Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Strom přání oddané služby

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje devátou kapitolu ve své knize Amṛta-pravāha-bhāṣya následovně. Popisováním „bhakti jako stromu, který plní všechna přání“ vytvořil autor v této kapitole Śrī Caitanya-caritāmṛty obrazné přirovnání. Pána Caitanyu Mahāprabhua, známého také jako Viśvambhara, zde považuje za zahradníka, pečujícího o tento strom, protože On je tou hlavní osobou, která ho má na starosti. Jako nejvyšší poživatel ovoce tohoto stromu sám ochutnával a také ho rozdával. Semínko tohoto stromu bylo nejdříve zaseto v Navadvípu, rodišti Pána Caitanyi Mahāprabhua, a potom byl tento strom přenesen do Purušóttama-kšétry (Džagannáth Purí) a nakonec do Vrindávanu. Toto semínko přineslo první ovoce ve Śrīlovi Mādhavendrovi Purīm a potom v jeho žákovi Śrī Īśvarovi Purīm. Obrazně je zde Śrī Caitanya Mahāprabhu popsán jako samotný strom a také jako kmen tohoto stromu. Paramānanda Purī a osm dalších velkých sannyāsīch jsou jako rozrostlé kořeny tohoto stromu. Z hlavního kmene vyrůstají dvě nosné větve, Advaita Prabhu a Śrī Nityānanda Prabhu, a z nich rostou další větve a větvičky. Tento strom obrůstá celý svět a jeho ovoce se má rozdávat každému. Strom Pána Caitanyi Mahāprabhua tak opájí celý svět. Je třeba si uvědomit, že se jedná o podobenství, jež má za cíl vysvětlit misi Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

taṁ śrīmat-kṛṣṇa-caitanya-
devaṁ vande jagad-gurum
yasyānukampayā śvāpi
mahābdhiṁ santaret sukham

Synonyma

tam — Jemu; śrīmat — s veškerým majestátem; kṛṣṇa-caitanya-devam — Pánu Kṛṣṇovi Caitanyadevovi; vande — se klaním; jagat-gurum — duchovnímu mistrovi celého světa; yasya — jehož; anukampayā — milostí; śvā api — dokonce i pes; mahā-abdhim — velký oceán; santaret — může přeplavat; sukham — bez problémů.

Překlad

S úctou se klaním duchovnímu mistrovi celého světa, Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, díky jehož milosti může i pes přeplavat širý oceán.

Význam

Někdy můžeme vidět, že pes uplave ve vodě pár metrů a pak se vrátí na břeh. Zde je však řečeno, že když pes dostane požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, může přeplavat celý oceán. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī se zde staví do podobně bezmocného postavení a říká, že nemá žádnou sílu, ale díky touze Pána Caitanyi vyjádřené skrze vaiṣṇavy a vigrahu Madana-mohana pro něho je možné překročit transcendentální oceán a představit Śrī Caitanya-caritāmṛtu.

Verš

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya gauracandra
jaya jayādvaita jaya jaya nityānanda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; gauracandra — jehož jméno je Gaurahari; jaya jaya — sláva; advaita — Advaitovi Gosāñimu; jaya jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi.

Překlad

Sláva Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi, známému jako Gaurahari! Sláva Advaitovi Ācāryovi a Nityānandovi Prabhuovi!

Verš

jaya jaya śrīvāsādi gaura-bhakta-gaṇa
sarvābhīṣṭa-pūrti-hetu yāṅhāra smaraṇa

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrīvāsa-ādi — Śrīvāsovi a dalším; gaura-bhakta-gaṇa — všichni oddaní Pána Caitanyi; sarva-abhīṣṭa — veškeré naděje; pūrti — uspokojení; hetu — za účelem; yāṅhāra — na něž; smaraṇa — vzpomínání.

Překlad

Sláva oddaným Pána Caitanyi v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem! Myslím na jejich lotosové nohy, abych mohl uskutečnit všechny své touhy.

Význam

Autor zde dále následuje stejné zásady uctívání Pañca-tattvy, které byly popsány v sedmé kapitole Ādi-līly.

Verš

śrī-rūpa, sanātana, bhaṭṭa raghunātha
śrī-jīva, gopāla-bhaṭṭa, dāsa-raghunātha

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; sanātana — Śrīla Sanātana Gosvāmī; bhaṭṭa raghunātha — Śrī Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī; śrī-jīva — Śrī Jīva Gosvāmī; gopāla-bhaṭṭa — Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī; dāsa-raghunātha — Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī.

Překlad

Myslím také na šest Gosvāmīch – Rūpu, Sanātanu, Bhaṭṭu Raghunātha, Śrī Jīvu, Gopāla Bhaṭṭu a Dāse Raghunātha.

Význam

Takto se píše transcendentální literatura. Nějaký sentimentalista bez vaiṣṇavských kvalifikací nemůže vytvořit transcendentální dílo. Existuje mnoho hlupáků, kteří kṛṣṇa-līlu považují za umělecký námět, a tak píší nebo malují obrazy o zábavách Pána Kṛṣṇy s gopīmi a někdy je znázorňují až obscénním způsobem. Tito hlupáci nacházejí potěšení ve smyslovém požitku, ale ten, kdo chce udělat pokrok v duchovním životě, se jejich literatuře musí pečlivě vyhýbat. Kdo není služebníkem Kṛṣṇy a vaiṣṇavů, jak se vzdáváním úcty Pánu Caitanyovi, Jeho společníkům a žákům představuje Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, by se neměl pokoušet transcendentální literaturu psát.

Verš

e-saba-prasāde likhi caitanya-līlā-guṇa
jāni vā nā jāni, kari āpana-śodhana

Synonyma

e-saba — všechny tyto; prasāde — milostí; likhi — píši; caitanya — Pána Caitanyi; līlā-guṇa — zábavy a vlastnosti; jāni — znám; — nebo; — ne; jāni — znám; kari — činím; āpana — sebe; śodhana — očištění.

Překlad

Je to jenom milostí všech těchto vaiṣṇavů a guruů, že se vůbec mohu pokusit psát o zábavách a vlastnostech Pána Caitanyi Mahāprabhua. Ať je znám, nebo ne, píši tuto knihu, abych se očistil.

Význam

Toto je podstata transcendentálního psaní. Spisovatel musí být autorizovaný vaiṣṇava, pokorný a čistý. Transcendentální literaturu by měl psát proto, aby se očistil, a ne pro uznání. Psaním o Pánových zábavách se přímo sdružuje s Pánem. Neměl by si ctižádostivě myslet: „Budu velkým spisovatelem. Budou mě oslavovat.“ To jsou hmotné touhy. Měl by se snažit psát proto, aby se očistil. Potom se to může publikovat, nebo ne, ale to nehraje roli. Je-li při psaní skutečně upřímný, pak se mu všechny touhy splní. Zda je uznán jako velký spisovatel, je vedlejší. Neměl by se snažit psát transcendentální literaturu pro hmotné uznání a slávu.

Verš

mālākāraḥ svayaṁ kṛṣṇa-
premāmara-taruḥ svayam
dātā bhoktā tat-phalānāṁ
yas taṁ caitanyam āśraye

Synonyma

mālā-kāraḥ — zahradník; svayam — osobně; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; prema — lásky; amara — transcendentální; taruḥ — strom; svayam — osobně; dātā — dárce; bhoktā — ten, kdo si užívá; tat-phalānām — veškeré ovoce tohoto stromu; yaḥ — ten, kdo; tam — Jemu; caitanyam — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; āśraye — svěřuji se do péče.

Překlad

Přijímám útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Caitanyi Mahāprabhua. On samotný je stromem transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi, zároveň zahradníkem a také tím, kdo tyto plody rozdává a pochutnává si na nich.

Verš

prabhu kahe, āmi ‘viśvambhara’ nāma dhari
nāma sārthaka haya, yadi preme viśva bhari

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; āmi — Já; viśvambhara — Viśvambhara; nāma — jménem; dhari — přijímám; nāma — jméno; sārthaka — úplné; haya — stane se; yadi — pokud; preme — láskou k Bohu; viśva — celý vesmír; bhari — naplněný.

Překlad

Pán Caitanya uvažoval: „Mé jméno je Viśvambhara neboli ,ten, kdo udržuje celý vesmír̀. Toto jméno nabude významu, pokud celý vesmír dokáži naplnit láskou k Bohu.“

Verš

eta cinti’ lailā prabhu mālākāra-dharma
navadvīpe ārambhilā phalodyāna-karma

Synonyma

eta cinti' — takto uvažující; lailā — přijal; prabhu — Pán; mālā-kāra-dharma — práci zahradníka; navadvīpe — v Navadvípu; ārambhilā — začal; phala-udyāna — zahradnické; karma — činnosti.

Překlad

S těmito myšlenkami se ujal práce zahradníka a začal v Navadvípu vysazovat zahradu.

Verš

śrī-caitanya mālākāra pṛthivīte āni’
bhakti-kalpataru ropilā siñci’ icchā-pāni

Synonyma

śrī-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; mālā-kāra — zahradník; pṛthivīte — na tuto planetu; āni' — přinášející; bhakti-kalpa-taru — strom přání oddané služby; ropilā — zasadil; siñci' — zalévající; icchā — vůle; pāni — vodu.

Překlad

Pán tak přinesl na Zemi strom přání oddané služby a stal se jeho pěstitelem. Zasadil semínko a pokropil jej vodou své vůle.

Význam

Oddaná služba je na mnoha místech přirovnána k rostlince. Semínko této rostlinky oddanosti zvané bhakti-latā musíme zasadit ve svém srdci. Budeme-li pravidelně naslouchat a opěvovat, semínko vyklíčí a postupně doroste až v dospělou rostlinu. Ta potom ponese ovoce oddané služby neboli lásku k Bohu, na které si pak zahradník (mālākāra) může bez překážek pochutnávat.

