Skip to main content

KAPITOLA DVANÁCTÁ

Výměny lásky mezi Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Jagadānandou Paṇḍitem

Shrnutí dvanácté kapitoly předkládá ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura následovně. Tato kapitola pojednává o proměnách v extázi lásky, které Śrī Caitanya Mahāprabhu projevoval dnem i nocí. Oddaní z Bengálska šli znovu navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua do Džagannáth Purí. Vedoucím byl jako obvykle Śivānanda Sena, který cestoval se svou ženou a dětmi. Po cestě se stalo, že nebylo vše včas zařízeno a Pán Nityānanda neměl řádné ubytování, což Ho poněkud rozrušilo. Rozzlobil se proto na Śivānandu Senu, který měl skupinu na starosti, a v láskyplném hněvu ho kopl. Śivānanda Sena se tímto kopancem od Nityānandy Prabhua cítil velice poctěn, ale jeho synovce Śrīkānty Seny se to dotklo, a proto opustil jejich společnost. Setkal se v Džagannáth Purí se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem dříve, než tam dospěli ostatní.

Toho roku se do Džagannáth Purí vydal navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua i oddaný jménem Parameśvara dāsa Modaka se svou rodinou. Oddaní často zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua k sobě na jídlo. Při loučení s nimi Pán velmi příjemně promluvil. V předchozím roce byl Jagadānanda Paṇḍita vyslán za Śacīmātou s prasādam a látkou. Tento rok se vrátil do Purí s velkou nádobou santálového oleje skvětinovou vůní, určeného k masírování Pánovy hlavy. Protože však Pán olej nepřijal, Jagadānanda Paṇḍita před Ním nádobu rozbil a začal se postit. Pán se Jagadānandu Paṇḍita pokoušel uklidnit a požádal ho, aby pro Něho uvařil. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu jeho vaření přijal, Jagadānandovi to udělalo takovou radost, že svůj půst přerušil.

Verš

śrūyatāṁ śrūyatāṁ nityaṁ
gīyatāṁ gīyatāṁ mudā
cintyatāṁ cintyatāṁ bhaktāś
caitanya-caritāmṛtam

Synonyma

śrūyatām — nechť se naslouchá; śrūyatām — nechť se naslouchá; nityam — věčně; gīyatām — nechť se zpívá; gīyatām — nechť se zpívá; mudā — s velkým štěstím; cintyatām — nechť se medituje; cintyatām — nechť se medituje; bhaktāḥ — ó oddaní; caitanya-caritāmṛtam — transcendentální život a vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Ó oddaní, nechť se vždy s nesmírným štěstím naslouchá, zpívá a také medituje o transcendentálním životě a vlastnostech Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya dayāmaya
jaya jaya nityānanda kṛpā-sindhu jaya

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; dayā-maya — veskrze milostivému; jaya jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; kṛpā-sindhu — oceánu milosti; jaya — sláva.

Překlad

Sláva dokonale milostivému Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi, který je oceánem milosti!

Verš

jayādvaita-candra jaya karuṇā-sāgara
jaya gaura-bhakta-gaṇa kṛpā-pūrṇāntara

Synonyma

jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; karuṇā-sāgara — oceánu milosti; jaya — sláva; gaura-bhakta-gaṇa — oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā-pūrṇa-antara — jejichž srdce jsou neustále plná milosti.

Překlad

Sláva Advaitovi Ācāryovi, jenž je také oceánem milosti! Sláva všem oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jejichž srdce jsou vždy plná milosti!

Verš

ataḥpara mahāprabhura viṣaṇṇa-antara
kṛṣṇera viyoga-daśā sphure nirantara

Synonyma

ataḥpara — poté; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; viṣaṇṇa-antara — mrzutá mysl; kṛṣṇera — od Kṛṣṇy; viyoga-daśā — pocity odloučení; sphure — projevuje; nirantara — neustále.

Překlad

Mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua byla vždy zarmoucená zneustále se vynořujících pocitů odloučení od Kṛṣṇy.

Verš

‘hāhā kṛṣṇa prāṇa-nātha vrajendra-nandana!
kāhāṅ yāṅa kāhāṅ pāṅa, muralī-vadana!’

Synonyma

hāhā — ó; kṛṣṇa — Můj drahý Kṛṣṇo; prāṇa-nātha — duše Mého života; vrajendra-nandana — synu Mahārāje Nandy; kāhāṅ yāṅa — kam mám jít; kāhāṅ pāṅa — kde dostanu; muralī — flétnu; vadana — ústa.

Překlad

Pán naříkal: „Ó Můj Pane Kṛṣṇo, duše Mého života! Ó synu Mahārāje Nandy, kam mám jít? Kde Tě naleznu? Ó Nejvyšší Osobnosti, hrající na flétnu u svých rtů!“

Verš

rātri-dina ei daśā svasti nāhi mane
kaṣṭe rātri goṅāya svarūpa-rāmānanda-sane

Synonyma

rātri-dina — dnem i nocí; ei daśā — v tomto stavu; svasti nāhi mane — bez klidu mysli; kaṣṭe — s velkými obtížemi; rātri goṅāya — tráví noc; svarūpa-rāmānanda-sane — ve společnosti Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Rāmānandy Rāye.

Překlad

V tomto stavu se nacházel dnem i nocí. Nenacházel klid mysli, a tak trávil noci s velkými těžkostmi ve společnosti Svarūpy Dāmodara a Rāmānandy Rāye.

Verš

ethā gauḍa-deśe prabhura yata bhakta-gaṇa
prabhu dekhibāre sabe karilā gamana

Synonyma

ethā — na druhou stranu; gauḍa-deśe — v Bengálsku; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; prabhu dekhibāre — navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sabe — všichni; karilā gamana — šli.

Překlad

Mezitím se ze svých domovů vydali navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua všichni oddaní z Bengálska.

Verš

śivānanda-sena āra ācārya-gosāñi
navadvīpe saba bhakta hailā eka ṭhāñi

Synonyma

śivānanda-sena — Śivānanda Sena; āra — a; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; navadvīpe — v Navadvípu; saba bhakta — všichni oddaní; hailā — stali se; eka ṭhāñi — shromáždění na jednom místě.

Překlad

Pod vedením Śivānandy Seny, Advaity Ācāryi a dalších se všichni oddaní shromáždili v Navadvípu.

Verš

kulīna-grāma-vāsī āra yata khaṇḍa-vāsī
ekatra mililā saba navadvīpe āsi’

Synonyma

kulīna-grāma-vāsī — obyvatelé Kulína-grámu; āra — a také; yata — všichni; khaṇḍa-vāsī — obyvatelé Khandy; ekatra — na jednom místě; mililā — setkali se; saba — všichni; navadvīpe āsi' — když přišli do Navadvípu.

Překlad

Obyvatelé Kulína-grámu a vesnice Khandy se také sešli v Navadvípu.

Verš

nityānanda-prabhure yadyapi ājñā nāi
tathāpi dekhite calena caitanya-gosāñi

Synonyma

nityānanda-prabhure — pro Pána Nityānandu; yadyapi — i když; ājñā nāi — nebyl pokyn; tathāpi — přesto; dekhite — navštívit; calena — šel; caitanya-gosāñi — Pána Caitanyu.

Překlad

Protože Nityānanda Prabhu kázal v Bengálsku, Śrī Caitanya Mahāprabhu Mu nařídil, aby do Džagannáth Purí nechodil. Tento rok se však s celou skupinou vydal za Pánem.

Verš

śrīvāsādi cāri bhāi, saṅgete mālinī
ācāryaratnera saṅge tāṅhāra gṛhiṇī

Synonyma

śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; cāri bhāi — čtyři bratři; saṅgete mālinī — doprovázen svou ženou Mālinī; ācāryaratnera saṅge — a s Ācāryaratnou; tāṅhāra gṛhiṇī — jeho manželka.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura šel se svými třemi bratry a svou ženou Mālinī. Ācāryaratnu také doprovázela jeho manželka.

Verš

śivānanda-patnī cale tina-putra lañā
rāghava-paṇḍita cale jhāli sājāñā

Synonyma

śivānanda-patnī — Śivānandova manželka; cale — šla; tina-putra lañā — se svými třemi syny; rāghava-paṇḍita cale — Rāghava Paṇḍita šel; jhāli sājāñā — nesoucí své balíčky.

Překlad

Přišla i manželka Śivānandy Seny se svými třemi syny a připojil se k nim i Rāghava Paṇḍita se svými slavnými balíčky jídla.

Verš

datta, gupta, vidyānidhi, āra yata jana
dui-tina śata bhakta karilā gamana

Synonyma

datta — Vāsudeva Datta; gupta — Murāri Gupta; vidyānidhi — Vidyānidhi; āra — a; yata jana — všichni; dui-tina śata — dvě až tři sta; bhakta — oddaných; karilā gamana — šlo.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua šli navštívit Vāsudeva Datta, Murāri Gupta, Vidyānidhi a mnoho dalších oddaných. Celkem jich bylo dvě až tři sta.

Verš

śacīmātā dekhi’ sabe tāṅra ājñā lañā
ānande calilā kṛṣṇa-kīrtana kariyā

Synonyma

śacī-mātā dekhi' — poté, co navštívili Śacīmātu; sabe — všichni; tāṅra ājñā lañā — poté, co si vyžádali její svolení; ānande — s velkou radostí; calilā — vyšli; kṛṣṇa-kīrtana kariyā — společně zpívající.

Překlad

Oddaní nejdříve navštívili Śacīmātu, vyžádali si od ní svolení a potom se s velkou radostí za společného zpívání svatého jména Pána vydali do Džagannáth Purí.

Verš

śivānanda-sena kare ghāṭī-samādhāna
sabāre pālana kari’ sukhe lañā yāna

Synonyma

śivānanda-sena — Śivānanda Sena; kare — dělá; ghāṭī-samādhāna — vyřizování plateb mýta; sabāre pālana kari' — o každého pečoval; sukhe — s radostí; lañā — vzal; yāna — šel.

Překlad

Śivānanda Sena na různých místech vyřizoval placení mýta. O každého pečoval a s radostí všechny oddané vedl.

Význam

Ghāṭī označuje různá místa, kde zamindarové každého státu vybírali mýto. Tato daň se obyčejně vybírala na údržbu cest, které byly pod kontrolou různých zamindarů. Oddaní museli na cestě z Bengálska do Džagannáth Purí projít mnoha takovými místy, a o placení se staral Śivānanda Sena.

Verš

sabāra saba kārya karena, dena vāsa-sthāna
śivānanda jāne uḍiyā-pathera sandhāna

Synonyma

sabāra — každého; saba — všechnu; kārya — práci; karena — dělá; dena — dává; vāsa-sthāna — ubytování; śivānanda — Śivānanda Sena; jāne — zná; uḍiyā-pathera — na cestě do Urísy; sandhāna — rozcestí.

Překlad

Śivānanda Sena se o všechny staral a každému oddanému zajišťoval ubytování. Znal všechny cesty do Urísy.

Verš

eka-dina saba loka ghāṭiyāle rākhilā
sabā chāḍāñā śivānanda ekalā rahilā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; saba loka — celou skupinu oddaných; ghāṭiyāle rākhilā — zastavil výběrčí mýta; sabā — všechny; chāḍāñā — když nechal jít; śivānanda — Śivānanda Sena; ekalā rahilā — zůstal sám.

