Skip to main content

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

Zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua v mládí

Sedmnáctá kapitola, jak ji shrnul Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi, popisuje zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua počínaje Jeho šestnáctým rokem až do doby, kdy přijal stav odříkání. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura již tyto zábavy obšírně popsal v Caitanya-bhāgavatě, a proto se o nich Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zmiňuje pouze krátce. Některé části Pánových zábav jsou však v této kapitole popsány obsáhle, protože ty Vṛndāvana dāsa Ṭhākura nerozváděl.

V této kapitole nalezneme popisy slavnosti rozdávání manga a rozmluvu Pána Caitanyi s Čándem Kázím. Nakonec tato kapitola ukazuje, že ve své podobě Śacīnandany, syna matky Śacī, vychutnával čtyři transcendentální nálady oddané služby stejný syn matky Yaśody, Pán Kṛṣṇa. Pán Śrī Kṛṣṇa přijal podobu Pána Caitanyi Mahāprabhua proto, aby pochopil extatickou lásku, kterou k Němu cítí Śrīmatī Rādhārāṇī. Postoj Śrīmatī Rādhārāṇī je považován za dokonalou mentalitu oddanosti. Samotný Kṛṣṇa tedy přijal v podobě Caitanyi Mahāprabhua postavení Śrīmatī Rādhārāṇī, aby mohl vychutnávat Její extázi. Nikdo jiný by toho nebyl schopen.

Když Śrī Kṛṣṇa přijal podobu čtyřrukého Nārāyaṇa, gopī Mu vzdaly úctu, ale příliš se o Něho nezajímaly. Gopī všechny uctívané podoby kromě té Kṛṣṇovy ve své extatické lásce odmítají. Śrīmatī Rādhārāṇī prožívá ze všech gopī nejvyšší extatickou lásku. Když potom Kṛṣṇa v podobě Nārāyaṇa uviděl Śrīmatī Rādhārāṇī, nemohl svoji podobu Nārāyaṇa dále udržet a znovu přijal podobu Kṛṣṇy.

Králem Vradžabhúmi je Nanda Mahārāja. Ta samá osoba je v Navadvípu Jagannāthem Miśrou, otcem Caitanyi Mahāprabhua. Matka Yaśodā je královnou Vradžabhúmi a v zábavách Pána Caitanyi je Śacīmātou. Syn matky Śacī je tedy synem matky Yaśody. Śrī Nityānandovi je vlastní extatický vztah rodičovské náklonnosti spolu se služebnickým postojem a přátelstvím. Śrī Advaita Prabhu projevuje extázi přátelství a zároveň služby. Všichni ostatní Pánovi společníci slouží Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi v náladách své původní lásky.

Stejná Absolutní Pravda, která se baví jako Kṛṣṇa, Śyāmasundara, jenž hraje na flétnu a tančí s gopīmi, se někdy rodí v brāhmaṇské rodině a v roli Śrī Caitanyi Mahāprabhua přijímá stav odříkání. To, že tentýž Kṛṣṇa přijal extázi gopī, vypadá rozporuplně a pro obyčejného člověka je samozřejmě těžké tomu porozumět. Pokud však uznáme nepochopitelnou energii Nejvyšší Osobnosti Božství, může nám být jasné, že je možné vše. V tomto ohledu není třeba světských argumentů, protože ty v souvislosti s nepochopitelnou energií ztrácejí význam.

Na konci sedmnácté kapitoly Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī po vzoru Śrīly Vyāsadevy shrnul všechny jednotlivé zábavy ādi-līly.

Verš

vande svairādbhutehaṁ taṁ
caitanyaṁ yat-prasādataḥ
yavanāḥ sumanāyante
kṛṣṇa-nāma-prajalpakāḥ

Synonyma

vande — uctivě se klaním; svaira — zcela nezávislé; adbhuta — a neobyčejné; īham — jehož činnosti; tam — Jemu; caitanyam — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; yat — jehož; prasādataḥ — milostí; yavanāḥ — dokonce i nečistí; sumanāyante — se změní v ušlechtilé lidi; kṛṣṇa-nāma — svatého jména Pána Kṛṣṇy; prajalpakāḥ — přijetím zpívání.

Překlad

Uctivě se klaním Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož milostí se díky zpívání svatého jména Pána dokonce i nečistí yavanové stávají lidmi s dokonalým chováním. Taková je moc Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Mezi kastovními brāhmaṇy a pokročilými vaiṣṇavy existuje trvalá neshoda, protože kastovní brāhmaṇové neboli smārtové jsou toho názoru, že se člověk nemůže stát brāhmaṇou, dokud nezmění tělo. Jak jsme se již několikrát zmínili, je třeba pochopit, že díky působení svrchované moci Pána je možné vše, což vysvětluje Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī. Caitanya Mahāprabhu je stejně jako Kṛṣṇa zcela nezávislý. Nikdo proto nemůže bránit Jeho činnostem. Jestliže chce, může svou milostí i z yavany neboli nečistého následovníka nevédských zásad učinit ušlechtilého člověka s výborným chováním. Při našem šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy k tomu skutečně dochází. Členové dnešního hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se nenarodili v Indii, ani nepatří k védské kultuře, ale během krátké doby čtyř nebo pěti let se jen díky zpívání Hare Kṛṣṇa mantry stali tak úžasnými oddanými, že dokonce i v Indii jsou příznivě přijímáni jako dobře vychovaní vaiṣṇavové všude, kam přijdou.

Méně inteligentní lidé to sice nechápou, ale právě to je zvláštní moc Pána Caitanyi Mahāprabhua. Tělo toho, kdo si je vědom Kṛṣṇy, se ve skutečnosti mnoha způsoby mění. Když naši oddaní zpívají v ulicích, i ve Spojených státech se americké dámy a pánové ptají, zda jsou to opravdu Američané, protože by nikdo neočekával, že se z Američanů najednou stanou tak hezcí oddaní. I křesťanští kněží žasnou, když vidí, jak se všichni tito chlapci z židovských a křesťanských rodin připojují k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Nikdy předtím nebrali žádné náboženské zásady vážně, ale nyní se stali upřímnými oddanými Pána. Lidé všude vyjadřují svůj údiv a my jsme velice pyšní na transcendentální chování našich studentů. Takové divy jsou samozřejmě možné pouze milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Nejedná se o nic obyčejného či světského.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaitacandra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi Prabhuovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Caitanyi!

Verš

kaiśora-līlāra sūtra karila gaṇana
yauvana-līlāra sūtra kari anukrama

Synonyma

kaiśora-līlāra — činností předcházejících Jeho mládí; sūtra — souhrn; karila — udělal jsem; gaṇana — výčet; yauvana-līlāra — zábav v mládí; sūtra — souhrn; kari — vyjmenuji; anukrama — v chronologickém pořadí.

Překlad

Kaiśora-līlu Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsem již souhrnně popsal a nyní v chronologickém pořadí popíši Jeho zábavy v mládí.

Verš

vidyā-saundarya-sad-veśa-
sambhoga-nṛtya-kīrtanaiḥ
prema-nāma-pradānaiś ca
gauro dīvyati yauvane

Synonyma

vidyā — vzdělání; saundarya — krása; sat-veśa — hezké oblečení; sambhoga — požitek; nṛtya — tanec; kīrtanaiḥ — zpíváním; prema-nāma — svaté jméno Pána, které z člověka dělá oddaného; pradānaiḥ — rozdáváním; ca — a; gauraḥ — Pán Śrī Gaurasundara; dīvyati — zářil; yauvane — ve svém mládí.

Překlad

Když Pán Caitanya rozdával svaté jméno Pána, aby probouzel neprojevenou lásku ke Kṛṣṇovi, zpíval a tančil a předváděl přitom svou učenost, krásu a pěkné oblečení. Tak Pán Śrī Gaurasundara zářil během svých mladických zábav.

Verš

yauvana-praveśe aṅgera aṅga vibhūṣaṇa
divya vastra, divya veśa, mālya-candana

Synonyma

yauvana-praveśe — s příchodem Jeho mládí; aṅgera — těla; aṅga — údy; vibhūṣaṇa — ozdoby; divya — transcendentální; vastra — šaty; divya — transcendentální; veśa — oblečení; mālya — girlanda; candana — (potřený) santálovou pastou.

Překlad

S příchodem mládí začal Pán nosit ozdoby, oblékat se do pěkných šatů, věnčit se květy a potírat santálovou pastou.

Verš

vidyāra auddhatye kāhoṅ nā kare gaṇana
sakala paṇḍita jini’ kare adhyāpana

Synonyma

vidyāra auddhatye — z pýchy na své vzdělání; kāhoṅ — kohokoliv; — ne; kare — činí; gaṇana — ohledy; sakala — všechny; paṇḍita — učence; jini' — porážející; kare — činí; adhyāpana — studium.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl pyšný na svoje vzdělání. Na nikoho nebral ohledy a během svých studií porážel všechny druhy učenců.

Verš

vāyu-vyādhi-cchale kaila prema parakāśa
bhakta-gaṇa lañā kaila vividha vilāsa

Synonyma

vāyu-vyādhi — nemoc způsobená narušením proudění vzduchu v těle; chale — pod záminkou; kaila — učinil; prema — láska k Bohu; parakāśa — projevení; bhakta-gaṇa — oddané; lañā — beroucí s sebou; kaila — prováděl; vividha — různé; vilāsa — zábavy.

Překlad

V mládí Pán projevil svou extatickou lásku ke Kṛṣṇovi pod záminkou poruch vzduchů v těle. V doprovodu svých důvěrných oddaných si takto užíval různých zábav.

Význam

Podle ájurvédské medicíny udržují celou fyziologickou soustavu v chodu tři prvky, jmenovitě vāyu, pitta a kapha (vzduch, žluč a hlen). Výměšky uvnitř těla se přeměňují na další látky, jako je krev, moč a stolice, avšak dojde-li k poruše metabolismu, stává se z těchto výměšků vlivem vzduchu v těle kapha neboli hlen. Pokud vylučování žluči a hromadění hlenu naruší proudění vzduchu v těle, může podle ájurvédské medicíny vzniknout padesát devět různých nemocí, z nichž jednou je šílenství.

Pod záminkou poruch tělesného vzduchu a metabolismu se Śrī Caitanya Mahāprabhu choval jako blázen a ve své škole pak začal vysvětlovat gramatiku sloves ve světle vědomí Kṛṣṇy. Pán veškerou gramatiku vysvětlil ve vztahu ke Kṛṣṇovi, a tím nabádal své žáky, aby se zřekli světského vzdělání, protože lepší je stát se vědomým si Kṛṣṇy, a tak ve vzdělání dosáhnout úrovně nejvyšší dokonalosti. Na tomto základě později Śrī Jīva Gosvāmī sestavil mluvnici s názvem Hari-nāmāmṛta-vyākaraṇa. Obyčejní lidé taková vysvětlení považují za projevy šílenství. Pánovým záměrem v předstírání šílenství tedy bylo vysvětlit, že cokoliv zažíváme, není nic než vědomí Kṛṣṇy, protože vše se dá s vědomím Kṛṣṇy spojit. Tyto zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua byly obšírně popsány v první kapitole Madhya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty.

Verš

tabeta karilā prabhu gayāte gamana
īśvara-purīra saṅge tathāi milana

Synonyma

tabeta — potom; karilā — činil; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; gayāte — do Gaji; gamana — cestu; īśvara-purīra saṅge — s Īśvarou Purīm; tathāi — tam; milana — setkání.

Překlad

Potom šel Pán do Gaji, kde potkal Śrīlu Īśvaru Purīho.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel do Gaji, aby s úctou vykonal oběť pro své předky. Tomu se říká piṇḍa-dāna. Ve védské společnosti musí člověk po smrti svého příbuzného, zvláště otce nebo matky, jít do Gaji a tam nabídnout obětiny lotosovým nohám Pána Viṣṇua. V Gaji se proto scházejí stovky a tisíce lidí denně, aby provedli oběť śrāddha. Pán Caitanya Mahāprabhu tuto zásadu také dodržoval, a proto šel obětovat piṇḍu svému zesnulému otci. Měl to štěstí, že se tam setkal s Īśvarou Purīm.

Verš

dīkṣā-anantare haila, premera prakāśa
deśe āgamana punaḥ premera vilāsa

Synonyma

dīkṣā — zasvěcení; anantare — okamžitě potom; haila — došlo k; premera — lásky k Bohu; prakāśa — projevení; deśe — do své rodné země; āgamana — návrat; punaḥ — znovu; premera — lásky k Bohu; vilāsa — požitek.

Překlad

V Gaji dostal Śrī Caitanya Mahāprabhu zasvěcení od Īśvary Purīho a okamžitě potom projevil známky lásky k Bohu. Tyto příznaky projevil znovu po návratu domů.

Význam

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal v doprovodu mnoha svých žáků do Gaji, cestou onemocněl. Měl vysokou horečku, a proto své žáky požádal, aby přinesli vodu, kterou byly omyty nohy brāhmaṇů. Když ji přinesli, Pán ji vypil a uzdravil se. Každý by tedy měl mít postavení brāhmaṇy v úctě, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu naznačil. Ani Pán, ani Jeho žáci se k brāhmaṇům nechovali neuctivě.

Následovníci Pána musí být připraveni projevovat brāhmaṇům veškerou patřičnou úctu. Kazatelé hnutí Pána Caitanyi však nesouhlasí s tím, když se někdo vydává za brāhmaṇu a nemá k tomu potřebné vlastnosti. Následovníci Pána Caitanyi nemohou slepě přijmout jako brāhmaṇu každého, kdo se narodil v brāhmaṇské rodině. Neměli bychom proto bez rozlišování následovat Pánův příklad prokazování úcty brāhmaṇům a pít vodu, kterou byly omyty jejich nohy. Znečišťujícím vlivem Kali-yugy brāhmaṇské rodiny postupně zdegradovaly a klamou lidi zneužíváním jejich sentimentu.

Verš

śacīke prema-dāna, tabe advaita-milana
advaita pāila viśvarūpa-daraśana

Synonyma

śacīke — matce Śacīdevī; prema-dāna — předání lásky k Bohu; tabe — potom; advaita — s Advaitou Ācāryou; milana — setkání; advaita — Advaita Ācārya; pāila — obdržel; viśva-rūpa — vesmírnou podobu Pána; daraśana — možnost vidět.

Překlad

Poté dal Pán lásku ke Kṛṣṇovi svojí matce Śacīdevī a zároveň odstranil její přestupek u nohou Advaity Ācāryi. Tak došlo k setkání s Advaitou Ācāryou, který později zhlédl Pánovu vesmírnou podobu.

Význam

Jednoho dne seděl Śrī Caitanya Mahāprabhu na Viṣṇuově trůnu v domě Śrīvāse Prabhua a v náladě sobě vlastní tehdy řekl: „Moje matka se dopustila přestupku u lotosových nohou Advaity Ācāryi. Dokud tento přestupek u lotosových nohou vaiṣṇavy neodčiní, nebude moci získat lásku ke Kṛṣṇovi.“ Když to všichni oddaní slyšeli, vydali se přivést Advaitu Ācāryu. Cestou na setkání s Pánem Advaita Ācārya opěvoval vlastnosti matky Śacīdevī a po příchodu k Němu upadl v extázi na zem. Śacīdevī tehdy na pokyn Pána Śrī Caitanyi využila příležitosti a dotkla se lotosových nohou Advaity Ācāryi. Śrī Caitanyu Mahāprabhua jednání Jeho matky velice potěšilo a řekl: „Nyní byl přestupek mé matky, kterého se u lotosových nohou Advaity Ācāryi dopustila, napraven, a tak může bez potíží získat lásku ke Kṛṣṇovi.“ Tímto příkladem Pán Caitanya každého poučil, že dopustí-li se někdo přestupku u lotosových nohou vaiṣṇavy, nepřinese mu jeho pokrok žádné výsledky, i kdyby byl, co se týče vědomí Kṛṣṇy, velice pokročilý. Měli bychom se proto mít před urážkami vaiṣṇavy velmi na pozoru. Śrī Caitanya-caritāmṛta takový přestupek popisuje takto:

yadi vaiṣṇava-aparādha uṭhe hātī mātā
upāḍe vā chiṇḍe, tāra śukhi' yāya pātā

(Cc. Madhya 19.156)

Stejně jako může šílený slon rozdupat všechny rostliny v zahradě, můžeme jediným přestupkem proti lotosovým nohám vaiṣṇavy zničit veškerou oddanou službu, kterou jsme v životě nashromáždili.

Po této události jednoho dne Advaita Ācārya Prabhu požádal Caitanyu Mahāprabhua, aby projevil vesmírnou podobu, kterou tak milostivě ukázal Arjunovi. Pán Caitanya s tímto návrhem souhlasil, a Advaita Ācārya měl to štěstí, že mohl vidět Pánovu vesmírnou podobu.

Verš

prabhura abhiṣeka tabe karila śrīvāsa
khāṭe vasi’ prabhu kailā aiśvarya prakāśa

Synonyma

prabhura — Pána; abhiṣeka — uctívání; tabe — poté; karila — konal; śrīvāsa — Śrīvāsa; khāṭe — na lůžku; vasi' — sedící; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā — činil; aiśvarya — majestát; prakāśa — projevení.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura pak uctíval Pána Caitanyu Mahāprabhua obřadným abhiṣekem. Pán seděl na lůžku a projevil svůj transcendentální majestát.

Význam

Abhiṣek je zvláštní obřad u příležitosti instalace Božstva. Božstvo se během tohoto obřadu omývá mlékem a vodou, potom se uctívá a nakonec převlékne. Tento abhiṣek probíhal ve Śrīvāsově domě. Všichni oddaní uctívali Pána rozličnými předměty podle svých možností a Pán každému požehnal podle jeho touhy.

Verš

tabe nityānanda-svarūpera āgamana
prabhuke miliyā pāila ṣaḍ-bhuja-darśana

Synonyma

tabe — potom; nityānanda-svarūpera — Osobnosti Božství Nityānandy; āgamana — zjevení; prabhuke — Pána Caitanyu Mahāprabhua; miliyā — když potkal; pāila — dostal; ṣaṭ-bhuja-darśana — možnost vidět Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua se šesti rukama.

Překlad

Po této slavnosti v domě Śrīvāse Ṭhākura se objevil Nityānanda Prabhu, a když se setkal s Pánem Caitanyou, dostal možnost Ho vidět v Jeho šestiruké podobě.

Význam

Podoba Ṣaḍ-bhuja neboli Pán Śrī Gaurasundara se šesti pažemi představuje tři inkarnace. Podoba Pána Śrī Rāmacandry je zastoupena lukem v jedné ruce a šípem v druhé, podoba Pána Śrī Kṛṣṇy je zastoupena hůlkou a flétnou, jaké obvykle nosí pasáčci krav, a Pán Caitanya Mahāprabhu je zastoupen sannyāsa-daṇḍou a nádobou na vodu zvanou kamaṇḍalu.

Śrīla Nityānanda Prabhu se narodil ve vesnici Ékačakra v okrese Bírbhúm jako syn Padmāvatī a Hāḍāie Paṇḍita. V dětství si hrál jako Balarāma. Když trochu vyrostl, přišel do domu Hāḍāie Paṇḍita jistý sannyāsī a chtěl, aby šel paṇḍitův syn s ním jako asistující brahmacārī. Hāḍāi Paṇḍita okamžitě souhlasil a svého syna mu dal, i když pro něho bylo odloučení tak zdrcující, že brzy po synově odchodu zemřel. Nityānanda Prabhu s tímto sannyāsīm navštívil mnoho poutních míst. Říká se, že s ním žil po mnoho dní v Mathuře, a tehdy uslyšel o zábavách Pána Caitanyi Mahāprabhua v Navadvípu. Odešel proto do Bengálska, aby se s Pánem setkal. Po příchodu do Navadvípu byl hostem v domě Nandany Ācāryi. Pán Caitanya věděl, že Nityānanda Prabhu již přišel, a poslal za Ním své oddané. Tak došlo k setkání Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy Prabhua.

Verš

prathame ṣaḍ-bhuja tāṅre dekhāila īśvara
śaṅkha-cakra-gadā-padma-śārṅga-veṇu-dhara

Synonyma

prathame — nejdříve; ṣaṭ-bhuja — šestirukou; tāṅre — Jemu; dekhāila — ukázal; īśvara — Pán; śaṅkha — lasturu; cakra — disk; gadā — kyj; padma — lotosový květ; śārṅga — luk; veṇu — flétnu; dhara — držící.

Překlad

Jednoho dne Pán Caitanya Mahāprabhu ukázal Pánu Nityānandovi svoji šestirukou podobu, ve které drží lasturu, disk, kyj, lotosový květ, luk a flétnu.

Verš

tabe catur-bhuja hailā, tina aṅga vakra
dui haste veṇu bājāya, duye śaṅkha-cakra

Synonyma

tabe — potom; catuḥ-bhuja — čtyřruký; hailā — stal se; tina — tři; aṅga — tělo; vakra — prohnuté; dui haste — ve dvou rukách; veṇu bājāya — hrající na flétnu; duye — ve dvou (rukách); śaṅkha-cakra — lasturu a disk.

Překlad

Potom Mu Pán ukázal svoji čtyřrukou podobu, jak stojí prohnutý ve třech místech. Dvěma rukama hrál na flétnu a v dalších dvou držel lasturu a disk.

Verš

tabe ta’ dvi-bhuja kevala vaṁśī-vadana
śyāma-aṅga pīta-vastra vrajendra-nandana

Synonyma

tabe — potom; ta' — jistě; dvi-bhuja — dvouruký; kevala — pouze; vaṁśī — flétnu; vadana — na rtech; śyāma — namodralé; aṅga — tělo; pīta-vastra — žluté oblečení; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje.

Překlad

Nakonec Pán ukázal Nityānandovi Prabhuovi svoji dvourukou podobu Kṛṣṇy, syna Mahārāje Nandy, jak hraje na flétnu a své namodralé tělo má oblečené do žlutých šatů.

Význam

Tento popis obšírně rozebírá Śrī Caitanya-maṅgala.

Verš

tabe nityānanda-gosāñira vyāsa-pūjana
nityānandāveśe kaila muṣala dhāraṇa

Synonyma

tabe — potom; nityānanda — Nityānanda; gosāñira — Pána; vyāsa-pūjana — uctívání Vyāsadevy nebo duchovního mistra; nityānanda-āveśe — v extázi jako Nityānanda; kaila — dělal; muṣala dhāraṇa — držící muṣalu, zbraň podobnou pluhu.

Překlad

Nityānanda Prabhu potom zařídil pro Pána Śrī Gaurasundara Vyāsa-pūju neboli uctívání duchovního mistra. Pán Caitanya v extázi, kdy se považoval za Nityānandu Prabhua, držel pluhu podobnou zbraň zvanou muṣala.

Význam

Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua uspořádal Nityānanda Prabhu v noci za úplňku pro Pána Vyāsa-pūju. Zorganizoval Vyāsa-pūju neboli guru-pūju za pomoci Śrīvāse Ṭhākura. Jelikož je Vyāsadeva původní guru (duchovní mistr) všech, kdo následují védské zásady, nazývá se uctívání duchovního mistra Vyāsa-pūjā. Během Vyāsa-pūji probíhal saṅkīrtan, a když se Nityānanda Prabhu snažil pověsit Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi na krk girlandu, uviděl v Pánu Caitanyovi sám sebe. V duchovním postavení Pána Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy Prabhua neboli Kṛṣṇy a Balarāmy není žádný rozdíl. Oba jsou pouze různými projevy Nejvyšší Osobnosti Božství. Během tohoto zvláštního obřadu mohli všichni oddaní Pána Caitanyi Mahāprabhua pochopit, že Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu se od sebe neliší.

Verš

tabe śacī dekhila, rāma-kṛṣṇa — dui bhāi
tabe nistārila prabhu jagāi-mādhāi

Synonyma

tabe — potom; śacī — matka Śacīdevī; dekhila — viděla; rāma-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma; dui bhāi — dva bratři; tabe — potom; nistārila — osvobodil; prabhu — Pán; jagāi-mādhāi — dva bratry, Jagāie a Mādhāie.

Překlad

Matka Śacīdevī potom viděla bratry Kṛṣṇu a Balarāmu v Jejich podobách Pána Caitanyi a Nityānandy. Pán Caitanya poté osvobodil dva bratry, Jagāie a Mādhāie.

Význam

Jedné noci se Śacīdevī zdálo, že domácí Božstva Kṛṣṇa a Balarāma přijala podoby Caitanyi a Nityānandy a prali se spolu, jak to děti dělávají, o to, kdo sní naivedyu neboli jídlo obětované Božstvu. Dalšího dne řízením Pána Caitanyi pozvala Śacīdevī Nityānandu, aby v jejím domě přijal prasādam. Viśvambhara (Pán Caitanya) a Nityānanda tedy jedli spolu a Śacīdevī si uvědomila, že nejsou nikdo jiný než Kṛṣṇa a Balarāma. Když to pochopila, omdlela.

Jagāi a Mādhāi byli dva bratři, kteří se narodili v Navadvípu v jedné vážené brāhmaṇské rodině, ale později propadli všem druhům hříšných činností. Nityānanda Prabhu a Haridāsa Ṭhākura kázali na pokyn Pána Caitanyi vědomí Kṛṣṇy od domu k domu. Při tomto kázání narazili na dva rozběsněné opilé bratry Jagāie a Mādhāie, kteří je začali honit, jen co je uviděli. Dalšího dne Mādhāi zasáhl Nityānandu Prabhua střepem z hliněného hrnce do hlavy a Nityānanda začal krvácet. Jakmile se o tom dozvěděl Śrī Caitanya Mahāprabhu, okamžitě se tam přihnal, připravený oba bratry potrestat. Když však nejmilostivější Pán Gaurāṅga viděl Jagāiovo kajícné chování, ihned ho obejmul. Oba dva hříšní bratři viděli tváří v tvář Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, a objímali Ho, čímž se okamžitě očistili. Pán je tedy zasvětil do zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry a osvobodil.

Verš

tabe sapta-prahara chilā prabhu bhāvāveśe
yathā tathā bhakta-gaṇa dekhila viśeṣe

Synonyma

tabe — potom; sapta-prahara — dvacet jedna hodin; chilā — zůstal; prabhu — Pán; bhāva-āveśe — v extázi; yathā — kdekoliv; tathā — všude; bhakta-gaṇa — oddaní; dekhila — viděli; viśeṣe — obzvláště.

Překlad

Po této události zůstal Pán dvacet jedna hodin v extázi a všichni oddaní viděli Jeho příznačné zábavy.

Význam

V místnosti Božstev musí být za trůnem lůžko pro Božstvo. (To by se mělo okamžitě zavést ve všech našich střediscích. Nezáleží na tom, jestli je lůžko velké nebo malé; mělo by mít takové rozměry, aby se vešlo pohodlně do místnosti pro Božstva, ale musí být alespoň nějaké.) Jednoho dne si Pán Caitanya Mahāprabhu sedl v domě Śrīvāse Ṭhākura na Viṣṇuovo lůžko a všichni oddaní Ho uctívali védskými mantrami Puruṣa-sūkty, počínaje veršem sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt. Toto veda-stuti by se také mělo zavést, bude-li to možné, pro instalaci Božstev. Během koupání Božstva musí všichni kněží a oddaní zpívat tuto Puruṣa-sūktu a přitom Božstvu obětovat příslušné předměty pro uctívání, jako jsou květy, ovoce, vonné tyčinky, předměty pro ārati, naivedya, vastra a ozdoby. Všichni oddaní takto uctívali Pána Caitanyu Mahāprabhua a On setrval v extázi po sedm prahar neboli dvacet jedna hodin. Využil příležitosti k tomu, aby oddaným ukázal, že je původní Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou, který je zdrojem všech ostatních inkarnací, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (10.8): aham sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate. Všechny podoby Nejvyšší Osobnosti Božství neboli viṣṇu-tattvy emanují z těla Pána Kṛṣṇy. Pán Caitanya Mahāprabhu také odhalil všechna tajná přání oddaných, a tak si byli všichni zcela jisti, že je Nejvyšší Osobností Božství.

Někteří oddaní tento Pánův projev extáze nazývají sāta-prahariyā bhāva neboli „jedenadvacetihodinová extáze“, zatímco jiní mahābhāva-prakāś nebo mahā-prakāś. Popis této sāta-prahariyā bhāvy se nachází v deváté kapitole Madhya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty, kde se uvádí, že jednu služebnou, která se jmenovala Duḥkhī, požehnal Śrī Caitanya Mahāprabhu jménem Sukhī. Nechal také zavolat Kholāvecu Śrīdhara a ukázal Mu svůj mahā-prakāś. Potom zavolal Murāriho Guptu a ukázal mu svoji podobu Pána Rāmacandry. Dal požehnání Haridāsovi Ṭhākurovi a Advaitu Ācāryu Prabhua požádal, aby vyložil Bhagavad-gītu takovou, jaká je (gītāra satya-pāṭha). Prokázal také zvláštní přízeň Mukundovi.

