Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ

Modlitby Śikṣāṣṭaka

Následující shrnutí dvacáté kapitoly uvádí ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura. Śrī Caitanya Mahāprabhu trávil noci vychutnáváním si významu modliteb Śikṣāṣṭaky ve společnosti Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Rāmānandy Rāye. Někdy recitoval verše z Gīta-govindy Jayadevy Gosvāmīho, ze Śrīmad-Bhāgavatamu, z Jagannātha-vallabha-nāṭaky Śrī Rāmānandy Rāye nebo z Kṛṣṇa-karṇāmṛty Śrī Bilvamaṅgala Ṭhākura. Tímto způsobem byl pohroužený v extatických emocích. Po dvanáct let strávených v Džagannáth Purí si Śrī Caitanya Mahāprabhu vychutnával recitování takovýchto transcendentálních veršů. Pán pobýval v tomto světě smrtelníků celkem čtyřicet osm let. Autor Caitanya-caritāmṛty se krátce zmiňuje o Pánově odchodu, krátce shrnuje Antya-līlu a celou knihu uzavírá.

Verš

premodbhāvita-harṣerṣyod-
vega-dainyārti-miśritam
lapitaṁ gauracandrasya
bhāgyavadbhir niṣevyate

Synonyma

prema-udbhāvita — pocházející z extatické lásky a emocí; harṣa — radost; īrṣyā — zloba; udvega — neklid; dainya — poslušnost; ārti — zármutek; miśritam — smíšené; lapitam — řeči podobné mluvě bláznů; gauracandrasya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhāgyavadbhiḥ — těmi nejpožehnanějšími; niṣevyate — mohou být vychutnávané.

Překlad

Jen ti nejpožehnanější si budou vychutnávat bláznivá slova Śrī Caitanyi Mahāprabhua smíšená s radostí, zlobou, neklidem, poslušností a smutkem jakožto různými projevy extatických láskyplných emocí.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Prabhuovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

ei-mata mahāprabhu vaise nīlācale
rajanī-divase kṛṣṇa-virahe vihvale

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vaise nīlācale — sídlil v Níláčale; rajanī-divase — ve dne v noci; kṛṣṇa-virahe — odloučením od Kṛṣṇy; vihvale — rozrušený.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl během svého pobytu v Džagannáth Purí (Níláčale) neustále, ve dne v noci, rozrušený odloučením od Kṛṣṇy.

Verš

svarūpa, rāmānanda, — ei duijana-sane
rātri-dine rasa-gīta-śloka āsvādane

Synonyma

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; ei — těmito; dui-jana-sane — se dvěma osobami; rātri-dine — dnem i nocí; rasa-gīta-śloka — verše a písně obsahující nálady transcendentální blaženosti; āsvādane — ve vychutnávání.

Překlad

Dnem i nocí si vychutnával transcendentální blažené písně a verše se svými dvěma společníky – Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm a Rāmānandou Rāyem.

Verš

nānā-bhāva uṭhe prabhura harṣa, śoka, roṣa
dainyodvega-ārti utkaṇṭhā, santoṣa

Synonyma

nānā-bhāva — všemožné emoce; uṭhe — probouzejí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; harṣa — blaženost; śoka — nářek; roṣa — hněv; dainya — pokoru; udvega — úzkost; ārti — smutek; utkaṇṭhā — větší dychtivost; santoṣa — uspokojení.

Překlad

S potěšením projevoval příznaky různých transcendentálních emocí, jako je radost, nářek, hněv, pokora, úzkost, smutek, dychtivost a uspokojení.

Verš

sei sei bhāve nija-śloka paḍiyā
ślokera artha āsvādaye dui-bandhu lañā

Synonyma

sei sei bhāve — v příslušném emocionálním rozpoložení; nija-śloka paḍiyā — poté, co recitoval své vlastní verše; ślokera — těchto veršů; artha — význam; āsvādaye — vychutnává si; dui-bandhu lañā — se dvěma přáteli.

Překlad

Recitoval své vlastní verše a vyjadřoval jejich významy i emoce. Tak si je vychutnával ve společnosti těchto dvou přátel.

Verš

kona dine kona bhāve śloka-paṭhana
sei śloka āsvādite rātri-jāgaraṇa

Synonyma

kona dine — někdy; kona bhāve — v nějakém rozpoložení; śloka-paṭhana — recitování veršů; sei śloka — tyto verše; āsvādite — za účelem si vychutnávat; rātri-jāgaraṇa — bdění v noci.

Překlad

Někdy byl Pán pohroužený v určitém emocionálním rozpoložení, celou noc nespal, recitoval související verše a vychutnával si jejich chuť.

Verš

harṣe prabhu kahena, — “śuna svarūpa-rāma-rāya
nāma-saṅkīrtana — kalau parama upāya

Synonyma

harṣe — s radostí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — říká; śuna — prosím poslouchejte; svarūpa-rāma-rāya — Moji drazí Svarūpo Dāmodare Gosvāmī a Rāmānando Rāyi; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; kalau — ve věku Kali; parama upāya — nejvhodnější prostředek pro osvobození.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkou radostí řekl: „Moji drazí Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi, vězte, že zpívání svatých jmen Pána je v tomto věku Kali nejvhodnějším prostředkem k osvobození.

Verš

saṅkīrtana-yajñe kalau kṛṣṇa-ārādhana
sei ta’ sumedhā pāya kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

saṅkīrtana-yajñe — provádění yajñi zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry; kalau — v tomto věku Kali; kṛṣṇa-ārādhana — způsob uctívání Kṛṣṇy; sei ta' — takové osoby; su-medhā — velmi inteligentní; pāya — získají; kṛṣṇera caraṇa — útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Překlad

„Správný způsob, jak uctívat Kṛṣṇu v tomto věku Kali, je provádět oběť zpíváním svatého jména Pána. Ten, kdo to dělá, je zajisté velmi inteligentní a dosáhne útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou.“

Význam

Více informací je možné nalézt ve verších 77–78 třetí kapitoly Ādi-līly.

Verš

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

Synonyma

kṛṣṇa-varṇam — opakující slabiky kṛṣ-ṇa; tviṣā — s barvou pleti; akṛṣṇam — ne černou (zlatou); sa-aṅga — se společníky; upāṅga — služebníky; astra — zbraněmi; pārṣadam — důvěrnými druhy; yajñaiḥ — obětí; saṅkīrtana-prāyaiḥ — tvořenou hlavně společným zpíváním; yajanti — uctívají; hi — zajisté; su-medhasaḥ — inteligentní lidé.

Překlad

„  ,Ve věku Kali budou inteligentní lidé společným zpíváním uctívat inkarnaci Boha, která neustále zpívá Kṛṣṇovo jméno. Přestože nemá načernalou pleť, je to samotný Kṛṣṇa, kterého doprovázejí Jeho společníci, služebníci, zbraně a důvěrní přátelé.̀  “

Význam

Tento verš řekl světec Karabhājana ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32). Více informací se nachází ve verši 52 třetí kapitoly Ādi-līly.

Verš

nāma-saṅkīrtana haite sarvānartha-nāśa
sarva-śubhodaya, kṛṣṇa-premera ullāsa

Synonyma

nāma-saṅkīrtana — zpívání svatých jmen Pána; haite — ze; sarva-anartha-nāśa — odstranění všeho nežádoucího; sarva-śubha-udaya — probuzení všeho příznivého; kṛṣṇa-premera ullāsa — začátek toku lásky ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Veškerých nežádoucích návyků se lze zbavit pouhým zpíváním svatého jména Pána Kṛṣṇy. To je způsob, jak probudit štěstí a rozproudit vlny lásky ke Kṛṣṇovi.“

Verš

ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṁ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanaṁ prati-padaṁ pūrṇāmṛtāsvādanaṁ
sarvātma-snapanaṁ paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam

Synonyma

cetaḥ — srdce; darpaṇa — zrcadla; mārjanam — očištění; bhava — hmotné existence; mahā-dāva-agni — planoucího lesního požáru; nirvāpaṇam — uhašení; śreyaḥ — štěstí; kairava — bílého lotosu; candrikā — měsíční světlo; vitaraṇam — rozvíjení; vidyā — veškerého vzdělání; vadhū — manželka; jīvanam — život; ānanda — blaženosti; ambudhi — oceánu; vardhanam — zvětšení; prati-padam — na každém kroku; pūrṇa-amṛta — úplného nektaru; āsvādanam — poskytnutí chuti; sarva — každému; ātma-snapanam — koupel vlastního já; param — transcendentální; vijayate — nechť zvítězí; śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam — společné zpívání svatého jména Kṛṣṇy.

Překlad

„  ,Nechť zvítězí zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy, které dokáže očistit zrcadlo srdce a ukončit utrpení způsobené planoucím požárem hmotné existence. Toto zpívání je dorůstajícím měsícem, který rozvíjí bílý lotos štěstí pro všechny živé bytosti, a je duší veškerého vzdělání. Toto zpívání svatého jména Kṛṣṇy zvětšuje blažený oceán transcendentálního života. Každému přináší chladivou úlevu a umožňuje vychutnávat si dokonalý nektar na každém kroku.̀  “

Význam

Toto je první verš Śikṣāṣṭaky Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Dalších sedm veršů se nachází v textech 16, 21, 29, 32, 36, 39 a 47.

Verš

saṅkīrtana haite pāpa-saṁsāra-nāśana
citta-śuddhi, sarva-bhakti-sādhana-udgama

Synonyma

saṅkīrtana haite — procesem zpívání svatého jména; pāpa-saṁsāra-nāśana — zničení materialistického života, způsobeného hříchy; citta-śuddhi — očištění srdce; sarva-bhakti — všech způsobů oddané služby; sādhana — provádění; udgama — probuzení.

Překlad

„Společným zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry lze zničit hříšné podmínky hmotné existence, očistit nečisté srdce a probudit všechny druhy oddané služby.“

Verš

kṛṣṇa-premodgama, premāmṛta-āsvādana
kṛṣṇa-prāpti, sevāmṛta-samudre majjana

Synonyma

kṛṣṇa-prema-udgama — probuzení lásky ke Kṛṣṇovi; prema-amṛta-āsvādana — vychutnávání transcendentální blaženosti lásky ke Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-prāpti — dosažení lotosových nohou Kṛṣṇy; sevā-amṛta — nektaru služby; samudre — v oceánu; majjana — ponoření.

Překlad

„Výsledek zpívání je, že člověk probudí svou lásku ke Kṛṣṇovi a vychutnává transcendentální blaženost. Nakonec dosáhne Kṛṣṇovy společnosti a s oddaností Mu slouží, jako kdyby se nořil do velkého oceánu lásky.“

Verš

uṭhila viṣāda, dainya, — paḍe āpana-śloka
yāhāra artha śuni’ saba yāya duḥkha-śoka

Synonyma

uṭhila viṣāda — probudil se nářek; dainya — pokora; paḍe — recituje; āpana-śloka — svůj vlastní verš; yāhāra — kterého; artha śuni' — když slyší význam; saba — veškeré; yāya — odejdou; duḥkha-śoka — neštěstí a nářek.

Překlad

Ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi se probudil nářek a pokora, a začal recitovat další ze svých veršů. Každý, kdo slyší jeho význam, může zapomenout na veškeré neštěstí a nářek.

Verš

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ

Synonyma

nāmnām — svatých jmen Pána; akāri — projevily se; bahudhā — různé druhy; nija-sarva-śaktiḥ — všechny druhy osobních energií; tatra — v tom; arpitā — vložené; niyamitaḥ — omezené; smaraṇe — ohledně vzpomínání; na — ne; kālaḥ — ohled na čas; etādṛśī — tolikerá; tava — Tvoje; kṛpā — milost; bhagavan — ó Pane; mama — Moje; api — i když; durdaivam — neštěstí; īdṛśam — takovéto; iha — v tomto (svatém jménu); ajani — zrodila se; na — ne; anurāgaḥ — záliba.

Překlad

„  ,Můj Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tvé svaté jméno udílí živým bytostem veškerá požehnání, a proto máš mnoho jmen, jako jsou „Kṛṣṇa“ a „Govinda“, skrze která se expanduješ. Do těchto jmen jsi vložil všechny své energie a vzpomínání na ně neomezují žádná přísná pravidla. Můj drahý Pane, i když pokleslým, podmíněným duším prokazuješ takovou milost, že je velkomyslně učíš svá svatá jména, Já jsem takový nešťastník, že se při jejich zpívání dopouštím přestupků, a proto se Mi nedaří vyvinout zálibu v tomto zpívání.̀  “

Verš

aneka-lokera vāñchā — aneka-prakāra
kṛpāte karila aneka-nāmera pracāra

Synonyma

aneka-lokera — mnoha lidí; vāñchā — tužby; aneka-prakāra — mnoha druhů; kṛpāte — svojí milostí; karila — učinil jsi; aneka — různých; nāmera — svatých jmen; pracāra — šíření.

Překlad

„Protože lidé mají různé touhy, rozšířil jsi ze své milosti různá svatá jména.“

Verš

khāite śuite yathā tathā nāma laya
kāla-deśa-niyama nāhi, sarva siddhi haya

Synonyma

khāite — jí; śuite — leží; yathā — jak; tathā — tak; nāma laya — přijme svaté jméno; kāla — ohledně času; deśa — ohledně místa; niyama — omezení; nāhi — není; sarva siddhi haya — je veškerá dokonalost.

Překlad

„Pokud někdo pronáší svaté jméno – a nehraje roli kdy a kde, může to být i při jídle či ve spánku – dosáhne veškeré dokonalosti.“

Verš

“sarva-śakti nāme dilā kariyā vibhāga
āmāra durdaiva, — nāme nāhi anurāga!!”

Synonyma

sarva-śakti — veškeré energie; nāme — do svatého jména; dilā — vložil jsi; kariyā vibhāga — oddělující; āmāra durdaiva — Moje neštěstí; nāme — ve zpívání svatých jmen; nāhi — není; anurāga — záliba.