Překlad

Když jednoho dne skupinu zastavil výběrčí mýta, oddaní mohli pokračovat, ale Śivānanda Sena se zdržel, aby za všechny zaplatil.

Verš

sabe giyā rahilā grāma-bhitara vṛkṣa-tale
śivānanda vinā vāsa-sthāna nāhi mile

Synonyma

sabe — všichni; giyā — poté, co šli; rahilā — zůstali; grāma-bhitara — ve vesnici; vṛkṣa-tale — pod stromem; śivānanda vinā — bez Śivānandy Seny; vāsa-sthāna — ubytování; nāhi mile — nikdo nedokázal zajistit.

Překlad

Oddaní přišli do vesnice a čekali pod stromem, protože nikdo jiný než Śivānanda Sena nedokázal zajistit ubytování.

Verš

nityānanda-prabhu bhokhe vyākula hañā
śivānande gāli pāḍe vāsā nā pāñā

Synonyma

nityānanda-prabhu — Pán Nityānanda Prabhu; bhokhe — dostal velký hlad; vyākula hañā — rozrušeně; śivānande gāli pāḍe — nadával na Śivānandu; vāsā pāñā — jelikož neměl ubytování.

Překlad

Nityānanda Prabhu mezitím dostal velký hlad a rozčílil se. A protože neměl ani vhodné ubytování, začal na Śivānandu Senu nadávat.

Verš

‘tina putra maruka śivāra, ekhana nā āila
bhokhe mari’ genu, more vāsā nā deoyāila’

Synonyma

tina putra — tři synové; maruka — nechť zemřou; śivāra — Śivānandy Seny; ekhana — sem; āila — nepřišel; bhokhe mari' genu — umírám hlady; more — pro Mě; vāsā — ubytování; deoyāila — nezařídil.

Překlad

Stěžoval si: „Śivānanda Sena Mi nezařídil ubytování a mám takový hlad, že snad umřu. Protože stále nepřichází, proklínám jeho tři syny, aby zemřeli.“

Verš

śuni’ śivānandera patnī kāndite lāgilā
hena-kāle śivānanda ghāṭī haite āilā

Synonyma

śuni' — když to slyšela; śivānandera — Śivānandy Seny; patnī — manželka; kāndite lāgilā — začala plakat; hena-kāle — tehdy; śivānanda — Śivānanda Sena; ghāṭī haite — od mýta; āilā — přišel.

Překlad

Jakmile manželka Śivānandy Seny uslyšela prokletí, začala plakat. Právě v tu chvíli se od mýta vrátil Śivānanda Sena.

Verš

śivānandera patnī tāṅre kahena kāndiyā
‘putre śāpa dichena gosāñi vāsā nā pāñā’

Synonyma

śivānandera — Śivānandy Seny; patnī — žena; tāṅre — jemu; kahena — říká; kāndiyā — s pláčem; putre — na naše syny; śāpa — prokletí; dichena — uvalil; gosāñi — Nityānanda Prabhu; vāsā pāñā — protože neměl ubytování.

Překlad

Jeho žena mu s pláčem řekla: „Protože Pán Nityānanda nedostal ubytování, proklel naše syny, aby zemřeli.“

Verš

teṅho kahe, — “bāuli, kene maris kāndiyā?
maruka āmāra tina putra tāṅra bālāi lañā”

Synonyma

teṅho kahe — řekl; bāuli — bláznivá ženo; kene — proč; maris — umíráš; kāndiyā — plačící; maruka — nechť zemřou; āmāra — moji; tina — tři; putra — synové; tāṅra — jeho; bālāi — nepohodlí; lañā — beroucí.

Překlad

Śivānanda Sena odpověděl: „Ty pošetilá ženo, proč zbytečně naříkáš? Ať moji tři synové zemřou za všechno to nepohodlí, které jsme Nityānandovi Prabhuovi způsobili.“

Verš

eta bali’ prabhu-pāśe gelā śivānanda
uṭhi’ tāṅre lāthi māilā prabhu nityānanda

Synonyma

eta bali' — když takto promluvil; prabhu-pāśe — za Nityānandou Prabhuem; gelā — šel; śivānanda — Śivānanda Sena; uṭhi' — poté, co vstal; tāṅre — jeho; lāthi māilā — kopl; prabhu — Pán; nityānanda — Nityānanda.

Překlad

Po těchto slovech Śivānanda Sena šel za Pánem Nityānandou, který hned vstal a kopl ho.

Verš

ānandita hailā śivāi pāda-prahāra pāñā
śīghra vāsā-ghara kailā gauḍa-ghare giyā

Synonyma

ānandita hailā — byl nadmíru potěšen; śivāi — Śivānanda Sena; pāda-prahāra pāñā — že byl nakopnut; śīghra — velmi rychle; vāsā-ghara — ubytování; kailā — zařídil; gauḍa-ghare — do domu mlékaře; giyā — když šel.

Překlad

Śivānanda Sena měl z toho kopance velkou radost a rychle Pánovi zařídil ubytování v domě mlékaře.

Verš

caraṇe dhariyā prabhure vāsāya lañā gelā
vāsā diyā hṛṣṭa hañā kahite lāgilā

Synonyma

caraṇe — nohy; dhariyā — poté, co uchopil; prabhure — Pána Nityānandu Prabhua; vāsāya — do Jeho sídla; lañā — beroucí; gelā — šel; vāsā diyā — po zařízení ubytování; hṛṣṭa hañā — velmi spokojeně; kahite lāgilā — promluvil.

Překlad

Śivānanda Sena se dotkl Nityānandových lotosových nohou a zavedl Ho do Jeho sídla. Když Pána ubytoval, měl velkou radost a promluvil následovně.

Verš

“āji more bhṛtya kari’ aṅgīkāra kailā
yemana aparādha bhṛtyera, yogya phala dilā

Synonyma

āji — dnes; more — mě; bhṛtya — služebníka; kari' — jako; aṅgīkāra — přijetí; kailā — učinil jsi; yemana — jako; aparādha — přestupek; bhṛtyera — služebníka; yogya — správný; phala — výsledek; dilā — dal jsi.

Překlad

„Dnes jsi mě přijal za svého služebníka a správně jsi mě za můj přestupek potrestal.“

Verš

‘śāsti’-chale kṛpā kara, — e tomāra ‘karuṇā’
trijagate tomāra caritra bujhe kon janā?

Synonyma

śāsti-chale — pod rouškou trestu; kṛpā kara — uděluješ milost; e — toto; tomāra karuṇā — Tvoje bezpříčinná milost; tri-jagate — ve třech světech; tomāra — Tvoji; caritra — povahu; bujhe — chápe; kon janā — kdo.

Překlad

„Můj drahý Pane, to, že jsi mě potrestal, je Tvá bezpříčinná milost. Kdo ve třech světech dokáže pochopit Tvou skutečnou povahu?“

Verš

brahmāra durlabha tomāra śrī-caraṇa-reṇu
hena caraṇa-sparśa pāila mora adhama tanu

Synonyma

brahmāra — Pánem Brahmou; durlabha — téměř nedosažitelný; tomāra — Tvých; śrī-caraṇa-reṇu — prach z lotosových nohou; hena — těchto; caraṇa-sparśa — dotek lotosových nohou; pāila — dostalo; mora — moje; adhama — nanejvýš pokleslé; tanu — tělo.

Překlad

„Prach z Tvých lotosových nohou je těžko dosažitelný dokonce i pro Pána Brahmu, a přesto se Tvé lotosové nohy dotkly mého odporného těla.“

Verš

āji mora saphala haila janma, kula, karma
āji pāinu kṛṣṇa-bhakti, artha, kāma, dharma”

Synonyma

āji — dnes; mora — moje; sa-phala — úspěšným; haila — stalo se; janma — zrození; kula — rodina; karma — činnosti; āji — dnes; pāinu — dostal jsem; kṛṣṇa-bhakti — oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi; artha — ekonomický rozvoj; kāma — uspokojení smyslů; dharma — náboženství.

Překlad

„Dnes se mé zrození, rodina i činnosti staly úspěšnými. Dnes jsem dosáhl naplnění náboženských zásad, ekonomického rozvoje, uspokojení smyslů a nakonec i oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.“

Verš

śuni’ nityānanda-prabhura ānandita mana
uṭhi’ śivānande kailā prema-āliṅgana

Synonyma

śuni' — když to slyšel; nityānanda-prabhura — Pána Nityānandy; ānandita — velmi potěšená; mana — mysl; uṭhi' — vstal a; śivānande — Śivānandy Seny; kailā — učinil; prema — s láskou; āliṅgana — objetí.

Překlad

Pán Nityānanda měl velkou radost, když to slyšel. Vstal a s láskou Śivānandu Senu obejmul.

Verš

ānandita śivānanda kare samādhāna
ācāryādi-vaiṣṇavere dilā vāsā-sthāna

Synonyma

ānandita — potěšený; śivānanda — Śivānanda Sena; kare samādhāna — začal zařizovat věci; ācārya-ādi-vaiṣṇavere — všem vaiṣṇavům v čele s Advaitou Ācāryou; dilā — dal; vāsā-sthāna — ubytování.

Překlad

Nesmírně potěšený chováním Nityānandy Prabhua začal Śivānanda Sena zařizovat ubytování pro všechny vaiṣṇavy, v čele s Advaitou Ācāryou.

Verš

nityānanda-prabhura saba caritra — ‘viparīta’
kruddha hañā lāthi māri’ kare tāra hita

Synonyma

nityānanda-prabhura — Pána Śrī Nityānandy Prabhua; saba caritra — veškeré vlastnosti; viparīta — odporující si; kruddha hañā — když se rozzlobí; lāthi māri' — když kopne; kare — činí; tāra hita — jeho prospěch.

Překlad

Jednou zpříznačných vlastností Śrī Nityānandy Prabhua je Jeho rozporuplná povaha. Když se rozzlobí a někoho kopne, má z toho dotyčná osoba ve skutečnosti prospěch.

Verš

śivānandera bhāginā, — śrīkānta-sena nāma
māmāra agocare kahe kari’ abhimāna

Synonyma

śivānandera — Śivānandy Seny; bhāginā — syn sestry; śrīkānta-sena nāma — jménem Śrīkānta Sena; māmāra — svého strýce z matčiny strany; agocare — v nepřítomnosti; kahe — řekl; kari' abhimāna — uraženě.

Překlad

Śrīkānta, syn sestry Śivānandy Seny, se cítil uražený a v nepřítomnosti svého strýce o celé věci promluvil takto:

Verš

“caitanyera pāriṣada mora mātulera khyāti
‘ṭhākurālī’ karena gosāñi, tāṅre māre lāthi”

Synonyma

caitanyera pāriṣada — společník Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mora — mého; mātulera — strýce z matčiny strany; khyāti — pověst; ṭhākurālī — nadřazenost; karena — ukazuje; gosāñi — Nityānanda Prabhu; tāṅre — jeho; māre lāthi — kope.

