Skip to main content

Text 275

Text 275

Verš

Text

mora citta dravya la-ite nā haya nirmala
ei nimantraṇe dekhi, — ‘pratiṣṭhā’-mātra phala
mora citta dravya la-ite nā haya nirmala
ei nimantraṇe dekhi, — ‘pratiṣṭhā’-mātra phala

Synonyma

Synonyms

mora citta — mé vědomí; dravya la-ite — přijímat věci; haya — není; nirmala — čisté; ei nimantraṇe — tímto zvaním; dekhi — vidím; pratiṣṭhā — pověst; mātra — pouze; phala — výsledek.

mora citta — my consciousness; dravya la-ite — to accept the goods; haya — is not; nirmala — pure; ei nimantraṇe — by this invitation; dekhi — I see; pratiṣṭhā — reputation; mātra — only; phala — the result.

Překlad

Translation

„  ,Mé vědomí je nečisté, protože přijímám věci od lidí, kteří se zajímají jen o peníze. Tímto zvaním nezískám nic než určitou hmotnou pověst.̀  “

“ ‘My consciousness is impure because I accept all these goods from people who are interested only in pounds, shillings and pence. Therefore by this kind of invitation I get only some material reputation.

Význam

Purport

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že lidé, kteří jsou pohroužení v tělesném pojetí života, se nazývají materialisté. Pokud přijmeme, co nám tito lidé nabízejí, obětujeme to Pánu a pozveme vaiṣṇavy na takové prasādam, nepřinese nám to skutečný prospěch ze služby čistému vaiṣṇavovi, ale jen hmotný věhlas. Měli bychom se proto snažit sloužit Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, naprostým odevzdáním se u Jeho lotosových nohou. Pokud člověk zaměstnává ve službě Pánu peníze, které čestně vydělal, je to duchovní služba Nejvyšší Osobnosti Božství, duchovnímu mistrovi a vaiṣṇavům.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura remarks that people who are under the bodily conception of life are called materialists. If we accept the offerings of such people, place them before the Lord and invite Vaiṣṇavas to partake of the prasādam, that attempt will gain us only a material reputation, not the actual benefit of service to a pure Vaiṣṇava. One should therefore try to serve the Supreme Personality of Godhead by fully surrendering at His lotus feet. If one engages for the service of the Lord whatever money one has honestly earned, that is spiritual service to the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master and the Vaiṣṇavas.