Skip to main content

Text 13

ТЕКСТ 13

Verš

Текст

vaiṣṇavera ei haya eka svabhāva niścala
teṅho jīva nahena, hana svatantra īśvara
ваишавера эи хайа эка свабхва ничала
техо джӣва нахена, хана сватантра ӣвара

Synonyma

Пословный перевод

vaiṣṇavera — vznešeného oddaného; ei — toto; haya — je; eka — jeden; svabhāva — povaha; niścala — neochvějný; teṅho — On; jīva — podmíněná duše; nahena — není; hana — je; svatantra — nezávislý; īśvara — vládce.

ваишавера — великих преданных; эи — это; хайа — есть; эка — одна; свабхва — природа; ничала — неизменная; техо — Он; джӣва — обусловленной душой; нахена — не является; хана — (Он) есть; сватантра — независимый; ӣвара — Вседержитель.

Překlad

Перевод

„Vaiṣṇava putuje na svatá poutní místa, aby je očistil a osvobodil pokleslé podmíněné duše. To je jedna z povinností vaiṣṇavy. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti není obyčejná živá bytost, ale samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je tedy zcela nezávislým vládcem, a přesto ve své roli oddaného jedná jako oddaný.“

«Вайшнав совершает паломничество по святым местам ради их очищения и ради спасения падших обусловленных душ. Это одна из обязанностей вайшнава. На самом деле Шри Чайтанья Махапрабху не относится к числу обычных живых существ. Он — Сам Бог, Верховная Личность. Поэтому Чайтанья Махапрабху обладает безраздельной властью над всем сущим. Но поскольку Он играет роль преданного, то ведет Себя соответствующим образом».

Význam

Комментарий

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že na svatých místech trvale bydlí mnoho lidí, kteří nejsou přísní v dodržování usměrňujících zásad pro život na svatých místech. Pro nápravu těchto lidí musí tato místa navštěvovat vznešení oddaní. To je poslání vaiṣṇavy. Vaiṣṇava je nešťastný, když vidí, jak jsou druzí zapletení v hmotném životě. Śrī Caitanya Mahāprabhu učil těmto vaiṣṇavským činnostem i přesto, že je uctívaným Božstvem všech vaiṣṇavů, úplným a nezávislým Nejvyšším Pánem, Osobností Božství. Je pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ – úplný, ničím neznečištěný a věčně osvobozený. Je sanātana, protože nemá začátek ani konec.

Как объясняет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, среди постоянных жителей святых мест многие недостаточно строго соблюдают правила, регламентирующие жизнь в подобном месте. Поэтому возвышенные преданные отправляются туда, чтобы наставить таких людей на истинный путь. Это обязанность вайшнава. Вайшнаву больно видеть, как другие запутались в сетях мирской жизни. Шри Чайтанья Махапрабху на собственном примере учил, как должен вести себя вайшнав, хотя Сам Он — объект поклонения всех вайшнавов, всесовершенный и полностью независимый Бог, Верховная Личность. Его называют пӯра уддхо нитйа-мукта — совершенным, полностью свободным от скверны и вечно освобожденным. Он санатана, то есть не имеющий ни начала, ни конца.