Skip to main content

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

Tělesné proměny Śrī Caitanyi Mahāprabhua

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi následující shrnutí této sedmnácté kapitoly. Jedné noci se Śrī Caitanya Mahāprabhu, pohroužený v transcendentální extázi, dostal ven, aniž by otevřel dveře svého pokoje. Potom, co přelezl tři zdi, spadl mezi krávy, které pocházely z oblasti Tailanga, a tam v bezvědomí přijal podobu želvy.

Verš

likhyate śrīla-gaurendor
aty-adbhutam alaukikam
yair dṛṣṭaṁ tan-mukhāc chrutvā
divyonmāda-viceṣṭitam

Synonyma

likhyate — jsou zapisovány; śrīla — svrchovaně vznešeného; gaura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; indoḥ — jako měsíc; ati — velmi; adbhutam — úžasné; alaukikam — neobyčejné; yaiḥ — kým; dṛṣṭam — osobně viděné; tat-mukhāt — z jejich úst; śrutvā — po vyslechnutí; divya-unmāda — ve stavu transcendentálního šílenství; viceṣṭitam — činnosti.

Překlad

Snažím se psát o transcendentálních činnostech a duchovním šílenství Pána Gauracandry, které jsou úžasné a neobyčejné. Opovažuji se o nich psát jen proto, že jsem o nich slyšel z úst těch, kdo je osobně viděli.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

ei-mata mahāprabhu rātri-divase
unmādera ceṣṭā, pralāpa kare premāveśe

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rātri-divase — v noci i ve dne; unmādera — šílence; ceṣṭā — činnosti; pralāpa kare — bláznivě hovořící; prema-āveśe — v extázi lásky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl pohroužený v extázi a dnem i nocí se choval a mluvil jako blázen.

Verš

eka-dina prabhu svarūpa-rāmānanda-saṅge
ardha-rātri goṅāilā kṛṣṇa-kathā-raṅge

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; svarūpa-rāmānanda-saṅge — se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm a Rāmānandou Rāyem; ardha-rātri — půl noci; goṅāilā — strávil; kṛṣṇa-kathā — hovorů o Kṛṣṇových zábavách; raṅge — vedením.

Překlad

Jednou Śrī Caitanya Mahāprabhu strávil polovinu noci ve společnosti Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Rāmānandy Rāye hovory o zábavách Pána Kṛṣṇy.

Verš

yabe yei bhāva prabhura karaye udaya
bhāvānurūpa gīta gāya svarūpa-mahāśaya

Synonyma

yabe — kdykoliv; yei — jakákoliv; bhāva — extáze; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; karaye udaya — povstává; bhāva-anurūpa — hodící se k emocím; gīta — píseň; gāya — zpívá; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; mahāśaya — velká osobnost.

Překlad

Při těchto hovorech o Kṛṣṇovi zpíval Svarūpa Dāmodara Gosvāmī písně, které dokonale souzněly s transcendentálními emocemi Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

vidyāpati, caṇḍīdāsa, śrī-gīta-govinda
bhāvānurūpa śloka paḍena rāya-rāmānanda

Synonyma

vidyāpati — autora Vidyāpatiho; caṇḍīdāsa — autora Caṇḍīdāse; śrī-gīta-govinda — slavná kniha Jayadevy Gosvāmīho; bhāva-anurūpa — podle extatických emocí; śloka — verše; paḍena — recituje; rāya-rāmānanda — Rāmānanda Rāya.

Překlad

Aby extázi Śrī Caitanyi Mahāprabhua doplnil, citoval Rāmānanda Rāya verše z knih Vidyāpatiho, Caṇḍīdāse a zvláště z Gīta-govindy od Jayadevy Gosvāmīho.

Verš

madhye madhye āpane prabhu śloka paḍiyā
ślokera artha karena prabhu vilāpa kariyā

Synonyma

madhye madhye — čas od času; āpane — osobně; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śloka — verš; paḍiyā — poté, co recitoval; ślokera — verše; artha — význam; karena — dává; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vilāpa kariyā — naříkající.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu čas od času také recitoval nějaký verš a potom ho s velkým nářkem vysvětloval.

Verš

ei-mate nānā-bhāve ardha-rātri haila
gosāñire śayana karāi’ duṅhe ghare gela

Synonyma

ei-mate — takto; nānā-bhāve — pod vlivem různých emocí; ardha-rātri — polovinu noci; haila — strávil; gosāñire — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; śayana karāi' — když Jej uložili; duṅhe — oba; ghare gela — šli domů.

Překlad

Takto strávil Śrī Caitanya Mahāprabhu polovinu noci zakoušením různých emocí. Svarūpa Dāmodara a Rāmānanda Rāya nakonec Pána přiměli ulehnout na lůžko a odešli domů.

Verš

gambhīrāra dvāre govinda karilā śayana
saba-rātri prabhu karena ucca-saṅkīrtana

Synonyma

gambhīrāra — pokoje Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dvāre — ke dveřím; govinda — Jeho osobní služebník; karilā śayana — ulehl; saba-rātri — celou noc; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; ucca-saṅkīrtana — hlasité zpívání.

Překlad

Osobní služebník Śrī Caitanyi Mahāprabhua Govinda si lehl ke dveřím Pánova pokoje. Pán celou noc hlasitě zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

ācambite śunena prabhu kṛṣṇa-veṇu-gāna
bhāvāveśe prabhu tāhāṅ karilā prayāṇa

Synonyma

ācambite — najednou; śunena — slyší; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa-veṇu — Kṛṣṇovy flétny; gāna — melodii; bhāva-āveśe — v emocionální extázi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhāṅ — tam; karilā prayāṇa — odešel.

Překlad

Najednou Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel melodii Kṛṣṇovy flétny a v extázi odešel, aby viděl Pána Kṛṣṇu.

Verš

tina-dvāre kapāṭa aiche āche ta’ lāgiyā
bhāvāveśe prabhu gelā bāhira hañā

Synonyma

tina-dvāre — ve třech průchodech; kapāṭa — dveře; aiche — jako dříve; āche — jsou; ta' lāgiyā — zavřené; bhāva-āveśe — v emocionální extázi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — odešel; bāhira — ven; hañā — jsoucí.

Překlad

Všechny troje dveře byly jako obvykle zamčené, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu se přesto ve velké extázi dostal ze svého pokoje a vyšel z domu.

Verš

siṁha-dvāra-dakṣiṇe āche tailaṅgī-gābhī-gaṇa
tāhāṅ yāi’ paḍilā prabhu hañā acetana

Synonyma

siṁha-dvāra — brány Simha-dvára; dakṣiṇe — na jižní straně; āche — jsou; tailaṅgī-gābhī-gaṇa — krávy ztailangské oblasti; tāhāṅ — tam; yāi' — šel a; paḍilā — padl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hañā acetana — v bezvědomí.

Překlad

Dostal se až do kravína na jižní straně Simha-dváry, kde v bezvědomí upadl na zem mezi krávy ztailangské oblasti.

Verš

ethā govinda mahāprabhura śabda nā pāñā
svarūpere bolāila kapāṭa khuliyā

Synonyma

ethā — zde; govinda — Govinda; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śabda — zvuk; pāñā — když neslyšel; svarūpere — Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho; bolāila — zavolal; kapāṭa — dveře; khuliyā — otevírající.

Překlad

Mezitím Govinda, který neslyšel od Śrī Caitanyi Mahāprabhua vycházet žádné zvuky, okamžitě poslal pro Svarūpu Dāmodara a otevřel dveře.

