Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Autor dostává pokyny od Kṛṣṇy a gurua

Osmou kapitolu Śrī Caitanya-caritāmṛty shrnuje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. V této kapitole je popsána sláva Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy a je zde také vysvětleno, že ten, kdo se při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry dopouští přestupků, nedosáhne lásku k Bohu, ani kdyby zpíval mnoho let. V této souvislosti Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura varuje před umělým předváděním tělesných projevů zvaných aṣṭa-sāttvika-vikāra. To je také přestupek. Je třeba vážně a upřímně pokračovat ve zpívání jmen Pañca-tattvy: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Všichni tito ācāryové pak tomuto oddanému udělí svoji bezpříčinnou milost a postupně očistí jeho srdce. Když je skutečně očištěný, přirozeně bude při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry zažívat extázi. Předtím, než byla sepsána Śrī Caitanya-caritāmṛta, napsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura knihu jménem Śrī Caitanya-bhāgavata. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī v Śrī Caitanya-caritāmṛtě popisuje pouze témata, která Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své Śrī Caitanya-bhāgavatě nepopsal. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī odešel v pokročilém věku do Vrindávanu a na pokyn Śrī Madana-mohanajīho napsal Śrī Caitanya-caritāmṛtu, jejíž transcendentální blaženost tak nyní můžeme vychutnávat.

Verš

vande caitanya-devaṁ taṁ
bhagavantaṁ yad-icchayā
prasabhaṁ nartyate citraṁ
lekha-raṅge jaḍo ’py ayam

Synonyma

vande — s úctou se klaním; caitanya-devam — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; tam — Jemu; bhagavantam — Osobnosti Božství; yat-icchayā — jehož vůlí; prasabham — najednou; nartyate — tančící; citram — úžasně; lekha-raṅge — při psaní; jaḍaḥ — tupý hlupák; api — přestože; ayam — toto.

Překlad

Vzdávám úctu Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož vůlí jsem se stal tančícím psem a najednou začal psát Śrī Caitanya-caritāmṛtu, i když jsem jen hlupák.

Verš

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya gauracandra
jaya jaya paramānanda jaya nityānanda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi; gauracandra — jehož jméno je Pán Gaurāṅga; jaya jaya — sláva; paramānanda — nanejvýš blažený; jaya — sláva; nityānanda — Śrī Nityānandovi Prabhuovi.

Překlad

Uctivě se klaním Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi, známému jako Gaurasundara. Uctivě se také klaním Nityānandovi Prabhuovi, který je neustále naprosto blažený.

Verš

jaya jayādvaita ācārya kṛpāmaya
jaya jaya gadādhara paṇḍita mahāśaya

Synonyma

jaya jaya — sláva; advaita — Advaitovi Prabhuovi; ācārya — učitel; kṛpāmaya — velice milostivý; jaya jaya — sláva; gadādhara — Gadādharovi; paṇḍita — vzdělaný učenec; mahāśaya — vznešená osobnost.

Překlad

Uctivě se klaním Advaitovi Ācāryovi, jenž je velice milostivý, a také se klaním vznešené osobnosti a vzdělanému učenci Gadādharovi Paṇḍitovi.

Verš

jaya jaya śrīvāsādi yata bhakta-gaṇa
praṇata ha-iyā vandoṅ sabāra caraṇa

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrīvāsa-ādi — Śrīvāsovi Ṭhākurovi a dalším; yata — všem; bhakta-gaṇa — oddaným; praṇata — poklony; ha-iyā — činící; vandoṅ — uctívám; sabāra — všech; caraṇa — lotosové nohy.

Překlad

Uctivě se klaním Śrīvāsovi Paṇḍitovi a všem ostatním oddaným Pána. S úctou před nimi padám k zemi a uctívám jejich lotosové nohy.

Význam

Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī nás učí, abychom se nejprve uctivě poklonili Pañca-tattvě, což je Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu, Gadādhara Prabhu, Śrīvās Prabhu a ostatní oddaní. Tuto zásadu vzdávání úcty Pañca-tattvě, jež je souhrnně vyjádřená mantrou śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda, musíme přísně dodržovat. Před každou kazatelskou činností, a zvláště před zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – musíme zpívat jména Pañca-tattvy a vzdát jim úctu.

Verš

mūka kavitva kare yāṅ-sabāra smaraṇe
paṅgu giri laṅghe, andha dekhe tārā-gaṇe

Synonyma

mūka — němý; kavitva — básníkem; kare — se stane; yāṅ — jich; sabāra — všech; smaraṇe — vzpomínáním; paṅgu — chromý; giri — hory; laṅghe — překročí; andha — slepý; dekhe — vidí; tārā-gaṇe — hvězdy.

Překlad

Díky vzpomínání na lotosové nohy Pañca-tattvy se němý stane básníkem, chromý hory překročí a slepec spatří hvězdy na nebi.

Význam

Ve vaiṣṇavské filosofii existují tři způsoby, jak dosáhnout dokonalosti: sādhana-siddhi je dokonalost dosažená konáním oddané služby podle předepsaných zásad, nitya-siddhi je věčná dokonalost dosažená tím, že nikdy nezapomeneme na Kṛṣṇu, a kṛpā-siddhi je dokonalost dosažená milostí duchovního mistra nebo jiného vaiṣṇavy. Kavirāja Gosvāmī zde zdůrazňuje kṛpā-siddhi, dokonalost dosaženou milostí vyšších autorit. Tato milost nezávisí na tom, jak je oddaný kvalifikovaný. Díky této milosti může oddaný, i přestože je němý, dokonale mluvit nebo psát o slávě Pána, i když je chromý, může překročit hory, a dokonce i když je slepý, může vidět hvězdy na nebi.

Verš

e-saba nā māne yei paṇḍita sakala
tā-sabāra vidyā-pāṭha bheka-kolāhala

Synonyma

e-saba — toto všechno; — ne; māne — přijímá; yei — kdo; paṇḍita — takzvaně učený; sakala — každý; -sabāra — jich všech; vidyā-pāṭha — vzdělávání se; bheka — žab; kolāhala — hlasité kvákání.

Překlad

Vzdělávání se takzvaných učenců, jež nevěří výrokům Śrī Caitanya- caritāmṛty, je jako hlasité kvákání žab.

Význam

V období dešťů se v lese hlasitě ozývá kvákání žab, což má za následek, že toto kvákání v temnotě slyší hadi, připlazí se k žábám a zhltnou je. Takovému kvákání žab se podobají i vibrace vydávané jazyky univerzitních profesorů, kteří takzvaně vzdělávají, aniž by měli duchovní poznání.

Verš

ei saba nā māne yebā kare kṛṣṇa-bhakti
kṛṣṇa-kṛpā nāhi tāre, nāhi tāra gati

Synonyma

ei — toto; saba — všechno; māne — nepřijímá; yebā — každý, kdo; kare — vykonává; kṛṣṇa-bhakti — oddanou službu; kṛṣṇa-kṛpā — milost Kṛṣṇy; nāhi — není; tāre — pro něho; nāhi — není; tāra — jeho; gati — pokrok.

Překlad

Ten, kdo neuznává slávu Pañca-tattvy, ale přesto předstírá oddanou službu Kṛṣṇovi, nikdy nedosáhne Kṛṣṇovy milosti, ani neudělá pokrok ke konečnému cíli.

Význam

Ten, kdo se vážně zajímá o jednání s vědomím Kṛṣṇy, musí být připravený následovat pravidla daná ācāryi a musí pochopit jejich závěry. Śāstra říká dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ mahā-jano yena gataḥ sa panthāḥ (Mahābhārata, Vana-parva 313.117). Je těžké pochopit tajemství vědomí Kṛṣṇy, ale ten, kdo dělá pokrok díky pokynům předešlých ācāryů a kráčí ve stopách svých předchůdců v učednické posloupnosti, bude mít úspěch. Ostatní neuspějí. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti říká: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra peyeche kebā – „Dokud člověk neslouží duchovnímu mistrovi a ācāryům, nemůže být osvobozen.“ Jinde píše:

ei chaya gosāñi yāṅra —— mui tāṅra dāsa
tāṅ-sabāra pada-reṇu mora pañca-grāsa

„Uznávám jen toho, kdo kráčí ve stopách šesti Gosvāmīch, a prach z lotosových nohou takové osoby je mojí potravou.“

Verš

pūrve yaiche jarāsandha-ādi rāja-gaṇa
veda-dharma kari’ kare viṣṇura pūjana

Synonyma

pūrve — dříve; yaiche — jak tomu bylo; jarāsandha — král Jarāsandha; ādi — v čele; rāja-gaṇa — králové; veda-dharma — provádění védských obřadů; kari' — konající; kare — činí; viṣṇura — Pána Viṣṇua; pūjana — uctívání.

Překlad

Dříve králové jako Jarāsandha (Kaṁsův tchán) přísně vykonávali zavedené védské obřady, a tak uctívali Pána Viṣṇua.

Význam

V těchto verších autor Śrī Caitanya-caritāmṛty Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī s velkou vážností zdůrazňuje důležitost uctívání Śrī Pañca-tattvy. Činnosti osoby, která se stane oddaným Gaurasundara nebo Kṛṣṇy, avšak Pañca-tattvu (śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda) nepovažuje za důležitou, jsou považovány za přestupky neboli slovy Śrīly Rūpy Gosvāmīho za rušivé (utpāta). Předtím, než se staneme oddanými Pána Gaurasundara nebo Śrī Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, tedy musíme být připraveni vzdát patřičnou úctu Pañca-tattvě.

Verš

kṛṣṇa nāhi māne, tāte daitya kari’ māni
caitanya nā mānile taiche daitya tāre jāni

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; nāhi — ne; māne — přijímá; tāte — proto; daitya — démon; kari' māni — přijímáme; caitanya — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; — bez; mānile — přijetí; taiche — podobně; daitya — démon; tāre — jeho; jāni — známe.

Překlad

Ten, kdo neuznává Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství, je zajisté démon. Za démona musí být považován i každý, kdo neuznává, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Kṛṣṇa, stejný Nejvyšší Pán.

Význam

V dřívějších dobách žili králové jako Jarāsandha, kteří přísně následovali védské obřady, jednali jako štědří a způsobilí kṣatriyové, měli všechny vlastnosti kṣatriyů, a dokonce byli i poslušni brāhmaṇské kultuře, ale neuznávali Śrī Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství. Jarāsandha Kṛṣṇu mnohokrát napadl a pokaždé byl samozřejmě poražen. Každý člověk, který provádí védské obřady, ale stejně jako Jarāsandha neuznává, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, musí být považován za asuru neboli démona. Démon je také ten, kdo neuznává, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Kṛṣṇa. To je závěr autorizovaných písem. Jak takzvaná oddanost Gaurasundarovi bez oddané služby Kṛṣṇovi, tak i takzvaná kṛṣṇa-bhakti bez oddané služby Gaurasundarovi jsou neoddané činnosti. Kdo tedy chce dosáhnout úspěchu na cestě vědomí Kṛṣṇy, musí dokonale znát osobnost Gaurasundara i osobnost Kṛṣṇy. Znát osobnost Gaurasundara znamená znát všechny tyto osobnosti: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty ve shodě s autoritami zdůrazňuje tento princip pro dosažení dokonalosti vědomí Kṛṣṇy.

Verš

more nā mānile saba loka habe nāśa
ithi lāgi’ kṛpārdra prabhu karila sannyāsa

Synonyma

more — Mě; — bez; mānile — přijmou-li; saba — všichni; loka — lidé; habe — půjdou ke; nāśa — zničení; ithi — proto; lāgi' — z toho důvodu; kṛpā-ārdra — nejmilostivější; prabhu — Pán Caitanya; karila — přijal; sannyāsa — řád sannyās.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu uvažoval: „Pokud Mne lidé neuznají, budou všichni zničeni.“ A tak nejmilostivější Pán přijal sannyās.

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.3.51) je řečeno: kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet – „Osvobození a návratu zpátky domů, zpátky k Bohu lze dosáhnout jednoduše zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry neboli jména Pána Kṛṣṇy.“ Tohoto vědomí Kṛṣṇy musíme nabýt skrze milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Dokonalé vědomí Kṛṣṇy nelze mít, dokud nepřijmeme Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho společníky jako jediný prostředek k dosažení úspěchu. Z toho důvodu Pán přijal sannyās, protože věděl, že tak Mu lidé budou projevovat úctu a rychle dospějí na úroveň vědomí Kṛṣṇy. Protože toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zavedl Pán Caitanya Mahāprabhu, samotný Kṛṣṇa, bez Jeho milosti nemůže být nikdo povznesen na transcendentální úroveň vědomí Kṛṣṇy.

Verš

sannyāsi-buddhye more karibe namaskāra
tathāpi khaṇḍibe duḥkha, pāibe nistāra

Synonyma

sannyāsi-buddhye — považovat za sannyāsīho; more — Mě; karibe — budou; namaskāra — klanět se; tathāpi — proto; khaṇḍibe — se zmenší; duḥkha — neštěstí; pāibe — získají; nistāra — osvobození.

