důvod ponechávat si dále oči, když nemohou vidět Kṛṣṇovu krásu.

Verš

sakhi he, śuna, mora hata vidhi-bala
mora vapu-citta-mana,
sakala indriya-gaṇa,
kṛṣṇa vinu sakala viphala

Synonyma

sakhi he — Má drahá přítelkyně; śuna — prosím poslouchej; mora — Moje; hata — ztracená; vidhi-bala — síla daná prozřetelností; mora — Moje; vapu — tělo; citta — vědomí; mana — mysl; sakala — všechny; indriya-gaṇa — smysly; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vinu — bez; sakala — všechno; viphala — zbytečné.

Překlad

„Moje drahé přítelkyně, prosím poslouchejte Mě. Ztratila jsem veškerou sílu, která Mi byla dána. Bez Kṛṣṇy jsou Moje tělo, vědomí, mysl i všechny smysly zbytečné.“

Verš

kṛṣṇera madhura vāṇī,amṛtera taraṅgiṇī,
tāra praveśa nāhi ye śravaṇe
kāṇākaḍi-chidra sama,
jāniha se śravaṇa,
tāra janma haila akāraṇe

Synonyma

kṛṣṇera — o Pánu Kṛṣṇovi; madhura — sladká; vāṇī — slova; amṛtera — nektaru; taraṅgiṇī — vlny; tāra — těchto; praveśa — vstup; nāhi — ne; ye — kterého; śravaṇe — do ucha; kāṇākaḍi — rozbité lastury; chidra — díra; sama — jako; jāniha — prosím věz; se — takové; śravaṇa — ucho; tāra — jeho; janma — zrození; haila — bylo; akāraṇe — bez účelu.

Překlad

„Témata o Kṛṣṇovi jsou jako vlny nektaru. Pokud do něčího ucha nevstoupí tyto vlny nektaru, jeho ucho není o nic lepší než díra v rozbité lastuře. Takové ucho bylo stvořeno bezúčelně.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti cituje následující verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.3.17–24):

āyur harati vai puṁsām
udyann astaṁ ca yann asau
tasyarte yat-kṣaṇo nīta
uttama-śloka-vārtayā
taravaḥ kiṁ na jīvanti
bhastrāḥ kiṁ na śvasanty uta
na khādanti na mehanti
kiṁ grāme paśavo ’pare
śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ
saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ
na yat-karṇa-pathopeto

jātu nāma gadāgrajaḥ
bile batorukrama-vikramān ye
na śṛṇvataḥ karṇa-puṭe narasya
jihvāsatī dārdurikeva sūta
na copagāyaty urugāya-gāthāḥ
bhāraḥ paraṁ paṭṭa-kirīṭa-juṣṭam
apy uttamāṅgaṁ na namen mukundam
śāvau karau no kurute saparyāṁ
harer lasat-kāñcana-kaṅkaṇau vā
barhāyite te nayane narāṇāṁ
liṅgāni viṣṇor na nirīkṣato ye
pādau nṛṇāṁ tau druma-janma-bhājau

kṣetrāṇi nānuvrajato harer yau
jīvañ-chavo bhāgavatāṅghri-reṇuṁ
na jātu martyo ’bhilabheta yas tu
śrī-viṣṇu-padyā manujas tulasyāḥ
śvasañ-chavo yas tu na veda gandham
tad aśma-sāraṁ hṛdayaṁ batedaṁ
yad gṛhyamāṇair hari-nāmadheyaiḥ
na vikriyetātha yadā vikāro
netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ

„Slunce zkracuje svými východy a západy život každého vyjma těch, kdo tráví svůj čas rozhovory o všedobré Osobnosti Božství. Cožpak stromy nežijí a kovářské měchy nedýchají? Což zvířata všude kolem nás nejedí a nevypouštějí semeno? Lidé, kteří jsou jako psi, prasata, velbloudi a osli, vychvalují ty, kdo se vyhýbají naslouchání o transcendentálních zábavách Pána Śrī Kṛṣṇy, jenž osvobozuje od všeho zla. O tom, kdo nikdy nenaslouchal poselství o udatnosti a podivuhodném jednání Osobnosti Božství a nikdy nezpíval nahlas vhodné písně o Pánu, by se mělo vědět, že jeho uši jsou jako hadí nory a jeho jazyk se podobá jazyku žab. I když může být horní část těla korunována hedvábným turbanem, je to jen těžké břímě, pokud se neklaní před Osobností Božství, dárcem mukti (osvobození). I ruce mohou být ozdobené třpytivými náramky, ale pokud neslouží Osobnosti Božství Harimu, jsou jako ruce mrtvého člověka. Oči, které se nedívají na symbolická zastoupení Osobnosti Božství Viṣṇua (na Jeho podoby, jména, vlastnosti atd.), jsou jako oka na pavích perech a nohy, které nechodí na svatá místa (kde se vzpomíná na Pána), jsou jako kmeny stromů. Ten, kdo nikdy na svou hlavu nepřijal prach z nohou čistého oddaného Pána, je jistě jen mrtvým tělem. A ten, kdo nikdy nepocítil vůni lístků tulasī z lotosových nohou Pána, je také mrtvola, i když ještě dýchá. Srdce, které se ani při soustředěném zpívání svatého jména Pána nezmění a necítí extázi, kdy se oči naplní slzami a ježí se chlupy na těle, je jistě z ocele.“

Verš

kṛṣṇera adharāmṛta,kṛṣṇa-guṇa-carita,
sudhā-sāra-svāda-vinindana
tāra svāda ye nā jāne,
janmiyā nā maila kene,
se rasanā bheka jihvā sama

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; adhara-amṛta — nektar rtů; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; guṇa — vlastnosti; carita — činnosti; sudhā-sāra — esence veškerého nektaru; svāda — chuť; vinindana — překonávající; tāra — toho; svāda — chuť; ye — každý, kdo; jāne — nezná; janmiyā — když se narodil; maila — nezemřel; kene — proč; se — takový; rasanā — jazyk; bheka — žáby; jihvā — jazyk; sama — jako.

Překlad

„Nektar ze rtů Pána Kṛṣṇy a Jeho transcendentální vlastnosti a činnosti předčí chuť esence veškerého nektaru, a na vychutnávání tohoto nektaru není nic špatného. Ten, kdo ho neochutnal, měl zemřít hned po narození a jeho jazyk není o nic lepší než jazyk žáby.“

Verš

mṛga-mada nīlotpala,milane ye parimala,
yei hare tāra garva-māna
hena kṛṣṇa-aṅga-gandha,
yāra nāhi se sambandha,
sei nāsā bhastrāra samāna

Synonyma

mṛga-mada — pižmová vůně; nīla-utpala — a modrý lotosový květ; milane — ve směsi; ye — jež; parimala — vůně; yei — která; hare — odstraní; tāra — jejich; garva — pýchu; māna — a věhlas; hena — taková; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; aṅga — tělesná; gandha — vůně; yāra — jehož; nāhi — ne; se — tento; sambandha — vztah; sei — takový; nāsā — nos; bhastrāra — měchům; samāna — se rovná.

Překlad

„Nosní dírky nejsou o nic lepší než kovářské měchy, pokud nepocítily vůni Kṛṣṇova těla, která je jako směs vůní pižma a modrého lotosu. Vůně Kṛṣṇova těla tuto směs ve skutečnosti překoná.“

Verš

kṛṣṇa-kara-pada-tala,koṭi-candra-suśītala,
tāra sparśa yena sparśa-maṇi
tāra sparśa nāhi yāra,
se yāuk chārakhāra,
sei vapu lauha-sama jāni

Synonyma

kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇy; kara — dlaně; pada-tala — Jeho chodidla; koṭi-candra — jako světlo miliónů měsíců; su-śītala — chladná a příjemná; tāra — jejich; sparśa — dotek; yena — jako; sparśa-maṇi — zázračný kámen; tāra — jeho; sparśa — dotek; nāhi — ne; yāra — koho; se — takový člověk; yāuk — nechť spěje; chārakhāra — do záhuby; sei vapu — takové tělo; lauha-sama — jako železo; jāni — vím.

Překlad

„Kṛṣṇovy dlaně a chodidla jsou tak chladivé a příjemné, že se dají přirovnat jedině k záři miliónů měsíců. Ten, kdo se těchto rukou a nohou dotkl, zakusil účinek zázračného kamene. Ale ten, kdo se jich nedotkl, promarnil svůj život a jeho tělo je jako ze železa.“

Verš

kari’ eta vilapana,prabhu śacī-nandana,
ughāḍiyā hṛdayera śoka
dainya-nirveda-viṣāde,
hṛdayera avasāde,
punarapi paḍe eka śloka

Synonyma

kari' — vydávající; eta — takový; vilapana — nářek; prabhu — Pán; śacī-nandana — syn matky Śacī; ughāḍiyā — otevírající; hṛdayera — srdce; śoka — nářek; dainya — pokoru; nirveda — zklamání; viṣāde — ve stavu rozmrzelosti; hṛdayera — srdce; avasāde — v beznaději; punar-api — opakovaně; paḍe — recituje; eka — jeden; śloka — verš.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tímto způsobem naříkal a otevíral dveře zármutku ve svém srdci. Rozmrzelý, pokorný a zklamaný, s beznadějí v srdci znovu a znovu recitoval jeden verš.

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je slovo dainya (pokora) vysvětleno takto: „Když se spojí pocity neštěstí, strachu a provinilosti za ublížení, člověk se cítí podřadný. Tento pocit podřadnosti se nazývá dīnatā neboli pokora. Pod jejím vlivem si člověk připadá fyzicky nečinný, omlouvá se a jeho vědomí je rozrušené. Jeho mysl je také neklidná a je vidět i mnoho dalších příznaků.“ Slovo nirveda je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu také vysvětleno: „Pokud člověk nesplní svoje povinnosti, může cítit neštěstí a osamění, ale také žárlivost a nářek. Výsledná beznaděj se nazývá nirveda. Člověku zachvácenému takovou bezmocností se hlavou honí různé myšlenky, tečou mu slzy, ztrácí tělesnou barvu, je pokořený a těžce dýchá.“ Také slovo viṣāda je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu vysvětleno: „Když se člověku nepodaří dosáhnout vytouženého životního cíle a lituje všech svých přestupků, jedná se o stav lítosti zvaný viṣāda.“ Vysvětleny jsou také příznaky stavu avasāda: „Člověk dychtí vrátit se do původního stavu a ptá se, jak toho dosáhnout. Je zadumaný, těžce dýchá, pláče a naříká a také se mění barva jeho těla a má sucho na jazyku.“

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je zmíněno třicet tři takových ničivých příznaků. Jsou vyjádřeny slovy, obočím a očima. Říká se jim vyabhicārī bhāva neboli ničivá extáze. Pokud trvají, nazývají se někdy sañcārī neboli trvalá extáze.

Verš

yadā yāto daivān madhu-ripur asau locana-pathaṁ
tadāsmākaṁ ceto madana-hatakenāhṛtam abhūt
punar yasminn eṣa kṣaṇam api dṛśor eti padavīṁ
vidhāsyāmas tasminn akhila-ghaṭikā ratna-khacitāḥ

Synonyma

yadā — když; yātaḥ — vstoupil na; daivāt — shodou okolností; madhu-ripuḥ — nepřítel démona Madhua; asau — On; locana-patham — cestu očí; tadā — tehdy; asmākam — Naše; cetaḥ — vědomí; madana-hatakena — ničemným Amorem; āhṛtam — ukradené; abhūt — stalo se; punaḥ — znovu; yasmin — když; eṣaḥ — Kṛṣṇa; kṣaṇam api — byť i na okamžik; dṛśoḥ — obou očí; eti — jde; padavīm — na cestu; vidhāsyāmaḥ — uděláme; tasmin — tehdy; akhila — všechny; ghaṭikāḥ — fáze času; ratna-khacitāḥ — ozdobené klenoty.

