Skip to main content

Text 134

ТЕКСТ 134

Verš

Текст

ataeva kṛṣṇera ‘nāma’, ‘deha’, ‘vilāsa’
prākṛtendriya-grāhya nahe, haya sva-prakāśa
атаэва кшера ‘нма’, ‘деха’, ‘вилса’
прктендрийа-грхйа нахе, хайа сва-прака

Synonyma

Пословный перевод

ataeva — proto; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāma — svaté jméno; deha — duchovní tělo; vilāsa — zábavy; prākṛta-indriya — tupými hmotnými smysly; grāhya — vnímatelné; nahe — ne; haya — jsou; sva-prakāśa — samostatně projevené.

атаэва — поэтому; кшера — Господа Кришны; нма — святое имя; деха — духовное тело; вилса — развлечения; пркта-индрийа — ущербными материальными чувствами; грхйа — воспринимаемы; нахе — не; хайа — есть; сва-прака — самопроявленные.

Překlad

Перевод

„Kṛṣṇovo svaté jméno, Jeho tělo a Jeho zábavy nelze poznat tupými hmotnými smysly. Projevují se samy od sebe.“

«Грубыми материальными чувствами невозможно постичь святое имя Кришны, Его тело и Его игры. Они проявляются сами, независимо ни от чего».

Význam

Комментарий

Kṛṣṇovo transcendentální tělo, jméno, podoba, vlastnosti, zábavy a doprovod jsou Absolutní Pravda, a proto jsou stejně dobré jako Kṛṣṇa samotný (sac-cid-ānanda-vigraha). Dokud je živá bytost podmíněná třemi kvalitami hmotné přírody (dobrem, vášní a nevědomostí), objekty jejích hmotných smyslů – hmotná podoba, chuť, vůně, zvuk a dotek – jí nepomohou pochopit duchovní poznání a blaženost. Ty jsou však vyjeveny čistému oddanému. Naše hmotné jméno, podoba a vlastnosti se od sebe navzájem liší. V hmotném světě neexistuje pojetí absolutna, ale když získáme vědomí Kṛṣṇy, dozvíme se, že mezi Kṛṣṇovým tělem a Jeho jmény, činnostmi a doprovodem není žádný hmotný rozdíl.

Трансцендентное тело Кришны, Его имя, образ, качества, игры и окружение являются Абсолютной Истиной и потому ничем не уступают Самому Кришне (сач-чид-нанда-виграха). До тех пор пока живое существо находится во власти трех гун материальной природы (благости, страсти и невежества), оно не может с помощью объектов материальных чувств — материальной формы, вкуса, запаха, звука и осязательного ощущения — постичь духовное знание и блаженство. Все это открывается лишь чистому преданному. Материальные имя, образ и качества, безусловно, отличаются друг от друга. У обитателей материального мира отсутствует понимание абсолютного. Однако, придя к сознанию Кришны, мы узнаём, что между телом Кришны и Его именами, деяниями и окружением нет материальной разницы.