Skip to main content

KAPITOLA PÁTÁ

Jak Pradyumna Miśra dostal pokyny od Rāmānandy Rāye

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi následující shrnutí páté kapitoly. Pradyumna Miśra byl obyvatelem Šríhatty a přišel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, aby od Něho naslouchal o Pánu Kṛṣṇovi a Jeho zábavách. Pán ho však poslal za Śrīlou Rāmānandou Rāyem. Śrīla Rāmānanda Rāya cvičil chrámové tanečnice deva-dāsī, a když se to Pradyumna Miśra dozvěděl, vrátil se za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Pán mu však obšírně popsal vlastnosti Śrīly Rāmānandy Rāye, a Pradyumna Miśra šel tedy znovu za Rāmānandou Rāyem, aby od něho naslouchal o transcendentální pravdě.

Jeden brāhmaṇa z Bengálska složil divadelní hru o činnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua a odešel do Džagannáth Purí, aby ji ukázal Pánovým společníkům. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, osobní tajemník Śrī Caitanyi Mahāprabhua, divadelní hru vyslechl a odhalil v ní stopy mayāvādské filosofie, na což autora upozornil. Svarūpa Dāmodara celou hru sice zavrhl, ale poukázáním na druhotné významy úvodního verše brāhmaṇu přesto uspokojil. Brāhmaṇský básník za to byl Svarūpovi Dāmodarovi nesmírně zavázaný. Zřekl se styků se svou rodinou a zůstal v Džagannáth Purí se společníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

vaiguṇya-kīṭa-kalitaḥ
paiśunya-vraṇa-pīḍitaḥ
dainyārṇave nimagno ’haṁ
caitanya-vaidyam āśraye

Synonyma

vaiguṇya — hmotných činností; kīṭa — červy; kalitaḥ — užírán; paiśunya — závisti; vraṇa — od vředů; pīḍitaḥ — utrpení; dainya-arṇave — v oceánu pokory; nimagnaḥ — ponořený; aham — já; caitanya-vaidyam — lékaři známému jako Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; āśraye — odevzdávám se.

Překlad

Jsem napaden červy hmotných činností a trpím vředy závisti. Vrhám se proto do oceánu pokory a přijímám útočiště u velkého lékaře, Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

jaya jaya śacī-suta śrī-kṛṣṇa-caitanya
jaya jaya kṛpā-maya nityānanda dhanya

Synonyma

jaya jaya — sláva; śacī-suta — synovi matky Śacī; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya jaya — sláva; kṛpā-maya — nejmilostivějšímu; nityānanda dhanya — slavnému Śrīlovi Nityānandovi Prabhuovi.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, synovi matky Śacī! Sláva Śrī Nityānandovi Prabhuovi, který je svrchovaně slavný a milostivý!

Verš

jayādvaita kṛpā-sindhu jaya bhakta-gaṇa
jaya svarūpa, gadādhara, rūpa, sanātana

Synonyma

jaya advaita — sláva Advaitovi Ācāryovi; kṛpā-sindhu — oceánu milosti; jaya bhakta-gaṇa — sláva oddaným; jaya svarūpa — sláva Svarūpovi Dāmodarovi; gadādhara — Gadādharovi Paṇḍitovi; rūpa — Rūpovi Gosvāmīmu; sanātana — Sanātanovi Gosvāmīmu.

Překlad

S úctou se klaním oceánu milosti, Advaitovi Prabhuovi, a všem oddaným, jako jsou Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, Gadādhara Paṇḍita, Śrī Rūpa Gosvāmī a Śrī Sanātana Gosvāmī.

Verš

eka-dina pradyumna-miśra prabhura caraṇe
daṇḍavat kari’ kichu kare nivedane

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; pradyumna-miśra — oddaný jménem Pradyumna Miśra; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; daṇḍavat kari' — poté, co se poklonil; kichu — o něco; kare nivedane — žádá.

Překlad

Jednoho dne přišel Śrī Caitanyu Mahāprabhua navštívit Pradyumna Miśra. S úctou se Mu poklonil a s velkou pokorou se Ho zeptal.

Verš

“śuna, prabhu, muñi dīna gṛhastha adhama!
kona bhāgye pāñāchoṅ tomāra durlabha caraṇa

Synonyma

śuna — prosím poslouchej; prabhu — můj Pane; muñi — já; dīna — velmi pokleslý; gṛhastha — hospodář; adhama — nejnižší z lidí; kona bhāgye — díky nějakému štěstí; pāñāchoṅ — získal jsem; tomāra — Tvoje; durlabha — vzácně dosažitelné; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Řekl: „Můj Pane, prosím vyslyš mě. Jsem slabomyslný hospodář a nejpokleslejší z lidí, ale z nějakého důvodu mám to štěstí, že jsem získal útočiště u Tvých lotosových nohou, které je vzácné spatřit.“

Verš

kṛṣṇa-kathā śunibāre mora icchā haya
kṛṣṇa-kathā kaha more hañā sadaya”

Synonyma

kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Pánu Kṛṣṇovi; śunibāre — poslouchat; mora — moje; icchā — touha; haya — je; kṛṣṇa-kathā — povídání o Pánu Śrī Kṛṣṇovi; kaha — prosím vyprávěj; more — mně; hañā — jsoucí; sa-daya — milostivý.

Překlad

„Přál bych si neustále naslouchat tématům o Pánu Kṛṣṇovi. Buď ke mně prosím milostivý a něco mi o Kṛṣṇovi řekni.“

Verš

prabhu kahena, — “kṛṣṇa-kathā āmi nāhi jāni
sabe rāmānanda jāne, tāṅra mukhe śuni

Synonyma

prabhu kahena — Pán odpověděl; kṛṣṇa-kathā — povídání o Pánu Kṛṣṇovi; āmi — Já; nāhi jāni — neznám; sabe — pouze; rāmānanda jāne — Rāmānanda Rāya zná; tāṅra mukhe — z jeho úst; śuni — poslouchám.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Já o tématech týkajících se Pána Kṛṣṇy nic nevím. Myslím, že jedině Rāmānanda Rāya je zná, neboť od něho je poslouchám.“

Verš

bhāgye tomāra kṛṣṇa-kathā śunite haya mana
rāmānanda-pāśa yāi’ karaha śravaṇa

Synonyma

bhāgye — štěstí; tomāra — tvoje; kṛṣṇa-kathā — témata o Pánu Kṛṣṇovi; śunite — poslouchat; haya mana — je sklon; rāmānanda-pāśa — k Rāmānandovi Rāyovi; yāi' — jdi a; karaha śravaṇa — poslouchej.

Překlad

„Máš velké štěstí, že tě přitahuje poslech témat, která se týkají Kṛṣṇy. Nejlepší pro tebe bude jít za Rāmānandou Rāyem a naslouchat těmto hovorům od něho.“

Verš

kṛṣṇa-kathāya ruci tomāra — baḍa bhāgyavān
yāra kṛṣṇa-kathāya ruci, sei bhāgyavān

Synonyma

kṛṣṇa-kathāya — v hovorech o Kṛṣṇovi; ruci — chuť; tomāra — tvoje; baḍa bhāgyavān — velmi požehnaný; yāra — čí; kṛṣṇa-kathāya — v naslouchání o Kṛṣṇovi; ruci — chuť; sei bhāgyavān — ten má velké štěstí.

Překlad

„Vidím, že jsi rozvinul chuť pro naslouchání o Kṛṣṇovi. Máš proto obrovské štěstí. Nejen ty, ale každý, kdo tuto chuť probudil, je považován za velkého šťastlivce.“

Verš

dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

Synonyma

dharmaḥ — následování systému varen a āśramů; su-anuṣṭhitaḥ — správně vykonávané; puṁsām — lidí; viṣvaksena-kathāsu — v hovorech o Viṣvaksenovi neboli Kṛṣṇovi; yaḥ — kterých; na — ne; utpādayet — probudí se; yadi — jestliže; ratim — chuť; śramaḥ — námaha; eva — bezpochyb; hi — zajisté; kevalam — pouze.

Překlad

„  ,Člověk, který řádně následuje usměrňující zásady podle své varṇy a āśramu, aniž by však rozvinul svou spící připoutanost ke Kṛṣṇovi nebo probudil chuť k naslouchání a zpívání o Kṛṣṇovi, se bezpochyby snaží zbytečně.̀  “

Význam

Verš

tabe pradyumna-miśra gelā rāmānandera sthāne
rāyera sevaka tāṅre vasāila āsane

Synonyma

tabe — potom; pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; gelā — šel; rāmānandera sthāne — do domu Rāmānandy Rāye; rāyera sevaka — služebník Rāmānandy Rāye; tāṅre — jemu; vasāila āsane — nabídl místo k sezení.

Překlad

Pradyumna Miśra tedy šel na radu Śrī Caitanyi Mahāprabhua do domu Rāmānandy Rāye. Služebník Rāmānandy Rāye mu tam nabídl patřičné místo k sezení.

Verš

darśana nā pāñā miśra sevake puchila
rāyera vṛttānta sevaka kahite lāgila

Synonyma

darśana — možnost setkání; — ne; pāñā — když dostal; miśra — Pradyumna Miśra; sevake — služebníka; puchila — zeptal se; rāyera — Rāmānandy Rāye; vṛttānta — činnost; sevaka — služebník; kahite lāgila — začal popisovat.

Překlad

Protože se Pradyumna Miśra nemohl s Rāmānandou Rāyem okamžitě setkat, zeptal se služebníka, co Rāmānanda Rāya dělá, a on mu to popsal.

Verš

“dui deva-kanyā haya parama-sundarī
nṛtya-gīte sunipuṇā, vayase kiśorī

Synonyma

dui — dvě; deva-kanyā — tanečnice; haya — jsou; parama-sundarī — neuvěřitelně krásné; nṛtya-gīte — ve zpěvu a tanci; su-nipuṇā — velmi zdatné; vayase — věkem; kiśorī — velmi mladé.

Překlad

„Má tam dvě neuvěřitelně půvabné tanečnice. Jsou velmi mladé a skvěle tančí a zpívají.“

Verš

sei duṅhe lañā rāya nibhṛta udyāne
nija-nāṭaka-gītera śikhāya nartane

Synonyma

sei duṅhe — ty dvě; lañā — poté, co vzal; rāya — Rāmānanda Rāya; nibhṛta udyāne — na odlehlé místo v zahradě; nija-nāṭaka — ze hry, kterou složil; gītera — ohledně písní; śikhāya — dává pokyny; nartane — ohledně tance.

Překlad

„Śrīla Rāmānanda Rāya vzal tyto dvě dívky na odlehlé místo ve své zahradě, kde je učí a vysvětluje jim, jak tančit podle písní, které složil pro svou divadelní hru.“

Význam

Divadelní hra, kterou Rāmānanda Rāya s těmito dvěma děvčaty nacvičoval, je známá hra Jagannātha-vallabha-nāṭaka. Její písně a tance byly určeny pro potěšení Pána Jagannātha. Rāmānanda Rāya proto osobně učil, jak v této hře zpívat a tančit.

Verš

tumi ihāṅ vasi’ raha, kṣaṇeke āsibena
tabe yei ājñā deha, sei karibena”

Synonyma

tumi — ty; ihāṅ — zde; vasi' — sedící; raha — čekej; kṣaṇeke āsibena — přijde za chvíli; tabe — potom; yei — jakékoliv; ājñā — nařízení; deha — dáš; sei — on; karibena — vykoná.

Překlad

„Posaď se zde prosím a chvíli počkej. Jakmile přijde, udělá vše, co mu nařídíš.“

Verš

tabe pradyumna-miśra tāhāṅ rahila vasiyā
rāmānanda nibhṛte sei dui-jana lañā

Synonyma

tabe — tehdy; pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; tāhāṅ — tam; rahila vasiyā — zůstal sedět; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; nibhṛte — do ústraní; sei — tyto; dui-jana — dvě dívky; lañā — beroucí.

Překlad

Zatímco tam Pradyumna Miśra seděl, Rāmānanda Rāya vzal obě dívky do ústraní.

Verš

sva-haste karena tāra abhyaṅga-mardana
sva-haste karāna snāna, gātra sammārjana

Synonyma

sva-haste — svou vlastní rukou; karena — činí; tāra — těchto dvou dívek; abhyaṅga-mardana — masírování těla olejem; sva-haste — vlastní rukou; karāna snāna — koupe je; gātra sammārjana — omývá celé tělo.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya svou vlastní rukou masíroval jejich těla olejem a koupal je ve vodě. Vždyť on svou vlastní rukou omýval celá jejich těla!

Verš

sva-haste parāna vastra, sarvāṅga maṇḍana
tabu nirvikāra rāya-rāmānandera mana

Synonyma

sva-haste — vlastní rukou; parāna vastra — obléká je; sarvāṅga maṇḍana — zdobí celé tělo; tabu — přesto; nirvikāra — beze změny; rāya-rāmānandera — Rāmānandy Rāye; mana — mysl.

Překlad

Zůstal nerozrušený, i když tyto dvě mladé dívky oblékal a vlastní rukou zdobil jejich těla. Taková je mysl Śrīly Rāmānandy Rāye.

Verš

kāṣṭha-pāṣāṇa-sparśe haya yaiche bhāva
taruṇī-sparśe rāmānandera taiche ‘svabhāva’

Synonyma

kāṣṭha — dřeva; pāṣāṇa — kamene; sparśe — dotekem; haya — je; yaiche — jako; bhāva — mentální stav; taruṇī-sparśe — dotýkáním se mladých dívek; rāmānandera — Rāmānandy Rāye; taiche — taková; svabhāva — povaha.

Překlad

Když se těch mladých dívek dotýkal, byl jako člověk dotýkající se dřeva či kamene, protože jeho tělo a mysl zůstaly neovlivněné.

Verš

sevya-buddhi āropiyā karena sevana
svābhāvika dāsī-bhāva karena āropaṇa

Synonyma

sevya-buddhi āropiyā — považující za hodné uctívání; karena sevana — věnuje se službě; svābhāvika — svým přirozeným postavením; dāsī-bhāva — za služebnici; karena āropaṇa — považuje se.

Překlad

Śrīla Rāmānanda Rāya takto jednal proto, že se viděl ve svém původním postavení služebnice gopī. Přestože tedy navenek vypadal jako muž, vnitřně, ve svém původním duchovním postavení, se považoval za služebnou a obě dívky považoval za gopī.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi píše: „Śrīla Rāmānanda Rāya složil divadelní hru s názvem Jagannātha-vallabha-nāṭaka a zaměstnal dvě mladé dívky, jejichž povoláním bylo tančit a zpívat, aby ztvárnily myšlenky této hry. Takovým dívkám se říká deva-dāsī a jsou dodnes zaměstnávány v Jagannāthově chrámu, kde se jim říká māhārī. Śrī Rāmānanda Rāya zaměstnal dvě takové dívky, a protože měly hrát role gopī, učil je, jak se vcítit do myšlenek gopī. Gopī jsou úctyhodné osobnosti, a Rāmānanda Rāya, který obě dívky považoval za gopī a sebe za jejich služebnou, jim proto sloužil tím, že jejich těla masíroval olejem, aby je důkladně očistil. Protože Rāmānanda Rāya vždy jednal v postavení služebnice gopī, bylo jeho nacvičování s dívkami na duchovní úrovni.“

Při službě dívkám u Rāmānandy Rāye nepřipadal v úvahu smyslový požitek, a tak jeho mysl zůstávala klidná a jeho tělo beze změny. To se však nedá napodobovat, a jak vysvětlí Śrī Caitanya Mahāprabhu později, nikdo jiný než Rāmānanda Rāya takovou mentalitu nemůže mít. Příklad Śrī Rāmānandy Rāye je opravdu výjimečný. Tento popis předkládá autor Śrī Caitanya-caritāmṛty proto, že takového postavení lze dosáhnout dokonalou oddanou službou. Tomuto tématu je však třeba velmi vážně porozumět a nikdy se nesnažit tyto činnosti napodobovat.

Verš

mahāprabhura bhakta-gaṇera durgama mahimā
tāhe rāmānandera bhāva-bhakti-prema-sīmā

Synonyma

mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇera — oddaných; durgama — těžké pochopit; mahimā — vznešenost; tāhe — v této souvislosti; rāmānandera — Śrī Rāmānandy Rāye; bhāva-bhakti — extatické oddanosti; prema-sīmā — meze lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Vznešenost oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua je nesmírně těžké pochopit. Śrī Rāmānanda Rāya je mezi nimi výjimečný, protože ukázal, jak lze dovést extázi lásky až kté nejzazší mezi.

Verš

tabe sei dui-jane nṛtya śikhāilā
gītera gūḍha artha abhinaya karāilā

Synonyma

tabe — potom; sei — tyto; dui-jane — dvě dívky; nṛtya śikhāilā — učil tančit; gītera — písní; gūḍha artha — hluboký význam; abhinaya karāilā — učil, jak vyjádřit divadelním ztvárněním.