Verš

tabe svarūpa-gosāñi saṅge lañā bhakta-gaṇa
deuṭi jvāliyā karena prabhura anveṣaṇa

Synonyma

tabe — potom; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; saṅge — s sebou; lañā — beroucí; bhakta-gaṇa — oddané; deuṭi — pochodeň; jvāliyā — poté, co zapálil; karena — činí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; anveṣaṇa — hledání.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī potom zapálil pochodeň a se všemi oddanými se vydal Śrī Caitanyu Mahāprabhua hledat.

Verš

iti-uti anveṣiyā siṁha-dvāre gelā
gābhī-gaṇa-madhye yāi’ prabhure pāilā

Synonyma

iti-uti — na všech stranách; anveṣiyā — hledající; siṁha-dvāre — k bráně zvané Simha-dvára; gelā — šli; gābhī-gaṇa-madhye — mezi krávy; yāi' — když vešli; prabhure pāilā — našli Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Překlad

Hledali všude možně, až nakonec přišli do kravína u Simha-dváry, kde uviděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jak leží v bezvědomí mezi krávami.

Verš

peṭera bhitara hasta-pada — kūrmera ākāra
mukhe phena, pulakāṅga, netre aśru-dhāra

Synonyma

peṭera — břiše; bhitara — v; hasta-pada — ruce a nohy; kūrmera ākāra — jako želva; mukhe — v ústech; phena — pěnu; pulaka-aṅga — zježené chlupy na těle; netre — v očích; aśru-dhāra — proud slz.

Překlad

Ruce a nohy měl vtažené do těla jako želva. V ústech měl pěnu, na celém těle zježené chlupy a z očí Mu tekly slzy.

Verš

acetana paḍiyāchena, — yena kuṣmāṇḍa-phala
bāhire jaḍimā, antare ānanda-vihvala

Synonyma

acetana — v bezvědomí; paḍiyāchena — ležel; yena — jako; kuṣmāṇḍa-phala — tykev; bāhire — navenek; jaḍimā — naprostá netečnost; antare — v nitru; ānanda-vihvala — zaplavený transcendentální blažeností.

Překlad

Když tam tak Pán v bezvědomí ležel, Jeho tělo vypadalo jako velká tykev. Navenek byl zcela netečný, ale uvnitř cítil obrovskou transcendentální blaženost.

Verš

gābhī saba caudike śuṅke prabhura śrī-aṅga
dūra kaile nāhi chāḍe prabhura śrī-aṅga-saṅga

Synonyma

gābhī — krávy; saba — všechny; cau-dike — okolo; śuṅke — čichají; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-aṅga — k transcendentálnímu tělu; dūra kaile — když jsou odháněny; nāhi chāḍe — nevzdají se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-aṅga-saṅga — styku s transcendentálním tělem.

Překlad

Všechny krávy okolo Pána čichaly k Jeho transcendentálnímu tělu, a když se jim v tom oddaní snažili zabránit, odmítaly se styku s transcendentálním tělem Śrī Caitanyi Mahāprabhua vzdát.

Verš

aneka karilā yatna, nā haya cetana
prabhure uṭhāñā ghare ānilā bhakta-gaṇa

Synonyma

aneka — mnoho; karilā — učinili; yatna — snah; haya — nebylo; cetana — vědomí; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; uṭhāñā — zvedli a; ghare — domů; ānilā — odnesli; bhakta-gaṇa — oddaní.

Překlad

Oddaní se Pána snažili různými způsoby probudit, ale vědomí se Mu stále nevracelo, tak Ho zvedli a odnesli domů.

Verš

ucca kari’ śravaṇe kare nāma-saṅkīrtana
aneka-kṣaṇe mahāprabhu pāilā cetana

Synonyma

ucca kari' — velmi hlasitě; śravaṇe — do uší; kare — činili; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; aneka-kṣaṇe — po dlouhé době; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāilā cetana — vrátil se k vědomí.

Překlad

Všichni oddaní pak začali hlasitě zpívat Pánovi do uší Hare Kṛṣṇa mantru a po dlouhé době přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu k vědomí.

Verš

cetana ha-ile hasta-pāda bāhire āila
pūrvavat yathā-yogya śarīra ha-ila

Synonyma

cetana ha-ile — když bylo vědomí; hasta-pāda — ruce a nohy; bāhire — ven; āila — vyšly; pūrvavat — jako předtím; yathā-yogya — v naprostém pořádku; śarīra — tělo; ha-ila — bylo.

Překlad

Jakmile se vrátil k vědomí, ruce a nohy vyšly z těla ven, a celé Jeho tělo bylo zase jako předtím.

Verš

uṭhiyā vasilena prabhu, cāhena iti-uti
svarūpe kahena, — “tumi āmā ānilā kati?

Synonyma

uṭhiyā — vstal a; vasilena — posadil se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cāhena — dívá se; iti-uti — z místa na místo; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi; kahena — říká; tumi — ty; āmā — Mě; ānilā — přivedl jsi; kati — kam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal a pak se znovu posadil. Rozhlížel se z místa na místo a Svarūpy Dāmodara se zeptal: „Kam jsi Mě to přivedl?“

Verš

veṇu-śabda śuni’ āmi gelāṅa vṛndāvana
dekhi, — goṣṭhe veṇu bājāya vrajendra-nandana

Synonyma

veṇu-śabda — tóny flétny; śuni' — když jsem zaslechl; āmi — Já; gelāṅa — šel jsem; vṛndāvana — do Vrindávanu; dekhi — viděl jsem; goṣṭhe — na pastvině; veṇu — na flétnu; bājāya — hrál; vrajendra-nandana — Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.

Překlad

„Zaslechl jsem tóny flétny a vydal se do Vrindávanu, kde jsem uviděl Kṛṣṇu, syna Mahārāje Nandy, jak na pastvině hraje na flétnu.“

Verš

saṅketa-veṇu-nāde rādhā āni’ kuñja-ghare
kuñjere calilā kṛṣṇa krīḍā karibāre

Synonyma

saṅketa-veṇu-nāde — na znamení flétny; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; āni' — když přivedl; kuñja-ghare — do jednoho stinného loubí; kuñjere — do tohoto loubí; calilā — šel; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; krīḍā karibāre — věnovat se zábavám.

Překlad

„Znamením ze své flétny přivedl Śrīmatī Rādhārāṇī do jednoho stinného loubí, kam potom vstoupil i On sám, aby se s Ní oddával radovánkám.“

Verš

tāṅra pāche pāche āmi karinu gamana
tāṅra bhūṣā-dhvanite āmāra harila śravaṇa

Synonyma

tāṅra pāche pāche — těsně za Ním; āmi — Já; karinu gamana — šel jsem; tāṅra — Jeho; bhūṣā-dhvanite — zvukem ozdob; āmāra — Moje; harila — byly uchvácené; śravaṇa — uši.

Překlad

„Vstoupil jsem do onoho loubí hned za Kṛṣṇou, protože Mé uši uchvátilo cinkání Jeho ozdob.“

Verš

gopī-gaṇa-saha vihāra, hāsa, parihāsa
kaṇṭha-dhvani-ukti śuni’ mora karṇollāsa

Synonyma

gopī-gaṇa-saha — s gopīmi; vihāra — zábavy; hāsa — smích; parihāsa — laškování; kaṇṭha-dhvani-ukti — hlasy; śuni' — když jsem uslyšel; mora — Mých; karṇa-ullāsa — radost uší.