Překlad

„Pokud se Mi někdo pokloní, byť jen proto, že Mne bude považovat za obyčejného sannyāsīho, jeho hmotné utrpení se zmenší a nakonec získá osvobození.“

Význam

Kṛṣṇa je tak milostivý, že vždy přemýšlí, jak osvobodit podmíněné duše z hmotné úrovně. To je důvod, proč Kṛṣṇa inkarnuje, jak je jasně uvedeno v Bhagavad-gītě (4.7):

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham

„Ó potomku Bhāraty, kdykoliv a kdekoliv dochází k úpadku náboženství a převládá bezbožnost, tehdy osobně sestoupím.“ Kṛṣṇa živé bytosti vždy různými způsoby ochraňuje. Přichází osobně, posílá své důvěrné oddané a zanechává zde śāstry, jako je Bhagavad-gītā. Proč to dělá? Aby lidé mohli tohoto požehnání využít a být vysvobozeni ze spárů māyi. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās proto, aby se Mu i hloupý člověk, který Jej bude považovat za obyčejného sannyāsīho, mohl poklonit, protože to mu pomůže zmenšit jeho hmotné utrpení a nakonec se vysvobodit z pout hmoty. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī v této souvislosti poukazuje na to, že Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu je spojením podob Śrī Rādhy a Kṛṣṇy (mahāprabhu śrī-caitanya, rādhā-kṛṣṇa —— nahe anya). Když tedy hlupáci považovali Caitanyu Mahāprabhua za obyčejnou lidskou bytost a chovali se k Němu neuctivě, milostivý Pán, aby je osvobodil, přijal sannyās, protože to znamenalo, že potom Jej budou považovat za sannyāsīho a budou se Mu klanět. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās proto, aby udělil svou velkou milost lidem, kteří Jej nedokáží pochopit jako Rādhu a Kṛṣṇu.

Verš

hena kṛpāmaya caitanya nā bhaje yei jana
sarvottama ha-ileo tāre asure gaṇana

Synonyma

hena — tak; kṛpāmaya — milostivého; caitanya — Pána Caitanyu; — ne; bhaje — uctívá; yei — který; jana — člověk; sarvottama — nejvyšší; ha-ileo — i když je; tāre — jeho; asure — mezi démony; gaṇana — započítání.

Překlad

Ten, kdo tomuto milostivému Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi neprokazuje úctu nebo Jej neuctívá, musí být považován za démona, i kdyby byl ve společnosti považován za velmi vznešeného.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Mahārāja k tomuto verši poznamenává: „Ó živé bytosti, věnujte se pouze jednání s vědomím Kṛṣṇy. To je poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“ Pán Caitanya toto učení kázal ve svých osmi verších o filosofii vědomí Kṛṣṇy neboli Śikśāṣṭace a říkal: ihā haite sarva-siddhi haibe tomāra – „Zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry dosáhneš dokonalosti života.“ Každý, kdo Mu neprokazuje úctu nebo nedokáže ocenit Jeho milost i přes všechna tato milostivá gesta, je tedy asura neboli odpůrce pravé oddané služby Pánu Viṣṇuovi, i když může ve společnosti požívat velice vznešeného postavení. Slovo asura označuje toho, kdo je proti oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi. Je třeba si všimnout, že dokud neuctíváme Śrī Caitanyu Mahāprabhua, je zbytečné být oddaným Śrī Kṛṣṇy, a bez uctívání Kṛṣṇy je také zbytečné být oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Je třeba vědět, že taková oddaná služba je výplod Kali-yugy. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī se v této souvislosti zmiňuje o tom, že ateističtí smārtové neboli uctívači pěti druhů polobohů Pána Viṣṇua uctívají pro nepatrné uspokojení z hmotného úspěchu, ale vůči Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nemají žádnou úctu. Myslí si, že je obyčejná živá bytost, a tak odlišují Gaurasundara od Śrī Kṛṣṇy. Tento způsob chápání je také démonský a je v rozporu se závěry ācāryů. Jde o výplod Kali-yugy.

Verš

ataeva punaḥ kahoṅ ūrdhva-bāhu hañā
caitanya-nityānanda bhaja kutarka chāḍiyā

Synonyma

ataeva — proto; punaḥ — znovu; kahoṅ — říkám; ūrdhva — zvedání; bāhu — rukou; hañā — činící; caitanya — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nityānanda — Pána Nityānandu; bhaja — uctívejte; kutarka — zbytečných argumentů; chāḍiyā — zanechávajíce.

Překlad

Proto zvedám ruce a znovu říkám: Ó přátelé, lidské bytosti, uctívejte prosím bez zbytečných argumentů Śrī Caitanyu a Nityānandu!

Význam

Každý, kdo se věnuje kṛṣṇa-bhakti, aniž by znal Śrī Kṛṣṇu Caitanyu a Prabhua Nityānandu, jen ztrácí svůj čas, a proto nás autor, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, všechny žádá, abychom uctívali Śrī Caitanyu a Nityānandu Prabhua společně s Pañca-tattvou. Všechny nás ujišťuje, že každý, kdo to bude dělat, bude ve svém rozvoji vědomí Kṛṣṇy úspěšný.

Verš

yadi vā tārkika kahe, — tarka se pramāṇa
tarka-śāstre siddha yei, sei sevyamāna

Synonyma

yadi — když; — nebo; tārkika — logik; kahe — říká; tarka — logika; se — tento; pramāṇa — důkaz; tarka-śāstre — v logice; siddha — přijmuté; yei — cokoliv; sei — toto; sevyamāna — je hodné uctívání.

Překlad

Logici prohlašují: „Dokud člověk nedosáhne pochopení skrze logiku a argumenty, jak se může rozhodnout, které Božstvo je hodné toho být uctíváno?“

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya-dayā karaha vicāra
vicāra karite citte pābe camatkāra

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; dayā — Jeho milost; karaha — jen vezměte v; vicāra — úvahu; vicāra — takovou úvahu; karile — když uděláte; citte — ve svém srdci; pābe — dostanete; camatkāra — překvapivě úžasné.

Překlad

Zajímá-li vás opravdu logika a argumenty, použijte je prosím ve vztahu k milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když to uděláte, budete překvapeni, jak je to úžasné.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura k tomu říká, že lidé ve svém úzkoprsém pojetí života vytvářejí mnoho různých lidumilných činností, ale lidumilné činnosti zavedené Śrī Caitanyou Mahāprabhuem jsou jiné. Pro logiky, kteří nepřijmou nic, co není dokázáno logikou a argumenty, je samozřejmé, že bez logiky a rozumu se o přijetí Absolutní Pravdy nedá vůbec hovořit. Když se však naneštěstí tito logici vydají po této cestě bez milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zůstávají na úrovni logiky a argumentů, aniž by udělali pokrok v duchovním životě. Je-li však někdo dostatečně inteligentní a použije svoje argumenty a logiku k citlivému pochopení základní duchovní podstaty, zjistí, že ubohé poznání založené na světské logice člověku nemůže pomoci v porozumění Absolutní Pravdě, která je mimo dosah nedokonalých smyslů. Mahābhārata (Bhīṣma-parva 5.22) proto říká: acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāṁs tarkeṇa yojayet. Jak by bylo možné se přiblížit pouhou logikou k něčemu, co se nachází za hranicemi představivosti nebo smyslové spekulace světských tvorů? Logika a argumenty jsou na tom s duchovní silou dost špatně a pro použití ve vztahu k duchovnímu chápání jsou vždy nedokonalé. Zdůrazňováním světské logiky člověk často dochází k mylným závěrům o Absolutní Pravdě a výsledkem může být poklesnutí, třeba do těla šakala.

I přes to všechno jsou ti, kdo opravdu chtějí porozumět filosofii Śrī Caitanyi Mahāprabhua pomocí logiky a argumentů, vítáni. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī je oslovuje takto: „Podrobte prosím milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua kritickému zkoumání, a jste-li opravdu logici, dospějete ke správnému závěru, že neexistuje milostivější osobnost než Pán Caitanya.“ Nechť logici srovnají výsledky všech ostatních lidumilných činností s milostivými činnostmi Pána Caitanyi; pokud budou nestranní, pochopí, že žádné jiné lidumilné činnosti nepřekonají ty, které koná Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Každý provádí lidumilné činnosti na základě těla, ale z Bhagavad-gīty (2.18) víme, že: anta-vanta ime dehā nityasyoktāḥ śarīriṇaḥ – „Hmotné tělo je předurčeno ke zkáze, kdežto duše je věčná.“ Filantropické činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua se vztahují k věčné duši. Tělo se můžeme snažit ochránit, jak chceme, ale nakonec bude zničeno a my budeme muset podle svých současných činností přijmout tělo další. Pokud tedy někdo této vědě o převtělování nerozumí a považuje tělo za všechno, jeho inteligence není příliš pokročilá. Proto Śrī Caitanya Mahāprabhu, aniž by opomíjel tělesné potřeby, rozhýbal duchovní pokrok k očištění životních podmínek celého lidstva. Učiní-li tedy nějaký logik nestranné posouzení, nepochybně zjistí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je mahā-vadānyāvatāra, nejvelkodušnější inkarnace. Je dokonce velkodušnější než samotný Pán Kṛṣṇa. Pán Kṛṣṇa vyžadoval, abychom se Mu odevzdali, ale lásku k Bohu nerozdával tak štědře jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Śrīla Rūpa Gosvāmī se proto Pánu Caitanyovi uctivě klaní se slovy namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te / kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ. Pán Kṛṣṇa lidem dal Bhagavad-gītu, ze které můžeme poznat Pána Kṛṣṇu takového, jaký je, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu, jenž je také samotný Kṛṣṇa, lidem dával lásku ke Kṛṣṇovi bez rozlišování.

Verš

bahu janma kare yadi śravaṇa, kīrtana
tabu ta’ nā pāya kṛṣṇa-pade prema-dhana

Synonyma

bahu — mnoho; janma — zrození; kare — dělá; yadi — jestliže; śravaṇa — naslouchání; kīrtana — zpívání; tabu — přesto; ta' — i když; — ne; pāya — dostane; kṛṣṇa-pade — lotosovým nohám Kṛṣṇy; prema-dhana — lásku k Bohu.

Překlad

Člověk obtěžkaný deseti přestupky proti zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry nedosáhne lásky k Bohu, která je konečným cílem zpívání svatého jména, ani po mnoha životech takové snahy.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti vysvětluje, že i když může někdo pokračovat ve zpívání Hare Kṛṣṇa mantry mnoho let, nemůže dosáhnout úrovně oddané služby, nepřijme-li Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Musíme přísně následovat pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Śikṣāṣtace (3):

tṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

„Svaté jméno Pána by měl člověk zpívat v pokorném stavu mysli, kdy se bude považovat za nižšího než tráva na ulici, bude snášenlivější než strom, zbaven falešného pocitu důležitosti a připraven vzdávat veškerou úctu druhým. V tomto rozpoložení může zpívat svaté jméno Pána neustále.“ Ten, kdo se řídí těmito pokyny a je osvobozený od deseti druhů přestupků, bude v rozvoji vědomí Kṛṣṇy úspěšný a nakonec dosáhne úrovně láskyplné služby Osobnosti Božství.

Musíme dospět k pochopení, že svaté jméno Pána a samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se od sebe neliší. K tomuto závěru však nemůžeme dospět, dokud naše zpívání svatého jména není prosté přestupků. Se svým hmotným přístupem vidíme mezi jménem a podstatou rozdíl, ale v duchovním světě je Absolutní vždy absolutní a jméno, podoba, vlastnosti i zábavy Absolutního jsou stejně dobré jako sám Absolutní. Považuje-li se někdo za věčného služebníka svatého jména a rozdává v tomto duchu svaté jméno světu, rozumí se, že je věčným služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Pokud v tomto duchu svaté jméno také zpívá, aniž by se dopouštěl přestupků, pochopí, že se svaté jméno a Osobnost Božství navzájem neliší. Sdružovat se se svatým jménem a zpívat ho znamená sdružovat se přímo s Osobností Božství. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je jasně řečeno: sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. Svaté jméno se projeví, když mu budeme sloužit. Tato pokorná služba začíná jazykem. Sevonmukhe hi jihvādau – jazyk musíme zaměstnat službou svatému jménu. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se zakládá na tomto principu. Všechny členy tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snažíme zaměstnávat službou svatému jménu. A protože se svaté jméno a Kṛṣṇa od sebe neliší, členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nejenže bez přestupků zpívají svaté jméno, ale také svým jazykům nedovolí jíst nic, co nebylo obětováno Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán prohlašuje:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

„Jestliže Mi někdo obětuje s láskou a oddaností lístek, květ, ovoce nebo vodu, přijmu to.“ (Bg. 9.26) Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy má proto všude po celém světě mnoho chrámů, a v každém z nich jsou Pánu obětována tato jídla. Na základě Pánových požadavků oddaní bez přestupků zpívají Jeho svaté jméno a nikdy nejedí nic, co Mu nebylo obětováno. Činnosti jazyka v oddané službě jsou zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a jíst prasādam obětované Pánu.

Verš

jñānataḥ su-labhā muktir
bhuktir yajñādi-puṇyataḥ
seyaṁ sādhana-sāhasrair
hari-bhaktiḥ su-durlabhā

Synonyma

jñānataḥ — rozvíjením poznání; su-labhā — snadno dosažitelné; muktiḥ — osvobození; bhuktiḥ — smyslový požitek; yajña-ādi — provádění obětí a podobně; puṇyataḥ — a zbožnými činnostmi; — ta; iyam — toto; sādhana- sāhasraiḥ — vykonání tisíců obětí; hari-bhaktiḥ — oddaná služba; su-durlabhā — je velmi vzácná.

Překlad

„Rozvojem filosofického poznání lze pochopit vlastní duchovní postavení, a tak být osvobozen, a prováděním obětí a zbožných činností lze dosáhnout smyslového požitku na vyšších planetárních soustavách. Oddaná služba Pánu je ale tak vzácná, že ji nelze získat ani po vykonání stovek a tisíců takových obětí.“

Význam

Prahlāda Mahārāja vysvětluje:

matir na kṛṣṇe parataḥ svato vā
mitho 'bhipadyeta gṛha-vratānām
naiṣāṁ matis tāvad urukramāṅghriṁ
spṛśaty anarthāpagamo yad-arthaḥ
mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekaṁ
niṣkiñcanānāṁ na vṛṇīta yāvat

Tyto verše je třeba prodiskutovat. Jejich význam je takový, že kṛṣṇa-bhakti neboli oddané služby Pánu nelze dosáhnout formálním konáním védských obřadů. Musíme vyhledat čistého oddaného. Narottama dāsa Ṭhākura zpívá: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra peyeche kebā – „Kdo může udělat pokrok, aniž by sloužil čistému vaiṣṇavovi?“ Prahlāda Mahārāja tedy říká, že dokud nejsme schopni přijmout prach z lotosových nohou čistého vaiṣṇavy, není možné dosáhnout úrovně oddané služby. To je to tajemství. Výše zmíněná tantra-vacana, citovaná z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.36), je v tomto ohledu pro nás dokonalým vodítkem.