Překlad

„,Jestli se náhodou Mým očím objeví v cestě transcendentální podoba Kṛṣṇy, Moje zbité, zraněné srdce ukradne Amor, zosobněné štěstí. Jelikož jsem nemohla tuto překrásnou Kṛṣṇovu podobu zhlédnout ke své plné spokojenosti, ozdobím všechny fáze času mnoha klenoty, až Ho zase uvidím.̀“

Význam

Tento verš vyslovila Śrīmatī Rādhārāṇī v Jagannātha-vallabha-nāṭace (3.11) od Rāmānandy Rāye.

Verš

ye kāle vā svapane,dekhinu vaṁśī-vadane,
sei kāle āilā dui vairi
‘ānanda’ āra ‘madana’,
hari’ nila mora mana,
dekhite nā pāinu netra bhari’

Synonyma

ye kāle — když; svapane — nebo ve snech; dekhinu — viděla jsem; vaṁśī-vadane — tvář Pána Kṛṣṇy s Jeho flétnou; sei kāle — tehdy; āilā — objevili se; dui — dva; vairi — nepřátelé; ānanda — blaženost; āra — a; madana — Amor; hari' — kradoucí; nila — vzali; mora — Moji; mana — mysl; dekhite — vidět; — ne; pāinu — byla jsem schopná; netra — oči; bhari' — naplňující.

Překlad

„Kdykoliv jsem měla možnost vidět tvář Pána Kṛṣṇy a Jeho flétnu, dokonce i ve snu, objevili se přede Mnou dva nepřátelé. Byla to blaženost spolu s Amorem, a jelikož Mi ukradli mysl, nemohla jsem se na Kṛṣṇovu tvář dívat tak dlouho, aby Mé oči byly zcela spokojené.“

Verš

punaḥ yadi kona kṣaṇa,karāya kṛṣṇa daraśana
tabe sei ghaṭī-kṣaṇa-pala
diyā mālya-candana,
nānā ratna-ābharaṇa,
alaṅkṛta karimu sakala

Synonyma

punaḥ — znovu; yadi — jestliže; kona — nějaký; kṣaṇa — okamžik; karāya — pomůže; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; daraśana — možnost vidět; tabe — potom; sei — těmto; ghaṭī-kṣaṇa-pala — sekundám, okamžikům a hodinám; diyā — poté, co obětuji; mālya-candana — girlandy a santálovou pastu; nānā — různými; ratna — klenoty; ābharaṇa — ozdobami; alaṅkṛta — ozdobené; karimu — učiním; sakala — všechny.

Překlad

„Pokud snad nastane takový okamžik, kdy ještě jednou uvidím Kṛṣṇu, budu tyto vteřiny, okamžiky a hodiny uctívat květinovými girlandami a santálovou pastou a ozdobím je různými druhy drahokamů a ozdob.“

Verš

kṣaṇe bāhya haila mana,āge dekhe dui jana,
tāṅre puche, — āmi nā caitanya?
svapna-prāya ki dekhinu,
kibā āmi pralāpinu,
tomarā kichu śuniyācha dainya?

Synonyma

kṣaṇe — náhle; bāhya — vnější; haila — stala se; mana — mysl; āge — před sebou; dekhe — vidí; dui jana — dvě osoby; tāṅre — jich; puche — se ptá; āmi — Já; — ne; caitanya — při vědomí; svapna-prāya — téměř snící; ki — co; dekhinu — jsem viděl; kibā — co; āmi — Já; pralāpinu — říkal v šílenství; tomarā — vy; kichu — něco; śuniyācha — slyšeli jste; dainya — pokoru.

Překlad

Najednou Śrī Caitanya Mahāprabhu nabyl znovu vnějšího vědomí a uviděl před sebou dvě osoby. Zeptal se jich: „Jsem při vědomí? Co se Mi to zdálo? Jaké bláznivé řeči jsem to vedl? Slyšeli jste nějaké projevy pokory?“

Význam

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi hovořil, uviděl před sebou dvě osoby. Jednou byl Jeho tajemník Svarūpa Dāmodara a druhou byl Rāya Rāmānanda. Poté, co se probral k vnějšímu vědomí, uviděl je před sebou, a přestože ještě mluvil v extázi Śrīmatī Rādhārāṇī, začal se okamžitě ptát, zda je stále tím samým Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

śuna mora prāṇera bāndhava
nāhi kṛṣṇa-prema-dhana,—daridra mora jīvana,
dehendriya vṛthā mora saba

Synonyma

śuna — prosím slyšte; mora — Mého; prāṇera — života; bāndhava — přátelé; nāhi — není žádné; kṛṣṇa-prema-dhana — bohatství lásky ke Kṛṣṇovi; daridra — ubohý; mora — Můj; jīvana — život; deha-indriya — všechny údy a smysly Mého těla; vṛthā — k ničemu; mora — Moje; saba — všechny.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Moji drazí přátelé, jste pro Mě vším, a proto vám říkám, že nemám žádné bohatství lásky ke Kṛṣṇovi. Můj život je tedy ubohý. Moje údy a smysly jsou k ničemu.“

Verš

punaḥ kahe, — hāya hāya,śuna, svarūpa-rāmarāya,
ei mora hṛdaya-niścaya
śuni karaha vicāra,
haya, naya — kaha sāra,
eta bali’ śloka uccāraya

Synonyma

punaḥ — znovu; kahe — říká; hāya hāya — běda; śuna — prosím slyšte; svarūpa-rāma-rāya — Moji drazí Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi; ei — toto; mora — Moje; hṛdaya-niścaya — jistota v Mém srdci; śuni — když uslyšíte; karaha — udělejte; vicāra — posouzení; haya, naya — správné či nesprávné; kaha sāra — sdělte Mi podstatu; eta bali' — když to dořekl; śloka — další verš; uccāraya — recituje.

Překlad

„Běda! Svarūpo Dāmodare a Rāyi Rāmānando, Moji přátelé, vy můžete prohlédnout Mé srdce. Až ho poznáte, řekněte Mi, jestli mám pravdu, nebo se mýlím. Vy to dokážete správně posoudit.“ Když Pán takto melancholicky promluvil, začal recitovat další verš.

Verš

ka-i-avarahi-aṁ pemmaṁ ṇa hi hoi māṇuse loe
ja-i hoi kassa virahe hontammi ko jīa-i

Synonyma

ka-i-avarahi-am — bez podvádění, bez jakékoliv pohnutky týkající se čtyř principů hmotné existence (zbožnosti, ekonomického rozvoje, uspokojování smyslů a osvobození); pemmam — láska k Bohu; ṇa — nikdy; hi — jistě; hoi — nastává; māṇuse — v lidské společnosti; loe — v tomto světě; ja-i — jestliže; hoi — je; kassa — jehož; virahe — v odloučení; hontammi — je; ko — kdo; jīa-i — žije.

Překlad

„,Láska k Bohu prostá podvádění v tomto hmotném světě neexistuje. Pokud někde taková láska je, nemůže v ní nastat odloučení, protože jak by dotyčný mohl v odloučení žít?̀“

Význam

Tento verš je napsán v lidovém jazyce zvaném prākṛta. Přesný přepis do sanskrtu zní: kaitava-rahitaṁ premā na hi bhavati mānuṣe loke  /   yadi bhavati kasya viraho virahe saty api ko jīvati.

Verš

akaitava kṛṣṇa-prema,yena jāmbūnada-hema,
sei premā nṛloke nā haya
yadi haya tāra yoga,
nā haya tabe viyoga,
viyoga haile keha nā jīyaya

Synonyma

akaitava kṛṣṇa-prema — čistá láska ke Kṛṣṇovi; yena — jako; jāmbū-nada-hema — zlato z řeky Jāmbū; sei premā — tato láska k Bohu; nṛloke — v hmotném světě; haya — není možná; yadi — jestliže; haya — je; tāra — s ní; yoga — spojení; — ne; haya — je; tabe — potom; viyoga — odloučení; viyoga — odloučení; haile — pokud je; keha — někdo; jīyaya — není schopen žít.

Překlad

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi v lidské společnosti neexistuje stejně jako zlato z řeky Jāmbū, protože kdyby tomu tak bylo, nemohlo by existovat odloučení. S pocity odloučení by totiž nikdo nemohl žít.“

Verš

eta kahi’ śacī-suta,śloka paḍe adbhuta,
śune duṅhe eka-mana hañā
āpana-hṛdaya-kāja,
kahite vāsiye lāja,
tabu kahi lāja-bīja khāñā

Synonyma

eta kahi' — když takto promluvil; śacī-suta — syn Śrīmatī Śacīmāty; śloka — verš; paḍe — recituje; adbhuta — úžasný; śune — poslouchají; duṅhe — ti dva; eka-mana hañā — s napjatou pozorností; āpana-hṛdaya-kāja — o činnostech svého srdce; kahite — mluvit; vāsiye — cítím se; lāja — stydlivý; tabu — přesto; kahi — hovořím; lāja-bīja — zárodek studu; khāñā — ničící.

Překlad

Poté syn Śrīmatī Śacīmāty recitoval další úžasný verš a Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara si ho vyslechli s napjatou pozorností. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Velmi se stydím odhalit činnosti svého srdce. Přesto nyní skoncuji se všemi formalitami a promluvím ze srdce. Poslouchejte prosím.“

Verš

na prema-gandho ’sti darāpi me harau
krandāmi saubhāgya-bharaṁ prakāśitum
vaṁśī-vilāsy-ānana-lokanaṁ vinā
bibharmi yat prāṇa-pataṅgakān vṛthā

Synonyma

na — nikdy; prema-gandhaḥ — nádech lásky k Bohu; asti — je; darā api — byť i sebeméně; me — Mé; harau — v Nejvyšší Osobnosti Božství; krandāmi — pláču; saubhāgya-bharam — velikost Mého štěstí; prakāśitum — ukázat; vaṁśī-vilāsi — toho velkého flétnisty; ānana — do tváře; lokanam — dívání se; vinā — bez; bibharmi — pokračuji; yat — protože; prāṇa-pataṅgakān — Můj život podobající se životu hmyzu; vṛthā — beze smyslu.

Překlad

„,Moji drazí přátelé, v Mém srdci není ani sebemenší náznak lásky k Bohu. Když Mě vidíte naříkat z odloučení, tak to se jen snažím předstírat své štěstí. Jelikož nevidím překrásnou tvář Kṛṣṇy hrajícího na flétnu, žiji svůj život dál jako nějaký hmyz – beze smyslu.̀“

Verš

dūre śuddha-prema-gandha,kapaṭa premera bandha,
seha mora nāhi kṛṣṇa-pāya
tabe ye kari krandana,
sva-saubhāgya prakhyāpana,
kari, ihā jāniha niścaya

Synonyma

dūre — daleko; śuddha-prema-gandha — vůně čisté oddané lásky; kapaṭa — falešné; premera — lásky k Bohu; bandha — pouto; seha — tato; mora — Moje; nāhi — není; kṛṣṇa-pāya — u lotosových nohou Kṛṣṇy; tabe — ale; ye — to; kari — činím; krandana — pláč; sva-saubhāgya — Mé štěstí; prakhyāpana — ukázka; kari — činím; ihā — to; jāniha — vězte; niścaya — jistě.

