Skip to main content

KAPITOLA PRVNÍ

Pozdější zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua

Tato kapitola obsahuje stručný přehled všech zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua ve středním období Jeho činností i v šesti letech ze závěrečného období. Popisuje se zde také extáze Śrī Caitanyi Mahāprabhua, do které se pohroužil, když recitoval verš začínající slovy yaḥ kaumāra-haraḥ, a také jak tuto extázi vysvětlil Śrīla Rūpa Gosvāmī svým veršem začínajícím slovy priyaḥ so 'yaṁ kṛṣṇaḥ. Za sepsání tohoto verše se Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu dostalo Pánova zvláštního požehnání. Zároveň je zde i výčet mnoha knih, jejichž autory byli Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrīla Sanātana Gosvāmī a Śrīla Jīva Gosvāmī, a také je tu popsáno setkání Śrī Caitanyi Mahāprabhua se Śrīlou Rūpou Gosvāmīm a Śrīlou Sanātanou Gosvāmīm ve vesnici Rámakéli.

Verš

yasya prasādād ajño ’pi
sadyaḥ sarva-jñatāṁ vrajet
sa śrī-caitanya-devo me
bhagavān samprasīdatu

Synonyma

yasya — jehož; prasādāt — milostí; ajñaḥ api — dokonce i ten, kdo nemá vůbec žádné poznání; sadyaḥ — okamžitě; sarva-jñatām — veškeré poznání; vrajet — může získat; saḥ — tento; śrī-caitanya-devaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; me — mně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; samprasīdatu — kéž udělí svou bezpříčinnou milost.

Překlad

Dokonce i ten, kdo nemá žádné poznání, může pouhým požehnáním Śrī Caitanyi Mahāprabhua okamžitě získat veškeré poznání. Modlím se proto k Pánu, aby mi udělil svou bezpříčinnou milost.

Verš

vande śrī-kṛṣṇa-caitanya-
nityānandau sahoditau
gauḍodaye puṣpavantau
citrau śan-dau tamo-nudau

Synonyma

vande — s úctou se klaním; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi; nityānandau — a Pánu Nityānandovi; saha-uditau — kteří současně vyšli; gauḍa-udaye — na východním obzoru Gaudy; puṣpavantau — slunci a měsíci dohromady; citrau — úžasným; śam-dau — udílejícím požehnání; tamaḥ-nudau — rozptylujícím temnotu.

Překlad

S úctou se klaním Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi a Pánu Nityānandovi, kteří jsou jako slunce a měsíc. Společně vyšli na obzoru Gaudy, aby rozptýlili temnotu nevědomosti, a tak úžasným způsobem požehnali všem.

Verš

jayatāṁ suratau paṅgor
mama manda-mater gatī
mat-sarvasva-padāmbhojau
rādhā-madana-mohanau

Synonyma

jayatām — nechť jsou oslavováni; su-ratau — milostiví nebo spojení milostnou láskou; paṅgoḥ — chromého; mama — mě; manda-mateḥ — pošetilého; gatī — útočiště; mat — moje; sarva-sva — všechno; pada-ambhojau — ti, jejichž lotosové nohy; rādhā-madana-mohanau — Rādhārāṇī a Madana-mohana.

Překlad

Sláva Rādhārāṇī a Madana-mohanovi, kteří jsou nekonečně milostiví! I když jsem chromý a pomatený, Oni mě přesto vedou a Jejich lotosové nohy jsou pro mne vším.

Verš

dīvyad-vṛndāraṇya-kalpa-drumādhaḥ-
śrīmad-ratnāgāra-siṁhāsana-sthau
śrīmad-rādhā-śrīla-govinda-devau
preṣṭhālībhiḥ sevyamānau smarāmi

Synonyma

dīvyat — zářícím; vṛndā-araṇya — ve Vrindávanu; kalpa-druma — stromem přání; adhaḥ — pod; śrīmat — nesmírně krásném; ratna-āgāra — v chrámu z drahokamů; siṁha-āsana-sthau — sedící na trůnu; śrīmat — velice krásná; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; śrīla-govinda-devau — a Śrī Govindadeva; preṣṭha-ālībhiḥ — svými nejdůvěrnějšími společnicemi; sevyamānau — obsluhovaní; smarāmi — vzpomínám.

Překlad

Ve Vrindávanu, v chrámu z drahokamů pod stromem plnícím všechna přání, sedí Śrī Śrī Rādhā-Govinda na zářícím trůnu, obsluhováni svými nejdůvěrnějšími společnicemi. S pokorou se Jim klaním.

Verš

śrīmān rāsa-rasārambhī
vaṁśī-vaṭa-taṭa-sthitaḥ
karṣan veṇu-svanair gopīr
gopīnāthaḥ śriye ’stu naḥ

Synonyma

śrīmān — nejkrásnější podoba; rāsa — tance rāsa; rasa-ārambhī — ten, který je původcem nálady; vaṁśī-vaṭa — slavné místo zvané Vanšívat; taṭa — na břehu Jamuny; sthitaḥ — stojící; karṣan — přitahující; veṇu-svanaiḥ — zvukem flétny; gopīḥ — všechny gopī; gopī-nāthaḥ — pán všech gopī; śriye — bohatství lásky a náklonnosti; astu — kéž je; naḥ — vůči nám.

Překlad

Kéž je Gopīnāthajī, který hrou na svou flétnu přitahuje všechny gopī a který u Vanšívatu na břehu Jamuny započal ten nejlíbeznější tanec rāsa, kéž je k nám milostivý.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya kṛpā-sindhu
jaya jaya śacī-suta jaya dīna-bandhu

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; kṛpā-sindhu — oceánu milosti; jaya jaya — sláva Tobě; śacī-suta — synu Śacī; jaya — sláva Tobě; dīna-bandhu — příteli pokleslých.

Překlad

Všechna sláva Śrī Gauraharimu, oceánu milosti! Všechna sláva Tobě, synu Śacīdevī, protože Ty jsi jediný přítel všech pokleslých duší!

Verš

jaya jaya nityānanda jayādvaita-candra
jaya śrīvāsādi jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Prabhuovi; jaya — sláva; śrīvāsa-ādi — všem oddaným, v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána Gaurasundara.

Překlad

Sláva Pánu Nityānandovi a Advaitovi Prabhuovi a sláva také všem oddaným Pána Caitanyi v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem!

Verš

pūrve kahiluṅ ādi-līlāra sūtra-gaṇa
yāhā vistāriyāchena dāsa-vṛndāvana

Synonyma

pūrve — dříve; kahiluṅ — jsem popsal; ādi-līlāraādi-līly; sūtra-gaṇa — stručný přehled; yāhā — tu, kterou; vistāriyāchena — obšírně vysvětlil; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Dříve jsem stručně popsal ādi-līlu, počáteční zábavy, které již obšírně popsal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Verš

ataeva tāra āmi sūtra-mātra kailuṅ
ye kichu viśeṣa, sūtra-madhyei kahiluṅ

Synonyma

ataeva — z toho důvodu; tāra — toho; āmi — já; sūtra-mātra — pouze stručný přehled; kailuṅ — udělal; ye kichu — jakékoliv; viśeṣa — zvláštnosti; sūtra-madhyei kahiluṅ — jsem již popsal v tomto stručném přehledu.

Překlad

Proto jsem se o těchto událostech zmínil pouze v krátkosti a v tomto krátkém výčtu jsou popsány všechny zvláštnosti, jež bylo třeba uvést.

Verš

ebe kahi śeṣa-līlāra mukhya sūtra-gaṇa
prabhura aśeṣa līlā nā yāya varṇana

Synonyma

ebe — nyní; kahi — popisuji; śeṣa-līlāra — závěrečných zábav; mukhya — hlavních; sūtra-gaṇa — stručný výtah; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; aśeṣa — neomezené; līlā — zábavy; yāya varṇana — nelze popsat.

Překlad

Popsat neomezené zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua není možné, ale já chci nyní vyprávět alespoň o těch nejdůležitějších a ve stručnosti představit závěrečné zábavy.

Verš

tāra madhye yei bhāga dāsa-vṛndāvana
‘caitanya-maṅgale’ vistāri’ karilā varṇana
sei bhāgera ihāṅ sūtra-mātra likhiba
tāhāṅ ye viśeṣa kichu, ihāṅ vistāriba

Synonyma

tāra madhye — mezi nimi; yei — kterou; bhāga — část; dāsa-vṛndāvana — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; caitanya-maṅgale — ve své knize nazvané Caitanya-maṅgala; vistāri' — obšírně; karilā varṇana — popsal; sei bhāgera — této části; ihāṅ — zde v této knize; sūtra-mātra — pouze stručný souhrn; likhiba — napíši; tāhāṅ — tam; ye — jakékoliv; viśeṣa — zvláštní podrobnosti; kichu — něco; ihāṅ vistāriba — popíši obšírně.

Překlad

Část, kterou Vṛndāvana dāsa Ṭhākura obšírně popsal ve své knize Caitanya-maṅgala, představím pouze v krátkosti. Všechny výjimečné události však později rozvedu.

Verš

caitanya-līlāra vyāsa — dāsa vṛndāvana
tāṅra ājñāya karoṅ tāṅra ucchiṣṭa carvaṇa

Synonyma

caitanya-līlāra vyāsa — Vyāsadeva neboli kronikář zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua; dāsa vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; tāṅra — jeho; ājñāya — na příkaz; karoṅ — konám; tāṅra — jeho; ucchiṣṭa — zbytků jídla; carvaṇa — žvýkání.

Překlad

Zmocněným kronikářem zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua je ve skutečnosti Śrīla Vṛndāvana dāsa, inkarnace Vyāsadevy. Jedině na jeho pokyn se snažím žvýkat zbytky jídla, které zanechal.

Verš

bhakti kari’ śire dhari tāṅhāra caraṇa
śeṣa-līlāra sūtra-gaṇa kariye varṇana

Synonyma

bhakti kari' — s velkou oddaností; śire — na své hlavě; dhari — držím; tāṅhāra — jeho; caraṇa — lotosové nohy; śeṣa-līlāra — závěrečných zábav; sūtra-gaṇa — stručný přehled; kariye — činím; varṇana — popis.

Překlad

S hlubokou oddaností si pokládám jeho lotosové nohy na svou hlavu, abych mohl nyní podat přehled Pánových závěrečných zábav.

Verš

cabbiśa vatsara prabhura gṛhe avasthāna
tāhāṅ ye karilā līlā — ‘ādi-līlā’ nāma

Synonyma

cabbiśa vatsara — dvacet čtyři let; prabhura — Pána; gṛhe — doma; avasthāna — pobyt; tāhāṅ — tam; ye — jakékoliv; karilā — prováděl; līlā — zábavy; ādi-līlā nāma — se nazývají ādi-līlā.

Překlad

Po dvacet čtyři let zůstával Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ve svém domově a všechny zábavy, které v té době projevil, se nazývají ādi-līlā.

Verš

cabbiśa vatsara śeṣe yei māgha-māsa
tāra śukla-pakṣe prabhu karilā sannyāsa

Synonyma

cabbiśa vatsara — těch dvaceti čtyř let; śeṣe — na konci; yei — jenž; māgha-māsa — měsíc Māgha (leden-únor); tāra — tohoto měsíce; śukla-pakṣe — během čtrnácti dnů dorůstajícího měsíce; prabhu — Pán; karilā — přijal; sannyāsa — stav odříkání.

Překlad

Na konci svého dvacátého čtvrtého roku, v měsíci Māgha během čtrnácti dnů dorůstajícího měsíce, přijal Pán sannyās, stav odříkání.

Verš

sannyāsa kariyā cabbiśa vatsara avasthāna
tāhāṅ yei līlā, tāra ‘śeṣa-līlā’ nāma

Synonyma

sannyāsa kariyā — poté, co přijal sannyās; cabbiśa vatsara — dvacet čtyři let; avasthāna — kdy zůstával v tomto hmotném světě; tāhāṅ — v tomto období; yei līlā — všechny zábavy (které prováděl); tāra — těchto zábav; śeṣa-līlā — závěrečné zábavy; nāma — název.

Překlad

Po přijetí sannyāsu Pán zůstal v tomto hmotném světě dalších dvacet čtyři let. Všechny Jeho zábavy z tohoto období se nazývají śeṣa-līlā neboli závěrečné zábavy.

Verš

śeṣa-līlāra ‘madhya’ ‘antya’, — dui nāma haya
līlā-bhede vaiṣṇava saba nāma-bheda kaya

Synonyma

śeṣa-līlāraśeṣa-līly, závěrečných zábav; madhya — prostřední; antya — konečné; dui — dvě; nāma — jména; haya — jsou; līlā-bhede — na základě rozdílů mezi zábavami; vaiṣṇava — oddaní Nejvyššího Pána; saba — všichni; nāma-bheda — různá jména; kaya — říkají.

Překlad

Pánovy závěrečné zábavy, které proběhly během Jeho posledních dvaceti čtyř let, se nazývají madhya (prostřední) a antya (konečné). Tak je označují všichni oddaní Pána.

Verš

tāra madhye chaya vatsara — gamanāgamana
nīlācala-gauḍa-setubandha-vṛndāvana

Synonyma

tāra madhye — v tomto období; chaya vatsara — šest let; gamana-āgamana — příchody a odchody; nīlācala — z Džagannáth Purí; gauḍa — do Bengálska; setubandha — a od mysu Kumárí; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu.

Překlad

Šest z posledních dvaceti čtyř let strávil Śrī Caitanya Mahāprabhu na cestách po celé Indii – z Džagannáth Purí do Bengálska a z mysu Kumárí do Vrindávanu.

Verš

tāhāṅ yei līlā, tāra ‘madhya-līlā’ nāma
tāra pāche līlā — ‘antya-līlā’ abhidhāna

Synonyma

tāhāṅ — na těchto místech; yei līlā — všechny zábavy; tāra — těchto; madhya-līlā — prostřední zábavy; nāma — název; tāra pāche līlā — všechny pozdější zábavy; antya-līlā — konečné zábavy; abhidhāna — pojmenování.

Překlad

Všechny Pánovy zábavy, jež se odehrály na těchto místech, se nazývají madhya-līlā a všechny pozdější zábavy se nazývají antya-līlā.

Verš

‘ādi-līlā’, ‘madhya-līlā’, ‘antya-līlā’ āra
ebe ‘madhya-līlāra’ kichu kariye vistāra

Synonyma

ādi-līlā madhya-līlā antya-līlā āra — existují tedy tři období, jmenovitě ādi-līlā, madhya-līlā a antya-līlā; ebe — nyní; madhya-līlāramadhya-līly; kichu — něco; kariye — učiním; vistāra — obšírné pojednání.

Překlad

Pánovy zábavy se tedy dělí na tři části: ādi-līlu, madhya-līlu a antya-līlu. Nyní obšírně popíši madhya-līlu.

Verš

aṣṭādaśa-varṣa kevala nīlācale sthiti
āpani ācari’ jīve śikhāilā bhakti

Synonyma

aṣṭādaśa-varṣa — osmnáct let; kevala — pouze; nīlācale — v Džagannáth Purí; sthiti — zůstávající; āpani — osobně; ācari' — chovající se; jīve — živé bytosti; śikhāilā — poučoval; bhakti — o oddané službě.

Překlad

Po nepřetržitých osmnáct let zůstával Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu v Džagannáth Purí a svým osobním chováním poučoval všechny živé bytosti o oddané službě.

Verš

tāra madhye chaya vatsara bhakta-gaṇa-saṅge
prema-bhakti pravartāilā nṛtya-gīta-raṅge

Synonyma

tāra madhye — v tomto období; chaya vatsara — šest let; bhakta-gaṇa-saṅge — se všemi oddanými; prema-bhakti — láskyplnou službu Pánu; pravartāilā — zavedl; nṛtya-gīta-raṅge — zpíváním a tancováním.

Překlad

Šest z těchto osmnácti let v Džagannáth Purí strávil Śrī Caitanya Mahāprabhu ve společnosti svých mnoha oddaných. Zpíváním a tancováním zavedl láskyplnou oddanou službu.

Verš

nityānanda-gosāñire pāṭhāila gauḍa-deśe
teṅho gauḍa-deśa bhāsāila prema-rase

Synonyma

nityānanda-gosāñire — Nityānandu Gosvāmīho; pāṭhāila — poslal; gauḍa-deśe — do Bengálska; teṅho — On; gauḍa-deśa — území známé jako Gaudadéš neboli Bengálsko; bhāsāila — zaplavil; prema-rase — extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu poslal Nityānandu Prabhua z Džagannáth Purí do Bengálska, které je známé jako Gaudadéš, a Pán Nityānanda tuto zemi zaplavil transcendentální láskyplnou službou Pánu.

Verš

sahajei nityānanda — kṛṣṇa-premoddāma
prabhu-ājñāya kaila yāhāṅ tāhāṅ prema-dāna

Synonyma

sahajei — svou vlastní povahou; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; kṛṣṇa-prema-uddāma — nesmírně inspirovaný v transcendentální láskyplné službě Pánu Kṛṣṇovi; prabhu-ājñāya — na Pánův pokyn; kaila — konal; yāhāṅ tāhāṅ — všude, kam přišel; prema-dāna — rozdávání této lásky.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu je již svou povahou velmi inspirovaný sloužit s transcendentální láskou Pánu Kṛṣṇovi. Nyní na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua tuto láskyplnou službu rozdával všude, kam přišel.

Verš

tāṅhāra caraṇe mora koṭi namaskāra
caitanyera bhakti yeṅho laoyāila saṁsāra

Synonyma

tāṅhāra caraṇe — Jeho lotosovým nohám; mora — moje; koṭi — nesčetné; namaskāra — poklony; caitanyera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakti — oddanou službu; yeṅho — ten, který; laoyāila — přiměl přijmout; saṁsāra — celý svět.

Překlad

Bezpočtukrát se klaním lotosovým nohám Śrī Nityānandy Prabhua, jenž je tak milostivý, že rozšířil službu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi po celém světě.

Verš

caitanya-gosāñi yāṅre bale ‘baḍa bhāi’
teṅho kahe, mora prabhu — caitanya-gosāñi

Synonyma

caitanya-gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāṅre — jemuž; bale — říká; baḍa bhāi — starší bratře; teṅho — On; kahe — říká; mora prabhu — Můj Pán; caitanya-gosāñi — nejvyšší vládce, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu oslovoval Nityānandu Prabhua jako svého staršího bratra, zatímco Nityānanda Prabhu oslovoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako svého Pána.

Verš

yadyapi āpani haye prabhu balarāma
tathāpi caitanyera kare dāsa-abhimāna

Synonyma

yadyapi — i když; āpani — osobně; haye — je; prabhu — Pán; balarāma — Balarāma; tathāpi — nicméně; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; kare — přijímá; dāsa-abhimāna — postoj věčného služebníka.

Překlad

I když Nityānanda Prabhu není nikdo jiný než samotný Balarāma, považuje se vždy za věčného služebníka Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

‘caitanya’ seva, ‘caitanya’ gāo, lao ‘caitanya’-nāma
‘caitanye’ ye bhakti kare, sei mora prāṇa

Synonyma

caitanya seva — služte Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; caitanya gāo — zpívejte o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; lao — stále berte; caitanya-nāma — jméno Pána Caitanyi Mahāprabhua; caitanye — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; ye — každý, kdo; bhakti — oddanou službu; kare — prokazuje; sei — ten; mora prāṇa — Moje všechno.

Překlad

Nityānanda Prabhu žádal všechny, ať slouží Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, opěvují Jeho slávu a zpívají Jeho jméno. Nityānanda Prabhu prohlásil, že ten, kdo prokazuje oddanou službu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, je pro Něho vším.

Verš

ei mata loke caitanya-bhakti laoyāila
dīna-hīna, nindaka, sabāre nistārila

Synonyma

ei mata — takto; loke — lidi; caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhakti — oddanou službu; laoyāila — způsobil, že přijali; dīna-hīna — ubohé pokleslé duše; nindaka — rouhače; sabāre — každého; nistārila — osvobodil.

Překlad

Takto Śrīla Nityānanda Prabhu představoval hnutí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua každému bez rozdílu. I když lidé byli pokleslí a rouhači, tímto způsobem byli osvobozeni.

Verš

tabe prabhu vraje pāṭhāila rūpa-sanātana
prabhu-ājñāya dui bhāi āilā vṛndāvana

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; vraje — do Vrindávan-dhámu; pāṭhāila — poslal; rūpa-sanātana — dva bratry, Rūpu Gosvāmīho a Sanātanu Gosvāmīho; prabhu-ājñāya — na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dui bhāi — oba bratři; āilā — přišli; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potom poslal dva bratry, Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a Śrīlu Sanātanu Gosvāmīho, do Vradži. S Jeho nařízením odešli do Šrí Vrindávan-dhámu.

Verš

bhakti pracāriyā sarva-tīrtha prakāśila
madana-gopāla-govindera sevā pracārila

Synonyma

bhakti pracāriyā — šířící oddanou službu; sarva-tīrtha — všechna poutní místa; prakāśila — odhalili; madana-gopāla — Rādě a Madana-mohanovi; govindera — Śrī Rādě a Govindajīmu; sevā — službu; pracārila — zavedli.

Překlad

Po příchodu do Vrindávanu bratři kázali o oddané službě a odhalili mnoho poutních míst. Konkrétně zavedli službu Madana-mohanovi a Govindajīmu.

Verš

nānā śāstra āni’ kailā bhakti-grantha sāra
mūḍha adhama-janere teṅho karilā nistāra

Synonyma

nānā śāstra — různé druhy písem; āni' — poté, co shromáždili; kailā — sepsali; bhakti-grantha — knih o oddané službě; sāra — podstatu; mūḍha — darebáky; adhama-janere — a pokleslé duše; teṅho — oni; karilā nistāra — osvobodili.

Překlad

Rūpa Gosvāmī i Sanātana Gosvāmī do Vrindávanu přinesli různá písma a vybrali jejich podstatu, kterou zapsali do mnoha knih o oddané službě. Tak osvobodili všechny darebáky a pokleslé duše.

Význam

Śrīla Śrīnivāsa Ācārya zpíval:

nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saṁsthāpakau
lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau śaraṇyākarau
rādhā-kṛṣṇa-padāravinda-bhajanānandena mattālikau
vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva gopālakau

Šest Gosvāmīch pod vedením Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Śrīly Sanātany Gosvāmīho studovalo různé védské texty a vybírali z nich jejich podstatu, oddanou službu Pánu. To znamená, že všichni Gosvāmī napsali mnoho knih o oddané službě, jež se opírají o védskou literaturu. Oddaná služba není nějaká sentimentální činnost. Oddaná služba je podstatou védského poznání, což potvrzuje Bhagavad-gītā (15.15): vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Celá védská literatura směřuje k poznání Kṛṣṇy, a jak Kṛṣṇu poznat prostřednictvím oddané služby, vysvětlili právě Śrīla Rūpa a Sanātana Gosvāmī na základě veškerých védských textů. Podali to tak pěkně, že dokonce i darebák či prvotřídní hlupák může být oddanou službou pod vedením Gosvāmīch vysvobozen.

Verš

prabhu ājñāya kaila saba śāstrera vicāra
vrajera nigūḍha bhakti karila pracāra

Synonyma

prabhu ājñāya — na nařízení Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kaila — provedli; saba śāstrera — všech písem; vicāra — analytické studium; vrajera — Šrí Vrindávan-dhámu; nigūḍha — nejdůvěrnější; bhakti — oddanou službu; karila — činili; pracāra — kázání.

Překlad

Gosvāmī kázali o oddané službě na základě analytického studia veškerých důvěrných védských textů, což bylo zcela v souladu s pokynem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Každý tak dostává možnost pochopit nejdůvěrnější oddanou službu, která se vykonává ve Vrindávanu.

Význam

Zde je předložen důkaz toho, že pravá oddaná služba je založená na závěrech védské literatury, a nikoliv na sentimentech, jaké předvádějí prākṛta-sahajiyové. Tito prākṛta-sahajiyové se neřídí védskými spisy, jsou to zhýralci a lovci žen, kteří kouří gañju. Někdy hrají divadlo a naříkají pro Pána se slzami v očích. Tyto slzy však samozřejmě odplavují veškeré závěry písem. Prākṛta-sahajiyové si neuvědomují, že porušují nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který zvláště zdůraznil, že k pochopení Vrindávanu a zábav, které se tam odehrávají, je třeba dostatečné poznání śāster (védských textů). Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.12) je řečeno: bhaktyā śruta-gṛhītayā, což znamená, že oddanou službu lze získat skrze védské poznání. Tac chraddadhānāḥ munayaḥ. Ti oddaní, kteří jsou skutečně vážní, získají bhakti, vědeckou oddanou službu, nasloucháním popisům z védské literatury (bhaktyā śruta-gṛhītayā). Není to tak, že by si měl člověk ze sentimentu něco vytvořit, stát se sahajiyou a potom takovou vymyšlenou oddanou službu obhajovat. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura však takové sahajiyi považoval za lepší než impersonalisty, protože ti jsou beznadějně ateističtí. Impersonalisté nemají o Nejvyšší Osobnosti Božství nejmenší ponětí. Sahajiyové jsou v mnohem lepším postavení než māyāvādští sannyāsī. Ačkoliv védskému poznání nepřikládají velký význam, přesto přijali Pána Kṛṣṇu jako Nejvyššího Pána. Bohužel však odvádějí druhé od pravé oddané služby.

Verš

hari-bhakti-vilāsa, āra bhāgavatāmṛta
daśama-ṭippanī, āra daśama-carita

Synonyma

hari-bhakti-vilāsa — kniha nazvaná Hari-bhakti-vilāsa; āra — a; bhāgavatāmṛta — písmo s názvem Bṛhad-bhāgavatāmṛta; daśama-ṭippanī — poznámky k desátému zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu; āra — a; daśama-carita — poezie o desátém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu.

Překlad

Mezi knihy, které sepsal Śrīla Sanātana Gosvāmī, patří Hari-bhakti-vilāsa, Bṛhad-bhāgavatāmṛta, Daśama-ṭippanī a Daśama-carita.

Význam

V první vlně knihy známé jako Bhakti-ratnākara je řečeno, že Sanātana Gosvāmī pochopil Śrīmad-Bhāgavatam důkladným studiem a vyložil ho ve svém komentáři známém jako Vaiṣṇava-toṣaṇī. Veškeré poznání, které Śrī Sanātana Gosvāmī a Rūpa Gosvāmī získali přímo od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bylo díky jejich prvotřídní službě rozšířeno po celém světě. Sanātana Gosvāmī dal svůj komentář Vaiṣṇava-toṣaṇī k redakci Śrīlovi Jīvovi Gosvāmīmu a ten ho zredigoval pod názvem Laghu-toṣaṇī. Vše, co bezprostředně zapsal, bylo dokončeno v roce 1476 éry Śaka (1554 n.l.). Śrīla Jīva Gosvāmī dokončil Laghu-toṣaṇī v roce 1504 Śakābdy (1582 n.l.).

Obsah Hari-bhakti-vilāsy Śrī Sanātany Gosvāmīho sestavil Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī a jedná se o vaiṣṇava-smṛti. Tato vaiṣṇava-smṛti-grantha byla dokončena ve dvaceti kapitolách známých jako vilāsy. V první vilāse je popsáno, jak se navazuje vztah mezi duchovním mistrem a žákem, a jsou tam také vysvětlené mantry. Ve druhé vilāse je popsán proces zasvěcení. Ve třetí vilāse jsou popsány způsoby vaiṣṇavského chování s důrazem na čistotu, neustálé vzpomínání na Nejvyšší Osobnost Božství a pronášení manter daných zasvěcujícím duchovním učitelem. Ve čtvrté vilāse jsou popsány saṁskāry, očistné obřady; tilak neboli nanášení dvanácti tilakových značek na dvanáct míst na těle; mudry, pozice těla; mālā, zpívání na růženci; a guru-pūjā, uctívání duchovního mistra. Pátá vilāsa učí, jak si připravit místo k sezení pro meditaci, a také popisuje dechová cvičení, meditaci a uctívání śālagrāma-śily, která je zastoupením Pána Viṣṇua. V šesté vilāse jsou uvedeny potřebné úkony k pozvání Pánovy transcendentální podoby a Jeho koupání. V sedmé vilāse se nachází poučení o tom, jak připravit květiny pro uctívání Pána Viṣṇua. V osmé vilāse je popis Božstva a pokyny, jak si připravit vonné tyčinky, zažehnout lampy, provádět obětování, jak tančit, hrát hudbu, bubnovat, zdobit Božstvo girlandami, modlit se a klanět a jak se vyhnout přestupkům. V deváté vilāse je popsáno, jak sbírat lístky tulasī, jak vaiṣṇavským způsobem nabízet obětiny předkům a jak obětovat jídlo. V desáté vilāse jsou popsáni oddaní Pána (vaiṣṇavové neboli svaté osoby). V jedenácté vilāse jsou zevrubné popisy uctívání Božstev a slávy svatého jména Pána. Jsou tam pokyny o tom, jak zpívat svaté jméno Božstva, a také se tam pojednává o přestupcích, kterých je možné se dopustit při zpívání svatého jména, a o tom, jak se jich zbavit. Je tam také popsána sláva oddané služby a způsob, jak se odevzdat. Ve dvanácté vilāse je podán popis Ekādaśī. Ve třinácté vilāse se mluví o držení půstu a o průběhu obřadů na Mahā-dvādaśī. Ve čtrnácté vilāse jsou rozvedeny různé povinnosti, které se mají vykonávat v jednotlivých měsících. V patnácté vilāse jsou pokyny o držení půstu na Ekādaśī, a to i bez pití vody, dále značení těla symboly Viṣṇua pomocí cejchování, jak během období dešťů dodržovat Cāturmāsyu, dále Janmāṣṭamī, Pārśvaikādaśī, Śravaṇā-dvādaśī, Rāma-navamī a Vijayā-daśamī. Šestnáctá vilāsa popisuje povinnosti, které se mají plnit v měsíci zvaném Kārtik nebo také Dāmodara či Ūrja (říjen-listopad), kdy se na oltáři nebo nad chrámem obětují ghíové lampičky. Najdeme zde také popisy Govardhana-pūji Ratha-yātry. Sedmnáctá vilāsa rozebírá přípravy pro uctívání Božstev, zpívání mahā-mantry a japu. V osmnácté vilāse jsou popsány různé podoby Śrī Viṣṇua. V devatenácté vilāse se pojednává o instalaci Božstva a obřadech doprovázejících koupání Božstva před instalací. Dvacátá vilāsa probírá stavbu chrámů s odkazem na ty, které postavili velcí oddaní.

Detaily ohledně Hari-bhakti-vilāsa-granthy uvádí Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī v Madhya-līle (24.329–345). Popisy od Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho v těchto verších jsou ve skutečnosti popisy těch částí, které sestavil Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī. Podle Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura nejsou usměrňující zásady oddané služby sepsané Gopālem Bhaṭṭou Gosvāmīm v přísné shodě s našimi vaiṣṇavskými zásadami. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī ve skutečnosti sestavil pouze přehled obsáhlých popisů vaiṣṇavských zásad z Hari-bhakti-vilāsy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura je však toho názoru, že přísně následovat Hari-bhakti-vilāsu znamená dokonale dodržovat vaiṣṇavské obřady. Tvrdí, že části, které Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī vybral z původní Hari-bhakti-vilāsy, ovlivnil smārta-samāj, který přísně následují kastovní brāhmaṇové. Zásady pro vaiṣṇavy je proto v knize Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīho velmi těžké najít. Je lepší obrátit se přímo na komentář k Hari-bhakti-vilāse od samotného Sanātany Gosvāmīho nazvaný Dig-darśinī-ṭikā. Podle některých napsal stejný komentář Gopīnātha-pūjā Adhikārī, který se podílel na službě Śrī Rādhā-ramaṇajīmu a byl jedním ze žáků Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīho.

