Skip to main content

Text 78

Text 78

Verš

Text

ei grantha lekhāya more ‘madana-mohana’
āmāra likhana yena śukera paṭhana
ei grantha lekhāya more ‘madana-mohana’
āmāra likhana yena śukera paṭhana

Synonyma

Synonyms

ei — tato; grantha — velká kniha; lekhāya — nutí mě psát; more — mě; madana-mohana — Božstvo; āmāra — moje; likhana — psaní; yena — jako; śukera — papouška; paṭhana — opakování.

ei — this; grantha — great literature; lekhāya — causes me to write; more — unto me; madana-mohana — the Deity; āmāra — my; likhana — writing; yena — like; śukera — of the parrot; paṭhana — responding.

Překlad

Translation

Śrī Caitanya-caritāmṛtu ve skutečnosti nepíši já, ale diktuje mi ji Śrī Madana-mohana. Moje psaní je jako opakování papouška.

Actually Śrī Caitanya-caritāmṛta is not my writing but the dictation of Śrī Madana-mohana. My writing is like the repetition of a parrot.

Význam

Purport

Toto by měl být postoj všech oddaných. Když Nejvyšší Osobnost Božství nějakého oddaného vezme na vědomí, tak mu dá inteligenci a diktuje mu, jak se může vrátit domů, zpátky k Bohu. To je potvrzeno ve Śrīmad Bhagavad-gītě (10.10):

This should be the attitude of all devotees. When the Supreme Personality of Godhead recognizes a devotee, He gives him intelligence and dictates how he may go back home, back to Godhead. This is confirmed in Śrīmad Bhagavad-gītā (10.10):

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te
teṣāṁ satata-yuktānāṁbhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kteří jsou Mi neustále oddáni a s láskou Mi slouží, dám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“ Protože je každá živá bytost ve svém přirozeném postavení služebníkem Pána, může se transcendentální láskyplné službě Pánu věnovat každý. Pohroužit se do služby Pánu je pro živou bytost přirozené, ale protože je nyní pokryta māyou neboli hmotnou energií, myslí si, že je to velmi těžké. Pokud se však svěří do péče duchovního mistra a provádí vše upřímně, tak Pán, který se nachází v srdcích všech, jí okamžitě diktuje, jak Mu může sloužit (dadāmi buddhi-yogam tam). Pán poskytuje toto vedení, a život oddaného se tak stává dokonalým. Cokoliv čistý oddaný dělá, dělá přesně podle pokynů Nejvyššího Pána. Autor Caitanya-caritāmṛty zde tedy potvrzuje, že cokoliv napsal, napsal pod vedením Božstva Śrī Madana-mohana.

“To those who are constantly devoted to serving Me with love, I give the understanding by which they can come to Me.” The opportunity to engage in the transcendental loving service of the Lord is open to everyone because every living entity is constitutionally a servant of the Lord. To engage in the service of the Lord is the natural function of the living entity, but because he is covered by the influence of mayā, the material energy, he thinks it to be a very difficult task. But if he places himself under the guidance of a spiritual master and does everything sincerely, immediately the Lord, who is situated within everyone’s heart, dictates how to serve Him (dadāmi buddhi-yogaṁ tam). The Lord gives this direction, and thus the devotee’s life becomes perfect. Whatever a pure devotee does is done by the dictation of the Supreme Lord. Thus it is confirmed by the author of Śrī Caitanya-caritāmṛta that whatever he wrote was written under the direction of the Śrī Madana-mohana Deity.