Verš

varāha-āveśa hailā murāri-bhavane
tāṅra skandhe caḍi’ prabhu nācilā aṅgane

Synonyma

varāha-āveśa — extáze jako Varāhadeva; hailā — stala se; murāri-bhavane — v domě Murāriho Gupty; tāṅra skandhe — na ramenou Murāriho Gupty; caḍi' — se vozící; prabhu — Pán; nācilā — tančil; aṅgane — na dvoře.

Překlad

Jednoho dne Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval extázi inkarnace kance a vyskočil Murārimu Guptovi na ramena. Oba takto tančili na Murāriho dvoře.

Význam

Caitanya Mahāprabhu začal jednoho dne křičet „Śūkara! Śūkara!“ Když se takto dovolával kančí inkarnace Pána, přijal svoji podobu inkarnace kance a vyskočil Murārimu Guptovi na ramena. Držel malou gāḍu, nálevku s hubicí, což představovalo symbolické vyzvednutí Země z hlubin oceánu, zábavu Pána Varāhy.

Verš

tabe śuklāmbarera kaila taṇḍula-bhakṣaṇa
‘harer nāma’ ślokera kaila artha vivaraṇa

Synonyma

tabe — potom; śuklāmbarera — Śuklāmbary Brahmacārīho; kaila — učinil; taṇḍula — syrové rýže; bhakṣaṇa — snědení; harer nāma ślokera — takto známého verše; kaila — učinil; artha — významu; vivaraṇa — vysvětlení.

Překlad

Potom Pán snědl syrovou rýži, kterou Mu dal Śuklāmbara Brahmacārī, a obšírně vysvětlil význam verše „harer nāma“ z Bṛhan-nāradīya Purāṇy.

Význam

Śuklāmbara Brahmacārī bydlel v Navadvípu na břehu Gangy, a když jednou Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil v extázi, Śuklāmbara Brahmacārī k Němu přišel se svým žebradlem, ve kterém měl rýži. Pán byl tak spokojený se svým oddaným, že se mošny okamžitě zmocnil a začal tu syrovou rýži jíst. Nikdo Mu v tom nebránil, a tak ji snědl všechnu.

Verš

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

Synonyma

hareḥ nāma — svaté jmého Pána; hareḥ nāma — svaté jméno Pána; hareḥ nāma — svaté jméno Pána; eva — zajisté; kevalam — pouze; kalau — ve věku Kali; na asti — není; eva — zajisté; na asti — není; eva — zajisté; na asti — není; eva — zajisté; gatiḥ — cíl; anyathā — jinak.

Překlad

„,V tomto věku Kali není jiný způsob, není jiný způsob, není jiný způsob seberealizace než zpívání svatého jména, zpívání svatého jména, zpívání svatého jména Pána Hariho.̀“

Verš

kali-kāle nāma-rūpe kṛṣṇa-avatāra
nāma haite haya sarva-jagat-nistāra

Synonyma

kali-kāle — v tomto věku Kali; nāma-rūpe — v podobě svatého jména; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; avatāra — inkarnace; nāma — svatého jména; haite — z; haya — stane se; sarva — celého; jagat — světa; nistāra — osvobození.

Překlad

„V tomto věku Kali Pán Kṛṣṇa inkarnuje v podobě svého svatého jména, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Pouhým zpíváním svatého jména se člověk přímo sdružuje s Pánem. Každý, kdo to dělá, je zcela jistě osvobozen.“

Verš

dārḍhya lāgi’ ‘harer nāma’-ukti tina-vāra
jaḍa loka bujhāite punaḥ ‘eva’-kāra

Synonyma

dārḍhya lāgi' — pro zdůraznění; harer nāma — svatého jména Pána Hariho; ukti — je vyslovení; tina-vāra — třikrát; jaḍa loka — obyčejní lidé; bujhāite — jen proto, aby pochopili; punaḥ — znovu; eva-kāra — slovo eva neboli „určitě“.

Překlad

„V tomto verši se pro zdůraznění třikrát opakuje slovo ,evà (,určitě̀) a třikrát se také opakují slova ,harer nāmà (,svaté jméno Pánà), jen proto, aby to i obyčejní lidé pochopili.“

Význam

Abychom obyčejnému člověku něco zdůraznili, můžeme to třikrát zopakovat, jako třeba: „Musíš to udělat! Musíš to udělat! Musíš to udělat!“ Bṛhan-nāradīya Purāṇa takto opakovaně zdůrazňuje zpívání svatého jména, aby ho lidé vzali vážně, a vysvobodili se tak ze spárů māyi. Naše praktická zkušenost v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě je, že pouhým pravidelným zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry podle předepsaných zásad se mnoho miliónů lidí dostává na duchovní úroveň života. Všechny naše studenty proto žádáme, aby zpívali alespoň šestnáct kol této harer nāma mahā-mantry denně bez přestupků a dodržovali usměrňující zásady. Jejich úspěch tak bude bez pochyby zajištěn.

Verš

‘kevala’-śabde punarapi niścaya-karaṇa
jñāna-yoga-tapa-karma-ādi nivāraṇa

Synonyma

̀kevala'-śabde — slovem kevala neboli „pouze“; punarapi — znovu; niścaya-karaṇa — konečné rozhodnutí; jñāna — rozvoj poznání; yoga — provádění mystické jógy; tapa — odříkání; karma — plodonosné činnosti; ādi — a tak dále; nivāraṇa — zákaz.

Překlad

„Použití slova ,kevalà (,pouzè) zakazuje veškeré ostatní procesy, jako je rozvoj poznání, provádění mystické jógy nebo odříkání a plodonosné jednání.“

Význam

Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy klade důraz pouze na zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, kdežto ti, kdo neznají tajemství úspěchu pro tento věk Kali, se zbytečně zabývají rozvojem poznání, praktikováním mystické jógy, plodonosným jednáním či marným odříkáním. Pouze tak ztrácejí čas a matou své následovníky. Když na to otevřeně poukážeme před publikem, naši odpůrci se na nás rozzlobí. Śāstry nám však nařizují nedělat těmto takzvaným jñānīm, yogīm, karmīm a tapasvīm žádné ústupky. Když říkají, že jsou stejně dobří jako my, musíme říci, že dobří jsme pouze my, a oni ne. To není naše neústupnost, ale nařízení śāster, od nichž se nesmíme odchýlit. To je potvrzeno v dalším verši Caitanya-caritāmṛty.

Verš

anyathā ye māne, tāra nāhika nistāra
nāhi, nāhi, nāhi — e tina ‘eva’-kāra

Synonyma

anyathā — jinak; ye — každý, kdo; māne — přijímá; tāra — jeho; nāhika — není; nistāra — osvobození; nāhi nāhi nāhi — není nic jiného, nic jiného, nic jiného; e — v těchto; tina — třech; eva-kāra — pro zdůraznění.

Překlad

„Tento verš jasně uvádí, že ten, kdo přijme jakoukoliv jinou cestu, nemůže být osvobozen. Z toho důvodu se třikrát opakují slova, nic jiného, nic jiného, nic jinéhò, která zdůrazňují pravý proces seberealizace.“

Verš

tṛṇa haite nīca hañā sadā labe nāma
āpani nirabhimānī, anye dibe māna

Synonyma

tṛṇa — tráva; haite — než; nīca — nižší; hañā — stávající se; sadā — vždy; labe — zpívej; nāma — svaté jméno; āpani — osobně; nirabhimānī — bez uznání; anye — druhým; dibe — měl bys prokazovat; māna — veškerou úctu.

Překlad

„Pokud chce někdo zpívat svaté jméno neustále, musí být pokornější než tráva na ulici a musí být prostý veškerých tužeb po osobním uznání. Druhým by však měl skládat veškeré uctivé poklony.“

Verš

taru-sama sahiṣṇutā vaiṣṇava karibe
bhartsana-tāḍane kāke kichu nā balibe

Synonyma

taru-sama — jako strom; sahiṣṇutā — snášenlivost; vaiṣṇava — oddaný; karibe — má praktikovat; bhartsana — kárání; tāḍane — trestání; kāke — komukoliv; kichu — něco; — ne; balibe — řekne.

Překlad

„Oddaný, který zpívá svaté jméno, by měl praktikovat snášenlivost, jakou se vyznačuje strom. I když ho někdo kárá nebo trestá, neměl by nic říkat druhým na oplátku.“

Verš

kāṭileha taru yena kichu nā bolaya
śukāiyā mare, tabu jala nā māgaya

Synonyma

kāṭileha — i když je kácen; taru — strom; yena — jako; kichu — něco; — ne; bolaya — říká; śukāiyā — vysychající; mare — umírá; tabu — ani potom; jala — vodu; — ne; māgaya — žádá.

Překlad

„Strom neprotestuje, ani když ho někdo kácí, a ani když usychá a odumírá, nežádá nikoho o vodu.“

Význam

Taková snášenlivost (taror iva sahiṣṇunā) je velmi těžká, ale když budeme skutečně zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, automaticky se rozvine. Ten, kdo je díky zpívání Hare Kṛṣṇa mantry pokročilý v rozvoji duchovního vědomí, ji nepotřebuje vyvíjet odděleně, protože pouhým pravidelným zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry oddaný vyvine všechny dobré vlastnosti.

Verš

ei-mata vaiṣṇava kāre kichu nā māgiba
ayācita-vṛtti, kiṁvā śāka-phala khāiba

Synonyma

ei-mata — takto; vaiṣṇava — oddaný; kāre — od kohokoliv; kichu — nic; — ne; māgiba — požádá; ayācita-vṛtti — postoj, kdy člověk od nikoho nic nežádá; kimvā — nebo; śāka — zeleninu; phala — ovoce; khāiba — bude jíst.

Překlad

„Vaiṣṇava by tedy neměl nikoho o nic žádat. Pokud mu někdo něco dá bez požádání, má to přijmout, ale pokud nic nedostane, měl by se spokojit s tím, že bude jíst jakoukoliv zeleninu či ovoce, které budou snadno dostupné.“

Verš

sadā nāma la-iba, yathā-lābhete santoṣa
eita ācāra kare bhakti-dharma-poṣa

Synonyma

sadā — neustále; nāma — svaté jméno; la-iba — měl by zpívat; yathā — protože; lābhete — získá; santoṣa — uspokojení; eita — toto; ācāra — chování; kare — činí; bhakti-dharma — oddané služby; poṣa — udržování.

Překlad

„Měl by přísně dodržovat slib neustálého zpívání svatého jména a měl by se spokojit s čímkoliv, co snadno získá. Takové oddané chování upevní jeho oddanou službu.“

Verš

tṛṇād api su-nīcena
taror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

Synonyma

tṛṇāt api — než pošlapaná tráva; su-nīcena — jsoucí nižší; taroḥ — než strom; iva — jako; sahiṣṇunā — se snášenlivostí; amāninā — aniž by byl falešně pyšný; māna-dena — vzdávající úctu všem; kīrtanīyaḥ — zpívat; sadā — neustále; hariḥ — svaté jméno Pána.

Překlad

„Ten, kdo se považuje za nižšího, než je tráva, kdo je snášenlivější než strom, kdo pro sebe neočekává uznání, ale je naopak stále připravený projevovat veškerou úctu ostatním, může velmi snadno zpívat svaté jméno Pána neustále.“

Význam

Tráva je v tomto verši zvláště uvedena proto, že neprotestuje, ani když po ní každý šlape. To znamená, že duchovní mistr nebo vedoucí by neměl být pyšný na svoje postavení, ale měl by být vždy pokornější než obyčejný člověk a měl by pokračovat s šířením hnutí Caitanyi Mahāprabhua prostřednictvím zpívání Hare Kṛṣṇa mantry.

Verš

ūrdhva-bāhu kari’ kahoṅ, śuna, sarva-loka
nāma-sūtre gāṅthi’ para kaṇṭhe ei śloka

Synonyma

ūrdhva-bāhu kari' — se zvednutýma rukama; kahoṅ — prohlašuji; śuna — prosím poslouchejte; sarva-loka — všechny osoby; nāma — svatého jména; sūtre — na šňůru; gāṅthi' — navlékající; para — zavěste si; kaṇṭhe — na krk; ei — tento; śloka — verš.

Překlad

Zvedám ruce a prohlašuji: „Všichni mě prosím poslouchejte! Navlékněte si tento verš na šňůru svatého jména a noste ho na krku, abyste na něj ani na okamžik nezapomněli.“

Význam

Při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry je možné, že se člověk zpočátku dopouští mnoha přestupků, kterým se říká nāmābhāsa a nāma-aparādha. Na této úrovni není možné zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry dosáhnout dokonalé lásky ke Kṛṣṇovi. Je proto nutné zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru podle zásad výše zmíněného verše tṛṇād api su-nīcena taror iva sahiṣṇunā. V této souvislosti je třeba si povšimnout toho, že zpívání zahrnuje pohyb horního a dolního rtu i jazyka. To vše se musí při zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry zapojit. Slova „Hare Kṛṣṇa“ je třeba vyslovovat i slyšet velice zřetelně. Občas totiž někdo místo zpívání se správnou výslovností za pomoci rtů a jazyka pouze mechanicky vydává syčivé zvuky. Zpívání je velice jednoduché, ale je třeba ho praktikovat zodpovědně. Autor Śrī Caitanya-caritāmṛty Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī proto všechny vyzývá, aby tento verš neustále nosili pověšený kolem krku.

Verš

prabhu-ājñāya kara ei śloka ācaraṇa
avaśya pāibe tabe śrī-kṛṣṇa-caraṇa

Synonyma

prabhu — Pánovo; ājñāya — na nařízení; kara — konejte; ei śloka — tohoto verše; ācaraṇa — praktikování; avaśya — jistě; pāibe — dosáhnete; tabe — posléze; śrī-kṛṣṇa-caraṇa — lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Každý musí přísně dodržovat zásady dané Pánem Caitanyou Mahāprabhuem v tomto verši. Pouhým následováním příkladu Pána Caitanyi a Gosvāmīch lze zaručeně dosáhnout konečného životního cíle, lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy.

Verš

tabe prabhu śrīvāsera gṛhe nirantara
rātre saṅkīrtana kaila eka saṁvatsara

Synonyma

tabe — potom; prabhu — Pán, Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrīvāsera — Śrīvāse Ṭhākura; gṛhe — v domě; nirantara — vždy; rātre — v noci; saṅkīrtana — společné zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; kaila — prováděl; eka saṁvatsara — celý jeden rok.

Překlad

Po celý jeden rok Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu každou noc pravidelně vedl společné zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry v domě Śrīvāse Ṭhākura.

Verš

kapāṭa diyā kīrtana kare parama āveśe
pāṣaṇḍī hāsite āise, nā pāya praveśe

Synonyma

kapāṭa — dveře; diyā — zavírající; kīrtana — zpívání; kare — prováděl; parama — nejvyšší; āveśe — ve stavu extáze; pāṣaṇḍī — nevěřící; hāsite — posmívat se; āise — přišli; — ne; pāya — dostali; praveśe — vstup.

Překlad

Toto extatické zpívání se odehrávalo za zavřenými dveřmi, aby se dovnitř nedostali nevěřící, kteří se přišli posmívat.

Význam

Zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry je přístupné všem, ale někdy přicházejí nevěřící, aby zpívání rušili. Zde je naznačeno, že za takových okolností mají být dveře chrámu zavřené. Vpuštěni by měli být pouze ti, kdo chtějí opravdu opěvovat Pána, ostatní ne. Pokud však společné zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry probíhá ve velkém, ponecháváme naše chrámy otevřené, aby se mohl připojit každý, a milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua to přináší dobré výsledky.

Verš

kīrtana śuni’ bāhire tārā jvali’ puḍi’ mare
śrīvāsere duḥkha dite nānā yukti kare

Synonyma

kīrtana śuni' — když slyšeli zpívání; bāhire — venku; tārā — nevěřící; jvali' — spálení; puḍi' — na popel; mare — umírají; śrīvāsere — Śrīvāsovi Ṭhākurovi; duḥkha — problémy; dite — působit; nānā — různé; yukti — plány; kare — kují.

Překlad

Nevěřící tak závistí téměř shořeli na popel a zemřeli. Aby se pomstili, kuli všelijaké plány, jak způsobit Śrīvāsovi Ṭhākurovi problémy.

Verš

eka-dina vipra, nāma — ‘gopāla cāpāla’
pāṣaṇḍi-pradhāna sei durmukha, vācāla
bhavānī-pūjāra saba sāmagrī lañā
rātre śrīvāsera dvāre sthāna lepāñā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; vipra — jeden brāhmaṇa; nāma — jménem; gopāla cāpāla — Gopāla Cāpāla; pāṣaṇḍi-pradhāna — vůdce nevěřících; sei — on; durmukha — neurvalý, používající hrubá slova; vācāla — upovídaný; bhavānī-pūjāra — pro uctívání bohyně Bhavānī; saba — všechny; sāmagrī — složky, předměty; lañā — beroucí; rātre — v noci; śrīvāsera — Śrīvāse Ṭhākura; dvāre — u dveří; sthāna — místo; lepāñā — potírající.

Překlad

Jedné noci, když v domě Śrīvāse Ṭhākura probíhal kīrtan, brāhmaṇa jménem Gopāla Cāpāla, vůdce nevěřících, který byl upovídaný a velice hrubý v řeči, umístil před dveře Śrīvāse Ṭhākura veškeré potřeby pro uctívání bohyně Durgy.

Význam

Za účelem zneuctění Śrīvāse Ṭhākura chtěl tento brāhmaṇa, Gopāla Cāpāla, dokázat, že je to vlastně śākta neboli uctívač Bhavānī, bohyně Durgy, a že se za vaiṣṇavu pouze vydává. V Bengálsku probíhá mezi oddanými bohyně Kālī a oddanými Pána Kṛṣṇy neustálé soupeření. Bengálci obecně velice lpí na uctívání bohyní Durgy, Kālī, Śītaly a Caṇḍī, zvláště jsou-li to pojídači masa a opilci. Takovíto oddaní, známí jako śāktové neboli ti, kdo uctívají śakti-tattvu, chovají neustálou zášť vůči vaiṣṇavům. Jelikož byl Śrīvāsa Ṭhākura v Navadvípu dobře známým a váženým vaiṣṇavou, chtěl ho Gopāla Cāpāla pošpinit tím, že ho poníží na úroveň śāktů. Položil proto před dveře Śrīvāse Ṭhākura různé předměty pro uctívání Bhavānī, manželky Pána Śivy, jako je červená květina, list banánovníku, džbán vína a načervenalou santálovou pastu. Když potom ráno Śrīvāsa Ṭhākura před svými dveřmi uviděl všechny tyto věci, svolal vážené sousedy a ukázal jim, že v noci uctíval Bhavānī. Těmto vznešeným lidem to bylo velice líto a zavolali metaře, aby celé místo uklidil a očistil ho vodou a kravským trusem. Tato událost s Gopālem Cāpālem není popsána v Caitanya-bhāgavatě.

Verš

kalāra pāta upare thuila oḍa-phula
haridrā, sindūra āra rakta-candana, taṇḍula

Synonyma

kalāra pāta — list banánovníku; upare — na něj; thuila — položil; oḍa-phula — druh květu; haridrā — kurkumu; sindūra — rumělku; āra — a; rakta-candana — červenou santálovou pastu; taṇḍula — rýži.

Překlad

Na banánový list položil předměty pro uctívání, jako je oḍa-phula, kurkuma, rumělka, červená santálová pasta a rýže.

Verš

madya-bhāṇḍa-pāśe dhari’ nija-ghare gela
prātaḥ-kāle śrīvāsa tāhā ta’ dekhila

Synonyma

madya-bhāṇḍa — džbán vína; pāśe — po straně; dhari' — když umístil; nija-ghare — domů; gela — odešel; prātaḥ-kāle — ráno; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; tāhā — všechny tyto věci; ta' — zajisté; dekhila — uviděl.

Překlad

Vedle postavil džbán s vínem a odešel domů. Když ráno Śrīvāsa Ṭhākura otevřel dveře, uviděl tam tyto věci.

Verš

baḍa baḍa loka saba ānila bolāiyā
sabāre kahe śrīvāsa hāsiyā hāsiyā

Synonyma

baḍa baḍa — vážené; loka — osoby; saba — všechny; ānila — přivedl; bolāiyā — nechal zavolat; sabāre — každého; kahe — oslovil; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; hāsiyā hāsiyā — s úsměvem.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura zavolal všechny své vážené sousedy a s úsměvem je oslovil.

Verš

nitya rātre kari āmi bhavānī-pūjana
āmāra mahimā dekha, brāhmaṇa-sajjana

Synonyma

nitya rātre — každou noc; kari — provádím; āmi — já; bhavānī-pūjana — uctívání Bhavānī, manželky Pána Śivy; āmāra — moji; mahimā — slávu; dekha — vidíte; brāhmaṇa-sat-jana — všichni ctihodní brāhmaṇové.

Překlad

„Vážení pánové, každou noc uctívám bohyni Bhavānī. Zde leží předměty pro její uctívání, a vy všichni vážení brāhmaṇové a příslušníci vyšších tříd společnosti teď můžete vidět, co jsem zač.“

Význam

Védská společnost se dělí na čtyři třídy – brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi a śūdry – a pod nimi se nacházejí pañcamové (doslova „příslušníci páté třídy“), kteří mají nižší postavení než śūdrové. Vyšší třídy – brāhmaṇové, kṣatriyové, a dokonce i vaiśyové – byli známí jako brāhmaṇa-saj-jana. Zvláště brāhmaṇové byli známí jako saj-janové neboli vážení a ušlechtilí lidé, kteří vedli celou společnost. Pokud ve vsi došlo k nějaké neshodě, lidé chodili za těmito váženými brāhmaṇy pro urovnání. Nyní je velice těžké takové brāhmaṇy a saj-jany najít, a proto jsou všechny vesnice i města v takovém rozkladu, že už nikde nevládne klid ani štěstí. Aby došlo k obnově dokonale kulturní civilizace, musí být po celém světě zavedeno vědecké rozdělení společnosti na brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi a śūdry. Dokud nebudou někteří lidé vytrénováni jako brāhmaṇové, nemůže ve společnosti zavládnout klid a mír.

Verš

tabe saba śiṣṭa-loka kare hāhākāra
aiche karma hethā kaila kon durācāra

Synonyma

tabe — potom; saba — všichni; śiṣṭa-loka — urození muži; kare — zvolali; hāhā-kāra — běda, běda; aiche — takové; karma — činnosti; hethā — zde; kaila — spáchal; kon — který; durācāra — hříšník.

Překlad

Shromáždění urození muži zvolali: „Co to má znamenat? Co to má znamenat? Kdo napáchal takové podlosti? Kdo je ten hříšník?“

Verš

hāḍike āniyā saba dūra karāila
jala-gomaya diyā sei sthāna lepāila

Synonyma

hāḍike — metaře; āniyā — když zavolali; saba — všechno; dūra karāila — nechali vyhodit; jala — voda; gomaya — kravský trus; diyā — po smíchání; sei — to; sthāna — místo; lepāila — nechali vytřít.

Překlad

Zavolali metaře (hāḍiho), a ten všechny ty věci pro uctívání vyhodil a celé místo vyčistil tak, že tam vytřel směsí vody a kravského trusu.

Význam

Lidé, kteří jsou ve védské společnosti zaměstnáni veřejnými úklidovými pracemi, jako je odstraňování výkalů a zametání ulic, se nazývají hāḍi. Někdy jsou nedotknutelní, zvláště když jsou v zaměstnání. I oni však mají právo stát se oddanými. To udává Śrī Bhagavad-gītā (9.32), kde Pán vyhlašuje:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, i lidé nižšího zrození – ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci) – mohou dosáhnout nejvyššího cíle, pokud se ke Mně uchýlí.“

V Indii žije mnoho nedotknutelných příslušníků nižší třídy, ale podle vaiṣṇavských zásad je vítán každý, aby přijal toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy na duchovní úrovni života, a tak se zbavil svých problémů. Na hmotné úrovni rovnocennost ani bratrství nemohou existovat.

Když Pán Caitanya říká tṛṇād api su-nīcena taror iva sahiṣṇunā, naznačuje tím, že se musíme povznést nad hmotné pojetí života. Jakmile někdo opravdu pochopí, že není hmotným tělem, ale duchovní duší, bude pokornější než příslušník nižší třídy, protože bude duchovně pokročilý. Tato pokora, kdy se člověk považuje za nižšího než tráva, se nazývá su-nīcatva, a být snášenlivější než strom se nazývá sahiṣṇutva neboli snášenlivost. Věnovat se oddané službě a nezajímat se o hmotné pojetí života se nazývá amānitva, nezájem o světskou úctu, ale přesto se oddaný v tomto postavení nazývá māna-da, protože je připravený bez váhání projevit úctu druhým.

Mahátmá Gándhí započal hnutí hari-jana, aby očistil nedotknutelné, ale neuspěl, protože si myslel, že hari-janou neboli osobním společníkem Pána se člověk může stát nějakými hmotnými úpravami. To však není možné. Dokud plně nezrealizujeme, že nejsme toto tělo, ale duchovní duše, nepřipadá v úvahu, abychom se stali hari-janou. Ti, kdo nekráčejí ve stopách Pána Caitanyi Mahāprabhua a Jeho učednické posloupnosti, nedovedou rozlišit mezi hmotou a duší, a proto jsou všechny jejich představy pouze zašmodrchanou směsicí problémů. Ve skutečnosti jsou ztracení v matoucí síti Māyādevī.

Verš

tina dina rahi’ sei gopāla-cāpāla
sarvāṅge ha-ila kuṣṭha, vahe rakta-dhāra

Synonyma

tina dina — tři dny; rahi' — takto zůstávající; sei — tento; gopāla-cāpāla — Gopāla Cāpāla; sarvāṅge — po celém těle; ha-ila — objevila se; kuṣṭha — lepra; vahe rakta-dhāra — vytékala krev.

Překlad

Po třech dnech dostal Gopāla Cāpāla lepru a z boláků na celém těle mu tekla krev.

Verš

sarvāṅga beḍila kīṭe, kāṭe nirantara
asahya vedanā, duḥkhe jvalaye antara

Synonyma

sarva-aṅga — po celém těle; beḍila — byl pokrytý; kīṭe — hmyzem; kāṭe — kousajícím; nirantara — neustále; asahya — nesnesitelná; vedanā — bolest; duḥkhe — v utrpení; jvalaye — spaluje; antara — bez ustání.

Překlad

Neustále pokrytý červy a hmyzem, který ho kousal po celém těle, trpěl Gopāla Cāpāla nesnesitelnou bolestí. Celé jeho tělo spalovalo utrpení.

Verš

gaṅgā-ghāṭe vṛkṣa-tale rahe ta’ vasiyā
eka dina bale kichu prabhuke dekhiyā

Synonyma

gaṅgā-ghāṭe — na břehu Gangy; vṛkṣa-tale — pod stromem; rahe — zůstává; ta' — jistě; vasiyā — sedící; eka dina — jednoho dne; bale — říká; kichu — něco; prabhuke — Pána; dekhiyā — vidící.

Překlad

Vzhledem k tomu, že lepra je nakažlivá nemoc, odešel Gopāla Cāpāla z vesnice a sedl si pod strom na břehu Gangy. Jednoho dne však uviděl jít kolem Caitanyu Mahāprabhua a oslovil Ho následovně.

Verš

grāma-sambandhe āmi tomāra mātula
bhāginā, mui kuṣṭha-vyādhite hañāchi vyākula

Synonyma

grāma-sambandhe — ve vztahu v rámci vesnice; āmi — já (jsem); tomāra — Tvůj; mātula — strýc z matčiny strany; bhāginā — synovče; mui — já; kuṣṭha-vyādhite — leprou; hañāchi — stal jsem se; vyākula — velmi soužený.

Překlad

„Můj drahý synovče, v našem vesnickém vztahu jsem Tvůj strýc. Podívej se prosím, jak mě souží lepra.“

Verš

loka saba uddhārite tomāra avatāra
muñi baḍa dukhī, more karaha uddhāra

Synonyma

loka — lidi; saba — všechny; uddhārite — osvobodit; tomāra — Tvoje; avatāra — inkarnace; muñi — já (jsem); baḍa — velice; dukhī — nešťastný; more — mně; karaha — prosím učiň; uddhāra — osvobození.