Překlad

„Láska ke Kṛṣṇovi je Mi ve skutečnosti velmi vzdálená. Vše, co dělám, je jenom ukázka falešné lásky k Bohu. Když Mě vidíte naříkat, tak to jen předstírám, jaké mám velké štěstí. Pochopte to prosím a vůbec o tom nepochybujte.“

Verš

yāte vaṁśī-dhvani-sukha,nā dekhi’ se cāṅda mukha,
yadyapi nāhika ‘ālambana’
nija-dehe kari prīti,
kevala kāmera rīti,
prāṇa-kīṭera kariye dhāraṇa

Synonyma

yāte — ve kterém; vaṁśī-dhvani-sukha — štěstí z poslechu hry na flétnu; dekhi' — když nevidím; se — tuto; cāṅda mukha — měsíci podobnou tvář; yadyapi — přestože; nāhika — není; ālambana — setkání milence a milenky; nija — svém; dehe — v těle; kari — projevuji; prīti — náklonnost; kevala — pouze; kāmera — chtíče; rīti — způsob; prāṇa — života; kīṭera — mouchy; kariye — činím; dhāraṇa — pokračování.

Překlad

„I když nevidím měsíci podobnou tvář Kṛṣṇy, jak hraje na svoji flétnu, i když nemám šanci se s Ním setkat, přesto se starám o své tělo. Tak působí chtíč. Takto pokračuji se svým životem, který je jako život mouchy.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti říká, že milovaný Nejvyšší Pán je svrchovaným útočištěm. Pán je svrchovaný subjekt a oddaní jsou objekt. Když se subjekt a objekt setkají, říká se tomu ālambana. Objekt poslouchá a subjekt hraje na flétnu. To, že objekt nevidí měsíci podobnou tvář Kṛṣṇy a ani nedychtí Ho vidět, je známkou nepřítomnosti ālambany. Představovat si něco takového uměle může nanejvýš uspokojit chtivé touhy, a takový život postrádá význam.

Verš

kṛṣṇa-premā sunirmala,yena śuddha-gaṅgā-jala,
sei premā — amṛtera sindhu
nirmala se anurāge,
nā lukāya anya dāge,
śukla-vastre yaiche masī-bindu

Synonyma

kṛṣṇa-premā — láska ke Kṛṣṇovi; su-nirmala — bez hmotného znečištění; yena — přesně jako; śuddha-gaṅgā-jala — čistá voda Gangy; sei premā — taková láska; amṛtera sindhu — oceán nektaru; nirmala — čistá; se — taková; anurāge — připoutanost; lukāya — nezakryje; anya — jinou; dāge — skvrnu; śukla-vastre — na bílé látce; yaiche — jako; masī-bindu — inkoustová skvrna.

Překlad

„Láska k Pánu Kṛṣṇovi je velice čistá, jako voda Gangy. Tato láska je oceánem nektaru. Tato čistá připoutanost neutají žádnou skvrnu, která by vypadala jako inkoustová skvrna na bílé látce.“

Význam

Ryzí láska ke Kṛṣṇovi je jako velký kus bílé látky. Nedostatek připoutanosti je přirovnán k černé skvrně na ní. Stejně jako vyniká černá skvrna na bílé látce, tak na úrovni čisté lásky k Bohu vyniká nedostatek lásky k Bohu.

Verš

śuddha-prema-sukha-sindhu,pāi tāra eka bindu,
sei bindu jagat ḍubāya
kahibāra yogya naya,
tathāpi bāule kaya,
kahile vā kebā pātiyāya

Synonyma

śuddha-prema — čistá láska; sukha-sindhu — oceán štěstí; pāi — když získám; tāra — toho; eka — jednu; bindu — kapku; sei bindu — tato kapka; jagat — celý svět; ḍubāya — zaplaví; kahibāra — mluvit; yogya naya — není vhodné; tathāpi — přesto; bāule — blázen; kaya — mluví; kahile — i když mluví; — nebo; kebā pātiyāya — kdo uvěří.

Překlad

„Čistá láska ke Kṛṣṇovi je jako oceán štěstí. Podaří-li se někomu získat byť jen kapku, může se v ní utopit celý svět. Takovou lásku k Bohu není vhodné vyjadřovat, ale blázen přesto musí mluvit. I když však mluví, nikdo mu nevěří.“

Verš

ei mata dine dine,svarūpa-rāmānanda-sane,
nija-bhāva karena vidita
bāhye viṣa-jvālā haya,
bhitare ānanda-maya,
kṛṣṇa-premāra adbhuta carita

Synonyma

ei mata — takto; dine dine — den za dnem; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; sane — s; nija — vlastní; bhāva — extázi; karena — činí; vidita — známou; bāhye — navenek; viṣa-jvālā haya — utrpení způsobené otravou; bhitare — v nitru; ānanda-maya — transcendentální extáze; kṛṣṇa-premāra — lásky ke Kṛṣṇovi; adbhuta — úžasná; carita — povaha.

Překlad

Pán Caitanya se takto den za dnem nechával unášet svými extázemi, které projevoval před Svarūpou Dāmodarem a Rāmānandou Rāyem. Navenek to vypadalo, že velice trpí, jako kdyby byl otrávený jedem, ale v nitru zakoušel blaženost. Taková je povaha transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

ei premā-āsvādana,tapta-ikṣu-carvaṇa,
mukha jvale, nā yāya tyajana
sei premā yāṅra mane,
tāra vikrama sei jāne,
viṣāmṛte ekatra milana

Synonyma

ei — této; premā — lásky ke Kṛṣṇovi; āsvādana — vychutnávání; tapta — horké; ikṣu-carvaṇa — žvýkání cukrové třtiny; mukha jvale — pálí v ústech; yāya tyajana — ale není možné přestat; sei — tato; premā — láska k Bohu; yāṅra mane — v něčí mysli; tāra — toho; vikrama — moc; sei jāne — on zná; viṣa-amṛte — jed i nektar; ekatra — v jednotě; milana — setkání.

Překlad

Ten, kdo tuto lásku k Bohu vychutnává, ji může přirovnat k horké cukrové třtině. Když ji žvýká, pálí ho v ústech, ale přesto se jí nedokáže vzdát. Stejně tak může ten, kdo má byť jen trochu lásky k Bohu, vnímat její mocné účinky. Dá se přirovnat jedině ke směsi nektaru s jedem.

Verš

pīḍābhir nava-kāla-kūṭa-kaṭutā-garvasya nirvāsano
nisyandena mudāṁ sudhā-madhurimāhaṅkāra-saṅkocanaḥ
premā sundari nanda-nandana-paro jāgarti yasyāntare
jñāyante sphuṭam asya vakra-madhurās tenaiva vikrāntayaḥ

Synonyma

pīḍābhiḥ — utrpením; nava — čerstvého; kāla-kūṭa — jedu; kaṭutā — prudkého účinku; garvasya — pýchy; nirvāsanaḥ — odstranění; nisyandena — poléváním; mudām — štěstí; sudhā — nektaru; madhurimā — sladkosti; ahaṅkāra — pýchy; saṅkocanaḥ — zmenšování; premā — láska; sundari — překrásná přítelkyně; nanda-nandana-paraḥ — k synovi Mahārāje Nandy; jāgarti — rozvine se; yasya — v jehož; antare — srdci; jñāyante — lze vnímat; sphuṭam — zřetelně; asya — té; vakra — nepoctivé; madhurāḥ — a sladké; tena — jím; eva — samotným; vikrāntayaḥ — vlivy.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu řekl: „,Má drahá překrásná přítelkyně, když někdo rozvine lásku k Bohu – lásku ke Kṛṣṇovi, synovi Nandy Mahārāje, projeví se v jeho srdci všechny hořké i sladké vlivy této lásky. Tato láska k Bohu se projevuje dvěma způsoby. Její jedovatý účinek překoná i prudký a čerstvý hadí jed. Zároveň je v ní však transcendentální blaženost, která z ní vytéká a snižuje pýchu i hodnotu nektaru. Jinými slovy, láska ke Kṛṣṇovi je tak mocná, že přemáhá jak účinky hadího jedu, tak i štěstí z toho, když si člověk polévá hlavu nektarem. Lze u ní vnímat dvojí účinek, protože je zároveň jedovatá a zároveň nektarová.̀“

Význam

Tento verš je z Vidagdha-mādhavy (2.18) Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Paurṇāmāsī v něm promlouvá k Nāndīmukhī.

Verš

ye kāle dekhe jagannātha-śrīrāma-subhadrā-sātha, tabe jāne — āilāma kurukṣetra
saphala haila jīvana,
dekhiluṅ padma-locana,
juḍāila tanu-mana-netra

Synonyma

ye kāle — vždy, když; dekhe — se dívá na; jagannātha — Pána Jagannātha; śrī-rāma — Balarāmou; subhadrā — Subhadrou; sātha — s; tabe — tehdy; jāne — ví; āilāma — přišel jsem; kuru-kṣetra — na poutní místo známé jako Kurukšétra; sa-phala — úspěšný; haila — se stal; jīvana — život; dekhiluṅ — viděl jsem; padma-locana — lotosové oči; juḍāila — uklidněné; tanu — tělo; mana — mysl; netra — oči.

Překlad

Kdykoliv Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl Jagannātha společně s Balarāmou a Subhadrou, okamžitě si pomyslel, že dorazil na Kurukšétru, kde se všichni sešli. Považoval svůj život za úspěšný, protože spatřil Pána s lotosovýma očima, a pohled na Něho uklidňuje tělo, mysl i oči.

Verš

garuḍera sannidhāne,rahi’ kare daraśane,
se ānandera ki kahiba ba’le
garuḍa-stambhera tale,
āche eka nimna khāle,
se khāla bharila aśru-jale

Synonyma

garuḍera — Garuḍy; sannidhāne — poblíž; rahi' — stojící; kare — činí; daraśane — pohled; se ānandera — této blaženosti; ki — co; kahiba — mám říci; ba'le — o síle; garuḍa — sochy Garuḍy; stambhera — sloupu; tale — pod; āche — je; eka — jedna; nimna — hluboká; khāle — strouha; se khāla — tato strouha; bharila — byla naplněná; aśru-jale — slzami.

Překlad

Pán vždy stál u Garuḍa-stambhy a díval se na Pána Jagannātha. Co říci o síle této lásky? Pod sloupem Garuḍa-stambha byla hluboká strouha plná Jeho slz.

Význam

Před Jagannāthovým chrámem stojí sloup, na jehož vrcholu je umístěná socha Garuḍy. Říká se mu Garuḍa-stambha. Vedle podstavce tohoto sloupu je v zemi strouha, a ta byla plná Pánových slz.

Verš

tāhāṅ haite ghare āsi’,māṭīra upare vasi’,
nakhe kare pṛthivī likhana
hā-hā kāhāṅ vṛndāvana,
kāhāṅ gopendra-nandana,
kāhāṅ sei vaṁśī-vadana

Synonyma

tāhāṅ haite — odtamtud; ghare āsi' — cestou domů; māṭīra — zemi; upare — na; vasi' — sedící; nakhe — nehty; kare — provádí; pṛthivī — po zemi; likhana — kreslení; - — běda; kāhāṅ — kde je; vṛndāvana — Vrindávan; kāhāṅ — kde; gopa-indra-nandana — syn krále pastevců; kāhāṅ — kde; sei — ta; vaṁśī-vadana — osoba s flétnou.

