Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu si vychutnává nektar ze rtů Pána Śrī Kṛṣṇy

Tuto šestnáctou kapitolu shrnuje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Pánovi bengálští oddaní se vrátili do Džagannáth Purí, a s nimi přišel navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua i strýc Raghunātha dāse Gosvāmīho, Kālidāsa. Kālidāsa ochutnal zbytky jídla všech bengálských vaiṣṇavů včetně Jhaḍua Ṭhākura. Díky tomu získal útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Džagannáth Purí.

Kavi-karṇapūru zasvětil Śrī Caitanya Mahāprabhu do Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, když mu bylo teprve sedm let. Později se stal největším básníkem mezi vaiṣṇavskými ācāryi.

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu jedl zbytky pokrmů zvané vallabha-bhoga, opěvoval slávu těchto zbytků Pánova jídla. Poté rozdal prasādam všem oddaným, kteří tak mohli vychutnat adharāmṛtu neboli nektar ze rtů Pána Śrī Kṛṣṇy.

Verš

vande śrī-kṛṣṇa-caitanyaṁ
kṛṣṇa-bhāvāmṛtaṁ hi yaḥ
āsvādyāsvādayan bhaktān
prema-dīkṣām aśikṣayat

Synonyma

vande — s úctou se klaním; śrī-kṛṣṇa-caitanyam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kṛṣṇa-bhāva-amṛtam — nektar extatické lásky ke Kṛṣṇovi; hi — zajisté; yaḥ — ten, který; āsvādya — poté, co vychutnal; āsvādayan — umožnil vychutnat si; bhaktān — oddaným; prema — do lásky ke Kṛṣṇovi; dīkṣām — zasvěcení; aśikṣayat — poučil.

Překlad

S úctou se klaním Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jenž si osobně vychutnával nektar extatické lásky ke Kṛṣṇovi a poté naučil své oddané, jak si ji vychutnávat. Tak je osvítil ohledně extatické lásky ke Kṛṣṇovi, aby je mohl zasvětit do transcendentálního poznání.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — všem oddaným Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

ei-mata mahāprabhu rahena nīlācale
bhakta-gaṇa-saṅge sadā prema-vihvale

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahena — pobývá; nīlācale — v Džagannáth Purí; bhakta-gaṇa-saṅge — ve společnosti oddaných; sadā — neustále; prema-vihvale — pohroužený v extázi lásky.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu pobýval v Džagannáth Purí ve společnosti svých oddaných, neustále pohroužený do extatické oddané lásky.

Verš

varṣāntare āilā saba gauḍera bhakta-gaṇa
pūrvavat āsi’ kaila prabhura milana

Synonyma

varṣa-antare — další rok; āilā — přišli; saba — všichni; gauḍera — z Bengálska; bhakta-gaṇa — oddaní; pūrva-vat — jako dříve; āsi' — když přišli; kaila — učinili; prabhura milana — setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

V dalším roce šli všichni oddaní z Bengálska jako obvykle do Džagannáth Purí a jako v předešlých letech se setkali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a oddanými.

Verš

tāṅ-sabāra saṅge āila kālidāsa nāma
kṛṣṇa-nāma vinā teṅho nāhi kahe āna

Synonyma

tāṅ-sabāra saṅge — s nimi všemi; āila — přišel; kāli-dāsa nāma — muž jménem Kālidāsa; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; vinā — mimo; teṅho — on; nāhi — ne; kahe — říká; āna — cokoliv jiného.

Překlad

Společně s oddanými z Bengálska přišel i urozený muž jménem Kālidāsa, který nikdy nevyslovil nic jiného než svaté jméno Kṛṣṇy.

Verš

mahā-bhāgavata teṅho sarala udāra
kṛṣṇa-nāma-‘saṅkete’ cālāya vyavahāra

Synonyma

mahā-bhāgavata — vysoce pokročilý oddaný; teṅho — on; sarala udāra — prostý a velkomyslný; kṛṣṇa-nāma-saṅkete — s pronášením svatého jména Kṛṣṇy; cālāya — vykonává; vyavahāra — běžné činnosti.

Překlad

Kālidāsa byl vysoce pokročilý oddaný, a přesto byl prostý a velkomyslný. Při vykonávání svých běžných povinností neustále pronášel svaté jméno Kṛṣṇy.

Verš

kautukete teṅho yadi pāśaka khelāya
‘hare kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kari’ pāśaka cālāya

Synonyma

kautukete — žertem; teṅho — on; yadi — když; pāśaka khelāya — hraje kostky; hare kṛṣṇa — svaté jméno Pána; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; kari' — pronášející; pāśaka cālāya — hází kostkou.

Překlad

Když hrál žertem kostky, pronášel přitom Hare Kṛṣṇa.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti varuje lidi tohoto věku, aby nenapodobovali žertování mahā-bhāgavatů, jako je Kālidāsa. Pokud ho někdo bude napodobovat tak, že bude hrát kostky či hazardovat a přitom zároveň zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, jistě se stane obětí přestupků proti svatému jménu. Říká se: hari-nāma-bale pāpe pravṛtti – člověk nesmí hřešit na sílu zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Hra v kostky je zajisté hazard, ale zde se jasně uvádí, že Kālidāsa hrál pouze žertem. Mahā-bhāgavata může dělat cokoliv, ale nikdy nezapomene na základní zásady. Proto je řečeno: tāra vākya, kriyā-mudrā vijñeha nā bhujaya – „Nikdo nemůže pochopit činnosti čistého oddaného.“ Neměli bychom Kālidāse napodobovat.

Verš

raghunātha-dāsera teṅho haya jñāti-khuḍā
vaiṣṇavera ucchiṣṭa khāite teṅho haila buḍā

Synonyma

raghunātha-dāsera — Raghunātha dāse Gosvāmīho; teṅho — on (Kālidāsa); haya — je; jñāti — příbuzný; khuḍā — strýc; vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; ucchiṣṭa — zbytky jídla; khāite — jedící; teṅho — on; haila — stal se; buḍā — starý.

Překlad

Kālidāsa byl strýcem Raghunātha dāse Gosvāmīho. Po celý život, i ve stáří, se snažil jíst zbytky jídla, které po sobě nechali nějací vaiṣṇavové.

Verš

gauḍa-deśe haya yata vaiṣṇavera gaṇa
sabāra ucchiṣṭa teṅho karila bhojana

Synonyma

gauḍa-deśe — v Bengálsku; haya — je; yata — kolik; vaiṣṇavera gaṇa — vaiṣṇavů; sabāra — všech; ucchiṣṭa — zbytky jídla; teṅho — on; karila bhojana — jedl.

Překlad

Kālidāsa jedl zbytky jídla od všech vaiṣṇavů, kteří v Bengálsku byli.

Verš

brāhmaṇa-vaiṣṇava yata — choṭa, baḍa haya
uttama-vastu bheṭa lañā tāṅra ṭhāñi yāya

Synonyma

brāhmaṇa-vaiṣṇava — vaiṣṇavové z brāhmaṇských rodin; yata — všichni; choṭa — začátečníci; baḍa — vysoce pokročilí; haya — jsou; uttama-vastu — prvotřídní potraviny; bheṭa lañā — beroucí jako dary; tāṅra ṭhāñi — k nim; yāya — jde.

Překlad

Chodil za všemi vaiṣṇavy narozenými v rodinách brāhmaṇů, ať byli začátečníci, nebo pokročilí, a nosil jim dary v podobě prvotřídních potravin.

Verš

tāṅra ṭhāñi śeṣa-pātra layena māgiyā
kāhāṅ nā pāya, tabe rahe lukāñā

Synonyma

tāṅra ṭhāñi — od nich; śeṣa-pātra — listy se zbytky; layena — bere; māgiyā — prosící; kāhāṅ — kde; pāya — nedostane; tabe — potom; rahe — zůstává; lukāñā — ukrývající se.

Překlad

Každého takového vaiṣṇavu prosil o zbytky jídla, a když žádné nedostal, schoval se někde nablízku.

Verš

bhojana karile pātra phelāñā yāya
lukāñā sei pātra āni’ cāṭi’ khāya

Synonyma

bhojana karile — po jídle; pātra — talíř z listu; phelāñā yāya — je vyhozen; lukāñā — ukrývající se; sei pātra — ten talíř z listu; āni' — poté, co přinesl; cāṭi' khāya — vylízává.

Překlad

Vaiṣṇavové po jídle své talíře z listů vyhazovali. Kālidāsa pak vyšel z úkrytu, listy vzal a vylízal z nich zbytky.

Verš

śūdra-vaiṣṇavera ghare yāya bheṭa lañā
ei-mata tāṅra ucchiṣṭa khāya lukāñā

Synonyma

śūdra-vaiṣṇavera — vaiṣṇavů narozených v rodinách śūdrů; ghare — do domů; yāya — chodí; bheṭa lañā — beroucí dary; ei-mata — takto; tāṅra — jejich; ucchiṣṭa — zbytky jídla; khāya — jí; lukāñā — ukrývající se.

Překlad

Dary nosil také do domů vaiṣṇavů narozených v rodinách śūdrů. Poté se schoval, a tak jedl zbytky jídla, které oni vyhodili.

Verš

bhūṅimāli-jāti, ‘vaiṣṇava’ — ‘jhaḍu’ tāṅra nāma
āmra-phala lañā teṅho gelā tāṅra sthāna

Synonyma

bhūṅimāli-jāti — příslušník kasty bhūṅimāli; vaiṣṇava — velký oddaný; jhaḍu — Jhaḍu; tāṅra — jeho; nāma — jméno; āmra-phala — plody manga; lañā — beroucí; teṅho — on; gelā — šel; tāṅra sthāna — k němu domů.

Překlad

Jeden velký vaiṣṇava jménem Jhaḍu Ṭhākura patřil ke kastě bhūṅimāli. Kālidāsa šel s mangy do jeho domu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává: „Jak Kālidāsa, tak Jhaḍu Ṭhākura jsou uctíváni na místě zvaném Šrípátbátí, ve vesnici známé jako Bhédo či Bhaduja. Tato vesnice se nachází necelých pět kilometrů na jih od vesnice Krišnapuru, kde se narodil Raghunātha dāsa Gosvāmī a která leží necelé dva kilometry západně od železničního uzlu Bjándel na bardvánské dráze. Tamní pošta se jmenuje Dévánanda-pur. Jhaḍu Ṭhākura uctíval Božstvo Śrī Madana-gopāla. Toto Božstvo dodnes uctívá jeden příslušník rāmāyetské komunity, Rāmaprasāda dāsa. Říká se, že Božstvo, které uctíval Kālidāsa, bylo donedávna uctíváno ve vesnici Šankhja na břehu řeky Sarasvatí, ale později si Božstvo odvezl jeden urozený muž jménem Matilāla Caṭṭopādhyāya z vesnice Trivéní, kde je Božstvo uctíváno nyní.

Verš

āmra bheṭa diyā tāṅra caraṇa vandilā
tāṅra patnīre tabe namaskāra kailā

Synonyma

āmra — manga; bheṭa — dar; diyā — poté, co dal; tāṅra — jeho; caraṇa — nohám; vandilā — poklonil se; tāṅra patnīre — jeho ženě; tabe — poté; namaskāra kailā — s úctou se poklonil.

Překlad

Kālidāsa dal manga Jhaḍuovi Ṭhākurovi a s úctou se mu poklonil. Poté se s úctou poklonil i jeho ženě.

Verš

patnī-sahita teṅho āchena vasiyā
bahu sammāna kailā kālidāsere dekhiyā

Synonyma

patnī-sahita — se svou manželkou; teṅho — on (Jhaḍu Ṭhākura); āchena vasiyā — seděl; bahu — hodně; sammāna — úcty; kailā — projevil; kālidāsere dekhiyā — když viděl Kālidāse.

Překlad

Když Kālidāsa přišel k Jhaḍuovi Ṭhākurovi, viděl, jak tato svatá osoba sedí se svou manželkou. Jakmile ho Jhaḍu Ṭhākura spatřil, také se mu s úctou poklonil.

Verš

iṣṭagoṣṭhī kata-kṣaṇa kari’ tāṅra sane
jhaḍu-ṭhākura kahe tāṅre madhura vacane

Synonyma

iṣṭa-goṣṭhī — rozhovor; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; kari' — poté, co vedl; tāṅra sane — s ním; jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; kahe — říká; tāṅre — jemu (Kālidāsovi); madhura vacane — sladkými slovy.

Překlad

Po chvíli mluvení s Kālidāsem řekl Jhaḍu Ṭhākura následující sladká slova:

Verš

“āmi — nīca-jāti, tumi, — atithi sarvottama
kon prakāre karimu āmi tomāra sevana?

Synonyma

āmi — já; nīca-jāti — patřím k nízké kastě; tumi — ty; atithi — host; sarva-uttama — hodný velké úcty; kon prakāre — jak; karimu — mohu prokázat; āmi — já; tomāra sevana — službu tobě.

Překlad

„Jak ti mohu sloužit? Patřím k nízké kastě a ty jsi úctyhodný host.“

Verš

ājñā deha’, — brāhmaṇa-ghare anna lañā diye
tāhāṅ tumi prasāda pāo, tabe āmi jīye”

Synonyma

ājñā deha' — dovol mi; brāhmaṇa-ghare — do domu brāhmaṇy; anna — jídlo; lañā diye — poskytnu; tāhāṅ — tam; tumi — ty; prasāda pāo — přijmi prasādam; tabe — potom; āmi — já; jīye — budu žít.

Překlad

„S tvým svolením pošlu jídlo do domu nějakého brāhmaṇy, kde budeš moci přijmout prasādam. Pokud to uděláš, budu moci žít velmi spokojeně.“

Verš

kālidāsa kahe, — “ṭhākura, kṛpā kara more
tomāra darśane āinu mui patita pāmare

Synonyma

kālidāsa kahe — Kālidāsa odpověděl; ṭhākura — můj drahý světče; kṛpā kara — uděl svou milost; more — mně; tomāra darśane — navštívit tě; āinu — přišel jsem; mui — já; patita pāmare — velmi pokleslý a hříšný.

Překlad

Kālidāsa odpověděl: „Můj drahý pane, prosím uděl mi svou milost. Přišel jsem tě navštívit, přestože jsem velmi pokleslý a hříšný.“

Verš

pavitra ha-inu mui pāinu daraśana
kṛtārtha ha-inu, mora saphala jīvana

Synonyma

pavitra ha-inu — jsem očištěn; mui — já; pāinu daraśana — když jsem mohl mít s tebou rozhovor; kṛta-artha — zavázaný; ha-inu — stal jsem se; mora — můj; sa-phala — úspěšný; jīvana — život.

Překlad

„Pouhým pohledem na tebe jsem se očistil. Jsem ti velice zavázaný, protože teď je můj život úspěšný.“

Verš

eka vāñchā haya, — yadi kṛpā kari’ kara
pāda-raja deha’, pāda mora māthe dhara”

Synonyma

eka vāñchā — jedna touha; haya — je; yadi — jestliže; kṛpā kari' — milostivě; kara — učiníš; pāda-raja — prach z tvých nohou; deha' — dej; pāda — nohy; mora — moji; māthe — na hlavu; dhara — prosím polož.