Co se týče Bṛhad-bhāgavatāmṛty, má dvě části a obě pojednávají o vykonávání oddané služby. První část je analytickým studiem oddané služby a obsahuje kromě toho i popisy různých planet včetně Země, nebeských planet, Brahma-loky a Vaikuṇṭha-loky. Zahrnuje také popisy oddaných, včetně důvěrných oddaných, velmi důvěrných oddaných a úplných oddaných. Druhá část podává popisy slávy duchovního světa, známé jako Goloka-māhātmya-nirūpaṇa, a také způsobu zřeknutí se hmotného světa. Dále popisuje skutečné poznání, oddanou službu, duchovní svět, lásku k Bohu, dosažení životního cíle a blaženost světa. V každé části je tedy sedm kapitol, dohromady čtrnáct v celém díle.

Daśama-ṭippanī je komentář k desátému zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Dalším názvem tohoto komentáře je Bṛhad-vaiṣṇava-toṣaṇī-ṭīkā. V Bhakti-ratnākaře je řečeno, že dílo Daśama-ṭippanī bylo dokončeno v roce 1476 Śakābdy (1554 n.l.).

Verš

ei saba grantha kaila gosāñi sanātana
rūpa-gosāñi kaila yata, ke karu gaṇana

Synonyma

ei saba — všechna tato; grantha — písma; kaila — sepsal; gosāñi sanātana — Sanātana Gosvāmī; rūpa-gosāñi — Rūpa Gosvāmī; kaila — sepsal; yata — všechna; ke — kdo; karu gaṇana — může spočítat.

Překlad

Vyjmenovali jsme již čtyři knihy, které napsal Sanātana Gosvāmī. Śrīla Rūpa Gosvāmī sepsal tolik knih, že je ani nelze spočítat.

Verš

pradhāna pradhāna kichu kariye gaṇana
lakṣa granthe kaila vraja-vilāsa varṇana

Synonyma

pradhāna pradhāna — ty nejdůležitější; kichu — některé; kariye — provedu; gaṇana — výčet; lakṣa — 100 000; granthe — ve verších; kaila — učinil; vraja-vilāsa — zábav Pána ve Vrindávanu; varṇana — popis.

Překlad

Zmíním se proto pouze o těch nejdůležitějších knihách. Śrīla Rūpa Gosvāmī popsal Pánovy zábavy ve Vrindávanu stem tisíců veršů.

Verš

rasāmṛta-sindhu, āra vidagdha-mādhava
ujjvala-nīlamaṇi, āra lalita-mādhava

Synonyma

rasāmṛta-sindhuBhakti-rasāmṛta-sindhu; āra — a; vidagdha-mādhavaVidagdha-mādhava; ujjvala-nīla-maṇiUjjvala-nīlamaṇi; āra — a; lalita-mādhavaLalita-mādhava.

Překlad

Mezi knihy, které sepsal Śrī Rūpa Gosvāmī, patří Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Vidagdha-mādhava, Ujjvala-nīlamaṇi a Lalita-mādhava.

Verš

dāna-keli-kaumudī, āra bahu stavāvalī
aṣṭādaśa līlā-cchanda, āra padyāvalī
govinda-virudāvalī, tāhāra lakṣaṇa
mathurā-māhātmya, āra nāṭaka-varṇana

Synonyma

dāna-keli-kaumudī — zvaná Dāna-keli-kaumudī; āra — a; bahu stavāvalī — mnoho modliteb; aṣṭādaśa — osmnáct; līlā-cchanda — zábav v chronologickém pořadí; āra — a; padyāvalīPadyāvalī; govinda-virudāvalīGovinda-virudāvalī; tāhāra lakṣaṇa — charakteristiky této knihy; mathurā-māhātmya — sláva oblasti Mathury; āra nāṭaka-varṇana — a popisy divadelní hry (Nāṭaka-candrikā).

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī také napsal knihy zvané Dāna-keli-kaumudī, Stavāvalī, Līlā-cchanda, Padyāvalī, Govinda-virudāvalī, Mathurā-māhātmya a Nāṭaka-varṇana.

Verš

laghu-bhāgavatāmṛtādi ke karu gaṇana
sarvatra karila vraja-vilāsa varṇana

Synonyma

laghu-bhāgavatāmṛta-ādi — další seznam, s Laghu-bhāgavatāmṛtou; ke — kdo; karu gaṇana — může spočítat; sarvatra — všude; karila — učinil; vraja-vilāsa — vrindávanských zábav; varṇana — popis.

Překlad

Kdo může spočítat ostatní knihy (počínaje Laghu-bhāgavatāmṛtou) napsané Śrīlou Rūpou Gosvāmīm? V každé z nich popsal vrindávanské zábavy.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī tyto knihy popisuje. Bhakti-rasāmṛta-sindhu je rozsáhlá kniha pokynů, jak rozvinout oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi a jak následovat tento transcendentální proces. Byla dokončena v roce 1463 Śakābdy (1541 n.l.). Je rozdělena na čtyři části: pūrva-vibhāga (východní část), dakṣiṇa-vibhāga (jižní část), paścima-vibhāga (západní část) a uttara-vibhāga (severní část). V části pūrva-vibhāga je uveden popis trvalého rozvoje oddané služby. Jsou tam vylíčeny obecné zásady oddané služby, vykonávání oddané služby, extáze v oddané službě a nakonec dosažení lásky k Bohu. V této části oceánu nektaru oddanosti se tedy nacházejí čtyři laharī (vlny).

Dakṣiṇa-vibhāga (jižní část) obsahuje obecný popis nálady či vztahu zvaného bhakti-rasa, pocházejícího z oddané služby. Je tam také popis stavů známých jako vibhāva, anubhāva, sāttvika, vyabhicarī a sthāyi-bhāva, které se nacházejí na této vysoké úrovni oddané služby. V části dakṣiṇa-vibhāga je tedy pět vln. V západní části (paścima-vibhāga) se objevuje popis hlavních transcendentálních nálad pocházejících z oddané služby, čemuž se říká mukhya-bhakti-rasa-nirūpaṇa neboli dosažení hlavních nálad či pocitů při vykonávání oddané služby. V této části je popsána oddaná služba na neutrální úrovni, další rozvoj lásky a náklonnosti (zvaný služebnický vztah), dále pak rozvoj v přátelství, v rodičovskou lásku a nakonec milostná láska mezi Kṛṣṇou a Jeho oddanými. V západní části se tedy nachází také pět vln.

V severní části (uttara-vibhāga) je uveden popis nepřímých nálad oddané služby, což je oddaná služba se smíchem, úžasem, rytířskostí, lítostí, hněvem, hrůzou a děsem. Existují také různé vhodné a nevhodné směsi těchto nálad. V této části je tedy devět vln. Toto je pouze stručný přehled Bhakti-rasāmṛta-sindhu.

Vidagdha-mādhava je divadelní hra o zábavách Pána Kṛṣṇy ve Vrindávanu. Śrīla Rūpa Gosvāmī tuto knihu dokončil v roce 1454 Śakābdy (1532 n.l.). První část této hry má název Veṇu-nāda-vilāsa, druhá část Manmatha-lekha, třetí část Rādhā-saṅga, čtvrtá část Veṇu-haraṇa, pátá část Rādhā-prasādana, šestá část Śarad-vihāra a sedmá a poslední část Gaurī-vihāra.

Další knihou je Ujjvala-nīlamaṇi, transcendentální popis milostných vztahů, zahrnující metafory, analogie a vyšší cítění bhakti. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je oddaná služba s milostnou láskou popsána pouze v krátkosti, ale v Ujjvala-nīlamaṇi se o ní pojednává obšírně. Jsou tam popsány různé druhy milenců, jejich pomocníků a těch, kdo jsou Kṛṣṇovi velmi drazí. Je tam také popis Śrīmatī Rādhārāṇī a dalších milenek a také vedoucích osobností různých skupin. Jsou tam popsáni i poslíčkové, stálí společníci a další z těch, jež má Kṛṣṇa nesmírně rád. V této knize se také mluví o tom, jak se probouzí láska ke Kṛṣṇovi, a popisuje se tam extatické rozpoložení, stav oddanosti, nepřetržitá extáze, rušená extáze, vyrovnaná extáze, umístění různých druhů oblečení, pocity odloučení, předběžné zalíbení, láskyplný hněv, různé milostné vztahy, odloučení od milovaného, setkání s milovaným a přímý i nepřímý požitek mezi milencem a milenkou. To vše je popsáno velmi podrobně.

Lalita-mādhava je zase popisem Kṛṣṇových zábav ve Dvárace. Tyto zábavy byly zpracovány jako divadelní hra, která byla dokončena v roce 1459 Śakābdy. První část pojednává o večerních radovánkách, druhá o zabití Śaṅkhacūḍy, třetí o šílenství Śrīmatī Rādhārāṇī, čtvrtá o tom, jak Śrīmatī Rādhārāṇī přistupuje ke Kṛṣṇovi, pátá o tom, čeho dosáhla Candrāvalī, šestá o úspěších Lality, sedmá o setkání v Nava-vrindávanu, osmá o radovánkách v Nava-vrindávanu, devátá o prohlížení obrázků a desátá o naprostém uspokojení mysli. Celé představení je tedy rozděleno do deseti částí.

Laghu-bhāgavatāmṛta je rozdělena na dvě části. První má název „Nektar Kṛṣṇy“ a druhá „Nektar oddané služby“. V první části je zdůrazněna důležitost védských důkazů, a hned potom následuje popis původní podoby Nejvyšší Osobnosti Božství jako Śrī Kṛṣṇy a popis Jeho zábav a expanzí svāṁśa (osobních podob) a vibhinnāṁśa. Podle svých zaměření se inkarnace nazývají āveśa a tad-ekātma. První inkarnace se rozdělují na tři puruṣāvatāry, jimiž jsou Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu a Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. Potom jsou zde tři inkarnace kvalit přírody, tedy Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara (Śiva). Veškeré vybavení používané ve službě Pánu je transcendentální, mimo vliv tří kvalit tohoto hmotného světa. Je tam popsáno i dvacet pět līlā-avatārů, kterými jsou Catuḥsana (Kumārové), Nārada, Varāha, Matsya, Yajña, Nara-nārāyaṇa Ṛṣi, Kapila, Dattātreya, Hayagrīva, Haṁsa, Pṛśnigarbha, Ṛṣabha, Pṛthu, Nṛsiṁha, Kūrma, Dhanvantari, Mohinī, Vāmana, Paraśurāma, Dāśarathi, Kṛṣṇa-dvaipāyana, Balarāma, dále Vāsudeva, Buddha a Kalki. Existuje také čtrnáct manvantara-avatārů: Yajña, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuṇṭha, Ajita, Vāmana, Sārvabhauma, Ṛṣabha, Viṣvaksena, Dharmasetu, Sudāmā, Yogeśvara a Bṛhadbhānu. Ve čtyřech yugách se zjevují čtyři inkarnace a jejich barvy jsou popsány jako bílá, červená, načernalá a černá (někdy žlutá, jako v případě Pána Caitanyi Mahāprabhua). Existují různé věky a inkarnace pro každý z nich. Kategorie zvané āveśa, prābhava, vaibhava a para představují různé umístění pro různé inkarnace. Jména jsou obdařena duchovní silou podle určitých zábav. Je také popsán rozdíl mezi energií a jejím zdrojem a nepochopitelné činnosti Nejvyššího Pána.

Śrī Kṛṣṇa je původní Nejvyšší Osobnost Božství a nikdo Ho nepředčí. Je zdrojem všech inkarnací. V Laghu-bhāgavatāmṛtě se objevují popisy Jeho částečných inkarnací, neosobní záře Brahmanu (což je ve skutečnosti tělesná záře Śrī Kṛṣṇy), výjimečnosti zábav Śrī Kṛṣṇy v podobě obyčejné lidské bytosti se dvěma rukama a tak dále. Neexistuje nic, k čemu by se dala Pánova dvouruká podoba přirovnat. V duchovním světě (vaikuṇṭha-jagat) není rozdílu mezi vlastníkem těla a tělem samotným. V hmotném světě se vlastníku těla říká duše a tělu se říká hmotný projev. Ve světě Vaikuṇṭhy však takový rozdíl neexistuje. Pán Śrī Kṛṣṇa je nezrozený a jako inkarnace se zjevuje neustále. Kṛṣṇovy zábavy se dělí na dvě části, a to projevené a neprojevené. Když se například Kṛṣṇa narodí v tomto hmotném světě, považují se Jeho zábavy za projevené. Jakmile však odejde, neměli bychom si myslet, že nastal Jeho konec, protože Jeho zábavy pokračují v neprojevené podobě. Různorodosti nálad si ovšem oddaní s Pánem Kṛṣṇou užívají během Jeho projevených zábav. Jeho zábavy v Mathuře, Vrindávanu a Dvárace jsou nakonec věčné a neustále se odehrávají někde v některé části vesmíru.

Verš

tāṅra bhrātuṣ-putra nāma — śrī-jīva-gosāñi
yata bhakti-grantha kaila, tāra anta nāi

Synonyma

tāṅra — jeho; bhrātuḥ-putra — synovec; nāma — jménem; śrī-jīva-gosāñi — Śrīla Jīva Gosvāmī Prabhupāda; yata — všechny; bhakti-grantha — knihy o oddané službě; kaila — napsal; tāra — toho; anta — konec; nāi — není.

Překlad

Śrīla Jīva Gosvāmī, synovec Śrī Rūpy Gosvāmīho, napsal tolik knih o oddané službě, že se jich nikdo nedopočítá.

Verš

śrī-bhāgavata-sandarbha-nāma grantha-vistāra
bhakti-siddhāntera tāte dekhāiyāchena pāra

Synonyma

śrī-bhāgavata-sandarbha-nāma — s názvem Bhāgavata-sandarbha; grantha — kniha; vistāra — rozsáhlá; bhakti-siddhāntera — závěrů oddané služby; tāte — v této knize; dekhāiyāchena — ukázal; pāra — krajní mez.

Překlad

Ve své Śrī Bhāgavata-sandarbě Śrīla Jīva Gosvāmī směrodatně popsal konečný cíl oddané služby.

Význam

Tato Bhāgavata-sandarbha je také známá jako Ṣaṭ-sandarbha. V první části zvané Tattva-sandarbha je dokázáno, že Śrīmad-Bhāgavatam je nejautorizovanějším svědectvím přímo poukazujícím na Absolutní Pravdu. Druhá Sandarbha, Bhagavat-sandarbha, vysvětluje rozdíl mezi neosobním Brahmanem a lokalizovanou Paramātmou a popisuje duchovní svět a atmosféru kvality dobra neznečištěné zbývajícími dvěma hmotnými kvalitami. Je zde jinými slovy názorný popis transcendentální úrovně známé jako śuddha-sattva. Hmotné dobro má tendenci podlehnout znečištění dalšími dvěma hmotnými kvalitami, vášní a nevědomostí. Na úrovni śuddha-sattva však takové znečištění nehrozí, neboť se jedná o duchovní úroveň čistého dobra. Dále následuje popis energie Nejvyššího Pána a živé bytosti a také popis nepochopitelných energií a různých druhů energií Pána. Tyto energie jsou kategorizovány jako vnitřní, vnější, osobní, okrajové a tak dále. Pojednává se také o věčné povaze uctívání Božstva, o všemocnosti Božstva, o Jeho všudypřítomnosti, o tom, jak každému poskytuje ochranu, o Jeho jemných i hrubých energiích, Jeho osobních projevech, o Jeho projevech podoby, vlastností a zábav, o Jeho transcendentálním postavení a o Jeho úplné podobě. Je také řečeno, že vše, co se týká Absolutního, má stejnou moc a že duchovní svět, společníci v duchovním světě a tři druhy Pánových energií v duchovním světě jsou transcendentální. Dále se zde pojednává o rozdílu mezi neosobním Brahmanem a Osobností Božství, o úplnosti Osobnosti Božství, o cíli všeho védského poznání, o osobních energiích Pána a o Osobnosti Božství jako původním autorovi védského poznání.

Třetí Sandarbha má název Paramātma-sandarbha a v této knize se nachází popis Paramātmy (Nadduše) a vysvětlení, jak Paramātma existuje v miliónech živých bytostí. Jsou zde pojednání o rozdílech mezi kvalitativními inkarnacemi a rozpravy týkající se živých bytostí, māyi, hmotného světa, teorie přeměny, iluzorní energie, neodlišnosti tohoto světa od Nadduše a pravdy o hmotném světě. V této souvislosti jsou předloženy názory Śrīdhara Svāmīho. Uvádí se tu, že Nejvyšší Osobnost Božství dohlíží na všechny hmotné činnosti, přestože nemá žádné hmotné vlastnosti. Dalším tématem je, jak līlā-avatārové odpovídají na touhy svých oddaných a jak se Nejvyšší Osobnost Božství vyznačuje šesti vznešenými atributy.

Čtvrtá Sandarbha má název Kṛṣṇa-sandarbha. V této knize je dokázáno, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Hovoří se v ní o Kṛṣṇových zábavách a vlastnostech, o Jeho vládě nad puruṣa-avatāry a tak dále. Jsou zde potvrzeny názory Śrīdhara Svāmīho. V každém písmu je zdůrazněná svrchovanost Kṛṣṇy. Baladeva, Saṅkarṣaṇa a další Kṛṣṇovy expanze pocházejí z Mahā-Saṅkarṣaṇa. Všechny expanze a inkarnace současně existují v těle Kṛṣṇy, který je popsán jako dvouruký. Jsou tam také popisy planety Goloky, Vrindávanu (věčného Kṛṣṇova sídla), totožnosti Goloky a Vrindávanu, Yaduovců a pasáčků (obojí jsou Kṛṣṇovi věční společníci), popis rovnocennosti projevených a neprojevených zábav, Kṛṣṇova projevení v Gókule, královen z Dváraky jako expanzí vnitřní energie a jim nadřízených, zcela nepřekonatelných gopī. Kniha obsahuje také seznam jmen gopī a pojednání o svrchovaném postavení Śrīmatī Rādhārāṇī.

Pátá Sandarbha má název Bhakti-sandarbha a rozebírá se v ní, jak lze přímo vykonávat oddanou službu a jak ji uzpůsobit, ať přímo či nepřímo. Pojednává se zde o poznání různých druhů písem, o ustanovení védské instituce varṇāśramy, o tom, že bhakti je nadřazená plodonosným činnostem a tak dále. Je v ní také řečeno, že bez oddané služby je i brāhmaṇa zatracen. Kniha pojednává o procesu karma-tyāga (odevzdávání výsledků své karmy Nejvyšší Osobnosti Božství) a o praktikách mystické yogy a filosofické spekulace, jež jsou odmítnuty jako zbytečná námaha. Odrazuje se tu od uctívání polobohů, ale uctívání vaiṣṇavů se považuje za vznešené. Neoddaným není prokazována žádná úcta. Dále se pojednává o tom, jak je možné stát se osvobozenou duší ještě v tomto životě (jīvan-muktou), o Pánu Śivovi jako o oddaném a o tom, jak jsou bhakta a jeho oddaná služba věční. Je zde řečeno, že díky bhakti může člověk dosáhnout veškerého úspěchu, protože bhakti je transcendentální vůči hmotným kvalitám, a dále se mluví o tom, jak se skrze bhakti projevuje vlastní já. Hovoří se také o blaženosti vlastního já a o tom, jak bhakti člověku umožní dosáhnout lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, a to i když je vykonávána nedokonale. Kniha vychvaluje ničím nemotivovanou oddanou službu a vysvětluje, jak jí může každý oddaný dosáhnout sdružováním se s jinými oddanými. Popisuje rozdíly mezi mahā-bhāgavatou a obyčejným oddaným, příznaky filosofické spekulace, příznaky sebeuctívání (ahaṅgrahopāsanā), příznaky oddané služby, příznaky pomyslné dokonalosti, přijetí usměrňujících zásad, službu duchovnímu mistrovi, mahā-bhāgavatu (osvobozeného oddaného) a jak mu sloužit, službu vaiṣṇavům obecně, zásady naslouchání, opěvování, vzpomínání a sloužení lotosovým nohám Pána, přestupky při uctívání a jejich následky, modlitby, jak být věčným služebníkem Pána, jak s Pánem udržovat přátelský vztah a jak se všeho vzdát pro Jeho potěšení. Kniha také hovoří o rāgānugā-bhakti (spontánní lásce k Bohu), o tom, proč se stát právě oddaným Pána Kṛṣṇy, a porovnává další úrovně dokonalosti.

Šestá Sandarbha má název Prīti-sandarbha, pojednání o lásce k Bohu. Je zde řečeno, že láskou k Bohu se člověk dokonale osvobodí a dosáhne nejvyššího životního cíle. Vysvětluje se rozdíl mezi stavem osvobození personalisty a impersonalisty a také osvobození ještě za tohoto života v porovnání s vysvobozením z hmotného otroctví. Jako nejvznešenější ze všech druhů osvobození je popsáno osvobození provázené láskyplnou oddanou službou Pánu a jako nejvyšší dokonalost života je popsáno setkání s Nejvyšší Osobností Božství tváří v tvář. Okamžité osvobození je porovnáno s postupným osvobozením. Jak realizace Brahmanu, tak setkání s Nejvyšší Osobností Božství jsou popsány jako osvobození dosažená ještě v tomto životě, ale vnitřní a vnější setkání s Nejvyšší Osobností Božství je ukázáno jako mnohem vznešenější než transcendentální realizace záře Brahmanu. Je zde také srovnávací studie osvobození sālokya, sāmīpya a sārūpya. Sāmīpya je lepší než sālokya. Oddaná služba je považována za osvobození s většími možnostmi a hovoří se o tom, jak jí dosáhnout. Pojednává se také o transcendentální úrovni, na niž člověk dospěje po dosažení úrovně oddanosti, neboli o postavení lásky k Bohu, o okrajových příznacích transcendentální lásky a o tom, jak se probouzí, o rozdílu mezi takzvanou láskou a transcendentální láskou na úrovni lásky k Bohu a o různých druzích nálad a vztahů, jež prožívají gopī při svých smyslných radovánkách, které se liší od světských radovánek a které jsou symbolickým zastoupením čisté lásky ke Kṛṣṇovi. Pojednává se také o bhakti smíšené s filosofickou spekulací, o výjimečnosti lásky gopī, o rozdílu mezi oddanou službou s bohatstvím a láskyplnou oddanou službou, o vznešeném postavení obyvatel Gókuly, o pořadí Kṛṣṇových přátel podle vznešenosti, o gopech a gopīch chovajících ke Kṛṣṇovi rodičovskou náklonnost a nakonec o naprosté výjimečnosti lásky gopī a Śrīmatī Rādhārāṇī. Popisuje se také, jak se mohou dostavit duchovní pocity, když je člověk byť jen napodobuje, a jak jsou vysoce nadřazené obyčejným náladám světské lásky, dále se popisují různé extáze, probuzení extáze, transcendentální vlastnosti, výjimečnost dhīrodātty, nejvyšší přitažlivost milostné lásky, znaky extáze, znaky stálé extáze, nálady rozdělené do pěti transcendentálních rysů přímé láskyplné služby a nepřímá láskyplná služba sedmi druhů. Nakonec je probíráno překrývání různých ras, śānta (neutralita), služebnictví, přijetí útočiště, rodičovská láska, milostná láska, přímý transcendentální požitek a požitek v odloučení, předběžné zalíbení a sláva Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

gopāla-campū-nāme grantha-mahāśūra
nitya-līlā sthāpana yāhe vraja-rasa-pūra

Synonyma

gopāla-campūGopāla-campū; nāme — s názvem; grantha — transcendentální kniha; mahā-śūra — vzbuzující veliký obdiv; nitya-līlā — věčných zábav; sthāpana — vylíčení; yāhe — ve které; vraja-rasa — transcendentální nálady prožívané ve Vrindávanu; pūra — úplné.

Překlad

Nejslavnější a nejuznávanější transcendentální dílo je kniha s názvem Gopāla-campū. V této knize jsou vylíčeny Pánovy věčné zábavy a dopodrobna popsány transcendentální nálady ve Vrindávanu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi podává o Gopāla-campū následující informace. Gopāla-campū je rozdělena na dvě části. První se nazývá východní vlna a druhá je vlna severní. První část obsahuje třicet tři modliteb a druhá část třicet sedm. V první části, dokončené v roce 1510 Śakābdy (1588 n.l.), jsou probírána následující témata: (1) Vrindávan a Goloka, (2) zabití démonice Pūtany, gopī se vracejí na pokyn matky Yaśody domů, koupání Kṛṣṇy a Balarāmy, Snigdha-kaṇṭha a Madhu-kaṇṭha, (3) sen matky Yaśody, (4) obřad Janmāṣṭamī, (5) setkání Nandy Mahārāje s Vasudevou a zabití démonice Pūtany, (6) zábavy probouzení Pána, osvobození démona Śakaṭy a obřad dávání jména, (7) zabití démona Tṛṇāvarty, jak Pán Kṛṣṇa jedl hlínu a Jeho dětské nezbednosti a Pán Kṛṣṇa jako zloděj, (8) stloukání jogurtu, jak Kṛṣṇa pil z prsu matky Yaśody, rozbití hrnce s jogurtem, Kṛṣṇa je svázán provazy, osvobození dvou bratrů (Yamalārjuna) a nářek matky Yaśody, (9) příchod do Šrí Vrindávanu, (10) zabití Vatsāsury, Bakāsury a Vyomāsury, (11) zabití Aghāsury a zmatení Pána Brahmy, (12) pasení krav v lese, (13) pečování o krávy a potrestání hada Kāliyi, (14) zabití Gardabhāsury (démona v podobě osla) a vychvalování Kṛṣṇy, (15) předběžné zalíbení gopī, (16) zabití Pralambāsury a pohlcení lesního požáru, (17) snaha gopī přistoupit ke Kṛṣṇovi, (18) zvednutí kopce Góvardhanu, (19) koupání Kṛṣṇy v mléce, (20) návrat Nandy Mahārāje z Varuṇova zajetí a jak měli gopové vizi Goloky Vṛndāvanu, (21) provádění obřadů během Katyāyanī-vraty a uctívání bohyně Durgy, (22) žebrání jídla od žen obětujících brāhmaṇů, (23) setkání Kṛṣṇy a gopī, (24) jak si Kṛṣṇa užívá společnosti gopī, Rādhā a Kṛṣṇa mizí ze scény a gopī Je hledají, (25) jak se Kṛṣṇa znovu objevuje, (26) odhodlání gopī, (27) zábavy ve vodách Jamuny, (28) vysvobození Nandy Mahārāje z hadova sevření, (29) různé zábavy na osamělých místech, (30) zabití Śaṅkhacūdy a Hori, (31) zabití Ariṣṭāsury, (32) zabití démona Keśīho, (33) zjevení Śrī Nārady Muniho a popis roku, ve kterém byla kniha dokončena.

Ve druhé části, známé jako Uttara-campū, se probírají tato témata: (1) připoutanost k Vradžabhúmi, (2) Akrūrovo kruté chování, (3) Kṛṣṇův odjezd do Mathury, (4) popis města Mathury, (5) zabití Kaṁsy, (6) odloučení Nandy Mahāṛāje od Kṛṣṇy a Balarāmy, (7) příjezd Nandy Mahāṛāje do Vrindávanu bez Kṛṣṇy a Balarāmy, (8) Kṛṣṇa a Balarāma ve škole, (9) jak byl navrácen syn učitele Kṛṣṇy a Balarāmy, (10) Uddhavova návštěva Vrindávanu, (11) jak Rādhārāṇī rozmlouvá s poslem-čmelákem, (12) Uddhavův návrat z Vrindávanu, (13) spoutání Jarāsandhy, (14) zabití yavany Jarāsandhy, (15) Balarāmova svatba, (16) svatba Rukminī, (17) sedm svateb, (18) zabití Narakāsury, odnesení květu pārijāta z nebeských planet a Kṛṣṇova svatba se 16 000 princeznami, (19) vítězství nad Bāṇāsurou, (20) popis Balarāmova návratu do Vradži, (21) zabití Pauṇḍraky (napodobeniny Viṣṇua), (22) zabití Dvividy a vzpomínky na Hastinápur, (23) odjezd na Kurukšétru, (24) jak se obyvatelé Vrindávanu a Dváraky setkali na Kurukšétře, (25) Kṛṣṇova porada s Uddhavou, (26) osvobození krále, (27) oběť Rājasūya, (28) zabití Śālvy, (29) Kṛṣṇa zvažuje návrat do Vrindávanu, (30) Kṛṣṇova opětovná návštěva Vrindávanu, (31) jak Śrīmatī Rādhārāṇī a další připravují překážky, (32) dovršení všeho, (33) sídlo Rādhy a Mādhavy, (34) zdobení Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇy, (35) svatební obřad Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇy, (36) setkání Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇy, (37) vstup na Goloku.

Verš

ei mata nānā grantha kariyā prakāśa
goṣṭhī sahite kailā vṛndāvane vāsa

Synonyma

ei mata — takto; nānā — různé; grantha — knihy; kariyā — konající; prakāśa — vydávání; goṣṭhī — členy rodiny; sahite — s; kailā — činili; vṛndāvane — ve Vrindávanu; vāsa — sídlo.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī a jejich synovec Śrīla Jīva Gosvāmī i prakticky všichni členové jejich rodiny žili ve Vrindávanu a vydávali důležité knihy o oddané službě.

Verš

prathama vatsare advaitādi bhakta-gaṇa
prabhure dekhite kaila, nīlādri gamana

Synonyma

prathama — první; vatsare — rok; advaita-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; prabhure — Pána; dekhite — navštívit; kaila — podnikli; nīlādri — do Džagannáth Purí; gamana — cestu.

Překlad

První rok po tom, co Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal stav odříkání, Ho přišli do Džagannáth Purí navštívit všichni oddaní v čele s Advaitou Ācāryou.

Verš

ratha-yātrā dekhi’ tāhāṅ rahilā cāri-māsa
prabhu-saṅge nṛtya-gīta parama ullāsa

Synonyma

ratha-yātrā — festival vozů; dekhi' — poté, co zhlédli; tāhāṅ — tam; rahilā — zůstali; cāri-māsa — čtyři měsíce; prabhu-saṅge — s Pánem; nṛtya-gīta — zpívání a tancování; parama — největší; ullāsa — radost.

Překlad

Všichni oddaní se v Džagannáth Purí zúčastnili Ratha-yātry a potom tam zůstali ještě čtyři měsíce, během kterých si v kīrtanu (zpívání a tancování) nadšeně užívali společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

vidāya samaya prabhu kahilā sabāre
pratyabda āsibe sabe guṇḍicā dekhibāre

Synonyma

vidāya — odchodu; samaya — v době; prabhu — Pán; kahilā — řekl; sabāre — všem; pratyabda — každý rok; āsibe — přijďte; sabe — všichni; guṇḍicā — Guṇḍicu; dekhibāre — zhlédnout.

Překlad

Když oddaní odcházeli, Pán je všechny požádal: „Každý rok sem prosím přijďte na festival Ratha-yātrā, kdy Pán Jagannātha cestuje do chrámu Guṇḍici.“

Význam

V Sundaráčale je chrám Guṇḍicā. Pán Jagannātha, Baladeva i Subhadrā jsou na svých třech vozech taženi z chrámu v Purí do chrámu v Sundaráčale. V Uríse je tato slavnost Ratha-yātrā známá jako Jagannāthova cesta do Guṇḍici. Obyvatelé Urísy o něm hovoří jako o Guṇḍicā-yātře, zatímco ostatní mu říkají Ratha-yātrā.

Verš

prabhu-ājñāya bhakta-gaṇa pratyabda āsiyā
guṇḍicā dekhiyā yā’na prabhure miliyā

Synonyma

prabhu-ājñāya — na pokyn Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; pratyabda — každý rok; āsiyā — přicházející tam; guṇḍicā — festival Guṇḍicā-yātrā; dekhiyā — zhlížející; yā'na — vracejí se; prabhure — Pána; miliyā — potkávající.

