Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Setkání Śrī Caitanyi Mahāprabhua s Raghunāthem dāsem Gosvāmīm

Shrnutí této kapitoly předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Bhaktivinoda Ṭhākura následovně. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu upadal do transcendentálních záchvatů extatické lásky, Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī se o Něho starali a uspokojovali Ho podle Jeho přání. Raghunātha dāsa Gosvāmī se dlouhou dobu snažil dostat k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua, až nakonec opustil domov a s Pánem se setkal. Śrī Caitanya Mahāprabhu po cestě do Vrindávanu navštívil Šántipur, kde Raghunātha dāsa Gosvāmī Pánu nabídl, že svůj život odevzdá u Jeho lotosových nohou. Mezitím však jeden muslimský úředník začal chovat zášť vůči Hiraṇyovi dāsovi, strýci Raghunātha dāse Gosvāmīho, a poslal jednoho vysoce postaveného ministra, aby ho zatkl. Hiraṇya dāsa proto odešel z domova, ale díky inteligenci Raghunātha dāse Gosvāmīho bylo celé nedorozumění urovnáno. Raghunātha dāsa šel potom do Pániháti, kde na pokyn Nityānandy Prabhua uspořádal slavnost (ciḍā-dadhi-mahotsava) rozdáváním rýžových vloček s jogurtem. Následujícího dne mu dal Nityānanda Prabhu požehnání, že velmi brzy získá útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Po této události se Raghunātha dāsa za pomoci svého kněze, který se jmenoval Yadunandana Ācārya, dostal díky lsti z domova a utekl. Raghunātha dāsa Gosvāmī tajně odešel do Džagannáth Purí, přičemž se vyhnul hlavní cestě. Po dvanácti dnech dospěl do Džagannáth Purí k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Śrī Caitanya Mahāprabhu svěřil Raghunātha dāse Gosvāmīho do péče Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho. Z toho důvodu je jeho dalším jménem Svarūpera Raghu neboli Raghunātha Svarūpy Dāmodara. Pět dní přijímal Raghunātha dāsa Gosvāmī prasādam v chrámu, ale potom se postavil k bráně Simha-dvára a jedl jen to, co vyžebral. Později se živil z almužen různých chater neboli míst, kde se rozdává jídlo. Když se o tom dozvěděl jeho otec, poslal mu nějaké lidi a peníze, ale Raghunātha dāsa Gosvāmī odmítl peníze přijmout. Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že se Raghunātha dāsa Gosvāmī živí žebráním z chater, a proto mu dal svou vlastní guñjā-mālu a kámen z kopce Góvardhanu. Raghunātha dāsa Gosvāmī potom začal jíst vyhozené jídlo, které posbíral a opláchl. Tak odříkavý život velmi potěšil Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho i Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Ten jednoho dne Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu trochu tohoto jídla násilím vzal a snědl, čímž mu požehnal za jeho odříkání.

Verš

kṛpā-guṇair yaḥ kugṛhāndha-kūpād
uddhṛtya bhaṅgyā raghunātha-dāsam
nyasya svarūpe vidadhe ’ntar-aṅgaṁ
śrī-kṛṣṇa-caitanyam amuṁ prapadye

Synonyma

kṛpā-guṇaiḥ — provazy bezpříčinné milosti; yaḥ — kdo; ku-gṛha — opovrženíhodného rodinného života; andha-kūpāt — ze zarostlé studny; uddhṛtya — poté, co vytáhl; bhaṅgyā — lstí; raghunātha-dāsam — Raghunātha dāse Gosvāmīho; nyasya — když předal; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; vidadhe — učinil; antaḥ-aṅgam — jedním ze svých osobních společníků; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi; amum — Jemu; prapadye — klaním se.

Překlad

Klaním se Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, který použil lest a pomocí provazů své bezpříčinné milosti vysvobodil Raghunātha dāse Gosvāmīho ze zarostlé studny opovrženíhodného rodinného života. Svěřil Raghunātha dāse Gosvāmīho do péče Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu a tak ho učinil jedním ze svých osobních společníků.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Śrī Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

ei-mata gauracandra bhakta-gaṇa-saṅge
nīlācale nānā līlā kare nānā-raṅge

Synonyma

ei-mata — takto; gauracandra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa-saṅge — se svými společníky; nīlācale — v Níláčale (Džagannáth Purí); nānā — různé; līlā — zábavy; kare — provádí; nānā-raṅge — s prožitky různých transcendentálních radostí.

Překlad

Pán Gauracandra tak v Džagannáth Purí se svými společníky prováděl rozmanité zábavy, při kterých prožíval různé transcendentální radosti.

Verš

yadyapi antare kṛṣṇa-viyoga bādhaye
bāhire nā prakāśaya bhakta-duḥkha-bhaye

Synonyma

yadyapi — i když; antare — v srdci; kṛṣṇa-viyoga — odloučení od Kṛṣṇy; bādhaye — brání; bāhire — navenek; prakāśaya — neprojevuje; bhakta-duḥkha-bhaye — v obavách, že oddaní budou nešťastní.

Překlad

I když Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval bolest odloučení od Kṛṣṇy, neprojevoval tyto pocity navenek, neboť se bál, že z toho Jeho oddaní budou nešťastní.

Verš

utkaṭa viraha-duḥkha yabe bāhirāya
tabe ye vaikalya prabhura varṇana nā yāya

Synonyma

utkaṭa — kruté; viraha-duḥkha — neštěstí z odloučení; yabe — když; bāhirāya — projeví se; tabe — tehdy; ye — jaké; vaikalya — proměny; prabhura — Pána; varṇana yāya — nelze popsat.

Překlad

Proměny, které Pán podstupoval, když projevoval hluboké neštěstí z odloučení od Kṛṣṇy, není možné popsat.

Verš

rāmānandera kṛṣṇa-kathā, svarūpera gāna
viraha-vedanāya prabhura rākhaye parāṇa

Synonyma

rāmānandera — Rāmānandy Rāye; kṛṣṇa-kathā — vyprávění o Pánu Kṛṣṇovi; svarūpera gāna — písně Svarūpy Dāmodara; viraha-vedanāya — během trýzně odloučení; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rākhaye — udržují; parāṇa — život.

Překlad

Ve chvílích, kdy Pán silně prožíval trýzně odloučení od Kṛṣṇy, Ho držely při životě jen vyprávění Rāmānandy Rāye o Kṛṣṇovi a sladké písně, které zpíval Svarūpa Dāmodara.

Verš

dine prabhu nānā-saṅge haya anya mana
rātri-kāle bāḍe prabhura viraha-vedana

Synonyma

dine — ve dne; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nānā-saṅge — různou společností; haya — stává se; anya — rozptýlená; mana — Jeho mysl; rātri-kāle — v noci; bāḍe — zvětšují se; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; viraha-vedana — bolesti odloučení.

Překlad

Během dne byla Pánova mysl díky společnosti různých oddaných do jisté míry rozptýlená, ale v noci se bolesti odloučení od Kṛṣṇy rychle zvětšovaly.

Verš

tāṅra sukha-hetu saṅge rahe dui janā
kṛṣṇa-rasa-śloka-gīte karena sāntvanā

Synonyma

tāṅra sukha-hetu — za účelem Jeho štěstí; saṅge — v Jeho společnosti; rahe — zůstávají; dui janā — dvě osoby; kṛṣṇa-rasa — o Kṛṣṇových transcendentálních náladách; śloka — verši; gīte — písněmi; karena sāntvanā — uklidňovali.

Překlad

Dva lidé – Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī – zůstávali v Pánově společnosti, aby Ho uklidňovali přednášením různých veršů o Kṛṣṇových zábavách a zpíváním vhodných písní pro Jeho uspokojení.

Verš

subala yaiche pūrve kṛṣṇa-sukhera sahāya
gaura-sukha-dāna-hetu taiche rāma-rāya

Synonyma

subala — Subala, jeden z Kṛṣṇových přátel pasáčků; yaiche — jako; pūrve — dříve; kṛṣṇa-sukhera — ve snaze potěšit Kṛṣṇu; sahāya — pomocník; gaura-sukha-dāna-hetu — za účelem potěšit Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; taiche — podobně; rāma-rāya — Rāmānanda Rāya.

Překlad

Dříve, když byl Pán Kṛṣṇa osobně přítomný, Mu jeden z Jeho přátel, pasáček Subala, přinášel potěšení v Jeho pocitech odloučení od Rādhārāṇī. Podobně pomáhal Rāmānanda Rāya potěšit Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

pūrve yaiche rādhāra lalitā sahāya-pradhāna
taiche svarūpa-gosāñi rākhe mahāprabhura prāṇa

Synonyma

pūrve — dříve; yaiche — jako; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; lalitā — Její společnice Lalitā; sahāya-pradhāna — nejlepší pomocnice; taiche — podobně; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; rākhe — udržuje; mahāprabhura prāṇa — život Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Dříve, když Śrīmatī Rādhārāṇī pociťovala trýzeň odloučení od Kṛṣṇy, Jí Její neustálá společnice Lalitā mnoha způsoby pomáhala udržet se naživu. Podobně, když Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval pocity Rādhārāṇī, pomáhal Mu zůstat naživu Svarūpa Dāmodara Gosvāmī.

Verš

ei dui janāra saubhāgya kahana nā yāya
prabhura ‘antaraṅga’ bali’ yāṅre loke gāya

Synonyma

ei dui janāra — těchto dvou osobností; saubhāgya — štěstí; kahana yāya — nelze popsat; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; antaraṅga — velmi blízcí a důvěrní společníci; bali' — jako; yāṅre — koho; loke — lidé; gāya — jmenují.

Překlad

Popsat šťastné postavení Rāmānandy Rāye a Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho je krajně obtížné. Byli známí jako důvěrní přátelé Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

ei-mata vihare gaura lañā bhakta-gaṇa
raghunātha-milana ebe śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

ei-mata — takto; vihare — užívá si; gaura — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā bhakta-gaṇa — ve společnosti svých oddaných; raghunātha-milana — setkání s Raghunāthem dāsem Gosvāmīm; ebe — nyní; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Tak si Pán užíval života se svými oddanými. Ó oddaní Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nyní poslouchejte, jak se s Pánem setkal Raghunātha dāsa Gosvāmī.

Verš

pūrve śāntipure raghunātha yabe āilā
mahāprabhu kṛpā kari’ tāṅre śikhāilā

Synonyma

pūrve — dříve; śāntipure — do Šántipuru; raghunātha — Raghunātha dāsa; yabe āilā — když přišel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā kari' — projevující bezpříčinnou milost; tāṅre śikhāilā — dal mu pokyny.

Překlad

Když Raghunātha dāsa ještě během svého rodinného života navštívil Śrī Caitanyu Mahāprabhua v Šántipuru, Pán mu ze své bezpříčinné milosti udělil užitečné pokyny.

Verš

prabhura śikṣāte teṅho nija-ghare yāya
markaṭa-vairāgya chāḍi’ hailā ‘viṣayi-prāya’

Synonyma

prabhura śikṣāte — podle pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — on; nija-ghare yāya — vrátil se domů; markaṭa-vairāgya — opičího odříkání; chāḍi' — vzdal se a; hailā — stal se; viṣayi-prāya — jako požitkář.

Překlad

Místo aby předstíral odříkání, vrátil se na Pánův příkaz domů a hrál roli požitkáře.

Verš

bhitare vairāgya, bāhire kare sarva-karma
dekhiyā ta’ mātā-pitāra ānandita mana

Synonyma

bhitare — v srdci; vairāgya — naprosté odříkání; bāhire — navenek; kare — dělá; sarva — všechny; karma — činnosti; dekhiyā — když to viděli; ta' — zajisté; mātā-pitāra — otce a matky; ānandita — spokojená; mana — mysl.

Překlad

Raghunātha dāsa byl vnitřně zcela odříkavý, dokonce i v rodinném životě, ale navenek své odříkání neprojevoval a choval se jako obyčejný obchodník. Jeho otec i matka byli spokojení, když to viděli.

Verš

‘mathurā haite prabhu āilā’, — vārtā yabe pāilā
prabhu-pāśa calibāre udyoga karilā

Synonyma

mathurā haite — z Mathury; prabhu āilā — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se vrátil; vārtā — poselství; yabe pāilā — když obdržel; prabhu-pāśa — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; calibāre — jít; udyoga karilā — snažil se.

Překlad

Jakmile se Raghunātha dāsa dozvěděl, že se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil z Mathury, snažil se dostat k Pánovým lotosovým nohám.

Verš

hena-kāle mulukera eka mleccha adhikārī
saptagrāma-mulukera se haya ‘caudhurī’

Synonyma

hena-kāle — tehdy; mulukera — země; eka — jeden; mleccha — muslim; adhikārī — úředník; saptagrāma-mulukera — místa zvaného Saptagrám; se — ten člověk; haya — je; caudhurī — výběrčím daní.

Překlad

Tehdy v Saptagrámu vybíral daně jeden muslimský úředník.

Význam

Dříve, když byla u moci muslimská vláda, vybíral daně od místních zamindarů neboli statkářů jmenovaný výběrčí daní. Čtvrtinu si nechával jako zisk a zbytek předával do vládní pokladny.

Verš

hiraṇya-dāsa muluka nila ‘makrari’ kariyā
tāra adhikāra gela, mare se dekhiyā

Synonyma

hiraṇya-dāsa — strýc Raghunātha dāse Gosvāmīho; muluka nila — převzal tu oblast; makrari kariyā — jistou dohodou; tāra adhikāra gela — muslimský caudhurī přišel o své místo; mare se dekhiyā — začal vůči Hiraṇyovi dāsovi chovat krajní zášť.

Překlad

Hiraṇya dāsa, strýc Raghunātha dāse, se s vládou domluvil na vybírání daní a muslimský výběrčí, který tak přišel o místo, vůči němu začal chovat krajní zášť.

Verš

bāra lakṣa deya rājāya, sādhe biśa lakṣa
se ‘turuk’ kichu nā pāñā haila pratipakṣa

Synonyma

bāra lakṣa — 1 200 000 mincí; deya — dává; rājāya — muslimské vládě; sādhe — vybírá; biśa lakṣa — 2 000 000 mincí; se turuk — ten Turek; kichu — cokoliv; pāñā — když nedostal; haila pratipakṣa — stal se jeho protivníkem.

Překlad

Hiraṇya dāsa vybíral 2 000 000 mincí, a měl proto vládě odevzdávat 1 500 000. On však odevzdával pouze 1 200 000, čímž si vydělal dalších 300 000 navíc. Když to muslimský caudhurī, který byl Turek, viděl, stal se jeho protivníkem.

Verš

rāja-ghare kaiphiyat diyā ujīre ānila
hiraṇya-dāsa palāila, raghunāthere bāndhila

Synonyma

rāja-ghare — do vládní pokladny; kaiphiyat diyā — poté, co poslal tajné vyúčtování; ujīre ānila — přivedl příslušného ministra; hiraṇya-dāsa palāila — Hiraṇya dāsa utekl; raghunāthere bāndhila — zatkl Raghunātha dāse.

Překlad

Caudhurī poslal do vládní pokladny tajné vyúčtování a přivolal příslušného ministra. Caudhurī chtěl Hiraṇyu dāse zatknout. Ten ale utekl, a tak místo něho zatkl Raghunātha dāse.

Verš

prati-dina raghunāthe karaye bhartsanā
‘bāpa-jyeṭhāre āna’, nahe pāibā yātanā

Synonyma

prati-dina — každý den; raghunāthe — Raghunātha dāse; karaye bhartsanā — káral; bāpa-jyeṭhāre āna — přiveď svého otce a jeho staršího bratra; nahe — jinak; pāibā yātanā — budeš potrestán.

Překlad

Muslim Raghunātha dāse každý den káral a říkal mu: „Přiveď svého otce a jeho staršího bratra, jinak budeš potrestán.“

Verš

mārite ānaye yadi dekhe raghunāthe
mana phiri’ yāya, tabe nā pāre mārite

Synonyma

mārite — zbít; ānaye — přinese; yadi — když; dekhe — vidí; raghunāthe — Raghunātha dāse; mana — jeho mysl; phiri' yāya — změní se; tabe — tehdy; pāre mārite — nedokázal zbít.

Překlad

Caudhurī ho chtěl zbít, ale při pohledu na Raghunāthovu tvář to nedokázal.

Verš

viśeṣe kāyastha-buddhye antare kare ḍara
mukhe tarje garje, mārite sabhaya antara

Synonyma

viśeṣe — zvláště; kāyastha-buddhye — když uvážil, že je kāyastha; antare — v srdci; kare ḍara — bojí se; mukhe — ústně; tarje garje — vyhrožuje; mārite — zbít; sa-bhaya — obávající se; antara — v srdci.

Překlad

Caudhurī se ve skutečnosti Raghunātha dāse bál vzhledem k tomu, že Raghunātha patřil ke komunitě kāyasthů. I když ho caudhurī slovy napadal, bál se ho zbít.

Význam

Raghunātha dāsa patřil k vysoce urozené rodině kāyasthů. Měl mezi místními obyvateli velký vliv, a proto se ho caudhurī bál zbít. Navenek Raghunāthovi dāsovi vyhrožoval, ale nebil ho. Indičtí kāyasthové jsou obyčejně velmi inteligentní a zběhlí v obchodování. Dříve zastávali většinou místa vládních úředníků. Zmiňuje se o nich Yājñavalkya, kterého cituje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi:

cāṭa-taskara-durvṛttair
mahā-sāhasikādibhiḥ
pīḍyamānā prajā rakṣet
kāyasthaiś ca viśeṣtaḥ

Z tohoto verše vyplývá, že vládní úředníci z řad kāyasthů někdy trestali občany, a král proto musel obyčejné lidi před krutostmi kāyasthů chránit. V Bengálsku jsou kāyasthové ctěni téměř stejně jako brāhmaṇové, ale ve vnitrozemí Indie jsou považováni za śūdry, protože obvykle jedí maso a pijí víno. V každém případě z historických údajů vyplývá, že byli velmi inteligentní. Muslimský caudhurī měl tedy z Raghunātha dāse strach, protože patřil ke komunitě kāyasthů.

Verš

tabe raghunātha kichu cintilā upāya
vinati kariyā kahe sei mleccha-pāya

Synonyma

tabe — tehdy; raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; kichu — nějaký; cintilā — vymýšlel; upāya — způsob; vinati kariyā — s velkou pokorou; kahe — říká; sei mleccha — toho muslimského caudhurīho; pāya — u nohou.

Překlad

Raghunātha dāsa po celou tu dobu přemýšlel o nějaké lsti, aby mohl utéct. S pokorou tedy u nohou muslimského caudhurīho přednesl tuto žádost.

Verš

“āmāra pitā, jyeṭhā haya tomāra dui bhāi
bhāi-bhāiye tomarā kalaha kara sarvadāi

Synonyma

āmāra pitā — můj otec; jyeṭhā — a jeho starší bratr; haya — jsou; tomāra — tvoji; dui bhāi — dva bratři; bhāi-bhāiye — mezi bratry; tomarā — vy všichni; kalaha kara — soupeříte; sarvadāi — neustále.

Překlad

„Můj drahý pane, můj otec a jeho starší bratr jsou tvoji bratři. Všichni bratři spolu neustále kvůli něčemu soupeří.

Verš

kabhu kalaha, kabhu prīti — ihāra niścaya nāi
kāli punaḥ tina bhāi ha-ibā eka-ṭhāñi

Synonyma

kabhu — někdy; kalaha — soupeření; kabhu — někdy; prīti — velmi důvěrné přátelské chování; ihāra — těchto věcí; niścaya nāi — není jistota; kāli — druhý den; punaḥ — znovu; tina bhāi — tři bratři; ha-ibā — budou; eka-ṭhāñi — na jednom místě.

Překlad

„Někdy spolu bratři soupeří a jindy se k sobě chovají velmi přátelsky. Nikdo neví, kdy se to změní. Dnes spolu sice soupeříte, ale jsem si jistý, že zítra budete vy tři bratři sedět v klidu pohromadě.“

Verš

āmi yaiche pitāra, taiche tomāra bālaka
āmi tomāra pālya, tumi āmāra pālaka

Synonyma

āmi — já; yaiche — jako; pitāra — svého otce; taiche — tak i; tomāra — tvůj; bālaka — syn; āmi — já; tomāra — tvůj; pālya — chráněnec; tumi — ty; āmāra — můj; pālaka — opatrovatel.

Překlad

„Stejně jako jsem synem svého otce, jsem i tvým synem. Jsem tvůj chráněnec a ty jsi můj opatrovatel.“

Verš

pālaka hañā pālyere tāḍite nā yuyāya
tumi sarva-śāstra jāna ‘jindā-pīra’-prāya”

Synonyma

pālaka hañā — jako opatrovatel; pālyere — chráněnce; tāḍite — trestat; yuyāya — není dobré; tumi — ty; sarva-śāstra — všechna písma; jāna — znáš; jindā-pīra — žijící světec; prāya — jako.

Překlad

„Není dobré, aby zaopatřovatel trestal svého chráněnce. Ty znáš všechna písma a ve skutečnosti jsi jako žijící světec.“

Verš

eta śuni’ sei mlecchera mana ārdra haila
dāḍi vāhi’ aśru paḍe, kāṅdite lāgila

Synonyma

eta śuni' — když to vyslechl; sei mlecchera — toho muslima; mana — mysl; ārdra haila — obměkčila se; dāḍi vāhi' — stékající po plnovousu; aśru paḍe — slzy padaly; kāṅdite lāgila — začal plakat.

Překlad

Když muslim slyšel prosebný hlas Raghunātha dāse, změklo mu srdce. Začal plakat a slzy mu stékaly po vousech.

Verš

mleccha bale, — “āji haite tumi — mora ‘putra’
āji chāḍāimu tomā’ kari’ eka sūtra”

Synonyma

mleccha bale — muslim řekl; āji haite — ode dneška; tumi — ty; mora putra — můj syn; āji — dnes; chāḍāimu tomā' — zařídím tvoje osvobození; kari' eka sūtra — nějakým způsobem.

Překlad

Muslimský caudhurī Raghunāthovi dāsovi řekl: „Ode dneška jsi mým synem. Dnes nějakým způsobem zařídím tvoje osvobození.“

Verš

ujire kahiyā raghunāthe chāḍāila
prīti kari’ raghunāthe kahite lāgila

Synonyma

ujire — s ministrem; kahiyā — poté, co promluvil; raghunāthe chāḍāila — propustil Raghunātha dāse; prīti kari' — s velkou náklonností; raghunāthe — k Raghunāthovi dāsovi; kahite lāgila — začal mluvit.

Překlad

Caudhurī to oznámil ministrovi, Raghunātha dāse propustil a potom k němu s velkou náklonností promluvil.

Verš

“tomāra jyeṭhā nirbuddhi aṣṭa-lakṣa khāya
āmi — bhāgī, āmāre kichu dibāre yuyāya

Synonyma

tomāra jyeṭhā — starší bratr tvého otce; nirbuddhi — nemající inteligenci; aṣṭa-lakṣa khāya — užívá si 800 000 mincí; āmi — já; bhāgī — podílník; āmāre — mně; kichu — něco; dibāre — dát; yuyāya — je správné.

Překlad

„Starší bratr tvého otce je méně inteligentní,“ řekl. „Užívá si 800 000 mincí, ale já jsem také spolupodílníkem, a proto by mi měl část dát.“

Verš

yāha tumi, tomāra jyeṭhāre milāha āmāre
ye-mate bhāla haya karuna, bhāra diluṅ tāṅre

Synonyma

yāha — jdi; tumi — ty; tomāra — tvého; jyeṭhāre — staršího bratra tvého otce; milāha āmāre — zařiď setkání se mnou; ye-mate — jakkoliv; bhāla — dobré; haya — je; karuna — nechť udělá; bhāra diluṅ tāṅre — budu zcela záviset na něm.

Překlad

„Nyní jdi a zařiď mi setkání s tvým strýcem. Ať udělá, co mu bude připadat nejlepší, a já se zcela podřídím jeho rozhodnutí.“

Verš

raghunātha āsi’ tabe jyeṭhāre milāila
mleccha-sahita vaśa kaila — saba śānta haila

Synonyma

raghunātha — Raghunātha dāsa; āsi' — když přišel; tabe — potom; jyeṭhāre milāila — zařídil setkání mezi caudhurīm a starším bratrem svého otce; mleccha-sahita — s muslimem; vaśa kaila — domluvil se; saba — všechno; śānta haila — uklidnilo se.

Překlad

Raghunātha dāsa zařídil setkání svého strýce s caudhurīm. Celá věc se urovnala a byl zase klid.

Verš

ei-mata raghunāthera vatsareka gela
dvitīya vatsare palāite mana kaila

Synonyma

ei-mata — takto; raghunāthera — Raghunātha dāse; vatsareka — jeden rok; gela — přešel; dvitīya vatsare — další rok; palāite — odejít z domova; mana kaila — rozhodl se.

Překlad

Raghunātha dāsa takto strávil celý rok jako prvotřídní obchodník, ale v dalším roce se znovu rozhodl opustit domov.

Verš

rātre uṭhi’ ekelā calilā palāñā
dūra haite pitā tāṅre ānila dhariyā

Synonyma

rātre — v noci; uṭhi' — poté, co vstal; ekelā — sám; calilā — odešel; palāñā — utíkající; dūra haite — ze vzdáleného místa; pitā — jeho otec; tāṅre — jeho; ānila — přivedl zpět; dhariyā — poté, co chytil.

Překlad

Jedné noci vstal a utekl, ale jeho otec ho na vzdáleném místě chytil a přivedl zpět.

Verš

ei-mate bāre bāre palāya, dhari’ āne
tabe tāṅra mātā kahe tāṅra pitā sane

Synonyma

ei-mate — takto; bāre bāre — znovu a znovu; palāya — utíká; dhari' āne — přivádí ho nazpátek; tabe — tehdy; tāṅra mātā — jeho matka; kahe — mluví; tāṅra pitā sane — s jeho otcem.

Překlad

Tyto útěky byly takřka na denním pořádku. Raghunātha utíkal z domu a jeho otec ho vždy přiváděl nazpátek. Matka Raghunātha dāse si pak s otcem promluvila.

Verš

“putra ‘bātula’ ha-ila, ihāya rākhaha bāndhiyā”
tāṅra pitā kahe tāre nirviṇṇa hañā

Synonyma

putra — syn; bātula ha-ila — zbláznil se; ihāya — jeho; rākhaha bāndhiyā — nech spoutaného; tāṅra pitā — jeho otec; kahe — říká; tāre — jí; nirviṇṇa hañā — velmi nešťastný.