Překlad

Rāmānanda Rāya učil obě dívky tančit a divadelním ztvárněním vyjádřit hluboký význam jeho písní.

Verš

sañcārī, sāttvika, sthāyi-bhāvera lakṣaṇa
mukhe netre abhinaya kare prakaṭana

Synonyma

sañcārī — probíhajících; sāttvika — přirozených; sthāyi — trvalých; bhāvera — extází; lakṣaṇa — příznaky; mukhe — výrazy ve tváři; netre — pohyby očí; abhinaya — herecké výrazy; kare prakaṭana — ukazuje.

Překlad

Učil je, jak pohyby obličeje, očí a ostatních částí těla vyjadřovat příznaky trvalých, přirozených a přechodných extází.

Verš

bhāva-prakaṭana-lāsya rāya ye śikhāya
jagannāthera āge duṅhe prakaṭa dekhāya

Synonyma

bhāva — extáze; prakaṭana — projevení; lāsya — ženské pózy a tanec; rāya — Rāmānanda Rāya; ye — jež; śikhāya — učil; jagannāthera āge — před Pánem Jagannāthem; duṅhe — obě; prakaṭa dekhāya — předvedly.

Překlad

Obě dívky pak skrze ženské pózy a tance, které je naučil Rāmānanda Rāya, všechny tyto výrazy extáze přesně znázornily před Pánem Jagannāthem.

Verš

tabe sei dui-jane prasāda khāoyāilā
nibhṛte duṅhāre nija-ghare pāṭhāilā

Synonyma

tabe — potom; sei — těmto; dui-jane — dvěma dívkám; prasāda khāoyāilā — dal najíst prasādam; nibhṛte — neodhalené; duṅhāre — obě; nija-ghare — domů; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Rāmānanda Rāya dal potom oběma dívkám najíst prvotřídního prasādam a poslal je domů tak, aby nebyly viděny.

Verš

prati-dina rāya aiche karāya sādhana
kon jāne kṣudra jīva kāṅhā tāṅra mana?

Synonyma

prati-dina — každý den; rāya — Rāmānanda Rāya; aiche — takto; karāya sādhana — pravidelně učí; kon jāne — kdo může znát; kṣudra jīva — nepatrná živá bytost; kāṅhā — kde; tāṅra — jeho; mana — mysl.

Překlad

Každý den učil tyto dvě deva-dāsī tančit. Která z nepatrných živých bytostí, jejichž mysli jsou neustále pohroužené v hmotném uspokojování smyslů, by mohla pochopit mentalitu Śrī Rāmānandy Rāye?

Význam

To, jak Rāmānanda Rāya pro potěšení Kṛṣṇy slouží gopīm, je čistě záležitostí duchovního světa. Dokud osoba nesetrvává plně v duchovní atmosféře, je pro ni krajně obtížné činnosti Rāmānandy Rāye pochopit.

Verš

miśrera āgamana rāye sevaka kahilā
śīghra rāmānanda tabe sabhāte āilā

Synonyma

miśrera — Pradyumny Miśry; āgamana — příchod; rāye — Rāmānandovi Rāyovi; sevaka kahilā — služebník oznámil; śīghra — velmi brzy; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; tabe — potom; sabhāte āilā — přišel do haly.

Překlad

Když služebník Rāmānandovi Rāyovi řekl o příchodu Pradyumny Miśry, Rāmānanda Rāya šel okamžitě do haly.

Verš

miśrere namaskāra kare sammāna kariyā
nivedana kare kichu vinīta hañā

Synonyma

miśrere — Pradyumnovi Miśrovi; namaskāra kare — s úctou se poklonil; sammāna kariyā — s veškerou úctou; nivedana kare — přednesl; kichu — něco; vinīta hañā — s velkou pokorou.

Překlad

S veškerou úctou se Pradyumnovi Miśrovi poklonil a velmi pokorně potom promluvil.

Verš

“bahu-kṣaṇa āilā, more keha nā kahila
tomāra caraṇe mora aparādha ha-ila

Synonyma

bahu-kṣaṇa — dávno; āilā — přišel jsi; more — mně; keha kahila — nikdo neřekl; tomāra caraṇe — u tvých lotosových nohou; mora — můj; aparādha — přestupek; ha-ila — byl.

Překlad

„Pane, přišel jsi sem již před hodnou chvílí, ale nikdo mi o tom neřekl. Dopustil jsem se tedy jistě přestupku u tvých lotosových nohou.“

Verš

tomāra āgamane mora pavitra haila ghara
ājñā kara, kyā karoṅ tomāra kiṅkara”

Synonyma

tomāra āgamane — tvým příchodem; mora — můj; pavitra — očištěný; haila — stal se; ghara — dům; ājñā kara — prosím nařiď; kyā karoṅ — co mohu udělat; tomāra kiṅkara — jsem tvůj služebník.

Překlad

„Celý můj dům je tvým příchodem očištěný. Prosím poruč mi, co pro tebe mohu udělat? Jsem tvůj služebník.“

Verš

miśra kahe, — “tomā dekhite haila āgamane
āpanā pavitra kailuṅ tomāra daraśane”

Synonyma

miśra kahe — Pradyumna Miśra odpověděl; tomā — tebe; dekhite — spatřit; haila āgamane — přišel jsem; āpanā — sebe; pavitra kailuṅ — očistil jsem; tomāra daraśane — pohledem na tebe.

Překlad

Pradyumna Miśra odpověděl: „Jen jsem se na tebe přišel podívat. Nyní jsem se již pohledem na tebe očistil.“

Verš

atikāla dekhi’ miśra kichu nā kahila
vidāya ha-iyā miśra nija-ghara gela

Synonyma

atikāla dekhi' — když viděl, že je už pozdě; miśra — Pradyumna Miśra; kichu — cokoliv; kahila — neřekl; vidāya ha-iyā — poté, co se rozloučil; miśra — Pradyumna Miśra; nija-ghara — k sobě domů; gela — vrátil se.

Překlad

Pradyumna Miśra viděl, že je pozdě, a tak Rāmānandovi Rāyovi nic dalšího neřekl. Pouze se s ním rozloučil a vrátil se domů.

Verš

āra dina miśra āila prabhu-vidyamāne
prabhu kahe, — ‘kṛṣṇa-kathā śunilā rāya-sthāne’?

Synonyma

āra dina — dalšího dne; miśra — Pradyumna Miśra; āila — přišel; prabhu-vidyamāne — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal; kṛṣṇa-kathā — hovory o Kṛṣṇovi; śunilā — slyšel jsi; rāya-sthāne — od Śrī Rāmānandy Rāye.

Překlad

Následujícího dne přišel Pradyumna Miśra za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Pán se ho zeptal: „Vyslechl jsi od Śrī Rāmānandy Rāye hovory o Kṛṣṇovi?“

Verš

tabe miśra rāmānandera vṛttānta kahilā
śuni’ mahāprabhu tabe kahite lāgilā

Synonyma

tabe — potom; miśra — Pradyumna Miśra; rāmānandera — Śrī Rāmānandy Rāye; vṛttānta kahilā — popsal činnosti; śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tabe — potom; kahite lāgilā — začal mluvit.

Překlad

Pradyumna Miśra Mu popsal, co Śrī Rāmānanda Rāya dělá. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel o jeho činnostech, promluvil.

Verš

“āmi ta’ sannyāsī, āpanāre virakta kari’ māni
darśana rahu dūre, ‘prakṛtira’ nāma yadi śuni
tabahiṅ vikāra pāya mora tanu-mana
prakṛti-darśane sthira haya kon jana?”

Synonyma

āmi — Já; ta' — zajisté; sannyāsī — ve stavu odříkání; āpanāre — sebe; virakta kari' — kdo se již zřekl všeho; māni — považuji; darśana rahu dūre — nemluvě o spatření; prakṛtira — ženy; nāma — jméno; yadi — když; śuni — slyším; tabahiṅ — okamžitě; vikāra — změnu; pāya — zaznamená; mora — Mé; tanu-mana — tělo a mysl; prakṛti-darśane — při spatření ženy; sthira — klidná; haya — je; kon jana — která osoba.

Překlad

„Já jsem sannyāsī,“ řekl, „a považuji se za odříkavého. Ale už při pouhém zaslechnutí jména nějaké ženy zakouším změnu v mysli i na těle, ani nemluvě o tom, když bych ji viděl. Kdo by tedy dokázal zůstat v klidu při pohledu na ženu? To je nesmírně těžké.“

Verš

rāmānanda rāyera kathā śuna, sarva-jana
kahibāra kathā nahe, yāhā āścarya-kathana

Synonyma

rāmānanda rāyera — o Śrī Rāmānandovi Rāyovi; kathā — témata; śuna — prosím poslouchejte; sarva-jana — všichni lidé; kahibāra — mají být vyslovené; kathā — popisy; nahe — ne; yāhā — jež; āścarya-kathana — úžasná a neobvyklá vyprávění.

Překlad

„Všichni prosím naslouchejte těmto tématům o Rāmānandovi Rāyovi, i když jsou tak úžasná a neobvyklá, že by se neměla vyprávět.“

Verš

eke deva-dāsī, āra sundarī taruṇī
tāra saba aṅga-sevā karena āpani

Synonyma

eke — na jedné straně; deva-dāsī — profesionální tanečnice; āra — a; sundarī taruṇī — překrásné a mladé; tāra — jejich; saba — celého; aṅga — těla; sevā — službu; karena āpani — osobně vykonává.

Překlad

„Ty dvě profesionální tanečnice jsou krásné a mladé, ale Śrī Rāmānanda Rāya přesto osobně masíruje celá jejich těla olejem.“

Verš

snānādi karāya, parāya vāsa-vibhūṣaṇa
guhya aṅgera haya tāhā darśana-sparśana

Synonyma

snāna-ādi karāya — koupe je a tak dále; parāya vāsa-vibhūṣaṇa — obléká a zdobí tělo různými ozdobami; guhya aṅgera — intimních částí těla; haya — je; tāhā — toto; darśana-sparśana — vidění a dotýkání se.

Překlad

„Osobně je koupe, obléká a zdobí. Přirozeně tak vidí i jejich intimní části těl a dotýká se jich.“

Verš

tabu nirvikāra rāya-rāmānandera mana
nānā-bhāvodgāra tāre karāya śikṣaṇa

Synonyma

tabu — přesto; nirvikāra — beze změny; rāya-rāmānandera mana — mysl Śrī Rāmānandy Rāye; nānā-bhāva-udgāra — veškeré příznaky a proměny extáze; tāre — je; karāya śikṣaṇa — učí.

Překlad

„Mysl Śrī Rāmānandy Rāye však zůstává vždy beze změny, i když dívky učí, jak fyzicky vyjádřit veškeré extatické proměny.“

Verš

nirvikāra deha-mana — kāṣṭha-pāṣāṇa-sama!
āścarya, — taruṇī-sparśe nirvikāra mana

Synonyma

nirvikāra — beze změny; deha-mana — tělo i mysl; kāṣṭha-pāṣāṇa-sama — jako dřevo či kámen; āścarya — úžasné; taruṇī-sparśe — při dotýkání se mladých dívek; nirvikāra — nezměněná; mana — mysl.

Překlad

„Jeho mysl je neochvějná jako dřevo či kámen. Je opravdu úžasné, že ani při dotýkání se takových mladých dívek se jeho mysl nezmění.“

Verš

eka rāmānandera haya ei adhikāra
tāte jāni aprākṛta-deha tāṅhāra

Synonyma

eka — jen jednoho; rāmānandera — Śrī Rāmānandy Rāye; haya — je; ei — tato; adhikāra — zvláštní způsobilost; tāte — tímto způsobem; jāni — můžeme porozumět; aprākṛta — duchovní; deha — tělo; tāṅhāra — jeho.

Překlad

„Tyto věci může dělat jedině Rāmānanda Rāya, protože je Mi jasné, že jeho tělo není hmotné, ale je zcela přeměněné v duchovní bytost.“

Verš

tāṅhāra manera bhāva teṅha jāne mātra
tāhā jānibāre āra dvitīya nāhi pātra

Synonyma

tāṅhāra — jeho; manera — mysli; bhāva — postavení; teṅha — on; jāne — ví; mātra — pouze; tāhā jānibāre — pochopit to; āra — další; dvitīya — druhá; nāhi — není; pātra — kvalifikovaná osoba.

Překlad

„Jedině on, a nikdo jiný, může pochopit svou mysl.“

Verš

kintu śāstra-dṛṣṭye eka kari anumāna
śrī-bhāgavata-śāstra — tāhāte pramāṇa

Synonyma

kintu — ale; śāstra-dṛṣṭye — podle nařízení śāster; eka — jednu; kari anumāna — učiním domněnku; śrī-bhāgavata-śāstra — védské písmo Śrīmad-Bhāgavatam; tāhāte — v tomto ohledu; pramāṇa — důkaz.

Překlad

„Mohu však hádat na základě toho, co říká śāstra. Védské písmo Śrīmad-Bhāgavatam v této souvislosti podává přímý důkaz.“

Verš

vraja-vadhū-saṅge kṛṣṇera rāsādi-vilāsa
yei jana kahe, śune kariyā viśvāsa
hṛd-roga-kāma tāṅra tat-kāle haya kṣaya
tina-guṇa-kṣobha nahe, ‘mahā-dhīra’ haya

Synonyma

vraja-vadhū-saṅge — ve společnosti dívek z Vradžabhúmi; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; rāsa-ādi-vilāsa — zábavy, jako je tanec rāsa; yei — který; jana — člověk; kahe — popisuje; śune — poslouchá; kariyā viśvāsa — s velkou vírou; hṛt-roga — srdeční choroba; kāma — chtíč; tāṅra — jeho; tat-kāle — tehdy; haya kṣaya — je odstraněn; tina-guṇa — tří kvalit hmotné přírody; kṣobha — rozrušení; nahe — není; mahā-dhīra — naprosto klidný; haya — stává se.

Překlad

„Ten, kdo s velkou vírou naslouchá nebo vypráví o zábavách Pána Kṛṣṇy, jako je Jeho tanec rāsa s gopīmi, se okamžitě zbaví chorobných chtivých tužeb v srdci i rozrušení třemi kvalitami hmotné přírody, a tak získá klid.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura to komentuje takto: „Každý, kdo má vážný sklon naslouchat s velkou vírou a transcendentální, duchovně inspirovanou myslí o zábavách Kṛṣṇova tance rāsa, jak je popisuje Śrīmad-Bhāgavatam, se okamžitě zbaví chtivých tužeb, jež se přirozeně nacházejí v srdci materialistického člověka.“

Pokud čistý vaiṣṇava hovoří na téma Śrīmad-Bhāgavatamu a další čistý vaiṣṇava této realizované duši naslouchá, žijí oba v transcendentálním světě, kde se jich znečištění kvalitami hmotné přírody nemůže dotknout. Jelikož jsou mluvčí i posluchač zbaveni znečištění kvalitami přírody, jsou neochvějně pohrouženi v transcendentální mentalitě, kdy vědí, že jejich postavením na transcendentální úrovni je sloužit Nejvyššímu Pánu. Skupina lidí známá jako prākṛta-sahajiyové považuje transcendentální zábavy Pána Kṛṣṇy za něco, jako jsou vztahy muže a ženy na hmotné úrovni, a představují si, že jim naslouchání o rāsa-līle pomůže oslabit chtivé touhy v jejich nemocných srdcích. Protože však nenásledují usměrňující zásady, a dokonce porušují i obvyklé morální zásady, jejich rozjímání o rāsa-līle je zbytečnou snahou, která někdy vede k tomu, že začnou jednání gopī a Pána Kṛṣṇy napodobovat. Aby tyto návyky prākṛta-sahajiyů zakázal, vyloučil Śrī Caitanya Mahāprabhu jejich hmotnou inteligenci použitím slova viśvāsa („víra“). Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.30) Śrīla Śukadeva Gosvāmī říká:

naitat samācarej jātu
manasāpi hy anīśvaraḥ
vinaśyaty ācaran mauḍhyād
yathā rudro 'bdhijaṁ viṣam

„Ten, kdo není Nejvyšší Osobnost Božství, by nikdy, ani v mysli neměl napodobovat Kṛṣṇovu transcendentální rāsa-līlu. Pokud to někdo z nevědomosti dělá, bude zničen, jako kdyby chtěl napodobovat Pána Śivu, který vypil jed vytvořený z oceánu.“

Verš

ujjvala madhura prema-bhakti sei pāya
ānande kṛṣṇa-mādhurye vihare sadāya

Synonyma

ujjvala — zářící; madhura — sladkou; prema-bhakti — extatickou lásku ke Kṛṣṇovi; sei — on; pāya — získá; ānande — s transcendentální blažeností; kṛṣṇa-mādhurye — sladkost zábav Pána Kṛṣṇy; vihare — vychutnává si; sadāya — neustále.