Překlad

„Do každého svatého jména jsi vložil své úplné energie, ale Já jsem takový nešťastník, že Mě zpívání Tvých svatých jmen nepřitahuje!“

Verš

ye-rūpe la-ile nāma prema upajaya
tāhāra lakṣaṇa śuna, svarūpa-rāma-rāya

Synonyma

ye-rūpe — jakým způsobem; la-ile — když se zpívá; nāma — svaté jméno; prema upajaya — probudí se spící láska ke Kṛṣṇovi; tāhāra lakṣaṇa śuna — poslouchejte, jaké jsou toho příznaky; svarūpa-rāma-rāya — ó Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Ó Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi, poslouchejte, jak má člověk zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, aby snadno probudil svou spící lásku ke Kṛṣṇovi.“

Verš

tṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

Synonyma

tṛṇāt api — než podupaná tráva; su-nīcena — tím, kdo je nižší; taroḥ — než strom; iva — jako; sahiṣṇunā — tím, kdo je snášenlivý; amāninā — tím, kdo je bez pýchy; māna-dena — tím, kdo prokazuje úctu všem; kīrtanīyaḥ — má být zpíváno; sadā — neustále; hariḥ — svaté jméno Pána.

Překlad

„  ,Ten, kdo se považuje za nižšího než tráva, je snášenlivější než strom a neočekává žádnou úctu pro sebe, ale je vždy připravený projevovat veškerou úctu ostatním, může velmi snadno zpívat svaté jméno Pána neustále.̀  “

Verš

uttama hañā āpanāke māne tṛṇādhama
dui-prakāre sahiṣṇutā kare vṛkṣa-sama

Synonyma

uttama hañā — i když může být velmi vznešený; āpanāke — sebe; māne — považuje; tṛṇa-adhama — za nižšího, než je stéblo trávy na zemi; dui-prakāre — ve dvou ohledech; sahiṣṇutā — snášenlivost; kare — činí; vṛkṣa-sama — jako strom.

Překlad

„Tak se chová ten, kdo zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. I když je velmi vznešenou osobou, považuje se za nižšího, než je tráva na zemi, a vše snáší stejně jako strom, a to dvěma způsoby.“

Verš

vṛkṣa yena kāṭileha kichu nā bolaya
śukāñā maileha kāre pānī nā māgaya

Synonyma

vṛkṣa — strom; yena — jako; kāṭileha — když je kácen; kichu bolaya — nic neřekne; śukāñā — vysychající; maileha — když umírá; kāre — kohokoliv; pāni — vodu; māgaya — nežádá o.

Překlad

„Když se strom kácí, nic nenamítá, a dokonce ani když usychá, nežádá nikoho o vodu.“

Verš

yei ye māgaye, tāre deya āpana-dhana
gharma-vṛṣṭi sahe, ānera karaye rakṣaṇa

Synonyma

yei ye māgaye — pokud strom kdokoliv o něco žádá; tāre — jemu; deya — dá; āpana-dhana — své bohatství; gharma-vṛṣṭi — spalující žár slunce a přívaly deště; sahe — snáší; ānera — druhým; karaye rakṣaṇa — poskytuje ochranu.

Překlad

„Strom dává své ovoce, květy a vše ostatní, co má, každému. Snáší spalující žár a přívaly deště, a přesto poskytuje útočiště druhým.“

Verš

uttama hañā vaiṣṇava habe nirabhimāna
jīve sammāna dibe jāni’ ‘kṛṣṇa’-adhiṣṭhāna

Synonyma

uttama hañā — i když je velmi vznešený; vaiṣṇava — oddaný; habe — měl by být; nirabhimāna — bez pýchy; jīve — všem živým bytostem; sammāna dibe — měl by projevovat úctu; jāni' — když ví; kṛṣṇa-adhiṣṭhāna — místo, kde sídlí Kṛṣṇa.

Překlad

„I když je vaiṣṇava tou nejvznešenější osobou, není pyšný a každému projevuje úctu, protože ví, že v každém sídlí Kṛṣṇa.“

Verš

ei-mata hañā yei kṛṣṇa-nāma laya
śrī-kṛṣṇa-caraṇe tāṅra prema upajaya

Synonyma

ei-mata — takto; hañā — když se stane; yei — každý, kdo; kṛṣṇa-nāma laya — zpívá svaté jméno Kṛṣṇy; śrī-kṛṣṇa-caraṇe — u lotosových nohou Pána Kṛṣṇy; tāṅra — jeho; prema upajaya — probudí se láska ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Ten, kdo zpívá svaté jméno Pána Kṛṣṇy tímto způsobem, jistě probudí svou spící lásku k lotosovým nohám Kṛṣṇy.“

Verš

kahite kahite prabhura dainya bāḍilā
‘śuddha-bhakti’ kṛṣṇa-ṭhāñi māgite lāgilā

Synonyma

kahite kahite — při těchto slovech; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dainya — pokora; bāḍilā — zvětšila se; śuddha-bhakti — čistou oddanou službu; kṛṣṇa-ṭhāñi — od Kṛṣṇy; māgite lāgilā — začal se modlit o.

Překlad

Při těchto slovech v Pánu Caitanyovi vzrostla Jeho pokora a začal se modlit ke Kṛṣṇovi, aby mohl vykonávat čistou oddanou službu.

Verš

premera svabhāva — yāhāṅ premera sambandha
sei māne, — ‘kṛṣṇe mora nāhi prema-gandha’

Synonyma

premera svabhāva — povaha lásky k Bohu; yāhāṅ — kde; premera sambandha — vztah lásky k Bohu; sei māne — ten pozná; kṛṣṇe — vůči Pánu Kṛṣṇovi; mora — můj; nāhi — není; prema-gandha — ani náznak lásky k Bohu.

Překlad

Přirozeným příznakem vztahu lásky k Bohu je, že se oddaný nepovažuje za oddaného, ale myslí si, že nemá ani kapku lásky ke Kṛṣṇovi.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura k tomu říká, že lidé, kteří jsou ve skutečnosti chudáci, protože nemají ani kapku lásky k Bohu nebo čisté oddané služby, se neprávem prohlašují za velké oddané, i když si nikdy nemohou vychutnávat transcendentální blaženost oddané služby. Skupina takzvaných oddaných známých jako prākṛta-sahajiyové někdy předvádí známky oddanosti, aby ukázali, jaké mají štěstí. To je ale podvod, protože se jedná pouze o povrchní příznaky oddanosti, které prākṛta-sahajiyové projevují, aby ukázali svůj takzvaný pokrok v lásce ke Kṛṣṇovi. Čistí oddaní je za tyto projevy transcendentální extáze nejenže nechválí, ale ani se s nimi nechtějí sdružovat. Srovnávat prākṛta-sahajiyi s čistými oddanými se v žádném případě nedoporučuje. Ten, kdo je v extázi lásky ke Kṛṣṇovi opravdu pokročilý, se nesnaží zviditelňovat, ale místo toho se snaží víc a víc sloužit Pánu.

Prākṛta-sahajiyové někdy čisté oddané kritizují a říkají o nich, že jsou filosofové, učenci, znalci pravdy nebo pozorovatelé podrobností, jenom ne oddaní. Sebe naopak popisují jako ty nejpokročilejší transcendentálně blažené oddané, hluboce pohroužené v oddané službě a šílící po vychutnávání transcendentálních nálad. Také o sobě říkají, že jsou nejpokročilejší oddaní ve vztahu spontánní lásky, znalci transcendentálních nálad, nejvznešenější oddaní s milostnou láskou ke Kṛṣṇovi a tak dále. Aniž by skutečně znali transcendentální povahu lásky k Bohu, své světské emoce považují za příznaky pokroku. Tím znečišťují proces oddané služby. Snaží se také stávat autory vaiṣṇavské literatury, přičemž do čisté oddané služby promítají své hmotné představy o životě. Pod vlivem svých hmotných představ se prohlašují za znalce transcendentálních nálad, ale transcendentální povaze oddané služby nerozumí.

Verš

na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ
kavitāṁ vā jagad-īśa kāmaye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

Synonyma

na — ne; dhanam — po bohatství; na — ne; janam — po následovnících; na — ne; sundarīm — po překrásné manželce; kavitām — po plodonosných činnostech popsaných květnatým jazykem; — nebo; jagat-īśa — ó Pane vesmíru; kāmaye — toužím po; mama — Mém; janmani — ve zrození; janmani — za zrozením; īśvare — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhavatāt — nechť je; bhaktiḥ — oddaná služba; ahaitukī — bezpříčinná; tvayi — Tobě.

Překlad

„  ,Ó Pane vesmíru, netoužím po hmotném bohatství, materialistických následovnících, překrásné manželce, ba ani plodonosných činnostech popsaných květnatým jazykem. Vše, po čem toužím, je bezpříčinná oddaná služba Tobě život za životem.̀  “

Verš

“dhana, jana nāhi māgoṅ, kavitā sundarī
‘śuddha-bhakti’ deha’ more, kṛṣṇa kṛpā kari’ ”

Synonyma

dhana — bohatství; jana — následovníky; nāhi — ne; māgoṅ — chci; kavitā sundarī — překrásnou ženu či plodonosné činnosti; śuddha-bhakti — čistou oddanou službu; deha' — prosím uděl; more — Mně; kṛṣṇa — ó Pane Kṛṣṇo; kṛpā kari' — milostivě.

Překlad

„Můj drahý Pane Kṛṣṇo, nechci od Tebe hmotné bohatství ani následovníky, překrásnou ženu či výsledky plodonosných činností. Modlím se pouze o to, abys Mi ze své bezpříčinné milosti život za životem dával čistou oddanou službu Tobě.“

Verš

ati-dainye punaḥ māge dāsya-bhakti-dāna
āpanāre kare saṁsārī jīva-abhimāna

Synonyma

ati-dainye — s velkou pokorou; punaḥ — znovu; māge — prosí; dāsya-bhakti-dāna — o udělení oddanosti v náladě služebníka; āpanāre — sobě; kare — činí; saṁsārī — materialistická; jīva-abhimāna — představu, že je podmíněná duše.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se s velkou pokorou považoval za jednu z podmíněných duší hmotného světa a znovu vyjádřil svou touhu být obdařen službou Pánu.

Verš

ayi nanda-tanuja kiṅkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-paṅkaja-
sthita-dhūlī-sadṛśaṁ vicintaya

Synonyma

ayi — ó Můj Pane; nanda-tanuja — synu Nandy Mahārāje, Kṛṣṇo; kiṅkaram — služebníka; patitam — pokleslého; mām — Mě; viṣame — hrozného; bhava-ambudhau — do oceánu nevědomosti; kṛpayā — z bezpříčinné milosti; tava — Tvých; pāda-paṅkaja — lotosových nohou; sthita — umístěné u; dhūlī-sadṛśam — jako zrnko prachu; vicintaya — prosím považuj Mne.

Překlad

„  ,Ó Můj Pane, ó Kṛṣṇo, synu Mahārāje Nandy, jsem Tvůj věčný služebník, ale kvůli svým ploduchtivým činnostem jsem poklesl do tohoto hrozného oceánu nevědomosti. Nyní Mi prosím projev bezpříčinnou milost a považuj Mě za zrnko prachu u Tvých lotosových nohou.̀  “

Verš

“tomāra nitya-dāsa mui, tomā pāsariyā
paḍiyāchoṅ bhavārṇave māyā-baddha hañā

Synonyma

tomāra — Tvůj; nitya-dāsa — věčný služebník; mui — Já; tomā pāsariyā — zapomínající na Tebe, Pane; paḍiyāchoṅ — poklesl jsem; bhava-arṇave — do oceánu nevědomosti; māyā-baddha hañā — stávající se podmíněný hmotnou energií.

Překlad

„Jsem Tvůj věčný služebník, ale zapomněl jsem na Tebe. Nyní jsem poklesl do oceánu nevědomosti, kde jsem podmíněný vnější energií.“

Verš

kṛpā kari’ kara more pada-dhūli-sama
tomāra sevaka karoṅ tomāra sevana”

Synonyma

kṛpā kari' — buď milostivý a; kara — učiň; more — Mě; pada-dhūli-sama — zrnkem prachu u Tvých lotosových nohou; tomāra sevaka — protože jsem Tvůj věčný služebník; karoṅ — ať mohu vykonávat; tomāra sevana — službu Tobě.

Překlad

„Buď ke Mně prosím bezpříčinně milostivý a dej Mi místo mezi zrnky prachu u svých lotosových nohou, abych Ti mohl sloužit jako Tvůj věčný služebník.“

Verš

punaḥ ati-utkaṇṭhā, dainya ha-ila udgama
kṛṣṇa-ṭhāñi māge prema-nāma-saṅkīrtana

Synonyma

punaḥ — znovu; ati-utkaṇṭhā — velká dychtivost; dainya — pokora; ha-ila udgama — probudily se; kṛṣṇa-ṭhāñi — od Pána Kṛṣṇy; māge — modlí se o; prema — v extázi lásky; nāma-saṅkīrtana — zpívání mahā-mantry.

Překlad

U Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua se tehdy probudila přirozená pokora a dychtivost, se kterou se modlil ke Kṛṣṇovi, aby dokázal zpívat mahā-mantru v extázi lásky.

Verš

nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanaṁ gadgada-ruddhayā girā
pulakair nicitaṁ vapuḥ kadā
tava nāma-grahaṇe bhaviṣyati

Synonyma

nayanam — oči; galat-aśru-dhārayā — tekoucími proudy slz; vadanam — ústa; gadgada — váznoucími; ruddhayā — zalknutými; girā — slovy; pulakaiḥ — chlupy zježenými transcendentální radostí; nicitam — pokryté; vapuḥ — tělo; kadā — kdy; tava — Tvého; nāma-grahaṇe — při zpívání jména; bhaviṣyati — bude.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, kdy budou Mé oči ozdobené přetékajícími slzami, jež proudí bez ustání, když zpívám Tvé svaté jméno? Kdy se Mi ze zpívání Tvého svatého jména zalkne hlas a chlupy na těle se Mi zježí transcendentální radostí?̀  “

Verš

“prema-dhana vinā vyartha daridra jīvana
‘dāsa’ kari’ vetana more deha prema-dhana”

Synonyma

prema-dhana — bohatství extatické lásky; vinā — bez; vyartha — zbytečný; daridra jīvana — ubohý život; dāsa kari' — přijímající Mě jako svého věčného služebníka; vetana — plat; more — Mně; deha — dej; prema-dhana — poklad lásky k Bohu.