Překlad

„Náš syn se zbláznil,“ řekla. „Spoutej ho provazy.“ Otec byl velmi nešťastný a odpověděl takto:

Verš

“indra-sama aiśvarya, strī apsarā-sama
e saba bāndhite nārileka yāṅra mana

Synonyma

indra-sama — jako nebeský král Indra; aiśvarya — hmotné bohatství; strī — manželku; apsarā-sama — jako nebeský anděl; e saba — to vše; bāndhite — spoutat; nārileka — nedokázalo; yāṅra mana — jehož mysl.

Překlad

„Náš syn Raghunātha dāsa je bohatý jako Indra, král nebes, a jeho manželka je krásná jako anděl. Ani to však nedokázalo spoutat jeho mysl.“

Verš

daḍira bandhane tāṅre rākhibā ke-mate?
janma-dātā pitā nāre ‘prārabdha’ khaṇḍāite

Synonyma

daḍira bandhane — v poutech z provazů; tāṅre — jeho; rākhibā — udržíš; ke-mate — jak; janma-dātā pitā — otec, který počne dítě; nāre — nedokáže; prārabdha — následky dřívějších činností; khaṇḍāite — odstranit.

Překlad

„Jak ho tedy chceš udržet doma spoutaného provazy? Ani vlastní otec nedokáže zbavit člověka následků jeho minulých činů.“

Verš

caitanya-candrera kṛpā hañāche iṅhāre
caitanya-candrera ‘bātula’ ke rākhite pāre?”

Synonyma

caitanya-candrera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; hañāche iṅhāre — byla mu udělena; caitanya-candrera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bātula — šílence; ke — kdo; rākhite pāre — může udržet.

Překlad

„Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu mu v plné míře udělil svou milost. Kdo může takového Caitanyacandrova šílence udržet doma?“

Verš

tabe raghunātha kichu vicārilā mane
nityānanda-gosāñira pāśa calilā āra dine

Synonyma

tabe — potom; raghunātha — Raghunātha dāsa; kichu — něco; vicārilā mane — zvažoval v mysli; nityānanda-gosāñira pāśa — k Nityānandovi Gosāñimu; calilā — šel; āra dine — dalšího dne.

Překlad

Raghunātha dāsa o něčem v duchu uvažoval, a dalšího dne šel za Nityānandou Gosāñim.

Verš

pānihāṭi-grāme pāilā prabhura daraśana
kīrtanīyā sevaka saṅge āra bahu-jana

Synonyma

pānihāṭi-grāme — ve vesnici Pániháti; pāilā — dostal; prabhura daraśana — společnost Nityānandy Prabhua; kīrtanīyā sevakasaṅkīrtanovými zpěváky a služebníky; saṅge — s; āra — a; bahu-jana — mnoha dalšími.

Překlad

Ve vesnici Pániháti se Raghunātha dāsa mohl setkat s Nityānandou Prabhuem, kterého doprovázel velký počet oddaných provádějících kīrtan, služebníků a dalších osob.

Verš

gaṅgā-tīre vṛkṣa-mūle piṇḍāra upare
vasiyāchena — yena koṭī sūryodaya kare

Synonyma

gaṅgā-tīre — na břehu Gangy; vṛkṣa-mūle — pod stromem; piṇḍāra upare — na kameni; vasiyāchena — seděl; yena — jako kdyby; koṭī sūrya — statisíce sluncí; udaya kare — vychází.

Překlad

Pán Nityānanda seděl na kameni pod stromem na břehu Gangy a zářil jako statisíce vycházejících sluncí.

Verš

tale upare bahu-bhakta hañāche veṣṭita
dekhi’ prabhura prabhāva raghunātha — vismita

Synonyma

tale — povrchu; upare — na; bahu-bhakta — mnoho oddaných; hañāche veṣṭita — byl obklopený; dekhi' — když viděl; prabhura prabhāva — vliv Nityānandy Prabhua; raghunātha — Raghunātha dāsa; vismita — užaslý.

Překlad

Na zemi okolo Něho sedělo mnoho oddaných. Raghunātha dāsa žasl, když viděl vliv Nityānandy Prabhua.

Verš

daṇḍavat hañā sei paḍilā kata-dūre
sevaka kahe, — ‘raghunātha daṇḍavat kare’

Synonyma

daṇḍavat hañā — padající jako tyč; sei — on; paḍilā kata-dūre — padl na vzdáleném místě; sevaka kahe — služebník Nityānandy Prabhua řekl; raghunātha — Raghunātha dāsa; daṇḍavat kare — klaní se.

Překlad

Raghunātha dāsa na vzdáleném místě padl na zem jako tyč, aby se poklonil, a služebník Nityānandy Prabhua na něho ukázal se slovy: „Tamhle se Ti klaní Raghunātha dāsa.“

Verš

śuni’ prabhu kahe, — “corā dili daraśana
āya, āya, āji tora karimu daṇḍana”

Synonyma

śuni' — když to slyšel; prabhu kahe — Pán Nityānanda Prabhu řekl; corā — zloději; dili daraśana — přišel jsi Mne navštívit; āya āya — pojď sem, pojď sem; āji — dnes; tora — tvůj; karimu — vykonám; daṇḍana — trest.

Překlad

Když to Pán Nityānanda Prabhu uslyšel, řekl: „Přišel jsi Mne navštívit, ty zloději? Pojď sem, pojď sem, dnes tě potrestám!“

Verš

prabhu bolāya, teṅho nikaṭe nā kare gamana
ākarṣiyā tāṅra māthe prabhu dharilā caraṇa

Synonyma

prabhu bolāya — Pán volá; teṅho — on; nikaṭe — blízko; kare gamana — nepřichází; ākarṣiyā — přiveďte ho blíž; tāṅra māthe — na jeho hlavu; prabhu — Nityānanda Prabhu; dharilā caraṇa — položil své nohy.

Překlad

Pán ho zavolal, ale Raghunātha dāsa k Pánu nepřišel. Pán ho násilím chytil a položil mu na hlavu své lotosové nohy.

Verš

kautukī nityānanda sahaje dayāmaya
raghunāthe kahe kichu hañā sadaya

Synonyma

kautukī — velmi veselý; nityānanda — Pán Nityānanda; sahaje — povahou; dayā-maya — nesmírně milostivý; raghunāthe — Raghunāthovi dāsovi; kahe — říká; kichu — něco; hañā sa-daya — jelikož je milostivý.

Překlad

Pán Nityānanda měl velice milostivou a veselou povahu. A jelikož byl milostivý, promluvil k Raghunāthovi dāsovi následovně.

Verš

“nikaṭe nā āisa, corā, bhāga’ dūre dūre
āji lāg pāñāchi, daṇḍimu tomāre

Synonyma

nikaṭe — blíž; āisa — nepřijdeš; corā — zloděj; bhāga' — odejdeš; dūre dūre — daleko; āji — dnes; lāg pāñāchi — chytil jsem tě; daṇḍimu tomāre — potrestám tě.

Překlad

„Jsi jako zloděj, protože místo abys přišel blíž, stojíš daleko. Nyní jsem tě ale chytil a potrestám tě.“

Verš

dadhi, ciḍā bhakṣaṇa karāha mora gaṇe”
śuni’ ānandita haila raghunātha mane

Synonyma

dadhi — jogurt; ciḍā — rýžové vločky; bhakṣaṇa karāha — dej najíst; mora gaṇe — Mým společníkům; śuni' — když to slyšel; ānandita haila — měl velkou radost; raghunātha — Raghunātha dāsa; mane — v mysli.

Překlad

„Uspořádej slavnost a nasyť všechny Mé společníky jogurtem a rýžovými vločkami.“ Když to Raghunātha dāsa slyšel, velice se zaradoval.

Verš

sei-kṣaṇe nija-loka pāṭhāilā grāme
bhakṣya-dravya loka saba grāma haite āne

Synonyma

sei-kṣaṇe — okamžitě; nija-loka — své služebníky; pāṭhāilā grāme — poslal do nedaleké vesnice; bhakṣya-dravya — potraviny; loka saba — vy všichni; grāma haite — z vesnice; āne — přineste.

Překlad

Raghunātha dāsa okamžitě poslal své lidi do vesnice, aby nakoupili veškeré potřebné potraviny a přinesli je zpět.

Verš

ciḍā, dadhi, dugdha, sandeśa, āra cini, kalā
saba dravya ānāñā caudike dharilā

Synonyma

ciḍā — rýžové vločky; dadhi — jogurt; dugdha — mléko; sandeśa — sladkosti; āra — a; cini — cukr; kalā — banán; saba — veškeré; dravya — suroviny; ānāñā — poté, co nechal přinést; cau-dike — všude okolo; dharilā — naskládal.

Překlad

Raghunātha dāsa přinesl rýžové vločky, jogurt, mléko, sladkosti, cukr, banány a další potraviny a naskládal je všude okolo.

Verš

‘mahotsava’-nāma śuni’ brāhmaṇa-sajjana
āsite lāgila loka asaṅkhya-gaṇana

Synonyma

mahotsava — slavnost; nāma — jméno; śuni' — když slyšeli; brāhmaṇa-sat-janabrāhmaṇové a další urození lidé; āsite lāgila — začali přicházet; loka — lidí; asaṅkhya-gaṇana — nespočet.

Překlad

Jakmile se dozvěděli, že se má konat slavnost, začali se scházet brāhmaṇové a další urození lidé. Nebylo možné spočítat, kolik jich bylo.

Verš

āra grāmāntara haite sāmagrī ānila
śata dui-cāri holnā tāṅhā ānāila

Synonyma

āra — také; grāma-antara haite — z jiných vesnic; sāmagrī — suroviny; ānila — přinesl; śata — sto; dui-cāri — dvě až čtyři; holnā — kulaté hliněné nádoby; tāṅhā — tam; ānāila — nechal přinést.

Překlad

Když Raghunātha dāsa viděl, jak se dav zvětšuje, nechal přinést více potravin z dalších vesnic. Přinesl také dvě stě až čtyři sta velkých kulatých hliněných nádob.

Verš

baḍa baḍa mṛt-kuṇḍikā ānāila pāṅca sāte
eka vipra prabhu lāgi’ ciḍā bhijāya tāte

Synonyma

baḍa baḍa — velké, velké; mṛt-kuṇḍikā — hliněné mísy; ānāila — nechal přinést; pāṅca sāte — pět až sedm; eka vipra — jeden brāhmaṇa; prabhu lāgi' — pro Nityānandu Prabhua; ciḍā — rýžové vločky; bhijāya — namáčel; tāte — v nich.

Překlad

Nechal také přinést pět až sedm zvláště velkých hliněných nádob, ve kterých jeden brāhmaṇa začal pro potěšení Pána Nityānandy namáčet rýžové vločky.

Verš

eka-ṭhāñi tapta-dugdhe ciḍā bhijāñā
ardheka chānila dadhi, cini, kalā diyā

Synonyma

eka-ṭhāñi — v jednom místě; tapta-dugdhe — do horkého mléka; ciḍa — rýžové vločky; bhijāñā — namáčející; ardheka — polovinu; chānila — smíchali; dadhi — jogurt; cini — cukr; kalā — banány; diyā — přidávající do toho.

Překlad

Na jednom místě byly v každé z velkých nádob namáčeny rýžové vločky do horkého mléka. Potom jich byla polovina smíchána s jogurtem, cukrem a banány.

Verš

āra ardheka ghanāvṛta-dugdhete chānila
cāṅpā-kalā, cini, ghṛta, karpūra tāte dila

Synonyma

āra ardheka — druhá půlka; ghana-āvṛta — kondenzovaným; dugdhete — s mlékem; chānila — smíchána; cāṅpā-kalā — zvláštní druh banánů; cini — cukr; ghṛta — přečištěné máslo, ghí; karpūra — kafr; tāte dila — přidali do toho.

Překlad

Druhá půlka byla smíchána s kondenzovaným mlékem a zvláštním druhem banánů zvaných cāṅpā-kalā, cukrem, ghí a kafrem.

Verš

dhuti pari’ prabhu yadi piṇḍāte vasilā
sāta-kuṇḍī vipra tāṅra āgete dharilā

Synonyma

dhuti pari' — poté, co si oblékl nový oděv; prabhu — Pán Nityānanda; yadi — když; piṇḍāte vasilā — posadil se na vyvýšené místo; sāta-kuṇḍī — sedm velkých hliněných nádob; viprabrāhmaṇa; tāṅra āgete — před Něho; dharilā — postavil.

Překlad

Nityānanda Prabhu se převlékl do nových šatů, posadil se na vyvýšené místo a brāhmaṇa před Něho postavil sedm obrovských nádob.

Verš

cabutarā-upare yata prabhura nija-gaṇe
baḍa baḍa loka vasilā maṇḍalī-racane

Synonyma

cabutarā-upare — na vyvýšeném místě; yata — všichni; prabhura nija-gaṇe — velmi důvěrní společníci Pána; baḍa baḍa loka — velké osobnosti; vasilā — seděli; maṇḍalī-racane — v kruhu.

Překlad

Na tom vyvýšeném místě seděli v kruhu okolo Pána Nityānandy Prabhua všichni Jeho nejdůležitější společníci a také další důležité osobnosti.

Verš

rāmadāsa, sundarānanda, dāsa-gadādhara
murāri, kamalākara, sadāśiva, purandara

Synonyma

rāmadāsa — Rāmadāsa; sundarānanda — Sundarānanda; dāsa-gadādhara — Gadādhara dāsa; murāri — Murāri; kamalākara — Kamalākara; sadāśiva — Sadāśiva; purandara — Purandara.

Překlad

Byli mezi nimi Rāmadāsa, Sundarānanda, Gadādhara dāsa, Murāri, Kamalākara, Sadāśiva a Purandara.

Verš

dhanañjaya, jagadīśa, parameśvara-dāsa
maheśa, gaurīdāsa, hoḍa-kṛṣṇadāsa

Synonyma

dhanañjaya — Dhanañjaya; jagadīśa — Jagadīśa; parameśvara-dāsa — Parameśvara dāsa; maheśa — Maheśa; gaurīdāsa — Gaurīdāsa; hoḍa-kṛṣṇadāsa — Hoḍa Kṛṣṇadāsa.

Překlad

Byl tam rovněž Dhanañjaya, Jagadīśa, Parameśvara dāsa, Maheśa, Gaurīdāsa a Hoḍa Kṛṣṇadāsa.

Verš

uddhāraṇa datta ādi yata nija-gaṇa
upare vasilā saba, ke kare gaṇana?

Synonyma

uddhāraṇa datta — Uddhāraṇa Datta; ādi — a další podobné osobnosti; yata nija-gaṇa — všichni osobní společníci; upare — nad; vasilā — seděli; saba — všichni; ke — kdo; kare gaṇana — dokáže spočítat.

Překlad

Na vyvýšeném místě seděl s Nityānandou Prabhuem také Uddhāraṇa Datta Ṭhākura a mnoho dalších osobních společníků Pána. Nikdo by je všechny nespočítal.

Význam

Oddané, o kterých je zde zmínka, popisuje Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi. Další informace lze získat v Ādi-līle: Rāmadāsa – 10.116–118 a 11.13–16. Sundarānanda – 11.23. Gadādhara dāsa – 10.53, 11.13–15 a 11.17. Murāri – tento Murāri není Murāri Gupta. Jeho plné jméno zní Murāri Caitanya dāsa a je osobním společníkem Nityānandy Prabhua. Informace o něm jsou v 11. kapitole, verši 20. Kamalākara – 11.24. Sadāśiva – 11.38. Purandara – 11.28. Dhanañjaya – 11.31. Jagadīśa – 11.30. Parameśvara – 11.29. Maheśa – 11.32. Gaurīdāsa – 11.26. Hoḍa Kṛṣṇadāsa – 11.47. Uddhāraṇa Datta Ṭhākura – 11.41.

Verš

śuni’ paṇḍita bhaṭṭācārya yata vipra āilā
mānya kari’ prabhu sabāre upare vasāilā

Synonyma

śuni' — když slyšeli; paṇḍita bhaṭṭācārya — učenci a kněží; yata — všichni; viprabrāhmaṇové; āilā — přišli; mānya kari' — projevující úctu; prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; sabāre — všechny; upare vasāilā — pozval, aby se posadili nahoře.

Překlad

Jakmile se o slavnosti doslechli nejrůznější učenci, brāhmaṇové a kněží, vydali se tam. Pán Nityānanda Prabhu je uctil a usadil na vyvýšené místo vedle sebe.

Verš

dui dui mṛt-kuṇḍikā sabāra āge dila
eke dugdha-ciḍā, āre dadhi-ciḍā kaila

Synonyma

dui dui — dvě a dvě; mṛt-kuṇḍikā — hliněné nádoby; sabāra āge — před každého; dila — dal; eke — do jedné; dugdha-ciḍā — rýžové vločky s kondenzovaným mlékem; āre — do druhé; dadhi-ciḍā — rýžové vločky s jogurtem; kaila — umístil.

Překlad

Každý dostal dvě hliněné nádoby. Jedna byla naplněná rýžovými vločkami s kondenzovaným mlékem a druhá rýžovými vločkami s jogurtem.

Verš

āra yata loka saba cautarā-talāne
maṇḍalī-bandhe vasilā, tāra nā haya gaṇane

Synonyma

āra — ostatní; yata — tolik, kolik; loka — lidí; saba — všichni; cautarā-talāne — pod vyvýšeným místem; maṇḍalī-bandhe — ve skupinách; vasilā — seděli; tāra — jich; haya gaṇane — nebylo možné určit počet.

Překlad

Všichni ostatní lidé seděli ve skupinách kolem toho vyvýšeného stupínku. Nikdo by nedokázal spočítat, kolik lidí tam bylo.

Verš

ekeka janāre dui dui holnā dila
dadhi-ciḍā dugdha-ciḍā, duite bhijāila

Synonyma

ekeka janāre — každému z nich; dui dui — dvě a dvě; holnā dila — byly dány hliněné nádoby; dadhi-ciḍā — rýžové vločky s jogurtem; dugdha-ciḍā — rýžové vločky s kondenzovaným mlékem; duite — ve dvou nádobách; bhijāila — byly namočené.

Překlad

Každý z nich dostal dvě hliněné nádoby –  jednu s rýžovými vločkami namočenými v jogurtu a druhou s rýžovými vločkami namočenými v kondenzovaném mléku.

Verš

kona kona vipra upare sthāna nā pāñā
dui holnāya ciḍā bhijāya gaṅgā-tīre giyā

Synonyma

kona kona — někteří; viprabrāhmaṇové; upare — na stupínku; sthāna pāñā — když nedostali místo; dui holnāya — ve dvou hliněných nádobách; ciḍā bhijāya — namáčejí rýžové vločky; gaṅgā-tīre — na břeh Gangy; giyā — poté, co šli.

Překlad

Někteří brāhmaṇové se již na stupínek nevešli, a tak si šli se svými dvěma hliněnými nádobami namáčet rýžové vločky na břeh Gangy.

Verš

tīre sthāna nā pāñā āra kata jana
jale nāmi’ dadhi-ciḍā karaye bhakṣaṇa

Synonyma

tīre — na břehu; sthāna — místo; pāñā — když nedostali; āra — další; kata — některé; jana — osoby; jale nāmi' — sedli si do vody a; dadhi-ciḍā — jogurt a rýžové vločky; karaye bhakṣaṇa — začali jíst.

Překlad

Ti, kteří se nevešli ani na břeh Gangy, si se svými dvěma druhy rýžových vloček sedli do vody a začali je jíst tam.

Verš

keha upare, keha tale, keha gaṅgā-tīre
biśa-jana tina-ṭhāñi pariveśana kare

Synonyma

keha upare — někteří na vyvýšeném místě; keha tale — někteří pod ním; keha gaṅgā-tīre — někteří na břehu Gangy; biśa-jana — dvacet mužů; tina-ṭhāñi — na třech místech; pariveśana kare — rozdávalo.

Překlad

Někteří tedy seděli na vyvýšeném místě, někteří pod ním a někteří na břehu Gangy. Dvacet mužů rozdávalo jídlo, každému do dvou nádob.

Verš

hena-kāle āilā tathā rāghava paṇḍita
hāsite lāgilā dekhi’ hañā vismita

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āilā — přišel; tathā — tam; rāghava paṇḍita — velký učenec Rāghava Paṇḍita; hāsite lāgilā — začal se smát; dekhi' — když viděl; hañā vismita — žasnoucí.

Překlad

Tehdy tam přišel Rāghava Paṇḍita. Když uviděl celou tu scénu, udiveně se rozesmál.

Verš

ni-sakḍi nānā-mata prasāda ānila
prabhure āge diyā bhakta-gaṇe bāṅti dila

Synonyma

ni-sakḍi — jídlo vařené v ghí; nānā-mata — různých druhů; prasāda — zbytky Pánova jídla; ānila — přinesl; prabhure āge — před Pána Nityānandu; diyā — poté, co položil; bhakta-gaṇe — všem oddaným; bāṅṭi dila — rozdával.

Překlad

Přinesl mnoho druhů jídla připraveného na ghí a obětovaného Pánu. Nejdříve toto prasādam položil před Pána Nityānandu a potom ho rozdával oddaným.

Verš

prabhure kahe, — “tomā lāgi’ bhoga lāgāila
tumi ihāṅ utsava kara, ghare prasāda rahila”

Synonyma

prabhure kahe — Pánu Nityānandovi Prabhuovi řekl; tomā lāgi' — pro Tebe; bhoga lāgāila — obětoval jsem jídlo Božstvu; tumi — Ty; ihāṅ — tady; utsava kara — účastníš se slavnosti; ghare — doma; prasādaprasādam; rahila — zůstalo.

Překlad

Rāghava Paṇḍita řekl Pánu Nityānandovi: „Pane, obětoval jsem pro Tebe jídlo Božstvu, ale protože se tady účastníš slavnosti, zůstalo tam ležet nedotčené.“

Verš

prabhu kahe, — “e-dravya dine kariye bhojana
rātrye tomāra ghare prasāda karimu bhakṣaṇa

Synonyma

prabhu kahe — Pán Nityānanda Prabhu řekl; e-dravya — toto jídlo; dine — ve dne; kariye bhojana — nech Mě jíst; rātrye — v noci; tomāra ghare — ve tvém domě; prasādaprasādam; karimu bhakṣaṇa — budu jíst.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu řekl: „Nech Mě přes den jíst zde toto jídlo a v noci budu jíst u tebe doma.“

Verš

gopa-jāti āmi bahu gopa-gaṇa saṅge
āmi sukha pāi ei pulina-bhojana-raṅge”

Synonyma

gopa-jāti — patřící mezi pasáčky krav; āmi — Já; bahu — mnoha; gopa-gaṇa — pasáčky; saṅge — s; āmi — Já; sukha pāi — jsem velmi šťastný; ei — tomto; pulina — na břehu řeky; bhojana-raṅge — když si pochutnávám na jídle.

Překlad

„Patřím mezi pasáčky krav, a proto jich mám obvykle hodně s sebou. Jsem šťastný, když takto společně jíme na písčitém břehu řeky.“

Verš

rāghave vasāñā dui kuṇḍī deoyāilā
rāghava dvividha ciḍā tāte bhijāilā

Synonyma

rāghave — Rāghavu Paṇḍita; vasāñā — usadil; dui — dvě; kuṇḍī — hliněné nádoby; deoyāilā — zařídil, aby mu přinesli; rāghava — Rāghava Paṇḍita; dvi-vidha — dva druhy; ciḍā — rýžových vloček; tāte — v nich; bhijāilā — namáčel.

Překlad

Pán Nityānanda Rāghavu Paṇḍita usadil a nechal i jemu přinést dvě nádoby, ve kterých byly namočené dva druhy rýžových vloček.

Verš

sakala-lokera ciḍā pūrṇa yabe ha-ila
dhyāne tabe prabhu mahāprabhure ānila

Synonyma

sakala-lokera — každého; ciḍā — rýžových vloček; pūrṇa — plné; yabe — když; ha-ila — bylo; dhyāne — v meditaci; tabe — tehdy; prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; mahāprabhure ānila — přivedl Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Překlad

Když už měl rýžové vločky každý, Pán Nityānanda Prabhu v meditaci přivedl Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

mahāprabhu āilā dekhi’ nitāi uṭhilā
tāṅre lañā sabāra ciḍā dekhite lāgilā

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; dekhi' — když viděl; nitāi — Pán Nityānanda; uṭhilā — vstal; tāṅre lañā — s Ním; sabāra — každého; ciḍā — rýžové vločky; dekhite lāgilā — začali se dívat.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel, Pán Nityānanda Prabhu vstal a společně se dívali, jak si všichni pochutnávají na rýžových vločkách s jogurtem a kondenzovaným mlékem.

Verš

sakala kuṇḍīra, holnāra ciḍāra eka eka grāsa
mahāprabhura mukhe dena kari’ parihāsa

Synonyma

sakala kuṇḍīra — z každé nádoby; holnāra — z velkých nádob; ciḍāra — rýžových vloček; eka eka grāsa — jedno sousto; mahāprabhura mukhe — do úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dena — dává; kari' parihāsa — žertující.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu vzal jedno sousto rýžových vloček z každé nádoby a žertovně ho strčil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi do úst.

Verš

hāsi’ mahāprabhu āra eka grāsa lañā
tāṅra mukhe diyā khāoyāya hāsiyā hāsiyā

Synonyma

hāsi' — s úsměvem; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āra — další; eka grāsa — jedno sousto; lañā — beroucí; tāṅra mukhe — do úst Pána Nityānandy Prabhua; diyā — dávající; khāoyāya — nutí sníst; hāsiyā hāsiyā — smějící se.

Překlad

Také Śrī Caitanya Mahāprabhu vzal s úsměvem sousto jídla, strčil je do úst Nityānandovi a smál se, když je Pán Nityānanda na Jeho popud jedl.

Verš

ei-mata nitāi bule sakala maṇḍale
dāṇḍāñā raṅga dekhe vaiṣṇava sakale

Synonyma

ei-mata — takto; nitāi bule — Pán Nityānanda chodil; sakala maṇḍale — mezi všemi skupinami; dāṇḍāñā — stojící; raṅga dekhe — sledují zábavu; vaiṣṇava sakale — všichni vaiṣṇavové.

Překlad

Takto Pán Nityānanda chodil mezi skupinami hodujících, a všichni vaiṣṇavové, kteří tam stáli, celou tu zábavu sledovali.

Verš

ki kariyā beḍāya, — ihā keha nāhi jāne
mahāprabhura darśana pāya kona bhāgyavāne

Synonyma

ki kariyā — co dělající; beḍāya — prochází; ihā — to; keha nāhi jāne — nikdo nechápal; mahāprabhura darśana pāya — vidí Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kona bhāgyavāne — někteří šťastlivci.