Překlad

„Můj strýc je dobře známý jako jeden ze společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale Pán Nityānanda Prabhu mu dává najevo svoji nadřazenost tím, že ho kope.“

Verš

eta bali’ śrīkānta, bālaka āge cali’ yāna
saṅga chāḍi’ āge gelā mahāprabhura sthāna

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; śrīkānta — synovec Śivānandy Seny; bālaka — chlapec; āge cali' yāna — šel napřed; saṅga chāḍi' — poté, co opustil jejich společnost; āge — napřed; gelā — šel; mahāprabhura sthāna — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Śrīkānta, který byl ještě chlapec, po těchto slovech opustil skupinu a sám se vydal za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

peṭāṅgi-gāya kare daṇḍavat-namaskāra
govinda kahe, — ‘śrīkānta, āge peṭāṅgi utāra’

Synonyma

peṭāṅgi — košili a kabát; gāya — na těle; kare — skládá; daṇḍavat-namaskāra — poklony; govinda kahe — Govinda řekl; śrīkānta — můj drahý Śrīkānto; āge — nejdříve; peṭāṅgi utāra — sundej si košili a kabát.

Překlad

Když se Śrīkānta klaněl Pánu, měl na sobě košili a kabát. Govinda mu proto řekl: „Můj drahý Śrīkānto, sundej si nejprve ty šaty.“

Význam

Na oltář Božstev je zakázáno vstupovat nebo cokoliv obětovat v košili či kabátu. Tantry uvádějí:

vastreṇāvṛta-dehas tu
yo naraḥ praṇamed dharim
śvitrī bhavati mūḍhātmā
sapta janmāni bhāvini

„Ten, kdo se klaní Božstvu s oblečením na horní části těla, je odsouzen trpět po sedm životů leprou.“

Verš

prabhu kahe, — “śrīkānta āsiyāche pāñā mano-duḥkha
kichu nā baliha, karuka, yāte ihāra sukha”

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; śrīkānta — Śrīkānta; āsiyāche — přišel; pāñā — poté, co dostal; manaḥ-duḥkha — nešťastnou mysl; kichu — cokoliv; baliha — neříkej; karuka — ať dělá; yāte — čím; ihāra — jeho; sukha — štěstí.

Překlad

Když Govinda takto Śrīkāntu upozorňoval, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Nech ho být. Přišel sem nešťastný, tak ať se chová, jak chce.“

Verš

vaiṣṇavera samācāra gosāñi puchilā
eke eke sabāra nāma śrīkānta jānāilā

Synonyma

vaiṣṇavera — o všech vaiṣṇavech; samācāra — co je nového; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; puchilā — ptal se; eke eke — jednoho po druhém; sabāra — všech; nāma — jména; śrīkānta — synovec Śivānandy Seny; jānāilā — sdělil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Śrīkānty ptal na všechny vaiṣṇavy a chlapec Pánu jednoho po druhém jmenoval a o každém Mu něco sdělil.

Verš

‘duḥkha pāñā āsiyāche’ — ei prabhura vākya śuni’
jānilā ‘sarvajña prabhu’ — eta anumāni’

Synonyma

duḥkha — neštěstí; pāñā — poté, co dostal; āsiyāche — přišel; ei — tento; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vākya — výrok; śuni' — když slyšel; jānilā — pochopil; sarva-jña prabhu — Pán je vševědoucí; eta — toto; anumāni' — dohadující se.

Překlad

Když Śrīkānta Sena slyšel Pána říkat, „Něco ho trápí,“ pochopil, že Pán je vševědoucí.

Verš

śivānande lāthi mārilā, — ihā nā kahilā
ethā saba vaiṣṇava-gaṇa āsiyā mililā

Synonyma

śivānande — Śivānandu Senu; lāthi mārilā — (Pán Nityānanda) kopl; ihā — toto; kahilā — neřekl; ethā — tam; saba — všichni; vaiṣṇava-gaṇa — oddaní; āsiyā — poté, co přišli; mililā — setkali se.

Překlad

O tom, jak Pán Nityānanda kopl Śivānandu Senu, se tedy během svého vyprávění o vaiṣṇavech nezmínil. Mezitím dorazili všichni oddaní a přišli se přivítat s Pánem.

Verš

pūrvavat prabhu kailā sabāra milana
strī-saba dūra ha-ite kailā prabhura daraśana

Synonyma

pūrva-vat — stejně jako dříve; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — učinil; sabāra milana — setkání s každým; strī — ženy; saba — všechny; dūra haite — zpovzdálí; kailā — činily; prabhura daraśana — pohled na Pána.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je všechny přijal stejně jako v minulých letech. Ženy se však na Pána dívaly zpovzdálí.

Verš

vāsā-ghara pūrvavat sabāre deoyāilā
mahāprasāda-bhojane sabāre bolāilā

Synonyma

vāsā-ghara — obydlí; pūrva-vat — jako dříve; sabāre — všem; deoyāilā — obstaral; mahā-prasāda — zbytky Jagannāthova jídla; bhojane — jíst; sabāre — každého; bolāilā — zavolal.

Překlad

Pán opět pro všechny oddané zařídil ubytování a poté je zavolal k přijímání zbytků jídla obětovaného Pánu Jagannāthovi.

Verš

śivānanda tina-putre gosāñire milāilā
śivānanda-sambandhe sabāya bahu-kṛpā kailā

Synonyma

śivānanda — Śivānanda Sena; tina-putre — tři syny; gosāñire — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; milāilā — představil; śivānanda-sambandhe — protože byli syny Śivānandy Seny; sabāya — všem; bahu-kṛpā kailā — prokázal hodně milosti.

Překlad

Śivānanda Sena představil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi své tři syny, a protože to byli jeho synové, Pán jim prokázal spoustu milosti.

Verš

choṭa-putre dekhi’ prabhu nāma puchilā
‘paramānanda-dāsa’-nāma sena jānāilā

Synonyma

choṭa-putre — nejmladšího syna; dekhi' — když uviděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nāma puchilā — zeptal se na jeho jméno; paramānanda-dāsa — Paramānanda dāsa; nāma — jméno; sena — Śivānanda Sena; jānāilā — sdělil.

Překlad

Pán Caitanya se zeptal na jméno nejmladšího syna a Śivānanda Sena Pánovi sdělil, že se jmenuje Paramānanda dāsa.

Verš

pūrve yabe śivānanda prabhu-sthāne āilā
tabe mahāprabhu tāṅre kahite lāgilā
“e-bāra tomāra yei ha-ibe kumāra
‘purī-dāsa’ bali’ nāma dhariha tāhāra

Synonyma

pūrve — dříve; yabe — když; śivānanda — Śivānanda Sena; prabhu-sthāne — za Pánem Caitanyou Mahāprabhuem; āilā — přišel; tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — k němu; kahite lāgilā — začal mluvit; e-bāra — tentokrát; tomāra — tvůj; yei — tento; ha-ibe — bude; kumāra — syn; purī-dāsa — Purī dāsa; bali' — jako; nāma — jméno; dhariha — dal; tāhāra — jeho.

Překlad

V minulosti, při jedné návštěvě Śivānandy Seny u Śrī Caitanyi Mahāprabhua, mu Pán řekl: „Až se ti narodí tento syn, dej mu jméno Purī dāsa.“

Verš

tabe māyera garbhe haya sei ta’ kumāra
śivānanda ghare gele, janma haila tāra

Synonyma

tabe — tehdy; māyera garbhe — v lůně matky; haya — byl; sei ta' kumāra — tento syn; śivānanda ghare gele — když se Śivānanda Sena vrátil domů; janma haila tāra — narodil se.

Překlad

Ten syn byl v lůně Śivānandovy ženy, a když se Śivānanda vrátil domů, syn se narodil.

Verš

prabhu-ājñāya dharilā nāma — ‘paramānanda-dāsa’
‘purī-dāsa’ kari’ prabhu karena upahāsa

Synonyma

prabhu-ājñāya — podle pokynu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dharilā nāma — dostal jméno; paramānanda-dāsa — Paramānanda dāsa; purī-dāsa — Purī dāsa; kari' — jako; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena upahāsa — začal žertovat.

Překlad

Dítě bylo v souladu s Pánovým nařízením pojmenováno Paramānanda dāsa a Pán mu z legrace říkal Purī dāsa.

Verš

śivānanda yabe sei bālake milāilā
mahāprabhu pādāṅguṣṭha tāra mukhe dilā

Synonyma

śivānanda — Śivānanda Sena; yabe — když; sei — toto; bālake — dítě; milāilā — představil; mahāprabhu — Mahāprabhu; pāda-aṅguṣṭha — svůj palec u nohy; tāra — jeho; mukhe — do úst; dilā — strčil.

Překlad

Poté, co Śivānanda Sena představil dítě Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, Pán strčil dítěti do pusy svůj palec u nohy.

Význam

Další pojednání o milosti, kterou Pán prokázal Purīmu dāsovi, se nachází v šestnácté kapitole Antya-līly, ve verších 65–75.

Verš

śivānandera bhāgya-sindhu ke pāibe pāra?
yāṅra saba goṣṭhīke prabhu kahe ‘āpanāra’

Synonyma

śivānandera — Śivānandy Seny; bhāgya-sindhu — oceán štěstí; ke — kdo; pāibe pāra — může překročit; yāṅra — jehož; saba goṣṭhīke — celou rodinu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — označuje; āpanāra — za svoji.

Překlad

Oceán štěstí Śivānandy Seny nedokáže nikdo překročit, protože celou Śivānandovu rodinu považoval Pán za svou.

Verš

tabe saba bhakta lañā karilā bhojana
govindere ājñā dilā kari’ ācamana

Synonyma

tabe — potom; saba bhakta lañā — se všemi oddanými; karilā bhojana — poobědval; govindere — Govindovi; ājñā dilā — dal pokyn; kari' ācamana — po umytí rukou a úst.

Překlad

Pán potom se všemi oddanými společně poobědval. Po obědě si umyl ruce a ústa a dal pokyn Govindovi.

Verš

“śivānandera ‘prakṛti’, putra — yāvat ethāya
āmāra avaśeṣa-pātra tārā yena pāya”

Synonyma

śivānandera — Śivānandy Seny; prakṛti — žena; putra — synové; yāvat — dokud; ethāya — zde; āmāra — Můj; avaśeṣa-pātra — list se zbytky jídla; tārā — všichni; yena — musí; pāya — dostávat.

Překlad

„Dokud žena a synové Śivānandy Seny budou v Džagannáth Purí,“ řekl, „musí dostávat zbytky Mého jídla.“

Verš

nadīyā-vāsī modaka, tāra nāma — ‘parameśvara’
modaka vece, prabhura vāṭīra nikaṭa tāra ghara

Synonyma

nadīyā-vāsī — obyvatel okresu Nadia; modaka — cukrář; tāra nāma — jeho jméno; parameśvara — Parameśvara; modaka vece — pracuje jako cukrář; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vāṭīra nikaṭa — nedaleko domu; tāra ghara — jeho dům.

Překlad

V Nadii bydlel jistý Parameśvara, cukrář žijící nedaleko domu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

bālaka-kāle prabhu tāra ghare bāra bāra yā’na
dugdha, khaṇḍa modaka deya, prabhu tāhā khā’na

Synonyma

bālaka-kāle — když byl Pán chlapec; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāra ghare — do jeho domu; bāra bāra — znovu a znovu; yā'na — chodíval; dugdha — mléko; khaṇḍa — sladkosti; modaka deya — cukrář dával; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāhā — to; khā'na — jedl.

Překlad

Jako chlapec Pán navštěvoval dům Parameśvary Modaky každou chvíli. Cukrář Mu dával mléko a sladkosti a Pán je pak jedl.