Překlad

Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua Ho všichni oddaní každý rok navštěvovali. Zhlédli v Džagannáth Purí festival Guṇḍicā a po čtyřech měsících se vrátili domů.

Verš

viṁśati vatsara aiche kailā gatāgati
anyonye duṅhāra duṅhā vinā nāhi sthiti

Synonyma

viṁśati — dvacet; vatsara — let; aiche — takto; kailā — činili; gata-āgati — příchody a odchody; anyonye — vzájemně; duṅhāra — Pána Caitanyi a oddaných; duṅhā — obou; vinā — bez; nāhi — není; sthiti — klid.

Překlad

K těmto setkáním docházelo nepřetržitě po dvacet let a jejich intenzita se tak vystupňovala, že ani Pán, ani oddaní nemohli být šťastní, dokud se znovu neshledali.

Verš

śeṣa āra yei rahe dvādaśa vatsara
kṛṣṇera viraha-līlā prabhura antara

Synonyma

śeṣa — na konci; āra — zbytek; yei — jakýkoliv; rahe — zůstává; dvādaśa vatsara — dvanáct let; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; viraha-līlā — zábavy odloučení; prabhura — Pána; antara — v nitru.

Překlad

Posledních dvanáct let si Pán ve svém srdci jen vychutnával Kṛṣṇovy zábavy v odloučení.

Význam

Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu prožíval postavení gopī v odloučení od Kṛṣṇy. Když Kṛṣṇa gopī opustil a odjel do Mathury, gopī po Něm zbytek života naříkaly se silným pocitem odloučení. Pán Caitanya Mahāprabhu svým jednáním zvláště zdůrazňoval právě tento extatický pocit odloučení.

Verš

nirantara rātri-dina viraha unmāde
hāse, kānde, nāce, gāya parama viṣāde

Synonyma

nirantara — bez ustání; rātri-dina — noc a den; viraha — odloučení; unmāde — v šílenství; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; parama — velkém; viṣāde — ve smutku.

Překlad

V tomto stavu odloučení vypadal Pán Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci jako šílený. Někdy se smál a někdy naříkal; někdy tančil a někdy s velkým zármutkem zpíval.

Verš

ye kāle karena jagannātha daraśana
mane bhāve, kurukṣetre pāñāchi milana

Synonyma

ye kāle — v tyto doby; karena — činí; jagannātha — Pána Jagannātha; daraśana — návštěva; mane — v mysli; bhāve — myslí; kuru-kṣetre — na Kuruovském bitevním poli; pāñāchi — získal jsem; milana — setkání.

Překlad

V těchto dobách Śrī Caitanya Mahāprabhu navštěvoval Pána Jagannātha. Jeho pocity úplně odpovídaly pocitům gopī, když znovu viděly Kṛṣṇu na Kurukšétře po dlouhém odloučení. Kṛṣṇa zavítal na Kurukšétru se svým bratrem a sestrou.

Význam

Když Kṛṣṇa vykonával yajñu (oběť) na Kurukšétře, pozval všechny obyvatele Vrindávanu, aby se s Ním přišli setkat. Srdce Pána Caitanyi bylo vždy plné odloučení od Kṛṣṇy, ale jakmile měl příležitost navštívit Jagannāthův chrám, zcela se pohroužil do myšlenek gopī, které přišly za Kṛṣṇou na Kurukšétru.

Verš

ratha-yātrāya āge yabe karena nartana
tāhāṅ ei pada mātra karaye gāyana

Synonyma

ratha-yātrāya — při festivalu vozů; āge — před; yabe — když; karena — činí; nartana — tanec; tāhāṅ — tam; ei — tuto; pada — sloku; mātra — pouze; karaye — činí; gāyana — zpívání.

Překlad

Když Caitanya Mahāprabhu během festivalu tančil před vozem, vždy zpíval následující dva řádky.

Verš

seita parāṇa-nātha pāinu
yāhā lāgī’ madana-dahane jhuri genu

Synonyma

sei ta — tohoto; parāṇa-nātha — Pána Mého života; pāinu — dostal jsem; yāhā — kterého; lāgi' — pro; madana-dahane — v ohni chtivé touhy; jhuri — hořící; genu — stal jsem se.

Překlad

„Konečně jsem získal Pána svého života, kvůli němuž jsem hořel v ohni chtivé touhy.“

Význam

kāmaṁ krodhaṁ bhayaṁ sneham
aikyaṁ sauhṛdam eva ca
nityaṁ harau vidadhato
yānti tan-mayatām hi te

Slovo kāma znamená chtivá touha, bhaya znamená strach a krodha hněv. Jestliže někdo z jakéhokoliv důvodu přijde za Kṛṣṇou, jeho život bude úspěšný. Gopī přišly za Kṛṣṇou s chtivými touhami. Kṛṣṇa byl překrásný chlapec a ony se s Ním chtěly setkat a užívat si v Jeho společnosti. Tato chtivá touha se ale liší od chtivé touhy v hmotném světě. Vypadá jako světský chtíč, ale ve skutečnosti je to nejvyšší podoba připoutanosti ke Kṛṣṇovi. Caitanya Mahāprabhu byl sannyāsī, který opustil domov i všechno ostatní. Je jisté, že Ho nemohly pohánět žádné chtivé světské touhy. Když tedy použil slova madana-dahane („v ohni chtivé touhy“), myslel to tak, že z čisté lásky ke Kṛṣṇovi hoří v ohni odloučení od Kṛṣṇy. Kdykoliv Caitanya Mahāprabhu potkal Jagannātha, ať v chrámu, nebo při Ratha-yātře, myslel si: „Nyní jsem získal Pána svého života.“

Verš

ei dhuyā-gāne nācena dvitīya prahara
kṛṣṇa lañā vraje yāi — e-bhāva antara

Synonyma

ei dhuyā-gāne — za opakování této písně; nācena — tančí; dvitīya prahara — druhá část dne; kṛṣṇa lañā — beroucí Kṛṣṇu; vraje yāi — půjdeme zpátky do Vrindávanu; e-bhāva — tuto extázi; antara — v nitru.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu tuto píseň (sei ta parāṇa-nātha) zpíval zvláště v druhé části dne a přitom si myslel: „Vezmu Kṛṣṇu a vrátíme se do Vrindávanu.“ Jeho srdce bylo neustále naplněné touto extází.

Význam

Jelikož byl Śrī Caitanya Mahāprabhu stále pohroužený v extázi Śrīmatī Rādhārāṇī, cítil od Kṛṣṇy stejné odloučení, jaké pociťovala Śrīmatī Rādhārāṇī, když Kṛṣṇa opustil Vrindávan a odjel do Mathury. Toto extatické cítění napomáhá dosažení lásky k Bohu v odloučení. Śrī Caitanya Mahāprabhu učil všechny, že bychom se neměli příliš snažit Pána vidět, ale raději bychom měli cítit extázi odloučení od Něho. Je lepší prožívat odloučení od Něho, než Ho chtít vidět tváří v tvář. Když gopī z Vrindávanu, obyvatelky Gókuly, potkaly Kṛṣṇu na Kurukšétře během zatmění slunce, chtěly Ho vzít s sebou zpátky do Vrindávanu. Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu cítil stejnou extázi, když viděl Jagannātha v chrámu nebo na voze při Ratha-yātře. Gopīm z Vrindávanu se nelíbilo bohatství Dváraky. Chtěly si odvést Kṛṣṇu do vesnice Vrindávanu a užívat si Jeho společnosti v tamních hájích. Při festivalu Ratha-yātrā, když jel Pán Jagannātha do Guṇḍici, tančil Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi se stejnou touhou.

Verš

ei bhāve nṛtya-madhye paḍe eka śloka
sei ślokera artha keha nāhi bujhe loka

Synonyma

ei bhāve — v této extázi; nṛtya-madhye — při tanci; paḍe — recituje; eka — jeden; śloka — verš; sei ślokera — tohoto verše; artha — význam; keha — kdokoliv; nāhi — ne; bujhe — chápe; loka — člověk.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu v této extázi tančil před Pánem Jagannāthem, recitoval verš, jehož význam téměř nikdo nechápal.

Verš

yaḥ kaumāra-haraḥ sa eva hi varas tā eva caitra-kṣapās
te conmīlita-mālatī-surabhayaḥ prauḍhāḥ kadambānilāḥ
sā caivāsmi tathāpi tatra surata-vyāpāra-līlā-vidhau
revā-rodhasi vetasī-taru-tale cetaḥ samutkaṇṭhate

Synonyma

yaḥ — ta samá osoba, která; kaumāra-haraḥ — zloděj mého srdce v mládí; saḥ — On; eva hi — jistě; varaḥ — milenec; tāḥ — tyto; eva — zajisté; caitra-kṣapāḥ — lunou ozářené noci měsíce Caitra; te — tyto; ca — a; unmīlita — zralých; mālatī — květů mālatī; surabhayaḥ — vůně; prauḍhāḥ — nasycené; kadamba — vůní květů kadamba; anilāḥ — vánky; — ta samá; ca — také; eva — jistě; asmi — jsem; tathā api — přesto; tatra — tam; surata-vyāpāra — v důvěrném jednání; līlā — zábav; vidhau — způsobem; revā — řeky jménem Réva; rodhasi — na břehu; vetasī — jménem Vetasī; taru-tale — pod stromem; cetaḥ — moje mysl; samutkaṇṭhate — velmi dychtí jít.

Překlad

„Ta samá osoba, která mi v mládí ukradla srdce, je nyní znovu mým pánem. Jsou zde ty samé lunou ozářené noci měsíce Caitra, ta samá vůně květů mālatī a z kadambového lesa vanou ty samé sladké vánky. V našem důvěrném vztahu jsem ta samá milenka, ale moje mysl tu přesto není šťastná. Přeji si vrátit se na to místo na břehu Révy pod stromem Vetasī.“

Význam

Tento verš je z Padyāvalī (386), sbírky veršů od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

ei ślokera artha jāne ekale svarūpa
daive se vatsara tāhāṅ giyāchena rūpa

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; artha — význam; jāne — zná; ekale — pouze; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; daive — shodou okolností; se vatsara — toho roku; tāhāṅ — tam; giyāchena — šel; rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Překlad

Tento verš vypadá jako toužení mezi nějakým obyčejným chlapcem a dívkou, ale jeho pravý hluboký význam znal pouze Svarūpa Dāmodara. Jednoho roku tam shodou okolností byl přítomen také Rūpa Gosvāmī.

Verš

prabhu-mukhe loka śuni’ śrī-rūpa-gosāñi
sei ślokera artha-śloka karilā tathāi

Synonyma

prabhu-mukhe — z úst Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śloka — tento verš; śuni' — když slyšel; śrī-rūpa-gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; sei — tohoto; ślokera — prvního verše; artha — napsal význam; śloka — další verš; karilā — složil; tathāi — okamžitě.

Překlad

Přestože byl význam tohoto verše známý pouze Svarūpovi Dāmodarovi, Rūpa Gosvāmī okamžitě poté, co ho od Śrī Caitanyi Mahāprabhua uslyšel, složil další verš, který vysvětloval význam toho původního verše.

Verš

śloka kari’ eka tāla-patrete likhiyā
āpana vāsāra cāle rākhila guñjiyā

Synonyma

śloka kari' — poté, co složil verš; eka — jeden; tāla-patrete — na palmový list; likhiyā — když napsal; āpana — své; vāsāra — chýše; cāle — na střeše; rākhila — zanechal; guñjiyā — připevňující.

Překlad

Poté, co Rūpa Gosvāmī verš složil, napsal ho na palmový list a připevnil na střechu doškové chýše, ve které žil.

Verš

śloka rākhi’ gelā samudra-snāna karite
hena-kāle āilā prabhu tāṅhāre milite

Synonyma

śloka rākhi' — takto zanechávající verš; gelā — odešel; samudra-snāna — koupel v moři; karite — vykonat; hena-kāle — mezitím; āilā — přišel; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅhāre — jeho; milite — navštívit.

Překlad

Když Śrīla Rūpa Gosvāmī složil verš a připevnil ho na střechu své chýše, šel se vykoupat do moře. Mezitím ho přišel navštívit Pán Caitanya Mahāprabhu.

Verš

haridāsa ṭhākura āra rūpa-sanātana
jagannātha-mandire nā yā’na tina jana

Synonyma

haridāsa ṭhākura — Śrīla Haridāsa Ṭhākura; āra — a; rūpa-sanātana — Śrīla Rūpa Gosvāmī a Śrīla Sanātana Gosvāmī; jagannātha-mandire — do chrámu Pána Jagannātha; — ne; yā'na — jdou; tina jana — tři osoby.

Překlad

Tři vznešené osobnosti – Haridāsa Ṭhākura, Śrīla Rūpa Gosvāmī a Śrīla Sanātana Gosvāmī – nechodily do Jagannāthova chrámu, aby nezpůsobovaly rozruch.

Význam

Do Jagannāthova chrámu se dodnes nedovoluje vstoupit těm, kdo nejsou přísnými následovníky védské kultury známé jako hinduismus. Śrīla Haridāsa Ṭhākura, Śrīla Rūpa Gosvāmī a Śrīla Sanātana Gosvāmī dříve udržovali blízké vztahy s muslimy. Haridāsa Ṭhākura se narodil v muslimské rodině a Śrīla Rūpa Gosvāmī a Śrīla Sanātana Gosvāmī se vzdali svého postavení v hinduistické společnosti a byli jmenováni ministry muslimské vlády. Dokonce si i změnili jména na Dabira Kháse a Sákaru Malika. Z toho důvodu byli údajně vyloučeni z brāhmaṇské společnosti. Z pokory tedy nechodili do Jagannāthova chrámu, ale sám Jagannātha, Osobnost Božství, je ve své podobě Caitanyi Mahāprabhua chodil každý den navštěvovat. Podobně i členové této společnosti pro vědomí Kṛṣṇy mají v Indii zakázaný vstup do některých chrámů. Dokud však zpíváme Hare Kṛṣṇa mantru, nemusí nám to být líto. Kṛṣṇa se osobně sdružuje s oddanými, kteří zpívají Jeho svaté jméno, a není třeba, abychom byli nešťastní z toho, že nemůžeme vstoupit do nějakého chrámu. Pán Caitanya Mahāprabhu takové dogmatické zákazy neschvaloval. Ti, kdo byli považováni za nehodné vstupu do Jagannāthova chrámu, měli denně Caitanyu Mahāprabhua jako hosta, což znamená, že zákazy neschvaloval. Tyto vznešené osobnosti však do Jagannāthova chrámu nechodily, aby zbytečně nezpůsobovaly rozruch.

Verš

mahāprabhu jagannāthera upala-bhoga dekhiyā
nija-gṛhe yā’na ei tinere miliyā

Synonyma

mahā-prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jagannāthera — Pána Jagannātha; upala-bhoga — oběť jídla na kameni; dekhiyā — po zhlédnutí; nija-gṛhe — do svého obydlí; yā'na — jde; ei — tyto; tinere — tři; miliyā — navštěvující.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chodil každý den do Jagannāthova chrámu sledovat obřad upala-bhoga a cestou zpátky do svého obydlí tyto tři velké osobnosti navštěvoval.

Význam

Upala-bhoga je určitý druh obětování, které se provádí hned za Garuḍa-stambhou na kamenné desce. Této desce se říká upala. Veškeré jídlo se obětuje v chrámové místnosti přímo pod Jagannāthovým oltářem, avšak tato bhoga je obětována na kamenné desce před očima veřejnosti, a proto se nazývá upala-bhoga.

Verš

ei tina madhye yabe thāke yei jana
tāṅre āsi’ āpane mile, — prabhura niyama

Synonyma

ei tina madhye — z těchto tří; yabe — když; thāke — pobývá; yei jana — ten, kdo; tāṅre — k němu; āsi' — jdoucí; āpane mile — osobně navštěvuje; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; niyama — pravidelná činnost.

Překlad

Pokud některý z těchto tří nebyl doma, Pán navštívil ostatní. Dělal to tak pravidelně.

Verš

daive āsi’ prabhu yabe ūrdhvete cāhilā
cāle goṅjā tāla-patre sei śloka pāilā

Synonyma

daive — řízením osudu; āsi' — přicházející tam; prabhu — Pán; yabe — když; ūrdhvete — na střeše; cāhilā — podíval se; cāle — na střechu; goṅjā — připevněný; tāla-patre — palmový list; sei — tento; śloka — verš; pāilā — vzal si.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel k obydlí Śrīly Rūpy Gosvāmīho, řízením osudu uviděl na střeše připevněný palmový list s veršem, který složil Śrīla Rūpa Gosvāmī, a tak si ho přečetl.

Verš

śloka paḍi’ āche prabhu āviṣṭa ha-iyā
rūpa-gosāñi āsi’ paḍe daṇḍavat hañā

Synonyma

śloka paḍi' — po přečtení toho verše; āche — zůstal; prabhu — Pán; āviṣṭa — v extatickém rozpoložení; ha-iyā — když byl; rūpa-gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; āsi' — přicházející; paḍe — padl; daṇḍavat — jako tyč; hañā — stávající se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu upadl po přečtení toho verše do extáze, a tehdy se vrátil Śrīla Rūpa Gosvāmī, jenž před Ním okamžitě padl na zem jako tyč.

Význam

Slovo daṇḍa znamená tyč nebo hůl. Tyč nebo hůl padá k zemi rovně a podobně, když všemi osmi aṅgami (částmi) těla skládáme poklony společensky výše postavené osobě, děláme takzvaný daṇḍavat. Někdy pouze řekneme daṇḍavat, ale nepadneme přitom na zem. Daṇḍavat však v každém případě znamená padnout před výše postaveným na zem jako tyč.

Verš

uṭhi’ mahāprabhu tāṅre cāpaḍa māriyā
kahite lāgilā kichu kolete kariyā

Synonyma

uṭhi' — vstávající; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — Rūpovi Gosvāmīmu; cāpaḍa māriyā — dávající políček; kahite — mluvit; lāgilā — začal; kichu — něco; kolete — do náručí; kariyā — beroucí.

Překlad

Když před Ním Rūpa Gosvāmī takto padl, Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal a dal mu políček. Potom ho obejmul a promluvil k němu.

Verš

mora ślokera abhiprāya nā jāne kona jane
mora manera kathā tumi jānile kemane?

Synonyma

mora — Mého; ślokera — verše; abhiprāya — význam; — ne; jāne — zná; kona — jakýkoliv; jane — člověk; mora — Mé; manera — mysli; kathā — záměr; tumi — ty; jānile — pochopil; kemane — jak.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Nikdo neví, co Můj verš znamená. Jak je tedy možné, že ty jsi pochopil, o co se Mi jedná?“

Verš

eta bali’ tāṇre bahu prasāda kariyā
svarūpa-gosāñire śloka dekhāila lañā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; tāṅre — Rūpovi Gosvāmīmu; bahu — hodně; prasāda — milosti; kariyā — prokazující; svarūpa-gosāñire — Svarūpovi Gosvāmīmu; śloka — verš; dekhāila — ukázal; lañā — beroucí.

Překlad

Poté, co Pán Caitanya Mahāprabhu takto promluvil, udělil Rūpovi Gosvāmīmu různá požehnání. Verš si vzal a později ho ukázal Svarūpovi Gosvāmīmu.

Verš

svarūpe puchena prabhu ha-iyā vismite
mora manera kathā rūpa jānila kemate

Synonyma

svarūpe — Svarūpy Gosvāmīho; puchena — se zeptal; prabhu — Pán; ha-iyā — stávající se; vismite — užaslý; mora — Mé; manera — mysli; kathā — záměr; rūpa — Rūpa Gosvāmī; jānila — pochopil; kemate — jak.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu ukázal ten verš Svarūpovi Dāmodarovi s velkým údivem a zeptal se ho, jak mohl Rūpa Gosvāmī pochopit záměry Jeho mysli.

Význam

My jsme měli tu možnost získat podobné požehnání od Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Gosvāmīho, když jsme předložili jednu esej u příležitosti oslav jeho narozenin. Udělala mu takovou radost, že zval některé své důvěrné oddané, aby se na ni šli podívat. Jak to, že jsme mohli pochopit záměry Śrīly Prabhupādy?

Verš

svarūpa kahe, — yāte jānila tomāra mana
tāte jāni, — haya tomāra kṛpāra bhājana

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara odpověděl; yāte — protože; jānila — znal; tomāra — Tvůj; mana — záměr; tāte — proto; jāni — rozumím; haya — je; tomāra — Tvé; kṛpāra — milosti; bhājana — příjemcem.

Překlad

Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi odpověděl: „Jestliže je Rūpa Gosvāmī schopen porozumět Tvým myšlenkám a záměrům, musel od Tebe dostat zvláštní požehnání.“

Verš

prabhu kahe, — tāre āmi santuṣṭa hañā
āliṅgana kailu sarva-śakti sañcāriyā

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; tāre — jeho; āmi — Já; santuṣṭa hañā — jsoucí velmi spokojený; āliṅgana kailu — obejmul; sarva-śakti — všechny energie; sañcāriyā — udílející.

Překlad

Pán řekl: „Byl jsem s Rūpou Gosvāmīm tak spokojený, že jsem ho obejmul a obdařil ho všemi schopnostmi potřebnými k šíření bhakti.“

Verš

yogya pātra haya gūḍha-rasa-vivecane
tumio kahio tāre gūḍha-rasākhyāne

Synonyma

yogya — vhodný; pātra — příjemce; haya — je; gūḍha — důvěrných; rasa — nálad; vivecane — co se týče rozebírání; tumio — ty také; kahio — pouč; tāre — ho; gūḍha — důvěrných; rasa — nálad; ākhyāne — v popisování.

Překlad

„Přijímám Śrīlu Rūpu Gosvāmīho jako někoho, kdo je schopný pochopit důvěrné nálady oddané služby, a doporučuji ti, abys ho o oddané službě dále poučil.“

Verš

e-saba kahiba āge vistāra kariñā
saṅkṣepe uddeśa kaila prastāva pāiñā

Synonyma

e-saba — všechny tyto; kahiba — budu vyprávět; āge — později; vistāra — obšírný popis; kariñā — činící; saṅkṣepe — v krátkosti; uddeśa — poukázání; kaila — učinil; prastāva — příležitost; pāiñā — dostávající.

Překlad

Všechny tyto události více rozepíši později. Nyní jsem na ně pouze v krátkosti poukázal.

Verš

priyaḥ so ’yaṁ kṛṣṇaḥ saha-cari kuru-kṣetra-militas
tathāhaṁ sā rādhā tad idam ubhayoḥ saṅgama-sukham
tathāpy antaḥ-khelan-madhura-muralī-pañcama-juṣe
mano me kālindī-pulina-vipināya spṛhayati

Synonyma

priyaḥ — nesmírně drahý; saḥ — On; ayam — tento; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; saha-cari — ó Moje drahá přítelkyně; kurukṣetra-militaḥ — s kým došlo k setkání na Kurukšétře; tathā — také; aham — Já; — tato; rādhā — Rādhārāṇī; tat — tato; idam — toto; ubhayoḥ — Nás obou; saṅgama-sukham — štěstí ze shledání; tathā api — přesto; antaḥ — v nitru; khelan — hrající; madhura — sladkou; muralī — flétny; pañcama — pátou notu; juṣe — jež těší; manaḥ — mysl; me — Moje; kālindī — řeky Jamuny; pulina — na břehu; vipināya — stromy; spṛhayati — touží.

Překlad

(Tento verš vyslovila Śrīmatī Rādhārāṇī.) „Moje milá přítelkyně, nyní jsem zde na Kurukšétře potkala svého dávného a drahého přítele Kṛṣṇu. Já jsem ta samá Rādhārāṇī a nyní jsme se opět shledali, což je velmi příjemné. Raději bych ale šla k Jamuně, pod stromy v lese na jejím břehu. Přála bych si znovu slyšet tóny Jeho sladké flétny, když v tom vrindávanském lese hraje pátou notu.“

Význam

Tento verš je také v Padyāvalī (387), sbírce veršů Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

ei ślokera saṅkṣepārtha śuna, bhakta-gaṇa
jagannātha dekhi’ yaiche prabhura bhāvana

Synonyma

ei — tohoto; ślokera — verše; saṅkṣepa-artha — krátké vysvětlení; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhi' — když uviděl; yaiche — stejně jako; prabhura — Pána Caitanyi; bhāvana — myšlení.

Překlad

Ó oddaní, nyní si prosím vyslechněte krátké vysvětlení tohoto verše. Pán Caitanya Mahāprabhu takto uvažoval poté, co viděl Božstvo Jagannātha.

Verš

śrī-rādhikā kurukṣetre kṛṣṇera daraśana
yadyapi pāyena, tabu bhāvena aichana

Synonyma

śrī-rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kurukṣetre — na Kuruovském bitevním poli; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; daraśana — setkání; yadyapi — i když; pāyena — dostala; tabu — přesto; bhāvena — myslí; aichana — takto.

Překlad

Předmětem Jeho myšlenek byla Śrīmatī Rādhārāṇī, která potkala Kṛṣṇu na Kuruovském poli. I když se tam s Ním setkala, přesto o Něm uvažovala následovně.

Verš

rāja-veśa, hātī, ghoḍā, manuṣya gahana
kāhāṅ gopa-veśa, kāhāṅ nirjana vṛndāvana

Synonyma

rāja-veśa — královský šat; hātī — sloni; ghoḍā — koně; manuṣya — lidé; gahana — davy; kāhāṅ — kde; gopa-veśa — oblečení pasáčka; kāhāṅ — kde; nirjana — o samotě; vṛndāvana — Vrindávan.

Překlad

Představovala si Ho v klidném a tichém prostředí Vrindávanu, oblečeného jako pasáčka krav. Na Kurukšétře však byl oblečen jako král a doprovázeli Ho sloni, koně a davy lidí. To tedy nebylo prostředí vhodné pro Jejich setkání.

Verš

sei bhāva, sei kṛṣṇa, sei vṛndāvana
yabe pāi, tabe haya vāñchita pūraṇa

Synonyma

sei bhāva — takové okolnosti; sei kṛṣṇa — toho Kṛṣṇu; sei vṛndāvana — ten Vrindávan; yabe pāi — když dostanu; tabe — potom; haya — je; vāñchita — vytoužený cíl; pūraṇa — splněný.

Překlad

Když Rādhārāṇī takto potkala Kṛṣṇu a myslela na prostředí Vrindávanu, toužila po tom, aby Ji znovu vzal do Vrindávanu a v tamní klidné atmosféře naplnil Její touhy.

Verš

āhuś ca te nalina-nābha padāravindaṁ
yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha-bodhaiḥ
saṁsāra-kūpa-patitottaraṇāvalambaṁ
gehaṁ juṣām api manasy udiyāt sadā naḥ

Synonyma

āhuḥgopī pravily; ca — a; te — Tvé; nalina-nābha — ó Pane, jehož pupek je jako lotosový květ; pada-aravindam — lotosové nohy; yoga-īśvaraiḥ — velkými mystickými yogīmi; hṛdi — v srdci; vicintyam — meditovat o; agādha-bodhaiḥ — kteří byli vysoce učenými filosofy; saṁsāra-kūpa — temná studna hmotné existence; patita — pokleslých; uttaraṇa — osvoboditelé; avalambam — jediné útočiště; geham — rodinnými záležitostmi; juṣām — těch, kdo jsou zaměstnáni; api — přestože; manasi — v myslích; udiyāt — nechť je probuzeno; sadā — vždy; naḥ — našich.

Překlad

Gopī pravily: „Drahý Pane, máš pupek jako lotosový květ a Tvoje lotosové nohy jsou jediným útočištěm pro ty, kteří spadli do hluboké studny hmotné existence. Tvé nohy uctívají a meditují o nich velcí mystičtí yogī a vysoce učení filosofové. Přejeme si, aby se tyto lotosové nohy zjevily také v našich srdcích, přestože jsme pouze obyčejné ženy v domácnosti.“

Význam

Verš

tomāra caraṇa mora vraja-pura-ghare
udaya karaye yadi, tabe vāñchā pūre

Synonyma

tomāra — Tvé; caraṇa — lotosové; mora — mém; vraja-pura-ghare — v domově ve Vrindávanu; udaya — zjevené; karaye — dělám; yadi — když; tabe — potom; vāñchā — touhy; pūre — jsou splněné.

Překlad

Gopī uvažovaly: „Drahý Pane, pokud Tvé lotosové nohy znovu přijdou do našich domovů ve Vrindávanu, naše touhy se naplní.“

Význam

Ve své Anubhāṣyi Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje: „Gopī slouží Pánu čistě, bez jakéhokoliv motivu. Nejsou uchváceny ani Kṛṣṇovým bohatstvím, ani vědomím, že je Nejvyšší Osobností Božství.“ Gopī cítily ke Kṛṣṇovi přirozenou náklonnost, protože byl mladý, přitažlivý chlapec z vesnice Vrindávanu. Jako vesničanky je nepřitahovala Kurukšétra, kde byl Kṛṣṇa obklopen slony, koňmi a oblečen v královských šatech. V tomto prostředí Kṛṣṇu příliš neobdivovaly. Ani Kṛṣṇu nepřitahovalo bohatství či osobní krása gopī, ale jejich čistá oddaná služba. Také gopī byly přitahovány ke Kṛṣṇovi jako k pasáčkovi, a ne k někomu v drahém oblečení. Pán Kṛṣṇa je nepochopitelně mocný a velcí yogī a svaté osoby se zříkají všech světských činností, aby o Něm meditovali a poznali Ho. U Nejvyšší Osobnosti Božství však hledají útočiště i ti, kdo jsou příliš připoutaní k hmotnému požitku, zvětšování svého hmotného bohatství, k péči o rodinu či k vysvobození ze zapletení v tomto hmotném světě. Takové činnosti a motivace jsou však gopīm neznámé; ty nejsou vůbec zběhlé ve vykonávání takových příznivých činností. Protože jsou transcendentálně osvícené, zaměstnávají své očištěné smysly pouze službou Pánu v odlehlé vesnici Vrindávanu. Nezajímají se o suché spekulování, umění, hudbu nebo jiné podoby hmotného života. O hmotném požitku či odříkání nemají ani ponětí. Jejich jedinou touhou je, aby se Kṛṣṇa vrátil a užíval si s nimi duchovních transcendentálních zábav. Gopī pouze chtějí, aby zůstal ve Vrindávanu a aby Mu mohly sloužit pro Jeho potěšení. Není v tom ani náznak osobního uspokojování smyslů.

Verš

bhāgavatera śloka-gūḍhārtha viśada kariñā
rūpa-gosāñi śloka kaila loka bujhāiñā

Synonyma

bhāgavateraŚrīmad-Bhāgavatamu; śloka — verše; gūḍha-artha — důvěrný význam; viśada — obšírný popis; kariñā — činící; rūpa-gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; śloka — verš; kaila — složil; loka — všem lidem; bujhāiñā — umožňující pochopit.

Překlad

Aby mohli všichni lidé pochopit verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu, Śrīla Rūpa Gosvāmī jedním veršem vysvětlil jeho důvěrný význam.

Verš

yā te līlā-rasa-parimalodgāri-vanyāparītā
dhanyā kṣauṇī vilasati vṛtā māthurī mādhurībhiḥ
tatrāsmābhiś caṭula-paśupī-bhāva-mugdhāntarābhiḥ
saṁvītas tvaṁ kalaya vadanollāsi-veṇur vihāram

Synonyma

— tato; te — Tvých; līlā-rasa — nálad vychutnávaných při radovánkách; parimala — vůně; udgāri — šířící se; vanya-āparītā — pokryté lesy; dhanyā — slavné; kṣauṇī — země; vilasati — užívá si; vṛtā — obklopený; māthurī — oblasti Mathury; mādhurībhiḥ — krásami; tatra — tam; asmābhiḥ — námi; caṭula — nestálým; paśupī-bhāva — extatickým požitkem jako gopī; mugdha-antarābhiḥ — těmi, jejichž srdce jsou okouzlena; saṁvītaḥ — obklopený; tvam — Ty; kalaya — prosím prováděj; vadana — u úst; ullāsi — hrající; veṇuḥ — s flétnou; vihāram — radostné zábavy.