Překlad

Nikdo netušil, co Nityānanda Prabhu dělá, když tak chodil z místa na místo. Někteří však měli to velké štěstí, že viděli i Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

tabe hāsi’ nityānanda vasilā āsane
cāri kuṇḍī āroyā ciḍā rākhilā ḍāhine

Synonyma

tabe hāsi' — poté s úsměvem; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; vasilā āsane — sedl si na své místo; cāri kuṇḍī — čtyři hliněné nádoby; āroyā ciḍā — rýžové vločky, které nebyly z vařené rýže; rākhilā ḍāhine — měl po své pravici.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu se potom s úsměvem posadil. Po své pravici měl čtyři nádoby rýžových vloček, které nebyly z vařené rýže.

Verš

āsana diyā mahāprabhure tāhāṅ vasāilā
dui bhāi tabe ciḍā khāite lāgilā

Synonyma

āsana diyā — poté, co nabídl místo k sezení; mahāprabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; tāhāṅ — tam; vasāilā — usadil; dui bhāi — oba bratři; tabe — tehdy; ciḍā — rýžové vločky; khāite lāgilā — začali jíst.

Překlad

Pán Nityānanda nabídl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi místo, na které Ho usadil. Potom spolu oba bratři začali jíst rýžové vločky.

Verš

dekhi’ nityānanda-prabhu ānandita hailā
kata kata bhāvāveśa prakāśa karilā

Synonyma

dekhi' — když viděl; nityānanda-prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; ānandita hailā — byl velmi šťastný; kata kata — mnoho; bhāva-āveśa — extatické lásky; prakāśa karilā — projevil.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu z velké radosti, že vedle sebe vidí jíst Pána Caitanyu Mahāprabhua, projevil různé druhy extatické lásky.

Verš

ājñā dilā, — ‘hari bali’ karaha bhojana’
‘hari’ ‘hari’-dhvani uṭhi’ bharila bhuvana

Synonyma

ājñā dilā — nařídil; hari bali' — s voláním „Hari“; karaha bhojana — všichni jezte; hari hari-dhvani — zvuk „Hari, Hari“; uṭhi' — který se začal ozývat; bharila bhuvana — naplnil vesmír.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu nařídil: „Všichni jezte a volejte u toho svaté jméno Hariho.“ V okamžiku celý vesmír naplnil zvuk svatých jmen „Hari, Hari“.

Verš

‘hari’ ‘hari’ bali’ vaiṣṇava karaye bhojana
pulina-bhojana sabāra ha-ila smaraṇa

Synonyma

hari hari bali' — volající „Hari, Hari“; vaiṣṇava — všichni vaiṣṇavové; karaye bhojana — jedí; pulina-bhojana — jedení na břehu Jamuny; sabāra ha-ila smaraṇa — všichni vzpomínali.

Překlad

Když tak všichni vaiṣṇavové při jídle volali svatá jména „Hari, Hari“, vzpomínali, jak Kṛṣṇa a Balarām jedli se svými přáteli pasáčky krav na břehu Jamuny.

Verš

nityānanda mahāprabhu — kṛpālu, udāra
raghunāthera bhāgye eta kailā aṅgīkāra

Synonyma

nityānanda mahāprabhu — Pán Nityānanda Prabhu a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpālu — milostiví; udāra — šlechetní; raghunāthera bhāgye — díky velkému štěstí Raghunātha dāse; eta — to vše; kailā aṅgīkāra — přijali.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu a Pán Nityānanda Prabhu jsou nesmírně milostiví a šlechetní. Raghunātha dāsa byl požehnaný velkým štěstím, když to vše přijali.

Verš

nityānanda-prabhāva-kṛpā jānibe kon jana?
mahāprabhu āni’ karāya pulina-bhojana

Synonyma

nityānanda — Nityānandy Prabhua; prabhāva-kṛpā — vliv a milost; jānibe — může znát; kon jana — kdo; mahāprabhu āni' — když přivedl Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāya pulina-bhojana — dává Mu najíst na břehu řeky.

Překlad

Kdo dokáže pochopit vliv a milost Pána Nityānandy Prabhua? Je tak mocný, že přiměl Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby přišel a na břehu Gangy jedl rýžové vločky.

Verš

śrī-rāmadāsādi gopa premāviṣṭa hailā
gaṅgā-tīre ‘yamunā-pulina’ jñāna kailā

Synonyma

śrī-rāmadāsa-ādi — vedení Śrī Rāmadāsem; gopa — pasáčci; prema-āviṣṭa hailā — pohroužili se do extatické lásky; gaṅgā-tīre — břeh řeky Gangy; yamunā-pulina — břeh řeky Jamuny; jñāna kailā — mysleli si.

Překlad

Všichni důvěrní oddaní, kteří byli pasáčci vedení Śrī Rāmadāsem, se pohroužili do extatické lásky. Mysleli si, že břeh Gangy je břeh Jamuny.

Verš

mahotsava śuni’ pasāri nānā-grāma haite
ciḍā, dadhi, sandeśa, kalā ānila vecite

Synonyma

mahotsava śuni' — když slyšeli o této slavnosti; pasāri — obchodníci; nānā-grāma — různých vesnic; haite — z; ciḍā — rýžové vločky; dadhi — jogurt; sandeśa — sladkosti; kalā — banány; ānila — přinesli; vecite — prodat.

Překlad

Jakmile se o slavnosti dozvěděli obchodníci z mnoha dalších vesnic, přišli tam prodávat rýžové vločky, jogurt, sladkosti a banány.

Verš

yata dravya lañā āise, saba mūlya kari’ laya
tāra dravya mūlya diyā tāhāre khāoyāya

Synonyma

yata dravya — veškeré potraviny; lañā — přinášející; āise — přišli; saba — všechny; mūlya kari' laya — Raghunātha koupil; tāra dravya — za jejich zboží; mūlya diyā — poté, co zaplatil; tāhāre khāoyāya — dal jim najíst.

Překlad

Raghunātha dāsa od nich veškeré potraviny koupil a později je stejným jídlem pohostil.

Verš

kautuka dekhite āila yata yata jana
sei ciḍā, dadhi, kalā karila bhakṣaṇa

Synonyma

kautuka — tyto legrační věci; dekhite — zhlédnout; āila — přišly; yata yata jana — různé druhy lidí; sei — oni; ciḍā — rýžové vločky; dadhi — jogurt; kalā — banány; karila bhakṣaṇa — jedli.

Překlad

Každý, kdo se na tuto legraci přišel podívat, dostal také najíst rýžových vloček, jogurtu a banánů.

Verš

bhojana kari’ nityānanda ācamana kailā
cāri kuṇḍīra avaśeṣa raghunāthe dilā

Synonyma

bhojana kari' — když dojedl; nityānanda — Nityānanda Prabhu; ācamana kailā — umyl si ruce a ústa; cāri kuṇḍīra — ze čtyř nádob; avaśeṣa — co zbylo; raghunāthe dilā — dal Raghunāthovi dāsovi.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu dojedl, umyl si ruce a ústa a dal Raghunāthovi dāsovi jídlo, které zbylo ve čtyřech velkých nádobách.

Verš

āra tina kuṇḍikāya avaśeṣa chila
grāse-grāse kari’ vipra saba bhakte dila

Synonyma

āra — dalších; tina kuṇḍikāya — ve třech nádobách; avaśeṣa chila — byly zbytky jídla; grāse-grāse — sousto po soustu; kari' — rozdával; vipra — jeden brāhmaṇa; saba bhakte — všem oddaným; dila — rozdal.

Překlad

Jídlo zbylé v dalších třech velkých nádobách Pána Nityānandy rozdal jeden brāhmaṇa všem oddaným tak, že každý dostal sousto.

Verš

puṣpa-mālā vipra āni’ prabhu-gale dila
candana āniyā prabhura sarvāṅge lepila

Synonyma

puṣpa-mālā — květinovou girlandu; vipra — jeden brāhmaṇa; āni' — když přinesl; prabhu-gale — Pánu Nityānandovi na krk; dila — pověsil; candana āniyā — když přinesl santálovou pastu; prabhura — Pána Nityānandy Prabhua; sarvāṅge lepila — rozetřel po celém těle.

Překlad

Jiný brāhmaṇa potom přinesl květinovou girlandu, kterou pověsil Pánu Nityānandovi na krk, a celé Jeho tělo potřel santálovou pastou.

Verš

sevaka tāmbūla lañā kare samarpaṇa
hāsiyā hāsiyā prabhu karaye carvaṇa

Synonyma

sevaka — služebník; tāmbūla — betelové oříšky; lañā — přinesl a; kare samarpaṇa — nabízí; hāsiyā hāsiyā — s úsměvem; prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; karaye carvaṇa — žvýká.

Překlad

Když služebník přinesl betelové oříšky a nabídl je Pánu Nityānandovi, Pán se usmál a začal je žvýkat.

Verš

mālā-candana-tāmbūla śeṣa ye āchila
śrī-haste prabhu tāhā sabākāre bāṅṭi’ dila

Synonyma

mālā-candana-tāmbūla — květinové girlandy, santálovou pastu a betel; śeṣa ye āchila — vše, co zbylo; śrī-haste — vlastní rukou; prabhu — Nityānanda Prabhu; tāhā — to; sabākāre — všem; bāṅṭi' dila — rozdal.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu poté vlastníma rukama všem oddaným rozdal veškeré květinové girlandy, santálovou pastu a betelové oříšky, které zbyly.

Verš

ānandita raghunātha prabhura ‘śeṣa’ pāñā
āpanāra gaṇa-saha khāilā bāṅtiyā

Synonyma

ānandita — šťastný; raghunātha — Raghunātha dāsa; prabhura śeṣa pāñā — poté, co dostal zbytky od Pána Nityānandy Prabhua; āpanāra gaṇa — svými společníky; saha — se; khāilā — jedl; bāṅṭiyā — a také rozdával.

Překlad

Ze zbytků jídla Pána Nityānandy Prabhua, které dostal, Raghunātha dāsa něco snědl sám a něco rozdal svým společníkům.

Verš

ei ta’ kahiluṅ nityānandera vihāra
‘ciḍā-dadhi-mahotsava’-nāme khyāti yāra

Synonyma

ei ta' — takto; kahiluṅ — popsal jsem; nityānandera vihāra — zábavy Pána Nityānandy Prabhua; ciḍā-dadhi-mahotsava — slavnost jedení rýžových vloček a jogurtu; nāme — jménem; khyāti — sláva; yāra — čehož.

Překlad

Takto jsem popsal zábavy Pána Nityānandy Prabhua v souvislosti s proslulou slavností rýžových vloček a jogurtu.

Verš

prabhu viśrāma kailā, yadi dina-śeṣa haila
rāghava-mandire tabe kīrtana ārambhila

Synonyma

prabhu — Nityānanda Prabhu; viśrāma kailā — odpočinul si; yadi — když; dina-śeṣa haila — den skončil; rāghava-mandire — v chrámu Rāghavy Paṇḍita; tabe — tehdy; kīrtana ārambhila — začal společné zpívání svatého jména.

Překlad

Nityānanda Prabhu si po zbytek dne odpočinul, a na konci dne odešel do chrámu Rāghavy Paṇḍita, kde začal se společným zpíváním svatého jména Pána.

Verš

bhakta saba nācāñā nityānanda-rāya
śeṣe nṛtya kare preme jagat bhāsāya

Synonyma

bhakta saba — všechny oddané; nācāñā — poté, co roztančil; nityānanda-rāya — Pán Nityānanda Prabhu; śeṣe — nakonec; nṛtya kare — začal tančit; preme — v extatické lásce; jagat bhāsāya — utopil celý svět.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu nejprve roztančil všechny oddané a nakonec začal tančit sám. Celý svět tak zaplavil extatickou láskou.

Verš

mahāprabhu tāṅra nṛtya karena daraśana
sabe nityānanda dekhe, nā dekhe anya-jana

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Jeho; nṛtya — tanec; karena daraśana — sledoval; sabe — všechno; nityānanda dekhe — Nityānanda Prabhu vidí; dekhe — nevidí; anya-jana — ostatní.

Překlad

Tanec Pána Nityānandy Prabhua sledoval i Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu. Nikdo jiný než Nityānanda Prabhu to však neviděl.

Verš

nityānandera nṛtya, — yena tāṅhāra nartane
upamā dibāra nāhi e-tina bhuvane

Synonyma

nityānandera nṛtya — tanec Pána Nityānandy Prabhua; yena — jako; tāṅhāra nartane — s tancem Śrī Caitanyi Mahāprabhua; upamā dibāra nāhi — nelze s ničím srovnat; e-tina bhuvane — v těchto třech světech.

Překlad

Tanec Pána Nityānandy Prabhua stejně jako tanec Śrī Caitanyi Mahāprabhua nemá v těchto třech světech obdoby.

Verš

nṛtyera mādhurī kebā varṇibāre pāre
mahāprabhu āise yei nṛtya dekhibāre

Synonyma

nṛtyera mādhurī — sladkost tance; kebā — kdo; varṇibāre pāre — může popsat; mahāprabhu āise — Śrī Caitanya Mahāprabhu přichází; yei — tento; nṛtya — tanec; dekhibāre — zhlédnout.

Překlad

Sladkost tance Pána Nityānandy nedokáže nikdo náležitě popsat. Śrī Caitanya Mahāprabhu přichází osobně, aby ho viděl.

Verš

nṛtya kari’ prabhu yabe viśrāma karilā
bhojanera lāgi’ paṇḍita nivedana kailā

Synonyma

nṛtya kari' — po tanci; prabhu — Pán Nityānanda; yabe — když; viśrāma karilā — odpočinul si; bhojanera lāgi' — aby se najedl; paṇḍita — Rāghava Paṇḍita; nivedana kailā — požádal.

Překlad

Po tanci si Pán Nityānanda odpočinul a Rāghava Paṇḍita Ho požádal, aby se navečeřel.

Verš

bhojane vasilā prabhu nija-gaṇa lañā
mahāprabhura āsana ḍāhine pātiyā

Synonyma

bhojane — k jídlu; vasilā — posadil se; prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; nija-gaṇa lañā — se svými osobními společníky; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āsana — místo k sezení; ḍāhine pātiyā — připravil po svém pravém boku.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu se spolu se svými společníky posadil k večeři a po své pravici připravil místo pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

mahāprabhu āsi’ sei āsane vasila
dekhi’ rāghavera mane ānanda bāḍila

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āsi' — když přišel; sei āsane — na to sedátko; vasila — sedl si; dekhi' — když viděl; rāghavera mane — v mysli Rāghavy Paṇḍita; ānanda — velké štěstí; bāḍila — zvětšovalo se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přišel a posadil se tam. Když to Rāghava Paṇḍita sledoval, jeho srdce překypovalo štěstím.

Verš

dui-bhāi-āge prasāda āniyā dharilā
sakala vaiṣṇave piche pariveśana kailā

Synonyma

dui-bhāi-āge — před oba bratry; prasāda — zbytky jídla obětovaného Pánu Kṛṣṇovi; āniyā — poté, co přinesl; dharilā — položil; sakala vaiṣṇave — všem vaiṣṇavům; piche — potom; pariveśana kailā — rozdal.

Překlad

Rāghava Paṇḍita před oba bratry položil prasādam a potom je rozdal všem ostatním vaiṣṇavům.

Verš

nānā-prakāra piṭhā, pāyasa, divya śālyanna
amṛta nindaye aiche vividha vyañjana

Synonyma

nānā-prakāra piṭhā — různé druhy koláčků; pāyasa — sladká rýže; divya śālyanna — prvotřídní vařená rýže; amṛta — nektar; nindaye — překonaly; aiche — takové; vividha vyañjana — různé druhy zeleniny.

Překlad

Byly tam různé druhy koláčků, sladká rýže i prvotřídní vařená rýže, které překonaly chuť nektaru, a také různé druhy zeleniny.

Verš

rāghava-ṭhākurera prasāda amṛtera sāra
mahāprabhu yāhā khāite āise bāra bāra

Synonyma

rāghava-ṭhākurera — Rāghavy Paṇḍita; prasāda — jídlo obětované Božstvu; amṛtera sāra — esence nektaru; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāhā — co; khāite — jíst; āise — přicházel; bāra bāra — znovu a znovu.

Překlad

Jídlo, které připravoval Rāghava Paṇḍita a obětoval Božstvu, bylo jako esence nektaru. Śrī Caitanya Mahāprabhu tam opakovaně chodil toto prasādam jíst.

Verš

pāka kari’ rāghava yabe bhoga lāgāya
mahāprabhura lāgi’ bhoga pṛthak bāḍaya

Synonyma

pāka kari' — po vaření; rāghava — Rāghava Paṇḍita; yabe — když; bhoga lāgāya — obětuje jídlo Božstvu; mahāprabhura lāgi' — pro Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bhoga — porci; pṛthak — oddělenou; bāḍaya — připravuje.

Překlad

Když Rāghava Paṇḍita po vaření obětoval jídlo Božstvu, připravoval vždy pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua zvláštní porci.

Verš

prati-dina mahāprabhu karena bhojana
madhye madhye prabhu tāṅre dena daraśana

Synonyma

prati-dina — každý den; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena bhojana — jí; madhye madhye — někdy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; dena daraśana — ukazuje se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu jedl v domě Rāghavy Paṇḍita každý den a někdy se mu i ukázal.

Verš

dui bhāire rāghava āni’ pariveśe
yatna kari’ khāoyāya, nā rahe avaśeṣe

Synonyma

dui bhāire — oběma bratrům; rāghava — Rāghava Paṇḍita; āni' — poté, co přinesl; pariveśe — rozdával; yatna kari' — s velkou pozorností; khāoyāya — dával Jim najíst; rahe avaśeṣe — nic nezbývalo.

Překlad

Rāghava Paṇḍita oběma bratrům přinášel prasādam, velice pozorně Je obsluhoval a Oni všechno snědli, takže nic nezbylo.

Verš

kata upahāra āne, hena nāhi jāni
rāghavera ghare rāndhe rādhā-ṭhākurāṇī

Synonyma

kata upahāra — mnoho předkládaných chodů; āne — přináší; hena — takové; nāhi jāni — neznám; rāghavera ghare — v domě Rāghavy Paṇḍita; rāndhe — vaří; rādhā-ṭhākurāṇī — nejvyšší matka, Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

Nosil takové množství chodů, že je nikdo ani pořádně neznal. V domě Rāghavy Paṇḍita ve skutečnosti vařila sama nejvyšší matka, Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

durvāsāra ṭhāñi teṅho pāñāchena vara
amṛta ha-ite pāka tāṅra adhika madhura

Synonyma

durvāsāra ṭhāñi — od Durvāsy Muniho; teṅho — Ona; pāñāchena vara — dostala požehnání; amṛta ha-ite — než nektar; pāka — vaření; tāṅra — Její; adhika madhura — sladší.

Překlad

Śrīmatī Rādhārāṇī dostala od Durvāsy Muniho požehnání, že vše, co uvaří, bude sladší než nektar. To je zvláštní rys Jejího vaření.

Verš

sugandhi sundara prasāda — mādhuryera sāra
dui bhāi tāhā khāñā santoṣa apāra

Synonyma

su-gandhi — voňavé; sundara — překrásné; prasāda — jídlo; mādhuryera sāra — esence veškeré sladkosti; dui bhāi — dva bratři; tāhā — to; khāñā — když jedli; santoṣa apāra — převelice šťastní.

Překlad

Jídlo krásně vonělo a bylo příjemné na pohled a představovalo esenci veškeré sladkosti. Oba bratři, Pán Caitanya Mahāprabhu i Pán Nityānanda Prabhu, je proto jedli s velkou radostí.

Verš

bhojane vasite raghunāthe kahe sarva-jana
paṇḍita kahe, — iṅha pāche karibe bhojana’

Synonyma

bhojane — k jídlu; vasite — aby se posadil; raghunāthe — Raghunātha dāse; kahe — žádali; sarva-jana — všichni; paṇḍita kahe — Rāghava Paṇḍita řekl; iṅha — ten; pāche — později; karibe bhojana — bude jíst.

Překlad

Všichni přítomní oddaní žádali Raghunātha dāse, aby si sedl a najedl se také, ale Rāghava Paṇḍita jim řekl: „On přijme prasādam později.“

Verš

bhakta-gaṇa ākaṇṭha bhariyā karila bhojana
‘hari’ dhvani kari’ uṭhi’ kailā ācamana

Synonyma

bhakta-gaṇa — všichni oddaní; ākaṇṭha — až po krk; bhariyā — plnící se; karila bhojana — přijali prasādam; hari dhvani — zpívání svatého jména Hariho; kari' — provádějící; uṭhi' — vstali a; kailā ācamana — umyli si ústa a ruce.

Překlad

Všichni oddaní jedli prasādam a naplnili se až po krk. Potom za zpěvu svatého jména Hariho vstali a umyli si ruce i ústa.

Verš

bhojana kari’ dui bhāi kailā ācamana
rāghava āni’ parāilā mālya-candana

Synonyma

bhojana kari' — po jídle; dui bhāi — tito dva bratři; kailā ācamana — umyli si ruce a ústa; rāghava — Rāghava Paṇḍita; āni' — poté, co přinesl; parāilā — ozdobil Je; mālya-candana — květinovými girlandami a santálovou pastou.

Překlad

Také oba bratři si po jídle umyli ruce a ústa. Rāghava Paṇḍita přinesl květinové girlandy a santálovou pastu a ozdobil Je.

Verš

biḍā khāoyāilā, kailā caraṇa vandana
bhakta-gaṇe dilā biḍā, mālya-candana

Synonyma

biḍā khāoyāilā — nabídl betelové oříšky; kailā caraṇa vandana — modlil se u lotosových nohou; bhakta-gaṇe — oddaným; dilā — dal; biḍā — betelové oříšky; mālya-candana — girlandy a santálovou pastu.

Překlad

Rāghava Paṇḍita Jim nabídl betelové oříšky a uctíval Jejich lotosové nohy. Betelové oříšky, květinové girlandy a santálovou pastu rozdal i oddaným.

Verš

rāghavera kṛpā raghunāthera upare
dui bhāiera avaśiṣṭa pātra dilā tāṅre

Synonyma

rāghavera — Rāghavy Paṇḍita; kṛpā — milost; raghunāthera upare — vůči Raghunāthovi dāsovi; dui bhāiera — obou bratrů; avaśiṣṭa — se zbytky jídla; pātra — nádoby; dilā tāṅre — dal mu.

Překlad

Rāghava Paṇḍita byl k Raghunāthovi dāsovi velice milostivý, a tak mu dal nádoby se zbytky jídla obou bratrů.

Verš

kahilā, — “caitanya gosāñi kariyāchena bhojana
tāṅra śeṣa pāile, tomāra khaṇḍila bandhana”

Synonyma

kahilā — řekl; caitanya gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyāchena bhojana — jedl; tāṅra śeṣa — Jeho zbytky; pāile — jestliže přijmeš; tomāra — tvoje; khaṇḍila — skončí; bandhana — spoutanost.

Překlad

Řekl: „Toto jídlo jedl Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu. Když sníš, co po Něm zbylo, zbavíš se pout ke své rodině.“

Verš

bhakta-citte bhakta-gṛhe sadā avasthāna
kabhu gupta, kabhu vyakta, svatantra bhagavān

Synonyma

bhakta-citte — v srdci oddaného; bhakta-gṛhe — v domě oddaného; sadā avasthāna — neustále pobývá; kabhu gupta — někdy skrytý; kabhu vyakta — někdy projevený; svatantra — zcela nezávislý; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, neustále pobývá v srdci nebo v domě oddaného. A protože je zcela nezávislý, je tato skutečnost někdy skrytá a někdy projevená.

Verš

sarvatra ‘vyāpaka’ prabhura sadā sarvatra vāsa
ihāte saṁśaya yāra, sei yāya nāśa

Synonyma

sarvatra — všude; vyāpaka — rozšířeného; prabhura — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; sadā — neustále; sarvatra — všude; vāsa — sídlo; ihāte — o tom; saṁśaya — pochyby; yāra — čí; sei — on; yāya nāśa — bude zničen.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je všeprostupující, a proto sídlí všude. Každý, kdo o tom pochybuje, bude zničen.

Verš

prāte nityānanda prabhu gaṅgā-snāna kariyā
sei vṛkṣa-mūle vasilā nija-gaṇa lañā

Synonyma

prāte — ráno; nityānanda prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; kariyā — když dokončil; sei vṛkṣa-mūle — pod ten strom; vasilā — sedl si; nija-gaṇa lañā — se svými společníky.

Překlad

Ráno, po koupeli v Ganze, se Nityānanda Prabhu se svými společníky posadil pod stejný strom, pod kterým seděl předtím.

Verš

raghunātha āsi’ kailā caraṇa vandana
rāghava-paṇḍita-dvārā kailā nivedana

Synonyma

raghunātha — Raghunātha dāsa; āsi' — poté, co přišel; kailā caraṇa vandana — uctil Jeho lotosové nohy; rāghava-paṇḍita-dvārā — skrze Rāghavu Paṇḍita; kailā nivedana — vyjádřil svou touhu.

Překlad

Přišel tam Raghunātha dāsa a uctil lotosové nohy Pána Nityānandy. Skrze Rāghavu Paṇḍita potom vyjevil svoji touhu.

Verš

“adhama, pāmara mui hīna jīvādhama!
mora icchā haya — pāṅa caitanya-caraṇa

Synonyma

adhama — nejpokleslejší; pāmara — nejhříšnější; mui — já; hīna — zavržený; jīva-adhama — nejnižší ze všech živých bytostí; mora — moje; icchā — touha; haya — je; pāṅa — abych mohl získat; caitanya-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Jsem ten nejnižší z lidí, nejhříšnější, nejpokleslejší a nejzavrženíhodnější. Nicméně toužím získat útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

vāmana hañā yena cānda dharibāre cāya
aneka yatna kainu, tāte kabhu siddha naya

Synonyma

vāmana hañā — ačkoliv trpaslík; yena — jako když; cānda — měsíc; dharibāre — chytit; cāya — chce; aneka yatna — mnoho pokusů; kainu — učinil jsem; tāte — v tom; kabhu siddha naya — nebyl jsem úspěšný.

Překlad

„Jako trpaslík, který chce chytit měsíc, jsem se o to již mnohokrát snažil, jak jsem jen mohl, ale nikdy jsem neuspěl.“

Verš

yata-bāra palāi āmi gṛhādi chāḍiyā
pitā, mātā — dui more rākhaye bāndhiyā

Synonyma

yata-bāra — kolikrát; palāi — odešel jsem; āmi — já; gṛha-ādi chāḍiyā — přerušující své vztahy s domovem; pitā mātā — otec i matka; dui — oba; more — mě; rākhaye bāndhiyā — drží spoutaného.

Překlad

„Pokaždé, když jsem se snažil odejít a přetrhnout rodinné svazky, mě otec i matka bohužel drželi v poutech.“

Verš

tomāra kṛpā vinā keha ‘caitanya’ nā pāya
tumi kṛpā kaile tāṅre adhameha pāya

Synonyma

tomāra kṛpā — Tvojí milosti; vinā — bez; keha — kdokoliv; caitanya — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; pāya — nedosáhne; tumi kṛpā kaile — budeš-li milostivý; tāṅre — Jeho; adhameha — dokonce i pokleslá duše; pāya — může dosáhnout.