Překlad

„Jako inkarnace Boha osvobozuješ tolik pokleslých duší. Já jsem také velice nešťastná pokleslá duše. Vysvoboď mě prosím svojí milostí.“

Význam

Vypadá to, že Gopāla Cāpāla byl sice hříšný, mluvka a urážel druhé, ale zároveň byl upřímný. Věřil proto, že Caitanya Mahāprabhu je inkarnace Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který přišel vysvobodit všechny podmíněné duše, a tak Pána prosil o milost, aby vysvobodil i jeho. Nebyl si však vědom toho, že osvobozování pokleslých duší neznamená léčení jejich tělesných nemocí, i když faktem je, že člověk vysvobozený ze spárů hmoty se automaticky zbaví i hmotných tělesných nemocí. Gopāla Cāpāla chtěl být osvobozen pouze od tělesného utrpení, které mu působila lepra. Śrī Caitanya sice jeho upřímné naléhání přijal, ale přál si ho poučit o skutečné příčině jeho utrpení.

Verš

eta śuni’ mahāprabhura ha-ila kruddha mana
krodhāveśe bale tāre tarjana-vacana

Synonyma

eta — toto; śuni' — když slyšel; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ha-ila — byla; kruddha — hněvivá; mana — mysl; krodha-āveśe — z prudkého hněvu; bale — říká; tāre — jemu; tarjana — káravá; vacana — slova.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel, navenek se velice rozzlobil, a v této hněvivé náladě ho začal kárat.

Verš

āre pāpi, bhakta-dveṣi, tore na uddhārimu
koṭi-janma ei mate kīḍāya khāoyāimu

Synonyma

āre — ó; pāpi — ty hříšníku; bhakta-dveṣi — plný zášti vůči oddaným; tore — tebe; uddhārimu — neosvobodím; koṭi-janma — po deset miliónů životů; ei mate — takto; kīḍāya — červy; khāoyāimu — zařídím, abys byl kousán.

Překlad

„Ty hříšníku, plný zášti vůči čistým oddaným, tebe neosvobodím! Naopak nechám ten hmyz, aby tě kousal milióny let.“

Význam

Na tomto místě bychom si měli uvědomit, že veškeré naše utrpení v tomto hmotném světě, zvláště to způsobené nemocemi, prožíváme kvůli svým minulým hříšným činnostem. A mezi všemi hříšnými činnostmi jsou činy namířené z holé zášti vůči čistému oddanému pokládány za krajně nebezpečné. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby Gopāla Cāpāla pochopil příčinu svého utrpení. Každý, kdo obtěžuje čistého oddaného zaměstnaného šířením slávy svatého jména Pána, bude zajisté potrestán jako Gopāla Cāpāla. To je ponaučení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jak uvidíme, ten, kdo urazí čistého oddaného, nemůže nikdy Caitanyu Mahāprabhua uspokojit, dokud svého přestupku nebude upřímně litovat, a tak ho nenapraví.

Verš

śrīvāse karāili tui bhavānī-pūjana
koṭi janma habe tora raurave patana

Synonyma

śrīvāse — Śrīvāsovi Ṭhākurovi; karāili — jsi způsobil; tui — ty; bhavānī-pūjana — uctívání bohyně Bhavānī; koṭi janma — po deset miliónů životů; habe — bude; tora — tvůj; raurave — do pekla; patana — pád.

Překlad

„Ty jsi ze Śrīvāse Ṭhākura udělal uctívače bohyně Bhavānī. Jen kvůli tomuto přestupku budeš muset poklesnout na deset miliónů životů do pekelných podmínek.“

Význam

Je mnoho stoupenců tantry, kteří chtějí jíst maso a pít víno, a proto na místech, kde se pálí mrtvoly, provádějí černé umění spočívající v uctívání bohyně Bhavānī. Tito hlupáci si také myslí, že tato bhavānī-pūjā je stejně dobrá, jako když se uctívá Pán Kṛṣṇa oddanou službou. Takové odporné tantrické činnosti vykonávané takzvanými svāmīmi a yogīmi zde Pán Caitanya Mahāprabhu zavrhuje. Říká, že tato bhavānī-pūjā určená k pití vína a jedení masa člověka rychle uvrhne do pekelného života. Pekelný je již samotný způsob uctívání, a tak i výsledek musí být nutně pekelný, a nic jiného.

Mnoho darebáků tvrdí, že každý nakonec dosáhne Brahmanu, ať přijme jakoukoliv cestu. Z tohoto verše však můžeme vidět, jak takoví lidé dospějí do Brahmanu. I když se Brahman šíří všude, ale vnímání Brahmanu v různých objektech vede k různým výsledkům. V Bhagavad-gītě (4.11) Pán říká: ye yathā māṁ prapadyante tāṁs tathaiva bhajāmy aham – „Každého odměňuji podle toho, jak se Mi odevzdává.“ Māyāvādī určitě Brahman v jistých aspektech realizují, ale realizace Brahmanu v podobě vína, žen a masa není stejná realizace, jakou získají oddaní zpíváním, tančením a jedením prasādam. Māyāvādští filosofové se vzdělávají v bezcenném poznání, a tak považují všechny druhy realizace Brahmanu za stejné a rozdíly neberou v úvahu. I když je Kṛṣṇa všude, zároveň díky své nepochopitelné energii všude není. Realizace Brahmanu tantrického kultu tedy není stejná jako realizace Brahmanu čistých oddaných. Dokud člověk nedosáhne této nejvyšší realizace Brahmanu, vědomí Kṛṣṇy, nevyhne se trestu. Všichni lidé kromě oddaných vědomých si Kṛṣṇy jsou do určité míry pāṣaṇḍī neboli démoni, a tak je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, trestá, jak je řečeno dále.

Verš

pāṣaṇḍī saṁhārite mora ei avatāra
pāṣaṇḍī saṁhāri’ bhakti karimu pracāra

Synonyma

pāṣaṇḍī — démony, ateisty; saṁhārite — zabít; mora — Moje; ei — tato; avatāra — inkarnace; pāṣaṇḍī — ateistů; saṁhāri' — po zabití; bhakti — oddaná služba; karimu — budu dělat; pracāra — kázání.

Překlad

„V této inkarnaci jsem se zjevil, abych zabil démony (pāṣaṇḍī) a potom kázal oddanou službu.“

Význam

Mise Pána Caitanyi je stejná jako mise Pána Kṛṣṇy, kterou popisuje v Bhagavad-gītě (4.7–8):

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
paritrāṇāya sādhūnāṁvināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

„Kdykoliv a kdekoliv dojde k úpadku náboženství a nárůstu bezbožnosti, tehdy osobně sestoupím, ó potomku Bharaty. Zjevuji se věk za věkem, abych osvobodil zbožné, zničil ničemné a znovu ustanovil náboženské zásady.“

Zde je vysvětleno, že skutečným záměrem inkarnace Boha je zabíjet ateisty a pečovat o oddané. Pán neříká, jako tolik ničemných inkarnací, že ateisté a oddaní jsou na stejné úrovni. Śrī Caitanya Mahāprabhu neboli Pán Śrī Kṛṣṇa, skutečná Osobnost Božství, tuto myšlenku nepodporuje.

Ateisté si zasluhují trest, kdežto oddaní mají být ochraňováni. Prosazovat tuto zásadu je misí všech avatārů neboli inkarnací. Inkarnaci proto musíme rozeznat podle činností, ne na základě lidových hlasů nebo mentálních výmyslů. Śrī Caitanya Mahāprabhu při svém kazatelském působení ochraňoval oddané a zničil mnoho démonů. Zvláště se zmínil o tom, že māyāvādští filosofové jsou největší démoni, a proto všechny ostatní varoval, aby neposlouchali māyāvādskou filosofii: māyāvādī-bhāṣya śunile haya sarva-nāśa. Pouhé poslouchání māyāvādských výkladů śāster člověka zničí (Cc. Madhya 6.169).

Verš

eta bali’ gelā prabhu karite gaṅgā-snāna
sei pāpī duḥkha bhoge, nā yāya parāṇa

Synonyma

eta bali' — když to dořekl; gelā — odešel; prabhu — Pán; karite — vykonat; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; sei — tento; pāpī — hříšník; duḥkha — bolestmi; bhoge — trpí; — ne; yāya — odchází; parāṇa — život.

Překlad

Když to Pán dořekl, odešel, aby se vykoupal v Ganze. Ten hříšník si nevzal život, ale dál trpěl.

Význam

Ukazuje se, že ti, kdo urazí vaiṣṇavu, neustále trpí, aniž by zemřeli. Viděli jsme na vlastní oči, že jeden velký vaiṣṇava-aparādhī neustále trpěl tak, že se ani hýbat nemohl, ale přesto nezemřel.

Verš

sannyāsa kariyā yabe prabhu nīlācale gelā
tathā haite yabe kuliyā grāme āilā
tabe sei pāpī prabhura la-ila śaraṇa
hita upadeśa kaila ha-iyā karuṇa

Synonyma

sannyāsa kariyā — poté, co přijal stav odříkání; yabe — když; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; nīlācale — do Džagannáth Purí; gelā — odešel; tathā haite — odtamtud; yabe — když; kuliyā — s názvem Kulija; grāme — do vesnice; āilā — se vrátil; tabe — tehdy; sei — tento; pāpī — hříšník; prabhura — u Pána; la-ila — přijal; śaraṇa — útočiště; hita — prospěšné; upadeśa — rady; kaila — dal; ha-iyā — neboť se stal; karuṇa — milostivý.

Překlad

Po přijetí stavu odříkání odešel Śrī Caitanya do Džagannáth Purí a potom se vrátil do vesnice Kuliji. Tehdy ten hříšník vyhledal útočiště u Jeho lotosových nohou. Pán k němu byl milostivý a dal mu prospěšné rady.

Význam

O vesnici Kulija uvádí Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi tuto poznámku. Vesnice, která byla původně známá jako Kulija, se rozrostla v město, které je dnes známé jako Navadvíp. V různých autorizovaných knihách, jako je Bhakti-ratnākara, Caitanya-carita-mahākāvya, Caitanya-candrodaya-nāṭaka a Caitanya-bhāgavata se zmiňuje, že vesnice Kulija leží na západním břehu Gangy. Ještě dnes se v oblasti známé jako Koladvíp nachází místo kuliyāra gañja a další s názvem kuliyāra daha. Obě leží na území dnešního města Navadvípu. V době Pána Caitanyi Mahāprabhua patřily tyto dvě vesnice na západním břehu Gangy s názvy Kulija a Páhárpur pod správu Báhirdvípu. Tehdy se jako Navadvíp označovalo místo na východním břehu Gangy, kterému se dnes říká Antardvíp. Toto místo ve Šrí Májápuru je dodnes známé jako Dvíper Máth. Nedaleko Kánčadápády se nachází další místo jménem Kulija, avšak to není ta Kulija, o které je zmínka zde. Toto místo nelze přijmout jako aparādha-bhañjanera pāṭa neboli místo, kde byl odpuštěn přestupek, protože k tomu došlo ve výše zmíněné Kuliji na západním břehu Gangy. Kvůli podnikání se mnoho závistivých lidí staví proti odhalení skutečného místa a někdy vydávají neautorizovaná místa za autorizovaná.

Verš

śrīvāsa paṇḍitera sthāne āche aparādha
tathā yāha, teṅho yadi karena prasāda
tabe tora habe ei pāpa-vimocana
yadi punaḥ aiche nāhi kara ācaraṇa

Synonyma

śrīvāsa paṇḍitera — Śrīvāse Ṭhākura; sthāne — u lotosových nohou; āche — je; aparādha — přestupek; tathā — tam; yāha — jdi; teṅho — on; yadi — jestliže; karena — dá; prasāda — požehnání; tabe — potom; tora — tvoje; habe — bude; ei — toto; pāpa-vimocana — zbavení následků hříchu; yadi — jestliže; punaḥ — znovu; aiche — takového; nāhi kara — nedopustíš se; ācaraṇa — chování.

Překlad

„Dopustil ses přestupku u lotosových nohou Śrīvāse Ṭhākura,“ řekl Pán. „Nejdřív musíš jít za ním a poprosit ho o milost, a jestliže ti odpustí a ty už se víckrát takového hříchu nedopustíš, budeš zbaven těchto následků.“

Verš

tabe vipra la-ila āsi śrīvāsa śaraṇa
tāṅhāra kṛpāya haila pāpa-vimocana

Synonyma

tabe — potom; vipra — tento brāhmaṇa (Gopāla Cāpāla); la-ila — vyhledal útočiště; āsi — poté, co přišel; śrīvāsa — Śrīvāse Ṭhākura; śaraṇa — útočiště u jeho lotosových nohou; tāṅhāra kṛpāya — jeho milostí; haila — byl; pāpa-vimocana — zbaven všech hříšných reakcí.

Překlad

Brāhmaṇa Gopāla Cāpāla potom šel za Śrīvāsem Ṭhākurem a přijal útočiště u jeho lotosových nohou. Milostí Śrīvāse Ṭhākura byl oproštěn od všech hříšných reakcí.

Verš

āra eka vipra āila kīrtana dekhite
dvāre kapāṭa, — nā pāila bhitare yāite

Synonyma

āra — další; eka — jeden; viprabrāhmaṇa; āila — přišel; kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; dekhite — vidět; dvāre — v bráně; kapāṭa — dveře (jelikož byly zavřené); pāila — nedostal možnost; bhitare — dovnitř; yāite — jít.

Překlad

Další brāhmaṇa se přišel podívat na kīrtan, ale jelikož byly zavřené dveře, nedostal se dovnitř.

Verš

phiri’ gela vipra ghare mane duḥkha pāñā
āra dina prabhuke kahe gaṅgāya lāga pāñā

Synonyma

phiri' gela — šel zpátky; viprabrāhmaṇa; ghare — do svého domu; mane — v mysli; duḥkha — neštěstí; pāñā — poté, co nabyl; āra dina — dalšího dne; prabhuke — Pánovi; kahe — říká; gaṅgāya — na břehu Gangy; lāga — dotek; pāñā — dostávající.

Překlad

Zarmouceně se vrátil domů, avšak dalšího dne potkal na břehu Gangy Pána Caitanyu a promluvil k Němu.

Verš

śāpiba tomāre muñi, pāñāchi mano-duḥkha
paitā chiṇḍiyā śāpe pracaṇḍa durmukha

Synonyma

śāpiba — prokleji; tomāre — Tě; muñi — já; pāñāchi — mám; manaḥ-duḥkha — zármutek v mysli; paitā — posvátnou šňůru; chiṇḍiyā — přetrhávající; śāpe — proklínající; pracaṇḍa — hrozivě; durmukha — ten, kdo mluví hrubě.

Překlad

Tento brāhmaṇa byl mistr v osočování a proklínání druhých, a tak přetrhl svoji posvátnou šňůru a prohlásil: „Nyní Tě proklínám, protože se mě Tvoje chování velice dotklo.“

Verš

saṁsāra-sukha tomāra ha-uka vināśa
śāpa śuni’ prabhura citte ha-ila ullāsa

Synonyma

saṁsāra-sukha — hmotné štěstí; tomāra — Tvoje; ha-uka — nechť se stane; vināśa — zcela zničené; śāpa śuni' — když slyšel toto prokletí; prabhura — Pána; citte — v mysli; ha-ila — byla; ullāsa — radost.

Překlad

Brāhmaṇa proklel Pána: „Přijdeš o veškeré hmotné štěstí!“ Když to Pán uslyšel, pocítil v nitru velikou radost.

Verš

prabhura śāpa-vārtā yei śune śraddhāvān
brahma-śāpa haite tāra haya paritrāṇa

Synonyma

prabhura — Pána; śāpa-vārtā — příběh o prokletí; yei — každý, kdo; śune — slyší; śraddhāvān — s náklonností; brahma-śāpa — prokletí brāhmaṇou; haite — od; tāra — jeho; haya — stane se; paritrāṇa — osvobození.

Překlad

Každý, kdo s vírou naslouchá o tom, jak tento brāhmaṇa proklel Pána Caitanyu, bude osvobozen od všech brāhmaṇských prokletí.

Význam

Je třeba s naprostou jistotou vědět, že Pán není nikdy ovlivněn žádným prokletím ani požehnáním, protože je transcendentální. Kletbám a Yamarājovým trestům podléhají pouze obyčejné živé bytosti. Śrī Caitanya Mahāprabhu je jakožto Nejvyšší Osobnost Božství mimo dosah takových trestů či požehnání. Každý, kdo to s vírou a láskou pochopí, bude sám osvobozen od všech prokletí vyslovených brāhmaṇy nebo kýmkoliv jiným. Caitanya-bhāgavata se o této události nezmiňuje.

Verš

mukunda-dattere kaila daṇḍa-parasāda
khaṇḍila tāhāra cittera saba avasāda

Synonyma

mukunda-dattere — Mukundovi Dattovi; kaila — udělil; daṇḍa — trest; parasāda — požehnání; khaṇḍila — odstranilo; tāhāra — jeho; cittera — mysli; saba — veškerou; avasāda — sklíčenost.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu požehnal Mukundu Dattu tím, že ho potrestal, a tak z jeho mysli odstranil veškerou sklíčenost.

Význam

Mukundovi Dattovi bylo jednou zakázáno přijít do společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, protože se sdružoval s māyāvādskými impersonalisty. Když Pán Caitanya projevil svůj mahā-prakāś, volal jednoho po druhém všechny oddané a žehnal jim, zatímco Mukunda Datta čekal přede dveřmi. Oddaní řekli Pánovi, že venku čeká Mukunda, ale Pán odpověděl: „S Mukundou Dattou hned tak spokojený nebudu, protože mezi oddanými sice vysvětluje oddanou službu, ale potom jde mezi māyāvādī, aby od nich naslouchal Yoga-vāśiṣṭha-rāmāyaṇě, která je plná māyāvādské filosofie. Proto jsem s ním velice nespokojený.“ Mukunda Datta stál venku, a když uslyšel Pána takto mluvit, měl obrovskou radost, že s ním Pán bude alespoň někdy v budoucnu spokojený, i když s ním nyní spokojený není. Pán však porozuměl, že se Mukunda Datta hodlá společnosti māyāvādīch provždy vzdát, a nechal ho tedy okamžitě zavolat. Tak ho vysvobodil ze společnosti māyāvādīch a poskytl mu společnost čistých oddaných.

Verš

ācārya-gosāñire prabhu kare guru-bhakti
tāhāte ācārya baḍa haya duḥkha-mati

Synonyma

ācārya-gosāñire — Advaitovi Ācāryovi; prabhu — Pán; kare — činí; guru-bhakti — prokazování stejné úcty jako duchovnímu mistrovi; tāhāte — takto; ācārya — Advaita Ācārya; baḍa — velice; haya — stává se; duḥkha-mati — zarmouceným.

Překlad

Pán Caitanya ctil Advaitu Ācāryu stejně jako svého duchovního mistra, ale Advaitu Ācāryu Prabhua toto chování hluboce rmoutilo.

Verš

bhaṅgī kari’ jñāna-mārga karila vyākhyāna
krodhāveśe prabhu tāre kaila avajñāna

Synonyma

bhaṅgī kari' — žertem; jñāna-mārga — cestu filosofické spekulace; karila — prováděl; vyākhyāna — vysvětlování; krodha-āveśe — v hněvivé náladě; prabhu — Pán; tāre — Jemu; kaila — projevil; avajñāna — neúctu.

Překlad

Začal tedy rozmarně vykládat cestu filosofické spekulace, což Pána rozzlobilo, a zdánlivě proto Advaitovi Ācāryovi projevil neúctu.

Verš

tabe ācārya-gosāñira ānanda ha-ila
lajjita ha-iyā prabhu prasāda karila

Synonyma

tabe — tehdy; ācārya-gosāñira — Advaity Ācāryi; ānanda — radost; ha-ila — vyvstala; lajjita — zahanbený; ha-iyā — jelikož se stal; prabhu — Pán; prasāda — požehnání; karila — dal.

Překlad

Tehdy byl Advaita Ācārya nadmíru spokojený. Pán to pochopil a trochu se styděl, nicméně Advaitovi Ācāryovi požehnal.

Význam

Advaita Ācārya byl žákem Mādhavendry Purīho, což byl duchovní mistr Īśvary Purīho. Īśvara Purī, duchovní mistr Śrī Caitanyi Mahāprabhua, byl tedy duchovním bratrem Advaity Ācāryi. Śrī Caitanya Mahāprabhu se proto k Advaitovi Ācāryovi choval jako ke svému duchovnímu mistrovi. Advaitovi Ācāryovi se však toto chování Pána Caitanyi nelíbilo, protože chtěl, aby Ho Pán bral jako svého věčného služebníka. Advaita Prabhu chtěl být služebníkem Pána, a ne Jeho duchovním mistrem. Vymyslel proto plán, jak se Pánu znelíbit. V kruhu nějakých nešťastných māyāvādīch začal vykládat cestu filosofické spekulace, a když se to Pán Caitanya Mahāprabhu dozvěděl, okamžitě tam šel a rozzuřeně začal Advaitu Ācāryu bít. Advaita Ācārya se tehdy dal samou radostí do tance a prohlásil: „Jen se podívejte, jak se Mi splnila Moje touha! Pán Caitanya Mahāprabhu se ke Mně tak dlouho choval uctivě, ale nyní Mnou opovrhuje. To je moje odměna. Má Mě tak rád, že Mě chtěl zachránit z rukou māyāvādīch.“ Jakmile to Pán Caitanya Mahāprabhu uslyšel, zastyděl se, ale zároveň měl z Advaity Ācāryi velkou radost.

Verš

murāri-gupta-mukhe śuni’ rāma-guṇa-grāma
lalāṭe likhila tāṅra ‘rāmadāsa’ nāma

Synonyma

murāri-gupta — Murāriho Gupty; mukhe — z úst; śuni' — když slyšel; rāma — Pána Rāmacandry; guṇa-grāma — slávu; lalāṭe — na čelo; likhila — napsal; tāṅra — Murāriho Gupty; rāma-dāsa — věčný služebník Pána Rāmacandry; nāma — jméno.

Překlad

Murāri Gupta byl velkým oddaným Pána Rāmacandry. Když Pán Śrī Caitanya slyšel, jak opěvuje slávu Pána Rāmacandry, okamžitě mu na čelo napsal „rāmadāsa“ (věčný služebník Pána Rāmacandry).

Verš

śrīdharera lauha-pātre kaila jala-pāna
samasta bhaktere dila iṣṭa vara-dāna

Synonyma

śrīdharera — Śrīdharovy; lauha-pātre — z plechové nádoby; kaila — činil; jala-pāna — pití vody; samasta — všem; bhaktere — oddaným; dila — dal; iṣṭa — vytoužené; vara-dāna — požehnání.

Překlad

Jednou po kīrtanu přišel Pán Caitanya Mahāprabhu do Śrīdharova domu a napil se vody z jeho potlučené plechové nádoby. Potom dal všem oddaným příslušná požehnání, po kterých toužili.

Význam

Po masovém nagar-saṅkīrtanu na protest proti správcovi Čándovi Kázímu se z Kázího stal oddaný. Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom se svojí saṅkīrtanovou skupinou vrátil do Śrīdharova domu a Čánd Kází šel s Ním. Všichni oddaní si tam chvíli odpočinuli a napili se vody ze Śrīdharovy potlučené plechové nádoby. Pán tuto vodu přijal proto, že nádoba patřila Jeho oddanému. Čánd Kází se potom vrátil domů. Místo, kde odpočívali, se dodnes nachází na severovýchodní straně Májápuru a je známé jako kīrtana-viśrāma-sthāna – „místo, kde odpočívala kīrtanová skupina.“

Verš

haridāsa ṭhākurere karila prasāda
ācārya-sthāne mātāra khaṇḍāila aparādha

Synonyma

haridāsa ṭhākurere — Haridāsovi Ṭhākurovi; karila — udělil; prasāda — požehnání; ācārya-sthāne — v domě Advaity Ācāryi; mātāra — Śacīmāty; khaṇḍāila — odstranil; aparādha — přestupek.

Překlad

Po této události Pán požehnal Haridāsovi Ṭhākurovi a v domě Advaity Ācāryi odstranil přestupek své matky.

Význam

V den mahā-prakāśe Pán Caitanya Mahāprabhu obejmul Haridāse Ṭhākura a řekl mu, že není nikým jiným než inkarnací Prahlāda Mahārāje. Když Viśvarūpa přijal sannyās, Śacīmāta si myslela, že Ho k tomu přemluvil Advaita Ācārya. Nařkla Ho za to, a tím se dopustila přestupku u Jeho lotosových nohou. Později Pán Caitanya přiměl matku, aby přijala prach z lotosových nohou Advaity Ācāryi, a tak byla její vaiṣṇava-aparādha odčiněna.

Verš

bhakta-gaṇe prabhu nāma-mahimā kahila
śuniyā paḍuyā tāhāṅ artha-vāda kaila

Synonyma

bhakta-gaṇe — oddaným; prabhu — Pán; nāma-mahimā — slávu svatého jména; kahila — vysvětloval; śuniyā — když slyšeli; paḍuyā — studenti; tāhāṅ — tam; artha-vāda — výklad; kaila — vytvořili.

Překlad

Jednou, když Pán vysvětloval oddaným slávu svatého jména, slyšeli Ho nějací obyčejní studenti a vytvořili si vlastní výklad.

Verš

nāme stuti-vāda śuni’ prabhura haila duḥkha
sabāre niṣedhila, — ihāra nā dekhiha mukha

Synonyma

nāme — ve svatém jménu Pána; stuti-vāda — zveličování; śuni' — když slyšel; prabhura — Pána; haila — nastal; duḥkha — smutek; sabāre — každého; niṣedhila — varoval; ihāra — jeho; — ne; dekhiha — dívejte se; mukha — na tvář.

Překlad

Když jeden student vysvětloval, že sláva svatého jména jako modlitby je přehnaná, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu z toho byl velice nešťastný a okamžitě všechny varoval, aby se tomuto studentovi od této chvíle už nikdy nepodívali do tváře.

Význam

Jednou, když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vysvětloval slávu transcendentální síly Pánova svatého jména, Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, jeden nešťastný student řekl, že oslavování svatého jména je v śāstrāch zveličené, aby ho lidé přijali. To byl studentův výklad slávy svatého jména. Říká se tomu artha-vāda a je to jeden z deseti přestupků u lotosových nohou svatého jména Pána. Existuje sice mnoho druhů přestupků, ale nāma-aparādha, přestupek u lotosových nohou svatého jména, je krajně nebezpečný. Pán proto všechny varoval, aby se tomu rouhači nedívali do tváře. Sám se okamžitě oblečený vykoupal v Ganze, aby všechny poučil, že se takové nāma-aparādě mají vyhýbat. Svaté jméno je totožné s Nejvyšší Osobností Božství. Mezi osobou Boha a Jeho svatým jménem není rozdíl. To je absolutní postavení Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo dělá mezi Pánem a Jeho svatým jménem rozdíly, je proto nazýván pāṣaṇḍī neboli nevěřící, ateistický démon. Oslavování svatého jména je oslavováním Nejvyšší Osobnosti Božství. Nikdy bychom se neměli pokoušet rozlišovat mezi Pánem a Jeho jménem nebo vykládat slávu svatého jména jako pouhé zveličování.

Verš

sagaṇe sacele giyā kaila gaṅgā-snāna
bhaktira mahimā tāhāṅ karila vyākhyāna

Synonyma

sa-gaṇe — se svými následovníky; sa-cele — aniž by se svlékli; giyā — jdoucí; kaila — vykonali; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; bhaktira — oddané služby; mahimā — slávu; tāhāṅ — tam; karila — učinil; vyākhyāna — vysvětlení.

Překlad

Pán Caitanya a Jeho společníci se vykoupali v Ganze, dokonce si ani nesvlékli oblečení. Tam Pán vysvětlil slávu oddané služby.

Verš

jñāna-karma-yoga-dharme nahe kṛṣṇa vaśa
kṛṣṇa-vaśa-hetu eka — prema-bhakti-rasa

Synonyma

jñāna — cesta spekulativního poznání; karma — plodonosné činnosti; yoga — ovládání smyslů; dharme — v činnostech, v tomto zaměstnání; nahe — není; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; vaśa — potěšený; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; vaśa — k potěšení; hetu — důvod; eka — jeden; prema — láska; bhakti — oddaná služba; rasa — takové rozpoložení.