Verš

kṛṣṇa yadi chuṭe bhakte bhukti mukti diyā
kabhu prema-bhakti nā dena rākhena lukāiyā

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — když; chuṭe — odejde; bhakte — oddanému; bhukti — hmotný požitek; mukti — osvobození; diyā — dávající; kabhu — kdykoliv; prema-bhakti — lásku k Bohu; — ne; dena — dá; rākhena — drží; lukāiyā — schovanou.

Překlad

Jestliže chce oddaný od Pána osvobození nebo hmotný smyslový požitek, Kṛṣṇa mu to okamžitě dá. Čistou oddanou službu však skrývá.

Verš

rājan patir gurur alaṁ bhavatāṁ yadūnāṁ
daivaṁ priyaḥ kula-patiḥ kva ca kiṅkaro vaḥ
astv evam aṅga bhagavān bhajatāṁ mukundo
muktiṁ dadāti karhicit sma na bhakti-yogam

Synonyma

rājan — ó králi; patiḥ — vládce; guruḥ — duchovní mistr; alam — jistě; bhavatām — váš; yadūnām — Yaduovců; daivam — Bůh; priyaḥ — velice drahý; kula-patiḥ — hlava rodiny; kva — někdy dokonce; ca — také; kiṅkaraḥ — vykonavatel rozkazů; vaḥ — vám; astu — je; evam — tak; aṅga — nicméně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; bhajatām — těch, kteří oddaně slouží; mukundaḥ — Pán Kṛṣṇa; muktim — osvobození; dadāti — dává; karhicit — někdy; sma — jistě; na — ne; bhakti-yogam — oddanou službu.

Překlad

(Velký mudrc Śukadeva řekl:) „Můj drahý Mahārāji Parīkṣite, Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa je vždy připraven vám pomoci. Je vaším vládcem, guruem, Bohem, velice drahým přítelem i hlavou vaší rodiny, a přesto někdy jedná jako váš rodinný služebník nebo posel. Máte velké štěstí, protože tento vztah je možný pouze díky bhakti-yoze. Pán může snadno udělit osvobození (mukti), ale bhakti-yogu tak snadno nedává, protože tímto procesem si Jej oddaný zaváže.“

Význam

Tento odstavec je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.6.18). Když Śrī Śukadeva Gosvāmī popisoval Ṛṣabhadevův charakter, citováním tohoto verše odlišil bhakti-yogu a osvobození. Ve svém vztahu k Yaduovcům a Pāṇḍuovcům Pán někdy jednal jako jejich vládce, někdy jako rádce, přítel, hlava rodiny, a jindy dokonce jako jejich sluha. Jednou musel vykonat Yudhiṣṭhirův pokyn a doručit dopis, který Yudhiṣṭhira napsal Duryodhanovi ohledně mírových jednání. Jindy se zase stal Arjunovým vozatajem. To jasně dokresluje, že v bhakti-yoze je mezi Nejvyšší Osobností Božství a oddaným vztah založený na transcendentálních náladách, známých jako dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. Chce-li oddaný od Nejvyšší Osobnosti Božství jen osvobození, snadno je od Něho získá, což potvrzuje i Bilvamaṅgala Ṭhākura. Muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate 'smān – pro oddaného není mukti nijak zvláště důležité, protože neustále stojí u jeho dveří a čeká, jak by mu mohlo sloužit. Oddaný tedy musí být přitahován chováním obyvatel Vrindávanu, kteří žijí ve vztahu s Kṛṣṇou. Země, voda, krávy, stromy a květiny Kṛṣṇovi slouží v śānta-rase, Jeho služebníci v dāsya-rase a Jeho přátelé pasáčci v sakhya-rase. Starší gopī a gopové Kṛṣṇovi slouží jako otec a matka, strýc a další příbuzní, a mladé gopī, pasačky, slouží Kṛṣṇovi s milostnou láskou.

Při oddané službě musí mít oddaný přirozený sklon sloužit Kṛṣṇovi v jednom z těchto transcendentálních vztahů. To je opravdový úspěch v životě. Získat osvobození není pro oddaného vůbec těžké. Dokonce i ten, kdo není schopen navázat vztah s Kṛṣṇou, může získat osvobození splynutím se září Brahmanu. Tomu se říká sāyujya-mukti. Vaiṣṇavové sāyujya- mukti nikdy nepřijmou, i když někdy přijmou některou z ostatních forem osvobození, jmenovitě sārūpya, sālokya, sāmīpya a sārṣṭi. Čistý oddaný ale žádný z těchto druhů osvobození nepřijme, protože chce jen v transcendentálním vztahu sloužit Kṛṣṇovi. To představuje úroveň dokonalosti v duchovním životě. Māyāvādští filosofové touží po splynutí se září Brahmanu, i když oddaní tento druh osvobození vždy ignorují. Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī Ṭhākura při popisování tohoto druhu mukti, zvaného kaivalya neboli ztotožnění se s Nejvyšším, řekl: kaivalyaṁ narakāyate – „splynout s Pánem je stejné jako jít do pekla.“ Ideál māyāvādské filosofie, kterým je splynutí s Nejvyšším, je pro oddaného pekelný a nikdy jej nepřijme. Māyāvādští filosofové nevědí, že i když splynou se září Nejvyššího, nenajdou tam konečný klid. Individuální duše nemůže žít v záři Brahmanu ve stavu nečinnosti, a tak po nějakém čase začne znovu toužit po činnosti. Protože si však není vědoma svého vztahu s Nejvyšší Osobností Božství, a není tedy duchovně činná, musí znovu sestoupit do tohoto hmotného světa a vykonávat další činnosti zde. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.2.32):

āruhya kṛcchreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādṛta-yuṣmad-aṅghrayaḥ

Protože māyāvādští filosofové nemají žádné poznatky o transcendentální službě Pánu, musí dokonce i poté, co dosáhli osvobození od hmotných činností a splynuli se září Brahmanu, znovu sestoupit do tohoto hmotného světa, aby otevírali nemocnice, školy nebo se věnovali podobným filantropickým činnostemi.

Verš

hena prema śrī-caitanya dilā yathā tathā
jagāi mādhāi paryanta — anyera kā kathā

Synonyma

hena — takovou; prema — lásku k Bohu; śrī-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; dilā — dal; yathā — kdekoliv; tathā — všude; jagāi — Jagāi; mādhāi — Mādhāi; paryanta — až po ně; anyera — ostatních; — co říci; kathā — slova.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu volně rozdával lásku ke Kṛṣṇovi všude a všem, dokonce i těm nejpokleslejším, jako byli Jagāi a Mādhāi. Co potom říci o těch, kdo už byli zbožní a vznešení?

Význam

Mezi darem, který dal Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu lidstvu, a dary ostatních je rozdíl, protože filantropové a charitativní pracovníci přinášejí společnosti úlevu pouze na úrovni těla, kdežto Śrī Caitanya Mahāprabhu nabízí nejlepší možnost, jak se vrátit domů, zpátky k Bohu s láskou k Němu. Pokud tedy někdo analyticky porovná dary obou druhů, jistě nejvíce ocení, pokud bude rozvážný, Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Z toho důvodu Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī řekl:

śrī-kṛṣṇa-caitanya-dayā karaha vicāra
vicāra karile citte pābe camatkāra

„Pokud se ale přesto zajímáte o logiku a argumenty, použijte je prosím ve vztahu k milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když to uděláte, budete překvapeni, jak je to úžasné.“ (Cc. Ādi 8.15)

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura říká:

dīna-hīna yata chila, hari-nāme uddhārila,
tāra sākṣī jagāi mādhāi

Dva bratři Jagāi a Mādhāi ztělesňují hříšné obyvatelstvo tohoto věku Kali. Jako pojídači masa, opilci, sukničkáři, gauneři a zloději byli velice rušivými živly ve společnosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu je přesto osvobodil – o těch, kteří byli slušní, zbožní, oddaní a svědomití, ani nemluvě. Bhagavad-gītā potvrzuje, že nejen brāhmaṇsky kvalifikovaní oddaní a rājarṣiové (kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā bhaktā rājarṣayas tathā), ale kdokoliv, kdo stykem s čistým oddaným získá vědomí Kṛṣṇy, se bude moci vrátit domů, zpátky k Bohu. V Bhagavad-gītě (9.32) Pán prohlašuje:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mně uchýlí, dosáhnou nejvyššího cíle, i kdyby to byli lidé nižšího rodu, ženy, vaiṣyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci).“

Pán Caitanya Mahāprabhu vysvobodil dva pokleslé bratry, Jagāie a Mādhāie, ale dnes je svět plný Jagāiů a Mādhāiů – sukničkářů, pojídačů masa, hazardních hráčů, zlodějů a dalších lotrů, kteří ve společnosti páchají výtržnosti všeho druhu. Činnosti takových lidí se dnes staly zcela normální záležitostí. Dnes již není pití, běhání ze ženami, pojídání masa, krádeže či výtržnictví považováno za něco odporného, protože to společnost přijala za své. To ale neznamená, že odporné vlastnosti lidí pomohou vysvobodit společnost ze spárů māyi. Naopak, celé lidstvo budou více a více zaplétat do reakcí, které udílejí přísné zákony hmotné přírody. Všechny naše činnosti probíhají pod vlivem kvalit hmotné přírody (prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ). Protože jsou dnes lidé ve styku s kvalitou nevědomosti (tamo-guṇa) a do určité míry s vášní (rajo-guṇa), bez sebemenších stop po dobru (sattva-guṇa), jsou čím dál tím chamtivější a chtivější, protože to je přirozený následek styku s těmito kvalitami. Tadā rajas-tamo-bhāvāḥ kāma-lobhādayaś ca ye – „Ve styku s těmito dvěma nižšími kvalitami hmotné přírody člověk začne být chtivý a chamtivý.“ (Bhāg. 1.2.19) V moderní společnosti je ve skutečnosti každý chtivý a chamtivý, a proto jediným prostředkem osvobození je saṅkīrtanové hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které může všechny Jagāie a Mādhāie pozvednout na nejvyšší stupeň sattva-guṇy neboli brāhmaṇské kultury.

Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.18–19) říká:

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī
tadā rajas-tamo-bhāvāḥkāma-lobhādayaś ca ye
ceta etair anāviddhaṁ
sthitaṁ sattve prasīdati

Pokud někdo skutečně usiluje o klid a rovnováhu, musí se po zvážení chaotické situace ve společnosti připojit k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a neustále rozvíjet bhāgavata-dharmu. Jakmile člověk jedná v rámci bhāgavata-dharmy, veškerá nevědomost a vášeň se rozptýlí, a tak je zbaven chamtivosti a chtíče. Tím je brāhmaṇsky kvalifikovaný, a když brāhmaṇsky kvalifikovaná osoba udělá další pokrok, dosáhne úrovně vaiṣṇavy, což je jediná úroveň, na které lze probudit spící lásku k Bohu. Jakmile k tomu dojde, život se stává úspěšným.

Lidstvo v současnosti rozvíjí kvalitu nevědomosti (tamo-guṇu), i když jsou vidět i nějaké příznaky vášně (rajo-guṇy). Celá světová populace, plná kāmy a lobhy neboli chtíče a chamtivosti, se skládá převážně ze śūdrů a několika vaiśyů, ale postupně zůstávají jen śūdrové. Komunismus je hnutím śūdrů a kapitalismus je určený pro vaiśyi. V boji mezi těmito dvěma skupinami, śūdry a vaiśyi, nakonec kvůli ohavnému stavu společnosti zvítězí komunisté, a jakmile se to stane, vše, co ve společnosti zbylo, bude zničeno. Jediný možný prostředek, který může zvrátit vývoj směřující ke komunismu, je hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, jež může dát i komunistům skutečnou představu o komunistické společnosti. Podle komunistické doktríny by měl být vlastníkem všeho stát. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy však tu samou myšlenku rozšiřuje a přijímá Boha jako jediného vlastníka všeho. Lidé to nechápou, protože nemají o Bohu ani ponětí, ale hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jim může pomoci poznat Boha a také pochopit, že vše patří Jemu. A protože je všechno vlastnictvím Boha a všechny živé bytosti – nejen lidé, ale i zvířata, ptáci, rostliny a podobně – jsou děti Boha, má každý právo žít na účet Boha a s vědomím Boha. To je ve stručnosti podstata hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.

Verš

svatantra īśvara prema-nigūḍha-bhāṇdāra
bilāila yāre tāre, nā kaila vicāra

Synonyma

svatantra — zcela nezávislý; īśvara — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; prema — lásky k Bohu; nigūḍha — velmi důvěrná; bhāṇḍāra — zásoba; bilāila — rozdával; yāre — komukoliv; tāre — všem; — ne; kaila — dělal; vicāra — rozlišování.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je jako Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, naprosto nezávislý. Přestože jde o to nejtajnější požehnání, může rozdávat lásku k Bohu každému bez rozdílu.

Význam

V tom spočívá prospěch hnutí Pána Caitanyi. Přijde-li člověk nějakým způsobem do styku s hnutím Hare Kṛṣṇa, okamžitě pokročí v duchovním vědomí a rozvine lásku k Bohu bez ohledu na to, zda je śūdra, vaiśya, Jagāi, Mādhāi nebo ještě nižší. My máme nyní praktickou zkušenost s tím, že toto hnutí dělá všude po celém světě z mnoha takových lidí milovníky Boha jednoduše zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Śrī Caitanya Mahāprabhu se ve skutečnosti objevil jako duchovní mistr celého světa. Nerozlišuje mezi těmi, kdo se dopouštějí přestupků, a mezi nevinnými. Kṛṣṇa-prema-pradāya te – štědře rozdává lásku k Bohu každému, což je možno opravdu zažít, jak je řečeno v dalším verši.