Překlad

Gopī pokračovaly: „Drahý Kṛṣṇo, vůně nálad Tvých zábav se šíří lesy slavné vrindávanské země, která je obklopená sladkostí mathurské oblasti. V tak příhodné atmosféře této úžasné země si můžeš s flétnou tančící na svých rtech užívat zábav mezi námi gopīmi, jejichž srdce jsou vždy okouzlená nepředvídatelnými extatickými emocemi.“

Význam

Tento verš je z Lalita-mādhavy (10.38) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

ei-mata mahāprabhu dekhi’ jagannāthe
subhadrā-sahita dekhe, vaṁśī nāhi hāte

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhi' — po zhlédnutí; jagannāthe — Pána Jagannātha; subhadrā — Subhadrou; sahita — se; dekhe — vidí; vaṁśī — flétnu; nāhi — ne; hāte — v ruce.

Překlad

A tak když Śrī Caitanya Mahāprabhu vídal Pána Jagannātha, viděl Pána s Jeho sestrou Subhadrou a bez flétny.

Verš

tri-bhaṅga-sundara vraje vrajendra-nandana
kāhāṅ pāba, ei vāñchā bāḍe anukṣaṇa

Synonyma

tri-bhaṅga — prohnutý ve třech místech; sundara — překrásný; vraje — ve Vrindávanu; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje; kāhāṅ — kde; pāba — dostanu; ei — tato; vāñchā — touha; bāḍe — zvětšuje se; anukṣaṇa — neustále.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu byl pohroužený v extázi gopī, a tak chtěl vidět Pána Jagannātha v Jeho původní podobě Kṛṣṇy, syna Nandy Mahārāje, jak stojí ve Vrindávanu, prohnutý ve třech místech, a vypadá nesmírně krásně. Jeho touha vidět tuto podobu se neustále zvětšovala.

Verš

rādhikā-unmāda yaiche uddhava-darśane
udghūrṇā-pralāpa taiche prabhura rātri-dine

Synonyma

rādhikā-unmāda — šílenství Śrīmatī Rādhārāṇī; yaiche — jako; uddhava-darśane — když viděla Uddhavu; udghūrṇā-pralāpa — nesouvislé řeči v šílenství; taiche — podobně; prabhura — Pána Caitanyi; rātri-dine — nocí i dnem.

Překlad

Tak jako Śrīmatī Rādhārāṇī v Uddhavově přítomnosti mluvila nesouvisle s čmelákem, i Śrī Caitanya Mahāprabhu ve své extázi dnem i nocí hovořil bláznivě a nesouvisle.

Význam

Tato unmāda (šílenství) není obyčejné šílenství. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu mluvil nesouvisle, téměř jako blázen, byl ve stavu transcendentální extáze lásky. V nejvyšší transcendentální extázi se v přítomnosti okouzlujícího dostavují pocity okouzlení. Pokud jsou však okouzlující a okouzlený rozděleni, dojde k pomatení (mohana). Osoba takto pomatená odloučením ztuhne, a tehdy se projeví všechny tělesné příznaky transcendentální extáze, kdy vypadá jako nepochopitelně šílená. Tomu se říká transcendentální šílenství. V tomto stavu začíná blouznivě hovořit a prožívá rozpoložení blázna. Šílenství Śrīmatī Rādhārāṇī vyložil Kṛṣṇovi Uddhava, který řekl: „Můj drahý Kṛṣṇo, vlivem nesmírně silných pocitů odloučení od Tebe si někdy Śrīmatī Rādhārāṇī ustele v háji, někdy hubuje modrý mrak a jindy se toulá po temném lese. Je jako šílená.“

Verš

dvādaśa vatsara śeṣa aiche goṅāila
ei mata śeṣa-līlā tri-vidhāne kaila

Synonyma

dvādaśa — dvanáct; vatsara — let; śeṣa — posledních; aiche — takto; goṅāila — uplynulo; ei mata — takto; śeṣa-līlā — poslední zábavy; tri-vidhāne — třemi způsoby; kaila — prováděl.

Překlad

Posledních dvanáct let života Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo naplněných tímto transcendentálním šílenstvím. Takto třemi způsoby prováděl své poslední zábavy.

Verš

sannyāsa kari’ cabbiśa vatsara kailā ye ye karma
ananta, apāra — tāra ke jānibe marma

Synonyma

sannyāsa kari' — po přijetí stavu odříkání; cabbiśa vatsara — dvacet čtyři let; kailā — prováděl; ye ye — jakékoliv; karma — činnosti; ananta — neomezené; apāra — nepřekonatelné; tāra — toho; ke — kdo; jānibe — bude znát; marma — smysl.

Překlad

Všechny zábavy, které Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl po dvacet čtyři let následujících po přijetí stavu odříkání, byly neomezené a nepředstavitelné. Kdo může pochopit jejich smysl?

Verš

uddeśa karite kari dig-daraśana
mukhya mukhya līlāra kari sūtra gaṇana

Synonyma

uddeśa — náznak; karite — udělat; kari — činím; dig-daraśana — obecný přehled; mukhya mukhya — hlavních; līlāra — zábav; kari — provádím; sūtra — obsahu; gaṇana — výčet.

Překlad

Jen abych tyto zábavy nastínil, představuji stručně obecný přehled těch nejhlavnějších.

Verš

prathama sūtra prabhura sannyāsa-karaṇa
sannyāsa kari’ calilā prabhu śrī-vṛndāvana

Synonyma

prathama — první; sūtra — bod osnovy; prabhura — Pánovo; sannyāsa-karaṇa — přijetí sannyāsu; sannyāsa kari' — po přijetí stavu odříkání; calilā — šel; prabhu — Pán; śrī-vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Toto je první bod obsahu: Po přijetí sannyāsu se Caitanya Mahāprabhu vydal do Vrindávanu.

Význam

Tyto výroky jsou nepochybně pravými záznamy o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal stav odříkání. Jeho přijetí stavu odříkání se vůbec nedá srovnávat s tím, jak ho přijímají māyāvādī. Caitanya Mahāprabhu chtěl po přijetí sannyāsu dojít do Vrindávanu. Nebyl jako māyāvādští sannyāsī, kteří chtějí splynout s Absolutním. Pro vaiṣṇavu znamená sannyās úlevu od veškerých hmotných činností a plné oddání se transcendentální láskyplné službě Pánu. To potvrzuje Śrīla Rūpa Gosvāmī (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.255): anāsaktasya viṣayān yathārham upayuñjataḥ  /  nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate. Pro vaiṣṇavu znamená stav odříkání zcela se vzdát připoutanosti k hmotným věcem a neustále se věnovat transcendentální láskyplné službě Pánu. Māyāvādští sannyāsī ale nevědí, jak vše zaměstnat ve službě Pánu, a protože nejsou vedeni k oddanosti, myslí si, že hmotné věci jsou nedotknutelné. Brahma satyaṁ jagan mithyā – māyāvādī si myslí, že tento svět je neskutečný, ale vaiṣṇavští sannyāsī si to nemyslí. Vaiṣṇavové říkají: „Proč by měl být svět neskutečný? Je reálný a je určený pro službu Nejvyšší Osobnosti Božství.“ Pro vaiṣṇavského sannyāsīho znamená odříkání nepřijímat nic pro osobní smyslový požitek. Oddaná služba znamená využívat všeho k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

premete vihvala bāhya nāhika smaraṇa
rāḍha-deśe tina dina karilā bhramaṇa

Synonyma

premete — extatickou láskou ke Kṛṣṇovi; vihvala — zaplavený; bāhya — vnější; nāhika — není; smaraṇa — paměť; rāḍha-deśe — v zemích Rádha; tina dina — tři dny; karilā — konal; bhramaṇa — putování.

Překlad

Na své pouti do Vrindávanu byl Śrī Caitanya Mahāprabhu tak zaplavený extatickou láskou ke Kṛṣṇovi, že úplně zapomněl na okolní svět. Nepřetržitě tak tři dny chodil po Rádhadéši, zemi, kterou neprotéká Ganga.

Verš

nityānanda prabhu mahāprabhu bhulāiyā
gaṅgā-tīre lañā āilā ‘yamunā’ baliyā

Synonyma

nityānanda prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; mahāprabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bhulāiyā — matoucí; gaṅgā-tīre — na břeh Gangy; lañā — beroucí; āilā — přivedl; yamunā — řeka Jamuna; baliyā — říkající.

Překlad

Nejdříve Pán Nityānanda zmátl Śrī Caitanyu Mahāprabhua tím, že Ho vodil po březích Gangy a říkal Mu, že je to Jamuna.

Verš

śāntipure ācāryera gṛhe āgamana
prathama bhikṣā kaila tāhāṅ, rātre saṅkīrtana

Synonyma

śāntipure — ve městě Šántipuru; ācāryera — Advaity Ācāryi; gṛhe — do domu; āgamana — příchod; prathama — první; bhikṣā — přijetí milodarů; kaila — provedl; tāhāṅ — tam; rātre — v noci; saṅkīrtana — společný zpěv.

Překlad

Po třech dnech přišel Pán Caitanya Mahāprabhu do domu Advaity Ācāryi v Šántipuru a tam vůbec poprvé přijal almužnu. V noci se tam potom zapojoval do společného zpěvu.

Význam

Vypadá to, že Śrī Caitanya Mahāprabhu ve své transcendentální extázi zapomněl tři dny po sobě jíst. Potom Ho oklamal Nityānanda Prabhu, který říkal, že Ganga je Jamuna. A jelikož byl Pán v extázi z toho, že jde do Vrindávanu, potěšilo Ho, že vidí Jamunu, i když to ve skutečnosti byla Ganga. Takto byl po třech dnech Pán přiveden do domu Advaity Prabhua v Šántipuru, kde se také najedl. Po celou dobu, kterou tam strávil, se mohl vidět se svou matkou Śacīdevī a každou noc se věnoval společnému zpívání se všemi oddanými.

Verš

mātā bhakta-gaṇera tāhāṅ karila milana
sarva samādhāna kari’ kaila nīlādri-gamana

Synonyma

mātā — matky; bhakta-gaṇera — oddaných; tāhāṅ — tam; karila — učinil; milana — setkání; sarva — veškeré; samādhāna — uspořádání; kari' — poté, co zajistil; kaila — vykonal; nīlādri-gamana — cestu do Džagannáth Purí.

Překlad

V domě Advaity Prabhua se setkal se svou matkou a také se všemi oddanými z Májápuru. Zařídil vše potřebné a pak odešel do Džagannáth Purí.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu si byl dobře vědom toho, že Jeho přijetí sannyāsu bylo pro Jeho matku jako rána bleskem. Nechal tedy svoji matku i oddané z Májápuru zavolat a Śrī Advaita Ācārya zařídil, aby se s Ním mohli naposledy po Jeho přijetí sannyāsu setkat. Když matka viděla Jeho čistě vyholenou hlavu, byla zdrcená. Jeho hlavu již nezdobily překrásné vlasy. Oddaní matku Śacī uklidnili a Pán Caitanya Mahāprabhu ji požádal, aby pro Něho uvařila, protože měl po třech dnech půstu velký hlad. Ona okamžitě souhlasila, na všechno ostatní zapomněla a vařila pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua po všechny dny, co byla v domě Śrī Advaity Prabhua. Potom po několika dnech Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal matku o svolení odejít do Džagannáth Purí. Na její žádost učinil po přijetí sannyāsu Džagannáth Purí svou základnou. Vše tak bylo urovnáno a s matčiným svolením se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal do Džagannáth Purí.

Verš

pathe nānā līlā-rasa, deva-daraśana
mādhava-purīra kathā, gopāla-sthāpana

Synonyma

pathe — na cestě; nānā — různé; līlā-rasa — transcendentální zábavy; deva-daraśana — návštěvy chrámů; mādhava-purīra — Mādhavendry Purīho; kathā — příběhy; gopāla — o Gopālově; sthāpana — instalaci.

Překlad

Cestou do Džagannáth Purí prováděl Caitanya Mahāprabhu mnoho dalších zábav. Navštívil různé chrámy a vyslechl příběh o Mādhavendrovi Purīm a instalaci Gopāla.

Význam

Tento Mādhava Purī je Mādhavendra Purī. Další Mādhava Purī je Mādhavācārya, který byl duchovním mistrem jednoho oddaného v linii Gadādhara Paṇḍita a který napsal knihu známou jako Śrī Maṅgala-bhāṣya. Mādhavācārya je však někdo jiný než Mādhavendra Purī, o kterém je zmínka v tomto verši.

Verš

kṣīra-curi-kathā, sākṣi-gopāla-vivaraṇa
nityānanda kaila prabhura daṇḍa-bhañjana

Synonyma

kṣīra-curi-kathā — vyprávění o krádeži zhuštěného mléka; sākṣi-gopāla-vivaraṇa — popis svědka Gopāla; nityānanda — Nityānanda Prabhu; kaila — učinil; prabhura — Pána; daṇḍa-bhañjana — zlomení hole sannyāsīho.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu vyslechl od Nityānandy Prabhua příběh Kṣīra-curī Gopīnātha a svědka Gopāla. Nityānanda Prabhu pak zlomil daṇḍu Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Kṣīra-curī Gopīnātha přebývá v Remuně, ležící asi šest a půl kilometru od stanice Baléšvar na Severovýchodní dráze, původně známé jako Bengálská májápurská dráha. Tato stanice se nachází několik kilometrů od známého železničního uzlu Kargapur. Před časem byl tento chrám svěřen do péče Śyāmasundara Adhikārīho z Gópívallabhapuru, jenž leží na hranici okresu Médinípur. Śyāmasundara Adhikārī byl potomek Rasikānandy Murāriho, hlavního žáka Śyāmānandy Gosvāmīho.

Několik kilometrů před Džagannáth Purí se nachází malá stanice s názvem Sákši-gópál. Nedaleko této stanice je vesnice s názvem Satjavádí, kde stojí chrám Sākṣi-gopāla.

Verš

kruddha hañā ekā gelā jagannātha dekhite
dekhiyā mūrcchita hañā paḍilā bhūmite

Synonyma

kruddha — rozhněvaný; hañā — když se stal; ekā — sám; gelā — šel; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhite — zhlédnout; dekhiyā — po zhlédnutí Jagannātha; mūrcchita — bezvědomým; hañā — stávající se; paḍilā — zhroutil se; bhūmite — na zem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu předstíral, že se kvůli zlomení daṇḍy na Nityānandu Prabhua zlobí, a opustil Ho, aby cestoval sám do Jagannāthova chrámu. Jakmile vstoupil do chrámu a uviděl Pána Jagannātha, okamžitě omdlel a zhroutil se na zem.

Verš

sārvabhauma lañā gelā āpana-bhavana
tṛtīya prahare prabhura ha-ila cetana

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; lañā — beroucí s sebou; gelā — šel; āpana-bhavana — do svého domu; tṛtīya prahare — odpoledne; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ha-ila — bylo; cetana — vědomí.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya pak vzal Pána Caitanyu Mahāprabhua do svého domu. Pán zůstal v bezvědomí až do odpoledne, kdy se konečně probral.

Verš

nityānanda, jagadānanda, dāmodara, mukunda
pāche āsi’ mili’ sabe pāila ānanda

Synonyma

nityānanda — Nityānanda; jagadānanda — Jagadānanda; dāmodara — Dāmodara; mukunda — Mukunda; pāche āsi' — když přišli; mili' — setkávající se; sabe — všichni; pāila — měli; ānanda — radost.

Překlad

Pán opustil Nityānandovu společnost a do Jagannāthova chrámu šel sám. Nityānanda, Jagadānanda, Dāmodara a Mukunda Ho však později přišli navštívit a všichni měli ze setkání velkou radost.

Verš

tabe sārvabhaume prabhu prasāda karila
āpana-īśvara-mūrti tāṅre dekhāila

Synonyma

tabe — tehdy; sārvabhaume — Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; prasāda karila — udělil milost; āpana — svoji vlastní; īśvara-mūrti — původní podobu Pána; tāṅre — jemu; dekhāila — ukázal.

Překlad

Po této události Pán Caitanya Mahāprabhu udělil Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi milost tím, že mu ukázal svou původní podobu Pána.

Verš

tabe ta’ karilā prabhu dakṣiṇa gamana
kūrma-kṣetre kaila vāsudeva vimocana

Synonyma

tabe ta' — potom; karilā — vykonal; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; dakṣiṇa — do jižní Indie; gamana — cestu; kūrma-kṣetre — na poutním místě známém jako Kúrma-kšétra; kaila — učinil; vāsudeva — Vāsudevy; vimocana — osvobození.

Překlad

Pak se vydal do jižní Indie. Na místě zvaném Kúrma-kšétra osvobodil Vāsudevu.

Verš

jiyaḍa-nṛsiṁhe kaila nṛsiṁha-stavana
pathe-pathe grāme-grāme nāma-pravartana

Synonyma

jiyaḍa-nṛsiṁhe — poutní místo známé jako Jiyaḍa-nṛsiṁha; kaila — činil; nṛsiṁha — k Nṛsiṁhovi; stavana — modlení; pathe-pathe — po cestě; grāme-grāme — v každé vesnici; nāma-pravartana — zavádění svatého jména Pána.

Překlad

Po Kúrma-kšétře Pán navštívil jihoindický chrám Jiyaḍa-nṛsiṁhy, kde se modlil k Pánu Nṛsiṁhadevovi. Cestou v každé vesnici zaváděl zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Verš

godāvarī-tīra-vane vṛndāvana-bhrama
rāmānanda rāya saha tāhāñi milana

Synonyma

godāvarī-tīra — na břehu řeky Gódávarí; vane — v lese; vṛndāvana-bhrama — spletl si s Vrindávanem; rāmānanda rāya — Rāmānandou Rāyem; saha — s; tāhāñi — tam; milana — setkání.

Překlad

Jednou si Pán spletl les na břehu řeky Gódávarí s Vrindávanem. Tam také potkal Rāmānandu Rāye.

Verš

trimalla-tripadī-sthāna kaila daraśana
sarvatra karila kṛṣṇa-nāma pracāraṇa

Synonyma

trimalla — místo s názvem Trimalla nebo také Tirumala; tripadī — a Tripadí neboli Tirupati; sthāna — místa; kaila — učinil; daraśana — návštěvu; sarvatra — všude; karila — prováděl; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; pracāraṇa — kázání.

Překlad

Navštívil místa známá jako Tirumala a Tirupati, kde mohutně kázal zpívání svatého jména Pána.

Význam

Toto posvátné místo leží v okrese Táňčavúr (Čittúr) v jižní Indii. Chrám Tirupati se nachází v údolí Vjénkatáčaly a přebývá v něm Božstvo Pána Rāmacandry. Na vrcholu Vjénkatáčaly stojí slavný chrám Śrī Bālājīho.

Verš

tabe ta’ pāṣaṇḍi-gaṇe karila dalana
ahovala-nṛsiṁhādi kaila daraśana

Synonyma

tabe ta' — potom; pāṣaṇḍi-gaṇe — ateistů; karila — učinil; dalana — podmanění; ahovala-nṛsiṁha-ādi — Nṛsiṁhadeva, jménem Ahovala nebo v Ahóvale; kaila — vykonal; daraśana — návštěvu.

Překlad

Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu pokořil jisté ateisty a posléze navštívil chrám Ahovala-nṛsiṁhy.

Význam

Chrám Ahovala se nachází v Dakšinátji v okrese Karnula regionu Sárbel. Lidé ze širokého okolí si tohoto slavného chrámu velmi cení. Stojí tam ještě osm dalších chrámů a všechny dohromady se nazývají Nava-nṛsiṁha-mandira. V těchto chrámech lze vidět mnoho příkladů úžasné architektury a ryteckých prací. Jak je však napsáno v místním zpravodaji Karṇula Manual, práce zůstala nedokončená.

Verš

śrī-raṅga-kṣetra āilā kāverīra tīra
śrī-raṅga dekhiyā preme ha-ilā asthira

Synonyma

śrī-raṅga-kṣetra — na místo, kde stojí Raṅganāthův chrám; āilā — přišel; kāverīra — řeky Kávérí; tīra — břeh; śrī-raṅga dekhiyā — po návštěvě tohoto chrámu; preme — láskou k Bohu; ha-ilā — stal se; asthira — znepokojený.

Překlad

Když pak přišel do Šrí Rangakšétry na břehu Kávérí, navštívil chrám Śrī Raṅganātha, kde Ho zaplavila extáze lásky k Bohu.

Verš

trimalla bhaṭṭera ghare kaila prabhu vāsa
tāhāñi rahilā prabhu varṣā cāri māsa

Synonyma

trimalla bhaṭṭera — Trimally Bhaṭṭy; ghare — v domě; kaila — přijal; prabhu — Pán; vāsa — sídlo; tāhāñi — tam; rahilā — žil; prabhu — Pán; varṣā — období dešťů; cāri — čtyři; māsa — měsíce.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu žil celé čtyři měsíce období dešťů v domě Trimally Bhaṭṭy.

Verš

śrī-vaiṣṇava trimalla-bhaṭṭa — parama paṇḍita
gosāñira pāṇḍitya-preme ha-ilā vismita

Synonyma

śrī-vaiṣṇava trimalla-bhaṭṭa — Trimalla Bhaṭṭa byl Śrī-vaiṣṇava; parama — vysoce; paṇḍita — vzdělaný učenec; gosāñira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāṇḍitya — učeností; preme — i láskou k Bohu; ha-ilā — byl; vismita — ohromený.

Překlad

Śrī Trimalla Bhaṭṭa byl příslušník společnosti Śrī-vaiṣṇavů a také vzdělaný učenec, a proto ho ohromilo, když viděl Caitanyu Mahāprabhua, který byl velkým učencem a zároveň i velkým oddaným Pána.

Verš

cāturmāsya tāṅhā prabhu śrī-vaiṣṇavera sane
goṅāila nṛtya-gīta-kṛṣṇa-saṅkīrtane

Synonyma

cāturmāsya — pravidla dodržovaná během čtyř měsíců období dešťů; tāṅhā — tam; prabhu — Pán; śrī-vaiṣṇavera sane — se Śrī-vaiṣṇavy; goṅāila — trávil; nṛtya — tančením; gīta — zpíváním; kṛṣṇa-saṅkīrtane — opěvováním svatého jména Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu strávil cāturmāsyu se Śrī-vaiṣṇavy zpíváním, opěvováním svatého jména a tančením.

Verš

cāturmāsya-ante punaḥ dakṣiṇa gamana
paramānanda-purī saha tāhāñi milana

Synonyma

cāturmāsya-ante — na konci cāturmāsyi; punaḥ — znovu; dakṣiṇa gamana — cestování jižní Indií; paramānanda-purī — Paramānandou Purīm; saha — s; tāhāñi — tam; milana — setkání.

Překlad

Jakmile cāturmāsya skončila, pokračoval Pán Caitanya Mahāprabhu ve svých cestách po jižní Indii. A právě tehdy se potkal s Paramānandou Purīm.

Verš

tabe bhaṭṭathāri haite kṛṣṇa-dāsera uddhāra
rāma-japī vipra-mukhe kṛṣṇa-nāma pracāra

Synonyma

tabe — potom; bhaṭṭa-thāri — jednoho Bhaṭṭathāriho; haite — od; kṛṣṇa-dāsera — Kṛṣṇadāse; uddhāra — zachránění; rāma-japī — těm, kteří zpívali svaté jméno Pána Rāmy; vipra-mukhebrāhmaṇům; kṛṣṇa-nāma — jméno Pána Kṛṣṇy; pracāra — kázání.

Překlad

Potom byl Kṛṣṇadāsa, služebník Pána Caitanyi Mahāprabhua, zachráněn ze spárů jednoho Bhaṭṭathāriho. Caitanya Mahāprabhu pak také kázal, že jméno Pána Kṛṣṇy by měli zpívat i brāhmaṇové, kteří jsou zvyklí zpívat svaté jméno Pána Rāmy.

Význam

V okrese Malabár pobývá skupina brāhmaṇů známých jako nambudari-brāhmaṇové a jejich kněžími jsou Bhaṭṭathārijové. Tito Bhaṭṭathārijové znají mnoho černých tantrických umění, jako například jak někoho zabít, podrobit si ho nebo ho zničit. Jsou v těchto věcech mistry a jeden takový Bhaṭṭathāri uhranul osobního služebníka Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který Pána doprovázel na Jeho cestách po jižní Indii. Śrī Caitanya Mahāprabhu však tohoto Kṛṣṇadāse ze spárů Bhaṭṭathāriho zachránil. Śrī Caitanya Mahāprabhu je známý jako Patita-pāvana, zachránce všech pokleslých duší, a to dokázal tím, jak se zachoval ke svému osobnímu služebníkovi Kṛṣṇadāsovi, jehož osvobodil. Slovo Bhaṭṭathāri se někdy v Bengálsku chybně píše jako Bhaṭṭamāri.

Verš

śrī-raṅga-purī saha tāhāñi milana
rāma-dāsa viprera kaila duḥkha-vimocana

Synonyma

śrī-raṅga-purī — Śrī Raṅgou Purīm; saha — se; tāhāñi — tam; milana — setkání; rāma-dāsa — jménem Rāmadāsa; viprerabrāhmaṇy; kaila — učinil; duḥkha-vimocana — osvobození od veškerého utrpení.

Překlad

Dále Śrī Caitanya Mahāprabhu potkal Śrī Raṅgu Purīho a odstranil veškeré utrpení brāhmaṇy Rāmadāse.

Verš

tattva-vādī saha kaila tattvera vicāra
āpanāke hīna-buddhi haila tāṅ-sabāra

Synonyma

tattva-vādī — částí Madhvācāryovy sampradāyi; saha — s; kaila — vedl; tattvera — o Absolutní Pravdě; vicāra — rozhovor; āpanāke — sebe; hīna-buddhi — považování za podřadnější; haila — bylo; tāṅ-sabāra — všech oponujících skupin.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu také vedl rozhovor s tattvavādīmi, kteří se pak považovali za podřadnější vaiṣṇavy.

Význam

Tattvavādī patří k Madhvācāryově komunitě vaiṣṇavů, ale jejich chování se odchyluje od přísných zásad Madhvācārya-vaiṣṇavů. Existuje klášter Uttararāḍhī a jeden z jeho vedoucích se jmenoval Raghuvarya Tīrtha Madhvācārya.

Verš

ananta, puruṣottama, śrī-janārdana
padmanābha, vāsudeva kaila daraśana

Synonyma

ananta — Anantadeva; puruṣottama — Puruṣottama; śrī-janārdana — Śrī Janārdana; padmanābha — Padmanābha; vāsudeva — Vāsudeva; kaila — učinil; daraśana — návštěvu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dále navštívil Viṣṇuovy chrámy Anantadevy, Puruṣottamy, Śrī Janārdany, Padmanābhy a Vāsudevy.

Význam

Chrám Ananty Padmanābhy Viṣṇua stojí v okrese Trivandrum (Tiruvanantapuram), kde je velmi známý. Další Viṣṇuův chrám, Śrī Janārdana, se nachází asi čtyřicet dva kilometrů severně od okresu Trivandrum, nedaleko železniční stanice Varkála.

Verš

tabe prabhu kaila sapta-tāla vimocana
setu-bandhe snāna, rāmeśvara daraśana

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Pán; kaila — učinil; sapta-tāla-vimocana — osvobození stromů Sapta-tāla; setu-bandhe — u mysu Kumárí; snāna — koupel; rāmeśvara — chrám Rāmeśvary; daraśana — návštěva.

Překlad

Potom Pán Caitanya Mahāprabhu osvobodil slavné stromy Sapta-tāla, vykoupal se u Sétubandhy Ráméšvaram a navštívil chrám Pána Śivy známý jako Rāmeśvara.

Význam

Je řečeno, že stromy Sapta-tāla byly velice staré, silné palmy. Jednou došlo k bitvě mezi Vālim a jeho bratrem Sugrīvou, ve které se Pán Rāmacandra přidal k Sugrīvovi a Vāliho zabil, schovaný za jedním z těchto slavných stromů. Pán Caitanya Mahāprabhu během svého putování jižní Indií tyto stromy obejmul, čímž byly osvobozeny a přemístěny přímo na Vaikuṇṭhu.

Verš

tāhāñi karila kūrma-purāṇa śravaṇa
māyā-sītā nileka rāvaṇa, tāhāte likhana

Synonyma

tāhāñi — tam; karila — činil; kūrma-purāṇaKūrma Purāṇy; śravaṇa — poslouchání; māyā-sītā — nepravá Sītā; nileka — unesená; rāvaṇa — Rāvaṇou; tāhāte — v této knize; likhana — je řečeno.

Překlad

V Ráméšvaram měl Śrī Caitanya Mahāprabhu možnost číst Kūrma Purāṇu, z níž zjistil, že Sītā, kterou unesl Rāvaṇa, nebyla skutečná Sītā, ale pouze její stínový obraz.

Význam

Kūrma Purāṇa říká, že tato stínová Sītā byla umístěna do ohně při zkoušce počestnosti. Māyā-sītā vstoupila do ohně a skutečná Sītā vyšla z ohně ven.

Verš

śuniyā prabhura ānandita haila mana
rāma-dāsa viprera kathā ha-ila smaraṇa

Synonyma

śuniyā — když to slyšel; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ānandita — šťastná; haila — stala se; mana — mysl; rāma-dāsa — jménem Rāmadāsa; viprera — s brāhmaṇou; kathā — rozhovoru; ha-ila — byla; smaraṇa — vzpomínka.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua velice potěšilo, když četl o nepravé Sītě, a vzpomněl si na svoje setkání s Rāmadāsou Viprou, který byl nešťastný z toho, že Rāvaṇa matku Sītu unesl.

Verš

sei purātana patra āgraha kari’ nila
rāmadāse dekhāiyā duḥkha khaṇḍāila

Synonyma

sei — tuto; purātana — starou; patra — stránku; āgraha — s velkým nadšením; kari' — činící; nila — vzal; rāma-dāsebrāhmaṇovi Rāmadāsovi; dekhāiyā — když ukázal; duḥkha — neštěstí; khaṇḍāila — utišil.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu tuto stránku z Kūrma Purāṇy s nadšením vytrhl, přestože to byla velmi stará kniha, a později ji ukázal Rāmadāsovi Viprovi, čímž odstranil jeho neštěstí.

Verš

brahma-saṁhitā, karṇāmṛta, dui puṅthi pāñā
dui pustaka lañā āilā uttama jāniñā

Synonyma

brahma-saṁhitā — kniha s názvem Brahma-saṁhitā; karṇāmṛta — kniha s názvem Kṛṣṇa-karṇāmṛta; dui — dvě; puṅthi — písma; pāñā — získal; dui — dvě; pustaka — knihy; lañā — nesoucí; āilā — vrátil se; uttama — velmi dobré; jāniñā — jelikož věděl.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu našel ještě dvě další knihy: Brahma-saṁhitu a Kṛṣṇa-karṇāmṛtu. A protože si byl vědom hodnoty těchto knih, vzal je s sebou, aby je představil svým oddaným.

Význam

V dávných dobách nebyly tiskárny a všechna důležitá písma byla psána ručně a uchovávala se ve velkých chrámech. Caitanya Mahāprabhu našel Brahma-saṁhitu a Kṛṣṇa-karṇāmṛtu v podobě rukopisů, a protože věděl, že se jedná o autoritativní písma, vzal je se souhlasem chrámového vedoucího s sebou, aby je ukázal svým oddaným. Nyní jsou obě tyto knihy k dostání v tištěné podobě s komentáři Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura.

Verš

punarapi nīlācale gamana karila
bhakta-gaṇe meliyā snāna-yātrā dekhila

Synonyma

punar-api — znovu; nīlācale — do Džagannáth Purí; gamana — návrat; karila — učinil; bhakta-gaṇe — všechny oddané; meliyā — potkávající; snāna-yātrā — obřad koupání Pána Jagannātha; dekhila — viděl.

