Skip to main content

Text 157

Text 157

Verš

Text

prabhu yabe yā’na viśveśvara-daraśane
lakṣa lakṣa loka āsi’ mile sei sthāne
prabhu yabe yā’na viśveśvara-daraśane
lakṣa lakṣa loka āsi’ mile sei sthāne

Synonyma

Synonyms

prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; yabe — když; yā'na — jde; viśveśvara — božstvo z Váránasí; daraśane — zhlédnout; lakṣa lakṣa — stovky tisíc; loka — lidé; āsi' — přišli; mile — setkali se; sei — tomto; sthāne — na místě.

prabhu — Lord Caitanya Mahāprabhu; yabe — when; yā’na — goes; viśveśvara — the deity of Vārāṇasī; daraśane — to visit; lakṣa lakṣa — hundreds of thousands; loka — people; āsi’ — come; mile — meet; sei — that; sthāne — on the place.

Překlad

Translation

Když šel Pán navštívit chrám Viśveśvary, shromáždily se statisíce lidí, aby Jej spatřily.

When the Lord went to visit the temple of Viśveśvara, hundreds of thousands of people assembled to see Him.

Význam

Purport

Důležitým bodem tohoto verše je, že Śrī Caitanya Mahāprabhu pravidelně navštěvoval chrám Viśveśvary (Pána Śivy) ve Váránasí. Vaiṣṇavové obvykle do chrámů polobohů nechodí, ale zde vidíme, že Śrī Caitanya Mahāprabhu pravidelně navštěvoval chrám Viśveśvary, božstva vládnoucího Váránasí. Ve Váránasí zpravidla žijí māyāvādští sannyāsī a uctívači Pána Śivy, ale jak je možné, že Viśveśvarův chrám navštěvoval i Caitanya Mahāprabhu, který hrál roli vaiṣṇavského sannyāsīho? Odpověď zní, že vaiṣṇava se vůči polobohům nechová zpupně. Prokazuje patřičnou úctu všem, ale nikdy si nemyslí, že je nějaký polobůh stejně dobrý jako Nejvyšší Osobnost Božství.

The important point in this verse is that Śrī Caitanya Mahāprabhu regularly visited the temple of Viśveśvara (Lord Śiva) at Vārāṇasī. Vaiṣṇavas generally do not visit a demigod’s temple, but here we see that Śrī Caitanya Mahāprabhu regularly visited the temple of Viśveśvara, who was the predominating deity of Vārāṇasī. Generally Māyāvādī sannyāsīs and worshipers of Lord Śiva live in Vārāṇasī, but how is it that Caitanya Mahāprabhu, who took the part of a Vaiṣṇava sannyāsī, also visited the Viśveśvara temple? The answer is that a Vaiṣṇava does not behave impudently toward the demigods. A Vaiṣṇava gives proper respect to all, although he never accepts a demigod to be as good as the Supreme Personality of Godhead.

Śrī Brahma-saṁhitā obsahuje mantry s poklonami Pánu Śivovi, Pánu Brahmovi, bohu Slunce, Pánu Gaṇeśovi a také Pánu Viṣṇuovi, které společně uctívají impersonalisté (pañcopāsanā). Impersonalisté ve svých chrámech instalují božstva Pána Viṣṇua, Pána Śivy, boha Slunce, bohyně Durgy a někdy také Pána Brahmy, a tento systém v současné Indii nadále pokračuje pod rouškou hinduistického náboženství. Vaiṣṇavové mohou všechny tyto polobohy také uctívat, ale pouze podle zásad daných v Brahma-saṁhitě, kterou Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučil. Všimněme si v této souvislosti manter z Brahma-saṁhity, které uctívají Pána Śivu, Pána Brahmu, bohyni Durgu, boha Slunce a Gaṇeśe.