Překlad

„Bez Tvé milosti ochranu Śrī Caitanyi Mahāprabhua nikdo nezíská. Budeš-li však milostivý, mohou útočiště u Jeho lotosových nohou získat i ti nejnižší z lidí.“

Verš

ayogya mui nivedana karite kari bhaya
more ‘caitanya’ deha’ gosāñi hañā sadaya

Synonyma

ayogya — nezpůsobilý; mui — já; nivedana karite — vyjevit své touhy; kari bhaya — obávám se; more — mně; caitanya deha' — prosím poskytni ochranu Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gosāñi — ó můj Pane; hañā sa-daya — jsoucí milostivý.

Překlad

„Žádám Tě i přesto, že jsem k tomu nezpůsobilý a bojím se tuto žádost přednést. Pane, projev mi zvláštní milost a poskytni mi útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

mora māthe pada dhari’ karaha prasāda
nirvighne caitanya pāṅa — kara āśīrvāda”

Synonyma

mora māthe — na mou hlavu; pada dhari' — polož své lotosové nohy a; karaha prasāda — požehnej mi; nirvighne — bez potíží; caitanya pāṅa — mohu získat ochranu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kara āśīrvāda — dej toto požehnání.

Překlad

„Polož mi prosím své lotosové nohy na hlavu a tak mi požehnej, abych mohl bez potíží získat ochranu Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To je požehnání, o které se k Tobě modlím.“

Verš

śuni’ hāsi’ kahe prabhu saba bhakta-gaṇe
“ihāra viṣaya-sukha — indra-sukha-sama

Synonyma

śuni' — když to slyšel; hāsi' — usmívající se; kahe — říká; prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; saba bhakta-gaṇe — všem oddaným; ihāra — Raghunātha dāse; viṣaya-sukha — hmotné štěstí; indra-sukha — hmotné štěstí krále nebes Indry; sama — rovná se.

Překlad

Pán Nityānanda se po vyslechnutí prosby Raghunātha dāse usmál a řekl všem oddaným: „Hmotné štěstí Raghunātha dāse se vyrovná štěstí nebeského krále Indry.“

Verš

caitanya-kṛpāte seha nāhi bhāya mane
sabe āśīrvāda kara — pāuka caitanya-caraṇe

Synonyma

caitanya-kṛpāte — milostí Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; seha — takovou úroveň hmotného štěstí; nāhi bhāya — nepovažuje za hodnotnou; mane — v mysli; sabe — všichni; āśīrvāda kara — požehnejte; pāuka — nechť získá; caitanya-caraṇe — útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Díky milosti, jíž ho obdařil Śrī Caitanya Mahāprabhu, se Raghunāthovi dāsovi toto jeho hmotné štěstí vůbec nezamlouvá. Buďte k němu tedy všichni milostiví a požehnejte mu, ať brzy získá útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

kṛṣṇa-pāda-padma-gandha yei jana pāya
brahmaloka-ādi-sukha tāṅre nāhi bhāya”

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; pāda-padma — lotosových nohou; gandha — vůni; yei jana — každý, kdo; pāya — získá; brahma-loka — Brahmaloky; ādi — a tak dále; sukha — štěstí; tāṅre — jemu; nāhi bhāya — nepřipadá hodnotné.

Překlad

„Ten, kdo ucítí vůni lotosových nohou Pána Kṛṣṇy, nepovažuje za hodnotné ani štěstí dostupné na nejvyšší planetě Brahmaloce. Co potom říci o nebeském štěstí?“

Verš

yo dustyajān dāra-sutān
suhṛd-rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
jahau yuvaiva mala-vad
uttama-śloka-lālasaḥ

Synonyma

yaḥ — kdo (Bharata Mahārāja); dustyajān — těžké se vzdát; dāra-sutān — ženy a dětí; suhṛt — přátel; rājyam — království; hṛdi-spṛśaḥ — drazí v hloubi srdce; jahau — vzdal se; yuvā — mládí; eva — tehdy; mala-vat — jako výkalů; uttama-śloka-lālasaḥ — uchvácený transcendentálními vlastnostmi, zábavami a společností Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je opěvován vznešenými poetickými modlitbami těch, kdo se snaží získat Jeho přízeň. Proto je známý jako Uttamaśloka. Král Bharata tolik dychtil po společnosti Pána Kṛṣṇy, že se již v rozkvětu mládí vzdal své přitažlivé manželky, milujících dětí, drahých přátel a bohatého království stejně, jako se člověk vzdá výkalů poté, co se vyprázdní.̀  “

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.14.43).

Verš

tabe raghunāthe prabhu nikaṭe bolāila
tāṅra māthe pada dhari’ kahite lāgilā

Synonyma

tabe — potom; raghunāthe — Raghunātha dāse; prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; nikaṭe bolāilā — zavolal blíž; tāṅra māthe — na jeho hlavu; pada dhari' — když položil své nohy; kahite lāgilā — začal hovořit.

Překlad

Pán Nityānanda potom zavolal Raghunātha dāse k sobě, položil mu na hlavu své lotosové nohy a promluvil.

Verš

“tumi ye karāilā ei pulina-bhojana
tomāya kṛpā kari’ gaura kailā āgamana

Synonyma

tumi — ty; ye — to; karāilā — zařídil jsi; ei — tuto; pulina-bhojana — hostinu na břehu Gangy; tomāya — tobě; kṛpā kari' — projevující milost; gaura — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā āgamana — přišel.

Překlad

„Můj drahý Raghunāthe dāsi,“ řekl, „Śrī Caitanya Mahāprabhu sem přišel jen proto, aby ti prokázal svou milost, protože jsi zařídil hostinu na břehu Gangy.“

Verš

kṛpā kari’ kailā ciḍā-dugdha bhojana
nṛtya dekhi’ rātrye kailā prasāda bhakṣaṇa

Synonyma

kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti; kailā — činil; ciḍā-dugdha bhojana — jedení rýžových vloček s mlékem; nṛtya dekhi' — po zhlédnutí tance; rātrye — v noci; kailā prasāda bhakṣaṇa — snědl prasādam.

Překlad

„Ze své bezpříčinné milosti jedl rýžové vločky s mlékem. V noci se po zhlédnutí tance oddaných navečeřel.“

Verš

tomā uddhārite gaura āilā āpane
chuṭila tomāra yata vighnādi-bandhane

Synonyma

tomā — tebe; uddhārite — osvobodit; gaura — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, Gaurahari; āilā āpane — osobně přišel; chuṭila — jsou pryč; tomāra — tvoje; yata — všechny druhy; vighna-ādi-bandhane — překážek, které tě poutají.

Překlad

„Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, Gaurahari, sem osobně přišel tě osvobodit. Nyní si buď jistý, že všechny překážky, které tě poutaly, jsou pryč.“

Verš

svarūpera sthāne tomā karibe samarpaṇe
‘antaraṅga’ bhṛtya bali’ rākhibe caraṇe

Synonyma

svarūpera sthāne — Svarūpovi Dāmodarovi; tomā — tebe; karibe samarpaṇe — dá; antaraṅga — velmi důvěrného; bhṛtya — služebníka; bali' — jako; rākhibe caraṇe — nechá u svých lotosových nohou.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu tě přijme a předá do péče svého tajemníka Svarūpy Dāmodara. Staneš se tak jedním z nejdůvěrnějších z okruhu blízkých služebníků a získáš útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

niścinta hañā yāha āpana-bhavana
acire nirvighne pābe caitanya-caraṇa”

Synonyma

niścinta — bez úzkosti; hañā — jsoucí; yāha — jdi; āpana-bhavana — do svého domu; acire — velmi brzy; nirvighne — bez překážek; pābe — získáš; caitanya-caraṇa — útočiště u lotosových nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Buď si tím vším zcela jistý a vrať se domů. Velmi brzy bez překážek získáš útočiště u lotosových nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

saba bhakta-dvāre tāṅre āśīrvāda karāilā
tāṅ-sabāra caraṇa raghunātha vandilā

Synonyma

saba — všemi; bhakta-dvāre — oddanými; tāṅre āśīrvāda karāilā — zajistil jeho požehnání; tāṅ-sabāra — jich všech; caraṇa — lotosové nohy; raghunātha — Raghunātha dāsa; vandilā — uctil.

Překlad

Pán Nityānanda pobídl všechny oddané, aby Raghunāthovi dāsovi požehnali, a Raghunātha dāsa jim zas vzdal úctu u jejich lotosových nohou.

Verš

prabhu-ājñā lañā vaiṣṇavera ājñā la-ilā
rāghava-sahite nibhṛte yukti karilā

Synonyma

prabhu-ājñā — nařízení Pána Nityānandy Prabhua; lañā — beroucí; vaiṣṇavera ājñā — svolení všech vaiṣṇavů; la-ilā — vzal; rāghava-sahite — s Rāghavou Paṇḍitem; nibhṛte — v ústraní; yukti karilā — radil se.

Překlad

Śrī Raghunātha dāsa si od Pána Nityānandy Prabhua a pak i od všech vaiṣṇavů vyžádal svolení, že může odejít. V ústraní se potom radil s Rāghavou Paṇḍitem.

Verš

yukti kari’ śata mudrā, soṇā tolā-sāte
nibhṛte dilā prabhura bhāṇḍārīra hāte

Synonyma

yukti kari' — po poradě; śata mudrā — sto mincí; soṇā — ve zlatě; tolā-sāte — asi sedm tol (přibližně 70 gramů); nibhṛte — potají; dilā — předal; prabhura — Pána Nityānandy Prabhua; bhāṇḍārīra — pokladníka; hāte — do rukou.

Překlad

Poté, co se poradili, dal potají pokladníkovi Pána Nityānandy sto zlatých mincí a asi sedm tol zlata.

Verš

tāṅre niṣedhilā, — “prabhure ebe nā kahibā
nija-ghare yābena yabe tabe nivedibā”

Synonyma

tāṅre — jemu; niṣedhilā — zakázal; prabhure — Nityānandovi Prabhuovi; ebe — nyní; kahibā — neříkej; nija-ghare — do svého domu; yābena — vrátí se; yabe — až; tabe — potom; nivedibā — prosím řekni Mu.

Překlad

Raghunātha dāsa pokladníka upozornil: „Nityānandovi Prabhuovi o tom nyní neříkej. Řekni Mu prosím o tomto daru, až se vrátí domů.“

Verš

tabe rāghava-paṇḍita tāṅre ghare lañā gelā
ṭhākura darśana karāñā mālā-candana dilā

Synonyma

tabe — poté; rāghava-paṇḍita — Rāghava Paṇḍita; tāṅre — jeho; ghare lañā gelā — vzal k sobě domů; ṭhākura darśana karāñā — poté, co ho nechal zhlédnout Božstvo; mālā-candana — girlandu a santálovou pastu; dilā — dal.

Překlad

Rāghava Paṇḍita vzal poté Raghunātha dāse k sobě domů, kde mu ukázal Božstvo a dal mu girlandu a santálovou pastu.

Verš

aneka ‘prasāda’ dilā pathe khāibāre
tabe punaḥ raghunātha kahe paṇḍitere

Synonyma

aneka prasāda — hodně prasādam; dilā — dal; pathe khāibāre — aby cestou měl co jíst; tabe — potom; punaḥ — znovu; raghunātha kahe — Raghunātha dāsa řekl; paṇḍitere — Rāghavovi Paṇḍitovi.

Překlad

Dal také Raghunāthovi dāsovi na cestu zpět domů velké množství prasādam. Potom Raghunātha dāsa k Rāghavovi Paṇḍitovi znovu promluvil.

Verš

“prabhura saṅge yata mahānta, bhṛtya, āśrita jana
pūjite cāhiye āmi sabāra caraṇa

Synonyma

prabhura saṅge — s Pánem Nityānandou Prabhuem; yata — všech, kteří; mahānta — velcí oddaní; bhṛtya — služebníci; āśrita jana — podřízených; pūjite — uctívat; cāhiye — chci; āmi — já; sabāra caraṇa — lotosové nohy jich všech.

Překlad

Řekl: „Chci dát peníze na uctívání lotosových nohou všech velkých oddaných, služebníků i podřízených Pána Nityānandy Prabhua.“

Verš

biśa, pañca-daśa, bāra, daśa, pañca haya
mudrā deha’ vicāri’ yāra yata yogya haya

Synonyma

biśa — dvacet; pañca-daśa — patnáct; bāra — dvanáct; daśa — deset; pañca — pět; haya — jsou; mudrā — mince; deha' — dej; vicāri' — zvažující; yāra — koho; yata — kolik; yogya haya — je vhodné.

Překlad

„Podle svého uvážení dej každému z nich dvacet, patnáct, dvanáct, deset nebo pět mincí.“

Verš

saba lekhā kariyā rāghava-pāśa dilā
yāṅra nāme yata rāghava ciṭhi lekhāilā

Synonyma

saba — vše; lekhā kariyā — poté, co sepsal; rāghava-pāśa dilā — předal Rāghavovi Paṇḍitovi; yāṅra nāme — jehož jménem; yata — kolik; rāghava — Rāghava Paṇḍita; ciṭhi — seznam; lekhāilā — napsal.

Překlad

Raghunātha dāsa napsal částku, která se má rozdat, a předal to Rāghavovi Paṇḍitovi. Ten potom vyhotovil seznam, ze kterého bylo zřejmé, kolik má každý oddaný dostat.

Verš

eka-śata mudrā āra soṇā tolā-dvaya
paṇḍitera āge dila kariyā vinaya

Synonyma

eka-śata mudrā — sto mincí; āra — a; soṇā — zlata; tolā-dvaya — dvě toly; paṇḍitera āge — před Rāghavou Paṇḍitem; dila — dal; kariyā vinaya — s velkou pokorou.

Překlad

Raghunātha dāsa s velkou pokorou složil před Rāghavou Paṇḍitem pro všechny ostatní oddané sto zlatých mincí a asi dvě toly zlata.

Verš

tāṅra pada-dhūli lañā svagṛhe āilā
nityānanda-kṛpā pāñā kṛtārtha mānilā

Synonyma

tāṅra — jeho; pada-dhūli — prach z nohou; lañā — beroucí; sva-gṛhe āilā — vrátil se domů; nityānanda-kṛpā — milost Pána Nityānandy Prabhua; pāñā — jelikož dostal; kṛtārtha mānilā — cítil se velmi zavázaný.

Překlad

Raghunātha dāsa přijal prach z nohou Rāghavy Paṇḍita a vrátil se domů. Cítil se velmi zavázaný Pánu Nityānandovi Prabhuovi, protože od Něho získal milostivé požehnání.

Verš

sei haite abhyantare nā karena gamana
bāhire durgā-maṇḍape yāñā karena śayana

Synonyma

sei haite — od toho dne; abhyantare — do vnitřních pokojů; karena gamana — nešel; bāhire — ven; durgā-maṇḍape — na místo, kde se uctívala Durgā; yāñā — poté, co šel; karena śayana — spí.

Překlad

Od toho dne již nevkročil do vnitřních částí domu, a spal na Durgā-maṇḍapě (místě, kde se uctívala matka Durgā).

Verš

tāṅhā jāgi’ rahe saba rakṣaka-gaṇa
palāite karena nānā upāya cintana

Synonyma

tāṅhā — tam; jāgi' — bdící; rahe — zůstávají; saba — všichni; rakṣaka-gaṇa — hlídači; palāite — odejít; karena — činí; nānā — různých; upāya — o způsobech; cintana — přemýšlení.

Překlad

Tam však bděli strážci, aby ho hlídali. Raghunātha dāsa přemýšlel o různých možnostech, jak jejich dozoru uniknout.

Verš

hena-kāle gauḍa-deśera saba bhakta-gaṇa
prabhure dekhite nīlācale karilā gamana

Synonyma

hena-kāle — tehdy; gauḍa-deśera — z Bengálska; saba — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; prabhure — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — navštívit; nīlācale — do Džagannáth Purí; karilā gamana — šli.

Překlad

Tehdy všichni oddaní z Bengálska odcházeli do Džagannáth Purí navštívit Pána Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

tāṅ-sabāra saṅge raghunātha yāite nā pāre
prasiddha prakaṭa saṅga, tabahiṅ dharā paḍe

Synonyma

tāṅ-sabāra — všemi; saṅge — s; raghunātha — Raghunātha dāsa; yāite pāre — nemohl jít; prasiddha — slavná; prakaṭa — známá; saṅga — skupina; tabahiṅ — okamžitě; dharā paḍe — byl by chycen.

Překlad

Raghunātha dāsa však s nimi nemohl jít, protože byli tak známí, že by ho strážci hned chytili.

Verš

ei-mata cintite daive eka-dine
bāhire devī-maṇḍape kariyāchena śayane
daṇḍa-cāri rātri yabe āche avaśeṣa
yadunandana-ācārya tabe karilā praveśa

Synonyma

ei-mata — takto; cintite — když uvažoval; daive — shodou okolností; eka-dine — jednoho dne; bāhire — před domem; devī-maṇḍape — na stupínku Durgy; kariyāchena śayane — spal; daṇḍa-cāri — čtyři daṇḍy (devadesát šest minut); rātri — noci; yabe — když; āche avaśeṣa — zbývalo; yadunandana-ācārya — kněz jménem Yadunandana Ācārya; tabe — tehdy; karilā praveśa — vstoupil.

Překlad

Raghunātha dāsa tedy hluboce přemýšlel o tom, jak utéct. Jedné noci, když spal na Durgā-maṇḍapě, čtyři daṇḍy před úsvitem vstoupil do domu kněz Yadunandana Ācārya.

Verš

vāsudeva-dattera teṅha haya ‘anugṛhīta’
raghunāthera ‘guru’ teṅho haya ‘purohita’

Synonyma

vāsudeva-dattera — Vāsudevy Datty; teṅha — on; haya anugṛhīta — dostal milost; raghunāthera — Raghunātha dāse; guru — duchovní mistr; teṅho — on; haya — byl; purohita — kněz.

Překlad

Yadunandana Ācārya byl knězem a duchovním mistrem Raghunātha dāse. I když se narodil v brāhmaṇské rodině, přijal milost Vāsudevy Datty.

Verš

advaita-ācāryera teṅha ‘śiṣya antaraṅga’
ācārya-ājñāte māne — caitanya ‘prāṇa-dhana’

Synonyma

advaita-ācāryera — Advaity Ācāryi; teṅha — Yadunandana Ācārya; śiṣya — žák; antaraṅga — velmi důvěrný; ācārya-ājñāte — na pokyn Advaity Ācāryi; māne — přijal; caitanya prāṇa-dhana — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako poklad svého života.

Překlad

Yadunandana Ācārya byl formálně zasvěcený od Advaity Ācāryi, a proto byl pro něho Pán Caitanya vším.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že ateisté, kteří se odchýlili od pokynů Śrī Advaity Ācāryi, se sice představují jako následovníci Advaity Ācāryi, ale přitom vůbec neuznávají Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu. Yadunandana Ācārya, jeden z nejdůvěrnějších následovníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua, byl zasvěceným žákem Advaity Ācāryi. Nebyl znečištěný sentimentálním rozlišováním vaiṣṇavů na základě původu. Přestože tedy Vāsudeva Datta nepocházel z brāhmaṇské rodiny, Yadunandana Ācārya ho přijal za svého duchovního mistra.

Verš

aṅgane āsiyā teṅho yabe dāṇḍāilā
raghunātha āsi’ tabe daṇḍavat kailā

Synonyma

aṅgane — do dvora; āsiyā — poté, co vstoupil; teṅho — Yadunandana Ācārya; yabe — když; dāṇḍāilā — postavil se; raghunātha — Raghunātha dāsa; āsi' — když přišel; tabe — tehdy; daṇḍavat kailā — vzdal úctu tím, že padl na zem.

Překlad

Když Yadunandana Ācārya vstoupil do domu Raghunātha dāse a stál ve dvoře, Raghunātha dāsa k němu přišel a padl na zem, aby se mu poklonil.

Verš

tāṅra eka śiṣya tāṅra ṭhākurera sevā kare
sevā chāḍiyāche, tāre sādhibāra tare

Synonyma

tāṅra — jeho; eka — jeden; śiṣya — žák; tāṅra — jeho; ṭhākurera — Božstva; sevā — službu; kare — koná; sevā chāḍiyāche — zanechal této služby; tāre — jeho; sādhibāra tare — přimět.

Překlad

Jeden ze žáků Yadunandany Ācāryi uctíval Božstvo, ale pak této služby zanechal. Yadunandana Ācārya chtěl, aby ho Raghunātha dāsa přiměl znovu se té služby ujmout.

Verš

raghunāthe kahe, — “tāre karaha sādhana
sevā yena kare, āra nāhika brāhmaṇa”

Synonyma

raghunāthe kahe — řekl Raghunāthovi dāsovi; tāre — jeho; karaha sādhana — přiměj, aby přijal službu; sevā — službu; yena — tuto; kare — koná; āra — jiný; nāhika — není žádný; brāhmaṇabrāhmaṇa.

Překlad

Yadunandana Ācārya požádal Raghunātha dāse: „Přiměj prosím tohoto brāhmaṇu, aby se vrátil ke své službě, protože tu není jiný brāhmaṇa, který by ji mohl zastat.“

Verš

eta kahi’ raghunāthe lañā calilā
rakṣaka saba śeṣa-rātre nidrāya paḍilā

Synonyma

eta kahi' — když to řekl; raghunāthe lañā — beroucí Raghunātha dāse; calilā — vyšel ven; rakṣaka saba — všichni strážci; śeṣa-rātre — na konci noci; nidrāya paḍilā — usnuli.

Překlad

Yadunandana Ācārya potom vyšel ven a Raghunātha dāse vzal s sebou. Protože byla noc u konce, všichni hlídači tvrdě spali.

Verš

ācāryera ghara ihāra pūrva-diśāte
kahite śunite duṅhe cale sei pathe

Synonyma

ācāryera ghara — dům Yadunandany Ācāryi; ihāra — toho; pūrva-diśāte — na východě; kahite — hovořící; śunite — poslouchající; duṅhe — oba; cale — jdou; sei pathe — po té cestě.

Překlad

Dům Yadunandany Ācāryi se nacházel východně od domu Raghunātha dāse. Cestou k domu spolu hovořili.

Verš

ardha-pathe raghunātha kahe gurura caraṇe
“āmi sei vipre sādhi’ pāṭhāimu tomā sthāne

Synonyma

ardha-pathe — v půli cesty; raghunātha kahe — Raghunātha dāsa řekl; gurura caraṇe — u lotosových nohou svého duchovního mistra; āmi — já; sei — toho; viprebrāhmaṇu; sādhi' — poté, co přiměji; pāṭhāimu — pošlu; tomā sthāne — k tobě domů.

Překlad

V půli cesty Raghunātha dāsa řekl u lotosových nohou svého duchovního mistra: „Půjdu za tím brāhmaṇou, přemluvím ho, aby se vrátil, a pošlu ho k tobě domů.“

Verš

tumi sukhe ghare yāha — more ājñā haya”
ei chale ājñā māgi’ karilā niścaya

Synonyma

tumi — ty; sukhe — spokojeně; ghare yāha — jdi domů; more — mně; ājñā — nařízení; haya — je; ei chale — pod touto záminkou; ājñā māgi' — žádající o svolení; karilā niścaya — rozhodl se.

Překlad

„Můžeš jít v klidu domů. Já toho brāhmaṇu na tvůj pokyn přemluvím.“ Raghunātha dāsa požádal o svolení a rozhodl se pod touto záminkou odejít.

Verš

“sevaka rakṣaka āra keha nāhi saṅge
palāite āmāra bhāla eita prasaṅge”

Synonyma

sevaka — služebník; rakṣaka — hlídač; āra — a; keha nāhi — není nikdo; saṅge — se mnou; palāite — odejít; āmāra — moje; bhāla — dobrá; eita — toto; prasaṅge — příležitost.

Překlad

Raghunātha dāsa uvažoval: „Toto je vynikající příležitost k útěku, protože se mnou nejsou žádní služebníci ani hlídači.“

Verš

eta cinti’ pūrva-mukhe karilā gamana
ulaṭiyā cāhe pāche, — nāhi kona jana

Synonyma

eta cinti' — s těmito myšlenkami; pūrva-mukhe — k východu; karilā gamana — vyrazil; ulaṭiyā — otáčející se; cāhe — dívá se; pāche — za ním; nāhi kona jana — nikdo nebyl.

Překlad

S těmito myšlenkami rychle vyrazil na východ. Čas od času se otočil a díval se zpátky, ale nikdo za ním nešel.

Verš

śrī-caitanya-nityānanda-caraṇa cintiyā
patha chāḍi’ upapathe yāyena dhāñā

Synonyma

śrī-caitanya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nityānanda — Pána Nityānandy Prabhua; caraṇa — lotosové nohy; cintiyā — myslící na; patha chāḍi' — vyhýbající se hlavní cestě; upapathe — vedlejší cestou; yāyena dhāñā — spěchal.

Překlad

S myšlenkami na lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy Prabhua sešel z hlavní cesty a spěchal cestou, kterou málokdy někdo používal.

Verš

grāme-grāmera patha chāḍi’ yāya vane vane
kāya-mano-vākye cinte caitanya-caraṇe

Synonyma

grāme-grāmera — z vesnice do vesnice; patha — hlavní cestu; chāḍi' — když opustil; yāya — jde; vane vane — džunglí; kāya-manaḥ-vākye — tělem, myslí i slovy; cinte — myslel; caitanya caraṇe — na lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Se srdcem i duší upřenými na lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua se vyhýbal hlavní cestě spojující vesnice a procházel džunglí.

Verš

pañca-daśa-krośa-patha cali’ gelā eka-dine
sandhyā-kāle rahilā eka gopera bāthāne

Synonyma

pañca-daśa-krośa — přibližně padesát kilometrů; patha cali' — jdoucí po cestě; gelā — ušel; eka-dine — za jeden den; sandhyā-kāle — večer; rahilā — zůstal; eka gopera — jednoho mlékaře; bāthāne — ve chlévě.

Překlad

Za jeden den ušel přibližně padesát kilometrů a večer ulehl ve chlévě nějakého mlékaře.

Verš

upavāsī dekhi’ gopa dugdha āni’ dilā
sei dugdha pāna kari’ paḍiyā rahilā

Synonyma

upavāsī — bez jídla; dekhi' — když viděl; gopa — mlékař; dugdha — mléko; āni' — přinášející; dilā — dal; sei dugdha — toto mléko; pāna kari' — poté, co vypil; paḍiyā — ulehl; rahilā — zůstal.