Překlad

Po získání těchto knih se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do Džagannáth Purí. Tehdy právě probíhal obřad koupání Pána Jagannātha a On jej zhlédl.

Verš

anavasare jagannāthera nā pāñā daraśana
virahe ālālanātha karilā gamana

Synonyma

anavasare — během nepřítomnosti; jagannāthera — Pána Jagannātha; — ne; pāñā — dostávající; daraśana — možnost vidět; virahe — v odloučení; ālālanātha — do místa jménem Álálanáth; karilā — podnikl; gamana — cestu.

Překlad

Když Pán Jagannātha nebyl v chrámu, nemohl Ho Caitanya Mahāprabhu vidět, a tak cítil odloučení. Opustil tedy Džagannáth Purí a odešel do Álálanáthu.

Význam

Álálanáth je známý též jako Brahmagiri. I toto místo leží na pláži, asi dvacet dva kilometrů od Džagannáth Purí, a nachází se tam Jagannāthův chrám. A jelikož chrám navštěvuje mnoho lidí, je tam dnes i policejní stanice a poštovní úřad.

Slovo anavasara se používá, když Śrī Jagannāthajīho nelze v chrámu vidět. Po obřadu koupání (snāna-yātrā) Pán Jagannātha zdánlivě onemocní, a proto je přemístěn do svého soukromého sídla, kde Ho nikdo nevidí. Během této doby se ve skutečnosti tělo Jagannāthova Božstva opravuje. Tomu se říká nava-yauvana. Veřejnosti se Pán Jagannātha znovu ukáže při obřadu Ratha-yātrā. Po patnáct dní následujících po koupacím obřadu tedy žádný návštěvník nemůže Pána Jagannātha spatřit.

Verš

bhakta-sane dina kata tāhāñi rahilā
gauḍera bhakta āise, samācāra pāilā

Synonyma

bhakta-sane — s oddanými; dina kata — několik dní; tāhāñi — tam v Álálanáthu; rahilā — zůstal; gauḍera — z Bengálska; bhakta — oddaní; āise — přicházejí; samācāra — zprávu; pāilā — dostal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal v Álálanáthu několik dní. Mezitím obdržel zprávu, že do Džagannáth Purí přicházejí všichni oddaní z Bengálska.

Verš

nityānanda-sārvabhauma āgraha kariñā
nīlācale āilā mahāprabhuke la-iñā

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; āgraha kariñā — projevující velkou touhu; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — vrátili se; mahāprabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; la-iñā — beroucí.

Překlad

Oddaní z Bengálska dorazili do Džagannáth Purí a Nityānanda Prabhu se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou se všemožně snažili přivést zpátky do Džagannáth Purí také Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

virahe vihvala prabhu nā jāne rātri-dine
hena-kāle āilā gauḍera bhakta-gaṇe

Synonyma

virahe — odloučením; vihvala — zkroušený; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; — ne; jāne — zná; rātri-dine — den a noc; hena-kāle — tehdy; āilā — přišli; gauḍera — z Bengálska; bhakta-gaṇe — všichni oddaní.

Překlad

Když Pán Caitanya Mahāprabhu nakonec Álálanáth opustil, byl ve dne v noci zkroušený odloučením od Jagannātha a Jeho nářek nebral konce. Během té doby přišli do Džagannáth Purí oddaní ze všech částí Bengálska, a zvláště z Navadvípu.

Verš

sabe mili’ yukti kari’ kīrtana ārambhila
kīrtana-āveśe prabhura mana sthira haila

Synonyma

sabe mili' — když se všichni setkali; yukti kari' — po řádném uvážení; kīrtana — společné zpívání svatého jména; ārambhila — začali; kīrtana-āveśe — v extázi kīrtanu; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; sthira — uklidněná; haila — stala se.

Překlad

Po řádném uvážení začali všichni oddaní společně zpívat svaté jméno. Mysl Pána Caitanyi se tak uklidnila v extázi kīrtanu.

Význam

Jelikož je Pán Jagannātha za všech okolností absolutní, Jeho osoba, podoba, obraz a kīrtan se od sebe neliší. Caitanya Mahāprabhu se proto uklidnil, když slyšel zpívání Pánova svatého jména. Předtím byl z odloučení od Jagannātha velice mrzutý. Závěr je tedy takový, že Pán je ihned přítomný tam, kde zpívají kīrtan čistí oddaní. Zpíváním svatých jmen Pána se s Ním přímo sdružujeme.

Verš

pūrve yabe prabhu rāmānandere mililā
nīlācale āsibāre tāṅre ājñā dilā

Synonyma

pūrve — předtím; yabe — když; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; rāmānandere — Śrī Rāmānandu Rāye; mililā — potkal; nīlācale — do Džagannáth Purí; āsibāre — přijít; tāṅre — jemu; ājñā dilā — nařídil.

Překlad

Dříve, když Śrī Caitanya Mahāprabhu putoval jižní Indií, potkal na břehu Gódávarí Rāmānandu Rāye. Tehdy se rozhodlo o tom, že se Rāmānanda Rāya vzdá svého postu guvernéra a vrátí se do Džagannáth Purí, aby žil se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

rāja-ājñā lañā teṅho āilā kata dine
rātri-dine kṛṣṇa-kathā rāmānanda-sane

Synonyma

rāja-ājñā — svolení od krále Pratāparudry; lañā — když dostal; teṅho — Rāmānanda Rāya; āilā — vrátil se; kata dine — za několik dní; rātri-dine — ve dne v noci; kṛṣṇa-kathā — rozmluvy o Pánu Kṛṣṇovi a Jeho zábavách; rāmānanda-sane — ve společnosti Rāmānandy Rāye.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya si na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua vyžádal svolení krále a vrátil se do Džagannáth Purí. Po jeho příchodu se s ním Śrī Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci těšil z rozhovorů o Pánu Kṛṣṇovi a Jeho zábavách.

Verš

kāśī-miśre kṛpā, pradyumna miśrādi-milana
paramānanda-purī-govinda-kāśīśvarāgamana

Synonyma

kāśī-miśre kṛpā — Jeho milost Kāśīmu Miśrovi; pradyumna miśra-ādi-milana — setkání s Pradyumnou Miśrou a dalšími; paramānanda-purī — Paramānanda Purī; govinda — Govinda; kāśīśvara — Kāśīśvara; āgamana — příchod.

Překlad

Po příchodu Rāmānandy Rāye udělil Śrī Caitanya Mahāprabhu svou milost Kāśīmu Miśrovi a setkal se s Pradyumnou Miśrou a dalšími oddanými. Tehdy přišly do Džagannáth Purí navštívit Pána Caitanyu Mahāprabhua tři vznešené osobnosti – Paramānanda Purī, Govinda a Kāśīśvara.

Verš

dāmodara-svarūpa-milane parama ānanda
śikhi-māhiti-milana, rāya bhavānanda

Synonyma

dāmodara-svarūpa — Svarūpa Dāmodara; milane — při setkání; parama — velká; ānanda — radost; śikhi-māhiti — Śikhi Māhiti; milana — setkání; rāya bhavānanda — Bhavānanda, otec Rāmānandy Rāye.

Překlad

Nakonec došlo k setkání se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm, které Pána velmi potěšilo, a také se Śikhim Māhitim a s Bhavānandou Rāyem, otcem Rāmānandy Rāye.

Verš

gauḍa ha-ite sarva vaiṣṇavera āgamana
kulīna-grāma-vāsi-saṅge prathama milana

Synonyma

gauḍa ha-ite — z Bengálska; sarva — všech; vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; āgamana — příchod; kulīna-grāma-vāsi — obyvatelé Kulína-grámu; saṅge — s nimi; prathama — první; milana — setkání.

Překlad

Všichni oddaní z Bengálska začali postupně přicházet do Džagannáth Purí. Tehdy také přišli Śrī Caitanyu Mahāprabhua poprvé navštívit i oddaní z Kulína-grámu.

Verš

narahari dāsa ādi yata khaṇḍa-vāsī
śivānanda-sena-saṅge mililā sabe āsi’

Synonyma

narahari dāsa — Narahari dāsa; ādi — v čele seznamu; yata — všech; khaṇḍa-vāsī — oddaných z místa zvaného Khanda; śivānanda-sena — Śivānandou Senou; saṅge — s; mililā — setkal se; sabe — všichni; āsi' — kteří tam přišli.

Překlad

Dorazil také Narahari dāsa a další obyvatelé Khandy společně se Śivānandou Senou a Śrī Caitanya Mahāprabhu se setkal také s nimi.

Verš

snāna-yātrā dekhi’ prabhu saṅge bhakta-gaṇa
sabā lañā kailā prabhu guṇḍicā mārjana

Synonyma

snāna-yātrā — obřad koupání; dekhi' — když viděl; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; saṅge — s sebou; bhakta-gaṇa — oddané; sabā — všechny; lañā — beroucí; kailā — vykonal; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; guṇḍicā mārjana — mytí a uklízení chrámu Guṇḍici.

Překlad

Po zhlédnutí obřadu koupání Pána Jagannātha Śrī Caitanya Mahāprabhu s pomocí mnoha oddaných umyl a vyčistil chrám Śrī Guṇḍici.

Verš

sabā-saṅge ratha-yātrā kaila daraśana
ratha-agre nṛtya kari’ udyāne gamana

Synonyma

sabā-saṅge — se všemi; ratha-yātrā — festival vozů; kaila — učinil; daraśana — zhlédnutí; ratha-agre — před vozem; nṛtya — tanec; kari' — činící; udyāne — do zahrady; gamana — cesta.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu a všichni oddaní pak zhlédli Ratha-yātru, festival velkých vozů. Caitanya Mahāprabhu před vozem osobně tančil a potom vstoupil do zahrady.

Verš

pratāparudrere kṛpā kaila sei sthāne
gauḍīyā-bhakte ājñā dila vidāyera dine

Synonyma

pratāparudrere — králi Pratāparudrovi; kṛpā — milost; kaila — udělil; sei sthāne — v té zahradě; gauḍīyā-bhakte — všem oddaným z Bengálska; ājñā — nařízení; dila — dal; vidāyera — odchodu; dine — v den.

Překlad

V té zahradě udělil svoji milost králi Pratāparudrovi. Když se později bengálští oddaní chystali vrátit domů, Pán dal téměř každému z nich zvláštní pokyny.

Verš

pratyabda āsibe ratha-yātrā-daraśane
ei chale cāhe bhakta-gaṇera milane

Synonyma

prati-abda — každý rok; āsibe — všichni přijďte; ratha-yātrā — festival vozů; daraśane — zhlédnout; ei chale — pod touto záminkou; cāhe — chce; bhakta-gaṇera — všech oddaných; milane — setkání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se chtěl se všemi oddanými z Bengálska setkávat každý rok. Nařídil jim proto, aby přicházeli na Ratha-yātru každý rok.

Verš

sārvabhauma-ghare prabhura bhikṣā-paripāṭī
ṣāṭhīra mātā kahe, yāte rāṇḍī ha-uk ṣāṭhī

Synonyma

sārvabhauma-ghare — v domě Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; prabhura — Pána; bhikṣā — jedení; paripāṭī — vydatné; ṣāṭhīra mātā — matka Ṣāṭhī, dcery Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; kahe — říká; yāte — čímž; rāṇḍī — vdova; hauk — nechť se stane; ṣāṭhī — Ṣāṭhī, dcera.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl pozván na oběd do domu Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi. Když tam bohatě jedl, zeť Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi (manžel jeho dcery Ṣāṭhī) Ho kritizoval. Ṣāṭhina matka ho za to proklela modlitbou, aby se Ṣāṭhī stala vdovou. Jinými slovy, proklela svého zetě, ať zemře.

Verš

varṣāntare advaitādi bhaktera āgamana
prabhure dekhite sabe karilā gamana

Synonyma

varṣa-antare — na konci roku; advaita-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; bhaktera — všech oddaných; āgamana — příchod do Džagannáth Purí; prabhure — Pána; dekhite — vidět; sabe — všichni; karilā — podnikli; gamana — cestu do Džagannáth Purí.

Překlad

Na konci roku všichni oddaní z Bengálska v čele s Advaitou Ācāryou znovu přišli Pána navštívit. Oddaní do Džagannáth Purí ve skutečnosti velice pospíchali.

Verš

ānande sabāre niyā dena vāsa-sthāna
śivānanda sena kare sabāra pālana

Synonyma

ānande — s velkou radostí; sabāre — všechny oddané; niyā — beroucí; dena — dává; vāsa-sthāna — ubytování; śivānanda sena — Śivānanda Sena; kare — zajišťuje; sabāra — o všechny; pālana — péči.

Překlad

Když všichni oddaní z Bengálska přišli, Śrī Caitanya Mahāprabhu jim přidělil místa, kde se mohli ubytovat, a Śivānanda Sena byl pověřen, aby se o ně postaral.

Verš

śivānandera saṅge āilā kukkura bhāgyavān
prabhura caraṇa dekhi’ kaila antardhāna

Synonyma

śivānandera saṅge — se Śivānandou Senou; āilā — přišel; kukkura — pes; bhāgyavān — šťastný; prabhura — Pána; caraṇa — lotosové nohy; dekhi' — poté, co viděl; kaila — učinil; antardhāna — odchod z tohoto světa.

Překlad

Śivānandu Senu a oddané doprovázel pes, který měl to štěstí, že uviděl lotosové nohy Pána Caitanyi Mahāprabhua, tak byl osvobozen a vrátil se domů, zpátky k Bohu.

Verš

pathe sārvabhauma saha sabāra milana
sārvabhauma bhaṭṭācāryera kāśīte gamana

Synonyma

pathe — na cestě; sārvabhauma — Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; saha — se; sabāra — všech; milana — setkání; sārvabhauma bhaṭṭācāryera — oddaného jménem Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kāśīte — do Váránasí; gamana — cesta.

Překlad

Všichni se na cestě setkali se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou, který putoval do Váránasí.

Verš

prabhure mililā sarva vaiṣṇava āsiyā
jala-krīḍā kaila prabhu sabāre la-iyā

Synonyma

prabhure — Pána Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkali; sarva — všichni; vaiṣṇava — oddaní; āsiyā — přicházející do Džagannáth Purí; jala-krīḍā — hry ve vodě; kaila — prováděl; prabhu — Pán; sabāre — všechny oddané; la-iyā — beroucí.

Překlad

Po příchodu do Džagannáth Purí se všichni vaiṣṇavové setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Později se Pán bavil se všemi oddanými při vodních hrách.

Verš

sabā lañā kaila guṇḍicā-gṛha-sammārjana
ratha-yātrā-daraśane prabhura nartana

Synonyma

sabā lañā — když je všechny vzal; kaila — provedl; guṇḍicā-gṛha-sammārjana — mytí chrámu Guṇḍici; ratha-yātrā — festival vozů; daraśane — při zhlížení; prabhura — Pánovo; nartana — tančení.

Překlad

Pán nejdříve důkladně umyl chrám Guṇḍici. Všichni potom zhlédli festival Ratha-yātrā a Pánovo tančení před vozem.

Verš

upavane kaila prabhu vividha vilāsa
prabhura abhiṣeka kaila vipra kṛṣṇadāsa

Synonyma

upavane — v zahradě u cesty; kaila — prováděl; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; vividha — různé; vilāsa — zábavy; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; abhiṣeka — koupel; kaila — provedl; viprabrāhmaṇa; kṛṣṇa-dāsa — jménem Kṛṣṇadāsa.

Překlad

V zahradě u cesty z Jagannāthova chrámu do Guṇḍici Pán Caitanya Mahāprabhu prováděl rozmanité zábavy. Brāhmaṇa Kṛṣṇadāsa vykonal obřad koupání Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

guṇḍicāte nṛtya-ante kaila jala-keli
herā-pañcamīte dekhila lakṣmī-devīra kelī

Synonyma

guṇḍicāte — v sousedství chrámu Guṇḍici; nṛtya-ante — po tančení; kaila — prováděl; jala-keli — vodní hry; herā-pañcamīte — v den Herā-pañcamī; dekhila — viděl; lakṣmī-devīra — bohyně štěstí; kelī — činnosti.

Překlad

Po tančení v chrámu Guṇḍici se Pán bavil s oddanými ve vodě a na Herā-pañcamī všichni sledovali činnosti bohyně štěstí Lakṣmīdevī.

Verš

kṛṣṇa-janma-yātrāte prabhu gopa-veśa hailā
dadhi-bhāra vahi’ tabe laguḍa phirāilā

Synonyma

kṛṣṇa-janma-yātrāte — při oslavě dne narození Pána Kṛṣṇy; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; gopa-veśa — oblečený jako pasáček krav; hailā — byl; dadhi-bhāra — tyč na nádoby s jogurtem; vahi' — nesoucí; tabe — tehdy; laguḍa — hůlkou; phirāilā — točil.

Překlad

Při Janmāṣṭamī, oslavě narozenin Pána Kṛṣṇy, se Śrī Caitanya Mahāprabhu oblékl jako pasáček krav. Nesl na ramenou tyč a na ní zavěšené nádoby s jogurtem. Měl také hůlku, kterou točil.

Verš

gauḍera bhakta-gaṇe tabe karila vidāya
saṅgera bhakta lañā kare kīrtana sadāya

Synonyma

gauḍera — z Gaudadéše (Bengálska); bhakta-gaṇe — oddaným; tabe — poté; karila — dal; vidāya — sbohem; saṅgera — trvalého společenství; bhakta — oddané; lañā — beroucí; kare — provádí; kīrtana — společné zpívání; sadāya — vždy.

Překlad

Potom se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozloučil se všemi oddanými z Gaudadéše (Bengálska) a pokračoval ve zpívání v kruhu svých důvěrných oddaných, kteří Jej nikdy neopouštěli.

Verš

vṛndāvana yāite kaila gauḍere gamana
pratāparudra kaila pathe vividha sevana

Synonyma

vṛndāvana yāite — aby navštívil Vrindávan; kaila — podnikl; gauḍere — do Bengálska; gamana — cestu; pratāparudra — král Pratāparudra; kaila — prováděl; pathe — po cestě; vividha — různé; sevana — služby.

Překlad

Cestou do Vrindávanu Pán navštívil Gaudadéš (Bengálsko). Po cestě král Pratāparudra konal pro Pánovo potěšení různé druhy služeb.

Verš

purī-gosāñi-saṅge vastra-pradāna-prasaṅga
rāmānanda rāya āilā bhadraka paryanta

Synonyma

purī-gosāñi-saṅge — s Purīm Gosvāmīm; vastra-pradāna-prasaṅga — příběh se záměnou oblečení; rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; āilā — přišel; bhadraka — místu známému jako Bhadrak; paryanta — až k.

Překlad

Cestou do Vrindávanu přes Bengálsko došlo k příhodě, při které byly s Purīm Gosāñim vyměněné nějaké šaty. Śrī Rāmānanda Rāya doprovázel Pána až k městu Bhadrak.

Verš

āsi’ vidyā-vācaspatira gṛhete rahilā
prabhure dekhite loka-saṅghaṭṭa ha-ilā

Synonyma

āsi' — když přišel do Bengálska; vidyā-vācaspatira — Vidyā-vācaspatiho; gṛhete — v domě; rahilā — zůstal; prabhure — Pána Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — vidět; loka-saṅghaṭṭa — davy lidí; ha-ilā — byly.

Překlad

Na své cestě do Vrindávanu se Śrī Caitanya Mahāprabhu zastavil ve Vidjánagaru v Bengálsku, kde navštívil dům Vidyā-vācaspatiho, bratra Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi. Po nenadálém příchodu Pána Caitanyi se okolo domu shromáždily davy lidí.

Verš

pañca-dina dekhe loka nāhika viśrāma
loka-bhaye rātre prabhu āilā kuliyā-grāma

Synonyma

pañca-dina — pět dní po sobě; dekhe — vidí; loka — lidi; nāhika — není; viśrāma — klid; loka-bhaye — z obav před davy lidí; rātre — v noci; prabhu — Pán; āilā — odešel; kuliyā-grāma — do Kuliji.

Překlad

Pět dní po sobě se lidé bez ustání hrnuli, aby viděli Pána, a nevypadalo to, že se situace uklidní. Z obav před davy Pán Caitanya to místo v noci opustil a odešel do města Kuliji (současného Navadvípu).

Význam

Pokud vezmeme v úvahu výroky Caitanya-bhāgavaty a popisy od Locana dāse Ṭhākura, je jasné, že současný Navadvíp byl původně známý jako Kulija-grám. Během pobytu v Kulija-grámu Śrī Caitanya Mahāprabhu udělil svoji přízeň Devānandovi Paṇḍitovi a osvobodil Gopāla Cāpala a mnoho dalších, kteří se dříve dopustili přestupků u Jeho lotosových nohou. Tehdy bylo třeba na cestě z Vidjánagaru do Kulija-grámu překročit rameno Gangy. Všechna tato místa dodnes existují. Činádánga se původně nacházela v Kulija-grámu, který je nyní známý jako Kólér Gaňdž.

Verš

kuliyā-grāmete prabhura śuniyā āgamana
koṭi koṭi loka āsi’ kaila daraśana

Synonyma

kuliyā-grāmete — na místě známém jako Kulija-grám; prabhura — Pána; śuniyā — když slyšeli; āgamana — o příchodu; koṭi koṭi — stovky tisíc; loka — lidí; āsi' — přicházející; kaila — uskutečnili; daraśana — zhlédnutí.

Překlad

Když se lidé doslechli o Pánově příchodu do Kulija-grámu, přicházeli Ho navštívit ve statisícových zástupech.

Verš

kuliyā-grāme kaila devānandere prasāda
gopāla-viprere kṣamāila śrīvāsāparādha

Synonyma

kuliyā-grāme — ve vesnici známé jako Kulija-grám; kaila — prokázal; devānandere prasāda — milost Devānandovi Paṇḍitovi; gopāla-viprere — a brāhmaṇovi Gopālovi Cāpalovi; kṣamāila — prominul; śrīvāsa-aparādha — přestupek u lotosových nohou Śrīvāse Ṭhākura.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy zvláště prokázal svou přízeň Devānandovi Paṇḍitovi a brāhmaṇovi Gopālovi Cāpalovi odpustil přestupek, kterého se dopustil u lotosových nohou Śrīvāse Ṭhākura.

Verš

pāṣaṇḍī nindaka āsi’ paḍilā caraṇe
aparādha kṣami’ tāre dila kṛṣṇa-preme

Synonyma

pāṣaṇḍī — ateisté; nindaka — rouhači; āsi' — přicházející tam; paḍilā — padli; caraṇe — u lotosových nohou Pána; aparādha kṣami' — odpouštějící jim jejich přestupky; tāre — jim; dila — dal; kṛṣṇa-preme — lásku ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Přišlo také mnoho ateistů a rouhačů a padli u lotosových nohou Pána. Ten jim za odměnu odpustil a dal jim lásku ke Kṛṣṇovi.

Verš

vṛndāvana yābena prabhu śuni’ nṛsiṁhānanda
patha sājāila mane pāiyā ānanda

Synonyma

vṛndāvana — do Vrindávanu; yābena — půjde; prabhu — Pán; śuni' — když slyšel; nṛsiṁhānanda — Nṛsiṁhānanda; patha — cestu; sājāila — zdobil; mane — v mysli; pāiyā — získávající; ānanda — blaženost.

Překlad

Jakmile se Śrī Nṛsiṁhānanda Brahmacārī dozvěděl, že Pán Caitanya Mahāprabhu půjde do Vrindávanu, velice ho to potěšilo a začal v mysli zdobit cestu, která tam vede.

Verš

kuliyā nagara haite patha ratne bāndhāila
nivṛnta puṣpa-śayyā upare pātila

Synonyma

kuliyā nagara — města Kulija; haite — z; patha — cestu; ratne — drahokamy; bāndhāila — postavil; nivṛnta — bez stonků; puṣpa-śayyā — koberec z květin; upare — na ni; pātila — položil.

Překlad

Nṛsiṁhānanda Brahmacārī nejdříve meditoval o široké cestě, která začínala v městě Kuliji. Posázel ji drahokamy a na ně položil koberec z květin bez stonků.

Verš

pathe dui dike puṣpa-bakulera śreṇī
madhye madhye dui-pāśe divya puṣkariṇī

Synonyma

pathe — na cestu; dui dike — po obou stranách; puṣpa-bakulera — kvetoucích bakulových stromů; śreṇī — řady; madhye madhye — uprostřed; dui-pāśe — po obou stranách; divya — transcendentální; puṣkariṇī — jezírka.

Překlad

Obě strany cesty v mysli ozdobil kvetoucími bakulovými stromy a po obou stranách v odstupech rozmístil transcendentální jezírka.

Verš

ratna-bāṅdhā ghāṭa, tāhe praphulla kamala
nānā pakṣi-kolāhala, sudhā-sama jala

Synonyma

ratna-bāṅdhā — postavená z drahokamů; ghāṭa — schodiště vedoucí do vody; tāhe — tam; praphulla — v plném květu; kamala — lotosy; nānā — různých; pakṣi — ptáků; kolāhala — zpěv; sudhā — nektar; sama — jako; jala — voda.

Překlad

Tato jezírka měla schodiště z drahokamů a byla plná kvetoucích lotosů. Zpívali tam různí ptáci a voda byla jako nektar.

Verš

śītala samīra vahe nānā gandha lañā
‘kānāira nāṭaśālā’ paryanta la-ila bāndhiñā

Synonyma

śītala — chladivé; samīra — vánky; vahe — vanuly; nānā — různé; gandha — vůně; lañā — nesoucí; kānāira nāṭa-śālā — místo známé jako Kánái-nátašála; paryanta — až po; la-ila — pokračoval; bāndhiñā — ve stavbě.

Překlad

Po celé cestě vanuly chladivé vánky a nesly vůně různých květů. Se stavbou této cesty pokračoval až do Kánái-nátašály.

Význam

Kánái-nátašála leží asi tři sta dvacet kilometrů od Kolkaty na vedlejší trati Východní dráhy. Tamní železniční stanice se jmenuje Táladžhádi. Zde je třeba vystoupit a jít asi tři kilometry do Kánái-nátašály.

Verš

āge mana nāhi cale, nā pāre bāndhite
patha-bāndhā nā yāya, nṛsiṁha hailā vismite

Synonyma

āge — za to; mana — mysl; nāhi — ne; cale — jde; — není; pāre — schopen; bāndhite — stavět cestu; patha-bāndhā — stavba cesty; yāya — není možná; nṛsiṁha — Nṛsiṁhānanda Brahmacārī; hailā — stal se; vismite — ohromený.

Překlad

Nṛsiṁhānanda Brahmacārī nebyl schopen ve své mysli pokračovat se stavbou cesty dále než do Kánái-nátašály. Nevěděl, proč tomu tak je, a byl tím ohromený.

Verš

niścaya kariyā kahi, śuna, bhakta-gaṇa
ebāra nā yābena prabhu śrī-vṛndāvana

Synonyma

niścaya — ujištění; kariyā — činící; kahi — říkám; śuna — prosím slyšte; bhakta-gaṇa — moji drazí oddaní; e-bāra — tentokrát; — ne; yābena — půjde; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Potom s velkou jistotou ubezpečil oddané, že tentokrát Pán Caitanya do Vrindávanu nepůjde.

Význam

Śrīla Nṛsiṁhānanda Brahmacārī byl velký oddaný Pána Caitanyi Mahāprabhua. Neměl sice žádné hmotné jmění, ale když se dozvěděl, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal z Kuliji do Vrindávanu, začal pro Něho v mysli stavět krásnou cestu, aby po ní Pán mohl jít. Některé popisy této cesty již byly uvedeny výše. Ani mentálně však Nṛsiṁhānanda Brahmacārī nemohl cestu dostavět dál než do Kánái-nátašály. Proto dospěl k závěru, že Caitanya Mahāprabhu tentokrát do Vrindávanu nedojde.

U čistého oddaného není rozdíl v tom, zda staví cestu hmotně, či v mysli. Je to díky tomu, že Nejvyšší Osobnost Božství, Janārdana, je bhāva-grāhī neboli ten, kdo bere v úvahu cítění. Pro Něho je cesta vytvořená z hmotných i pomyslných drahokamů stejná. I když je mysl jemná, je to také hmota, takže jakoukoliv cestu nebo cokoliv, co je určeno pro službu Pánu, ať z hrubé či jemné hmoty, přijímá Nejvyšší Osobnost Božství stejně. Pán přijímá postoj oddaného a všímá si, do jaké míry je připravený Mu sloužit. Oddaný si může vybrat, zda bude Pánu sloužit na úrovni hrubé nebo jemné hmoty. Důležité je, aby se služba vztahovala k Nejvyšší Osobnosti Božství. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (9.26):

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

„Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to.“ Tou nejdůležitější složkou je bhakti (oddanost). Čistá oddanost je neznečištěná kvalitami hmotné přírody. Ahaituky apratihatā – nepodmíněné oddané službě nemohou zabránit žádné hmotné podmínky. To znamená, že člověk nemusí být velmi bohatý, aby mohl sloužit Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství. I ten největší chudák může Nejvyšší Osobnosti Božství prokazovat stejnou službu, má-li čistou oddanost. Pokud je oddaná služba prostá všech skrytých pohnutek, nic hmotného ji nemůže zastavit.

Verš

‘kānāñira nāṭaśālā’ haite āsiba phiriñā
jānibe paścāt, kahilu niścaya kariñā

Synonyma

kānāñira nāṭa-śālā — místa známého jako Kánái-nátašála; haite — z; āsiba — přijde; phiriñā — vracející se; jānibe — dozvíte se; paścāt — později; kahilu — říkám; niścaya — ujištění; kariñā — činící.

Překlad

Nṛsiṁhānanda Brahmacārī řekl: „Pán půjde do Kánái-nátašály a pak se vrátí. Později se to všichni dozvíte, ale já vás o tom ujišťuji už teď.“

Verš

gosāñi kuliyā haite calilā vṛndāvana
saṅge sahasreka loka yata bhakta-gaṇa

Synonyma

gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu; kuliyā haite — z Kuliji; calilā — pokračoval; vṛndāvana — směrem k Vrindávanu; saṅge — s Ním; sahasreka — tisíce; loka — lidí; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní.

Překlad

Když se Pán Caitanya Mahāprabhu vydal z Kuliji směrem do Vrindávanu, šly s Ním tisíce lidí, samí oddaní.

Verš

yāhāṅ yāya prabhu, tāhāṅ koṭi-saṅkhya loka
dekhite āise, dekhi’ khaṇḍe duḥkha-śoka

Synonyma

yāhāṅ — kamkoliv; yāya — jde; prabhu — Pán; tāhāṅ — tam všude; koṭi-saṅkhya loka — nesčetné množství lidí; dekhite āise — přichází se na Něho podívat; dekhi' — po spatření; khaṇḍe — odstraňuje; duḥkha — neštěstí; śoka — nářek.

Překlad

Všude, kam Pán přišel, se na Něho chodilo podívat nespočetně mnoho lidí. Jakmile Ho spatřili, nastal konec jejich neštěstí a nářku.

Verš

yāhāṅ yāhāṅ prabhura caraṇa paḍaye calite
se mṛttikā laya loka, garta haya pathe

Synonyma

yāhāṅ yāhāṅ — kdekoliv; prabhura — Pánovy; caraṇa — lotosové nohy; paḍaye — dotýkají se; calite — za chůze; se — tuto; mṛttikā — hlínu; laya — berou; loka — lidé; garta — díra; haya — vzniká; pathe — na cestě.

Překlad

Kdekoliv se Pán svýma lotosovýma nohama dotkl země, lidé se tam ihned shlukli a sbírali tam hlínu. Brali si jí tolik, že cesta pak byla samá díra.