Překlad

„Taková osoba si vychutnává transcendentální, zářící a sladce extatickou lásku ke Kṛṣṇovi a může si dvacet čtyři hodin denně užívat života s transcendentální blažeností sladkých Kṛṣṇových zábav.“

Verš

vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir idaṁ ca viṣṇoḥ
śraddhānvito ’nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṁ parāṁ bhagavati pratilabhya kāmaṁ
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ

Synonyma

vikrīḍitam — činnosti tance rāsa; vraja-vadhūbhiḥ — dívky z Vradži, gopī; idam — tyto; ca — a; viṣṇoḥ — Pána Kṛṣṇy; śraddhā-anvitaḥ — s transcendentální vírou; anuśṛṇuyāt — neustále naslouchá v rámci parampary; atha — také; varṇayet — vypráví; yaḥ — ten, kdo; bhaktim — oddané služby; parām — transcendentální; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; pratilabhya — když dosáhne; kāmam — chtivých hmotných tužeb; hṛt-rogam — srdeční choroby; āśu — velmi brzy; apahinoti — vzdá se; acireṇa — bez otálení; dhīraḥ — ten, kdo je klidný díky pokročilé oddané službě.

Překlad

„  ,Transcendentálně klidná osoba, která od realizované duše s vírou a láskou neustále naslouchá o činnostech Pána Kṛṣṇy při tanci rāsa s gopīmi nebo o těchto činnostech vypráví, dosáhne ryzí transcendentální oddané služby u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství. Její chtivé hmotné touhy, které jsou srdeční chorobou každého materialisty, jsou tak rychle a zcela zničeny.̀  “

Význam

Všechny činnosti Pána Kṛṣṇy jsou transcendentální a gopī také zaujímají transcendentální postavení. Pokud tedy někdo činnostem gopī a Pána Kṛṣṇy s vážností porozumí, bude zcela jistě osvobozen od připoutanosti ke hmotě. Potom již není možné, aby se probudily chtivé touhy.

Verš

ye śune, ye paḍe, tāṅra phala etādṛśī
sei bhāvāviṣṭa yei seve ahar-niśi
tāṅra phala ki kahimu, kahane nā yāya
nitya-siddha sei, prāya-siddha tāṅra kāya

Synonyma

ye śune — každý, kdo poslouchá; ye paḍe — každý, kdo přednáší; tāṅra — jeho; phala — výsledek; etādṛśī — tento; sei — on; bhāva-āviṣṭa — neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu; yei seve — kdo slouží; ahaḥ-niśi — ve dne v noci; tāṅra — jeho; phala — výsledek; ki kahimu — co mohu říci; kahane yāya — není možné vyjádřit; nitya-siddha — věčně osvobozená; sei — tato osoba; prāya-siddha — transcendentální; tāṅra — její; kāya — tělo.

Překlad

„Co mohu říci o výsledku někoho, kdo v transcendentálním postavení po vzoru Śrīly Rūpy Gosvāmīho naslouchá o Kṛṣṇově tanci rāsa a opěvuje ho s myšlenkami neustále pohrouženými v Kṛṣṇovi, zatímco Pánu v mysli dnem i nocí slouží? To je něco tak duchovně vznešeného, že to ani nelze vyjádřit slovy. Taková osoba je věčně osvobozeným společníkem Pána a její tělo je naprosto zduchovnělé. I když ji lze vidět hmotnýma očima, nachází se na duchovní úrovni a všechny její činnosti jsou duchovní. Z Kṛṣṇovy vůle má takový oddaný duchovní tělo.“

Verš

rāgānuga-mārge jāni rāyera bhajana
siddha-deha-tulya, tāte ‘prākṛta’ nahe mana

Synonyma

rāgānuga-mārge — na cestě spontánní lásky ke Kṛṣṇovi; jāni — rozumíme; rāyera bhajana — oddaná služba Rāmānandy Rāye; siddha-deha — duchovní tělo; tulya — stejné jako; tāte — proto; prākṛta — hmotná; nahe — není; mana — mysl.

Překlad

„Śrīla Rāmānanda Rāya se nachází na cestě spontánní lásky k Bohu. Proto je ve svém duchovním těle a jeho mysl není ovlivněná hmotou.“

Verš

āmiha rāyera sthāne śuni kṛṣṇa-kathā
śunite icchā haya yadi, punaḥ yāha tathā

Synonyma

āmiha — Já také; rāyera sthāne — od Rāmānandy Rāye; śuni — poslouchám; kṛṣṇa-kathā — hovory o Kṛṣṇovi; śunite — poslouchat; icchā — touha; haya — je; yadi — jestliže; punaḥ — znovu; yāha — jdi; tathā — tam.

Překlad

„Já také naslouchám o Kṛṣṇovi od Rāmānandy Rāye. Pokud chceš takové hovory poslouchat, jdi znovu za ním.“

Verš

mora nāma la-iha, — ‘teho pāṭhāilā more
tomāra sthāne kṛṣṇa-kathā śunibāra tare’

Synonyma

mora — Moje; nāma — jméno; la-iha — vezmi; teho — On; pāṭhāilā — poslal; more — mě; tomāra sthāne — od tebe; kṛṣṇa-kathā — témata o Kṛṣṇovi; śunibāra tare — poslouchat.

Překlad

„Můžeš před ním zmínit Mé jméno a říci: „On mě poslal naslouchat tvému vyprávění o Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

śīghra yāha, yāvat teṅho āchena sabhāte”
eta śuni’ pradyumna-miśra calilā turite

Synonyma

śīghra yāha — rychle jdi; yāvat — dokud; teṅho — on; āchena — je; sabhāte — v sále; eta śuni' — když to slyšel; pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; calilā — šel; turite — velmi rychle.

Překlad

„Pospěš si, dokud je ještě v sále.“ Když to Pradyumna Miśra slyšel, okamžitě vyrazil.

Verš

rāya-pāśa gela, rāya praṇati karila
‘ājñā kara, ye lāgi’ āgamana haila’

Synonyma

rāya-pāśa — k Rāmānandovi Rāyovi; gela — šel; rāya — Rāmānanda Rāya; praṇati karila — poklonil se; ājñā kara — prosím nařiď mi; ye lāgi' — z jakého důvodu; āgamana haila — přišel jsi.

Překlad

Pradyumna Miśra šel za Rāmānandou Rāyem a ten se mu poklonil se slovy: „Prosím poroučej mi. Z jakého důvodu přicházíš?“

Verš

miśra kahe, — ‘mahāprabhu pāṭhāilā more
tomāra sthāne kṛṣṇa-kathā śunibāra tare’

Synonyma

miśra kahe — Pradyumna Miśra řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāṭhāilā more — poslal mě; tomāra sthāne — od tebe; kṛṣṇa-kathā — hovory o Pánu Kṛṣṇovi; śunibāra tare — poslouchat.

Překlad

Pradyumna Miśra odpověděl: „Śrī Caitanya Mahāprabhu mě sem poslal, abych od tebe naslouchal hovorům o Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

śuni’ rāmānanda rāya hailā premāveśe
kahite lāgilā kichu manera hariṣe

Synonyma

śuni' — když to slyšel; rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; hailā — stal se; prema-āveśe — pohroužený v extázi lásky; kahite lāgilā — začal říkat; kichu — něco; manera hariṣe — s transcendentální radostí.

Překlad

Jakmile to Rāmānanda Rāya uslyšel, pohroužil se do extáze lásky a s velkou transcendentální radostí promluvil:

Verš

“prabhura ājñāya kṛṣṇa-kathā śunite āilā ethā
ihā va-i mahā-bhāgya āmi pāba kothā?”

Synonyma

prabhura ājñāya — na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-kathā — témata o Pánu Kṛṣṇovi; śunite — naslouchat; āilā ethā — přišel jsi sem; ihā va-i — bez toho; mahā-bhāgya — velké štěstí; āmi — já; pāba — dostanu; kothā — kde.

Překlad

„Mám veliké štěstí, že jsi sem přišel na pokyn Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua naslouchat o Kṛṣṇovi. Kde jinde bych dostal takovou příležitost?“

Verš

eta kahi tāre lañā nibhṛte vasilā
‘ki kathā śunite cāha?’ miśrere puchilā

Synonyma

eta kahi — když to řekl; tāre — jeho; lañā — beroucí; nibhṛte vasilā — usedl na odlehlém místě; ki kathā — jaká témata; śunite cāha — chceš slyšet; miśrere puchilā — zeptal se Pradyumny Miśry.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya po těchto slovech odvedl Pradyumnu Miśru na odlehlé místo a zeptal se ho: „Jaký druh kṛṣṇa-kathā ode mne chceš slyšet?“

Verš

teṅho kahe, — “ye kahilā vidyānagare
sei kathā krame tumi kahibā āmāre

Synonyma

teṅho kahe — on odpověděl; ye — co; kahilā — řekl jsi; vidyānagare — ve Vidjánagaru; sei kathā — taková témata; krame — tak jak jdou za sebou; tumi — ty; kahibā — prosím pověz; āmāre — mi.

Překlad

Pradyumna Miśra odpověděl: „Popiš mi prosím ta samá témata, o kterých jsi hovořil ve Vidjánagaru.“

Verš

ānera ki kathā, tumi — prabhura upadeṣṭā!
āmi ta’ bhikṣuka vipra, tumi — mora poṣṭā

Synonyma

ānera ki kathā — co říci o druhých; tumi — ty; prabhura upadeṣṭā — učitel Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āmi — já; ta' — jistě; bhikṣuka — žebrák; viprabrāhmaṇa; tumi — ty; mora — můj; poṣṭā — živitel.

Překlad

„Učíš i Śrī Caitanyu Mahāprabhua, o druhých ani nemluvě. Já nejsem nic jiného než žebravý brāhmaṇa a ty jsi můj živitel.“

Verš

bhāla, manda — kichu āmi puchite nā jāni
‘dīna’ dekhi’ kṛpā kari’ kahibā āpani”

Synonyma

bhāla — dobré; manda — špatné; kichu — něco; āmi — já; puchite — zeptat se; jāni — nevím; dīna — velmi chabého poznání; dekhi' — když vidíš (mě); kṛpā kari' — velice milostivě; kahibā — prosím; āpani — ze své vlastní dobré vůle.

Překlad

„Nevím, jak se ptát, protože nevím, co je dobré a co špatné. Když vidíš mé chabé poznání, řekni mi milostivě ze své vlastní dobré vůle vše, co pro mne bude vhodné.“

Verš

tabe rāmānanda krame kahite lāgilā
kṛṣṇa-kathā-rasāmṛta-sindhu uthalilā

Synonyma

tabe — potom; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; krame — postupně; kahite lāgilā — začal hovořit; kṛṣṇa-kathā — témat o Kṛṣṇovi; rasāmṛta-sindhu — oceán transcendentálních nálad; uthalilā — vzedmul se.

Překlad

Rāmānanda Rāya pak postupně začal vyprávět o Kṛṣṇovi, čímž se vzedmul oceán transcendentálních nálad těchto námětů.

Verš

āpane praśna kari’ pāche karena siddhānta
tṛtīya prahara haila, nahe kathā-anta

Synonyma

āpane — osobně; praśna kari' — kladoucí otázky; pāche — potom; karena siddhānta — předkládá závěry; tṛtīya prahara haila — nastalo odpoledne; nahe kathā-anta — tato témata nebrala konce.

Překlad

Osobně kladl otázky a potom na ně odpovídal konečnými závěry. Nastalo odpoledne, ale témata stále nebrala konce.

Verš

vaktā śrotā kahe śune duṅhe premāveśe
ātma-smṛti nāhi, kāhāṅ jāniba dina-śeṣe

Synonyma

vaktā — mluvčí; śrotā — posluchač; kahe — hovoří; śune — poslouchá; duṅhe — oba; prema-āveśe — v extázi lásky; ātma-smṛti nāhi — nebylo tělesné vědomí; kāhāṅ — kde; jāniba — lze pochopit; dina-śeṣe — konec dne.

Překlad

Mluvčí hovořil a posluchač naslouchal v extázi lásky, a tak zapomněli na své tělesné vědomí. Jak by si potom mohli všimnout, že končí den?

Verš

sevaka kahila, — ‘dina haila avasāna’
tabe rāya kṛṣṇa-kathāra karilā viśrāma

Synonyma

sevaka kahila — služebník řekl; dina — den; haila avasāna — skončil; tabe — tehdy; rāya — Rāmānanda Rāya; kṛṣṇa-kathāra — hovory o Kṛṣṇovi; karilā viśrāma — ukončil.

Překlad

Rāmānanda Rāya své hovory o Kṛṣṇovi uzavřel, až když jim služebník řekl: „Den již skončil.“

Verš

bahu-sammāna kari’ miśre vidāya dilā
‘kṛtārtha ha-ilāṅa’ bali’ miśra nācite lāgilā

Synonyma

bahu-sammāna — velmi uctivé chování; kari' — prokazující; miśre — s Pradyumnou Miśrou; vidāya dilā — rozloučil se; kṛtārtha ha-ilāṅa — velmi mne to uspokojilo; bali' — říkající; miśra — Pradyumna Miśra; nācite lāgilā — začal tančit.

Překlad

Rāmānanda Rāya složil Pradyumnovi Miśrovi hlubokou poklonu a rozloučil se s ním. Pradyumna Miśra řekl: „Velmi mne to potěšilo,“ a dal se do tance.

Verš

ghare giyā miśra kaila snāna, bhojana
sandhyā-kāle dekhite āila prabhura caraṇa

Synonyma

ghare giyā — když se vrátil domů; miśra — Pradyumna Miśra; kaila — vykonal; snāna — koupel; bhojana — jídlo; sandhyā-kāle — večer; dekhite — zhlédnout; āila — přišel; prabhura caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Po návratu domů se Pradyumna Miśra vykoupal a najedl. Večer šel potom zhlédnout lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

prabhura caraṇa vande ullasita-mane
prabhu kahe, — ‘kṛṣṇa-kathā ha-ila śravaṇe’?

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosové nohy; vande — uctívá; ullasita-mane — s velkou radostí; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kṛṣṇa-kathā — vyprávění o Kṛṣṇovi; ha-ila śravaṇe — slyšel jsi.

Překlad

S velkou radostí uctíval lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pán se ho zeptal: „Vyslechl jsi hovory o Kṛṣṇovi?“

Verš

miśra kahe, — “prabhu, more kṛtārtha karilā
kṛṣṇa-kathāmṛtārṇave more ḍubāilā

Synonyma

miśra kahe — Pradyumna Miśra řekl; prabhu — můj drahý Pane; more — mě; kṛtārtha — spokojeným; karilā — učinil jsi; kṛṣṇa-kathā — vyprávění o Kṛṣṇovi; amṛta-arṇave — do oceánu nektaru; more — mě; ḍubāilā — ponořil jsi.

Překlad

Pradyumna Miśra řekl: „Můj drahý Pane, velmi sis mě zavázal, protože jsi mě ponořil do nektarového oceánu vyprávění o Kṛṣṇovi.“

Verš

rāmānanda rāya-kathā kahile nā haya
‘manuṣya’ nahe rāya, kṛṣṇa-bhakti-rasa-maya

Synonyma

rāmānanda rāya-kathā — rozpravy Rāmānandy Rāye; kahile — popsat; haya — není možné; manuṣya — obyčejná lidská bytost; nahe — není; rāya — Rāmānanda Rāya; kṛṣṇa-bhakti-rasa-maya — pohroužený v oddané službě Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Rozpravy Rāmānandy Rāye nedokážu odpovídajícím způsobem popsat, protože to není obyčejná lidská bytost. Je úplně pohroužený v oddané službě Pánu.“

Význam

Guru neboli duchovní mistr nesmí být nikdy považován za obyčejnou živou bytost (guruṣu nara-matiḥ). Poté, co k němu Rāmānanda Rāya promluvil, Pradyumna Miśra pochopil, že Rāmānanda Rāya není obyčejná lidská bytost. Duchovně pokročilá osoba zmocněná jednat jako duchovní mistr, mluví tak, jak jí zevnitř diktuje Nejvyšší Pán, a proto to není ona, kdo mluví. Jinak řečeno, když tedy čistý oddaný nebo duchovní mistr hovoří, je třeba to, co říká, brát jako přímé výroky Nejvyšší Osobnosti Božství v systému guru-parampary.

Verš

āra eka kathā rāya kahilā āmāre
‘kṛṣṇa-kathā-vaktā kari’ nā jāniha more

Synonyma

āra — další; eka — jedno; kathā — téma; rāya — Rāmānanda Rāya; kahilā āmāre — řekl mi; kṛṣṇa-kathā-vaktā — toho, kdo mluví o Kṛṣṇovi; kari' — za; jāniha more — nepovažuj mě.

Překlad

„Rāmānanda Rāya mi řekl ještě jednu věc: ,Nemysli si, že tyto věci o Kṛṣṇovi říkám já.̀  “

Verš

mora mukhe kathā kahena āpane gauracandra
yaiche kahāya, taiche kahi, — yena vīṇā-yantra

Synonyma

mora mukhe — z mých úst; kathā — témata; kahena — říká; āpane — osobně; gaura-candra — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yaiche kahāya — jak chce, abych mluvil; taiche kahi — tak mluvím; yena — jako; vīṇā-yantra — strunný nástroj zvaný vīṇā.