Překlad

„Bez lásky k Bohu je Můj život k ničemu. Proto se modlím, abys Mě přijal jako svého služebníka a jako plat Mi dával extatickou lásku k Bohu.“

Verš

rasāntarāveśe ha-ila viyoga-sphuraṇa
udvega, viṣāda, dainye kare pralapana

Synonyma

rasa-antara-āveśe — v extázi lásky projevující se různými náladami; ha-ila — bylo; viyoga-sphuraṇa — probuzení odloučení; udvega — neštěstí; viṣāda — mrzutost; dainye — pokora; kare pralapana — mluví jako blázen.

Překlad

Odloučení od Kṛṣṇy podněcovalo u Śrī Caitanyi Mahāprabhua různé nálady neštěstí, nářku a pokory, a proto mluvil jako blázen.

Verš

yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me

Synonyma

yugāyitam — jevící se jako dlouhý věk; nimeṣeṇa — okamžikem; cakṣuṣā — z očí; prāvṛṣāyitam — slzy tekoucí jako proudy deště; śūnyāyitam — zdající se být prázdný; jagat — svět; sarvam — celý; govinda — od Pána Govindy, Kṛṣṇy; viraheṇa me — kvůli Mému odloučení.

Překlad

„  ,Můj Pane Govindo, v odloučení od Tebe i okamžik pociťuji jako celý věk. Slzy Mi tečou z očí jako proudy deště a celý svět Mi připadá prázdný.̀  “

Verš

udvege divasa nā yāya, ‘kṣaṇa’ haila ‘yuga’-sama
varṣāra megha-prāya aśru variṣe nayana

Synonyma

udvege — ve velkém rozrušení; divasa — den; — ne; yāya — plyne; kṣaṇa — okamžik; haila — stal se; yuga-sama — jako dlouhý věk; varṣāra — období dešťů; megha-prāya — jako mraky; aśru — slzy; variṣe — tečou; nayana — z očí.

Překlad

„Jsem tak rozrušený, že pro Mě den nikdy nekončí a každý okamžik se Mi jeví jako celý věk. Moje oči bez ustání roní slzy, takže jsou jako mraky v období dešťů.“

Verš

govinda-virahe śūnya ha-ila tribhuvana
tuṣānale poḍe, — yena nā yāya jīvana

Synonyma

govinda-virahe — kvůli odloučení od Govindy; śūnya — prázdné; ha-ila — staly se; tri-bhuvana — tři světy; tuṣa-anale — v pomalu hořícím ohni; poḍe — hoří; yena — jako; yāya — neodchází; jīvana — život.

Překlad

„Kvůli odloučení od Govindy tři světy zejí prázdnotou a Já mám pocit, jako kdyby Mě zaživa pomalu spaloval oheň.“

Verš

kṛṣṇa udāsīna ha-ilā karite parīkṣaṇa
sakhī saba kahe, — ‘kṛṣṇe kara upekṣaṇa’

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; udāsīna — netečný; ha-ilā — stal se; karite — udělat; parīkṣaṇa — zkoušku; sakhī saba kahe — všechny přítelkyně říkají; kṛṣṇe — vůči Kṛṣṇovi; kara — jen projevuj; upekṣaṇa — nevšímavost.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa je vůči Mně netečný a tak zkouší Moji lásku. Přítelkyně Mi říkají: ,Raději si Ho vůbec nevšímej.̀  “

Verš

eteka cintite rādhāra nirmala hṛdaya
svābhāvika premāra svabhāva karila udaya

Synonyma

eteka — takto; cintite — přemýšlející; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; nirmala hṛdaya — s čistým srdcem; svābhāvika — přirozené; premāra — lásky ke Kṛṣṇovi; svabhāva — charakter; karila udaya — probudil se.

Překlad

Když takto Śrīmatī Rādhārāṇī uvažovala, díky Jejímu čistému srdci se projevily charakteristiky přirozené lásky.

Verš

īrṣyā, utkaṇṭhā, dainya, prauḍhi, vinaya
eta bhāva eka-ṭhāñi karila udaya

Synonyma

īrṣyā — závist; utkaṇṭhā — dychtivost; dainya — pokora; prauḍhi — zápal; vinaya — naléhavé prosby; eta bhāva — všechny tyto transcendentální extáze; eka-ṭhāñi — v jednom místě; karila udaya — probudily se.

Překlad

Extatické příznaky v podobě závisti, dychtivosti, pokory, zápalu a naléhavého doprošování se probudily všechny najednou.

Verš

eta bhāve rādhāra mana asthira ha-ilā
sakhī-gaṇa-āge prauḍhi-śloka ye paḍilā

Synonyma

eta bhāve — v tomto rozpoložení; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; mana — mysl; asthira ha-ilā — byla rozrušená; sakhī-gaṇa-āge — před svými přítelkyněmi gopīmi; prauḍhi-śloka — verš svědčící o pokročilé oddanosti; ye — jenž; paḍilā — recitovala.

Překlad

V této náladě byla mysl Śrīmatī Rādhārāṇī rozrušená, a proto svým přítelkyním gopīm přednesla verš z úrovně pokročilé oddanosti.

Verš

sei bhāve prabhu sei śloka uccārilā
śloka uccārite tad-rūpa āpane ha-ilā

Synonyma

sei bhāve — v této extatické náladě; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei — tento; śloka — verš; uccārilā — recitoval; śloka — verše; uccārite — recitováním; tat-rūpa — jako Śrīmatī Rādhārāṇī; āpane — sám; ha-ilā — stal se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ten verš recitoval ve stejném extatickém duchu, a jakmile to udělal, cítil se jako Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

āśliṣya vā pāda-ratāṁ pinaṣṭu mām
adarśanān marma-hatāṁ karotu vā
yathā tathā vā vidadhātu lampaṭo
mat-prāṇa-nāthas tu sa eva nāparaḥ

Synonyma

āśliṣya — objímající s velkým potěšením; — nebo; pāda-ratām — kdo padl k lotosovým nohám; pinaṣṭu — nechť šlape; mām — po Mně; adarśanāt — tím, že není k vidění; marma-hatām — zlomené srdce; karotu — nechť učiní; — nebo; yathā — jak (On chce); tathā — tak; — nebo; vidadhātu — nechť činí; lampaṭaḥ — zhýralec, který se stýká s jinými ženami; mat-prāṇa-nāthaḥ — Pán Mého života; tu — ale; saḥ — On; eva — pouze; na aparaḥ — nikdo jiný.

Překlad

„  ,Nechť Kṛṣṇa pevně obejme tuto svou služebnici, která padla k Jeho lotosovým nohám, ať Mě třeba pošlape nebo Mi zlomí srdce tím, že Mi nikdy nedovolí Ho spatřit. Je to koneckonců zhýralec a může si dělat, co chce. Přesto je pouze On uctívaným Pánem Mého srdce, a nikdo jiný.̀  “

Verš

“āmi — kṛṣṇa-pada-dāsī, teṅho — rasa-sukha-rāśi,
āliṅgiyā kare ātma-sātha
kibā nā deya daraśana, jārena mora tanu-mana,
tabu teṅho — mora prāṇa-nātha

Synonyma

āmi — Já; kṛṣṇa-pada-dāsī — služebnice u lotosových nohou Kṛṣṇy; teṅho — On; rasa-sukha-rāśi — studnice všech transcendentálních nálad; āliṅgiyā — obejmutím; kare — učiní; ātma-sātha — splynutí; kibā — nebo; deya — nedá; daraśana — možnost Ho spatřit; jārena — rozloží; mora — Moje; tanu-mana — tělo i mysl; tabu — přesto; teṅho — On; mora prāṇa-nātha — Pán Mého života.

Překlad

„Jsem služebnice u lotosových nohou Kṛṣṇy. On je ztělesněním transcendentálního štěstí a nálad. Pokud bude chtít, může Mne pevně obejmout a dát Mi tak pocit sjednocení s Ním, nebo se Mi nezjevit a tak rozložit Moji mysl i tělo. Přesto je právě On Pánem Mého života.“

Verš

sakhi he, śuna mora manera niścaya
kibā anurāga kare,
  kibā duḥkha diyā māre,
mora prāṇeśvara kṛṣṇa — anya naya

Synonyma

sakhi he — Má drahá přítelkyně; śuna — jen poslouchej; mora — Mojí; manera — mysli; niścaya — rozhodnutí; kibā — ať už; anurāga — náklonnost; kare — prokáže; kibā — nebo; duḥkha — neštěstí; diyā — když udělí; māre — zabije; mora — Můj; prāṇa-īśvara — Pán života; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; anya naya — a nikdo jiný.

Překlad

„Má drahá přítelkyně, poslechni si rozhodnutí Mojí mysli. Kṛṣṇa je Pán Mého života za všech okolností, ať Mi projeví svou náklonnost, nebo Mě zabije tím, že Mi přivodí neštěstí.“

Verš

chāḍi’ anya nārī-gaṇa,  mora vaśa tanu-mana,
mora saubhāgya prakaṭa kariyā
tā-sabāre deya pīḍā,
  āmā-sane kare krīḍā,
sei nārī-gaṇe dekhāñā

Synonyma

chāḍi' — když opustí; anya — jiné; nārī-gaṇa — ženy; mora — Moje; vaśa — vláda; tanu-mana — mysl i tělo; mora — Moje; saubhāgya — štěstí; prakaṭa kariyā — projevující; -sabāre — jim všem; deya pīḍā — dává neštěstí; āmā-sane — se Mnou; kare krīḍā — věnuje se milostným hrátkám; sei nārī-gaṇe — těmto ženám; dekhāñā — ukazující.

Překlad

„Kṛṣṇa někdy opustí společnost ostatních gopī a Jeho tělo i mysl jsou ovládané Mnou. Tehdy se se Mnou věnuje milostným hrátkám, čímž ostatním dává najevo, jaké Já mám štěstí, a jim přináší zármutek.“

Verš

kibā teṅho lampaṭa,  śaṭha, dhṛṣṭa, sakapaṭa,
anya nārī-gaṇa kari’ sātha
more dite manaḥ-pīḍā,
  mora āge kare krīḍā,
tabu teṅho — mora prāṇa-nātha

Synonyma

kibā — nebo; teṅho — On; lampaṭa — zhýralec; śaṭha — prohnaný; dhṛṣṭa — umíněný; sakapaṭa — mající sklon podvádět; anya — jiné; nārī-gaṇa — ženy; kari' — přijímající; sātha — jako společnice; more — Mně; dite — aby způsobil; manaḥ-pīḍā — utrpení v mysli; mora āge — přede Mnou; kare krīḍā — věnuje se milostným hrátkám; tabu — přesto; teṅho — On; mora prāṇa-nātha — Pán Mého života.

Překlad

„Nebo naopak, protože je velmi prohnaný, umíněný zhýralec se sklonem podvádět, vyhledává společnost jiných žen. Pak se s nimi přede Mnou věnuje milostným hrátkám, aby Mé mysli působil utrpení. I přesto však zůstává Pánem Mého života.“

Verš

nā gaṇi āpana-duḥkha,  sabe vāñchi tāṅra sukha,
tāṅra sukha — āmāra tātparya
more yadi diyā duḥkha,
  tāṅra haila mahā-sukha,
sei duḥkha — mora sukha-varya

Synonyma

— ne; gaṇi — počítám; āpana-duḥkha — své utrpení; sabe — pouze; vāñchi — přeji si; tāṅra sukha — Jeho štěstí; tāṅra sukha — Jeho štěstí; āmāra tātparya — cíl Mého života; more — Mně; yadi — jestliže; diyā duḥkha — když způsobí utrpení; tāṅra — Jeho; haila — je; mahā-sukha — velké štěstí; sei duḥkha — toto neštěstí; mora sukha-varya — Mé největší štěstí.

Překlad

„Mé osobní neštěstí Mi nevadí. Přeji si jen, aby byl Kṛṣṇa šťastný, protože Jeho štěstí je cílem Mého života. Pokud však On nachází radost v tom, že Mi způsobí utrpení, pak je toto utrpení Mým největším štěstím.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že oddaný se nestará o své osobní štěstí či neštěstí. Chce jen vidět, že je Kṛṣṇa šťastný, a za tím účelem vykonává různé činnosti. Pro čistého oddaného neexistuje jiný pocit štěstí než vidět Kṛṣṇu ve všech ohledech šťastného. A pokud Kṛṣṇa nachází potěšení v tom, že oddanému způsobí utrpení, pak oddaný toto neštěstí přijme jako největší štěstí. Ale ti, kdo jsou materialističtí, příliš pyšní na své hmotné bohatství a nemají duchovní poznání, jako například prākṛta-sahajiyové, považují své osobní štěstí za cíl života. Někteří z nich si chtějí užívat tak, že se chtějí s Kṛṣṇou dělit o Jeho štěstí. To je mentalita ploduchtivých konatelů, kteří si chtějí užívat smyslového požitku pod zástěrkou služby Kṛṣṇovi.

Verš

ye nārīre vāñche kṛṣṇa,  tāra rūpe satṛṣṇa,
tāre nā pāñā haya duḥkhī
mui tāra pāya paḍi’,
  lañā yāṅa hāte dhari’,
krīḍā karāñā tāṅre karoṅ sukhī

Synonyma

ye nārīre — žena, kterou; vāñche kṛṣṇa — Kṛṣṇa chce mít u sebe; tāra rūpe saṭṛṣṇa — přitahovaný její krásou; tāre — ji; pāñā — když nezíská; haya duḥkhī — bude nešťastný; mui — Já; tāra pāya paḍi' — poté, co padnu u jejích nohou; lañā yāṅa — beroucí ji a půjdu; hāte dhari' — vezmu ji za ruku; krīḍā — hrátky; karāñā — zařizující; tāṅre — Pána Kṛṣṇu; karoṅ sukhī — učiním šťastným.