Verš

aiche cali, āilā prabhu ‘rāmakeli’ grāma
gauḍera nikaṭa grāma ati anupāma

Synonyma

aiche — takto; cali — jdoucí; āilā — přišel; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; rāma-keli grāma — do vesnice jménem Rámakéli; gauḍera — Bengálska; nikaṭa — nedaleko; grāma — vesnice; ati — velmi; anupāma — nádherná.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu nakonec přišel do nádherné vesnice Rámakéli, která leží na hranicích Bengálska.

Význam

Rámakéli-grám leží na břehu řeky Gangy u hranic Bengálska. V této vesnici měli svá sídla Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī.

Verš

tāhāṅ nṛtya kare prabhu preme acetana
koṭi koṭi loka āise dekhite caraṇa

Synonyma

tāhāṅ — tam; nṛtya — tančení; kare — prováděl; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; preme — naplněný láskou k Bohu; acetana — bez vědomí; koṭi koṭi — nespočet; loka — lidí; āise — přišel; dekhite — zhlédnout; caraṇa — Jeho lotosové nohy.

Překlad

V Rámakéli-grámu Pán prováděl saṅkīrtan, při kterém tančil a někdy z lásky k Bohu ztrácel vědomí. Za Jeho pobytu v Rámakéli-grámu přicházelo nesčetné množství lidí zhlédnout Jeho lotosové nohy.

Verš

gauḍeśvara yavana-rājā prabhāva śuniñā
kahite lāgila kichu vismita hañā

Synonyma

gauḍa-īśvara — král Bengálska; yavana-rājā — muslimský král; prabhāva — vliv; śuniñā — když slyšel; kahite — mluvit; lāgila — začal; kichu — něco; vismita — překvapený; hañā — stávající se.

Překlad

O vlivu Caitanyi Mahāprabhua, který přitahoval nespočet lidí, se doslechl muslimský král Bengálska, a s úžasem řekl:

Význam

V té době byl králem Bengálska muslim naváb Husain Šáh Bádasáha.

Verš

vinā dāne eta loka yāṅra pāche haya
sei ta’ gosāñā, ihā jāniha niścaya

Synonyma

vinā — bez; dāne — milodarů; eta — tolik; loka — lidí; yāṅra — koho; pāche — po; haya — stávají se; sei ta' — On určitě; gosāñā — prorok; ihā — to; jāniha — vím; niścaya — jistě.

Překlad

„Ten, koho následuje tolik lidí, aniž by jim dával milodary, musí být prorok. To vím jistě.“

Verš

kājī, yavana ihāra nā kariha hiṁsana
āpana-icchāya buluna, yāhāṅ uṅhāra mana

Synonyma

kājī — správce; yavana — muslim; ihāra — Jeho; — ne; kariha — čiň; hiṁsana — zášť; āpana-icchāya — jak si přeje; buluna — nechte Ho jít; yāhāṅ — kamkoliv; uṅhāra — Jeho; mana — mysl.

Překlad

Muslimský král nařídil správci: „Nesmíte toho hinduistického proroka ze závisti rušit. Ať si dělá, co se Mu zlíbí, kdekoliv chce.“

Význam

To, že je Śrī Caitanya Mahāprabhu transcendentální prorok, pochopil i muslimský král, a proto místnímu správci nařídil, aby Ho nerušil a nechal Ho dělat, co bude chtít.

Verš

keśava-chatrīre rājā vārtā puchila
prabhura mahimā chatrī uḍāiyā dila

Synonyma

keśava-chatrīre — od Keśavy Chatrīho; rājā — král; vārtā — novinky; puchila — ptal se; prabhura — Pána; mahimā — slávu; chatrī — Keśava Chatrī; uḍāiyā — nepřikládající žádný význam; dila — uvedl.

Překlad

Když se muslimský král zeptal svého asistenta Keśavy Chatrīho, co je nového ohledně působení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Keśava Chatrī se snažil rozhovoru vyhnout tím, že činnostem Caitanyi Mahāprabhua nepřikládal žádnou váhu, přestože o Něm věděl vše.

Význam

Keśava Chatrī reagoval na otázky o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi diplomaticky. Přestože o Něm věděl všechno, bál se, že by se k Němu mohl muslimský král začít chovat nepřátelsky. Nepřikládal proto Pánovým činnostem žádnou váhu, aby Ho muslimský král považoval za obyčejného člověka a nedělal Mu žádné potíže.

Verš

bhikhārī sannyāsī kare tīrtha paryaṭana
tāṅre dekhibāre āise dui cāri jana

Synonyma

bhikhārī — žebrák; sannyāsī — poutník; kare — činí; tīrtha — svatá místa; paryaṭana — cestu; tāṅre — Jeho; dekhibāre — zhlédnout; āise — přichází; dui cāri jana — pouze několik lidí.

Překlad

Keśava Chatrī řekl muslimskému králi, že Caitanya Mahāprabhu je poutník navštěvující posvátná místa, a že Ho tedy přichází zhlédnout pouze několik lidí.

Verš

yavane tomāra ṭhāñi karaye lāgāni
tāṅra hiṁsāya lābha nāhi, haya āra hāni

Synonyma

yavane — tvůj muslimský služebník; tomāra — tvůj; ṭhāñi — místo; karaye — činí; lāgāni — podněcování; tāṅra — vůči Němu; hiṁsāya — chovat zášť; lābha nāhi — není zisk; haya — je; āra — spíše; hāni — ztráta.

Překlad

Keśava Chatrī řekl: „Tvůj muslimský služebník proti Němu ze zášti strojí úklady. Myslím, že by ses o Něho neměl tolik zajímat, protože tím nic nezískáš, spíše naopak.“

Verš

rājāre prabodhi’ keśava brāhmaṇa pāṭhāñā
calibāra tare prabhure pāṭhāila kahiñā

Synonyma

rājāre — krále; prabodhi' — uklidňující; keśava — jménem Keśava Chatrī; brāhmaṇabrāhmaṇu; pāṭhāñā — posílající tam; calibāra tare — aby odešel; prabhura — Pánu; pāṭhāila — poslal; kahiñā — říkající.

Překlad

Keśava Chatrī tak krále uklidnil a za Pánem Caitanyou Mahāprabhuem poslal brāhmaṇského posla s žádostí, aby Pán ihned odešel.

Verš

dabira khāsere rājā puchila nibhṛte
gosāñira mahimā teṅho lāgila kahite

Synonyma

dabira khāsere — Dabira Kháse (tehdejší jméno Śrīly Rūpy Gosvāmīho); rājā — král; puchila — zeptal se; nibhṛte — v soukromí; gosāñira — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mahimā — o slávě; teṅho — on; lāgila — začal; kahite — mluvit.

Překlad

Král se pak soukromě zeptal Dabira Kháse (Śrīly Rūpy Gosvāmīho), a ten začal hovořit o Pánově slávě.

Verš

ye tomāre rājya dila, ye tomāra gosāñā
tomāra deśe tomāra bhāgye janmilā āsiñā

Synonyma

ye — ten, který; tomāre — tobě; rājya — království; dila — dal; ye — ten, kdo; tomāra — tvůj; gosāñā — prorok; tomāra deśe — ve tvé zemi; tomāra bhāgye — máš to štěstí; janmilā — narodil se; āsiñā — přicházející.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī řekl: „Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který ti dal toto království a o kterém si myslíš, že je prorok, se díky tvému štěstí narodil ve tvé zemi.“

Verš

tomāra maṅgala vāñche, kārya-siddhi haya
ihāra āśīrvāde tomāra sarvatra-i jaya

Synonyma

tomāra — tvoje; maṅgala — vše nejlepší; vāñche — přeje si; kārya — činností; siddhi — dokonalost; haya — je; ihāra — Jeho; āśīrvāde — požehnáním; tomāra — tvoje; sarvatra-i — všude; jaya — vítězství.

Překlad

„Tento prorok ti neustále přeje to nejlepší. Veškeré tvoje činnosti jsou úspěšné jen Jeho milostí. S Jeho požehnáním budeš všude vítězný.“

Verš

more kena pucha, tumi pucha āpana-mana
tumi narādhipa hao viṣṇu-aṁśa sama

Synonyma

more — mě; kena — proč; pucha — se ptáš; tumi — ty; pucha — zeptej se; āpana-mana — své vlastní mysli; tumi — ty; nara-adhipa — vládce lidí; hao — jsi; viṣṇu-aṁśa sama — zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„Proč se však ptáš mě? Zeptej se raději své vlastní mysli. Vládneš lidu, a jsi proto zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství. Rozumíš tomu tedy lépe než já.“

Verš

tomāra citte caitanyere kaiche haya jñāna
tomāra citte yei laya, sei ta’ pramāṇa

Synonyma

tomāra citte — ve tvé mysli; caitanyere — Pána Caitanyi Mahāprabhua; kaiche — jak; haya — je; jñāna — poznání; tomāra — tvoje; citte — mysl; yei — cokoliv; laya — přijme; sei ta' pramāṇa — to je důkaz.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī tak poučil krále o tom, že jeho mysl je prostředkem, jak poznat Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Ujistil ho, že cokoliv se v jeho mysli objeví, lze považovat za důkaz.

Verš

rājā kahe, śuna, mora mane yei laya
sākṣāt īśvara ihaṅ nāhika saṁśaya

Synonyma

rājā kahe — král odpověděl; śuna — slyš; mora — moje; mane — mysl; yei — co; laya — přijímá; sākṣāt — přímo; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ihaṅ — On; nāhika — není; saṁśaya — pochyb.

Překlad

Král odpověděl: „Já považuji Śrī Caitanyu Mahāprabhua za Nejvyšší Osobnost Božství. O tom není pochyb.“

Verš

eta kahi’ rājā gelā nija abhyantare
tabe dabira khāsa āilā āpanāra ghare

Synonyma

eta kahi' — když to řekl; rājā — král; gelā — odešel; nija — svého; abhyantare — do vlastního sídla; tabe — tehdy; dabira khāsa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; āilā — vrátil se; āpanāra — svého; ghare — do domu.

Překlad

Po tomto rozhovoru s Rūpou Gosvāmīm král odešel do svého sídla. Rūpa Gosvāmī, v té době známý jako Dabir Khás, se také vrátil do svého domu.

Význam

Každý vládce je zajisté zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství. V Bhagavad-gītě je řečeno: sarva-loka-maheśvaram – Nejvyšší Osobnost Božství je vlastníkem všech planetárních soustav. Na každé planetě musí být nějaký král, předseda vlády nebo zodpovědný činitel. Taková osoba by měla být zástupcem Pána Viṣṇua. Ve jménu Nejvyšší Osobnosti Božství se musí starat o zájmy všech lidí. Pán Viṣṇu jako Paramātmā proto dává králi veškerou inteligenci potřebnou k vykonávání vládních povinností. Śrīla Rūpa Gosvāmī se tedy krále zeptal, co mu o Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi říká jeho mysl, a naznačil, že to je správné, ať je to cokoliv.

Verš

ghare āsi’ dui bhāi yukati kariñā
prabhu dekhibāre cale veśa lukāñā

Synonyma

ghare āsi' — po návratu domů; dui bhāi — dva bratři; yukati — důvody; kariñā — předkládající; prabhu — Pána Caitanyu Mahāprabhua; dekhibāre — navštívit; cale — jdou; veśa — oblečení; lukāñā — skrývající.

Překlad

Dabir Khás přišel domů a společně se svým bratrem se po dlouhém rozmýšlení rozhodli, že Pána potají navštíví.

Verš

ardha-rātre dui bhāi āilā prabhu-sthāne
prathame mililā nityānanda-haridāsa sane

Synonyma

ardha-rātre — uprostřed noci; dui bhāi — dva bratři; āilā — přišli; prabhu-sthāne — k Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; prathame — nejprve; mililā — setkali se; nityānanda-haridāsa — Pánem Nityānandou a Haridāsem Ṭhākurem; sane — s.

Překlad

Uprostřed noci se tedy tito dva bratři, Dabir Khás a Sákara Malik vydali inkognito za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. První, s kým se setkali, byli Nityānanda Prabhu a Haridāsa Ṭhākura.

Verš

tāṅrā dui-jana jānāilā prabhura gocare
rūpa, sākara-mallika āilā tomā’ dekhibāre

Synonyma

tāṅrā — oni; dui-jana — dvě osobnosti; jānāilā — informovali; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; gocare — v přítomnosti; rūpa — Rūpa Gosvāmī; sākara-mallika — a Sanātana Gosvāmī; āilā — přišli; tomā' — Tě; dekhibāre — navštívit.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu a Haridāsa Ṭhākura řekli Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi, že Ho přišli navštívit Śrī Rūpa a Sanātana.

Význam

Sákara Malik bylo jméno Sanātany Gosvāmīho a Dabir Khás bylo jméno Rūpy Gosvāmīho. Těmito jmény byli nazýváni ve službách muslimského krále; jedná se tedy o muslimská jména. Jako státní úředníci si osvojili mnoho muslimských zvyků.

Verš

dui guccha tṛṇa duṅhe daśane dhariñā
gale vastra bāndhi’ paḍe daṇḍavat hañā

Synonyma

dui — dva; guccha — trsy; tṛṇa — trávy; duṅhe — oba dva; daśane — mezi zuby; dhariñā — svírající; gale — kolem krku; vastra — látku; bāndhi' — poté, co omotali; paḍe — padli; daṇḍavat — jako tyč; hañā — stávající se.

Překlad

Oba bratři s velkou pokorou vzali trsy trávy mezi zuby, kolem krku si omotali kus látky a padli před Pánem na zem jako tyč.

Verš

dainya rodana kare, ānande vihvala
prabhu kahe, — uṭha, uṭha, ha-ila maṅgala

Synonyma

dainya — pokoru; rodana — pláč; kare — projevují; ānande — v extázi; vihvala — zaplaveni; prabhu kahe — Pán řekl; uṭha uṭha — vstaňte, vstaňte; ha-ila maṅgala — přeji vám vše dobré.

Překlad

Jakmile oba bratři uviděli Pána Caitanyu Mahāprabhua, byli zaplaveni štěstím a z pokory se dali do pláče. Pán Caitanya Mahāprabhu je požádal, aby vstali, a zaručil jim vše dobré.

Verš

uṭhi’ dui bhāi tabe dante tṛṇa dhari’
dainya kari’ stuti kare karayoḍa kari

Synonyma

uṭhi' — poté, co vstali; dui — dva; bhāi — bratři; tabe — potom; dante — mezi zuby; tṛṇa — stéblo trávy; dhari' — držící; dainya kari' — s veškerou pokorou; stuti kare — přednášejí modlitby; kara-yoḍa — sepnuté ruce; kari' — činící.

Překlad

Oba bratři vstali, znovu si dali stéblo trávy mezi zuby a s pokorou a sepjatýma rukama přednesli své modlitby.

Verš

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya dayā-maya
patita-pāvana jaya, jaya mahāśaya

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; dayā-maya — nejmilostivějšímu; patita-pāvana — zachránci pokleslých duší; jaya — sláva; jaya — sláva; mahāśaya — této velké osobnosti.

Překlad

„Sláva Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, nejmilostivějšímu zachránci pokleslých duší! Sláva této Nejvyšší Osobnosti!“

Verš

nīca-jāti, nīca-saṅgī, kari nīca kāja
tomāra agrete prabhu kahite vāsi lāja

Synonyma

nīca-jāti — patříme mezi pokleslé; nīca-saṅgī — ve společnosti pokleslých duší; kari — děláme; nīca — hanebnou; kāja — práci; tomāra — Tebou; agrete — před; prabhu — ó Pane; kahite — říci; vāsi — cítíme se; lāja — zahanbení.

Překlad

„Pane, patříme k nejnižší třídě lidí a naši společníci a naše práce jsou také toho nejhoršího druhu. Nemůžeme se Ti proto představit. Když před Tebou stojíme, nesmírně se stydíme.“

Význam

I když se tito dva bratři, Rūpa a Sanātana (tehdy Dabir Khás a Sákara Malik), představili jako narození v nízké rodině, ve skutečnosti patřili k velmi vážené brāhmaṇské rodině, která pocházela z Karnáty, a tudíž náleželi k brāhmaṇské třídě. Protože však byli ve službě muslimské vlády, jejich zvyky a chování byly bohužel stejné, jako měli muslimové. Představili se proto jako nīca-jāti. Slovo jāti znamená zrození. Podle śāstry existují tři druhy zrození. První zrození je z lůna matky, druhé představuje přijetí nápravných postupů a třetím je přijetí duchovního mistra (zasvěcení). Člověk se stane hanebným, když přijme hanebnou profesi nebo se sdružuje s lidmi s hanebnou povahou. Rūpa a Sanātana se jako Dabir Khás a Sákara Malik sdružovali s muslimy, kteří se přirozeně stavěli proti brāhmaṇské kultuře a ochraně krav. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (sedmém zpěvu) je řečeno, že každý člověk patří do určité třídy. Každého lze posoudit podle zvláštních znaků popsaných v śāstrách, které ho řadí do určité kasty. Dabir Khás i Sákara Malik patřili k brāhmaṇské kastě, avšak jejich původní zvyky zdegradovaly na úroveň muslimské společnosti, protože byli zaměstnáni muslimy. A jelikož u nich nebylo příznaky brāhmaṇské kultury téměř vidět, ztotožňovali se s tou nejnižší třídou. Bhakti-ratnākara jasně říká, že se Sákara Malik a Dabir Khás představili jako příslušníci nižší třídy proto, že se sdružovali s nízkými lidmi. Ve skutečnosti se však narodili v úctyhodné brāhmaṇské rodině.

Verš

mat-tulyo nāsti pāpātmā
nāparādhī ca kaścana
parihāre ’pi lajjā me
kiṁ bruve puruṣottama

Synonyma

mat — já; tulyaḥ — jako; na asti — není; pāpa-ātmā — hříšník; na aparādhī — ani rouhač; ca — také; kaścana — kdokoliv; parihāre — při žádosti o prominutí; api — dokonce; lajjā — stydící se; me — za sebe; kim — co; bruve — mám říci; puruṣa-uttama — ó Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„,Drahý Pane, chceme Ti říci, že není větších hříšníků a rouhačů, než jsme my dva. Kdybychom se chtěli byť jen zmínit o našich hříšných činnostech, okamžitě bychom se museli stydět. A nemůže být ani řeči o tom, že bychom se jich dokázali vzdát.̀“

Význam

Tento verš pochází z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.154) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

patita-pāvana-hetu tomāra avatāra
āmā-ba-i jagate, patita nāhi āra

Synonyma

patita-pāvana — osvobození pokleslých; hetu — kvůli; tomāra — Tvoje; avatāra — inkarnace; āmā-ba-i — než my; jagate — v tomto světě; patita — pokleslý; nāhi — není; āra — více.

Překlad

Bratři řekli: „Drahý Pane, sestoupil jsi, abys osvobodil pokleslé duše. Vezmi prosím na vědomí, že v tomto světě není nikdo tak pokleslý jako my.“

Verš

jagāi-mādhāi dui karile uddhāra
tāhāṅ uddhārite śrama nahila tomāra

Synonyma

jagāi-mādhāi — dva bratři Jagāi a Mādhāi; dui — dva; karile — učinil jsi; uddhāra — osvobození; tāhāṅ — tam; uddhārite — osvobodit; śrama — námaha; nahila — nebyla; tomāra — Tvoje.

Překlad

„Osvobodil jsi dva bratry, Jagāie a Mādhāie, ale to pro Tebe nebylo nijak namáhavé.“

Verš

brāhmaṇa-jāti tārā, navadvīpe ghara
nīca-sevā nāhi kare, nahe nīcera kūrpara

Synonyma

brāhmaṇa-jāti — zrození v brāhmaṇské rodině; tārā — oni; navadvīpe — posvátné místo Navadvíp-dhám; ghara — jejich dům; nīca-sevā — službu pokleslým lidem; nāhi — ne; kare — dělají; nahe — ne; nīcera — nízkých lidí; kūrpara — nástroj.

Překlad

„Jagāi a Mādhāi patřili k brāhmaṇské třídě a sídlili v posvátném Navadvípu. Nikdy nesloužili nízkým lidem, ani se nestali nástroji vykonávání hanebných činností.“

Verš

sabe eka doṣa tāra, haya pāpācāra
pāpa-rāśi dahe nāmābhāsei tomāra

Synonyma

sabe — ve všem; eka — pouze jedna; doṣa — chyba; tāra — jejich; haya — jsou; pāpa-ācāra — připoutaní k hříšným činnostem; pāpa-rāśi — množství hříšných činností; dahe — je spáleno; nāma-ābhāsei — pouhým slabým odrazem zpívání svatého jména; tomāra — Tvého.

Překlad

„Jagāi a Mādhāi měli jen jednu chybu – navykli hříšným činnostem. Stohy hříšných činností však mohou být spáleny na popel pouhým slabým odrazem zpívání Tvého svatého jména.“

Význam

Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī o sobě řekli, že jsou nižší než Jagāi a Mādhāi, které Śrī Caitanya Mahāprabhu osvobodil. Když se Rūpa a Sanātana srovnali s Jagāiem a Mādhāiem, dospěli k závěru, že jsou pokleslejší, protože osvobození obou opilých bratrů nedělalo Pánu žádné potíže, jelikož jejich život byl až na to, že navykli hříšným činnostem, jedinečný. Patřili k brāhmaṇské třídě z Navadvípu, a takoví brāhmaṇové byli zbožní již svou povahou. I když vinou špatné společnosti navykli hříšným činnostem, těchto nežádoucích sklonů se mohli zbavit pouhým zpíváním Pánova svatého jména. Dalším plus Jagāie a Mādhāie bylo, že jako členové brāhmaṇské rodiny nevstoupili do ničích služeb. Śāstry brāhmaṇům přísně zakazují někomu sloužit. Důvodem je to, že přijetím pána člověk přijímá postavení psa. Jinými slovy, pes se bez pána nebude mít dobře, a kvůli tomu, aby svého pána potěšil, štěká na mnoho nevinných lidí. Podobně, je-li někdo služebník, musí vykonávat hanebné činnosti podle toho, jaké je nařízení jeho pána. Když tedy Dabir Khás a Sákara Malik porovnali svoje postavení s postavením Jagāie a Mādhāie, došli k závěru, že Jagāi a Mādhāi na tom byli mnohem lépe. Jagāi a Mādhāi nikdy nepřijali službu nízkým lidem, ani nebyli nuceni vykonávat hanebné činnosti na příkaz pána nízkého postavení. Jagāi a Mādhāi Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi spílali, a tak vyslovovali Jeho jméno, čímž se však okamžitě očistili od reakcí za hříšné činnosti a později byli osvobozeni.

Verš

tomāra nāma lañā tomāra karila nindana
sei nāma ha-ila tāra muktira kāraṇa

Synonyma

tomāra — Tvoje; nāma — svaté jméno; lañā — beroucí; tomāra — Tebe; karila — činili; nindana — pomlouvání; sei — toto; nāma — svaté jméno; ha-ila — se stalo; tāra — jejich; muktira — osvobození; kāraṇa — příčinou.

Překlad

„Když Tě Jagāi a Mādhāi pomlouvali, vyslovovali Tvé svaté jméno. Toto svaté jméno se šťastně stalo příčinou jejich osvobození.“

Verš

jagāi-mādhāi haite koṭī koṭī guṇa
adhama patita pāpī āmi dui jana

Synonyma

jagāi-mādhāi — Jagāi a Mādhāi; haite — než; koṭī koṭī — milióny a milióny; guṇa — tolikrát; adhama — zkažení; patita — pokleslí; pāpī — hříšní; āmi — my; dui — dvě; jana — osoby.

Překlad

„My dva jsme miliónkrát a miliónkrát horší než Jagāi a Mādhāi. Jsme zkaženější, pokleslejší a hříšnější než oni.“

Verš

mleccha-jāti, mleccha-sevī, kari mleccha-karma
go-brāhmaṇa-drohi-saṅge āmāra saṅgama

Synonyma

mleccha-jāti — patřící k třídě pojídačů masa; mleccha-sevī — služebníci pojídačů masa; kari — děláme; mleccha-karma — práci pojídačů masa; go — kravám; brāhmaṇabrāhmaṇům; drohi — těmi, kdo jsou nepřátelští vůči; saṅge — s; āmāra — naše; saṅgama — společnost.

Překlad

„Ve skutečnosti patříme k třídě pojídačů masa, protože jsme jejich služebníci. Chováme se stejně jako oni. Protože se s takovými lidmi sdružujeme, jsme nepřátelští vůči kravám a brāhmaṇům.“

Význam

Pojídači masa jsou dvou druhů – ti, kteří se narodili v rodině pojídačů masa, a ti, kdo si navykli stýkat se s pojídači masa. Od Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Sanātany Gosvāmīho (původně Dabira Kháse a Sákary Malika) se můžeme poučit, jak se v člověku rozvíjí povaha pojídače masa jednoduše tím, že se s pojídači masa sdružuje. Dnes v Indii zasedají na vysokých místech mnozí takzvaní brāhmaṇové, ale stát vydržuje jatka a vede propagandu proti védské civilizaci. První zásadou védské civilizace je zákaz jedení masa a požívání omamných látek. V současnosti se v Indii jedení masa a požívání omamných látek propaguje a takzvaní učení brāhmaṇové, kteří na to všechno dohlížejí, jsou tedy podle měřítek zde daných Śrīlou Rūpou Gosvāmīm a Sanātanou Gosvāmīm zkažení. Tito takzvaní brāhmaṇové jatka schvalují a vůbec proti těmto hanebným činnostem neprotestují, protože jim jde o tučné platy. Jakmile zamítají védskou kulturu a podporují zabíjení krav, okamžitě klesají na úroveň mlecchů a yavanů. Mleccha je ten, kdo jí maso, a yavana je ten, kdo se odchýlil od védské kultury. Tito mlecchové a yavanové však bohužel dnes mají ve svých rukou výkonnou moc. Jak tedy může ve státě panovat mír a blahobyt? Král nebo prezident musí být zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství. Když se vlády nad Bhárata-varšou (to byla původně celá tato planeta se všemi moři i pevninami) ujal Mahārāja Yudhiṣṭhira, převzal morální principy od autorit, jakými byli Bhīṣmadeva a Pán Kṛṣṇa, a tak vládl celému světu podle náboženských zásad. V současnosti se však hlavy států o náboženské zásady nestarají. Pokud bezbožní lidé něco odhlasují, bude to uzákoněno, i když je to v rozporu se zásadami śāster, a prezident spolu s dalšími představiteli státu se kvůli souhlasu s takovými hanebnými činnostmi stávají hříšníky. Sanātana a Rūpa Gosvāmī se přiznali k vině za tyto činnosti, a proto se zařadili mezi mlecchy, i když se narodili v brāhmaṇské rodině.

Verš

mora karma, mora hāte-galāya bāndhiyā
ku-viṣaya-viṣṭhā-garte diyāche phelāiyā

Synonyma

mora — naše; karma — činnosti; mora — naše; hāte — na rukou; galāya — na krku; bāndhiyā — svazující; ku-viṣaya — odporných objektů k uspokojování smyslů; viṣṭhā — výkalů; garte — do jámy; diyāche phelāiyā — vhozeni.

Překlad

Bratři Sákara Malik a Dabir Khás velice pokorně prohlásili, že jsou nyní kvůli svým hanebným činnostem spoutáni na krku i na rukou a vhozeni do jámy plné odporných objektů hmotného uspokojování smyslů, podobných výkalům.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětlil význam slova ku-viṣaya garta takto: „Kvůli smyslovým činnostem podléháme mnoha druhům uspokojování smyslů, a zaplétáme se tak do zákonů hmotné přírody. Tomuto zapletení se říká viṣaya. Pokud se toto uspokojování smyslů vykonává zbožným způsobem, nazývá se su-viṣaya. Slovo su znamená ,dobré̀ a viṣaya znamená ,smyslové objektỳ. Pokud jsou činnosti uspokojování smyslů vykonávány hříšným způsobem, říká se jim ku-viṣaya neboli špatný smyslový požitek. Jak ku-viṣaya, tak su-viṣaya jsou však hmotné činnosti, a jako takové jsou přirovnány k výkalům. Je zkrátka třeba se těmto činnostem vyhýbat. Abychom se mohli su-viṣayi a ku-viṣayi zbavit, musíme se zapojit do transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Činnosti oddané služby jsou prosté znečištění hmotnými kvalitami, a proto každý, kdo se chce zbavit reakcí su-viṣayi a ku-viṣayi, musí praktikovat vědomí Kṛṣṇy. To ho zachrání od znečištění.“ Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti zpíval:

karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa,

kevala viṣera bhāṇḍa
amṛta baliyā yeba khāya
nānā yoni sadā phire,

kadarya bhakṣaṇa kare
tāra janma adhaḥ-pāte yāya

Jak su-viṣaya, tak ku-viṣaya patří do kategorie karma-kāṇḍy. Existuje ještě další kāṇḍa neboli úroveň jednání, a to jñāna-kāṇḍa neboli filosofická spekulace o následcích ku-viṣayi a su-viṣayi, jejímž cílem je najít způsob vysvobození z hmotného zapletení. Na úrovni jñāna-kāṇḍa se člověk může vzdát objektů ku-viṣayi a su-viṣayi, ale to není životní dokonalost. Dokonalost je transcendentální vůči jñāna-kāṇḍě i karma-kāṇḍě; je na úrovni oddané služby. Dokud nepřijmeme oddanou službu s vědomím Kṛṣṇy, budeme muset kvůli následkům jñāna-kāṇḍy a karma-kāṇḍy setrvávat v tomto hmotném světě v koloběhu rození a smrti. Narottama dāsa Ṭhākura proto říká:

nānā yoni sadā phire,

kadarya bhakṣaṇa kare
tāra janma adhaḥ-pāte yāya

„Živá bytost putuje skrze různé životní druhy a jí všemožné odporné věci. Tak promarňuje svou existenci.“ Člověk žijící v hmotném světě, připoutaný k su-viṣayi a ku-viṣayi, je ve stejném postavení jako červ ve výkalech. Výkaly jsou výkaly, ať jsou vlhké, či suché. S materialistickými činnostmi je to stejné. Jelikož jsou materialistické, jsou přirovnány k výkalům a nehraje roli, zda jsou zbožné či bezbožné. Červi se vlastní snahou z výkalů nedostanou a stejně tak se nemohou ti, kdo jsou příliš připoutáni k hmotné existenci, zbavit materialismu a najednou si být vědomi Kṛṣṇy. Připoutanost trvá, jak vysvětluje Prahlāda Mahārāja ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.30):

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām
adānta-gobhir viśatāṁ tamisraṁ
punaḥ-punaś-carvita-carvaṇānām

„Ti, kdo se rozhodli zůstat v tomto hmotném světě a užívat si smyslového požitku, si nemohou začít být vědomi Kṛṣṇy. Kvůli své připoutanosti k materialistickým činnostem nemohou dosáhnout osvobození skrze pokyny výše postavených, vlastní snahou ani vydáváním rezolucí na velkých konferencích. Jelikož mají neovládnuté smysly, klesají postupně do nejtemnějších oblastí hmotné existence, aby stále dokola procházeli stejným procesem rození a umírání v kýžených či nechtěných životních druzích.“

Verš

āmā uddhārite balī nāhi tri-bhuvane
patita-pāvana tumi — sabe tomā vine

Synonyma

āmā — nás; uddhārite — osvobodit; balī — mocný; nāhi — není; tri-bhuvane — ve třech světech; patita-pāvana — zachránce pokleslých; tumi — Ty; sabe — pouze; tomā — Tebe; vine — vyjma.

Překlad

„Ve třech světech není nikdo tak mocný, aby nás mohl osvobodit. Ty jsi jediný zachránce pokleslých duší. Není zde tedy nikdo jiný než Ty.“

Verš

āmā uddhāriyā yadi dekhāo nija-bala
‘patita-pāvana’ nāma tabe se saphala

Synonyma

āmā — nás; uddhāriyā — osvobozením; yadi — když; dekhāo — ukážeš; nija-bala — svou sílu; patita-pāvana — zachránce pokleslých; nāma — toto jméno; tabe — potom; se — to; sa-phala — zasloužené.

