Skip to main content

Text 149

Text 149

Verš

Text

kṛṣṇa-bhakta — niṣkāma, ataeva ‘śānta’
bhukti-mukti-siddhi-kāmī — sakali ‘aśānta’
kṛṣṇa-bhakta — niṣkāma, ataeva ‘śānta’
bhukti-mukti-siddhi-kāmī — sakali ‘aśānta’

Synonyma

Synonyms

kṛṣṇa-bhakta — oddaný Pána Kṛṣṇy; niṣkāma — opravdu bez tužeb; ataeva — proto; śānta — klidný; bhukti — hmotném požitku; mukti — osvobození od hmotných činností; siddhi — dokonalosti jógových činností; kāmī — ti, kdo touží po; sakali — všichni; aśānta — nejsou klidní.

kṛṣṇa-bhakta — a devotee of Lord Kṛṣṇa; niṣkāma — actually desireless; ataeva — therefore; śānta — peaceful; bhukti — of material enjoyment; mukti — of liberation from material activities; siddhi — of perfection in yogic performance; kāmī — those who are desirous; sakali — all of them; aśānta — not peaceful.

Překlad

Translation

„Oddaný Pána Kṛṣṇy po ničem netouží, a proto je klidný. Ploduchtiví pracovníci touží po hmotném požitku, jñānī po osvobození a yogī po hmotných dokonalostech. To znamená, že jsou všichni chtiví, a proto nemohou být klidní.“

“Because a devotee of Lord Kṛṣṇa is desireless, he is peaceful. Fruitive workers desire material enjoyment, jñānīs desire liberation, and yogīs desire material opulence; therefore they are all lusty and cannot be peaceful.

Význam

Purport

Oddaný Pána Kṛṣṇy nechce nic jiného než sloužit Kṛṣṇovi. Dokonce i takzvaní osvobození lidé jsou plní tužeb. Ploduchtiví pracovníci touží po lepších životních podmínkách a jñānī chtějí splynout s Nejvyšším. Yogī touží po hmotných vymoženostech, jógových dokonalostech a magii. Všichni tito neoddaní jsou chtiví (kāmī). Nemohou dosáhnout klidu, protože po něčem touží.

The devotee of Lord Kṛṣṇa has no desire other than serving Kṛṣṇa. Even so-called liberated people are full of desires. Fruitive actors desire better living accommodations, and jñānīs want to be one with the Supreme. Yogīs desire material opulence, yogic perfections and magic. All of these nondevotees are lusty (kāmī). Because they desire something, they cannot have peace.

Recept na klid a mír předkládá Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (5.29):

The peace formula is given by Kṛṣṇa in the Bhagavad-gītā (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati
bhoktāraṁ yajña-tapasāṁsarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

Ten, kdo jednoduše pochopí, že Kṛṣṇa je v celém vesmíru nejvyšším poživatelem a příjemcem všech druhů obětí a akeze, které by se měly vykonávat pouze za účelem dosažení oddané služby Jemu, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Bytostí, a je tudíž vlastníkem všech hmotných světů, a že Kṛṣṇa je jediným přítelem, který může vykonávat skutečné dobro pro všechny živé bytosti (suhṛdaṁ sarva-bhūtānām) – ten, kdo chápe tyto tři pravdy o Kṛṣṇovi, se okamžitě zbaví všech tužeb (niṣkāma), a tak dosáhne klidu. Kṛṣṇa-bhakta ví, že jeho přítelem a ochráncem je ve všech ohledech Kṛṣṇa, který je pro svého oddaného připravený udělat cokoliv. Kṛṣṇa říká: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati – „Ó synu Kuntī, směle vyhlas, že Můj oddaný nebude nikdy zničen.“ Protože Kṛṣṇa dává toto ujištění, oddaný žije v Kṛṣṇovi a netouží po ničem pro sebe. Pro oddaného je oporou nejvyšší dobro Osobně. Proč by tedy měl pro sebe chtít něco dobrého? Jeho jediným zájmem je potěšit Nejvyššího co největším množstvím služby. Kṛṣṇa-bhakta po vlastním prospěchu netouží. Nejvyšší mu poskytuje naprostou ochranu. Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana. Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že nemá žádné touhy, protože Kṛṣṇa ho za každých okolností ochrání. To však neznamená, že od Kṛṣṇy očekává nějakou pomoc; jednoduše na Kṛṣṇovi závisí jako dítě závisí na svých rodičích. Dítě neví, jak si od rodičů nechat sloužit, přesto vždy dostává ochranu. Tomu se říká niṣkāma (nemít žádné touhy).