Překlad

„  ,Vše, co říkám, říká Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně. Jako strunný nástroj, mluvím tak, jak mě On rozeznívá.̀  “

Verš

mora mukhe kahāya kathā, kare paracāra
pṛthivīte ke jānibe e-līlā tāṅhāra?’

Synonyma

mora mukhe — v mých ústech; kahāya — způsobuje, že říkám; kathā — slova; kare paracāra — káže; pṛthivīte — v tomto světě; ke jānibe — kdo pochopí; e-līlā — tuto zábavu; tāṅhāra — Jeho.

Překlad

„  ,Pán tak mluví mými ústy, aby kázal učení o vědomí Kṛṣṇy. Kdo v tomto světě může tuto Pánovu zábavu pochopit?̀  “

Verš

ye-saba śuniluṅ, kṛṣṇa-rasera sāgara
brahmādi-devera e saba nā haya gocara

Synonyma

ye-saba — vše, co; śuniluṅ — slyšel jsem; kṛṣṇa-rasera — nektaru o Pánu Kṛṣṇovi; sāgara — oceán; brahmā-ādi-devera — polobohů počínaje Pánem Brahmou; e saba — to vše; haya gocara — není možné pochopit.

Překlad

„To, co jsem od Rāmānandy Rāye slyšel, je jako oceán nektaru vyprávění o Kṛṣṇovi. Všechna tato témata nechápou dokonce ani polobozi v čele s Pánem Brahmou.“

Verš

hena ‘rasa’ pāna more karāilā tumi
janme janme tomāra pāya vikāilāṅa āmi

Synonyma

hena rasa — takové transcendentální nálady; pāna — pít; more — mě; karāilā tumi — přiměl jsi; janme janme — život za životem; tomāra pāya — u Tvých nohou; vikāilāṅa āmi — jsem zaprodaný.

Překlad

„Můj drahý Pane, to Ty jsi mě přiměl pít tento transcendentální nektar kṛṣṇa-kathā. Jsem proto život za životem zaprodaný Tvým lotosovým nohám.“

Verš

prabhu kahe, — “rāmānanda vinayera khani
āpanāra kathā para-muṇḍe dena āni’

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; vinayera khani — důl pokory; āpanāra kathā — svá vlastní slova; para-muṇḍe — na hlavu někoho jiného; dena — propůjčuje; āni' — přinášející.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Rāmānanda Rāya je důl velké pokory, a proto svá vlastní slova přičítá inteligenci někoho jiného.“

Verš

mahānubhavera ei sahaja ‘svabhāva’ haya
āpanāra guṇa nāhi āpane kahaya”

Synonyma

mahānubhavera — těch, kdo mají pokročilé realizace; ei — toto; sahaja — přirozená; svabhāva — vlastnost; haya — je; āpanāra guṇa — o svých osobních vlastnostech; nāhi — ne; āpane — osobně; kahaya — hovoří.

Překlad

„To je přirozená vlastnost těch, kdo jsou pokročilí v oddané službě – o svých dobrých vlastnostech nemluví.“

Verš

rāmānanda-rāyera ei kahilu guṇa-leśa
pradyumna miśrere yaiche kailā upadeśa

Synonyma

rāmānanda-rāyera — Śrī Rāmānandy Rāye; ei — toto; kahilu — promluvil jsem; guṇa-leśa — zlomek transcendentálních vlastností; pradyumna miśrere — Pradyumnovi Miśrovi; yaiche — jak; kailā upadeśa — dal pokyny.

Překlad

Popsal jsem jen pouhý zlomek transcendentálních vlastností Rāmānandy Rāye, jak se projevily, když učil Pradyumnu Miśru.

Verš

‘gṛhastha’ hañā nahe rāya ṣaḍ-vargera vaśe
‘viṣayī’ hañā sannyāsīre upadeśe

Synonyma

gṛhastha hañā — jako ženatý muž; nahe — není; rāya — Rāmānanda Rāya; ṣaṭ-vargera vaśe — pod vlivem šesti tělesných změn; viṣayī hañā — jako člověk stále se zabývající penězi; sannyāsīre upadeśe — poučuje osoby ve stavu odříkání.

Překlad

Ačkoliv byl Rāmānanda Rāya ženatý, nespadal pod vládu šesti tělesných změn. A i když byl zdánlivě člověkem pohrouženým v penězích, poučoval dokonce i osoby ve stavu odříkání.

Význam

Śrī Rāmānanda Rāya navenek vypadal jako gṛhastha pod vlivem vnější hmotné energie, a ne jako sebeovládnutý brahmacārī, vānaprastha nebo sannyāsī. Gṛhasthové (ženatí lidé), kteří jsou ovlivněni vnější energií, vstupují do manželského svazku za účelem smyslového požitku. Vaiṣṇava na transcendentální úrovni však nepodléhá vlivu smyslů podmíněných Pánovu hmotnému zákonu šesti tělesných změn (kāma, krodha, lobha, moha, mada a mātsarya), i když hraje roli gṛhasthy. Śrīla Rāmānanda Rāya jednal jako gṛhastha a byl považován za obyčejného člověka orientovaného na peníze, ale přesto byl neustále pohroužený v transcendentálních zábavách Pána Kṛṣṇy. S duchovně zaměřenou myslí se tak zajímal pouze o témata o Kṛṣṇovi. Rāmānanda Rāya nepatřil mezi neosobní māyāvādī nebo materialistické logiky, kteří se staví proti zásadám transcendentálních zábav Pána Kṛṣṇy. A protože se duchovně nacházel ve stavu odříkavého života, byl schopen svou duchovní mocí učinit z písku zlato neboli pozvednout člověka z hmotné úrovně na duchovní.

Verš

ei-saba guṇa tāṅra prakāśa karite
miśrere pāṭhāilā tāhāṅ śravaṇa karite

Synonyma

ei-saba — všechny tyto; guṇa — vlastnosti; tāṅra — Rāmānandy Rāye; prakāśa karite — aby projevil; miśrere — Pradyumnu Miśru; pāṭhāilā — poslal; tāhāṅ — tam; śravaṇa karite — poslouchat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ukázal transcendentální vlastnosti Rāmānandy Rāye tak, že k němu poslal Pradyumnu Miśru, aby od něho naslouchal hovorům o Kṛṣṇovi.

Verš

bhakta-guṇa prakāśite prabhu bhāla jāne
nānā-bhaṅgīte guṇa prakāśi’ nija-lābha māne

Synonyma

bhakta-guṇa — vlastnosti oddaného; prakāśite — aby projevil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāla jāne — dobře ví, jak; nānā-bhaṅgīte — různými způsoby; guṇa — vlastnosti; prakāśi' — projevující; nija-lābha — svůj zisk; māne — považuje.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi dobře ví, jak předvést vlastnosti svých oddaných. Jako umělecký malíř toho dosahuje různými způsoby a považuje to za svůj osobní zisk.

Verš

āra eka ‘svabhāva’ gaurera śuna, bhakta-gaṇa
aiśvarya-svabhāva gūḍha kare prakaṭana

Synonyma

āra — další; eka — jednu; svabhāva — vlastnost; gaurera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — ó oddaní; aiśvarya-svabhāva — majestát a vlastnosti; gūḍha — velmi hluboké; kare — činí; prakaṭana — projevení.

Překlad

Je zde ještě další vlastnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Poslouchejte, ó oddaní, jak projevuje svůj majestát a vlastnosti, přestože jsou výjimečně hluboké.

Verš

sannyāsī paṇḍita-gaṇera karite garva nāśa
nīca-śūdra-dvārā karena dharmera prakāśa

Synonyma

sannyāsī — osob ve stavu odříkání; paṇḍita-gaṇera — učenců; karite — učinit; garva — pýchy; nāśa — zničení; nīca — nízkého; śūdra — člověka čtvrté třídy; dvārā — skrze; karena — činí; dharmera prakāśa — šíření náboženských zásad.

Překlad

Aby zničil falešnou pýchu takzvaných sannyāsīch a učenců, šíří skutečné náboženské zásady dokonce i skrze śūdru neboli nízkého člověka čtvrté třídy.

Význam

Pokud je někdo velkým znalcem Vedānta-sūtry, je známý jako paṇḍita neboli učenec. Tato kvalifikace je obvykle přisuzována brāhmaṇům a sannyāsīm. Sannyās neboli stav odříkání je pro brāhmaṇu, příslušníka nejvyšší ze čtyř vareṇ (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra), nejvznešenějším postavením. Podle veřejného názoru je autoritou na védskou literaturu ten, kdo se narodil v rodině brāhmaṇů, byl náležitě očištěn očistnými procesy a řádně zasvěcen duchovním mistrem. Pokud je potom takové osobě udělen sannyās, zaujme nejpřednější postavení. Brāhmaṇa má být duchovním mistrem ostatních tří vareṅ, jmenovitě kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů, ale sannyāsī je duchovním mistrem i pro vznešené brāhmaṇy.

Brāhmaṇové a sannyāsī jsou obyčejně na svoje duchovní postavení velmi pyšní. Aby tedy Śrī Caitanya Mahāprabhu zničil jejich pýchu, kázal vědomí Kṛṣṇy skrze Rāmānandu Rāye, který nebyl ve stavu odříkání ani se nenarodil jako brāhmaṇa. Śrī Rāmānanda Rāya byl dokonce gṛhastha z třídy śūdrů, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu přesto zařídil, aby se stal učitelem Pradyumny Miśry, vysoce kvalifikovaného brāhmaṇy zrozeného v brāhmaṇské rodině. Pokyny od Śrī Rāmānandy Rāye přijímal dokonce i Śrī Caitanya Mahāprabhu, přestože sám byl ve stavu odříkání. Śrī Caitanya Mahāprabhu tak projevil svůj majestát skrze Śrī Rāmānandu Rāye. To je zvláštní význam této události.

Podle filosofie Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kterou je yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya, se může stát duchovním mistrem každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, aniž by musel být brāhmaṇa či sannyāsī. Obyčejní lidé nechápou podstatu śāster, ani čistý charakter, chování a schopnosti těch, kdo přísně následují zásady dané Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vytváří čisté, vznešené vaiṣṇavy dokonce i z těch, kdo se narodili v rodinách považovaných za nižší, než jsou rodiny śūdrů. To je důkazem toho, že vaiṣṇava může přijít na svět v jakékoliv rodině, což potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

„Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasů i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být díky svrchované moci Pána očištěni, když přijmou útočiště u Jeho oddaných. S úctou se Mu proto klaním.“ Milostí Nejvyššího Pána Viṣṇua může být kdokoliv zcela očištěn, stát se kazatelem vědomí Kṛṣṇy a duchovním mistrem celého světa. Tento princip uznává veškerá védská literatura. Z autoritativních śāster lze citovat důkazy, které ukazují, jak se může člověk nízkého původu stát duchovním mistrem celého světa. Śrī Caitanya Mahāprabhu je považován za nejvelkodušnější osobnost, protože každému, kdo se kvalifikuje tím, že se stane Jeho upřímným služebníkem, rozdává skutečnou esenci védských písem.

Verš

‘bhakti’, ‘prema’, ‘tattva’ kahe rāye kari’ ‘vaktā’
āpani pradyumna-miśra-saha haya ‘śrotā’

Synonyma

bhakti — oddanou službu; prema — extatickou lásku; tattva — pravdu; kahe — říká; rāye — Rāmānandu Rāye; kari' — když učinil; vaktā — mluvčím; āpani — sám; pradyumna-miśra — Pradyumnou Miśrou; saha — s; haya śrotā — stává se posluchačem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu kázal o oddané službě, extatické lásce a Absolutní Pravdě tak, že o nich nechal hovořit Rāmānandu Rāye, gṛhasthu zrozeného v nízké rodině. Śrī Caitanya Mahāprabhu, vznešený brāhmaṇa-sannyāsī, a Pradyumna Miśra, očištěný brāhmaṇa, se pak oba stali jeho posluchači.

Význam

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že sannyāsī v Śaṅkarācāryově posloupnosti si o sobě vždy myslí, že již vykonali veškeré povinnosti brāhmaṇů, a že když navíc pochopili podstatu Vedānta-sūtry, jsou přirozeně duchovními mistry celé společnosti. Podobně uvažují i ti, kdo se narodili v rodinách brāhmaṇů. Myslí si, že jen oni se mohou stát duchovními mistry společnosti, protože vykonávají obřady doporučené Védami a následují zásady smṛti. Tito vysoce urození brāhmaṇové si myslí, že se člověk nemůže stát duchovním mistrem a učit Absolutní Pravdu, dokud se nenarodí v brāhmaṇské rodině. Protože chtěl Śrī Caitanya Mahāprabhu zničit pýchu těchto rodilých brāhmaṇů a māyāvādských sannyāsīch, dokázal, že osoba jako Rāmānanda Rāya se může stát duchovním mistrem i tak urozených osobností, jako byl On sám a Pradyumna Miśra, přestože se Rāmānanda narodil v rodině śūdrů a setrvával v gṛhastha-āśramu. Tento princip vaiṣṇavské školy lze z učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua jasně vidět. Ten, kdo ví, co je duchovní a co hmotné, a neochvějně setrvává v duchovním postavení, může být jagad-guruem neboli duchovním mistrem celého světa. Nikdo se jagad-guruem nestane jen proto, že to o sobě prohlašuje, aniž by znal základní principy toho, jak se jagad-guruem stát. I ti, kdo nevědí, kdo jagad-guru je, a nikdy nemluví s jinými lidmi, se stávají namyšlenými sannyāsīmi a prohlašují se za jagad-guruy. To se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nelíbilo. Jagad-guruem se může stát každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi a je naprosto způsobilý pro duchovní život. Śrī Caitanya Mahāprabhu se tedy osobně učil od Śrī Rāmānandy Rāye a také za ním pro poučení poslal urozeného brāhmaṇu Pradyumnu Miśru.

Verš

haridāsa-dvārā nāma-māhātmya-prakāśa
sanātana-dvārā bhakti-siddhānta-vilāsa

Synonyma

haridāsa-dvārā — skrze Haridāse Ṭhākura; nāma-māhātmya — slávy Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; prakāśa — projevení; sanātana-dvārā — skrze Sanātanu Gosvāmīho; bhakti-siddhānta-vilāsa — šíření podstaty oddané služby.

Překlad

Slávu svatého jména Pána ukázal Śrī Caitanya Mahāprabhu skrze Haridāse Ṭhākura, který se narodil v muslimské rodině. Podstatu oddané služby zase vyjevil skrze Sanātanu Gosvāmīho, který se téměř stal muslimem.

Verš

śrī-rūpa-dvārā vrajera prema-rasa-līlā
ke bujhite pāre gambhīra caitanyera khelā?

Synonyma

śrī-rūpa-dvārā — skrze Śrī Rūpu Gosvāmīho; vrajera — Vrindávanu; prema-rasa-līlā — popisy extatické lásky a zábav; ke — kdo; bujhite pāre — může pochopit; gambhīra — hluboké; caitanyera khelā — činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Pán také skrze Śrīlu Rūpu Gosvāmīho plně projevil extatickou lásku a transcendentální zábavy Vrindávanu. Když to vše zvážíme, kdo je schopen pochopit hluboké plány Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua?

Verš

śrī-caitanya-līlā ei — amṛtera sindhu
trijagat bhāsāite pāre yāra eka bindu

Synonyma

śrī-caitanya-līlā — transcendentální činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — tyto; amṛtera sindhu — oceán nektaru; tri-jagat — tři světy; bhāsāite — zaplavit; pāre — je schopna; yāra — jehož; eka bindu — jedna kapka.

Překlad

Činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jako oceán nektaru. Pouhá jedna jeho kapka dokáže zaplavit všechny tři světy.

Význam

Účelem zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua je zaplavit tři světy nektarem. Jak toho lze docílit, ukázal Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī a později Ṭhākura Narottama dāsa a Śyāmānanda Gosvāmī, kteří představovali milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Nyní ta samá milost zaplavuje celý svět v podobě hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Současné hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se neliší od zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které prováděl, když zde byl osobně přítomný, protože jsou zcela jistě následovány stejné zásady a vykonávány stejné činnosti.

Verš

caitanya-caritāmṛta nitya kara pāna
yāhā haite ‘premānanda’, ‘bhakti-tattva-jñāna’

Synonyma

caitanya-caritāmṛta — tuto transcendentální knihu známou jako Caitanya-caritāmṛta; nitya — denně; kara pāna — vychutnávejte si; yāhā haite — z čehož; prema-ānanda — transcendentální blaženost; bhakti-tattva-jñāna — transcendentální poznání v oddané službě.

Překlad

Ó oddaní, vychutnávejte si každý den tento nektar Śrī Caitanya-caritāmṛty a zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože tak se člověk může ponořit do transcendentální blaženosti a dosáhnout úplného poznání o oddané službě.

