Skip to main content

Text 220

Texto 220

Verš

Texto

īśvara-jñāna, sambhrama-gaurava pracura
‘sevā’ kari’ kṛṣṇe sukha dena nirantara
īśvara-jñāna, sambhrama-gaurava pracura
‘sevā’ kari’ kṛṣṇe sukha dena nirantara

Synonyma

Palabra por palabra

īśvara-jñāna — poznání o nejvyšším vládci; sambhrama-gaurava — bázeň a úcta; pracura — značná; sevā — službu; kari' — když koná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; sukha — štěstí; dena — dává; nirantara — neustále.

īśvara-jñāna — conocimiento del controlador supremo; sambhrama-gaurava — temor y reverencia; pracura — abundante; sevā — servicio; kari’ — al realizar; kṛṣṇe — al Señor Kṛṣṇa; sukha — felicidad; dena — da; nirantara — constantemente.

Překlad

Traducción

„Na úrovni dāsya-rasy je poznání Nejvyšší Osobnosti Božství dáváno najevo s bázní a úctou. Oddaný v dāsya-rase přináší Pánu svou službou neustálé štěstí.“

«En el plano de dāsya-rasa, el conocimiento relativo a la Suprema Personalidad de Dios se revela con temor y reverencia. Al ofrecer servicio al Señor Kṛṣṇa, el devoto en el plano de dāsya-rasa da al Señor felicidad constantemente.