Verš

jaya śrī mādhavapurī kṛṣṇa-prema-pūra
bhakti-kalpatarura teṅho prathama aṅkura

Synonyma

jaya — sláva; śrī mādhava-purī — Mādhavendrovi Purīmu; kṛṣṇa-prema-pūra — pokladnici veškeré lásky k Bohu; bhakti-kalpa-tarura — stromu přání oddané služby; teṅho — on je; prathama — první; aṅkura — utvoření plodu.

Překlad

Sláva Śrī Mādhavendrovi Purīmu, který je pokladnicí veškeré oddané služby Kṛṣṇovi! Je stromem přání oddané služby a je to on, v kom semínko oddané služby přineslo svůj první plod.

Význam

Śrī Mādhavendra Purī, známý také jako Śrī Mādhava Purī, náležel k učednické posloupnosti od Madhvācāryi a byl velmi slavný sannyāsī. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl ve třetí generaci učednických následovníků po Śrī Mādhavendrovi Purīm. Způsob uctívání v učednické posloupnosti Madhvācāryi byl plný obřadů a postrádal téměř jakékoliv známky lásky k Bohu. Śrī Mādhavendra Purī byl v této učednické posloupnosti první osobou, která projevila příznaky lásky k Bohu, a také první, kdo napsal báseň začínající slovy: ayi dīna-dayārdra nātha – „Ó nejvýše milostivý Pane, Osobnosti Božství.“ V této básni se nachází semínko lásky k Bohu, jak ji pěstoval Caitanya Mahāprabhu.

Verš

śrī-īśvarapurī-rūpe aṅkura puṣṭa haila
āpane caitanya-mālī skandha upajila

Synonyma

śrī-īśvara-purī — jménem Śrī Īśvara Purī; rūpe — v podobě; aṅkura — semínko; puṣṭa — obdělávané; haila — stalo se; āpane — samotný; caitanya-mālī — zahradník jménem Śrī Caitanya Mahāprabhu; skandha — kmen; upajila — rozrostl se.

Překlad

Semínko dále uzrálo v podobě Śrī Īśvary Purīho a potom se kmenem tohoto stromu oddané služby stal samotný zahradník, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Śrī Īśvara Purī byl obyvatelem Kumárhatty, kde je nyní železniční zastávka známá jako Kámarhatta. Nedaleko se nachází další zastávka Hálisahar, náležící k Východní dráze. Tato trať vede z východní části Kolkaty.“

Iśvara Purī se narodil v brāhmaṇské rodině a byl nejmilejším žákem Śrīly Mādhavendry Purīho. V poslední části Śrī Caitanya-caritāmṛty (Antya 8.28–31) se píše:

īśvara-purī gosāñi kare śrīpāda sevana
sva-haste karena mala-mūtrādi mārjana
nirantara kṛṣṇa-nāma karāya smaraṇa
kṛṣṇa-nāma kṛṣṇa-līlā śunāya anukṣaṇa
tuṣṭa hañā purī tāṅre kaila āliṅgana
vara dilā kṛṣṇe tomāra ha-uka prema-dhana
sei haite īśvara-purī premera sāgara

„Na konci svého života byl Śrī Mādhavendra Purī churavý a vůbec se nemohl hýbat, a Īśvara Purī mu všestranně sloužil, včetně toho, že vlastnoručně uklízel jeho výkaly a moč. Jelikož neustále zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a připomínal Śrī Mādhavendrovi Purīmu v jeho posledních dnech zábavy Pána Kṛṣṇy, sloužil mu nejlépe ze všech žáků. Mādhavendra Purī s ním byl proto velice spokojen a požehnal mu slovy: ,Můj drahý chlapče, mohu se pouze modlit ke Kṛṣṇovi, aby s tebou byl spokojen.̀ Tak se Īśvara Purī stal milostí svého duchovního mistra Śrī Mādhavendry Purīho velkým oddaným v oceánu lásky k Bohu.“ Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v modlitbě Gurv-aṣṭaka říká: yasya prasādād bhagavat-prasādo yasyāprasādān na gatiḥ kuto 'pi – „Milostí duchovního mistra budeme požehnáni milostí Kṛṣṇy. Bez milosti duchovního mistra nelze udělat žádný pokrok.“ Zde je jasný příklad toho, že dokonalými se můžeme stát pouze milostí duchovního mistra. Vaiṣṇava je neustále pod ochranou Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a když se zdá, že je nemohoucí, je to příležitost pro jeho žáky, aby mu mohli sloužit. Īśvara Purī svého duchovního mistra potěšil službou, a díky jeho požehnání se potom stal tak vznešenou osobností, že jej Pán Caitanya Mahāprabhu přijal za svého duchovního mistra.

Śrīla Īśvara Purī byl duchovním mistrem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ale předtím, než Pána Caitanyu zasvětil, odešel do Navadvípu a několik měsíců tam žil v domě Gopīnātha Ācāryi. Tehdy se s ním Pán Caitanya seznámil, a Īśvara Purī Mu sloužil přednášením ze své knihy Kṛṣṇa-līlāmṛta. To je popsáno v jedenácté kapitole Ādi-khaṇḍy Śrī Caitanya-bhāgavaty.

Aby Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Osobnost Božství, svým příkladem poučil ostatní, jak být věrným žákem duchovního mistra, navštívil rodiště Īśvary Purīho v Kumárhattě a nasbíral v místě jeho zrození trochu hlíny. Velice pečlivě ji opatroval a každý den trochu snědl. To je popsáno v Caitanya-bhāgavatě, sedmnácté kapitole Ādi-khāṇḍy. Mezi oddanými následujícími příkladu Śrī Caitanyi Mahāprabhua se stalo zvykem chodit na toto místo a také si odtamtud odnést trochu hlíny.

Verš

nijācintya-śaktye mālī hañā skandha haya
sakala śākhāra sei skandha mūlāśraya

Synonyma

nija — svou vlastní; acintya — nepochopitelnou; śaktye — energií; mālī — zahradník; hañā — jsoucí; skandha — kmen; haya — se stal; sakala — všech; śākhāra — ostatních větví; sei — tento; skandha — kmen; mūla-āśraya — původní opora.

Překlad

Působením svých nepochopitelných energií se Pán stal zahradníkem, kmenem a větvemi zároveň.

Verš

paramānanda purī, āra keśava bhāratī
brahmānanda purī, āra brahmānanda bhāratī
viṣṇu-purī, keśava-purī, purī kṛṣṇānanda
śrī-nṛsiṁhatīrtha, āra purī sukhānanda
ei nava mūla nikasila vṛkṣa-mūle
ei nava mūle vṛkṣa karila niścale

Synonyma

paramānanda purī — Paramānanda Purī; āra — a; keśava bhāratī — Keśava Bhāratī; brahmānanda purī — Brahmānanda Purī; āra — a; brahmānanda bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; viṣṇu-purī — Viṣṇu Purī; keśava-purī — Keśava Purī; purī kṛṣṇānanda — Kṛṣṇānanda Purī; śrī-nṛsiṁha-tīrtha — Śrī Nṛsiṁha Tīrtha; āra — a; purī sukhānanda — Sukhānanda Purī; ei nava — těchto devíti; mūla — kořenů; nikasila — vyrostlo; vṛkṣa-mūle — v kmen stromu; ei nava mūle — v těchto devíti kořenech; vṛkṣa — tento strom; karila niścale — upevnil se.

Překlad

Paramānanda Purī, Keśava Bhāratī, Brahmānanda Purī a Brahmānanda Bhāratī, Śrī Viṣṇu Purī, Keśava Purī, Kṛṣṇānanda Purī, Śrī Nṛsiṁha Tīrtha a Sukhānanda Purī – všech těchto devět sannyāsīch bylo jako kořeny, které vyrostly z kmene tohoto stromu. Strom díky tomu pevně stál na těchto devíti kořenech.

Význam

Paramānanda Purī: Paramānanda Purī pocházel z brāhmaṇské rodiny z okresu Trihut v Uttarpradéši a jeho duchovním mistrem byl Śrīla Mādhavendra Purī. Díky svému vztahu k Mādhavendrovi Purīmu byl velice drahý Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. V Caitanya-bhāgavatě, Antya-khāṇḍě, je následující popis:

sannyāsīra madhye īśvarera priya-pātra
āra nāhi eka purī gosāñi se mātra
dāmodara-svarūpa paramānanda-purī
sannyāsi-pārṣade ei dui adhikārī
niravadhi nikaṭe thākena dui jana
prabhura sannyāse kare daṇḍera grahaṇa
purī dhyāna-para dāmodarera kīrtana
yata-prīti īśvarera purī-gosāñire
dāmodara-svarūpereo tata prīti kare

„Mādhavendrovi Purīmu byli mezi jeho žáky-sannyāsīmi zvláště drazí Īśvara Purī a Paramānanda Purī. Tak byl Paramānanda Purī stejně jako Svarūpa Dāmodara, který byl také sannyāsī, velice drahý Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a byl Jeho neustálým společníkem. Když Pán Caitanya přijal stav odříkání, Paramānanda Purī Mu dal daṇḍu. Paramānanda Purī byl stále pohroužený v meditaci a Śrī Svarūpa stále zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Śrī Caitanya Mahāprabhu prokazoval naprostou úctu svému duchovnímu mistrovi Īśvarovi Purīmu a podobnou úctu prokazoval také Paramānandovi Purīmu a Svarūpovi Dāmodarovi.“ Ve třetí kapitole Antya-khaṇḍy Śrī Caitanya-bhāgavaty je popsáno, že když Śrī Caitanya Mahāprabhu poprvé uviděl Paramānandu Purīho, řekl:

āji dhanya locana, saphala āji janma
saphala āmāra āji haila sarva-dharma
prabhu bale āji mora saphala sannyāsa
āji mādhavendra more ha-ilā prakāśa

„Moje oči, Moje mysl, Moje zbožné činnosti a Moje přijetí sannyāsu se nyní staly dokonalými, neboť se přede Mnou dnes v podobě Paramānandy Purīho projevil Mādhavendra Purī.“ Caitanya-bhāgavata dále uvádí:

kathokṣaṇe anyo 'nye karena praṇāma
paramānanda-purī —— caitanyera priya-dhāma

„Tak si Śrī Caitanya Mahāprabhu s Paramānandou Purīm, který Mu byl velice drahý, navzájem složili poklony.“ Paramānanda Purī založil za západní zdí Jagannāthova chrámu malý klášter a nechal tam vykopat studnu. Voda však byla hořká a Śrī Caitanya Mahāprabhu se proto modlil k Pánu Jagannāthovi, aby dovolil Ganze přijít do studny, aby voda zesládla. Když Pán Jagannātha žádosti vyhověl, Pán Caitanya řekl všem oddaným, že od toho dne má být voda ze studny Paramānandy Purīho oslavována jako voda z Gangy, protože každý oddaný, který se z ní napije nebo ji použije ke koupeli, získá stejný prospěch, jako kdyby se napil nebo vykoupal v Ganze. Tato osoba jistě rozvine čistou lásku k Bohu. V Caitanya-bhāgavatě (Antya 3.255) je řečeno:

prabhu bale, —— āmi ye āchiye pṛthivīte
niścaya-i jāniha purī-gosāñira prīte

„Śrī Caitanya Mahāprabhu říkával: ,Žiji v tomto světě jen díky vznešenému chování Śrī Paramānandy Purīho.̀“ Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (118) říká: purī śrī-paramānando ya āsīd uddhavaḥ purā – „Paramānanda Purī není nikdo jiný než Uddhava.“ Uddhava byl přítelem a bratrancem Pána Śrī Kṛṣṇy a v Caitanya-līle se tentýž Uddhava stal přítelem Śrī Caitanyi Mahāprabhua a zároveň Jeho strýcem, co se týče jejich vztahu v učednické posloupnosti.

Keśava Bhāratī: Sampradāyi Sarasvatī, Bhāratī a Purī náleží k Śṛṅgerī-maṭhu v jižní Indii a Śrī Keśava Bhāratī, který tehdy žil v klášteře ve městě Katoja, patřil k Bhāratī-sampradāyi. Přestože Keśava Bhāratī patřil k Śaṅkarově sampradāyi, byl podle některých autoritativních názorů původně zasvěcen vaiṣṇavou. Říká se, že byl vaiṣṇava proto, že ho zasvětil Mādhavendra Purī, protože podle některých od něho přijal sannyās. Chrám a uctívání Božstev, které započal Keśava Bhāratī, stále ještě existují ve vesnici Khátundi, která patří pod poštovní okrsek Kándara v okrese Bardván. Podle vedoucích tohoto maṭhu jsou tamní kněží potomci Keśavy Bhāratīho a někteří říkají, že ti, kdo dnes Božstvu slouží, jsou potomci synů Keśavy Bhāratīho. Ten měl jako ženatý dva syny, Niśāpatiho a Ūṣāpatiho, a brāhmaṇa jménem Śrī Nakaḍicandra Vidyāratna, který byl členem Niśāpatiho rodiny, byl hlavním knězem v době, kdy tento chrám navštívil Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī. Podle některých patří kněží tohoto chrámu do rodiny bratra Keśavy Bhāratīho. Další názor říká, že pocházejí od Mādhavy Bhāratīho, který byl dalším žákem Keśavy Bhāratīho. Balabhadra, žák Mādhavy Bhāratīho, který se později také stal sannyāsīm Bhāratī-sampradāyi, měl za svého rodinného života dva syny, kteří se jmenovali Madana a Gopāla. Madana, jehož příjmení bylo Bhāratī, žil ve vesnici Áurija a Gopāla, jehož rodinným příjmením bylo Brahmacārī, žil ve vesnici Denduda. Obě rodiny tam mají stále ještě mnoho žijících potomků.

V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (52) se říká:

mathurāyāṁ yajña-sūtraṁ
purā kṛṣṇāya yo muniḥ
dadau sāndīpaniḥ so 'bhūt
adya keśava-bhāratī

„Sāndīpani Muni, který kdysi udělil posvátnou šňůru Kṛṣṇovi a Balarāmovi, se později stal Keśavou Bhāratīm.“ Byl to on, kdo udělil sannyās Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. V Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (117) je o Keśavovi Bhāratīm další zmínka: iti kecit prabhāṣante 'krūraḥ keśava-bhāratī – „Některé autoritativní názory praví, že Keśava Bhāratī je inkarnací Akrūry.“ Keśava Bhāratī udělil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi sannyās v Katoji roku 1432 Śakābdy (1510 n.l.). To je zapsáno v knize Vaiṣṇava-mañjuṣā, díl druhý.

Brahmānanda Purī: Śrī Brahmānanda Purī byl jedním ze společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua při kīrtanech v Navadvípu a připojil se k Němu také v Džagannáth Purí. V této souvislosti si můžeme všimnout, že jméno Brahmānanda přijímají nejenom māyāvādští, ale také vaiṣṇavští sannyāsī. Jeden z mých pošetilých duchovních bratrů kritizoval našeho sannyāsīho Brahmānandu Svāmīho, že prý má māyāvādské jméno. Ten hlupák nevěděl, že Brahmānanda se nemusí vždy vztahovat jen na neosobní Brahman. Parabrahman, Nejvyšší Brahman, je Kṛṣṇa. Oddaný Kṛṣṇy se proto také může jmenovat Brahmānanda, což je zřejmé ze skutečnosti, že Brahmānanda Purī byl jedním z hlavních sannyāsīch-společníků Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Brahmānanda Bhāratī: Brahmānanda Bhāratī se vydal do Džagannáth-dhámu, aby spatřil Śrī Kṛṣṇu Caitanyu Mahāprabhua. Tehdy chodil oblečený pouze v jelení kůži a Śrī Caitanya Mahāprabhu nepřímo naznačil, že se Mu jeho oděv z jelení kůže nelíbí. Brahmānanda Bhāratī se jí proto vzdal a přijal bederní roušku šafránové barvy, kterou používají vaiṣṇavští sannyāsī. Nějakou dobu žil se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem v Džagannáth Purí.

Verš

madhya-mūla paramānanda purī mahā-dhīra
aṣṭa dike aṣṭa mūla vṛkṣa kaila sthira

Synonyma

madhya-mūla — prostřední kořen; paramānanda purī — Paramānanda Purī; mahā-dhīra — velice rozvážný; aṣṭa dike — v osmi směrech; aṣṭa mūla — osm kořenů; vṛkṣa — strom; kaila sthira — upevnilo.

Překlad

Strom Śrī Caitanyi Mahāprabhua stál pevně, protože jako hlavní kořen měl rozvážného Paramānandu Purīho a dalších osm kořenů rostlo v osmi směrech.

Verš

skandhera upare bahu śākhā upajila
upari upari śākhā asaṅkhya ha-ila

Synonyma

skandhera upare — z kmene; bahu śākhā — mnoho větví; upajila — vyrostlo; upari upari — nad nimi; śākhā — další větve; asaṅkhya — nespočetné; ha-ila — vyrostly.

Překlad

Z kmene vyrostlo mnoho větví a z nich nespočet dalších.

Verš

viśa viśa śākhā kari’ eka eka maṇḍala
mahā-mahā-śākhā chāila brahmāṇḍa sakala

Synonyma

viśa viśa — dvacet, dvacet; śākhā — větví; kari' — tvořící skupinu; eka eka maṇḍala — tvoří společnost; mahā-mahā-śākhā — velké větve; chāila — pokryly; brahmāṇḍa — celý vesmír; sakala — všechny.

Překlad

Tak větve Caitanyova stromu vytvořily korunu neboli společnost, jejíž velké větve pokryly celý vesmír.

Význam

Naše Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy tvoří jednu z větví Caitanyova stromu.

Verš

ekaika śākhāte upaśākhā śata śata
yata upajila śākhā ke gaṇibe kata

Synonyma

ekaika — každá větev; śākhāte — ve větvích; upaśākhā — menších větví; śata śata — stovky a stovky; yata — všechny; upajila — rostly; śākhā — větve; ke — kdo; gaṇibe — může spočítat; kata — kolik.

Překlad

Z každé větve rostly stovky menších větví. Nikdo nemůže spočítat, kolik větví tak vyrostlo.

Verš

mukhya mukhya śākhā-gaṇera nāma agaṇana
āge ta’ kariba, śuna vṛkṣera varṇana

Synonyma

mukhya mukhya — nejpřednější z nich; śākhā-gaṇera — větví; nāma — jmen; agaṇana — nespočet; āge — následně; ta' kariba — učiním; śuna — prosím slyšte; vṛkṣera varṇana — popis Caitanyova stromu.

Překlad

Pokusím se vyjmenovat alespoň ty nejpřednější z nespočetných větví. Slyšte prosím popis Caitanyova stromu.

Verš

vṛkṣera upare śākhā haila dui skandha
eka ‘advaita’ nāma, āra ‘nityānanda’

Synonyma

vṛkṣera — stromu; upare — na vrcholku; śākhā — větev; haila — stala se; dui — dva; skandha — kmeny; eka — jeden; advaita — Śrī Advaita Prabhu; nāma — jménem; āra — a; nityānanda — Nityānanda Prabhu.

Překlad

Na vrcholu se kmen stromu rozdvojil. Jeden kmen dostal jméno Śrī Advaita Prabhu a ten druhý Śrī Nityānanda Prabhu.