Verš

adyāpiha dekha caitanya-nāma yei laya
kṛṣṇa-preme pulakāśru-vihvala se haya

Synonyma

adyāpiha — až dodnes; dekha — vidíš; caitanya-nāma — jméno Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yei — každý; laya — kdo přijímá; kṛṣṇa-preme — s láskou ke Kṛṣṇovi; pulaka-aśru — slzy extáze; vihvala — dojatý; se — on; haya — stává se.

Překlad

Každý, ať rouhač, nebo nevinný, kdo dokonce i dnes zpívá śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda, je okamžitě zaplaven extází a jeho oči se zalijí slzami.

Význam

Prākṛta-sahajiyové, kteří zpívají nitāi-gaura rādhe śyāma, příliš poznání o závěrech Bhāgavatamu nemají, vaiṣṇavská pravidla prakticky nenásledují, a přesto jejich zpívání okamžitě vytváří slzy a další znaky extáze, protože zpívají bhaja nitāi-gaura. I když neznají zásady vaiṣṇavské filosofie a, co se týče vzdělání, nejsou příliš pokročilí, přitahují těmito projevy mnoho lidí, kteří se stávají jejich následovníky. Jejich slzy extáze jim samozřejmě z dlouhodobého hlediska pomohou, protože jakmile přijdou do styku s čistým oddaným, jejich životy budou úspěšné. A dokonce i v začátcích je díky tomu, že zpívají svatá jména nitāi-gaura, jasně vidět jejich rychlý pokrok na cestě lásky k Bohu.

Verš

‘nityānanda’ balite haya kṛṣṇa-premodaya
āulāya sakala aṅga, aśru-gaṅgā vaya

Synonyma

nityānanda balite — při mluvení o Nityānandovi Prabhuovi; haya — stane se; kṛṣṇa-prema-udaya — probuzení lásky ke Kṛṣṇovi; āulāya — rozrušené; sakala — všechny; aṅga — části těla; aśru-gaṅgā — slzy jako proudy Gangy; vaya — stékají.

Překlad

Pouhým mluvením o Nityānandovi Prabhuovi člověk probudí svoji lásku ke Kṛṣṇovi. Celé jeho tělo je vzrušené extází a z očí mu tečou slzy jako proudy Gangy.

Verš

‘kṛṣṇa-nāma’ kare aparādhera vicāra
kṛṣṇa balile aparādhīra nā haya vikāra

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kare — bere; aparādhera — na přestupky; vicāra — ohled; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; balile — když zpíváme; aparādhīra — toho, kdo se dopouští těchto přestupků; — nikdy; haya — stane se; vikāra — změněný.

Překlad

Při zpívání Hare Kṛṣṇa se musí brát v úvahu přestupky, a tak pouhé zpívání Hare Kṛṣṇa extázi nezpůsobí.

Význam

Předtím, než začneme zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, je velice prospěšné zpívat jména śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda, protože zpívání těchto dvou svatých jmen – śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda – vzbuzuje extázi, a když potom člověk zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, zbaví se přestupků.

Existuje deset přestupků, kterých je třeba se při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry vyvarovat. Prvním z nich je pomlouvat vznešené osobnosti zaměstnané šířením svatého jména Pána. V śāstře (Cc. Antya 7.11) se uvádí: kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana – nikdo není schopen rozdávat svaté jméno, Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, není-li zmocněn Nejvyšší Osobností Božství. Neměli bychom proto pomlouvat oddaného, který tak činí.

Śrī Padma Purāṇa uvádí:

satāṁ nindā nāmnaḥ paramam aparādhaṁ vitanute
yataḥ khyātiṁ yātaṁ katham u sahate tad-vigarhām

Nejhorší přestupek u lotosových nohou svatého jména je pomlouvat svaté osoby zaměstnané kázáním slávy Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Toho, kdo káže slávu Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, bychom neměli kritizovat. Pokud to děláme, dopouštíme se přestupku. Nāma-prabhu je s Kṛṣṇou totožný a takové pomlouvání nebude tolerovat ani u toho, kdo je pokládán za velkého oddaného.

Druhá nāmāparādha je popsána takto:

śivasya śrī-viṣṇor ya iha guṇa-nāmādi-sakalaṁ
dhiyā bhinnaṁ paśyet sa khalu hari-nāmāhita-karaḥ

V tomto hmotném světě je svaté jméno Viṣṇua po všech stránkách příznivé. Viṣṇuovo jméno, podoba, vlastnosti a zábavy jsou transcendentální, absolutní poznání. Pokud se tedy někdo snaží oddělit Pána, Absolutní Osobnost Božství, od Jeho jména nebo Jeho transcendentální podoby, vlastností a zábav, protože je považuje za hmotné, dopouští se přestupku. Přestupkem také je považovat jména polobohů, jako je Pán Śiva, za stejně dobrá, jako je jméno Pána Viṣṇua, nebo si jinými slovy myslet, že Pán Śiva a ostatní polobozi jsou jen další podoby Boha, a proto se rovnají Viṣṇuovi. To je druhý přestupek u lotosových nohou svatého jména Pána.

Třetím přestupkem u lotosových nohou svatého jména, zvaným guror avajñā, je dívat se na duchovního mistra hmotným pohledem, a závidět mu proto jeho vznešené postavení. Čtvrtým (śruti-śāstra-nindanam) je pomlouvat védskou literaturu, jako jsou čtyři Védy a Purāṇy. Pátým (artha-vādaḥ) je považovat slávu svatého jména za přehnanou. Šestým přestupkem (hari-nāmni kalpanam) je považovat svaté jméno Pána za vymyšlené.

Sedmý přestupek je popsán takto:

nāmno balād yasya hi pāpa-buddhir
na vidyate tasya yamair hi śuddhiḥ

Hare Kṛṣṇa mahā-mantra může odstranit všechny hříšné reakce. Myslet si, že tedy můžeme pokračovat s hříšnými činnostmi a zároveň zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, abychom je zneutralizovali, je největší přestupek u lotosových nohou hari-nāmy.

Osmý přestupek zní:

dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-
-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ

Považovat zpívání Hare Kṛṣṇa mantry za náboženský obřad je také přestupek. Konání náboženských obřadů, dodržování slibů, askeze a oběti, to vše jsou hmotně příznivé činnosti. Zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry se však k této světské zbožnosti nesmí přirovnávat. To je přestupek u lotosových nohou svatého jména Pána.

Devátý přestupek je popsán takto:

aśraddadhāne vimukhe 'py aśṛṇvati
yaś copadeśaḥ śiva-nāmāparādhaḥ

Kázat slávu svatého jména osobám, které nemají inteligenci nebo jim schází víra v toto téma, je přestupek. Takoví lidé by měli mít možnost poslouchat zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, ale na začátku by neměli být poučováni o slávě nebo duchovním významu svatého jména. Neustálým posloucháním svatého jména se jejich srdce očistí a potom budou schopni pochopit transcendentální postavení svatého jména.

Desátý přestupek je tento:

śrute 'pi nāma-māhātmye
yaḥ prīti-rahito naraḥ
aham-mamādi-paramo
nāmni so 'py aparādha-kṛt

Pokud člověk slyšel o slávě transcendentálního svatého jména Pána, ale nadále si udržuje materialistické pojetí života, kdy si myslí: „Jsem toto tělo a vše, co k němu patří, je moje (aham mameti),“ a vůči zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry neprojevuje správnou úctu a lásku, dopouští se přestupku.

Verš

tad aśma-sāraṁ hṛdayaṁ batedaṁ
yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ
na vikriyetātha yadā vikāro
netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ

Synonyma

tat — to; aśma-sāram — tvrdé jako železo; hṛdayam — srdce; bata — ó; idam — toto; yat — jež; gṛhyamāṇaiḥ — i přesto, že zpívá; hari-nāma-dheyaiḥ — medituje o svatém jménu Pána; na — ne; vikriyeta — změní se; atha — tak; yadā — když; vikāraḥ — změna; netre — v očích; jalam — slzy; gātra-ruheṣu — v pórech těla; harṣaḥ — extáze.

Překlad

„Pokud se srdce toho, kdo zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, nezmění, slzy mu netečou z očí, tělo se mu nechvěje a chlupy na těle se mu neježí, rozumí se, že má srdce ze železa. Důvodem jsou přestupky u lotosových nohou Pánova svatého jména.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v komentáři k tomuto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (2.3.24) poznamenává, že mahā-bhāgavata neboli velice pokročilý oddaný příznaky jako slzy v očích neprojevuje, kdežto kaniṣṭha-adhikārī neboli začátečník, je projevuje uměle. To ovšem neznamená, že začátečník je pokročilejší než mahā-bhāgavata. Zkouškou skutečné změny v srdci, ke které dojde při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, je odpoutanost od hmotného požitku. To je skutečná změna. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra ca (Bhāg. 11.2.42). Pokud děláme v duchovním životě skutečný pokrok, musíme se do velké míry odpoutat od smyslového požitku. Kaniṣṭha-adhikārī (začínající oddaný) mívá někdy v očích falešné slzy, když zpívá Hare Kṛṣṇa mantru, ale je stále zcela připoutaný k hmotným věcem. To znamená, že se jeho srdce ještě nezměnilo. Změna se musí projevit v jeho skutcích.

Verš

‘eka’ kṛṣṇa-nāme kare sarva-pāpa nāśa
premera kāraṇa bhakti karena prakāśa

Synonyma

eka — jedno; kṛṣṇa-nāme — zpíváním svatého jména Pána Kṛṣṇy; kare — činí; sarva — veškerý; pāpa — hříšný život; nāśa — vyčerpaný; premera — lásky k Bohu; kāraṇa — příčina; bhakti — oddaná služba; karena — se stane; prakāśa — projevenou.

Překlad

Všechny hříšné reakce jsou zničeny pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry bez přestupků. Tak se projeví čistá oddaná služba, jež je příčinou lásky k Bohu.

Význam

S oddanou službou Pánu nemůžeme začít, dokud nepřestaneme s hříšným životem. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (7.28):

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

„Lidé, kteří jednali zbožně v tomto i v minulých životech a jejichž hříšné reakce jsou úplně odstraněny, jsou osvobozeni od klamu dvojnosti a s odhodláním Mi slouží.“ Ten, kdo je již očištěn od všech stop hříšného života, se bez odchýlení či postranních záměrů zaměstnává transcendentální láskyplnou službou Pánu. I když jsou lidé tohoto věku nesmírně hříšní, mohou být od reakcí za své hříchy osvobozeni jednoduše zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Eka kṛṣṇa-nāme – je to možné pouze zpíváním Kṛṣṇova jména. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.3.51): kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ. Caitanya Mahāprabhu to také učil. Na svých cestách často zpíval:

kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa he
kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa he
kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa rakṣa mām
kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa pāhi mām
rāma rāghava rāma rāghava rāma rāghava rakṣa mām
kṛṣṇa keśava kṛṣṇa keśava kṛṣṇa keśava pāhi mām

Ten, kdo neustále zpívá svaté jméno Kṛṣṇy, je postupně osvobozen od všech následků hříšného života, a to za předpokladu, že zpívá bez přestupků a už nadále nehřeší na sílu zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Tím je očištěn a díky oddané službě se probudí jeho spící láska k Bohu. Pokud tedy někdo jednoduše zpívá Hare Kṛṣṇa mantru a nedopouští se hříšných činností či přestupků, jeho život je očištěn, a on se tak dostává na pátou úroveň dokonalosti, kterou je vykonávání láskyplné oddané služby Pánu (premā pum-artho mahān).

Verš

premera udaye haya premera vikāra
sveda-kampa-pulakādi gadgadāśrudhāra

Synonyma

premera — lásky k Bohu; udaye — když nastává probuzení; haya — stane se; premera — lásky k Bohu; vikāra — přeměny; sveda — pocení; kampa — třesení; pulaka-ādi — bušení srdce; gadgada — selhávání hlasu; aśru-dhāra — slzy v očích.

Překlad

Když se skutečně probudí transcendentální láskyplná služba Kṛṣṇovi, způsobí v těle přeměny, jako je pocení, třesení, bušení srdce, selhávání hlasu a slzy v očích.

Význam

Tyto tělesné změny se přirozeně projeví u toho, kdo skutečně dosáhl lásky k Bohu. Neměli bychom je uměle napodobovat. Jsme nemocní touhou po hmotných věcech; i na cestě duchovního pokroku toužíme po hmotném uznání. Toho se musíme zbavit. Čistá oddanost musí být anyābhilāṣitā-śūnyam neboli zbavená touhy po čemkoliv hmotném. Pokročilí oddaní projevují mnoho tělesných přeměn či extatických příznaků, ale nikdo by je neměl napodobovat jen proto, aby získal laciné uznání veřejnosti. Když oddaný dosáhne pokročilé úrovně, extatické příznaky se projeví přirozeně, aniž by je musel napodobovat.

Verš

anāyāse bhava-kṣaya, kṛṣṇera sevana
eka kṛṣṇa-nāmera phale pāi eta dhana

Synonyma

anāyāse — bez těžké námahy; bhava-kṣaya — zastavení opakovaného rození a umírání; kṛṣṇera — Pánu Kṛṣṇovi; sevana — služba; eka — jedno; kṛṣṇa- nāmera — zpívání Kṛṣṇova jména; phale — jako výsledek; pāi — získáme; eta — tolik; dhana — bohatství.

Překlad

Výsledkem zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry je tak velký duchovní pokrok, že ukončí naši hmotnou existenci a zároveň získáme lásku k Bohu. Svaté jméno Kṛṣṇy je tak mocné, že i když jej zazpíváme jen jednou, snadno přijdeme k tomuto transcendentálnímu bohatství.