Překlad

Cestou z Jagannāthova chrámu domů si Śrī Caitanya Mahāprabhu často sedal na zem a kreslil po ní svými nehty. Tehdy byl velice mrzutý a naříkal: „Běda, kde je Vrindávan? Kde je Kṛṣṇa, syn krále pastevců? Kde je ta osoba hrající na flétnu?“

Verš

kāhāṅ se tri-bhaṅga-ṭhāma,kāhāṅ sei veṇu-gāna,
kāhāṅ sei yamunā-pulina
kāhāṅ se rāsa-vilāsa,
kāhāṅ nṛtya-gīta-hāsa,
kāhāṅ prabhu madana-mohana

Synonyma

kāhāṅ — kde; se — ta; tri-bhaṅga-ṭhāma — postava prohnutá na třech místech; kāhāṅ — kde; sei — ta; veṇu-gāna — sladká píseň flétny; kāhāṅ — kde; sei — ten; yamunā-pulina — břeh řeky Jamuny; kāhāṅ — kde; se — ten; rāsa-vilāsa — tanec rāsa; kāhāṅ — kde; nṛtya-gīta-hāsa — tančení, hudba a smích; kāhāṅ — kde; prabhu — Můj Pán; madana-mohana — jenž okouzluje Madana (Amora).

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu naříkal: „Kde je Śrī Kṛṣṇa, jehož postava je prohnutá ve třech místech? Kde je sladká píseň Jeho flétny a břeh Jamuny? Kde je tanec rāsa? Kde je to tančení, zpěv a smích? Kde je Můj Pán, Madana-mohana, jenž okouzluje i Amora?“

Verš

uṭhila nānā bhāvāvega,mane haila udvega,
kṣaṇa-mātra nāre goṅāite
prabala virahānale,
dhairya haila ṭalamale,
nānā śloka lāgilā paḍite

Synonyma

uṭhila — povstaly; nānā — různé; bhāva-āvega — vlivy emocí; mane — v mysli; haila — byla; udvega — úzkost; kṣaṇa-mātra — ani na okamžik; nāre — neschopný; goṅāite — vydržet; prabala — mocném; viraha-anale — v ohni odloučení; dhairya — trpělivost; haila — stala se; ṭalamale — kolísavá; nānā — různé; śloka — verše; lāgilā — začal; paḍite — recitovat.

Překlad

Takto se probouzely různé extatické emoce a mysl Caitanyi Mahāprabhua se naplnila úzkostí. Ani na okamžik tomu neunikl. Jeho trpělivost kvůli intenzivním pocitům odloučení slábla, a tak začal recitovat různé verše.

Verš

amūny adhanyāni dināntarāṇi
hare tvad-ālokanam antareṇa
anātha-bandho karuṇaika-sindho
hā hanta hā hanta kathaṁ nayāmi

Synonyma

amūni — všechny tyto; adhanyāni — nepříznivé; dina-antarāṇi — další dny; hare — ó Můj Pane; tvat — Tebe; ālokanam — pohledu; antareṇa — bez; anātha-bandho — ó příteli bezmocných; karuṇā-eka-sindho — ó jediný oceáne milosti; hanta — běda; hanta — běda; katham — jak; nayāmi — vydržím.

Překlad

„,Ó Můj pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, ó příteli bezmocných! Jsi jediný oceán milosti! Jelikož jsem Tě nepotkal, Mé nepříznivé dny a noci začínají být nesnesitelné. Nevím, jak je přečkám.̀“

Význam

Tento verš pochází z Kṛṣṇa-karṇāmṛty (41) od Bilvamaṇgala Ṭhākura.

Verš

tomāra darśana-vine,adhanya e rātri-dine,
ei kāla nā yāya kāṭana
tumi anāthera bandhu,
apāra karuṇā-sindhu,
kṛpā kari’ deha daraśana

Synonyma

tomāra — Tvého; darśana — setkání; vine — bez; adhanya — nepříznivé; e — tyto; rātri-dine — noc a den; ei kāla — tento čas; yāya — neplyne; kāṭana — chod; tumi — Ty; anāthera bandhu — příteli bezmocných; apāra — neomezený; karuṇā-sindhu — oceán milosti; kṛpā kari' — prokazující milost; deha — prosím dej; daraśana — setkání.

Překlad

„Všechny tyto nepříznivé dny a noci neutíkají, protože jsem se s Tebou nesetkal. Není snadné přijít na to, jak strávit tento čas. Ty jsi však přítel bezmocných a oceán milosti. Nacházím se v zoufalé situaci, proto se Mi prosím zjev.“

Verš

uṭhila bhāva-cāpala,mana ha-ila cañcala,
bhāvera gati bujhana nā yāya
adarśane poḍe mana,
kemane pāba daraśana,
kṛṣṇa-ṭhāñi puchena upāya

Synonyma

uṭhila — vzrostlo; bhāva-cāpala — zneklidnění extatickými emocemi; mana — mysl; ha-ila — byla; cañcala — rozrušená; bhāvera — extatických emocí; gati — směr; bujhana — pochopení; yāya — nemožné; adarśane — aniž by spatřil; poḍe — hoří; mana — mysl; kemane — jak; pāba — získám; daraśana — setkání; kṛṣṇa-ṭhāñi — Kṛṣṇy; puchena — ptá se; upāya — způsob.

Překlad

Extatické pocity tak v Pánu probouzely neklid a Jeho mysl byla rozrušená. Nikdo nevěděl, jakým směrem se bude tato extáze ubírat. Mysl Pána Caitanyi byla spalována žárem, protože se nemohl setkat s Nejvyšší Osobností Božství, Pánem Kṛṣṇou. Začal se Kṛṣṇy ptát, jak se k Němu dostane.

Verš

tvac-chaiśavaṁ tri-bhuvanādbhutam ity avehi
mac-cāpalaṁ ca tava vā mama vādhigamyam
tat kiṁ karomi viralaṁ muralī-vilāsi
mugdhaṁ mukhāmbujam udīkṣitum īkṣaṇābhyām

Synonyma

tvat — Tvoje; śaiśavam — dětství; tri-bhuvana — ve třech světech; adbhutam — úžasné; iti — tak; avehi — znáš; mat-cāpalam — Můj neklid; ca — a; tava — Tebe; — nebo; mama — Mě; — nebo; adhigamyam — pochopit; tat — to; kim — co; karomi — dělám; viralam — v ústraní; muralī-vilāsi — ó flétnisto; mugdham — přitažlivá; mukha-ambujam — lotosu podobná tvář; udīkṣitum — vynadívat se; īkṣaṇābhyām — očima.

Překlad

„,Ó Kṛṣṇo, ó flétnisto, sladkost Tvého dětství je v těchto třech světech úžasná. Víš o Mém neklidu a Já vím o Tvém. Nikdo jiný o tom neví. Chtěl bych se někde v ústraní dívat na Tvou překrásnou, přitažlivou tvář. Jak toho ale mohu dosáhnout?̀“

Význam

Toto je další citát od Bilvamaṅgala Ṭhākura z jeho Kṛṣṇa-karṇāmṛty (32).

Verš

tomāra mādhurī-bala,tāte mora cāpala,
ei dui, tumi āmi jāni
kāhāṅ karoṅ kāhāṅ yāṅ,
kāhāṅ gele tomā pāṅ,
tāhā more kaha ta’ āpani

Synonyma

tomāra — Tvé; mādhurī-bala — moc sladkosti; tāte — v tom; mora — Moje; cāpala — neschopnost; ei — tyto; dui — dvě; tumi — Ty; āmi — Já; jāni — víme; kāhāṅ — kde; karoṅ — dělám; kāhāṅ — kam; yāṅa — jdu; kāhāṅ — kam; gele — když půjdu; tomā — Tebe; pāṅa — získám; tāhā — to; more — Mně; kaha — prosím řekni; ta' āpani — Ty.

Překlad

„Můj drahý Kṛṣṇo, pouze My dva známe moc Tvých překrásných rysů a jaký neklid Mi způsobují. Jsem teď v takové situaci, že nevím, co mám dělat, ani kam mám jít. Kde Tě najdu? Prosím Tě, veď Mě.“

Verš

nānā-bhāvera prābalya,haila sandhi-śābalya,
bhāve-bhāve haila mahā-raṇa
autsukya, cāpalya, dainya,
roṣāmarṣa ādi sainya,
premonmāda — sabāra kāraṇa

Synonyma

nānā — různých; bhāvera — extází; prābalya — síla; haila — bylo; sandhi — setkání; śābalya — neshoda; bhāve-bhāve — mezi extázemi; haila — byla; mahā-raṇa — velký boj; autsukya — dychtivost; cāpalya — bezmocnost; dainya — pokora; roṣa-amarṣa — hněv a netrpělivost; ādi — všichni tito; sainya — vojáci; prema-unmāda — šílenství z lásky; sabāra — všeho; kāraṇa — příčina.

Překlad

Různé druhy extáze vyvolaly protichůdné stavy mysli, což vyústilo ve velkou bitvu mezi těmito extázemi. Úzkost, bezmocnost, pokora, hněv a netrpělivost byly jako bojující vojáci a šílenství způsobené láskou k Bohu bylo příčinou.

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je řečeno, že když dojde ke konfliktu podobných extází způsobených různými příčinami, označuje se to jako svarūpa-sandhi. Pokud se setkají protichůdné prvky, nazývá se jejich konflikt bhinna-rūpa-sandhi neboli střet protichůdných extází, bez ohledu na to, zda povstaly ze společné příčiny, nebo ne. Pokud se ve stejném okamžiku společně objeví různé extáze, jako je strach a štěstí nebo lítost a štěstí, říká se tomu setkání (sandhi). Slovo śābalya označuje spojení různých druhů extatických příznaků, jako je pýcha, bezradnost, pokora, vzpomínky, pochyby, netrpělivost zapříčiněná urážkou, strach, zklamání, trpělivost a dychtivost. Napětí, které vzniká jejich spojením, se nazývá śābalya. Autsukya neboli dychtivost je zase velmi silná touha vidět vytoužený objekt neboli neschopnost snést další okamžik bez spatření vytouženého objektu. V přítomnosti této dychtivosti vysychá v ústech a dostaví se neklid. Znatelná je také úzkost, těžké dýchání a houževnatost. Bezmocnost (cāpalya) je stav lehkovážnosti zapříčiněné silnou připoutaností a velkým rozrušením mysli. Doprovázejí ji také neschopnost správného úsudku, zneužívání slov a umíněné jednání bez obav. Když se člověk rozzlobí na druhého, uráží a hrubě mluví, říká se tomuto hněvu roṣa. Je-li člověk nervózní, protože byl pokárán nebo uražen, říká se výslednému stavu mysli amarṣa. Tehdy dochází k pocení, bolestem hlavy, blednutí, pocitům úzkosti a objevuje se nutkání najít pomoc. Viditelnými příznaky jsou nevraživost, odpor a ztrestání.