Překlad

„Můj drahý pane, mám jednu touhu. Buď ke mně prosím milostivý a polož laskavě své nohy na mou hlavu, aby se jí dotkl prach z tvých nohou.“

Verš

ṭhākura kahe, — “aiche bāt kahite nā yuyāya
āmi — nīca-jāti, tumi — susajjana rāya”

Synonyma

ṭhākura kahe — Jhaḍu Ṭhākura řekl; aiche bāt — taková žádost; kahite yuyāya — by neměla být vyslovena; āmi — já; nīca-jāti — pocházející z rodiny velmi nízké kasty; tumi — ty; su-sat-jana rāya — velmi urozený a bohatý muž.

Překlad

Jhaḍu Ṭhākura odpověděl: „Nehodí se, abys mě žádal o takovou věc. Zatímco ty jsi ctihodný a bohatý muž, já pocházím z rodiny, která patří k velmi nízké kastě.“

Verš

tabe kālidāsa śloka paḍi’ śunāila
śuni’ jhaḍu-ṭhākurera baḍa sukha ha-ila

Synonyma

tabe — poté; kālidāsa — Kālidāsa; śloka — verše; paḍi' — recitující; śunāila — umožnil slyšet; śuni' — když slyšel; jhaḍu-ṭhākurera — Jhaḍua Ṭhākura; baḍa — velká; sukha — radost; ha-ila — byla.

Překlad

Kālidāsa potom recitoval nějaké verše, které Jhaḍu Ṭhākura poslouchal s velkou radostí.

Verš

na me ’bhaktaś catur-vedī
mad-bhaktaḥ śva-pacaḥ priyaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

Synonyma

na — ne; me — Mojí; abhaktaḥ — bez čisté oddané služby; catuḥ-vedī — znalec čtyř Véd; mat-bhaktaḥ — Můj oddaný; śva-pacaḥ — dokonce i z rodiny pojídačů psů; priyaḥ — velmi drahý; tasmai — jemu (čistému oddanému); deyam — mělo by se dávat; tataḥ — od něho; grāhyam — měly by se přijímat (zbytky jídla); saḥ — taková osoba; ca — také; pūjyaḥ — zaslouží si uctívání; yathā — stejně jako; hi — zajisté; aham — Já.

Překlad

„  ,Ani ten, kdo je velkým znalcem sanskrtské literatury, není uznán jako Můj oddaný, pokud nevykonává čistou oddanou službu. Pokud je však Mým čistým oddaným bez touhy užívat si plodů svých činů či mentální spekulace někdo narozený v rodině pojídačů psů, je Mi nesmírně drahý. Měla by se mu prokazovat veškerá úcta, a cokoliv nabídne, by se mělo přijmout, protože takoví oddaní jsou hodni stejného uctívání jako Já!̀  “

Význam

Tento verš, vyslovený Nejvyšší Osobnosti Božství, se nachází v Hari-bhakti-vilāse (10.127).

Verš

viprād dvi-ṣaḍ-guṇa-yutād aravinda-nābha-
pādāravinda-vimukhāt śva-pacaṁ variṣṭham
manye tad-arpita-mano-vacanehitārtha-
prāṇaṁ punāti sa kulaṁ na tu bhūri-mānaḥ

Synonyma

viprāt — než brāhmaṇa; dvi-ṣaṭ-guṇa-yutāt — který má všech dvanáct brāhmaṇských vlastností; aravinda-nābha — Pána Viṣṇua, jenž má pupek podobný lotosu; pāda-aravinda — lotosovým nohám; vimukhāt — než ten, kdo není oddaný; śva-pacamcaṇḍālu neboli člověka zvyklého jíst psy; variṣṭham — za slavnějšího; manye — považuji; tat-arpita — zasvěcené Jemu; manaḥ — mysl; vacana — slova; īhita — činnosti; artha — bohatství; prāṇam — život; punāti — očistí; saḥ — on; kulam — svou rodinu; na tu — ale ne; bhūri-mānaḥbrāhmaṇa pyšný na své vlastnosti.

Překlad

„  ,Pokud se někdo narodil v rodině brāhmaṇů a má všech dvanáct brāhmaṇských vlastností, ale není oddaný lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy, jenž má lotosu podobný pupek, není zdaleka tak dobrý jako caṇḍāla, který svou mysl, slova, činy, majetek a život zasvětil službě Pánu. Pouhé zrození v rodině brāhmaṇů či brāhmaṇské vlastnosti samy o sobě nestačí. Člověk se musí stát čistým oddaným Pána. Pokud je śva-paca neboli caṇḍāla oddaným, osvobodí nejen sebe, ale také celou svoji rodinu, kdežto neoddaný brāhmaṇa, který má jen brāhmaṇské vlastnosti, nemůže očistit ani sebe, natož svoji rodinu.̀  “

Význam

Tento a následující verš jsou citáty ze Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.10 a 3.33.7).

Verš

aho bata śva-paco ’to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

Synonyma

aho bata — jak je to úžasné; śva-pacaḥ — pojídač psů; ataḥ — než zasvěcený brāhmaṇa; garīyān — slavnější; yat — jehož; jihvā-agre — na špičce jazyka; vartate — setrvává; nāma — svaté jméno; tubhyam — Tebe, můj Pane; tepuḥ — vykonali; tapaḥ — askezi; te — oni; juhuvuḥ — vykonali oběti; sasnuḥ — vykoupali se na svatých místech; āryāḥ — opravdu patří k árjům; brahma — všechny Védy; anūcuḥ — prostudovali; nāma — svaté jméno; gṛṇanti — pronášejí; ye — kdo; te — oni.

Překlad

„  ,Můj drahý Pane, každý, kdo na svém jazyku neustále udržuje Tvé svaté jméno, je vznešenější než zasvěcený brāhmaṇa. I když se mohl narodit v rodině pojídačů psů, a být tak podle hmotných měřítek nejnižší z lidí, je přesto slavný. To je úžasná síla zpívání svatého jména Pána. O tom, kdo zpívá svaté jméno, je známé, že již podstoupil všechny druhy askeze, prostudoval všechny Védy, vykonal všechny velké oběti zmíněné ve Védách a vykoupal se na všech posvátných poutních místech. Taková osoba je skutečným Árjou.̀  “

Verš

śuni’ ṭhākura kahe, — “śāstra ei satya kaya
sei śreṣṭha, aiche yāṅte kṛṣṇa-bhakti haya

Synonyma

śuni' — když to slyšel; ṭhākura kahe — Jhaḍu Ṭhākura řekl; śāstra — zjevené písmo; ei — tuto; satya — pravdu; kaya — říká; sei — on; śreṣṭha — nejlepší; aiche — tak; yāṅte — v kom; kṛṣṇa-bhakti — oddanost Kṛṣṇovi; haya — je.

Překlad

Když si Jhaḍa Ṭhākura vyslechl tyto citace ze zjeveného písma Śrīmad-Bhāgavatamu, odpověděl: „Ano, to je pravda, protože to říká śāstra. Platí to však o tom, kdo je opravdu pokročilý v oddanosti Kṛṣṇovi.“

Verš

āmi — nīca-jāti, āmāra nāhi kṛṣṇa-bhakti
anya aiche haya, āmāya nāhi aiche śakti”

Synonyma

āmi — já; nīca-jāti — patřící k nižší kastě; āmāra — moje; nāhi — není; kṛṣṇa-bhakti — oddanost Kṛṣṇovi; anya — jiní; aiche haya — takoví mohou být; āmāya — u mě; nāhi — není; aiche śakti — taková síla.

Překlad

„V takovém postavení se možná nacházejí druzí, já však takovou duchovní sílu nemám. Patřím do nižší kasty a oddanosti Kṛṣṇovi nemám, ani co by se za nehet vešlo.“

Význam

Tímto prohlášením se Jhaḍu Ṭhākura staví do role člověka narozeného v rodině nízké třídy, který nemá vlastnosti pravého oddaného Pána Kṛṣṇy. Výroky, jež prohlašují člověka nízkého původu za vznešeného, pokud je vaiṣṇavou, sice uznává, ale osobně si myslí, že tyto výroky ze Śrīmad-Bhāgavatamu se dobře hodí na druhé, ale ne na něho. Jeho postoj přesně odpovídá pravému vaiṣṇavovi, protože vaiṣṇava se nikdy nepovažuje za vznešeného, i když takový skutečně je. Je vždy pokorný a nikdy se nepovažuje za pokročilého oddaného. Spíše si připisuje nižší postavení, což ovšem neznamená, že je opravdu nízký. Sanātana Gosvāmī jednou řekl, že náleží k rodině nízké kasty, protože se při své službě vládního ministra sdružoval s mlecchy a yavany, přestože pocházel z brāhmaṇské rodiny. Podobně se i Jhaḍu Ṭhākura považoval za člověka nižší kasty, ale ve skutečnosti byl vznešenější než mnoho těch, kteří se narodili v brāhmaṇských rodinách. To je dokázáno nejen ve Śrīmad-Bhāgavatamu, ze kterého ve verších 26 a 27 citoval Kālidāsa, ale i jiné śāstry obsahují mnoho důkazů potvrzujících tento závěr. Například v Mahābhāratě (Vana-parvě, 177.20) se uvádí:

śūdre tu yad bhavel lakṣma
dvije tac ca na vidyate
na vai śūdro bhavec chūdro
brāhmaṇo na ca brāhmaṇaḥ

„Pokud má někdo narozený jako śūdra vlastnosti brāhmaṇy, a brāhmaṇa rodem je nemá, neměl by být takový śūdra považován za śūdru a takový brāhmaṇa za brāhmaṇu.

Ve Vana-parvě, kapitole 203, verších 11–12, je také řečeno:

śūdra-yonau hi jātasya
sad-guṇānupatiṣṭhataḥ
ārjave vartamānasya
brāhmaṇyam abhijāyate

„Pokud člověk narozený v rodině śūdrů rozvinul vlastnosti brāhmaṇy, jako je satya (pravdomluvnost), śama (mírumilovnost), dama (sebeovládání) a ārjava (upřímnost), dosáhne vznešeného postavení brāhmaṇy.

V Anuśāsana-parvě, kapitole 163, se uvádí:

sthito brāhmaṇa-dharmeṇa
brāhmaṇyam upajīvati
kṣatriyo vātha vaiśyo vā
brahma-bhūyaḥ sa gacchati
ebhis tu karmabhir deviśubhair ācaritais tathā
śūdro brāhmaṇatāṁ yāti
vaiśyaḥ kṣatriyatāṁ vrajet
na yonir nāpi saṁskārona śrutaṁ na ca santatiḥ
kāraṇāni dvijatvasya
vṛttam eva tu kāraṇam

„Pokud někdo skutečně jedná jako brāhmaṇa, musí být považován za brāhmaṇu, i kdyby pocházel z rodiny kṣatriyů či vaiśyů. Ó Devī, dokonce i kdyby pocházel z rodiny śūdrů, stane se brāhmaṇou, pokud je opravdu zaměstnaný brāhmaṇskými činnostmi a má čisté chování brāhmaṇy. Vaiśya se navíc může stát kṣatriyou. Kvalifikací brāhmaṇy tedy není ani jeho původ, ani očistné obřady, které podstoupil, ani jeho vzdělání. Skutečným měřítkem k rozpoznání brāhmaṇy je vṛtta neboli zaměstnání.“

Viděli jsme, že člověk, který není synem lékaře ani nestudoval medicínu, je někdy schopný léčit. Když se prakticky naučí, jak operovat, jak míchat léky a jak předepisovat určité léky na určité nemoci, může získat osvědčení a být registrován jako praktikující lékař. Může i pracovat jako lékař a být známý jako lékař. I když ho může kvalifikovaný lékař považovat za šarlatána, vláda jeho práci uzná. Zvláště v Indii je mnoho takových lékařů, kteří své lékařské služby odvádějí výborně. Jsou uznáni dokonce i vládou. Podobně musí být za brāhmaṇu uznán ten, kdo je zaměstnaný brāhmaṇskými službami či povinnostmi, bez ohledu na jeho rodinný původ. To je výrok všech śāster.

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet

Nārada Muni zde Mahārājovi Yudhiṣṭhirovi sděluje, že znaky brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi a śūdry jsou popsány v śāstrách. Člověk by proto měl být považován za brāhmaṇu, kṣatriyu, vaiśyu či śūdru, pokud projevuje jejich znaky a kvalifikace a pokud v těchto pozicích slouží, i když se jako brāhmaṇa, kṣatriya nebo vaiśya nenarodil.

V Padma Purāṇě se uvádí:

na śūdrā bhagavad-bhaktās
te tu bhāgavatā matāḥ
sarva-varṇeṣu te śūdrā
ye na bhaktā janārdane

„Oddaný by nikdy neměl být považován za śūdru. Všichni oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství by měli být uznáni jako bhāgavatové. Pokud však někdo není oddaným Pána Kṛṣṇy, měl by být považován za śūdru, i kdyby se narodil v rodině brāhmaṇů, kṣatriyů nebo vaiśyů.

V Padma Purāṇě je dále uvedeno:

śva-pākam iva nekṣeta
loke vipram avaiṣṇavam
vaiṣṇavo varṇo-bāhyo 'pi
punāti bhuvana-trayam

„Pokud je člověk narozený v brāhmaṇské rodině avaiṣṇava neboli neoddaný, neměli bychom se mu ani podívat do tváře, stejně jako caṇḍālovi neboli pojídači psů. Vaiṣṇava však může očistit všechny tři světy, i kdyby se nacházel v jiné varṇě než brāhmaṇské.

Padma Purāṇa pokračuje:

śūdraṁ vā bhagavad-bhaktaṁ
niṣādaṁ śva-pacaṁ tathā
vīkṣate jāti-sāmānyāt
sa yāti narakaṁ dhruvam

„Ten, kdo si myslí, že oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství narozený v rodině śūdrů, niṣādů nebo caṇḍālů patří k takové kastě, jde zajisté do pekla.“

Brāhmaṇa musí být vaiṣṇava a učenec. V Indii je proto zvykem oslovovat brāhmaṇu jako paṇḍita. Bez poznání o Brahmanu nelze poznat Nejvyšší Osobnost Božství. Vaiṣṇava proto už je brāhmaṇou, kdežto brāhmaṇa se může vaiṣṇavou teprve stát. V Garuḍa Purāṇě se píše:

bhaktir aṣṭa-vidhā hy eṣā
yasmin mlecche 'pi vartate
sa viprendro muni-śreṣṭhaḥ
sa jñānī sa ca paṇḍitaḥ

„Pokud se někdo narodí jako mleccha, ale stane se oddaným, musí být považován za nejlepšího z brāhmaṇů a za učeného paṇḍitu.