Překlad

„Kṛṣṇu, Nejvyššího Pána, nemůže nikdo uspokojit následováním cesty spekulativního filosofického poznání, plodonosných činností či mystické yogy sledující ovládnutí smyslů. Jedinou příčinou spokojenosti Pána Kṛṣṇy je ryzí oddaná služba Jemu.“

Verš

na sādhayati māṁ yogo
na sāṅkhyaṁ dharma uddhava
na svādhyāyas tapas tyāgo
yathā bhaktir mamorjitā

Synonyma

na — nikdy; sādhayati — způsobí, že budu spokojený; mām — Mě; yogaḥ — proces ovládání; na — ani; sāṅkhyam — proces získání filosofického poznání o Absolutní Pravdě; dharmaḥ — taková činnost; uddhava — Můj milý Uddhavo; na — ani; svādhyāyaḥ — studium Véd; tapaḥ — askeze; tyāgaḥ — odříkání, přijetí sannyāsu či rozdávání milodarů; yathā — tak jako; bhaktiḥ — oddaná služba; mama — Mně; ūrjitā — rozvinutá.

Překlad

„(Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, řekl:) ,Můj milý Uddhavo, ani prostřednictvím aṣṭāṅga-yogy (systému mystické yogy pro ovládnutí smyslů), ani neosobním monismem nebo analytickým studiem Absolutní Pravdy, ani studiem Véd, askezí, rozdáváním milodarů či přijetím sannyāsu Mě nelze potěšit tak, jako rozvinutím ryzí oddané služby Mně.̀“

Význam

Karmī, jñānī, yogī, tapasvī a studenti védské literatury, kteří postrádají vědomí Kṛṣṇy, pouze mlátí prázdnou slámu bez toho, aby získali nějaký konečný prospěch, protože postrádají jasné poznání o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství. Nemají ani dostatek víry, aby se k Němu přiblížili vykonáváním oddané služby, i když je všude tato služba opakovaně zdůrazňována, jako například v tomto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.20). Bhagavad-gītā (18.55) také prohlašuje: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ – „Nejvyššího Pána lze poznat takového, jaký je, jen oddanou službou.“ Chce-li někdo opravdu Nejvyšší Osobu poznat, musí přijmout cestu oddané služby, a ne ztrácet čas bezvýslednou filosofickou spekulací, plodonosným jednáním, mystickou jógou nebo tvrdou askezí a odříkáním. Jinde v Bhagavad-gītě (12.5) to Pán potvrzuje: kleśo 'dhikataras teṣām avyaktāsakta-cetasām – „Pro ty, jejichž mysl lpí na neprojevené neosobní podobě Nejvyššího, je pokrok velice nesnadný.“ Lidé, kteří jsou připoutaní k Pánovu neosobnímu rysu, musí podstupovat velké těžkosti, ale ani pak nejsou schopni Absolutní Pravdu poznat. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11) vysvětluje: brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate. Dokud člověk nepozná Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který je zdrojem jak Brahmanu, tak Paramātmy, nachází se, co se týče Absolutní Pravdy, stále v temnotě.

Verš

murārike kahe tumi kṛṣṇa vaśa kailā
śuniyā murāri śloka kahite lāgilā

Synonyma

murārike — Murārimu; kahe — říká; tumi — ty; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; vaśa — spokojeného; kailā — učinil; śuniyā — když to slyšel; murāri — Murāri; śloka — verš; kahite — říkat; lāgilā — začal.

Překlad

Pán Caitanya potom pochválil Murāriho Guptu takto: „Ty jsi uspokojil Pána Kṛṣṇu.“ Když to Murāri Gupta uslyšel, citoval verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.

Verš

kvāhaṁ daridraḥ pāpīyān
kva kṛṣṇaḥ śrī-niketanaḥ
brahma-bandhur iti smāhaṁ
bāhubhyāṁ parirambhitaḥ

Synonyma

kva — jelikož; aham — já (jsem); daridraḥ — ubohý; pāpīyān — hříšný; kva — jelikož; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; śrī-niketanaḥ — útočiště bohyně štěstí; brahma-bandhuḥ — kastovní brāhmaṇa bez brāhmaṇských vlastností; iti — takto; sma — jistě; aham — já (jsem); bāhubhyām — pažemi; parirambhitaḥ — obejmutý.

Překlad

„,Jsem pouze ubohý, hříšný brahma-bandhu a nemám brāhmaṇské vlastnosti, i když jsem se narodil v brāhmaṇské rodině, a Ty, Pán Kṛṣṇa, jsi útočiště bohyně štěstí. Je proto úžasné, můj drahý Pane Kṛṣṇo, že jsi mne objal svými pažemi.̀“

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.81.16), který před Pánem Śrī Kṛṣṇou vyslovil Sudāmā Vipra. Tento i předešlý verš, které jsou citovány ze Śrīmad-Bhāgavatamu, jasně ukazují, že i když je Kṛṣṇa tak vznešený, že Ho nikdo nemůže uspokojit, projevuje svoji vznešenost tím, že je osobně spokojený dokonce i s někým, kdo je z mnoha hledisek nekvalifikovaný. Sudāmā Vipra se narodil v rodině brāhmaṇů a byl učenec a Kṛṣṇův spolužák, ale přesto si o sobě myslel, že není hoden toho, aby byl přísně vzato označován za brāhmaṇu. Říkal o sobě, že je brahma-bandhu, což znamená „ten, kdo se narodil v rodině brāhmaṇů, ale komu scházejí brāhmaṇské vlastnosti.“ Protože však Kṛṣṇa choval Sudāmu Vipru ve velké úctě, obejmul ho, i když to nebyl běžný brāhmaṇa, ale brahma-bandhu neboli přítel brāhmaṇské rodiny. Murāri Gupta nemohl být označen ani jako brahma-bandhu, protože se narodil v rodině vaidyů, a byl tedy v rámci rozdělení společnosti považován za śūdru. Kṛṣṇa však Murārimu Guptovi udělil zvláštní milost, protože to byl Pánův milý oddaný, jak prohlásil Śrī Caitanya Mahāprabhu. Významem rozsáhlého pojednání Śrī Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura na toto téma je, že Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, nemůže uspokojit žádná kvalifikace z hmotného světa, ale stačí jen, aby se začala rozvíjet oddaná služba Pánu, a vše se stává příznivým.

Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy se nemohou označovat ani za brahma-bandhuy. Jediný způsob, jak můžeme Kṛṣṇu uspokojit, je tedy následovat pokyny Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který říká:

yāre dekha, tāre kaha`kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa

„Každého, koho potkáš, pouč o tom, co učí Kṛṣṇa. Tak se na Můj pokyn staň duchovním učitelem a vysvoboď lidi ve své zemi.“ (Cc. Madhya 7.128). My se tedy pouze snažíme jednat podle nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua a říkáme lidem tohoto světa o Bhagavad-gītě takové, jaká je. Tak budeme moci uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu.

Verš

eka-dina prabhu saba bhakta-gaṇa lañā
saṅkīrtana kari’ vaise śrama-yukta hañā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prabhu — Pán; saba — všechny; bhakta-gaṇa — oddané; lañā — beroucí s sebou; saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; kari' — poté, co prováděli; vaise — usedli; śrama-yukta — unavení; hañā — když se stali.

Překlad

Jednoho dne Pán se všemi svými oddanými prováděl saṅkīrtan, a když pocítili velkou únavu, posadili se.

Verš

eka āmra-bīja prabhu aṅgane ropila
tat-kṣaṇe janmila vṛkṣa bāḍite lāgila

Synonyma

eka — jedno; āmra-bīja — semínko mangovníku; prabhu — Pán; aṅgane — na dvorku; ropila — zasadil; tat-kṣaṇe — okamžitě; janmila — vyklíčilo; vṛkṣa — strom; bāḍite — růst; lāgila — začal.

Překlad

Pán potom na dvorku zasadil semínko mangovníku, které okamžitě vyklíčilo, a začal z něho růst strom.

Verš

dekhite dekhite vṛkṣa ha-ila phalita
pākila aneka phala, sabei vismita

Synonyma

dekhite dekhite — jak lidé přihlíželi; vṛkṣa — strom; ha-ila — se stal; phalita — zcela vzrostlý a obsypaný ovocem; pākila — zralých; aneka — mnoho; phala — plodů; sabe-i — všichni; vismita — užaslí.

Překlad

Před očima všech přihlížejících strom vyrostl a nesl zralé plody. Všichni žasli.

Verš

śata dui phala prabhu śīghra pāḍāila
prakṣālana kari’ kṛṣṇe bhoga lāgāila

Synonyma

śata — stovky; dui — dvě; phala — plodů; prabhu — Pán; śīghra — brzy; pāḍāila — nechal natrhat; prakṣālana — umytí; kari' — když udělal; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; bhoga — obětinami; lāgāila — učinil.

Překlad

Pán okamžitě natrhal okolo dvou stovek plodů a po umytí je obětoval Kṛṣṇovi.

Verš

rakta-pīta-varṇa, — nāhi aṣṭhi-valkala
eka janera peṭa bhare khāile eka phala

Synonyma

rakta-pīta-varṇa — manga byla červená a žlutá; nāhi — nebyly tam; aṣṭhi — pecky; valkala — ani slupky; eka — jednoho; janera — člověka; peṭa — břicho; bhare — naplnilo se; khāile — když snědl; eka — jeden; phala — plod.

Překlad

Manga měla červenou a žlutou barvu, neměla pecku ani slupku a jediný plod člověku okamžitě naplnil žaludek.

Význam

V Indii je mango považováno za nejlepší, když je červené a žluté, má malou pecku a jemnou slupku a je tak chutné, že člověka uspokojí, když sní jediný plod. Mango je považováno za krále veškerého ovoce.

Verš

dekhiyā santuṣṭa hailā śacīra nandana
sabāke khāoyāla āge kariyā bhakṣaṇa

Synonyma

dekhiyā — když to viděl; santuṣṭa — spokojený; hailā — byl; śacīra — matky Śacī; nandana — syn; sabāke — každého; khāoyāla — vybídl k jídlu; āge — nejprve; kariyā — činící; bhakṣaṇa — sám jedení.

Překlad

Když Pán viděl kvalitu manga, byl spokojený a poté, co nejprve sám pojedl, nakrmil všechny ostatní oddané.

Verš

aṣṭhi-valkala nāhi, — amṛta-rasamaya
eka phala khāile rase udara pūraya

Synonyma

aṣṭhi — pecka; valkala — slupka; nāhi — není; amṛta — nektar; rasamaya — plný šťávy; eka — jeden; phala — plod; khāile — když člověk sní; rase — šťávou; udara — břicho; pūraya — naplní.

Překlad

Plody neměly pecku ani slupku, byly plné nektarové šťávy a tak sladké, že člověka zcela uspokojilo, když snědl jediné mango.

Verš

ei-mata pratidina phale bāra māsa
vaiṣṇava khāyena phala, — prabhura ullāsa

Synonyma

ei-mata — takto; prati-dina — každý den; phale — zrálo ovoce; bāra — dvanáct; māsa — měsíců; vaiṣṇava — vaiṣṇavové; khāyena — jedli; phala — ovoce; prabhura — Pánova; ullāsa — spokojenost.

Překlad

Tak na tomto stromě dozrávalo ovoce každý den po dvanáct měsíců v roce a vaiṣṇavové ho jedli k Pánově plné spokojenosti.

Verš

ei saba līlā kare śacīra nandana
anya loka nāhi jāne vinā bhakta-gaṇa

Synonyma

ei saba — všechny tyto; līlā — zábavy; kare — prováděl; śacīra — matky Śacī; nandana — syn; anya loka — ostatní lidé; nāhi — ne; jāne — vědí; vinā — kromě; bhakta-gaṇa — oddaných.

Překlad

Toto jsou důvěrné zábavy syna Śacī. Nikdo jiný než oddaní o této události neví.

Význam

Neoddaní nevěří, že se to stalo, ale v Májápuru se dodnes nachází místo, kde tento strom rostl. Říká se mu Ámra-ghatta nebo Ám-gháta.

Verš

ei mata bāra-māsa kīrtana-avasāne
āmra-mahotsava prabhu kare dine dine

Synonyma

ei mata — takto; bāra-māsa — dvanáct měsíců; kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; avasāne — na konci; āmra-mahotsava — slavnost jedení manga; prabhu — Pán; kare — provádí; dine dine — každý den.

Překlad

Pán takto den co den prováděl saṅkīrtan a vždy, když skončil, následovala po dvanáct měsíců každý den slavnost jedení manga.

Význam

Pro Pána Caitanyu Mahāprabhua bylo pravidlem rozdávat po skončení kīrtanů prasādam. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musí také po kīrtanu vždy rozdat publiku nějaké prasādam.

Verš

kīrtana karite prabhu āila megha-gaṇa
āpana-icchāya kaila megha nivāraṇa

Synonyma

kīrtanasaṅkīrtan; karite — když prováděl; prabhu — Pán; āila — byly; megha-gaṇa — shluky mraků; āpana-icchāya — svojí vůlí; kaila — učinil; megha — mraků; nivāraṇa — zastavení.

Překlad

Když jednou Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl kīrtan, shromáždily se na obloze mraky, ale Pán jim svou vůlí zabránil v tom, aby spustily déšť.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v této souvislosti říká, že když jednou Pán Caitanya kousek za vesnicí prováděl saṅkīrtan, objevila se nad Ním mračna. Pán je svou svrchovanou vůlí požádal, aby se rozptýlila, a ona Ho poslechla. Díky této události je to místo dodnes známé jako Mégher-čor. Jelikož se tok Gangy změnil, nyní je jako Mégher-čor známá vesnice s názvem Bélpukurija, která se původně nacházela na místě zvaném Táranvás. V Madhya-khaṇḍě Caitanya-maṅgaly Śrīly Locana dāse Ṭhākura se také vypráví, že jednou na sklonku dne dostali všichni vaiṣṇavové velký strach, neboť se nad jejich hlavami objevily večerní mraky, které hrozivě hřměly. Pán se však chopil karatālů a začal zpívat Hare Kṛṣṇa mantru, přičemž vzhlížel do nebe, jako kdyby dával nařízení polobohům na vyšších planetách. Všechny nakupené mraky se pak roztrhaly, a když se nebe vyčistilo a vyšel měsíc, Pán se dal se svými šťastnými a spokojenými oddanými do radostného tance.

Verš

eka-dina prabhu śrīvāsere ājñā dila
‘bṛhat sahasra-nāma’ paḍa, śunite mana haila

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prabhu — Pán; śrīvāsere — Śrīvāsovi Ṭhākurovi; ājñā — nařízení; dila — dal; bṛhat — velkých; sahasra-nāma — tisíc jmen; paḍa — číst; śunite — slyšet; mana — mysl; haila — chtěla.

Překlad

Jednoho dne Pán nařídil Śrīvāsovi Ṭhākurovi, aby četl Bṛhat-sahasra-nāmu (tisíc jmen Pána Viṣṇua), protože je chtěl v tu chvíli slyšet.

Verš

paḍite āilā stave nṛsiṁhera nāma
śuniyā āviṣṭa hailā prabhu gauradhāma

Synonyma

paḍite — když četl; āilā — dospěl; stave — v modlitbě; nṛsiṁhera — Pána Nṛsiṁhy; nāma — svaté jméno; śuniyā — když uslyšel; āviṣṭa — pohroužený; hailā — byl; prabhu — Pán; gaura-dhāma — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Při čtení tisíce Pánových jmen došlo až na svaté jméno Pána Nṛsiṁhy. Jakmile ho Pán Caitanya Mahāprabhu uslyšel, zcela se pohroužil do svých myšlenek.

Význam

Madhya-khaṇḍa Caitanya-maṅgaly popisuje tuto událost takto: Śrīvāsa Paṇḍita prováděl obřad śrāddha pro svého otce, a jak je zvykem, poslouchal u toho tisíc jmen Pána Viṣṇua. Tehdy se tam objevil Gaurahari (Pán Caitanya) a také se s naprostou spokojeností zaposlouchal do tisíce jmen Pána Viṣṇua. Jakmile Pán Caitanya uslyšel svaté jméno Pána Nṛsiṁhy, pohroužil se do svých myšlenek a rozzuřil se jako Nṛsiṁha Prabhu v náladě hněvu. Oči Mu zčervenaly, zježily se Mu chlupy na těle, celé Jeho tělo se chvělo a vydával hromový řev. Najednou popadl kyj, načež se lidé začali bát a mysleli si: „Jakého přestupku jsme se to dopustili?“ Poté se ale Śrī Caitanya Mahāprabhu uklidnil a sedl si na své místo.

Verš

nṛsiṁha-āveśe prabhu hāte gadā lañā
pāṣaṇḍī mārite yāya nagare dhāiyā

Synonyma

nṛsiṁha-āveśe — v extatické náladě Pána Nṛsiṁhy; prabhu — Pán; hāte — do ruky; gadā — kyj; lañā — beroucí; pāṣaṇḍī — ateisty; mārite — zabít; yāya — jde; nagare — ve městě; dhāiyā — ženoucí se.

Překlad

V náladě Pána Nṛsiṁhadevy se Pán Caitanya hnal ulicemi města s kyjem v ruce, připravený zabít všechny ateisty.

Verš

nṛsīṁha-āveśa dekhi’ mahā-tejomaya
patha chāḍi’ bhāge loka pāñā baḍa bhaya

Synonyma

nṛsiṁha-āveśa — extázi Pána Nṛsiṁhadevy; dekhi' — když viděli; mahā-tejo-maya — divokou; patha chāḍi' — z cesty; bhāge — utíkají; loka — všichni lidé; pāñā — neboť dostali; baḍa — velký; bhaya — strach.

Překlad

Když Ho lidé viděli v divoké extázi Pána Nṛsiṁhy, z obav před Jeho hněvem uhýbali z cesty a prchali, kam se dalo.

Verš

loka-bhaya dekhi’ prabhura bāhya ha-ila
śrīvāsa-gṛhete giyā gadā phelāila

Synonyma

loka-bhaya — vystrašené lidi; dekhi' — když viděl; prabhura — Pánovo; bāhya — vnější vědomí; ha-ila — objevilo se; śrīvāsa-gṛhete — v domě Śrīvāse Ṭhākura; giyā — jdoucí tam; gadā — kyj; phelāila — odhodil.

Překlad

Jakmile Pán uviděl, že se lidé tolik bojí, nabyl znovu vnějšího vědomí, vrátil se do domu Śrīvāse Ṭhākura a odhodil kyj.

Verš

śrīvāse kahena prabhu kariyā viṣāda
loka bhaya pāya, — mora haya aparādha

Synonyma

śrīvāse — Śrīvāsovi Ṭhākurovi; kahena — říká; prabhu — Pán; kariyā — přičemž začal být; viṣāda — mrzutý; loka — lidé; bhaya pāya — dostali strach; mora — Můj; haya — je; aparādha — prohřešek.

Překlad

V mrzuté náladě řekl Pán Śrīvāsovi Ṭhākurovi: „Když jsem projevoval náladu Nṛsiṁhadevy, lidé se hrozně polekali, a tak jsem s tím přestal, neboť budit hrůzu v lidech je prohřešek.“

Verš

śrīvāsa balena, — ye tomāra nāma laya
tāra koṭi aparādha saba haya kṣaya

Synonyma

śrīvāsa balena — Śrīvāsa Paṇḍita řekl; ye — každý, kdo; tomāra — Tvoje; nāma — svaté jméno; laya — přijme; tāra — jeho; koṭi — deset miliónů; aparādha — prohřešků; saba — všechny; haya — stanou se; kṣaya — zničené.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura odpověděl: „Každý, kdo přijme Tvé svaté jméno, okamžitě odstraní deset miliónů svých prohřešků.“

Verš

aparādha nāhi, kaile lokera nistāra
ye tomā’ dekhila, tāra chuṭila saṁsāra

Synonyma

aparādha — prohřešek; nāhi — ne; kaile — spáchal jsi; lokera — lidí; nistāra — osvobození; ye — každý, kdo; tomā' — Tebe; dekhila — viděl; tāra — svého; chuṭila — se osvobodil; saṁsāra — hmotného otroctví.

Překlad

„To, že ses zjevil jako Nṛsiṁhadeva, není vůbec žádný prohřešek, spíše naopak. Každý, kdo Tě v té náladě viděl, byl okamžitě vysvobozen z pout hmotné existence.“

Verš

eta bali’ śrīvāsa karila sevana
tuṣṭa hañā prabhu āilā āpana-bhavana

Synonyma

eta bali' — když to řekl; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; karila — provedl; sevana — uctívání; tuṣṭa — spokojený; hañā — když se takto stal; prabhu — Pán; āilā — šel zpátky; āpana-bhavana — do svého domu.

Překlad

Když to Śrīvāsa Ṭhākura dořekl, uctíval Pána, který pak byl zcela spokojený a vrátil se do svého domu.

Verš

āra dina śiva-bhakta śiva-guṇa gāya
prabhura aṅgane nāce, ḍamaru bājāya

Synonyma

āra dina — jiného dne; śiva-bhakta — oddaný Pána Śivy; śiva-guṇa — vlastnosti Pána Śivy; gāya — opěvuje; prabhura — Pána Caitanyi; aṅgane — na dvoře; nāce — tančí; ḍamaru — druh hudebního nástroje; bājāya — hraje na.

Překlad

Jindy zase přišel do domu Pána Caitanyi velký oddaný Pána Śivy, který opěvoval Śivovy vlastnosti a začal na dvoře tančit a hrát na ḍamaru (hudební nástroj).

Verš

maheśa-āveśa hailā śacīra nandana
tāra skandhe caḍi nṛtya kaila bahu-kṣaṇa

Synonyma

maheśa-āveśa — do nálady Pána Śivy; hailā — se dostal; śacīra — matky Śací; nandana — syn; tāra skandhe — na ramena; caḍi — vyhoupl se; nṛtya — tanec; kaila — prováděli; bahu-kṣaṇa — dlouho.

Překlad

Pán Caitanya tehdy přijal náladu Pána Śivy, vyskočil tomu člověku na ramena, a tak spolu dlouhou dobu tancovali.

Význam

Pán Caitanya Mahāprabhu přijal náladu Pána Śivy, protože je také Śiva. Podle filosofie acintya-bhedābheda-tattva se Pán Śiva neliší od Pána Viṣṇua, ale přesto Pán Śiva není Pán Viṣṇu, stejně jako jogurt není nic jiného než mléko, ale zároveň to mléko není. Pitím jogurtu člověk nezíská prospěch, který lze získat z mléka. Podobně nelze uctíváním Pána Śivy dosáhnout osvobození. Ti, kdo touží po osvobození, musí uctívat Pána Viṣṇua. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (9.4): mat-sthāni sarva-bhūtāni na cāhaṁ teṣu avasthitaḥ. Vše spočívá na Pánu, protože vše je Jeho energie, ale On zároveň není všude. To, že Pán Caitanya přijal náladu Pána Śivy, není nic neobyčejného, avšak nikdo by si neměl myslet, že uctíváním Pána Śivy uctívá Pána Caitanyu. To by byla chyba.

Verš

āra dina eka bhikṣuka āilā māgite
prabhura nṛtya dekhi nṛtya lāgila karite

Synonyma

āra — jiný; dina — den; eka — jeden; bhikṣuka — žebrák; āilā — přišel; māgite — žebrat; prabhura — Pánovo; nṛtya — tančení; dekhi — když viděl; nṛtya — tanec; lāgila — začal; karite — provádět.

Překlad

Jindy přišel do Pánova domu nějaký poutník žebrat o almužnu, ale když uviděl, jak Pán tančí, začal tančit také.

Verš

prabhu-saṅge nṛtya kare parama ullāse
prabhu tāre prema dila, prema-rase bhāse

Synonyma

prabhu-saṅge — společně s Pánem; nṛtya kare — tančil; parama — velice; ullāse — s uspokojením; prabhu — Pán; tāre — jemu; prema — lásku k Bohu; dila — dal; prema-rase — v náladách lásky k Bohu; bhāse — začal plavat.

Překlad

Tančil s Pánem, protože byl obdařen láskou ke Kṛṣṇovi. Plaval tedy v náladách lásky k Bohu.

Verš

āra dine jyotiṣa sarva-jña eka āila
tāhāre sammāna kari’ prabhu praśna kaila

Synonyma

āra dine — jiného dne; jyotiṣa — astrolog; sarva-jña — který ví vše; eka — jeden; āila — přišel tam; tāhāre — jemu; sammāna kari' — poté, co projevil veškerou úctu; prabhu — Pán; praśna — otázku; kaila — položil.

Překlad

Jiného dne zase přišel astrolog, o kterém se říkalo, že zná vše – minulost, současnost i budoucnost. Śrī Caitanya Mahāprabhu ho tedy s veškerou úctou přivítal a položil mu tuto otázku.

Význam

Brāhmaṇové se obvykle stávali astrology, ájurvédskými lékaři, učiteli a kněžími. Přestože byli vysoce vzdělaní a vážení, chodili od domu k domu, aby rozdávali své poznání. Brāhmaṇa šel do domu hospodáře, aby ho v prvé řadě poučil o činnostech, které se měly vykonat k určitému tithi neboli datu, ale pokud byl v té rodině někdo nemocný, členové rodiny se s brāhmaṇou radili jako s lékařem a brāhmaṇa jim dal pokyny i nějaké léky. Jelikož brāhmaṇové byli také zkušenými astrology, ptali se lidé často na svoji minulost, současnost a budoucnost.

I když tedy tento brāhmaṇa přišel do domu Pána Caitanyi jako žebrák, Pán Caitanya Mahāprabhu ho přijal s hlubokou úctou, protože to byl kvalifikovaný brāhmaṇa, který dokonale ovládal vědu o astrologii. Přestože brāhmaṇové chodili od domu k domu jako žebráci, byli přijímáni jako vznešení hosté. Tak to chodilo v hinduistické společnosti před pěti sty lety, v dobách Caitanyi Mahāprabhua. Ještě před sto, a dokonce ještě i před padesáti či šedesáti lety, v době našeho dětství, chodili takoví brāhmaṇové jako pokorní žebráci navštěvovat hospodáře, a lidé tak milostí těchto brāhmaṇů získávali velký prospěch. Velkou výhodou bylo, že hospodář ušetřil mnoho peněz za lékaře, protože brāhmaṇové byli obvykle schopni vedle objasňování minulosti, současnosti a budoucnosti vyléčit i všechny druhy nemocí jednoduše několika radami a nějakými léky. Nikomu tak nescházela možnost získat prospěch ze služeb prvotřídního lékaře, astrologa a kněze. Důležití členové ISKCONu by měli věnovat pečlivou pozornost naší škole v Dallasu, kde se děti učí sanskrt a angličtinu, aby se staly dokonalými brāhmaṇy. Budou-li opravdu vychovány jako dokonalí brāhmaṇové, mohou zachránit společnost před ničemy a násilníky a lidé mohou žít šťastně pod ochranou kvalifikovaných brāhmaṇů. Bhagavad-gītā (4.13) proto zvláště zdůrazňuje rozdělení společnosti (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Dnes se však bohužel někteří lidé prohlašují za brāhmaṇy pouze na základě původu, i když nemají žádné kvalifikace. Celá společnost proto žije v chaosu.

Verš

ke āchiluṅ āmi pūrva janme kaha gaṇi’
gaṇite lāgilā sarva-jña prabhu-vākya śuni’

Synonyma

ke āchiluṅ āmi — kdo jsem byl; pūrva-janme — v minulém životě; kaha — prosím pověz; gaṇi' — ze svého astrologického výpočtu; gaṇite — počítat; lāgilā — začal; sarva-jña — člověk, který zná minulost, současnost a budoucnost; prabhu-vākya — slova Pána Caitanyi; śuni' — když slyšel.

Překlad

Pán řekl: „Pověz Mi prosím na základě svých astrologických výpočtů, kým jsem byl v minulém životě.“ Jakmile to astrolog uslyšel, začal okamžitě počítat.