Překlad

„Kdyby byl Kṛṣṇa přitahovaný krásou nějaké jiné ženy a chtěl si s ní užívat, ale byl by nešťastný z toho, že ji nemůže získat, padla bych u jejích nohou, vzala ji za ruku a přivedla ke Kṛṣṇovi, aby se postarala o Jeho štěstí.“

Verš

kāntā kṛṣṇe kare roṣa,  kṛṣṇa pāya santoṣa,
sukha pāya tāḍana-bhartsane
yathā-yogya kare māna,
  kṛṣṇa tāte sukha pāna,
chāḍe māna alpa-sādhane

Synonyma

kāntā — milovaná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; kare roṣa — projevuje hněv; kṛṣṇa pāya santoṣa — Kṛṣṇu to nesmírně potěší; sukha pāya — má radost; tāḍana-bhartsane — z kárání; yathā-yogya — jak je vhodné; kare māna — projevuje pýchu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāte — z takových činností; sukha pāna — má radost; chāḍe māna — vzdá se pýchy; alpa-sādhane — bez velké námahy.

Překlad

„Pokud se na Kṛṣṇu některá z Jeho milovaných gopī rozzlobí, Kṛṣṇa je velmi spokojený a vlastně má z toho, že Ho takto kárá, obrovskou radost. Gopī přiměřeně projeví svou pýchu a Kṛṣṇa si takového postoje užívá. Ona se pak bez velké námahy své pýchy vzdá.“

Verš

sei nārī jīye kene,  kṛṣṇa-marma vyathā jāne,
tabu kṛṣṇe kare gāḍha roṣa
nija-sukhe māne kāja,
  paḍuka tāra śire vāja,
kṛṣṇera mātra cāhiye santoṣa

Synonyma

sei nārī — ta žena; jīye — žije; kene — proč; kṛṣṇa-marma — Kṛṣṇovo srdce; vyathā — nešťastné; jāne — ví; tabu — přesto; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; kare — projevuje; gāḍha roṣa — hluboký hněv; nija-sukhe — ve svém vlastním štěstí; māne — považuje; kāja — jediný zájem; paḍuka — nechť padne; tāre — její; śire — na hlavu; vāja — blesk; kṛṣṇera — Kṛṣṇovo; mātra — jen; cāhiye — chceme; santoṣa — štěstí.

Překlad

„Proč i nadále žije žena, která ví, že Kṛṣṇovo srdce je nešťastné, a přesto se na Něj hluboce hněvá? Takovou ženu zajímá jen její vlastní štěstí a Já ji proklínám, aby ji do hlavy udeřil blesk, protože Naším jediným přáním je, aby byl Kṛṣṇa šťastný.“

Význam

Oddaný, který se zajímá jen o svůj vlastní smyslový požitek, jistě ze služby Kṛṣṇovi poklesne. Bude ho přitahovat hmotné štěstí a později se přidá k prākṛta-sahajiyům, kteří jsou považováni za neoddané.

Verš

ye gopī mora kare dveṣe,  kṛṣṇera kare santoṣe,
kṛṣṇa yāre kare abhilāṣa
mui tāra ghare yāñā,
  tāre sevoṅ dāsī hañā,
tabe mora sukhera ullāsa

Synonyma

ye gopī — každá gopī, která; mora — Mně; kare dveṣe — projevuje nepřátelství; kṛṣṇera kare santoṣe — ale uspokojuje Kṛṣṇu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yāre — po které; kare — činí; abhilāṣa — touhu; mui — Já; tāra — jejího; ghare yāñā — půjdu do domu a; tāre sevoṅ — budu jí sloužit; dāsī hañā — stávající se její služkou; tabe — tehdy; mora — Mého; sukhera ullāsa — probuzení štěstí.

Překlad

„Pokud nějaká gopī, která Mě nemá ráda, dokáže uspokojit Kṛṣṇu a Kṛṣṇa po ní bude toužit, půjdu bez váhání do jejího domu a stanu se její služkou, protože to probudí Mé štěstí.“

Verš

kuṣṭhī-viprera ramaṇī,  pativratā-śiromaṇi,
pati lāgi’ kailā veśyāra sevā
stambhila sūryera gati,
  jīyāila mṛta pati,
tuṣṭa kaila mukhya tina-devā

Synonyma

kuṣṭhī-viprerabrāhmaṇy, který měl lepru; ramaṇī — manželka; pati-vratā-śiromaṇi — nejlepší z počestných žen; pati lāgi' — pro uspokojení svého manžela; kailā — odváděla; veśyāra sevā — službu prostitutce; stambhila — zastavila; sūryera gati — pohyb slunce; jīyāila — oživila; mṛta pati — mrtvého manžela; tuṣṭa kaila — uspokojila; mukhya — hlavní; tina-devā — tři božstva či polobohy.

Překlad

„Manželka jednoho brāhmaṇy sužovaného leprou se ukázala být nejpočestnější ženou, protože sloužila prostitutce, aby ta uspokojila jejího manžela. Podařilo se jí tak zastavit pohyb slunce, přivést mrtvého manžela k životu a uspokojit tři hlavní polobohy (Brahmu, Viṣṇua a Maheśvaru).“

Význam

Āditya Purāṇa, Mārkaṇḍeya Purāṇa a Padma Purāṇa vyprávějí o brāhmaṇovi trpícím leprou, který měl velmi ctnostnou a věrnou manželku. Jelikož si chtěl užívat s prostitutkou, jeho žena šla za ní a stala se její služkou, aby ji inspirovala ke službě svému manželovi. Prostitutka souhlasila, že se mu bude věnovat, a ta žena přivedla svého manžela. Když tento hříšný, leprou nakažený syn brāhmaṇy viděl počestnost své ženy, nakonec od svých hříšných záměrů upustil. Cestou domů se však dotkl těla Mārkaṇdeyi Ṛṣiho, a ten ho za to proklel, aby s východem slunce zemřel. Žena onoho brāhmaṇy byla díky své počestnosti nesmírně mocná, a když se o tomto prokletí dozvěděla, slíbila, že zastaví slunce. Za její pevné odhodlání sloužit manželovi s ní byla tři hlavní božstva – Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara – nadmíru spokojena a dala jí požehnání, že se manžel uzdraví a vrátí k životu. Tento příklad je zde uveden proto, aby se zdůraznilo, že oddaný by se měl věnovat výhradně činnostem určeným k uspokojení Kṛṣṇy, bez osobních motivů. Tak bude jeho život úspěšný.

Verš

kṛṣṇa — mora jīvana,  kṛṣṇa — mora prāṇa-dhana,
kṛṣṇa — mora prāṇera parāṇa
hṛdaya-upare dharoṅ,
  sevā kari’ sukhī karoṅ,
ei mora sadā rahe dhyāna

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora jīvana — Můj život; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora prāṇa-dhana — bohatství Mého života; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; mora prāṇera parāṇa — život Mého života; hṛdaya-upare — ve svém srdci; dharoṅ — držím; sevā kari' — sloužící; sukhī karoṅ — potěším; ei — to; mora — Moje; sadā — neustále; rahe — zůstává; dhyāna — meditace.

Překlad

„Kṛṣṇa je Mým životem. Kṛṣṇa je pokladem Mého života. Kṛṣṇa je přímo samotným životem Mého života. Neustále Ho proto chovám v srdci a snažím se Ho těšit svou službou. To je Má neustálá meditace.“

Verš

mora sukha — sevane,  kṛṣṇera sukha — saṅgame,
ataeva deha deṅa dāna
kṛṣṇa more ‘kāntā’ kari’,
  kahe more ‘prāṇeśvari’,
mora haya ‘dāsī’-abhimāna

Synonyma

mora sukha — Moje štěstí; sevane — ve službě; kṛṣṇera sukha — Kṛṣṇovo štěstí; saṅgame — spojením se Mnou; ataeva — proto; deha — svoje tělo; deṅa — nabízím; dāna — jako milodar; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; more — Mě; kāntā kari' — považující za svou milovanou; kahe — říká; more — Mně; prāṇa-īśvari — nejmilejší; mora — Moje; haya — je; dāsī-abhimāna — považování se za Jeho služebnou.

Překlad

„Mé štěstí tkví ve službě Kṛṣṇovi a Kṛṣṇovo štěstí tkví ve spojení se Mnou. Proto své tělo odevzdávám jako milodar k lotosovým nohám Kṛṣṇy, který Mě považuje za svou milou a nazývá Mě svou nejmilejší. Tehdy se považuji za Jeho služebnou.“

Verš

kānta-sevā-sukha-pūra,  saṅgama haite sumadhura,
tāte sākṣī — lakṣmī ṭhākurāṇī
nārāyaṇa-hṛdi sthiti,
  tabu pāda-sevāya mati,
sevā kare ‘dāsī’-abhimānī”

Synonyma

kānta-sevā-sukha-pūra — služba Pánu je domovem štěstí; saṅgama haite su-madhura — sladší než přímé spojení; tāte — toho; sākṣī — důkaz; lakṣmī ṭhākurāṇī — bohyně štěstí; nārāyaṇa-hṛdi — na Nārāyaṇově srdci; sthiti — sídlo; tabu — přesto; pāda-sevāya mati — její touha sloužit lotosovým nohám; sevā kare — slouží; dāsī-abhimānī — považující se za služebnou.

Překlad

„Služba Mému milému je domovem štěstí a je sladší než přímé spojení s Ním. Bohyně štěstí je toho důkazem, protože chce sloužit lotosovým nohám Nārāyaṇa, přestože neustále spočívá na Jeho srdci. Považuje se proto za služebnou a bez ustání Mu slouží.“

Verš

ei rādhāra vacana,  viśuddha-prema-lakṣaṇa,
āsvādaye śrī-gaura-rāya
bhāve mana nahe sthira,
  sāttvike vyāpe śarīra,
mana-deha dharaṇa nā yāya

Synonyma

ei — tyto; rādhāra vacana — výroky Śrīmatī Rādhārāṇī; viśuddha-prema-lakṣaṇa — příznaky čisté lásky ke Kṛṣṇovi; āsvādaye — vychutnává si; śrī-gaura-rāya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāve — díky této extázi; mana nahe sthira — mysl je neklidná; sāttvike — příznaky transcendentální lásky; vyāpe — šíří se; śarīra — po těle; mana-deha — mysl a tělo; dharaṇa — podpořit; yāya — není možné.

Překlad

Tyto výroky Śrīmatī Rādhārāṇī ukazují příznaky čisté lásky ke Kṛṣṇovi, jak si ji vychutnával Śrī Caitanya Mahāprabhu. V této extázi lásky byla Jeho mysl neklidná. Proměny způsobené transcendentální láskou se Mu šířily po celém těle a On své tělo a mysl nedokázal ovládnout.

Verš

vrajera viśuddha-prema, —   yena jāmbū-nada hema,
ātma-sukhera yāhāṅ nāhi gandha
se prema jānā’te loke,
  prabhu kailā ei śloke,
pade kailā arthera nirbandha

Synonyma

vrajera — Vrindávanu; viśuddha-prema — čistá láska ke Kṛṣṇovi; yena — jako; jāmbū-nada hema — kousky zlata z řeky Jāmbū; ātma-sukhera — vlastního smyslového požitku; yāhāṅ — kde; nāhi gandha — není ani stopy; se prema — takovou lásku k Bohu; jānā'te loke — šířit mezi lidmi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — napsal; ei śloke — tento verš; pade — v různých krocích; kailā arthera nirbandha — vyjasnil skutečný význam.

Překlad

Čistá oddaná služba ve Vrindávanu je jako kousky zlata v řece Jāmbū. Ve Vrindávanu není ani stopy po uspokojování vlastních smyslů. Śrī Caitanya Mahāprabhu napsal předcházející verš a vysvětlil jeho význam právě proto, aby takovouto čistou lásku propagoval v tomto hmotném světě.

Význam

Zde se poukazuje na text 47, osmý verš Śikṣāṣṭaky.

Verš

ei-mata mahāprabhu bhāvāviṣṭa hañā
pralāpa karilā tat-tat śloka paḍiyā

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāva-āviṣṭa hañā — zaplavený extatickou láskou; pralāpa karilā — říkal bláznivá slova; tat-tat — příhodné; śloka paḍiyā — když recitoval verše.

Překlad

Takto zaplavený extatickou láskou mluvil Śrī Caitanya Mahāprabhu jako šílený a recitoval příhodné verše.

Verš

pūrve aṣṭa-śloka kari’ loke śikṣā dilā
sei aṣṭa-ślokera artha āpane āsvādilā

Synonyma

pūrve — dříve; aṣṭa-śloka kari' — když složil osm veršů; loke śikṣā dilā — dal pokyny všem lidem; sei — těchto; aṣṭa-ślokera — osmi veršů; artha — význam; āpane āsvādilā — osobně si vychutnával.

Překlad

Pán předtím složil těchto osm veršů proto, aby poučil všechny lidi. Nyní si význam těchto veršů, kterým se říká Śikṣāṣṭaka, osobně vychutnával.

Verš

prabhura ‘śikṣāṣṭaka’-śloka yei paḍe, śune
kṛṣṇe prema-bhakti tāra bāḍe dine-dine

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śikṣā-aṣṭaka — osmi pokynů; śloka — tyto verše; yei — každý, kdo; paḍe — recituje; śune — nebo poslouchá; kṛṣṇe — vůči Pánu Kṛṣṇovi; prema-bhakti — extatická láska a oddanost; tāra — jeho; bāḍe — zvětšuje se; dine-dine — den za dnem.

Překlad

Pokud někdo recituje či poslouchá těchto osm veršů s pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jeho extatická láska a oddanost Kṛṣṇovi se budou den za dnem zvětšovat.

Verš

yadyapiha prabhu — koṭī-samudra-gambhīra
nānā-bhāva-candrodaye hayena asthira

Synonyma

yadyapiha — i když; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; koṭī-samudra-gambhīra — hluboký jako milióny oceánů; nānā — různých; bhāva — extatických emocí; candrodaye — když vyjde měsíc; hayena — někdy se stává; asthira — neklidný.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je hluboký a vážný jako milióny oceánů, ale když vyjde měsíc Jeho různých emocí, zneklidní.