Tattva-sāgara se vyjadřuje podobně:

yathā kāñcanatāṁ yāti
kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

„Stejně jako se zvonovina alchymickým postupem promění ve styku se rtutí ve zlato, tak se i ten, kdo je náležitě vytrénován a zasvěcen od pravého duchovního mistra, stane okamžitě brāhmaṇou.“ Veškeré tyto důkazy ze zjevených písem potvrzují, že podle mínění Véd vaiṣṇava nikdy není abrāhmaṇa neboli ne-brāhmaṇa. O vaiṣṇavovi bychom si nikdy neměli myslet, že patří k nižší kastě, i kdyby se narodil v rodině mlecchů či yavanů. Protože se stal oddaným Pána Kṛṣṇy, tak se očistil a dosáhl úrovně brāhmaṇy (dvijatvaṁ jāyate nṛṇām).

Verš

tāre namaskari’ kālidāsa vidāya māgilā
jhaḍu-ṭhākura tabe tāṅra anuvraji’ āilā

Synonyma

tāre — jemu (Jhaḍuovi Ṭhākurovi); namaskari' — poklonil se a; kālidāsa — Kālidāsa; vidāya māgilā — požádal o svolení k odchodu; jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; tabe — tehdy; tāṅra — jeho; anuvraji' — následující; āilā — šel.

Překlad

Kālidāsa se Jhaḍuovi Ṭhākurovi znovu poklonil a požádal ho o svolení odejít. Světec Jhaḍu Ṭhākura ho šel vyprovodit.

Verš

tāṅre vidāya diyā ṭhākura yadi ghare āila
tāṅra caraṇa-cihna yei ṭhāñi paḍila

Synonyma

tāṅre — s ním (Kālidāsem); vidāya diyā — poté, co se rozloučil; ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; yadi — když; ghare āila — vrátil se domů; tāṅra caraṇa-cihna — otisk jeho nohy; yei ṭhāñi — kdekoliv; paḍila — padl.

Překlad

Jhaḍu Ṭhākura se s Kālidāsem rozloučil, a když odešel domů, zůstaly po něm na mnoha místech viditelné otisky jeho chodidel.

Verš

sei dhūli lañā kālidāsa sarvāṅge lepilā
tāṅra nikaṭa eka-sthāne lukāñā rahilā

Synonyma

sei dhūli — tento prach; lañā — beroucí; kālidāsa — Kālidāsa; sarva-aṅge — po celém svém těle; lepilā — rozetřel; tāṅra nikaṭa — nedaleko jeho domu; eka-sthāne — na jednom místě; lukāñā rahilā — schoval se.

Překlad

Kālidāsa si prachem z těchto šlépějí potřel celé tělo a potom se schoval nedaleko domu Jhaḍua Ṭhākura.

Verš

jhaḍu-ṭhākura ghara yāi’ dekhi’ āmra-phala
mānasei kṛṣṇa-candre arpilā sakala

Synonyma

jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; ghara yāi' — když se vrátil domů; dekhi' āmra-phala — když viděl manga; mānasei — v mysli; kṛṣṇa-candre — Kṛṣṇovi; arpilā — obětoval; sakala — všechna.

Překlad

Po návratu domů Jhaḍu Ṭhākura uviděl manga, která mu přinesl Kālidāsa, a všechna je v mysli obětoval Kṛṣṇa-candrovi.

Verš

kalāra pāṭuyā-kholā haite āmra nikāśiyā
tāṅra patnī tāṅre dena, khāyena cūṣiyā

Synonyma

kalāra — z banánovníku; pāṭuyā-kholā — listů a kůry; haite — z; āmra — manga; nikāśiyā — poté, co vyndala; tāṅra patnī — jeho žena; tāṅre — jemu; dena — dává; khāyena — jí; cūṣiyā — cucající.

Překlad

Žena Jhaḍua Ṭhākura manga vyjmula z obalu z banánových listů a kůry, a nabídla je Jhaduovi Ṭhākurovi, který je začal cucat a jíst.

Verš

cūṣi’ cūṣi’ coṣā āṅṭhi phelilā pāṭuyāte
tāre khāoyāñā tāṅra patnī khāya paścāte

Synonyma

cūṣi' cūṣi' — poté, co cucal a cucal; coṣā — ocucané; āṅṭhi — pecky; phelilā — nechal; pāṭuyāte — na banánovém listu; tāre — jeho; khāoyāñā — poté, co nakrmila; tāṅra patnī — jeho žena; khāya — jí; paścāte — potom.

Překlad

Když dojedl, nechal pecky na banánovém listu a jeho žena se najedla po něm.

Verš

āṅṭhi-coṣā sei pāṭuyā-kholāte bhariyā
bāhire ucchiṣṭa-garte phelāilā lañā

Synonyma

āṅṭhi — pecky; coṣā — které ocucal; sei — ty; pāṭuyā-kholāte — banánové listy a kůru; bhariyā — poté, co naplnila; bāhire — ven; ucchiṣṭa-garte — do jámy na odpadky; phelāilā lañā — vzala a vyhodila.

Překlad

Po jídle zabalila pecky do banánových listů a kůry, pak tyto zbytky vzala a vyhodila je do jámy na odpadky.

Verš

sei kholā, āṅṭhi, cokalā cūṣe kālidāsa
cūṣite cūṣite haya premete ullāsa

Synonyma

sei — tuto; kholā — kůru banánovníku; āṅṭhi — pecky z manga; cokalā — slupku z manga; cūṣe — vylízává; kālidāsa — Kālidāsa; cūṣite cūṣite — když oblizoval; haya — byla; premete ullāsa — velká radost v extázi lásky.

Překlad

Kālidāsa olizoval banánovou kůru a pecky i slupku z manga, a přitom ho zaplavila radost v extázi lásky.

Verš

ei-mata yata vaiṣṇava vaise gauḍa-deśe
kālidāsa aiche sabāra nilā avaśeṣe

Synonyma

ei-mata — takto; yata — kolik; vaiṣṇava — vaiṣṇavů; vaise — sídlí; gauḍa-deśe — v Bengálsku; kālidāsa — Kālidāsa; aiche — takto; sabāra — jich všech; nilā — přijímal; avaśeṣe — zbytky.

Překlad

Kālidāsa tímto způsobem jedl zbytky jídla po každém vaiṣṇavovi žijícím v Bengálsku.

Verš

sei kālidāsa yabe nīlācale āilā
mahāprabhu tāṅra upara mahā-kṛpā kailā

Synonyma

sei kālidāsa — tento Kālidāsa; yabe — když; nīlācale āilā — přišel do Džagannáth Purí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra upara — jemu; mahā-kṛpā — velkou milost; kailā — udělil.

Překlad

Když Kālidāsa navštívil Džagannáth Purí, Níláčalu, Śrī Caitanya Mahāprabhu mu udělil velkou milost.

Verš

prati-dina prabhu yadi yā’na daraśane
jala-karaṅga lañā govinda yāya prabhu-sane

Synonyma

prati-dina — každý den; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — když; yā'na — jde; daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; jala-karaṅga — nádobu na vodu; lañā — beroucí; govinda — Pánův osobní služebník (Govinda); yāya — jde; prabhu-sane — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pravidelně každý den navštěvoval Jagannāthův chrám. Chodil s Ním Jeho osobní služebník Govinda, který nosil Jeho nádobu na vodu.

Verš

siṁha-dvārera uttara-dike kapāṭera āḍe
bāiśa ‘pāhāca’-tale āche eka nimna gāḍe

Synonyma

siṁha-dvārera — Simha-dváry; uttara-dike — na severní straně; kapāṭera āḍe — za dveřmi; bāiśa pāhāca — dvaceti dvou schodů; tale — na úpatí; āche — je; eka — jedna; nimna — nízká; gāḍe — prohlubeň.

Překlad

Na severní straně Simha-dváry je za dveřmi dvacet dva schodů vedoucích do chrámu a na jejich úpatí je prohlubeň.

Verš

sei gāḍe karena prabhu pāda-prakṣālane
tabe karibāre yāya īśvara-daraśane

Synonyma

sei gāḍe — v této prohlubni; karena — činí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāda-prakṣālane — mytí nohou; tabe — potom; karibāre — učinit; yāya — jde; īśvara-daraśane — návštěvu Pána Jagannātha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si v té prohlubni vždy omyl nohy a potom šel do chrámu zhlédnout Pána Jagannātha.

Verš

govindere mahāprabhu kairāche niyama
‘mora pāda-jala yena nā laya kona jana’

Synonyma

govindere — Govindovi; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kairāche — dal; niyama — zásadu; mora — Moji; pāda-jala — vodu po umytí nohou; yena — tuto; laya — nebere; kona jana — kdokoliv.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu svému osobnímu služebníkovi Govindovi přikázal, aby si nikdo nebral vodu, kterou si umyl nohy.

Verš

prāṇi-mātra la-ite nā pāya sei jala
antaraṅga bhakta laya kari’ kona chala

Synonyma

prāṇi-mātra — všechny živé bytosti; la-ite — aby mohly vzít; pāya — nedostávají; sei jala — tuto vodu; antaraṅga — důvěrní; bhakta — oddaní; laya — berou; kari' — činící; kona chala — nějaký trik.

Překlad

Kvůli Pánovu přísnému zákazu se žádná živá bytost neopovážila tu vodu vzít. Někteří z Jeho důvěrných společníků si ji však různými triky brali.

Verš

eka-dina prabhu tāṅhā pāda prakṣālite
kālidāsa āsi’ tāhāṅ pātilena hāte

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅhā — tam; pāda prakṣālite — když si umýval nohy; kālidāsa — Kālidāsa; āsi' — přišel a; tāhāṅ — tam; pātilena — nastavil; hāte — dlaň.

Překlad

Jednoho dne, když si tam Śrī Caitanya Mahāprabhu myl nohy, přišel Kālidāsa a natáhl dlaň, aby tu vodu dostal.

Verš

eka añjali, dui añjali, tina añjali pilā
tabe mahāprabhu tāṅre niṣedha karilā

Synonyma

eka añjali — jednu hrst; dui añjali — dvě hrsti; tina añjali — tři hrsti; pilā — vypil; tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; niṣedha karilā — zakázal.

Překlad

Kālidāsa se napil jednou, podruhé, potřetí. Poté mu Śrī Caitanya Mahāprabhu zakázal pít dál.

Verš

“ataḥpara āra nā kariha punar-bāra
etāvatā vāñchā-pūraṇa kariluṅ tomāra”

Synonyma

ataḥpara — od nynějška; āra — již více; kariha — nedělej; punaḥ-bāra — znovu; etāvatā — potud; vāñchā-pūraṇa — splnění touhy; kariluṅ — učinil jsem; tomāra — tvojí.

Překlad

„Už tohle víckrát nedělej. Splnil jsem ti tvou touhu, jak jen to šlo.“

Verš

sarvajña-śiromaṇi caitanya īśvara
vaiṣṇave tāṅhāra viśvāsa, jānena antara

Synonyma

sarva-jña — vševědoucí; śiromaṇi — nejvznešenější; caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; vaiṣṇave — ve vaiṣṇavy; tāṅhāra viśvāsa — jeho víra; jānena — zná; antara — srdce.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je nejvznešenější a vševědoucí Nejvyšší Osobnost Božství. Proto dobře věděl, že Kālidāsa ve svém srdci chová naprostou víru ve vaiṣṇavy.

Verš

sei-guṇa lañā prabhu tāṅre tuṣṭa ha-ilā
anyera durlabha prasāda tāṅhāre karilā

Synonyma

sei-guṇa — tuto vlastnost; lañā — přijímající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jej; tuṣṭa ha-ilā — uspokojil; anyera — pro jiné; durlabha — nedosažitelnou; prasāda — milost; tāṅhāre — jemu; karilā — prokázal.

Překlad

Díky této jeho vlastnosti ho Śrī Caitanya Mahāprabhu uspokojil milostí, kterou nikdo jiný nemůže získat.

Verš

bāiśa ‘pāhāca’-pāche upara dakṣiṇa-dike
eka nṛsiṁha-mūrti āchena uṭhite vāma-bhāge

Synonyma

bāiśa pāhāca — dvaceti dvěma schody; pāche — vzadu; upara — nad; dakṣiṇa-dike — na jižní straně; eka — jedno; nṛsiṁha-mūrti — Božstvo Pána Nṛsiṁhy; āchena — je; uṭhite — při cestě nahoru; vāma-bhāge — na levé straně.

Překlad

Na jižní straně je vzadu nad schodištěm o dvaceti dvou stupních Božstvo Pána Nṛsiṁhadevy. Když se jde po schodech nahoru kchrámu, stojí po levé straně.

Verš

prati-dina tāṅre prabhu karena namaskāra
namaskari’ ei śloka paḍe bāra-bāra

Synonyma

prati-dina — každý den; tāṅre — Božstvu Pána Nṛsiṁhadevy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — skládá; namaskāra — poklony; namaskari' — při poklonách; ei śloka — tyto verše; paḍe — recituje; bāra-bāra — znovu a znovu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu cestou do chrámu vzdal poklony Pánu Nṛsiṁhadevovi, otočený levým bokem k Božstvu. Při poklonách stále dokola opakoval následující verše.

Verš

namas te nara-siṁhāya
prahlādāhlāda-dāyine
hiraṇyakaśipor vakṣaḥ-
śilā-ṭaṅka-nakhālaye

Synonyma

namaḥ — s úctou se klaním; te — Tobě; nara-siṁhāya — Pane Nṛsiṁhadevo; prahlāda — Mahārājovi Prahlādovi; āhlāda — potěšení; dāyine — dárce; hiraṇyakaśipoḥ — Hiraṇyakaśipua; vakṣaḥ — hruď; śilā — jako kámen; ṭaṅka — jako dláto; nakha-ālaye — jehož drápy.

Překlad

„  ,S úctou se Ti klaním, Pane Nṛsiṁhadevo. Přinášíš radost Mahārājovi Prahlādovi a Tvé drápy drásají hruď Hiraṇyakaśipua jako dláto sekající kámen.̀  “

Význam

Tento a následující verš jsou citáty z Nṛsiṁha Purāṇy.

Verš

ito nṛsiṁhaḥ parato nṛsiṁho
yato yato yāmi tato nṛsiṁhaḥ
bahir nṛsiṁho hṛdaye nṛsiṁho
nṛsiṁham ādiṁ śaraṇaṁ prapadye

Synonyma

itaḥ — zde; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; parataḥ — na druhé straně; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; yataḥ yataḥ — kamkoliv; yāmi — jdu; tataḥ — tam; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; bahiḥ — vně; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; hṛdaye — v mém srdci; nṛsiṁhaḥ — Pán Nṛsiṁha; nṛsiṁham — u Pána Nṛsiṁhy; ādim — původní Osobnosti Božství; śaraṇam prapadye — přijímám útočiště.