Význam

Pomocí astrologie může člověk poznat minulost, současnost a budoucnost. Moderní západní astrologové o minulosti či budoucnosti nic nevědí a ani o současnosti nedovedou říci nic dokonalého. Zde však slyšíme, že tento astrolog ihned poté, co obdržel pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua, začal se svými výpočty. Nebylo to žádné divadlo; opravdu věděl, jak skrze astrologii určit minulý život. Dodnes existující pojednání s názvem Bhṛgu-saṁhitā popisuje způsob, jak se může každý okamžitě dozvědět, čím byl v minulosti a čím bude v budoucnosti. Brāhmaṇové, kteří chodili od domu k domu jako žebráci, takové rozsáhlé poznání dokonale ovládali. Nejvyšší poznání tak bylo snadno dostupné i tomu nejchudšímu člověku ve společnosti. I ten nejchudší člověk se mohl astrologa zeptat na svoji minulost, současnost či budoucnost, a obešlo se to bez obchodní smlouvy i přemrštěných cen. Brāhmaṇa mu svým poznáním přinesl veškerý prospěch, aniž by žádal o jakoukoliv odměnu, a chudý člověk mu na oplátku dal hrst rýže nebo něco ze svého majetku, aby brāhmaṇu uspokojil. V dokonalé lidské společnosti je dokonalé poznání jakéhokoli vědního oboru – ať se jedná o lékařství, astrologii, teologii a tak dále – přístupné dokonce i tomu nejchudšímu člověku, aniž by se musel obávat, čím zaplatí. Dnes však bez peněz nikdo právní, lékařskou, astrologickou ani kněžskou pomoc nedostane, a protože jsou lidé většinou chudí, je jim přínos těchto velkých věd upřen.

Verš

gaṇi’ dhyāne dekhe sarva-jña, — mahā-jyotirmaya
ananta vaikuṇṭha-brahmāṇḍa — sabāra āśraya

Synonyma

gaṇi' — výpočty; dhyāne — v meditaci; dekhe — vidí; sarva-jña — znalec všeho; mahā-jyotir-maya — oslnivě zářící tělo; ananta — neomezený; vaikuṇṭha — duchovní svět; brahmāṇḍa — planety; sabāra — všech; āśraya — útočiště.

Překlad

Ve svých výpočtech a meditaci tento vševědoucí astrolog uviděl oslnivě zářící tělo Pána, ve kterém se nacházejí všechny neomezené vaikuṇṭhské planety.

Význam

Zde jsou některé informace o vaikuṇṭhském neboli duchovním světě. Vaikuṇṭha znamená „bez úzkosti“. V hmotném světě jsou všichni plní úzkosti, ale v Bhagavad-gītě (8.20) je popsán jiný svět, ve kterém žádná úzkost nevládne:

paras tasmāt tu bhāvo 'nyo
'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

„Existuje však ještě jiná, neprojevená příroda, která je věčná a transcendentální vůči této projevené a neprojevené hmotě. Je svrchovaná a není nikdy zničena. Když je všechno v tomto světě zničeno, ona zůstává beze změn.“

Stejně jako je v hmotném světě mnoho planet, je i v duchovním světě mnoho miliónů planet, které se nazývají Vaikuṇṭhaloky. Všechny tyto Vaikuṇṭhaloky neboli vyšší planety spočívají v záři Nejvyšší Osobnosti Božství. V Brahma-saṁhitě je řečeno (yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-), že záře Brahmanu, jež vychází z těla Nejvyššího Pána, vytváří nesčetné množství planet v duchovním i hmotném světě; takže tyto planety jsou výtvorem Nejvyšší Osobnosti Božství. Astrolog viděl, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je ta samá Osobnost Božství. Můžeme si jen představovat, jak musel být tento astrolog učený, a přesto chodil jako obyčejný žebrák od domu k domu, aby společnosti přinášel ten největší prospěch.

Verš

parama-tattva, para-brahma, parama-īśvara
dekhi’ prabhura mūrti sarva-jña ha-ila phāṅphara

Synonyma

parama-tattva — Nejvyšší Pravda; para-brahma — Nejvyšší Brahman; parama-īśvara — Nejvyšší Pán; dekhi' — když viděl; prabhura — Pánovu; mūrti — podobu; sarva-jña — vševědoucí astrolog; ha-ila — stal se; phāṅphara — zmatený.

Překlad

Když astrolog viděl, že Pán Caitanya Mahāprabhu je stejná Absolutní Pravda, Nejvyšší Brahman, Osobnost Božství, byl zmatený.

Význam

Zde je jasně řečeno, že Absolutní Pravda, Nejvyšší Brahman je v konečném pohledu Nejvyšší Osobnost Božství. Počátkem všech věcí je tedy osoba. V Bhagavad-gītě (10.8) je to potvrzeno: mattaḥ sarvaṁ pravartate – vše má svůj počátek v Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán je svrchovaná živá bytost, a proto vše, co existuje, hmotné i duchovní, emanuje z Nejvyšší Osoby, z nejvyššího života. Teorie moderních vědců, že život pochází z hmoty, je nesmysl. Hmota i život pocházejí ze života. Vědci bohužel tento vědecký fakt neznají a jen tápou v temnotě svého takzvaného poznání.

Verš

balite nā pāre kichu, mauna ha-ila
prabhu punaḥ praśna kaila, kahite lāgila

Synonyma

balite — říci; pāre — není schopen; kichu — cokoliv; mauna — mlčící; ha-ila — stal se; prabhu — Pán; punaḥ — znovu; praśna — otázku; kaila — položil; kahite — mluvit; lāgila — začal.

Překlad

Užaslý astrolog mlčel, neschopen slova. Když se ho však Pán znovu zeptal, odpověděl takto.

Verš

pūrva janme chilā tumi jagat-āśraya
paripūrṇa bhagavān — sarvaiśvaryamaya

Synonyma

pūrva-janme — v minulém životě; chilā — byl jsi; tumi — Ty; jagat — vesmíru; āśraya — útočiště; paripūrṇa — se všemi energiemi; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; sarva-aiśvarya-maya — oplývající veškerým bohatstvím.

Překlad

„Můj drahý Pane, ve svém minulém životě jsi byl útočiště celého stvoření, Nejvyšší Osobnost Božství, oplývající veškerým bohatstvím.“

Verš

pūrve yaiche chilā tumi ebeha se-rūpa
durvijñeya nityānanda — tomāra svarūpa

Synonyma

pūrve — v minulosti; yaiche — stejně jako; chilā — jsi byl; tumi — Ty; ebe ha — nyní také; se-rūpa — totéž; durvijñeya — nepochopitelné; nityānanda — věčné štěstí; tomāra — Tvoje; svarūpa — totožnost.

Překlad

„Nyní jsi ta samá Osobnost Božství, kterou jsi byl ve svém minulém zrození. Jsi zosobněním nepochopitelného věčného štěstí.“

Význam

Pomocí astrologické vědy lze odhalit dokonce i postavení Nejvyšší Osobnosti Božství. Vše je třeba rozlišovat podle příznaků. Nejvyšší Osobnost Božství se rozpozná podle příznaků popsaných v śāstrāch. Není pravda, že se kdokoliv může stát Bohem, aniž by to bylo doloženo písmy.

Verš

prabhu hāsi’ kailā, — tumi kichu nā jānilā
pūrve āmi āchilāṅ jātite goyālā

Synonyma

prabhu — Pán; hāsi' — s úsměvem; kailā — řekl; tumi — ty; kichu — něco; — ne; jānilā — víš; pūrve — v minulosti; āmi — Já; āchilāṅ — byl; jātite — kastou; goyālā — pasáček.

Překlad

Když o Něm astrolog takto s uznáním hovořil, Śrī Caitanya Mahāprabhu ho zadržel, začal se smát a řekl: „Můj drahý pane, myslím, že dost dobře nevíte, čím jsem byl, protože Já vím, že jsem byl v minulém životě pasáčkem krav.“

Verš

gopa-gṛhe janma chila, gābhīra rākhāla
sei puṇye hailāṅ ebe brāhmaṇa-chāoyāla

Synonyma

gopa-gṛhe — v domě pastevce krav; janma — zrození; chila — bylo; gābhīra — krav; rākhāla — ochránce; sei puṇye — díky těmto zbožným činnostem; hailāṅ — jsem se stal; ebe — nyní; brāhmaṇabrāhmaṇy; chāoyāla — syn.

Překlad

„V minulém životě jsem se narodil v rodině pastevců krav a ochraňoval jsem telátka a krávy. Díky těmto zbožným činnostem jsem se nyní stal synem brāhmaṇy.“

Význam

Slova Pána Caitanyi Mahāprabhua, nejvyšší autority, jasně vyjadřují, že člověka dělá zbožným, když jednoduše chová a ochraňuje krávy. Z lidí se bohužel stali takoví darebáci, že se vůbec nezajímají ani o slova autorit. Pastevce krav obvykle považují za nízké členy společnosti, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu zde potvrzuje, že jsou tak zbožní, že se v dalším životě stanou brāhmaṇy. Kastovní systém má svůj zvláštní účel, a pokud bude společnost tento vědecký systém následovat, získá ten největší prospěch. Lidé by si měli vzít toto Pánovo ponaučení k srdci, sloužit kravám a telátkům a na oplátku dostávat spoustu mléka. Službou kravám a telátkům člověk nic neztrácí, ale moderní společnost tak zdegradovala, že místo aby lidé krávy chránili a sloužili jim, tak je zabíjejí. Jak mohou ve společnosti očekávat mír a blahobyt, když páchají takové hříšné činnosti? To není možné.

Verš

sarva-jña kahe āmi tāhā dhyāne dekhilāṅ
tāhāte aiśvarya dekhi’ phāṅphara ha-ilāṅ

Synonyma

sarva-jña — vševědoucí astrolog; kahe — říká; āmi — já; tāhā — toto; dhyāne — v meditaci; dekhilāṅ — viděl jsem; tāhāte — tam; aiśvarya — bohatství; dekhi' — když jsem viděl; phāṅphara — zmatený; ha-ilāṅ — stal jsem se.

Překlad

Astrolog řekl: „To, co jsem v meditaci viděl, bylo plné bohatství, a proto jsem byl zmatený.“

Význam

Ukazuje se, že tento astrolog nebyl jen znalec minulosti, současnosti a budoucnosti, ale také byl pokročilý v meditaci. Byl proto velký oddaný a mohl vidět, že Pán Caitanya Mahāprabhu je stejná osobnost jako Kṛṣṇa. Byl však zmatený ohledně toho, zda jsou Kṛṣṇa a Śrī Caitanya Mahāprabhu skutečně tatáž osoba.

Verš

sei-rūpe ei-rūpe dekhi ekākāra
kabhu bheda dekhi, ei māyāya tomāra

Synonyma

sei-rūpe — v té podobě; ei-rūpe — v této podobě; dekhi — vidím; eka-ākāra — jedna podoba; kabhu — někdy; bheda — rozdíl; dekhi — vidím; ei — to; māyāya tomāra — kvůli Tvojí māyi.

Překlad

„Jsem si jistý, že Tvoje podoba a podoba, kterou jsem viděl v meditaci, jsou jedna a tatáž, a pokud mezi nimi vidím nějaký rozdíl, může za to vliv Tvojí matoucí energie.“

Význam

Śrī-kṛṣṇa-caitanya rādhā-kṛṣṇa nahe anya – dokonalý oddaný vidí Pána Caitanyu Mahāprabhua jako spojení podob Rādhy a Kṛṣṇy. Ten, kdo vidí Pána Caitanyu jako někoho jiného než Kṛṣṇu, je pod vlivem Pánovy iluzorní energie. Ukazuje se, že tento astrolog už byl pokročilý oddaný, a když přišel do společnosti Nejvyššího Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, stal se dokonale seberealizovaným a byl schopný vidět, že Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa a Śrī Caitanya Mahāprabhu jsou jedna a tatáž Nejvyšší Osoba.

Verš

ye hao, se hao tumi, tomāke namaskāra
prabhu tāre prema diyā kaila puraskāra

Synonyma

ye hao — cokoliv jsi; se hao tumi — cokoliv můžeš být; tomāke — Tobě; namaskāra — moje poklony; prabhu — Pán; tāre — jemu; prema — lásku k Bohu; diyā — dal; kaila — vyjádřil; puraskāra — uznání.

Překlad

Vševědoucí astrolog řekl na závěr: „Ať už jsi cokoliv nebo kdokoliv, s úctou se Ti klaním.“ Pán mu potom ze své bezpříčinné milosti udělil lásku k Bohu, a tak ho odměnil za jeho službu.

Význam

Toto setkání Pána Śrī Caitanyi s vševědoucím astrologem není zmíněno v Caitanya-bhāgavatě, což ale neznamená, že k němu nedošlo. Naopak musíme přijmout výrok Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho, že v Caitanya-caritāmṛtě uvedl zvláště vše to, o čem se Caitanya-bhāgavata nezmiňuje.

Verš

eka dina prabhu viṣṇu-maṇḍape vasiyā
‘madhu āna’, ‘madhu āna’ balena ḍākiyā

Synonyma

eka dina — jednoho dne; prabhu — Pán; viṣṇu-maṇḍape — v chodbě Viṣṇuova chrámu; vasiyā — když seděl; madhu āna — přineste med; madhu āna — přineste med; balena — říká; ḍākiyā — hlasitě volající.

Překlad

Jednoho dne si Pán sedl v chodbě Viṣṇuova chrámu a začal hlasitě křičet: „Přineste med! Přineste med!“

Verš

nityānanda-gosāñi prabhura āveśa jānila
gaṅgā-jala-pātra āni’ sammukhe dharila

Synonyma

nityānanda-gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; prabhura — Pánovu; āveśa — extázi; jānila — chápal; gaṅgā-jala — vody z Gangy; pātra — nádobu; āni' — poté, co přinesl; sammukhe — před; dharila — postavil.

Překlad

Nityānanda Prabhu Gosāñi tuto extatickou náladu Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopil, přinesl nádobu s vodou z Gangy, která představovala med, a postavil ji před Něho.

Verš

jala pāna kariyā nāce hañā vihvala
yamunākarṣaṇa-līlā dekhaye sakala

Synonyma

jala — vodu; pāna kariyā — poté, co vypil; nāce — tančí; hañā — stávající se; vihvala — extatický; yamunā-ākarṣaṇa — přivolání řeky Jamuny; līlā — zábavu; dekhaye — vidí; sakala — každý.

Překlad

Vypití této vody uvedlo Śrī Caitanyu do takové extáze, že začal tančit. Všichni tak měli možnost zhlédnout zábavu přivolání řeky Jamuny.

Význam

Yamunākarṣaṇa-līlā je zábava přivolání Jamuny. Śrī Baladeva jednou chtěl, aby k Němu přišla řeka Jamuna, a když odmítla, vzal svůj pluh, aby vyhloubil koryto, a Jamuna tak byla donucena přijít. Jelikož je Śrī Caitanya Mahāprabhu původní podobou Baladevy, každého v extázi žádal, aby Mu přinesl med. Všichni oddaní, kteří tam stáli, tak měli možnost vidět yamunākarṣaṇa-līlu. V této līle Baladevu doprovázely Jeho přítelkyně. Poté, co vypil medovinu zvanou Vāruṇī, zachtělo se Mu skočit s dívkami do Jamuny a zaplavat si s nimi. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.65.25–30, 33) je řečeno, že Pán Baladeva požádal Jamunu, aby přišla blíž, a když řeka Pánova příkazu neuposlechla, rozzlobil se a chtěl si ji svým pluhem přitáhnout. Jamuna se nicméně hněvu Pána Balarāmy zalekla, okamžitě přišla, odevzdala se Mu a s modlitbami k Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, přiznala svou chybu. Potom jí bylo odpuštěno. To je yamunākarṣaṇa-līlā v kostce. Tato událost je také popsána v modlitbě Jayadevy Gosvāmīho o deseti inkarnacích:

vahasi vapuṣi viśade vasanaṁ jaladābhaṁ
halahati-bhīti-milita-yamunābham
keśava dhṛta-haladhara-rūpa jaya jagad-īśa hare

Verš

mada-matta-gati baladeva-anukāra
ācārya śekhara tāṅre dekhe rāmākāra

Synonyma

mada-matta — opilý pitím Vāruṇī; gati — pohyb; baladeva — Pán Baladeva; anukāra — napodobující; ācārya — Advaita Ācārya; śekhara — v čele; tāṅre — Jeho; dekhe — vidí; rāma-ākāra — v podobě Balarāmy.

Překlad

Když se Pán v extázi Baladevy pohyboval jako opilý, Advaita Ācārya, nejpřednější z ācāryů (ācārya śekhara), Ho viděl v podobě Balarāmy.

Verš

vanamālī ācārya dekhe soṇāra lāṅgala
sabe mili’ nṛtya kare āveśe vihvala

Synonyma

vanamālī ācārya — Vanamālī Ācārya; dekhe — vidí; soṇāra — ze zlata; lāṅgala — pluh; sabe — všichni; mili' — poté, co se sešli; nṛtya — tanec; kare — provádějí; āveśe — v extázi; vihvala — ohromení.

Překlad

Vanamālī Ācārya uviděl v Balarāmově ruce zlatý pluh a všichni oddaní se shromáždili a tančili, uneseni extází.

Verš

ei-mata nṛtya ha-ila cāri prahara
sandhyāya gaṅgā-snāna kari’ sabe gelā ghara

Synonyma

ei-mata — takto; nṛtya — tanec; ha-ila — byl prováděn; cāri — čtyři; prahara — doba trvající tři hodiny; sandhyāya — večer; gaṅgā-snāna — koupel v Ganze; kari' — když skončili; sabe — všichni; gelā — vrátili se; ghara — domů.

Překlad

Takto tančili nepřetržitě dvanáct hodin. Večer se všichni vykoupali v Ganze a potom se vrátili do svých domovů.

Verš

nagariyā loke prabhu yabe ājñā dilā
ghare ghare saṅkīrtana karite lāgilā

Synonyma

nagariyā — obyvatelům; loke — všem lidem; prabhu — Pán; yabe — když; ājñā — nařízení; dilā — dal; ghare ghare — v každém domě; saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; karite — provádět; lāgilā — začali.

Překlad

Pán pak všem obyvatelům Navadvípu nařídil zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a v každém domě začali pravidelně provádět saṅkīrtan.

Verš

‘haraye namaḥ, kṛṣṇa yādavāya namaḥ
gopāla govinda rāma śrī-madhusūdana’

Synonyma

haraye namaḥ — s úctou se klaním Pánu Harimu; kṛṣṇa — ó Kṛṣṇo; yādavāya — potomkovi yaduovské dynastie; namaḥ — veškeré poklony; gopāla — Gopāla; govinda — Govinda; rāma — Rāma; śrī-madhusūdana — Śrī Madhusūdana.

Překlad

(Všichni oddaní zpívali společně s Hare Kṛṣṇa mahā-mantrou tuto oblíbenou píseň:) „Haraye namaḥ, kṛṣṇa yādavāya namaḥ / gopāla govinda rāma śrī-madhusūdana.“

Verš

mṛdaṅga-karatāla saṅkīrtana-mahādhvani
‘hari’ ‘hari’ — dhvani vinā anya nāhi śuni

Synonyma

mṛdaṅga — buben; karatāla — činelky; saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; mahā-dhvani — mocná vibrace; hari — Pane; hari — Pane; dhvani — zvuk; vinā — vyjma; anya — jiný; nāhi — ne; śuni — je slyšet.

Překlad

Když tímto způsobem začalo saṅkīrtanové hnutí, nebylo v Navadvípu slyšet nic jiného než slova „Hari! Hari!“, bubnování na mṛdaṅgu a řinčení činelků.

Význam

Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy má nyní své světové středisko v Navadvípu, Májápuru. Jeho vedoucí by měli dohlédnout na to, aby se tam dvacet čtyři hodin denně zpívala Hare Kṛṣṇa mahā-mantra a k tomu haraye namaḥ, kṛṣṇa yādavāya namaḥ, neboť to byla oblíbená píseň Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Každému takovému saṅkīrtanu však musí předcházet zpěv svatých jmen pěti tattev: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Zpívat tyto dvě mantry – śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda a Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – jsme si již zvykli. Nyní bychom k nim měli přidat další dva řádky: haraye namaḥ, kṛṣṇa yādavāya namaḥ / gopāla govinda rāma śrī-madhusūdana, zvláště v Májápuru. Těchto šest řádků by se mělo stále zpívat tak výrazně, aby tam nikdo neslyšel nic jiného než zpívání svatých jmen Pána. To učiní středisko duchovně dokonalým.

Verš

śuniyā ye kruddha haila sakala yavana
kājī-pāśe āsi’ sabe kaila nivedana

Synonyma

śuniyā — když slyšeli; ye — to; kruddha — rozzlobení; haila — stali se; sakala — všichni; yavana — muslimové; kājī-pāśe — na Kázího dvoře; āsi' — poté, co přišli; sabe — všichni; kaila — vznesli; nivedana — stížnost.

Překlad

Když místní muslimové slyšeli zvučnou vibraci Hare Kṛṣṇa mantry, rozzuřeně si stěžovali u Kázího.

Význam

Phaujadarā neboli starosta se nazýval kājī (Kází). Jamindārové (zamindárové), neboli velkostatkáři (maṇḍalerové), vybírali daně z pozemků, ale dodržování zákona a pořádku a trestání zločinců měl na starosti Kází. Jak Kází, tak velkostatkáři podléhali guvernérovi Bengálska, který byl tehdy známý jako Subā-bāṅgālā. Okresy Nadia, Islámpur a Bagoján patřily pod správu zamindára jménem Hari Hoḍa nebo jeho potomka Hoḍy Kṛṣṇadāse. Říká se, že Čánd Kází byl duchovní mistr navába Husaina Šáha. Podle některých se jmenoval Maulānā Sirājuddina a podle jiných Habibara Rahamāna. Potomkové Čánda Kázího stále žijí v okolí Májápuru. Lidé dodnes chodí navštěvovat hrobku Čánda Kázího, která se nachází pod stromem campaka a je známá jako samādhi Čánda Kázího.

Verš

krodhe sandhyā-kāle kājī eka ghare āila
mṛdaṅga bhāṅgiyā loke kahite lāgila

Synonyma

krodhe — ve hněvu; sandhyā-kāle — večer; kājī — Čánd Kází; eka ghare — do jednoho domu; āila — přišel; mṛdaṅga — buben; bhāṅgiyā — poté, co rozbil; loke — lidem; kahite — říkat; lāgila — začal.

Překlad

Večer vtrhl rozhněvaný Čánd Kází do jednoho domu, a když viděl, že probíhá kīrtan, rozbil mṛdaṅgu a promluvil následovně.

Verš

eta-kāla keha nāhi kaila hinduyāni
ebe ye udyama cālāo kāra bala jāni’

Synonyma

eta-kāla — tak dlouho; keha — kdokoliv; nāhi — ne; kaila — prováděl; hinduyāni — hinduistické zásady; ebe — nyní; ye — tuto; udyama — snahu; cālāo — šíříte; kāra — čí; bala — mocí; jāni' — chci vědět.

Překlad

„Tak dlouho jste nenásledovali zásady hinduistického náboženství, avšak nyní je následujete s velkým nadšením. Mohu vědět, kdo vám k tomu dává sílu?“

Význam

Od vpádu Baktiyāra Khilijiho do Bengálska až do dob Čánda Kázího byli hinduisté neboli následovníci védských zásad silně utlačováni. Stejně jako hinduisté v dnešním Pákistánu, nesměl prakticky nikdo svobodně provádět hinduistické náboženské praktiky. O tomto stavu hinduistické společnosti tu Čánd Kází mluví. Předtím hinduisté svoje zásady otevřeně nenásledovali, ale nyní svobodně zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Za jejich opovážlivostí tedy musel někdo stát.

A opravdu tomu tak bylo. I když příslušníci takzvané hinduistické společnosti dodržovali společenské zvyklosti a pravidla, prakticky zapomněli přísně následovat své náboženské zásady. V přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua je však na Jeho pokyn začali doopravdy následovat. Tento pokyn platí stále a každý se jím může řídit kdekoli, v jakékoli části světa. Tím pokynem je stát se pod vedením Śrī Caitanyi Mahāprabhua duchovním mistrem tak, že budeme následovat předepsané zásady, zpívat alespoň šestnáct kol Hare Kṛṣṇa mahā-mantry denně a kázat učení vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Pokud budeme plnit tento pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua, bezpochyby získáme duchovní sílu a budeme moci toto učení hnutí Hare Kṛṣṇa otevřeně kázat, aniž by nám v tom kdokoliv bránil.

Verš

keha kīrtana nā kariha sakala nagare
āji āmi kṣamā kari’ yāitechoṅ ghare

Synonyma

keha — kdokoliv; kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; — ne; kariha — provádějte; sakala nagare — v celém městě; āji — dnes; āmi — já; kṣamā kari' — promíjející; yāitechoṅ — vracím se; ghare — domů.

Překlad

„Nikdo nesmí v ulicích města provádět saṅkīrtan. Dnes vám tento prohřešek promíjím a vracím se domů.“

Význam

Takováto nařízení zastavit saṅkīrtan v ulicích světových velkoměst dostávají i členové hnutí Hare Kṛṣṇa. Máme stovky středisek po celém světě, a zvláště jsme byli pronásledováni v Austrálii. Ve většině měst západního světa jsme byli mnohokrát zatčeni policií, ale přesto plníme pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua tím, že zpíváme v ulicích všech důležitých měst, jako je New York, Londýn, Chicago, Sydney, Melbourne, Paříž a Hamburk. Musíme pamatovat na to, že k takovým událostem docházelo v minulosti, před pěti sty lety, a skutečnost, že k nim dochází i dnes, naznačuje, že naše saṅkīrtanové hnutí je opravdu zmocněné, protože kdyby byl saṅkīrtan bezvýznamnou hmotnou záležitostí, démoni by neměli námitek. Tehdy se démoni snažili zastavit saṅkīrtanové hnutí započaté Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a podobní démoni se snaží zastavit saṅkīrtanové hnutí, které šíříme po celém světě my, což dokazuje, že naše saṅkīrtanové hnutí je stále čisté a ryzí a že kráčíme ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

āra yadi kīrtana karite lāga pāimu
sarvasva daṇḍiyā tāra jāti ye la-imu

Synonyma

āra — znovu; yadi — jestliže; kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; karite — dělat; lāga — kontakt; pāimu — vezmu; sarva-sva — veškerý majetek; daṇḍiyā — trestající; tāra — jeho; jāti — kastu; ye — tuto; la-imu — odeberu.

Překlad

„Příště až někoho uvidím konat saṅkīrtan, potrestám ho nejen tím, že mu zabavím veškerý majetek, ale také z něho udělám muslima.“

Význam

Udělat z hinduisty muslima bylo tehdy velmi snadné. Stačilo, když muslim pokropil tělo hinduisty vodou, a už se mělo za to, že tento hinduista se stal muslimem. V době příchodu Britů do Bangladéše během posledních nepokojů mezi hinduisty a muslimy bylo mnoho hinduistů obráceno na muslimy tím, že jim bylo násilím vtlačeno do úst kravské maso. V dobách Pána Caitanyi byla hinduistická společnost tak nesmlouvavá, že hinduista, který byl obrácen na muslima, neměl šanci se napravit. Tak došlo k nárůstu muslimského obyvatelstva v Indii. Žádný muslim nepřišel zvenčí; společenské zvyky nutily hinduisty, aby se stávali muslimy bez možnosti návratu do hinduistické společnosti. Vládce Aurangzéb navíc zavedl daň, kterou museli hinduisté platit za to, že byli hinduisté. Všichni chudí hinduisté nižších tříd společnosti se tak dobrovolně stali muslimy, aby se této dani vyhnuli. Tak v Indii přibývalo muslimského obyvatelstva. Čánd Kází tedy lidem vyhrožoval, že z nich udělá muslimy jednoduše tak, že pokropí jejich těla vodou.

Verš

eta bali’ kājī gela, — nagariyā loka
prabhu-sthāne nivedila pāñā baḍa śoka

Synonyma

eta bali' — když to řekl; kājī — starosta; gela — vrátil se; nagariyā loka — obyvatelé; prabhu-sthāne — před Pána; nivedila — předložili; pāñā — zakoušející; baḍa — velký; śoka — šok.

Překlad

Když to Kází řekl, vrátil domů. Oddaní otřesení tím, že měli zakázáno zpívat Hare Kṛṣṇa, přišli se svým trápením za Pánem Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

prabhu ājñā dila — yāha karaha kīrtana
muñi saṁhārimu āji sakala yavana

Synonyma

prabhu — Pán; ājñā dila — nařídil; yāha — jděte; karaha — a provádějte; kīrtanasaṅkīrtan, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; muñi — Já; saṁhārimu — zabiju; āji — dnes; sakala — všechny; yavana — muslimy.