Verš

yei yei śloka jayadeva, bhāgavate
rāyera nāṭake, yei āra karṇāmṛte
sei sei bhāve śloka kariyā paṭhane
sei sei bhāvāveśe karena āsvādane

Synonyma

yei yei — jakékoliv; śloka — verše; jayadeva — Jayadeva Gosvāmī; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; rāyera nāṭake — v divadelní hře Rāmānandy Rāye; yei — cokoliv; āra — také; karṇāmṛte — v knize s názvem Kṛṣṇa-karṇāmṛta od Bilvamaṅgala Ṭhākura; sei sei bhāve — v těchto extatických emocích; śloka — verše; kariyā paṭhane — pravidelně čtoucí; sei sei — v těchto příslušných; bhāva-āveśe — extatickou lásku; karena āsvādane — vychutnává si.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu četl verše z Gīta-govindy Jayadevy Gosvāmīho, ze Śrīmad-Bhāgavatamu, z divadelní hry Rāmānandy Rāye zvané Jagannātha-vallabha-nāṭaka a z Kṛṣṇa-karṇāmṛty Bilvamaṅgala Ṭhākura, byl dojatý různými extatickými emocemi těchto veršů a tak si vychutnával jejich významy.

Verš

dvādaśa vatsara aiche daśā — rātri-dine
kṛṣṇa-rasa āsvādaye dui-bandhu-sane

Synonyma

dvādaśa vatsara — dvanáct let; aiche daśā — takový stav; rātri-dine — dnem i nocí; kṛṣṇa-rasa — transcendentální blaženost a nálady ve vztahu ke Kṛṣṇovi; āsvādaye — vychutnává si; dui-bandhu-sane — se dvěma přáteli, jmenovitě Rāmānandou Rāyem a Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm.

Překlad

V tomto stavu byl Śrī Caitanya Mahāprabhu dnem i nocí po dvanáct let. Ve společnosti svých dvou přátel si vychutnával význam těchto veršů, které neobsahují nic jiného než transcendentální blaženost a nálady vědomí Kṛṣṇy.

Verš

sei saba līlā-rasa āpane ananta
sahasra-vadane varṇi’ nāhi pā’na anta

Synonyma

sei saba — všechny tyto; līlā-rasa — transcendentální nálady zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āpane — osobně; ananta — Osobnost Božství, Ananta; sahasra-vadane — s tisíci tváří; varṇi' — popisující; nāhi — ne; pā'na — dosahuje; anta — hranice.

Překlad

Ani Anantadeva, který má tisíce tváří, se nemohl dobrat konce popisování transcendentální blaženosti zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

jīva kṣudra-buddhi kon tāhā pāre varṇite?
tāra eka kaṇā sparśi āpanā śodhite

Synonyma

jīva — živá bytost; kṣudra-buddhi — omezené inteligence; kon — která; tāhā — toto; pāre — je schopná; varṇite — psát; tāra — toho; eka kaṇā — jedné částečky; sparśi — dotýkám se; āpanā śodhite — abych se napravil.

Překlad

Jak by potom mohla tyto zábavy popsat obyčejná živá bytost s nepatrnou inteligencí? Nicméně se snažím dotknout alespoň částečky těchto zábav, abych sám sebe napravil.

Verš

yata ceṣṭā, yata pralāpa, — nāhi pārāvāra
sei saba varṇite grantha haya suvistāra

Synonyma

yata ceṣṭā — veškeré činnosti; yata pralāpa — veškeré bláznivé řeči; nāhi pārāvāra — nebraly konce; sei saba — je všechny; varṇite — popsat; grantha — kniha; haya — byla by; su-vistāra — velmi obsáhlá.

Překlad

Činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Jeho bláznivé řeči nemají konce a jejich popisováním by se nesmírně zvětšil rozsah této knihy.

Verš

vṛndāvana-dāsa prathama ye līlā varṇila
sei-saba līlāra āmi sūtra-mātra kaila

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; prathama — nejdříve; ye — jakékoliv; līlā — zábavy; varṇila — popsal; sei-saba — všech těchto; līlāra — zábav; āmi — já; sūtra-mātra kaila — připravil jsem pouze souhrn.

Překlad

Já jsem pouze shrnul to, co již dříve popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Verš

tāṅra tyakta ‘avaśeṣa’ saṅkṣepe kahila
līlāra bāhulye grantha tathāpi bāḍila

Synonyma

tāṅra — jeho; tyakta — zanechané; avaśeṣa — zbytky; saṅkṣepe kahila — popsal jsem velmi krátce; līlāra bāhulye — kvůli velkému množství těchto zábav; grantha — tato kniha; tathāpi — i přesto; bāḍila — rozrostla se.

Překlad

Jen v krátkosti jsem popsal ty zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které Vṛndāvana dāsa Ṭhākura nepopsal. Přesto se rozsah této knihy zvětšil, neboť těchto transcendentálních zábav je nesmírné množství.

Verš

ataeva sei-saba līlā nā pāri varṇibāre
samāpti kariluṅ līlāke kari’ namaskāre

Synonyma

ataeva — proto; sei-saba — všechny tyto; līlā — zábavy; pāri — nejsem schopen; varṇibāre — vyprávět; samāpti kariluṅ — nyní jsem skončil; līlāke — těmto zábavám; kari' namaskāre — skládající uctivé poklony.

Překlad

Vyprávět všechny zábavy dopodrobna není možné. Ukončím proto tento popis a s úctou se jim pokloním.

Verš

ye kichu kahiluṅ ei dig-daraśana
ei anusāre habe tāra āsvādana

Synonyma

ye kichu — cokoliv; kahiluṅ — řekl jsem; ei — to; dik-daraśana — jen abych naznačil; ei anusāre — takto; habe — bude; tāra — toho; āsvādana — ochutnávka.

Překlad

To, co jsem popsal, je pouhý náznak, ale sledováním tohoto náznaku lze poznat chuť všech zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

prabhura gambhīra-līlā nā pāri bujhite
buddhi-praveśa nāhi tāte, nā pāri varṇite

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gambhīra — hluboké; līlā — zábavy; pāri — nejsem schopný; bujhite — pochopit; buddhi-praveśa nāhi — moje inteligence nemůže proniknout; tāte — proto; pāri — nejsem schopný; varṇite — správně popsat.

Překlad

Tyto nesmírně hluboké zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou plné významů a já je nedokáži pochopit. Moje inteligence do nich nedokáže proniknout, a proto je nemohu správně popsat.

Verš

saba śrotā vaiṣṇavera vandiyā caraṇa
caitanya-caritra-varṇana kailuṅ samāpana

Synonyma

saba śrotā — všech čtenářů; vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; vandiyā caraṇa — s úctou se klanící lotosovým nohám; caitanya-caritra — vlastností Śrī Caitanyi Mahāprabhua; varṇana — popis; kailuṅ — učinil jsem; samāpana — zakončení.

Překlad

S úctou se tedy klaním lotosovým nohám všech mých vaiṣṇavských čtenářů a uzavírám tento popis vlastností Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

ākāśa — ananta, tāte yaiche pakṣi-gaṇa
yāra yata śakti, tata kare ārohaṇa

Synonyma

ākāśa — nebe; ananta — neomezené; tāte — v tomto nebi; yaiche — stejně jako; pakṣi-gaṇa — všechny druhy ptáků; yāra — některého; yata śakti — jakákoliv síla; tata — tolik; kare ārohaṇa — stoupá výš a výš.

Překlad

Nebe je neomezené, ale nejrůznější ptáci se vznášejí výš a výš podle toho, jaké mají schopnosti.

Verš

aiche mahāprabhura līlā — nāhi ora-pāra
‘jīva’ hañā kebā samyak pāre varṇibāra?

Synonyma

aiche — podobně; mahāprabhura līlā — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nāhi ora-pāra — nemají hranice nahoře ani dole; jīva hañā — jakožto obyčejná živá bytost; kebā — kdo; samyak — plně; pāre — je schopný; varṇibāra — popsat.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jako nekonečné nebe. Jak by je potom mohla obyčejná živá bytost všechny popsat?

Verš

yāvat buddhira gati, tateka varṇiluṅ
samudrera madhye yena eka kaṇa chuṅiluṅ

Synonyma

yāvat — jak daleko; buddhira gati — hranice mé inteligence; tateka — tak daleko; varṇiluṅ — popsal jsem; samudrera madhye — uprostřed velkého oceánu; yena — jako; eka kaṇa — jedné kapky; chuṅiluṅ — dotkl jsem se.

Překlad

Snažil jsem se je popsat tak dalece, jak mi moje inteligence dovolila, jako kdybych se snažil dotknout kapky uprostřed velkého oceánu.

Verš

nityānanda-kṛpā-pātra — vṛndāvana-dāsa
caitanya-līlāya teṅho hayena ‘ādi-vyāsa’

Synonyma

nityānanda — Pána Nityānandy Prabhua; kṛpā-pātra — oblíbený oddaný; vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; caitanya-līlāya — v zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teṅho — on; hayena — je; ādi-vyāsa — původní Vyāsadeva.

Překlad

Vṛndāvana dāsa Ṭhākura je oblíbeným oddaným Pána Nityānandy, a proto je ve vyprávění zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua původním Vyāsadevou.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že všichni spisovatelé po Vṛndāvanovi dāsovi Ṭhākurovi, kteří jsou čistými oddanými Śrī Caitanyi Mahāprabhua a kteří se pokusili popsat Pánovy činnosti, mají být považováni za Vyāsu. Původním Vyāsadevou ve vyprávění caitanya-līly je Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura a všichni ostatní vypravěči zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kteří kráčejí v jeho stopách, by také měli být nazýváni Vyāsadevy. Pravý duchovní mistr je nazýván Vyāsa, protože je Vyāsadevovým zástupcem. Uctívání dne zrození takového duchovního mistra se nazývá Vyāsa-pūjā.

Verš

tāṅra āge yadyapi saba līlāra bhāṇḍāra
tathāpi alpa varṇiyā chāḍilena āra

Synonyma

tāṅra āge — před sebou; yadyapi — i když; saba — všech; līlāra — zábav; bhāṇḍāra — plný sklad; tathāpi — přesto; alpa — malou část; varṇiyā — poté, co popsal; chāḍilena — nechal; āra — ostatní.

Překlad

I když měl Vṛndāvana dāsa Ṭhākura přístup k plnému skladu zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua, popsal jich jen nepatrnou část a většinu z nich ponechal stranou.

Verš

ye kichu varṇiluṅ, seha saṅkṣepa kariyā
likhite nā pārena, tabu rākhiyāchena likhiyā

Synonyma

ye kichu varṇiluṅ — cokoliv já jsem popsal; seha — ty; saṅkṣepa — krátce; kariyā — činící; likhite pārena — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura nebyl schopen popsat; tabu — přesto; rākhiyāchena — uchoval; likhiyā — zapisující.

Překlad

To, co jsem já popsal, ponechal Vṛndāvana dāsa Ṭhākura stranou, ale přestože tyto zábavy nebyl schopen popsat, podal jejich stručný přehled.

Verš

caitanya-maṅgale teṅho likhiyāche sthāne-sthāne
sei vacana śuna, sei parama-pramāṇe

Synonyma

caitanya-maṅgale — v knize s názvem Caitanya-maṅgala; teṅho — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; likhiyāche — napsal; sthāne-sthāne — na různých místech; sei vacana śuna — prosím vyslechněte tyto výroky; sei parama-pramāṇe — to je nejmocnější důkaz.

Překlad

Ve své knize zvané Caitanya-maṅgala (Caitanya-bhāgavata) se o těchto zábavách na mnoha místech zmínil. Žádám proto své čtenáře, aby si tuto knihu vyslechli, protože to je nejlepší důkaz.

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ, vistāra nā yāya kathane
vistāriyā veda-vyāsa kariba varṇane

Synonyma

saṅkṣepe kahiluṅ — velmi stručně jsem popsal; vistāra yāya kathane — není možné je popsat úplně; vistāriyā — obšírně rozebírající; veda-vyāsa — zástupce Vyāsadevy; kariba — učiní; varṇane — popis.

Překlad

Zábavy jsem popsal jen velmi stručně, protože je pro mě nemožné je popsat úplně. V budoucnosti je však Vedavyāsa popíše obšírně.

Verš

caitanya-maṅgale ihā likhiyāche sthāne-sthāne
satya kahena, — ‘āge vyāsa kariba varṇane’

Synonyma

caitanya-maṅgale — v knize zvané Caitanya-maṅgala, nyní známé jako Caitanya-bhāgavata; ihā — tento výrok; likhiyāche — napsal; sthāne-sthāne — na mnoha místech; satya — pravdu; kahena — říká; āge — v budoucnosti; vyāsa kariba varṇane — Vyāsadeva je popíše obšírněji.

Překlad

Skutečnost, že v budoucnosti Pánovy zábavy popíše Vyāsadeva obšírněji, uvádí Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura v Caitanya-maṅgale na mnoha místech.

Význam

Výrok āge vyāsa kariba varṇane je podobný verši z Caitanya-bhāgavaty (verš 180 první kapitoly Ādi-khaṇḍy), ve kterém Vṛndāvana dāsa Ṭhākura říká:

śeṣa-khaṇḍe caitanyera ananta vilāsa
vistāriyā varṇite āchena vedavyāsa

„Nekonečné zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua popíše Vyāsadeva v budoucnosti.“ Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že tyto výroky naznačují, že v budoucnosti podrobně popíší zábavy Pána Caitanyi další Vyāsadevovi zástupci. To znamená, že každý čistý oddaný v učednické posloupnosti, který popisuje zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, je zástupcem Vyāsadevy.

Verš

caitanya-līlāmṛta-sindhu — dugdhābdhi-samāna
tṛṣṇānurūpa jhārī bhari’ teṅho kailā pāna

Synonyma

caitanya-līlā-amṛta-sindhu — oceán nektarových zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dugdha-abdhi-samāna — stejný jako oceán mléka; tṛṣṇā-anurūpa — podle žízně; jhārī — džbán; bhari' — poté, co naplnil; teṅho — on; kailā pāna — pil.

Překlad

Oceán nektarových zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua je jako oceán mléka. Vṛndāvana dāsa Ṭhākura si z něho nabral do džbánu a pil, co hrdlo ráčilo.

Verš

tāṅra jhārī-śeṣāmṛta kichu more dilā
tateke bharila peṭa, tṛṣṇā mora gelā

Synonyma

tāṅra jhārī-śeṣa-amṛta — zbytky mléka ze džbánu Vṛndāvana dāse Ṭhākura; kichu — nějaké; more dilā — dal mně; tateke — těmito zbytky; bharila peṭa — mé břicho se naplnilo; tṛṣṇā mora gelā — má žízeň je nyní uhašena.

