Skip to main content

Text 149

ТЕКСТ 149

Verš

Текст

kṛṣṇa-bhakta — niṣkāma, ataeva ‘śānta’
bhukti-mukti-siddhi-kāmī — sakali ‘aśānta’
кша-бхакта — нишкма, атаэва ‘нта’
бхукти-мукти-сиддхи-кмӣ — сакали ‘анта’

Synonyma

Пословный перевод

kṛṣṇa-bhakta — oddaný Pána Kṛṣṇy; niṣkāma — opravdu bez tužeb; ataeva — proto; śānta — klidný; bhukti — hmotném požitku; mukti — osvobození od hmotných činností; siddhi — dokonalosti jógových činností; kāmī — ti, kdo touží po; sakali — všichni; aśānta — nejsou klidní.

кша-бхакта — преданный Господа Кришны; нишкма — поистине свободен от желаний; атаэва — потому; нта — умиротворен; бхукти — материальные удовольствия; мукти — свобода от материальной деятельности; сиддхи — йогическое совершенство; кмӣ — тот, кто желает; сакали — все они; анта — не умиротворены.

Překlad

Перевод

„Oddaný Pána Kṛṣṇy po ničem netouží, a proto je klidný. Ploduchtiví pracovníci touží po hmotném požitku, jñānī po osvobození a yogī po hmotných dokonalostech. To znamená, že jsou všichni chtiví, a proto nemohou být klidní.“

«Поскольку преданный Кришны свободен от всех желаний, он умиротворен. В отличие от него, карми одержимы желанием материальных удовольствий, гьяни стремятся к освобождению, а йоги — к материальным достижениям. Все они обуреваемы материальными желаниями и потому не способны обрести умиротворение».

Význam

Комментарий

Oddaný Pána Kṛṣṇy nechce nic jiného než sloužit Kṛṣṇovi. Dokonce i takzvaní osvobození lidé jsou plní tužeb. Ploduchtiví pracovníci touží po lepších životních podmínkách a jñānī chtějí splynout s Nejvyšším. Yogī touží po hmotných vymoženostech, jógových dokonalostech a magii. Všichni tito neoddaní jsou chtiví (kāmī). Nemohou dosáhnout klidu, protože po něčem touží.

У преданного Господа Кришны нет никаких желаний, помимо желания служить Кришне. Даже те, кто обрел так называемое освобождение, полны желаний. Карми стремятся улучшить условия жизни, а гьяни — слиться со Всевышним. Что же касается йогов, то их интересуют материальные достижения, йогическое совершенство и мистические силы. Все эти непреданные обуреваемы материальными желаниями (кмӣ). А поскольку у них есть желания, они не ведают покоя.

Recept na klid a mír předkládá Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (5.29):

Секрет умиротворения раскрывается в «Бхагавад-гите» (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati
бхоктра йаджа-тапас
сарва-лока-махеварам
сухда сарва-бхӯтн
джтв м нтим ччхати

Ten, kdo jednoduše pochopí, že Kṛṣṇa je v celém vesmíru nejvyšším poživatelem a příjemcem všech druhů obětí a akeze, které by se měly vykonávat pouze za účelem dosažení oddané služby Jemu, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Bytostí, a je tudíž vlastníkem všech hmotných světů, a že Kṛṣṇa je jediným přítelem, který může vykonávat skutečné dobro pro všechny živé bytosti (suhṛdaṁ sarva-bhūtānām) – ten, kdo chápe tyto tři pravdy o Kṛṣṇovi, se okamžitě zbaví všech tužeb (niṣkāma), a tak dosáhne klidu. Kṛṣṇa-bhakta ví, že jeho přítelem a ochráncem je ve všech ohledech Kṛṣṇa, který je pro svého oddaného připravený udělat cokoliv. Kṛṣṇa říká: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati – „Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.“ Protože Kṛṣṇa dává toto ujištění, oddaný žije v Kṛṣṇovi a netouží po ničem pro sebe. Pro oddaného je oporou nejvyšší dobro Osobně. Proč by tedy měl pro sebe chtít něco dobrého? Jeho jediným zájmem je potěšit Nejvyššího co největším množstvím služby. Kṛṣṇa-bhakta po vlastním prospěchu netouží. Nejvyšší mu poskytuje naprostou ochranu. Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana. Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že nemá žádné touhy, protože Kṛṣṇa ho za každých okolností ochrání. To však neznamená, že od Kṛṣṇy očekává nějakou pomoc; jednoduše na Kṛṣṇovi závisí jako dítě závisí na svých rodičích. Dítě neví, jak si od rodičů nechat sloužit, přesto vždy dostává ochranu. Tomu se říká niṣkāma (nemít žádné touhy).