Verš

prabhu-viṣaye sneha tāra bālaka-kāla haite
se vatsara seha āila prabhure dekhite

Synonyma

prabhu-viṣaye — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; sneha — náklonnost; tāra — Parameśvary Modaky; bālaka-kāla haite — od doby, kdy byl Pán chlapec; se vatsara — toho roku; seha — také; āila — přišel; prabhure dekhite — navštívit Pána.

Překlad

Parameśvara Modaka měl Pána rád již od Jeho dětství a byl jedním z těch, kdo toho roku přišli Pána navštívit do Džagannáth Purí.

Verš

‘parameśvarā muñi’ bali’ daṇḍavat kaila
tāre dekhi’ prabhu prīte tāhāre puchila

Synonyma

parameśvara — Parameśvara; muñi' — já jsem; bali' — když řekl; daṇḍavat kaila — poklonil se; tāre — jeho; dekhi' — když uviděl; prabhu — Pán; prīte — s láskou; tāhāre — jeho; puchila — zeptal se.

Překlad

Pánovi se poklonil a řekl: „Já jsem ten samý Parameśvara.“ Když ho Pán uviděl, s láskou se ho začal vyptávat.

Verš

‘parameśvara kuśala hao, bhāla haila, āilā’
‘mukundāra mātā āsiyāche’ seha prabhure kahilā

Synonyma

parameśvara — ó Parameśvaro; kuśala hao — buď požehnaný; bhāla haila — to je velmi dobře; āilā — že jsi přišel; mukundāra mātā — matka Mukundy; āsiyāche — přišla; seha — on; prabhure kahilā — sdělil Pánovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Buď požehnaný, Parameśvaro. To je velmi dobře, že jsi sem přišel.“

Význam

Parameśvara potom Pánu sdělil: „I Mukundāra Mātā přišla.“

Verš

mukundāra mātāra nāma śuni’ prabhu saṅkoca hailā
tathāpi tāhāra prīte kichu nā balilā

Synonyma

mukundāra mātāra — Mukundovy matky; nāma — jméno; śuni' — když uslyšel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saṅkoca hailā — trochu se zdráhal; tathāpi — přesto; tāhāra — k Parameśvarovi; prīte — z lásky; kichu — cokoliv; balilā — neřekl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se při zaslechnutí jména Mukundāra Māty trochu zarazil, ale z náklonnosti k Parameśvarovi nic neřekl.

Význam

Sannyāsī by neměl ani vyslechnout ženské jméno a Śrī Caitanya Mahāprabhu se svých slibů přísně držel. Parameśvara Pánu řekl, že jeho manželka Mukundāra Mātā přišla s ním. Neměl její jméno vyslovit, a Pán se proto trochu zarazil, ale z lásky k Parameśvarovi nic neřekl. Śrī Caitanya Mahāprabhu znal Parameśvaru Modaku již od dětství, a Parameśvara se proto nerozmýšlel Pánovi o přítomnosti své ženy říct.

Verš

praśraya-pāgala śuddha-vaidagdhī nā jāne
antare sukhī hailā prabhu tāra sei guṇe

Synonyma

praśraya — díky shovívavosti; pāgala — hloupý; śuddha — čistou; vaidagdhī — etiketu; jāne — nezná; antare — v srdci; sukhī hailā — byl velmi šťastný; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāra — jeho; sei guṇe — touto vlastností.

Překlad

V důvěrném vztahu někdy dochází k porušení formální etikety. Parameśvara proto ve skutečnosti Pána svým prostým a milým chováním v srdci potěšil.

Význam

Praśraya znamená náklonnost, pokora, víra a vyžadování nějaké zvláštní výhody nebo její využívání. Pāgala znamená vzpurnost, arogance a vliv. Vaidagdhī znamená vychytralost, vtip, krása, zručnost, učenost, mazané chování a naznačování.

Verš

pūrvavat sabā lañā guṇḍicā-mārjana
ratha-āge pūrvavat karilā nartana

Synonyma

pūrva-vat — jako dříve; sabā — všechny oddané; lañā — beroucí; guṇḍicā-mārjana — čištění chrámu Guṇḍici; ratha-āge — před vozem; pūrva-vat — jako dříve; karilā nartana — tančili.

Překlad

Všichni oddaní se zapojili do obřadu čištění chrámu Guṇḍici a tance před ratha-yātrovým vozem stejně jako v minulosti.

Verš

cāturmāsya saba yātrā kailā daraśana
mālinī-prabhṛti prabhure kailā nimantraṇa

Synonyma

cāturmāsya — čtyři měsíce; saba yātrā — všechny slavnosti; kailā daraśana — viděly; mālinī-prabhṛti — ženy jako Mālinī, manželka Śrīvāse Ṭhākura; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kailā nimantraṇa — zvaly.

Překlad

Čtyři měsíce za sebou se oddaní zúčastňovali všech slavností a jejich ženy, jako například Mālinī, zvaly Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd.

Verš

prabhura priya nānā dravya āniyāche deśa haite
sei vyañjana kari’ bhikṣā dena ghara-bhāte

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; priya — drahé; nānā dravya — různé věci; āniyāche — přinesli; deśa haite — ze své země; sei vyañjana kari' — když připravili tuto zeleninu; bhikṣā dena — obětují jídlo; ghara-bhāte — které uvařili doma.

Překlad

Oddaní z Bengálska s sebou přinesli různá bengálská jídla, která měl Śrī Caitanya Mahāprabhu rád. Doma také uvařili různé druhy obilovin a zeleniny, které pak obětovali Pánovi.

Verš

dine nānā krīḍā kare lañā bhakta-gaṇa
rātrye kṛṣṇa-vicchede prabhu karena rodana

Synonyma

dine — ve dne; nānā — různé; krīḍā kare — prováděl zábavy; lañā bhakta-gaṇa — se svými oddanými; rātrye — v noci; kṛṣṇa-vicchede — z odloučení od Kṛṣṇy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena rodana — pláče.

Překlad

Ve dne se Śrī Caitanya Mahāprabhu zabýval různými činnostmi v kruhu svých oddaných, ale v noci pociťoval velké odloučení od Kṛṣṇy a naříkal.

Verš

ei-mata nānā-līlāya cāturmāsya gela
gauḍa-deśe yāite tabe bhakte ājñā dila

Synonyma

ei-mata — takto; nānā-līlāya — v různých zábavách; cāturmāsya gela — uplynuly čtyři měsíce období dešťů; gauḍa-deśe yāite — vrátit se do Bengálska; tabe — tehdy; bhakte — všem oddaným; ājñā dila — Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil.

Překlad

Pán takto strávil čtyři měsíce období dešťů různými zábavami a pak bengálským oddaným nařídil, aby se vrátili domů.

Verš

saba bhakta karena mahāprabhura nimantraṇa
sarva-bhakte kahena prabhu madhura vacana

Synonyma

saba bhakta — všichni oddaní; karena mahāprabhura nimantraṇa — zvou Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd; sarva-bhakte — se všemi oddanými; kahena — mluví; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhura vacana — sladká slova.

Překlad

Všichni oddaní z Bengálska pravidelně zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd a Pán s nimi sladce hovořil.

Verš

“prati-varṣe āisa sabe āmāre dekhite
āsite yāite duḥkha pāo bahu-mate

Synonyma

prati-varṣe — každý rok; āisa — přicházíte; sabe — všichni; āmāre dekhite — za Mnou; āsite — přijít; yāite — vrátit se; duḥkha pāo — máte mnoho nepříjemností; bahu-mate — v různých ohledech.

Překlad

Pán řekl: „Všichni Mě přicházíte každý rok navštívit. Cesta sem a zpátky vám určitě působí mnoho nepříjemností.“

Verš

tomā-sabāra duḥkha jāni’ cāhi niṣedhite
tomā-sabāra saṅga-sukhe lobha bāḍe citte

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; duḥkha — nesnáze; jāni' — jelikož chápu; cāhi niṣedhite — chtěl jsem to zastavit; tomā-sabāra — vás všech; saṅga-sukhe — pro štěstí ze společnosti; lobha — touha; bāḍe — zvětšuje se; citte — v Mé mysli.

Překlad

„Chtěl bych vám to zakázat, ale je Mi s vámi tak dobře, že moje touha po vaší společnosti jen stále roste.“

Verš

nityānande ājñā diluṅ gauḍete rahite
ājñā laṅghi’ āilā, ki pāri balite?

Synonyma

nityānande — Śrī Nityānandovi Prabhuovi; ājñā diluṅ — nařídil jsem; gauḍete rahite — zůstat v Bengálsku; ājñā laṅghi' — porušující Mé nařízení; āilā — přišel; ki — co; pāri balite — mohu říct.

Překlad

„Śrī Nityānandovi Prabhuovi jsem nařídil, aby neopouštěl Bengálsko, ale On za Mnou stejně přišel a porušil Moje nařízení. Co na to mohu říct?“

Verš

āilena ācārya-gosāñi more kṛpā kari’
prema-ṛṇe baddha āmi, śudhite nā pāri

Synonyma

āilena — přišel; ācārya-gosāñi — Advaita Ācārya; more — Mně; kṛpā kari' — dávající milost; prema — lásky; ṛṇe — dluhem; baddha āmi — jsem spoutaný; śudhite — splatit; pāri — nejsem schopný.

Překlad

„Ze své bezpříčinné milosti vůči Mně sem přišel i Advaita Ācārya. Jsem u Něho za Jeho náklonnost zadlužený a nejsem schopný tento dluh splatit.“

Verš

mora lāgi’ strī-putra -gṛhādi chāḍiyā
nānā durgama patha laṅghi’ āisena dhāñā

Synonyma

mora lāgi' — kvůli Mně; strī — ženu; putra — syny; gṛha-ādi — domov a tak dále; chāḍiyā — opouštějící; nānā — různými; durgama — těžko schůdnými; patha — cestami; laṅghi' — jdoucí; āisena dhāñā — spěchají sem.

Překlad

„Všichni Moji oddaní sem chodí jen kvůli Mně. Opouštějí svoje domovy a rodiny, a spěchají sem po těžko schůdných cestách.“

Verš

āmi ei nīlācale rahi ye vasiyā
pariśrama nāhi mora tomā sabāra lāgiyā

Synonyma

āmi — Já; ei — tomto; nīlācale — v Džagannáth Purí; rahi — zůstávám; ye vasiyā — sídlící; pariśrama nāhi mora — nejsem unavený; tomā sabāra lāgiyā — díky vám všem.

Překlad

„Mě to nestojí žádnou únavu ani nesnáze, protože zůstávám tady v Níláčale, Džagannáth Purí, a nikam nechodím. To je projev přízně vás všech.“

Verš

sannyāsī mānuṣa mora, nāhi kona dhana
ki diyā tomāra ṛṇa karimu śodhana?

Synonyma

sannyāsī mānuṣa — ve stavu odříkání; mora — Moje; nāhi — nejsou; kona — žádné; dhana — peníze; ki — co; diyā — dávající; tomāra ṛṇa — dluh vůči vám; karimu śodhana — zaplatím.