Překlad

Mlékař si všiml, že Raghunātha dāsa nic nejí, a tak mu dal trochu mléka. Raghunātha dāsa mléko vypil a uložil se ke spánku.

Verš

ethā tāṅra sevaka rakṣaka tāṅre nā dekhiyā
tāṅra guru-pāśe vārtā puchilena giyā

Synonyma

ethā — tady, v jeho domě; tāṅra — jeho; sevaka — služebník; rakṣaka — hlídač; tāṅre — jeho; dekhiyā — když neviděli; tāṅra guru-pāśe — jeho duchovního mistra; vārtā — co je nového; puchilena — zeptali se; giyā — poté, co šli.

Překlad

Protože služebník s hlídačem Raghunātha dāse nikde v domě nenašli, šli se na něho okamžitě zeptat jeho duchovního mistra, Yadunandany Ācāryi.

Verš

teṅha kahe, ‘ājñā māgi’ gelā nija-ghara’
‘palāila raghunātha’ — uṭhila kolāhala

Synonyma

teṅha kahe — ten řekl; ājñā māgi' — poté, co si vyžádal mé svolení; gelā — šel; nija ghara — do svého domu; palāila raghunātha — Raghunātha dāsa odešel; uṭhila — nastal; kolāhala — povyk.

Překlad

Yadunandana Ācārya řekl: „Požádal mne o svolení odejít a vrátil se domů.“ Nato se strhl povyk a všichni křičeli: „Raghunātha odešel!“

Verš

tāṅra pitā kahe, — “gauḍera saba bhakta-gaṇa
prabhu-sthāne nīlācale karilā gamana

Synonyma

tāṅra — jeho; pitā — otec; kahe — řekl; gauḍera — z Bengálska; saba — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; prabhu-sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nīlācale — do Džagannáth Purí; karilā gamana — odešli.

Překlad

Otec Raghunātha dāse řekl: „Všichni oddaní z Bengálska nyní odešli do Džagannáth Purí za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.“

Verš

sei-saṅge raghunātha gela palāñā
daśa jana yāha, tāre ānaha dhariyā”

Synonyma

sei-saṅge — s nimi; raghunātha — Raghunātha dāsa; gela palāñā — utekl; daśa jana — deset mužů; yāha — jděte; tāre — jeho; ānaha — přiveďte; dhariyā — až chytíte.

Překlad

„Raghunātha dāsa utekl s nimi. Ať se ho okamžitě deset mužů vydá chytit a přivedou ho nazpátek.“

Verš

śivānande patrī dila vinaya kariyā
‘āmāra putrere tumi dibā bāhuḍiyā’

Synonyma

śivānande — Śivānandovi Senovi; patrī — dopis; dila — poslal; vinaya kariyā — s velkou pokorou; āmāra putrere — mého syna; tumi — ty; dibā — prosím dej; bāhuḍiyā — vracející.

Překlad

Otec Raghunātha dāse napsal dopis Śivānandovi Senovi, ve kterém ho s velkou pokorou žádal: „Prosím vrať mi mého syna.“

Verš

jhāṅkarā paryanta gela sei daśa jane
jhāṅkarāte pāila giyā vaiṣṇavera gaṇe

Synonyma

jhāṅkarā paryanta — na místo zvané Džhánkara; gela — šlo; sei daśa jane — těchto deset lidí; jhāṅkarāte — u Džhánkary; pāila — dostihlo; giyā — kráčející; vaiṣṇavera gaṇe — skupinu vaiṣṇavů.

Překlad

U Džhánkary těchto deset mužů dostihlo skupinu vaiṣṇavů, kteří byli na cestě do Níláčaly.

Verš

patrī diyā śivānande vārtā puchila
śivānanda kahe, — ‘teṅha ethā nā āila’

Synonyma

patrī — dopis; diyā — předávající; śivānande — Śivānandovi Senovi; vārtā — novinky; puchila — ptali se na; śivānanda kahe — Śivānanda řekl; teṅha — on; ethā — sem; āila — nepřišel.

Překlad

Předali Śivānandovi Senovi dopis a ptali se ho na Raghunātha dāse. Śivānanda Sena jim však odpověděl: „On sem nepřišel.“

Verš

bāhuḍiyā sei daśa jana āila ghara
tāṅra mātā-pitā ha-ila cintita antara

Synonyma

bāhuḍiyā — vracející se; sei — těchto; daśa jana — deset mužů; āila ghara — přišli zpátky domů; tāṅra — jeho; mātā-pitā — matka i otec; ha-ila — stali se; cintita — plní úzkosti; antara — v duchu.

Překlad

Těch deset mužů se vrátilo domů a otce i matky Raghunātha dāse se zmocnila úzkost.

Verš

ethā raghunātha-dāsa prabhāte uṭhiyā
pūrva-mukha chāḍi’ cale dakṣiṇa-mukha hañā

Synonyma

ethā — zde; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; prabhāte — časně ráno; uṭhiyā — poté, co vstal; pūrva-mukha — východní směr; chāḍi' — opouštějící; cale — začal postupovat; dakṣiṇa-mukha — směrem na jih; hañā — obrácený.

Překlad

Raghunātha dāsa přespal v domě mlékaře a časně ráno vstal. Místo na východ se však obrátil na jih a pokračoval v cestě.

Verš

chatrabhoga pāra hañā chāḍiyā sarāṇa
kugrāma diyā diyā karila prayāṇa

Synonyma

chatra-bhoga — místo zvané Čhatrabhóga; pāra hañā — poté, co prošel; chāḍiyā — vyhýbající se; sarāṇa — královské cestě; kugrāma diyā diyā — jdoucí vesnickými cestami; karila prayāṇa — pokračoval.

Překlad

Prošel přes Čhatrabhógu, ale místo po hlavní cestě šel vedlejší cestou skrze různé vesnice.

Význam

Čhatrabhóga je nyní známá jako Čáda-khádi a nachází se v západním Bengálsku v okrese zvaném Dvacet čtyři Parganů nedaleko slavné vesnice Džajanagar-madžilapuru. V dřívějších dobách touto oblastí protékala Ganga nebo některé z jejích ramen. Někdy je Čhatrabhóga mylně zaměňována s vesnicí na řece Kánsái-nadí v Benápolu.

Verš

bhakṣaṇa apekṣā nāhi, samasta divasa gamana
kṣudhā nāhi bādhe, caitanya-caraṇa-prāptye mana

Synonyma

bhakṣaṇa apekṣā nāhi — nestaral se o jídlo; samasta divasa — celý den; gamana — cestování; kṣudhā — hlad; nāhi bādhe — nebyl překážkou; caitanya-caraṇa — lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prāptye — na dosažení; mana — mysl.

Překlad

Cestoval celý den, aniž by se staral o jídlo. Hlad pro něho nebyl žádnou překážkou, protože jeho mysl byla soustředěná na dosažení útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

kabhu carvaṇa, kabhu randhana, kabhu dugdha-pāna
yabe yei mile, tāhe rākhe nija prāṇa

Synonyma

kabhu carvaṇa — někdy žvýkání; kabhu randhana — někdy vaření; kabhu dugdha-pāna — někdy pití mléka; yabe — když; yei — kohokoliv; mile — potká; tāhe — takto; rākhe — udržuje; nija prāṇa — svůj život.

Překlad

Někdy žvýkal smažené obilí, někdy vařil a někdy pil mléko. Tak se udržoval při životě čímkoliv, co bylo k dostání tam, kde právě byl.

Verš

bāra dine cali’ gelā śrī-puruṣottama
pathe tina-dina mātra karilā bhojana

Synonyma

bāra dine — dvanáct dní; cali' — cestující; gelā — dospěl; śrī-puruṣottama — do Džagannáth Purí neboli Níláčaly, Puruṣottamova sídla; pathe — na cestě; tina-dina — po tři dny; mātra — pouze; karilā bhojana — jedl.

Překlad

Do Džagannáth Purí došel po dvanácti dnech, ale najíst se mohl po cestě jen třikrát.

Verš

svarūpādi-saha gosāñi āchena vasiyā
hena-kāle raghunātha milila āsiyā

Synonyma

svarūpa-ādi-saha — ve společnosti oddaných, vedených Svarūpou Dāmodarem; gosāñi — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; āchena vasiyā — seděl; hena-kāle — tehdy; raghunātha — Raghunātha dāsa; milila — setkal se; āsiyā — když přišel.

Překlad

Ve chvíli, kdy se Raghunātha dāsa setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, seděl Pán uprostřed svých společníků, vedených Svarūpou Dāmodarem.

Verš

aṅganete dūre rahi’ karena praṇipāta
mukunda-datta kahe, — ‘ei āila raghunātha’

Synonyma

aṅganete — ve dvoře; dūre rahi' — zůstávající v povzdálí; karena praṇipāta — poklonil se; mukunda-datta kahe — Mukunda Datta řekl; ei — tento; āila — přišel; raghunātha — Raghunātha dāsa.

Překlad

Raghunātha dāsa zůstal na vzdáleném konci dvora, kde se poklonil. Mukunda Datta potom řekl: „Tamhle je Raghunātha.“

Verš

prabhu kahena, — ‘āisa’, teṅho dharilā caraṇa
uṭhi’ prabhu kṛpāya tāṅre kailā āliṅgana

Synonyma

prabhu kahena — Pán řekl; āisa — pojď sem; teṅho — on; dharilā caraṇa — uchopil Jeho lotosové nohy; uṭhi' — poté, co vstal; prabhu — Pán; kṛpāya — z milosti; tāṅre — jeho; kailā āliṅgana — obejmul.

Překlad

Jakmile to Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel, okamžitě Raghunātha dāse přivítal slovy: „Pojď sem.“ Raghunātha dāsa uchopil Pánovy lotosové nohy, ale Pán ze své bezpříčinné milosti vstal a obejmul ho.

Verš

svarūpādi saba bhaktera caraṇa vandilā
prabhu-kṛpā dekhi’ sabe āliṅgana kailā

Synonyma

svarūpa-ādi — v čele se Svarūpou Dāmodarem; saba bhaktera — všech oddaných; caraṇa vandilā — modlil se k lotosovým nohám; prabhu-kṛpā — milost Pána Caitanyi; dekhi' — když viděli; sabe — všichni; āliṅgana kailā — obejmuli.

Překlad

Raghunātha dāsa se modlil k lotosovým nohám všech oddaných v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm. A když viděli výjimečnou milost, kterou Raghunāthovi dāsovi Śrī Caitanya Mahāprabhu udělil, objali ho také.

Verš

prabhu kahe, — “kṛṣṇa-kṛpā baliṣṭha sabā haite
tomāre kāḍila viṣaya-viṣṭhā-garta haite”

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kṛṣṇa-kṛpā — milost Pána Kṛṣṇy; baliṣṭha — mocnější; sabā haite — než cokoliv; tomāre — tebe; kāḍila — vysvobodil; viṣaya — hmotného požitku; viṣṭhā — výkalů; garta — jámy; haite — z.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kṛṣṇova milost je silnější než cokoliv jiného. Pán tě proto vysvobodil z jámy materialistického života, která je jako jáma na výkaly.“

Význam

Podle zákona karmy je každému předurčeno trpět nebo si užívat podle určité hmotné úrovně, ale milost Pána Kṛṣṇy je tak mocná, že Pán může změnit veškeré následky naší minulé karmy neboli plodonosných činů. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zvláště upozornil na milost Pána Kṛṣṇy. Tato milost je mocnější než cokoliv jiného, protože Raghunātha dāse vyprostila ze silných pout materialistického života, který Pán přirovnal k díře, kam chodí lidé kálet. Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil, že lidé navyklí materialistickému způsobu života jsou jako červi žijící ve výkalech, kterých se ale nedokáží zříct. Gṛha-vrata neboli ten, kdo se rozhodl žít v pohodlném domě, i když je to ve skutečnosti utrpení, je ve ztraceném postavení. Z tohoto utrpení může člověka zachránit jedině Kṛṣṇova milost. Bez Kṛṣṇovy milosti se ze špinavého zapletení v materialistickém životě nelze vymanit. Ubohá živá bytost se sama svého materialistického postavení nedokáže vzdát. Dokáže to jedině tehdy, když jí Kṛṣṇa udělí svou zvláštní milost. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dobře věděl, že Raghunātha dāsa je již osvobozený. Přesto však zdůraznil, že život Raghunātha dāse jako syna velkého boháče – plný hmotného pohodlí, s krásnou manželkou a mnoha služebníky – byl jako žumpa. Pán tak výslovně prohlásil, že obyčejní lidé, kteří jsou šťastní z hmotného pohodlí a rodinného života, nejsou v lepším postavení než červi ve výkalech.

Verš

raghunātha mane kahe, — ‘kṛṣṇa nāhi jāni
tava kṛpā kāḍila āmā, — ei āmi māni’

Synonyma

raghunātha — Raghunātha dāsa; mane kahe — odpověděl ve své mysli; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; nāhi jāni — já neznám; tava — Tvoje; kṛpā — milost; kāḍila — vysvobodila; āmā — mě; ei — to; āmi māni — uznávám.

Překlad

Raghunātha dāsa v mysli odpověděl: „Já nevím, kdo je Kṛṣṇa. Vím jen, že mě z mého rodinného života zachránila Tvá milost, ó Pane.“

Verš

prabhu kahena, — “tomāra pitā-jyeṭhā dui jane
cakravartī-sambandhe hāma ‘ājā’ kari’ māne

Synonyma

prabhu kahena — Pán Caitanya Mahāprabhu řekl; tomāra — tvého; pitā-jyeṭhā — otce a jeho staršího bratra; dui jane — je oba; cakravartī-sambandhe — díky vztahu s Nīlāmbarou Cakravartīm; hāma — Já; ājā kari' — za své dědy; māne — považuji.

Překlad

Pán pokračoval: „Tvůj otec a jeho starší bratr jsou jako bratři Mého děda Nīlāmbary Cakravartīho. Považuji je proto za své dědy.“

Význam

Nīlāmbara Cakravartī, dědeček Śrī Caitanyi Mahāprabhua, měl velmi blízké vztahy s otcem a strýcem Raghunātha dāse. Nīlāmbara Cakravartī je oslovoval jako své mladší bratry, protože byli velmi oddáni brāhmaṇům a byli úctyhodnými urozenými lidmi. Oni ho zase oslovovali jako Dādua Cakravartīho neboli staršího brāhmaṇského bratra. Raghunātha dāsa byl však téměř stejného věku jako Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu. Vnoučata si obyčejně z dědečka tropí žerty, a Śrī Caitanya Mahāprabhu proto využil vztahu svého děda s otcem a strýcem Raghunātha dāse, aby zažertoval.

Verš

cakravartīra duhe haya bhrātṛ-rūpa dāsa
ataeva tāre āmi kari parihāsa

Synonyma

cakravartīra — Nīlāmbary Cakravartīho; duhe — oba; haya — jsou; bhrātṛ-rūpa dāsa — služebníci jako mladší bratři; ataeva — proto; tāre — jim; āmi — Já; kari parihāsa — říkám v žertu.

Překlad

„Jelikož tvůj otec a jeho starší bratr jsou mladšími bratry Nīlāmbary Cakravartīho, mohu o nich takto žertovat.“

Verš

tomāra bāpa-jyeṭhā — viṣaya-viṣṭhā-gartera kīḍā
sukha kari’ māne viṣaya-viṣera mahā-pīḍā

Synonyma

tomāra — tvůj; bāpa — otec; jyeṭhā — jeho starší bratr; viṣaya — hmotného požitku; viṣṭhā — výkalů; gartera — z jámy; kīḍā — červi; sukha kari' — za štěstí; māne — považují; viṣaya — hmotného požitku; viṣera — jedu; mahā-pīḍā — velkou nemoc.

Překlad

„Můj drahý Raghunāthe dāsi, tvůj otec a jeho starší bratr jsou jako červi ve výkalech v žumpě hmotného požitku, protože otravu hmotným požitkem považují za štěstí.“

Význam

Člověk připoutaný k hmotnému požitku je připoutaný také k mnoha strastiplným situacím, ale přesto své nezáviděníhodné postavení považuje za štěstí. Smyslový požitek je pro takového člověka tak silný, že se ho nemůže vzdát, tak jako se červ žijící ve výkalech nedokáže vzdát těchto výkalů. Když je člověk příliš pohroužený do hmotného požitku, je z duchovního hlediska stejný jako červ ve výkalech. I když je toto postavení v očích osvobozených duší naprostým utrpením, materialistický požitkář je k němu velice připoutaný.

Verš

yadyapi brahmaṇya kare brāhmaṇera sahāya
śuddha-vaiṣṇava’ nahe, haye ‘vaiṣṇavera prāya’

Synonyma

yadyapi — i když; brahmaṇya kare — dávají milodary brāhmaṇům; brāhmaṇera sahāya — velcí pomocníci brāhmaṇů; śuddha-vaiṣṇava — čistí vaiṣṇavové; nahe — ne; haye — oni jsou; vaiṣṇavera prāya — téměř jako vaiṣṇavové.

Překlad

„I když tvůj otec i strýc dávají milodary brāhmaṇům a velmi jim pomáhají, nejsou to čistí vaiṣṇavové. Jsou to však téměř vaiṣṇavové.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi píše, že někteří lidé, obvykle velcí boháči, se oblékají jako vaiṣṇavové a dávají milodary brāhmaṇům. Jsou také připoutaní k uctívání Božstva, ale kvůli své připoutanosti k hmotnému požitku nemohou být čistými vaiṣṇavy. Anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam. Čistý vaiṣṇava netouží po hmotném požitku. To je základní kvalifikace čistého vaiṣṇavy. Jsou lidé, a zvláště bohatí, kteří pravidelně uctívají Božstvo, dávají milodary brāhmaṇům a jsou v každém ohledu zbožní, ale nemohou být čistými vaiṣṇavy. Navenek se sice tváří jako vaiṣṇavové a dobrodinci, ale jejich vnitřní touhou je užívat si vyšší úrovně hmotného života. Otec Raghunātha dāse Govardhana a jeho starší bratr Hiraṇya dāsa dávali brāhmaṇům velké milodary a ve skutečnosti na nich záviseli všichni brāhmaṇové z gaudského kraje, takže byli považováni za velmi zbožné. Před obyčejnými lidmi však vystupovali jako vaiṣṇavové, i když z čistě duchovního hlediska byli obyčejnými lidskými bytostmi a ne čistými vaiṣṇavy. Skuteční vaiṣṇavové je považovali za téměř vaiṣṇavy, nikoliv za čisté vaiṣṇavy. Byli to jinými slovy kaniṣṭha-adhikārī, protože si nebyli vědomi vyšších usměrňujících vaiṣṇavských zásad. Na druhou stranu je však nelze označit za viṣayī neboli slepé materialistické požitkáře.

Verš

tathāpi viṣayera svabhāva — kare mahā-andha
sei karma karāya, yāte haya bhava-bandha

Synonyma

tathāpi — přesto; viṣayera svabhāva — síla hmotného požitku; kare mahā-andha — člověka úplně zaslepí; sei karma karāya — donutí ho takto jednat; yāte — kvůli čemuž; haya — je; bhava-bandha — pouto zrození a smrti.

Překlad

„Ti, kdo jsou připoutaní k materialistickému životu a slepí vůči duchovnímu životu, jsou nuceni jednat tak, že je akce a reakce za jejich činnosti poutají k opakovanému rození a umírání.“

Význam

V Bhagavad-gītě (3.9) je jasně řečeno: yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yam karma-bandhanaḥ – pokud člověk nejedná jako čistý oddaný, přinese mu každá činnost následky v podobě spoutanosti plodonosným jednáním (karma-bandhanaḥ). Také ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.5.4) se uvádí:

nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma
yad indriya-prītaya āpṛṇoti
na sādhu manye yata ātmano 'yam
asann api kleśa-da āsa dehaḥ

„Materialista, bláznivě posedlý činnostmi zaměřenými na dosažení smyslového požitku, neví, že se zaplétá v opakovaném rození a umírání a že jeho tělo, i když dočasné, je plné utrpení.“ Viṣayī neboli osoba chycená v síti materialistického života, trvale zůstává v koloběhu rození a umírání. Není schopná pochopit, jak provádět čistou oddanou službu, a proto jedná jako karmī, jñānī, yogī nebo někdo jiný podle své touhy, ale neví, že karma, jñāna a yoga pouze poutají ke koloběhu rození a umírání.

Verš

hena ‘viṣaya’ haite kṛṣṇa uddhārilā tomā’
kahana nā yāya kṛṣṇa-kṛpāra mahimā”

Synonyma

hena viṣaya — tak pokleslého postavení hmotného požitku; haite — z; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; uddhārilā tomā' — vysvobodil tě; kahana yāya — nelze popsat; kṛṣṇa-kṛpāra — milosti Pána Kṛṣṇy; mahimā — slávu.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa tě ze své vlastní vůle z tak zavrženíhodného materialistického života vysvobodil. Slávu bezpříčinné milosti Pána Kṛṣṇy proto nelze vůbec popsat.“

Význam

V Brahma-saṁhitě (5.54) se uvádí: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām. Pán Kṛṣṇa je tak milostivý, že může zastavit následky karmy svého oddaného. Každý, počínaje nepatrným hmyzem zvaným indra-gopa až po Indru, krále nebes, je spoutaný následky plodonosných činů.

yas tv indra-gopam atha vendram aho sva-karma-
bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti
karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājāṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Každý, ať hmyz či král nebes, je zapletený a spoutaný akcemi a reakcemi své karmy. Ten, kdo se však stane čistým oddaným, prostým všech hmotných tužeb a připoutanosti ke karmě, jñāně či yoze, je Kṛṣṇovou bezpříčinnou milostí osvobozen od hmotných akcí a reakcí. Nikdo Kṛṣṇovi nedokáže projevit dostatečný vděk za vysvobození z materialistického způsobu života.

Verš

raghunāthera kṣīṇatā-mālinya dekhiyā
svarūpere kahena prabhu kṛpārdra-citta hañā

Synonyma

raghunāthera — Raghunātha dāse; kṣīṇatā — vyzáblost; mālinya — špinavost těla; dekhiyā — když viděl; svarūpere kahena — řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; kṛpā — z milosti; ārdra — měkké; citta — srdce; hañā — jsoucí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pociťoval bezpříčinnou milost a srdce Mu měklo, když viděl Raghunātha dāse tak vyzáblého a špinavého po dvanáctidenní cestě a půstu. Oslovil tedy Svarūpu Dāmodara.

Verš

“ei raghunāthe āmi saṅpinu tomāre
putra-bhṛtya-rūpe tumi kara aṅgīkāre

Synonyma

ei raghunāthe — tohoto Raghunātha dāse; āmi — Já; saṅpinu tomāre — svěřuji ti; putra — syna; bhṛtya — služebníka; rūpe — jako; tumi — ty (Svarūpo Dāmodare Gosvāmī); kara aṅgīkāre — prosím přijmi.

Překlad

„Můj drahý Svarūpo,“ řekl, „svěřuji ti do péče tohoto Raghunātha dāse. Přijmi ho prosím jako svého syna či služebníka.“

Verš

tina ‘raghunātha’-nāma haya āmāra gaṇe
‘svarūpera raghu’ — āji haite ihāra nāme”

Synonyma

tina raghunātha — tři Raghunāthové; nāma — jménem; haya — jsou; āmāra gaṇe — mezi Mými společníky; svarūpera raghu — Raghunātha Svarūpy Dāmodara; āji haite — od tohoto dne; ihāra — tohoto; nāme — jméno.

Překlad

„Nyní jsou mezi Mými společníky tři Raghunāthové. Ode dneška bude tento Raghunātha známý jako Raghu Svarūpy Dāmodara.“

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu měl mezi svými společníky tři Raghuy – Vaidyu Raghunātha (viz Ādi-līlā 11.22), Bhaṭṭu Raghunātha a Dāse Raghunātha. Dāsa Raghunātha proslul jako Svarūpův Raghunātha.

Verš

eta kahi’ raghunāthera hasta dharilā
svarūpera haste tāṅre samarpaṇa kailā

Synonyma

eta kahi' — když takto promluvil; raghunāthera — Raghunātha dāse; hasta dharilā — uchopil ruku; svarūpera haste — do rukou Svarūpy Dāmodara; tāṅre — jeho; samarpaṇa kailā — svěřil.

Překlad

Po těchto slovech uchopil Śrī Caitanya Mahāprabhu ruku Raghunātha dāse a svěřil ho do rukou Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho.

Verš

svarūpa kahe, — ‘mahāprabhura ye ājñā haila’
eta kahi’ raghunāthe punaḥ āliṅgila

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ye — jakýkoliv; ājñā — pokyn; haila — je; eta kahi' — to když řekl; raghunāthe — Raghunātha dāse; punaḥ — znovu; āliṅgila — obejmul.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī přijal Raghunātha dāse a řekl: „Śrī Caitanyo Mahāprabhu, přijímám vše, co nařídíš.“ Potom Raghunātha dāse znovu obejmul.

Verš

caitanyera bhakta-vātsalya kahite nā pāri
govindere kahe raghunāthe dayā kari’

Synonyma

caitanyera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-vātsalya — náklonnost k oddaným; kahite pāri — nedokáži náležitě vyjádřit; govindere — Govindovi; kahe — řekl; raghunāthe — k Raghunāthovi; dayā kari' — jsoucí velice milostivý.

Překlad

Náklonnost, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu chová ke svým oddaným, nedokáži náležitě popsat. S velkou milostí vůči Raghunāthovi dāsovi řekl Pán Govindovi:

Verš

“pathe iṅha kariyāche bahuta laṅghana
kata-dina kara ihāra bhāla santarpaṇa”

Synonyma

pathe — na cestě; iṅha — tento Raghunātha dāsa; kariyāche — podstupoval; bahuta — velký; laṅghana — půst a nesnáze; kata-dina — několik dní; kara — čiň; ihāra — o něho; bhāla — dobrou; santarpaṇa — péči.

Překlad

„Raghunātha dāsa po cestě nejedl a po mnoho dní podstupoval všelijaké nesnáze. Několik dní se o něho proto dobře starej, aby se mohl do sytosti najíst.“

Verš

raghunāthe kahe — “yāñā, kara sindhu-snāna
jagannātha dekhi’ āsi’ karaha bhojana”

Synonyma

raghunāthe kahe — Raghunāthovi dāsovi řekl; yāñā — jdi a; kara sindhu-snāna — vykoupej se v moři; jagannātha dekhi' — poté, co zhlédneš Pána Jagannātha; āsi' — až se vrátíš; karaha bhojana — najez se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Raghunāthovi dāsovi řekl: „Jdi se vykoupat do moře a pak jdi do chrámu zhlédnout Pána Jagannātha. Až se vrátíš, najez se.“

Verš

eta bali’ prabhu madhyāhna karite uṭhilā
raghunātha-dāsa saba bhaktere mililā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhyāhna karite — aby vykonal své polední povinnosti; uṭhilā — vstal; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; saba — se všemi; bhaktere — oddanými; mililā — setkal se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, vstal a odešel za svými poledními povinnostmi. Raghunātha dāsa se pak setkal se všemi přítomnými oddanými.