Překlad

„  ,Pán Nṛsiṁhadeva je tady a je také tam na druhé straně. Kamkoliv jdu, tam vidím Pána Nṛsiṁhadevu. Je vně i uvnitř mého srdce. Přijímám proto útočiště u Pána Nṛsiṁhadevy, původní Nejvyšší Osobnosti Božství.̀  “

Verš

tabe prabhu karilā jagannātha daraśana
ghare āsi’ madhyāhna kari’ karila bhojana

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā — učinil; jagannātha daraśana — návštěvu Pána Jagannātha; ghare āsi' — po návratu domů; madhyāhna kari' — po vykonání svých poledních povinností; karila bhojana — poobědval.

Překlad

Po těchto poklonách Pánu Nṛsiṁhadevovi navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu chrám Pána Jagannātha. Potom se vrátil domů, dokončil své polední povinnosti a naobědval se.

Verš

bahir-dvāre āche kālidāsa pratyāśā kariyā
govindere ṭhāre prabhu kahena jāniyā

Synonyma

bahiḥ-dvāre — přede dveřmi; āche — byl; kālidāsa — Kālidāsa; pratyāśā kariyā — očekávající; govindere — Govindovi; ṭhāre — pomocí náznaků; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — říká; jāniyā — vědoucí.

Překlad

Kālidāsa stál venku u dveří a čekal na zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Mahāprabhu to věděl a dal Govindovi jisté znamení.

Verš

mahāprabhura iṅgita govinda saba jāne
kālidāsere dila prabhura śeṣa-pātra-dāne

Synonyma

mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; iṅgita — znamení; govinda — Jeho osobní služebník; saba — všechna; jāne — zná; kālidāsere — Kālidāsovi; dila — dal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa-pātra — zbytky jídla; dāne — dárek.

Překlad

Govinda všem znamením Śrī Caitanyi Mahāprabhua rozuměl, a proto okamžitě Kālidāsovi odnesl zbytky Pánova jídla.

Verš

vaiṣṇavera śeṣa-bhakṣaṇera eteka mahimā
kālidāse pāoyāila prabhura kṛpā-sīmā

Synonyma

vaiṣṇavera — vaiṣṇavů; śeṣa-bhakṣaṇera — jedení zbytků jídla; eteka mahimā — tak velká hodnota; kālidāse — Kālidāsa; pāoyāila — zapříčinila, že dostal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā-sīmā — nejvyšší milost.

Překlad

Přijímání zbytků jídla vaiṣṇavů je tak hodnotné, že Śrī Caitanyu Mahāprabhua přimělo k tomu, aby Kālidāsovi udělil svou nejvyšší milost.

Verš

tāte ‘vaiṣṇavera jhuṭā’ khāo chāḍi’ ghṛṇā-lāja
yāhā haite pāibā nija vāñchita saba kāja

Synonyma

tāte — proto; vaiṣṇavera jhuṭā — zbytky jídla vaiṣṇavů; khāo — jezte; chāḍi' — a zbavte se; ghṛṇā-lāja — odporu a váhání; yāhā haite — díky čemuž; pāibā — dostanete; nija — svůj; vāñchita — vytoužený; saba — veškerý; kāja — úspěch.

Překlad

Vzdejte se proto odporu i váhání a snažte se jíst zbytky jídla vaiṣṇavů, protože díky tomu budete moci dosáhnout svého vytouženého životního cíle.

Verš

kṛṣṇera ucchiṣṭa haya ‘mahā-prasāda’ nāma
‘bhakta-śeṣa’ haile ‘mahā-mahā-prasādākhyāna’

Synonyma

kṛṣṇera ucchiṣṭa — zbytky Kṛṣṇova jídla; haya — jsou; mahā-prasāda nāma — nazývané mahā-prasādam; bhakta-śeṣa — zbytky po oddaném; haile — když se stanou; mahā-mahā-prasāda — velké mahā-prasādam; ākhyāna — nazývají se.

Překlad

Zbytky jídla obětovaného Pánu Kṛṣṇovi se nazývají mahā-prasādam. A když tyto zbytky přijme oddaný, jsou povýšeny na mahā-mahā-prasādam.

Verš

bhakta-pada-dhūli āra bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-avaśeṣa, — tina mahā-bala

Synonyma

bhakta-pada-dhūli — prach z lotosových nohou oddaného; āra — a; bhakta-pada-jala — voda, která omyla nohy oddaného; bhakta-bhukta-avaśeṣa — a zbytky jídla, které jedl oddaný; tina — tři; mahā-bala — velmi mocné.

Překlad

Prach z nohou oddaného, voda, která umyla nohy oddaného, a zbytky jídla po oddaném jsou tři velmi mocné substance.

Verš

ei tina-sevā haite kṛṣṇa-premā haya
punaḥ punaḥ sarva-śāstre phukāriyā kaya

Synonyma

ei tina-sevā — služby těmto třem; haite — ze; kṛṣṇa-premā — extatická láska ke Kṛṣṇovi; haya — je; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; sarva-śāstre — všechna zjevená písma; phu-kāriyā kaya — hlasitě prohlašují.

Překlad

Službou těmto třem člověk dosáhne nejvyššího cíle extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Všechna zjevená písma to hlasitě prohlašují znovu a znovu.

Verš

tāte bāra bāra kahi, — śuna bhakta-gaṇa
viśvāsa kariyā kara e-tina sevana

Synonyma

tāte — proto; bāra bāra — znovu a znovu; kahi — říkám; śuna — slyšte; bhakta-gaṇa — oddaní; viśvāsa kariyā — udržující víru; kara — čiňte; e-tina sevana — službu těmto třem.

Překlad

Poslouchejte prosím, moji milí oddaní, co říkám, protože znovu a znovu naléhám: mějte v tyto tři věci víru a bez váhání jim služte.

Verš

tina haite kṛṣṇa-nāma-premera ullāsa
kṛṣṇera prasāda, tāte ‘sākṣī’ kālidāsa

Synonyma

tina haite — od těchto tří; kṛṣṇa-nāma — svatého jména Pána Kṛṣṇy; premera ullāsa — probuzení extatické lásky; kṛṣṇera prasāda — milost Pána Kṛṣṇy; tāte — v tom; sākṣī — důkaz; kālidāsa — Kālidāsa.

Překlad

Od těchto tří lze získat nejvyšší cíl života – extatickou lásku ke Kṛṣṇovi. To je největší milost Pána Kṛṣṇy. Důkazem toho je samotný Kālidāsa.

Verš

nīlācale mahāprabhu rahe ei-mate
kālidāse mahā-kṛpā kailā alakṣite

Synonyma

nīlācale — v Džagannáth Purí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahe — pobývá; ei-mate — takto; kālidāse — Kālidāsovi; mahā-kṛpā — velkou přízeň; kailā — udílel; alakṣite — neviditelně.

Překlad

Takto žil Śrī Caitanya Mahāprabhu v Džagannáth Purí, Níláčale, a neviditelným způsobem udílel Kālidāsovi velkou milost.

Verš

se vatsara śivānanda patnī lañā āilā
‘purī-dāsa’-choṭa-putre saṅgete ānilā

Synonyma

se vatsara — toho roku; śivānanda — Śivānanda Sena; patnī — ženu; lañā — přivádějící; āilā — přišel; purī-dāsa — Purī dāsa; choṭa-putre — nejmladšího syna; saṅgete ānilā — přivedl s sebou.

Překlad

Śivānanda Sena s sebou toho roku přivedl i svou ženu a nejmladšího syna, Purīho dāse.

Verš

putra saṅge lañā teṅho āilā prabhu-sthāne
putrere karāilā prabhura caraṇa vandane

Synonyma

putra — syna; saṅge — s sebou; lañā — beroucí; teṅho — on; āilā — přišel; prabhu-sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; putrere — svého syna; karāilā — přiměl, aby učinil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa vandane — uctívání lotosových nohou.

Překlad

Śivānanda Sena šel se svým synem navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua do Jeho domu, kde syna nechal složit poklony u Pánových lotosových nohou.

Verš

‘kṛṣṇa kaha’ bali’ prabhu balena bāra bāra
tabu kṛṣṇa-nāma bālaka nā kare uccāra

Synonyma

kṛṣṇa kaha — řekni Kṛṣṇa; bali' — když řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; balena — říkal; bāra bāra — znovu a znovu; tabu — přesto; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; bālaka — chlapec; kare uccāra — nevyslovil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chlapce opakovaně žádal, aby pronesl Kṛṣṇovo jméno, ale chlapec svaté jméno nevyslovil.

Verš

śivānanda bālakere bahu yatna karilā
tabu sei bālaka kṛṣṇa-nāma nā kahilā

Synonyma

śivānanda — Śivānanda Sena; bālakere — vůči chlapci; bahu — velkou; yatna — snahu; karilā — vynakládal; tabu — přesto; sei bālaka — ten chlapec; kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo jméno; kahilā — nevyslovil.

Překlad

Chlapec svaté jméno Kṛṣṇy nevyslovil ani přesto, že se ho k tomu Śivānanda Sena snažil přimět ze všech sil.

Verš

prabhu kahe, — “āmi nāma jagate laoyāiluṅ
sthāvare paryanta kṛṣṇa-nāma kahāiluṅ

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; āmi — Já; nāma — svaté jméno; jagate — po celém světě; laoyāiluṅ — přiměl jsem přijmout; sthāvare — nehybné; paryanta — až po; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; kahāiluṅ — přiměl jsem zpívat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Celý svět jsem přiměl ke zpívání svatého jména Kṛṣṇy, dokonce i stromy a nehybné rostliny.“

Verš

ihāre nāriluṅ kṛṣṇa-nāma kahāite!”
śuniyā svarūpa-gosāñi lāgilā kahite

Synonyma

ihāre — tohoto chlapce; nāriluṅ — nemohl jsem; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; kahāite — přimět, aby vyslovil; śuniyā — když to slyšel; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; lāgilā — začal; kahite — říkat.

Překlad

„Ale tohoto chlapce se Mi k tomu, aby vyslovil svaté jméno Kṛṣṇy, přimět nepodařilo.“ Když to Svarūpa Dāmodara Gosvāmī uslyšel, promluvil.

Verš

“tumi kṛṣṇa-nāma-mantra kailā upadeśe
mantra pāñā kā’ra āge nā kare prakāśe

Synonyma

tumi — Ty; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; mantra — tuto mantru; kailā upadeśe — poučil jsi ho; mantra pāñā — poté, co dostal mantru; kā'ra āge — přede všemi; kare prakāśe — nevyjádří.

Překlad

Řekl: „Můj drahý Pane, zasvětil jsi ho do jména Kṛṣṇy, ale on tuto mantru nechce po jejím přijetí vyslovovat přede všemi.“

Verš

mane mane jape, mukhe nā kare ākhyāna
ei ihāra manaḥ-kathā — kari anumāna”

Synonyma

mane mane — v mysli; jape — pronáší; mukhe — v ústech; kare ākhyāna — nevyjadřuje; ei — toto; ihāra — jeho; manaḥ-kathā — záměr; kari anumāna — myslím.

Překlad

„Opakuje si mantru v mysli, ale nahlas ji neřekne. Domnívám se, že o to mu jde.“

Verš

āra dina kahena prabhu, — ‘paḍa, purī-dāsa’
ei śloka kari’ teṅho karilā prakāśa

Synonyma

āra dina — jiného dne; kahena prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; paḍa — recituj; purī-dāsa — Purī dāsi; ei — tento; śloka — verš; kari' — vytvářející; teṅho — on; karilā prakāśa — projevil.

Překlad

Jiného dne Śrī Caitanya Mahāprabhu chlapci řekl: „Přednes něco, Můj drahý Purī dāsi.“ Tehdy chlapec složil následující verš a přede všemi ho přednesl.

Verš

śravasoḥ kuvalayam akṣṇor añjanam
uraso mahendra-maṇi-dāma
vṛndāvana-ramaṇīnāṁ maṇḍanam
akhilaṁ harir jayati

Synonyma

śravasoḥ — dvou uší; kuvalayam — modré lotosové květy; akṣṇoḥ — dvou očí; añjanam — balzám; urasaḥ — hrudi; mahendra-maṇi-dāma — náhrdelník z drahokamů indranīla; vṛndāvana-ramaṇīnām — dívek z Vrindávanu; maṇḍanam — ozdoby; akhilam — všechny; hariḥ jayati — sláva Pánu Śrī Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pán Śrī Kṛṣṇa je jako modrý lotosový květ pro uši, jako balzám pro oči, jako náhrdelník z drahokamů indranīla pro hruď a pro dívky z Vrindávanu je jako ozdoby pro všechny příležitosti. Nechť je tento Pán Śrī Hari, Kṛṣṇa, oslavován!“

Verš

sāta vatsarera śiśu, nāhi adhyayana
aiche śloka kare, — lokera camatkāra mana

Synonyma

sāta vatsarera — sedm let starý; śiśu — chlapec; nāhi adhyayana — bez vzdělání; aiche — takový; śloka — verš; kare — skládá; lokera — všech lidí; camatkāra — užaslá; mana — mysl.

Překlad

Chlapec složil tak krásný verš, přestože mu bylo teprve sedm let a neměl ještě žádné vzdělání. Všichni nad tím žasli.

Verš

caitanya-prabhura ei kṛpāra mahimā
brahmādi deva yāra nāhi pāya sīmā

Synonyma

caitanya-prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — toto; kṛpāra mahimā — sláva milosti; brahmā-ādi — v čele s Pánem Brahmou; deva — polobozi; yāra — jejíž; nāhi pāya — nedosahují; sīmā — hranic.

Překlad

Toto je sláva bezpříčinné milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jejíž rozsah ani polobozi v čele s Pánem Brahmou nedokáží odhadnout.

Verš

bhakta-gaṇa prabhu-saṅge rahe cāri-māse
prabhu ājñā dilā sabe gelā gauḍa-deśe

Synonyma

bhakta-gaṇa — všichni oddaní; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; rahe — zůstali; cāri-māse — po čtyři měsíce; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; ājñā dilā — dal nařízení; sabe — všem; gelā — vrátili se; gauḍa-deśe — do Bengálska.

Překlad

Všichni oddaní zůstali se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem po celé čtyři měsíce. Pak jim Pán nařídil, aby se vrátili zpátky do Bengálska, a oni tedy odešli.

Verš

tāṅ-sabāra saṅge prabhura chila bāhya-jñāna
tāṅrā gele punaḥ hailā unmāda pradhāna

Synonyma

tāṅ-sabāra — jimi všemi; saṅge — s; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; chila — bylo; bāhya-jñāna — vnější vědomí; tāṅrā gele — poté, co odešli; punaḥ — znovu; hailā — bylo; unmāda — šílenství; pradhāna — hlavní záležitostí.