Verš

sei dui-skandhe bahu śākhā upajila
tāra upaśākhā-gaṇe jagat chāila

Synonyma

sei — těchto; dui-skandhe — ze dvou kmenů; bahu — mnoho; śākhā — větví; upajila — vyrostlo; tāra — z nich; upaśākhā-gaṇe — menších větví; jagat — celý svět; chāila — pokrytý.

Překlad

Z těchto dvou kmenů vyrostlo mnoho větších a menších větví, které pokryly celý svět.

Verš

baḍa śākhā, upaśākhā, tāra upaśākhā
yata upajila tāra ke karibe lekhā

Synonyma

baḍa śākhā — velké větve; upaśākhā — menší větve; tāra — jejich; upaśākhā — větvičky; yata — všechny; upajila — vyrostly; tāra — z nich; ke — kdo; karibe — dokáže spočítat; lekhā — nebo sepsat.

Překlad

Tyto větve, menší větve a jejich větvičky se rozrostly tak, že je ve skutečnosti nikdo nedokáže popsat.

Verš

śiṣya, praśiṣya, āra upaśiṣya-gaṇa
jagat vyāpila tāra nāhika gaṇana

Synonyma

śiṣya — žáci; praśiṣya — jejich žáci; āra — a; upaśiṣya-gaṇa — obdivovatelé; jagat — celý svět; vyāpila — šířili; tāra — toho; nāhika — není; gaṇana — vyčíslení.

Překlad

Tak se žáci, jejich žáci a jejich obdivovatelé šířili po celém světě a není možné je všechny vyčíslit.

Verš

uḍumbara-vṛkṣa yena phale sarva aṅge
ei mata bhakti-vṛkṣe sarvatra phala lāge

Synonyma

uḍumbara-vṛkṣa — velký fíkovník; yena — jako kdyby; phale — rostly plody; sarva — všech; aṅge — částech těla; ei — toto; mata — jako; bhakti-vṛkṣe — na stromě oddané služby; sarvatra — všude; phala — plody; lāge — se objevují.

Překlad

Stejně jako velký fíkovník nese plody po celém svém těle, tak přinesla plody i každá část stromu oddané služby.

Význam

Tento strom oddané služby není z hmotného světa. Roste ve světě duchovním, kde není rozdíl mezi jednotlivými částmi těla. Je něco jako strom z cukru, jehož kteroukoliv část můžeme ochutnat a bude vždy sladká. Strom bhakti má různé větve, listy a plody, ale to vše je určeno pro službu Nejvyšší Osobnosti Božství. Existuje devět způsobů oddané služby (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam), ale všechny jsou určeny pouze pro službu Nejvyššímu Pánu. Takže ať nasloucháme, zpíváme, vzpomínáme, nebo uctíváme, výsledek bude stejný. Který z těchto způsobů bude pro určitého oddaného nejvhodnější, závisí na jeho chuti.

Verš

mūla-skandhera śākhā āra upaśākhā-gaṇe
lāgilā ye prema-phala, — amṛtake jine

Synonyma

mūla-skandhera — hlavního kmene; śākhā — větve; āra — a; upaśākhā-gaṇe — menší větve; lāgilā — jak rostlo; ye — to; prema-phala — ovoce lásky; amṛtake jine — toto ovoce překoná nektar.

Překlad

A protože je Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu původní kmen tohoto stromu, chuť ovoce, které vyrostlo na jeho větších i menších větvích, překonala chuť nektaru.

Verš

pākila ye prema-phala amṛta-madhura
vilāya caitanya-mālī, nāhi laya mūla

Synonyma

pākila — dozrálo; ye — toto; prema-phala — ovoce lásky k Bohu; amṛta — jako nektar; madhura — sladké; vilāya — rozdává; caitanya-mālī — zahradník, Pán Caitanya; nāhi — ne; laya — žádá; mūla — cenu.

Překlad

Ovoce dozrálo, zesládlo a bylo jako nektar. Zahradník, Śrī Caitanya Mahāprabhu, je rozdával, aniž by za ně chtěl zaplatit.

Verš

tri-jagate yata āche dhana-ratnamaṇi
eka-phalera mūlya kari’ tāhā nāhi gaṇi

Synonyma

tri-jagate — ve třech světech; yata — tolik, kolik; āche — je; dhana-ratna-maṇi — bohatství; eka-phalera — jednoho plodu; mūlya — cena; kari' — vypočítána; tāhā — to; nāhi — ne; gaṇi — počítám.

Překlad

Veškeré bohatství tří světů se svou cenou nevyrovná hodnotě ani jednoho nektarového plodu oddané služby.

Verš

māge vā nā māge keha, pātra vā apātra
ihāra vicāra nāhi jāne, deya mātra

Synonyma

māge — prosí; — nebo; — ne; māge — prosí; keha — každý; pātra — uchazeč; — nebo; apātra — není uchazeč; ihāra — toho; vicāra — uvážení; nāhi — ne; jāne — zná; deya — dává; mātra — pouze.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu rozdával ovoce oddané služby bez ohledu na to, kdo o ně žádal a kdo ne či kdo byl a kdo nebyl způsobilý ho přijmout.

Význam

Toto je podstata saṅkīrtanového hnutí Pána Caitanyi. Nehledí se na to, zda někdo je či není schopen naslouchat nebo se zapojit do tohoto saṅkīrtanového hnutí. Mělo by se tedy kázat bez rozlišování. Jediným záměrem kazatelů tohoto saṅkīrtanového hnutí musí být pokračovat v kázání bez omezení. To je způsob, jakým Śrī Caitanya Mahāprabhu zavedl na světě saṅkīrtanové hnutí.

Verš

añjali añjali bhari’ phele caturdiśe
daridra kuḍāñā khāya, mālākāra hāse

Synonyma

añjali — hrst; añjali — hrst; bhari' — plnící; phele — rozdává; catur-diśe — na všechny strany; daridra — chudý; kuḍāñā — beroucí; khāya — jí; mālā-kāra — zahradník; hāse — se usmívá.

Překlad

Transcendentální zahradník Śrī Caitanya Mahāprabhu rozdával ovoce plnými hrstmi na všechny strany, a když chudí a hladoví lidé toto ovoce jedli, zahradník se potěšeně usmíval.

Verš

mālākāra kahe, — śuna, vṛkṣa-parivāra
mūlaśākhā-upaśākhā yateka prakāra

Synonyma

mālā-kāra — zahradník; kahe — řekl; śuna — slyšte; vṛkṣa-parivāra — rodino tohoto transcendentálního stromu oddané služby; mūla-śākhā — hlavní větve; upaśākhā — menší větve; yateka — tolik; prakāra — druhů.

Překlad

Pán Caitanya oslovil rozličné větší a menší větve stromu oddané služby takto:

Verš

alaukika vṛkṣa kare sarvendriya-karma
sthāvara ha-iyā dhare jaṅgamera dharma

Synonyma

alaukika — transcendentální; vṛkṣa — strom; kare — dělá; sarva-indriya — všechny smysly; karma — činnosti; sthāvara — nehybný; ha-iyā — stávající se; dhare — přijímá; jaṅgamera — pohyblivého; dharma — činnosti.

Překlad

„Jelikož je tento strom oddané služby transcendentální, může každá z jeho částí vykonávat činnosti všech ostatních. A i když se stromy obyčejně nehýbou, tento strom se hýbe.“

Význam

V hmotném světě máme zkušenost s tím, že stromy stojí na jednom místě, ale v duchovním světě může strom jít z jednoho místa na druhé. Všechno v duchovním světě se proto nazývá alaukika – neobyčejné a transcendentální. Dalším rysem tohoto stromu je, že může jednat všestranně. V hmotném světě kořeny vrůstají hluboko do země, aby získaly živiny, ale v duchovním světě mohou výhonky, větve a listy v koruně zastávat úlohu kořenů.

Verš

e vṛkṣera aṅga haya saba sa-cetana
bāḍiyā vyāpila sabe sakala bhuvana

Synonyma

e — tohoto; vṛkṣera — Caitanyova stromu; aṅga — části; haya — jsou; saba — všechny; sa-cetana — duchovně vědomé; bāḍiyā — rozrůstající se; vyāpila — zaplavily; sabe — všechny části; sakala — celého; bhuvana — světa.

Překlad

„Všechny části tohoto stromu jsou duchovně vědomé, a jak se rozrůstají, šíří se po celém světě.“

Verš

ekalā mālākāra āmi kāhāṅ kāhāṅ yāba
ekalā vā kata phala pāḍiyā vilāba

Synonyma

ekalā — sám; mālā-kāra — zahradník; āmi — Já jsem; kāhāṅ — kam; kāhāṅ — kam; yāba — mohu jít; ekalā — sám; — nebo; kata — kolik; phala — ovoce; pāḍiyā — trhající; vilāba — mohu rozdat.

Překlad

„Já jsem jediný zahradník. Kolik míst mohu navštívit? Kolik plodů mohu natrhat a rozdat?“

Význam

Zde Śrī Caitanya Mahāprabhu naznačuje, že by rozdávání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry mělo probíhat spojeným úsilím. Je sice Nejvyšší Osobnost Božství, ale přesto naříká: „Jak to mohu dělat sám? Jak mohu sám sklízet ovoce a rozdávat je po celém světě?“ To znamená, že všechny druhy oddaných by se měly spojit a rozdávat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru bez ohledu na čas, místo i okolnosti.

Verš

ekalā uṭhāñā dite haya pariśrama
keha pāya, keha nā pāya, rahe mane bhrama

Synonyma

ekalā — sám; uṭhāñā — sklízející; dite — dát; haya — stává se; pariśrama — příliš pracné; keha — někdo; pāya — dostane; keha — někdo; — ne; pāya — dostane; rahe — zůstává; mane — v mysli; bhrama — podezření.