Překlad

„Jsem žebravý mnich a nemám žádné peníze. Jak budu moci splatit dluh za přízeň, kterou Mi prokazujete?“

Verš

deha-mātra dhana tomāya kailuṅ samarpaṇa
tāhāṅ vikāi, yāhāṅ vecite tomāra mana”

Synonyma

deha — tělo; mātra — jen; dhana — jmění; tomāya — vám; kailuṅ samarpaṇa — odevzdávám; tāhāṅ — tam; vikāi — prodám; yāhāṅ — kde; vecite — prodat; tomāra mana — vaše mysl.

Překlad

„Mám jen toto tělo, a proto vám ho odevzdávám. Nyní, jestli chcete, ho můžete prodat, kdekoliv si budete přát. Patří vám.“

Verš

prabhura vacane sabāra dravī-bhūta mana
ajhora-nayane sabe karena krandana

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vacane — působením slov; sabāra — každého; dravī-bhūta — roztátá; mana — srdce; ajhora — neustále ronící slzy; nayane — oči; sabe — všech; karena krandana — plakaly.

Překlad

Když všichni oddaní slyšeli tato sladká slova Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, srdce jim roztála a z očí se jim řinuly nepřetržité proudy slz.

Verš

prabhu sabāra galā dhari’ karena rodana
kāndite kāndite sabāya kailā āliṅgana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabāra — každého; galā — okolo krku; dhari' — uchopil; karena rodana — dal se do pláče; kāndite kāndite — plačící a plačící; sabāya — všechny; kailā āliṅgana — objímal.

Překlad

Pán své oddané objímal a plakal a plakal.

Verš

sabāi rahila, keha calite nārila
āra dina pāṅca-sāta ei-mate gela

Synonyma

sabāi rahila — všichni zůstali; keha calite nārila — nikdo nedokázal odejít; āra — dalších; dina pāṅca-sāta — pět až sedm dní; ei-mate — takto; gela — strávili.

Překlad

Všichni tam strávili dalších pět až sedm dní, neschopni odejít.

Verš

advaita avadhūta kichu kahe prabhu-pāya
“sahaje tomāra guṇe jagat vikāya

Synonyma

advaita — Advaita Prabhu; avadhūta — Nityānanda Prabhu; kichu — něco; kahe — řekli; prabhu-pāya — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sahaje — přirozeně; tomāra — Tvým; guṇe — kvůli transcendentálním vlastnostem; jagat vikāya — celý svět je Ti zavázaný.

Překlad

Advaita Prabhu a Pán Nityānanda Prabhu přednesli u lotosových nohou Pána tato slova: „Celý svět je Ti přirozeně zavázaný za Tvé transcendentální vlastnosti.“

Verš

ābāra tāte bāndha’ — aiche kṛpā-vākya-ḍore
tomā chāḍi’ kebā kāhāṅ yāibāre pāre?”

Synonyma

ābāra — znovu; tāte — tím; bāndha' — poutáš; aiche — takových; kṛpā — milostivých; vākya — slov; ḍore — provazem; tomā chāḍi' — opouštějící Tebe; kebā — kdo; kāhāṅ — někam; yāibāre pāre — může odejít.

Překlad

„A přesto znovu poutáš své oddané svými slovy. Kdo by za těchto okolností dokázal někam odejít?“

Verš

tabe prabhu sabākāre prabodha kariyā
sabāre vidāya dilā susthira hañā

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sabākāre — všechny; prabodha kariyā — poté, co uklidnil; sabāre — s každým z nich; vidāya dilā — rozloučil se; su-sthira hañā — v klidu.

Překlad

Potom je Śrī Caitanya Mahāprabhu uklidnil a s každým se rozloučil.

Verš

nityānande kahilā — “tumi nā āsiha bāra-bāra
tathāi āmāra saṅga ha-ibe tomāra”

Synonyma

nityānande — Nityānandovi Prabhuovi; kahilā — řekl; tumi — Ty; āsiha — nechoď; bāra-bāra — znovu a znovu; tathāi — tam (v Bengálsku); āmāra — Moje; saṅga — společnost; ha-ibe — bude; tomāra — Tvoje.

Překlad

Pán zvláště poučil Nityānandu Prabhua: „Neměl bys sem stále chodit. Budeš mít Moji společnost v Bengálsku.“

Verš

cale saba bhakta-gaṇa rodana kariyā
mahāprabhu rahilā ghare viṣaṇṇa hañā

Synonyma

cale — vydávají se na cestu; saba — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; rodana kariyā — plačící; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahilā — zůstal; ghare — ve svém sídle; viṣaṇṇa hañā — velmi smutný.

Překlad

Oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua se s pláčem vydali na cestu a Pán zůstal smutný ve svém sídle.

Verš

nija-kṛpā-guṇe prabhu bāndhilā sabāre
mahāprabhura kṛpā-ṛṇa ke śodhite pāre?

Synonyma

nija — vlastní; kṛpā-guṇe — milostivostí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bāndhilā — spoutal; sabāre — každého; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā-ṛṇa — dluh za milost; ke — kdo; śodhite pāre — může splatit.

Překlad

Pán každého spoutal svou transcendentální milostí. Kdo dokáže splatit Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi svůj dluh za Jeho milost?

Verš

yāre yaiche nācāya prabhu svatantra īśvara
tāte tāṅre chāḍi’ loka yāya deśāntara

Synonyma

yāre — kohokoliv; yaiche — jak; nācāya — roztančí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; svatantra īśvara — zcela nezávislá Osobnost Božství; tāte — proto; tāṅre — Jeho; chāḍi' — poté, co opustili; loka — lidé; yāya — jdou; deśa-antara — do různých částí země.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je zcela nezávislá Osobnost Božství a každého roztančí podle svého přání. Všichni oddaní proto opustili Jeho společnost a vrátili se do svých domovů v různých částech země.

Verš

kāṣṭhera putalī yena kuhake nācāya
īśvara-caritra kichu bujhana nā yāya

Synonyma

kāṣṭhera — ze dřeva; putalī — loutku; yena — jako; kuhake — kouzelník; nācāya — roztančí; īśvara-caritra — vlastnostem Nejvyšší Osobnosti Božství; kichu bujhana yāya — nikdo nerozumí.

Překlad

Vše se děje na základě Pánovy vůle, stejně jako dřevěná loutka tančí podle vůle loutkáře. Kdo dokáže pochopit vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství?

Verš

pūrva-varṣe jagadānanda ‘āi’ dekhibāre
prabhu-ājñā lañā āilā nadīyā-nagare

Synonyma

pūrva-varṣe — minulý rok; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; āi — Śacīmātu; dekhibāre — navštívit; prabhu-ājñā lañā — poté, co si vyžádal svolení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āilā — přišel; nadīyā-nagare — do města Nadie.

Překlad

Minulý rok se na Pánův příkaz Jagadānanda Paṇḍita vrátil do města Nadie, aby navštívil Śacīmātu.

Verš

āira caraṇa yāi’ karilā vandana
jagannāthera vastra-prasāda kailā nivedana

Synonyma

āira — Śacīmāty; caraṇa — k lotosovým nohám; yāi' — šel a; karilā vandana — přednesl modlitby; jagannāthera — Pána Jagannātha; vastra-prasāda — látku a prasādam; kailā nivedana — předal.

Překlad

Když tam přišel, přednesl modlitby u jejích lotosových nohou a pak jí předal látku a prasādam od Pána Jagannātha.

Verš

prabhura nāme mātāre daṇḍavat kailā
prabhura vinati-stuti mātāre kahilā

Synonyma

prabhura nāme — ve jménu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mātāre — Jeho matce; daṇḍavat kailā — složil poklony; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vinati-stuti — velmi pokorné modlitby; mātāre — Jeho matce; kahilā — vyřídil.

Překlad

Jménem Pána Caitanyi Mahāprabhua se Śacīmātě poklonil a vyřídil jí všechny Pánovy pokorné modlitby.

Verš

jagadānande pāñā mātā ānandita mane
teṅho prabhura kathā kahe, śune rātri-dine

Synonyma

jagadānande — Jagadānandu; pāñā — když dostala; mātā — Śacīmātā; ānandita mane — s velkou radostí; teṅho — on; prabhura kathā — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kahe — vypráví; śune — poslouchá; rātri-dine — ve dne v noci.

Překlad

Jagadānandův příchod matku Śacī nesmírně potěšil. Když mluvil o Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi, poslouchala ho celé dny a noci.

Verš

jagadānanda kahe, — “mātā, kona kona dine
tomāra ethā āsi’ prabhu karena bhojane

Synonyma

jagadānanda kahe — Jagadānanda řekl; mātā — matko; kona kona dine — někdy; tomāra ethā āsi' — přicházející sem k tobě; prabhu — Pán; karena bhojane — přijímá jídlo.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita řekl: „Má drahá matko, Pán sem někdy přichází a jí vše, co Mu obětuješ.“

Verš

bhojana kariyā kahe ānandita hañā
mātā āji khāoyāilā ākaṇṭha pūriyā

Synonyma

bhojana kariyā — po jídle; kahe — říká; ānandita hañā — velmi spokojen; mātā — matka; āji — dnes; khāoyāilā — nakrmila; ākaṇṭha — až po krk; pūriyā — naplňující.

Překlad

„Po jídle Pán říká: ,Dnes Mě matka nakrmila až po krk.̀  “

Verš

āmi yāi’ bhojana kari — mātā nāhi jāne
sākṣāte khāi āmi’ teṅho ‘svapna’ hena māne”

Synonyma

āmi — Já; yāi' — jdu a; bhojana kari — jím; mātā — matka; nāhi jāne — neví; sākṣāte — přímo; khāi āmi' — jím; teṅho — ona; svapna — sen; hena — jako; māne — myslí si.

Překlad

„  ,Chodím tam a jím jídlo, které Mi matka nabízí. Ona však neví, že je jím přímo, a myslí si, že to je sen.“

Verš

mātā kahe, — “kata rāndhi uttama vyañjana
nimāñi ihāṅ khāya, — icchā haya mora mana

Synonyma

mātā kahe — matka řekla; kata — kolik; rāndhi — vařím; uttama vyañjana — prvotřídní zeleniny; nimāñi — Nimāi; ihāṅ — zde; khāya — může jíst; icchā — touha; haya — je; mora mana — moje mysl.

Překlad

Śacīmātā řekla: „Přeji si, aby Nimāi snědl všechnu tu dobrou zeleninu, kterou pro Něho vařím. To je má touha.“

Verš

nimāñi khāñāche, — aiche haya mora mana
pāche jñāna haya, — muñi dekhinu ‘svapana’ ”

Synonyma

nimāñi khāñāche — Nimāi snědl; aiche — to; haya — je; mora — moje; mana — mysl; pāche — potom; jñāna haya — myslím si; muñi — já; dekhinu svapana — viděla jsem sen.

Překlad

„Někdy si myslím, že to Nimāi snědl, ale potom si říkám, že to byl jenom sen.“

Verš

ei-mata jagadānanda śacīmātā-sane
caitanyera sukha-kathā kahe rātri-dine

Synonyma

ei-mata — takto; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; śacīmātā-sane — s matkou Śacī; caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sukha-kathā — radostná sdělení; kahe — říká; rātri-dine — dnem i nocí.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita a matka Śacī tak dnem i nocí hovořili o štěstí Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

nadīyāra bhakta-gaṇe sabāre mililā
jagadānande pāñā sabe ānandita hailā

Synonyma

nadīyāra — z Nadie neboli Navadvípu; bhakta-gaṇe — oddaní; sabāre — všichni; mililā — setkali se; jagadānande — Jagadānandu; pāñā — když dostali; sabe — všichni; ānandita hailā — byli šťastní.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita se setkal se všemi oddanými z Nadie, a ti měli velkou radost, že je s nimi.