Verš

raghunāthe prabhura kṛpā dekhi, bhakta-gaṇa
vismita hañā kare tāṅra bhāgya-praśaṁsana

Synonyma

raghunāthe — Raghunāthovi dāsovi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; dekhi — když viděli; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; vismita — užaslí; hañā — jsoucí; kare — činí; tāṅra — jeho; bhāgya — štěstí; praśaṁsana — chválu.

Překlad

Všichni oddaní žasli, když viděli bezpříčinnou milost, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu udělil Raghunāthovi dāsovi, a vyzdvihovali jeho štěstí.

Verš

raghunātha samudre yāñā snāna karilā
jagannātha dekhi’ punaḥ govinda-pāśa āilā

Synonyma

raghunātha — Raghunātha dāsa; samudre — k moři; yāñā — šel a; snāna karilā — vykoupal se; jagannātha dekhi' — po zhlédnutí Pána Jagannātha; punaḥ — znovu; govinda-pāśa āilā — přišel ke Govindovi.

Překlad

Raghunātha dāsa se vykoupal v moři, zhlédl Pána Jagannātha a pak se vrátil zpátky ke Govindovi, osobnímu služebníkovi Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

prabhura avaśiṣṭa pātra govinda tāṅre dilā
ānandita hañā raghunātha prasāda pāilā

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avaśiṣṭa pātra — talíř se zbytky jídla; govinda — Pánův osobní služebník; tāṅre — jemu; dilā — nabídl; ānandita hañā — s velkou radostí; raghunātha — Raghunātha dāsa; prasāda pāilā — přijal prasādam.

Překlad

Govinda mu dal talíř se zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Raghunātha dāsa prasādam přijal s velkou radostí.

Verš

ei-mata rahe teṅha svarūpa-caraṇe
govinda prasāda tāṅre dila pañca dine

Synonyma

ei-mata — takto; rahe — zůstal; teṅha — on; svarūpa-caraṇe — pod ochranou Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; govinda — osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prasāda — zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tāṅre — jemu; dila — dával; pañca dine — pět dní.

Překlad

Raghunātha dāsa zůstal v péči Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Govinda mu pět dní nosil zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

āra dina haite ‘puṣpa-añjali’ dekhiyā
siṁha-dvāre khāḍā rahe bhikṣāra lāgiyā

Synonyma

āra dina — dalšího dne; haite — od; puṣpa-añjali — obřadu obětování květů Pánu; dekhiyā — po zhlédnutí; siṁha-dvāre — u hlavní brány; khāḍā rahe — postával; bhikṣāra lāgiyā — aby vyžebral nějakou almužnu.

Překlad

Raghunātha dāsa potom počínaje šestým dnem postával u brány zvané Simha-dvára, aby tam vždy po obřadu puṣpa-añjali, při kterém se Pánu obětují květy, vyžebral nějakou almužnu.

Verš

jagannāthera sevaka yata — ‘viṣayīra gaṇa’
sevā sāri’ rātrye kare gṛhete gamana

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; sevaka — služebníci; yata — všichni; viṣayīra gaṇa — známí jako viṣayī; sevā sāri' — po skončení své služby; rātrye — v noci; kare — činí; gṛhete gamana — návrat domů.

Překlad

Když četní služebníci Pána Jagannātha známí jako viṣayī dokončí své povinnosti, vrací se v noci domů.

Verš

siṁha-dvāre annārthī vaiṣṇave dekhiyā
pasārira ṭhāñi anna dena kṛpā ta’ kariyā

Synonyma

siṁha-dvāre — u brány Simha; anna-arthī — kteří potřebují nějaké jídlo; vaiṣṇave — vaiṣṇavové; dekhiyā — když vidí; pasārira ṭhāñi — od obchodníků; anna dena — dají něco k jídlu; kṛpā ta' kariyā — z milosti.

Překlad

Když u brány Simha-dvára vidí nějakého vaiṣṇavu, jak žebrá o almužnu, z milosti u místních prodavačů zařídí, aby mu dali něco k jídlu.

Verš

ei-mata sarva-kāla āche vyavahāra
niṣkiñcana bhakta khāḍā haya siṁha-dvāra

Synonyma

ei-mata — takto; sarva-kāla — celou dobu; āche — je; vyavahāra — etiketa; niṣkiñcana bhakta — oddaný, který nemá jiný zdroj příjmu; khāḍā haya — stojí; siṁha-dvāra — u brány zvané Simha-dvára.

Překlad

Tento zvyk tu platí po celé věky, takže oddaný, který nemá jiný zdroj příjmu, se postaví k bráně Simha-dvára a přijímá almužny od služebníků.

Verš

sarva-dina karena vaiṣṇava nāma-saṅkīrtana
svacchande karena jagannātha daraśana

Synonyma

sarva-dina — celý den; karena — provádí; vaiṣṇava — vaiṣṇava; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; svacchande — s naprostou svobodou; karena — činí; jagannātha daraśana — pohled na Pána Jagannātha.

Překlad

Vaiṣṇava bez prostředků tak celý den zpívá svaté jméno Pána a zcela bez omezení se dívá na Pána Jagannātha.

Verš

keha chatre māgi’ khāya, yebā kichu pāya
keha rātre bhikṣā lāgi’ siṁha-dvāre raya

Synonyma

keha — někteří; chatre — v chudobinci; māgi' — žebrající; khāya — jedí; yebā — cokoliv; kichu — trochu; pāya — dostanou; keha — někteří; rātre — v noci; bhikṣā lāgi' — za účelem žebrání; siṁha-dvāre raya — stojí u brány zvané Simha-dvára.

Překlad

Někteří vaiṣṇavové mají ve zvyku žebrat u stánků pro chudé a jedí to, co dostanou, zatímco jiní stojí v noci u brány Simha-dvára a žebrají od služebníků.

Verš

mahāprabhura bhakta-gaṇera vairāgya pradhāna
yāhā dekhi’ prīta hana gaura-bhagavān

Synonyma

mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇera — oddaných; vairāgya — odříkání; pradhāna — základní zásada; yāhā dekhi' — kterou když vidí; prīta hana — je spokojený; gaura-bhagavān — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Odříkání je základní zásada udržující životy oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu vidí toto odříkání, nesmírně Ho to těší.

Význam

Každý, ať je to obyčejný materialista nebo čistý oddaný, může pochopit chování oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua, pokud ho bude podrobně studovat. Zjistí tak, že oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua nejsou ani v nejmenším připoutaní k žádnému druhu hmotného požitku. Zcela se vzdali smyslového požitku, aby se mohli plně zapojit do služby Pánu Śrī Kṛṣṇovi a zasvětit tak celý svůj život službě Kṛṣṇovi bez hmotných tužeb. A protože je jejich služba prostá hmotných tužeb, hmotné okolnosti ji nemohou narušovat. Obyčejní lidé mají sice s chápáním tohoto postoje oddaných velké problémy, ale Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, ho velmi oceňuje.

Verš

prabhure govinda kahe, — “raghunātha ‘prasāda’ nā laya
rātrye siṁha-dvāre khāḍā hañā māgi’ khāya”

Synonyma

prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; govinda kahe — Govinda řekl; raghunātha — Raghunātha dāsa; prasāda laya — nepřijímá prasādam; rātrye — v noci; siṁha-dvāre — u brány Simha-dvára; khāḍā hañā — stojící; māgi' — žebrající; khāya — jí.

Překlad

Govinda řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Raghunātha dāsa už tady prasādam nepřijímá. Postává teď u Simha-dváry a tam žebrá o něco k jídlu.“

Verš

śuni’ tuṣṭa hañā prabhu kahite lāgila
“bhāla kaila, vairāgīra dharma ācarila

Synonyma

śuni' — když slyšel; tuṣṭa hañā — jsoucí nadmíru spokojený; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahite lāgila — začal mluvit; bhāla kaila — to udělal správně; vairāgīra — osoby ve stavu odříkání; dharma — zásady; ācarila — naplnil.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, byl nadmíru spokojený a řekl: „Raghunātha dāsa se zachoval správně, tak, jak se má chovat ten, kdo přijal stav odříkání.“

Verš

vairāgī karibe sadā nāma-saṅkīrtana
māgiyā khāñā kare jīvana rakṣaṇa

Synonyma

vairāgī — člověk ve stavu odříkání; karibe — udělá; sadā — vždy; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; māgiyā — žebráním; khāñā — jedením; kare jīvana rakṣaṇa — udržuje se naživu.

Překlad

„Člověk ve stavu odříkání by měl neustále zpívat svaté jméno Pána. Při životě by se měl udržovat tak, že si něco vyžebrá.“

Význam

V Hari-bhakti-vilāse se na konci dvacáté Vilāsy (20.366, 379, 382) píše:

kṛtyāny etāni tu prāyogṛhiṇāṁ dhanināṁ satām
likhitāni na tu tyakta-
parigraha-mahātmanām
prabhāte cārdha-rātre camadhyāhne divasa-kṣaye
kīrtayanti hariṁ ye vai
te taranti bhavārṇavam
evam ekāntināṁ prāyaḥkīrtanaṁ smaraṇaṁ prabhoḥ
kurvatāṁ parama-prītyā
kṛtyam anyan na rocate

Zámožný hospodář nemůže žít jako ten, kdo je ve stavu odříkání a přijímá útočiště jen u svatého jména. Takový hospodář by měl zpívat Kṛṣṇovo svaté jméno ráno, v poledne a večer. Potom bude schopný překonat nevědomost. Čistí oddaní ve stavu odříkání, kteří se zcela odevzdali Kṛṣṇovým lotosovým nohám, by však měli zpívat svaté jméno Pána s velkou láskou a vírou a neustále vzpomínat na Kṛṣṇovy lotosové nohy. Neměli by se zabývat ničím jiným než zpíváním svatého jména Pána. V knize Bhakti-sandarbha (283) Śrīla Jīva Gosvāmī píše:

yady api śrī-bhāgavata-mate pañca-rātrādi-vad-arcana-mārgasyāvaśyakatvaṁ nāsti, tad vināpi śaraṇāpatty-ādīnām ekatareṇāpi puruṣārtha-siddher abhihitatvāt.

„Podle názoru Śrīmad-Bhāgavatamu není uctívání Božstev nezbytné, tak jako není nutné následovat určité předpisy Pañcarātry a dalších písem. Bhāgavatam říká, že naprostého úspěchu v lidském životě lze dosáhnout i bez uctívání Božstev pomocí kteréhokoliv jiného způsobu oddané služby, jako například tím, že se člověk jednoduše odevzdá u Pánových nohou a chce Jeho ochranu.“

Verš

vairāgī hañā yebā kare parāpekṣā
kārya-siddhi nahe, kṛṣṇa karena upekṣā

Synonyma

vairāgī hañā — jsoucí ve stavu odříkání; yebā — každý, kdo; kare — činí; para-apekṣā — závislost na ostatních; kārya-siddhi nahe — nebude úspěšný; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; karena upekṣā — přehlíží.

Překlad

„Vairāgī (člověk ve stavu odříkání) by neměl záviset na druhých. Pokud tak činí, nebude úspěšný a Kṛṣṇa ho bude přehlížet.“

Verš

vairāgī hañā kare jihvāra lālasa
paramārtha yāya, āra haya rasera vaśa

Synonyma

vairāgī hañā — jsoucí ve stavu odříkání; kare — činí; jihvāra — jazyka; lālasa — chtíč; parama-artha — cíl života; yāya — jde; āra — a; haya — stane se; rasera vaśa — závislým na chuti.

Překlad

„Pokud vairāgī dychtí, aby jeho jazyk mohl ochutnávat různá jídla, bude s jeho duchovním životem konec a on se stane otrokem choutek svého jazyka.“

Verš

vairāgīra kṛtya — sadā nāma-saṅkīrtana
śāka-patra-phala-mūle udara-bharaṇa

Synonyma

vairāgīra — člověka ve stavu odříkání; kṛtya — povinnost; sadā — neustále; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; śāka — zeleninou; patra — listím; phala — ovocem; mūle — kořínky; udara-bharaṇa — plnění si břicha.

Překlad

„Povinností toho, kdo přijal stav odříkání, je neustále zpívat Hare Kṛṣṇa mantru. Své břicho by měl uspokojit jakoukoliv dostupnou zeleninou, listím, ovocem či kořínky.“

Verš

jihvāra lālase yei iti-uti dhāya
śiśnodara-parāyaṇa kṛṣṇa nāhi pāya”

Synonyma

jihvāra — jazyka; lālase — kvůli chtivosti; yei — každý, kdo; iti-uti — sem a tam; dhāya — chodí; śiśna — genitáliím; udara — břichu; parāyaṇa — oddaný; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; nāhi pāya — nezíská.

Překlad

„Ten, kdo je sluhou jazyka, a chodí proto sem a tam, oddaný genitáliím a břichu, Kṛṣṇy nemůže dosáhnout.“

Verš

āra dina raghunātha svarūpa-caraṇe
āpanāra kṛtya lāgi’ kailā nivedane

Synonyma

āra dina — dalšího dne; raghunātha — Raghunātha dāsa; svarūpa-caraṇe — u lotosových nohou Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; āpanāra — svoji; kṛtya — povinnost; lāgi' — na; kailā nivedane — ptal se.

Překlad

Následující den se Raghunātha dāsa dotazoval u lotosových nohou Svarūpy Dāmodara na svou povinnost.

Verš

“ki lāgi’ chāḍāilā ghara, nā jāni uddeśa
ki mora kartavya, prabhu kara upadeśa”

Synonyma

ki lāgi' — z jakého důvodu; chāḍāilā ghara — musel jsem se vzdát svého rodinného života; jāni — nevím; uddeśa — význam; ki — jaká; mora kartavya — moje povinnost; prabhu — můj drahý Pane; kara upadeśa — prosím pouč mne.

Překlad

„Nevím, proč jsem se vzdal rodinného života,“ řekl. „Co je mou povinností? Prosím pouč mě.“

Verš

prabhura āge kathā-mātra nā kahe raghunātha
svarūpa-govinda-dvārā kahāya nija-bāt

Synonyma

prabhura āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; kathā-mātra — byť jen slovo; kahe — neříká; raghunātha — Raghunātha dāsa; svarūpa-govinda-dvārā — skrze Govindu a Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho; kahāya — informuje; nija-bāt — o svých záměrech.

Překlad

Raghunātha dāsa před Pánem nikdy nepromluvil ani jediné slovo. O všech svých touhách dával Pánovi vědět prostřednictvím Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Govindy.

Verš

prabhura āge svarūpa nivedilā āra dine
raghunātha nivedaya prabhura caraṇe

Synonyma

prabhura āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; nivedilā — předložil; āra dine — dalšího dne; raghunātha nivedaya — Raghunātha dāsa se ptá; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Dalšího dne Svarūpa Dāmodara Gosvāmī sdělil Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Raghunātha dāsa chce u Tvých lotosových nohou říci toto:“

Verš

“ki mora kartavya, muñi nā jāni uddeśa
āpani śrī-mukhe more kara upadeśa”

Synonyma

ki — co; mora kartavya — moje povinnost; muñi — já; jāni — nevím; uddeśa — cíl mého života; āpani — osobně; śrī-mukhe — ze Tvých transcendentálních úst; more — mně; kara upadeśa — prosím dej pokyny.

Překlad

„  ,Nevím, co je má povinnost ani co je cílem mého života. Dej mi proto prosím osobně pokyny ze svých transcendentálních úst.̀  “

Verš

hāsi’ mahāprabhu raghunāthere kahila
“tomāra upadeṣṭā kari’ svarūpere dila

Synonyma

hāsi' — s úsměvem; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; raghunāthere — Raghunāthovi dāsovi; kahila — řekl; tomāra — tvého; upadeṣṭā — učitele; kari' — jako; svarūpere dila — určil jsem Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se usmál a Raghunāthovi dāsovi řekl: „Již jsem za tvého učitele určil Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho.“

Verš

‘sādhya’-‘sādhana’-tattva śikha iṅhāra sthāne
āmi tata nāhi jāni, iṅho yata jāne

Synonyma

sādhya — povinnost; sādhana — jak ji vykonávat; tattva — pravdu; śikha — uč se; iṅhāra sthāne — od něho; āmi — Já; tata — tolik; nāhi jāni — nevím; iṅho — on; yata — jako; jāne — ví.

Překlad

„Od něho se nauč, co je tvá povinnost a jak ji vykonávat. Já toho nevím tolik co on.“

Verš

tathāpi āmāra ājñāya śraddhā yadi haya
āmāra ei vākye tabe kariha niścaya

Synonyma

tathāpi — přesto; āmāra ājñāya — v Mé pokyny; śraddhā — víra; yadi — jestliže; haya — je; āmāra — Mými; ei — těmito; vākye — slovy; tabe — potom; kariha niścaya — můžeš zjistit.

Překlad

„Pokud však chceš s vírou a láskou přijmout pokyny ode Mne, dozvíš se o svých povinnostech z následujících slov:“

Verš

grāmya-kathā nā śunibe, grāmya-vārtā nā kahibe
bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe

Synonyma

grāmya-kathā — běžné řeči obyčejných lidí; śunibe — nikdy neposlouchej; grāmya-vārtā — obyčejné zprávy; kahibe — nemluv; bhāla — dobře; khāibe — nejez; āra — a; bhāla — hezky; paribe — neoblékej se.

Překlad

„Nemluv jako obyčejní lidé ani neposlouchej, co říkají. Nejez chutná jídla a neoblékej se do pěkného oblečení.“

Verš

amānī mānada hañā kṛṣṇa-nāma sadā la’be
vraje rādhā-kṛṣṇa-sevā mānase karibe

Synonyma

amānī — neočekávající žádnou úctu; māna-da — prokazující úctu druhým; hañā — poté, co se staneš; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána; sadā — neustále; la'be — měl bys pronášet; vraje — ve Vrindávanu; rādhā-kṛṣṇa-sevā — službu Rādě a Kṛṣṇovi; mānase — v mysli; karibe — měl bys konat.

Překlad

„Neočekávej žádnou úctu pro sebe, ale naopak prokazuj veškerou úctu druhým. Neustále zpívej svaté jméno Pána Kṛṣṇy a v mysli služ Rādě a Kṛṣṇovi ve Vrindávanu.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi říká, že muž a žena uzavřou sňatek, počnou děti, a tak se zapletou do rodinného života. Řeči týkající se takovéhoto rodinného života se nazývají grāmya-kathā. Člověk ve stavu odříkání však o takových věcech nikdy nenaslouchá ani nemluví. Neměl by jíst chutná jídla, protože to se k osobě ve stavu odříkání nehodí. Měl by prokazovat veškerou úctu druhým, ale neměl by očekávat úctu pro sebe. Takto by měl zpívat svaté jméno Pána a přemýšlet o své službě Rādě a Kṛṣṇovi ve Vrindávanu.

Verš

ei ta’ saṅkṣepe āmi kailuṅ upadeśa
svarūpera ṭhāñi ihāra pāibe viśeṣa

Synonyma

ei — toto; ta' — zajisté; saṅkṣepe — v krátkosti; āmi — Já; kailuṅ upadeśa — dal jsem pokyn; svarūpera ṭhāñi — od Svarūpy Dāmodara; ihāra — o tomto pokynu; pāibe — dostaneš; viśeṣa — veškeré podrobnosti.

Překlad

„To byly ve stručnosti Mé pokyny. Svarūpa Dāmodara ti je dopodrobna vysvětlí.“

Verš

tṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ”

Synonyma

tṛṇāt api — než pošlapaná tráva; su-nīcena — jsoucí nižší; taroḥ — než strom; iva — opravdu; sahiṣṇunā — s větší snášenlivostí; amāninā — aniž by byl falešně pyšný; mānadena — vzdávající úctu všem; kīrtanīyaḥ — zpívat; sadā — neustále; hariḥ — svaté jméno Pána.

Překlad

„Ten, kdo se považuje za nižšího než tráva, kdo je snášenlivější než strom a neočekává pro sebe žádné uznání, ale naopak je kdykoliv připravený projevovat úctu druhým, může velmi snadno zpívat svaté jméno Pána neustále.“

Verš

eta śuni’ raghunātha vandilā caraṇa
mahāprabhu kailā tāṅre kṛpā-āliṅgana

Synonyma

eta śuni' — když to vyslechl; raghunātha — Raghunātha dāsa; vandilā caraṇa — modlil se k lotosovým nohám; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; tāṅre — jeho; kṛpā-āliṅgana — objetí z milosti.

Překlad

Když to Raghunātha dāsa vyslechl, přednesl modlitby u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán ho poté z velké milosti objal.

Verš

punaḥ samarpilā tāṅre svarūpera sthāne
‘antaraṅga-sevā’ kare svarūpera sane

Synonyma

punaḥ — znovu; samarpilā — předal; tāṅre — jeho; svarūpera sthāne — Svarūpovi Dāmodarovi; antaraṅga-sevā — velmi důvěrnou službu; kare — vykonává; svarūpera sane — se Svarūpou Dāmodarem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ho znovu svěřil Svarūpovi Dāmodarovi. Raghunātha dāsa tak se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm vykonával velmi důvěrnou službu.

Význam

Antaraṅga-sevā je služba vykonávaná v duchovním těle. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī je původně Lalitādevī. Raghunātha dāsa Gosvāmī byl jeho pomocník a nyní také začal sloužit Rādě a Kṛṣṇovi ve své mysli.

Verš

hena-kāle āilā saba gauḍera bhakta-gaṇa
pūrvavat prabhu sabāya karilā milana

Synonyma

hena-kāle — tehdy; āilā — přišli; saba — všichni; gauḍera bhakta-gaṇa — oddaní z Bengálska; pūrva-vat — jako dříve; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabāya — se všemi; karilā milana — setkal se.

Překlad

Tehdy přišli všichni oddaní z Bengálska a Śrī Caitanya Mahāprabhu se s nimi stejně jako v minulosti vřele přivítal.

Verš

sabā lañā kailā prabhu guṇḍicā-mārjana
sabā lañā kailā prabhu vanya-bhojana

Synonyma

sabā lañā — beroucí je všechny; kailā — vykonal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; guṇḍicā-mārjana — mytí chrámu Guṇḍici; sabā lañā — se všemi; kailā — činil; prabhu — Śrī Caitanya; vanya-bhojana — jedení v zahradě.

Překlad

Znovu vyčistil chrám Guṇḍici a společně s oddanými pak přijal hostinu v zahradě.

Verš

ratha-yātrāya sabā lañā karilā nartana
dekhi’ raghunāthera camatkāra haila mana

Synonyma

ratha-yātrāya — během slavnosti Ratha-yātrā; sabā lañā — beroucí všechny; karilā nartana — tančil; dekhi' — když to viděl; raghunāthera — Raghunātha dāse; camatkāra — užaslá; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Při slavnosti Ratha-yātrā Pán znovu tančil s oddanými a Raghunātha dāsa při té podívané nevycházel z úžasu.

Verš

raghunātha-dāsa yabe sabāre mililā
advaita-ācārya tāṅre bahu kṛpā kailā

Synonyma

raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; yabe — když; sabāre mililā — setkal se se všemi oddanými; advaita-ācārya — Advaita Ācārya; tāṅre — jemu; bahu — hodně; kṛpā — milosti; kailā — udělil.

Překlad

Když se Raghunātha dāsa setkal se všemi oddanými, Advaita Ācārya mu udělil velkou milost.

Verš

śivānanda-sena tāṅre kahena vivaraṇa
tomā laite tomāra pitā pāṭhāila daśa jana

Synonyma

śivānanda-sena — Śivānanda Sena; tāṅre — jemu; kahena — říká; vivaraṇa — popis; tomā laite — odvést tě; tomāra pitā — tvůj otec; pāṭhāila — poslal; daśa jana — deset mužů.

Překlad

Setkal se také se Śivānandou Senou, který mu řekl: „Tvůj otec poslal deset mužů, aby tě odvedli.“

Verš

tomāre pāṭhāite patrī pāṭhāila more
jhāṅkarā ha-ite tomā nā pāñā gela ghare

Synonyma

tomāre — tebe; pāṭhāite — poslat zpátky; patrī — dopis; pāṭhāila more — poslal mi; jhāṅkarā ha-ite — z Džhánkary; tomā — tebe; pāñā — když nedostali; gela ghare — vrátili se domů.

Překlad

„Napsal mi dopis, ve kterém mě žádal, abych tě poslal zpět, ale když se o tobě těch deset mužů nic nedozvědělo, vrátili se z Džhánkary zpátky domů.“

Verš

cāri māsa rahi’ bhakta-gaṇa gauḍe gelā
śuni’ raghunāthera pitā manuṣya pāṭhāilā

Synonyma

cāri māsa — čtyři měsíce; rahi' — když zůstali; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; gauḍe gelā — vrátili se do Bengálska; śuni' — když slyšel; raghunāthera pitā — otec Raghunātha dāse; manuṣya — muže; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Když se všichni bengálští oddaní po čtyřměsíčním pobytu v Džagannáth Purí vrátili domů, doslechl se otec Raghunātha dāse o jejich návratu a poslal svého člověka za Śivānandou Senou.

Verš

se manuṣya śivānanda-senere puchila
“mahāprabhura sthāne eka ‘vairāgī’ dekhila

Synonyma

se manuṣya — ten posel; śivānanda-senere — Śivānandy Seny; puchila — zeptal se; mahāprabhura sthāne — u Śrī Caitanyi Mahāprabhua; eka vairāgī — někoho ve stavu odříkání; dekhila — viděl jsi.

Překlad

Posel se Śivānandy Seny zeptal: „Viděl jsi na místě, kde bydlel Śrī Caitanya Mahāprabhu, nějakého člověka ve stavu odříkání?“

Verš

govardhanera putra teṅho, nāma — ‘raghunātha’
nīlācale paricaya āche tomāra sātha?”

Synonyma

govardhanera — Govardhanův; putra — syn; teṅho — on; nāma — jménem; raghunātha — Raghunātha dāsa; nīlācale — v Níláčale; paricaya āche — je známost; tomāra sātha — s tebou.

Překlad

„Tou osobou je Raghunātha dāsa, syn Govardhana Majumadāry. Potkal jsi ho v Níláčale?“

Verš

śivānanda kahe, — “teṅho haya prabhura sthāne
parama vikhyāta teṅho, kebā nāhi jāne

Synonyma

śivānanda kahe — Śivānanda Sena odpověděl; teṅho — on; haya — je; prabhura sthāne — s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; parama vikhyāta — velice slavný; teṅho — on; kebā — kdo; nāhi jāne — nezná.