Překlad

Zbytky mléka, které mi Vṛndāvana dāsa Ṭhākura přenechal, stačily k naplnění mého břicha, a má žízeň je nyní zcela uhašena.

Verš

ami — ati-kṣudra jīva, pakṣī rāṅgā-ṭuni
se yaiche tṛṣṇāya piye samudrera pānī
taiche āmi eka kaṇa chuṅiluṅ līlāra
ei dṛṣṭānte jāniha prabhura līlāra vistāra

Synonyma

āmi — já; ati-kṣudra jīva — zcela nepatrná živá bytost; pakṣī rāṅgā-ṭuni — jako ptáček s červeným zobákem; se — on; yaiche — jako; tṛṣṇāya — žíznivě; piye — pije; samudrera pānī — mořskou vodu; taiche — stejně; āmi — já; eka kaṇa — jedné malé kapky; chuṅiluṅ — dotkl jsem se; līlāra — zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei dṛṣṭānte — díky tomuto příkladu; jāniha — všichni znáte; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; līlāra vistāra — rozsah zábav.

Překlad

Já jsem nepatrná živá bytost, jako ptáček s červeným zobákem. Tak jako on pije z moře, aby uhasil žízeň, i já jsem se dotkl jen kapky z oceánu zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Na tomto příkladu můžete všichni pochopit, jak rozsáhlé jsou Jeho zábavy.

Verš

‘āmi likhi’, — eha mithyā kari anumāna
āmāra śarīra kāṣṭha-putalī-samāna

Synonyma

āmi likhi — píši; eha mithyā — to je mylné; kari anumāna — vyvozuji; āmāra śarīra — moje tělo; kāṣṭha-putalī-samāna — je jako dřevěná loutka.

Překlad

Docházím však k závěru, že říkat „já jsem napsal“ je mylné pochopení, protože mé tělo je jako dřevěná loutka.

Verš

vṛddha jarātura āmi andha, badhira
hasta hāle, mano-buddhi nahe mora sthira

Synonyma

vṛddha — stařec; jarā-ātura — sužovaný nemohoucností; āmi — já; andha — slepý; badhira — hluchý; hasta hāle — třesou se mi ruce; manaḥ-buddhi — mysl a inteligence; nahe — ne; mora — moje; sthira — klidné.

Překlad

Jsem starý a sužovaný nemohoucností. Jsem téměř slepý a hluchý, ruce se mi třesou a moje mysl a inteligence jsou neklidné.

Verš

nānā-roga-grasta, — calite vasite nā pāri
pañca-roga-pīḍā-vyākula, rātri-dine mari

Synonyma

nānā-roga-grasta — nakažený tolika nemocemi; calite — chodit; vasite — sedět; pāri — nemohu dost dobře; pañca-roga-pīḍā-vyākula — neustále rozrušovaný pěti druhy nemocí; rātri-dine — ve dne či v noci; mari — mohu kdykoliv zemřít.

Překlad

Jsem nakažený tolika nemocemi, že nemohu dost dobře chodit ani sedět. Neustále mě vyčerpává pět druhů nemocí a každou chvíli, ve dne či v noci, mohu zemřít.

Verš

pūrve granthe ihā kariyāchi nivedana
tathāpi likhiye, śuna ihāra kāraṇa

Synonyma

pūrve — dříve; granthe — v této knize; ihā — toto; kariyāchi nivedana — představil jsem čtenářům; tathāpi — přesto; likhiye — píšu; śuna — prosím poslouchejte; ihāra kāraṇa — jaký to má důvod.

Překlad

Výčet své nemohoucnosti jsem uvedl již dříve. Vyslechněte si prosím důvod, proč přesto stále ještě píšu.

Verš

śrī-govinda, śrī-caitanya, śrī-nityānanda
śrī-advaita, śrī-bhakta, āra śrī-śrotṛ-vṛnda
śrī-svarūpa, śrī-rūpa, śrī-sanātana
śrī-raghunātha-dāsa śrī-guru, śrī-jīva-caraṇa
iṅhā-sabāra caraṇa-kṛpāya lekhāya āmāre
āra eka haya, — teṅho ati-kṛpā kare

Synonyma

śrī-govinda — Śrī Govindadevy; śrī-caitanya — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-nityānanda — Pána Nityānandy; śrī-advaita — Advaity Ācāryi; śrī-bhakta — dalších oddaných; āra — také; śrī-śrotṛ-vṛnda — čtenářů této knihy; śrī-svarūpa — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; śrī-rūpa — Śrī Rūpy Gosvāmīho; śrī-sanātana — Śrī Sanātany Gosvāmīho; śrī-raghunātha-dāsa — Śrī Raghunātha dāse Gosvāmīho; śrī-guru — mého duchovního mistra; śrī-jīva-caraṇa — lotosových nohou Śrī Jīvy Gosvāmīho; iṅhā sabāra — jich všech; caraṇa-kṛpāya — milostí lotosových nohou; lekhāya — je umožněno psát; āmāre — mně; āra eka — jeden další; haya — je; teṅho — On; ati-kṛpā kare — udílí mi velkou milost.

Překlad

Tuto knihu píšu milostí lotosových nohou Śrī Govindadevy, Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Pána Nityānandy, Advaity Ācāryi, dalších oddaných a čtenářů této knihy, jakož i milostí Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, Śrī Rūpy Gosvāmīho, Śrī Sanātany Gosvāmīho, a také Śrī Raghunātha dāse Gosvāmīho, který je mým duchovním mistrem, a Śrī Jīvy Gosvāmīho. Zvláštní přízeň jsem získal ještě od jedné Osobnosti Božství.

Verš

śrī-madana-gopāla more lekhāya ājñā kari’
kahite nā yuyāya, tabu rahite nā pāri

Synonyma

śrī-madana-gopāla — Madana-mohana, Božstvo Vrindávanu; more — mně; lekhāya — umožňuje psát; ājñā kari' — tím, že dal pokyn; kahite — říci; yuyāya — nehodí se; tabu — přesto; rahite — mlčet; pāri — nejsem schopný.

Překlad

Śrī Madana-mohana, Božstvo Vrindávanu, mi dal pokyn, a díky němu píšu. Ačkoliv bych to neměl prozrazovat, říkám to, protože nedokážu mlčet.

Verš

nā kahile haya mora kṛta-ghnatā-doṣa
dambha kari bali’ śrotā, nā kariha roṣa

Synonyma

kahile — když to neřeknu; haya — je; mora — moje; kṛta-ghnatā-doṣa — chyba v podobě nevděčnosti; dambha kari — jsem pyšný; bali' — beroucí jako; śrotā — ó čtenáři; kariha roṣa — nezlobte se.

Překlad

Kdybych tuto skutečnost neodhalil, provinil bych se nevděčností vůči Pánu. Proto prosím, moji drazí čtenáři, nepovažujte mě za příliš pyšného a nezlobte se na mě.

Verš

tomā-sabāra caraṇa-dhūli karinu vandana
tāte caitanya-līlā haila ye kichu likhana

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; caraṇa-dhūli — k prachu z nohou; karinu vandana — modlil jsem se; tāte — z toho důvodu; caitanya-līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haila — bylo; ye — cokoliv; kichu — nějaké; likhana — psaní.

Překlad

To, co jsem napsal o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bylo možné jedině proto, že jsem se modlil k lotosovým nohám vás všech.

Verš

ebe antya-līlā-gaṇera kari anuvāda
‘anuvāda’ kaile pāi līlāra ‘āsvāda’

Synonyma

ebe — nyní; antya-līlā-gaṇera kari anuvāda — rád bych zopakoval všechny skutečnosti této Antya-līly; anuvāda kaile — když je zopakuji; pāi — získám; līlāra — zábav; āsvāda — chuť.

Překlad

Nyní zopakuji všechny zábavy Antya-līly, protože tak si je budu moci znovu vychutnat.

Verš

prathama paricchede — rūpera dvitīya-milana
tāra madhye dui-nāṭakera vidhāna-śravaṇa

Synonyma

prathama paricchede — v první kapitole; rūpera — Rūpy Gosvāmīho; dvitīya-milana — druhé setkání s Pánem Caitanyou; tāra madhye — v té kapitole; dui-nāṭakera — dvou divadelních her; vidhāna-śravaṇa — naslouchání o způsobu psaní.

Překlad

První kapitola vypráví o tom, jak se Rūpa Gosvāmī podruhé setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a jak Pán vyslechl jeho dvě divadelní hry (Vidagdha-mādhava a Lalita-mādhava).

Verš

tāra madhye śivānanda-saṅge kukkura āilā
prabhu tāre kṛṣṇa kahāñā mukta karilā

Synonyma

tāra madhye — v té kapitole; śivānanda-saṅge — se Śivānandou Senou; kukkura — pes; āilā — přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — jeho (psa); kṛṣṇa kahāñā — tím, že přiměl vyslovovat „Kṛṣṇa“; mukta karilā — osvobodil.

Překlad

V té kapitole je rovněž popsána událost se psem Śivānandy Seny, kterého Śrī Caitanya Mahāprabhu přiměl vyslovovat svaté jméno Kṛṣṇy, což ho osvobodilo.

Verš

dvitīye — choṭa-haridāse karāilā śikṣaṇa
tāra madhye śivānandera āścarya darśana

Synonyma

dvitīye — ve druhé kapitole; choṭa-haridāse — Haridāse mladšího; karāilā śikṣaṇa — přísně poučil; tāra madhye — v této kapitole; śivānandera — Śivānandy Seny; āścarya darśana — úžasná vize.

Překlad

Druhá kapitola vypráví o tom, jak Pán v zájmu poučení pro ostatní potrestal Haridāse mladšího. Je tam také popsána úžasná vize Śivānandy Seny.

Verš

tṛtīye — haridāsera mahimā pracaṇḍa
dāmodara-paṇḍita kailā prabhure vākya-daṇḍa

Synonyma

tṛtīye — ve třetí kapitole; haridāsera — Ṭhākura Haridāse; mahimā pracaṇḍa — mocná sláva; dāmodara-paṇḍita — Dāmodara Paṇḍita; kailā — učinil; prabhure — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vākya-daṇḍa — drzost v podobě ústní kritiky.

Překlad

Ve třetí kapitole je popsána mocná sláva Haridāse Ṭhākura. Tato kapitola se zmiňuje i o tom, jak Dāmodara Paṇḍita ústně kritizoval Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

prabhu ‘nāma’ diyā kailā brahmāṇḍa-mocana
haridāsa karilā nāmera mahimā-sthāpana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nāma diyā — dávající svaté jméno; kailā — učinil; brahmāṇḍa-mocana — osvobození vesmíru; haridāsa — Haridāsa; karilā — učinil; nāmera — svatého jména; mahimā-sthāpana — ustanovení slávy.

Překlad

Třetí kapitola také popisuje, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu všechny osvobodil tím, že celému vesmíru dal svaté jméno Pána, a jak Haridāsa Ṭhākura svým praktickým příkladem ustanovil slávu svatého jména.

Verš

caturthe — śrī-sanātanera dvitīya-milana
deha-tyāga haite tāṅra karilā rakṣaṇa

Synonyma

caturthe — ve čtvrté kapitole; śrī-sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; dvitīya-milana — druhá návštěva; deha-tyāga haite — před spácháním sebevraždy; tāṅra karilā rakṣaṇa — Śrī Caitanya Mahāprabhu ho ochránil.

Překlad

Čtvrtá kapitola popisuje druhou návštěvu Sanātany Gosvāmīho u Śrī Caitanyi Mahāprabhua a to, jak ho Pán zachránil před spácháním sebevraždy.

Verš

jyaiṣṭha-māsera dhūpe tāṅre kailā parīkṣaṇa
śakti sañcāriyā punaḥ pāṭhāilā vṛndāvana

Synonyma

jyaiṣṭha-māsera — v měsíci květen-červen; dhūpe — na slunci; tāṅre — jeho; kailā — činil; parīkṣaṇa — zkoušku; śakti — sílu; sañcāriyā — dávající mu; punaḥ — znovu; pāṭhāilā vṛndāvana — poslal zpátky do Vrindávanu.

Překlad

Čtvrtá kapitola hovoří také o tom, jak Sanātana Gosvāmī podstoupil zkoušku na horkém slunci během měsíce Jyaiṣṭha (května-června) a poté byl zmocněn a poslán zpátky do Vrindávanu.

Verš

pañcame — pradyumna-miśre prabhu kṛpā karilā
rāya-dvārā kṛṣṇa-kathā tāṅre śunāilā

Synonyma

pañcame — v páté kapitole; pradyumna-miśre — Pradyumnovi Miśrovi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā karilā — udělil milost; rāya-dvārā — s pomocí Rāmānandy Rāye; kṛṣṇa-kathā — rozpravy o Kṛṣṇovi; tāṅre śunāilā — umožnil mu poslouchat.

Překlad

Pátá kapitola vypráví o tom, jak Pán obdařil milostí Pradyumnu Miśru a umožnil mu poslouchat rozpravy o Kṛṣṇovi v podání Rāmānandy Rāye.

Verš

tāra madhye ‘bāṅgāla’-kavira nāṭaka-upekṣaṇa
svarūpa-gosāñi kailā vigrahera mahimā-sthāpana

Synonyma

tāra madhye — v této kapitole; bāṅgāla-kavira — bengálského básníka; nāṭaka-upekṣaṇa — odmítnutí divadelní hry; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; kailā — učinil; vigrahera — Božstva; mahimā-sthāpana — ustanovení slávy.

Překlad

Tato kapitola také vypráví o tom, jak Svarūpa Dāmodara Gosvāmī odmítl divadelní hru jednoho bengálského básníka a ustanovil slávu Božstva.

Verš

ṣaṣṭhe — raghunātha-dāsa prabhure mililā
nityānanda-ājñāya ciḍā-mahotsava kailā

Synonyma

ṣaṣṭhe — v šesté kapitole; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; prabhure mililā — setkal se s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nityānanda-ājñāya — na pokyn Nityānandy Prabhua; ciḍā-mahotsava kailā — uspořádal slavnost rýžových vloček.

