Skip to main content

Text 78

ТЕКСТ 78

Verš

Текст

ei grantha lekhāya more ‘madana-mohana’
āmāra likhana yena śukera paṭhana
эи грантха лекхйа море ‘мадана-мохана’
мра ликхана йена укера пахана

Synonyma

Пословный перевод

ei — tato; grantha — velká kniha; lekhāya — nutí mě psát; more — mě; madana-mohana — Božstvo; āmāra — moje; likhana — psaní; yena — jako; śukera — papouška; paṭhana — opakování.

эи — эту; грантха — (великую) книгу; лекхйа — поручило писать; море — мне; мадана-мохана — (Божество) Мадана-мохана; мра — мое; ликхана — писательство; йена — как; укера — попугая; пахана — повторение.

Překlad

Перевод

Śrī Caitanya-caritāmṛtu ve skutečnosti nepíši já, ale diktuje mi ji Śrī Madana-mohana. Moje psaní je jako opakování papouška.

В действительности «Шри Чайтанья-чаритамрита» не мое произведение; его диктует мне Шри Мадана-мохан. Я только повторяю за Ним, как попугай.

Význam

Комментарий

Toto by měl být postoj všech oddaných. Když Nejvyšší Osobnost Božství nějakého oddaného vezme na vědomí, tak mu dá inteligenci a diktuje mu, jak se může vrátit domů, zpátky k Bohu. To je potvrzeno ve Śrīmad Bhagavad-gītě (10.10):

Таким должно быть умонастроение всех преданных. Когда Господь, Верховная Личность Бога, признает преданного, Он дает ему разум и направляет его домой, к Богу. Это подтверждается в «Шримад Бхагавад-гите» (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
теш сатата-йуктн
бхаджат прӣти-пӯрвакам
дадми буддхи-йога та
йена мм упайнти те

„Těm, kteří jsou Mi neustále oddáni a s láskou Mi slouží, dám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“ Protože je každá živá bytost ve svém přirozeném postavení služebníkem Pána, může se transcendentální láskyplné službě Pánu věnovat každý. Pohroužit se do služby Pánu je pro živou bytost přirozené, ale protože je nyní pokryta māyou neboli hmotnou energií, myslí si, že je to velmi těžké. Pokud se však svěří do péče duchovního mistra a provádí vše upřímně, tak Pán, který se nachází v srdcích všech, jí okamžitě diktuje, jak Mu může sloužit (dadāmi buddhi-yogam tam). Pán poskytuje toto vedení, a život oddaného se tak stává dokonalým. Cokoliv čistý oddaný dělá, dělá přesně podle pokynů Nejvyššího Pána. Autor Caitanya-caritāmṛty zde tedy potvrzuje, že cokoliv napsal, napsal pod vedením Božstva Śrī Madana-mohana.

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне». Возможность заняться трансцендентным любовным служением Господу доступна каждому, ибо каждое живое существо по своей природе — слуга Господа. Служить Господу — это естественное занятие для живого существа, но, поскольку живое существо находится под влиянием майи, материальной энергии, оно считает преданное служение слишком трудной для себя задачей. Но если человек примет покровительство духовного учителя и будет искренне исполнять его указания, то Господь, который пребывает в сердце каждого, начнет направлять его и помогать служить Господу (дадми буддхи-йога там). Господь Сам руководит Своим преданным, и потому преданный достигает совершенства в жизни. Что бы ни делал чистый преданный, он делает это под руководством Всевышнего. Это подтверждает автор «Шри Чайтанья-чаритамриты», когда говорит, что все, что он написал, было написано под диктовку Божества Шри Мадана-мохана.