Překlad

„Tam jsem viděl všemožné zábavy Kṛṣṇy a gopī, kteří spolu laškovali a smáli se. Zvuk jejich hlasů ještě zvětšil radost Mých uší.“

Verš

hena-kāle tumi-saba kolāhala kari’
āmā iṅhā lañā āilā balātkāra kari’

Synonyma

hena-kāle — tehdy; tumi-saba — vy všichni; kolāhala kari' — když jste spustili rámus; āmā — Mě; iṅhā — sem; lañā āilā — přivedli jste zpět; balātkāra kari' — násilím.

Překlad

„A právě v tu chvíli jste vy všichni spustili rámus a násilím jste Mě přivedli zpátky sem.“

Verš

śunite nā pāinu sei amṛta-sama vāṇī
śunite nā pāinu bhūṣaṇa-muralīra dhvani”

Synonyma

śunite pāinu — už jsem neslyšel; sei — tyto; amṛta-sama — přesně jako nektar; vāṇī — hlasy; śunite pāinu — již jsem neslyšel; bhūṣaṇa — ozdob; muralīra — flétny; dhvani — zvuky.

Překlad

„A protože jste Mne přivedli zpátky sem, již jsem neslyšel nektarové hlasy Kṛṣṇy a gopī, cinkání jejich ozdob ani melodii flétny.“

Verš

bhāvāveśe svarūpe kahena gadgada-vāṇī
‘karṇa tṛṣṇāya mare, paḍa rasāyana, śuni’

Synonyma

bhāva-āveśe — ve velké extázi; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi; kahena — říká; gadgada-vāṇī — rozechvělým hlasem; karṇa — uši; tṛṣṇāya — žízní; mare — umírají; paḍa — recituj; rasa-āyana — něco chutného; śuni — ať mohu slyšet.

Překlad

Ve velké extázi řekl Śrī Caitanya Mahāprabhu Svarūpovi Dāmodarovi chvějícím se hlasem: „Moje uši umírají žízní. Recituj prosím něco, co tuto žízeň uhasí. Chtěl bych to slyšet.“

Verš

svarūpa-gosāñi prabhura bhāva jāniyā
bhāgavatera śloka paḍe madhura kariyā

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhāva — rozpoložení; jāniyā — jelikož rozuměl; bhāgavatera — ze Śrīmad-Bhāgavatamu; śloka — verš; paḍe — recituje; madhura kariyā — sladkým hlasem.

Překlad

Svarūpa Dāmodara věděl, v jakém extatickém rozpoložení se Śrī Caitanya Mahāprabhu nachází, a proto sladkým hlasem recitoval následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

kā stry aṅga te kala-padāmṛta-veṇu-gīta-
sammohitārya-caritān na calet tri-lokyām
trailokya-saubhagam idaṁ ca nirīkṣya rūpaṁ
yad go-dvija-druma-mṛgāḥ pulakāny abibhran

Synonyma

— která; strī — žena; aṅga — ó Kṛṣṇo; te — Tvými; kala-pada — rytmy; amṛta-veṇu-gīta — sladkých písní flétny; sammohitā — uchvácena; ārya-caritāt — z cesty cudnosti podle měřítek védské civilizace; na — ne; calet — sešla by; tri-lokyām — ve třech světech; trai-lokya-saubhagam — která je štěstím tří světů; idam — této; ca — a; nirīkṣya — pozorováním; rūpam — krásy; yat — které; go — krávy; dvija — ptáci; druma — stromy; mṛgāḥ — lesní zvířata jako jeleni; pulakāni — transcendentální blaženost; abibhran — projevili.

Překlad

„(Gopī řekly:) ,Můj drahý Pane Kṛṣṇo, kde je ve třech světech žena, která by nebyla uchvácena rytmy sladkých písní vycházejících ze Tvé úžasné flétny? Kterou by to nesvedlo z cesty cudnosti? Tvoje krása je to nejvznešenější ve třech světech. Dokonce i krávy, ptáci, zvířata a stromy v lese ztuhnou blažeností, když zahlédnou Tvou krásu.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.40).

Verš

śuni’ prabhu gopī-bhāve āviṣṭa ha-ilā
bhāgavatera ślokera artha karite lāgilā

Synonyma

śuni' — když slyšel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gopī-bhāve — v rozpoložení gopī; āviṣṭa ha-ilā — byl přemožen; bhāgavatera — ze Śrīmad-Bhāgavatamu; ślokera — tohoto verše; artha — význam; karite lāgilā — začal vysvětlovat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl po vyslechnutí tohoto verše přemožen extází gopī a začal ho vysvětlovat.

Verš

haila gopī-bhāvāveśa,kaila rāse paraveśa,
kṛṣṇera śuni’ upekṣā-vacana
kṛṣṇera mukha-hāsya-vāṇī,
tyāge tāhā satya māni’,
roṣe kṛṣṇe dena olāhana

Synonyma

haila — byla; gopīgopī; bhāva-āveśa — extatická emoce; kaila — učinily; rāse — do tance rāsa; paraveśa — vstoupení; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śuni' — když slyšely; upekṣā-vacana — slova nezájmu; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mukha — tvář; hāsya — usmívající se; vāṇī — hovoření; tyāge — zříkání se; tāhā — to; satya māni' — beroucí jako skutečnost; roṣe — s hněvem; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; dena — dávají; olāhana — pokárání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Gopī přišly v extázi na místo tance rāsa, ale když slyšely Kṛṣṇova slova plná nezájmu a odpoutanosti, pochopily, že se jich chce zříct. Začaly Ho proto rozzlobeně kárat.“

Verš

“nāgara, kaha, tumi kariyā niścaya
ei trijagat bhari’,
āche yata yogyā nāri,
tomāra veṇu kāhāṅ nā ākarṣaya?

Synonyma

nāgara — ó milenče; kaha — říkáš; tumi — Ty; kariyā — činící; niścaya — jisté; ei — tyto; tri-jagat — tři světy; bhari' — naplňující; āche — je; yata — kolik; yogyā — vhodných; nārī — žen; tomāra — Tvoje; veṇu — flétna; kāhāṅ — kde; — ne; ākarṣaya — přitahuje.

Překlad

„Ó drahý milenče,“ řekly, „prosím odpověz nám na jednu otázku. Kterou ze všech mladých žen v tomto vesmíru by nepřitahovaly tóny Tvé flétny?“

Verš

kailā jagate veṇu-dhvani,siddha-mantrā yoginī
dūtī hañā mohe nārī-mana
mahotkaṇṭhā bāḍāñā,
ārya-patha chāḍāñā,
āni’ tomāya kare samarpaṇa

Synonyma

kailā — učinil jsi; jagate — v tomto světě; veṇu-dhvani — melodie této flétny; siddha-mantrā — která dosáhla dokonalosti v pronášení manter; yoginī — mystička; dūtī — posel; hañā — jsoucí; mohe — okouzluje; nārī-mana — mysli žen; mahā-utkaṇṭhā — velkou úzkost; bāḍāñā — zvětšující; ārya-patha — usměrňujících zásad; chāḍāñā — nutící vzdát se; āni' — přinese a; tomāya — Tobě; kare samarpaṇa — dá.

Překlad

„  ,Když hraješ na svou flétnu, melodie působí jako posel v podobě yoginī, která dokonale ovládá pronášení manter. Tento posel okouzluje všechny ženy ve vesmíru a přitahuje je k Tobě. Potom zvětší jejich velkou úzkost a přinutí je vzdát se zásady poslouchat nadřízené. Nakonec je násilím přivede k Tobě, aby se odevzdaly ve vztahu milenecké lásky.̀  “

Verš

dharma chāḍāya veṇu-dvāre,hāne kaṭākṣa-kāma-śare,
lajjā, bhaya, sakala chāḍāya
ebe āmāya kari’ roṣa,
kahi’ pati-tyāge ‘doṣa’,
dhārmika hañā dharma śikhāya!