Překlad

Pán Caitanya nařídil: „Jděte provádět saṅkīrtan! Dnes zabiju všechny muslimy!“

Význam

Gándhí je známý tím, že v Indii zahájil hnutí nenásilné občanské neposlušnosti, ale již pět set let před ním započal Śrī Caitanya Mahāprabhu své hnutí nenásilné občanské neposlušnosti vůči Čándovi Kázímu. K tomu, abychom našim odpůrcům zabránili ve snaze zastavit hnutí, se není třeba dopouštět násilí, protože jejich démonské chování lze ukončit rozumem a argumenty. Je třeba následovat příklad Pána Caitanyi Mahāprabhua, a kdykoliv se vyskytnou překážky, mělo by hnutí Hare Kṛṣṇa zlikvidovat své odpůrce rozumem a argumenty, a tak ukončit jejich démonské chování. Kdybychom byli pokaždé násilní, bylo by pro nás těžké úspěšně zvládat naše činnosti. Musíme proto kráčet ve stopách Pána Caitanyi Mahāprabhua, který Čánda Kázího neposlechl, ale pokořil ho pomocí rozumu a argumentů.

Verš

ghare giyā saba loka karaye kīrtana
kājīra bhaye svacchanda nahe, camakita mana

Synonyma

ghare giyā — poté, co se vrátili domů; saba — všichni; loka — obyvatelé; karaye — prováděli; kīrtanasaṅkīrtan; kājīra — Kázího; bhaye — ze strachu; svacchanda — bezstarostná; nahe — ne; camakita — neustále plná úzkosti; mana — mysl.

Překlad

Všichni obyvatelé se vrátili domů a začali provádět saṅkīrtan. Kvůli Kázího nařízení však nebyli bezstarostní, ale stále plní úzkosti.

Verš

tā-sabhāra antare bhaya prabhu mane jāni
kahite lāgilā loke śīghra ḍāki’ āni’

Synonyma

-sabhāra — jich všech; antare — v mysli; bhaya — strach; prabhu — Pán; mane — v mysli; jāni — chápající; kahite — mluvit; lāgilā — začal; loke — k lidem; śīghra — brzy; ḍāki' — volající; āni' — přivádějící je.

Překlad

Pán věděl, že jsou lidé v mysli sužováni úzkostí, a tak je svolal dohromady a promluvil k nim následovně.

Verš

nagare nagare āji karimu kīrtana
sandhyā-kāle kara sabhe nagara-maṇḍana

Synonyma

nagare — od města; nagare — k městu; āji — dnes; karimu — budu provádět; kīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; sandhyā-kāle — večer; kara — dělejte; sabhe — všichni; nagara — města; maṇḍana — výzdobu.

Překlad

„Dnes večer budu v každém městě provádět saṅkīrtan, a tak byste měli všichni jít večer město ozdobit.“

Význam

Navadvíp se tehdy skládal z devíti menších městeček, proto jsou slova nagare nagare významná. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl provádět kīrtan v každém z těchto sousedících měst. Nařídil tedy, aby se celé město za tímto účelem vyzdobilo.

Verš

sandhyāte deuṭi sabe jvāla ghare ghare
dekha, kona kājī āsi’ more mānā kare

Synonyma

sandhyāte — večer; deuṭi — svítilny; sabe — všichni; jvāla — zažehněte; ghare ghare — v každém domě; dekha — počkejte a uvidíte; kona — jaký; kājī — starosta; āsi' — až přijde; more — Mně; mānā kare — nařídí, abych přestal.

Překlad

„Večer v každém domě zažehněte pochodně. Všechny vás ochráním. Uvidíme, jaký Kází přijde zastavit náš kīrtan!“

Verš

eta kahi’ sandhyā-kale cāle gaurarāya
kīrtanera kaila prabhu tina sampradāya

Synonyma

eta kahi' — když to řekl; sandhyā-kāle — večer; cale — vyšel ven; gaura-rāya — Gaurasundara; kīrtanerasaṅkīrtanové; kaila — vytvořil; prabhu — Pán; tina — tři; sampradāya — skupiny.

Překlad

Večer vyšel Pán Gaurasundara ven a utvořil tři skupiny na provádění kīrtanu.

Význam

Toto je plán, jak provádět kīrtan v průvodu. V době Śrī Caitanyi Mahāprabhua se jedna skupina skládala z jedenadvaceti mužů: čtyři hráli na mṛdaṅgy, jeden vedl zpívání a šestnáct ostatních hrálo na karatāly a odpovídalo sborově vedoucímu zpěvákovi. Připojí-li se k saṅkīrtanovému hnutí mnoho lidí, mohou následovat tento příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua a utvářet různé skupiny v závislosti na čase a počtu lidí.

Verš

āge sampradāye nṛtya kare haridāsa
madhye nāce ācārya-gosāñi parama ullāsa

Synonyma

āge — vpředu; sampradāye — ve skupině; nṛtya — tanec; kare — provádí; haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; madhye — uprostřed; nāce — tančí; ācārya-gosāñi — Śrī Advaita Ācārya; parama — velice; ullāsa — šťastný.

Překlad

Ve vedoucí skupině tančil Ṭhākura Haridāsa a v prostřední skupině tančil s velkou radostí Advaita Ācārya.

Verš

pāche sampradāye nṛtya kare gauracandra
tāṅra saṅge nāci’ bule prabhu nityānanda

Synonyma

pāche — vzadu; sampradāye — ve skupině; nṛtya — tanec; kare — provádí; gauracandra — Pán Gaurāṅga; tāṅra — Jeho; saṅge — spolu s; nāci' — tančící; bule — pohybuje se; prabhu — Pán; nityānanda — Nityānanda.

Překlad

Samotný Pán Gaurasundara tančil v zadní skupině, společně se Śrī Nityānandou Prabhuem.

Verš

vṛndāvana-dāsa ihā ‘caitanya-maṅgale’
vistāri’ varṇiyāchena, prabhu-kṛpā-bale

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; ihā — to; caitanya-maṅgale — ve své knize nazvané Caitanya-maṅgala; vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; prabhu — Pána; kṛpā-bale — díky milosti.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura tuto událost Pánovou milostí obšírně popsal ve své Caitanya-maṅgale (nyní Caitanya-bhāgavata).

Verš

ei mata kīrtana kari’ nagare bhramilā
bhramite bhramite sabhe kājī-dvāre gelā

Synonyma

ei mata — takto; kīrtana — společné zpívání; kari' — provádějící; nagare — ve městě; bhramilā — obcházeli; bhramite bhramite — když se tak přemísťovali; sabhe — všichni; kājī-dvāre — ke dveřím Kázího; gelā — dorazili.

Překlad

Tak prováděli kīrtan a procházeli každý kout města, až nakonec dorazili ke Kázího dveřím.

Verš

tarja-garja kare loka, kare kolāhala
gauracandra-bale loka praśraya-pāgala

Synonyma

tarja-garja — hněvivý hukot; kare — vydávají; loka — lidé; kare — vydávají; kolāhala — řev; gauracandra — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bale — mocí; loka — lidé; praśraya-pāgala — bláznili z takové nevázanosti.

Překlad

Lidé pod ochranou Pána Caitanyi rozzlobeně reptali a vydávali mohutný řev a taková nevázanost je úplně pobláznila.

Význam

Kází vydal nařízení, které zakazovalo provádět kīrtan, společné zpívání svatého jména Pána. Když se to dozvěděl Pán Caitanya Mahāprabhu, vyzval k občanské neposlušnosti vůči Kázího příkazu. Pán Caitanya a Jeho oddaní byli přirozeně nadšení, i když byli rozrušení, a tak svými hlasitými výkřiky určitě vytvářeli velký hluk.

Verš

kīrtanera dhvanite kājī lukāila ghare
tarjana garjana śuni’ nā haya bāhire

Synonyma

kīrtanerasaṅkīrtanového hnutí; dhvanite — kvůli zvuku; kājī — Čánd Kází; lukāila — se schoval; ghare — v místnosti; tarjana — reptání; garjana — protesty; śuni' — když slyšel; — ne; haya — vyšel; bāhire — ven.

Překlad

Hlasité zpívání Hare Kṛṣṇa mantry Kázího velice vyděsilo, a proto se schoval ve svém pokoji. Poté, co slyšel, jak lidé rozzuřeně protestují a reptají, raději vůbec nevycházel z domu.

Význam

Kázího nařízení, které zakazovalo provádět saṅkīrtan, mohlo zůstat platné pouze do té doby, dokud nevzniklo hnutí odporu. Zpěváci, kterých stále přibývalo, pod vedením Nejvyššího Pána, Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Kázího nařízení neposlouchali. Lidé se shromáždili v tisících a vytvořili skupiny, v nichž zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a hlasitě protestovali. Kází měl velký strach, jaký by člověk za takových okolností přirozeně mít měl.

V dnešní době se také mohou lidé na celém světě spojit v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a protestovat proti současným zdegradovaným vládám světových bezbožných společností, které jsou založené na všech možných hříšných činnostech. Śrīmad-Bhāgavatam říká, že ve věku Kali se vládních křesel zmocní zloději, násilníci a lidé čtvrté třídy, kteří nemají ani vzdělání, ani kulturu, a budou vykořisťovat obyvatele. To je jeden z příznaků Kali-yugy, které se už objevily. Přestože si lidé nemohou být jisti svými životy a majetkem, takzvané vlády pokračují a vládní ministři dostávají tučné platy, i když nejsou schopni pro společnost udělat nic dobrého. Jediným řešením této situace je posílit saṅkīrtanové hnutí pod praporem vědomí Kṛṣṇy a protestovat proti hříšným činnostem všech vlád tohoto světa.

Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy není nějaké sentimentální náboženské hnutí; je to hnutí určené k nápravě všech nesrovnalostí ve společnosti. Pokud se k němu lidé vážně připojí a budou tuto povinnost vykonávat vědeckým způsobem, jak nařídil Śrī Caitanya Mahāprabhu, pak místo zmatku a beznaděje, které panují za neschopných vlád, na světě zavládne mír a blahobyt. Ve společnosti se vždy nacházejí násilníci a zloději, a jakmile není slabá vláda schopna vykonávat svoje povinnosti, tito lupiči a násilníci se objeví na veřejnosti, aby konali svoje dílo. Celá společnost se tak stává peklem, ve kterém slušný člověk nemůže žít. Je zde naléhavě třeba dobré vlády – vlády lidí, kteří si jsou vědomi Kṛṣṇy. Dokud si masy lidí nebudou vědomy Kṛṣṇy, nemohou být dobrými lidmi. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, které Śrī Caitanya Mahāprabhu začal zpíváním Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, má stále svoji sílu. Lidé by mu proto měli vážně a vědecky porozumět a šířit ho po celém světě.

Toto saṅkīrtanové hnutí započaté Śrī Caitanyou Mahāprabhuem je popsané ve dvacáté třetí kapitole Madhya-khaṇḍy Caitanya-bhāgavaty počínaje veršem 241, který říká: „Můj drahý Pane, nechť je moje mysl upřená na Tvoje lotosové nohy.“ Oddaní následovali zpívání Pána Caitanyi a opakovali to, co zpíval On. Takto Pán postupoval a vedl celou skupinu cestami podél břehu Gangy. Když došel ke svému vlastnímu ghāṭu neboli místu ke koupání, tančil víc a víc. Potom pokračoval k Mādhāiovu ghāṭu. Tak Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Pán známý jako Viśvambhara, tančil po březích Gangy. Potom pokračoval k Bárakóna-ghátu, poté k Nágarija-ghátu a pak prošel skrze Gangánagar do Simuliji, čtvrti na konci města. Všechna tato místa obklopují Šrí Májápur. Po příchodu do Simuliji Pán pokračoval ke Kázího domu, až dorazil k jeho dveřím.

Verš

uddhata loka bhāṅge kājīra ghara-puṣpavana
vistāri’ varṇilā ihā dāsa-vṛndāvana

Synonyma

uddhata — rozhorlení; loka — lidé; bhāṅge — ničili; kājīra — Kázího; ghara — dům; puṣpa-vana — květinovou zahradu; vistāri' — obšírně; varṇilā — popsal; ihā — toto; dāsa-vṛndāvana — Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Někteří velice rozhorlení lidé začali přirozeně Kázímu oplácet jeho chování pustošením jeho domu a květinové zahrady. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura tuto událost obšírně popsal.

Verš

tabe mahāprabhu tāra dvārete vasilā
bhavya-loka pāṭhāiyā kājīre bolāilā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāra dvārete — u Kázího dveří; vasilā — usedl; bhavya-loka — vážené osoby; pāṭhāiyā — posílající; kājīre — ke Kázímu; bolāilā — aby zavolaly.

Překlad

Když potom Śrī Caitanya Mahāprabhu dorazil do Kázího domu, sedl si ke dveřím a poslal některé vážené osoby, aby Kázího zavolaly.

Verš

dūra ha-ite āilā kājī māthā noyāiyā
kājīre vasāilā prabhu sammāna kariyā

Synonyma

dūra ha-ite — z dálky; āilā — přišel; kājī — Kází; māthā — hlavu; noyāiyā — skloněnou; kājīre — Kázího; vasāilā — usadil; prabhu — Pán; sammāna — úctu; kariyā — projevující.

Překlad

Když Kází přišel se skloněnou hlavou, Pán mu vzdal patřičnou úctu a nabídl mu místo k sezení.

Význam

Někteří z lidí v hnutí občanské neposlušnosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua byli pobouření, protože nedokázali ovládat svoji mysl. Pán však byl zcela mírný, vážný a nezneklidněný. Když tedy Kází přišel, aby se s Ním setkal, Pán mu projevil patřičnou úctu a nabídl mu místo k sezení, protože to byl vážený vládní úředník. Tak nás Pán poučil svým osobním chováním. Při šíření našeho saṅkīrtanového hnutí pro vědomí Kṛṣṇy můžeme zažívat těžké dny, ale vždy bychom měli následovat příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua a dělat, co je právě podle času a okolností třeba.

Verš

prabhu balena, — āmi tomāra āilāma abhyāgata
āmi dekhi’ lukāilā, — e-dharma kemata

Synonyma

prabhu balena — Pán řekl; āmi — Já; tomāra — tvůj; āilāma — přišel jsem; abhyāgata — host; āmi — Mě; dekhi' — když jsi viděl; lukāilā — zmizel jsi; e-dharma kemata — co je to za etiketu.

Překlad

Pán přátelským tónem pravil: „Pane, přišel jsem do tvého domu jako host, ale když jsi Mě spatřil, schoval ses ve svém pokoji. Co je toto za etiketu?“

Verš

kājī kahe — tumi āisa kruddha ha-iyā
tomā śānta karāite rahinu lukāiyā

Synonyma

kājī kahe — Kází odpověděl; tumi — Ty; āisa — jsi přišel; kruddha — rozzlobený; ha-iyā — jsoucí; tomā — Tebe; śānta — uklidněného; karāite — učinit; rahinu — zůstal jsem; lukāiyā — skrývající se mimo dohled.

Překlad

Kází odpověděl: „Přišel jsi do mého domu v hněvivé náladě, a tak abych Tě uklidnil, nevyšel jsem hned, ale dál jsem se skrýval.“

Verš

ebe tumi śānta haile, āsi, mililāṅ
bhāgya mora, — tomā hena atithi pāilāṅ

Synonyma

ebe — nyní; tumi — Ty; śānta — uklidněný; haile — stal ses; āsi' — poté, co jsem přišel; mililāṅ — setkal jsem se (s Tebou); bhāgya mora — je to pro mne velké štěstí; tomā — Tebe; hena — jako; atithi — hosta; pāilāṅ — dostal jsem.

Překlad

„Přicházím za Tebou nyní, když ses uklidnil. Je to pro mne velké štěstí, mít hosta, jako jsi Ty.“

Verš

grāma-sambandhe ‘cakravartī’ haya mora cācā
deha-sambandhe haite haya grāma-sambandha sāṅcā

Synonyma

grāma-sambandhe — v našem sousedském vztahu; cakravartī — Tvůj děd Nīlāmbara Cakravartī; haya — stává se; mora — můj; cācā — strýc; deha- sambandhe — v tělesném vztahu; haite — než; haya — stává se; grāma- sambandha — sousedský vztah; sāṅcā — silnější.

Překlad

„V našem vesnickém vztahu byl Nīlāmbara Cakravartī Ṭhākura můj strýček. Takový vztah je silnější než tělesné vztahy.“

Význam

V Indii spolu dříve i ve vnitrozemských vesnicích veškeré hinduistické a muslimské komunity navazovaly vzájemné vztahy, a tak žily velice mírumilovně. Mladíci ve vesnici nazývali starší muže cācā nebo kākā, „strýčku“, a muži stejného věku si navzájem říkali dādā neboli „bratře“. Vztahy byly zcela přátelské. Lidé se dokonce zvali na návštěvy z domů muslimů do domů hinduistů a naopak. Jak hinduisté, tak muslimové přijímali pozvání do domů druhých, aby se tam účastnili různých obřadních slavností. Ještě před padesáti či šedesáti lety byly vztahy mezi hinduisty a muslimy velice přátelské a nedocházelo k žádným nepokojům. V historii Indie nenajdeme žádné záznamy o srážkách mezi hinduisty a muslimy dokonce ani v dobách muslimské nadvlády. Střety mezi hinduisty a muslimy byly vytvořeny znečištěnými politiky, zvláště cizími vládci, a situace se postupně natolik zhoršila, že se Indie rozdělila na Hindustán a Pákistán. Hnutí Hare Kṛṣṇa však naštěstí ještě pořád může uplatňovat prostředek, který napomůže ke spojení nejen hinduistů a muslimů, ale všech společenství a všech národů na pevném základě lásky k Bohu.

Verš

nīlāmbara cakravartī haya tomāra nānā
se-sambandhe hao tumi āmāra bhāginā

Synonyma

nīlāmbara cakravartī — Nīlāmbara Cakravartī; haya — stává se; tomāra — Tvůj; nānā — děd z matčiny strany; se-sambandhe — díky tomuto vztahu; hao — stáváš se; tumi — Ty; āmāra — můj; bhāginā — synovec (syn mojí sestry).

Překlad

„Nīlāmbara Cakravartī je Tvůj děd z matčiny strany, a vzhledem k tomuto vztahu jsi můj synovec.“

Verš

bhāgināra krodha māmā avaśya sahaya
mātulera aparādha bhāginā nā laya

Synonyma

bhāgināra — synovce; krodha — hněv; māmā — strýc z matčiny strany; avaśya — jistě; sahaya — snáší; mātulera — strýce z matčiny strany; aparādha — urážku; bhāginā — synovec; — ne; laya — přijímá.

Překlad

„Když se synovec rozzlobí, jeho strýc to snáší, a když se strýc dopustí prohřešku, synovec to nebere příliš vážně.“

Verš

ei mata duṅhāra kathā haya ṭhāre-ṭhore
bhitarera artha keha bujhite nā pāre

Synonyma

ei mata — takto; duṅhāra — obou; kathā — rozhovor; haya — probíhal; ṭhāre-ṭhore — s různými náznaky; bhitarera — vnitřní; artha — význam; keha — kdokoliv; bujhite — pochopit; pāre — nemůže.

Překlad

Takto spolu Kází a Pán hovořili v náznacích a nikdo nezasvěcený nemohl pochopit skrytý význam jejich rozhovoru.

Verš

prabhu kahe, — praśna lāgi’ āilāma tomāra sthāne
kājī kahe, — ājñā kara, ye tomāra mane

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; praśna lāgi' — jen se tě na něco zeptat; āilāma — přišel jsem; tomāra sthāne — do tvého domu; kājī kahe — Kází odpověděl; ājñā kara — jen mi poruč; ye — cokoliv; tomāra mane — (je) ve Tvé mysli.

Překlad

Pán řekl: „Můj drahý strýčku, přišel jsem do tvého domu jen proto, abych ti položil několik otázek.“

Význam

„Ano,“ odvětil Kází, „jen do toho. Jen mi svěř, co máš na mysli.“

Verš

prabhu kahe, — go-dugdha khāo, gābhī tomāra mātā
vṛṣa anna upajāya, tāte teṅho pitā

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; go-dugdha khāo — piješ kravské mléko; gābhī — kráva (je); tomāra — tvoje; mātā — matka; vṛṣa — býk; anna — obilí; upajāya — produkuje; tāte — proto; teṅho — on; pitā — (je) tvůj otec.

Překlad

Pán řekl: „Piješ kravské mléko; kráva je tedy tvoje matka. A býk pomáhá s pěstováním obilí pro tvoji obživu; proto je tvým otcem.“

Verš

pitā-mātā māri’ khāo — ebā kon dharma
kon bale kara tumi e-mata vikarma

Synonyma

pitā-mātā — otce a matku; māri' — poté, co zabiješ; khāo — jíš; ebā — toto; kon — jaký druh; dharma — náboženství; kon bale — na základě čeho; kara — pácháš; tumi — ty; e-mata — takové; vikarma — hříšné činnosti.

Překlad

„Jelikož jsou býk a kráva tvým otcem a matkou, jak je můžeš zabíjet a jíst? Co je to za náboženskou zásadu? Kde bereš tu odvahu dopouštět se tak hříšných činností?“

Význam

Každý může pochopit, že pijeme mléko od krav a že býky využíváme při získávání zemědělských produktů. Jelikož nám náš vlastní otec dává obiloviny a naše matka mléko, díky kterému žijeme, jsou kráva a býk pokládáni za našeho otce a matku. Podle védské civilizace existuje sedm matek, a kráva je jednou z nich. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto napadl muslima Kázího slovy: „Jaké náboženské zásady následuješ, když zabíjíš svého otce a matku a jíš je?“ V žádné civilizované společnosti se nikdo neopováží zabít svého otce a matku, aby je snědl. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto muslimské náboženství zpochybnil jako systém, kde se zabíjí vlastní otec a matka. V křesťanství je také základním přikázáním „Nezabiješ.“ Křesťané však toto přikázání porušují a jsou velkými odborníky na zabíjení a otvírání jatek. První předpis v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je, že nikomu není dovoleno jíst jakékoliv maso. Nehraje roli, je-li to maso krávy nebo kozy, ale zvláště zdůrazňujeme zákaz jedení kravského masa, protože podle śāstry je kráva naší matkou. Śrī Caitanya Mahāprabhu se tak vyslovil proti zabíjení krav muslimy.

Verš

kājī kahe, — tomāra yaiche veda-purāṇa
taiche āmāra śāstra — ketāva ‘korāṇa’

Synonyma

kājī kahe — Kází odpověděl; tomāra — Tvoje; yaiche — stejně jako; veda- purāṇa — Védy a Purány; taiche — podobně; āmāra — naše; śāstra — písmo; ketāva — svatá kniha; korāṇa — Korán

Překlad

Kází odpověděl: „Ty máš svoje písma zvaná Védy a Purány a my máme zase naše písmo známé jako svatý Korán.“

Význam

Čánd Kází byl ochotný hovořit se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem na základě písem. Védská písma říkají, že pokud je někdo schopen doložit svoje tvrzení citáty z Véd, jeho argumentace je dokonalá. Podobně když muslimové podpoří svoje tvrzení citáty z Koránu, jejich argumenty jsou také oprávněné. Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vznesl otázku zabíjení krav a býků muslimy, přišel Čánd Kází s tím, co pochopil ze svých písem.

Verš

sei śāstre kahe, — pravṛtti-nivṛtti-mārga-bheda
nivṛtti-mārge jīva-mātra-vadhera niṣedha

Synonyma

sei śāstre — v písmu (Koránu); kahe — se přikazuje; pravṛtti — připoutanosti; nivṛtti — odpoutanosti; mārga — cesty; bheda — rozdíl; nivṛtti — odpoutanosti; mārge — na cestě; jīva-mātra — jakékoliv živé bytosti; vadhera — zabití; niṣedha — zákaz.

Překlad

„Podle Koránu existují dvě cesty pokroku – podporováním sklonů k požitku a omezováním sklonů k požitku. Na cestě omezování připoutanosti (nivṛtti-mārga) je zabíjení zvířat zakázané.“

Verš

pravṛtti-mārge go-vadha karite vidhi haya
śāstra-ājñāya vadha kaile nāhi pāpa-bhaya

Synonyma

pravṛtti-mārge — na cestě připoutanosti; go-vadha — zabíjení krav; karite — vykonávat; vidhi — usměrňující zásady; haya — jsou; śāstra-ājñāya — na příkaz písem; vadha — zabití; kaile — pokud se člověk dopustí; nāhi — není; pāpa-bhaya — obava z hříšných činností.

Překlad

„Na cestě hmotných činností jsou dána usměrnění pro zabíjení krav. Provádí-li se toto zabíjení podle pokynů písem, pak to není hřích.“

Význam

Slovo śāstra pochází z dhātu neboli slovesného kořene śas. Śas-dhātu se vztahuje k ovládání nebo vládnutí. Vládní moc prosazovaná silou nebo zbraněmi se nazývá śastra. Kdykoliv tedy jde o vládnutí, ať už prostřednictvím zbraní, nebo příkazů, śas-dhātu je základní princip. Z porovnání mezi śastrou (vládnutí pomocí zbraní) a śāstrou (vládnutí pomocí příkazů písem) vychází śāstra lépe. Védská písma, kterými se řídíme, nejsou pouhé obyčejné zákoníky lidského selského rozumu, ale výroky osvobozených osobností, které nejsou ovlivňovány nedokonalostí smyslů.

Śāstra musí mít vždy pravdu, ne, že ji někdy má a jindy nemá. Ve védských písmech je kráva popsána jako matka. Je tedy matkou vždy; ne jak tvrdí někteří darebáci, že byla matkou ve védských dobách, ale v tomto věku už jí není. Je-li śāstra autoritou, je kráva matkou vždy; byla matkou ve védských dobách a je matkou i v dnešním věku.

Pokud člověk jedná v souladu s nařízením śāstry, je osvobozen od následků hříšného jednání. Pro podmíněnou duši jsou například sklony k jedení masa, pití vína a sexuálnímu požitku přirozené. Cesta takovéhoto požitku se nazývá pravṛtti-mārga. Śāstra říká: pravṛttir eṣā bhūtānāṁ nivṛttis tu mahā-phalā – člověk by se neměl nechat unášet sklony nedokonalého podmíněného života, ale měl by se nechat vést zásadami śāster. Sklonem dítěte je celý den si hrát, ale śāstry nařizují, aby se rodiče postarali o jeho vzdělání. Śāstry jsou zde jen proto, aby řídily činnosti lidské společnosti. Jelikož však lidé nenásledují příkazy śāster, které jsou prosté všech nedokonalostí, jsou svedeni takzvaně vzdělanými učiteli a vůdci, kteří jsou plní nedostatků podmíněného života.

Verš

tomāra vedete āche go-vadhera vāṇī
ataeva go-vadha kare baḍa baḍa muni

Synonyma

tomāra vedete — ve Tvé védské literatuře; āche — je; go-vadhera — pro zabíjení krav; vāṇī — nařízení; ataeva — proto; go-vadha — zabíjení krav; kare — dělají; baḍa baḍa — velcí; muni — mudrci.

Překlad

Kází jako vzdělaný učenec Caitanyu Mahāprabhua vyzval: „Ve Tvých védských písmech se vyskytuje nařízení týkající se zabíjení krav. Na jeho základě konali velcí mudrci oběti, při kterých se také zabíjely krávy.“

Verš

prabhu kahe, — vede kahe go-vadha niṣedha
ataeva hindu-mātra nā kare go-vadha

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; vede — ve Védách; kahe — je uveden; go-vadha — zabíjení krav; niṣedha — zákaz; ataeva — proto; hindu — hinduista; mātra — jakýkoliv; — ne; kare — dopustí se; go-vadha — zabití krávy.

Překlad

Pán svojí okamžitou odpovědí Kázího argument vyvrátil: „Védy zabití krávy jasně zakazují. Každý hinduista se proto zabíjení krav vyhýbá, ať je to kdokoliv.“

Význam

Ve védských písmech jsou pro pojídače masa určité úlevy. Uvádí se, že když chce někdo jíst maso, má před bohyní Kālī zabít kozu a potom sníst její maso. Pojídačům masa není dovoleno kupovat maso v obchodě či na jatkách. Nikde se také neschvaluje za účelem uspokojení jazyků pojídačů masa provozovat jatka. Co se týče zabíjení krav, je zcela zakázané. Je-li kráva považována za matku, jak by mohly Védy schvalovat zabíjení krav? Śrī Caitanya Mahāprabhu poukázal na chybnost Kázího výroku. V Bhagavad-gītě (18.44) je jasně nařízeno, že se krávy mají chránit: kṛṣi-gorakṣya-vāṇijyaṁ vaiśya-karma svabhāva-jam. „Povinností vaiśyů je pěstovat zemědělské plodiny, obchodovat a chránit krávy.“ Tvrzení, že védská písma obsahují nařízení dovolující zabíjet krávy, je tedy nepravdivé.

