Skip to main content

Text 13

Text 13

Verš

Text

vaiṣṇavera ei haya eka svabhāva niścala
teṅho jīva nahena, hana svatantra īśvara
vaiṣṇavera ei haya eka svabhāva niścala
teṅho jīva nahena, hana svatantra īśvara

Synonyma

Synonyms

vaiṣṇavera — vznešeného oddaného; ei — toto; haya — je; eka — jeden; svabhāva — povaha; niścala — neochvějný; teṅho — On; jīva — podmíněná duše; nahena — není; hana — je; svatantra — nezávislý; īśvara — vládce.

vaiṣṇavera — of great devotees; ei — this; haya — is; eka — one; svabhāva — nature; niścala — unflinching; teṅho — He; jīva — conditioned soul; nahena — is not; hana — is; svatantra — independent; īśvara — controller.

Překlad

Translation

„Vaiṣṇava putuje na svatá poutní místa, aby je očistil a osvobodil pokleslé podmíněné duše. To je jedna z povinností vaiṣṇavy. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti není obyčejná živá bytost, ale samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je tedy zcela nezávislým vládcem, a přesto ve své roli oddaného jedná jako oddaný.“

“A Vaiṣṇava travels to places of pilgrimage to purify them and reclaim fallen conditioned souls. This is one of the duties of a Vaiṣṇava. Actually, Śrī Caitanya Mahāprabhu is not a living entity but the Supreme Personality of Godhead Himself. Consequently, He is a fully independent controller, yet in His position as a devotee, He carries out the activities of a devotee.”

Význam

Purport

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že na svatých místech trvale bydlí mnoho lidí, kteří nejsou přísní v dodržování usměrňujících zásad pro život na svatých místech. Pro nápravu těchto lidí musí tato místa navštěvovat vznešení oddaní. To je poslání vaiṣṇavy. Vaiṣṇava je nešťastný, když vidí, jak jsou druzí zapletení v hmotném životě. Śrī Caitanya Mahāprabhu učil těmto vaiṣṇavským činnostem i přesto, že je uctívaným Božstvem všech vaiṣṇavů, úplným a nezávislým Nejvyšším Pánem, Osobností Božství. Je pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ – úplný, ničím neznečištěný a věčně osvobozený. Je sanātana, protože nemá začátek ani konec.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura points out that because there are many permanent residents in holy places who do not precisely follow the rules and regulations governing living in a sacred place, exalted devotees have to go to these places to reclaim such persons. This is the business of a Vaiṣṇava. A Vaiṣṇava is unhappy to see others materially enmeshed. Śrī Caitanya Mahāprabhu taught these activities of a Vaiṣṇava although He is the worshipable Deity of all Vaiṣṇavas, the complete and independent Supreme Personality of Godhead. He is pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ — complete, completely uncontaminated and eternally liberated. He is sanātana, for He has no beginning or end.