Překlad

„Trhat a rozdávat ovoce sám bude velmi pracné, a navíc mám obavy, že někteří dostanou, a někteří ne.“

Verš

ataeva āmi ājñā diluṅ sabākāre
yāhāṅ tāhāṅ prema-phala deha’ yāre tāre

Synonyma

ataeva — proto; āmi — Já; ājñā — nařízení; diluṅ — dávám; sabākāre — každému; yāhāṅ — kdekoliv; tāhāṅ — všude; prema-phala — ovoce lásky k Bohu; deha' — rozdávejte; yāre — každému; tāre — všem.

Překlad

„Nařizuji proto každému člověku v tomto vesmíru, aby přijal toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a všude ho šířil.“

Význam

V této souvislosti existuje píseň, kterou zpíval Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura:

enechi auṣadhi māyā nāśibāra lāgi'
harināma-mahāmantra lao tumi māgi'
bhakativinoda prabhu-caraṇe paḍiyā
sei harināma-mantra la-ila māgiyā

Pán Caitanya Mahāprabhu zavedl saṅkīrtanové hnutí jen proto, aby rozptýlil iluzi māyi, kvůli které se každý v tomto světě považuje za výtvor hmoty a myslí si, že má mnoho povinností vztahujících se k tomuto tělu. Skutečnost je však taková, že živá bytost není toto hmotné tělo, ale duchovní duše. Má duchovní potřebu být věčně blažená a oplývat poznáním, ale naneštěstí se ztotožňuje s tělem, někdy jako lidská bytost, někdy jako zvíře, jindy jako strom nebo vodní živočich, potom zase jako polobůh a tak dále. Tak s každou změnou těla rozvíjí jiný druh vědomí a jiné činnosti, čímž se více a více zaplétá do hmotné existence a neustále přechází z jednoho těla do druhého. Pod vlivem māyi neboli iluze se neohlíží na minulost či budoucnost a je spokojená s krátkým životem, který dostala nyní. Aby tento klam odstranil, přinesl Śrī Caitanya Mahāprabhu saṅkīrtanové hnutí a každého žádá, aby jej přijal a šířil dále. Ten, kdo je opravdovým následovníkem Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura, musí tuto žádost Pána Caitanyi Mahāprabhua okamžitě přijmout tak, že se uctivě pokloní u Jeho lotosových nohou, a tím Jej požádá o Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Má-li někdo to štěstí, že od Pána Hare Kṛṣṇa mahā-mantru vyžebrá, jeho život bude úspěšný.

Verš

ekalā mālākāra āmi kata phala khāba
nā diyā vā ei phala āra ki kariba

Synonyma

ekalā — sám; mālā-kāra — zahradník; āmi — Já; kata — kolik; phala — ovoce; khāba — sním; — ne; diyā — dávající; — nebo; ei — toto; phala — ovoce; āra — jinak; ki — co; kariba — budu dělat.

Překlad

„Jsem jediný zahradník. Když toto ovoce nerozdám, co s ním budu dělat? Kolik ho mohu sám sníst?“

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vypěstoval tolik plodů oddané služby, že se musí rozdat po celém světě, protože jak by si jinak mohl sám pochutnat na každém jednotlivém kusu ovoce? Původním záměrem Pána Śrī Kṛṣṇy pro sestoupení jako Śrī Caitanya Mahāprabhu bylo pochopit a vychutnat si lásku Śrīmatī Rādhārāṇī ke Kṛṣṇovi. Plodů ze stromu oddané služby bylo nespočet, a tak je chtěl rozdávat každému bez omezení. Śrīla Rūpa Gosvāmī proto píše:

anarpita-carīṁ cirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyam
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śacī-nandanaḥ

V minulosti se zjevilo mnoho inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, avšak žádná z nich nebyla tak štědrá, laskavá a velkodušná jako Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, protože On rozdával ten nejdůvěrnější aspekt oddané služby, milostnou lásku Rādhy a Kṛṣṇy. Śrī Rūpa Gosvāmī Prabhupāda proto touží po tom, aby Śrī Caitanya Mahāprabhu věčně přebýval v srdcích všech oddaných, protože tak budou moci pochopit a vychutnat milostné vztahy Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇy.

Verš

ātma-icchāmṛte vṛkṣa siñci nirantara
tāhāte asaṅkhya phala vṛkṣera upara

Synonyma

ātma — vlastní já; icchā-amṛte — nektarem přání; vṛkṣa — strom; siñci — pokropit; nirantara — neustále; tāhāte — tam; asaṅkhya — nesčetné; phala — plody; vṛkṣera — stromě; upara — na.

Překlad

„Díky transcendentální touze Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, je tento strom kropen vodou, a tak na něm rostou nesčetné plody lásky k Bohu.“

Význam

Bůh je neomezený a Jeho touhy jsou také neomezené. Tento příklad neomezeného počtu plodů je ve skutečnosti správný i v hmotném kontextu, protože pokud nám Nejvyšší Osobnost Božství bude přát, může být k mání tolik ovoce, obilí a dalších potravin, že je lidé celého světa nesnědí, ani kdyby jedli desetkrát více, než kolik mohou. V tomto hmotném světě ve skutečnosti není ničeho nedostatek, až na vědomí Kṛṣṇy. Pokud by se lidé stali vědomými si Kṛṣṇy, bylo by díky transcendentální vůli Nejvyšší Osobnosti Božství tolik potravy, že by lidé neměli vůbec žádné ekonomické problémy. To je snadno pochopitelná skutečnost. Úroda ovoce a květů nezávisí na naší vůli, ale na svrchované vůli Pána, Osobnosti Božství. Bude-li potěšen, může dodat dostatek ovoce, květin a tak dále, avšak pokud jsou lidé ateističtí, potom příroda na základě Jeho vůle dodávku potravy omezí. Například v některých krajích Indie, zvláště v Maháráštře, Uttarpradéši a dalších přilehlých státech, je někdy velký nedostatek potravin, protože neprší. Takzvaní vědci a ekonomové s tím však nemohou nic dělat. Pro vyřešení všech problémů tedy člověk musí usilovat o přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, a to tak, že si začne být vědom Kṛṣṇy a pravidelně Jej bude oddanou službou uctívat.

Verš

ataeva saba phala deha’ yāre tāre
khāiyā ha-uk loka ajara amare

Synonyma

ataeva — proto; saba — veškeré; phala — ovoce; deha' — rozdávejte; yāre tāre — každému; khāiyā — jedoucí; ha-uk — nechť se stanou; loka — všichni lidé; ajara — beze stáří; amare — beze smrti.

Překlad

„Šiřte toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Nechť lidé jedí toto ovoce, a tak se nakonec zbaví stáří a smrti.“

Význam

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zavedené Pánem Śrī Caitanyou je nesmírně důležité, protože ten, kdo jej přijme, se stane věčným – zbaví se zrození, smrti a stáří. Lidé si neuvědomují, že skutečným neštěstím v životě je zrození, smrt, stáří a nemoc. Jsou tak hloupí, že se těmto čtyřem druhům utrpení poddávají, neboť neznají transcendentální léčbu Hare Kṛṣṇa mahā-mantrou. Ačkoliv se pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry mohou osvobodit od všeho utrpení, neberou toto hnutí vážně, protože jsou okouzleni matoucí energií. Ti, kdo jsou tedy opravdovými služebníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, musí toto hnutí se vší vážností šířit po celém světě, aby tak lidské společnosti přinesli ten největší prospěch. Zvířata a ostatní nižší životní druhy toto hnutí samozřejmě nebudou moci pochopit, ale když ho alespoň malé množství lidských bytostí vezme vážně, potom jejich hlasité zpívání prospěje všem živým tvorům včetně stromů, zvířat a ostatních nižších životních druhů. Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu zeptal Haridāse Ṭhākura, jak chce prospět živým bytostem, které nemají lidská těla, Śrīla Haridāsa Ṭhākura odpověděl, že Hare Kṛṣṇa mahā-mantra je tak mocná, že když se zpívá nahlas, získá prospěch každý, včetně nižších životních druhů.

Verš

jagat vyāpiyā mora habe puṇya khyāti
sukhī ha-iyā loka mora gāhibeka kīrti

Synonyma

jagat vyāpiyā — šířící se po celém světě; mora — Moje; habe — bude; puṇya — zbožná; khyāti — pověst; sukhī — šťastní; ha-iyā — stávající se; loka — všichni lidé; mora — Moji; gāhibeka — budou opěvovat; kīrti — pověst.

Překlad

„Budou-li se tyto plody rozdávat po celém světě, prosluji všude jako zbožný člověk, a lidé tak budou s velkou radostí opěvovat Mé jméno.“

Význam

Tato předpověď Pána Caitanyi Mahāprabhua se začíná naplňovat. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě díky zpívání svatého jména Pána, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, a lidé, kteří vedli zmatené, neuspořádané životy, nyní zažívají transcendentální štěstí. V saṅkīrtanu nacházejí klid, a proto uznávají bezkonkurenční přínos tohoto hnutí. To je požehnání Pána Caitanyi Mahāprabhua. Jeho předpověď se nyní skutečně vyplňuje a rozvážní lidé, kteří mají nějaké svědomí, oceňují hodnotu tohoto hnutí.

Verš

bhārata-bhūmite haila manuṣya janma yāra
janma sārthaka kari’ kara para-upakāra

Synonyma

bhārata — Indie; bhūmite — v zemi; haila — stalo se; manuṣya — lidské bytosti; janma — zrození; yāra — kohokoliv; janma — toto zrození; sārthaka — naplnění; kari' — činící; kara — přinést; para — ostatním; upakāra — prospěch.