Verš

matta-gaja bhāva-gaṇa,prabhura deha — ikṣu-vana,
gaja-yuddhe vanera dalana
prabhura haila divyonmāda,
tanu-manera avasāda,
bhāvāveśe kare sambodhana

Synonyma

matta-gaja — šílený slon; bhāva-gaṇa — příznaky extáze; prabhura — Pánovo; deha — tělo; ikṣu-vana — les cukrové třtiny; gaja-yuddhe — při souboji slonů; vanera — lesa; dalana — zdupání; prabhura — Pánovo; haila — bylo; divya-unmāda — transcendentální šílenství; tanu-manera — mysli a těla; avasāda — bezradnost; bhāva-āveśe — kvůli pohrouženosti v extázi; kare — činí; sambodhana — oslovování.

Překlad

Pánovo tělo bylo jako pole cukrové třtiny, do kterého vtrhli šílení sloni extáze. Ti mezi sebou bojovali a přitom zničili celé pole. V těle Pána se tak probudilo transcendentální šílenství a na mysli i na těle zakoušel bezmocnost. V tomto extatickém stavu Pán promluvil.

Verš

he deva he dayita he bhuvanaika-bandho
he kṛṣṇa he capala he karuṇaika-sindho
he nātha he ramaṇa he nayanābhirāma
hā hā kadā nu bhavitāsi padaṁ dṛśor me

Synonyma

he deva — ó Pane; he dayita — ó nejdražší; he bhuvana-eka-bandho — ó jediný příteli vesmíru; he kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; he capala — ó neklidný; he karuṇā-eka-sindho — ó jediný oceáne milosti; he nātha — ó Můj Pane; he ramaṇa — ó Ty, který si Mě užíváš; he nayana-abhirāma — ó Ty, který v Mých očích vypadáš nejkrásnější; — běda; kadā — kdy; nu — jistě; bhavitā asi — budeš; padam — místem spočinutí; dṛśoḥ me — Mého zraku.

Překlad

„,Ó Můj Pane! Ó nejdražší! Ó jediný příteli vesmíru! Ó Kṛṣṇo, ó neposedný, ó jediný oceáne milosti! Ó Můj Pane, ó Ty, který si Mě užíváš, ó Ty, který jsi drahý Mým očím! Běda, kdy se Mi zase ukážeš?̀“

Význam

Toto je verš 40 z Kṛṣṇa-karṇāmṛty.

Verš

unmādera lakṣaṇa,karāya kṛṣṇa-sphuraṇa,
bhāvāveśe uṭhe praṇaya māna
solluṇṭha-vacana-rīti,
māna, garva, vyāja-stuti,
kabhu nindā, kabhu vā sammāna

Synonyma

unmādera lakṣaṇa — příznaky šílenství; karāya — příčiny; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sphuraṇa — podnět; bhāva-āveśe — ve stavu extáze; uṭhe — probouzí; praṇaya — lásku; māna — pohrdání; solluṇṭha-vacana — neúctu vyjádřenou sladkými slovy; rīti — způsob; māna — poctu; garva — pýchu; vyāja-stuti — nepřímou modlitbu; kabhu — někdy; nindā — pomluvy; kabhu — někdy; — nebo; sammāna — pocta.

Překlad

Tyto symptomy šílenství sloužily jako podněty ke vzpomínání na Kṛṣṇu. Extatické rozpoložení probouzelo lásku, pohrdání, hanobení slovy, pýchu, poctu a nepřímou modlitbu. Śrī Kṛṣṇa tak byl někdy terčem pomluv a jindy byl ctěn.

Význam

Slovo unmāda je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu vysvětleno jako krajní radost, neštěstí a zmatek v srdci vyvolaný odloučením. Příznaky unmādy jsou bláznivý smích, tancování, zpěv, konání bezvýsledných činností, mluvení nesmyslů, utíkání, pokřikování a někdy protichůdné jednání. Slovo praṇaya je vysvětleno takto: je-li možné získat poctu přímo, ale nevyužije se toho, říká se takové lásce praṇaya. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Ujjvala-nīlamaṇi vysvětluje slovo māna takto: māna přichází, když milenec zakouší při výměně srdečných a láskyplných slov stále novou sladkost, ale snaží se svoje pocity nepoctivě zakrýt.

Verš

tumi deva — krīḍā-rata,bhuvanera nārī yata,
tāhe kara abhīṣṭa krīḍana
tumi mora dayita,
mote vaise tomāra cita,
mora bhāgye kaile āgamana

Synonyma

tumi — Ty; deva — Nejvyšší Pán; krīḍā-rata — pohroužený ve svých zábavách; bhuvanera — všech vesmírů; nārī — ženy; yata — všechny; tāhe — v těchto zábavách; kara — provádíš; abhīṣṭa — vytoužené; krīḍana — jednání; tumi — Ty; mora — Můj; dayita — milostivý; mote — ke Mně; vaise — spočine; tomāra — Tvoje; cita — mysl; mora — Mým; bhāgye — štěstím; kaile — učinil jsi; āgamana — zjevení.

Překlad

(Śrī Caitanya Mahāprabhu oslovil Kṛṣṇu v náladě Rādhārāṇī:) „Můj drahý Pane, věnuješ se svým zábavám a všechny ženy ve vesmíru využíváš podle svého přání. Jsi ke Mně tak milostivý. Prosím obrať na Mě svou pozornost, když ses tu přede Mnou tak šťastně zjevil.“

Verš

bhuvanera nārī-gaṇa,sabā’ kara ākarṣaṇa,
tāhāṅ kara saba samādhāna
tumi kṛṣṇa — citta-hara,
aiche kona pāmara,
tomāre vā kebā kare māna

Synonyma

bhuvanera — celého vesmíru; nārī-gaṇa — ženy; sabā' — všechny; kara — činíš; ākarṣaṇa — přitažlivost; tāhāṅ — tam; kara — udělal jsi; saba — veškeré; samādhāna — zařízení; tumi — Ty; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; citta-hara — ten, kdo okouzluje mysl; aiche — takto; kona — nějaký; pāmara — prostopášník; tomāre — Ty; — nebo; kebā — kdo; kare — prokazuje; māna — úctu.

Překlad

„Můj drahý Pane, přitahuješ všechny ženy ve vesmíru, a když se objeví, o všechny se postaráš. Jsi Pán Kṛṣṇa a můžeš každého okouzlit, ale když se to vezme kolem a kolem, nejsi nic jiného než prostopášník. Kdo by Tě mohl mít v úctě?“

Verš

tomāra capala-mati,ekatra nā haya sthiti,
tā’te tomāra nāhi kichu doṣa
tumi ta’ karuṇā-sindhu,
āmāra parāṇa-bandhu,
tomāya nāhi mora kabhu roṣa

Synonyma

tomāra — Tvoje; capala-mati — neklidná mysl; ekatra — na jednom místě; — nikdy; haya — je; sthiti — setrvávající; tā'te — v tom; tomāra — Tvoje; nāhi — není; kichu — žádná; doṣa — chyba; tumi — Ty jsi; ta' — jistě; karuṇā-sindhu — oceán milosti; āmāra — Mého; parāṇa-bandhu — přítel srdce; tomāya — vůči Tobě; nāhi — není; mora — Můj; kabhu — nikdy; roṣa — hněv.

Překlad

„Můj drahý Kṛṣṇo, Tvoje mysl je vždy neklidná. Nevydržíš na jednom místě, ale to není Tvoje chyba. Jsi ve skutečnosti oceán milosti a přítel Mého srdce. Nemám proto důvod se na Tebe zlobit.“

Verš

tumi nātha — vraja-prāṇa,vrajera kara paritrāṇa,
bahu kārye nāhi avakāśa
tumi āmāra ramaṇa,
sukha dite āgamana,
e tomāra vaidagdhya-vilāsa

Synonyma

tumi — Ty; nātha — pán; vraja-prāṇa — život Vradžabhúmi (Vrindávanu); vrajera — Vradži; kara — učiň; paritrāṇa — osvobození; bahu — mnoha; kārye — v činnostech; nāhi — není; avakāśa — odpočinek; tumi — Ty; āmāra — Můj; ramaṇa — ten, kdo si užívá; sukha — štěstí; dite — dát; āgamana — zjevení; e — toto; tomāra — Tvoje; vaidagdhya-vilāsa — zkušené jednání.

Překlad

„Můj drahý Pane, jsi vládce a duše Vrindávanu. Laskavě Vrindávan osvoboď. Při všech našich činnostech nemáme žádný volný čas. Ty si Mě ve skutečnosti užíváš. Zjevil ses jen proto, abys Mě učinil šťastnou, což je jedna z činností, ve kterých jsi velmi zkušený.“

Význam

Slovo vaidagdhya označuje někoho, kdo je velice zkušený, učený, vtipný, vychytralý, krásný a ovládá kreslení karikatur.

Verš

mora vākya nindā māni,kṛṣṇa chāḍi’ gelā jāni,
śuna, mora e stuti-vacana
nayanera abhirāma,
tumi mora dhana-prāṇa,
hā-hā punaḥ deha daraśana

Synonyma

mora — Moje; vākya — slova; nindā — pomluvy; māni — přijímající; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; chāḍi' — zanechávající; gelā — odešel; jāni — vím; śuna — slyš; mora — Moje; e — tato; stuti-vacana — slova chvály; nayanera — očí; abhirāma — spokojenost; tumi — Ty jsi; mora — Moje; dhana-prāṇa — bohatství a život; - — běda; punaḥ — znovu; deha — dej Mi; daraśana — ukázání se.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa vzal Moje slova jako urážky a opustil Mě. Vím, že je pryč, ale prosím vyslechni si Moje pochvalné modlitby: ,Jsi uspokojením pro Mé oči. Jsi Mé bohatství a Můj život. Prosím, ukaž se Mi ještě jednou.̀“

Verš

stambha, kampa, prasveda,vaivarṇya, aśru, svara-bheda,
deha haila pulake vyāpita
hāse, kānde, nāce, gāya,
uṭhi’ iti uti dhāya,
kṣaṇe bhūme paḍiyā mūrcchita

Synonyma

stambha — znehybnění; kampa — třes; prasveda — pocení; vaivarṇya — blednutí; aśru — slzy; svara-bheda — zalykání hlasu; deha — tělo; haila — bylo; pulake — blažeností; vyāpita — prostoupené; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; uṭhi' — vstávající; iti uti — sem a tam; dhāya — běhá; kṣaṇe — někdy; bhūme — na zem; paḍiyā — padající; mūrcchita — v bezvědomí.

Překlad

V těle Pána Caitanyi Mahāprabhua docházelo k různým proměnám: ke znehybnění, třesu, pocení, blednutí, pláči a zalykání hlasu. Jeho celé tělo tak bylo prostoupené transcendentální blažeností, což způsobilo, že se Caitanya Mahāprabhu někdy smál, někdy plakal, někdy tančil a někdy zpíval. Někdy vstal a běhal sem a tam a někdy upadl v bezvědomí na zem.