Překlad

Śivānanda Sena odpověděl: „Ano, pane, Raghunātha dāsa je se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a je velice slavný. Kdo by ho neznal?“

Verš

svarūpera sthāne tāre kariyāchena samarpaṇa
prabhura bhakta-gaṇera teṅho haya prāṇa-sama

Synonyma

svarūpera sthāne — Svarūpovi Dāmodarovi; tāre — jeho; kariyāchena samarpaṇa — Pán Caitanya svěřil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇera — všech oddaných; teṅho — on; haya — je; prāṇa — život; sama — jako.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu ho svěřil do péče Svarūpy Dāmodara. Raghunātha dāsa se stal životem všech Pánových oddaných.“

Verš

rātri-dina kare teṅho nāma-saṅkīrtana
kṣaṇa-mātra nāhi chāḍe prabhura caraṇa

Synonyma

rātri-dina — dnem i nocí; kare — činí; teṅho — on; nāma-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; kṣaṇa-mātra — ani na chvíli; nāhi chāḍe — nevzdává se; prabhura caraṇa — lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Dnem i nocí zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a ani na okamžik neopouští útočiště Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

parama vairāgya tāra, nāhi bhakṣya-paridhāna
yaiche taiche āhāra kari’ rākhaye parāṇa

Synonyma

parama — nejvyšší; vairāgya — odříkání; tāra — jeho; nāhi — není; bhakṣya — jedení; paridhāna — oblékání se; yaiche taiche — tak či onak; āhāra kari' — když jí; rākhaye parāṇa — udržuje svůj život.

Překlad

„Je na nejvyšší úrovni odříkavého života. Vůbec se nestará o své jídlo ani oblečení. Jí, jak to jde, a tak se udržuje při životě.“

Verš

daśa-daṇḍa rātri gele ‘puṣpāñjali’ dekhiyā
siṁha-dvāre khāḍā haya āhāra lāgiyā

Synonyma

daśa-daṇḍa — deset daṇḍ (240 minut); rātri — noci; gele — když uběhlo; puṣpāñjali — obřadu puṣpāñjali; dekhiyā — po zhlédnutí; siṁha-dvāre — u brány Simha-dvára; khāḍā haya — stojí; āhāra lāgiyā — aby dostal něco k jídlu.

Překlad

„Poté, co uplynulo deset daṇḍ (čtyři hodiny) noci a Raghunātha dāsa zhlédl obřad puṣpāñjali, stojí u brány Simha-dvára a žebrá o něco k jídlu.“

Verš

keha yadi deya, tabe karaye bhakṣaṇa
kabhu upavāsa, kabhu karaye carvaṇa”

Synonyma

keha — někdo; yadi — jestliže; deya — nabídne; tabe — potom; karaye bhakṣaṇa — jí; kabhu — někdy; upavāsa — postí se; kabhu — někdy; karaye carvaṇa — žvýká.

Překlad

„Pokud mu někdo dá něco k jídlu, tak jí, jinak drží půst. Někdy žvýká smažené obilí.“

Verš

eta śuni’ sei manuṣya govardhana-sthāne
kahila giyā saba raghunātha-vivaraṇe

Synonyma

eta śuni' — když to vyslechl; sei manuṣya — ten posel; govardhana-sthāne — Govardhanovi Majumadārovi; kahila — řekl; giyā — poté, co šel; saba — vše; raghunātha-vivaraṇe — pojednání o Raghunāthovi dāsovi.

Překlad

Posel to vyslechl a vrátil se ke Govardhanovi Majumadārovi, aby mu sdělil vše, co se o Raghunāthovi dāsovi dozvěděl.

Verš

śuni’ tāṅra mātā pitā duḥkhita ha-ila
putra-ṭhāñi dravya-manuṣya pāṭhāite mana kaila

Synonyma

śuni' — když slyšeli; tāṅra — jeho; mātā pitā — otec a matka; duḥkhita ha-ila — byli velmi nešťastní; putra-ṭhāñi — svému synovi; dravya-manuṣya — věci a lidi; pāṭhāite — poslat; mana kaila — rozhodli se.

Překlad

Otec i matka byli velmi nešťastní, když slyšeli, co Raghunātha dělá ve stavu odříkání, a rozhodli se, že mu pošlou nějaké lidi s věcmi pro jeho pohodlí.

Verš

cāri-śata mudrā, dui bhṛtya, eka brāhmaṇa
śivānandera ṭhāñi pāṭhāila tata-kṣaṇa

Synonyma

cāri-śata mudrā — čtyři sta mincí; dui bhṛtya — dva služebníky; eka brāhmaṇa — jednoho brāhmaṇu; śivānandera ṭhāñi — za Śivānandou Senou; pāṭhāila — poslal; tata-kṣaṇa — okamžitě.

Překlad

Raghunāthův otec okamžitě poslal čtyři sta mincí, dva služebníky a jednoho brāhmaṇu za Śivānandou Senou.

Verš

śivānanda kahe, — “tumi saba yāite nāribā
āmi yāi yabe, āmāra saṅge yāibā

Synonyma

śivānanda kahe — Śivānanda Sena řekl; tumi — vy; saba — všichni; yāite nāribā — nemůžete jít; āmi yāi — já půjdu; yabe — až; āmāra saṅge — se mnou; yāibā — půjdete.

Překlad

Śivānanda Sena jim řekl: „Nemůžete jít do Džagannáth Purí sami. Můžete mě ale doprovodit, až tam půjdu já.“

Verš

ebe ghara yāha, yabe āmi saba calimu
tabe tomā sabākāre saṅge lañā yāmu

Synonyma

ebe — nyní; ghara yāha — jděte domů; yabe — až; āmi — my; saba — všichni; calimu — půjdeme; tabe — potom; tomā sabākāre — vás všechny; saṅge — s sebou; lañā — beroucí; yāmu — půjdu.

Překlad

„Nyní jděte domů. Vezmu vás s sebou, až půjdeme všichni.“

Verš

ei ta’ prastāve śrī-kavi-karṇapūra
raghunātha-mahimā granthe likhilā pracura

Synonyma

ei ta' prastāve — v této souvislosti; śrī-kavi-karṇapūra — básník Kavi-karṇapūra; raghunātha-mahimā — slávu Raghunātha dāse; granthe — ve své knize (Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaka); likhilā — napsal; pracura — obšírně.

Překlad

Velký básník Śrī Kavi-karṇapūra při vyprávění této události obšírně popsal slavné činnosti Raghunātha dāse ve své knize Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaka.

Verš

ācāryo yadunandanaḥ su-madhuraḥ śrī-vāsudeva-priyas
tac-chiṣyo raghunātha ity adhiguṇaḥ prāṇādhiko mādṛśām
śrī-caitanya-kṛpātireka-satata-snigdhaḥ svarūpānugo
vairāgyaika-nidhir na kasya vidito nīlācale tiṣṭhatām

Synonyma

ācāryaḥ yadunandanaḥ — Yadunandana Ācārya; su-madhuraḥ — velmi pěkného chování; śrī-vāsudeva-priyaḥ — nesmírně drahý Śrī Vāsudevovi Dattovi Ṭhākurovi; tat-śiṣyaḥ — jeho žák; raghunāthaḥ — Raghunātha dāsa; iti — takto; adhiguṇaḥ — tak způsobilý; prāṇa-adhikaḥ — dražší než vlastní život; mādṛśām — všech oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jako jsem já; śrī-caitanya-kṛpā — díky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; atireka — spousty; satata-snigdhaḥ — vždy příjemný; svarūpa-anugaḥ — kráčející ve stopách Svarūpy Dāmodara; vairāgya — odříkání; eka-nidhiḥ — oceán; na — ne; kasya — kým; viditaḥ — známý; nīlācale — v Džagannáth Purí; tiṣṭhatām — z těch, kdo pobývali.

Překlad

„Raghunātha dāsa je žákem Yadunandany Ācāryi, který je šlechetný a nesmírně drahý Vāsudevovi Dattovi z Káňčanapallí. Raghunātha dāsa je nám všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua díky svým transcendentálním vlastnostem dražší než vlastní život. Je vždy milovaný, protože od Śrī Caitanyi Mahāprabhua dostal ohromnou milost. Tento velmi drahý následovník Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho je oceánem odříkání a je živým, mimořádným příkladem pro stav odříkání. Kdo z obyvatel Níláčaly (Džagannáth Purí) by ho dobře neznal?“

Význam

Tento verš pochází ze Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaky (10.3) od Kavi-karṇapūry.

Verš

yaḥ sarva-lokaika-mano-’bhirucyā
saubhāgya-bhūḥ kācid akṛṣṭa-pacyā
yatrāyam āropaṇa-tulya-kālaṁ
tat-prema-śākhī phalavān atulyaḥ

Synonyma

yaḥ — jenž; sarva-loka — všech oddaných v Purí; eka — nejpřednější; manaḥ — z myslí; abhirucyā — náklonností; saubhāgya-bhūḥ — půda štěstěny; kācit — nepopsatelné; akṛṣṭa-pacyā — dokonalá bez orby či dokonalý bez praktikování; yatra — do které; ayam — toto; āropaṇa-tulya-kālam — zároveň se zasazením semínka; tat-prema-śākhī — strom lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua; phala-vān — nesoucí plody; atulyaḥ — jedinečný.

Překlad

„Protože Raghunātha dāsa Gosvāmī přinášel radost všem oddaným, stal se snadno úrodnou půdou štěstěny vhodnou k zasazení semínka Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jakmile bylo toto semínko zasazeno, vyrostl z něho jedinečný strom lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nesoucí své plody.“

Význam

Toto je další verš ze Śrī Caitanya-canrodaya-nāṭaky (10.4).

Verš

śivānanda yaiche sei manuṣye kahilā
karṇapūra sei-rūpe śloka varṇilā

Synonyma

śivānanda — Śivānanda Sena; yaiche — jak; sei — k tomu; manuṣye — poslovi; kahilā — promlouval; karṇapūra — velký básník Kavi-karṇapūra; sei rūpe — tak; śloka varṇilā — složil verše.

Překlad

Velký básník Kavi-karṇapūra v těchto verších říká to samé, co řekl Śivānanda Sena poslovi otce Raghunātha dāse.

Verš

varṣāntare śivānanda cale nīlācale
raghunāthera sevaka, vipra tāṅra saṅge cale

Synonyma

varṣa-antare — další rok; śivānanda — Śivānanda Sena; cale nīlācale — šel do Džagannáth Purí; raghunāthera — Raghunātha dāse; sevaka — služebníci; vipra — a brāhmaṇa; tāṅra saṅge — s ním; cale — jdou.

Překlad

Další rok šel Śivānanda Sena jako obvykle do Džagannáth Purí a služebníci i brāhmaṇský kuchař šli s ním.

Verš

sei vipra bhṛtya, cāri-śata mudrā lañā
nīlācale raghunāthe mililā āsiyā

Synonyma

sei vipra — tento brāhmaṇa; bhṛtya — služebníci; cāri-śata mudrā — čtyři sta mincí; lañā — přinášející; nīlācale — v Džagannáth Purí; raghunāthe — s Raghunāthem dāsem; mililā — setkali se; āsiyā — když přišli.

Překlad

Služebníci a brāhmaṇa přinesli do Džagannáth Purí čtyři sta mincí a setkali se tam s Raghunāthem dāsem.

Verš

raghunātha-dāsa aṅgīkāra nā karila
dravya lañā dui-jana tāhāṅi rahila

Synonyma

raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; aṅgīkāra karila — nepřijal; dravya lañā — beroucí bohatství; dui-jana — dvě osoby; tāhāṅi rahila — zůstaly tam.

Překlad

Raghunātha dāsa nepřijal peníze ani lidi, které mu otec poslal. Brāhmaṇa a jeden ze služebníků tam proto s penězi zůstali.

Verš

tabe raghunātha kari’ aneka yatana
māse dui-dina kailā prabhura nimantraṇa

Synonyma

tabe — tehdy; raghunātha — Raghunātha dāsa; kari' aneka yatana — s velkou péčí; māse — každý měsíc; dui-dina — dva dny; kailā — činil; prabhura nimantraṇa — pozvání Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Tou dobou začal Raghunātha dāsa s velkou pozorností dva dny v každém měsíci zvát Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svého domu.

Verš

dui nimantraṇe lāge kauḍi aṣṭa-paṇa
brāhmaṇa-bhṛtya-ṭhāñi karena eteka grahaṇa

Synonyma

dui nimantraṇe — tato dvě pozvání; lāge — stojí; kauḍi aṣṭa-paṇa — 640 kauḍi; brāhmaṇa-bhṛtya-ṭhāñi — od brāhmaṇy a služebníka; karena — činí; eteka — tolik; grahaṇa — přijetí.

Překlad

Tato dvě pozvání stála 640 kauḍi. Právě tento obnos si proto bral od sluhy a brāhmaṇy.

Verš

ei-mata nimantraṇa varṣa dui kailā
pāche raghunātha nimantraṇa chāḍi’ dilā

Synonyma

ei-mata — takto; nimantraṇa — pozvání; varṣa dui — dva roky; kailā — pokračovala; pāche — nakonec; raghunātha — Raghunātha dāsa; nimantraṇa — zvaní; chāḍi' dilā — zanechal.

Překlad

Raghunātha dāsa takto zval Śrī Caitanyu Mahāprabhua po dva roky, ale na konci druhého roku s tím přestal.

Verš

māsa-dui yabe raghunātha nā kare nimantraṇa
svarūpe puchilā tabe śacīra nandana

Synonyma

māsa-dui — dva měsíce; yabe — když; raghunātha — Raghunātha dāsa; kare nimantraṇa — nezve; svarūpe puchilā — zeptal se Svarūpy Dāmodara; tabe — tehdy; śacīra nandana — syn matky Śacī, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Když už Raghunātha dāsa nepozval Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua dva měsíce za sebou, Pán, syn matky Śacī, se na to zeptal Svarūpy Dāmodara.

Verš

‘raghu kene āmāya nimantraṇa chāḍi’ dila?’
svarūpa kahe, — “mane kichu vicāra karila

Synonyma

raghu — Raghunātha dāsa; kene — proč; āmāya — Mě; nimantraṇa — zvaní; chāḍi' dila — zanechal; svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara odpověděl; mane — v mysli; kichu — něco; vicāra karila — uvažoval.

Překlad

Pán se zeptal: „Proč už Mě Raghunātha dāsa nezve?“

Význam

Svarūpa Dāmodara odpověděl: „Nejspíš něco v mysli přehodnotil.“

Verš

viṣayīra dravya lañā kari nimantraṇa
prasanna nā haya ihāya jāni prabhura mana

Synonyma

viṣayīra dravya — věci od materialistů; lañā — přijímající; kari nimantraṇa — zvu; prasanna — spokojená; haya — není; ihāya — v této souvislosti; jāni — chápu; prabhura mana — mysl Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„  ,Zvu Śrī Caitanyu Mahāprabhua na základě přijímání darů od materialistických lidí. Vím, že s tím Pánova mysl není spokojená.̀  “

Verš

mora citta dravya la-ite nā haya nirmala
ei nimantraṇe dekhi, — ‘pratiṣṭhā’-mātra phala

Synonyma

mora citta — mé vědomí; dravya la-ite — přijímat věci; haya — není; nirmala — čisté; ei nimantraṇe — tímto zvaním; dekhi — vidím; pratiṣṭhā — pověst; mātra — pouze; phala — výsledek.

Překlad

„  ,Mé vědomí je nečisté, protože přijímám věci od lidí, kteří se zajímají jen o peníze. Tímto zvaním nezískám nic než určitou hmotnou pověst.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že lidé, kteří jsou pohroužení v tělesném pojetí života, se nazývají materialisté. Pokud přijmeme, co nám tito lidé nabízejí, obětujeme to Pánu a pozveme vaiṣṇavy na takové prasādam, nepřinese nám to skutečný prospěch ze služby čistému vaiṣṇavovi, ale jen hmotný věhlas. Měli bychom se proto snažit sloužit Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, naprostým odevzdáním se u Jeho lotosových nohou. Pokud člověk zaměstnává ve službě Pánu peníze, které čestně vydělal, je to duchovní služba Nejvyšší Osobnosti Božství, duchovnímu mistrovi a vaiṣṇavům.

Verš

uparodhe prabhu mora mānena nimantraṇa
nā mānile duḥkhī ha-ibeka mūrkha jana

Synonyma

uparodhe — na mou žádost; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mora — moje; mānena — přijímá; nimantraṇa — pozvání; mānile — pokud nepřijme; duḥkhī — nešťastný; ha-ibeka — bude; mūrkha jana — hlupák.

Překlad

„  ,Śrī Caitanya Mahāprabhu na mou žádost pozvání přijímá, protože ví, že hlupák jako já by byl nešťastný, kdyby je nepřijal.̀  “

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že lidé, kteří mají pokročilé vzdělání, ale jsou připoutaní k hmotnému požitku, pyšní na svůj majetek, na zrození ve vznešené aristokratické rodině či na vzdělání, mohou někdy předvádět oddanou službu Božstvu či nabízet prasādam vaiṣṇavům. Protože jsou však v nevědomosti, nevědí, že kvůli hmotnému znečištění jejich mysli ani Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Kṛṣṇa, ani vaiṣṇavové jejich dary nepřijímají. Pokud někdo od takových materialistů přijme peníze, aby za to koupil jídlo Božstvům a vaiṣṇavům, čistý vaiṣṇava to nepřijme. To materialisty zarmoutí, protože jsou plně pohroužení v tělesném pojetí života, a tak se někdy obrátí proti vaiṣṇavům.

Verš

eta vicāriyā nimantraṇa chāḍi’ dila”
śuni’ mahāprabhu hāsi’ balite lāgila

Synonyma

eta vicāriyā — po zvážení tohoto; nimantraṇa — zvaní; chāḍi' dila — zanechal; śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi' — usmívající se; balite lāgila — začal hovořit.

Překlad

„Po zvážení všech těchto bodů,“ usoudil Svarūpa Dāmodara, „Tě přestal zvát.“ Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, usmál se a řekl:

Verš

“viṣayīra anna khāile malina haya mana
malina mana haile nahe kṛṣṇera smaraṇa

Synonyma

viṣayīra — materialistů; anna — jídlo; khāile — když někdo jí; malina — znečištěná; haya mana — stává se mysl; malina — znečištěná; mana haile — když je mysl; nahe — není; kṛṣṇera — na Pána Kṛṣṇu; smaraṇa — vzpomínání.

Překlad

„Když někdo jí jídlo nabídnuté materialistou a jeho mysl se znečistí, pak nedokáže správně vzpomínat na Kṛṣṇu.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura naznačuje, že jak lidé s materialistickými sklony, tak i sahajiyové neboli takzvaní vaiṣṇavové, kteří berou vše na lehkou váhu, jsou viṣayī neboli materialisté. Jíst od nich jídlo člověka znečistí a výsledkem je, že i vážný oddaný bude mít sklony jako materialista. Existuje šest způsobů sdružování se – dávání darů, přijímání darů, přijímání jídla, nabízení jídla, důvěrné rozhovory a důvěrné dotazování se. Jak společnosti sahajiyů, kteří jsou někdy známí jako vaiṣṇavové, tak i společnosti avaiṣṇavů neboli neoddaných bychom se měli velmi pečlivě vyhýbat. Jejich společnost změní transcendentální oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi v uspokojování smyslů, a jakmile smyslový požitek vstoupí do mysli oddaného, je znečištěný. Materialista, který usiluje o smyslový požitek, nedokáže na Kṛṣṇu myslet správně.

Verš

viṣayīra anna haya ‘rājasa’ nimantraṇa
dātā, bhoktā — duṅhāra malina haya mana

Synonyma

viṣayīra — nabídnuté materialisty; anna — jídlo; haya — je; rājasa — pod vlivem kvality vášně; nimantraṇa — pozvání; dātā — ten, kdo nabízí; bhoktā — ten, kdo tuto nabídku přijme; duṅhāra — obou; malina — znečištěná; haya mana — stává se mysl.

Překlad

„Jakmile někdo přijme pozvání od člověka znečištěného hmotnou kvalitou vášně, bude mentálně znečištěný jak ten, kdo jídlo nabízí, tak ten, kdo je přijímá.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že jsou tři druhy pozvání – na úrovni kvality dobra, vášně a nevědomosti. Pozvání od čistého oddaného spadá do kvality dobra, pozvání od zbožného, avšak hmotně připoutaného člověka, do kvality vášně a pozvání od velmi hříšného člověka do kvality nevědomosti.

Verš

iṅhāra saṅkoce āmi eta dina nila
bhāla haila — jāniyā āpani chāḍi dila”

Synonyma

iṅhāra saṅkoce — kvůli jeho dychtivosti; āmi — Já; eta dina — tolik dní; nila — přijímal jsem; bhāla haila — je to dobré; jāniyā — jelikož ví; āpani — sám od sebe; chāḍi dila — zanechal.

Překlad

„Tolik dní jsem kvůli dychtivosti Raghunātha dāse jeho pozvání přijímal. Je dobře, že to ví a sám od sebe toho zanechal.“

Verš

kata dine raghunātha siṁha-dvāra chāḍilā
chatre yāi’ māgiyā khāite ārambha karilā

Synonyma

kata dine — po několika dnech; raghunātha — Raghunātha dāsa; siṁha-dvāra chāḍilā — zanechal postávání u brány zvané Simha-dvára; chatre yāi' — chodící ke stánku, kde se dávají almužny; māgiyā — žebrající; khāite — jíst; ārambha karilā — začal.

Překlad

Po několika dnech Raghunātha dāsa přestal žebrat u brány Simha-dvára a začal se živit žebráním u stánku, kde se rozdává jídlo zdarma.

Verš

govinda-pāśa śuni’ prabhu puchena svarūpere
‘raghu bhikṣā lāgi’ ṭhāḍa kene nahe siṁha-dvāre’?

Synonyma

govinda-pāśa — od Govindy; śuni' — když slyšel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; puchena svarūpere — zeptal se Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; raghu — Raghunātha dāsa; bhikṣā lāgi' — aby žebral; ṭhāḍa kene nahe — proč nestojí; siṁha-dvāre — u brány Simha-dvára.

Překlad

Když se to Śrī Caitanya Mahāprabhu od Govindy dozvěděl, zeptal se Svarūpy Dāmodara: „Proč už Raghunātha dāsa nestojí u brány Simha-dvára a nežebrá?“

Verš

svarūpa kahe, — “siṁha-dvāre duḥkha anubhaviyā
chatre māgi’ khāya madhyāhna-kāle giyā”

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara odpověděl; siṁha-dvāre — u brány Simha-dvára; duḥkha anubhaviyā — jelikož se cítil nešťastný; chatre — do stánku, kde se rozdává almužna; māgi' — žebrající; khāya — jí; madhyāhna-kāle — v poledne; giyā — poté, co jde.

Překlad

Svarūpa Dāmodara odpověděl: „Raghunātha dāsa nebyl u Simha-dváry šťastný, a proto nyní chodí v poledne žebrat ke stánku, kde se rozdávají milodary.“

Verš

prabhu kahe, — “bhāla kaila, chāḍila siṁha-dvāra
siṁha-dvāre bhikṣā-vṛtti — veśyāra ācāra

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; bhāla kaila — dobře udělal; chāḍila siṁha-dvāra — zanechal postávání u Simha-dváry; siṁha-dvāre bhikṣā-vṛtti — žebrání u Simha-dváry; veśyāra ācāra — chování prostitutky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu na to řekl: „Dobře udělal, že už nechodí postávat k bráně Simha-dvára, protože to se podobá chování prostitutky.“

Verš

tathā hi — kim artham ayam āgacchati, ayaṁ dāsyati, anena
dattam ayam aparaḥ. samety ayaṁ dāsyati, anenāpi na
dattam anyaḥ sameṣyati, sa dāsyati ity-ādi.

Synonyma

tathā hi — takto; kim artham — proč; ayam — tato osoba; āgacchati — přichází; ayam — tato osoba; dāsyati — dá; anena — od této osoby; dattam — dostal jsem; ayam — tento; aparaḥ — další; sameti — už se blíží; ayam — tato osoba; dāsyati — dá; anena — od této osoby; api — také; na — ne; dattam — dostal jsem; anyaḥ — další; sameṣyati — přijde; saḥ — on; dāsyati — dá; iti — tak; ādi — a tak dále.

Překlad

„  ,Tady někdo přichází. Určitě mi něco dá. Ten mi dal včera večer. Teď přichází někdo další. Mohl by mi něco dát. Ten, co tu nyní prošel, mi nic nedal, ale přijde další a určitě mi něco dá.̀ Člověk ve stavu odříkání tímto způsobem pozbude své nezaujatosti a začne záviset na milodarech té či oné osoby. Tímto uvažováním si osvojuje zaměstnání prostitutky.“

Verš

chatre yāi yathā-lābha udara-bharaṇa
anya kathā nāhi, sukhe kṛṣṇa-saṅkīrtana”

Synonyma

chatre yāi — když chodí do stánku, kde se bezplatně rozdává jídlo; yathā-lābha — s čímkoliv, co obdrží; udara-bharaṇa — naplní si břicho; anya — jiné; kathā — řeči; nāhi — nejsou; sukhe — šťastně; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Překlad

„Pokud se jde najíst do stánku, kde se bezplatně rozdává jídlo, a naplní si břicho tím, co dostane, pak už není příležitost knějakým dalším nežádoucím řečem, a tak může pokojně zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.“

Verš

eta bali’ tāṅre punaḥ prasāda karilā
‘govardhanera śilā’, ‘guñjā-mālā’ tāṅre dilā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; tāṅre — jemu; punaḥ — znovu; prasāda karilā — z milosti něco dal; govardhanera śilā — kámen z kopce Góvardhanu; guñjā-mālā — girlandu z lasturek; tāṅre dilā — dal mu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a znovu Raghunātha dāse obdařil svou milostí tím, že mu dal kámen z kopce Góvardhanu a girlandu z lasturek.

Verš

śaṅkarānanda-sarasvatī vṛndāvana haite āilā
teṅha sei śilā-guñjā-mālā lañā gelā

Synonyma

śaṅkarānanda-sarasvatī — jeden z oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vṛndāvana haite — z Vrindávanu; āilā — přišel; teṅha — on; sei — tento; śilā-guñjā-mālā — kámen a girlandu z lasturek; lañā — beroucí; gelā — šel.

Překlad

Jednou se Śaṅkarānanda Sarasvatī vrátil z Vrindávanu a přinesl s sebou kámen z Góvardhanu a girlandu z lasturek.

Verš

pārśve gāṅthā guñjā-mālā, govardhana-śilā
dui vastu mahāprabhura āge āni’ dilā

Synonyma

pārśve — na jedné straně; gāṅthā — svázanou; guñjā-mālā — girlandu z lasturek; govardhana-śilā — kámen z Góvardhanu; dui vastu — dvě věci; mahāprabhura āge — před Śrī Caitanyu Mahāprabhua; āni' dilā — předložil.