Verš

hena kṛṣṇa-nāma yadi laya bahu-bāra
tabu yadi prema nahe, nahe aśrudhāra
tabe jāni, aparādha tāhāte pracura
kṛṣṇa-nāma-bīja tāhe nā kare aṅkura

Synonyma

hena — takové; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána; yadi — jestliže; laya — přijímá; bahu-bāra — znovu a znovu; tabu — přesto; yadi — jestliže; prema — láska k Bohu; nahe — není vidět; nahe aśru-dhāra — nejsou slzy v očích; tabe — potom; jāni — rozumím; aparādha — přestupek; tāhāte — tam (v tomto procesu); pracura — dostatečně; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; bīja — semínko; tāhe — v těchto činnostech; — ne; kare — činí; aṅkura — výhonek.

Překlad

Pokud někdo zpívá toto vznešené svaté jméno Pána znovu a znovu, ale jeho láska k Nejvyššímu se nerozvíjí a v očích nemá slzy, je jasné, že kvůli přestupkům při zpívání semínko svatého jména Kṛṣṇy neklíčí.

Význam

Pokud někdo zpívá Hare Kṛṣṇa mantru s přestupky, nedosáhne vytouženého cíle. Těchto přestupků, jež byly popsány v souvislosti se slokou 24, se proto musíme vyvarovat.

Verš

caitanya-nityānande nāhi e-saba vicāra
nāma laite prema dena, vahe aśrudhāra

Synonyma

caitanya-nityānande — při zpívání svatých jmen Pána Caitanyi a Nityānandy; nāhi — nejsou; e-saba — všechny tyto; vicāra — úvahy; nāma — svaté jméno; laite — pouhým zpíváním; prema — lásku k Bohu; dena — dávají; vahe — proud; aśru-dhāra — slzy v očích.

Překlad

Pokud však alespoň s nepatrnou vírou zpívá svatá jména Pána Caitanyi a Nityānandy, je ode všech přestupků rychle očištěn. Jakmile potom zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, cítí extázi lásky k Bohu.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že když přijmeme útočiště u Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pána Nityānandy, následujeme Jejich pokyn být snášenlivější než strom a pokornější než tráva, a takto zpíváme svaté jméno Pána, velice brzy dosáhneme transcendentální láskyplné služby Pánu a v našich očích se objeví slzy. Při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry si musíme dávat pozor na přestupky, ale když zpíváme jména Gaury a Nityānandy, neberou se přestupky v úvahu. Zpívá-li tedy někdo Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, ale jeho život je stále plný hříšných činností, bude pro něho velice těžké dosáhnout úrovně láskyplné oddané služby Pánu. Zpívá-li však i přesto, že se dopouští přestupků, svatá jména Gaury a Nityānandy, bude rychle osvobozen od reakcí za svoje přestupky. Měli bychom se tedy nejdříve obrátit na Pána Caitanyu a Nityānandu, neboli uctívat Gurua a Gaurāṅgu, a potom teprve pokročit na úroveň uctívání Rādhy a Kṛṣṇy. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je studentům nejprve doporučeno uctívat Gurua a Gaurāṅgu a potom, když udělají nějaký pokrok, jsou instalována Božstva Rādhy a Kṛṣṇy a oni uctívají Pána v této podobě.

Abychom nakonec dosáhli Rādhy a Kṛṣṇy, musíme nejprve přijmout útočiště u Gaury a Nityānandy. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti zpívá:

gaurāṅga balite ha'be pulaka śarīra
hari hari balite nayane ba'be nīra
āra kabe nitāi-cāṅdera karuṇā ha-ibe
saṁsāra-vāsanā mora kabe tuccha habe
viṣaya chāḍiyā kabe śuddha habe mana
kabe hāma heraba śrī-vṛndāvana

Na začátku bychom měli pravidelně zpívat svaté jméno Śrī Gaurasundara a potom zpívat svaté jméno Pána Nityānandy, čímž bude naše srdce zbaveno nečistých tužeb po hmotném požitku. Teprve potom se můžeme vydat do Vrindávan-dhámu a uctívat Pána Kṛṣṇu. Dokud nezískáme přízeň Pána Caitanyi a Nityānandy, není tředa do Vrindávanu chodit, protože dokud naše mysl není očištěná, Vrindávan neuvidíme, i když tam půjdeme. K cestě do Vrindávanu ve skutečnosti patří přijetí útočitě u šesti Gosvāmīch čtením Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Vidagdha-mādhavy, Lalita-mādhavy a dalších knih, které nám zanechali. Tímto způsobem můžeme pochopit transcendentální láskyplné vztahy mezi Rādhou a Kṛṣṇou. Kabe hāma bujhaba se yugala-pirīti. Milostná láska mezi Rādhou a Kṛṣṇou není obyčejným lidským vztahem, ale je zcela transcendentální. Abychom mohli poznat Rādhu a Kṛṣṇu, uctívat Je a věnovat se láskyplné službě Jim, musíme být vedeni Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, Nityānandou Prabhuem a přímými žáky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, šesti Gosvāmīmi.

Pro obyčejného člověka je uctívání Śrī Caitanyi a Nityānandy Prabhua nebo Pañca-tattvy snadnější než uctívání Rādhy a Kṛṣṇy. Pokud se nejedná o někoho velmi požehnaného, neměli bychom jej zaměstnávat uctíváním Rādhy a Kṛṣṇy přímo. Nedostatečně vzdělaný či osvícený začátečník by se do uctívání Rādhy a Kṛṣṇy neměl pouštět, ani by neměl zpívat Hare Kṛṣṇa mantru. I když to bude dělat, nedosáhne kýženého výsledku. Měl by proto zpívat jména Nitāie a Gaury a uctívat Je bez falešné pýchy. Jelikož je v tomto hmotném světě každý více či méně ovlivněn hříšnými činnostmi, je pro začátek nutné uctívat Gurua a Gaurāṅgu a žádat je o přízeň, protože tak může člověk i přes svoje nedostatky rychle získat kvalifikaci pro uctívání vigrahy Rādhy a Kṛṣṇy.

V této souvislosti si je třeba povšimnout, že svatá jména Pána Kṛṣṇy i Gaurasundara jsou totožná s Nejvyšší Osobností Božství, a proto bychom neměli považovat jedno jméno za mocnější než to druhé. Pokud však vezmeme v úvahu postavení lidí tohoto věku, je podstatnější zpívání svatého jména Śrī Caitanyi Mahāprabhua než Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, protože Śrī Caitanya Mahāprabhu je nejvelkodušnější inkarnace a Jeho milost lze získat velice snadno. Nejprve proto musíme přijmout útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua tím, že budeme zpívat śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Službou Gaurovi a Nityānandovi se vysvobodíme z pout hmotné existence, a tak získáme schopnost uctívat Božstvo Rādhy a Kṛṣṇy.

Verš

svatantra īśvara prabhu atyanta udāra
tāṅre nā bhajile kabhu nā haya nistāra

Synonyma

svatantra īśvara — zcela nezávislý Nejvyšší Pán; prabhu — Pán; atyanta — velmi; udāra — šlechetný; tāṅre — Jemu; — ne; bhajile — uctívající; kabhu — nikdy; haya — stane se; nistāra — osvobozeným.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, nezávislý Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je velice šlechetný. Nikdo nemůže být osvobozen, aniž by Jej uctíval.

Význam

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že bychom uctíváním Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua neměli nahrazovat uctívání Rādhy a Kṛṣṇy. Uctíváním pouze Rādhy a Kṛṣṇy nebo pouze Pána Śrī Caitanyi nelze udělat pokrok. Nikdo by se neměl snažit vyhýbat se pokynům šesti Gosvāmīch, protože tito ācāryové jsou Pánu velmi drazí. Narottama dāsa Ṭhākura proto zpívá:

rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti
kabe hāma bujhaba se yugala-pirīti

Musíme být pokornými studenty šesti Gosvámích, počínaje Śrīlou Rūpou Gosvāmīm až po Raghunātha dāse Gosvāmīho. Nenásledovat jejich pokyny a místo toho si vymýšlet způsoby uctívámí Gaurasundary a Rādhy a Kṛṣṇu, je velkým přestupkem, kterým si připravujeme cestu do pekla. Ignoruje-li někdo pokyny šesti Gosvāmīch, a navzdory tomu se stane takzvaným oddaným Rādhy a Kṛṣṇy, skončí pouze pomlouváním skutečných oddaných Rādhy a Kṛṣṇy. Na základě svých spekulací bude Gaurasundara považovat za obyčejného oddaného, a proto nemůže udělat pokrok ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství, Rādě a Kṛṣṇovi.

Verš

ore mūḍha loka, śuna caitanya-maṅgala
caitanya-mahimā yāte jānibe sakala

Synonyma

ore — vy všichni; mūḍha — hloupí; loka — lidé; śuna — jen poslouchejte; caitanya-maṅgala — knihu s tímto názvem; caitanya — Pána Caitanyi; mahimā — slávu; yāte — ve které; jānibe — poznáte; sakala — veškerou.

Překlad

Ó hlupáci, čtěte Śrī Caitanya-maṅgalu! Čtením této knihy poznáte veškerou slávu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Kniha Śrī Caitanya-bhāgavata Śrī Vṛndāvana dāse Ṭhākura se původně jmenovala Śrī Caitanya-maṅgala, ale když Śrīla Locana dāsa Ṭhākura později napsal další knihu pojmenovanou Śrī Caitanya-maṅgala, Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura jméno své knihy změnil, a ta je nyní známá jako Śrī Caitanya-bhāgavata. Život Śrī Caitanyi Mahāprabhua je obšírně popsán v Caitanya-bhāgavatě a Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī vysvětlil, že ve své Śrī Caitanya-caritāmṛtě popsal pouze to, o čem se Vṛndāvana dāsa Ṭhākura nezmínil. To, že Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī takto přijímá Śrī Caitanya-bhāgavatu, naznačuje, že přijímá učednickou posloupnost. Spisovatel transcendentální literatury se nikdy nesnaží překonat předešlé ācāryi.

Verš

kṛṣṇa-līlā bhāgavate kahe veda-vyāsa
caitanya-līlāra vyāsa — vṛndāvana-dāsa

Synonyma

kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; kahe — vypráví; veda-vyāsa — Vyāsadeva, sestavitel védské literatury; caitanya-līlāra — zábav Pána Caitanyi; vyāsa — sestavitel; vṛndāvana-dāsa — je Vṛndāvana dāsa.

Překlad

Ṭhākura Vṛndāvana dāsa vylíčil zábavy Pána Śrī Caitanyi, tak jako Śrīla Vyāsadeva sepsal všechny zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

vṛndāvana-dāsa kaila ‘caitanya-maṅgala’
yāṅhāra śravaṇe nāśe sarva amaṅgala

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Śrī Vṛndāvana dāsa; kaila — sestavil; caitanya-maṅgala — knihu s názvem Caitanya-maṅgala; yāṅhāra — které; śravaṇe — poslechem; nāśe — zničeno; sarva — vše; amaṅgala — nepříznivé.

Překlad

Ṭhākura Vṛndāvana dāsa sepsal Śrī Caitanya-maṅgalu. Naslouchání této knize odstraní veškeré neštěstí.

Verš

caitanya-nitāira yāte jāniye mahimā
yāte jāni kṛṣṇa-bhakti-siddhāntera sīmā

Synonyma

caitanya-nitāira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy Prabhua; yāte — ze které; jāniye — může poznat; mahimā — veškerou slávu; yāte — ze které; jāni — mohu pochopit; kṛṣṇa-bhakti — oddanosti Pánu Kṛṣṇovi; siddhāntera — závěru; sīmā — hranice.

Překlad

Čtením Śrī Caitanya-maṅgaly může člověk pochopit veškerou slávu a pravdu o Pánu Caitanyovi a Nityānandovi a dospět ke konečnému závěru oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam je sice autorizovaná encyklopedie, ze které lze pochopit oddanou službu, ale jeho význam může vzhledem k jeho rozsahu pochopit jen několik jedinců. Śrīmad-Bhāgavatam je původním komentářem k Vedānta-sūtře, známé jako nyāya-prasthāna, jež byla napsána proto, aby umožnila pochopit Absolutní Pravdu pomocí neomylné logiky a argumentů. Śrīmad-Bhāgavatam je tedy extrémně obsáhlý. Profesionální vypravěči vzbudili dojem, že Śrīmad-Bhāgavatam pojednává jen o Kṛṣṇově rāsa-līle, ale ta je popsána pouze v desátém zpěvu, kapitolách 29 až 33. Tak představili Kṛṣṇu západnímu světu jako nestoudného sukničkáře, a my musíme někdy během kázání toto mylné pojetí opravovat. Dalším problémem v chápání Śrīmad-Bhāgavatamu je bhāgavata-saptāha, čili sedmidenní čtení z Bhāgavatamu, které tito profesionální přednašeči zavedli. Chtějí Śrīmad-Bhāgavatam dokončit za týden, přestože je tak vznešený, že dokonce i jeden verš Śrīmad-Bhāgavatamu, pokud jej budeme správně vysvětlovat, nedokončíme ani za tři měsíce. Za těchto okolností je pro obyčejného člověka velkým přínosem číst Caitanya-bhāgavatu od Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura, protože tak může skutečně poznat oddanou službu, Kṛṣṇu, Pána Caitanyu a Nityānandu. Śrīla Rūpa Gosvāmī řekl:

śruti-smṛti-purāṇādi-
-pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate

„Oddaná služba Pánu, která opomíjí autorizovanou védskou literaturu, jako jsou Upaniṣady, Purāṇy, Nārada-pañcarātra a podobně, je pouze zbytečným rušivým prvkem ve společnosti.“ Lidé Śrīmad-Bhāgavatam špatně chápou, neboť jejich poznání vědy o Kṛṣṇovi je mylné. Čtením knihy Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura však lze tuto vědu snadno pochopit.