Překlad

Dokud zůstávali oddaní v Níláčale, Džagannáth Purí, Śrī Caitanya Mahāprabhu si udržoval vnější vědomí. Jakmile však odešli, znovu převládlo Jeho šílenství v extázi lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

rātri-dine sphure kṛṣṇera rūpa-gandha-rasa
sākṣād-anubhave, — yena kṛṣṇa-upasparśa

Synonyma

rātri-dine — ve dne v noci; sphure — zjevuje se; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; rūpa — krása; gandha — vůně; rasa — chuť; sākṣāt-anubhave — přímo vnímané; yena — jako kdyby; kṛṣṇa-upasparśa — dotýkání se Kṛṣṇy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si celé dny a noci přímo vychutnával Kṛṣṇovu krásu, vůni a chuť, jako kdyby se Kṛṣṇy bezprostředně dotýkal.

Verš

eka-dina prabhu gelā jagannātha-daraśane
siṁha-dvāre dala-i āsi’ karila vandane

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; jagannātha-daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha; siṁha-dvāre — u brány zvané Simha-dvára; dala-i — vrátný; āsi' — přišel a; karila vandane — s úctou se poklonil.

Překlad

Jednoho dne, když šel Śrī Caitanya Mahāprabhu opět navštívit chrám Pána Jagannātha, k Němu přistoupil vrátný od Simha-dváry a s úctou se Mu poklonil.

Verš

tāre bale, — ‘kothā kṛṣṇa, mora prāṇa-nātha?
more kṛṣṇa dekhāo’ bali’ dhare tāra hāta

Synonyma

tāre — jemu; bale — řekl; kothā kṛṣṇa — kde je Kṛṣṇa; mora — Mého; prāṇa-nātha — Pán života; more — Mně; kṛṣṇa dekhāo — prosím ukaž Kṛṣṇu; bali' — když řekl; dhare — chytil; tāra — jeho; hāta — ruku.

Překlad

Pán se ho zeptal: „Kde je Kṛṣṇa, Můj život a duše? Prosím ukaž Mi Kṛṣṇu.“ Po těchto slovech uchopil vrátného za ruku.

Verš

seha kahe, — ‘iṅhā haya vrajendra-nandana
āisa tumi mora saṅge, karāṅa daraśana’

Synonyma

seha kahe — on řekl; iṅhā — zde; haya — je; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje; āisa — pojď; tumi — Ty; mora saṅge — se mnou; karāṅa daraśana — ukážu ti.

Překlad

Vrátný odpověděl: „Syn Nandy Mahārāje je tady; pojď prosím se mnou a já Ti Ho ukážu.“

Verš

‘tumi mora sakhā, dekhāha’ — kāhāṅ prāṇa-nātha?’
eta bali’ jagamohana gelā dhari’ tāra hāta

Synonyma

tumi — ty; mora sakhā — Můj přítel; dekhāha — prosím ukaž; kāhāṅ — kde; prāṇa-nātha — Pán Mého srdce; eta bali' — to když řekl; jagamohana — do Jagamohany; gelā — šel; dhari' — poté, co uchopil; tāra — jeho; hāta — ruku.

Překlad

Pán Caitanya vrátnému řekl: „Ty jsi Můj přítel. Ukaž Mi prosím, kde je Pán Mého srdce.“ Po těchto Pánových slovech oba odešli na místo známé jako Jagamohana, odkud každý zhlíží Pána Jagannātha.

Verš

seha bale, — ‘ei dekha śrī-puruṣottama
netra bhariyā tumi karaha daraśana’

Synonyma

seha bale — dále řekl; ei — toto; dekha — jen se podívej; śrī-puruṣa-uttama — Pán Kṛṣṇa, nejlepší ze všech Osobností Božství; netra bhariyā — k plné spokojenosti svých očí; tumi — Ty; karaha daraśana — dívej se.

Překlad

„Jen se podívej!“ řekl vrátný. „Zde je nejlepší ze všech Osobností Božství. Odtud se můžeš na Pána dívat k plné spokojenosti svých očí.“

Verš

garuḍera pāche rahi’ karena daraśana
dekhena, — jagannātha haya muralī-vadana

Synonyma

garuḍera pāche — za sloupem s Garuḍou; rahi' — když stál; karena daraśana — díval se; dekhena — viděl; jagannātha — Pán Jagannātha; haya — byl; muralī-vadana — Pán Kṛṣṇa s flétnou na rtech.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu stál za obrovským sloupem zvaným Garuḍa-stambha, a jak se tak díval na Pána Jagannātha, viděl, že se Pán Jagannātha stal Pánem Kṛṣṇou s flétnou na rtech.

Verš

ei līlā nija-granthe raghunātha-dāsa
‘gaurāṅga-stava-kalpavṛkṣe’ kariyāchena prakāśa

Synonyma

ei līlā — tuto zábavu; nija-granthe — ve své knize; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣaGaurāṅga-stava-kalpavṛkṣa; kariyāchena prakāśa — popsal.

Překlad

Tuto událost velmi pěkně popsal Raghunātha dāsa Gosvāmī ve své knize Gaurāṅga-stava-kalpa-vṛkṣa.

Verš

kva me kāntaḥ kṛṣṇas tvaritam iha taṁ lokaya sakhe
tvam eveti dvārādhipam abhivadann unmada iva
drutaṁ gaccha draṣṭuṁ priyam iti tad-uktena dhṛta-tad-
bhujāntar gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

kva — kde; me — Můj; kāntaḥ — milovaný; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tvaritam — rychle; iha — zde; tam — Jeho; lokaya — ukaž; sakhe — ó příteli; tvam — ty; eva — zajisté; iti — takto; dvāra-adhipam — vrátného; abhivadan — žádající; unmadaḥ — šílenec; iva — jako; drutam — velmi rychle; gaccha — pojď; draṣṭum — vidět; priyam — milovaného; iti — tak; tat — jeho; uktena — s těmito slovy; dhṛta — chytil; tat — Jeho; bhuja-antaḥ — konec ruky; gaurāṅgaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hṛdaye — v mém srdci; udayan — povstává; mām — mě; madayati — poblázní.

Překlad

„  ,Vrátný, Můj drahý příteli, kde je Kṛṣṇa, Pán Mého srdce? Rychle Mi Ho ukaž, prosím.̀ Takto Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu oslovil vrátného jako šílený. Vrátný Ho chytil za ruku a spěšně odpověděl: ,Pojď se podívat na svého milého!̀ Nechť se tento Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zjeví v mém srdci a tak poblázní i mě.“

Verš

hena-kāle ‘gopāla-vallabha’-bhoga lāgāila
śaṅkha-ghaṇṭā-ādi saha ārati bājila

Synonyma

hena-kāle — tehdy; gopāla-vallabha-bhoga — jídlo obětované časně ráno; lāgāila — bylo obětováno; śaṅkha — lastura; ghaṇṭā-ādi — zvonky a tak dále; saha — s; āratiārati; bājila — znělo.

Překlad

V tu chvíli bylo Pánu Jagannāthovi obětováno jídlo a také ārati za zvuku lastur a cinkání zvonků. Tomuto obětování se říká gopāla-vallabha-bhoga.

Verš

bhoga sarile jagannāthera sevaka-gaṇa
prasāda lañā prabhu-ṭhāñi kaila āgamana

Synonyma

bhoga sarile — když jídlo odnesli; jagannāthera — Pána Jagannātha; sevaka-gaṇa — služebníci; prasāda lañā — beroucí prasādam; prabhu-ṭhāñi — k Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kaila āgamana — přišli.

Překlad

Po skončení ārati odnesli prasādam a služebníci Pána Jagannātha přišli nějaké nabídnout Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

mālā parāñā prasāda dila prabhura hāte
āsvāda dūre rahu, yāra gandhe mana māte

Synonyma

mālā parāñā — po věnování girlandy; prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; dila — dali; prabhura hāte — do ruky Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āsvāda — ochutnání; dūre rahu — nemluvě o; yāra — čeho; gandhe — vůní; mana — mysl; māte — šílí.

Překlad

Služebníci Pána Jagannātha nejdříve ověnčili Śrī Caitanyu Mahāprabhua girlandou a poté Mu nabídli prasādam Pána Jagannātha. To prasādam bylo tak úžasné, že už jeho vůně přiváděla mysl k šílenství, o jeho chuti ani nemluvě.

Verš

bahu-mūlya prasāda sei vastu sarvottama
tāra alpa khāoyāite sevaka karila yatana

Synonyma

bahu-mūlya — drahocenné; prasāda — zbytky jídla; sei — tyto; vastu — potraviny; sarva-uttama — prvotřídní; tāra — toho; alpa — trochu; khāoyāite — nakrmit; sevaka — služebník; karila yatana — snažil se.

Překlad

Prasādam bylo připravené z prvotřídních potravin. Služebník chtěl proto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi dát trochu ochutnat.

Verš

tāra alpa lañā prabhu jihvāte yadi dilā
āra saba govindera āṅcale bāndhilā

Synonyma

tāra — toho; alpa — trochu; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jihvāte — na jazyk; yadi — když; dilā — dal; āra saba — zbytek; govindera — Govindy; āṅcale — do cípu šálu; bāndhilā — zabalil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu kousek prasādam ochutnal a Govinda zbytek vzal a zabalil do cípu svého šálu.

Verš

koṭi-amṛta-svāda pāñā prabhura camatkāra
sarvāṅge pulaka, netre vahe aśru-dhāra

Synonyma

koṭi — miliónkrát; amṛta — nektar; svāda — chuť; pāñā — když dostal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; camatkāra — velké uspokojení; sarva-aṅge — po celém těle; pulaka — ježení chlupů; netre — z očí; vahe — teče; aśru-dhāra — proud slz.

Překlad

Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi toto prasādam chutnalo miliónkrát víc než nektar, a proto byl naprosto spokojený. Chlupy po celém těle se Mu zježily a z očí Mu tekly nekonečné proudy slz.

Verš

‘ei dravye eta svāda kāhāṅ haite āila?
kṛṣṇera adharāmṛta ithe sañcārila’

Synonyma

ei dravye — v těchto ingrediencích; eta — tolik; svāda — chuti; kāhāṅ haite — odkud; āila — přišla; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; adhara-amṛta — nektar ze rtů; ithe — v tom; sañcārila — rozšířil se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu uvažoval: „Odkud se v tom prasādam vzala taková chuť? To je jistě proto, že se ho dotkl nektar Kṛṣṇových rtů.“

Verš

ei buddhye mahāprabhura premāveśa haila
jagannāthera sevaka dekhi’ samvaraṇa kaila

Synonyma

ei buddhye — z tohoto pochopení; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-āveśa — extatické emoce; haila — byly; jagannāthera — Pána Jagannātha; sevaka — služebníky; dekhi' — když viděl; samvaraṇa kaila — ovládl se.

Překlad

Na základě tohoto pochopení Śrī Caitanya Mahāprabhu pocítil emoce extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Když však uviděl služebníky Pána Jagannātha, ovládl se.

Verš

‘sukṛti-labhya phelā-lava’ — balena bāra-bāra
īśvara-sevaka puche, — ‘ki artha ihāra’?

Synonyma

sukṛti — díky velkému štěstí; labhya — dosažitelný; phelā-lava — kousek zbytků; balena — říká; bāra-bāra — znovu a znovu; īśvara-sevaka — služebníci Pána Jagannātha; puche — zeptali se; ki — jaký; artha — význam; ihāra — toho.

Překlad

Pán neustále opakoval: „Jen ten, kdo má obrovské štěstí, může přijít ke trošce zbytků jídla obětovaného Pánu.“

Význam

Služebníci z Jagannāthova chrámu se zeptali: „Co to znamená?“

Zbytky Kṛṣṇova jídla jsou smíchané s Jeho slinami. V Mahābhāratě a Skanda Purāṇě se píše:

mahā-prasāde govinde
nāma-brahmaṇi vaiṣṇave
sv-alpa-puṇyavatāṁ rājan
viśvāso naiva jāyate

„Lidé, kteří nejsou vysoce pokročilí ve zbožných činnostech, nemohou mít víru ve zbytky jídla (prasādam) Nejvyšší Osobnosti Božství, v Govindu, ve svaté jméno Pána ani ve vaiṣṇavy.“

Verš

prabhu kahe, — “ei ye dilā kṛṣṇādharāmṛta
brahmādi-durlabha ei nindaye ‘amṛta’

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ei — toto; ye — co; dilā — dali jste; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; adhara-amṛta — nektar ze rtů; brahmā-ādi — pro polobohy v čele s Pánem Brahmou; durlabha — těžké získat; ei — toto; nindaye — překonává; amṛta — nektar.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Toto jsou zbytky jídla, které jedl Kṛṣṇa, a proto se dotekem Jeho rtů proměnily v nektar. Překonávají nebeský nektar, a dokonce i pro polobohy, jako je Pán Brahmā, je nesnadné je získat.“

Verš

kṛṣṇera ye bhukta-śeṣa, tāra ‘phelā’-nāma
tāra eka ‘lava’ ye pāya, sei bhāgyavān

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ye — jakékoliv; bhukta-śeṣa — zbytky jídla; tāra — toho; phelā-nāma — jméno je phelā; tāra — toho; eka — jeden; lava — kousíček; ye — ten, kdo; pāya — získá; sei — on; bhāgyavān — požehnaný.

Překlad

„Zbytky Kṛṣṇova jídla se nazývají phelā. Každý, kdo získá byť jen malou část, musí být považován za velmi požehnaného.

Verš

sāmānya bhāgya haite tāra prāpti nāhi haya
kṛṣṇera yāṅte pūrṇa-kṛpā, sei tāhā pāya

Synonyma

sāmānya — běžné; bhāgya — štěstí; haite — z; tāra — toho; prāpti — dosažení; nāhi — ne; haya — je; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; yāṅte — vůči komu; pūrṇa-kṛpā — úplná milost; sei — on; tāhā — toto; pāya — může získat.

Překlad

„Ten, kdo má jen obyčejné štěstí, takovou milost získat nemůže. Tyto zbytky mohou dostat jedině ti, kdo mají úplnou milost Kṛṣṇy.“

Verš

‘sukṛti’-śabde kahe ‘kṛṣṇa-kṛpā-hetu puṇya’
sei yāṅra haya, ‘phelā’ pāya sei dhanya”

Synonyma

sukṛtisukṛti (zbožné činnosti); śabde — slovo; kahe — je třeba pochopit; kṛṣṇa-kṛpā — Kṛṣṇově milosti; hetu — díky; puṇya — zbožné činnosti; sei — on; yāṅra — jehož; haya — jsou; phelā — zbytky tohoto jídla; pāya — získá; sei — on; dhanya — velmi slavný.

Překlad

„Slovo ,sukṛtì označuje zbožné činnosti prováděné Kṛṣṇovou milostí. Ten, kdo má tolik štěstí, aby získal tuto milost, dostane zbytky Pánova jídla, a díky tomu bude slavný.“

Verš

eta bali’ prabhu tā-sabāre vidāya dilā
upala-bhoga dekhiyā prabhu nija-vāsā āilā

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; -sabāre — s nimi všemi; vidāya dilā — rozloučil se; upala-bhoga — další obětování jídla; dekhiyā — poté, co zhlédl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-vāsā — do svého sídla; āilā — vrátil se.