Verš

jiyāite pāre yadi, tabe māre prāṇī
veda-purāṇe āche hena ājñā-vāṇī

Synonyma

jiyāite — oživit; pāre — je schopen; yadi — jestliže; tabe — potom; māre — může zabít; prāṇī — živou bytost; veda-purāṇe — ve Védách a Puránách; āche — jsou; hena — taková; ājñā-vāṇī — nařízení a pokyny.

Překlad

„Ve Védách a Puránách jsou dána nařízení, která říkají, že živou bytost můžeme zabít za účelem experimentu, dokážeme-li ji zase oživit.“

Verš

ataeva jarad-gava māre muni-gaṇa
veda-mantre siddha kare tāhāra jīvana

Synonyma

ataeva — proto; jarad-gava — staré krávy; māre — zabíjeli; muni-gaṇa — mudrci; veda-mantre — mocí védských manter; siddha — oživili; kare — dělá; tāhāra — její; jīvana — život.

Překlad

„Velcí mudrci proto někdy zabíjeli staré krávy a pronášením védských manter je v zájmu dokonalosti přiváděli zpátky k životu.“

Verš

jarad-gava hañā yuvā haya āra-vāra
tāte tāra vadha nahe, haya upakāra

Synonyma

jarad-gava — staré, churavé krávy; hañā — se stávající; yuvā — mladými; haya — stane se; āra-vāra — znovu; tāte — v tomto činu; tāra — její; vadha — zabití; nahe — není; haya — je; upakāra — prospěch.

Překlad

„Zabití a znovuoživení takových starých a churavých krav vlastně nebylo zabití, ale velice prospěšný skutek.“

Verš

kali-kāle taiche śakti nāhika brāhmaṇe
ataeva go-vadha keha nā kare ekhane

Synonyma

kali-kāle — ve věku Kali; taiche — taková; śakti — moc; nāhika — není; brāhmaṇe — v brāhmaṇech; ataeva — proto; go-vadha — zabíjení krav; keha — kdokoliv; — ne; kare — vykonává; ekhane — v současnosti.

Překlad

„Dříve žili mocní brāhmaṇové, kteří mohli takové pokusy za použití védských manter provádět, ale nyní vlivem Kali-yugy brāhmaṇové už tak mocní nejsou. Zabíjení krav a býků pro jejich znovuoživení je proto zakázané.“

Verš

aśvamedhaṁ gavālambhaṁ
sannyāsaṁ pala-paitṛkam
devareṇa sutotpattiṁ
kalau pañca vivarjayet

Synonyma

aśva-medham — oběť koně; gava-ālambham — oběť krávy; sannyāsam — stav odříkání; pala-paitṛkam — obětování masa předkům; devareṇa — manželovým bratrem; suta-utpattim — početí dětí; kalau — ve věku Kali; pañca — pět; vivarjayet — člověk musí zanechat.

Překlad

„,V tomto věku Kali je zakázáno pět činností: oběť koně, oběť krávy, přijetí stavu odříkání, obětování masa předkům a početí dětí s bratrovou manželkou.̀“

Význam

Toto je citát z Brahma-vaivarta Purāṇy (Kṛṣṇa-janma-khaṇḍa 185.180).

Verš

tomarā jīyāite nāra, — vadha-mātra sāra
naraka ha-ite tomāra nāhika nistāra

Synonyma

tomarā — vy muslimové; jīyāite — přivést k životu; nāra — neumíte; vadha-mātra — pouze zabít; sāra — podstata; naraka ha-ite — z pekla; tomāra — tvoje; nāhika — neexistuje; nistāra — vysvobození.

Překlad

„Jelikož vy muslimové nedokážete přivést zabité krávy zpět k životu, nesete za jejich zabíjení zodpovědnost. Jdete proto do pekla a neexistuje způsob, jak byste mohli být osvobozeni.“

Verš

go-aṅge yata loma, tata sahasra vatsara
go-vadhī raurava-madhye pace nirantara

Synonyma

go-aṅge — na těle krávy; yata — kolik; loma — chlupů; tata — tolik; sahasra — tisíc; vatsara — let; go-vadhī — ten, kdo zabije krávu; raurava-madhye — v pekelných životních podmínkách; pace — hnije; nirantara — bez konce.

Překlad

„Ti, kdo zabíjejí krávy, jsou odsouzeni hnít v pekelných životních podmínkách tolik tisíc let, kolik má kráva chlupů na těle.“

Verš

tomā-sabāra śāstra-kartā — seha bhrānta haila
nā jāni’ śāstrera marma aiche ājñā dila

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; śāstra-kartā — ti, kdo sestavili písma; seha — oni také; bhrānta — pomýlení; haila — stali se; jāni' — aniž by znali; śāstrera marma — podstatu písem; aiche — taková; ājñā — přikázání; dila — dali.

Překlad

„Ve vašich písmech je mnoho chyb a klamných představ. Jejich sestavitelé neznali podstatu poznání, a tak uvedli přikázání, která jsou v rozporu s rozumem a nemohou obstát.“

Verš

śuni’ stabdha haila kājī, nāhi sphure vāṇī
vicāriyā kahe kājī parābhava māni’

Synonyma

śuni' — po vyslechnutí; stabdha — ohromený; haila — stal se; kājī — Kází; nāhi — ne; sphure — říká; vāṇī — slova; vicāriyā — po řádném uvážení; kahe — řekl; kājī — Kází; parābhava — porážku; māni' — přijímající.

Překlad

Když Kází vyslechl tyto výroky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, byl ohromen a došla mu slova. Po řádném uvážení přijal porážku a promluvil následovně.

Význam

V naší kazatelské praxi se setkáváme s mnoha křesťany, kteří hovoří o výrocích z Bible. Když se zeptáme, je-li Bůh omezený nebo neomezený, křesťanští kněží říkají, že Bůh je neomezený. Když se však zeptáme, proč by měl neomezený Bůh mít pouze jednoho syna a ne neomezeně mnoho synů, nejsou schopni odpovědět. Z vědeckého pohledu se také ve Starém zákoně, Novém zákoně a Koránu na mnohé otázky změnily odpovědi. Śāstra se však nemůže měnit podle něčích nálad. Všechny śāstry musí být prosté čtyř lidských nedostatků. Výroky śāster musí být věčně správné.

Verš

tumi ye kahile, paṇḍita, sei satya haya
ādhunika āmāra śāstra, vicāra-saha naya

Synonyma

tumi — Ty; ye — cokoliv; kahile — jsi řekl; paṇḍita — ó Nimāi Paṇḍite; sei — to; satya — pravda; haya — jistě je; ādhunika — ze současné doby; āmāra — naše; śāstra — písmo; vicāra — logika; saha — s; naya — není.

Překlad

„Můj drahý Nimāi Paṇḍite, vše, co jsi řekl, je pravda. Naše písma se vyvinula teprve nedávno a nejsou ani logická, ani filosofická.“

Význam

Śāstry yavanů neboli pojídačů masa nejsou věčná písma. Byla sestavena nedávno a někdy si protiřečí. Písma yavanů jsou tři: Starý zákon, Nový zákon a Korán. Jejich sestavení má svoji historii; nejsou věčná jako poznání Véd. I když tedy mají svůj způsob zdůvodňování a argumentování, nejsou příliš spolehlivá a transcendentální. Z tohoto důvodu je moderní lidé pokročilí ve vědě a filosofii pokládají za nepřijatelná.

Někdy za námi přijdou křesťanští kněží a ptají se: „Proč naši následovníci zavrhují naše písma a přijímají vaše?“ Když se jich ale zeptáme: „Proč každý den zabíjíte tolik zvířat, když vaše Bible říká ,Nezabiješ̀?“, nejsou schopni odpovědět. Někteří z nich neuměle odpovídají, že zvířata nemají duši. My se jich ale zeptáme: „Jak víte, že zvířata nemají duši? Zvířata jsou stejné povahy jako děti. Znamená to, že děti také nemají duši?“ Podle védských písem pobývá v těle jeho vlastník, duše. V Bhagavad-gītě (2.13) je řečeno:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

„Tak jako vtělená duše přechází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také v okamžiku smrti do jiného těla. Seberealizovaná duše se touto změnou nenechá zmást.“

Díky tomu, že je v těle duše, se tělo mění a nabývá různých podob. V těle každé živé bytosti, ať je to zvíře, strom, pták nebo lidská bytost, přebývá duše, a ta se stěhuje z jednoho těla do druhého. Když tedy písma yavanů, jmenovitě Starý zákon, Nový zákon a Korán, nedovedou zvídavým následovníkům náležitě odpovědět, přirozeně ti, kdo jsou pokročilí ve vědeckém poznání a filosofii, ztratí v taková písma důvěru. Kází to při svém rozhovoru se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přiznal. Kází byl velice inteligentní, a jak se uvádí v příštím verši, byl si plně vědom svého postavení.

Verš

kalpita āmāra śāstra, — āmi saba jāni
jāti-anurodhe tabu sei śāstra māni

Synonyma

kalpita — výtvor představivosti; āmāra — naše; śāstra — písma; āmi — já; saba — vše; jāni — vím; jāti — společnosti; anurodhe — zavázán; tabu — přesto; sei — toto; śāstra — písmo; māni — přijímám.

Překlad

„Vím sice, že naše písma jsou plná výplodů představivosti a chybných myšlenek, ale protože jsem muslim, kvůli své společnosti je přijímám, přestože nejsou dostatečně podložená.“

Verš

sahaje yavana-śāstre adṛḍha vicāra
hāsi’ tāhe mahāprabhu puchena āra-vāra

Synonyma

sahaje — přirozeně; yavana-śāstre — v písmech pojídačů masa; adṛḍha — nepříliš rozumný; vicāra — úsudek; hāsi' — usmívající se; tāhe — jeho; mahāprabhu — Caitanya Mahāprabhu; puchena — zeptal se; āra-vāra — znovu.

Překlad

Kází učinil závěr: „Úvahy a argumenty v písmech pojídačů masa nejsou příliš rozumné.“ Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, usmál se a zeptal se ho dále.

Verš

āra eka praśna kari, śuna, tumi māmā
yathārtha kahibe, chale nā vañchibe āmā’

Synonyma

āra eka — ještě jednu; praśna — otázku; kari — ti kladu; śuna — slyš; tumi — ty; māmā — strýc z matčiny strany; yathā-artha — jak je pravdou; kahibe — měl bys říkat; chale — úskoky; vañchibe — neměl bys podvádět; āmā' — Mě.

Překlad

„Můj drahý strýčku, rád bych se tě zeptal na další věc. Řekni Mi prosím pravdu a nesnaž se Mne podvést.“

Verš

tomāra nagare haya sadā saṅkīrtana
vādya-gīta-kolāhala, saṅgīta, nartana

Synonyma

tomāra nagare — ve tvém městě; haya — je; sadā — vždy; saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; vādya — tóny hudby; gīta — píseň; kolāhala — hlasitý křik; saṅgīta — zpěv; nartana — tanec.

Překlad

„Ve tvém městě se neustále zpívá svaté jméno a hlasitá hudba, zpěv a tanec nikdy nekončí.“

Verš

tumi kājī — hindu-dharma-virodhe adhikārī
ebe ye nā kara mānā bujhite nā pāri

Synonyma

tumi — ty; kājī — starosta; hindu-dharma — náboženské zásady hinduistů; virodhe — v odporování; adhikārī — máš právo; ebe — nyní; ye — to; kara mānā — nezakazuješ; bujhite — pochopit; pāri — nejsem schopen.

Překlad

„Jako muslimský starosta máš právo se postavit proti provádění hinduistických obřadů, ale ty je nyní nezakazuješ. Nechápu proč.“

Verš

kājī bale — sabhe tomāya bale ‘gaurahari’
sei nāme āmi tomāya sambodhana kari

Synonyma

kājī bale — Kází řekl; sabhe — všichni; tomāya — Tebe; bale — oslovují; gaurahari — jménem Gaurahari; sei nāme — tímto jménem; āmi — já; tomāya — Tebe; sambodhana — oslovení; kari — dělám.

Překlad

Kází řekl: „Každý Ti říká Gaurahari, chtěl bych Tě také oslovit tímto jménem.“

Verš

śuna, gaurahari, ei praśnera kāraṇa
nibhṛta hao yadi, tabe kari nivedana

Synonyma

śuna — prosím poslouchej; gaurahari — ó Gaurahari; ei praśnera — této otázky; kāraṇa — důvod; nibhṛta — osamocený; hao — staneš se; yadi — pokud; tabe — potom; kari — udělám; nivedana — sdělení.

Překlad

„Prosím slyš, ó Gaurahari! Půjdeš-li se mnou do ústraní, vysvětlím Ti tam, jaký to má důvod.“

Verš

prabhu bale, — e loka āmāra antaraṅga haya
sphuṭa kari’ kaha tumi, nā kariha bhaya

Synonyma

prabhu bale — Pán řekl; e loka — všichni tito lidé; āmāra — Moji; antaraṅga — důvěrní společníci; haya — jsou; sphuṭa kari' — vyjasňující; kaha — mluv; tumi — ty; — ne; kariha bhaya — měj strach.

Překlad

Pán odpověděl: „Všichni tito lidé jsou Mými důvěrnými společníky, takže můžeš hovořit zcela otevřeně. Nemusíš z nich mít strach.“

Verš

kājī kahe, — yabe āmi hindura ghare giyā
kīrtana kariluṅ mānā mṛdaṅga bhāṅgiyā
sei rātre eka siṁha mahā-bhayaṅkara
nara-deha, siṁha-mukha, garjaye vistara

Synonyma

kājī kahe — Kází odpověděl; yabe — když; āmi — já; hindura — hinduistů; ghare — v domě; giyā — poté, co jsem tam šel; kīrtana — zpívání svatého jména; kariluṅ — vydal jsem; mānā — zákaz; mṛdaṅga — buben; bhāṅgiyā — poté, co jsem rozbil; sei rātre — té noci; eka — jeden; siṁha — lev; mahā-bhayaṅ- kara — velice hrozný; nara-deha — s tělem člověka; siṁha-mukha — s tváří lva; garjaye — řval; vistara — velice hlasitě.

Překlad

Kází řekl: „Když jsem přišel do domu hinduistů, rozbil buben a zakázal společné zpívání, té noci se mi ve snu zjevil hrůzostrašný, hlasitě řvoucí lev s lidským tělem a lví tváří.“

Verš

śayane āmāra upara lāpha diyā caḍi’
aṭṭa aṭṭa hāse, kare danta-kaḍamaḍi

Synonyma

śayane — ve spánku; āmāra — mě; upara — na; lāpha diyā — poté, co skočil; caḍi' — když se vyhoupl; aṭṭa aṭṭa — hrubý a tvrdý; hāse — směje se; kare — činí; danta — zuby; kaḍamaḍi — skřípání.

Překlad

„Ve spánku mi skočil na hruď, hrozivě se smál a skřípal zuby.“

Verš

mora buke nakha diyā ghora-svare bale
phāḍimu tomāra buka mṛdaṅga badale

Synonyma

mora — moji; buke — na hruď; nakha — drápy; diyā — když položil; ghora — řvoucím; svare — hlasem; bale — říká; phāḍimu — roztrhnu vejpůl; tomāra — tvoji; buka — hruď; mṛdaṅga — za buben; badale — na oplátku.

Překlad

„Položil mi na hruď své drápy a vážným hlasem řekl: ,Teď ti roztrhnu hruď vejpůl za to, že jsi rozbil ten buben!̀“

Verš

mora kīrtana mānā karis, karimu tora kṣaya
āṅkhi mudi’ kāṅpi āmi pāñā baḍa bhaya

Synonyma

mora — Moje; kīrtana — společné zpívání; mānā karis — zakazuješ; karimu — udělám; tora — tebe; kṣaya — zničení; āṅkhi — oči; mudi' — zavírající; kāṅpi — třásl jsem se; āmi — já; pāñā — dostávající; baḍa — velký; bhaya — strach.

Překlad

„,Zakázal jsi společné zpívání Mých jmen, a proto Tě musím zničit!̀ Hrozně jsem se Ho bál, a tak jsem zavřel oči a třásl se strachy.“

Verš

bhīta dekhi’ siṁha bale ha-iyā sadaya
tore śikṣā dite kailu tora parājaya

Synonyma

bhīta dekhi' — když viděl, jak jsem vyděšený; siṁha — lev; bale — říká; ha-iyā — stávající se; sa-daya — milostivý; tore — k tobě; śikṣā — ponaučení; dite — dát; kailu — udělal jsem; tora — tvoje; parājaya — porážka.

Překlad

„Když ten lev viděl, jak jsem vyděšený, řekl: ,Porazil jsem tě jen proto, abych ti dal za vyučenou, ale musím k tobě být milostivý.̀“

Verš

se dina bahuta nāhi kaili utpāta
teñi kṣamā kari’ nā karinu prāṇāghāta

Synonyma

se dina — toho dne; bahuta — velmi; nāhi — ne; kaili — provedl jsi; utpāta — výtržnost; teñi — proto; kṣamā kari' — odpouštějící; karinu — neudělám; prāṇa-āghāta — odejmutí tvého života.

Překlad

„,Protože jsi toho dne nenapáchal příliš velkou škodu, odpustil jsem ti a nepřipravím tě o život.̀“

Verš

aiche yadi punaḥ kara, tabe nā sahimu
savaṁśe tomāre māri yavana nāśimu

Synonyma

aiche — podobně; yadi — jestliže; punaḥ — znovu; kara — uděláš; tabe — potom; sahimu — nebudu tolerovat; sa-vaṁśe — s tvojí rodinou; tomāre — tebe; māri — zabíjející; yavana — pojídače masa; nāśimu — zničím.

Překlad

„,Jestli však něco takového uděláš ještě jednou, nebudu to tolerovat. Zabiju tě i s celou tvojí rodinou a všemi pojídači masa.̀“

Verš

eta kahi’ siṁha gela, āmāra haila bhaya
ei dekha, nakha-cihna amora hṛdaya

Synonyma

eta — takto; kahi' — když promluvil; siṁha — lev; gela — vrátil se; āmāra — můj; haila — byl; bhaya — strach; ei dekha — jen se podívej na tohle; nakha-cihna — otisky drápů; amora hṛdaya — na mém srdci.

Překlad

„Když to lev dořekl, zmizel, ale já jsem z Něho měl velký strach. Jen se podívej, jaké mám na hrudi škrábance od Jeho drápů!“

Verš

eta bali’ kājī nija-buka dekhāila
śuni’ dekhi’ sarva-loka āścarya mānila

Synonyma

eta bali' — když to řekl; kājī — Kází; nija-buka — svoji hruď; dekhāila — ukázal; śuni' — slyšeli; dekhi' — viděli; sarva-loka — všichni; āścarya — úžasný příběh; mānila — přijali.

Překlad

Jakmile Kází dovyprávěl, ukázal svou hruď. Všichni, kdo tam byli, ho slyšeli a viděli i škrábance, a tak tomu úžasnému příběhu uvěřili.

Verš

kājī kahe, — ihā āmi kāre nā kahila
sei dina āmāra eka piyādā āila

Synonyma

kājī kahe — Kází řekl; ihā — toto; āmi — já; kāre — druhým; kahila — neřekl; sei dina — toho dne; āmāra — můj; eka — jeden; piyādā — sluha; āila — přišel mne navštívit.

Překlad

Kází pokračoval: „Nikomu jsem o tom neřekl, ale toho dne mne přišel navštívit jeden z mých služebníků.“

Verš

āsi’ kahe, — geluṅ muñi kīrtana niṣedhite
agni ulkā mora mukhe lāge ācambite

Synonyma

āsi' — když ke mně přišel; kahe — řekl; geluṅ — šel jsem; muñi — já; kīrtana — společné duchovní zpívání; niṣedhite — zastavit; agni ulkā — plameny ohně; mora — mojí; mukhe — do tváře; lāge — vyšlehly; ācambite — najednou.

Překlad

„Přišel ke mně a řekl: ,Když jsem šel, abych zastavil společné zpívání, vyšlehly mi najednou do tváře plameny.̀“

Verš

puḍila sakala dāḍi, mukhe haila vraṇa
yei peyādā yāya, tāra ei vivaraṇa

Synonyma

puḍila — shořely; sakala — všechny; dāḍi — vousy; mukhe — na tváři; haila — byly; vraṇa — puchýře; yei — každý; peyādā — sluha; yāya — jde; tāra — jeho; ei — tento; vivaraṇa — popis.

Překlad

„,Shořel mi celý plnovous a na tvářích jsem měl puchýře.̀ Každý sluha, který tam šel, líčil to samé.“

Verš

tāhā dekhi’ rahinu muñi mahā-bhaya pāñā
kīrtana nā varjiha, ghare rahoṅ ta’ vasiyā

Synonyma

tāhā dekhi' — když jsem to viděl; rahinu — zůstal jsem; muñi — já; mahā-bhaya — velký strach; pāñā — dostávající; kīrtana — společné zpívání; — ne; varjiha — zastavujte; ghare — doma; rahoṅ — zůstaňte; ta' — určitě; vasiyā — sedící.

Překlad

„Když jsem to viděl, měl jsem hrozný strach. Řekl jsem jim, aby už společnému zpívání nebránili a raději seděli doma.“

Verš

tabe ta’ nagare ha-ibe svacchande kīrtana
śuni’ saba mleccha āsi’ kaila nivedana

Synonyma

tabe ta' — potom; nagare — ve městě; ha-ibe — bude; svacchande — bez narušování a úzkosti; kīrtana — společné zpívání; śuni' — když to slyšeli; saba — všichni; mleccha — pojídači masa; āsi' — poté, co přišli; kaila — předložili; nivedana — stížnost.

Překlad

„Jakmile se pojídači masa doslechli, že bude ve městě probíhat ničím nerušené společné zpívání, přišli si všichni stěžovat.“

Verš

nagare hindura dharma bāḍila apāra
‘hari’ ‘hari’ dhvani ba-i nāhi śuni āra

Synonyma

nagare — ve městě; hindura — hinduistů; dharma — náboženství; bāḍila — rozmohlo se; apāra — neomezeně; hari hari — Pánova jména Hari, Hari; dhvani — zvuk; ba-i — mimo toho; nāhi — ne; śuni — slyšíme; āra — cokoliv jiného.

Překlad

„,Náboženství hinduistů se tu neomezeně rozmáhá. Neustále se tu ozývá volání Hari! Hari! Nic jiného neslyšíme.̀“

Verš

āra mleccha kahe, — hindu ‘kṛṣṇa kṛṣṇa’ bali’
hāse, kānde, nāce, gāya, gaḍi yāya dhūli

Synonyma

āra — další; mleccha — pojídač masa; kahe — řekl; hindu — hinduisté; kṛṣṇa kṛṣṇa bali' — říkající „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“; hāse — smějí se; kānde — pláčou; nāce — tančí; gāya — zpívají; gaḍi yāya dhūli — válejí se v prachu.

Překlad

„Jeden pojídač masa řekl: ,Hinduisté opakují Kṛṣṇa, Kṛṣṇa, smějí se, pláčou, tančí, zpívají, válejí se po zemi a potírají si těla prachem.̀“

Verš

‘hari’ ‘hari’ kari’ hindu kare kolāhala
pātasāha śunile tomāra karibeka phala

Synonyma

hari hari kari' — zpívající „Hari, Hari“; hindu — hinduisté; kare — vydávají; kolāhala — hřmotný zvuk; pātasāha — král; śunile — pokud to uslyší; tomāra — tobě; karibeka — uloží; phala — trest.

Překlad

„,Hinduisté křičí Hari, Hari a dělají velký rámus. Pokud to uslyší král (pātasāha), zajisté tě potrestá.̀“

Význam

Pātasāha znamená král. Naváb Husain Šáh, jehož celé jméno bylo Ālā Ūddīn Saiyad Husen Sā, byl tehdy (1498–1521 n.l.) nezávislým králem Bengálska. Původně byl služebníkem krutého navába z rodu Hābsī, který se jmenoval Mujaḥphara Khān, ale toho úkladně zavraždil a stal se králem místo něho. Když se takto dostal na trůn Bengálska (odborně zvaný Masnada), vystupoval jako Saiyad Husen Ālā Uddīn Serif Mukkā. Existuje kniha s názvem Riyāja Us-salātina, jejíž autor Golām Husen říká, že naváb Husain Šáh patřil k rodině Mukkā Serif. Aby udržel slávu rodu, přijal jméno Serif Mukkā. Obecně je však známý jako Naváb Husain Šáh. Po jeho smrti se stal králem Bengálska (1521–1533 n.l.) jeho nejstarší syn Nasaratsā, který byl také velmi krutý a dopouštěl se mnoha zvěrstev vůči vaiṣṇavům. Výsledkem jeho hříšných činností bylo, že ho jeden z jeho služebníků ze skupiny Khojā při modlitbě v mešitě zabil.

Verš

tabe sei yavanere āmi ta’ puchila
hindu ‘hari’ bale, tāra svabhāva jānila

Synonyma

tabe — potom; sei — toto; yavanere — pojídačů masa; āmi — já; ta' — jistě; puchila — zeptal jsem se; hindu — hinduista; hari bale — říká Hari; tāra — jeho; svabhāva — přirozenost; jānila — vím.

Překlad

„Já jsem se těch yavanů potom zeptal: ,Vím, že ti hinduisté mají ve zvyku pronášet Hari, Hari.“̀

Verš

tumita yavana hañā kene anukṣaṇa
hindura devatāra nāma laha ki kāraṇa

Synonyma

tumita — ale vy; yavana — pojídači masa; hañā — jsoucí; kene — proč; anukṣaṇa — vždy; hindura — hinduistů; devatāra — Boha; nāma — jméno; laha — berete; ki — z jakého; kāraṇa — důvodu.

Překlad

„,Oni pronášejí Hari, protože je to jméno jejich Boha. Vy jste ale muslimové, pojídači masa. Proč tedy vy pronášíte jméno hinduistického Boha?̀“

Verš

mleccha kahe, — hindure āmi kari parihāsa
keha keha — kṛṣṇadāsa, keha — rāmadāsa

Synonyma

mleccha — pojídač masa; kahe — říká; hindure — hinduistovi; āmi — já; kari — činím; parihāsa — posměšky; keha keha — někteří z nich; kṛṣṇadāsa — Kṛṣṇadāsa; keha — někteří z nich; rāmadāsa — Rāmadāsa.

Překlad

„Jeden pojídač masa řekl: ,Někdy si hinduisty dobírám. Někteří z nich se jmenují Kṛṣṇadāsa a někteří Rāmadāsa.̀“

Verš

keha — haridāsa, sadā bale ‘hari’ ‘hari’
jāni kāra ghare dhana karibeka curi

Synonyma

keha — někteří z nich; haridāsa — Haridāsa; sadā — neustále; bale — říkají; hari hari — Pánovo jméno, „Hari, Hari“; jāni — chápu to tak; kāra — něčím; ghare — v domě; dhana — majetek; karibeka — páchají; curi — krádež.

Překlad

„,Někteří z nich mají jméno Haridāsa. Neustále volají Hari, Hari, a tak jsem si myslel, že by chtěli někomu vykrást dům.̀“

Význam

Další význam slov „Hari, Hari“ je „kradu, kradu“.

Verš

sei haite jihvā mora bale ‘hari’ ‘hari’
icchā nāhi, tabu bale, — ki upāya kari

Synonyma

sei haite — od té doby; jihvā — jazyk; mora — můj; bale — říká; hari hari — zvuk „Hari, Hari“; icchā — touha; nāhi — není; tabu — přesto; bale — říká; ki — jaký; upāya — prostředek; kari — mohu dělat.

Překlad

„,Od té doby můj jazyk také stále opakuje Hari, Hari. Nechci to říkat, ale můj jazyk to přesto říká. Nevím, co mám dělat.̀“

Význam

Nevěřící démoni nechápou moc svatého jména a někdy si tropí žerty z vaiṣṇavů, kteří zpívají Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Takové žertování je pro ně také prospěšné. Čtrnáctý verš druhé kapitoly šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu uvádí, že i když se Hare Kṛṣṇa mahā-mantra pronese žertem, v nějakém obyčejném rozhovoru, při poukazování na něco jiného nebo nedbale, říká se tomu nāmābhāsa, což je recitace téměř na transcendentální úrovni. Tato úroveň nāmābhāsa je lepší než nāmāparādha. Nāmābhāsa probouzí ten nejvyšší druh myšlení, myšlení na Pána Viṣṇua. Ten, kdo myslí na Pána Viṣṇua, se osvobodí od hmotného požitku. Postupně se tak přiblíží k transcendentální službě Pánu a stane se způsobilým zpívat Pánovo svaté jméno na zcela transcendentální úrovni.