In the Brahma-saṁhitā there are mantras offering obeisances to Lord Śiva, Lord Brahmā, the sun-god and Lord Gaṇeśa, as well as Lord Viṣṇu, all of whom are worshiped by the impersonalists as pañcopāsanā. In their temples impersonalists install deities of Lord Viṣṇu, Lord Śiva, the sun-god, goddess Durgā and sometimes Lord Brahmā also, and this system is continuing at present in India under the guise of the Hindu religion. Vaiṣṇavas can also worship all these demigods, but only on the principles of the Brahma-saṁhitā, which is recommended by Śrī Caitanya Mahāprabhu. We may note in this connection the mantras for worshiping Lord Śiva, Lord Brahmā, goddess Durgā, the sun-god and Gaṇeśa, as described in the Brahma-saṁhitā.

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni bibharti durgā
icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni bibharti durgā
icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Vnější energie māyā, která je stínem duchovní energie cit, je všemi lidmi uctívána jako Durgā, prostředník pro tvoření, udržování a ničení tohoto světa. Uctívám prvotního Pána, Govindu, podle jehož vůle Durgā jedná.“ (Bs. 5.44)

“The external potency, māyā, who is of the nature of the shadow of the cit [spiritual] potency, is worshiped by all people as Durgā, the creating, preserving and destroying agency of this mundane world. I adore the primeval Lord, Govinda, in accordance with whose will Durgā conducts herself.” (Bs. 5.44)

kṣīraṁ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
sañjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ
yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryād
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
kṣīraṁ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
sañjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ
yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryād
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Promění-li se mléko stykem s kyselinou v tvaroh, pak se tento výsledek, tvaroh, od své příčiny, kterou je mléko, ani neliší, ani není stejný jako ona. Uctívám prvotního Pána, Govindu, jehož je Śambhu podobnou přeměnou určenou pro ničení.“ (Bs. 5.45)

“Milk is transformed into curd by the actions of acids, yet the effect, curd, is neither the same as nor different from its cause, viz., milk. I adore the primeval Lord, Govinda, of whom the state of Śambhu is a similar transformation for the performance of the work of destruction.” (Bs. 5.45)

bhāsvān yathāśma-śakaleṣu nijeṣu tejaḥ
svīyaṁ kiyat prakaṭayaty api tad-vadatra
brahmā ya eṣa jagadaṇḍa-vidhāna-kartā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
bhāsvān yathāśma-śakaleṣu nijeṣu tejaḥ
svīyaṁ kiyat prakaṭayaty api tadvad atra
brahmā ya eṣa jagad-aṇḍa-vidhāna-kartā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám prvotního Pána, Govindu, od něhož Jeho podřízená oddělená část Brahmā získává moc řídit hmotný svět, podobně jako slunce projevuje část svého světla ve všech zářivých drahokamech, které nesou názvy jako sūrya-kānta.“ (Bs. 5.49)

“I adore the primeval Lord, Govinda, from whom the separated subjective portion Brahmā receives his power for the regulation of the mundane world, just as the sun manifests a portion of his own light in all the effulgent gems that bear such names as sūrya-kānta.” (Bs. 5.49)

yat-pāda-pallava-yugaṁ vinidhāya kumbha-
-dvandve praṇāma-samaye sa gaṇādhirājaḥ
vighnān vihantum alam asya jagat-trayasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
yat-pāda-pallava-yugaṁ vinidhāya kumbha-
dvandve praṇāma-samaye sa gaṇādhirājaḥ
vighnān vihantum alam asya jagat-trayasya
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám prvotního Pána, Govindu. Gaṇeśa bez ustání drží Jeho lotosové nohy na páru výčnělků na své sloní hlavě, aby získal sílu pro svůj úkol odstraňovat překážky na cestě pokroku ve všech třech světech.“ (Bs. 5.50)

“I worship the primeval Lord, Govinda. Gaṇeśa always holds His lotus feet upon the pair of tumuli protruding from his elephant head in order to obtain power for his function of destroying all obstacles on the path of progress in the three worlds.” (Bs. 5.50)

yac cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
yac cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Slunce oplývající nekonečnou září, král všech planet a obraz dobré duše, je jako oko tohoto světa. Uctívám prvotního Pána, Govindu, podle jehož nařízení slunce putuje po své dráze na kole času.“ (Bs. 5.52)