Překlad

Šestá kapitola popisuje, jak se Raghunātha dāsa Gosvāmī setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a jak na pokyn Nityānandy Prabhua uspořádal slavnost rýžových vloček.

Verš

dāmodara-svarūpa-ṭhāñi tāṅre samarpila
‘govardhana-śilā’, ‘guñjā-mālā’ tāṅre dila

Synonyma

dāmodara-svarūpa-ṭhāñi — do péče Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; tāṅre samarpila — Pán ho svěřil; govardhana-śilā — kámen z kopce Góvardhanu; guñjā-mālā — girlandu z lasturek; tāṅre dila — dal mu.

Překlad

Tato kapitola pojednává i o tom, jak Pán svěřil Raghunātha dāse Gosvāmīho do péče Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a jak mu daroval kámen z kopce Góvardhanu spolu s girlandou z lasturek.

Verš

saptama-paricchede — vallabha bhaṭṭera milana
nānā-mate kailā tāṅra garva khaṇḍana

Synonyma

saptama-paricchede — v sedmé kapitole; vallabha bhaṭṭera milana — setkání Vallabhy Bhaṭṭy se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nānā-mate — různými způsoby; kailā — činil; tāṅra — jeho; garva — pýchy; khaṇḍana — rozbití.

Překlad

Sedmá kapitola vypráví o tom, jak se Śrī Caitanya Mahāprabhu setkal s Vallabhou Bhaṭṭou a různými způsoby rozbíjel jeho falešnou pýchu.

Verš

aṣṭame — rāmacandra-purīra āgamana
tāṅra bhaye kailā prabhu bhikṣā saṅkocana

Synonyma

aṣṭame — v osmé kapitole; rāmacandra-purīra āgamana — příchod Rāmacandry Purīho; tāṅra bhaye — ze strachu před ním; kailā — učinil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhikṣā saṅkocana — omezení svého jedení.

Překlad

Osmá kapitola vypráví o příchodu Rāmacandry Purīho a o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu ze strachu před ním omezil své jedení.

Verš

navame — gopīnātha-paṭṭanāyaka-mocana
trijagatera loka prabhura pāila daraśana

Synonyma

navame — v deváté kapitole; gopīnātha-paṭṭanāyaka-mocana — osvobození Gopīnātha Paṭṭanāyaky, bratra Rāmānandy Rāye; tri-jagatera — tří světů; loka — lidé; prabhura — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; pāila daraśana — mohli vidět.

Překlad

Devátá kapitola popisuje osvobození Gopīnātha Paṭṭanāyaky a to, jak lidé tří světů mohli spatřit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

daśame — kahiluṅ bhakta-datta-āsvādana
rāghava-paṇḍitera tāhāṅ jhālira sājana

Synonyma

daśame — v desáté kapitole; kahiluṅ — popsal jsem; bhakta-datta-āsvādana — ochutnávání jídla darovaného oddanými; rāghava-paṇḍitera — Rāghavy Paṇḍita; tāhāṅ — tam; jhālira sājana — obsah balíčků.

Překlad

V desáté kapitole jsem psal o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu ochutnal jídla, která Mu oddaní přinesli, a také jsem popsal obsah prasādam v balíčcích Rāghavy Paṇḍita.

Verš

tāra madhye govindera kailā parīkṣaṇa
tāra madhye parimuṇḍā-nṛtyera varṇana

Synonyma

tāra madhye — v této kapitole; govindera — Govindy, svého osobního služebníka; kailā — činil; parīkṣaṇa — zkoušku; tāra madhye — v té kapitole; parimuṇḍā-nṛtyera varṇana — popis tance Śrī Caitanyi Mahāprabhua v chrámu.

Překlad

V té kapitole se také nachází popis toho, jak Pán zkoušel Govindu a jak tančil v chrámu.

Verš

ekādaśe — haridāsa-ṭhākurera niryāṇa
bhakta-vātsalya yāhāṅ dekhāilā gaura bhagavān

Synonyma

ekādaśe — v jedenácté kapitole; haridāsa-ṭhākurera niryāṇa — odchod Śrīly Haridāse Ṭhākura z tohoto světa; bhakta-vātsalya — náklonnost k oddaným; yāhāṅ — kde; dekhāilā — projevil; gaura bhagavān — Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Jedenáctá kapitola vypráví o odchodu Haridāse Ṭhākura z tohoto světa a o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Osobnost Božství, ukázal, jakou náklonnost chová ke svým oddaným.

Verš

dvādaśe — jagadānandera taila-bhañjana
nityānanda kailā śivānandere tāḍana

Synonyma

dvādaśe — ve dvanácté kapitole; jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; taila-bhañjana — rozbití nádoby s olejem; nityānanda — Pán Nityānanda; kailā — učinil; śivānandere tāḍana — pokárání Śivānandy Seny.

Překlad

Ve dvanácté kapitole se píše o tom, jak Jagadānanda Paṇḍita rozbil nádobu s olejem a jak Pán Nityānanda pokáral Śivānandu Senu.

Verš

trayodaśe — jagadānanda mathurā yāi’ āilā
mahāprabhu deva-dāsīra gīta śunilā

Synonyma

trayodaśe — ve třinácté kapitole; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; mathurā yāi' — poté, co šel do Mathury; āilā — vrátil se; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; deva-dāsīra — tanečnice deva-dāsī; gīta śunilā — slyšel píseň.

Překlad

Třináctá kapitola vypráví o tom, jak Jagadānanda Paṇḍita odešel do Mathury, jak se vrátil a jak Śrī Caitanya Mahāprabhu shodou okolností vyslechl píseň, kterou zpívala tanečnice deva-dāsī.

Verš

raghunātha-bhaṭṭācāryera tāhāṅi milana
prabhu tāṅre kṛpā kari’ pāṭhāilā vṛndāvana

Synonyma

raghunātha-bhaṭṭācāryera — Raghunātha Bhaṭṭy; tāhāṅi — tam; milana — setkání; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; kṛpā kari' — když udělil bezpříčinnou milost; pāṭhāilā vṛndāvana — poslal do Vrindávanu.

Překlad

Ve třinácté kapitole je také zmínka o tom, jak Raghunātha Bhaṭṭa potkal Śrī Caitanyu Mahāprabhua, který ho ze své bezpříčinné milosti poslal do Vrindávanu.

Verš

caturdaśe — divyonmāda-ārambha varṇana
‘śarīra’ ethā prabhura, ‘mana’ gelā vṛndāvana

Synonyma

caturdaśe — ve čtrnácté kapitole; divya-unmāda-ārambha — počátek duchovního transu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; varṇana — popis; śarīra — tělo; ethā — zde; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; gelā — šla; vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Čtrnáctá kapitola popisuje počátek duchovního transu Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ve kterém Jeho tělo zůstalo v Džagannáth Purí, ale Jeho mysl byla ve Vrindávanu.

Verš

tāra madhye prabhura siṁha-dvāre patana
asthi-sandhi-tyāga, anubhāvera udgama

Synonyma

tāra madhye — v této kapitole; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; siṁha-dvāre patana — pád u brány Simha-dvára; asthi-sandhi — kloubů; tyāga — uvolnění; anubhāvera udgama — probuzení transu a emocí.

Překlad

V této kapitole je také popsáno, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu upadl před bránou Simha-dvára u Jagannāthova chrámu, v kloubech se Mu oddělily kosti a probudily se u Něho různé transcendentální příznaky.

Verš

caṭaka-parvata dekhi’ prabhura dhāvana
tāra madhye prabhura kichu pralāpa-varṇana

Synonyma

caṭaka-parvata — kopec známý jako Čatak-parvat; dekhi' — když spatřil; prabhura dhāvana — jak Śrī Caitanya Mahāprabhu utíkal; tāra madhye — v této kapitole; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kichu — něco; pralāpa varṇana — mluvil jako blázen.

Překlad

V té kapitole je také popsáno, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu utíkal kČatak-parvatu a mluvil jako blázen.

Verš

pañcadaśa-paricchede — udyāna-vilāse
vṛndāvana-bhrame yāhāṅ karilā praveśe

Synonyma

pañcadaśa-paricchede — v patnácté kapitole; udyāna-vilāse — při svých zábavách v zahradě; vṛndāvana-bhrame — když si spletl zahradu s Vrindávanem; yāhāṅ — kam; karilā praveśe — vstoupil.

Překlad

V patnácté kapitole se nachází popis toho, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do jedné zahrady na břehu oceánu a spletl si ji s Vrindávanem.

Verš

tāra madhye prabhura pañcendriya-ākarṣaṇa
tāra madhye karilā rāse kṛṣṇa-anveṣaṇa

Synonyma

tāra madhye — v té; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pañca-indriya-ākarṣaṇa — přitahování pěti smyslů; tāra madhye — v té kapitole; karilā — činil; rāse — během tance rāsa; kṛṣṇa-anveṣaṇa — hledání Kṛṣṇy.

Překlad

V této kapitole se také píše o tom, jak bylo pět smyslů Pána Caitanyi přitahováno ke Kṛṣṇovi a jak Kṛṣṇu hledal během tance rāsa.

Verš

ṣoḍaśe — kālidāse prabhu kṛpā karilā
vaiṣṇavocchiṣṭa khāibāra phala dekhāilā

Synonyma

ṣoḍaśe — v šestnácté kapitole; kālidāse — Kālidāsovi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛpā karilā — udělil milost; vaiṣṇava-ucchiṣṭa khāibāra — jedení zbytků jídla po vaiṣṇavech; phala dekhāilā — ukázal výsledek.

Překlad

Šestnáctá kapitola vypráví o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu udělil milost Kālidāsovi a ukázal tak výsledek jedení zbytků jídla po vaiṣṇavech.

Verš

śivānandera bālake śloka karāilā
siṁha-dvāre dvārī prabhure kṛṣṇa dekhāilā

Synonyma

śivānandera — Śivānandy Seny; bālake — syna; śloka karāilā — zmocnil, aby složil verš; siṁha-dvāre — u brány Simha-dvára před Jagannāthovým chrámem; dvārī — vrátný; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kṛṣṇa dekhāilā — ukázal Kṛṣṇu.

Překlad

Vypráví také o tom, jak syn Śivānandy Seny složil verš a jak vrátný od Simha-dváry ukázal Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi Kṛṣṇu.

Verš

mahā-prasādera tāhāṅ mahimā varṇilā
kṛṣṇādharāmṛtera phala-śloka āsvādilā

Synonyma

mahā-prasādera — zbytků Pánova jídla, mahā-prasādam; tāhāṅ — tam; mahimā — slávu; varṇilā — popsal; kṛṣṇa-adhara-amṛtera — nektar z Kṛṣṇových rtů; phala-śloka — verš zmiňující se o výsledku; āsvādilā — vychutnal.

Překlad

Dále je v této kapitole vysvětlena sláva mahā-prasādam a je v ní vychutnáván verš popisující účinky nektaru z Kṛṣṇových rtů.

Verš

saptadaśe — gābhī-madhye prabhura patana
kūrmākāra-anubhāvera tāhāṅi udgama

Synonyma

saptadaśe — v sedmnácté kapitole; gābhī-madhye — mezi krávy; prabhura patana — pád Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kūrma-ākāra-anubhāvera — extatického rozpoložení v podobě želvy; tāhāṅi — tam; udgama — probuzení.

Překlad

Sedmnáctá kapitola podrobně líčí, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu spadl mezi krávy a jak poté, co se v Něm probudily extatické emoce, přijal podobu želvy.

Verš

kṛṣṇera śabda-guṇe prabhura mana ākarṣilā
“kā stry aṅga te” ślokera artha āveśe karilā

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śabda-guṇe — vlastnostmi zvuku; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; ākarṣilā — byla uchvácena; stry aṅga te ślokera — verše začínajícího slovy kā stry aṇga te; artha — význam; āveśe — v extázi; karilā — popsal.

Překlad

Tato kapitola hovoří také o tom, jak vlastnosti Kṛṣṇova zvuku uchvátily mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua a On potom v extázi vysvětlil význam verše „kā stry aṅga te“.

Verš

bhāva-śābalye punaḥ kailā pralapana
karṇāmṛta-ślokera artha kailā vivaraṇa

Synonyma

bhāva-śābalye — ze spojení všech extatických emocí; punaḥ — opět; kailā pralapana — mluvil jako blázen; karṇāmṛta-ślokera — verše z Kṛṣṇa-karṇāmṛty; artha — význam; kailā vivaraṇa — podrobně popsal.

Překlad

Sedmnáctá kapitola také popisuje, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu poté, co se v Něm spojily nejrůznější extatické emoce, začal znovu mluvit jako blázen a dopodrobna vysvětlil význam jednoho verše z Kṛṣṇa-karṇāmṛty.

Verš

aṣṭādaśa paricchede — samudre patana
kṛṣṇa-gopī-jala-keli tāhāṅ daraśana

Synonyma

aṣṭādaśa paricchede — v osmnácté kapitole; samudre patana — Pánův pád do moře; kṛṣṇa-gopī-jala-keli — vodní hrátky Kṛṣṇy s gopīmi; tāhāṅ daraśana — jak tam viděl.

Překlad

V osmnácté kapitole je vylíčeno, jak Pán spadl do moře a ve své extázi ve snu viděl vodní bitvu mezi Kṛṣṇou a gopīmi.

Verš

tāhāṅi dekhilā kṛṣṇera vanya-bhojana
jāliyā uṭhāila, prabhu āilā sva-bhavana

Synonyma

tāhāṅi — tam; dekhilā — viděl; kṛṣṇera — Kṛṣṇův; vanya-bhojana — piknik v lese; jāliyā — rybář; uṭhāila — chytil Ho; prabhu — Pán; āilā — vrátil se; sva-bhavana — do svého obydlí.

Překlad

V tom snu viděl Śrī Caitanya Mahāprabhu Kṛṣṇův piknik v lese. Pán Caitanya plaval v moři, kde Ho chytil rybář a Pán se pak vrátil do svého obydlí. To vše popisuje osmnáctá kapitola.

Verš

ūnaviṁśe — bhittye prabhura mukha-saṅgharṣaṇa
kṛṣṇera viraha-sphūrti-pralāpa-varṇana

Synonyma

ūnaviṁśe — v devatenácté kapitole; bhittye — o zdi; prabhura mukha-saṅgharṣaṇa — dření Pánovy tváře; kṛṣṇera viraha-sphūrti — probuzení odloučení od Kṛṣṇy; pralāpa-varṇana — řeči šílence.