Synonyma

dharma — náboženské zásady; chāḍāya — nutí zavrhnout; veṇu-dvāre — skrze flétnu; hāne — propíchne; kaṭākṣa — pohled; kāma-śare — šípy chtíče; lajjā — stud; bhaya — strach; sakala — vše; chāḍāya — donutí opustit; ebe — nyní; āmāya — na nás; kari' roṣa — zlobící se; kahi' — říkající; pati-tyāge — vzdát se manžela; doṣa — chyba; dhārmika — velmi zbožný; hañā — stávající se; dharma — náboženské zásady; śikhāya — učíš.

Překlad

„  ,Melodie Tvé flétny, doprovázená Tvým pohledem, nás probodává šípy chtíče a nutí nás zanedbávat zásady zbožného života. Jsme vzrušené chtivými touhami a přicházíme za Tebou, zbavené studu i strachu. Ty se ale na nás teď zlobíš. Považuješ za špatné, že jsme porušily náboženské zásady a opustily naše domovy i manžely. Když nás tak poučuješ o náboženských zásadách, jsme bezmocné.̀  “

Verš

anya-kathā, anya-mana,bāhire anya ācaraṇa,
ei saba śaṭha-paripāṭī
tumi jāna parihāsa,
haya nārīra sarva-nāśa,
chāḍa ei saba kuṭīnāṭī

Synonyma

anya — jiná; kathā — slova; anya — jiná; mana — mysl; bāhire — navenek; anya — jiné; ācaraṇa — chování; ei — toto; saba — vše; śaṭha-paripāṭī — dobře naplánované podvodné jednání; tumi — Ty; jāna — znáš; parihāsa — vtipkování; haya — je; nārīra — žen; sarva-nāśa — naprosté zničení; chāḍa — prosím zanech; ei — těchto; saba — všech; kuṭīnāṭī — vychytralých triků.

Překlad

„  ,Víme, že to všechno jsou dobře naplánované triky. Dobře víš, jak si dělat legraci, která ženy naprosto zničí, ale nám je jasné, že Tvoje skutečná mysl, slova i chování jsou jiné. Prosíme Tě proto, abys všech těchto vychytralých triků zanechal.̀  “

Verš

veṇu-nāda amṛta-ghole,amṛta-samāna miṭhā bole,
amṛta-samāna bhūṣaṇa-śiñjita
tina amṛte hare kāṇa,
hare mana, hare prāṇa,
kemane nārī dharibeka cita?”

Synonyma

veṇu-nāda — zvuk flétny; amṛta-ghole — jako nektarové podmáslí; amṛta-samāna — které se vyrovnají nektaru; miṭhā bole — sladké řeči; amṛta-samāna — jako nektar; bhūṣaṇa-śiñjita — cinkání ozdob; tina — tři; amṛte — nektary; hare — přitahují; kāṇa — ucho; hare — přitahují; mana — mysl; hare — přitahují; prāṇa — život; kemane — jak; nārī — ženy; dharibeka — zachovají si; cita — trpělivost či vědomí.

Překlad

„  ,Nektarové podmáslí tónů Tvé flétny, nektar Tvých sladkých slov a nektarový zvuk Tvých ozdob se mísí, aby upoutaly naše uši, mysli i životy, a tím nás zabíjíš.̀  “

Verš

eta kahi’ krodhāveśe,bhāvera taraṅge bhāse,
utkaṇṭhā-sāgare ḍube mana
rādhāra utkaṇṭhā-vāṇī,
paḍi’ āpane vākhāni,
kṛṣṇa-mādhurya kare āsvādana

Synonyma

eta kahi' — když řekl tato slova; krodha-āveśe — v náladě hněvu; bhāvera taraṅge — na vlnách extatické lásky; bhāse — plave; utkaṇṭhā — úzkostí; sāgare — do oceánu; ḍube mana — ponořuje mysl; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; utkaṇṭhā-vāṇī — slova úzkosti; paḍi' — recitující; āpane — osobně; vākhāni — vysvětlující; kṛṣṇa-mādhurya — Kṛṣṇovu sladkost; kare āsvādana — vychutnává.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl tato slova v hněvivé náladě, zatímco plaval na vlnách extatické lásky. Ponořen v oceánu úzkosti recitoval verš, který vyslovila Śrīmatī Rādhārāṇī, aby vyjádřila stejný pocit. Potom tento verš osobně vysvětlil, a vychutnával si tak Kṛṣṇovu sladkost.

Verš

nadaj-jalada-nisvanaḥ śravaṇa-karṣi-sac-chiñjitaḥ
sanarma-rasa-sūcakākṣara-padārtha-bhaṅgy-uktikaḥ
ramādika-varāṅganā-hṛdaya-hāri-vaṁśī-kalaḥ
sa me madana-mohanaḥ sakhi tanoti karṇa-spṛhām

Synonyma

nadat — hřmící; jalada — mrak; nisvanaḥ — jehož hlas; śravaṇa — uši; karṣi — přitahující; sat-śiñjitaḥ — cinkání jehož ozdob; sa-narma — s hlubokým významem; rasa-sūcaka — vtipná; akṣara — písmena; pada-artha — významy; bhaṅgi — náznaky; uktikaḥ — jehož řeč; ramā-ādika — počínaje bohyní štěstí; vara-aṅganā — krásných žen; hṛdaya-hāri — přitahující srdce; vaṁśī-kalaḥ — tóny jehož flétny; saḥ — tento; me — Mých; madana-mohanaḥ — Madana-mohana; sakhi — Má drahá přítelkyně; tanoti — zvětšuje; karṇa-spṛhām — touhu uší.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Má drahá přítelkyně, Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, má hlas hluboký jako hřmění mraku na obloze. Cinkáním svých ozdob přitahuje uši gopī, a tóny své flétny přitahuje dokonce i bohyni štěstí a další krásné ženy. Tento Pán, Osobnost Božství, známý jako Madana-mohana, jehož vtipná slova v sobě obsahují mnohé náznaky a hluboké významy, zvětšuje chtivé touhy Mých uší.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Govinda-līlāmṛtě (8.5).

Verš

“kaṇṭhera gambhīra dhvani,navaghana-dhvani jini’,
yāra guṇe kokila lājāya
tāra eka śruti-kaṇe,
ḍubāya jagatera kāṇe,
punaḥ kāṇa bāhuḍi’ nā āya

Synonyma

kaṇṭhera — hrdla; gambhīra — hluboký; dhvani — zvuk; nava-ghana — čerstvých mračen; dhvani — hřmění; jini' — překonávající; yāra — čeho; guṇe — vlastnosti; kokila — kukačku; lājāya — zahanbují; tāra — toho; eka — jedním; śruti-kaṇe — útržkem melodie; ḍubāya — zaplavuje; jagatera — celého světa; kāṇe — ucho; punaḥ — znovu; kāṇa — ucho; bāhuḍi' — dostávající se ven; āya — nemůže vyjít.

Překlad

„Kṛṣṇův hluboký hlas duní víc než čerstvá mračna a Jeho sladká píseň zahanbuje dokonce i sladký hlas kukačky. Jeho píseň je ve skutečnosti tak sladká, že pouhý útržek její melodie může zaplavit celý tento svět. Ten, komu vstoupí do ucha, už neuslyší nic jiného.“

Verš

kaha, sakhi, ki kari upāya?
kṛṣṇera se śabda-guṇe,
harile āmāra kāṇe,
ebe nā pāya, tṛṣṇāya mari’ yāya

Synonyma

kaha — prosím řekni; sakhi — Má drahá přítelkyně; ki — co; kari — mohu dělat; upāya — prostředek; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; se — tohoto; śabda — zvuku; guṇe — vlastnosti; harile — když přitáhly; āmāra — Moje; kāṇe — uši; ebe — nyní; pāya — nedostávají; tṛṣṇāya — velkou touhou; mari' yāya — umírám.