“The sun, full of infinite effulgence, who is the king of all the planets and the image of the good soul, is like the eye of this world. I adore the primeval Lord, Govinda, in pursuance of whose order the sun performs his journey, mounting the wheel of time.” (Bs. 5.52)

Všichni polobozi jsou Kṛṣṇovi služebníci; žádný z nich se Mu nevyrovná. I když tedy někdo navštíví chrám, kde probíhá pañcopāsanā, jak je o ní zmínka výše, neměl by se na ona božstva dívat tak, jak to dělají impersonalisté. Všichni musí být bráni jako osobní polobozi, ale všichni slouží nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Śaṅkarācārya je například přijímán jako inkarnace Pána Śivy, což je popsáno v Padma Purāṇě, a na pokyn Nejvyššího Pána šířil māyāvādskou filosofii. To jsme již v této kapitole probírali ve verši 114: tāṅra doṣa nāhi, teṅho ajñā-kārī dāsa – „Není to vina Śaṅkarācāryi, protože on zakryl skutečný význam Véd na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství.“ I když tedy Śiva v podobě brāhmaṇy (Śaṅkarācāryi) kázal scestnou māyāvādskou filosofii, Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl, že to dělal na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, a tudíž to není jeho vina (tāṅra doṣa nāhi).

All the demigods are servants of Kṛṣṇa; they are not equal with Kṛṣṇa. Therefore even if one goes to a temple of the pañcopāsanā, as mentioned above, one should not accept the deities as they are accepted by the impersonalists. All of them are to be accepted as personal demigods, but they all serve the order of the Supreme Personality of Godhead. Śaṅkarācārya, for example, is understood to be an incarnation of Lord Śiva, as described in the Padma Purāṇa. He propagated the Māyāvāda philosophy under the order of the Supreme Lord. We have already discussed this point in text 114 of this chapter: tāṅra doṣa nāhi, teṅho ājñā-kārī dāsa. “Śaṅkarācārya is not at fault, for he has thus covered the real purport of the Vedas under the order of the Supreme Personality of Godhead.” Although Lord Śiva, in the form of a brāhmaṇa (Śaṅkarācārya), preached the false philosophy of Māyāvāda, Śrī Caitanya Mahāprabhu nevertheless said that since he did it on the order of the Supreme Personality of Godhead, there was no fault on his part (tāṅra doṣa nāhi).

Všem polobohům musíme prokazovat náležitou úctu. Může-li člověk ctít i mravence, proč ne polobohy? Musíme si však být vždy vědomi toho, že se žádný polobůh nevyrovná Nejvyššímu Pánu ani Jej nepřevyšuje. Ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya: „Pouze Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Všichni ostatní, včetně polobohů, jako je Pán Śiva, Pán Brahmā, bohyně Durgā a Gaṇeśa, jsou Jeho služebníci.“ Každý tedy slouží záměrům Nejvyšší Osobnosti Božství, a co potom říci o tak nepatrných živých bytostech, jako jsme my? Samozřejmě, že jsme věční služebníci Pána. Māyāvādská filosofie však učí, že polobozi, živé bytosti i Nejvyšší Osobnost Božství jsou si rovni. Jedná se tedy o velice pošetilý výklad védského poznání.

We must offer proper respects to all the demigods. If one can offer respects even to an ant, why not to the demigods? One must always know, however, that no demigod is equal to or above the Supreme Lord. Ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya: “Only Kṛṣṇa is the Supreme Personality of Godhead, and all others, including the demigods such as Lord Śiva, Lord Brahmā, goddess Durgā and Ganeśa, are His servants.” Everyone serves the purpose of the Supreme Godhead, and what to speak of such small and insignificant living entities as ourselves? We are surely eternal servants of the Lord. The Māyāvāda philosophy maintains that the demigods, the living entities and the Supreme Personality of Godhead are all equal. It is therefore a most foolish misrepresentation of Vedic knowledge.