Překlad

Po těchto slovech se Śrī Caitanya Mahāprabhu se všemi služebníky rozloučil. Zhlédl další obětování jídla, zvané upala-bhoga, a potom se vrátil domů.

Verš

madhyāhna kariyā kailā bhikṣā nirvāhaṇa
kṛṣṇādharāmṛta sadā antare smaraṇa

Synonyma

madhyāhna kariyā — po dokončení svých poledních povinností; kailā bhikṣā nirvāhaṇa — snědl oběd; kṛṣṇa-adhara-amṛta — nektar z Kṛṣṇových rtů; sadā — neustále; antare — ve svém nitru; smaraṇa — vzpomínání.

Překlad

Po dokončení svých poledních povinností Śrī Caitanya Mahāprabhu snědl oběd, ale neustále vzpomínal na zbytky Kṛṣṇova jídla.

Verš

bāhya-kṛtya karena, preme garagara mana
kaṣṭe samvaraṇa karena, āveśa saghana

Synonyma

bāhya-kṛtya — vnější činnosti; karena — vykonává; preme — extatickou láskou; garagara — naplněné; mana — mysl; kaṣṭe — s velkými těžkostmi; samvaraṇa karena — omezil; āveśa — extázi; saghana — velmi hlubokou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sice vykonával vnější činnosti, ale Jeho mysl byla naplněná extatickou láskou. S velkými těžkostmi se svou mysl snažil ovládnout, ale ta byla nakonec vždy přemožena nesmírně hlubokou extází.

Verš

sandhyā-kṛtya kari’ punaḥ nija-gaṇa-saṅge
nibhṛte vasilā nānā-kṛṣṇa-kathā-raṅge

Synonyma

sandhyā-kṛtya — večerní povinnosti; kari' — poté, co vykonal; punaḥ — znovu; nija-gaṇa-saṅge — se svými osobními společníky; nibhṛte — na odlehlém místě; vasilā — usedl; nānā — různé; kṛṣṇa-kathā — hovory o Kṛṣṇovi; raṅge — s radostí.

Překlad

Po dokončení svých večerních povinností Śrī Caitanya Mahāprabhu usedl se svými osobními společníky na odlehlém místě a s velkou radostí hovořil o Kṛṣṇových zábavách.

Verš

prabhura iṅgite govinda prasāda ānilā
purī-bhāratīre prabhu kichu pāṭhāilā

Synonyma

prabhura iṅgite — na znamení Śrī Caitanyi Mahāprabhua; govinda — Govinda; prasāda ānilā — přinesl zbytky jídla Pána Jagannātha; purī — Paramānandovi Purīmu; bhāratīre — Brahmānandovi Bhāratīmu; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — něco; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Na znamení Śrī Caitanyi Mahāprabhua přinesl Govinda prasādam Pána Jagannātha a Pán jednu část poslal Paramānandovi Purīmu a Brahmānandovi Bhāratīmu.

Verš

rāmānanda-sārvabhauma-svarūpādi-gaṇe
sabāre prasāda dila kariyā vaṇṭane

Synonyma

rāmānanda — Rāmānandou Rāyem; sārvabhauma — Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; svarūpa — Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; ādi — v čele s; gaṇe — jim; sabāre — všem; prasāda — zbytky jídla Pána Jagannātha; dila — dal; kariyā vaṇṭane — poté, co rozdělil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom zbytek prasādam rozdělil mezi Rāmānandu Rāye, Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu, Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho a všechny ostatní oddané.

Verš

prasādera saurabhya-mādhurya kari’ āsvādana
alaukika āsvāde sabāra vismita haila mana

Synonyma

prasāderaprasādam; saurabhya-mādhurya — sladkost a vůni; kari' āsvādana — ochutnávající; alaukika — neobyčejné; āsvāde — z chuti; sabāra — všech; vismita — užaslá; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Při ochutnávání neobyčejné sladkosti a vůně tohoto prasādam jen žasli.

Verš

prabhu kahe, — “ei saba haya ‘prākṛta’ dravya
aikṣava, karpūra, marica, elāica, lavaṅga, gavya
rasavāsa, guḍatvaka-ādi yata saba
‘prākṛta’ vastura svāda sabāra anubhava

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ei — toto; saba — všechno; haya — jsou; prākṛta — hmotné; dravya — složky; aikṣava — cukr; karpūra — kafr; marica — černý pepř; elāica — kardamom; lavaṅga — hřebíček; gavya — máslo; rasavāsa — koření; guḍatvaka — lékořice; ādi — a tak dále; yata saba — každá z nich; prākṛta — hmotná; vastura — složek; svāda — chuť; sabāra — každého; anubhava — zkušenost.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tyto složky, jako je cukr, kafr, černý pepř, kardamom, hřebíček, máslo, koření a lékořice, jsou hmotné a každý je už někdy ochutnal.“

Význam

Slovo prākṛta se vztahuje na věci ochutnávané pro smyslový požitek podmíněné duše. Tyto věci jsou omezené hmotnými zákony. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl zdůraznit, že lidé pohroužení do hmotného života, kteří se zajímají pouze o uspokojování smyslů, už s hmotnými věcmi mají své zkušenosti.

Verš

sei dravye eta āsvāda, gandha lokātīta
āsvāda kariyā dekha, — sabāra pratīta

Synonyma

sei dravye — v těchto hmotných věcech; eta — tolik; āsvāda — příjemné chuti; gandha — vůně; loka-atīta — nikdy žádný obyčejný člověk nezakusil; āsvāda kariyā — ochutnejte a; dekha — uvidíte; sabāra — všech; pratīta — zážitek.

Překlad

„Ale v těchto složkách,“ pokračoval Pán, „jsou neobyčejné chuti a vůně. Jen je ochutnejte a uvidíte, jak odlišný zážitek to bude.“

Verš

āsvāda dūre rahu, yāra gandhe māte mana
āpanā vinā anya mādhurya karāya vismaraṇa

Synonyma

āsvāda — chuť; dūre rahu — nechme stranou; yāra — čeho; gandhe — vůní; māte — je potěšena; mana — mysl; āpanā vinā — mimo sebe; anya — jinou; mādhurya — sladkost; karāya vismaraṇa — způsobí zapomenutí.

Překlad

„Necháme-li stranou jejich chuť, i jejich vůně těší mysl a způsobuje zapomenutí jakékoliv jiné sladkosti mimo té své.“

Verš

tāte ei dravye kṛṣṇādhara-sparśa haila
adharera guṇa saba ihāte sañcārila

Synonyma

tāte — proto; ei dravye — v těchto složkách; kṛṣṇa-adhara — Kṛṣṇových rtů; sparśa — dotek; haila — byl; adharera — rtů; guṇa — vlastnosti; saba — všechny; ihāte — do těchto složek; sañcārila — byly přeneseny.

Překlad

„Je tedy třeba chápat, že se těchto obyčejných složek dotkl duchovní nektar Kṛṣṇových rtů a předal jim všechny své duchovní vlastnosti.“

Význam

Každý tyto složky ochutnal již předtím, proč jsou tedy teď tak neobyčejné a duchovně lahodné? Byl to důkaz toho, že jídlo neboli prasādam získá neobyčejnou vůni a chuť díky dotyku Kṛṣṇových rtů.

Verš

alaukika-gandha-svāda, anya-vismāraṇa
mahā-mādaka haya ei kṛṣṇādharera guṇa

Synonyma

alaukika — neobyčejná; gandha — vůně; svāda — chuť; anya-vismāraṇa — způsobující zapomenutí na všechny ostatní chuti; mahā-mādaka — vysoce okouzlující; haya — jsou; ei — tyto; kṛṣṇa-adharera — Kṛṣṇových rtů; guṇa — vlastnosti.

Překlad

„Neobyčejná vůně a chuť, jež jsou nesmírně okouzlující a způsobují zapomenutí na všechny ostatní zážitky, jsou vlastnostmi Kṛṣṇových rtů.“

Verš

aneka ‘sukṛte’ ihā hañāche samprāpti
sabe ei āsvāda kara kari’ mahā-bhakti”

Synonyma

aneka — mnoha; sukṛte — zbožnými činnostmi; ihā — toto; hañāche samprāpti — stalo se dostupným; sabe — vy všichni; ei — toto prasādam; āsvāda kara — vychutnávejte si; kari' mahā-bhakti — s velkou oddaností.

Překlad

„Toto prasādam je dostupné pouze jako výsledek mnoha zbožných činností. Nyní si ho s velkou vírou a oddaností vychutnejte.“

Verš

hari-dhvani kari’ sabe kailā āsvādana
āsvādite preme matta ha-ila sabāra mana

Synonyma

hari-dhvani kari' — zatímco hlasitě zpívali svaté jméno Hariho; sabe — všichni; kailā āsvādana — ochutnávali; āsvādite — jakmile ochutnali; preme — v extázi lásky; matta — šílené; ha-ila — staly se; sabāra mana — mysli všech.

Překlad

Všichni hlasitě zpívali svaté jméno Hariho, když ochutnávali prasādam. Jakmile ho ochutnali, mysl každého z nich zešílela v extázi lásky.

Verš

premāveśe mahāprabhu yabe ājñā dilā
rāmānanda-rāya śloka paḍite lāgilā

Synonyma

prema-āveśe — v extázi lásky; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yabe — když; ājñā dilā — nařídil; rāmānanda-rāya — Rāmānanda Rāya; śloka — verše; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

V extázi lásky Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil Rāmānandovi Rāyovi, aby přednesl nějaké verše. Rāmānanda Rāya tedy řekl toto:

Verš

surata-vardhanaṁ śoka-nāśanaṁ
svarita-veṇunā suṣṭhu-cumbitam
itara-rāga-vismāraṇaṁ nṛṇāṁ
vitara vīra nas te ’dharāmṛtam

Synonyma

surata-vardhanam — který zvětšuje chtivou touhu po požitku; śoka-nāśanam — který zničí veškerý nářek; svarita-veṇunā — hraním na flétnu; suṣṭhu — hezky; cumbitam — dotknuté; itara-rāga-vismāraṇam — který způsobí zapomenutí všech ostatních druhů připoutanosti; nṛṇām — lidských bytostí; vitara — prosím dej; vīra — ó hrdino v rozdávání milodarů; naḥ — nám; te — Tvůj; adhara-amṛtam — nektar rtů.

Překlad

„  ,Ó hrdino v rozdávání milodarů, dej nám prosím nektar svých rtů. Tento nektar zvětšuje chtivou touhu po požitku a odstraňuje nářek hmotného světa. Dej nám prosím nektar svých rtů, kterých se dotkla Tvoje transcendentálně znějící flétna, protože tento nektar způsobuje, že všechny lidské bytosti zapomínají na všechny ostatní druhy připoutanosti.̀  “

Význam

Verš

śloka śuni’ mahāprabhu mahā-tuṣṭa hailā
rādhāra utkaṇṭhā-śloka paḍite lāgilā

Synonyma

śloka śuni' — když slyšel tento verš; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mahā-tuṣṭa — velice spokojený; hailā — stal se; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; utkaṇṭhā-śloka — verš pojednávající o úzkosti; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

Po vyslechnutí tohoto verše v podání Rāmānandy Rāye byl Śrī Caitanya Mahāprabhu velice spokojený a přednesl pak následující verš, který vyslovila Śrīmatī Rādhārāṇī ve stavu velké úzkosti.

Verš

vrajātula-kulāṅganetara-rasāli-tṛṣṇā-hara-
pradīvyad-adharāmṛtaḥ sukṛti-labhya-phelā-lavaḥ
sudhā-jid-ahivallikā-sudala-vīṭikā-carvitaḥ
sa me madana-mohanaḥ sakhi tanoti jihvā-spṛhām

Synonyma

vraja — z Vrindávanu; atula — nesrovnatelný; kula-aṅganāgopī; itara — jiných; rasa-āli — po chutích či náladách; tṛṣṇā — touhu; hara — odstraňující; pradīvyat — překonávající vše; adhara-amṛtaḥ — nektar z Jeho rtů; sukṛti — po mnoha zbožných činnostech; labhya — dostupný; phelā — nektaru z jehož rtů; lavaḥ — nepatrná část; sudhā-jit — překonávající i nektar; ahi-vallikā — betelové rostliny; su-dala — připravený z vybraných listů; vīṭikā — betel; carvitaḥ — žvýkající; saḥ — On; me — Můj; madana-mohanaḥ — Madana-mohana; sakhi — Má drahá přítelkyně; tanoti — zvětšuje; jihvā — jazyka; spṛhām — touhu.

Překlad

„  ,Moje drahá přítelkyně, nepřekonatelný nektar rtů Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, lze získat jedině po vykonání mnoha a mnoha zbožných činností. U překrásných gopī z Vrindávanu tento nektar ničí touhu po všech ostatních chutích. Madana-mohana neustále žvýká betel, který překonává nebeský nektar. Tak jistě zvětšuje touhy Mého jazyka.̀  “

Význam

Tento verš se nachází v Govinda-līlāmṛtě (8.8).

Verš

eta kahi’ gaura-prabhu bhāvāviṣṭa hañā
dui ślokera artha kare pralāpa kariyā

Synonyma

eta kahi' — po těchto slovech; gaura-prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāva-āviṣṭa — zaplavený extatickými láskyplnými emocemi; hañā — byl; dui ślokera — těchto dvou veršů; artha — význam; kare — učinil; pralāpa kariyā — hovořil jako šílenec.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua po těchto slovech zaplavily láskyplné extatické emoce. Začal mluvit jako šílenec a vysvětlovat význam obou veršů.

Verš

tanu-mana karāya kṣobha,bāḍāya surata-lobha,
harṣa-śokādi-bhāra vināśaya
pāsarāya anya rasa,
jagat kare ātma-vaśa,
lajjā, dharma, dhairya kare kṣaya
nāgara, śuna tomāra adhara-carita
mātāya nārīra mana,
jihvā kare ākarṣaṇa,
vicārite saba viparīta

Synonyma

tanu — těla; mana — mysli; karāya — způsobují; kṣobha — vzrušení; bāḍāya — zvětšují; surata-lobha — chtivé touhy po požitku; harṣa — radosti; śoka — nářku; ādi — a tak dále; bhāra — břímě; vināśaya — ničí; pāsarāya — způsobují zapomenutí; anya rasa — jiných chutí; jagat — celý svět; kare — činí; ātma-vaśa — pod svou vládou; lajjā — stud; dharma — zbožnost; dhairya — trpělivost; kare kṣaya — odstraňují; nāgara — ó milovaný; śuna — poslouchej; tomāra — Tvých; adhara — rtů; carita — vlastnosti; mātāya — přivádějí k šílenství; nārīra — žen; mana — mysl; jihvā — jazyk; kare ākarṣaṇa — přitahují; vicārite — když se to vezme v úvahu; saba — vše; viparīta — protichůdné.