Verš

bhāgavate yata bhakti-siddhāntera sāra
likhiyāchena iṅhā jāni’ kariyā uddhāra

Synonyma

bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; yata — veškerá; bhakti-siddhāntera — v chápání oddané služby; sāra — podstata; likhiyāchena — sepsal; iṅhā — to; jāni' — vím; kariyā — činící; uddhāra — citování.

Překlad

Ve Śrī Caitanya-maṅgale (později známé jako Śrī Caitanya-bhāgavata) předložil Śrī Vṛndāvana dāsa Ṭhākura závěr a podstatu oddané služby tak, že citoval autoritativní výroky Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

‘caitanya-maṅgala’ śune yadi pāṣaṇḍī, yavana
seha mahā-vaiṣṇava haya tatakṣaṇa

Synonyma

caitanya-maṅgala — knihu s názvem Caitanya-maṅgala; śune — kdokoliv slyší; yadi — jestliže; pāṣaṇḍī — velký ateista; yavana — kdo nevěří védské kultuře; seha — on také; mahā-vaiṣṇava — velký oddaný; haya — stane se; tatakṣaṇa — okamžitě.

Překlad

Dokonce i velký ateista se okamžitě stane velkým oddaným, bude-li poslouchat Śrī Caitanya-maṅgalu.

Verš

manuṣye racite nāre aiche grantha dhanya
vṛndāvana-dāsa-mukhe vaktā śrī-caitanya

Synonyma

manuṣye — lidská bytost; racite — sestavit; nāre — nemůže; aiche — takovou; grantha — knihu; dhanya — tak slavnou; vṛndāvana-dāsa — autor, Śrī Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; mukhe — z jeho úst; vaktā — ten, kdo mluví; śrī-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Téma této knihy je tak vznešené, že to vypadá, jako kdyby skrze dílo Śrī Vṛndāvana dāse Ṭhākura osobně promlouval Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī ve své knize Hari-bhakti-vilāsa napsal:

avaiṣṇava-mukhodgīrṇaṁ
pūtaṁ hari-kathāmṛtam
śravaṇaṁ naiva kartavyaṁ
sarpocchiṣṭaṁ yathā payaḥ

„Od toho, kdo není vaiṣṇava, bychom neměli poslouchat nic o Kṛṣṇovi, protože hovory o Kṛṣṇovi vycházející z neoddaných úst jsou jedovaté podobně jako mléko dotčené hadí tlamou.“

Transcendentální literaturu, která přísně následuje védské zásady a závěry Purāṇ a pāñcarātrika-vidhi, může psát pouze čistý oddaný. Obyčejný člověk psát knihy o bhakti nemůže, protože nebudou mít účinek. Může být velkým učencem a mistrem květnatého jazyka, ale to k pochopení transcendentální literatury nepomůže. I kdyby byla transcendentální literatura napsána po jazykové stránce nedokonale, je přijatelná, pokud byla sepsána oddaným, zatímco takzvaná transcendentální literatura napsaná světským učencem je nepřijatelná, i když se jedná o vysoce propracované literární dílo. Tajemství psaní oddaných je v tom, že když píší o Pánových zábavách, Pán jim pomáhá; oddaný nepíše sám. Jak stojí v Bhagavad-gītě (10.10): dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te. Protože oddaný píše v rámci služby Pánu, Pán v jeho nitru mu dá tolik inteligence, že se oddaný jen usadí poblíž Pána a pokračuje v psaní knih. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zde potvrzuje, že to, co Vṛndāvana dāsa Ṭhākura napsal, ve skutečnosti vyslovil Pán Caitanya Mahāprabhu a on to jen zopakoval. To samé platí o Śrī Caitanya-caritāmṛtě. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī napsal Śrī Caitanya-caritāmṛtu ve stáří, kdy už byl nemohoucí, ale přesto se jedná o tak vznešené dílo, že Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Mahārāja říkával: „Přijde čas, kdy se lidé z celého světa budou učit bengálštinu, aby mohli číst Śrī Caitanya-caritāmṛtu.“ My předkládáme Śrī Caitanya-caritāmṛtu v angličtině a nevíme, jaký bude mít úspěch, ale kdo čte původní Caitanya-caritāmṛtu v bengálštině, bude vychutnávat stále rostoucí extázi oddané služby.

Verš

vṛndāvana-dāsa-pade koṭi namaskāra
aiche grantha kari’ teṅho tārilā saṁsāra

Synonyma

vṛndāvana-dāsa-pade — lotosovým nohám Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura; koṭi — milióny; namaskāra — poklon; aiche — takovou; grantha — knihu; kari' — když sestavil; teṅho — on; tārilā — osvobodil; saṁsāra — celý svět.

Překlad

Miliónkrát se klaním u lotosových nohou Vṛndāvana dāse Ṭhākura, protože nikdo jiný nemohl napsat tak úžasnou knihu pro vysvobození všech pokleslých duší.

Verš

nārāyaṇī — caitanyera ucchiṣṭa-bhājana
tāṅra garbhe janmilā śrī-dāsa-vṛndāvana

Synonyma

nārāyaṇī — Nārāyaṇī; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; ucchiṣṭa-bhājana — která jedla zbytky jídla; tāṅra — jejím; garbhe — v lůně; janmilā — se narodil; śrī-dāsa-vṛndāvana — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura se narodil z lůna Nārāyaṇī, jež věčně jí zbytky jídla Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

O Nārāyaṇī je následující zmínka ve verši 43 Gaura-gaṇoddeśa-dīpiky od Kavi-karṇapūry, která popisuje všechny společníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua a kým byli předtím.

ambikāyāḥ svasā yāsīn
nāmnā śrīla-kilimbikā
kṛṣṇocchiṣṭaṁ prabhuñjānā
seyaṁ nārāyaṇī matā

Když byl Pán Kṛṣṇa malé dítě, měl chůvu jménem Ambikā, a ta měla mladší sestru jménem Kilimbikā. V době příchodu Pána Caitanyi ta samá Kilimbikā jedla zbytky jídla Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tato Kilimbikā byla Nārāyaṇī, neteř Śrīvāse Ṭhākura. Později, když vyrostla a vdala se, narodil se z jejího lůna Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Oddaný Pána Śrī Kṛṣṇy je oslavován podle služby, kterou Pánu prokazuje, a tak je Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura známý jako syn Nārāyaṇī. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že zde není zmínka o původu otce, protože to není důležité.

Verš

tāṅra ki adbhuta caitanya-carita-varṇana
yāhāra śravaṇe śuddha kaila tri-bhuvana

Synonyma

tāṅra — Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura; ki — jaký; adbhuta — úžasný; caitanya-carita — zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua; varṇana — popis; yāhāra — jehož; śravaṇe — posloucháním; śuddha — očištěné; kaila — učinil; tri-bhuvana — tři světy.

Překlad

Jak úžasně popsal zábavy Pána Caitanyi! Každý ve třech světech, kdo to zaslechne, se očistí.

Verš

ataeva bhaja, loka, caitanya-nityānanda
khaṇḍibe saṁsāra-duḥkha, pābe premānanda

Synonyma

ataeva — proto; bhaja — uctívejte; loka — ó lidé; caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; nityānanda — Nityānanda Prabhu; khaṇḍibe — zaniknou; saṁsāra-duḥkha — strastiplné podmínky hmotné existence; pābe — získá; premānanda — transcendentální radost z oddané služby.

Překlad

Naléhavě vás všechny žádám, přijměte způsob oddané služby, který nám předali Pán Caitanya a Nityānanda. Osvobodíte se tak od utrpení hmotné existence a nakonec dosáhnete láskyplné služby Pánu.

Verš

vṛndāvana-dāsa kaila ‘caitanya-maṅgala’
tāhāte caitanya-līlā varṇila sakala

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; kaila — učinil; caitanya-maṅgala — knihu s názvem Caitanya-maṅgala; tāhāte — v této knize; caitanya-līlā — zábavy Pána Caitanyi; varṇila — popsal; sakala — všechno.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura napsal Śrī Caitanya-maṅgalu a v ní popsal zábavy Pána Caitanyi v každém ohledu.

Verš

sūtra kari’ saba līlā karila granthana
pāche vistāriyā tāhāra kaila vivaraṇa

Synonyma

sūtra kari' — podávající přehled; saba — všech; līlā — zábav; karila — učinil; granthana — sepsání knihy; pāche — později; vistāriyā — živě popisující; tāhāra — jich všech; kaila — učinil; vivaraṇa — popis.

Překlad

Nejdříve všechny Pánovy zábavy shrnul a později je živě a podrobně rozepsal.

Verš

caitanya-candrera līlā ananta apāra
varṇite varṇite grantha ha-ila vistāra

Synonyma

caitanya-candrera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; līlā — zábavy; ananta — neomezené; apāra — nepředstavitelné; varṇite — popisování; varṇite — popisování; grantha — kniha; ha-ila — se stala; vistāra — rozsáhlá.

Překlad

Zábavy Pána Caitanyi jsou neomezené a nepředstavitelné. Kniha se proto jejich popisováním rozrostla.

Verš

vistāra dekhiyā kichu saṅkoca haila mana
sūtra-dhṛta kona līlā nā kaila varṇana

Synonyma

vistāra — obšírné; dekhiyā — když viděl; kichu — některé; saṅkoca — nejistá; haila — se stala; mana — mysl; sūtra-dhṛta — shrnutí; kona — některých; līlā — zábav; — ne; kaila — dělal; varṇana — popis.

Překlad

Když viděl, jak jsou rozsáhlé, měl později pocit, že některé nepopsal dostatečně.

Verš

nityānanda-līlā-varṇane ha-ila āveśa
caitanyera śeṣa-līlā rahila avaśeṣa

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; līlā — zábavy; varṇane — při popisování; ha-ila — byla; āveśa — extáze; caitanyera — Pána Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa-līlā — zábavy v posledním období Jeho života; rahila — zůstaly; avaśeṣa — dodatek.

Překlad

Extaticky popsal zábavy Pána Nityānandy, ale pozdější zábavy Caitanyi Mahāprabhua zůstaly nepopsány.

Verš

sei saba līlāra śunite vivaraṇa
vṛndāvana-vāsī bhaktera utkaṇṭhita mana

Synonyma

sei — těchto; saba — všech; līlāra — zábav; śunite — slyšet; vivaraṇa — popisy; vṛndāvana-vāsī — obyvatelé Vrindávanu; bhaktera — oddaných; utkaṇṭhita — dychtivé; mana — mysli.

Překlad

Všichni oddaní z Vrindávanu však velice dychtili o těchto zábavách slyšet.

Verš

vṛndāvane kalpa-drume suvarṇa-sadana
mahā-yogapīṭha tāhāṅ, ratna-siṁhāsana

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; kalpa-drume — pod stromy přání; suvarṇa- sadana — zlatý trůn; mahā — velký; yoga-pīṭha — chrám; tāhāṅ — tam; ratna — posázený drahokamy; siṁhāsana — trů

Překlad

Na slavném poutním místě ve Vrindávanu stojí pod stromy přání zlatý trůn posázený drahokamy.

Verš

tāte vasi’ āche sadā vrajendra-nandana
‘śrī-govinda-deva’ nāma sākṣāt madana

Synonyma

tāte — na tom trůnu; vasi' — sedící; āche — je; sadā — vždy; vrajendra-nandana — syn Mahārāje Nandy; śrī-govinda-deva — jehož jméno je Govinda; nāma — jméno; sākṣāt — přímo; madana — transcendentální Amor.

Překlad

Na tom trůnu sedí syn Nandy Mahārāje, Śrī Govindadeva, transcendentální Amor.

Verš

rāja-sevā haya tāṅhā vicitra prakāra
divya sāmagrī, divya vastra, alaṅkāra

Synonyma

rāja-sevā — velkolepou službu; haya — provádí; tāṅhā — tam; vicitra — rozmanitosti; prakāra — všeho druhu; divya — duchovní; sāmagrī — předměty; divya — duchovní; vastra — oblečení; alaṅkāra — ozdoby.

Překlad

Govindovi se tam různými způsoby okázale slouží. Jeho oblečení, ozdoby a vše ostatní je transcendentální.

Verš

sahasra sevaka sevā kare anukṣaṇa
sahasra-vadane sevā nā yāya varṇana

Synonyma

sahasra — mnoho tisíc; sevaka — služebníků; sevā — službu; kare — poskytují; anukṣaṇa — neustále; sahasra — tisíce; vadane — úst; sevā — proces služby; — není možné; yāya — pokračuje; varṇana — popis.

Překlad

V Govindajīho chrámu Pánu neustále s oddaností slouží tisíce služebníků. Tuto službu nelze popsat ani tisíci úst.

Verš

sevāra adhyakṣa — śrī-paṇḍita haridāsa
tāṅra yaśaḥ-guṇa sarva-jagate prakāśa

Synonyma

sevāra — služby; adhyakṣa — správce; śrī-paṇḍita haridāsa — Haridāsa Paṇḍita; tāṅra — jeho; yaśaḥ — sláva; guṇa — vlastnosti; sarva-jagate — po celém světě; prakāśa — známé.

Překlad

Vedoucím služebníkem tam byl Śrī Haridāsa Paṇḍita. Jeho vlastnosti a sláva jsou známé po celém světě.

Význam

Śrī Haridāsa Paṇḍita byl žákem Śrī Ananty Ācāryi, který byl žákem Gadādhara Paṇḍita.

Verš

suśīla, sahiṣṇu, śānta, vadānya, gambhīra
madhura-vacana, madhura-ceṣṭā, mahā-dhīra

Synonyma

suśīla — dobrého chování; sahiṣṇu — tolerantní; śānta — mírný; vadānya — velkodušný; gambhīra — vážný; madhura-vacana — sladká slova; madhura-ceṣṭā — sladké činnosti; mahā-dhīra — naprosto rozumný.