Překlad

V devatenácté kapitole je popsáno, jak si Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dřel tváře o zdi a kvůli odloučení od Kṛṣṇy mluvil jako šílenec.

Verš

vasanta-rajanīte puṣpodyāne viharaṇa
kṛṣṇera saurabhya-ślokera artha-vivaraṇa

Synonyma

vasanta-rajanīte — jedné jarní noci; puṣpa-udyāne — v květinové zahradě; viharaṇa — toulání se; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; saurabhya-ślokera — verše o tělesné vůni; artha-vivaraṇa — popis významu.

Překlad

Tato kapitola také líčí Kṛṣṇovy toulky zahradou jedné jarní noci a v úplnosti popisuje význam verše o vůni Kṛṣṇova těla.

Verš

viṁśa-paricchede — nija-‘śikṣāṣṭaka’ paḍiyā
tāra artha āsvādilā premāviṣṭa hañā

Synonyma

viṁśa-paricchede — ve dvacáté kapitole; nija-śikṣāṣṭaka paḍiyā — recitující své vlastní verše Śikṣāṣṭaky; tāra artha — jejich význam; āsvādilā — vychutnával si; prema-āviṣṭa hañā — jsa pohroužený v extázi lásky.

Překlad

Dvacátá kapitola pojednává o tom, jak Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu recitoval svých osm veršů plných pokynů a v extázi lásky si vychutnával jejich význam.

Verš

bhakte śikhāite yei śikṣāṣṭaka kahilā
sei ślokāṣṭakera artha punaḥ āsvādilā

Synonyma

bhakte — oddané; śikhāite — aby učil; yei — to, co; śikṣā-aṣṭaka — osm pokynů; kahilā — popsal; sei śloka-aṣṭakera — stejných osmi veršů; artha — význam; punaḥ āsvādilā — znovu si vychutnával.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu těchto osm veršů složil proto, aby poučil oddané, ale sám si jejich význam také vychutnával.

Verš

mukhya-mukhya-līlāra artha kariluṅ kathana
‘anuvāda’ haite smare grantha-vivaraṇa

Synonyma

mukhya-mukhya-līlāra — hlavních zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; artha — význam; kariluṅ — učinil jsem; kathana — popis; anuvāda haite — opakováním; smare — člověk si zapamatuje; grantha-vivaraṇa — vyprávění v této knize.

Překlad

Tak jsem zopakoval hlavní zábavy a jejich význam, protože díky takovému opakování si člověk může zapamatovat vyprávění obsažená v této knize.

Verš

eka eka paricchedera kathā — aneka-prakāra
mukhya-mukhya kahiluṅ, kathā nā yāya vistāra

Synonyma

eka eka paricchedera — každé kapitoly; kathā — vyprávění; aneka-prakāra — různých druhů; mukhya-mukhya kahiluṅ — opakoval jsem pouze ty hlavní; kathā — rozhovory; yāya — nemožné; vistāra — rozšíření.

Překlad

V každé kapitole jsou uvedená různá témata, ale já jsem opakoval pouze ta hlavní, protože ne všechna se dají popsat znovu.

Verš

śrī-rādhā-saha ‘śrī-madana-mohana’
śrī-rādhā-saha ‘śrī-govinda’-caraṇa
śrī-rādhā-saha śrīla ‘śrī-gopīnātha’
ei tina ṭhākura haya ‘gauḍiyāra nātha’

Synonyma

śrī-rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; śrī-madana-mohana — Božstvo Madana-mohanajīho; śrī-rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; śrī-govinda-caraṇa — lotosové nohy Śrī Govindajīho; śrī-rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; śrīla śrī-gopīnātha — překrásný a majestátní Gopīnāthajī; ei tina — všechna tato tři; ṭhākura — Božstva; haya — jsou; gauḍiyāra nātha — uctívanými Božstvy všech gauḍīya-vaiṣṇavů.

Překlad

Vrindávanská Božstva Madana-mohana se Śrīmatī Rādhārāṇī, Govinda se Śrīmatī Rādhārāṇī a Gopīnātha se Śrīmatī Rādhārāṇī jsou životem a duší gauḍīya-vaiṣṇavů.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya, śrī-yuta nityānanda
śrī-advaita-ācārya, śrī-gaura-bhakta-vṛnda
śrī-svarūpa, śrī-rūpa, śrī-sanātana
śrī-guru śrī-raghunātha, śrī-jīva-caraṇa
nija-śire dhari’ ei sabāra caraṇa
yāhā haite haya saba vāñchita-pūraṇa

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-yuta nityānanda — Pána Nityānandy; śrī-advaita-ācārya — Śrī Advaity Prabhua; śrī-gaura-bhakta-vṛnda — oddaných Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-svarūpa — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; śrī-rūpa — Śrī Rūpy Gosvāmīho; śrī-sanātana — Śrīly Sanātany Gosvāmīho; śrī-guru — duchovního mistra; śrī-raghunātha — Raghunātha dāse Gosvāmīho; śrī-jīva-caraṇa — lotosové nohy Śrīly Jīvy Gosvāmīho; nija-śire dhari' — když si pokládám na hlavu; ei sabāra caraṇa — lotosové nohy jich všech; yāhā haite — díky čemuž; haya — je; saba — všech; vāñchita-pūraṇa — splnění tužeb.

Překlad

Pro naplnění mých tužeb si na svou hlavu pokládám lotosové nohy těchto osobností: Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua s Pánem Nityānandou, Advaitou Ācāryou a Jejich oddanými, Śrī Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, Śrī Rūpy Gosvāmīho, Śrī Sanātany Gosvāmīho, Śrī Raghunātha dāse Gosvāmīho, který je mým duchovním mistrem, a Śrīly Jīvy Gosvāmīho.

Význam

Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī byl poučujícím duchovním mistrem Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho, a proto je popsán jako śrī guru.

Verš

sabāra caraṇa-kṛpā — ‘guru upādhyāyī’
mora vāṇī — śiṣyā, tāre bahuta nācāi

Synonyma

sabāra — jich všech; caraṇa-kṛpā — milost lotosových nohou; guru upādhyāyī — můj učitel védských pokynů; mora vāṇī — moje slova; śiṣyā — žáci; tāre — je; bahuta nācāi — nechávám různými způsoby tančit.

Překlad

Milost jejich lotosových nohou je můj duchovní mistr a má slova jsou moji žáci, které nechávám různými způsoby tančit.

Význam

Upādhyāyī nebo upādhyāya označuje toho, kdo učí, je-li o to požádán (upetya adhīyate asmāt). V Manu-saṁhitě (2.141) se píše:

eka-deśaṁ tu vedasya
vedāṅgāny api vā punaḥ
yo 'dhyāpayati vṛtty-artham
upādhyāyaḥ sa ucyate

„Ten, kdo učí druhé nějakou část Véd nebo doplňkovou védskou literaturu, může být nazýván upādhyāya.Upādhyāya označuje také toho, kdo učí umění.

Verš

śiṣyāra śrama dekhi’ guru nācāna rākhilā
‘kṛpā’ nā nācāya, ‘vāṇī’ vasiyā rahilā

Synonyma

śiṣyāra — žáků; śrama — únavu; dekhi' — když vidí; guru — duchovní mistr; nācāna rākhilā — přestal je nutit k tanci; kṛpā — milost; nācāya — nenutí k tanci; vāṇī — slova; vasiyā — sedí; rahilā — mlčí.

Překlad

Když duchovní mistr vidí, že žáci jsou unavení, už je nenutí tančit. Proto má slova nyní tiše sedí, neboť je tato milost již nenutí k tanci.

Verš

anipuṇā vāṇī āpane nācite nā jāne
yata nācāilā, nāci’ karilā viśrāme

Synonyma

anipuṇā vāṇī — nezkušená slova; āpane — sama od sebe; nācite — tančit; — ne; jāne — vědí jak; yata — jakkoliv; nācāilā — roztančil; nāci' — po tanci; karilā viśrāme — šla si odpočinout.

Překlad

Má nezkušená slova sama nevědí jak tancovat. Milost gurua je přiměla k tanci, jak jen to šlo, a teď, když tanec skončil, odpočívají.

Verš

saba śrotā-gaṇera kari caraṇa vandana
yāṅ-sabāra caraṇa-kṛpā — śubhera kāraṇa

Synonyma

saba — všech; śrotā-gaṇera — čtenářů; kari — činím; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; yāṅ-sabāra — všech, jejichž; caraṇa-kṛpā — milost lotosových nohou; śubhera kāraṇa — příčina veškerého štěstí.

Překlad

Nyní uctívám lotosové nohy všech mých čtenářů, protože milost jejich lotosových nohou přináší veškeré štěstí.

Verš

caitanya-caritāmṛta yei jana śune
tāṅra caraṇa dhuñā karoṅ muñi pāne

Synonyma

caitanya-caritāmṛta — popis zábav Pána Śrī Caitanyi; yei jana śune — každý, kdo poslouchá; tāṅra caraṇa — jeho lotosové nohy; dhuñā — poté, co umývám; karoṅ — činím; muñi — já; pāne — pití.

Překlad

Pokud někdo naslouchá o zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jak jsou popsané ve Śrī Caitanya-caritāmṛtě, pak omývám jeho lotosové nohy a piji tuto vodu.

Verš

śrotāra pada-reṇu karoṅ mastaka-bhūṣaṇa
tomarā e-amṛta pile saphala haila śrama

Synonyma

śrotāra — posluchačů; pada-reṇu — prach z lotosových nohou; karoṅ — činím; mastaka-bhūṣaṇa — ozdobou své hlavy; tomarā — vy všichni; e-amṛta — tento nektar; pile — když jste pili; sa-phala — úspěšná; haila — stala se; śrama — moje námaha.

Překlad

Svou hlavu si zdobím prachem z lotosových nohou svých posluchačů. Nyní jste všichni pili tento nektar, a má námaha tak přinesla své plody.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Verš

caritam amṛtam etac chrīla-caitanya-viṣṇoḥ
śubha-dam aśubha-nāśi śraddhayāsvādayed yaḥ
tad-amala-pada-padme bhṛṅgatām etya so ’yaṁ
rasayati rasam uccaiḥ prema-mādhvīka-pūram

Synonyma

caritam — vlastnosti a činnosti; amṛtam — nektarové; etat — tohoto; śrīla — nanejvýš vznešeného; caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; viṣṇoḥ — Jeho, který je samotný Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; śubha-dam — přinášející vše příznivé; aśubhanāśi — ničící vše nepříznivé; śraddhayā — s vírou a láskou; āsvādayet — měl by si vychutnávat; yaḥ — každý, kdo; tat-amala-pada-padme — u neposkvrněných lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství; bhṛṅgatām etya — když se stane čmelákem; saḥ — taková osoba; ayam — tuto; rasayati — vychutnává si; rasam — transcendentální náladu; uccaiḥ — velké množství; prema-mādhvīka — vína extatické lásky; pūram — plně.

Překlad

Śrī Caitanya-caritāmṛta je naplněná činnostmi Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který je samotný Pán, Nejvyšší Osobnost Božství. Tato kniha přináší vše příznivé a ničí vše nepříznivé. Já se stanu čmelákem, který si bude vychutnávat med transcendentální lásky z lotosových nohou každého, kdo si s vírou a láskou vychutnává nektar Śrī Caitanya-caritāmṛty.

Verš

śrīman-madana-gopāla-
govindadeva-tuṣṭaye
caitanyārpitam astv etac
caitanya-caritāmṛtam

Synonyma

śrīmat — nejkrásnější; madana-gopāla — Božstva Madana-mohana; govinda-deva — Božstva Śrī Govindadevy ve Vrindávanu; tuṣṭaye — pro uspokojení; caitanya-arpitam — obětována Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; astu — nechť je; etat — tato kniha; caitanya-caritāmṛtam — obsahující nektarové činnosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Tato kniha, Caitanya-caritāmṛta, byla napsána pro potěšení nejvznešenějších Božstev Madana-mohanajīho a Govindajīho, a nyní je dokončená. Nechť je obětována u lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy Caitanyadevy.

Verš

parimala-vāsita-bhuvanaṁ sva-rasonmādita-rasajña-rolambam
giridhara-caraṇāmbhojaṁ kaḥ khalu rasikaḥ samīhate hātum

Synonyma

parimala — vůní; vāsita — provoněný; bhuvanam — celý svět; sva-rasa-unmādita — inspirovaní svými vlastními náladami; rasa-jña — oddaní; rolambam — jako čmeláci; giridhara-caraṇa-ambhojam — lotosové nohy Pána Giridhārīho; kaḥ — která; khalu — zajisté; rasikaḥ — realizovaná duše; samīhate hātum — snažila by se vzdát.

Překlad

Realizovaní oddaní jsou jako čmeláci u Kṛṣṇových lotosových nohou omámení svými vlastními náladami. Vůně těchto lotosových nohou provoňuje celý svět. Která realizovaná duše by se jich dokázala vzdát?

Verš

śāke sindhv-agni-vāṇendau
jyaiṣṭhe vṛndāvanāntare
sūryāhe ’sita-pañcamyāṁ
grantho ’yaṁ pūrṇatāṁ gataḥ

Synonyma

śāke — éry Śakābda; sindhu-agni-vāṇa-indau — 1537; jyaiṣṭhe — v měsíci Jyaiṣṭha (květen-červen); vṛndāvana-antare — ve vrindávanském lese; sūrya-ahe — v den slunce (neděle); asita-pañcamyām — pátého dne ubývajícího měsíce; granthaḥ — knihy; ayam — této (Caitanya-caritāmṛty); pūrṇatām — dokončení; gataḥ — dosažené.

Překlad

Tato Caitanya-caritāmṛta byla dokončena ve Vrindávanu roku 1537 éry Śakābda (1615 n. l.) v měsíci Jyaiṣṭha (květen-červen) v neděli, pátého dne ubývajícího měsíce.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvacáté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje význam Śikṣāṣṭaky a to, jak si ho Pán osobně vychutnával.

KONEC ANTYA-LĪLY