Překlad

„Ten, kdo se narodil jako lidská bytost v Indii (Bhárata-varše), by měl dovést svůj vlastní život k úspěchu a pracovat ve prospěch všech ostatních lidí.“

Význam

V tomto velice důležitém verši je vyjádřena šlechetnost Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. I když se narodil v Bengálsku, a Bengálci vůči Němu tedy mají zvláštní závazek, zde Śrī Caitanya Mahāprabhu oslovuje nejen Bengálce, ale všechny obyvatele Indie, protože právě tam se může rozvinout skutečná lidská civilizace.

Lidský život je určen zvláště k realizování Boha, jak uvádí Vedānta- sūtra: athāto brahma-jijñāsā. Každý, kdo se narodí v Indii (Bhárata-varše), má zvláštní výhodu v tom, že může přijmout pokyny a vedení védské civilizace. Přirozeně se totiž dozví o základních principech duchovního života, protože 99,9 % Indů, dokonce i prostí vesničtí zemědělci a další, kteří nejsou ani vzdělaní, ani velcí myslitelé, věří v převtělování duše, minulé i budoucí životy, v Boha a s veškerou samozřejmostí chtějí Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, nebo Jeho zástupce uctívat. Tyto myšlenky jsou přirozeným dědictvím těch, kteří se v Indii narodili. Indie má mnoho posvátných poutních míst, jako jsou Gajá, Váránasí, Mathura, Prajág, Vrindávan, Haridvár, Ráméšvaram a Džagannáth Purí, a lidé tam stále chodí po stovkách a tisících. I když se je současní indičtí vůdci snaží ovlivňovat, aby nevěřili v Boha, v život po smrti a v rozdíl mezi zbožným a bezbožným životem, a učí je pít víno, jíst maso a být takzvaně civilizovaní, lidé se přesto obávají čtyř druhů hříšných činností, kterými jsou nedovolený sex, pojídání masa, požívání omamných látek a hazardování, a kdekoliv probíhá nějaký duchovní festival, shromáždí se jich tisíce. S tím máme praktickou zkušenost, protože kdykoliv hnutí pro vědomí Kṛṣṇy pořádá saṅkīrtanový festival ve velkých městech, jako je Kolkata, Bombaj, Madrás, Ahmadábád nebo Haidarábád, přijdou poslouchat tisíce lidí. Někdy přednášíme v angličtině, a přestože většina lidí anglicky nerozumí, i tak si nás přijdou poslechnout. Lidé se shromáždí v tisících i tehdy, když hovoří různé falešné inkarnace Boha, protože každý, kdo se narodil v Indii, má přirozené duchovní sklony a je poučen o základních zásadách duchovního života; je pouze třeba, aby byli více vzděláni ve védských principech. Śrī Caitanya Mahāprabhu zde proto říká: janma sārthaka kari' kara para-upakāra – Ind vzdělaný ve védských principech může vykonávat tu nejprospěšnější veřejnou službu pro celý svět.

Nyní je kvůli nedostatku vědomí Kṛṣṇy neboli vědomí Boha celý svět v temnotě, postižený čtyřmi principy hříšného života: pojídáním masa, nedovoleným sexem, hazardováním a požíváním omamných látek. Je proto třeba důrazné propagace, aby se lidé učili vyhýbat hříšným činnostem. To přinese mír a blahobyt, ubude podvodníků, zlodějů a zpustlíků a celá společnost si bude vědoma Boha.

Praktickým výsledkem toho, že šíříme hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě, je, že se nyní ti nejzvrhlejší zpustlíci stávají nejvznešenějšími světci. To je pokorná služba světu pouze jednoho Inda. Kdyby to dělali všichni Indové, jak radil Pán Caitanya Mahāprabhu, dala by Indie světu jedinečný dar, a tak by se proslavila. V dnešní době je ale Indie známá jako chudá země, a kdykoliv někdo z Ameriky nebo jiné bohaté země jede do Indie, vidí podél cest ležet mnoho lidí, kteří se nemohou ani dvakrát denně najíst. Existují také organizace, které ze všech částí světa sbírají peníze ve jménu pomoci chudým, ale utrácejí je za vlastní smyslový požitek. Nyní však bylo na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua založeno hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a lidé z něho mají prospěch. Je proto povinností vůdčích osobností Indie, aby zvážili důležitost tohoto hnutí a vycvičili mnoho Indů, kteří půjdou toto učení kázat za hranice Indie. Lidé je přijmou a mezi Indy a ostatními národy světa dojde ke spolupráci, čímž bude mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua vyplněna. Śrī Caitanya Mahāprabhu bude oslavován po celém světě, lidé budou přirozeně šťastní, klidní a úspěšní, a to nejen v tomto životě, ale i v příštím, protože, jak je řečeno v Bhagavad-gītě, každý, kdo pozná Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, dosáhne snadno osvobození od opakovaného zrození a smrti a vrátí se domů, zpátky k Bohu. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu proto všechny Indy požádal, aby se stali kazateli Jeho učení, a zachránili tak svět před katastrofálním zmatkem.

To však není povinnost pouze Indů, ale každého, a my jsme velice šťastní, že chlapci a dívky z Ameriky a Evropy s tímto hnutím vážně spolupracují. Každému by mělo být s konečnou platností jasné, že tou nejlepší službou celému lidstvu je probudit v lidech vědomí Boha neboli vědomí Kṛṣṇy. Každý by proto měl tomuto velkému hnutí pomáhat. To je potvrzeno ve verši 35 z dvacáté druhé kapitoly desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, který bude nyní citován.

Verš

etāvaj janma-sāphalyaṁ
dehinām iha dehiṣu
prāṇair arthair dhiyā vācā
śreya-ācaraṇaṁ sadā

Synonyma

etāvat — až k tomu; janma — zrození; sāphalyam — dokonalost; dehinām — každé živé bytosti; iha — v tomto světě; dehiṣu — vůči těm, kdo jsou vtělení; prāṇaiḥ — životem; arthaiḥ — majetkem; dhiyā — inteligencí; vācā — slovy; śreyaḥ — věčný prospěch; ācaraṇam — prakticky jednat; sadā — vždy.

Překlad

„,Povinností každé živé bytosti je používat svůj život, majetek, inteligenci a slova k činnostem ve prospěch druhých.̀“

Význam

Existují všeobecně dva druhy činností: śreyas neboli činnosti, které jsou prospěšné a příznivé v konečném smyslu, a preyas neboli činnosti příznivé a prospěšné okamžitě. Děti si například rády hrají. Chodit do školy, aby získaly vzdělání, se jim však nechce a myslí si, že smyslem života je hrát si a bavit se ve dne v noci se svými kamarády. Dokonce i v transcendentálním životě Pána Kṛṣṇy vidíme, že když byl dítě, rád si hrál se stejně starými kamarády, pasáčky krav. Ani nechtěl jít domů na večeři. Matka Yaśodā pro Něho musela jít a přinutit Jej, aby šel domů. Pro děti je tedy přirozené si ve dne v noci hrát a nestarat se o zdraví a další důležité věci. To je příklad činností preyas, které jsou okamžitě prospěšné. Existují však také činnosti śreyas, a ty jsou prospěšné v konečném smyslu. Podle zásad védské civilizace si musí být lidská bytost vědoma Boha. Měla by chápat, kdo je Bůh, co je tento hmotný svět, kdo je ona a jaké jsou jejich vzájemné vztahy. Tomu se říká śreyas neboli činnosti příznivé v konečném smyslu.

V tomto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že bychom se měli zajímat o śreyas. Pro dosažení konečného štěstí, což je cíl činností śreyas, bychom měli využívat všeho, včetně našeho života, majetku a slov, nejen pro sebe, ale také pro druhé. Pokud se však člověk nezajímá o śreyas ve svém vlastním životě, nemůže o tom kázat druhým.

Tento verš citovaný Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se vztahuje na lidské bytosti, a ne na zvířata. Jak již bylo naznačeno v minulém verši slovy manuṣya-janma, tyto pokyny jsou určené lidem. Ti se naneštěstí stávají ve svém chování horšími než zvířata, i když mají lidská těla. To je chyba moderního vzdělávání. Dnešní pedagogové neznají cíl lidského života a zajímají se pouze o ekonomický rozvoj svých zemí či lidské společnosti. To je samozřejmě také nezbytné; védská civilizace bere v úvahu všechny aspekty lidského života, včetně dharmy (náboženství), arthy (ekonomického rozvoje), kāmy (uspokojování smyslů) a mokṣi (osvobození). Nejpřednějším zájmem lidstva však má být náboženství. Aby někdo byl zbožný, musí se řídit pokyny Boha. Lidé tohoto věku ale naneštěstí náboženství zavrhli a jsou zaneprázdněni rozvojem ekonomiky. Pro peníze tedy udělají cokoliv. Pro ekonomický rozvoj však není potřeba získávat peníze za každou cenu; stačí jen tolik peněz, abychom si zajistili základní životní nezbytnosti. Novodobý ekonomický rozvoj však postrádá duchovní základ, a proto jsou lidé posedlí chtíčem, chamtivostí a šílí po penězích. Rozvíjejí pouze rajas (kvalitu vášně) a tamas (kvalitu nevědomosti), aniž by se starali o třetí kvalitu přírody, sattvu neboli dobro, a brāhmaṇské kvalifikace. To je důvod, proč v dnešní společnosti vládne takový chaos.

Bhāgavatam říká, že povinností pokročilé lidské bytosti je jednat tak, aby lidské společnosti napomáhala k dosažení konečného cíle života. Jako další je zde v Śrī Caitanya-caritāmṛtě citován podobný verš – sloka 45 z dvanácté kapitoly třetí části Viṣṇu Purāṇy.

