Skip to main content

Text 134

Text 134

Verš

Texto

ataeva kṛṣṇera ‘nāma’, ‘deha’, ‘vilāsa’
prākṛtendriya-grāhya nahe, haya sva-prakāśa
ataeva kṛṣṇera ‘nāma’, ‘deha’, ‘vilāsa’
prākṛtendriya-grāhya nahe, haya sva-prakāśa

Synonyma

Palabra por palabra

ataeva — proto; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāma — svaté jméno; deha — duchovní tělo; vilāsa — zábavy; prākṛta-indriya — tupými hmotnými smysly; grāhya — vnímatelné; nahe — ne; haya — jsou; sva-prakāśa — samostatně projevené.

ataeva — por lo tanto; kṛṣṇera — del Señor Kṛṣṇa; nāma — el santo nombre; deha — el cuerpo espiritual; vilāsa — los pasatiempos; prākṛta-indriya — por los torpes sentidos hechos de materia; grāhya — perceptibles; nahe — no; haya — son; sva-prakāśa — se manifiestan por sí solos.

Překlad

Traducción

„Kṛṣṇovo svaté jméno, Jeho tělo a Jeho zábavy nelze poznat tupými hmotnými smysly. Projevují se samy od sebe.“

«El santo nombre de Kṛṣṇa, Su cuerpo y Sus pasatiempos no se pueden entender con los torpes sentidos materiales. Se manifiestan de forma independiente.

Význam

Significado

Kṛṣṇovo transcendentální tělo, jméno, podoba, vlastnosti, zábavy a doprovod jsou Absolutní Pravda, a proto jsou stejně dobré jako Kṛṣṇa samotný (sac-cid-ānanda-vigraha). Dokud je živá bytost podmíněná třemi kvalitami hmotné přírody (dobrem, vášní a nevědomostí), objekty jejích hmotných smyslů – hmotná podoba, chuť, vůně, zvuk a dotek – jí nepomohou pochopit duchovní poznání a blaženost. Ty jsou však vyjeveny čistému oddanému. Naše hmotné jméno, podoba a vlastnosti se od sebe navzájem liší. V hmotném světě neexistuje pojetí absolutna, ale když získáme vědomí Kṛṣṇy, dozvíme se, že mezi Kṛṣṇovým tělem a Jeho jmény, činnostmi a doprovodem není žádný hmotný rozdíl.

Puesto que el cuerpo trascendental de Kṛṣṇa, Su nombre, Su forma, Sus cualidades, Sus pasatiempos y Su séquito son la Verdad Absoluta, son idénticos a Kṛṣṇa mismo (sac-cid-ānanda-vigraha). A la entidad viviente, mientras esté condicionada por las tres modalidades de la naturaleza material (bondad, pasión e ignorancia), los objetos de sus sentidos materiales —forma material, sabor, olor, sonido y tacto—, no le servirán para entender el conocimiento y la bienaventuranza espirituales. Éstos, por el contrario, se revelan al devoto puro. Nuestro nombre material, nuestra forma y nuestras cualidades son, ciertamente, distintos entre sí. En el mundo material, no existe el concepto de lo absoluto; sin embargo, cuando nos volvemos conscientes de Kṛṣṇa, vemos que no hay diferencia material entre el cuerpo de Kṛṣṇa y Sus nombres, actividades y séquito.