Verš

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa lañā
nīlācale viharaye bhakti pracāriyā

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa lañā — doprovázený svými čistými oddanými; nīlācale — v Džagannáth Purí; viharaye — užívá si transcendentální blaženosti; bhakti pracāriyā — káže učení o oddané službě.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu si tak v doprovodu svých společníků, čistých oddaných, užíval v Džagannáth Purí (Níláčale) transcendentální blaženosti, když různými způsoby kázal bhakti.

Verš

baṅga-deśī eka vipra prabhura carite
nāṭaka kari’ lañā āila prabhuke śunāite

Synonyma

baṅga-deśī — z Bengálska; eka vipra — jeden brāhmaṇa; prabhura carite — o vlastnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nāṭaka kari' — poté, co napsal divadelní hru; lañā — vzal a; āila — přišel; prabhuke śunāite — poprosit Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby si ji poslechl.

Překlad

Jeden brāhmaṇa z Bengálska napsal divadelní hru o vlastnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua a přišel se svým rukopisem, aby ho Pánu přečetl.

Verš

bhagavān-ācārya-sane tāra paricaya
tāṅre mili’ tāṅra ghare karila ālaya

Synonyma

bhagavān-ācārya — oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jménem Bhagavān Ācārya; sane — s; tāra paricaya — jeho známost; tāṅre mili' — poté, co se s ním setkal; tāṅra ghare — v jeho domě; karila ālaya — ubytoval se.

Překlad

Tento brāhmaṇa se znal s Bhagavānem Ācāryou, jedním z oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Poté, co se v Džagannáth Purí potkali, se tedy ubytoval v jeho domě.

Verš

prathame nāṭaka teṅho tāṅre śunāila
tāṅra saṅge aneka vaiṣṇava nāṭaka śunila

Synonyma

prathame — nejdříve; nāṭaka — divadelní hru; teṅho — on; tāṅre — jeho; śunāila — přiměl si vyslechnout; tāṅra saṅge — s ním; aneka — mnoho; vaiṣṇava — oddaných; nāṭaka śunila — poslouchalo hru.

Překlad

Brāhmaṇa nejprve k poslechu své hry přiměl Bhagavāna Ācāryu, ke kterému se postupně přidalo mnoho dalších oddaných.

Verš

sabei praśaṁse nāṭaka ‘parama uttama’
mahāprabhure śunāite sabāra haila mana

Synonyma

sabei — všichni; praśaṁse — chválili; nāṭaka — hru; parama uttama — „výborně, výborně“; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; śunāite — přimět k poslechu; sabāra — každého; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Všichni vaiṣṇavové hru chválili slovy: „Výborně, výborně!“ Každý si přál, aby hru slyšel i Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

gīta, śloka, grantha, kavitva — yei kari’ āne
prathame śunāya sei svarūpera sthāne

Synonyma

gīta — píseň; śloka — verše; grantha — literaturu; kavitva — poezii; yei — každý, kdo; kari' — poté, co vytvořil; āne — přináší; prathame — nejdříve; śunāya — přednáší; sei — on; svarūpera sthāne — před Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm.

Překlad

Bylo zvykem, že každý, kdo složil nějakou píseň, verš, prózu či báseň o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, to nejdříve musel přednést Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu.

Verš

svarūpa-ṭhāñi uttare yadi, lañā, tāṅra mana
tabe mahāprabhu-ṭhāñi karāya śravaṇa

Synonyma

svarūpa-ṭhāñi — před Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; uttare — projde; yadi — pokud; lañā — beroucí; tāṅra mana — jeho mysl; tabe — potom; mahāprabhu-ṭhāñi — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; karāya śravaṇa — dá prostor k vyslechnutí.

Překlad

Pokud to schválil Svarūpa Dāmodara Gosvāmī, mohlo to být předloženo k poslechu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

‘rasābhāsa’ haya yadi ‘siddhānta-virodha’
sahite nā pāre prabhu, mane haya krodha

Synonyma

rasa-ābhāsa — překrývání transcendentálních nálad; haya — je; yadi — jestliže; siddhānta-virodha — v rozporu se zásadami školy bhakti; sahite pāre — nesnese; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mane — v mysli; haya — je; krodha — hněv.

Překlad

Pokud by se objevil náznak překrytí transcendentálních nálad, jež by bylo v rozporu se zásadami školy bhakti, Śrī Caitanya Mahāprabhu by to nesnesl a velmi by se zlobil.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura cituje z díla Bhakti-rasāmṛta-sindhu (Uttara-vibhāgy, deváté vlny, 1–3, 33, 38 a 41):

pūrvam evānuśiṣṭena
vikalā rasa-lakṣaṇā
rasā eva rasābhāsā
rasajñair anukīrtitāḥ
syus tridhoparasāś cānu-rasāś cāparasāś ca te
uttamā madhyamāḥ proktāḥ
kaniṣṭhāś cety amī kramāt
prāptaiḥ sthāyi-vibhāvānu-bhāvādyais tu virūpatām
śāntādayo rasā eva
dvādaśoparasā matāḥ
bhaktādibhir vibhāvādyaiḥkṛṣṇa-sambandha-varjitaiḥ
rasā hāsyādayaḥ sapta
śāntaś cānurasā matāḥ
kṛṣṇa-tat-pratipakṣaś cedviṣayāśrayatāṁ gatāḥ
hāsādīnāṁ tadā te ’tra
prājñair aparasā matāḥ
bhāvāḥ sarve tadābhāsārasābhāsāś ca kecana
amī prokta-rasābhijñaiḥ
sarve ’pi rasanād rasāḥ

„Náladu, která se dočasně zdá být transcendentální, ale je v rozporu s již dříve popsanými náladami a schází jí některé z nezbytných projevů dané nálady, nazývají pokročilí oddaní, kteří vědí, jak si transcendentální nálady vychutnávat, rasābhāsa neboli přesahující nálada. Tyto nálady se nazývají uparasa (nižší nálady), anurasa (napodobeniny transcendentálních nálad) a aparasa (protichůdné transcendentální nálady). Překrývání transcendentálních nálad se tedy popisuje jako překrytí prvního, druhého či třetího stupně. Pokud je dvanáct nálad, jako je neutralita, služebnictví a přátelství, charakterizováno protichůdnými extázemi kategorie sthāyi-bhāva, vibhāva a anubhāva, jsou známé jako uparasy neboli nižší nálady. Pokud oddaní nebo nálady, jež se přímo nepojí s Kṛṣṇou a oddanou službou v extázi lásky, vytvoří sedm nepřímých transcendentálních nálad a suchou neutrální náladu, říká se jim anurasa neboli napodobeniny nálad. Pokud je Kṛṣṇa objektem a nepřátelé, kteří k Němu cítí odpor, jsou sídlem nálady smíchu, výsledným pocitům se říká aparasa neboli protichůdné nálady. Odborníci na rozlišování jednotlivých nálad některé překrývající se nálady (rasābhāsy) někdy uznávají jako rasy, protože jsou příjemné a chutné.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká: paraspara-vairayor yadi yogas tadā rasābhāsaḥ – „Pokud se překrývají dvě protichůdné transcendentální nálady, vytvářejí rasābhāsu neboli překrývání transcendentálních nálad.“

Verš

ataeva prabhu kichu āge nāhi śune
ei maryādā prabhu kariyāche niyame

Synonyma

ataeva — proto; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — cokoliv; āge — dopředu; nāhi śune — neposlouchá; ei maryādā — tuto etiketu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyāche niyame — učinil zásadou.

Překlad

Proto Śrī Caitanya Mahāprabhu nenaslouchal ničemu, co předtím nevyslechl Svarūpa Dāmodara. Tuto etiketu Pán stanovil jako zásadu.

Verš

svarūpera ṭhāñi ācārya kailā nivedana
eka vipra prabhura nāṭaka kariyāche uttama

Synonyma

svarūpera ṭhāñi — před Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; ācārya — Bhagavān Ācārya; kailā — přednesl; nivedana — žádost; eka vipra — jeden brāhmaṇa; prabhura — o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nāṭaka — divadelní hru; kariyāche — napsal; uttama — velmi pěknou.

Překlad

Bhagavān Ācārya vznesl ke Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu žádost: „Jeden počestný brāhmaṇa složil divadelní hru o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a zdá se, že je výjimečně dobře napsaná.“

Verš

ādau tumi śuna, yadi tomāra mana māne
pāche mahāprabhure tabe karāimu śravaṇe

Synonyma

ādau — nejdříve; tumi — ty; śuna — vyslechni; yadi — jestliže; tomāra mana māne — přijmeš; pāche — potom; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tabe — tehdy; karāimu śravaṇe — požádám, aby si vyslechl.

Překlad

„Nejdříve si ji poslechni ty, a pokud bude pro tvou mysl přijatelná, požádám Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby si ji vyslechl.“

Verš

svarūpa kahe, — “tumi ‘gopa’ parama-udāra
ye-se śāstra śunite icchā upaje tomāra

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl; tumi — ty; gopa — pasáček; parama-udāra — velmi laskavý; ye-se śāstra — cokoliv je napsáno jako písmo; śunite — poslouchat; icchā — touha; upaje — probudí se; tomāra — u tebe.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī odpověděl: „Drahý Bhagavāne Ācāryo, ty jsi velmi svobodomyslný pasáček a někdy zatoužíš poslechnout si jakýkoliv druh poezie.“

Verš

‘yadvā-tadvā’ kavira vākye haya ‘rasābhāsa’
siddhānta-viruddha śunite nā haya ullāsa

Synonyma

yadvā-tadvā kavira — kteréhokoliv takzvaného básníka; vākye — ve slovech; haya — je; rasa-ābhāsa — překrývání transcendentálních nálad; siddhānta-viruddha — v rozporu s filosofickými závěry; śunite — poslouchat; — ne; haya — je; ullāsa — radost.

Překlad

„U děl takzvaných básníků je velká pravděpodobnost, že se vyskytne překrývání transcendentálních nálad. Pokud jsou nálady takto v rozporu s filosofickými závěry, nikoho poslech takové poezie netěší.“

Význam

Yadvā-tadvā kavi se vztahuje na každého, kdo píše poezii, aniž by věděl, jak se to dělá. Psát poezii, a zvláště poezii týkající se vaiṣṇavských závěrů, je nesmírně těžké. Pokud někdo píše poezii bez patřičných znalostí, je velmi pravděpodobné, že se nálady budou překrývat. V tom případě ji žádný učený či pokročilý vaiṣṇava nebude chtít poslouchat.

Verš

‘rasa’, ‘rasābhāsa’ yāra nāhika vicāra
bhakti-siddhānta-sindhu nāhi pāya pāra

Synonyma

rasa — transcendentální nálady; rasa-ābhāsa — překrývání transcendentálních nálad; yāra — jehož; nāhika vicāra — není úvaha; bhakti-siddhānta-sindhu — oceán závěrů ohledně oddané služby; nāhi — ne; pāya — dosáhne; pāra — hranic.

Překlad

„Takzvaný básník, který se nevyzná v transcendentálních náladách a jejich překrývání, nemůže překonat oceán závěrů ohledně oddané služby.“

Verš

‘vyākaraṇa’ nāhi jāne, nā jāne ‘alaṅkāra’
‘nāṭakālaṅkāra’-jñāna nāhika yāhāra
kṛṣṇa-līlā varṇite nā jāne sei chāra!
viśeṣe durgama ei caitanya-vihāra

Synonyma

vyākaraṇa — gramatiku; nāhi jāne — nezná; jāne — nezná; alaṅkāra — metaforické ozdoby; nāṭaka-alaṅkāra — metaforických ozdob divadelní hry; jñāna — poznání; nāhika — není; yāhāra — jehož; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; varṇite — popisovat; jāne — neumí; sei — on; chāra — zavržen; viśeṣe — zvláště; durgama — velmi, velmi těžké; ei — tyto; caitanya-vihāra — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

„Zatracen je básník, který nezná zásady gramatiky, není seznámený s metaforickými ozdobami a zvláště těmi, které se používají v divadelních hrách, a neví, jak představit zábavy Pána Kṛṣṇy. A pochopit zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua je navíc obzvlášť těžké.“

Verš

kṛṣṇa-līlā, gaura-līlā se kare varṇana
gaura-pāda-padma yāṅra haya prāṇa-dhana

Synonyma

kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; gaura-līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; se — on; kare varṇana — popisuje; gaura-pāda-padma — lotosové nohy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāṅra — jehož; haya — jsou; prāṇa-dhana — poklad života.

Překlad

„Zábavy Pána Kṛṣṇy nebo Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua může popisovat ten, pro něhož jsou lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua pokladem jeho života.“

Verš

grāmya-kavira kavitva śunite haya ‘duḥkha’
vidagdha-ātmīya-vākya śunite haya ‘sukha’

Synonyma

grāmya-kavira — básníka, který píše poezii o mužích a ženách; kavitva — poezii; śunite — poslouchat; haya — je; duḥkha — neštěstí; vidagdha-ātmīya — oddaného zcela pohrouženého v extázi lásky; vākya — slova; śunite — poslouchat; haya — je; sukha — štěstí.

Překlad

„Poslouchat básně člověka, který nemá transcendentální poznání a píše o vztazích mezi mužem a ženou, přináší pouze neštěstí, kdežto poslech slov oddaného zcela pohrouženého v extázi lásky je příčinou velkého štěstí.“

Význam

Grāmya-kavi je básník nebo autor románů či jiné beletrie pojednávající pouze o vztazích mezi mužem a ženou. Vidagdha-ātmīya-vākya však označuje slova napsaná oddaným, který zcela porozuměl čisté oddané službě. Tito oddaní, následující systém parampary, jsou někdy popsáni jako sajātīyāśaya-snigdha neboli „ti, kdo přinášejí radost stejnému druhu lidí“. Jedině od těchto oddaných přijímají oddaní poezii a jiná díla s velkou radostí.

Verš

rūpa yaiche dui nāṭaka kariyāche ārambhe
śunite ānanda bāḍe yāra mukha-bandhe”

Synonyma

rūpa — Rūpa Gosvāmī; yaiche — jako; dui — dvě; nāṭaka — divadelní hry; kariyāche ārambhe — napsal; śunite — poslouchat; ānanda bāḍe — zvětšuje transcendentální štěstí; yāra — jejichž; mukha-bandhe — již úvodní část.

Překlad

„Standard pro psaní divadelních her stanovil Rūpa Gosvāmī. Již úvodní části jeho dvou her zvětšují transcendentální radost oddaného, který jim naslouchá.“

Verš

bhagavān-ācārya kahe, — ‘śuna eka-bāra
tumi śunile bhāla-manda jānibe vicāra’

Synonyma

bhagavān-ācārya — Bhagavān Ācārya; kahe — říká; śuna — prosím poslouchej; eka-bāra — jednou; tumi śunile — když uslyšíš; bhāla-manda — dobré či špatné; jānibe vicāra — budeš schopen posoudit.

Překlad

I přes vysvětlení Svarūpy Dāmodara ho Bhagavān Ācārya požádal: „Prosím poslechni si tu hru aspoň jednou, a potom můžeš posoudit, zda byla dobrá, nebo špatná.“

Verš

dui tina dina ācārya āgraha karila
tāṅra āgrahe svarūpera śunite icchā ha-ila

Synonyma

dui tina dina — dva až tři dny; ācārya — Bhagavān Ācārya; āgraha karila — vyjadřoval svou horlivou touhu; tāṅra āgrahe — díky jeho dychtivosti; svarūpera — Svarūpy Dāmodara; śunite — slyšet; icchā — touha; ha-ila — byla.

Překlad

Bhagavān Ācārya dva až tři dny neustále žádal Svarūpu Dāmodara, aby si tu poezii poslechl. Díky jeho opakovaným žádostem si Svarūpa Dāmodara Gosvāmī nakonec chtěl poslechnout poezii brāhmaṇy z Bengálska.

Verš

sabā lañā svarūpa gosāñi śunite vasilā
tabe sei kavi nāndī-śloka paḍilā

Synonyma

sabā lañā — společně s dalšími oddanými; svarūpa gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; śunite vasilā — sedl si a poslouchal; tabe — potom; sei kavi — ten básník; nāndī-śloka — úvodní verš; paḍilā — přečetl.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī se společně s dalšími oddanými posadil a poslouchal. Básník potom přednesl úvodní verš.

Verš

vikaca-kamala-netre śrī-jagannātha-saṁjñe
kanaka-rucir ihātmany ātmatāṁ yaḥ prapannaḥ
prakṛti-jaḍam aśeṣaṁ cetayann āvirāsīt
sa diśatu tava bhavyaṁ kṛṣṇa-caitanya-devaḥ

Synonyma

vikaca — doširoka otevřené; kamala-netre — jehož lotosové oči; śrī-jagannātha-saṁjñe — jménem Śrī Jagannātha; kanaka-ruciḥ — se zlatou barvou pleti; iha — zde v Džagannáth Purí; ātmani — v těle; ātmatām — stav bytí sám sebou; yaḥ — jenž; prapannaḥ — získal; prakṛti — hmotu; jaḍam — nečinnou; aśeṣam — neomezeně; cetayan — oživující; āvirāsīt — objevil se; saḥ — On; diśatu — nechť udělí; tava — vám; bhavyam — přízeň; kṛṣṇa-caitanya-devaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, známý jako Kṛṣṇa Caitanya.