Verš

ācārya milite tabe gelā jagadānanda
jagadānande pāñā haila ācārya ānanda

Synonyma

ācārya milite — navštívit Advaitu Ācāryu; tabe — potom; gelā — šel; jagadānanda — Jagadānanda; jagadānande pāñā — když získal Jagadānandu; haila — stal se; ācārya — Advaita Ācārya; ānanda — velmi šťastný.

Překlad

Poté šel Jagadānanda navštívit Advaitu Ācāryu. Také On měl velkou radost, že ho vidí.

Verš

vāsudeva, murāri-gupta jagadānande pāñā
ānande rākhilā ghare, nā dena chāḍiyā

Synonyma

vāsudeva — Vāsudeva; murāri-gupta — Murāri Gupta; jagadānande pāñā — když získali Jagadānandu; ānande — s velkou radostí; rākhilā — drželi; ghare — doma; dena chāḍiyā — nedovolili odejít.

Překlad

Vāsudevu Dattu a Murāriho Guptu přítomnost Jagadānandy tolik těšila, že ho nechtěli nechat odejít ze svých domovů.

Verš

caitanyera marma-kathā śune tāṅra mukhe
āpanā pāsare sabe caitanya-kathā-sukhe

Synonyma

caitanyera — o Pánovi Caitanyovi Mahāprabhuovi; marma-kathā — důvěrné rozhovory; śune — poslouchají; tāṅra mukhe — z jeho úst; āpanā pāsare — zapomínají se; sabe — všichni; caitanya-kathā-sukhe — v radosti z rozhovorů o Pánu Caitanyovi.

Překlad

Z úst Jagadānandy Paṇḍita poslouchali důvěrná vyprávění o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, až se úplně zapomněli ve velkém štěstí, které jim toto naslouchání o Pánu přinášelo.

Verš

jagadānanda milite yāya yei bhakta-ghare
sei sei bhakta sukhe āpanā pāsare

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; milite — setkat se; yāya — jde; yei — jehož; bhakta-ghare — do domu nějakého oddaného; sei sei — ten; bhakta — oddaný; sukhe — ve štěstí; āpanā pāsare — zapomíná se.

Překlad

Kdykoliv šel Jagadānanda Paṇḍita navštívit dům nějakého oddaného, ten oddaný se okamžitě zapomněl ve velkém štěstí.

Verš

caitanyera prema-pātra jagadānanda dhanya
yāre mile sei māne, — ‘pāiluṅ caitanya’

Synonyma

caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-pātra — příjemce lásky; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; dhanya — slavný; yāre mile — každý, koho potká; sei māne — pochopí; pāiluṅ caitanya — dostal jsem Pána Caitanyu.

Překlad

Sláva Jagadānandovi Paṇḍitovi! Śrī Caitanya Mahāprabhu mu prokazuje takovou přízeň, že každý, kdo ho potká, si pomyslí: „Nyní jsem získal přímou společnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

śivānanda-sena-gṛhe yāñā rahilā
‘candanādi’ taila tāhāṅ eka-mātrā kailā

Synonyma

śivānanda-sena-gṛhe — do domu Śivānandy Seny; yāñā — když šel; rahilā — zůstal; candana-ādi taila — olej získaný ze santálového dřeva a jiných látek; tāhāṅ — tam; eka-mātrā — jednu mātru (šestnáct seerů neboli asi patnáct kilogramů); kailā — připravili.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita zůstal nějaký čas v domě Śivānandy Seny, a tehdy tam připravili asi patnáct kilogramů vonného santálového oleje.

Verš

sugandhi kariyā taila gāgarī bhariyā
nīlācale lañā āilā yatana kariyā

Synonyma

su-gandhi kariyā — když vyrobili vonný; taila — olej; gāgarī — velkou nádobu; bhariyā — když naplnili; nīlācale — do Džagannáth Purí; lañā — beroucí; āilā — přišel; yatana kariyā — s velkou péčí.

Překlad

Tímto aromatickým olejem naplnili velkou hliněnou nádobu a Jagadānanda Paṇḍita ji s velkou péčí přinesl do Níláčaly, Džagannáth Purí.

Verš

govindera ṭhāñi taila dhariyā rākhilā
“prabhu-aṅge diha’ taila” govinde kahilā

Synonyma

govindera ṭhāñi — v Govindově péči; taila — olej; dhariyā rākhilā — byl uchováván; prabhu-aṅge — tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua; diha' — potírej; taila — olej; govinde kahilā — řekl Govindovi.

Překlad

Olej byl svěřen Govindovi a Jagadānanda ho požádal: „Potírej prosím tímto olejem Pánovo tělo.“

Verš

tabe prabhu-ṭhāñi govinda kaila nivedana
jagadānanda candanādi-taila āniyāchena

Synonyma

tabe — potom; prabhu-ṭhāñi — u Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; govinda — Govinda; kaila nivedana — přednesl; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; candana-ādi-taila — vonný santálový olej; āniyāchena — přinesl.

Překlad

Govinda proto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „Jagadānanda Paṇḍita přinesl nějaký vonný santálový olej.“

Verš

tāṅra icchā, — prabhu alpa mastake lāgāya
pitta-vāyu-vyādhi-prakopa śānta hañā yāya

Synonyma

tāṅra icchā — jeho touha; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; alpa — trochu; mastake lāgāya — potře si hlavu; pitta-vāyu-vyādhi — krevního tlaku z přebytku žluči a vzduchu; prakopa — nepříjemné působení; śānta hañā yāya — zmírní se.

Překlad

„Přeje si, aby si Tvoje Výsost trochou tohoto oleje potírala hlavu pro snížení krevního tlaku z přebytku žluči a vzduchu.“

Verš

eka-kalasa sugandhi taila gauḍete kariyā
ihāṅ āniyāche bahu yatana kariyā”

Synonyma

eka-kalasa — celou velkou nádobu; su-gandhi taila — vonného oleje; gauḍete kariyā — poté, co vyrobil v Bengálsku; ihāṅ — sem; āniyāche — přinesl; bahu yatana kariyā — s velkou péčí.

Překlad

„S velkou péčí přinesl celou velkou nádobu z Bengálska, kde olej vyrobil.“

Verš

prabhu kahe, — “sannyāsīra nāhi taile adhikāra
tāhāte sugandhi taila, — parama dhikkāra!

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; sannyāsīra — pro sannyāsīho; nāhi — není; taile — oleje; adhikāra — použití; tāhāte — navíc; su-gandhi taila — vonný olej; parama dhik-kāra — je třeba okamžitě zavrhnout.

Překlad

Pán odpověděl: „Sannyāsī nemá, na co by olej použil, a zvláště vonný olej, jako je tento. Okamžitě ho odnes.“

Význam

Raghunandana Bhaṭṭācārya, který předkládá usměrňující zásady smārtů, uvádí:

prātaḥ-snāne vrate śrāddhe
dvādaśyāṁ grahaṇe tathā
madya-lepa-samaṁ tailaṁ
tasmāt tailaṁ vivarjayet

„Pokud si někdo při dodržování obřadného slibu, při ranní koupeli, při obřadu śrāddha nebo na dvādaśī potírá tělo olejem, může se zrovna tak polít vínem. Olej je tedy třeba odmítnout.“ Slovo vrata neboli slib je někdy vykládáno jako sannyāsa-vrata. Ve své knize Tithi-tattva Raghunandana Bhaṭṭācārya také prohlásil:

ghṛtaṁ ca sārṣapaṁ tailaṁ
yat tailaṁ puṣpa-vāsitam
aduṣṭaṁ pakva-tailaṁ ca
tailābhyaṅge ca nityaśaḥ

To znamená, že přepuštěné máslo (ghí), hořčičný olej, květový olej a vařený olej mohou používat pouze gṛhasthové neboli ženatí hospodáři.

Verš

jagannāthe deha’ taila, — dīpa yena jvale
tāra pariśrama haiba parama-saphale”

Synonyma

jagannāthe — Pánu Jagannāthovi; deha' — dej; taila — olej; dīpa — v lampách; yena — ať; jvale — hoří; tāra pariśrama — jeho práce; haiba — bude; parama-saphale — dokonale úspěšná.

Překlad

„Odnes ten olej do Jagannāthova chrámu. Tam ho mohou pálit v lampách, a tak bude Jagadānandova námaha s jeho výrobou dokonale úspěšná.“

Verš

ei kathā govinda jagadānandere kahila
mauna kari’ rahila paṇḍita, kichu nā kahila

Synonyma

ei kathā — tento vzkaz; govinda — Govinda; jagadānandere kahila — řekl Jagadānandovi; mauna kari' — mlčící; rahila — zůstal; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; kichu — cokoliv; kahila — neodpověděl.

Překlad

Když Govinda sdělil tento vzkaz Jagadānandovi, Jagadānanda mlčel a neřekl ani slovo.

Verš

dina daśa gele govinda jānāila āra-bāra
paṇḍitera icchā, — ‘taila prabhu kare aṅgīkāra’

Synonyma

dina daśa gele — za deset dní; govinda — Govinda; jānāila — řekl; āra-bāra — znovu; paṇḍitera icchā — přání Jagadānandy Paṇḍita; taila — olej; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare aṅgīkāra — přijme.

Překlad

Za deset dní řekl Govinda znovu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Jagadānanda Paṇḍita by si přál, abys ten olej přijal.“

Verš

śuni’ prabhu kahe kichu sakrodha vacana
mardaniyā eka rākha karite mardana!

Synonyma

śuni' — když to slyšel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahe — říká; kichu — nějaká; sa-krodha vacana — rozhněvaná slova; mardaniyā — maséra; eka — jednoho; rākha — vydržuj; karite mardana — aby masíroval.

Překlad

Když to Pán slyšel, rozzlobeně řekl: „Proč tedy rovnou nevydržovat maséra, aby Mě masíroval?“

Verš

ei sukha lāgi’ āmi kariluṅ sannyāsa!
āmāra ‘sarva-nāśa’ — tomā-sabāra ‘parihāsa’

Synonyma

ei — toto; sukha — štěstí; lāgi' — pro; āmi — Já; kariluṅ sannyāsa — přijal jsem sannyās; āmāra sarva-nāśa — Moje zkáza; tomā-sabāra — vás všech; parihāsa — pro legraci.

Překlad

„Přijal jsem snad sannyās pro takové radosti? Pokud ten olej přijmu, zničí Mne to a všem vám budu pro smích.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil, že je přísný sannyāsī. Sannyāsī by od nikoho neměl přijímat pomoc. Pokud by si vydržoval maséra, znamenalo by to, že závisí na druhých. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl velmi přísně následovat pravidlo nepřijímat ničí pomoc pro své tělesné pohodlí.

Verš

pathe yāite taila-gandha mora yei pābe
‘dārī sannyāsī’ kari’ āmāre kahibe

Synonyma

pathe yāite — jdoucí po cestě; taila-gandha — vůni oleje; mora — Moji; yei pābe — každý, kdo ucítí; dārī sannyāsī — tantrický sannyāsī, který si vydržuje ženy pro smyslový požitek; kari' — jako; āmāre kahibe — budou o Mně hovořit.

