Skip to main content

Text 221

Text 221

Verš

Text

‘hari-bhakti-vilāsa’-grantha kailā vaiṣṇava-ācāra
vaiṣṇavera kartavya yāhāṅ pāiye pāra
‘hari-bhakti-vilāsa’-grantha kailā vaiṣṇava-ācāra
vaiṣṇavera kartavya yāhāṅ pāiye pāra

Synonyma

Synonyms

hari-bhakti-vilāsa — s názvem Hari-bhakti-vilāsa; grantha — knihu; kailā — sepsal; vaiṣṇava-ācāra — standardní chování vaiṣṇavy; vaiṣṇavera — oddaného; kartavya — povinnost; yāhāṅ — ze které; pāiye pāra — lze pochopit do té nejvyšší míry.

hari-bhakti-vilāsa — of the name Hari-bhakti-vilāsa; grantha — book; kailā — compiled; vaiṣṇava-ācāra — the standard behavior of a Vaiṣṇava; vaiṣṇavera — of a devotee; kartavya — duty; yāhāṅ — in which; pāiye pāra — one can understand up to the extreme limit.

Překlad

Translation

Sepsal také Hari-bhakti-vilāsu, ze které můžeme porozumět standardnímu chování oddaného a plnému rozsahu povinností vaiṣṇavy.

He also compiled the Hari-bhakti-vilāsa, from which we can understand the standard behavior of a devotee and the full extent of a Vaiṣṇava’s duty.

Význam

Purport

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura píše: „Hari-bhakti-vilāsu původně sestavil Śrīla Sanātana Gosvāmī. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī později vytvořil její zkrácenou verzi, kterou doplnil Dig-darśinī-ṭīkou. Hari-bhakti-vilāsa obsahuje tolik citátů z písem kategorie sātvata, že si někteří lidé kladou otázku, jak je mohou ateističtí smārtové odmítat a místo nich si vymýšlet nějaké jiné názory. Vše, co je zapsáno v Hari-bhakti-vilāse, je přísně v souladu s védskými písmy a bezpochyby čisté, ale postoj karmīch je vždy odmítat závěry čistého vaiṣṇavského pochopení. Protože jsou velice připoutaní k tomuto světu a hmotným činnostem, snaží se neustále prosazovat ateistické zásady, které odporují pochopení vaiṣṇavů.“

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura writes, “The Hari-bhakti-vilāsa was originally compiled by Śrīla Sanātana Gosvāmī. Later, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī produced a shortened version of it and added the Dig-darśinī-ṭīkā. In the Hari-bhakti-vilāsa there are so many quotations from the sātvata scriptures that sometimes it is inquired how the atheistic smārtas can refuse to accept them and instead imagine some other opinions. What is recorded in the Hari-bhakti-vilāsa strictly follows the Vedic scriptures and is certainly pure, but the attitude of the karmīs is always one of giving up the conclusion of pure Vaiṣṇava understanding. Because the karmīs are very much attached to the world and material activities, they always try to establish atheistic principles that oppose the understanding of the Vaiṣṇavas.”