Překlad

„Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, přijal zlatou barvu pleti a stal se duší těla jménem Pán Jagannātha, jenž má doširoka otevřené oči jako kvetoucí lotosy. Tak se zjevil v Džagannáth Purí a přivedl mrtvou hmotu k životu. Nechť vám tento Pán, Śrī Kṛṣṇa Caitanyadeva, požehná veškerým štěstím.“

Verš

śloka śuni’ sarva-loka tāhāre vākhāne
svarūpa kahe, — ‘ei śloka karaha vyākhyāne’

Synonyma

śloka śuni' — když slyšeli ten verš; sarva-loka — všichni; tāhāre — jeho; vākhāne — chválili; svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl; ei śloka — tento verš; karaha vyākhyāne — prosím vysvětli.

Překlad

Všichni přítomní po vyslechnutí verše autora chválili, ale Svarūpa Dāmodara Gosvāmī ho požádal: „Buď tak hodný a vysvětli ten verš.“

Verš

kavi kahe, — ‘jagannātha — sundara-śarīra
caitanya-gosāñi — śarīrī mahā-dhīra

Synonyma

kavi kahe — básník řekl; jagannātha — Pán Jagannātha; sundara-śarīra — překrásné tělo; caitanya-gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śarīrī — vlastník toho těla; mahā-dhīra — velice vážný.

Překlad

Básník řekl: „Pán Jagannātha je překrásným tělem a Śrī Caitanya Mahāprabhu, jenž je výjimečně vážný, je vlastníkem tohoto těla.“

Význam

Śarīrī je ten, kdo vlastní śarīru neboli tělo. V Bhagavad-gītě (2.13) se uvádí:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

„Tak jako vtělená duše postupně přechází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nenechá zmást.“ Pro obyčejnou živou bytost ve stavu hmotné existence je rozdíl mezi tělem a jeho vlastníkem. Ve stavu duchovní existence však žádný takový rozdíl není, protože tělo je sám vlastník a vlastník je samotné tělo. V duchovní existenci musí být vše duchovní. Proto tam mezi tělem a jeho vlastníkem není rozdíl.

Verš

sahaje jaḍa-jagatera cetana karāite
nīlācale mahāprabhu hailā āvirbhūte

Synonyma

sahaje — přirozeně; jaḍa-jagatera — mrtvý hmotný svět; cetana karāite — aby oživil duchovním vědomím; nīlācale — v Džagannáth Purí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā āvirbhūte — zjevil se.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu se zde v Níláčale (Džagannáth Purí) zjevil proto, aby zduchovnil celý tento mrtvý hmotný svět.“

Verš

śuniyā sabāra haila ānandita-mana
duḥkha pāñā svarūpa kahe sakrodha vacana

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; sabāra — všech; haila — bylo; ānandita-mana — velké štěstí v mysli; duḥkha pāñā — který byl nešťastný; svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī promluvil; sa-krodha vacana — rozhněvanými slovy.

Překlad

Všichni přítomní měli velkou radost, když to slyšeli, ale Svarūpa Dāmodara Gosvāmī byl jako jediný velmi nešťastný a velice rozhněvaně začal mluvit.

Verš

“āre mūrkha, āpanāra kaili sarva-nāśa!
dui ta’ īśvare tora nāhika viśvāsa

Synonyma

āre mūrkha — ach ty hlupáku; āpanāra — svého; kaili — učinil jsi; sarva-nāśa — ztrátu všeho příznivého; dui ta' īśvare — v tyto dva vládce; tora — tvoje; nāhika viśvāsa — není víra.

Překlad

Řekl: „Jsi hlupák. Přivolal jsi na sebe neštěstí, protože o existenci těchto dvou Pánů, Jagannāthadevy a Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nic nevíš a nemáš v Ně víru.“

Verš

pūrṇānanda-cit-svarūpa jagannātha-rāya
tāṅre kaili jaḍa-naśvara-prākṛta-kāya!!

Synonyma

pūrṇa-ānanda — naprostá transcendentální blaženost; cit-svarūpa — duchovní totožnost; jagannātha-rāya — Pán Jagannātha; tāṅre — Jeho; kaili — učinil jsi; jaḍa — netečné; naśvara — pomíjivé; prākṛta — hmotné; kāya — majícím tělo.

Překlad

„Pán Jagannātha je zcela duchovní a plný transcendentální blaženosti, ale ty jsi Jej přirovnal k neživému, zkáze podléhajícímu tělu tvořenému Pánovou netečnou, vnější energií.“

Význam

Pokud si někdo myslí, že podoba Pána Jagannātha je modla ze dřeva, okamžitě do svého života přivolá neštěstí. Padma Purāṇa říká: arcye viṣṇau śilā-dhīḥ...yasya vā nārakī saḥ – „Každý, kdo považuje Božstvo v chrámu za výtvor z kamene či dřeva, je obyvatelem pekla.“ Zavržen je proto rouhač, který si myslí, že tělo Pána Jagannātha je výtvor z hmoty, a dělá rozdíl mezi tělem a duší Pána Jagannātha. Čistý oddaný, znalý vědy o vědomí Kṛṣṇy, žádný rozdíl mezi tělem a duší Pána Jagannātha nedělá. Ví, že jsou jedno a totéž, stejně jako Pán Kṛṣṇa a Jeho duše. Ten, kdo má oči očištěné oddanou službou vykonávanou na duchovní úrovni, může opravdu vidět, že Pán Jagannātha a Jeho tělo jsou zcela duchovní. Pokročilý oddaný proto nevidí uctívané Božstvo jako duši uvnitř těla, jako je tomu v případě obyčejných lidských bytostí. Mezi tělem a duší Pána Jagannātha není rozdíl, protože Pán Jagannātha je sac-cid-ānanda-vigraha, stejně jako je sac-cid-ānanda-vigraha i Kṛṣṇovo tělo. Mezi Pánem Jagannāthem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem ve skutečnosti není žádný rozdíl, ale nevědomý básník z Bengálska vztáhl na tělo Pána Śrī Jagannātha hmotné rozlišování.

Verš

pūrṇa-ṣaḍ-aiśvarya caitanya — svayaṁ bhagavān
tāṅre kaili kṣudra jīva sphuliṅga-samāna!!

Synonyma

pūrṇa — úplných; ṣaṭ-aiśvarya — vlastní šest vznešených atributů; caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; tāṅre — Jeho; kaili — učinil jsi; kṣudra jīva — obyčejnou živou bytostí; sphuliṅga-samāna — jako jiskra.

Překlad

„Śrī Caitanyu Mahāprabhua, Nejvyšší Osobnost Božství oplývající šesti vznešenými atributy, jsi postavil na úroveň obyčejné živé bytosti. Přirovnal jsi Ho k jiskře, aniž bys věděl, že se jedná o svrchovaný oheň.“

Význam

V Upaniṣadách se uvádí: yathāgner visphuliṅgā vyuccarant   – živé bytosti jsou jako jiskry a Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, je považován za původní velký oheň. Po vyslechnutí tohoto poselství Véd (śruti-vākya) bychom měli pochopit rozdíl mezi Nejvyšším Pánem Kṛṣṇou a živými bytostmi. Ten, kdo podléhá vládě vnější energie, však tento rozdíl nechápe. Nechápe, že Nejvyšší Osoba je původním velkým ohněm, kdežto živé bytosti jsou pouhými malými dílčími částmi této Nejvyšší Osobnosti Božství. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (15.7):

mamaivāṁśo jīva-loke
jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ
manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi
prakṛti-sthāni karṣati

„Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou Mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, svádějí těžký boj se šesti smysly, mezi něž patří i mysl.“

Mezi tělem a duší hmotně žijící živé bytosti rozdíl je, ale mezi těly a dušemi Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Jagannātha rozdíl není, protože Oni nemají hmotná těla. Na duchovní úrovni jsou tělo a duše totéž; není mezi nimi rozdíl. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.11.38) se uvádí:

etad īśanam īśasya
prakṛti-stho 'pi tad-guṇaiḥ
na yujyate sadātma-sthair
yathā buddhis tad-āśrayā

„Taková je božskost Osobnosti Božství. Pána neovlivňují kvality hmotné přírody, ani když je s nimi ve styku. Podobně nejsou hmotnými kvalitami ovlivněni oddaní, kteří u Něho přijali útočiště.“ Nejvyšší Pán, Osobnost Božství Kṛṣṇa, není třemi kvalitami hmotné přírody ovlivněn, a ani Jeho oddané neznečišťuje vliv vnější energie, protože jsou zaměstnáni službou Pánu. Zduchovněné je dokonce i samotné tělo oddaného, stejně jako železná tyč umístěná do ohně nabývá vlastnosti ohně, protože se rozžhaví do ruda a okamžitě spálí vše, čeho se dotkne. Bengálský básník se tedy dopustil velkého přestupku tím, že považoval tělo Pána Jagannātha a Pána Jagannātha, Nejvyšší Osobnost Božství, za dvě různé entity, hmotnou a duchovní, jako kdyby Pán byl obyčejnou živou bytostí. Pán je za všech okolností vládcem hmotné energie, a proto není odsouzen k pokrytí hmotnou energií jako obyčejná živá bytost.

Verš

dui-ṭhāñi aparādhe pāibi durgati!
atattva-jña ‘tattva’ varṇe, tāra ei rīti!

Synonyma

dui-ṭhāñi — vůči oběma; aparādhe — kvůli přestupku; pāibi — dostaneš; durgati — místo v pekle; a-tattva-jña — ten, kdo nemá poznání o Absolutní Pravdě; tattva varṇe — popisuje Absolutní Pravdu; tāra — jeho; ei — toto; rīti — směr.

Překlad

Svarūpa Dāmodara pokračoval: „Protože ses dopustil přestupku proti Pánu Jagannāthovi a Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, čeká tě pobyt v pekle. Pokusil ses popsat Absolutní Pravdu, aniž bys věděl jak, a proto musíš být odsouzen.“

Význam

Podle Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho byl brāhmaṇský básník z Bengálska rouhačem, protože se pokusil popisovat Absolutní Pravdu, aniž by o Ní měl poznání. Bengálský básník urazil jak Śrī Caitanyu Mahāprabhua, tak Pána Jagannātha, protože dělal rozdíl mezi tělem Pána Jagannātha a Jeho duší a protože naznačil, že Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se liší od Pána Jagannātha. A-tattva-jña označuje toho, kdo nemá poznání o Absolutní Pravdě nebo kdo uctívá své vlastní tělo jako Nejvyšší Osobnost Božství. Pokud ahaṅgrahopāsaka-māyāvādī, člověk zaměstnaný plodonosnými činnostmi nebo člověk zajímající se pouze o uspokojování smyslů popisují Absolutní Pravdu, okamžitě se stávají rouhači.

Verš

āra eka kariyācha parama ‘pramāda’!
deha-dehi-bheda īśvare kaile ‘aparādha’!

Synonyma

āra eka — další; kariyācha — učinil jsi; parama — nejvyšší; pramāda — iluze; deha-dehi-bheda — rozdíl mezi tělem a duší; īśvare — u Pána; kaile — dopustil ses; aparādha — přestupku.

Překlad

„Jsi v naprosté iluzi, protože jsi rozlišoval mezi tělem a duší Pána (Jagannātha nebo Śrī Caitanyi Mahāprabhua), což je velký přestupek.

Význam

Pokud někdo dělá rozdíl mezi tělem a duší Nejvyšší Osobnosti Božství, stává se okamžitě rouhačem. Jelikož jsou živé bytosti v hmotném světě obvykle pokryté hmotnými těly, nemohou být tělo a duše obyčejné lidské bytosti totožné. Nejvyšší Pán udílí plody činností, protože je Pánem výsledků plodonosného jednání. Je také příčinou všech příčin a vládcem hmotné energie. Proto je Nejvyšší. Obyčejná živá bytost však ve svém stavu hmotného podmínění zakouší výsledky svých vlastních plodonosných činností, a tak upadá pod jejich vliv. Dokonce i na osvobozené úrovni brahma-bhūta se věnuje službě Pánu. Mezi obyčejnými živými bytostmi a Nejvyšším Pánem je proto rozdíl. Karmī a jñānī, kteří tyto rozdíly přehlížejí, se dopouštějí přestupku vůči lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti Božství.

Obyčejná živá bytost má sklon podléhat vládě hmotné energie, kdežto Nejvyšší Pán, Osobnost Božství – Śrī Caitanya Mahāprabhu, Pán Kṛṣṇa nebo Pán Jagannātha – je vždy Pánem hmotné energie, a proto nikdy není podřízený jejímu vlivu. Nejvyšší Osobnost Božství má neomezenou duchovní totožnost, která se nikdy nedělí, kdežto vědomí živé bytosti je omezené a částečné. Živé bytosti jsou věčně dílčími částmi Nejvyšší Osobnosti Božství (mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ). Představa, že jsou v podmíněném stavu pokryté hmotnou energií, ale po vysvobození z jejího vlivu se stávají totožnými s Nejvyšší Osobností Božství, není pravdivá, a je urážkou.

Māyāvādští hlupáci si myslí, že když Nejvyšší Osobnost Božství sestoupí do hmotného světa, přijímá hmotné tělo. Vaiṣṇava však dobře ví, že u Kṛṣṇy, Pána Jagannātha nebo Śrī Caitanyi Mahāprabhua není rozdíl mezi tělem a duší, jako je tomu u obyčejných lidských bytostí. Pán si ponechává svou duchovní totožnost i v hmotném světě; proto Pán Kṛṣṇa projevil veškerý svůj majestát dokonce i v dětském těle. Mezi Kṛṣṇovým tělem a duší není rozdíl; Kṛṣṇa je se svým tělem vždy totožný, ať je to tělo dítěte či mladíka. I když vypadá jako obyčejná lidská bytost, není nikdy podřízený zákonům tohoto hmotného světa. Je svarāṭ neboli naprosto nezávislý. Může se objevit v hmotném světě, ale nemá hmotné tělo, přestože urážlivé závěry māyāvādské školy tvrdí opak. V této souvislosti lze znovu poukázat na již dříve zmíněný verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.11.38):

etad īśanam īśasya
prakṛti-stho 'pi tad-guṇaiḥ
na yujyate sadātma-sthair
yathā buddhis tad-āśrayā

Nejvyšší Osoba má věčné duchovní tělo. Pokud se někdo snaží dělat rozdíl mezi tělem a duší Nejvyšší Osobnosti Božství, dopouští se velkého přestupku.

Verš

īśvarera nāhi kabhu deha-dehi-bheda
svarūpa, deha, — cid-ānanda, nāhika vibheda

Synonyma

īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; nāhi — není; kabhu — kdykoliv; deha-dehi-bheda — rozdíl mezi tělem a duší; svarūpa — osobní totožnost; deha — tělo; cit-ānanda — vše tvořené blaženou duchovní energií; nāhika vibheda — není rozdíl.

Překlad

„Mezi tělem a duší Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, není nikdy rozdíl. Jeho osobní totožnost i Jeho tělo jsou tvořené blaženou duchovní energií a neliší se od sebe.“

Význam

Pán Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, je advaya-jñāna, což znamená, že není rozdíl mezi Jeho tělem a Jeho duší, protože Jeho existence je zcela duchovní. Podle verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.11) začínajícího slovy vadanti tat tattva-vidas tattvam je nutné chápat Absolutní Pravdu ze tří úhlů pohledu, jako Brahman, Paramātmu a Bhagavāna. Na rozdíl od objektů v hmotném světě je však Absolutní Pravda vždy jediná a stále stejná. Není proto rozdíl mezi Jejím tělem a duší. Její podoba, jméno, vlastnosti a zábavy se tudíž naprosto liší od podob, jmen atd. v hmotném světě. Každý by měl dobře vědět, že mezi tělem a duší Nejvyšší Osobnosti Božství není žádný rozdíl. Jakmile si někdo takový rozdíl představuje, je okamžitě podmíněn hmotnou přírodou. A protože osoby v hmotném světě tyto rozdíly dělají, říká se jim baddha-jīva neboli podmíněné duše.

Verš

“deha-dehi-vibhāgo ’yaṁ
neśvare vidyate kvacit”

Synonyma

deha — těla; dehi — vtěleného; vibhāgaḥ — rozdíl; ayam — toto; na — ne; īśvare — u Nejvyšší Osobnosti Božství; vidyate — existuje; kvacit — kdykoliv.

Překlad

„  ,Mezi tělem a duší Nejvyšší Osobnosti Božství není nikdy rozdíl.̀  “

Význam

Tento citát, obsažený v Laghu-bhāgavatāmṛtě (1.5.342), pochází z Kūrma Purāṇy.