Verš

prāṇinām upakārāya
yad eveha paratra ca
karmaṇā manasā vācā
tad eva mati-mān bhajet

Synonyma

prāṇinām — všech živých bytostí; upakārāya — ve prospěch; yat — cokoliv; eva — jistě; iha — v tomto světě nebo v tomto životě; paratra — v příštím životě; ca — a; karmaṇā — prací; manasā — myslí; vācā — slovy; tat — to; eva — jistě; mati-mān — inteligentní člověk; bhajet — musí dělat.

Překlad

„,Inteligentní člověk musí svojí prací, myšlenkami a slovy vykonávat činnosti, které budou prospěšné všem živým bytostem v tomto i příštím životě.̀“

Význam

Lidé většinou naneštěstí nevědí, co se stane v příštím životě. Připravit se na další život je věc zdravého rozumu a je to zásada védské civilizace, ale dnes lidé všude na světě v příští život nevěří. Dokonce i vlivní profesoři a další pedagogové říkají, že jakmile tělo zemře, je se vším konec. Tato ateistická filosofie zabíjí lidskou civilizaci. Lidé nezodpovědně páchají hříšné činnosti všeho druhu, a tak je tato vzdělávací propaganda takzvaných vůdců připravuje o skutečné výhody lidského života. Pravdou však zůstává, že tento život je určen pro přípravu na další život, protože postupným vývojem jsme prošli mnoha životními druhy neboli podobami, a tato lidská podoba je příležitostí povznést se k životu lepšímu. To je vysvětleno v Bhagavad-gītě (9.25):

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino'pi mām

„Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy, ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy a přízraky, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mne, budou žít se Mnou.“ Člověk tedy může dospět na vyšší planetární soustavy, jež jsou sídly polobohů, může se dostat na Pitṛloku, může zůstat na Zemi, anebo také může jít zpátky domů, zpátky k Bohu. To je znovu potvrzeno jinde v Bhagavad-gītě (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna. Ten, kdo Kṛṣṇu opravdu zná, se po opuštění svého těla již nevrátí do tohoto světa, aby musel přijmout hmotné tělo, ale jde zpátky domů, zpátky k Bohu. Toto poznání se nachází v śāstrách a lidé by měli dostávat možnost mu porozumět. I když někdo není schopen se vrátit zpátky k Bohu v jednom životě, védská civilizace mu alespoň dává možnost povznést se na vyšší planetární soustavy, kde žijí polobozi, a nepoklesnout znovu na úroveň zvířecího života. V současnosti lidé tomuto poznání nerozumí, i když je to velká věda, protože jsou nevzdělaní a vedení k tomu takové věci nepřijímat. Tak hrozný je stav moderní společnosti. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je proto jedinou šancí, jak upoutat pozornost inteligentních lidí na vyšší hodnoty života.

Verš

mālī manuṣya āmāra nāhi rājya-dhana
phala-phula diyā kari’ puṇya upārjana

Synonyma

mālī — zahradník; manuṣya — člověk; āmāra — Moje; nāhi — není; rājya — království; dhana — bohatství; phala — plody; phula — květy; diyā — dávající; kari' — činím; puṇya — zbožnost; upārjana — dosažení.

Překlad

„Jsem jenom zahradník. Nemám ani království, ani velké bohatství. Mám jen nějaké ovoce a květy, které chci využít tak, abych v životě dosáhl zbožnosti.“

Význam

Při své službě lidské společnosti se Śrī Caitanya Mahāprabhu představuje jako nepříliš velký boháč, čímž naznačuje, že ten, kdo chce prospívat lidstvu, nemusí být bohatý. Zámožní lidé jsou někdy pyšní na to, že mohou pro lidstvo dělat něco prospěšného, což ostatní nemohou. Praktickým příkladem toho jsou období, kdy je v Indii kvůli suchu nedostatek potravin. Tehdy někteří členové bohatších vrstev s pomocí vlády velice okázalým způsobem pyšně rozdávají jídlo, jako kdyby pouze tyto činnosti měly lidem přinést prospěch. Dejme tomu, že by nebyly žádné obilniny. Jak by potom boháči rozdávali jídlo? Úroda obilí je zcela v Božích rukách. Kdyby nepršelo, nebylo by obilí, a tak by tito boháči nemohli lidem nic rozdávat.

Skutečným životním cílem tedy je uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu píše, že oddaná služba je tak vznešená, že je příznivá a přínosná pro každého člověka. Śrī Caitanya Mahāprabhu také prohlásil, že k šíření bhakti, učení o oddané službě, není třeba být velkým boháčem. Každý, kdo toto umění ovládá, to může dělat, a tak lidstvu prokazovat tu nejlepší službu. Pán Caitanya Mahāprabhu přijímá roli zahradníka, protože zahradník obvykle není moc bohatý, ale má ovoce a květy. Každý může pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství oddanou službou získat nějaké ovoce a květy, jak Pán doporučuje v Bhagavad-gītě (9.26):

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

Bohatstvím, majetkem a vysokým postavením nikdo Nejvyššího Pána neuspokojí, ale každý si může obstarat kousek ovoce nebo květ a obětovat je Pánu. Pán říká, že pokud Mu tyto věci obětujeme s oddaností, přijme je a sní je. Když Kṛṣṇa jí, uspokojí to celý svět. V Mahābhāratě je popsán příběh, jak bylo tím, že se Kṛṣṇa najedl, uspokojeno šedesát tisíc žáků Durvāsy Muniho. Pokud se nám tedy podaří naším životem (prāṇaiḥ), majetkem (arthaiḥ), inteligencí (dhiyā) nebo slovy (vācā) uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, celý svět bude přirozeně šťastný. Naší hlavní povinností proto je svými činnostmi, penězi a slovy uspokojovat Nejvyššího Pána. To je velmi jednoduché. I když je člověk bez peněz, může každého učit o Hare Kṛṣṇa mantře. Může jít všude, do každého domu, a všechny žádat, aby zpívali Hare Kṛṣṇa mantru. Tak na celém světě zavládne štěstí a mír.

Verš

mālī hañā vṛkṣa ha-ilāṅ ei ta’ icchāte
sarva-prāṇīra upakāra haya vṛkṣa haite

Synonyma

mālī hañā — přestože jsem zahradník; vṛkṣa ha-ilāṅ — jsem také strom; ei ta' — to je; icchāte — Mojí vůlí; sarva-prāṇīra — všech živých bytostí; upakāra — dobro; haya — je; vṛkṣa — strom; haite — z.

Překlad

„I když jednám jako zahradník, chci být také strom, protože tak mohu prospět všem.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu je tou nejlaskavější osobností v lidské společnosti, protože Jeho jedinou touhou je učinit lidi šťastnými. Jeho saṅkīrtanové hnutí je určeno zvláště k tomuto účelu. Sám se chce stát stromem, protože se říká, že strom je tou nejlaskavější živou bytostí. V následující sloce, která je ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.22.33), vychvaluje existenci stromu samotný Kṛṣṇa.

Verš

aho eṣāṁ varaṁ janma
sarva-prāṇy-upajīvinām
su-janasyeva yeṣāṁ vai
vimukhā yānti nārthinaḥ

Synonyma

aho — ó, jen se podívejte; eṣām — těchto stromů; varam — vyšší; janma — zrození; sarva — všechny; prāṇi — živé bytosti; upajīvinām — ten, kdo udržuje; su-janasya iva — jako velké osobnosti; yeṣām — od nichž; vai — jistě; vimukhāḥ — zklamaný; yānti — odejde; na — nikdy; arthinaḥ — ten, kdo o něco žádá.

Překlad

„,Jen se podívejte, jak tyto stromy pečují o každou živou bytost! Jejich zrození je úspěšné. Chovají se jako velké osobnosti, protože nikdo z těch, kdo strom o něco požádají, neodejde zklamaný.̀“

Význam

Ve védské civilizaci se kṣatriyové považují za vznešené osobnosti, protože když přijde kṣatriyského krále kdokoliv požádat o milodar, král nikdy neodmítne. Stromy jsou tedy přirovnány k těmto ušlechtilým kṣatriyům proto, že každý z nich má nejrůznější užitek – někteří si vezmou ovoce, někteří květy, někteří listy a někteří větvičky, zatímco jiní skácejí celý strom. Strom však přesto bez okolků dává všem.

Zbytečné a nerozvážné kácení stromů je dalším příkladem lidské zhýralosti. Papírenský průmysl kácí stovky a tisíce stromů a na papír se pak vytiskne množství odpadní literatury pro uspokojení vrtochů společnosti. Přestože jsou však tito průmyslníci v současném životě díky rozvoji svého průmyslu šťastní, nevědí, že budou muset nést zodpovědnost za zabití živých bytostí v tělech oněch stromů.

Tuto sloku citovanou ze Śrīmad-Bhāgavatamu řekl Pán Śrī Kṛṣṇa svým přátelům, když odpočíval pod stromem po jedné ze svých zábav, kdy ukradl šaty gopīm (vastra-haraṇa-līlā). Citováním této sloky nás Caitanya Mahāprabhu učí, abychom byli tolerantní a prospěšní jako stromy, které dávají vše těm potřebným, kteří se pod ně uchýlí. Strádajícímu člověku mohou stromy a také mnohá zvířata poskytnout prospěch, ale v moderní civilizaci se lidé stali takovými nevděčníky, že zvířata i stromy vykořisťují a zabíjejí. To jsou některé z hříšných činností moderní civilizace.

Verš

ei ājñā kaila yadi caitanya-mālākāra
parama ānanda pāila vṛkṣa-parivāra

Synonyma

ei — toto; ājñā — nařízení; kaila — dal; yadi — když; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mālā-kāra — jako zahradník; parama — největší; ānanda — radost; pāila — dostali; vṛkṣa — stromu; parivāra — potomci.

Překlad

Potomci tohoto stromu (oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua) měli velkou radost z toho, že dostali přímo od Pána toto nařízení.

