Skip to main content

Text 222

ТЕКСТ 222

Verš

Текст

āra yata grantha kailā, tāhā ke kare gaṇana
‘madana-gopāla-govindera sevā’-prakāśana
ра йата грантха каил, тх ке каре гаана
‘мадана-гопла-говиндера сев’-пракана

Synonyma

Пословный перевод

āra yata — všechny ostatní, které; grantha — knihy; kailā — sepsal; tāhā — to; ke kare gaṇana — kdo dokáže vyčíslit; madana-gopāla — Božstvo jménem Madana-mohana; govindera — Božstva jménem Śrī Govinda; sevā — služby; prakāśana — projevení.

ра йата — сколько других; грантха — книг; каил — составил; тх — то; ке каре гаана — кто перечислит; мадана-гопла — Божеству Мадана-Мохана; говиндера — Божеству Шри Говинды; сев — служения; пракана — объяснение.

Překlad

Перевод

Śrīla Sanātana Gosvāmī také sestavil mnoho dalších knih. Kdo je dokáže spočítat? Základním principem všech těchto knih je ukázat nám, jak milovat Madana-mohana a Govindajīho.

Шрила Санатана Госвами также написал много других книг. Кто способен перечислить их все? Главная цель этих книг — показать нам, как полюбить Мадана-Мохана и Говиндаджи.

Význam

Комментарий

Bhakti-ratnākara se odkazuje na následující knihy Śrīly Sanātany Gosvāmīho: (1) Bṛhad-bhāgavatāmṛta, (2) Hari-bhakti-vilāsa a její komentář zvaný Dig-darśinī, (3) Līlā-stava a (4) komentář k desátému zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu známý jako Vaiṣṇava-toṣaṇī. Sanātana Gosvāmī sestavil velké množství knih s cílem vysvětlit, jak sloužit hlavním Božstvům Vrindávanu – Govindovi a Madana-gopālovi. Později byla postupně instalována další Božstva a důležitost Vrindávanu vzrostla.

В «Бхакти-ратнакаре» перечислены следующие книги Санатаны Госвами: 1) «Брихад-Бхагаватамрита», 2) «Хари-бхакти-виласа» и комментарий к ней под названием «Диг-даршини», 3) «Лила-става» и 4) комментарий к Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» под названием «Вайшнава-тошани». Санатана Госвами написал большое число книг, и все они объясняют, как следует служить главным Божествам Вриндавана — Говинде и Мадана-Гопале. Позже во Вриндаване были установлены также другие Божества, что сделало это место еще более важным.