Verš

nātaḥ paraṁ parama yad bhavataḥ svarūpam
ānanda-mātram avikalpam aviddha-varcaḥ
paśyāmi viśva-sṛjam ekam aviśvam ātman
bhūtendriyātmaka-madas ta upāśrito ’smi
tad vā idaṁ bhuvana-maṅgala maṅgalāya
dhyāne sma no daraśitaṁ ta upāsakānām
tasmai namo bhagavate ’nuvidhema tubhyaṁ
yo ’nādṛto naraka-bhāgbhir asat-prasaṅgaiḥ

Synonyma

na — ne; ataḥ param — dále; parama — ó Nejvyšší; yat — to, co; bhavataḥ — Tvoje; svarūpam — věčná podoba; ānanda-mātram — neosobní záře Brahmanu; avikalpam — beze změn; aviddha-varcaḥ — bez úbytku energie; paśyāmi — vidím; viśva-sṛjam — stvořitel vesmírného projevu; ekam — jeden jediný; aviśvam — a přesto ne z hmoty; ātman — ó nejvyšší příčino; bhūta — tělo; indriya — smysly; ātmaka — takto se ztotožňující; madaḥ — pýcha; te — Tobě; upāśritaḥ — odevzdaný; asmi — jsem; tat — Nejvyšší Osobnost Božství; — nebo; idam — tato podoba; bhuvana-maṅgala — jsou dokonale příznivé pro všechny vesmíry; maṅgalāya — pro veškeré blaho; dhyāne — v meditaci; sma — jak byla; naḥ — nám; daraśitam — projevená; te — Tvých; upāsakānām — oddaných; tasmai — Jemu; namaḥ — mé uctivé poklony; bhagavate — Osobnosti Božství; anuvidhema — skládám; tubhyam — Tobě; yaḥ — co; anādṛtaḥ — je opomíjeno; naraka-bhāgbhiḥ — těmi, kdo spějí do pekla; asat-prasaṅgaiḥ — hmotnými náměty.

Překlad

„  ,Ó můj Pane, nevidím žádnou podobu, která by byla dokonalejší než tato Tvoje podoba věčné blaženosti a poznání. Ve Tvé neosobní záři Brahmanu v duchovním nebi nedochází k žádným občasným změnám, ani k úbytku Tvé vnitřní energie. Odevzdávám se Ti, neboť zatímco já jsem pyšný na svoje hmotné tělo a smysly, Ty jsi příčinou vesmírného projevu, a přesto nejsi hmotou ovlivněn.

Význam

Tato Tvoje podoba, stejně jako jakákoliv jiná transcendentální podoba, která je expanzí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Kṛṣṇy, je pro všechny vesmíry stejně příznivá. Jelikož jsi projevil tuto věčnou osobní podobu, o které Tví oddaní meditují, skládám Ti uctivé poklony. Ti, kdo spějí do pekla, si Tvé osobní podoby nevšímají, protože spekulují o hmotných námětech.̀  “

Tyto verše pocházející ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.9.3–4) vyslovil Pán Brahmā.

Verš

kāhāṅ ‘pūrṇānandaiśvarya’ kṛṣṇa ‘māyeśvara’!
kāhāṅ ‘kṣudra’ jīva ‘duḥkhī’, ‘māyāra kiṅkara’!

Synonyma

kāhāṅ — zatímco; pūrṇa — plný; ānanda — blaženosti; aiśvarya — majestát; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; māyā-īśvara — vládce hmotné energie; kāhāṅ — kdežto; kṣudra jīva — nepatrná podmíněná duše; duḥkhī — nešťastná; māyāra kiṅkara — služebník hmotné energie.

Překlad

„Zatímco Kṛṣṇa, Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství, vlastní všech šest vznešených duchovních atributů v plné míře a je také vládcem hmotné energie, malá a vždy nešťastná podmíněná duše je služebníkem hmotné energie.“

Význam

Živá bytost je věčně podmíněným služebníkem hmotné energie, kdežto Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, hmotné energii vládne. Jak by si tedy mohli být rovni? Není vůbec možné je srovnávat. Pán je vždy šťastný ve stavu transcendentální blaženosti, kdežto podmíněná duše je kvůli svému styku s hmotnou energií neustále nešťastná. Nejvyšší Pán ovládá hmotnou energii a hmotná energie ovládá podmíněné duše. Nejvyšší Osobnost Božství tedy s obyčejnými živými bytostmi nelze srovnávat.

Verš

“hlādinyā samvidāśliṣṭaḥ
sac-cid-ānanda-īśvaraḥ
svāvidyā saṁvṛto jīvaḥ
saṅkleśa-nikarākaraḥ”

Synonyma

hlādinyā — energií hlādinī; samvidā — energií samvit; āśliṣṭaḥ — obklopený; sat-cit-ānanda — neustále transcendentálně blažený; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; sva — vlastní; avidyā — nevědomostí; saṁvṛtaḥ — obklopená; jīvaḥ — živá bytost; saṅkleśa — trojího utrpení; nikara — množství; ākaraḥ — důl.

Překlad

„  ,Nejvyšší Osobnost Božství, nejvyšší vládce, vždy oplývá transcendentální blažeností a je doprovázen energiemi hlādinī a samvit. Podmíněná duše je však neustále zahalená nevědomostí a obtěžovaná trojím utrpením. To z ní dělá studnici plnou mnoha různých druhů strádání.̀  “

Význam

Tento verš uvádí Bhāvārtha-dīpika (1.7.6) Śrīdhara Svāmīho, kde cituje Śrī Viṣṇua Svāmīho.

Verš

śuni’ sabhā-sadera citte haila camatkāra
‘satya kahe gosāñi, duṅhāra kariyāche tiraskāra’

Synonyma

śuni' — když slyšeli; sabhā-sadera — všech shromážděných; citte — v myslích; haila — byl; camatkāra — údiv; satya — pravdu; kahe — řekl; gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; duṅhāra — vůči oběma; kariyāche — spáchal; tiraskāra — přestupek.

Překlad

Všichni shromáždění se po vyslechnutí výkladu Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho nestačili divit. S uznáním řekli: „Svarūpa Dāmodara Gosvāmī vyslovil pravdu. Brāhmaṇa z Bengálska se chybným popisem Pána Jagannātha a Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua dopustil přestupku.“

Verš

śuniyā kavira haila lajjā, bhaya, vismaya
haṁsa-madhye baka yaiche kichu nāhi kaya

Synonyma

śuniyā — když slyšel; kavira — básníka; haila — byl; lajjā — stud; bhaya — strach; vismaya — úžas; haṁsa-madhye — ve společnosti bílých labutí; baka — volavka; yaiche — jako; kichu — cokoliv; nāhi — ne; kaya — říká.

Překlad

Když bengálský básník vyslechl pokárání od Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, styděl se, bál a žasl. Byl jako volavka ve společnosti bílých labutí, a tak se nezmohl ani na slovo.

Verš

tāra duḥkha dekhi, svarūpa sadaya-hṛdaya
upadeśa kailā tāre yaiche ‘hita’ haya

Synonyma

tāra — jeho; duḥkha dekhi — když viděl neštěstí; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; sadaya-hṛdaya — velice milostivý; upadeśa kailā — dal pokyny; tāre — jemu; yaiche — aby; hita — prospěch; haya — byl.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī viděl, jak je básník nešťastný, a jelikož měl velice milostivou povahu, poučil ho v jeho prospěch.

Verš

“yāha, bhāgavata paḍa vaiṣṇavera sthāne
ekānta āśraya kara caitanya-caraṇe

Synonyma

yāha — jdi; bhāgavata paḍa — čti Śrīmad-Bhāgavatam; vaiṣṇavera sthāne — od seberealizovaného vaiṣṇavy; ekānta āśraya kara — zcela se odevzdej; caitanya-caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Řekl: „Pokud chceš pochopit Śrīmad-Bhāgavatam, musíš jít za seberealizovaným vaiṣṇavou a naslouchat mu. To můžeš udělat, až se zcela odevzdáš u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Význam

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī zde básníka z Bengálska nabádá, aby poslouchal Śrīmad-Bhāgavatam od čistého vaiṣṇavy a učil se od něho. Dnes existuje, zvláště v Indii, třída profesionálních přednašečů Bhāgavatamu, kteří se živí tím, že chodí od vesnice k vesnici a od města k městu, čtou Bhāgavatam a vybírají dakṣiṇy neboli odměny v peněžité či naturální podobě, jako například slunečníky, oblečení a ovoce. Dnes tedy existuje systém obchodování s Bhāgavatamem zvaný bhāgavata-saptāha, což je týdenní přednášení, o kterém však ve Śrīmad-Bhāgavatamu není zmínka. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu není nikde řečeno, že bychom měli Bhāgavatam poslouchat týden od profesionálů. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.17) naopak říká: śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanah Śrīmad-Bhāgavatam bychom měli pravidelně poslouchat od seberealizovaného vaiṣṇavy. Tímto poslechem se člověk stane zbožným: hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām. Srdce toho, kdo takto pravidelně a upřímně Bhāgavatam poslouchá, je očištěno od veškerého hmotného znečištění.

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī

„Pravidelným poslechem Bhāgavatamu a službou čistému oddanému je vše nepříznivé v srdci téměř úplně zničeno a láskyplná služba Pánu, Osobnosti Božství, který je oslavován transcendentálními písněmi, je v něm ustanovena jako nezvratitelná skutečnost.“ (Bhāgavatam 1.2.18)

Tak vypadá správný postup, ale lidé jsou zvyklí nechat se svést profesionálními přednašeči Bhāgavatamu. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī zde proto radí, abychom Śrīmad-Bhāgavatam neposlouchali od profesionálních přednašečů. Učit se a naslouchat Bhāgavatamu musíme naopak od seberealizovaného vaiṣṇavy. Někdy lze vidět, že když čte Bhāgavatam nějaký māyāvādský sannyāsī, davy lidí jdou poslouchat žonglování se slovy, které nemůže probudit jejich spící lásku ke Kṛṣṇovi. Někdy jdou zhlédnout profesionální divadelní představení, dávají hercům jídlo a peníze, a ti umí tyto dary dovedně vybírat. Výsledkem toho je, že publikum zůstává ve stejném postavení gṛham andha-kūpam neboli v rodinných poutech, aniž by se v nich probudila jejich láska ke Kṛṣṇovi.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.30) je řečeno: matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānāmgṛha-vratové neboli lidé odhodlaní pokračovat v materialistickém způsobu života svou spící lásku ke Kṛṣṇovi nikdy neprobudí, protože poslouchají Bhāgavatam jen proto, aby upevnili své postavení v životě hospodáře a byli šťastní v rodinném a sexuálním životě. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī toto naslouchání profesionálům odsuzuje a říká: yāha, bhāgavata paḍa vaiṣṇavera sthāne – „Chceš-li pochopit Śrīmad-Bhāgavatam, musíš jít za seberealizovaným vaiṣṇavou.“ Každý se musí přísně vyhýbat naslouchání Bhāgavatamu od māyāvādīho nebo jiného neoddaného, který jen předvede nějaké gramatické žonglování se slovy, aby z textu vyždímal nějaký význam, vybral od nevinného publika peníze a udržoval tak lidi v temnotě.

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī ostře brojí proti chování materialistických takzvaných posluchačů Śrīmad-Bhāgavatamu. Místo aby v sobě probudili skutečnou lásku ke Kṛṣṇovi, čím dál víc se připoutávají k rodinnému a sexuálnímu životu (yan maithunādi-gṛhamedhi-sukham hi tuccham). Śrīmad-Bhāgavatam je nutné poslouchat od někoho, kdo nemá nic společného s hmotnými činnostmi, neboli od paramahaṁsy vaiṣṇavy, který dosáhl nejvyšší úrovně sannyāsu. To však samozřejmě není možné, dokud člověk nevyhledá útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīmad-Bhāgavatam mohou pochopit jedině ti, kdo kráčejí ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

caitanyera bhakta-gaṇera nitya kara ‘saṅga’
tabeta jānibā siddhānta-samudra-taraṅga

Synonyma

caitanyera — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇera — oddaných; nitya — pravidelně; kara — vyhledávej; saṅga — společnost; tabeta — jedině tehdy; jānibā — pochopíš; siddhānta-samudra-taraṅga — vlny oceánu oddané služby.

Překlad

Svarūpa Dāmodara pokračoval: „Sdružuj se pravidelně s oddanými Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože jedině tak pochopíš vlny oceánu oddané služby.“

Význam

V této souvislosti je třeba jasně pochopit, že následovníci cesty oddané služby, jak ji vytyčil Śrī Caitanya Mahāprabhu, jsou věční společníci Nejvyšší Osobnosti Božství a dokonalí znalci Absolutní Pravdy. Chtivé touhy po hmotném požitku zmizí ze srdce toho, kdo začne bezprostředně následovat zásady Śrī Caitanyi Mahāprabhua tak, že se sdružuje s Jeho oddanými. Taková osoba bude schopná pochopit význam Śrīmad-Bhāgavatamu a důvod, proč mu naslouchat. Jinak není možné k tomuto pochopení dospět.

Verš

tabeta pāṇḍitya tomāra ha-ibe saphala
kṛṣṇera svarūpa-līlā varṇibā nirmala

Synonyma

tabeta — jedině tehdy; pāṇḍitya — učenost; tomāra — tvoje; ha-ibe — bude; sa-phala — úspěšná; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa-līlā — transcendentální zábavy; varṇibā — popíšeš; nirmala — bez hmotného znečištění.

Překlad

„Tvoje učenost bude korunována úspěchem jedině tehdy, když budeš následovat zásady Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho oddaných. Potom budeš schopný psát o Kṛṣṇových transcendentálních zábavách bez hmotného znečištění.“

Verš

ei śloka kariyācha pāñā santoṣa
tomāra hṛdayera arthe duṅhāya lāge ‘doṣa’

Synonyma

ei śloka — tento verš; kariyācha — složil jsi; pāñā santoṣa — a byl jsi spokojený; tomāra hṛdayera — tvého srdce; arthe — významem; duṅhāya — vůči oběma; lāge doṣa — je přestupek.

Překlad

„Tento úvodní verš jsi složil ke své velké spokojenosti, jeho význam je však znečištěný přestupky vůči Pánu Jagannāthovi i Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.“

Verš

tumi yaiche-taiche kaha, nā jāniyā rīti
sarasvatī sei-śabde kariyāche stuti

Synonyma

tumi — ty; yaiche-taiche — nějak; kaha — mluvíš; jāniyā rīti — aniž bys znal pravidla; sarasvatī — bohyně učenosti; sei-śabde — těmito slovy; kariyāche stuti — přednesla modlitby.

Překlad

„Protože jsi neznal pravidla, napsal jsi něco nesprávného, ale bohyně učenosti Sarasvatī tvými slovy přednesla modlitby k Nejvyššímu Pánu.“

Význam

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī bengálskému básníkovi sdělil: „Kvůli své nevědomosti a sklonu k māyāvādské filosofii nedokážeš rozlišit mezi māyāvādskou a vaiṣṇavskou filosofií. Postup, který jsi použil k oslavě Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Jagannātha, proto neodpovídá správnému systému; ve skutečnosti je chybný a urážlivý. Máš však štěstí, protože skrze tvá slova bohyně učenosti, matka Sarasvatī, taktně přednesla modlitby ke svému Pánu, Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.“

Verš

yaiche indra, daityādi kare kṛṣṇera bhartsana
sei-śabde sarasvatī karena stavana

Synonyma

yaiche — jako; indra — Pán Indra, král nebes; daitya — démoni; ādi — a další; kare — činí; kṛṣṇera bhartsana — kárání Kṛṣṇy; sei-śabde — těmi slovy; sarasvatī — bohyně učenosti; karena stavana — modlí se.

Překlad

„Někdy se stává, že démoni, a dokonce i Pán Indra, král nebes, Kṛṣṇu kárají, ale matka Sarasvatī jejich slov využije k tomu, aby Pánu přednesla modlitby.“

Verš

vācālaṁ bāliśaṁ stabdham
ajñaṁ paṇḍita-māninam
kṛṣṇaṁ martyam upāśritya
gopā me cakrur apriyam

Synonyma

vācālam — upovídanému; bāliśam — dětinskému; stabdham — vzpurnému; ajñam — hloupému; paṇḍita-māninam — považujícímu se za velkého učence; kṛṣṇam — ke Kṛṣṇovi; martyam — obyčejnému smrtelníkovi; upāśritya — když se uchýlili; gopāḥ — pastevci; me — mě; cakruḥ — učinili; apriyam — něco nepříjemného.

Překlad

„(Pán Indra řekl:) ,Tento Kṛṣṇa je obyčejná lidská bytost, a přestože se považuje za velmi učeného, je upovídaný, dětinský, vzpurný a hloupý. Vrindávanští pastevci mě urazili tím, že se uchýlili k Němu, což se mi vůbec nelíbí.̀  “

Význam

Verš

aiśvarya-made matta indra, — yena mātoyāla
buddhi-nāśa haila, kevala nāhika sāmbhāla

Synonyma

aiśvarya-made — z pýchy na svůj majestát; matta — šílený; indra — král nebes; yena — jako; mātoyāla — blázen; buddhi-nāśa — zbavený inteligence; haila — stal se; kevala — pouze; nāhika — není; sāmbhāla — opatrnost.

