Skip to main content

Text 214

Text 214

Verš

Text

kṛṣṇa vinā tṛṣṇā-tyāga — tāra kārya māni
ataeva ‘śānta’ kṛṣṇa-bhakta eka jāni
kṛṣṇa vinā tṛṣṇā-tyāga — tāra kārya māni
ataeva ‘śānta’ kṛṣṇa-bhakta eka jāni

Synonyma

Synonyms

kṛṣṇa vinā — bez Kṛṣṇy; tṛṣṇā-tyāga — vzdání se všech tužeb; tāraśānta-rasy; kārya — úkol; māni — přijímám; ataeva — proto; śānta — úroveň vyrovnanosti; kṛṣṇa-bhakta — oddaný Kṛṣṇy; eka — jedině; jāni — znám.

kṛṣṇa vinā — without Kṛṣṇa; tṛṣṇā-tyāga — giving up all desires; tāra — of śānta-rasa; kārya — the business; māni — I accept; ataeva — therefore; śānta — the position of equilibrium; kṛṣṇa-bhakta — a devotee of Kṛṣṇa; eka — only; jāni — I know.

Překlad

Translation

„Vzdát se všech tužeb, které se nepojí s Kṛṣṇou, je úkolem toho, kdo je na úrovni śānta-rasa. Na této úrovni může být jedině oddaný Kṛṣṇy, který se tudíž nazývá śānta-rasa-bhakta.“

“Giving up all desires not connected with Kṛṣṇa is the business of one who is in śānta-rasa. Only a devotee of Kṛṣṇa can be situated on that platform. He is thus called a śānta-rasa-bhakta.

Význam

Purport

Na této úrovni je oddaný oproštěný od veškerého hmotného požitku. Ten, kdo není rozrušený, může okamžitě zrealizovat svůj vztah s Kṛṣṇou. Oddaný na úrovni śānta-rasa je proto vždy upevněný ve své realizaci. Tento pokyn dal Uddhavovi samotný Pán. Začátek čisté oddané služby se nazývá anyābhilāṣitā-śūnya. Ten, kdo se nachází na úrovni neutrality, je osvobozený z hmotné úrovně a zcela pohroužený v duchovním životě. Slovo dama ve verši 213 znamená indriya-saṁyama – ovládnutí smyslů. Slovo dama může také znamenat pokoření nepřátel. Král musí podnikat kroky k potlačení zločinnosti svých poddaných. Velcí rājarṣiové, oddaní králové, ve svém státě potlačovali nežádoucí živly, což se dá také nazvat dama. Zde se však dama vztahuje na podmíněnou duši, která musí ovládat své smysly. Skutečná dama znamená ovládání nežádoucích činností smyslů.

In this position, one is freed from all material enjoyment. When one is not agitated or disturbed, he can immediately realize his relationship with Kṛṣṇa. A śānta-rasa devotee is therefore always fixed in realization. This instruction was given by the Lord Himself to Uddhava. The beginning of pure devotional service is called anyābhilāṣitā-śūnya. When one is situated on the platform of neutrality, he is freed from the material platform and fully situated in spiritual life. The word dama, used in verse 213, means indriya-saṁyama — curbing one’s senses. The word dama can also mean curbing one’s enemies. A king has to take steps to curb the criminal activities of his citizens. Great rājarṣis, devotee kings, used to control undesirable elements in their states, and this also may be called dama. However, dama here refers to the conditioned soul who must control his senses. Real dama means controlling the undesirable activities of the senses.