One who simply understands that throughout the entire universe Kṛṣṇa is the supreme enjoyer and beneficiary of all kinds of sacrifices, penances and austerities, which should be performed only to attain His devotional service, that Kṛṣṇa is the Supreme Being and thus the proprietor of all the material worlds, and that Kṛṣṇa is the only friend who can actually do good to all living entities (suhṛdaṁ sarvabhūtānām) — one who understands these three principles about Kṛṣṇa immediately becomes desireless (niṣkāma) and therefore peaceful. A kṛṣṇa-bhakta knows that his friend and protector in all respects is Kṛṣṇa, who is able to do anything for His devotee. Kṛṣṇa says, kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati: “O son of Kuntī, declare it boldly that My devotee never perishes.” Since Kṛṣṇa gives this assurance, the devotee lives in Kṛṣṇa and has no desire for personal benefit. The background for the devotee is the all-good Himself. Why should the devotee aspire for something good for himself? His only business is to please the Supreme by rendering as much service as possible. A kṛṣṇa-bhakta has no desire for his own personal benefit. He is completely protected by the Supreme. Avaśya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana. Bhaktivinoda Ṭhākura says that he is desireless because Kṛṣṇa will give him protection in all circumstances. It is not that he expects any assistance from Kṛṣṇa; he simply depends on Kṛṣṇa just as a child depends on his parents. The child does not know how to expect service from his parents, but he is always protected nevertheless. This is called niṣkāma (desirelessness).

Karmī, jñānī a yogī nejsou nikdy spokojení, přestože se neustále snaží plnit si různými činnostmi svoje touhy. Karmī tvrdě pracuje, aby získal milión dolarů, ale jakmile je získá, chce další milión. Touhy karmīch neberou konce. Čím víc karmī dostane, tím víc chce. Jñānī nemohou být bez tužeb, protože se jejich inteligence opírá o špatné závěry. Chtějí splynout se září Brahmanu, ale i když se na tuto úroveň mohou povýšit, nemohou tam být spokojení. Je mnoho jñānīch či sannyāsīch, kteří přijali sannyās a vzdali se tohoto světa jako něčeho neskutečného, ale potom se do něho vracejí, aby se zapojili do politiky či lidumilství nebo otvírali školy a nemocnice. To znamená, že skutečného Brahmanu (brahma satyam) nedosáhli a musí sestoupit zpátky na hmotnou úroveň, aby se zapojili do lidumilných činností. Znovu tedy rozvíjejí touhy, a když je vyčerpají, touží po něčem jiném. Jñānī proto nemůže být niṣkāma neboli prostý tužeb. Ani yogī nemohou být bez tužeb, protože touží po jógových dokonalostech, aby mohli předvádět nějaká kouzla a získat popularitu. Lidé se okolo takových yogīch shromažďují, a ti touží po obdivu víc a víc. Protože svoji mystickou sílu zneužívají, poklesnou znovu na hmotnou úroveň, a proto není možné, aby byli niṣkāma neboli bez tužeb.

Although karmīs, jñānīs and yogīs fulfill their desires by performing various activities, they are never satisfied. A karmī may work very hard to acquire a million dollars, but as soon as he gets a million dollars he desires another million. For the karmīs, there is no end of desire. The more the karmī gets, the more he desires. The jñānīs cannot be desireless because their intelligence is unsound. They want to merge into the Brahman effulgence, but even though they may be raised to that platform, they cannot be satisfied there. There are many jñānīs or sannyāsīs who, after taking sannyāsa and giving up the world as false, return to the world to engage in politics or philanthropy or to open schools and hospitals. This means that they could not attain the real Brahman (brahma satyam). They have to come down to the material platform to engage in philanthropic activity. Thus they again cultivate desires, and when these desires are exhausted, they desire something different. Therefore the jñānī cannot be niṣkāma, desireless. Nor can the yogīs be desireless, for they desire yogic perfections in order to exhibit some magical feats and gain popularity. People gather around these yogīs, and the yogīs desire more and more adulation. Because they misuse their mystic power, they fall down again to the material platform. It is not possible for them to become niṣkāma, desireless.

Závěr tedy je, že opravdu bez tužeb mohou být jedině oddaní, kteří jsou spokojení ve službě Pánu. Proto zde Caitanya Mahāprabhu říká: kṛṣṇa-bhakta niṣkāma. A protože je kṛṣṇa-bhakta, oddaný Kṛṣṇy, s Kṛṣṇou spokojený, není možné, aby poklesl.

The conclusion is that only the devotees, who are simply satisfied in serving the Lord, can actually become desireless. Therefore Caitanya Mahāprabhu says here, kṛṣṇa-bhakta niṣkāma. Since the kṛṣṇa-bhakta, the devotee of Kṛṣṇa, is satisfied with Kṛṣṇa, there is no possibility of falldown.