Překlad

„Pokud nás svou transcendentální silou vysvobodíš, pak budeš jistě známý jako Patita-pāvana neboli zachránce pokleslých duší.“

Verš

satya eka bāta kahoṅ, śuna, dayā-maya
mo-vinu dayāra pātra jagate nā haya

Synonyma

satya — pravdivé; eka — jedno; bāta — slovo; kahoṅ — říkáme; śuna — prosím slyš; dayā-maya — ó nejmilostivější Pane; mo-vinu — kromě nás; dayāra — milosti; pātra — příjemci; jagate — v tomto světě; — ne; haya — jsou.

Překlad

„Nyní řekneme něco, co je naprostá pravda. Vyslechni nás prosím, ó nejmilostivější. Ve třech světech není mimo nás nikdo, kdo by Tvoji milost potřeboval víc.“

Verš

more dayā kari’ kara sva-dayā saphala
akhila brahmāṇḍa dekhuka tomāra dayā-bala

Synonyma

more — nám; dayā — milost; kari' — prokazující; kara — učiň; sva-dayā — svoji milost; sa-phala — úspěšnou; akhila — po celém; brahmāṇḍa — vesmíru; dekhuka — nechť je vidět; tomāra — Tvoje; dayā-bala — síla milosti.

Překlad

„Když nás obdaříš svou milostí, bude to znamením úspěchu Tvé milosti, protože my jsme ti nejpokleslejší. Nechť sílu Tvé milosti vidí celý vesmír!“

Verš

na mṛṣā paramārtham eva me
śṛṇu vijñāpanam ekam agrataḥ
yadi me na dayiṣyase tadā
dayanīyas tava nātha durlabhaḥ

Synonyma

na — ne; mṛṣā — lež; parama-artham — smysluplné; eva — jistě; me — moji; śṛṇu — prosím vyslyš; vijñāpanam — žádost; ekam — jednu; agrataḥ — nejprve; yadi — jestliže; me — mně; na dayiṣyase — neprokážeš svoji milost; tadā — tak; dayanīyaḥ — uchazeče o milost; tava — Tvoji; nātha — ó Pane; durlabhaḥ — těžké najít.

Překlad

„,Chtěli bychom Ti říci jednu věc, drahý Pane. Není to žádná lež, ale smysluplná pravda. Jedná se o toto: když k nám nebudeš milostivý, potom bude velmi, velmi těžké najít vhodnější uchazeče o Tvoji milost.̀“

Význam

Tento verš je ze Stotra-ratny (47) od Śrī Yāmunācāryi.

Verš

āpane ayogya dekhi’ mane pāṅ kṣobha
tathāpi tomāra guṇe upajaya lobha

Synonyma

āpane — my; ayogya — nevhodní; dekhi' — vidící; mane — v mysli; pāṅa — dostáváme; kṣobha — nářek; tathāpi — přesto; tomāra — Tvých; guṇe — k transcendentálním vlastnostem; upajaya — je; lobha — připoutanost.

Překlad

„Jsme velice nešťastní, když vidíme, jak nevhodnými uchazeči o Tvoji milost jsme. Slyšeli jsme však o Tvých transcendentálních vlastnostech, a to nás k Tobě přitahuje.“

Verš

vāmana yaiche cāṅda dharite cāhe kare
taiche ei vāñchā mora uṭhaye antare

Synonyma

vāmana — trpaslík; yaiche — jako; cāṅda — měsíc; dharite — chytit; cāhe — chce; kare — činí; taiche — podobně; ei — tato; vāñchā — touha; mora — naše; uṭhaye — probouzí se; antare — v mysli.

Překlad

„Ve skutečnosti jsme jako trpaslík, který chce chytit měsíc. I když jsme k tomu zcela nezpůsobilí, v našich myslích se probouzí touha získat Tvoji milost.“

Verš

bhavantam evānucaran nirantaraḥ
praśānta-niḥśeṣa-mano-rathāntaraḥ
kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ
praharṣayiṣyāmi sanātha-jīvitam

Synonyma

bhavantam — Tobě; eva — jistě; anucaran — sloužení; nirantaraḥ — neustále; praśānta — uklidněný; niḥśeṣa — všechny; manaḥ-ratha — touhy; antaraḥ — další; kadā — kdy; aham — já; aikāntika — výlučně; nitya — věčný; kiṅkaraḥ — služebník; praharṣayiṣyāmi — budu prožívat radost; sa-nātha — s dobrým pánem; jīvitam — žijící.

Překlad

„,Neustálou službou Tobě se člověk zbaví veškerých hmotných tužeb a získá dokonalý klid. Kdy začnu jednat jako Tvůj stálý věčný služebník, který vždy prožívá radost z toho, jakého má dobrého pána?̀“

Význam

Ve svém učení Sanātanovi Gosvāmīmu Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil, že všechny živé bytosti jsou věčnými služebníky Nejvyšší Osobnosti Božství. To je jejich přirozené postavení. Tak jako je pes nebo služebník zcela spokojený se schopným, dokonalým pánem nebo dítě spokojené, že má schopného otce, je živá bytost spokojená, pokud je naprosto pohroužená ve službě Nejvyššímu Pánu. Je si proto jistá tím, že má pána, který je schopen ji zachránit z jakéhokoliv nebezpečí. Dokud živá bytost nepřijme zaručenou ochranu Nejvyššího Pána, je plná úzkosti. Takovému životu plnému úzkosti se říká hmotná existence. Aby byl člověk úplně spokojený a zbavený úzkosti, musí se dostat na úroveň věčné služby Nejvyššímu Pánu. Tento verš je také ze Stotra-ratny (43) od Śrī Yāmunācāryi.

Verš

śuni’ mahāprabhu kahe, — śuna, dabira-khāsa
tumi dui bhāi — mora purātana dāsa

Synonyma

śuni' — po vyslechnutí; mahāprabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; kahe — říká; śuna — prosím slyš; dabira khāsa — Dabire Khási; tumi — vy; dui bhāi — dva bratři; mora — Moji; purātana — odvěcí; dāsa — služebníci.

Překlad

Po vyslechnutí modliteb Dabira Kháse a Sákary Malika Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Můj drahý Dabire Khási, oba jste Moji odvěcí služebníci.“

Verš

āji haite duṅhāra nāma ‘rūpa’ ‘sanātana’
dainya chāḍa, tomāra dainye phāṭe mora mana

Synonyma

āji haite — od tohoto dne; duṅhāra — vás dvou; nāma — tato jména; rūpa — Śrī Rūpa; sanātana — Śrī Sanātana; dainya chāḍa — zanechte své pokory; tomāra — vaše; dainye — pokora; phāṭe — trhá; mora — Moje; mana — srdce.

Překlad

„Můj drahý Sákaro Maliku, ode dneška se budete jmenovat Śrīla Rūpa a Śrīla Sanātana. A nyní prosím odložte stranou svou pokoru, neboť Mi puká srdce, když vás tu vidím tak ponížené.“

Význam

V tuto chvíli Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti Dabira Kháse a Sákaru Malika zasvětil. Přišli za Pánem s veškerou pokorou a Pán je přijal jako odvěké, věčné služebníky a změnil jim jména. Z toho je zřejmé, jak je pro žáka důležitá změna jména po zasvěcení.

śaṅkha-cakrādy-ūrdhva-puṇḍra-
dhāraṇādy-ātma-lakṣaṇam
tan nāma-karaṇaṁ caiva
vaiṣṇavatvam ihocyate

„Po zasvěcení se musí změnit jméno žáka, aby bylo jasné, že je služebníkem Pána Viṣṇua. Žák si musí také okamžitě začít značit tělo tilakem (ūrdhva-puṇḍra), zvláště na čele. To jsou duchovní označení, znaky dokonalého vaiṣṇavy.“ Tento verš je z Padma Purāṇy, Uttara-khaṇḍy. Členové sahajiyā-sampradāyi si jména nemění, a proto nemohou být považováni za Gauḍīya-vaiṣṇavy. Pokud u člověka nedojde po zasvěcení ke změně jména, znamená to, že bude pokračovat s tělesným pojetím života.

Verš

dainya-patrī likhi’ more pāṭhāle bāra bāra
sei patrī-dvārā jāni tomāra vyavahāra

Synonyma

dainya-patrī — pokorné dopisy; likhi' — poté, co jste napsali; more — Mně; pāṭhāle — posílali jste; bāra bāra — znovu a znovu; sei — těchto; patrī-dvārā — z dopisů; jāni — chápu; tomāra — vaše; vyavahāra — chování.

Překlad

„Napsali jste Mi několik dopisů, ze kterých je zřejmá vaše pokora. Chápu z nich vaše chování.“

Verš

tomāra hṛdaya āmi jāni patrī-dvāre
tomā śikhāite śloka pāṭhāila tomāre

Synonyma

tomāra — vaše; hṛdaya — srdce; āmi — já; jāni — chápu; patrī-dvāre — z těchto dopisů; tomā — vás; śikhāite — abych poučil; śloka — verš; pāṭhāila — poslal jsem; tomāre — vám.

Překlad

„Z těch dopisů jsem porozuměl vašemu srdci. Abych vás poučil, poslal jsem vám jeden verš, který zněl takto:“

Verš

para-vyasaninī nārī
vyagrāpi gṛha-karmasu
tad evāsvādayaty antar
nava-saṅga-rasāyanam

Synonyma

para-vyasaninī — připoutaná k jinému muži; nārī — žena; vyagrā api — i když horlivá; gṛha-karmasu — v domácích povinnostech; tat eva — to jenom; āsvādayati — vychutnává; antaḥ — v nitru; nava-saṅga — nové společnosti; rasa-ayanam — chuť.

Překlad

„,Je-li žena připoutaná k jinému muži než svému manželovi, bude při plnění svých domácích povinností vypadat velice zaneprázdněná, ale v srdci si bude neustále vychutnávat pocity přítomnosti svého milence.̀“

Verš

gauḍa-nikaṭa āsite nāhi mora prayojana
tomā-duṅhā dekhite mora ihāṅ āgamana

Synonyma

gauḍa-nikaṭa — do Bengálska; āsite — přijít; nāhi — nebyla; mora — Moje; prayojana — potřeba; tomā — vás; duṅhā — dva; dekhite — vidět; mora — Můj; ihāṅ — sem; āgamana — příchod.

Překlad

„Já jsem vlastně neměl důvod chodit do Bengálska. Přišel jsem pouze proto, abych se s vámi dvěma setkal.“

Verš

ei mora manera kathā keha nāhi jāne
sabe bale, kene āilā rāmakeli-grāme

Synonyma

ei — takové; mora — Mojí; manera — mysli; kathā — záměry; keha — kdokoliv; nāhi — ne; jāne — zná; sabe — každý; bale — říká; kene — proč; āilā — jsi přišel; rāmakeli-grāme — do této vesnice Rámakéli.

Překlad

„Všichni se Mě ptají, proč jsem přišel do této vesnice Rámakéli. Nikdo nezná Mé záměry.“

Verš

bhāla haila, dui bhāi āilā mora sthāne
ghare yāha, bhaya kichu nā kariha mane

Synonyma

bhāla haila — je dobře; dui bhāi — vy dva bratři; āilā — přišli jste; mora — Mé; sthāne — na místo; ghare — domů; yāha — jděte; bhaya — strach; kichu — žádný; — ne; kariha — mějte; mane — v mysli.

Překlad

„Je dobře, že jste Mě přišli navštívit. Nyní jděte domů a ničeho se nebojte.“

Verš

janme janme tumi dui — kiṅkara āmāra
acirāte kṛṣṇa tomāya karibe uddhāra

Synonyma

janme janme — život za životem; tumi — vy; dui — dva; kiṅkara — služebníci; āmāra — Moji; acirāte — velice brzy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tomāya — vás obou; karibe — učiní; uddhāra — osvobození.

Překlad

„Život za životem jste byli Mými věčnými služebníky. Jsem si jistý, že vás Kṛṣṇa brzy osvobodí.“

Verš

eta bali duṅhāra śire dharila dui hāte
dui bhāi prabhu-pada nila nija māthe

Synonyma

eta bali — když to řekl; duṅhāra śire — na hlavy obou dvou; dharila — položil; dui — dvě; hāte — ruce; dui bhāi — oba bratři; prabhu-pada — lotosové nohy Pána; nila — vzali; nija māthe — na svoje hlavy.

Překlad

Pán potom položil své ruce na jejich hlavy a oni si zase na hlavy položili Pánovy lotosové nohy.

Verš

doṅhā āliṅgiyā prabhu balila bhakta-gaṇe
sabe kṛpā kari’ uddhāraha dui jane

Synonyma

doṅhā — oba dva; āliṅgiyā — objímající; prabhu — Pán; balila — řekl; bhakta-gaṇe — oddaným; sabe — vy všichni; kṛpā — milost; kari' — prokazující; uddhāraha — osvoboďte; dui — tyto dvě; jane — osoby.

Překlad

Pán je pak oba obejmul a požádal všechny přítomné oddané, aby k nim byli milostiví a osvobodili je.

Verš

dui jane prabhura kṛpā dekhi’ bhakta-gaṇe
‘hari’ ‘hari’ bale sabe ānandita-mane

Synonyma

dui jane — těm dvěma; prabhura — Pána; kṛpā — milost; dekhi' — když viděli; bhakta-gaṇe — všichni oddaní; hari hari — svaté jméno Pána; bale — zpívají; sabe — všichni; ānandita — radostní; mane — v mysli.

Překlad

Když všichni oddaní viděli milost, kterou Pán projevil oběma bratrům, měli z toho velikou radost a začali zpívat svaté jméno Pána: „Hari! Hari!“

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká: chāḍiyā vaiṣṇava sevā nistāra peyeche kebā – nikdo nemůže být osvobozen, dokud neslouží vaiṣṇavovi. Duchovní mistr žáka zasvěcuje proto, aby ho osvobodil, a pokud žák plní nařízení duchovního mistra a neuráží ostatní vaiṣṇavy, nestojí mu již nic v cestě. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy požádal všechny přítomné vaiṣṇavy, aby oběma bratrům, Rūpovi a Sanātanovi, kteří právě dostali od Pána zasvěcení, prokázali milost. Když vaiṣṇava vidí, jak se jiný vaiṣṇava stal příjemcem Pánovy milosti, má z toho velkou radost. Vaiṣṇavové nejsou závistiví. Je-li nějaký vaiṣṇava milostí Pána zmocněný rozdávat Pánovo svaté jméno po celém světě, ostatní vaiṣṇavové z toho mají obrovskou radost – pokud jsou to opravdu vaiṣṇavové. Ten, kdo závidí úspěch jinému vaiṣṇavovi, sám jistě není vaiṣṇava, ale pouze obyčejný světský člověk. Závist a žárlivost projevují materialisté, ne vaiṣṇavové. Proč by měl jeden vaiṣṇava závidět jinému vaiṣṇavovi, který je úspěšný v šíření svatého jména Pána? Opravdový vaiṣṇava velmi rád uzná jiného vaiṣṇavu, který rozdává Pánovu milost. Materialistům v rouchu vaiṣṇavy by se neměla prokazovat úcta, ale měli by být zavrženi. To doporučují śāstry (upekṣā). Slovo upekṣā znamená přehlížení. Zavistivé lidi bychom měli ignorovat. Povinností kazatele je milovat Nejvyšší Osobnost Božství, přátelit se s vaiṣṇavy, prokazovat milost nevinným a zavrhnout nebo ignorovat závistivé či žárlivé. V tomto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je mnoho závistivých lidí v rouchu vaiṣṇavů, a ti by měli být zcela přehlíženi. Není třeba sloužit závistivci, který se obléká jako vaiṣṇava. Když Narottama dāsa Ṭhākura říká: chāḍiyā vaiṣṇava sevā nistāra peyeche kebā, myslí tím skutečného vaiṣṇavu, a ne závistivého nebo žárlivého člověka v rouchu vaiṣṇavy.

Verš

nityānanda, haridāsa, śrīvāsa, gadādhara
mukunda, jagadānanda, murāri, vakreśvara

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; mukunda — Mukunda; jagadānanda — Jagadānanda; murāri — Murāri; vakreśvara — Vakreśvara.

Překlad

Byli tam všichni Pánovi společníci včetně Nityānandy Prabhua, Haridāse Ṭhākura, Śrīvāse Ṭhākura, Gadādhara Paṇḍita, Mukundy, Jagadānandy, Murāriho a Vakreśvary.

Verš

sabāra caraṇe dhari, paḍe dui bhāi
sabe bale, — dhanya tumi, pāile gosāñi

Synonyma

sabāra — všech; caraṇe — lotosových nohou; dhari — poté, co se dotkli; paḍe — padli na zem; dui bhāi — oba bratři; sabe bale — všichni vaiṣṇavové říkají; dhanya tumi — máte takové štěstí; pāile gosāñi — získali jste útočiště u lotosových nohou Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Rūpa a Sanātana se podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua okamžitě dotkli lotosových nohou všech vaiṣṇavů, kteří měli velkou radost a oběma bratrům poblahopřáli k získání Pánovy milosti.

Význam

Toto chování ukazuje, že se jedná o pravé vaiṣṇavy. Když viděli, jaké mají Rūpa a Sanātana štěstí, že obdrželi Pánovu milost, měli z toho všichni takovou radost, že bratrům poblahopřáli. Závistivci převlečení za vaiṣṇavy však nemají vůbec žádnou radost, když vidí úspěch jiného vaiṣṇavy, který získal Pánovu milost. V tomto věku Kali se bohužel v rouchu vaiṣṇavů skrývá mnoho materialistů; Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je označil za Kaliho žáky (kali-celā). Vysvětluje, že existují pseudovaiṣṇavové s tilakem na nose a kaṇṭhimālou na krku, ale přitom mají rádi peníze a ženy a závidí úspěšným vaiṣṇavům. I když se vydávají za vaiṣṇavy, jejich jediným zájmem je ve vaiṣṇavském převleku vydělávat peníze. Bhaktivinoda Ṭhākura proto říká, že takový pseudovaiṣṇava není vůbec žádným vaiṣṇavou, ale žákem Kaliho. Kaliho žák se nemůže stát ācāryou pouze rozhodnutím nějakého soudu. Světské hlasování nemá tu pravomoc zvolit vaiṣṇavského ācāryu. Vaiṣṇavský ācārya září sám o sobě a žádného soudního výroku není třeba. Falešný ācārya se může snažit mít navrch nad skutečným vaiṣṇavou na základě výroku vyššího soudu, ale Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že není nikým jiným než žákem Kali-yugy.

Verš

sabā-pāśa ājñā māgi’ calana-samaya
prabhu-pade kahe kichu kariyā vinaya

Synonyma

sabā — všech; pāśa — od; ājñā — pokyn; māgi' — přijímající; calana-samaya — při odchodu; prabhu-pade — u lotosových nohou Pána; kahe — říkají; kichu — něco; kariyā — činící; vinaya — pokorné předložení.

Překlad

Oba bratři při odchodu požádali všechny přítomné vaiṣṇavy o svolení a pak Pána u Jeho lotosových nohou o něco pokorně požádali.

Verš

ihāṅ haite cala, prabhu, ihāṅ nāhi kāya
yadyapi tomāre bhakti kare gauḍa-rāja

Synonyma

ihāṅ haite — z tohoto místa; cala — prosím odejdi; prabhu — drahý Pane; ihāṅ — zde; nāhi kāya — už tu není nic na práci; yadyapi — přestože; tomāre — Tobě; bhakti — úctu; kare — prokazuje; gauḍa-rāja — král Bengálska.

Překlad

Řekli: „Drahý Pane, i když je k Tobě král Bengálska, naváb Husain Šáh, velice uctivý, už tu nemáš nic na práci. Odejdi odsud, prosím.“

Verš

tathāpi yavana jāti, nā kari pratīti
tīrtha-yātrāya eta saṅghaṭṭa bhāla nahe rīti

Synonyma

tathāpi — přesto; yavana jāti — muslimské kasty; — ne; kari — čiň; pratīti — důvěru; tīrtha-yātrāya — při poutní cestě; eta — takový; saṅghaṭṭa — dav; bhāla — dobrá; nahe — není; rīti — etiketa.

Překlad

„I když k Tobě král chová úctu, patří k třídě yavanů a nedá se mu věřit. Myslíme si, že není třeba, aby Tě na Tvé pouti do Vrindávanu doprovázel takový velký dav lidí.“

Verš

yāra saṅge cale ei loka lakṣa-koṭi
vṛndāvana-yātrāra e nahe paripāṭī

Synonyma

yāra — jejichž; saṅge — v doprovodu; cale — následují; ei — tito; loka — lidé; lakṣa-koṭi — stovky a tisíce; vṛndāvana-yātrāra — pouti do Vrindávanu; e — toto; nahe — není; paripāṭī — způsob.

Překlad

„Drahý Pane, jdeš do Vrindávanu v doprovodu stovek a tisíců lidí a to není vhodný způsob, jak jít na poutní cestu.“

Význam

Někdy jsou na různá poutní místa za účelem zisku přiváděny davy lidí, aby se od nich vybraly peníze. To je sice výnosný obchod, ale Rūpa i Sanātana Gosvāmī před Pánem Caitanyou Mahāprabhuem vyjádřili svůj odmítavý názor na tyto masové návštěvy poutních míst. Když Pán Caitanya opravdu navštívil Vrindávan, byl sám až na jednoho služebníka, kterého vzal s sebou pouze na žádost svých oddaných. Nikdy nenavštívil Vrindávan s davy lidí pro obchodní účely.

Verš

yadyapi vastutaḥ prabhura kichu nāhi bhaya
tathāpi laukika-līlā, loka-ceṣṭā-maya

Synonyma

yadyapi — přestože; vastutaḥ — ve skutečnosti; prabhura — Pána; kichu — žádný; nāhi — není; bhaya — strach; tathāpi — přesto; laukika-līlā — všeobecné zábavy; loka-ceṣṭā-maya — se skládají z obyčejného chování.

Překlad

I když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu samotný Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, a ničeho se proto nebál, přesto jednal jako lidská bytost, aby začátečníkům ukázal správné jednání.

Verš

eta bali’ caraṇa vandi’ gelā dui-jana
prabhura sei grāma haite calite haila mana

Synonyma

eta bali' — když domluvili; caraṇa vandi' — poté, co přednesli modlitby u lotosových nohou Pána Caitanyi; gelā — šli zpátky; dui-jana — oba bratři; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sei — této; grāma — vesnice; haite — z; calite — odejít; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Poté, co oba bratři domluvili, přednesli modlitby u lotosových nohou Pána a vrátili se domů. Pán Caitanya Mahāprabhu se pak rozhodl tuto vesnici opustit.

Verš

prāte cali’ āilā prabhu ‘kānāira nāṭaśālā’
dekhila sakala tāhāṅ kṛṣṇa-caritra-līlā

Synonyma

prāte — ráno; cali' — poté, co odešel; āilā — přišel; prabhu — Pán; kānāira nāṭaśālā — do Kánái-nátašály; dekhila — viděl; sakala — všechny; tāhāṅ — tam; kṛṣṇa-caritra-līlā — Kṛṣṇovy zábavy.

Překlad

Ráno se Pán vydal na cestu a šel do Kánái-nátašály, kde viděl mnoho Kṛṣṇových zábav.

Význam

Tehdy bylo v Bengálsku mnoho míst, kterým se říkalo Kánái-nátašála, kde byly vystaveny obrazy znázorňující zábavy Pána Kṛṣṇy. Lidé se tam na ně chodili dívat. Tomu se říká kṛṣṇa-caritra-līlā. Ještě dnes je v Bengálsku mnoho míst, kterým se říká hari-sabhā, což označuje místo, kde se místní lidé scházejí, aby zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a hovořili o zábavách Pána Kṛṣṇy. Slovo kānāi znamená „Pána Kṛṣṇy“ a nāṭaśālā poukazuje na místo, kde se ukazují zábavy. Místům, kterým se dnes říká hari-sabhā, se tedy dříve mohlo říkat Kánái-nátašála.

Verš

sei rātre prabhu tāhāṅ cinte mane mana
saṅge saṅghaṭṭa bhāla nahe, kaila sanātana

Synonyma

sei rātre — té noci; prabhu — Pán; tāhāṅ — tam; cinte — přemýšlí; mane — ve své mysli; mana — mysl; saṅge — s Ním; saṅghaṭṭa — davy lidí; bhāla nahe — není dobré; kaila sanātana — jak řekl Sanātana.

Překlad

Té noci Pán přemýšlel o návrhu Sanātany Gosvāmīho, aby do Vrindávanu nechodil s tolika lidmi.

Verš

mathurā yāiba āmi eta loka saṅge
kichu sukha nā pāiba, habe rasa-bhaṅge

Synonyma

mathurā — posvátné místo zvané Mathura; yāiba — půjdu; āmi — Já; eta — tolika; loka — lidmi; saṅge — s; kichu — jakoukoliv; sukha — radost; — ne; pāiba — získám; habe — nastane; rasa-bhaṅge — narušení atmosféry.

Překlad

Pán uvažoval: „Jestliže půjdu do Mathury s takovými davy, nebude to příliš šťastná událost, protože to naruší celou atmosféru.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje, že navštěvovat posvátná místa, jako je Vrindávan, v doprovodu tolika lidí je rušivé. Kdyby takto navštěvoval posvátná místa, nenašel by štěstí, po kterém toužil.

Verš

ekākī yāiba, kimvā saṅge eka jana
tabe se śobhaye vṛndāvanere gamana

Synonyma

ekākī — sám; yāiba — půjdu; kimvā — nebo; saṅge — s; eka — jednou; jana — osobou; tabe — pouze tehdy; se — ta; śobhaye — bude krásná; vṛndāvanere — do Vrindávanu; gamana — cesta.

Překlad

Pán dospěl k závěru, že půjde do Vrindávanu sám nebo nanejvýš s jedním společníkem. Taková cesta do Vrindávanu bude velice radostná.

Verš

eta cinti prātaḥ-kāle gaṅgā-snāna kari’
‘nīlācale yāba’ bali’ calilā gaurahari

Synonyma

eta cinti — takto uvažující; prātaḥ-kāle — ráno; gaṅgā-snāna — dává si koupel v Ganze; kari' — když vykonal; nīlācale yāba — půjdu do Níláčaly (Džagannáth Purí); bali' — se slovy; calilā — vydal se na cestu; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Po těchto úvahách se Pán ráno vykoupal v Ganze a vydal se na cestu do Níláčaly se slovy: „Půjdu tam.“

Verš

ei mata cali’ cali’ āilā śāntipure
dina pāṅca-sāta rahilā ācāryera ghare

Synonyma

ei mata — takto; cali' cali' — jdoucí; āilā — přišel; śāntipure — do Šántipuru; dina pāṅca-sāta — pět až sedm dní; rahilā — zůstal; ācāryera ghare — v domě Advaity Ācāryi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel a šel, až přišel do Šántipuru, kde zůstal pět nebo sedm dní v domě Advaity Ācāryi.

Verš

śacī-devī āni’ tāṅre kaila namaskāra
sāta dina tāṅra ṭhāñi bhikṣā-vyavahāra

Synonyma

śacī-devī — matku Śacī; āni' — poté, co zavolal; tāṅre — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; kaila — učinil; namaskāra — poklony; sāta dina — sedm dní; tāṅra ṭhāñi — od Śacīdevī; bhikṣā-vyavahāra — přijímání jídla.

Překlad

Śrī Advaita Ācārya využil této příležitosti a poslal pro matku Śacīdevī, která po sedm dní zůstávala v Jeho domě a připravovala pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua jídlo.

Verš

tāṅra ājñā lañā punaḥ karilā gamane
vinaya kariyā vidāya dila bhakta-gaṇe

Synonyma

tāṅra ājñā lañā — se svolením matky Śacīdevī; punaḥ — znovu; karilā — učinil; gamane — vydání se na cestu; vinaya kariyā — vlídnými slovy; vidāya — rozloučení; dila — dal; bhakta-gaṇe — všem oddaným.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu se potom se svolením své matky vydal na cestu do Džagannáth Purí. Oddaní šli za Ním, ale On je pokorně požádal, aby zůstali, a rozloučil se s nimi.

Verš

janā dui saṅge āmi yāba nīlācale
āmāre milibā āsi’ ratha-yātrā-kāle

Synonyma

janā — osobami; dui — dvěma; saṅge — s; āmi — Já; yāba — půjdu; nīlācale — do Džagannáth Purí; āmāre — Mě; milibā — potkáte; āsi' — když tam přijdete; ratha-yātrā-kāle — během festivalu vozů.

Překlad

Přestože Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal všechny oddané, aby se vrátili, dvěma dovolil jít s Ním. Všechny ostatní pozval, aby Ho přišli navštívit do Džagannáth Purí během festivalu vozů.

Verš

balabhadra bhaṭṭācārya, āra paṇḍita dāmodara
dui-jana-saṅge prabhu āilā nīlācala

Synonyma

balabhadra bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; āra — a; paṇḍita dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; dui-jana — dvěma osobami; saṅge — se; prabhu — Pán; āilā — šel zpátky; nīlācala — do Džagannáth Purí.

Překlad

Těmi dvěma, kteří doprovázeli Śrī Caitanyu Mahāprabhua do Džagannáth Purí (Níláčaly), byli Balabhadra Bhaṭṭācārya a Dāmodara Paṇḍita.

Verš

dina kata tāhāṅ rahi’ calilā vṛndāvana
lukāñā calilā rātre, nā jāne kona jana

Synonyma

dina kata — několik dní; tāhāṅ — v Džagannáth Purí; rahi' — poté, co zůstal; calilā — vydal se; vṛndāvana — do Vrindávanu; lukāñā — udržující v tajnosti; calilā — vydal se; rātre — v noci; jāne — nevěděl; kona — nějaký; jana — člověk.

Překlad

Pán se v Džagannáth Purí zdržel několik dní a potom se jedné noci vydal potají do Vrindávanu, aniž by o tom kdokoli věděl.

Verš

balabhadra bhaṭṭācārya rahe mātra saṅge
jhārikhaṇḍa-pathe kāśī āilā mahā-raṅge

Synonyma

balabhadra bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; rahe — zůstává; mātra — pouze; saṅge — s Ním; jhārikhaṇḍa-pathe — na cestě skrze Džhárkhand; kāśī — do Váránasí; āilā — přišel; mahā-raṅge — s velkým potěšením.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel z Džagannáth Purí do Vrindávanu, byl s Ním pouze Balabhadra Bhaṭṭācārya. Tak putoval skrze Džhárkhand, až s velkým potěšením dorazil do Váránasí.

Verš

dina cāra kāśīte rahi’ gelā vṛndāvana
mathurā dekhiyā dekhe dvādaśa kānana

Synonyma

dina cāra — pouze čtyři dny; kāśīte — ve Váránasí; rahi' — poté, co zůstal; gelā — vydal se do; vṛndāvana — posvátného místa Vrindávanu; mathurā — posvátné místo Mathuru; dekhiyā — poté, co zhlédl; dekhe — navštěvuje; dvādaśa — dvanáct; kānana — lesů.

Překlad

Ve Váránasí zůstal Śrī Caitanya Mahāprabhu pouze čtyři dny a poté odešel do Vrindávanu. Navštívil město Mathuru a pak i dvanáct lesů.

Význam

Ti, kdo dnes navštěvují oblast Vrindávanu, také obvykle navštíví dvanáct míst známých jako dvanáct lesů. Začnou v Mathuře, kde se nachází Kámjavan. Odtud jdou do Tálavanu, Tamálavanu, Madhuvanu, Kusumavanu, Bhándíravanu, Bilvavanu, Bhadravanu, Khadiravanu, Lóhavanu, Kumudavanu a Gókulamahávanu.