Překlad

„Můj drahý milenče,“ řekl Pán Caitanya v náladě Śrīmatī Rādhārāṇī, „nyní popíši některé z vlastností Tvých transcendentálních rtů. Každému rozruší tělo i mysl a zvětšují chtivé touhy po požitku. Ničí břímě hmotného štěstí i nářku a způsobují zapomenutí všech hmotných chutí. Celý svět je pod jejich vládou. Zvláště u žen ničí stud, zbožnost a trpělivost. Ve skutečnosti v myslích všech žen vzbuzují šílenství. Tvé rty zvětšují chtivost jazyka, a tak ho přitahují. Když to vše vezmeme v úvahu, zjistíme, že činnosti Tvých transcendentálních rtů jsou vždy paradoxní.“

Verš

āchuka nārīra kāya,kahite vāsiye lāja,
tomāra adhara baḍa dhṛṣṭa-rāya
puruṣe kare ākarṣaṇa,
āpanā piyāite mana,
anya-rasa saba pāsarāya

Synonyma

āchuka — nechť to tak je; nārīra — žen; kāya — těla; kahite — mluvit; vāsiye — cítím; lāja — stud; tomāra — Tvé; adhara — rty; baḍa — velmi; dhṛṣṭa-rāya — nestoudné; puruṣe — mužského rodu; kare ākarṣaṇa — přitahují; āpanā — samy; piyāite — nutí pít; mana — mysl; anya-rasa — ostatní chuti; saba — všechny; pāsarāya — způsobují zapomenutí na.

Překlad

„Můj drahý Kṛṣṇo, protože jsi muž, není nic výjimečného na tom, že přitažlivost Tvých rtů dokáže rozrušit mysl žen. Stydím se však říci, že Tvoje nestoudné rty někdy přitahují i Tvou flétnu, o které se míní, že je také mužského rodu. Ráda pije nektar Tvých rtů, a proto také zapomíná na všechny ostatní chuti.“

Verš

sacetana rahu dūre,acetana sacetana kare,
tomāra adhara — baḍa vājikara
tomāra veṇu śuṣkendhana,
tāra janmāya indriya-mana,
tāre āpanā piyāya nirantara

Synonyma

sa-cetana — vědomé živé bytosti; rahu dūre — když ponecháme stranou; acetana — nevědomé; sa-cetana — vědomé; kare — činí; tomāra — Tvoje; adhara — rty; baḍa — velcí; vājikara — kouzelníci; tomāra — Tvoje; veṇu — flétna; śuṣka-indhana — suché dřevo; tāra — její; janmāya — tvoří; indriya-mana — smysly a mysl; tāre — flétnu; āpanā — sama; piyāya — způsobí, že pije; nirantara — neustále.

Překlad

„Vedle vědomých živých bytostí je někdy Tvými rty oživena i nevědomá hmota. Tvé rty jsou proto velcí kouzelníci. I když Tvá flétna není nic jiného než suché dřevo, Tvé rty jí kupodivu neustále umožňují pít jejich nektar. V suché dřevěné flétně vytvářejí mysl a smysly a probouzejí v ní transcendentální blaženost.“

Verš

veṇu dhṛṣṭa-puruṣa hañā,puruṣādhara piyā piyā,
gopī-gaṇe jānāya nija-pāna
aho śuna, gopī-gaṇa,
bale piṅo tomāra dhana,
tomāra yadi thāke abhimāna

Synonyma

veṇu — tato flétna; dhṛṣṭa-puruṣa — vychytralý muž; hañā — jsoucí; puruṣa-adhara — ze rtů muže; piyā piyā — pijící a pijící; gopī-gaṇegopīm; jānāya — říká; nija-pāna — o svém pití; aho — ó; śuna — slyšte; gopī-gaṇagopī; bale — říká; piṅo — pijte; tomāra — vaše; dhana — vlastnictví; tomāra — vaše; yadi — jestli; thāke — je; abhimāna — pýcha.

Překlad

„Tato flétna je velmi vychytralý muž, který znovu a znovu pije chuť rtů jiného muže. Chlubí se svými vlastnostmi a gopīm říká: ,Ó gopī, jste-li tak pyšné na to, že jste ženy, pojďte a užívejte si svého vlastnictví – nektaru rtů Nejvyšší Osobnosti Božství.̀  “

Verš

tabe more krodha kari’,lajjā bhaya, dharma, chāḍi’,
chāḍi’ dimu, kara āsi’ pāna
nahe pimu nirantara,
tomāya mora nāhika ḍara,
anye dekhoṅ tṛṇera samāna

Synonyma

tabe — načež; more — na Mě; krodha kari' — rozzlobila se a; lajjā — studu; bhaya — strachu; dharma — zbožnosti; chāḍi' — až se vzdáš; chāḍi' — já se vzdám a; dimu — dám; kara āsi' pāna — přijď pít; nahe — ne; pimu — budu pít; nirantara — neustále; tomāya — z Tebe; mora — můj; nāhika — není; ḍara — strach; anye — ostatní; dekhoṅ — vidím; tṛṇera samāna — stejně jako stéblo trávy.

Překlad

„Tehdy Mi flétna rozzlobeně řekla: ,Odlož svůj stud, strach a zbožnost a pojď pít Kṛṣṇovy rty. Když to uděláš, já se jich vzdám. Pokud se však svého studu a strachu nevzdáš, budu pokračovat v pití nektaru Kṛṣṇových rtů bez ustání. Mám z Tebe trochu obavy, protože Ty máš také právo pít tento nektar, ale co se ostatních týče, ty považuji za pouhá stébla trávy.̀  “

Verš

adharāmṛta nija-svare,sañcāriyā sei bale,
ākarṣaya trijagat-jana
āmarā dharma-bhaya kari’,
rahi’ yadi dhairya dhari’,
tabe āmāya kare viḍambana

Synonyma

adhara-amṛta — nektar rtů; nija-svare — s tóny flétny; sañcāriyā — spojený; sei — touto; bale — silou; ākarṣaya — přitahuje; tri-jagat-jana — lidi tří světů; āmarā — my; dharma — zbožnost; bhaya — strach; kari' — kvůli čemuž; rahi' — zůstávající; yadi — jestliže; dhairya dhari' — zachovávající klid; tabe — potom; āmāya — nás; kare viḍambana — pomlouvá.

Překlad

„Nektar Kṛṣṇových rtů spojený s tóny Jeho flétny přitahuje všechny lidi ve třech světech. Jakmile však my gopī zůstaneme z úcty k náboženským zásadám klidné, tato flétna nás pomlouvá.“

Verš

nīvi khasāya guru-āge,lajjā-dharma karāya tyāge,
keśe dhari’ yena lañā yāya
āni’ karāya tomāra dāsī,
śuni’ loka kare hāsi’,
ei-mata nārīre nācāya

Synonyma

nīvi — opasky; khasāya — způsobí, že se uvolní; guru-āge — před společensky výše postavenými; lajjā-dharma — stud a zbožnost; karāya — přimějí; tyāge — zříci se; keśe dhari' — když chytí za vlasy; yena — jako kdyby; lañā yāya — odtáhnou nás; āni' — když přivedou; karāya — donutí stát se; tomāra — Tvými; dāsī — služkami; śuni' — když to slyší; loka — lidé; kare hāsi' — smějí se; ei-mata — takto; nārīre — ženy; nācāya — nutí k tanci.

Překlad

„Nektar Tvých rtů a tóny Tvé flétny se spojí, aby uvolnily naše opasky, a přimějí nás vzdát se studu a zbožnosti, dokonce i před našimi představenými. Jako kdyby nás táhly za vlasy, nás násilím odvlečou a předají Tobě, abychom se staly Tvými služkami. Lidé se nám smějí, když se o tom dozvědí. Jsme tak zcela podřízené této flétně.“

Verš

śuṣka bāṅśera lāṭhikhāna,eta kare apamāna,
ei daśā karila, gosāñi
nā sahi’ ki karite pāri,
tāhe rahi mauna dhari’,
corāra māke ḍāki’ kāndite nāi

Synonyma

śuṣka — suchý; bāṅśera — bambusový; lāṭhi-khāna — prut; eta — tento; kare apamāna — uráží; ei — tento; daśā — stav; karila — učinil; gosāñi — pán; sahi' — nesnášející; ki — co; karite pāri — můžeme dělat; tāhe — tehdy; rahi — zůstaneme; mauna dhari' — zachovávající mlčení; corāra — zloděje; māke — pro matku; ḍāki' — volající; kāndite — plakat; nāi — není možné.

Překlad

„Tato flétna sice není nic jiného než suchý bambusový prut, ale přesto se stává naším pánem, který nás tolika způsoby uráží, že nás přivádí do úzkých. Co můžeme dělat jiného, než to snášet? Zlodějova matka se nemůže hlasitým pláčem dožadovat spravedlnosti, když je zloděj potrestán. Proto jednoduše mlčíme.“

Verš

adharera ei rīti,āra śuna kunīti,
se adhara-sane yāra melā
sei bhakṣya-bhojya-pāna,
haya amṛta-samāna,
nāma tāra haya ‘kṛṣṇa-phelā’

Synonyma

adharera — rtů; ei — toto; rīti — chování; āra — další; śuna — poslouchej; kunīti — bezpráví; se — těmito; adhara — rty; sane — s; yāra — čeho; melā — setkání; sei — tyto; bhakṣya — potraviny; bhojya — druhy jídla; pāna — nápoj či betel; haya — stanou se; amṛta-samāna — jako nektar; nāma — jméno; tāra — těchto; haya — je; kṛṣṇa-phelā — zbytky po Kṛṣṇovi.

Překlad

„Tak se chovají tyto rty. Jen uvaž některá další bezpráví. Vše, co se těchto rtů dotkne, jako například jídlo, nápoje či betel, se stane nektarem a říká se tomu kṛṣṇa-phelā neboli zbytky po Kṛṣṇovi.“

Verš

se phelāra eka lava,nā pāya devatā saba,
e dambhe kebā pātiyāya?
bahu-janma puṇya kare,
tabe ‘sukṛti’ nāma dhare,
se ‘sukṛte’ tāra lava pāya

Synonyma

se phelāra — těchto zbytků; eka — jeden; lava — malý kousek; pāya — nedostanou; devatā — polobozi; saba — všichni; e dambhe — tuto pýchu; kebā — kdo; pātiyāya — může uvěřit; bahu-janma — po mnoho životů; puṇya kare — jedná zbožně; tabe — potom; sukṛti — ten, kdo koná zbožné činnosti; nāma — jméno; dhare — nese; se — těmto; sukṛte — díky zbožným činnostem; tāra — toho; lava — kousek; pāya — může získat.

Překlad

„Samotní polobozi nemohou získat byť jen kousek zbytků tohoto jídla ani po mnoha modlitbách. Jen si představ, jak jsou tyto zbytky pyšné! Zbytky tohoto jídla může získat jedině ten, kdo po mnoho životů jednal zbožně a stal se tak oddaným.“

Verš

kṛṣṇa ye khāya tāmbūla,kahe tāra nāhi mūla,
tāhe āra dambha-paripāṭī
tāra yebā udgāra,
tāre kaya ‘amṛta-sāra’,
gopīra mukha kare ‘ālabāṭī’

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ye — který; khāya — žvýká; tāmbūla — betel; kahe — říká se; tāra — toho; nāhi — není; mūla — cena; tāhe — a nadto; āra — také; dambha-paripāṭī — naprostá pýcha; tāra — z toho; yebā — cokoliv; udgāra — co vychází; tāre — to; kaya — nazývá se; amṛta-sāra — esence nektaru; gopīragopī; mukha — ústa; kare — činí; ālabāṭī — plivátkem.

Překlad

„Betel žvýkaný Kṛṣṇou je neocenitelný a zbytky tohoto vyžvýkaného betelu z Jeho úst jsou považovány za esenci nektaru. Když gopī tyto zbytky přijímají, jejich ústa se stávají Jeho plivátky.“

Verš

e-saba — tomāra kuṭināṭi,chāḍa ei paripāṭī,
veṇu-dvāre kāṅhe hara’ prāṇa
āpanāra hāsi lāgi’,
naha nārīra vadha-bhāgī,
deha’ nijādharāmṛta-dāna”

Synonyma

e-saba — všech těchto; tomāra — Tvých; kuṭināṭi — úskoků; chāḍa — zanech; ei — těchto; paripāṭī — mistrných činností; veṇu-dvāre — flétnou; kāṅhe — proč; hara — odebíráš; prāṇa — život; āpanāra — svým; hāsi — smíchem; lāgi' — z toho důvodu; naha — nebuď; nārīra — žen; vadha-bhāgī — zodpovědný za zabití; deha' — prosím dej; nija-adhara-amṛta — nektar Tvých rtů; dāna — milodar.

Překlad

„Můj drahý Kṛṣṇo, prosím zanech proto všech svých úskoků, které jsi tak mistrně nastražil. Nesnaž se tóny své flétny zničit životy gopī. Tvé laškování a smích Tě teď činí zodpovědným za zabití žen. Lepší by pro Tebe bylo uspokojit nás milodarem v podobě nektaru Tvých rtů.“

Verš

kahite kahite prabhura mana phiri’ gela
krodha-aṁśa śānta haila, utkaṇṭhā bāḍila

Synonyma

kahite kahite — když mluvil a mluvil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; phiri' gela — změnila se; krodha-aṁśa — část hněvu; śānta haila — uklidnila se; utkaṇṭhā — zneklidnění mysli; bāḍila — zvětšilo se.

Překlad

Mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua se při této řeči změnila. Hněv ustoupil, ale zvětšil se Jeho mentální neklid.

Verš

parama durlabha ei kṛṣṇādharāmṛta
tāhā yei pāya, tāra saphala jīvita

Synonyma

parama — nanejvýš; durlabha — těžké získat; ei — tento; kṛṣṇa — Kṛṣṇových; adhara-amṛta — nektar ze rtů; tāhā — tento; yei — ten, kdo; pāya — dostane; tāra — jeho; sa-phala — úspěšný; jīvita — život.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Tento nektar z Kṛṣṇových rtů je nesmírně těžké získat, ale život toho, kdo trochu dostane, se stane úspěšným.“

Verš

yogya hañā keha karite nā pāya pāna
tathāpi se nirlajja, vṛthā dhare prāṇa

Synonyma

yogya — oprávněný; hañā — jsoucí; keha — kdokoliv; karite — činit; pāya — nedostane; pāna — napít; tathāpi — přesto; se — on; nirlajja — nestoudný; vṛthā — zbytečně; dhare prāṇa — žije dál.

Překlad

„Pokud se však ten, kdo je k tomu oprávněný, tohoto nektaru nenapije, pak takový nestoudný člověk žije dál zbytečně.“

Verš

ayogya hañā tāhā keha sadā pāna kare
yogya jana nāhi pāya, lobhe mātra mare

Synonyma

ayogya — neoprávněný; hañā — jsoucí; tāhā — ten; keha — kdokoliv; sadā — neustále; pāna kare — pije; yogya jana — oprávněná osoba; nāhi pāya — nedostane; lobhe — z chtivosti; mātra — jednoduše; mare — zemře.