Význam

Touhou Pána Caitanyi Mahāprabhua je, aby se prospěšné činnosti saṅkīrtanového hnutí, které bylo před pěti sty lety započato v Navadvípu, šířily po celém světě pro dobro všech lidských bytostí. Naneštěstí existuje mnoho takzvaných následovníků Caitanyi Mahāprabhua, kteří se spokojí pouze s tím, že postaví chrám, vystaví v něm Božstvo, vyberou nějaké peníze, a ty použijí na jedení a spaní. To, že by měli šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua po celém světě, nepřichází v úvahu, toho nejsou schopni. Když to však dělá někdo jiný, začnou mu závidět. V takovém stavu jsou moderní následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Věk Kali je tak silný, že ovlivňuje i takzvané následovníky Pána Caitanyi. Alespoň opravdoví následovníci Caitanyi Mahāprabhua musí vycestovat z Indie a kázat Jeho učení po celém světě, protože to je Jeho poslání. Následovníci Pána Caitanyi musí Jeho vůli vykonávat srdcem i duší, být snášenlivější než strom a pokornější než tráva na ulici.

Verš

yei yāhāṅ tāhāṅ dāna kare prema-phala
phalāsvāde matta loka ha-ila sakala

Synonyma

yei — kdokoliv; yāhāṅ — kdekoliv; tāhāṅ — všude; dāna — milodar; kare — rozdá; prema-phala — ovoce lásky k Bohu; phala — ovoce; āsvāde — když ochutnají; matta — omámení; loka — lidé; ha-ila — jsou; sakala — všichni.

Překlad

Ovoce lásky k Bohu, které oddaní rozdávají po celém světě, je tak lahodné, že každý, kdo ho ochutná, je okamžitě omámen.

Význam

Zde je popsáno úžasné ovoce lásky k Bohu, které rozdává Pán Caitanya Mahāprabhu. Máme praktickou zkušenost s tím, že každý, kdo toto ovoce přijme a upřímně ho ochutná, se do něho okamžitě zblázní. Omámen darem Caitanyi Mahāprabhua v podobě Hare Kṛṣṇa mahā-mantry pak zanechá všech zlozvyků. Výroky Śrī Caitanya-caritāmṛty jsou tak praktické, že je každý může vyzkoušet. Co se nás týče, jsme si při rozdávání tohoto velkolepého ovoce lásky k Bohu zpíváním mahā-mantry – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – naprosto jisti úspěchem.

Verš

mahā-mādaka prema-phala peṭa bhari’ khāya
mātila sakala loka — hāse, nāce, gāya

Synonyma

mahā-mādaka — látka se silným omamným účinkem; prema-phala — toto ovoce lásky k Bohu; peṭa — břicho; bhari' — plnící; khāya — nechť jedí; mātila — zešílí; sakala loka — všichni lidé; hāse — smějí se; nāce — tančí; gāya — zpívají.

Překlad

Ovoce lásky k Bohu, které Śrī Caitanya Mahāprabhu rozdává, je tak omamné, že každý, kdo ho sní a naplní si jím břicho, po něm okamžitě zešílí a sám od sebe začne zpívat, tančit, smát se a radovat se.

Verš

keha gaḍāgaḍi yāya, keha ta’ huṅkāra
dekhi’ ānandita hañā hāse mālākāra

Synonyma

keha — někteří; gaḍāgaḍi yāya — válejí se po zemi; keha — někteří; ta' — jistě; huṅkāra — hlasitě hučí; dekhi' — když vidí; ānandita — radostný; hañā — stává se; hāse — usmívá se; mālā-kāra — velký zahradník.

Překlad

Když tento velký zahradník Śrī Caitanya Mahāprabhu vidí, jak lidé zpívají, tančí a smějí se, a že někteří z nich se válejí po zemi a někteří vydávají hlasité zvuky, s potěšením se usmívá.

Význam

Tento postoj Śrī Caitanyi Mahāprabhua je velice důležitý pro členy hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. V každém středisku naší instituce ISKCONu jsme zavedli pravidelné nedělní hostiny lásky, a když vidíme, jak lidé přicházejí do našich středisek, zpívají, tančí, přijímají prasādam, radují se a kupují si knihy, víme, že v těchto transcendentálních činnostech je zcela jistě vždy přítomný Śrī Caitanya Mahāprabhu a že je velmi spokojený a šťastný. Členové ISKCONu se proto musí snažit toto hnutí více a více rozšiřovat, a to podle zásad, které se nyní snažíme následovat. Śrī Caitanya Mahāprabhu s nimi bude spokojený a s úsměvem na ně pohlédne, čímž udělí svoji přízeň, a toto hnutí bude úspěšné.

Verš

ei mālākāra khāya ei prema-phala
niravadhi matta rahe, vivaśa-vihvala

Synonyma

ei — tento; mālākāra — velký zahradník; khāya — jí; ei — toto; prema-phala — ovoce lásky k Bohu; niravadhi — neustále; matta — šílený; rahe — zůstává; vivaśa — jakoby bezmocný; vihvala — jakoby zmatený.

Překlad

Velký zahradník Pán Caitanya toto ovoce sám jí a následkem toho je neustále šílený, jakoby bezmocný a zmatený.

Význam

Toto je mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua: sám být činný a učit ostatní. Říká: āpani ācari' bhakti karila pracāra (Cc. Ādi 4.41). Pokud chce někdo něco učit, musí to nejprve sám dělat. To je úloha opravdového učitele. Pokud filosofii, kterou přednáší, nechápe, nebude to mít účinek. Proto je třeba filosofii hnutí Pána Caitanyi nejen pochopit, ale také ji prakticky uplatňovat ve svém životě.

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu zpíval Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, někdy se stalo, že omdlel a celé hodiny zůstával v bezvědomí. Ve své Śikṣāṣṭace (7) se modlí:

yugāyitaṁ nimeṣeṇa
cakṣuṣā prāvṛṣāyitam
śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ
govinda-viraheṇa me

„Ó Govindo! V odloučení od Tebe Mi okamžik připadá jako dvanáct let a více. Slzy tečou z Mých očí jako přívaly deště a ve Tvé nepřítomnosti Mi celý svět připadá prázdný.“ Toto je dokonalá úroveň zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a jedení ovoce lásky k Bohu, kterou předvedl Śrī Caitanya Mahāprabhu. Tuto úroveň by nikdo neměl uměle napodobovat, ale pokud bude vážně a upřímně dodržovat usměrňující zásady a zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, přijde čas, kdy se u něho tyto příznaky projeví. Oči se mu zalijí slzami, srdce se rozbuší v extázi a oddaný nebude schopen vyslovovat mahā-mantru zřetelně. Śrī Caitanya Mahāprabhu říká, že oddaný by neměl tyto příznaky napodobovat, ale toužebně očekávat den, kdy se tyto příznaky transu v jeho těle samy objeví.

Verš

sarva-loke matta kailā āpana-samāna
preme matta loka vinā nāhi dekhi āna

Synonyma

sarva-loke — všichni lidé; matta — poblázněné; kailā — učinil; āpana — sám; samāna — jako; preme — v lásce k Bohu; matta — poblázněné; loka — lidi; vinā — bez; nāhi — ne; dekhi — vidíme; āna — nic jiného.

Překlad

Svým saṅkīrtanovým hnutím Pán pobláznil každého stejně, jako je On sám. Nenacházíme nikoho, kdo by Jeho saṅkīrtanovým hnutím nebyl omámen.

Verš

ye ye pūrve nindā kaila, bali’ mātoyāla
seho phala khāya, nāce, bale — bhāla bhāla

Synonyma

ye ye — lidé, kteří; pūrve — předtím; nindā — pomluv; kaila — dopouštěli se; bali' — říkali; mātoyāla — opilec; seho — tito lidé; phala — ovoce; khāya — vzali; nāce — tančí; bale — říkají; bhāla bhāla — velice dobré, velice dobré.

Překlad

Lidé, kteří dříve Pána Caitanyu Mahāprabhua pomlouvali a říkali o Něm, že je opilec, toto ovoce také snědli a začali tančit a křičet: „Výborně! Výborně!“

Význam

Když Pán Caitanya Mahāprabhu započal saṅkīrtanové hnutí, māyāvādī, ateisté a hlupáci zbytečně pomlouvali dokonce i Jeho. My jsme přirozeně těmito lidmi také kritizováni. Takoví tu budou vždycky a budou pomlouvat všechno, co je pro společnost opravdu dobré. Kazatelé saṅkīrtanového hnutí by se však takovou kritikou neměli nechat zastrašit. Měli bychom se tyto hlupáky snažit postupně napravit a to tak, že je pozveme, aby přišli, přijali prasādam a zpívali a tančili s námi. To by měla být naše taktika. Každý člověk, který se k nám chce připojit, samozřejmě musí mít vážný a upřímný zájem o duchovní pokrok v životě. Když se k nám potom připojí a bude s námi zpívat, tančit a přijímat prasādam, začne postupně také říkat, že toto hnutí je velice dobré. Pokud ale někdo přijde s postranními úmysly, kvůli hmotnému zisku nebo osobnímu požitku, nebude nikdy schopen filosofii tohoto hnutí pochopit.

Verš

ei ta’ kahiluṅ prema-phala-vitaraṇa
ebe śuna, phala-dātā ye ye śākhā-gaṇa

Synonyma

ei — toto; ta' — nicméně; kahiluṅ — jsem vysvětlil; prema-phala — ovoce lásky k Bohu; vitaraṇa — rozdávání; ebe — nyní; śuna — slyšte; phala-dātā — ten, kdo ovoce rozdává; ye ye — kdo a kdo; śākhā-gaṇa — větve.

Překlad

Poté, co jsem popsal Pánovo rozdávání ovoce lásky k Bohu, bych chtěl popsat různé větve stromu Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — tato kniha s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje strom přání oddané služby.