Skip to main content

Text 85

Text 85

Verš

Texto

‘bhakti’, ‘prema’, ‘tattva’ kahe rāye kari’ ‘vaktā’
āpani pradyumna-miśra-saha haya ‘śrotā’
‘bhakti’, ‘prema’, ‘tattva’ kahe rāye kari’ ‘vaktā’
āpani pradyumna-miśra-saha haya ‘śrotā’

Synonyma

Palabra por palabra

bhakti — oddanou službu; prema — extatickou lásku; tattva — pravdu; kahe — říká; rāye — Rāmānandu Rāye; kari' — když učinil; vaktā — mluvčím; āpani — sám; pradyumna-miśra — Pradyumnou Miśrou; saha — s; haya śrotā — stává se posluchačem.

bhakti — el servicio devocional; prema — el amor extático; tattva — la verdad; kahe — Él dice; rāye — a Rāmānanda Rāya; kari’ — haciendo; vaktā — el orador; āpani — Él mismo; pradyumna-miśra — Pradyumna Miśra; saha — con; haya śrotā — Se vuelve oyente.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya Mahāprabhu kázal o oddané službě, extatické lásce a Absolutní Pravdě tak, že o nich nechal hovořit Rāmānandu Rāye, gṛhasthu zrozeného v nízké rodině. Śrī Caitanya Mahāprabhu, vznešený brāhmaṇa-sannyāsī, a Pradyumna Miśra, očištěný brāhmaṇa, se pak oba stali jeho posluchači.

Śrī Caitanya Mahāprabhu predicó acerca del servicio devocional, el amor extático y la Verdad Absoluta haciendo que el orador fuese Rāmānanda Rāya, un gṛhastha de familia baja. Entonces, el propio Śrī Caitanya Mahāprabhu, el excelso brāhmaṇa sannyāsī, y Pradyumna Miśra, el brāhmaṇa purificado, se volvieron oyentes de Rāmānanda Rāya.

Význam

Significado

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že sannyāsī v Śaṅkarācāryově posloupnosti si o sobě vždy myslí, že již vykonali veškeré povinnosti brāhmaṇů, a že když navíc pochopili podstatu Vedānta-sūtry, jsou přirozeně duchovními mistry celé společnosti. Podobně uvažují i ti, kdo se narodili v rodinách brāhmaṇů. Myslí si, že jen oni se mohou stát duchovními mistry společnosti, protože vykonávají obřady doporučené Védami a následují zásady smṛti. Tito vysoce urození brāhmaṇové si myslí, že se člověk nemůže stát duchovním mistrem a učit Absolutní Pravdu, dokud se nenarodí v brāhmaṇské rodině. Protože chtěl Śrī Caitanya Mahāprabhu zničit pýchu těchto rodilých brāhmaṇů a māyāvādských sannyāsīch, dokázal, že osoba jako Rāmānanda Rāya se může stát duchovním mistrem i tak urozených osobností, jako byl On sám a Pradyumna Miśra, přestože se Rāmānanda narodil v rodině śūdrů a setrvával v gṛhastha-āśramu. Tento princip vaiṣṇavské školy lze z učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua jasně vidět. Ten, kdo ví, co je duchovní a co hmotné, a neochvějně setrvává v duchovním postavení, může být jagad-guruem neboli duchovním mistrem celého světa. Nikdo se jagad-guruem nestane jen proto, že to o sobě prohlašuje, aniž by znal základní principy toho, jak se jagad-guruem stát. I ti, kdo nevědí, kdo jagad-guru je, a nikdy nemluví s jinými lidmi, se stávají namyšlenými sannyāsīmi a prohlašují se za jagad-guruy. To se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nelíbilo. Jagad-guruem se může stát každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi a je naprosto způsobilý pro duchovní život. Śrī Caitanya Mahāprabhu se tedy osobně učil od Śrī Rāmānandy Rāye a také za ním pro poučení poslal urozeného brāhmaṇu Pradyumnu Miśru.

En el Amṛta-pravāha-bhāṣya, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura dice que los sannyāsīs de la escuela de Śaṅkarācārya siempre piensan que ya han cumplido con todos los deberes de los brāhmaṇas y que, además, por haber entendido la esencia del Vedānta-sūtra y ser sannyāsīs, son los maestros espirituales naturales de toda la sociedad. Algo parecido ocurre con los nacidos en familias brāhmaṇas, quienes piensan que, por llevar a cabo las ceremonias rituales recomendadas en los Vedas y seguir los principios de smṛti, son ellos exclusivamente quienes pueden hacer de maestros espirituales de la sociedad. Esos muy elevados brāhmaṇas piensan que quien no nace en familia brāhmaṇa no puede ser maestro espiritual ni enseñar la Verdad Absoluta. Para acabar con el orgullo de esos sannyāsīs māyāvādīs y brāhmaṇas por derecho de nacimiento, Śrī Caitanya Mahāprabhu demostró que una persona como Rāmānanda Rāya, pese a haber nacido en familia śūdra, y pese a pertenecer al gṛhastha-āśrama, puede ser maestro espiritual de personalidades tan excelsas como lo eran Él mismo y Pradyumna Miśra. Ése es el principio seguido por el culto vaiṣṇava, como demuestran las enseñanzas de Śrī Caitanya Mahāprabhu. La persona que distingue entre lo material y lo espiritual y que está firmemente establecida en la posición espiritual puede llegar a ser jagad-guru, el maestro espiritual del mundo entero. No es posible elevarse a la posición de jagad-guru por el simple hecho de anunciarse como tal, sin conocer los principios esenciales de la posición de jagad-guru. Hay incluso personas que, sin haber visto nunca lo que es un jagad-guru, se envanecen de ser sannyāsīs y se autoproclaman jagad-gurus pese a que ni siquiera hablan con nadieEso no era del agrado de Śrī Caitanya Mahāprabhu. Toda persona que conozca la ciencia de Kṛṣṇa y esté plenamente cualificada en la vida espiritual puede hacer de jagad-guru. Vemos que el propio Śrī Caitanya Mahāprabhu fue a aprender de Śrī Rāmānanda Rāya, y envió a Pradyumna Miśra, un brāhmaṇa elevado, para que también él recibiese sus enseñanzas.