Překlad

„Pokud někdo jdoucí po cestě ucítí ten olej na Mé hlavě, bude si myslet, že jsem dārī sannyāsī, tantrický sannyāsī, který si vydržuje ženy.“

Verš

śuni prabhura vākya govinda mauna karilā
prātaḥ-kāle jagadānanda prabhu-sthāne āilā

Synonyma

śuni — když slyšel; prabhura vākya — výrok Śrī Caitanyi Mahāprabhua; govinda — Govinda; mauna karilā — mlčel; prātaḥ-kāle — ráno; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; prabhu-sthāne — za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āilā — přišel.

Překlad

Govinda po vyslechnutí těchto slov Śrī Caitanyi Mahāprabhua mlčel. Druhý den ráno přišel Pána navštívit Jagadānanda.

Verš

prabhu kahe, — “paṇḍita, taila ānilā gauḍa ha-ite
āmi ta’ sannyāsī, — taila nā pāri la-ite

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; paṇḍita — Můj drahý Paṇḍite; taila — olej; ānilā — přinesl jsi; gauḍa ha-ite — z Bengálska; āmi — Já; ta' — ale; sannyāsīsannyāsī; taila — olej; pāri la-ite — nemohu přijmout.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Jagadānandovi Paṇḍitovi: „Můj drahý Paṇḍite, přinesl jsi Mi z Bengálska olej, ale Já ho nemohu přijmout, protože jsem ve stavu odříkání.“

Verš

jagannāthe deha’ lañā dīpa yena jvale
tomāra sakala śrama ha-ibe saphale”

Synonyma

jagannāthe — Pánu Jagannāthovi; deha' — dej; lañā — beroucí; dīpa — lampy; yena — ať; jvale — hoří; tomāra — tvoje; sakala — veškerá; śrama — práce; ha-ibe sa-phale — přinese plody.

Překlad

„Odnes ten olej do Jagannāthova chrámu, aby ho pálili v lampách. Tak tvoje námaha, se kterou jsi olej připravoval, přinese užitek.“

Verš

paṇḍita kahe, — ‘ke tomāre kahe mithyā vāṇī
āmi gauḍa haite taila kabhu nāhi āni’

Synonyma

paṇḍita kahe — Jagadānanda Paṇḍita řekl; ke — kdo; tomāre — Tobě; kahe — říká; mithyā vāṇī — smyšlené příběhy; āmi — já; gauḍa haite — z Bengálska; taila — olej; kabhu nāhi āni' — nikdy jsem nepřinesl.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita odpověděl: „Kdo Ti vypráví všechny ty vymyšlené příběhy? Já jsem žádný olej z Bengálska nikdy nepřinesl.“

Verš

eta bali’ ghara haite taila-kalasa lañā
prabhura āge āṅgināte phelilā bhāṅgiyā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; ghara haite — z místnosti; taila-kalasa — nádobu s olejem; lañā — beroucí; prabhura āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āṅgināte — na dvoře; phelilā — hodil; bhāṅgiyā — rozbíjející.

Překlad

Po těchto slovech vzal Jagadānanda Paṇḍita nádobu s olejem z místnosti a na dvoře ji před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem rozbil o zem.

Verš

taila bhāṅgi’ sei pathe nija-ghara giyā
śuiyā rahilā ghare kapāṭa khiliyā

Synonyma

taila bhāṅgi' — když rozbil nádobu s olejem; sei — on; pathe — po cestě; nija-ghara — do svého pokoje; giyā — šel a; śuiyā rahilā — ulehl; ghare — v pokoji; kapāṭa — dveře; khiliyā — když zavřel na petlici.

Překlad

Po rozbití nádoby se Jagadānanda Paṇḍita vrátil domů, dveře zavřel na petlici a lehl si.

Verš

tṛtīya divase prabhu tāṅra dvāre yāñā
‘uṭhaha’ paṇḍita’ — kari’ kahena ḍākiyā

Synonyma

tṛtīya divase — třetího dne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅra — Jagadānandy Paṇḍita; dvāre — ke dveřím; yāñā — poté, co šel; uṭhaha' — prosím vstaň; paṇḍita — Můj drahý Jagadānando Paṇḍite; kari' — pronášející; kahena — řekl; ḍākiyā — volající.

Překlad

Za tři dny přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu k jeho dveřím a říkal: „Můj drahý Jagadānando Paṇḍite, prosím vstaň.“

Verš

‘āji bhikṣā dibā āmāya kariyā randhane
madhyāhne āsiba, ebe yāi daraśane’

Synonyma

āji — dnes; bhikṣā dibā — dej oběd; āmāya — Mně; kariyā randhane — poté, co uvaříš; madhyāhne āsiba — přijdu v poledne; ebe — teď; yāi daraśane — jdu se podívat na Pána Jagannātha.

Překlad

„Chci, abys Mi dnes uvařil oběd. Teď jdu do chrámu zhlédnout Pána Jagannātha a v poledne se vrátím.“

Verš

eta bali’ prabhu gelā, paṇḍita uṭhilā
snāna kari’ nānā vyañjana randhana karilā

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; prabhu gelā — Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel; paṇḍita uṭhilā — Jagadānanda Paṇḍita vstal; snāna kari' — poté, co se vykoupal; nānā — různé; vyañjana — druhy zeleniny; randhana karilā — uvařil.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu takto promluvil a odešel, Jagadānanda Paṇḍita vstal z postele, vykoupal se a začal vařit různé druhy zeleniny.

Verš

madhyāhna kariyā prabhu āilā bhojane
pāda prakṣālana kari’ dilena āsane

Synonyma

madhyāhna kariyā — po dokončení poledních obřadů; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; bhojane — na oběd; pāda prakṣālana kari' — po umytí Jeho nohou; dilena āsane — nabídl místo na sezení.

Překlad

Po dokončení svých poledních obřadů přišel Pán na oběd. Jagadānanda Paṇḍita Pánovi umyl nohy a nabídl Mu místo k sezení.

Verš

saghṛta śālyanna kalā-pāte stūpa kailā
kalāra ḍoṅgā bhari’ vyañjana caudike dharilā

Synonyma

sa-ghṛta — s příměsí ghí; śāli-anna — velmi jemnou rýži; kalā-pāte — na banánovém listu; stūpa kailā — navršil; kalāra ḍoṅgā — misky z kůry banánovníku; bhari' — poté, co naplnil; vyañjana — zeleninu; cau-dike — všude okolo; dharilā — rozmístil.

Překlad

Uvařil jemnou rýži s příměsí ghí a nakupil ji na banánový list. Uvařil také různé druhy zeleniny, které v miskách z banánové kůry rozmístil okolo.

Verš

anna-vyañjanopari tulasī-mañjarī
jagannāthera piṭhā-pānā āge āne dhari’

Synonyma

anna — rýži; vyañjana — zelenině; upari — na; tulasī-mañjarī — květy tulasī; jagannāthera — Pána Jagannātha; piṭhā-pānā — koláčky a sladkou rýži; āge — před; āne dhari' — přináší.

Překlad

Na rýži a zelenině byly položené květy tulasī a před Pánem ležely koláčky, sladká rýže a další Jagannāthovo prasādam.

Verš

prabhu kahe, — “dvitīya-pāte bāḍa’ anna-vyañjana
tomāya āmāya āji ekatra kariba bhojana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; dvitīya-pāte — na druhý list; bāḍa' — dej; anna-vyañjana — vařenou rýži a zeleninu; tomāya āmāya — ty a Já; āji — dnes; ekatra — společně; kariba bhojana — poobědváme.

Překlad

Pán řekl: „Připrav ještě jeden list s porcí rýže a zeleniny, abychom dnes mohli poobědvat společně.“

Verš

hasta tuli’ rahena prabhu, nā karena bhojana
tabe paṇḍita kahena kichu saprema vacana

Synonyma

hasta tuli' — zvedající ruce; rahena prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu zůstal; karena bhojana — nejedl; tabe — tehdy; paṇḍita kahena — Jagadānanda řekl; kichu — nějaká; sa-prema vacana — slova s velkou láskou a náklonností.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu držel ruce ve vzduchu a nejedl, dokud Jagadānanda Paṇḍita s velkou láskou a náklonností neřekl následující slova.

Verš

“āpane prasāda laha, pāche muñi la-imu
tomāra āgraha āmi kemane khaṇḍimu?”

Synonyma

āpane — Ty sám; prasāda laha — přijmi prasādam; pāche — potom; muñi la-imu — přijmu; tomāra — Tvoje; āgraha — naléhání; āmi — já; kemane — jak; khaṇḍimu — mohu odmítnout.

Překlad

„Přijmi prosím nejprve prasādam Ty sám a já se najím později. Jak bych mohl odmítnout Tvoji žádost?“

Verš

tabe mahāprabhu sukhe bhojane vasilā
vyañjanera svāda pāñā kahite lāgilā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sukhe — s radostí; bhojane vasilā — posadil se k jídlu; vyañjanera svāda — chuť zeleniny; pāñā — když dostal; kahite lāgilā — začal říkat.

Překlad

Poté Śrī Caitanya Mahāprabhu oběd s velkou radostí přijal. Jakmile ochutnal zeleninu, znovu promluvil.

Verš

“krodhāveśera pākera haya aiche svāda!
ei ta’ jāniye tomāya kṛṣṇera ‘prasāda’

Synonyma

krodha-āveśera — v hněvivé náladě; pākera — vaření; haya — je; aiche — taková; svāda — chuť; ei ta' — z toho důvodu; jāniye — chápu; tomāya — vůči tobě; kṛṣṇera prasāda — milost Kṛṣṇy.

Překlad

„To jídlo je velmi chutné,“ řekl Pán, „i když vaříš v hněvivé náladě. Z toho je vidět, jak je s tebou Kṛṣṇa spokojený.“

Verš

āpane khāibe kṛṣṇa, tāhāra lāgiyā
tomāra haste pāka karāya uttama kariyā

Synonyma

āpane — osobně; khāibe — bude jíst; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāhāra lāgiyā — z toho důvodu; tomāra haste — tvýma rukama; pāka karāya — zařídí vaření; uttama kariyā — tak dobře.

Překlad

„Kṛṣṇa zařizuje, abys tak dobře vařil, protože to jídlo bude osobně jíst.“

Verš

aiche amṛta-anna kṛṣṇe kara samarpaṇa
tomāra bhāgyera sīmā ke kare varṇana?”

Synonyma

aiche — takovou; amṛta-anna — nektarovou rýži; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; kara samarpaṇa — obětuješ; tomāra — tvého; bhāgyera — štěstí; sīmā — hranice; ke — kdo; kare varṇana — dokáže popsat.