Překlad

„Řekni Mi prosím, co mám dělat, Má drahá přítelkyně. Vlastnosti Kṛṣṇových tónů vydrancovaly Moje uši. Nyní však již tento Jeho transcendentální zvuk neslyším, a tolik Mi chybí, že jsem z toho téměř mrtvá.“

Verš

nūpura-kiṅkiṇī-dhvani,haṁsa-sārasa jini’,
kaṅkaṇa-dhvani caṭake lājāya
eka-bāra yei śune,
vyāpi rahe’ tāra kāṇe,
anya śabda se-kāṇe nā yāya

Synonyma

nūpura — nákotníčků; kiṅkinī — cinkání; dhvani — zvuk; haṁsa — labutě; sārasa — jeřáby; jini' — překonávající; kaṅkaṇa-dhvani — zvuk náramků; caṭake — ptáka caṭaku; lājāya — zahanbuje; eka-bāra — jednou; yei — ten, kdo; śune — slyší; vyāpi' — šířící se; rahe — zůstane; tāra kāṇe — v jeho uchu; anya — jiný; śabda — zvuk; se-kāṇe — do toho ucha; yāya — nevstoupí.

Překlad

„Cinkání Kṛṣṇových nákotníčků překonává i písně labutí a jeřábů a zvuk Jeho náramků zahanbuje i zpěv ptáka caṭaky. Jakmile někdo jen jednou dovolí, aby tyto zvuky vstoupily do jeho uší, nesnese již poslech čehokoliv jiného.“

Verš

se śrī-mukha-bhāṣita,amṛta haite parāmṛta,
smita-karpūra tāhāte miśrita
śabda, artha, — dui-śakti,
nānā-rasa kare vyakti,
pratyakṣara — narma-vibhūṣita

Synonyma

se — těmito; śrī — překrásnými; mukha — ústy; bhāṣita — vyslovený; amṛta — nektar; haite — než; para-amṛta — nektarovější; smita — usmívající se; karpūra — kafr; tāhāte — s tím; miśrita — smíchaný; śabda — zvuk; artha — význam; dui-śakti — dvě energie; nānā — různé; rasa — nálady; kare vyakti — vyjadřují; prati-akṣara — každé slovo; narma-vibhūṣita — plné významu.

Překlad

„Kṛṣṇova řeč je mnohem sladší než nektar. Každé z Jeho veselých slov je plné významu, a když se Jeho řeč smísí s Jeho úsměvem, který je jako kafr, výsledný zvuk a hluboký význam Kṛṣṇových slov vytvářejí různé transcendentální nálady.“

Verš

se amṛtera eka-kaṇa,karṇa-cakora-jīvana,
karṇa-cakora jīye sei āśe
bhāgya-vaśe kabhu pāya,
abhāgye kabhu nā pāya,
nā pāile maraye piyāse

Synonyma

se amṛtera — tohoto nektaru; eka-kaṇa — jedna částečka; karṇa-cakora — ucha, které je jako pták cakora; jīvana — život; karṇa — ucho; cakora — pták cakora; jīye — žije; sei āśe — s touto nadějí; bhāgya-vaśe — díky štěstí; kabhu — někdy; pāya — dostane; abhāgye — kvůli neštěstí; kabhu — někdy; pāya — nedostane; pāile — když nedostane; maraye — umírá; piyāse — žízní.

Překlad

„Jediná kapka tohoto transcendentálního blaženého nektaru je životem ucha, které je jako pták cakora žijící s nadějí, že tento nektar ochutná. Někdy má tento ptáček štěstí a může ho okusit, ale jindy to naneštěstí nejde, a on proto téměř umírá žízní.“

Verš

yebā veṇu-kala-dhvani,eka-bāra tāhā śuni’,
jagan-nārī-citta āulāya
nīvi-bandha paḍe khasi’,
vinā-mūle haya dāsī,
bāulī hañā kṛṣṇa-pāśe dhāya

Synonyma

yebā — každý, kdo; veṇu — této flétny; kala-dhvani — sladkou melodii; eka-bāra — jednou; tāhā — tuto; śuni' — když uslyší; jagat — vesmíru; nārī — žen; citta — srdce; āulāya — rozruší se; nīvi-bandha — utažené opasky; paḍe — spadnou; khasi' — poté, co se povolí; vinā-mūle — bez platu; haya — stanou se; dāsī — služebnicemi; bāulī — šílené; hañā — stávající se; kṛṣṇa-pāśe — ke Kṛṣṇovi; dhāya — ženou se.

Překlad

„Transcendentální melodie Kṛṣṇovy flétny rozruší srdce žen po celém světě už při jediném zaslechnutí. Jejich utažené opasky se uvolní a ony se stanou Kṛṣṇovými neplacenými služebnicemi. Ženou se ke Kṛṣṇovi, jako kdyby byly šílené.“

Verš

yebā lakṣmī-ṭhākurāṇī,teṅho ye kākalī śuni’,
kṛṣṇa-pāśa āise pratyāśāya
nā pāya kṛṣṇera saṅga,
bāḍe tṛṣṇā-taraṅga,
tapa kare, tabu nāhi pāya

Synonyma

yebā — dokonce; lakṣmī-ṭhākurāṇī — bohyně štěstí; teṅho — ona; ye — která; kākalī — melodii této flétny; śuni' — když zaslechne; kṛṣṇa-pāśa — za Pánem Kṛṣṇou; āise — přijde; pratyāśāya — s velkou nadějí; pāya — nedostane; kṛṣṇera saṅga — Kṛṣṇovu společnost; bāḍe — zvětšuje; tṛṣṇā — dychtivé touhy; taraṅga — vlny; tapa kare — podstupuje askezi; tabu — přesto; nāhi pāya — nezíská.

Překlad

„Dokonce i bohyně štěstí přijde za Kṛṣṇou, když slyší zvuk Jeho flétny, a silně doufá, že získá Jeho společnost, které se jí však nedostane. Když se vlny dychtivé touhy po Jeho společnosti zvětšují, podstupuje askezi, ale ani potom se s Ním nemůže setkat.“

Verš

ei śabdāmṛta cāri,yāra haya bhāgya bhāri,
sei karṇe ihā kare pāna
ihā yei nāhi śune,
se kāṇa janmila kene,
kāṇākaḍi-sama sei kāṇa”

Synonyma

ei — tyto; śabda-amṛta — nektarové zvuky; cāri — čtyři; yāra — koho; haya — je; bhāgya bhāri — velké štěstí; sei — ta osoba; karṇe — ušima; ihā — tyto zvuky; kare pāna — pije; ihā — tyto zvuky; yei — každý, kdo; nāhi śune — neslyší; se — takové; kāṇa — uši; janmila — narodily se; kene — proč; kāṇākaḍi — otvor v malé lastuře; sama — jako; sei kāṇa — ty uši.