Překlad

Byl laskavý, tolerantní, mírný, velkodušný, vážný, sladké mluvy a ve svém jednání velice rozvážný.

Verš

sabāra sammāna-kartā, karena sabāra hita
kauṭilya-mātsarya-hiṁsā nā jāne tāṅra cita

Synonyma

sabāra — všem; sammāna-kartā — uctivý; karena — činí; sabāra — každého; hita — prospěch; kauṭilya — diplomacie; mātsarya — žárlivost; hiṁsā — zášť; jāne — nezná; tāṅra — jeho; cita — srdce.

Překlad

Byl ke každému uctivý a jednal ve prospěch všech. Diplomacie, žárlivost a zášť byly jeho srdci neznámé.

Verš

kṛṣṇera ye sādhāraṇa sad-guṇa pañcāśa
se saba guṇera tāṅra śarīre nivāsa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ye — tyto; sādhāraṇa — obecné; sat-guṇa — dobré vlastnosti; pañcāśa — padesát; se — tyto; saba — všechny; guṇera — vlastnosti; tāṅra — jeho; śarīre — v těle; nivāsa — byly vždy přítomny.

Překlad

V jeho těle se nacházelo padesát vlastností Pána Kṛṣṇy.

Význam

Kniha Bhakti-rasāmṛta-sindhu zmiňuje transcendentální vlastnosti Pána Kṛṣṇy, z nichž je padesát hlavních (ayaṁ netā su-ramyāṅgaḥ a tak dále), a ty všechny se v nepatrném množství nacházely v těle Śrī Haridāse Paṇḍita. Všech těchto padesát dobrých vlastností Śrī Kṛṣṇy je původně v nepatrném množství přítomno i v každé živé bytosti, neboť každá živá bytost je nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství. Tyto vlastnosti nejsou v podmíněné duši viditelné kvůli jejímu styku s hmotnou přírodou, ale když se oddaný očistí, všechny se automaticky projeví. To je řečeno v dalším verši, citovaném ze Śrīmad-Bhāgavatamu (5.18.12).

Verš

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

Synonyma

yasya — ten, kdo; asti — má; bhaktiḥ — oddanou službu; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; akiñcanā — nezištnou; sarvaiḥ — všechny; guṇaiḥ — vlastnosti; tatra — tam; samāsate — se projeví; surāḥ — se všemi polobohy; harau — Nejvyšší Osobnosti; abhaktasya — ten, kdo není oddaný; kutaḥ — kde; mahat-guṇāḥ — vznešené vlastnosti; manaḥ-rathena — výmysl; asati — hmotné bytí; dhāvataḥ — žene se kupředu; bahiḥ — vnějšně.

Překlad

„Všechny dobré vlastnosti Kṛṣṇy a polobohů jsou neustále projeveny u toho, kdo má neochvějnou oddanou víru v Kṛṣṇu. Ten však, kdo oddanost k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství postrádá, nemá žádné dobré vlastnosti, protože je na základě svých mentálních představ zaneprázdněn hmotným bytím, které je vnějším rysem Pána.“

Verš

paṇḍita-gosāñira śiṣya — ananta ācārya
kṛṣṇa-premamaya-tanu, udāra, sarva-ārya

Synonyma

paṇḍita-gosāñira — Gadādhara Paṇḍita; śiṣya — žák; ananta ācārya — Ananta Ācārya; kṛṣṇa-premamaya — vždy zaplavený láskou k Bohu; tanu — tělo; udāra — velkorysý; sarva — ve všech ohledech; ārya — pokročilý.

Překlad

Ananta Ācārya byl žákem Gadādhara Paṇḍita. Jeho tělo bylo vždy pohroužené v lásce k Bohu. Byl velkorysý a ve všech ohledech pokročilý.

Verš

tāṅhāra ananta guṇa ke karu prakāśa
tāṅra priya śiṣya iṅha — paṇḍita haridāsa

Synonyma

tāṅhāra — jeho; ananta — neomezené; guṇa — vlastnosti; ke — kdo; karu — může; prakāśa — projevit; tāṅra — jeho; priya — drahý; śiṣya — žák; iṅha — tato osoba; paṇḍita haridāsa — Haridāsa Paṇḍita.

Překlad

Ananta Ācārya byl studnicí všech dobrých vlastností; nikdo nedokáže odhadnout jeho vznešenost. Paṇḍita Haridāsa byl jeho milovaný žák.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Śrī Ananta Ācārya je jeden z věčných společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ananta Ācārya byl dříve, během přítomnosti Pána Śrī Kṛṣṇy v tomto světě, Sudevī, jedna z osmi gopī. O tom je v Gaura-gaṇoddeśa-dīpice (165) následující zmínka: anantācārya-gosvāmī yā su-devī purā vraje – ,Ananta Ācārya Gosvāmī byl původně Sudevī-gopī ve Vradži (Vrindávanu).̀ V Džagannáth Purí, Purušóttama-kšétře, je klášter známý jako Gaṅga-mātā maṭha, který Ananta Ācārya založil. V učednické posloupnosti Gaṅga-mātā maṭhu je známý jako Vinoda-mañjarī. Jedním z jeho žáků byl Haridāsa Paṇḍita Gosvāmī, známý také jako Śrī Raghu Gopāla a jako Śrī Rāsa-mañjarī. Jeho žákyně Lakṣmīpriyā byla tetou Gaṅgā-māty z matčiny strany. Gaṅgā-mātā byla princezna, dcera krále z Putiji, která přinesla od Kṛṣṇy Miśry z Džajpuru Božstvo jménem Śrī Rasika-rāya a instalovala Je v domě Sārvabhaumy v Džagannáth Purí. Žákem v páté generaci po Śrī Anantovi Ācāryovi byl Śrī Vanamālī; v šesté generaci to byl Śrī Bhagavān dāsa z Bengálska; v sedmé generaci Madhusūdana dāsa z Urísy; v osmé generaci Nīlāmbara dāsa; v deváté generaci Śrī Narottama dāsa; v desáté generaci Pītāmbara dāsa a v jedenácté generaci Śrī Mādhava dāsa. Žák dvanácté generace je momentálně vedoucím kláštera Gaṅgā-māty.“

Verš

caitanya-nityānande tāṅra parama viśvāsa
caitanya-carite tāṅra parama ullāsa

Synonyma

caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nityānande — v Pána Nityānandu; tāṅra — jeho; parama — velká; viśvāsa — víra; caitanya-carite — v zábavách Pána Caitanyi; tāṅra — jeho; parama — velké; ullāsa — uspokojení.

Překlad

Paṇḍita Haridāsa měl velkou víru v Pána Caitanyu a Nityānandu. Nacházel proto velké uspokojení v Jejich zábavách a vlastnostech.

Verš

vaiṣṇavera guṇa-grāhī, nā dekhaye doṣa
kāya-mano-vākye kare vaiṣṇava-santoṣa

Synonyma

vaiṣṇavera — oddaných; guṇa-grāhī — přijímající dobré vlastnosti; — nikdy; dekhaye — vidí; doṣa — nějakou chybu; kāya-manaḥ-vākye — srdcem a duší; kare — činí; vaiṣṇava — oddané; santoṣa — uklidnění.

Překlad

Vždy přijímal dobré vlastnosti vaiṣṇavů a nikdy na nich nehledal chyby. Své srdce i duši zaměstnával pouze tak, aby je uspokojil.

Význam

Znakem vaiṣṇavy je, že je adoṣa-darśī – nikdy nevidí chyby druhých. Každý člověk má samozřejmě dobré i špatné vlastnosti, a proto se říká saj-janā guṇam icchanti doṣam icchanti pāmarāḥ – každý má jak chyby, tak přednosti. Avšak vaiṣṇava, rozvážný člověk, bere v úvahu pouze dobré stránky druhých, ne ty špatné, protože mouchy vyhledávají hnisavé rány, kdežto včely hledají med. Haridāsa Paṇḍita na žádném vaiṣṇavovi nikdy nehledal chyby, ale hleděl pouze na jeho dobré vlastnosti.

Verš

nirantara śune teṅho ‘caitanya-maṅgala’
tāṅhāra prasāde śunena vaiṣṇava-sakala

Synonyma

nirantara — vždy; śune — poslouchá; teṅho — on; caitanya-maṅgala — knihu Caitanya-maṅgala; tāṅhāra — jeho; prasāde — milostí; śunena — poslouchají; vaiṣṇava-sakala — všichni ostatní vaiṣṇavové.

Překlad

Neustále naslouchal četbě Śrī Caitanya-maṅgaly a všichni ostatní vaiṣṇavové ji jeho milostí poslouchali také.

Verš

kathāya sabhā ujjvala kare yena pūrṇa-candra
nija-guṇāmṛte bāḍāya vaiṣṇava-ānanda

Synonyma

kathāya — slovy; sabhā — shromáždění; ujjvala — ozařoval; kare — činil; yena — jako; pūrṇa-candra — měsíc v úplňku; nija — vlastní; guṇa-amṛte — nektar vlastností; bāḍāya — zvětšuje; vaiṣṇava — oddaných; ānanda — radost.

Překlad

Jako měsíc v úplňku ozařoval celé shromáždění vaiṣṇavů recitováním Śrī Caitanya-maṅgaly a nektarem svých vlastností zvyšoval jejich transcendentální blaženost.

Verš

teṅho ati kṛpā kari’ ājñā kailā more
gaurāṅgera śeṣa-līlā varṇibāra tare

Synonyma

teṅho — on; ati — mnoho; kṛpā — milosti; kari' — prokazující; ājñā — nařízení; kailā — udělal; more — mně; gaurāṅgera — Pána Caitanyi; śeṣa-līlā — poslední část zábav; varṇibāra — popsání; tare — za účelem.

Překlad

Ze své bezpříčinné milosti mi nařídil psát o posledních zábavách Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

kāśīśvara gosāñira śiṣya — govinda gosāñi
govindera priya-sevaka tāṅra sama nāñi

Synonyma

kāśīśvara gosāñira — Kāśīśvary Gosvāmīho; śiṣya — žák; govinda — Govinda; gosāñi — duchovní mistr; govindera — Govindy; priya-sevaka — velmi důvěrný služebník; tāṅra — jemu; sama — rovný; nāñi — není nikdo.

Překlad

Govinda Gosāñi, kněz sloužící Pánu Govindovi ve Vrindávanu, byl žákem Kāśīśvary Gosvāmīho. Žádný služebník nebyl Božstvu Govindy dražší.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi píše: „Kāśīśvara Gosāñi byl jedním ze současníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua a pobýval s Pánem v Džagannáth Purí. Byl též známý jako Kāśīśvara Paṇḍita a byl žákem Īśvary Purīho a synem Vāsudevy Bhaṭṭācāryi z dynastie Kāñjilāly Kānua. Jeho příjmení bylo Caudhurī. Syn jeho sestry se jmenoval Rudra Paṇḍita a byl původním knězem Vallabhapuru, který leží asi jeden a půl kilometru od železniční zastávky Šrírámpur ve vesnici Čátara. Jsou tam instalována Božstva Rādhā-Govindy a Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Kāśīśvara Gosāñi byl silný muž, a tak vždy ochraňoval Pána Caitanyu před davy během Jeho návštěv Jagannāthova chrámu. Další jeho službou bylo po kīrtanech rozdávat oddaným prasādam.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tento chrám ve Vallabhapuru navštívil a tehdy se o chrám staral śivaista Śrī Śivacandra Caudhurī, potomek bratra Kāśīśvary Gosāñiho. Ve Vallabhapuru bylo zavedeným zvykem každý den vařit devět kilo rýže, zeleniny a dalších jídel a nedaleko vesnice ležel dostatečně velký pozemek patřící Božstvům, na kterém se tato rýže pěstovala. Potomci bratra Kāśīśvary Gosāñiho však bohužel většinu pozemku prodali, čímž je nyní uctívání Božstev narušeno.

V knize Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (137) je uvedeno, že služebník Kṛṣṇy z Vrindávanu známý pod jménem Bhṛṅgāra sestoupil během zábav Pána Caitanyi Mahāprabhua jako Kāśīśvara Gosāñi. Když jsme žili rodinným životem, také jsme někdy tento chrám ve Vallabhapuru navštěvovali a přijímali tam polední prasādam. Božstva v tomto chrámu, Śrī Śrī Rādhā a Govinda a Gaurāṅga vigraha, jsou neobyčejně půvabná. Nedaleko Vallabhapuru je také krásný Jagannāthův chrám. Občas jsme přijímali prasādam i v tomto chrámu. Tyto dva chrámy se nacházejí ve vzdálenosti jeden a půl kilometru od železniční stanice Šrírámpur nedaleko Kolkaty.

Verš

yādavācārya gosāñi śrī-rūpera saṅgī
caitanya-carite teṅho ati baḍa raṅgī

Synonyma

yādavācārya — Yādavācārya; gosāñi — duchovní mistr; śrī-rūpera — Śrī Rūpy Gosvāmīho; saṅgī — společník; caitanya-carite — v zábavách Pána Caitanyi; teṅho — on; ati — velice; baḍa — velký; raṅgī — nadšenec.

Překlad

Śrī Yādāvācārya Gosāñi, stálý společník Śrī Rūpy Gosvāmīho, také velice nadšeně naslouchal zábavám Pána Caitanyi a opěvoval je.

Verš

paṇḍita-gosāñira śiṣya — bhūgarbha gosāñi
gaura-kathā vinā āra mukhe anya nāi

Synonyma

paṇḍita-gosāñira — Paṇḍita Gosāñiho (Gadādhara Paṇḍita); śiṣya — žák; bhugarbha gosāñi — Bhugarbha Gosāñi; gaura-kathā — vyprávění o Pánu Caitanyovi; vinā — bez; āra — jinak; mukhe — v jeho ústech; anya nāi — nic jiného.