Verš

līlā-sthala dekhi’ preme ha-ilā asthira
balabhadra kaila tāṅre mathurāra bāhira

Synonyma

līlā-sthala — všechna posvátná místa zábav Pána Kṛṣṇy; dekhi' — když navštívil; preme — ve velké extázi; ha-ilā — stal se; asthira — vzrušený; balabhadra — Balabhadra; kaila — pomohl; tāṅre — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; mathurāra — z města Mathury; bāhira — ven.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil všech dvanáct míst, na kterých Śrī Kṛṣṇa prováděl svoje zábavy, byl velice rozrušený extází. Balabhadrovi Bhaṭṭācāryovi se nějak podařilo Ho z Mathury odvést.

Verš

gaṅgā-tīra-pathe lañā prayāge āilā
śrī-rūpa āsi’ prabhuke tathāi mililā

Synonyma

gaṅgā-tīra-pathe — cestu po břehu Gangy; lañā — beroucí; prayāge — do Iláhábádu; āilā — přišel; śrī-rūpa — Śrī Rūpa; āsi' — poté, co tam přišel; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tathāi — tam; mililā — potkal.

Překlad

Po opuštění Mathury se Pán vydal cestou podél břehu Gangy, až dorazil do posvátného místa zvaného Prajág (Iláhábád). Tam přišel i Śrīla Rūpa Gosvāmī, a tak došlo k jejich setkání.

Verš

daṇḍavat kari’ rūpa bhūmite paḍilā
parama ānande prabhu āliṅgana dilā

Synonyma

daṇḍavat kari' — klanící se; rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; bhūmite — na zem; paḍilā — padl; parama ānande — s velkým potěšením; prabhu — Pán; āliṅgana — objetí; dilā — dal.

Překlad

Tam v Prajágu padl Rūpa Gosvāmī na zem, aby Pánu složil poklony, a Pán ho s velkou radostí obejmul.

Verš

śrī-rūpe śikṣā karāi’ pāṭhāilā vṛndāvana
āpane karilā vārāṇasī āgamana

Synonyma

śrī-rūpe śikṣā karāi' — poté, co poučil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho; pāṭhāilā — poslal; vṛndāvana — do Vrindávanu; āpane — sám; karilā — učinil; vārāṇasī — do Váránasí; āgamana — příchod.

Překlad

U Dašášvamédha-ghátu v Prajágu Pán Caitanya Mahāprabhu poučil Śrīlu Rūpu Gosvāmīho a nařídil mu, aby odešel do Vrindávanu. Sám se potom vrátil do Váránasí.

Verš

kāśīte prabhuke āsi’ mililā sanātana
dui māsa rahi’ tāṅre karāilā śikṣaṇa

Synonyma

kāśīte — do Váránasí; prabhuke — Pán; āsi' — když přišel; mililā — setkal se; sanātana — se Sanātanou Gosvāmīm; dui — dva; māsa — měsíce; rahi' — zůstávající; tāṅre — jemu; karāilā — učinil; śikṣaṇa — poučení.

Překlad

Ve Váránasí Pán Caitanya Mahāprabhu potkal Sanātanu Gosvāmīho. Zůstal tam dva měsíce a za tu dobu dal Sanātanovi Gosvāmīmu dokonalé pokyny.

Verš

mathurā pāṭhāilā tāṅre diyā bhakti-bala
sannyāsīre kṛpā kari’ gelā nīlācala

Synonyma

mathurā — do Mathury; pāṭhāilā — poslal; tāṅre — jemu; diyā — když dal; bhakti-bala — sílu oddanosti; sannyāsīre — māyāvādským sannyāsīm; kṛpā — milost; kari' — když udělil; gelā — šel zpátky; nīlācala — do Džagannáth Purí.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu plně poučil Sanātanu Gosvāmīho, poslal ho se zmocněnou oddanou službou do Mathury. Sám ještě ve Váránasí udělil milost māyāvādským sannyāsīm a pak se vrátil do Níláčaly (Džagannáth Purí).

Verš

chaya vatsara aiche prabhu karilā vilāsa
kabhu iti-uti, kabhu kṣetra-vāsa

Synonyma

chaya vatsara — šest let; aiche — takto; prabhu — Pán; karilā — prováděl; vilāsa — zábavy; kabhu — někdy; iti-uti — z místa na místo; kabhu — někdy; kṣetra-vāsa — pobyt v Džagannáth Purí.

Překlad

Pán cestoval po Indii šest let. Chodil z místa na místo, prováděl své transcendentální zábavy a někdy setrvával v Džagannáth Purí.

Verš

ānande bhakta-saṅge sadā kīrtana-vilāsa
jagannātha-daraśana, premera vilāsa

Synonyma

ānande — s velkým potěšením; bhakta-saṅge — s oddanými; sadā — neustále; kīrtana — ze zpívání; vilāsa — požitek; jagannātha — Pána Jagannātha; daraśana — navštěvování; premera — extáze; vilāsa — zábavy.

Překlad

V Džagannáth Purí Pán trávil čas tak, že s velkým potěšením prováděl saṅkīrtan a ve velké extázi navštěvoval Jagannāthův chrám.

Verš

madhya-līlāra kailuṅ ei sūtra-vivaraṇa
antya-līlāra sūtra ebe śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

madhya-līlāramadhya-līly, prostřední části Jeho zábav; kailuṅ — jsem učinil; ei — tento; sūtra — výčet; vivaraṇa — popis; antya-līlāra — závěrečných zábav známých jako antya-līlā; sūtra — výčet; ebe — nyní; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — všichni oddaní.

Překlad

Takto jsem tedy popsal madhya-līlu, Pánovy prostřední zábavy. Ó oddaní, nyní si prosím vyslechněte výčet Pánových závěrečných zábav, známých jako antya-līlā.

Verš

vṛndāvana haite yadi nīlācale āilā
āṭhāra varṣa tāhāṅ vāsa, kāhāṅ nāhi gelā

Synonyma

vṛndāvana haite — z Vrindávanu; yadi — přesto; nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — vrátil se zpět; āṭhāra — osmnáct; varṣa — let; tāhāṅ — v Džagannáth Purí; vāsa — sídlo; kāhāṅ — kamkoliv; nāhi — ne; gelā — šel.

Překlad

Když se Pán vrátil z Vrindávanu do Džagannáth Purí, zůstal tam a osmnáct let odtamtud neodešel.

Verš

prativarṣa āisena tāhāṅ gauḍera bhakta-gaṇa
cāri māsa rahe prabhura saṅge sammilana

Synonyma

prativarṣa — každý rok; āisena — přicházejí na návštěvu; tāhāṅ — tam; gauḍera — z Bengálska; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; cāri — čtyři; māsa — měsíce; rahe — zůstávají; prabhura — Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; saṅge — s; sammilana — setkání.

Překlad

Během těchto osmnácti let Ho v Džagannáth Purí každý rok navštěvovali všichni oddaní z Bengálska. Zůstávali tam čtyři měsíce a těšili se z Pánovy společnosti.

Verš

nirantara nṛtya-gīta kīrtana-vilāsa
ācaṇḍāle prema-bhakti karilā prakāśa

Synonyma

nirantara — bez ustání; nṛtya-gīta — zpívání a tančení; kīrtana — ze saṅkīrtanu; vilāsa — požitek; ā-caṇḍāle — každému, i té nejnižší osobě; prema-bhakti — lásky k Bohu; karilā — činil; prakāśa — projevení.

Překlad

V Džagannáth Purí Śrī Caitanya Mahāprabhu bez ustání zpíval a tančil, a užíval si tak saṅkīrtanových zábav. Svou bezpříčinnou milost, čistou lásku k Bohu, vyjevoval každému, včetně nejnižších lidí.

Verš

paṇḍita-gosāñi kaila nīlācale vāsa
vakreśvara, dāmodara, śaṅkara, haridāsa

Synonyma

paṇḍita-gosāñi — Gadādhara Paṇḍita; kaila — učinili; nīlācale — v Džagannáth Purí; vāsa — sídlo; vakreśvara — Vakreśvara; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; śaṅkara — Śaṅkara; hari-dāsa — Haridāsa Ṭhākura.

Překlad

V Džagannáth Purí žil s Pánem Paṇḍita Gosāñi a další oddaní, jako Vakreśvara, Dāmodara, Śaṅkara a Haridāsa Ṭhākura.

Verš

jagadānanda, bhagavān, govinda, kāśīśvara
paramānanda-purī, āra svarūpa-dāmodara

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda; bhagavān — Bhagavān; govinda — Govinda; kāśīśvara — Kāśīśvara; paramānanda-purī — Paramānanda Purī; āra svarūpa-dāmodara — a Svarūpa Dāmodara, Jeho tajemník.

Překlad

Žili tam s Ním i Jagadānanda, Bhagavān, Govinda, Kāśīśvara, Paramānanda Purī a Svarūpa Dāmodara.

Verš

kṣetra-vāsī rāmānanda rāya prabhṛti
prabhu-saṅge ei saba kaila nitya-sthiti

Synonyma

kṣetra-vāsī — obyvatelé Džagannáth Purí; rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; prabhṛti — a další; prabhu-saṅge — s Pánem; ei saba — všichni; kaila — činili; nitya-sthiti — stálé pobývání.

Překlad

S Pánem také neustále pobýval Śrīla Rāmānanda Rāya a další oddaní, kteří byli obyvateli Džagannáth Purí.

Verš

advaita, nityānanda, mukunda, śrīvāsa
vidyānidhi, vāsudeva, murāri, — yata dāsa
prativarṣe āise saṅge rahe cāri-māsa
tāṅ-sabā lañā prabhura vividha vilāsa

Synonyma

advaita — Advaita; nityānanda — Nityānanda; mukunda — Mukunda; śrīvāsa — Śrīvāsa; vidyānidhi — Vidyānidhi; vāsudeva — Vāsudeva; murāri — Murāri; yata dāsa — všichni Pánovi služebníci; prativarṣe — každý rok; āise — jdou tam; saṅge — ve společnosti; rahe — zůstávají; cāri-māsa — čtyři měsíce; tāṅ-sabā — oni všichni; lañā — beroucí; prabhura — Pánovy; vividha — různé; vilāsa — zábavy.

Překlad

Jiní oddaní Pána, v čele s Advaitou Ācāryou, Nityānandou Prabhuem, Mukundou, Śrīvāsem, Vidyānidhim, Vāsudevou a Murārim, navštěvovali Džagannáth Purí vždy na dobu čtyř měsíců a Pán si v jejich společnosti užíval různých zábav.

Verš

haridāsera siddhi-prāpti, — adbhuta se saba
āpani mahāprabhu yāṅra kaila mahotsava

Synonyma

haridāsera — Ṭhākura Haridāse; siddhi-prāpti — odchod; adbhuta — úžasné; se — tyto; saba — všechny události; āpani — osobně; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāṅra — jehož; kaila — uspořádal; mahā-utsava — slavnost.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura opustil tělo v Džagannáth Purí. Byla to úžasná událost, protože samotný Pán uspořádal slavnost u příležitosti jeho odchodu.

Verš

tabe rūpa-gosāñira punar-āgamana
tāṅhāra hṛdaye kaila prabhu śakti-sañcāraṇa

Synonyma

tabe — potom; rūpa-gosāñira — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; punaḥ-āgamana — opětovný příchod; tāṅhāra — jeho; hṛdaye — v srdci; kaila — učinil; prabhu — Pán; śakti-sañcāraṇa — probuzení transcendentální síly.

Překlad

V Džagannáth Purí se Śrīla Rūpa Gosvāmī setkal s Pánem znovu a Pán do jeho srdce vložil veškerou transcendentální sílu.

Verš

tabe choṭa haridāse prabhu kaila daṇḍa
dāmodara-paṇḍita kaila prabhuke vākya-daṇḍa

Synonyma

tabe — potom; choṭa haridāse — Haridāsovi mladšímu; prabhu — Pán; kaila — udělil; daṇḍa — trest; dāmodara-paṇḍita — Dāmodara Paṇḍita; kaila — učinil; prabhuke — Pána; vākya-daṇḍa — pokárání jako varování.

Překlad

Potom Pán potrestal Haridāse mladšího a Dāmodara Paṇḍita Pána před určitými věcmi varoval.

Význam

Dāmodara Paṇḍita byl ve skutečnosti Pánův věčný služebník. Za žádných okolností nemohl Pána potrestat, a ani to neměl v úmyslu. Nicméně Pána varoval proto, aby Ho jiní nepomlouvali. Měl si samozřejmě uvědomit, že Pán je Nejvyšší Osobnost Božství a může jednat, jakkoli se Mu zlíbí. Pána není třeba před ničím varovat, a pokročilí oddaní takové jednání příliš neoceňují.

Verš

tabe sanātana-gosāñira punar-āgamana
jyaiṣṭha-māse prabhu tāṅre kaila parīkṣaṇa

Synonyma

tabe — poté; sanātana-gosāñira — Sanātany Gosvāmīho; punaḥ-āgamana — opětovný příchod; jyaiṣṭha-māse — v měsíci Jyaiṣṭha (květen-červen); prabhu — Pán; tāṅre — jeho; kaila — učinil; parīkṣaṇa — zkoušení.

Překlad

Poté se s Pánem znovu setkal Sanātana Gosvāmī a Pán ho prověřil v horkém měsíci Jyaiṣṭha.

Verš

tuṣṭa hañā prabhu tāṅre pāṭhāilā vṛndāvana
advaitera haste prabhura adbhuta bhojana

Synonyma

tuṣṭa hañā — velice potěšený; prabhu — Pán; tāṅre — jeho; pāṭhāilā — poslal zpátky; vṛndāvana — do Vrindávanu; advaitera — Advaity Ācāryi; haste — v rukách; prabhura — Pána; adbhuta — úžasné; bhojana — hodování.

Překlad

Pán byl se Sanātanou Gosvāmīm spokojený a poslal ho zpátky do Vrindávanu. Potom byl úžasně pohoštěn rukama Śrī Advaity Ācāryi.

Verš

nityānanda-saṅge yukti kariyā nibhṛte
tāṅre pāṭhāilā gauḍe prema pracārite

Synonyma

nityānanda-saṅge — s Nityānandou Prabhuem; yukti — rozhovor; kariyā — poté, co vedl; nibhṛte — v soukromí; tāṅre — Jej; pāṭhāilā — poslal; gauḍe — do Bengálska; prema — lásku k Bohu; pracārite — kázat.

Překlad

Poté, co poslal Sanātanu Gosvāmīho zpátky do Vrindávanu, vedl Pán soukromý rozhovor se Śrī Nityānandou Prabhuem a pověřil Ho kázáním lásky k Bohu v Bengálsku.

Verš

tabe ta’ vallabha bhaṭṭa prabhure mililā
kṛṣṇa-nāmera artha prabhu tāṅhāre kahilā

Synonyma

tabe ta' — potom; vallabha bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; prabhure — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mililā — potkal; kṛṣṇa-nāmera — svatého jména Kṛṣṇy; artha — význam; prabhu — Pán; tāṅhāre — jemu; kahilā — vysvětlil.

Překlad

Krátce na to potkal Pána v Džagannáth Purí Vallabha Bhaṭṭa, kterému Pán vysvětlil význam svatého jména.

Význam

Vallabha Bhaṭṭa je vůdcem vaiṣṇavské sampradāyi v západní Indii známé jako Vallabhācārya-sampradāya. O Vallabhovi Ācāryovi se ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě, konkrétně v sedmé kapitole Antya-līly a devatenácté kapitole Madhya-līly, vypráví dlouhý příběh. Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil dům Vallabhy Ācāryi na druhé straně Prajágu, ve vesnici známé jako Ádáila-grám. Později Vallabha Bhaṭṭa zašel za Caitanyou Mahāprabhuem do Džagannáth Purí, aby Mu vyložil svůj komentář ke Śrīmad-Bhāgavatamu. Byl na své dílo velice pyšný, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu ho napomenul a řekl mu, že vaiṣṇava má být pokorný a má následovat své předchůdce. Řekl mu také, že jeho pyšný pocit nadřazenosti vůči Śrīdharovi Svāmīmu se k vaiṣṇavovi vůbec nehodí.

Verš

pradyumna miśrere prabhu rāmānanda-sthāne
kṛṣṇa-kathā śunāila kahi’ tāṅra guṇe

Synonyma

pradyumna miśrere — Pradyumnu Miśru; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; rāmānanda-sthāne — v domově Rāmānandy Rāye; kṛṣṇa-kathā — témata o Pánu Śrī Kṛṣṇovi; śunāila — přiměl naslouchat; kahi' — vysvětlující; tāṅra — Rāmānandy Rāye; guṇe — transcendentální vlastnosti.

Překlad

Pán popsal Pradyumnovi Miśrovi transcendentální vlastnosti Rāmānandy Rāye a poslal ho k němu domů. Pradyumna Miśra si pak od něho vyslechl kṛṣṇa-kathā.

Verš

gopīnātha paṭṭanāyaka — rāmānanda-bhrātā
rājā māritechila, prabhu haila trātā

Synonyma

gopīnātha paṭṭanāyaka — Gopīnātha Paṭṭanāyaku; rāmānanda-bhrātā — bratra Śrī Rāmānandy Rāye; rājā — král; māritechila — odsoudil k trestu smrti; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; haila — se stal; trātā — zachráncem.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu poté zachránil Gopīnātha Paṭṭanāyaku, mladšího bratra Rāmānandy Rāye, jehož král odsoudil k trestu smrti.

Verš

rāmacandra-purī-bhaye bhikṣā ghāṭāilā
vaiṣṇavera duḥkha dekhi’ ardheka rākhilā

Synonyma

rāmacandra-purī-bhaye — ze strachu z Rāmacandry Purīho; bhikṣā — množství jídla; ghāṭāilā — omezil; vaiṣṇavera — všech vaiṣṇavů; duḥkha — neštěstí; dekhi' — jelikož chápal; ardheka — poloviční porci; rākhilā — zachovával.

Překlad

Jelikož Rāmacandra Purī kritizoval Pána Caitanyu Mahāprabhua za to, jak jí, Pán své jedení omezil na minimum. Všichni vaiṣṇavové z toho však byli nešťastní, a tak Pán svou porci zvětšil na polovinu obvyklého množství.

Verš

brahmāṇḍa-bhitare haya caudda bhuvana
caudda-bhuvane vaise yata jīva-gaṇa

Synonyma

brahmāṇḍa-bhitare — ve vesmíru; haya — se nachází; caudda bhuvana — čtrnáct planetárních soustav; caudda-bhuvane — v těchto čtrnácti planetárních soustavách; vaise — sídlí; yata — tolik, kolik jich existuje; jīva-gaṇa — živých bytostí.

Překlad

Ve vesmíru se nachází čtrnáct planetárních soustav a v nich sídlí všechny živé bytosti.

Verš

manuṣyera veśa dhari’ yātrikera chale
prabhura darśana kare āsi’ nīlācale

Synonyma

manuṣyera — lidských bytostí; veśa dhari' — poté, co se přestrojily; yātrikera chale — za poutníky; prabhura — Pána Caitanyu Mahāprabhua; darśana kare — navštívit; āsi' — přicházející; nīlācale — do Džagannáth Purí.

Překlad

V přestrojení za lidské bytosti na poutní cestě chodily všechny do Džagannáth Purí navštěvovat Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

eka-dina śrīvāsādi yata bhakta-gaṇa
mahāprabhura guṇa gāñā karena kīrtana

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa Ṭhākura a další; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; mahāprabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; guṇa — vlastnosti; gāñā — popisující; karena — prováděli; kīrtana — zpívání.

Překlad

Jednoho dne všichni oddaní v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem opěvovali transcendentální vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śuni’ bhakta-gaṇe kahe sa-krodha vacane
kṛṣṇa-nāma-guṇa chāḍi, ki kara kīrtane

Synonyma

śuni' — když to slyšel; bhakta-gaṇe — všem oddaným; kahe — Pán říká; sa-krodha vacane — slova vyřčená v hněvivé náladě; kṛṣṇa-nāma-guṇa chāḍi — místo transcendentálních vlastností a jména Pána; ki kara kīrtane — co to zpíváte.

Překlad

Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se však opěvování Jeho transcendentálních vlastností nelíbilo, a tak jim vynadal, jako kdyby se na ně zlobil. Zeptal se: „Co je toto za zpívání? Upouštíte od zpívání svatého jména Pána?“

Verš

auddhatya karite haila sabākāra mana
svatantra ha-iyā sabe nāśā’be bhuvana

Synonyma

auddhatya — nestoudnost; karite — činit; haila — byla; sabākāra — vás všech; mana — mysl; svatantra — nezávislí; ha-iyā — stávající se; sabe — vy všichni; nāśā'be — zničíte; bhuvana — celý svět.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak všechny oddané vyplísnil a řekl jim, aby nebyli nestoudní a aby nezničili celý svět tím, že budou nezávislí.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu varoval všechny své následovníky, aby se nestali nezávislými nebo nestoudnými. Po odchodu Pána Caitanyi Mahāprabhua však bohužel mnoho apa-sampradāyí (takzvaných následovníků) zavedlo mnoho způsobů jednání, které ācāryové neschvalují. Bhaktivinoda Ṭhākura je popsal názvy āula, bāula, kartābhajā, neḍā, daraveśa, sāni, sahajiyā, sakhībhekī, smārta, jāta-gosāñi, ativāḍī, cūḍādhārī a také gaurāṅga-nāgarī.

Āula-sampradāya, bāula-sampradāya a další zavádějí svoje vlastní způsoby chápání filosofie Pána Caitanyi Mahāprabhua, aniž by následovaly příklady ācāryů. Sám Śrī Caitanya Mahāprabhu zde naznačuje, že všechny takové snahy pouze zničí podstatu Jeho učení.

Verš

daśa-dike koṭī koṭī loka hena kāle
jaya kṛṣṇa-caitanya’ bali’ kare kolāhale

Synonyma

daśa-dike — na deseti světových stranách; koṭī koṭī — tisíce; loka — lidí; hena kāle — tehdy; jaya kṛṣṇa-caitanya — sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; bali' — hlasitě křičící; kare — vytvářeli; kolāhale — burácivý hluk.

Překlad

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu zdánlivě rozzlobený káral své oddané, venku burácely hlasy tisíců lidí křičících: „Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi!“

Verš

jaya jaya mahāprabhu — vrajendra-kumāra
jagat tārite prabhu, tomāra avatāra

Synonyma

jaya jaya mahāprabhu — všechna sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vrajendra-kumāra — původně Pán Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy; jagat — celý tento svět; tārite — osvobodit; prabhu — Pane; tomāra — Tvoje; avatāra — inkarnace.

Překlad

Všichni lidé začali hlasitě volat: „Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, který je synem Mahārāje Nandy! Nyní ses zjevil, abys vysvobodil celý svět!“

Verš

bahu-dūra haite āinu hañā baḍa ārta
daraśana diyā prabhu karaha kṛtārtha

Synonyma

bahu-dūra — velké dálky; haite — z; āinu — přišli jsme; hañā — stávající se; baḍa — velice; ārta — zarmoucení; daraśana — audienci; diyā — dávající; prabhu — ó Pane; karaha — prosím prokaž; kṛta-artha — přízeň.

Překlad

„Ó Pane, jsme velice nešťastní. Přišli jsme z velké dálky, abychom Tě viděli. Buď k nám prosím milostivý a prokaž nám svoji přízeň!“

Verš

śuniyā lokera dainya dravilā hṛdaya
bāhire āsi’ daraśana dilā dayā-maya

Synonyma

śuniyā — když slyšel; lokera — lidí; dainya — pokoru; dravilā — obměkčilo se; hṛdaya — srdce; bāhire — ven; āsi' — vycházející; daraśana — audienci; dilā — dal; dayā-maya — milostivý.

Překlad

Pokorná žádost lidí obměkčila Pánovo srdce, a protože je velice milostivý, vyšel okamžitě před dům a všem se jim ukázal.

Verš

bāhu tuli’ bale prabhu bala’ ‘hari’ ‘hari’
uṭhila — śrī-hari-dhvani catur-dik bhari’

Synonyma

bāhu tuli' — zvedající ruce; bale — říká; prabhu — Pán; bala' — pronášejte; hari hari — svaté jméno Pána Hariho; uṭhila — vznikla; śrī-hari-dhvani — vibrace zvuku Hari; catuḥ-dik — čtyři světové strany; bhari' — zaplňující.

Překlad

Se zdviženýma rukama Pán všechny požádal, aby hlasitě zpívali svaté jméno Pána Hariho. Okamžitě vypukla velká vřava a zvuk „Hari!“ zaplnil všechny světové strany.

Verš

prabhu dekhi’ preme loka ānandita mana
prabhuke īśvara bali’ karaye stavana

Synonyma

prabhu dekhi' — když viděli Pána; preme — v extázi; loka — všichni lidé; ānandita — šťastné; mana — mysli; prabhuke — Pána; īśvara — jako Nejvyššího Pána; bali' — přijímající; karaye — pronášeli; stavana — modlitbu.

Překlad

Pohled na Pána udělal všem díky jejich lásce velkou radost. Všichni Ho přijímali jako Nejvyššího, a tak se k Němu začali modlit.

Verš

stava śuni’ prabhuke kahena śrīnivāsa
ghare gupta hao, kene bāhire prakāśa

Synonyma

stava — modlitby; śuni' — když slyší; prabhuke — Pánu; kahena — říká; śrīnivāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; ghare — v domě; gupta — skrytý; hao — jsi; kene — proč; bāhire — venku; prakāśa — projevený.

Překlad

Zatímco se lidé k Pánu modlili, Śrīvāsa Ṭhākura Mu sarkasticky řekl: „Doma jsi chtěl být skrytý, tak proč ses venku odhalil?“

Verš

ke śikhāla ei loke, kahe kon bāta
ihā-sabāra mukha ḍhāka diyā nija hāta

Synonyma

ke — kdo; śikhāla — učil; ei — tyto; loke — lidi; kahe — říkají; kon — co; bāta — témata; ihā — jich; sabāra — všech; mukha — ústa; ḍhāka — zakryj; diyā — se; nija — svou vlastní; hāta — rukou.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura pokračoval: „Kdo to ty lidi naučil? Co to říkají? Teď můžeš vlastní rukou zakrýt jejich ústa.“

Verš

sūrya yaiche udaya kari’ cāhe lukāite
bujhite nā pāri taiche tomāra carite

Synonyma

sūrya — slunce; yaiche — jako; udaya — východ; kari' — poté, co učinilo; cāhe — chce; lukāite — schovat se; bujhite — pochopit; — ne; pāri — jsme schopni; taiche — podobně; tomāra — Tvoji; carite — povahu.

Překlad

„Je to, jako kdyby se slunce chtělo po svém východu zase schovat. Takové rysy ve Tvém chování jsou pro nás nepochopitelné.“

Verš

prabhu kahena, — śrīnivāsa, chāḍa viḍambanā
sabe meli’ kara mora kateka lāñcanā

Synonyma

prabhu — Pán; kahena — říká; śrīnivāsa — Můj drahý Śrīnivāsi (Śrīvāsi Ṭhākure); chāḍa — zanech; viḍambanā — těchto žertů; sabe — vy všichni; meli' — společně; kara — způsobujete; mora — Mně; kateka — tolik; lāñcanā — ponížení.

Překlad

Pán odpověděl: „Přestaň prosím žertovat, Můj drahý Śrīnivāsi. Vy všichni jste se spojili, abyste Mě takto ponížili.“

Verš

eta bali’ loke kari’ śubha-dṛṣṭi dāna
abhyantare gelā, lokera pūrṇa haila kāma

Synonyma

eta bali' — to když řekl; loke — na lidi; kari' — posílající; śubha-dṛṣṭi — příznivý pohled; dāna — milodar; abhyantare — do místnosti; gelā — vešel; lokera — všech lidí; pūrṇa — splněná; haila — byla; kāma — touha.

Překlad

S těmito slovy vešel Pán poté, co lidem věnoval milodar svého příznivého pohledu, zpátky do svého pokoje. Touhy všech shromážděných tak byly zcela naplněné.

Verš

raghunātha-dāsa nityānanda-pāśe gelā
ciḍā-dadhi-mahotsava tāhāṅi karilā

Synonyma

raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; nityānanda — Pán Nityānanda; pāśe — blízko; gelā — šel; ciḍā — rýžové vločky; dadhi — tvaroh; mahotsava — slavnost; tāhāṅi — tam; karilā — připravil.

Překlad

Tehdy za Śrī Nityānandou Prabhuem přišel Raghunātha dāsa a na Jeho pokyn připravil hostinu, při které se rozdávalo prasādam z rýžových vloček a tvarohu.

Význam

V Bengálsku existuje jedno tradiční jídlo z rýžových vloček smíchaných s tvarohem a někdy i sandeśem a mangem. Je to velmi chutné jídlo, které se obětuje Božstvu a potom rozdává veřejnosti. Raghunātha dāsa Gosvāmī, tehdy ženatý hospodář, potkal Nityānandu Prabhua a na Jeho pokyn připravil slavnost dadhi-ciḍā-prasāda.

Verš

tāṅra ājñā lañā gelā prabhura caraṇe
prabhu tāṅre samarpilā svarūpera sthāne

Synonyma

tāṅra — Jeho; ājñā — pokyn; lañā — beroucí; gelā — přišel k; prabhura — Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe — lotosovým nohám; prabhu — Pán; tāṅre — jeho; samarpilā — svěřil; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; sthāne — na místo.

Překlad

Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī později opustil domov a uchýlil se pod ochranu Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Džagannáth Purí. Pán ho přijal a pro duchovní osvícení ho svěřil do péče Svarūpy Dāmodara.

Význam

Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī v tomto ohledu píše ve své Vilāpa-kusumāñjali (5):

yo māṁ dustara-geha-nirjala-mahā-kūpād apāra-klamāt
sadyaḥ sāndra-dayāmbudhiḥ prakṛtitaḥ svairīkṛpā-rajjubhiḥ
uddhṛtyātma-saroja-nindi-caraṇa-prāntaṁ prapadya svayaṁ
śrī-dāmodara-sāc-cakāra tam ahaṁ caitanya-candraṁ bhaje

„S úctou se klaním lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jenž mne svou neomezenou milostí laskavě zachránil z rodinného života, který je jako vyschlá zapomenutá studna, a umístil mne do oceánu transcendentální radosti v péči Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho.“

Verš

brahmānanda-bhāratīra ghucāila carmāmbara
ei mata līlā kaila chaya vatsara

Synonyma

brahmānanda-bhāratīra — Brahmānandy Bhāratīho; ghucāila — odstranil; carma-ambara — oblečení z kůže; ei mata — takto; līlā — zábavy; kaila — prováděl; chaya vatsara — šest let.

Překlad

Dále Śrī Caitanya Mahāprabhu odnaučil Brahmānandu Bhāratīho nosit jelení kůži. Tak si Pán nepřetržitých šest let užíval zábav, při kterých zakoušel různé druhy transcendentální blaženosti.

Verš

ei ta’ kahila madhya-līlāra sūtra-gaṇa
śeṣa dvādaśa vatsarera śuna vivaraṇa

Synonyma

ei ta' — tak; kahila — vyložil; madhya-līlāra — středních zábav; sūtra-gaṇa — výčet; śeṣa — posledních; dvādaśa — dvanácti; vatsarera — let; śuna — slyšte; vivaraṇa — popis.

Překlad

Takto jsem podal přehled madhya-līly. Nyní prosím poslouchejte o zábavách Pána během posledních dvanácti let.

Význam

Śrīla Kavirāja Gosvāmī věrně následuje příklad Śrī Vyāsadevy a shrnuje līly Śrī Caitanya-caritāmṛty. Takový popis podal na konci každého zpěvu. V Ādi-līle načrtl Pánovy zábavy v pěti stádiích dětství, přičemž podrobné popisy přenechal Śrīlovi Vṛndāvanovi dāsovi Ṭhākurovi. V této kapitole jsou shrnuty zábavy, které se odehrály na konci Pánova života. Ty jsou popsány v Madhya-līle a Antya-līle. Ostatní zábavy jsou stručně shrnuty ve druhé kapitole Madhya-līly. Autor tak postupně popsal jak madhya-līlu, tak antya-līlu.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — kniha s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k první kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která shrnuje pozdější zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.