Překlad

„Jen ti největší šťastlivci mohou slyšet tyto čtyři nektarové zvuky – Kṛṣṇova slova, cinkání Jeho nákotníčků a náramků, Jeho hlas a melodii Jeho flétny. Uši toho, kdo tyto zvuky neslyší, jsou k ničemu, jako malé děravé lastury.“

Verš

karite aiche vilāpa,uṭhila udvega, bhāva,
mane kāho nāhi ālambana
udvega, viṣāda, mati,
autsukya, trāsa, dhṛti, smṛti,
nānā-bhāvera ha-ila milana

Synonyma

karite — činící; aiche — takový; vilāpa — nářek; uṭhila — povstaly; udvega — zneklidnění; bhāva — extáze; mane — v mysli; kāho — kdekoliv; nāhi — není; ālambana — útočiště; udvega — úzkost; viṣāda — nářek; mati — pozornost; autsukya — dychtivost; trāsa — strach; dhṛti — odhodlání; smṛti — vzpomínky; nānā-bhāvera — různých extází; ha-ila — bylo; milana — spojení.

Překlad

Když takto Śrī Caitanya Mahāprabhu naříkal, v Jeho mysli se probudilo zneklidnění a extáze. Spojilo se v Něm mnoho transcendentálních extází, včetně úzkosti, nářku, pozornosti, dychtivosti, strachu, odhodlání a vzpomínání.

Verš

bhāva-śābalye rādhāra ukti,līlā-śuke haila sphūrti,
sei bhāve paḍe eka śloka
unmādera sāmarthye,
sei ślokera kare arthe,
yei artha nāhi jāne loka

Synonyma

bhāva-śābalye — v nahromadění všech extází; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; ukti — výrok; līlā-śuke — v Bilvamaṅgalovi Ṭhākurovi; haila — bylo; sphūrti — probuzení; sei bhāve — v této extázi; paḍe — recituje; eka — jeden; śloka — verš; unmādera — šílenství; sāmarthye — v postavení; sei ślokera — tohoto verše; kare arthe — popisuje význam; yei artha — význam, který; nāhi — ne; jāne — znají; loka — lidé.

Překlad

Nahromadění všech těchto extází jednou v mysli Bilvamaṅgala Ṭhākura (Līlāśuky) vyvolalo výrok Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrī Caitanya Mahāprabhu nyní ve stejné extatické náladě tento verš recitoval a pod vlivem svého šílenství vysvětlil jeho význam, který je obyčejným lidem neznámý.

Verš

kim iha kṛṇumaḥ kasya brūmaḥ kṛtaṁ kṛtam āśayā
kathayata kathām anyāṁ dhanyām aho hṛdaye śayaḥ
madhura-madhura-smerākāre mano-nayanotsave
kṛpaṇa-kṛpaṇā kṛṣṇe tṛṣṇā ciraṁ bata lambate

Synonyma

kim — co; iha — zde; kṛṇumaḥ — budu dělat; kasya — s kým; brūmaḥ — budu mluvit; kṛtam — co se stalo; kṛtam — uděláno; āśayā — v naději; kathayata — prosím řekni; kathām — slova; anyām — jiná; dhanyām — příznivá; aho — běda; hṛdaye — v Mém srdci; śayaḥ — leží; madhura-madhura — sladší než sladkost; smera — usmívající se; ākāre — jehož podoba; manaḥ-nayana — mysli a očím; utsave — jenž přináší potěšení; kṛpaṇa-kṛpaṇā — nejlepší z lakomců; kṛṣṇe — po Kṛṣṇovi; tṛṣṇā — touha; ciram — každou chvíli; bata — běda; lambate — zvětšuje se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Běda, co mám dělat? S kým mám mluvit? Nechť je nyní konec se vším, co jsem udělala v naději, že se s Kṛṣṇou setkám. Řekni prosím něco příznivého, ale nemluv o Kṛṣṇovi. Běda, Kṛṣṇa leží v Mém srdci jako Amor; jak bych tedy o Něm mohla přestat hovořit? Na Kṛṣṇu, jehož úsměv je sladší než sladkost samotná a jenž přináší potěšení Mé mysli a očím, nemohu zapomenout. Běda, Má velká touha po Kṛṣṇovi se zvětšuje každým okamžikem!“

Význam

Tento výrok Śrīmatī Rādhārāṇī je citát pocházející z Kṛṣṇa-karṇāmṛty (42).

Verš

“ei kṛṣṇera virahe,udvege mana sthira nahe,
prāpty-upāya-cintana nā yāya
yebā tumi sakhī-gaṇa,
viṣāde bāula mana,
kāre puchoṅ, ke kahe upāya?

Synonyma

ei — tohoto; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; virahe — v odloučení; udvege — s úzkostí; mana — mysl; sthira — trpělivá; nahe — není; prāpti-upāya — způsob, jak dosáhnout; cintana yāya — nenapadá Mne; yebā — všechny; tumi — vy; sakhī-gaṇa — přítelkyně; viṣāde — v nářku; bāula — šílené; mana — mysli; kāre — koho; puchoṅ — mám se zeptat; ke — kdo; kahe — řekne; upāya — způsob.

Překlad

„Úzkost způsobená odloučením od Kṛṣṇy Mě připravila o trpělivost a nenapadá Mě, jak se s Ním setkat. Ó Mé přítelkyně, i vy jste se z nářku pomátly. Kdo Mi tedy řekne, jak Ho najdu?“

Verš

hā hā sakhi, ki kari upāya!
kāṅhā karoṅ, kāhāṅ yāṅa,
kāhāṅ gele kṛṣṇa pāṅa,
kṛṣṇa vinā prāṇa mora yāya”

Synonyma

— ó; sakhi — přítelkyně; ki — co; kari — mám dělat; upāya — způsob; kāṅhā karoṅ — co mám dělat; kāhāṅ yāṅa — kam mám jít; kāhāṅ gele — kam když půjdu; kṛṣṇa pāṅa — mohu získat Kṛṣṇu; kṛṣṇa vinā — bez Kṛṣṇy; prāṇa — život; mora — Můj; yāya — odchází.

Překlad

„Ó Mé drahé přítelkyně, jak mohu najít Kṛṣṇu? Co mám dělat? Kam mám jít? Kde Ho mohu potkat? Jelikož nemůžu najít Kṛṣṇu, Můj život Mě opouští.“

Verš

kṣaṇe mana sthira haya,tabe mane vicāraya,
balite ha-ila bhāvodgama
piṅgalāra vacana-smṛti,
karāila bhāva-mati,
tāte kare artha-nirdhāraṇa

Synonyma

kṣaṇe — v okamžiku; mana — mysl; sthira haya — uklidní se; tabe — tehdy; mane — v mysli; vicāraya — uvažuje; balite — říci; ha-ila — bylo; bhāva-udgama — probuzení extáze; piṅgalāra — Piṅgaly; vacana-smṛti — vzpomenutí na slova; karāila — způsobilo; bhāva-mati — extatickou mysl; tāte — v tom; kare — činí; artha-nirdhāraṇa — zjištění významu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu najednou ztichl a zamyslel se nad stavem své mysli. Vzpomněl si na slova Piṅgaly, a to v Něm probudilo extázi, která Ho přiměla promluvit. Tak vysvětlil význam verše.

Význam

Piṅgalā byla prostitutka, která řekla: „Tyto marné naděje přinášejí jen utrpení. Naprostá beznaděj je to největší štěstí.“ Vzpomínka na tento výrok uvedla Śrī Caitanyu Mahāprabhua do extáze. Příběh Piṅgaly se nachází ve verších 22–44 osmé kapitoly jedenáctého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu a rovněž také ve sto sedmdesáté čtvrté kapitole Śānti-parvy Mahābhāraty.