Překlad

„Jsou tací, kteří nejsou oprávnění tento nektar pít, a přesto ho neustále pijí, zatímco někteří z těch oprávněných ho nikdy nedostanou, a tak zemřou na chtivost.“

Verš

tāte jāni, — kona tapasyāra āche bala
ayogyere deoyāya kṛṣṇādharāmṛta-phala

Synonyma

tāte — proto; jāni — chápu; kona — nějaké; tapasyāra — z askeze; āche — je; bala — síla; ayogyere — neoprávněným; deoyāya — přinese; kṛṣṇa-adhara-amṛta — nektar Kṛṣṇových rtů; phala — výsledek.

Překlad

„To je třeba chápat tak, že taková neoprávněná osoba získala nektar Kṛṣṇových rtů díky nějaké askezi.“

Verš

‘kaha rāma-rāya, kichu śunite haya mana’
bhāva jāni’ paḍe rāya gopīra vacana

Synonyma

kaha — mluv; rāma-rāya — Rāmānando Rāyi; kichu — něco; śunite — slyšet; haya mana — přeji si; bhāva — situaci; jāni' — jelikož chápe; paḍe rāya — Rāmānanda Rāya přednáší; gopīra vacana — slova vyřčená gopīmi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu řekl Rāmānandovi Rāyovi: „Řekni prosím něco, chci naslouchat.“ Rāmānanda Rāya pochopil situaci, a tak recitoval následující slova gopī.

Verš

gopyaḥ kim ācarad ayaṁ kuśalaṁ sma veṇur
dāmodarādhara-sudhām api gopikānām
bhuṅkte svayaṁ yad avaśiṣṭa-rasaṁ hradinyo
hṛṣyat-tvaco ’śru mumucus taravo yathāryāḥ

Synonyma

gopyaḥ — ó gopī; kim — jaké; ācarat — vykonala; ayam — tato; kuśalam — příznivé činnosti; sma — zajisté; veṇuḥ — flétna; dāmodara — Kṛṣṇových; adhara-sudhām — nektaru ze rtů; api — dokonce; gopikānām — toho, co patří gopīm; bhuṅkte — užívá si; svayam — nezávisle; yat — z čehož; avaśiṣṭa — zbývající; rasam — pouze chuť; hradinyaḥ — řeky; hṛṣyat — cítí radost; tvacaḥ — jejichž těla; aśru — slzy; mumucuḥ — roní; taravaḥ — stromy; yathā — přesně jako; āryāḥ — staří předkové.

Překlad

„  ,Mé drahé gopī, jaké příznivé činnosti musela tato flétna vykonat, že si může nezávisle užívat nektar Kṛṣṇových rtů a nám gopīm, kterým je tento nektar ve skutečnosti určen, nechat jen chuť? Předkové této flétny, bambusové stromy, roní slzy radosti. Její matka řeka, na jejímž břehu se bambus narodil, prožívá štěstí, ze kterého se na ní ježí kvetoucí lotosy jako chlupy na těle.̀  “

Význam

Tento verš, citovaný ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.9), je součástí vzájemného rozhovoru gopī. Ve Vrindávanu začal podzim a Pán Kṛṣṇa pásl krávy a hrál na flétnu. Gopī tehdy začaly Kṛṣṇu vychvalovat a rozebírat šťastné postavení Jeho flétny.

Verš

ei śloka śuni’ prabhu bhāvāviṣṭa hañā
utkaṇṭhāte artha kare pralāpa kariyā

Synonyma

ei śloka — tento verš; śuni' — když slyšel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāva-āviṣṭa — pohroužený v extázi lásky; hañā — jsoucí; utkaṇṭhāte — v rozrušené mysli; artha kare — vytváří význam; pralāpa kariyā — mluvící jako šílený.

Překlad

Po vyslechnutí tohoto verše se Śrī Caitanya Mahāprabhu pohroužil do extáze lásky a s velice rozrušenou myslí začal vysvětlovat jeho význam jako nějaký šílenec.

Verš

eho vrajendra-nandana,vrajera kona kanyā-gaṇa,
avaśya kariba pariṇaya
se-sambandhe gopī-gaṇa,
yāre māne nija-dhana,
se sudhā anyera labhya naya

Synonyma

eho — tento; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje; vrajera — z Vrindávanu; kona — jakýmikoliv; kanyā-gaṇagopīmi; avaśya — zajisté; kariba pariṇaya — ožení se s; se-sambandhe — v této souvislosti; gopī-gaṇagopī; yāre — které; māne — považují za; nija-dhana — osobní vlastnictví; se sudhā — tento nektar; anyera — pro jiné; labhya naya — je nedosažitelný.

Překlad

„Jedny gopī řekly druhým: ,Jen pohleďte na úžasné zábavy Kṛṣṇy, syna Vrajendry! Jistě se ožení se všemi gopīmi z Vrindávanu. Proto gopī s jistotou vědí, že nektar Kṛṣṇových rtů je jejich majetkem a nikdo jiný si ho nemůže užívat.̀  “

Verš

gopī-gaṇa, kaha saba kariyā vicāre
kon tīrtha, kon tapa,
kon siddha-mantra-japa,
ei veṇu kaila janmāntare?

Synonyma

gopī-gaṇa — ó gopī; kaha — řekněte; saba — všechny; kariyā vicāre — po zralé úvaze; kon — jaká; tīrtha — svatá místa; kon — jakou; tapa — askezi; kon — jaké; siddha-mantra-japa — zpívání dokonalé mantry; ei — tato; veṇu — flétna; kaila — prováděla; janma-antare — ve svém minulém životě.

Překlad

„  ,Mé drahé gopī, zvažte prosím, jaké zbožné činnosti musela tato flétna ve svém minulém životě vykonat. Nevíme, jaká navštívila poutní místa, jakou askezi prováděla ani jakou dokonalou mantru pronášela.̀  “

Verš

hena kṛṣṇādhara-sudhā,ye kaila amṛta mudhā,
yāra āśāya gopī dhare prāṇa
ei veṇu ayogya ati,
sthāvara ‘puruṣa-jāti’,
sei sudhā sadā kare pāna

Synonyma

hena — takový; kṛṣṇa-adhara — Kṛṣṇových rtů; sudhā — nektar; ye — který; kaila — učinila; amṛta — nektar; mudā — překonaný; yāra āśāya — nadějemi na který; gopīgopī; dhare prāṇa — udržují se při životě; ei veṇu — tato flétna; ayogya — nezpůsobilá; ati — naprosto; sthāvara — mrtvá; puruṣa-jāti — mužského rodu; sei sudhā — tento nektar; sadā — neustále; kare pāna — pije.

Překlad

„  ,Tato flétna je naprosto nezpůsobilá, protože je to jen mrtvý bambus a navíc je mužského rodu. Přesto však neustále pije tento nektar Kṛṣṇových rtů, který překonává veškerou nektarovou sladkost. Gopī zůstávají naživu jen díky naději, že tento nektar jednou získají.̀  “

Verš

yāra dhana, nā kahe tāre,pāna kare balātkāre,
pite tāre ḍākiyā jānāya
tāra tapasyāra phala,
dekha ihāra bhāgya-bala,
ihāra ucchiṣṭa mahā-jane khāya

Synonyma

yāra — jejichž; dhana — vlastnictví; kahe — nemluví; tāre — s nimi; pāna kare — pije; balātkāre — násilím; pite — když pije; tāre — na ně; ḍākiyā — hlasitě volající; jānāya — oznamuje; tāra — její; tapasyāra — askeze; phala — výsledek; dekha — pohleďte; ihāra — jejímu; bhāgya-bala — díky štěstí; ihāra — její; ucchiṣṭa — zbytky; mahā-jane — velké osobnosti; khāya — pijí.

Překlad

„  ,Přestože je nektar Kṛṣṇových rtů výhradním vlastnictvím gopī, tato flétna, pouhý bezvýznamný prut, ho násilím pije a hlasitě zve gopī, aby se také přišly napít. Jen si představte sílu její askeze a jejího štěstí! Dokonce i velcí oddaní pijí nektar Kṛṣṇových rtů až poté, co se napila tato flétna.̀  “

Verš

mānasa-gaṅgā, kālindī,bhuvana-pāvanī nadī,
kṛṣṇa yadi tāte kare snāna
veṇura jhuṭādhara-rasa,
hañā lobhe paravaśa,
sei kāle harṣe kare pāna

Synonyma

mānasa-gaṅgā — Ganga z nebeských planet; kālindī — Jamuna; bhuvana — svět; pāvanī — očišťující; nadī — řeky; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; tāte — v těchto; kare snāna — koupe se; veṇura — flétny; jhuṭa-adhara-rasa — zbytky šťávy ze rtů; hañā — jsoucí; lobhe — chtivostí; paravaśa — ovládané; sei kāle — tehdy; harṣe — s radostí; kare pāna — pijí.

Překlad

„  ,Když se Kṛṣṇa koupe v řekách očišťujících vesmír, jako je Jamuna a Ganga z nebeského světa, velké osobnosti těchto řek chtivě a s radostí pijí zbytky nektarové šťávy z Jeho rtů.̀  “

Verš

e-ta nārī rahu dūre,vṛkṣa saba tāra tīre,
tapa kare para-upakārī
nadīra śeṣa-rasa pāñā,
mūla-dvāre ākarṣiyā,
kene piye, bujhite nā pāri

Synonyma

e-ta nārī — tyto ženy; rahu dūre — když ponecháme stranou; vṛkṣa — stromy; saba — všechny; tāra tīre — na jejich březích; tapa kare — provádějí askezi; para-upakārī — prospívající všem ostatním živým bytostem; nadīra — řek; śeṣa-rasa — zbytky nektarové šťávy; pāñā — získávající; mūla-dvāre — kořeny; ākarṣiyā — sají; kene — proč; piye — pijí; bujhite pāri — nechápeme.

Překlad

„  ,Kromě řek jsou tu stromy, které stojí na jejich březích jako velcí asketové zaměstnaní konáním dobra pro všechny ostatní živé bytosti a pijí nektar Kṛṣṇových rtů tak, že svými kořeny sají vodu z těchto řek. Proč tak pijí, nevíme.̀  “

Verš

nijāṅkure pulakita,puṣpe hāsya vikasita,
madhu-miṣe vahe aśru-dhāra
veṇure māni’ nija-jāti,
āryera yena putra-nāti,
‘vaiṣṇava’ haile ānanda-vikāra

Synonyma

nija-aṅkure — svými poupaty; pulakita — šťastné; puṣpe — svými květy; hāsya — úsměvy; vikasita — ukazované; madhu-miṣe — roněním medu; vahe — tečou; aśru-dhāra — proudy slz; veṇure — flétnu; māni' — považující; nija-jāti — ze stejné rodiny; āryera — předků; yena — jako kdyby; putra-nāti — syn či vnuk; vaiṣṇava — vaiṣṇavou; haile — když se stane; ānanda-vikāra — proměna z transcendentální blaženosti.

Překlad

„  ,Stromy na březích Jamuny a Gangy jsou neustále šťastné. Zdá se, jako by se svými květy usmívaly a jako by ronily slzy v podobě vytékajícího medu. Tak jako pociťují transcendentální radost předkové vaiṣṇavského syna či vnuka, prožívají blaženost i stromy, protože tato flétna je členem jejich rodiny.̀  “

Verš

veṇura tapa jāni yabe,sei tapa kari tabe,
e — ayogya, āmarā — yogyā nārī
yā nā pāñā duḥkhe mari,
ayogya piye sahite nāri,
tāhā lāgi’ tapasyā vicāri

Synonyma

veṇura — flétny; tapa — askezi; jāni — znající; yabe — když; sei — tuto; tapa — askezi; kari — provádíme; tabe — tehdy; e — tato (flétna); ayogya — nezpůsobilá; āmarā — my; yogyā nāri — způsobilé ženy; — které; pāñā — nedostávající; duḥkhe — nešťastné; mari — umíráme; ayogya — nejnezpůsobilejší; piye — pije; sahite nāri — nedokážeme snášet; tāhā lāgi' — z toho důvodu; tapasyā — askezi; vicāri — bereme v úvahu.

Překlad

„Gopī uvažovaly: ,Tato flétna pro takové postavení není vůbec způsobilá. Chceme vědět, jakou askezi podstoupila, abychom ji mohly podstoupit také. Tato flétna pije nektar Kṛṣṇových rtů, i když je k tomu nezpůsobilá. Když to my, způsobilé gopī, vidíme, umíráme neštěstím. Musíme proto uznat askezi, kterou tato flétna ve svém minulém životě podstoupila.̀  “

Verš

eteka pralāpa kari’,premāveśe gaurahari,
saṅge lañā svarūpa-rāma-rāya
kabhu nāce, kabhu gāya,
bhāvāveśe mūrcchā yāya,
ei-rūpe rātri-dina yāya

Synonyma

eteka — tolik; pralāpa kari' — zatímco mluvil jako blázen; prema-āveśe — v extázi lásky; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saṅge lañā — beroucí s sebou; svarūpa-rāma-rāya — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Rāmānanda Rāya; kabhu nāce — někdy tančí; kabhu gāya — někdy zpívá; bhāva-āveśe — v extázi lásky; mūrcchā yāya — upadá do bezvědomí; ei-rūpe — takto; rātri-dina — celá noc a den; yāya — uteče.

Překlad

Při těchto šílených řečech byl Śrī Mahāprabhu plný extatických emocí. Ve společnosti Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Rāmānandy Rāye, svých dvou přátel, někdy tančil, někdy zpíval a někdy v extázi lásky upadal do bezvědomí. Tímto způsobem trávil Śrī Caitanya Mahāprabhu své dny a noci.

Verš

svarūpa, rūpa, sanātana,raghunāthera śrī-caraṇa,
śire dhari’ kari yāra āśa
caitanya-caritāmṛta,
amṛta haite parāmṛta,
gāya dīna-hīna kṛṣṇadāsa

Synonyma

svarūpa — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; sanātana — Sanātany Gosvāmīho; raghunāthera — Raghunātha dāse Gosvāmīho; śrī-caraṇa — lotosové nohy; śire — na hlavu; dhari' — pokládající; kari yāra āśa — doufám, že obdržím jejich milost; caitanya-caritāmṛta — knihu zvanou Caitanya-caritāmṛta; amṛta haite — než nektar; para-amṛta — nektarovější; gāya — zpívá; dīna-hīna — největší ubožák; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, nejpokleslejší Kṛṣṇadāsa, očekávám milost Svarūpy, Rūpy, Sanātany a Raghunātha dāse. Pokládám si na hlavu jejich lotosové nohy a pokračuji ve zpívání tohoto eposu, Śrī Caitanya-caritāmṛty, která je sladší než nektar transcendentální blaženosti.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující nektar proudící z lotosových rtů Śrī Kṛṣṇy.