Význam

V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je popsáno osm transcendentálních tělesných proměn. Stambha neboli znehybnění označuje stav, kdy je mysl transcendentálně pohroužená. Uklidněná mysl tehdy spočívá na životním vzduchu a projevují se různé tělesné proměny. Tyto příznaky lze pozorovat na těle pokročilého oddaného. Je-li životní vzduch téměř nečinný, říká se tomu „znehybnění“. Výslednými emocemi jsou radost, strach, úžas, mrzutost a hněv. Dochází ke ztrátě řeči a ruce ani nohy se nehýbou. Znehybnění je jinak mentální stav. Na začátku je po celém těle vidět mnoho dalších příznaků, které jsou velice subtilní, ale postupně jsou čím dál očividnější. Když člověk nemůže mluvit, jeho činné smysly přirozeně ustrnou a poznávací smysly přestávají vnímat. Kampa, třes těla, je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu popsán jako výsledek zvláštního druhu strachu, hněvu a radosti. Tomu se říká vepathu či kampa. Začne-li se tělo společným vlivem radosti, strachu a hněvu potit, říká se tomu sveda. Vaivarṇya je popsáno jako změna barvy kůže zapříčiněná spojením mrzutosti, hněvu a strachu. Při těchto emocích člověk zbledne a tělo zhubne. Aśru je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu popsáno jako spojení radosti, hněvu a mrzutosti, což způsobuje, že z očí samovolně vytékají slzy. Pocházejí-li slzy z radosti, jsou studené, ale pocházejí-li z hněvu, jsou horké. V obou případech jsou oči neklidné, zarudlé a svědí. To vše jsou příznaky aśru. Dojde-li ke spojení mrzutosti, údivu, hněvu, radosti a strachu, zalkne se hlas. Tomuto zalknutí se říká gadgada. Śrī Caitanya Mahāprabhu hovoří o gadgada-ruddhayā girā neboli „zajíkání se“. Pulaka je v Bhakti-rasāmṛta-sindhu popsáno jako spojení radosti, povzbuzení a strachu, které způsobuje zježení chlupů na těle. Tomuto tělesnému stavu se říká pulaka.

Verš

mūrcchāya haila sākṣātkāra,uṭhi’ kare huhuṅkāra,
kahe — ei āilā mahāśaya
kṛṣṇera mādhurī-guṇe,
nānā bhrama haya mane,
śloka paḍi’ karaye niścaya

Synonyma

mūrcchāya — v mdlobách; haila — bylo; sākṣātkāra — přímé setkání; uṭhi' — poté, co vstal; kare — vydává; hu-huṅ-kāra — hlasitý zvuk; kahe — říká; ei — tak; āilā — přišla; mahā-āśaya — vznešená osobnost; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurī — sladkost; guṇe — vlastnostmi; nānā — různé; bhrama — chyby; haya — jsou; mane — v mysli; śloka — verš; paḍi' — recitující; karaye — činí; niścaya — ujištění.

Překlad

V takovém stavu bezvědomí Śrī Caitanya Mahāprabhu potkal Nejvyšší Osobnost Božství. Potom vstal a okamžitě mohutně zařval a hlasitě prohlásil: „Teď je tady Kṛṣṇa, velká osobnost.“ Caitanya Mahāprabhu se takto kvůli Kṛṣṇovým sladkým vlastnostem dopustil v mysli několika chyb. Recitováním následujícího verše se ujistil o Kṛṣṇově přítomnosti.

Verš

māraḥ svayaṁ nu madhura-dyuti-maṇḍalaṁ nu
mādhuryam eva nu mano-nayanāmṛtaṁ nu
veṇī-mṛjo nu mama jīvita-vallabho nu
kṛṣṇo ’yam abhyudayate mama locanāya

Synonyma

māraḥ — Amor; svayam — osobně; nu — zda; madhura — sladký; dyuti — záře; maṇḍalam — kruh okolo; nu — zdali; mādhuryam — sladkost; eva — dokonce; nu — jistě; manaḥ-nayana-amṛtam — nektar pro mysl a oči; nu — zdali; veṇī-mṛjaḥ — rozpouštění vlasů; nu — zdali; mama — Moje; jīvita-vallabhaḥ — radost života a duše; nu — zdali; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; ayam — tento; abhyudayate — projevuje se; mama — Mým; locanāya — očím.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu oslovil gopī v náladě Śrīmatī Rādhārāṇī: „Mé drahé přítelkyně, kde je ten Kṛṣṇa, zosobněný Amor, který září jako kadambový květ, který je zosobněná sladkost, nektar pro Moje oči a mysl, který rozpouští vlasy gopī, je nejvyšším zdrojem transcendentální blaženosti a Mou duší? Zjevil se snad znovu Mým očím?“

Význam

Toto je další verš (68) z Kṛṣṇa-karṇāmṛty.

Verš

kibā ei sākṣāt kāma,dyuti-bimba mūrtimān,
ki mādhurya svayaṁ mūrtimanta
kibā mano-netrotsava,
kibā prāṇa-vallabha,
satya kṛṣṇa āilā netrānanda

Synonyma

kibā — zdali; ei — tento; sākṣāt — přímo; kāma — Amor; dyuti-bimba — odraz záře; mūrtimān — zosobněný; ki — zdali; mādhurya — sladkost; svayam — osobně; mūrtimanta — zosobněná; kibā — zdali; manaḥ-netra-utsava — slavnost pro mysl a oči; kibā — zda; prāṇa-vallabha — Můj život; satya — opravdu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āilā — přišel; netra-ānanda — potěšení pro Mé oči.

Překlad

Potom začal Śrī Caitanya Mahāprabhu mluvit takto: „Je zde snad osobně přítomný Amor se září a odleskem kadambového stromu? Je to snad ten, který je zosobněnou sladkostí, potěšením pro Mé oči a mysl, Mým životem? Zjevil se snad opravdu Mým očím Kṛṣṇa?“

Verš

guru — nānā bhāva-gaṇa,śiṣya — prabhura tanu-mana,
nānā rīte satata nācāya
nirveda, viṣāda, dainya,
cāpalya, harṣa, dhairya, manyu,
ei nṛtye prabhura kāla yāya

Synonyma

guru — učitel; nānā — různé; bhāva-gaṇa — extáze; śiṣya — žáci; prabhura — Pána Caitanyi; tanu-mana — tělo a mysl; nānā — různými; rīte — způsoby; satata — neustále; nācāya — přivádí k tanci; nirveda — beznaděj; viṣāda — smutek; dainya — pokora; cāpalya — neklid; harṣa — radost; dhairya — vytrvalost; manyu — hněv; ei — takto; nṛtye — při tančení; prabhura — Pána; kāla — čas; yāya — ubíhá.

Překlad

Tak jako duchovní učitel trestá žáka a učí ho umění oddané služby, všechny extatické příznaky Pána Caitanyi Mahāprabhua – včetně beznaděje, smutku, pokory, neklidu, radosti, trpělivosti a hněvu – učily Jeho tělo a mysl. Tímto způsobem Śrī Caitanya Mahāprabhu trávil svůj čas.

Verš

caṇḍīdāsa, vidyāpati,rāyera nāṭaka-gīti,
karṇāmṛta, śrī-gīta-govinda
svarūpa-rāmānanda-sane,
mahāprabhu rātri-dine,
gāya, śune — parama ānanda

Synonyma

caṇḍīdāsa — básník Caṇḍīdāsa; vidyāpati — básník Vidyāpati; rāyera — básníka Rāye Rāmānandy; nāṭakaJagannātha-vallabha-nāṭaka; gīti — písně; karṇāmṛtaKṛṣṇa-karṇāmṛtu od Bilvamaṇgala Ṭhākura; śrī-gīta-govindaGīta-govindu od Jayadevy Gosvāmīho; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; rāmānanda-sane — s Rāyem Rāmānandou; mahāprabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; rātri-dine — dnem a nocí; gāya — zpívá; śune — naslouchá; parama ānanda — s velkou radostí.

Překlad

Svůj čas také trávil čtením knih a zpíváním písní Caṇḍīdāse a Vidyāpatiho a posloucháním citátů z Jagannātha-vallabha-nāṭaky, Kṛṣṇa-karṇāmṛty a Gīta-govindy. Śrī Caitanya Mahāprabhu tak trávil své dny a noci radostným zpíváním a nasloucháním ve společnosti Svarūpy Dāmodara a Rāmānandy Rāye.

Verš

purīra vātsalya mukhya,rāmānandera śuddha-sakhya,
govindādyera śuddha-dāsya-rasa
gadādhara, jagadānanda,
svarūpera mukhya rasānanda,
ei cāri bhāve prabhu vaśa

Synonyma

purīra — Paramānandy Purīho; vātsalya — rodičovská náklonnost; mukhya — hlavně; rāmānandera — Rāye Rāmānandy; śuddha-sakhya — čisté bratrství; govinda-ādyera — Govindy a dalších; śuddha-dāsya-rasa — čistá a nezkalená nálada služby; gadādhara — Gadādharem Paṇḍitem; jagadānanda — Jagadānandou Paṇḍitem; svarūpera — Svarūpou Dāmodarem; mukhya — hlavně; rasa-ānanda — vychutnávání radosti milostné lásky; ei — v těchto; cāri — čtyřech; bhāve — extatických stavech; prabhu — Pán; vaśa — byl zavázán.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu si užíval láskyplné rodičovské náklonnosti Paramānandy Purīho, přátelské náklonnosti Rāmānandy Rāye, ryzí služby Govindy a dalších, a nálad milostné lásky s Gadādharem, Jagadānandou a Svarūpou Dāmodarem. Śrī Caitanya Mahāprabhu si užíval všech těchto čtyř nálad a byl za to svým oddaným zavázán.

Význam

Říká se, že Paramānanda Purī byl ve Vrindávanu Uddhavou. Jeho náklonnost ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi byla na úrovni rodičovské lásky. To bylo proto, že Paramānanda Purī byl duchovním bratrem duchovního mistra Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Rāmānanda Rāya, který je považován za inkarnaci Arjuny a některými za inkarnaci Viśākhādevī, se zase těšil z ryzí přátelské lásky k Pánu. Govinda a další se těšili z čisté osobní služby. V přítomnosti svých nejdůvěrnějších oddaných, jako byl Gadādhara Paṇḍita, Jagadānanda Paṇḍita a Svarūpa Dāmodara, si Caitanya Mahāprabhu vychutnával extatické stavy Śrīmatī Rādhārāṇī v Jejím milostném vztahu s Kṛṣṇou. Śrī Caitanya Mahāprabhu sídlil v Džagannáth Purí pohroužený do těchto čtyř extatických stavů a byl za to svým oddaným hluboce zavázán.

Verš

līlāśuka — martya-jana,tāṅra haya bhāvodgama,
īśvare se — ki ihā vismaya
tāhe mukhya-rasāśraya,
ha-iyāchena mahāśaya,
tāte haya sarva-bhāvodaya

Synonyma

līlā-śuka — Bilvamaṅgala Ṭhākura; martya-jana — člověk z tohoto světa; tāṅra — jeho; haya — je; bhāva-udgama — projev různých extází; īśvare — v Nejvyšším Pánu; se — to; ki — co; ihā — zde; vismaya — úžasné; tāhe — na tom; mukhya — hlavní; rasa-āśraya — nálady; ha-iyāchena — stala se; mahā-āśaya — tato velká osobnost Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāte — proto; haya — je; sarva-bhāva-udaya — projev všech extází.

Překlad

Līlāśuka (Bilvamaṅgala Ṭhākura) byl obyčejná lidská bytost, a přesto ve svém těle rozvinul mnoho extatických příznaků. Co je tedy tak úžasného na tom, že se projevují v těle Nejvyšší Osobnosti Božství? V extatické náladě milostné lásky byl Śrī Caitanya Mahāprabhu na nejvyšší úrovni, a tak byly na Jeho těle přirozeně viditelné všechny nespoutané extáze.

