Skip to main content

Text 78

Text 78

Verš

Texto

ei grantha lekhāya more ‘madana-mohana’
āmāra likhana yena śukera paṭhana
ei grantha lekhāya more ‘madana-mohana’
āmāra likhana yena śukera paṭhana

Synonyma

Palabra por palabra

ei — tato; grantha — velká kniha; lekhāya — nutí mě psát; more — mě; madana-mohana — Božstvo; āmāra — moje; likhana — psaní; yena — jako; śukera — papouška; paṭhana — opakování.

ei — esta; grantha — gran obra; lekhāya — me induce a escribir; more — a mí; madana-mohana — la Deidad; āmāra — mi; likhana — escritura; yena — como; śukera — del loro; paṭhana — respondiendo.

Překlad

Traducción

Śrī Caitanya-caritāmṛtu ve skutečnosti nepíši já, ale diktuje mi ji Śrī Madana-mohana. Moje psaní je jako opakování papouška.

En realidad, el Śrī Caitanya-caritāmṛta no es mi obra, sino el dictado de Śrī Madana-mohana. Mi escrito es como lo que repite un loro.

Význam

Significado

Toto by měl být postoj všech oddaných. Když Nejvyšší Osobnost Božství nějakého oddaného vezme na vědomí, tak mu dá inteligenci a diktuje mu, jak se může vrátit domů, zpátky k Bohu. To je potvrzeno ve Śrīmad Bhagavad-gītě (10.10):

Ésta tendría que ser la actitud de todo devoto. Cuando la Suprema Personalidad de Dios reconoce a un devoto, Él le da inteligencia y le dicta la manera de volver al hogar, de regreso a Dios. Esto está confirmado en la Śrīmad Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
teṣāṁ satata-yuktānāṁbhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kteří jsou Mi neustále oddáni a s láskou Mi slouží, dám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“ Protože je každá živá bytost ve svém přirozeném postavení služebníkem Pána, může se transcendentální láskyplné službě Pánu věnovat každý. Pohroužit se do služby Pánu je pro živou bytost přirozené, ale protože je nyní pokryta māyou neboli hmotnou energií, myslí si, že je to velmi těžké. Pokud se však svěří do péče duchovního mistra a provádí vše upřímně, tak Pán, který se nachází v srdcích všech, jí okamžitě diktuje, jak Mu může sloužit (dadāmi buddhi-yogam tam). Pán poskytuje toto vedení, a život oddaného se tak stává dokonalým. Cokoliv čistý oddaný dělá, dělá přesně podle pokynů Nejvyššího Pána. Autor Caitanya-caritāmṛty zde tedy potvrzuje, že cokoliv napsal, napsal pod vedením Božstva Śrī Madana-mohana.

«A aquellos que están constantemente consagrados y Me sirven con amor, Yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta Mí». Todos tienen la oportunidad de ocuparse en el servicio trascendental de amor a Dios, porque toda entidad viviente es, por naturaleza, un sirviente del Señor. Ocuparse en el servicio al Señor es la función natural de la entidad viviente, pero como ésta se encuentra cubierta por la influencia de māyā, es decir, la energía material, cree que se trata de una tarea muy difícil. Pero si se coloca bajo la dirección de un maestro espiritual, y lo hace todo sinceramente, el Señor, que está en el corazón de todos, dicta inmediatamente cómo servirle (dadāmi buddhi-yogaṁ tam). El Señor da esta dirección, y así la vida del devoto se vuelve perfecta. Todo lo que hace un devoto puro está hecho bajo el dictado del Señor Supremo. Así pues, el autor del Śrī Caitanya-caritāmṛta confirma que todo lo que escribió fue escrito bajo la dirección de la Deidad de Śrī Madana-mohana.