Překlad

„Obětuješ Kṛṣṇovi takovou nektarovou rýži. Kdo dokáže odhadnout hranice tvého štěstí?“

Verš

paṇḍita kahe, — “ye khāibe, sei pāka-kartā
āmi-saba — kevala-mātra sāmagrī-āhartā”

Synonyma

paṇḍita kahe — Paṇḍita řekl; ye khāibe — ten, který bude jíst; sei — On; pāka-kartā — kuchař; āmi-saba — co mě se týče; kevala-mātra — jenom; sāmagrī — suroviny; āhartā — ten, kdo shromažďuje.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita odpověděl: „To vařil ten, který to bude jíst. Co se mě týče, já jen shromažďuji suroviny.“

Verš

punaḥ punaḥ paṇḍita nānā vyañjana pariveśe
bhaye kichu nā balena prabhu, khāyena hariṣe

Synonyma

punaḥ punaḥ — znovu a znovu; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; nānā vyañjana — různé druhy zeleniny; pariveśe — předkládal; bhaye — ze strachu; kichu — cokoliv; balena — neříká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; khāyena — jí; hariṣe — s velkou radostí.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita Pánovi dál podával různé druhy zeleniny, ale Pán ze strachu nic neřekl a s radostí pokračoval v jídle.“

Verš

āgraha kariyā paṇḍita karāilā bhojana
āra dina haite bhojana haila daśa-guṇa

Synonyma

āgraha kariyā — velmi dychtivě; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; karāilā bhojana — krmil; āra dina — jiné dny; haite — než; bhojana — jedení; haila — bylo; daśa-guṇa — desetkrát tolik.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita Pána tak dychtivě pobízel k jídlu, že Pán snědl desetkrát víc než v jiné dny.

Verš

bāra-bāra prabhu uṭhite karena mana
sei-kāle paṇḍita pariveśe vyañjana

Synonyma

bāra-bāra — znovu a znovu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhite — vstát; karena mana — chce; sei-kāle — tehdy; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; pariveśe — dal; vyañjana — zeleninu.

Překlad

Znovu a znovu chtěl Śrī Caitanya Mahāprabhu vstát, ale Jagadānanda Paṇḍita Mu vždy přidal další zeleninu.

Verš

kichu balite nārena prabhu, khāyena tarāse
nā khāile jagadānanda karibe upavāse

Synonyma

kichu — cokoliv; balite nārena — nemohl říct; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; khāyena — jedl; tarāse — ze strachu; khāile — kdyby nejedl; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; karibe upavāse — držel by půst.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se neodvážil zakázat mu další přídavky, a tak jen pokračoval s jídlem v obavě, že by se Jagadānanda postil, kdyby přestal.

Verš

tabe prabhu kahena kari’ vinaya-sammāna
‘daśa-guṇa khāoyāilā ebe kara samādhāna’

Synonyma

tabe — tehdy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — říká; kari' — vzdávající; vinaya-sammāna — pokornou úctu; daśa-guṇa — desetkrát víc; khāoyāilā — přiměl jsi Mě sníst; ebe — teď; kara samādhāna — prosím přestaň.

Překlad

Nakonec Pán uctivě řekl: „Můj drahý Jagadānando, už jsi Mě přiměl sníst desetkrát tolik, co jím obvykle. Teď už prosím přestaň.“

Verš

tabe mahāprabhu uṭhi’ kailā ācamana
paṇḍita ānila, mukhavāsa, mālya, candana

Synonyma

tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhi' — poté, co vstal; kailā ācamana — umyl si ruce a ústa; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; ānila — přinesl; mukha-vāsa — koření; mālya — květinovou girlandu; candana — santálovou pastu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zvedl a umyl si ruce a ústa. Jagadānanda Paṇḍita zatím přinesl koření, girlandu a santálovou pastu.

Verš

candanādi lañā prabhu vasilā sei sthāne
‘āmāra āge āji tumi karaha bhojane’

Synonyma

candana-ādi lañā — přijímající santálovou pastu a ostatní věci; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasilā — sedl si; sei sthāne — na to místo; āmāra āge — přede Mnou; āji — nyní; tumi — ty; karaha — učiň; bhojane — jedení.

Překlad

Pán přijal santálovou pastu a girlandu, posadil se a řekl: „Teď se tu přede Mnou musíš najíst ty.“

Verš

paṇḍita kahe, — “prabhu yāi’ karuna viśrāma
mui, ebe la-iba prasāda kari’ samādhāna

Synonyma

paṇḍita kahe — Jagadānanda Paṇḍita řekl; prabhu — můj Pane; yāi' — jdi a; karuna viśrāma — odpočiň si; mui — já; ebe — nyní; la-iba prasāda — přijmu prasādam; kari' samādhāna — až zařídím.

Překlad

Jagadānanda odpověděl: „Můj Pane, jdi si odpočinout. Já ještě něco zařídím a potom přijmu prasādam.“

Verš

rasuira kārya kairāche rāmāi, raghunātha
iṅhā sabāya dite cāhi kichu vyañjana-bhāta”

Synonyma

rasuira — vaření; kārya — práci; kairāche — učinili; rāmāi — Rāmāi; raghunātha — Raghunātha Bhaṭṭa; iṅhā — jim; sabāya — všem; dite cāhi — chci dát; kichu — nějakou; vyañjana-bhāta — rýži a zeleninu.

Překlad

„Rāmāi Paṇḍita a Raghunātha Bhaṭṭa vařili, a já jim chci dát nějakou rýži a zeleninu.“

Verš

prabhu kahena, — “govinda, tumi ihāṅi rahibā
paṇḍita bhojana kaile, āmāre kahibā”

Synonyma

prabhu kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; govinda — Govindo; tumi — ty; ihāṅi rahibā — zůstaň tady; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; bhojana kaile — až se nají; āmāre kahibā — přijď Mi to oznámit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy řekl Govindovi: „Ty tu zůstaň, a až se Paṇḍita nají, přijď Mi to říct.“

Verš

eta kahi’ mahāprabhu karilā gamana
govindere paṇḍita kichu kahena vacana

Synonyma

eta kahi' — po těchto slovech; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā gamana — odešel; govindere — Govindovi; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; kichu — nějaká; kahena — řekl; vacana — slova.

Překlad

Po těchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu odešel. Jagadānanda potom promluvil ke Govindovi.

Verš

“tumi śīghra yāha karite pāda-samvāhane
kahiha, — ‘paṇḍita ebe vasila bhojane’

Synonyma

tumi — ty; śīghra — rychle; yāha — jdi; karite — provést; pāda-samvāhane — masáž nohou; kahiha — řekni; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; ebe — právě; vasila bhojane — usedl k jídlu.

Překlad

Řekl: „Běž rychle Pánovi masírovat nohy a řekni Mu: ,Paṇḍita se právě posadil k jídlu.̀  “

Verš

tomāre prabhura ‘śeṣa’ rākhimu dhariyā
prabhu nidrā gele, tumi khāiha āsiyā”

Synonyma

tomāre — pro tebe; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa — zbytky jídla; rākhimu — nechám; dhariyā — beroucí; prabhu nidrā gele — až bude Śrī Caitanya Mahāprabhu spát; tumi — ty; khāiha āsiyā — přijď a najez se.

Překlad

„Schovám pro tebe nějaké zbytky Pánova jídla. Až Pán usne, přijď si sníst svou porci.“

Verš

rāmāi, nandāi āra govinda, raghunātha
sabāre bāṅṭiyā dilā prabhura vyañjana-bhāta

Synonyma

rāmāi — Rāmāiovi Paṇḍitovi; nandāi — Nandāiovi; āra — a; govinda — Govindovi; raghunātha — Raghunāthovi Bhaṭṭovi; sabāre — jim všem; bāṅṭiyā dilā — rozdal; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vyañjana-bhāta — zeleninu a rýži.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita takto rozdal zbytky Pánova jídla Rāmāiovi, Nandāiovi, Govindovi a Raghunāthovi Bhaṭṭovi.

Verš

āpane prabhura ‘śeṣa’ karilā bhojana
tabe govindere prabhu pāṭhāilā punaḥ

Synonyma

āpane — osobně; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa — zbytky jídla; karilā bhojana — snědl; tabe — tehdy; govindere — Govindu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāṭhāilā — poslal; punaḥ — znovu.

Překlad

Zbytky jídla po Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi snědl také on sám. Pán potom znovu poslal Govindu.

Verš

“dekha, — jagadānanda prasāda pāya ki nā pāya
śīghra āsi’ samācāra kahibe āmāya”

Synonyma

dekha — podívej se; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; prasādaprasādam; pāya — přijímá; ki — nebo; — ne; pāya — přijímá; śīghra āsi' — rychle přijď a; samācāra — novinky; kahibe — sděl; āmāya — Mi.

Překlad

Pán mu řekl: „Jdi se podívat, jestli Jagadānanda Paṇḍita jí, a rychle Mi to přijď říct.“

Verš

govinda āsi’ dekhi’ kahila paṇḍitera bhojana
tabe mahāprabhu svastye karila śayana

Synonyma

govinda — Govinda; āsi' — když přišel; dekhi' — viděl; kahila — řekl; paṇḍitera bhojana — o tom, že Jagadānanda Paṇḍita jí; tabe — poté; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; svastye — v klidu; karila śayana — šel odpočívat.

Překlad

Govinda viděl, že Jagadānanda Paṇḍita opravdu jí, a řekl to Pánovi. Pána tato zpráva uklidnila a šel si odpočinout.

Verš

jagadānande-prabhute prema cale ei-mate
satyabhāmā-kṛṣṇe yaiche śuni bhāgavate

Synonyma

jagadānande-prabhute — mezi Jagadānandou Paṇḍitem a Pánem; prema — náklonnost; cale — probíhala; ei-mate — takto; satyabhāmā-kṛṣṇe — mezi Satyabhāmou a Kṛṣṇou; yaiche — jako; śuni — dozvídáme se; bhāgavate — ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Překlad

Tyto láskyplné výměny mezi Jagadānandou Paṇḍitem a Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem pokračovaly dál vtomto duchu – přesně jako výměny mezi Satyabhāmou a Pánem Kṛṣṇou, o kterých se vypráví ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

jagadānandera saubhāgyera ke kahibe sīmā?
jagadānandera saubhāgyera teṅha se upamā

Synonyma

jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; saubhāgyera — štěstí; ke — kdo; kahibe — dokáže popsat; sīmā — hranice; jagadānandera — Jagadānandy; saubhāgyera — štěstí; teṅha — on; se upamā — příklad.

Překlad

Kdo dokáže odhadnout hranice štěstí Jagadānandy Paṇḍita? Jen on sám je příkladem svého vlastního velkého štěstí.

Verš

jagadānandera ‘prema-vivarta’ śune yei jana
premera ‘svarūpa’ jāne, pāya prema-dhana

Synonyma

jagadānandera — Jagadānandovu; prema-vivarta — láskyplnou výměnu; śune — slyší; yei jana — každý, kdo; premera — lásky; svarūpa — totožnost; jāne — zná; pāya — získá; prema-dhana — bohatství extatické lásky k Bohu.

Překlad

Každý, kdo naslouchá o láskyplných výměnách mezi Jagadānandou Paṇḍitem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem nebo čte Jagadānandovu knihu Prema-vivarta, může pochopit, co je láska, a navíc dosáhne extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Význam

Slovo vivarta znamená přijímat něco jinak, než to vypadá. Jagadānanda Paṇḍita zde vypadal velmi rozzlobeně, ale tento hněv byl projevem jeho velké lásky ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Prema-vivarta je také jméno knihy, kterou Jagadānanda Paṇḍita napsal. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, proto slova prema-vivarta používá k označení toho, kdo čte tuto knihu nebo poslouchá o láskyplném jednání mezi Jagadānandou Paṇḍitem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. V obou případech tato osoba velmi brzy dosáhne lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvanácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která vypráví o láskyplných výměnách mezi Jagadānandou Paṇḍitem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.