Verš

“dekhi ei upāye,kṛṣṇa-āśā chāḍi’ diye,
āśā chāḍile sukhī haya mana
chāḍa’ kṛṣṇa-kathā adhanya,
kaha anya-kathā dhanya,
yāte haya kṛṣṇa-vismaraṇa”

Synonyma

dekhi — vidím; ei upāye — to znamená; kṛṣṇa-āśā — naděje v Kṛṣṇu; chāḍi' diye — vzdám se; āśā — naděje; chāḍile — když se vzdám; sukhī — šťastná; haya — stane se; mana — mysl; chāḍa' — zanechte; kṛṣṇa-kathā — řečí o Kṛṣṇovi; adhanya — neslavných; kaha — hovořit; anya-kathā — o jiných tématech; dhanya — slavné; yāte — díky kterým; haya — je; kṛṣṇa-vismaraṇa — zapomenutí na Kṛṣṇu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Když se vzdám naděje na setkání s Kṛṣṇou, budu šťastná. Přestaňme tedy s tímto neslavným rozhovorem o Kṛṣṇovi. Bude pro nás lepší mluvit o nějakých slavných tématech a na Něho zapomenout.“

Verš

kahitei ha-ila smṛti,citte haila kṛṣṇa-sphūrti,
sakhīre kahe hañā vismite
“yāre cāhi chāḍite,
sei śuñā āche citte,
kona rīte nā pāri chāḍite”

Synonyma

kahitei — když mluvila; ha-ila — byla; smṛti — vzpomínka; citte — v srdci; haila — bylo; kṛṣṇa-sphūrti — zjevení Kṛṣṇy; sakhīre — přítelkyním; kahe — řekla; hañā vismite — velice překvapená; yāre — ten, jehož; cāhi chāḍite — chci se vzdát; sei — ta osoba; śuñā āche — leží; citte — v srdci; kona rīte — jakýmkoliv způsobem; pāri — nejsem schopná; chāḍite — vzdát se.

Překlad

Při těchto slovech si najednou Śrīmatī Rādhārāṇī vzpomněla na Kṛṣṇu. Přímo se objevil v Jejím srdci. Překvapeně řekla svým přítelkyním: „Ta osoba, na kterou chci zapomenout, leží v Mém srdci.“

Verš

rādhā-bhāvera svabhāva āna,kṛṣṇe karāya ‘kāma’-jñāna,
kāma-jñāne trāsa haila citte
kahe — “ye jagat māre,
se paśila antare,
ei vairī nā deya pāsarite”

Synonyma

rādhā-bhāvera — extáze Śrīmatī Rādhārāṇī; svabhāva — charakteristika; āna — další; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; karāya — donutí Ji udělat; kāma-jñāna — považování za Amora; kāma — jako Amor; jñāne — v pochopení; trāsa — strach; haila — byl; citte — v mysli; kahe — říká; ye — ten, který; jagat — celý svět; māre — přemáhá; se — ten; paśila — vstoupil; antare — do Mého srdce; ei vairī — tento nepřítel; deya — nedovolí; pāsarite — zapomenout.

Překlad

Extáze Śrīmatī Rādhārāṇī způsobila, že začala na Kṛṣṇu myslet jako na Amora, a to Ji vyděsilo. Řekla: „Tento Amor, který přemohl celý svět a vstoupil do Mého srdce, je Můj největší nepřítel, protože Mi nedovolí na Něho zapomenout.“

Verš

autsukyera prāvīṇye,jiti’ anya bhāva-sainye,
udaya haila nija-rājya-mane
mane ha-ila lālasa,
nā haya āpana-vaśa,
duḥkhe mane karena bhartsane

Synonyma

autsukyera — dychtivosti; prāvīṇye — díky vysokému stupni rozvoje; jiti' — když přemohla; anya — ostatní; bhāva-sainye — vojáky extáze; udaya — vzestup; haila — byl; nija-rājya-mane — v království Její vlastní mysli; mane — v mysli; ha-ila — byla; lālasa — chtivost; — ne; haya — stává se; āpana-vaśa — pod Její vládou; duḥkhe — v neštěstí; mane — mysli; karena — činí; bhartsane — kárání.

Překlad

Velká dychtivost poté porazila všechny ostatní vojáky extáze a v království mysli Śrīmatī Rādhārāṇī povstala neovladatelná touha. Rādhā potom zcela zkroušená svou vlastní mysl pokárala.

Verš

“mana mora vāma-dīna,jala vinā yena mīna,
kṛṣṇa vinā kṣaṇe mari’ yāya
madhura-hāsya-vadane,
mana-netra-rasāyane,
kṛṣṇa-tṛṣṇā dviguṇa bāḍāya

Synonyma

mana mora — Moje mysl; vāma-dīna — vzdorovitě ubohá; jala — vody; vinā — bez; yena — jako když; mīna — ryba; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vinā — bez; kṣaṇe — v okamžiku; mari' yāya — zemře; madhura — sladká; hāsya — usměvavá; vadane — tvář; mana — mysl; netra — oči; rasa-āyane — velmi příjemné; kṛṣṇa-tṛṣṇā — žízeň po Kṛṣṇovi; dvi-guṇa — dvakrát tolik; bāḍāya — zvětší se.

Překlad

„Když nebudu na Kṛṣṇu myslet, Moje zubožená mysl v okamžiku zemře jako ryba vytažená z vody. Jakmile však Moje mysl a Moje oči spatří Kṛṣṇovu tvář se sladkým úsměvem, jsou tak šťastné, že se Moje touha po Něm zdvojnásobí.“

Verš

hā hā kṛṣṇa prāṇa-dhana,hā hā padma-locana,
hā hā divya sad-guṇa-sāgara!
hā hā śyāma-sundara,
hā hā pītāmbara-dhara,
hā hā rāsa-vilāsa nāgara

Synonyma

— běda; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; prāṇa-dhana — poklade Mého života; — běda; padma-locana — Ty s lotosovýma očima; — běda; divya — božský; sat-guṇa-sāgara — oceáne transcendentálních vlastností; — běda; śyāma-sundara — překrásný načernalý mladíku; — běda; pīta-ambara-dhara — Ty, který nosíš žluté šaty; — běda; rāsa-vilāsa — tance rāsa; nāgara — hrdino.

Překlad

„Běda, kde je Kṛṣṇa, poklad Mého života? Kde je ten s lotosovýma očima? Běda! Kde je ten božský oceán všech transcendentálních vlastností? Běda! Kde je ten překrásný načernalý mladík ve žlutých šatech? Běda! Kde je ten hrdina tance rāsa?“

Verš

kāhāṅ gele tomā pāi,tumi kaha, — tāhāṅ yāi”,
eta kahi’ calilā dhāñā
svarūpa uṭhi’ kole kari’,
prabhure ānila dhari’,
nija-sthāne vasāilā laiñā

Synonyma

kāhāṅ — kam; gele — když půjdu; tomā — Tebe; pāi — mohu získat; tumi — Ty; kaha — prosím řekni; tāhāṅ — tam; yāi — půjdu; eta kahi' — s těmito slovy; calilā dhāñā — rozběhl se; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; uṭhi' — poté, co vstal; kole kari' — beroucí na klín; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ānila — přivedl zpět; dhari' — když chytil; nija-sthāne — do Jeho sídla; vasāilā — posadil; laiñā — poté, co vzal.