Význam

Līlāśuka je Bilvamaṅgala Ṭhākura Gosvāmī. Byl brāhmaṇou z jižní Indie, který se původně jmenoval Śilhaṇa Miśra. Když byl ještě ženatý, udržoval poměr s prostitutkou Cintāmaṇi, ale nakonec přijal její radu a všeho se zřekl. Napsal knihu Śānti-śataka a později se z něho milostí Pána Kṛṣṇy a vaiṣṇavů stal velký oddaný, a tak proslul jako Bilvamaṅgala Ṭhākura Gosvāmī. Na této vysoké úrovni napsal knihu Kṛṣṇa-karṇāmṛta, která je mezi vaiṣṇavy dobře známá. Jelikož projevoval tolik extatických příznaků, lidé mu říkali Līlāśuka.

Verš

pūrve vraja-vilāse,yei tina abhilāṣe,
yatneha āsvāda nā haila
śrī-rādhāra bhāva-sāra,
āpane kari’ aṅgīkāra,
sei tina vastu āsvādila

Synonyma

pūrve — dříve; vraja-vilāse — ve vrindávanských zábavách; yei tina — v těchto třech; abhilāṣe — touhách; yatneha — velkou snahou; āsvāda — chuť; haila — nenacházela se; śrī-rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāva-sāra — podstata extáze; āpane — osobně; kari' — činící; aṅgīkāra — přijetí; sei — tato; tina vastu — tři témata; āsvādila — ochutnal.

Překlad

Během svých dřívějších zábav ve Vrindávanu si chtěl Pán Kṛṣṇa užít tří různých druhů extáze, ale nemohl je vychutnat, přestože se o to velice snažil. Tyto extáze jsou totiž výsadním právem Śrīmatī Rādhārāṇī. Aby je tedy mohl vychutnat, přijal Śrī Kṛṣṇa postavení Śrīmatī Rādhārāṇī v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

āpane kari’ āsvādane,śikhāila bhakta-gaṇe,
prema-cintāmaṇira prabhu dhanī
nāhi jāne sthānāsthāna,
yāre tāre kaila dāna,
mahāprabhu — dātā-śiromaṇi

Synonyma

āpane — osobně; kari' — činící; āsvādane — vychutnávání; śikhāila — učil; bhakta-gaṇe — své přímé žáky; prema-cintāmaṇira — zázračného kamene lásky k Bohu; prabhu — Pán; dhanī — kapitalista; nāhi — ne; jāne — zná; sthāna-asthāna — vhodné a nevhodné místo; yāre — komukoliv; tāre — jemu; kaila — učinil; dāna — obdarování; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dātā-śiromaṇi — nejštědřejší osobnost.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu osobně vychutnával nálady lásky k Bohu, a takovým způsobem tomuto procesu učil své přímé žáky. Śrī Caitanya Mahāprabhu je bohatý kapitalista vlastnící zázračný kámen lásky k Bohu. Nebere v úvahu, kdo je, či není vhodný příjemce, a rozdává toto své bohatství každému. Je proto nejštědřejší ze všech.

Význam

Kapitálem Śrī Caitanyi Mahāprabhua je zázračný kámen lásky k Bohu, a proto je bohatým vlastníkem tohoto transcendentálního pokladu. Zázračný kámen dokáže vytvořit neomezené množství zlata, a přesto zůstává stále stejný. Podobně Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu rozdává lásku k Bohu bez omezení, a přesto zůstává svrchovaným vlastníkem tohoto transcendentálního bohatství. Jeho oddaní, kteří ji od Něho získali, ji museli také štědře rozdávat po celém světě. I toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy kráčí ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho důvěrných oddaných a snaží se po celém světě rozdávat lásku k Bohu zpíváním svatých jmen Pána: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

ei gupta bhāva-sindhu,brahmā nā pāya eka bindu,
hena dhana vilāila saṁsāre
aiche dayālu avatāra,
aiche dātā nāhi āra,
guṇa keha nāre varṇibāre

Synonyma

ei — tento; gupta — důvěrný; bhāva-sindhu — oceán extází; brahmā — Pán Brahmā; — ne; pāya — dostává; eka — jednu; bindu — kapku; hena — takové; dhana — bohatství; vilāila — rozdával; saṁsāre — po celém světě; aiche — taková; dayālu — milostivá; avatāra — inkarnace; aiche — takový; dātā — štědrý dárce; nāhi — není; āra — kdokoliv jiný; guṇa — tuto vlastnost; keha — kdokoliv; nāre — neschopný; varṇibāre — popsat.

Překlad

Nikdo, dokonce ani Pán Brahmā, nemůže pochopit či ochutnat byť jen kapku z tohoto důvěrného oceánu extáze, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu ze své bezpříčinné milosti rozdával tuto lásku k Bohu po celém světě. Neexistuje proto štědřejší inkarnace, než je Śrī Caitanya Mahāprabhu. Není většího dárce. Kdo dokáže popsat Jeho transcendentální vlastnosti?

Verš

kahibāra kathā nahe,kahile keha nā bujhaye,
aiche citra caitanyera raṅga
sei se bujhite pāre,
caitanyera kṛpā yāṅre,
haya tāṅra dāsānudāsa-saṅga

Synonyma

kahibāra kathā nahe — téma, které by se nemělo veřejně popisovat; kahile — je-li vyřčeno; keha — někdo; bujhaye — nepochopí; aiche — tímto způsobem; citra — úžasné; caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; raṅga — zábavy; sei se — kdokoliv; bujhite — pochopit; pāre — je schopen; caitanyera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; yāṅre — jemuž; haya — stane se; tāṅra — Jeho; dāsa-anudāsa-saṅga — společnost služebníkova služebníka.

Překlad

Tato témata by se neměla probírat veřejně, protože je nikdo nepochopí. Takové jsou úžasné zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tomu, kdo je schopen je pochopit, Śrī Caitanya Mahāprabhu prokazuje milost tím, že mu dává společnost služebníka svého služebníka.

Význam

Obyčejný člověk nemůže nikdy pochopit transcendentální extáze v rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī. Nekvalifikované osoby, které se je snaží pochopit, se zvrhnou v sahajiyi, bauly a jiné takové sampradāyi, které toto učení překrucují. Dokonce ani vzdělaní učenci z akademických kruhů nemohou pochopit transcendentální blaženost a extázi projevovanou Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Jeho čistými oddanými. Člověk musí být způsobilý k pochopení významu činností Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

caitanya-līlā-ratna-sāra,svarūpera bhāṇḍāra,
teṅho thuilā raghunāthera kaṇṭhe
tāhāṅ kichu ye śuniluṅ,
tāhā ihāṅ vistāriluṅ,
bhakta-gaṇe diluṅ ei bheṭe

Synonyma

caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; ratna-sāra — největší drahokam; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; bhāṇḍāra — tohoto skladiště; teṅho — on; thuilā — opatroval; raghu-nāthera kaṇṭhe — v hrdle Raghunātha dāse Gosvāmīho; tāhāṅ — tam; kichu ye — vše, co; śuniluṅ — jsem slyšel; tāhā — to pouze; ihāṅ — v této knize; vistāriluṅ — popsal jsem; bhakta-gaṇe — čistým oddaným; diluṅ — dal jsem; ei — tento; bheṭe — dar.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou ty nejskvostnější drahokamy. Ve svém skladu je opatroval Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, který je vyložil Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, a ten je zopakoval mně. V této knize, kterou věnuji všem oddaným, popisuji vše, co jsem vyslechl od Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Význam

Všechny činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua zaznamenal Jeho osobní tajemník Svarūpa Dāmodara a zopakoval je Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, který si je zapamatoval. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zapsal vše, co vyslechl, do Śrī Caitanya-caritāmṛty. Tomu se říká systém parampary – od Śrī Caitanyi Mahāprabhua k Svarūpovi Dāmodarovi, Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu a Kavirājovi Gosvāmīmu. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī tuto informaci rozšířil prostřednictvím své knihy, Śrī Caitanya-caritāmṛty, která tedy obsahuje podstatu pokynů předávaných systémem parampary, učednické posloupnosti pocházející od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

yadi keha hena kaya,grantha kaila śloka-maya,
itara jane nāribe bujhite
prabhura yei ācaraṇa,
sei kari varṇana,
sarva-citta nāri ārādhite

Synonyma

yadi — pokud; keha — někdo; hena — tak; kaya — říká; grantha — tato kniha; kaila — je sestavena; śloka-maya — z různých sanskrtských veršů; itara — obyčejní; jane — lidé; nāribe bujhite — nebudou rozumět; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yei — jakékoliv; ācaraṇa — činnosti; sei — tento; kari — činím; varṇana — popis; sarva-citta — všechna srdce; nāri — nejsem schopen; ārādhite — potěšit.

Překlad

Pokud někdo říká, že je Śrī Caitanya-caritāmṛta plná sanskrtských veršů, a tudíž pro obyčejné lidi nesrozumitelná, moje odpověď zní, že vše, co jsem popsal, jsou zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a že není možné, abych uspokojil každého.

Význam

Śrīla Kavirāja Gosvāmī a ti, kdo kráčejí v jeho stopách, nejsou povinni uspokojovat veřejnost. Jejich jedinou povinností je uspokojit předešlé ācāryi a popsat Pánovy zábavy. Tuto vznešenou transcendentální knihu, která není určena obyčejným lidem, jako jsou učenci a literáti, může vychutnat pouze ten, kdo je schopen ji pochopit. Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua zaznamenané ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě se na univerzitách a v učených kruzích obvykle studují z literárního a historického hlediska, ale Śrī Caitanya-caritāmṛta není určena badatelům nebo literárním odborníkům. Je určena pouze pro oddané, kteří své životy zasvětili službě Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

nāhi kāhāṅ savirodha,nāhi kāhāṅ anurodha,
sahaja vastu kari vivaraṇa
yadi haya rāgoddeśa,
tāhāṅ haye āveśa,
sahaja vastu nā yāya likhana

Synonyma

nāhi — není; kāhāṅ — kdekoliv; sa-virodha — protiklad; nāhi — není; kāhāṅ — kdekoliv; anurodha — přijetí něčího názoru; sahaja — jednoduchou; vastu — podstatu; kari — činím; vivaraṇa — popis; yadi — jestliže; haya — je; rāga-uddeśa — něčí zalíbení nebo odpor; tāhāṅ — tam; haye — stane se; āveśa — zapletení; sahaja — jednoduchou; vastu — podstatu; yāya — není možné; likhana — psaní.

Překlad

V této Caitanya-caritāmṛtě není uveden žádný rozporuplný závěr, ani zde není brán ohled na něčí názory. Tuto knihu jsem napsal proto, abych popsal jednoduchou podstatu tak, jak jsem ji vyslechl od těch, kdo stojí výše než já. Kdybych bral ohledy na to, co se komu líbí, či nelíbí, nemohl bych psát tuto jednoduchou pravdu.

Význam

To nejjednodušší, co může člověk udělat, je následovat své předchůdce. Posuzování na základě hmotných smyslů není snadná cesta. Cokoliv si člověk uvědomí díky připoutanosti ke svému předchůdci, je cesta oddané služby, jak na ni poukázal Śrī Caitanya Mahāprabhu. Autor zde však říká, že nemůže brát v úvahu názory těch, koho tyto věci přitahují, či odpuzují, protože potom by nemohl psát nestranně. Autor zde jinými slovy říká, že do Caitanya-caritāmṛty nevložil vlastní názor, ale pouze popsal své spontánní pochopení, které získal od svých ctěných předchůdců. Kdyby se nechával unést tím, co se někomu líbí, nebo nelíbí, nemohl by tak snadno psát o tak vznešených tématech. Opravdoví oddaní tyto skutečnosti chápou. Když jsou tato fakta zaznamenána, jsou pro oddané velmi příjemná a blízká, kdežto neoddaný jim nerozumí. To je povaha tématu, které je předmětem realizace. Světská učenost a s ní spojená připoutanost a odpor k různým věcem nemohou podnítit spontánní lásku k Bohu. Tu světský učenec popsat nedokáže.