Překlad

„Indra, král nebes, se z pýchy na svůj nebeský majestát začal chovat jako šílenec. Takto zbavený inteligence se nedokázal vyhnout tomu, aby nemluvil o Kṛṣṇovi nesmysly.“

Verš

indra bale, — “muñi kṛṣṇera kariyāchi nindana”
tāra-i mukhe sarasvatī karena stavana

Synonyma

indra bale — Indra říká; muñi — já; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; kariyāchi — učinil jsem; nindana — kárání a hanobení; tāra-i mukhe — jeho ústy; sarasvatī — matka Sarasvatī, bohyně učenosti; karena stavana — modlí se.

Překlad

„Indra si myslel: ,Tak jsem Kṛṣṇu náležitě pokáral a pohaněl.̀ Sarasvatī, bohyně učenosti, však využila příležitosti k tomu, aby Kṛṣṇovi přednesla modlitby.“

Verš

‘vācāla’ kahiye — ‘veda-pravartaka’ dhanya
‘bāliśa’ — tathāpi ‘śiśu-prāya’ garva-śūnya

Synonyma

vācāla — upovídaný; kahiye — říkám; veda-pravartaka — ten, kdo dokáže hovořit na základě autority Véd; dhanya — slavný; bāliśa — dětinský; tathāpi — přesto; śiśu-prāya — jako dítě; garva-śūnya — bez pýchy.

Překlad

„Slovo ,vācalà se používá k označení toho, kdo dokáže hovořit na základě autority Véd, a slovo ,bāliśà znamená ,nevinný̀. Přestože Kṛṣṇa vyslovil védské poznání, vždy vystupoval jako skromný, nevinný chlapec.“

Verš

vandyābhāve ‘anamra’ — ‘stabdha’-śabde kaya
yāhā haite anya ‘vijña’ nāhi — se ‘ajña’ haya

Synonyma

vandya-abhāve — protože není nikdo jiný, komu by bylo možné se klanět; anamra — ten, kdo se neklaní; stabdha-śabde — slovem stabdha („vzpurný“); kaya — říká; yāhā haite — než komu; anya — jiný; vijña — učenec; nāhi — není; se — On; ajña — ten, kterému není nic neznámé; haya — je.

Překlad

„Když není nikdo jiný, komu by se bylo možné poklonit, říká se člověku ,anamrà, neboli ten, kdo se nikomu neklaní. To je význam slova ,stabdhà. A protože nelze nalézt nikoho učenějšího, než je Kṛṣṇa, lze Jej označit slovem ,ajñà, které vyjadřuje, že Mu není nic neznámé.“

Verš

‘paṇḍitera mānya-pātra — haya ‘paṇḍita-mānī’
tathāpi bhakta-vātsalye ‘manuṣya’ abhimānī

Synonyma

paṇḍitera — učenců; mānya-pātra — předmět uctívání; haya — je; paṇḍita-mānī — osoba ctěná učenci; tathāpi — přesto; bhakta-vātsalye — protože chová velkou náklonnost ke svým oddaným; manuṣya abhimānī — vystupuje jako obyčejná lidská bytost.

Překlad

„Slovo ,paṇḍita-mānī̀ může znamenat, že Kṛṣṇu ctí dokonce i učenci. Kṛṣṇa však z náklonnosti ke svým oddaným vystupuje jako obyčejná lidská bytost, a proto Jej lze nazvat ,martyoù.“

Verš

jarāsandha kahe, — “kṛṣṇa — puruṣa-adhama
tora saṅge nā yujhimu, “yāhi bandhu-han”

Synonyma

jarāsandha kahe — Jarāsandha říká; kṛṣṇa — Kṛṣṇo; puruṣa-adhama — nejnižší z lidí; tora saṅge — s Tebou; yujhimu — nebudu bojovat; yāhi — protože; bandhu-han — vrah svých vlastních příbuzných.

Překlad

„Démon Jarāsandha Kṛṣṇu osočil takto: ,Jsi nejnižší z lidí. S Tebou nebudu bojovat, protože jsi zabil vlastní příbuzné.̀  “

Význam

Tímto veršem se matka Sarasvatī také modlí ke Kṛṣṇovi. Slovo puruṣa-adhama označuje Pána, Osobnost Božství, vůči němuž jsou všechny ostatní osoby v nižším postavení, nebo jinými slovy puruṣa-uttamu, nejlepší ze všech živých bytostí. Slovo bandhu-han zase znamená „ten, kdo zabil māyu“. V podmíněném životě je živá bytost v blízkém vztahu s māyou jako její přítel, ale když přijde do styku s Kṛṣṇou, je tohoto vztahu zproštěna.

Verš

yāhā haite anya puruṣa-sakala — ‘adhama’
sei haya ‘puruṣādhama’ — sarasvatīra mana

Synonyma

yāhā haite — od něhož; anya — ostatní; puruṣa — osoby; sakala — všechny; adhama — podřízené; sei — on; haya — je; puruṣa-adhama — osoba nadřazená všem ostatním; sarasvatīra mana — vysvětlení matky Sarasvatī.

Překlad

„Matka Sarasvatī bere slovo ,puruṣādhamà ve významu ,puruṣottamà neboli ,ten, komu jsou všichni podřízenì.“

Verš

‘bāndhe sabāre’ — tāte avidyā ‘bandhu’ haya
‘avidyā-nāśaka’ — ‘bandhu-han’-śabde kaya

Synonyma

bāndhe — poutá; sabāre — každého; tāte — proto; avidyā — nevědomost neboli māyā; bandhu — ten, kdo poutá, nebo příbuzný; haya — je; avidyā-nāśaka — ten, kdo ničí māyu; bandhu-han-śabde — slovem bandhu-han; kaya — matka Sarasvatī říká.

Překlad

„Nevědomost neboli māyā se dá nazvat ,bandhù, neboť každého zaplétá v hmotném světě. Když tedy matka Sarasvatī použila slovo ,bandhu-haǹ, říká tím, že Pán Kṛṣṇa je ten, kdo ničí māyu.“

Význam

Každý je zapletený v iluzorní energii, ale v Bhagavad-gītě (7.14) je řečeno: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te – jakmile se někdo odevzdá Kṛṣṇovi, je okamžitě od māyi osvobozen. Kṛṣṇu proto lze nazvat bandhu-han neboli ten, kdo zabíjí māyu.

Verš

ei-mata śiśupāla karila nindana
sei-vākye sarasvatī karena stavana

Synonyma

ei-mata — takto; śiśupāla — Śiśupāla; karila nindana — pomlouval; sei-vākye — těmito slovy; sarasvatī — bohyně učenosti; karena stavana — modlí se.

Překlad

„Śiśupāla Kṛṣṇu také tímto způsobem pomlouval, ale bohyně učenosti Sarasvatī se i jeho slovy ke Kṛṣṇovi modlila.“

Verš

taiche ei śloke tomāra arthe ‘nindā’ āise
sarasvatīra artha śuna, yāte ‘stuti’ bhāse

Synonyma

taiche — takto; ei śloke — v tomto verši; tomāra — tvém; arthe — významem; nindā — pomluva; āise — přichází; sarasvatīra artha — výklad matky Sarasvatī; śuna — poslouchej; yāte — kterým; stuti — modlitba; bhāse — objeví se.

Překlad

„Tvůj verš je tedy sice podle tvého významu urážlivý, ale matka Sarasvatī ho přesto použila k tomu, aby Pánu přednesla modlitby.“

Verš

jagannātha hana kṛṣṇera ‘ātma-svarūpa’
kintu ihāṅ dāru-brahma — sthāvara-svarūpa

Synonyma

jagannātha — Pán Jagannātha; hana — je; kṛṣṇera ātma-svarūpa — totožný s Kṛṣṇou; kintu — ale; ihāṅ — zde, v Džagannáth Purí; dāru-brahma — Absolutní se zjevuje jako kus dřeva; sthāvara-svarūpa — nehybná bytost.

Překlad

„Mezi Pánem Jagannāthem a Kṛṣṇou není rozdíl, ale zde se Pán Jagannātha nachází jako Absolutní Osoba projevená ve dřevě, a proto se nehýbe.“

Verš

tāṅhā-saha ātmatā eka-rūpa hañā
kṛṣṇa eka-tattva-rūpa — dui rūpa hañā

Synonyma

tāṅhā-saha — s Ním; ātmatā — to, že je vlastním já; eka-rūpa hañā — jsoucí jednou podobou; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; eka-tattva-rūpa — jedna podstata; dui — dvěma; rūpa — podobami; hañā — stávající se.

Překlad

„Pán Jagannātha a Śrī Caitanya Mahāprabhu jsou tak oba Kṛṣṇa, který je jediný, i když vypadají jako dva.“

Verš

saṁsāra-tāraṇa-hetu yei icchā-śakti
tāhāra milana kari’ ekatā yaiche prāpti

Synonyma

saṁsāra-tāraṇa-hetu — pro vysvobození celého světa; yei — tato; icchā-śakti — energie přání; tāhāra — tohoto přání; milana kari' — setkáním; ekatā — jednoty; yaiche — aby; prāpti — dosažení.

Překlad

„Setkává se v Nich ta nejvyšší touha vysvobodit celý svět, a také z toho důvodu jsou totožní.“

Verš

sakala saṁsārī lokera karite uddhāra
gaura-jaṅgama-rūpe kailā avatāra

Synonyma

sakala — všechny; saṁsārī — hmotně znečištěné; lokera — osoby; karite uddhāra — aby osvobodil; gaura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jaṅgama — pohyblivé; rūpe — v podobě; kailā avatāra — sestoupil.

Překlad

„Aby osvobodil všechny hmotně znečištěné lidi světa, sestoupil ten samý Kṛṣṇa v pohyblivé podobě Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

jagannāthera darśane khaṇḍāya saṁsāra
saba-deśera saba-loka nāre āsibāra

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; darśane — zhlédnutím; khaṇḍāya saṁsāra — člověk je vysvobozen z hmotné existence; saba-deśera — všech zemí; saba-loka — všichni lidé; nāre āsibāra — nemohou přijít.

Překlad

„Zhlédnutím Pána Jagannātha je člověk vysvobozen z hmotné existence, ale ne všichni lidé ze všech zemí sem do Džagannáth Purí mohou přijít nebo být vpuštěni.“

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya-prabhu deśe deśe yāñā
saba-loke nistārilā jaṅgama-brahma hañā

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya-prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; deśe deśe yāñā — pohybující se z jedné země do druhé; saba-loke nistārilā — osvobodil všechny podmíněné duše; jaṅgama-brahma — pohybující se Brahman; hañā — je.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu se však osobně nebo prostřednictvím svého zástupce pohybuje z jedné země do druhé, a tak, jako pohybující se Brahman, osvobozuje všechny lidi na světě.“

Verš

sarasvatīra artha ei kahiluṅ vivaraṇa
eho bhāgya tomāra aiche karile varṇana

Synonyma

sarasvatīra — Sarasvatī; artha — význam; ei — toto; kahiluṅ vivaraṇa — vysvětlil jsem; eho — toto; bhāgya — velké štěstí; tomāra aiche — takovým způsobem; karile varṇana — jsi popsal.

Překlad

„To je vysvětlení významu, který měla na mysli bohyně učenosti, matka Sarasvatī. Máš velké štěstí, že jsi popsal Pána Jagannātha a Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua tímto způsobem.“

Verš

kṛṣṇe gāli dite kare nāma uccāraṇa
sei nāma haya tāra ‘muktira’ kāraṇa”

Synonyma

kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; gāli dite — pomlouvat nebo kárat; kare nāma uccāraṇa — pronáší Kṛṣṇovo jméno; sei nāma — toto svaté jméno; haya — stane se; tāra — jeho; muktira kāraṇa — příčinou osvobození.

Překlad

„Někdy se stává, že ten, kdo chce Kṛṣṇu pokárat, vysloví Jeho svaté jméno, a to se stane příčinou jeho osvobození.“

Verš

tabe sei kavi sabāra caraṇe paḍiyā
sabāra śaraṇa laila dante tṛṇa lañā

Synonyma

tabe — poté; sei — tento; kavi — básník; sabāra — všech; caraṇe — u nohou; paḍiyā — když padl; sabāra — u všech oddaných; śaraṇa laila — přijal útočiště; dante — do úst; tṛṇa lañā — poté, co vzal stéblo trávy.

Překlad

Bengálský básník po vyslechnutí správného vysvětlení od Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho padl k nohám všech oddaných a se stéblem trávy v ústech u nich přijal útočiště.

Verš

tabe saba bhakta tāre aṅgīkāra kailā
tāra guṇa kahi’ mahāprabhure milāilā

Synonyma

tabe — poté; saba bhakta — všichni oddaní; tāre — jeho; aṅgīkāra kailā — přijali jako jednoho ze společníků; tāra guṇa kahi' — vysvětlující jeho pokorné chování; mahāprabhure milāilā — představili ho Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

Všichni oddaní ho přijali mezi sebe. Představili ho Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a popisovali Mu při tom jeho pokorné chování.

Verš

sei kavi sarva tyaji’ rahilā nīlācale
gaura-bhakta-gaṇera kṛpā ke kahite pāre?

Synonyma

sei kavi — tento básník; sarva tyaji' — poté, co zanechal všech nesmyslných činností; rahilā — zůstal; nīlācale — v Džagannáth Purí; gaura-bhakta-gaṇera — oddaných Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā — milost; ke — kdo; kahite pāre — dokáže vysvětlit.

Překlad

Milostí oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua tento bengálský básník zanechal všech ostatních činností a zůstal s nimi v Džagannáth Purí. Kdo dokáže vysvětlit milost oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua?

Verš

ei ta’ kahiluṅ pradyumna-miśra-vivaraṇa
prabhura ājñāya kaila kṛṣṇa-kathāra śravaṇa

Synonyma

ei ta' kahiluṅ — takto jsem popsal; pradyumna-miśra-vivaraṇa — vyprávění o Pradyumnovi Miśrovi; prabhura ājñāya — na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kaila — činil; kṛṣṇa-kathāra śravaṇa — naslouchání tématům týkajícím se Kṛṣṇy.

Překlad

Takto jsem popsal vyprávění týkající se Pradyumny Miśry a jak na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua naslouchal od Rāmānandy Rāye o Kṛṣṇovi.

Verš

tāra madhye kahiluṅ rāmānandera mahimā
āpane śrī-mukhe prabhu varṇe yāṅra sīmā

Synonyma

tāra madhye — v těchto výrocích; kahiluṅ — vysvětlil jsem; rāmānandera mahimā — slávu Rāmānandy Rāye; āpane — osobně; śrī-mukhe — jehož ústy; prabhu — Pán; varṇe — vysvětluje; yāṅra — jehož; sīmā — meze extatické lásky.

Překlad

V tomto vyprávění jsem vysvětlil slavné vlastnosti Śrī Rāmānandy Rāye, skrze kterého Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně popsal meze extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

prastāve kahiluṅ kavira nāṭaka-vivaraṇa
ajña hañā śraddhāya pāila prabhura caraṇa

Synonyma

prastāve — mimochodem; kahiluṅ — vysvětlil jsem; kavira — básníka; nāṭaka-vivaraṇa — popis divadelní hry; ajña hañā — i když byl nevědomý; śraddhāya — s vírou a láskou; pāila — získal; prabhura caraṇa — útočiště u lotosových nohou Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

V tomto vyprávění jsem se také zmínil o divadelní hře jednoho bengálského básníka, který, přestože byl nevědomý, získal díky své víře a pokoře útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya-līlā — amṛtera sāra
eka-līlā-pravāhe vahe śata-śata dhāra

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya-līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; amṛtera sāra — esence nektaru; eka-līlā — jedné zábavy; pravāhe — proudem; vahe — tečou; śata-śata dhāra — stovky a stovky ramen.

Překlad

Zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua jsou esencí nektaru. Proud každé z Jeho zábav se větví na stovky a tisíce ramen.

Verš

śraddhā kari’ ei līlā yei paḍe, śune
gaura-līlā, bhakti-bhakta-rasa-tattva jāne

Synonyma

śraddhā kari' — s vírou a láskou; ei līlā — tyto zábavy; yei — každý, kdo; paḍe śune — čte a naslouchá; gaura-līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakti-bhakta-rasa-tattva — pravdu o oddané službě, oddaných a jejich transcendentálních náladách; jāne — pochopí.

Překlad

Každý, kdo o těchto zábavách s vírou a láskou čte a naslouchá, může pochopit pravdu o oddané službě, oddaných a transcendentálních náladách zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k páté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje, jak Pradyumna Miśra obdržel pokyny od Rāmānandy Rāye.