Překlad

Tyto dvě věci – girlandu z lasturek a kámen z kopce Góvardhanu – daroval Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

dui apūrva-vastu pāñā prabhu tuṣṭa hailā
smaraṇera kāle gale pare guñjā-mālā

Synonyma

dui — dvě; apūrva-vastu — neobyčejné věci; pāñā — když dostal; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tuṣṭa hailā — byl nesmírně šťastný; smaraṇera kāle — v čase vzpomínání (když zpíval Hare Kṛṣṇa); gale — na krku; pare — nosí; guñjā-mālā — girlandu z lasturek.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl z těchto dvou věcí velikou radost. Při opakování svatého jména si věšel girlandu z lasturek na krk.

Verš

govardhana-śilā prabhu hṛdaye-netre dhare
kabhu nāsāya ghrāṇa laya, kabhu śire kare

Synonyma

govardhana-śilā — kámen z kopce Góvardhanu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hṛdaye — na srdce; netre — na oči; dhare — pokládá; kabhu — někdy; nāsāya — nosem; ghrāṇa laya — čichá; kabhu — někdy; śire kare — dává si na hlavu.

Překlad

Kámen si Pán pokládal na srdce nebo na oči, někdy k němu čichal a jindy si ho dával na hlavu.

Verš

netra-jale sei śilā bhije nirantara
śilāre kahena prabhu — ‘kṛṣṇa-kalevara’

Synonyma

netra-jale — slzami z Jeho očí; sei — tento; śilā — kámen; bhije — zůstává navlhčený; nirantara — neustále; śilāre — tento kámen; kahena — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa-kalevara — Kṛṣṇovo tělo.

Překlad

Tento kámen z Góvardhanu byl neustále smáčený slzami z Jeho očí. Śrī Caitanya Mahāprabhu říkával: „Tento kámen je přímo tělo Pána Kṛṣṇy.“

Verš

ei-mata tina-vatsara śilā-mālā dharilā
tuṣṭa hañā śilā-mālā raghunāthe dilā

Synonyma

ei-mata — takto; tina-vatsara — tři roky; śilā-mālā — kámen a girlandu z lasturek; dharilā — ponechával si; tuṣṭa hañā — ve velké radosti; śilā-mālā — tento kámen a girlandu; raghunāthe — Raghunāthovi dāsovi; dilā — dal.

Překlad

Pán si tento kámen a girlandu ponechával tři roky. Potom je dal Raghunāthovi dāsovi, protože Ho velice uspokojovalo jeho chování.

Verš

prabhu kahe, — “ei śilā kṛṣṇera vigraha
iṅhāra sevā kara tumi kariyā āgraha

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Mahāprabhu řekl; ei śilā — tento kámen; kṛṣṇera vigraha — podoba Pána Kṛṣṇy; iṅhāra — jeho; sevā — uctívání; kara — prováděj; tumi — ty; kariyā āgraha — s velkým zaujetím.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunātha dāse poučil: „Tento kámen je transcendentální podoba Pána Kṛṣṇy, proto ho uctívej s velkým zaujetím.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše, že podle názoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua je govardhana-śilā, kámen z kopce Góvardhanu, přímo podobou Kṛṣṇy, syna Mahārāje Nandy. Pán kámen tři roky používal sám, a potom v srdci Raghunātha dāse probudil oddanou službu tomuto kamenu. Pán ho Raghunāthovi dāsovi dal, a tak jej přijal jako jednoho ze svých nejdůvěrnějších služebníků. Někteří závistiví lidé však docházejí k závěru, že Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunāthovi dāsovi nedovolil uctívat Božstvo přímo, ale dal mu kámen z Góvardhanu, protože Raghunātha dāsa nepocházel z brāhmaṇské rodiny. Toto uvažování je nārakī neboli pekelné. V Padma Purāṇě se uvádí: arcye viṣṇau śilā-dhīr guruṣu nara-matir vaiṣṇave jāti-buddhiḥ...yasya vā nārakī saḥ. Pokud si někdo myslí, že je uctívaná śālagrāma-śilā pouhým kamenem, duchovní mistr obyčejnou lidskou bytostí nebo čistý vaiṣṇava, který káže učení bhakti po celém světě, příslušníkem určité kasty nebo společenské skupiny, je považován za nārakīho neboli uchazeče o život v pekle. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl, že se govardhana-śilā neboli kámen z kopce Góvardhanu neliší od těla Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, nepřímo těmto hlupákům doporučil, aby nezáviděli vaiṣṇavovi, který patří do jiné kasty či skupiny. Vaiṣṇavu musíme považovat za transcendentálního. Takto můžeme být zachráněni, jinak nás jistě čeká život v pekle.

Verš

ei śilāra kara tumi sāttvika pūjana
acirāt pābe tumi kṛṣṇa-prema-dhana

Synonyma

ei śilāra — tohoto kamene; kara — konej; tumi — ty; sāttvika pūjana — uctívání jako dokonalý brāhmaṇa neboli na úrovni kvality dobra; acirāt — velmi brzy; pābe tumi — dostaneš; kṛṣṇa-prema — extatické lásky ke Kṛṣṇovi; dhana — bohatství.

Překlad

Śrī Mahāprabhu pokračoval: „Tento kámen uctívej na úrovni kvality dobra jako dokonalý brāhmaṇa, protože takovým uctíváním zajisté rychle dosáhneš extatické lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

eka kuṅjā jala āra tulasī-mañjarī
sāttvika-sevā ei — śuddha-bhāve kari

Synonyma

eka — jeden; kuṅjā — džbán; jala — vody; āra — a; tulasī-mañjarī — květy keříku tulasī; sāttvika-sevā — uctívání na úrovni kvality dobra; ei — toto; śuddha-bhāve — v naprosté čistotě; kari — provádějící.

Překlad

„Pro toto uctívání potřebuješ džbán vody a pár květů z keříku tulasī. Tak vypadá uctívání na úrovni kvality dobra, pokud je prováděno v naprosté čistotě.“

Verš

dui-dike dui-patra madhye komala mañjarī
ei-mata aṣṭa-mañjarī dibe śraddhā kari’ ”

Synonyma

dui-dike — na dvou stranách; dui-patra — dva lístky tulasī; madhye — uprostřed; komala mañjarī — jemné kvítky tulasī; ei-mata — takto; aṣṭa-mañjarī — osm květů tulasī; dibe — měl bys obětovat; śraddhā kari' — s vírou a láskou.

Překlad

„S vírou a láskou bys měl obětovat osm jemných kvítků tulasī, každý se dvěma lístky, jedním na každé straně.“

Verš

śrī-haste śilā diyā ei ājñā dilā
ānande raghunātha sevā karite lāgilā

Synonyma

śrī-haste — svou vlastní transcendentální rukou; śilā — kámen z kopce Góvardhanu; diyā — dávající; ei ājñā — toto nařízení; dilā — dal; ānande — s velkou radostí; raghunātha — Raghunātha dāsa; sevā karite lāgilā — začal uctívat.

Překlad

Poté, co Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunātha dāse poučil, jak má govardhana-śilu uctívat, mu ji předal svou vlastní transcendentální rukou. Raghunātha dāsa śilu s velkou transcendentální radostí uctíval tak, jak mu Pán řekl.

Verš

eka-vitasti dui-vastra, piṅḍā eka-khāni
svarūpa dilena kuṅjā ānibāre pāni

Synonyma

eka-vitasti — asi patnáct centimetrů dlouhé; dui-vastra — dva kusy látky; piṅḍā eka-khāni — jednu dřevěnou podložku; svarūpa dilena — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī dal; kuṅjā — džbán; ānibāre pāni — pro nošení vody.

Překlad

Svarūpa Dāmodara dal Raghunāthovi dāsovi dva kusy látky asi patnáct centimetrů dlouhé, dřevěnou podložku a džbán na vodu.

Verš

ei-mata raghunātha karena pūjana
pūjā-kāle dekhe śilāya ‘vrajendra-nandana’

Synonyma

ei-mata — takto; raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; karena pūjana — uctíval; pūjā-kāle — při uctívání; dekhe — vidí; śilāya — v kamenu z Góvardhanu; vrajendra-nandana — syna Nandy Mahārāje.

Překlad

Raghunātha dāsa tak začal tento kámen z Góvardhanu uctívat a při uctívání v něm přímo viděl Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, syna Nandy Mahārāje.

Verš

‘prabhura svahasta-datta govardhana-śilā’
ei cinti’ raghunātha preme bhāsi’ gelā

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sva-hasta — vlastní rukou; datta — předaný; govardhana-śilā — kámen z kopce Góvardhanu; ei cinti' — když takto uvažoval; raghunātha — Raghunātha dāsa; preme — extatickou láskou; bhāsi' gelā — byl zaplavený.

Překlad

Raghunātha dāsa byl neustále zaplavený extatickou láskou, protože vzpomínal, jak dostal govardhana-śilu přímo z rukou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

jala-tulasīra sevāya tāṅra yata sukhodaya
ṣoḍaśopacāra-pūjāya tata sukha naya

Synonyma

jala-tulasīra sevāya — díky uctívání vodou a tulasī; tāṅra — jeho; yata — kolik; sukha-udaya — nárůst transcendentálního štěstí; ṣoḍaśa-upacāra-pūjāya — díky uctívání se šestnácti předměty; tata — tolik; sukha — štěstí; naya — není.

Překlad

Takové transcendentální blaženosti, kolik Raghunātha dāsa prožíval při pouhém obětování vody a tulasī, není možné dosáhnout ani při uctívání Božstva šestnácti předměty.

Verš

ei-mata kata dina karena pūjana
tabe svarūpa-gosāñi tāṅre kahilā vacana

Synonyma

ei-mata — takto; kata dina — několik dní; karena pūjana — uctíval; tabe — tehdy; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tāṅre — jemu; kahilā vacana — řekl několik slov.

Překlad

Když Raghunātha dāsa uctíval govardhana-śilu několik dní, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī mu řekl toto:

Verš

“aṣṭa-kauḍira khājā-sandeśa kara samarpaṇa
śraddhā kari’ dile, sei amṛtera sama”

Synonyma

aṣṭa-kauḍira — stojící osm kauḍi; khājā-sandeśa — sladkosti khājā a sandeśa; kara samarpaṇa — obětuj; śraddhā kari' — s láskou a vírou; dile — když obětuješ; sei — to; amṛtera sama — jako nektar.

Překlad

„Obětuj Góvardhanu prvotřídní sladkosti khājā a sandeśa v ceně osmi kauḍi. Pokud je obětuješ s vírou a láskou, budou jako nektar.“

Verš

tabe aṣṭa-kauḍira khājā kare samarpaṇa
svarūpa-ājñāya govinda tāhā kare samādhāna

Synonyma

tabe — potom; aṣṭa-kauḍira — za osm kauḍi; khājā — sladkost s názvem khājā; kare samarpaṇa — obětuje; svarūpa-ājñāya — na pokyn Svarūpy Dāmodara; govinda — osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tāhā — to; kare samādhāna — zařizuje.

Překlad

Raghunātha dāsa pak začal obětovat drahé sladkosti zvané khājā, které na pokyn Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho dodával Govinda.

Verš

raghunātha sei śilā-mālā yabe pāilā
gosāñira abhiprāya ei bhāvanā karilā

Synonyma

raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; sei śilā — ten kámen; mālā — girlandu; yabe — když; pāilā — dostal; gosāñira — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; abhiprāya — záměr; ei — toto; bhāvanā karilā — uvažoval.

Překlad

Když Raghunātha dāsa dostal od Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua kámen a girlandu z lasturek, pochopil, proč mu je Pán dal. Uvažoval následovně:

Verš

“śilā diyā gosāñi samarpilā ‘govardhane’
guñjā-mālā diyā dilā ‘rādhikā-caraṇe’ ”

Synonyma

śilā diyā — tím, že mi dal kámen; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; samarpilā — dal mi; govardhane — místo v blízkosti kopce Góvardhanu; guñjā-mālā diyā — tím, že mi dal girlandu z lasturek; dilā — dal; rādhikā-caraṇe — útočiště u lotosových nohou Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu mi tím, že mi věnoval govardhana-śilu, poskytl místo u kopce Góvardhanu a s girlandou z lasturek mi dal útočiště u lotosových nohou Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

ānande raghunāthera bāhya vismaraṇa
kāya-mane sevilena gaurāṅga-caraṇa

Synonyma

ānande — ve stavu transcendentální blaženosti; raghunāthera — Raghunātha dāse; bāhya vismaraṇa — zapomnění všeho vnějšího; kāya-mane — myslí a tělem; sevilena — sloužil; gaurāṅga-caraṇa — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Transcendentální blaženost Raghunātha dāse neznala mezí. Zapomněl na všechno vnější a svým tělem i myslí sloužil lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

ananta guṇa raghunāthera ke karibe lekhā?
raghunāthera niyama, — yena pāṣāṇera rekhā

Synonyma

ananta guṇa — neomezené transcendentální vlastnosti; raghunāthera — Raghunātha dāse; ke — kdo; karibe lekhā — může popsat; raghunāthera — Raghunātha dāse; niyama — přísné usměrňující zásady; yena — jako; pāṣāṇera rekhā — žíly na kameni.

Překlad

Kdo by mohl vyjmenovat nekonečné transcendentální vlastnosti Raghunātha dāse? Jeho přísné usměrňující zásady připomínaly žíly na kameni.

Význam

Zde jsou velmi důležitá slova pāṣāṇera rekhā. Raghunātha dāsa Gosvāmī následoval usměrňující zásady tak přísně, že byly přirovnány k žílám na kameni. Stejně jako tyto žíly nelze nikdy odstranit, tak ani usměrňující zásady, které Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī dodržoval, nebylo možné za žádných okolností změnit.

Verš

sāḍe sāta prahara yāya kīrtana-smaraṇe
āhāra-nidrā cāri daṇḍa seha nahe kona dine

Synonyma

sāḍe sāta prahara — sedm a půl prahary (jedna prahara jsou tři hodiny); yāya — je trávených; kīrtana-smaraṇe — zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a vzpomínáním na Kṛṣṇovy lotosové nohy; āhāra-nidrā — jídlo a spánek; cāri daṇḍa — čtyři daṇḍy (jedna daṇḍa se rovná 24 minutám); seha — to; nahe — není; kona dine — některé dny.

Překlad

Raghunātha dāsa trávil více než dvacet dva hodin každého dne zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a vzpomínáním na lotosové nohy Pána. Jedl a spal méně než hodinu a půl, a některé dny nebylo možné ani to.

Verš

vairāgyera kathā tāṅra adbhuta-kathana
ājanma nā dila jihvāya rasera sparśana

Synonyma

vairāgyera — o odříkání; kathā — povídání; tāṅra — jeho; adbhuta-kathana — úžasné popisy; ā-janma — od narození; dila — nedovolil; jihvāya — jazyku; rasera sparśana — ochutnávání.

Překlad

Popisy jeho odříkání jsou úžasné. Za celý život svému jazyku nedovolil žádný smyslový požitek.

Verš

chiṇḍā kāni kāṅthā vinā nā pare vasana
sāvadhāne prabhura kailā ājñāra pālana

Synonyma

chiṇḍā kāni — malá roztrhaná látka; kāṅthā — bavlněný patchworkový přehoz; vinā — jinak; pare — nenosí; vasana — oblečení; sāvadhāne — s velkou péčí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kailā — vykonával; ājñāra pālana — plnění pokynů.

Překlad

Nikdy na sobě neměl jiné oblečení než malou roztrhanou látku a patchworkový přehoz. Tak přísně následoval nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Je nutné dodržovat zásadu přísného následování pokynů duchovního mistra. Duchovní mistr dává různé pokyny různým lidem. Jīvovi Gosvāmīmu, Rūpovi Gosvāmīmu a Sanātanovi Gosvāmīmu například Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil, aby kázali, a Raghunāthovi dāsovi Gosvāmīmu, aby přísně dodržoval usměrňující zásady stavu odříkání. Všech šest Gosvāmīch pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua přísně následovalo. To je princip pokroku v oddané službě. Pokyn, který dostaneme od duchovního mistra, se musíme snažit přísně vykonávat. Taková je cesta úspěchu.

Verš

prāṇa-rakṣā lāgi’ yebā karena bhakṣaṇa
tāhā khāñā āpanāke kahe nirveda-vacana

Synonyma

prāṇa-rakṣā lāgi' — k udržení života; yebā — cokoliv; karena bhakṣaṇa — jedl; tāhā khāñā — když to snědl; āpanāke — sobě; kahe — říkal; nirveda-vacana — vyčítavá slova.

Překlad

Vše, co jedl, jedl jen proto, aby se udržel naživu, a přitom sám sebe takto káral:

Verš

ātmānaṁ ced vijānīyāt
paraṁ jñāna-dhutāśayaḥ
kim icchan kasya vā hetor
dehaṁ puṣṇāti lampaṭaḥ

Synonyma

ātmānam — duši; cet — jestliže; vijānīyāt — porozumí; param — nejvyššímu; jñāna — díky poznání; dhuta — odvržené; āśayaḥ — hmotné touhy; kim — po čem; icchan — toužící; kasya — jakého; — nebo; hetoḥ — z důvodu; deham — toto hmotné tělo; puṣṇāti — udržuje; lampaṭaḥ — prostopášník.

Překlad

„  ,Ten, jehož srdce bylo očištěno dokonalým poznáním a kdo poznal Kṛṣṇu, Nejvyšší Brahman, získá vše. Proč by se pak měl pečlivě snažit udržovat své hmotné tělo jako nějaký prostopášník?̀  “

Význam

Tento verš (Bhāgavatam 7.15.40) řekl Nārada Yudhiṣṭhirovi Mahārājovi v souvislosti s vysvobozením hospodáře z hmotných pout. Na duchovní úrovni se člověk o tělo zbytečně nestará. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura řekl: deha-smṛti nāhi yāra, saṁsāra bandhana kāhāṅ tāra. Ten, kdo se nachází na duchovní úrovni, se nepovažuje za tělo, a proto je schopný transcendentálně podstupovat tvrdou askezi stavu odříkání. Nejlepším příkladem takového odříkání je Raghunātha dāsa Gosvāmī.

Verš

prasādānna pasārira yata nā vikāya
dui-tina dina haile bhāta saḍi’ yāya

Synonyma

prasāda-anna — Jagannāthovo jídlo; pasārira — prodavačů; yata — tolik, kolik; vikāya — neprodáno; dui-tina dina — dva až tři dny; haile — potom; bhāta — rýže; saḍi' yāya — zkazí se.

Překlad

Prasādam Pána Jagannātha prodávají obchodníci a to, co neprodají, se za dva až tři dny zkazí.

Verš

siṁha-dvāre gābhī-āge sei bhāta ḍāre
saḍā-gandhe tailaṅgī-gāi khāite nā pāre

Synonyma

siṁha-dvāre — u brány zvané Simha-dvára; gābhī-āge — před krávy; sei bhāta — to jídlo; ḍāre — vyhodí; saḍā-gandhe — protože zapáchá hnilobou; tailaṅgī-gāi — krávy z Tailangy; khāite pāre — nemohou jíst.

Překlad

Veškeré zkažené jídlo se pak předhodí u brány Simha-dvára kravám z Tailangy. Kvůli jeho hnilobnému zápachu ho však ani krávy nejedí.

Verš

sei bhāta raghunātha rātre ghare āni’
bhāta pākhāliyā phele ghare diyā bahu pāni

Synonyma

sei bhāta — tuto vyhozenou rýži; raghunātha — Raghunātha dāsa; rātre — v noci; ghare āni' — poté, co přinesl domů; bhāta — rýži; pākhāliyā — promývající; phele — háže; ghare — doma; diyā — dávající; bahu pāni — hodně vody.

Překlad

Raghunātha dāsa v noci tuto zkaženou rýži sbíral, přinesl ji domů a promyl ji ve velkém množství vody.

Verš

bhitarera dṛḍha yei māji bhāta pāya
lavaṇa diyā raghunātha sei anna khāya

Synonyma

bhitarera — uvnitř; dṛḍha — tvrdší část; yei — kterou; māji — jádro; bhāta — rýže; pāya — dostává; lavaṇa diyā — s trochou soli; raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; sei anna — tuto rýži; khāya — jí.

Překlad

Potom snědl vnitřní, tužší část rýže se solí.

Verš

eka-dina svarūpa tāhā karite dekhilā
hāsiyā tāhāra kichu māgiyā khāilā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; svarūpa — Dāmodara Gosvāmī; tāhā — to; karite — dělat; dekhilā — viděl; hāsiyā — usmál se a; tāhāra — toho; kichu — trochu; māgiyā khāilā — vyprosil a snědl.

Překlad

Jednoho dne Svarūpa Dāmodara viděl, co Raghunātha dāsa dělá. Usmál se, o trochu toho jídla požádal a snědl je.

Verš

svarūpa kahe, — “aiche amṛta khāo niti-niti
āmā-sabāya nāhi deha’, — ki tomāra prakṛti?”

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; aiche — takový; amṛta — nektar; khāo — jíš; niti-niti — každý den; āmā-sabāya — nám; nāhi deha' — nenabídneš; ki — jaká; tomāra — tvoje; prakṛti — povaha.

Překlad

Svarūpa Dāmodara řekl: „Co ty jsi zač? Každý den tu jíš takový nektar a nám nenabídneš?“

Verš

govindera mukhe prabhu se vārtā śunilā
āra dina āsi’ prabhu kahite lāgilā

Synonyma

govindera mukhe — z Govindových úst; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; se vārtā — tuto novinu; śunilā — slyšel; āra dina — dalšího dne; āsi' — přišel a; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahite lāgilā — začal mluvit.

Překlad

Když se o tom od Govindy doslechl Śrī Caitanya Mahāprabhu, druhý den tam přišel a řekl:

Verš

‘kāṅhā vastu khāo sabe, more nā deha’ kene?’
eta bali’ eka grāsa karilā bhakṣaṇe

Synonyma

kāṅhā — jaké; vastu — věci; khāo — jíš; sabe — všechny; more — Mně; deha' kene — proč nedáš; eta bali' — když to řekl; eka grāsa — jedno sousto; karilā bhakṣaṇe — snědl.

Překlad

„Co to tu jíš za lahůdky? Proč Mi nic nedáš?“ S těmito slovy si jedno sousto násilím vzal a snědl je.

Verš

āra grāsa laite svarūpa hātete dharilā
‘tava yogya nahe’ bali’ bale kāḍi’ nilā

Synonyma

āra — další; grāsa — sousto; laite — aby vzal; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; hātete — ruku; dharilā — chytil; tava — pro Tebe; yogya — vhodné; nahe — není; bali' — když řekl; bale — násilím; kāḍi' — popadl a; nilā — odebral.

Překlad

Když si Śrī Caitanya Mahāprabhu bral další sousto, Svarūpa Dāmodara Ho chytil za ruku a řekl: „To se pro Tebe nehodí.“ A násilím Mu to jídlo vzal.

Verš

prabhu bale, — “niti-niti nānā prasāda khāi
aiche svāda āra kona prasāde nā pāi”

Synonyma

prabhu bale — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; niti-niti — den za dnem; nānā prasāda — různé druhy prasādam; khāi — jím; aiche svāda — tak úžasnou chuť; āra — jiných; kona — jakýchkoli; prasāde — ve zbytcích jídla Pána Jagannātha; pāi — nenacházím.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Každý den jím různé druhy prasādam, ale tak chutné prasādam, jako jí Raghunātha, jsem ještě nejedl.“

Verš

ei-mata mahāprabhu nānā līlā kare
raghunāthera vairāgya dekhi’ santoṣa antare

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nānā līlā — mnoho zábav; kare — provádí; raghunāthera — Raghunātha dāse; vairāgya — odříkání; dekhi' — když vidí; santoṣa antare — spokojený ve svém nitru.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak v Džagannáth Purí prováděl mnoho různých zábav. Když viděl přísnou askezi Raghunātha dāse ve stavu odříkání, byl velice spokojený.

Verš

āpana-uddhāra ei raghunātha-dāsa
‘gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣe’ kariyāchena prakāśa

Synonyma

āpana-uddhāra — své vlastní osvobození; ei raghunātha-dāsa — tento Raghunātha dāsa Gosvāmī; gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣe — ve své básni nazvané Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa; kariyāchena prakāśa — popsal.

Překlad

Své vlastní osvobození popsal Raghunātha dāsa v básni nazvané Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa.

Verš

mahā-sampad-dāvād api patitam uddhṛtya kṛpayā
svarūpe yaḥ svīye kujanam api māṁ nyasya muditaḥ
uro-guñjā-hāraṁ priyam api ca govardhana-śilāṁ
dadau me gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

mahā-sampat — obrovského hmotného bohatství; dāvāt — z lesního požáru; api — i když; patitam — pokleslý; uddhṛtya — jenž vysvobodil; kṛpayā — milostí; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; yaḥ — On, který (Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu); svīye — svému osobnímu společníkovi; ku-janam — nízkou osobu; api — i když; mām — mě; nyasya — když vysvobodil; muditaḥ — potěšený; uraḥ — z hrudi; guñjā-hāram — girlandu lasturek; priyam — drahé; api — i když; ca — a; govardhana-śilām — kámen z kopce Góvardhanu; dadau — dal; me — mně; gaurāṅgaḥ — Pán Gaurāṅga; hṛdaye — v mém srdci; udayan — projevením se; mām — mě; madayati — dohání k šílenství.

Překlad

„Přestože jsem pokleslá duše a nejnižší z lidí, Śrī Caitanya Mahāprabhu mě svou milostí vysvobodil z planoucího lesního požáru obrovského hmotného bohatství. S velkou radostí mě svěřil svému osobnímu společníkovi Svarūpovi Dāmodarovi. Dal mi také girlandu z lasturek, kterou nosil na své hrudi, a kámen z kopce Góvardhanu, i když Mu byly velmi drahé. Ten samý Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se nyní projevuje v mém srdci a způsobuje, že po Něm šílím.“

Význam

Tento verš pochází ze Śrī Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣi (11) od Raghunātha dāse Gosvāmīho.

Verš

ei ta’ kahiluṅ raghunāthera milana
ihā yei śune pāya caitanya-caraṇa

Synonyma

ei — toto; ta' — zajisté; kahiluṅ — popsal jsem; raghunāthera milana — setkání Raghunātha dāse; ihā — toto; yei — každý, kdo; śune — slyší; pāya — získá; caitanya-caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Tak jsem popsal setkání Raghunātha dāse se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Každý, kdo o něm naslouchá, dosáhne lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Śrī Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující setkání Pána Śrī Caitanyi s Raghunāthem dāsem Gosvāmīm.