Verš

yebā nāhi bujhe keha,śunite śunite seha,
ki adbhuta caitanya-carita
kṛṣṇe upajibe prīti,
jānibe rasera rīti,
śunilei baḍa haya hita

Synonyma

yebā — kdokoliv; nāhi — ne; bujhe — chápe; keha — někdo; śunite śunite — když poslouchá a poslouchá; seha — ten; ki — jaké; adbhuta — úžasné; caitanya-carita — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇe — ke Kṛṣṇovi; upajibe — rozvine; prīti — lásku; jānibe — pochopí; rasera — transcendentálních nálad; rīti — způsoby; śunilei — pouhým nasloucháním; baḍa — velký; haya — je; hita — prospěch.

Překlad

Pokud někdo ze začátku nerozumí, ale i tak pokračuje v opakovaném naslouchání, úžasné účinky zábav Pána Caitanyi probudí lásku ke Kṛṣṇovi. Postupně porozumí láskyplným vztahům mezi Kṛṣṇou, gopīmi a dalšími společníky z Vrindávanu. Všem se doporučuje stále pokračovat v naslouchání, protože to přináší nesmírný prospěch.

Verš

bhāgavata — śloka-maya,ṭīkā tāra saṁskṛta haya,
tabu kaiche bujhe tri-bhuvana
ihāṅ śloka dui cāri,
tāra vyākhyā bhāṣā kari,
kene nā bujhibe sarva-jana

Synonyma

bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; śloka-maya — plný sanskrtských veršů; ṭīkā — komentáře; tāra — toho; saṁskṛta — sanskrt; haya — je; tabu — přesto; kaiche — jak; bujhe — chápe; tri-bhuvana — celý svět; ihāṅ — v těchto; śloka — verších; dui cāri — několika; tāra — jich; vyākhyā — vysvětlení; bhāṣā — jednoduchým jazykem; kari — podávám; kene — proč; — ne; bujhibe — pochopí; sarva-jana — všichni lidé.

Překlad

Kritikům, kteří říkají, že Śrī Caitanya-caritāmṛta je plná sanskrtských veršů, odpovídám, že to samé lze říci i o Śrīmad-Bhāgavatamu a jeho komentářích. Śrīmad-Bhāgavatam však chápou všichni, včetně pokročilých oddaných, kteří studují sanskrtské komentáře. Proč by tedy lidé neměli rozumět Caitanya-caritāmṛtě? Je v ní jen několik sanskrtských veršů, a ty jsou vysvětleny v bengálském lidovém nářečí. Co je na ní těžkého k pochopení?

Verš

śeṣa-līlāra sūtra-gaṇa,kailuṅ kichu vivaraṇa,
ihāṅ vistārite citta haya
thāke yadi āyuḥ-śeṣa,
vistāriba līlā-śeṣa,
yadi mahāprabhura kṛpā haya

Synonyma

śeṣa-līlāra — závěrečných zábav; sūtra-gaṇa — osnovu; kailuṅ — učinil jsem; kichu — nějaký; vivaraṇa — popis; ihāṅ — zde; vistārite — více rozšířit; citta haya — je touha; thāke — zůstává; yadi — jestli; āyuḥ-śeṣa — konec života; vistāriba — popíši; līlā — zábavy; śeṣa — závěrečné; yadi — jestliže; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; haya — je.

Překlad

Už jsem tedy uvedl stručný přehled všech skutečností a postav závěrečných zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale toužím je popsat obšírně. Pokud zůstanu déle naživu a budu požehnán milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, pokusím se je popsat ještě jednou a podrobněji.

Verš

āmi vṛddha jarātura,likhite kāṅpaye kara,
mane kichu smaraṇa nā haya
nā dekhiye nayane,
nā śuniye śravaṇe,
tabu likhi’ — e baḍa vismaya

Synonyma

āmi — já; vṛddha — stařec; jarā-ātura — sužovaný nemohoucností; likhite — psát; kāṅpaye — třese se; kara — ruka; mane — v mysli; kichu — nějaká; smaraṇa — paměť; haya — není; dekhiye — nevidím; nayane — očima; śuniye — neslyším; śravaṇe — ušima; tabu — přesto; likhi' — píšící; e — toto; baḍa vismaya — velký div.

Překlad

Jsem již příliš starý a nemohoucí. Při psaní se mi třesou ruce, nic si nepamatuji a špatně vidím i slyším. Přesto však píši, a to je velký div.

Verš

ei antya-līlā-sāra,sūtra-madhye vistāra,
kari’ kichu kariluṅ varṇana
ihā-madhye mari yabe,
varṇite nā pāri tabe,
ei līlā bhakta-gaṇa-dhana

Synonyma

ei antya-līlā-sāra — podstatu antya-līly (závěrečných zábav Pána Caitanyi); sūtra-madhye — v podobě osnovy; vistāra — rozšíření; kari' — činící; kichu — něco; kariluṅ varṇana — popsal jsem; ihā-madhye — mezitím; mari — zemřu; yabe — když; varṇite — popsat; pāri — nebudu schopen; tabe — potom; ei līlā — tyto zábavy; bhakta-gaṇa-dhana — poklad oddaných.

Překlad

V této kapitole jsem do určité míry popsal podstatu závěrečných zábav Pána Caitanyi. Pokud mezitím zemřu a nebudu je moci popsat podrobně, budou mít oddaní alespoň tento transcendentální poklad.

Verš

saṅkṣepe ei sūtra kaila,yei ihāṅ nā likhila,
āge tāhā kariba vistāra
yadi tata dina jiye,
mahāprabhura kṛpā haye,
icchā bhari’ kariba vicāra

Synonyma

saṅkṣepe — v krátkosti; ei sūtra — tyto poznámky; kaila — učinil jsem; yei — cokoliv; ihāṅ — v tom; likhila — nemohl jsem napsat; āge — v budoucnosti; tāhā — to; kariba — učiním; vistāra — rozšíření; yadi — jestli; tata — tolik; dina — dní; jiye — budu žít; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; haye — je; icchā bhari' — uspokojující touhu; kariba — učiním; vicāra — věnování pozornosti.

Překlad

V této kapitole jsem krátce shrnul antya-līlu. Vše, co jsem nepopsal, popíši obšírně později. Budu-li milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua žít tolik dní, abych mohl naplnit své touhy, budu se těmto zábavám ještě plně věnovat.

Verš

choṭa baḍa bhakta-gaṇa,vandoṅ sabāra śrī-caraṇa,
sabe more karaha santoṣa
svarūpa-gosāñira mata,
rūpa-raghunātha jāne yata,
tāi likhi’ nāhi mora doṣa

Synonyma

choṭa — malí; baḍa — velcí; bhakta-gaṇa — oddaní; vandoṅ — uctívám; sabāra — všech; śrī-caraṇa — lotosové nohy; sabe — vy všichni; more — se mnou; karaha — prosím mějte; santoṣa — spokojenost; sva-rūpa-gosāñira mata — názor Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; rūpa-raghunātha — Rūpy a Raghunātha; jāne — vím; yata — všechno; tāi — to; likhi' — když píši; nāhi — není; mora — moje; doṣa — chyba.

Překlad

Uctívám zde lotosové nohy všech oddaných, pokročilých i začátečníků. Prosím je všechny, aby se mnou byli spokojení. Jsem bez viny, protože zde píši pouze to, co jsem pochopil od Svarūpy Dāmodara, Rūpy Gosvāmīho a Raghunātha dāse Gosvāmīho. Nic jsem k jejich popisu nepřidal, ani jsem z něj nic neubral.

Význam

Podle Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura jsou tři druhy oddaných: bhajana-vijña (experti v oddané službě), bhajana-śīla (oddaní zaměstnaní oddanou službou) a kṛṣṇa-nāme dīkśita kṛṣṇa-nāma-kārī (zasvěcení oddaní, kteří zpívají svaté jméno). Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty zde prosí o milost všech těchto oddaných a žádá je, aby s ním byli spokojení. Říká: „Nechť oddaní začátečníci – oddaní, kteří hodně argumentují, i když nemají ani ponětí o pokročilé oddané službě, a kteří si o sobě myslí, že jsou velice pokročilí, protože napodobují nějakého smārta-brāhmaṇu, – nechť ze mě takoví oddaní nejsou zklamaní a nemyslí si, že jsem se v tomto ohledu dopustil mnoha chyb. S velkou pokorou je žádám o prominutí, ale musím říci, že osobně nemám zájem něco přidávat či ubírat. Píši pouze to, co jsem slyšel v učednické posloupnosti, protože jsem odevzdaný lotosovým nohám předchozích ācāryů, jako je Svarūpa Dāmodara, Raghunātha dāsa Gosvāmī a Rūpa Gosvāmī. Napsal jsem pouze to, co jsem se naučil od nich.“

Verš

śrī-caitanya, nityānanda,advaitādi bhakta-vṛnda,
śire dhari sabāra caraṇa
svarūpa, rūpa, sanātana,
raghunāthera śrī-caraṇa,
dhūli karoṅ mastake bhūṣaṇa

Synonyma

śrī-caitanya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nityānanda — Pána Nityānandy Prabhua; advaita-ādi bhakta-vṛnda — a také osobností, jako je Advaita Ācārya a všichni oddaní; śire — na svou hlavu; dhari — beroucí; sabāra — všech; caraṇa — lotosové nohy; svarūpa — Śrīly Svarūpy Dāmodara; rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; sanātana — Śrīly Sanātany Gosvāmīho; raghunāthera — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; śrī-caraṇa — lotosových nohou; dhūli — prach; karoṅ — činím; mastake — na své hlavě; bhūṣaṇa — ozdobu.

Překlad

Podle systému parampary toužím přijmout prach z lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nityānandy Prabhua, Advaity Prabhua a všech společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jako jsou Svarūpa Dāmodara, Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī a Raghunātha dāsa Gosvāmī. Přeji si přijmout prach z jejich lotosových nohou na svoji hlavu, a tak být požehnán jejich milostí.

Verš

pāñā yāṅra ājñā-dhana,vrajera vaiṣṇava-gaṇa,
vandoṅ tāṅra mukhya haridāsa
caitanya-vilāsa-sindhu-
kallolera eka bindu, tāra kaṇā kahe kṛṣṇa-dāsa

Synonyma

pāñā — poté, co jsem obdržel; yāṅra — jejichž; ājñā-dhana — pokyn; vrajera — z Vrindávanu; vaiṣṇava-gaṇa — všechny vaiṣṇavy; vandoṅ — uctívám; tāṅra — z nich; mukhya — hlavní; haridāsa — Haridāsa; caitanya-vilāsa-sindhu — oceánu zábav Pána Caitanyi; kallolera eka bindu — kapka z jedné vlny; tāra — toho; kaṇā — pouze zlomek; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, se pokouším popsat jeden díl jedné kapky z jedné vlny v oceánu zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože jsem k tomu dostal pokyn od výše zmíněných autorit a také od oddaných z Vrindávanu, zvláště od Haridāse, kněze Govindajīho.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke druhé kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje extatické projevy Pána Caitanyi Mahāprabhua.