Překlad

„Kam mám jít? Kde Tě najdu? Řekni Mi to prosím, a Já tam půjdu.“ S těmito slovy se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozběhl, ale Svarūpa Dāmodara Gosvāmī vstal, chytil Ho a posadil si Ho na klín. Potom Ho odvedl do Jeho sídla, kde Ho přiměl se posadit.“

Verš

kṣaṇeke prabhura bāhya haila,svarūpere ājñā dila,
“svarūpa, kichu kara madhura gāna”
svarūpa gāya vidyāpati,
gīta-govinda-gīti,
śuni’ prabhura juḍāila kāṇa

Synonyma

kṣaṇeke — v okamžiku; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya — vnější vědomí; haila — bylo; svarūpere ājñā dila — nařídil Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; svarūpa — Můj drahý Svarūpo; kichu — nějaké; kara — učiň; madhura — sladké; gāna — písně; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; gāya — zpívá; vidyāpati — Vidyāpatiho písně; gīta-govinda-gīti — písně z Gīta-govindy; śuni' — když slyšely; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; juḍāila — byly spokojené; kāṇa — uši.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se najednou vrátil k vnějšímu vědomí a řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu: „Můj drahý Svarūpo, zpívej prosím nějaké sladké písně.“ Jakmile Pán uslyšel Svarūpu Dāmodara zpívat písně z Gīta-govindy a písně básníka Vidyāpatiho, Jeho uši byly spokojené.

Verš

ei-mata mahāprabhu prati-rātri-dine
unmāda ceṣṭita haya pralāpa-vacane

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prati-rātri-dine — každou noc a každý den; unmāda — šílené; ceṣṭita — činnosti; haya — jsou; pralāpa-vacane — mluvení jako blázen.

Překlad

Každý den a každou noc takto Śrī Caitanya Mahāprabhu šílel a také mluvil jako šílený.

Verš

eka-dine yata haya bhāvera vikāra
sahasra-mukhe varṇe yadi, nāhi pāya pāra

Synonyma

eka-dine — za jeden den; yata haya — kolik jich jen je; bhāvera — extáze; vikāra — proměn; sahasra-mukhe — Anantadeva, který má tisíce úst; varṇe yadi — když popisuje; nāhi pāya — nemůže dosáhnout; pāra — hranice.

Překlad

Dokonce ani Anantadeva, jenž má tisíce úst, nedokáže plně popsat extatické proměny, které Śrī Caitanya Mahāprabhu zakusil za jediný den.

Verš

jīva dīna ki karibe tāhāra varṇana?
śākhā-candra-nyāya kari’ dig-daraśana

Synonyma

jīva — živá bytost; dīna — ubohá; ki — co; karibe — udělá; tāhāra — toho; varṇana — popis; śākhā-candra-nyāya — logika ukazování měsíce skrze větve stromu; kari' — činím; dik-daraśana — ukázání směru.

Překlad

Co potom může o těchto proměnách napsat ubohé stvoření, jako jsem já? Mohu uvést pouze náznaky, jako když se ukazuje měsíc skrze větve stromu.

Verš

ihā yei śune, tāra juḍāya mana-kāṇa
alaukika gūḍha-prema-ceṣṭā haya jñāna

Synonyma

ihā — toto; yei śune — každý, kdo slyší; tāra — jeho; juḍāya — budou spokojené; mana-kāṇa — mysl i uši; alaukika — neobyčejné; gūḍha-prema — z hluboké extatické lásky ke Kṛṣṇovi; ceṣṭā — činnosti; haya jñāna — může pochopit.

Překlad

Toto vyprávění přesto uspokojí mysl a uši každého, kdo ho uslyší, a takový člověk pak bude také schopen porozumět těmto neobyčejným činnostem, vycházejícím z hluboké extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

adbhuta nigūḍha premera mādhurya-mahimā
āpani āsvādi’ prabhu dekhāilā sīmā

Synonyma

adbhuta — úžasné; nigūḍha — hluboké; premera — extatické lásky ke Kṛṣṇovi; mādhurya-mahimā — slávu sladkosti; āpani — osobně; āsvādi' — vychutnávající si; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhāilā — ukázal; sīmā — nejzazší meze.

Překlad

Extatická láska ke Kṛṣṇovi je nesmírně hluboká. Tím, že si slavnou sladkost této lásky osobně vychutnával, Śrī Caitanya Mahāprabhu ukázal její nejzazší meze.

Verš

adbhuta-dayālu caitanya — adbhuta-vadānya!
aiche dayālu dātā loke nāhi śuni anya

Synonyma

adbhuta — úžasně; dayālu — milostivý; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; adbhuta-vadānya — úžasně velkorysý; aiche — taková; dayālu — milostivá; dātā — dobročinná osoba; loke — v tomto světě; nāhi — ne; śuni — slyšeli jsme; anya — o jiné.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je úžasně milostivý a šlechetný. Neslyšeli jsme, že by v tomto světě byl ještě někdo jiný tak milostivý a velkorysý.

Verš

sarva-bhāve bhaja, loka, caitanya-caraṇa
yāhā haite pāibā kṛṣṇa-premāmṛta-dhana

Synonyma

sarva-bhāve — ve všech ohledech; bhaja — uctívej; loka — ó celý světe; caitanya-caraṇa — lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāhā haite — čímž; pāibā — získáš; kṛṣṇa-prema — lásky ke Kṛṣṇovi; amṛta — nektaru; dhana — poklad.

Překlad

Ó lidé celého světa, ve všech ohledech uctívejte lotosové nohy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jedině tak získáte nektarový poklad extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

ei ta’ kahiluṅ ‘kūrmākṛti’-anubhāva
unmāda-ceṣṭita tāte unmāda-pralāpa

Synonyma

ei ta' kahiluṅ — tak jsem popsal; kūrma-ākṛti — jak se stal podobným želvě; anubhāva — příznak extáze; unmāda-ceṣṭita — projevený v šílenství; tāte — ve kterém; unmāda-pralāpa — mluvení jako blázen.

Překlad

Takto jsem tedy popsal extatickou proměnu Śrī Caitanyi Mahāprabhua do podoby želvy. V této extázi mluvil a jednal jako šílený.

Verš

ei līlā sva-granthe raghunātha-dāsa
gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣe kairāchena prakāśa

Synonyma

ei līlā — tuto zábavu; sva-granthe — ve své knize; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣe — s názvem Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa; kairāchena prakāśa — plně popsal.

Překlad

Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī tuto zábavu plně popsal ve své knize Gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa.

Verš

anudghāṭya dvāra-trayam uru ca bhitti-trayam aho
vilaṅghyoccaiḥ kāliṅgika-surabhi-madhye nipatitaḥ
tanūdyat-saṅkocāt kamaṭha iva kṛṣṇoru-virahād
virājan gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

anudghāṭya — aniž by otevřel; dvāra-trayam — troje dveře; uru — silné; ca — a; bhitti-trayam — tři zdi; aho — jak úžasné; vilaṅghya — poté, co překonal; uccaiḥ — vysoké; kāliṅgika — z Kálinga-déše v tailangské oblasti; surabhi-madhye — mezi kravami; nipatitaḥ — spadlý; tanu-udyat-saṅkocāt — stažením do těla; kamaṭhaḥ — želva; iva — jako; kṛṣṇa-uru-virahāt — kvůli silným pocitům odloučení od Kṛṣṇy; virājan — vypadající; gaurāṅgaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hṛdaye — v mém srdci; udayan — vycházející; mām — mě; mad ayati — přivádí k šílenství.

Překlad

„Jak úžasné! Śrī Caitanya Mahāprabhu opustil své sídlo, aniž by otevřel troje dveře smohutnými závorami. Potom překonal tři vysoké zdi a později ze silného pocitu odloučení od Kṛṣṇy spadl mezi krávy z tailangské oblasti a jako želva vtáhl všechny končetiny do svého trupu. Śrī Caitanya Mahāprabhu, který se zjevil tímto způsobem, vychází v mém srdci a přivádí mne k šílenství.“

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — tuto knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmnácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která líčí zábavu, při níž Śrī Caitanya Mahāprabhu vtáhl své končetiny do trupu jako želva.