Překlad

Bhugarbha Gosāñi, žák Paṇḍita Gosāñiho, byl neustále pohroužený ve vyprávění o Pánu Caitanyovi a nic jiného neznal.

Verš

tāṅra śiṣya — govinda pūjaka caitanya-dāsa
mukundānanda cakravartī, premī kṛṣṇadāsa

Synonyma

tāṅra śiṣya — jeho žák; govinda — Božstvo Govindy; pūjaka — kněz; caitanya-dāsa — Caitanya dāsa; mukundānanda cakravartī — Mukundānanda Cakravartī; premī — velice milující Boha; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa.

Překlad

Mezi jeho žáky patřili Caitanya dāsa, který byl knězem Božstva Govindy, Mukundānanda Cakravartī a velký oddaný Kṛṣṇadāsa.

Verš

ācārya-gosāñira śiṣya — cakravartī śivānanda
niravadhi tāṅra citte caitanya-nityānanda

Synonyma

ācārya-gosāñira — Ācāryi Gosāñiho; śiṣya — žák; cakravartī śivānanda — Śivānanda Cakravartī; niravadhi — neustále; tāṅra — jeho; citte — v srdci; caitanya-nityānanda — se nacházejí Pán Caitanya a Nityānanda.

Překlad

Mezi žáky Ananty Ācāryi byl Śivānanda Cakravartī, v jehož srdci neustále přebývali Pán Caitanya a Nityānanda.

Verš

āra yata vṛndāvane baise bhakta-gaṇa
śeṣa-līlā śunite sabāra haila mana

Synonyma

āra yata — existuje mnoho dalších; vṛndāvane — ve Vrindávanu; baise — obyvatel; bhakta-gaṇa — velkých oddaných; śeṣa-līlā — poslední část zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śunite — slyšet; sabāra — každého; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Ve Vrindávanu žilo také mnoho dalších velkých oddaných, kteří si přáli naslouchat o posledních zábavách Pána Caitanyi.

Verš

more ājñā karilā sabe karuṇā kariyā
tāṅ-sabāra bole likhi nirlajja ha-iyā

Synonyma

more — mně; ājñā — nařízení; karilā — dali; sabe — všichni; karuṇā — milostivě; kariyā — činící; tāṅ-sabāra — jich všech; bole — na nařízení; likhi — píši; nirlajja — beze studu; ha-iyā — stávající se.

Překlad

Všichni tito oddaní mně milostivě nařídili, abych sepsal poslední zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. I když nemám kapku studu, jen díky jejich pokynu se pokouším psát tuto Caitanya-caritāmṛtu.

Význam

Psát o transcendentálních zábavách Nejvyšší Osobnosti Božství není obyčejná záležitost. Dokud člověk není zmocněn vyššími autoritami neboli pokročilými oddanými, nemůže psát transcendentální literaturu, protože tato literatura musí být mimo veškeré pochyby, jinými slovy nesmí mít žádný z nedostatků podmíněných duší, kterými jsou chyby, iluze, podvádění a nedokonalé smyslové vnímání. Opravdu autoritativní jsou slova Kṛṣṇy a učednické posloupnosti, která se řídí Kṛṣṇovými pokyny. Být zmocněn ke psaní transcendentální literatury je výsada, na kterou může být autor opravdu pyšný. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī byl takto zmocněn, ale jako pokorný vaiṣṇava se velice styděl za to, že právě on má vyprávět zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

vaiṣṇavera ājñā pāñā cintita-antare
madana-gopāle gelāṅ ājñā māgibāre

Synonyma

vaiṣṇavera — všech oddaných vaiṣṇavů; ājñā — nařízení; pāñā — když jsem obdržel; cintita-antare — úzkost ve svém nitru; madana-gopāle — do chrámu Śrī Madana-mohana; gelāṅ — jsem šel; ājñā — nařízení; māgibāre — přijmout.

Překlad

Přestože jsem dostal pokyn od vaiṣṇavů, v srdci jsem stále ještě pociťoval úzkost, a tak jsem šel do chrámu Madana-mohana ve Vrindávanu, abych také Jeho požádal o svolení.

Význam

Vaiṣṇava vždy jedná podle nařízení gurua a Kṛṣṇy. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī napsal Śrī Caitanya-caritāmṛtu jejich milostí. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī považoval každého z těchto jmenovaných oddaných za svého gurua neboli duchovního mistra a Madana-Gopāla (Śrī Madana-mohana vigraha) je samotný Kṛṣṇa. Požádal o svolení oba dva a poté, co dostal milost gurua i Kṛṣṇy, byl schopen napsat tuto jedinečnou knihu, Śrī Caitanya-caritāmṛtu. Tento příklad bychom měli následovat. Každý, kdo se snaží psát o Śrī Kṛṣṇovi, musí nejdříve získat svolení duchovního mistra a Kṛṣṇy. Kṛṣṇa sídlí v srdcích všech a duchovní mistr je Jeho přímým vnějším zástupcem. Kṛṣṇa je uvnitř i vně (antarbahiḥ). Nejdříve se musíme stát čistými oddanými přísným dodržováním usměrňujících zásad a zpíváním šestnácti kol japy denně, a pokud si potom myslíme, že jsme již na úrovni vaiṣṇavů, musíme získat svolení duchovního mistra, které musí být potvrzeno také Kṛṣṇou ze srdce. Potom, když jsme velmi upřímní a čistí, můžeme psát transcendentální literaturu, ať už prózu, či poezii.

Verš

daraśana kari kailuṅ caraṇa vandana
gosāñi-dāsa pūjārī kare caraṇa-sevana

Synonyma

daraśana — návštěvou; kari — činící; kailuṅ — udělal; caraṇa — lotosové nohy; vandana — uctívání; gosāñi-dāsa — Gosāñi dāsa; pūjārī — kněz; kare — vykonává; caraṇa — lotosovým nohám; sevana — službu.

Překlad

Když jsem navštívil chrám Madana-mohana, lotosovým nohám Pána tam sloužil kněz Gosāñi dāsa. Začal jsem se modlit u Pánových lotosových nohou.

Verš

prabhura caraṇe yadi ājñā māgila
prabhu-kaṇṭha haite mālā khasiyā paḍila

Synonyma

prabhura — Pánových; caraṇe — lotosových nohou; yadi — když; ājñā — nařízení; māgila — požádal; prabhu-kaṇṭha — Pánův krk; haite — z; mālā — girlanda; khasiyā — sklouzla; paḍila — spadla.

Překlad

Když jsem Pána žádal o svolení, sklouzla z Jeho krku girlanda.

Verš

saba vaiṣṇava-gaṇa hari-dhvani dila
gosāñi-dāsa āni’ mālā mora gale dila

Synonyma

saba — celá; vaiṣṇava — oddaných; gaṇa — skupina; hari-dhvani — zpívání Hare Kṛṣṇa; dila — činila; gosāñi-dāsa — Gosāñi dāsa; āni' — přinesl; mālā — girlandu; mora — můj; gale — na krk; dila — ji dal.

Překlad

Jakmile se to stalo, všichni přítomní vaiṣṇavové hlasitě volali „Haribol!“ a kněz Gosāñi dāsa tu girlandu přinesl a pověsil mi ji na krk.

Verš

ājñā-mālā pāñā āmāra ha-ila ānanda
tāhāṅi karinu ei granthera ārambha

Synonyma

ājñā-mālā — girlandu pokynu; pāñā — když jsem dostal; āmāra — mým; ha-ila — se stalo; ānanda — velkým potěšením; tāhāṅi — na tom místě; karinu — pokusil jsem se; ei — této; grantheraŚrī Caitanya-caritāmṛty; ārambha — začátek.

Překlad

Byl jsem velice šťastný, že mám girlandu jako projev Pánova pokynu, a na místě jsem začal se psaním této knihy.

Verš

ei grantha lekhāya more ‘madana-mohana’
āmāra likhana yena śukera paṭhana

Synonyma

ei — tato; grantha — velká kniha; lekhāya — nutí mě psát; more — mě; madana-mohana — Božstvo; āmāra — moje; likhana — psaní; yena — jako; śukera — papouška; paṭhana — opakování.

Překlad

Śrī Caitanya-caritāmṛtu ve skutečnosti nepíši já, ale diktuje mi ji Śrī Madana-mohana. Moje psaní je jako opakování papouška.

Význam

Toto by měl být postoj všech oddaných. Když Nejvyšší Osobnost Božství nějakého oddaného vezme na vědomí, tak mu dá inteligenci a diktuje mu, jak se může vrátit domů, zpátky k Bohu. To je potvrzeno ve Śrīmad Bhagavad-gītě (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kteří jsou Mi neustále oddáni a s láskou Mi slouží, dám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“ Protože je každá živá bytost ve svém přirozeném postavení služebníkem Pána, může se transcendentální láskyplné službě Pánu věnovat každý. Pohroužit se do služby Pánu je pro živou bytost přirozené, ale protože je nyní pokryta māyou neboli hmotnou energií, myslí si, že je to velmi těžké. Pokud se však svěří do péče duchovního mistra a provádí vše upřímně, tak Pán, který se nachází v srdcích všech, jí okamžitě diktuje, jak Mu může sloužit (dadāmi buddhi-yogam tam). Pán poskytuje toto vedení, a život oddaného se tak stává dokonalým. Cokoliv čistý oddaný dělá, dělá přesně podle pokynů Nejvyššího Pána. Autor Caitanya-caritāmṛty zde tedy potvrzuje, že cokoliv napsal, napsal pod vedením Božstva Śrī Madana-mohana.

Verš

sei likhi, madana-gopāla ye likhāya
kāṣṭhera puttalī yena kuhake nācāya

Synonyma

sei likhi — píši to; madana-gopāla — Božstvo Madana-gopāla; ye — cokoliv; likhāya — mi diktuje; kāṣṭhera — dřevěná; puttalī — loutka; yena — jako; kuhake — kejklíř; nācāya — roztančí.

Překlad

Tak jako kejklíř roztančí dřevěnou loutku, i já píši tak, jak mi Madana-gopāla nařídí.

Význam

Takové je postavení čistého oddaného. Neměli bychom nic dělat na vlastní zodpovědnost, ale raději bychom se měli stát duší odevzdanou Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který nám potom bude dávat pokyny jako caittya-guru neboli duchovní mistr v našem nitru. Nejvyšší Osobnost Božství oddaného s radostí vede zevnitř i zvenčí. Zevnitř jej vede jako Nadduše a zvenčí jako duchovní mistr.

Verš

kulādhidevatā mora — madana-mohana
yāṅra sevaka — raghunātha, rūpa, sanātana

Synonyma

kula-adhidevatā — rodinné Božstvo; mora — moje; madana-mohana — Pán Madana-mohana; yāṅra — jehož; sevaka — služebník; raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; rūpa — Rūpa Gosvāmī; sanātana — Sanātana Gosvāmī.

Překlad

Přijímám jako své rodinné Božstvo Madana-mohana, jehož služebníky jsou Raghunātha dāsa Gosvāmī, Śrī Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī.

Verš

vṛndāvana-dāsera pāda-padma kari’ dhyāna
tāṅra ājñā lañā likhi yāhāte kalyāṇa

Synonyma

vṛndāvana-dāsera — Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura; pāda-padma — lotosové nohy; kari' — činící; dhyāna — meditaci; tāṅra — jeho; ājñā — nařízení; lañā — když jsem obdržel; likhi — píši; yāhāte — svolení, díky němuž; kalyāṇa — vše příznivé.

Překlad

Modlitbou u lotosových nohou Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura jsem získal jeho svolení a po obdržení jeho pokynu se pokouším psát tuto příznivou knihu.

Význam

Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī žádal svolení nejen od vaiṣṇavů a od Madana-mohana, ale také od Vṛndāvana dāse Ṭhākura, který je považován za Vyāsu zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

caitanya-līlāte ‘vyāsa’ — vṛndāvana-dāsa
tāṅra kṛpā vinā anye nā haya prakāśa

Synonyma

caitanya-līlāte — v popisování zábav Pána Śrī Caitanyi; vyāsa — Vyāsadeva; vṛndāvana-dāsa — je Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; tāṅra — jeho; kṛpā — milosti; vinā — bez; anye — jiný; — nikdy; haya — stane se; prakāśa — projevený.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura je zmocněným kronikářem zábav Pána Caitanyi. Bez jeho milosti proto nikdo nemůže tyto zábavy popsat.

Verš

mūrkha, nīca, kṣudra muñi viṣaya-lālasa
vaiṣṇavājñā-bale kari eteka sāhasa

Synonyma

mūrkha — hloupý; nīca — nízkého původu; kṣudra — nepatrný; muñi — já; viṣaya — hmotné; lālasa — touhy; vaiṣṇava — vaiṣṇavů; ājñā — nařízení; bale — podle; kari — jednám; eteka — tolik; sāhasa — energie.

Překlad

Jsem hloupý, pocházím z nízko postavené rodiny, jsem zcela bezvýznamný a neustále toužím po hmotném požitku. Přesto jsem díky pokynu vaiṣṇavů velice nadšený psát tuto transcendentální knihu.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-caraṇera ei bala
yāṅra smṛte siddha haya vāñchita-sakala

Synonyma

śrī-rūpa — Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Raghunātha dāsa Gosvāmī; caraṇera — lotosových nohou; ei — tato; bala — síla; yāṅra — na něž; smṛte — vzpomínáním; siddha — splněné; haya — se stanou; vāñchita-sakala — veškeré touhy.

Překlad

Lotosové nohy Śrī Rūpy Gosvāmīho a Raghunātha dāse Gosvāmīho jsou zdrojem mé síly. Vzpomínání na jejich lotosové nohy může splnit všechny touhy.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; raghunātha — Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī; pade — u lotosových nohou; yāra — jejichž; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — tuto knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuji; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která pojednává o tom, jak autor obdržel nařízení autorit – Kṛṣṇy a gurua.