Достаточно понять, что Кришна — единственный во вселенной, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, и что совершать их следует лишь ради того, чтобы встать на путь преданного служения Кришне; что Кришна, будучи Всевышним, повелевает всеми материальными мирами, а также что Кришна — единственный друг, способный принести истинное благо всем живущим (сухда сарва-бхӯтн). Тот, кто усвоит эти три истины, сразу же станет свободным от желаний (нишкма) и обретет мир в душе. Кришна-бхакта знает, что Кришна — его друг и защитник и что Кришна готов ради Своего преданного на все. Кришна говорит: каунтейа пратиджнӣхи на ме бхакта праайати — «О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет». Кришна обещает это, и потому преданный всегда живет в Кришне и не ищет никакой выгоды для себя. Если Сам Всеблагой Господь всегда находится рядом с преданным, зачем тому заботиться о собственном благе? Единственная забота преданного — радовать Всевышнего, служа Ему как можно больше. Кришна-бхакте чуждо желание личной выгоды. Он целиком находится под защитой Всевышнего. Авайа ракшибе кша вивса плана. Как объясняет Бхактивинода Тхакур, преданный свободен от желаний, потому что Кришна в любых обстоятельствах защищает его. Это не значит, что преданный рассчитывает на помощь Кришны. Он просто отдается на волю Кришны, подобно младенцу, во всем зависящему от своих родителей. Младенец не знает, как рассчитывать на помощь родителей, но тем не менее он всегда находится под их защитой. Это и называется нишкамой (свободой от желаний).

Karmī, jñānī a yogī nejsou nikdy spokojení, přestože se neustále snaží plnit si různými činnostmi svoje touhy. Karmī tvrdě pracuje, aby získal milión dolarů, ale jakmile je získá, chce další milión. Touhy karmīch neberou konce. Čím víc karmī dostane, tím víc chce. Jñānī nemohou být bez tužeb, protože se jejich inteligence opírá o špatné závěry. Chtějí splynout se září Brahmanu, ale i když se na tuto úroveň mohou povýšit, nemohou tam být spokojení. Je mnoho jñānīch či sannyāsīch, kteří přijali sannyās a vzdali se tohoto světa jako něčeho neskutečného, ale potom se do něho vracejí, aby se zapojili do politiky či lidumilství nebo otvírali školy a nemocnice. To znamená, že skutečného Brahmanu (brahma satyam) nedosáhli a musí sestoupit zpátky na hmotnou úroveň, aby se zapojili do lidumilných činností. Znovu tedy rozvíjejí touhy, a když je vyčerpají, touží po něčem jiném. Jñānī proto nemůže být niṣkāma neboli prostý tužeb. Ani yogī nemohou být bez tužeb, protože touží po jógových dokonalostech, aby mohli předvádět nějaká kouzla a získat popularitu. Lidé se okolo takových yogīch shromažďují, a ti touží po obdivu víc a víc. Protože svoji mystickou sílu zneužívají, poklesnou znovu na hmotnou úroveň, a proto není možné, aby byli niṣkāma neboli bez tužeb.

Хотя карми, гьяни и йоги так или иначе осуществляют свои желания, они никогда не бывают удовлетворены. Карми может тяжело трудиться, чтобы заработать свой миллион долларов, но, как только он получит первый миллион, ему сразу захочется еще один. Желаниям карми нет конца. Чем больше у карми есть, тем больше им хочется. Гьяни тоже не могут быть свободными от желаний, поскольку их разум нечист. Они стремятся раствориться в сиянии Брахмана, но, даже если им удается достичь этого уровня, они и там не находят удовлетворения. Многие гьяни и санньяси сначала отрекаются от мира как от иллюзии, но спустя некоторое время снова возвращаются в него, чтобы заниматься политикой, благотворительностью или открывать школы и больницы. Это означает, что таким гьяни и санньяси не удалось достичь истинного Брахмана (брахма сатйам). Они вынуждены возвращаться на материальный уровень и заниматься благотворительностью. Так у них снова возникают желания, а когда эти желания исполняются, им начинает хотеться чего-то еще. Вот почему гьяни не способны стать нишкма, свободными от желаний. Избавиться от желаний не могут и йоги, поскольку они стремятся к йогическим совершенствам, чтобы с помощью магических трюков обрести популярность. Вокруг таких йогов собираются последователи, и от этого йогам хочется еще больше лести и восхвалений в свой адрес. Злоупотребляя своими мистическими способностями, йоги снова опускаются на материальный уровень. Они тоже не могут достичь нишкамы, свободы от желаний.

Závěr tedy je, že opravdu bez tužeb mohou být jedině oddaní, kteří jsou spokojení ve službě Pánu. Proto zde Caitanya Mahāprabhu říká: kṛṣṇa-bhakta niṣkāma. A protože je kṛṣṇa-bhakta, oddaný Kṛṣṇy, s Kṛṣṇou spokojený, není možné, aby poklesl.

Подытоживая, можно сказать, что избавиться от желаний способны лишь преданные, которые получают полное удовлетворение от своего служения Господу. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит здесь: кша-бхакта — нишкма. Кришна-бхакта, преданный Кришны, находит удовлетворение в Кришне, и потому преданному не грозит падение.