Verš

āra mleccha kahe, śuna — āmi ta’ ei-mate
hinduke parihāsa kainu se dina ha-ite
jihvā kṛṣṇa-nāma kare, nā māne varjana
nā jāni, ki mantrauṣadhi jāne hindu-gaṇa

Synonyma

āra — další; mleccha — pojídač masa; kahe — řekl; śuna — prosím slyš; āmi — já; ta' — jistě; ei-mate — takto; hinduke — jednomu hinduistovi; parihāsa — posměch; kainu — činil; se — toho; dina — dne; ha-ite — od; jihvā — jazyk; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kare — zpívá; — ne; māne — přijme; varjana — zříkání se; — ne; jāni — vím; ki — jaké; mantra-auṣadhimantry a byliny; jāne — znají; hindu-gaṇa — hinduisté.

Překlad

„Další pojídač masa řekl: ,Pane, prosím poslouchejte. Od toho dne, kdy jsem si z některých hinduistů takto tropil žerty, můj jazyk opakuje Hare Kṛṣṇa mantru a nemůže s tím přestat. Nevím, jaké mystické mantry a bylinné lektvary ti hinduisté znají.̀“

Verš

eta śuni’ tā’-sabhāre ghare pāṭhāila
hena-kāle pāṣaṇḍī hindu pāṅca-sāta āila

Synonyma

eta śuni' — když jsem to vše vyslechl; tā'-sabhāre — všechny; ghare — zpátky domů; pāṭhāila — poslal; hena-kāle — tehdy; pāṣaṇḍī — nevěřících; hindu — hinduistů; pāṅca-sāta — pět nebo sedm; āila — přišlo.

Překlad

„Když jsem to vše vyslechl, poslal jsem všechny mlecchy domů. Tehdy za mnou přišlo pět až sedm nevěřících hinduistů.“

Význam

Slovo pāṣaṇḍī označuje nevěřící pohroužené v plodonosných činnostech a modlářské uctívače mnoha polobohů. Pāṣaṇḍī nevěří v jednoho Boha, Nejvyšší Osobnost, Pána Viṣṇua, ale myslí si, že každý polobůh má stejnou moc jako On. Pāṣaṇḍī je definován v tantra-śāstře:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

„Ten, kdo považuje velké polobohy, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva za rovnocenné Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, je pāṣaṇḍī.“ (Hari-bhakti-vilāsa, 1.17).

Nejvyšší Osobnost Božství je asamaurdhva, neboli ten, komu se nikdo nevyrovná, ani Ho nepředčí. Tomu však pāṣaṇḍī nevěří. Ti uctívají jakéhokoliv poloboha a myslí si, že je naprosto v pořádku považovat za Nejvyššího Pána, koho je napadne. Takoví pāṣaṇḍī se stavěli proti hnutí Hare Kṛṣṇa Pána Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua a nyní se v praxi setkáváme s tím, že se jim nelíbí ani naše pokorná snaha šířit vědomí Kṛṣṇy po celém světě. Naopak říkají, že znehodnocujeme hinduistické náboženství, protože lidé na celém světě přijímají Pána Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství tak, jak to učí Bhagavad-gītā taková, jaká je. Pāṣaṇḍī toto hnutí odsuzují a někdy o vaiṣṇavech z cizích zemí říkají, že nejsou praví. S tím, že vytváříme vaiṣṇavy v západních zemích, nesouhlasí ani takzvaní vaiṣṇavové – pseudonásledovníci vaiṣṇavské tradice. Takoví pāṣaṇḍī tu byli již v dobách Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a jsou tu dodnes. I přes všechny činnosti těchto pāṣaṇḍīch se však slavně naplní proroctví Pána Caitanyi Mahāprabhua: pṛthivīte āce yata nagarādi grāma / sarvatra pracāra haibe mora nāma. „Zpívání Mého jména bude slyšet v každém městě a vesnici.“ Šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nemůže nikdo zabránit, protože je požehnané Nejvyšší Osobností Božství, Pánem Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

āsi’ kahe, — hindura dharma bhāṅgila nimāi
ye kīrtana pravartāila, kabhu śuni nāi

Synonyma

āsi' — poté, co přišli; kahe — říkali; hindura — hinduistů; dharma — náboženské zásady; bhāṅgila — porušil; nimāi — Nimāi Paṇḍita; ye — toto; kīrtana — společné zpívání; pravartāila — zavedl; kabhu — kdykoliv; śuni — jsme slyšeli; nāi — ne.

Překlad

„Tito hinduisté za mnou přišli a stěžovali si: ,Nimāi Paṇḍita porušil hinduistické náboženské zásady. Zavedl saṅkīrtan, o kterém jsme nikdy z žádného písma neslyšeli.̀“

Verš

maṅgalacaṇḍī viṣahari kari’ jāgaraṇa
tā’te vādya, nṛtya, gīta, — yogya ācaraṇa

Synonyma

maṅgala-caṇḍī — náboženského obřadu pro uctívání Maṅgalacaṇḍī; viṣahari — náboženského obřadu pro uctívání Viṣahari; kari' — dodržující; jāgaraṇa — noční bdění; tā'te — při tomto obřadu; vādya — hudba; nṛtya — tanec; gīta — zpívání; yogya — vhodné; ācaraṇa — zvyky.

Překlad

„,Když jsme celou noc vzhůru, abychom prováděli náboženské obřady pro uctívání Maṅgalacaṇḍī a Viṣahari, pak jsou hra na hudební nástroje, tanec a zpěv rozhodně správné zvyky.̀“

Verš

pūrve bhāla chila ei nimāi paṇḍita
gayā haite āsiyā cālāya viparīta

Synonyma

pūrve — předtím; bhāla — hodný; chila — byl; ei — tento; nimāi paṇḍita — Nimāi Paṇḍita; gayā — Gajá (poutní místo); haite — z; āsiyā — poté, co přišel; cālāya — chová se; viparīta — právě naopak.

Překlad

„,Nimāi Paṇḍita byl dřív hodný chlapec, ale od té doby, co se vrátil z Gaji, se chová úplně jinak.̀“

Verš

ucca kari’ gāya gīta, deya karatāli
mṛdaṅga-karatāla-śabde karṇe lāge tāli

Synonyma

ucca — hlasité; kari' — činící; gāya — zpívá; gīta — písně; deya — provozuje; karatāli — tleskání; mṛdaṅga — buben mṛdaṅga; karatāla — činelky; śabde — zvuky; karṇe — v uchu; lāge — je; tāli — zaléhání.

Překlad

„,Teď hlasitě zpívá různé písně, tleská, hraje na bubny a činelky, a tak dělá rámus, ze kterého nám zaléhá v uších.̀“

Verš

nā jāni, — ki khāñā matta hañā nāce, gāya
hāse, kānde, paḍe, uṭhe, gaḍāgaḍi yāya

Synonyma

jāni — nevíme; ki — co; khāñā — když jí; matta — šílený; hañā — poté, co se stává; nāce — tančí; gāya — zpívá; hāse — směje se; kānde — pláče; paḍe — padá na zem; uṭhe — vstává; gaḍāgaḍi yāya — válí se po zemi.

Překlad

„,Nevíme, co jí, že Ho to přivádí k takovému šílenství. Tančí, zpívá, někdy se směje, pláče, padá, skáče do výšky a válí se po zemi.̀“

Verš

nagariyāke pāgala kaila sadā saṅkīrtana
rātre nidrā nāhi yāi, kari jāgaraṇa

Synonyma

nagariyāke — všechny obyvatele; pāgala — šílené; kaila — udělal; sadā — neustálým; saṅkīrtana — společným zpíváním; rātre — v noci; nidrā — spánek; nāhi yāi — nemáme; kari jāgaraṇa — jsme vzhůru.

Překlad

„,Všechny lidi už málem pobláznil svým neustálým společným zpíváním. V noci nemůžeme vůbec spát a jsme stále vzhůru.̀“

Verš

‘nimāñi’ nāma chāḍi’ ebe bolāya ‘gaurahari’
hindura dharma naṣṭa kaila pāṣaṇḍa sañcāri’

Synonyma

nimāñi — Nimāi; nāma — jméno; chāḍi' — poté, co se ho vzdal; ebe — nyní; bolāya — říká si; gaurahari — Gaurahari; hindura — hinduistů; dharma — náboženské zásady; naṣṭa kaila — zkazil; pāṣaṇḍa — bezbožnost; sañcāri' — když zavedl.

Překlad

„,Nyní se vzdal svého vlastního jména Nimāi a představuje se pod jménem Gaurahari. Zkazil hinduistické náboženské zásady a zavedl bezbožnost.̀“

Verš

kṛṣṇera kīrtana kare nīca bāḍa bāḍa
ei pāpe navadvīpa ha-ibe ujāḍa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; kīrtana — zpívání; kare — provádí; nīca — nižší třída; bāḍa bāḍa — znovu a znovu; ei pāpe — kvůli tomuto hříchu; navadvīpa — celé město Navadvíp; ha-ibe — stane se; ujāḍa — vylidněné.

Překlad

„,Nyní Hare Kṛṣṇa mahā-mantru znovu a znovu zpívají nižší třídy lidí. Za tuto hříšnou činnost se celé město Navadvíp vylidní.̀“

Verš

hindu-śāstre ‘īśvara’ nāma — mahā-mantra jāni
sarva-loka śunile mantrera vīrya haya hāni

Synonyma

hindu-śāstre — v hinduistických písmech; īśvara — Boha; nāma — jméno; mahā-mantra — nejvyšší mantra; jāni — známe; sarva-loka — každý; śunile — když uslyší; mantrera — této mantry; vīrya — moc; haya — stane se; hāni — ztracená.

Překlad

„,Podle hinduistických písem je jméno Boha nejmocnější mantrou. Slyší-li však zpěv tohoto jména každý, moc mantry se vytratí.“

Význam

V seznamu přestupků proti zpívání svatého jména Pána stojí: dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ – myslet si, že zpívání svatého jména Pána je na stejné úrovni jako vykonávání nějakých příznivých náboženských obřadů, je přestupek. Z materialistického hlediska vytváří provádění náboženských obřadů příznivou atmosféru pro hmotný prospěch celého světa. Materialisté si proto vymýšlejí náboženské zásady, aby mohli při vykonávání svých hmotných činností pohodlně a nerušeně žít. Jelikož nevěří v existenci Boha, vytvořili si pojetí, že Bůh je neosobní a že si člověk může představit Boha, v jakékoliv podobě chce. Uctívají proto mnoho podob polobohů jako různé projevy Pána. Takovým lidem se říká bahv-īśvara-vādī neboli následovníci tisíců bohů. Zpívání jmen těchto polobohů považují za příznivou činnost. Velcí takzvaní svāmī napsali knihy, ve kterých se říká, že lze zpívat jakékoliv jméno: Durgā, Kālī, Śiva, Kṛṣṇa, Rāma a tak dále, protože všechna tato jména jsou dobrá pro vytvoření příznivé atmosféry ve společnosti. Jsou tedy označeni jako pāṣaṇḍī – nevěřící nebo démonští bezvěrci.

Tito pāṣaṇḍī neznají skutečnou hodnotu zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy. Hloupě pyšní na to, že se z hmotného pohledu narodili jako brāhmaṇové, a že proto mají vyšší postavení ve společnosti, považují ostatní třídy – kṣatriyi, vaiśyi a śūdry – za nižší. Podle nich nesmí svaté jméno Kṛṣṇy zpívat nikdo jiný než brāhmaṇové, protože pokud by ho zpíval někdo jiný, zmenšila by se jeho moc. Nevědí, jakou moc ve skutečnosti svaté jméno Pána Kṛṣṇy má. Bṛhan-nāradīya Purāṇa doporučuje:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

„V tomto věku Kali není jiný způsob, jiný způsob, jiný způsob jak udělat duchovní pokrok než zpívání svatého jména, svatého jména, svatého jména Pána.“ Pāṣaṇḍī však nechtějí uznat, že svaté jméno Kṛṣṇy má takovou moc, aby pouhé jeho zpívání někoho osvobodilo, i když to potvrzuje samotný Śrīmad-Bhāgavatam (12.3.51): kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet. Jakýkoliv člověk z jakékoliv části světa, který se věnuje zpívání svatého jména Kṛṣṇy, může být osvobozen a po smrti se může vrátit domů, zpátky k Bohu. Darebáci pāṣaṇḍī si ale myslí, že když svaté jméno zpívá někdo jiný než brāhmaṇa, moc svatého jména se vytratí. Podle jejich úsudku se moc svatého jména zmenší, místo aby osvobodila pokleslé duše. Pāṣaṇḍī věří v existenci mnoha bohů a zpívání svatého jména Kṛṣṇy nepovažují za nic lepšího než zpívání ostatních manter, což znamená, že nevěří slovům śāstry (harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam). Śrī Caitanya Mahāprabhu však ve své Śiksāṣṭace potvrzuje: kīrtanīyaḥ sadā hariḥ – člověk by měl zpívat svaté jméno Pána neustále, dvacet čtyři hodin denně. Pāṣaṇḍī jsou ale tak pokleslí a neprávem pyšní na své zrození v rodinách brāhmaṇů, že si myslí, že když budou lidé nižších tříd neustále zpívat svaté jméno, tak místo, aby osvobodilo všechny pokleslé duše, ztratí svoji moc.

Ve verši 211 jsou význačná slova kṛṣṇera kīrtana kare nīca bāḍa bāḍa, která vyjadřují, že se k saṅkīrtanovému hnutí může připojit každý. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18): kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ. To je seznam jmen caṇḍālů. Pāṣaṇḍī říkají, že když se těmto lidem nižší třídy dovolí zpívat, zvětší se tím jejich vliv. Myšlenka, že by ostatní také rozvinuli duchovní vlastnosti, se jim vůbec nezamlouvá, protože to by ukončilo jejich falešnou pýchu na zrození v rodinách vznešené kasty brāhmaṇů s monopolem na duchovní činnosti. My však i navzdory všem protestům takzvaných hinduistů a členů brāhmaṇské kasty šíříme hnutí pro vědomí Kṛṣṇy po celém světě podle pokynů śāster a nařízení Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Máme proto jistotu, že osvobozujeme mnoho pokleslých duší, neboť z nich děláme oprávněné uchazeče o návrat domů, zpátky k Bohu.

Verš

grāmera ṭhākura tumi, saba tomāra jana
nimāi bolāiyā tāre karaha varjana

Synonyma

grāmera — tohoto města; ṭhākura — vládce; tumi — ty; saba — všichni; tomāra — tvoji; jana — lidé; nimāi — Nimāie Paṇḍita; bolāiyā — poté, co zavoláš; tāre — Jemu; karaha — uděl; varjana — trest vyhoštění z města.

Překlad

„,Pane, ty jsi vládce tohoto města. Ať hinduista, nebo muslim, každý je pod tvou ochranou. Zavolej proto Nimāie Paṇḍita a přinuť Ho prosím opustit město.̀“

Význam

Slovo ṭhākura má dva významy. Jedním významem je „Bůh“ nebo „božská osoba“ a druhým je kṣatriya. Zde pāṣaṇḍī brāhmaṇové oslovují Kázího jako ṭhākura ve smyslu vládce města. Jsou různá jména, jimiž lze oslovit členy různých kast. Brāhmaṇům se říká mahārāja, kṣatriyům ṭhākura, vaiśyům śetha nebo mahājana a śūdrům caudhurī. V severní Indii, kde se tato etiketa stále dodržuje, je kṣatriya oslovován jako Ṭhākura Sāhab. Pāṣaṇḍī zašli tak daleko, že starostu neboli Kázího požádali, aby Śrī Caitanyu Mahāprabhua za to, že zavedl hari-nāma-saṅkīrtan, vyhnal z města. Naše hnutí Hare Kṛṣṇa si naštěstí všude po celém světě, a zvláště v civilizovaných zemích Evropy a Ameriky, získává velikou popularitu. Z města nás obvykle nikdo vyhánět nechce, a když se o to v australském Melbourne pokusili, neuspěli. Nyní toto hnutí Hare Kṛṣṇa představujeme ve světových velkoměstech, jako je New York, Londýn, Paříž, Tokio, Sydney, Melbourne a Auckland, a milostí Pána Caitanyi Mahāprabhua probíhá vše hladce. Lidé zpívání Hare Kṛṣṇa mantry radostně přijímají a výsledek je nanejvýš uspokojivý.

Verš

tabe āmi prīti-vākya kahila sabāre
sabe ghare yāha, āmi niṣedhiba tāre

Synonyma

tabe — potom; āmi — já; prīti-vākya — příjemná slova; kahila — řekl; sabāre — všem; sabe — vy všichni; ghare — zpátky domů; yāha — jděte; āmi — já; niṣedhiba — zakáži; tāre — Jemu (Nimāiovi Paṇḍitovi).

Překlad

„Vyslechl jsem si jejich stížnosti a sladkými slovy jsem jim řekl: ,Jděte prosím domů a spolehněte se na to, že Nimāiovi Paṇḍitovi nedovolím, aby pokračoval se svým hnutím Hare Kṛṣṇa.̀“

Verš

hindura īśvara baḍa yei nārāyaṇa
sei tumi hao, — hena laya mora mana

Synonyma

hindura — hinduistů; īśvara — Bůh; baḍa — nejvyšší; yei — kdo; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa; sei — On; tumi — Ty; hao — jsi; hena — ten; laya — bere; mora — moje; mana — mysl.

Překlad

„Vím, že Nārāyaṇa je Nejvyšším Bohem hinduistů, a myslím si, že Ty jsi ten samý Nārāyaṇa. Tak to cítím ve své mysli.“

Verš

eta śuni’ mahāprabhu hāsiyā hāsiyā
kahite lāgilā kichu kājire chuṅiyā

Synonyma

eta — toto; śuni' — když vyslechl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsiyā hāsiyā — s úsměvem; kahite — mluvit; lāgilā — začal; kichu — něco; kājire — Kázího; chuṅiyā — se dotýkající.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel Kázího tak hezky mluvit, dotkl se ho a s úsměvem promluvil následovně.

Verš

tomāra mukhe kṛṣṇa-nāma, — e baḍa vicitra
pāpa-kṣaya gela, hailā parama pavitra

Synonyma

tomāra mukhe — ve tvých ústech; kṛṣṇa-nāma — pronášení svatého jména Kṛṣṇy; e — to; baḍa — velice; vicitra — úžasné; pāpa-kṣaya — zničení hříšných činností; gela — se stalo skutečností; hailā — stal ses; parama — nanejvýš; pavitra — očištěný.

Překlad

„To, že jsi svými ústy pronášel svaté jméno Kṛṣṇy, učinilo hotový zázrak – odstranilo to následky za všechny tvoje hříšné činnosti. Nyní jsi úplně čistý.“

Význam

Tato slova z úst samotného Pána Caitanyi Mahāprabhua potvrzují moc saṅkīrtanového hnutí a vysvětlují, jak mohou být lidé očištěni pouhým zpíváním svatého jména Pána Kṛṣṇy. Kází byl muslimský mleccha neboli pojídač masa, ale protože několikrát vyslovil svaté jméno Pána Kṛṣṇy, byly následky jeho hříšného života automaticky odstraněny a byl zcela zbaven veškerého hmotného znečištění. Nevíme, proč dnešní pāṣaṇḍī vystupují s námitkami, že šířením vědomí Kṛṣṇy po celém světě a pozvedáním všech druhů lidí na tu nejvyšší úroveň vaiṣṇavismu ničíme hinduistické náboženství. Tito darebáci s námi tak zarputile nesouhlasí, že někteří z nich nedovolují evropským a americkým vaiṣṇavům vstoupit do chrámů Viṣṇua. A jelikož si tito takzvaní hinduisté myslí, že náboženství je určeno pro hmotný prospěch, uctíváním mnoha podob polobohů se stali ničemy. V dalším verši Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrzuje Kázího očištění.

Verš

‘hari’ ‘kṛṣṇa’ ‘nārāyaṇa’ — laile tina nāma
baḍa bhāgyavān tumi, baḍa puṇyavān

Synonyma

hari kṛṣṇa nārāyaṇa — svatá jména Pána Hariho, Pána Kṛṣṇy a Pána Nārāyaṇa; laile — jsi vzal; tina — tři; nāma — svatá jména; baḍa — velice; bhāgyavān — požehnaný; tumi — jsi; baḍa — velice; puṇyavān — zbožný.

Překlad

„Jelikož jsi vyslovoval tři svatá jména Pána: ,Harì, ,Kṛṣṇà a ,Nārāyaṇà, jsi nepochybně ten nejpožehnanější a nejzbožnější člověk.“

Význam

Zde Nejvyšší Pán, Śrī Caitanya Mahāprabhu, potvrzuje, že každý, kdo zpívá svatá jména Hari, Kṛṣṇa a Nārāyaṇa bez přestupku, je zajisté nesmírně požehnaný, a ať je Ind, nebo ne, hinduista, nebo ne, okamžitě se dostává na úroveň té nejzbožnější osoby. Proto se nestaráme o to, co říkají pāṣaṇḍī, kteří se stavějí proti tomu, že děláme z obyvatel jiných měst či zemí vaiṣṇavy. Musíme následovat příklad Pána Caitanyi Mahāprabhua a pokojně vykonávat svoji misi, nebo, je-li to nutné, kopnout do hlavy ty, kdo s námi nesouhlasí.

Verš

eta śuni’ kājīra dui cakṣe paḍe pāni
prabhura caraṇa chuṅi’ bale priya-vāṇī

Synonyma

eta — toto; śuni' — když slyšel; kājīra — Kázího; dui — dvou; cakṣe — v očích; paḍe — tekly; pāni — slzy; prabhura — Pánových; caraṇa — lotosových nohou; chuṅi' — dotýkající se; bale — řekl; priya-vāṇī — příjemná slova.

Překlad

Když to Kází uslyšel, z očí mu vytryskly slzy. Okamžitě se dotkl Pánových lotosových nohou a pronesl následující sladká slova.

Verš

tomāra prasāde mora ghucila kumati
ei kṛpā kara, — yena tomāte rahu bhakti

Synonyma

tomāra prasāde — Tvojí milostí; mora — moje; ghucila — zmizely; kumati — nekalé záměry; ei — tuto; kṛpā — milost; kara — prosím prokaž mi; yena — aby; tomāte — vůči Tobě; rahu — zůstala; bhakti — oddanost.

Překlad

„Pouze díky Tvé milosti jsem zanechal svých nekalých úmyslů. Požehnej mi prosím, aby moje oddanost byla vždy upřená na Tebe.“

Verš

prabhu kahe, — eka dāna māgiye tomāya
saṅkīrtana vāda yaiche nahe nadīyāya

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eka — jeden; dāna — milodar; māgiye — žádám; tomāya — od tebe; saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry; vāda — odpor; yaiche — který by mohl být; nahe — nebude; nadīyāya — v okrese Nadia.

Překlad

Pán řekl: „Chtěl bych tě poprosit o jednu laskavost jako milodar. Musíš zaručit, že se toto saṅkīrtanové hnutí nebude setkávat s odporem, alespoň v okrese Nadia.“

Verš

kājī kahe, — mora vaṁśe yata upajibe
tāhāke ‘tālāka’ diba, — kīrtana nā bādhibe

Synonyma

kājī kahe — Kází řekl; mora — mém; vaṁśe — v rodě; yata — všichni (potomci); upajibe — jež se narodí; tāhāke — jim; tālāka — vážné varování; diba — dám; kīrtanasaṅkīrtanové hnutí; — nikdy; bādhibe — budou klást odpor.

Překlad

Kází řekl: „Varuji všechny potomky, kteří se narodí v mém rodě, aby se neopovážili klást odpor saṅkīrtanovému hnutí.“

Význam

Výsledkem této Kázího vážné výstrahy je, že dokonce i dnes se potomci Kázího rodiny za žádných okolností nestaví saṅkīrtanovému hnutí na odpor. Dokonce i během velkých srážek mezi hinduisty a muslimy v okolních místech Kázího potomci čestně dodržovali ujištění dané jejich předkem.

Verš

śuni’ prabhu ‘hari’ bali’ uṭhilā āpani
uṭhila vaiṣṇava saba kari’ hari-dhvani

Synonyma

śuni' — když to uslyšel; prabhu — Pán; hari — svaté jméno Pána; bali' — zpívající; uṭhilā — vstal; āpani — osobně; uṭhila — vstali; vaiṣṇava — ostatní oddaní; saba — všichni; kari' — vytvářející; hari-dhvani — zvuk svatého jména „Hari Hari“.

Překlad

Jakmile to Pán uslyšel, se zpěvem „Hari! Hari!“ vstal. Všichni ostatní vaiṣṇavové Ho následovali, také vstali a také zpívali svaté jméno.

Verš

kīrtana karite prabhu karilā gamana
saṅge cali’ āise kājī ullasita mana

Synonyma

kīrtana — zpívání; karite — provádět; prabhu — Pán; karilā — učinil; gamana — odchod; saṅge — s Ním; cali' — kráčící; āise — jde; kājī — Kází; ullasita — blažená; mana — mysl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel zpět, aby pokračoval v kīrtanu, a Kází šel s velkou radostí s Ním.

Verš

kājīre vidāya dila śacīra nandana
nācite nācite āilā āpana bhavana

Synonyma

kājīre — Kázímu; vidāya — rozloučení; dila — dal; śacīra — matky Śacī; nandana — syn; nācite nācite — tančící a tančící; āilā — přišel zpátky; āpana — vlastní; bhavana — dům.

Překlad

Pán Kázího požádal, aby šel zpátky domů. Potom se syn matky Śacī, neustále tančící, vrátil do svého vlastního domu.

Verš

ei mate kājīre prabhu karilā prasāda
ihā yei śune tāra khaṇḍe aparādha

Synonyma

ei mate — takto; kājīre — Kázímu; prabhu — Pán; karilā — udělil; prasāda — milost; ihā — toto; yei — každý, kdo; śune — slyší; tāra — jeho; khaṇḍe — zničí; aparādha — přestupky.

Překlad

To je příběh o Kázím a o tom, jak obdržel Pánovu milost. Každý, kdo ho poslouchá, je také osvobozen od všech přestupků.

Verš

eka dina śrīvāsera mandire gosāñi
nityānanda-saṅge nṛtya kare dui bhāi

Synonyma

eka dina — jednoho dne; śrīvāsera — Śrīvāse Ṭhākura; mandire — v domě; gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu; nityānanda — Pánem Nityānandou; saṅge — doprovázený; nṛtya — tanec; kare — prováděli; dui — dva; bhāi — bratři.

Překlad

Jednoho dne dva bratři – Pán Nityānanda Prabhu a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu – tančili v posvěceném domě Śrīvāse Ṭhākura.

Verš

śrīvāsa-putrera tāhāṅ haila paraloka
tabu śrīvāsera citte nā janmila śoka

Synonyma

śrīvāsa — Śrīvāse Ṭhākura; putrera — syna; tāhāṅ — tam; haila — došlo; paraloka — k úmrtí; tabu — přesto; śrīvāsera — Śrīvāse Ṭhākura; citte — v mysli; — ne; janmila — byl; śoka — nářek.

Překlad

Tehdy tam došlo k neštěstí – zemřel syn Śrīvāse Ṭhākura. Śrīvāsa Ṭhākura však vůbec nebyl zarmoucený.

Verš

mṛta-putra-mukhe kaila jñānera kathana
āpane dui bhāi hailā śrīvāsa-nandana

Synonyma

mṛta-putra — mrtvého syna; mukhe — v ústech; kaila — učinil; jñānera — poznání; kathana — rozpravu; āpane — osobně; dui — oba; bhāi — bratři; hailā — se stali; śrīvāsa-nandana — syny Śrīvāse Ṭhākura.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přiměl mrtvého syna, aby hovořil o poznání, a potom se oba bratři osobně stali syny Śrīvāse Ṭhākura.

Význam

Tuto událost popisuje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Jedné noci, když v domě Śrīvāse Ṭhākura tančil Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými oddanými, jeden ze synů Śrīvāse Ṭhākura zemřel na nějakou nemoc. Śrīvāsa Ṭhākura to však nesl tak statečně, že nikomu nedovolil vyjádřit lítost pláčem, protože nechtěl narušit kīrtan, který v jeho domě právě probíhal. Kīrtan tak pokračoval bez jediného zanaříkání. Po skončení však Caitanya Mahāprabhu, který věděl, co se stalo, řekl: „V tomto domě muselo dojít k nějakému neštěstí.“ Když byl informován o smrti Śrīvāsova syna, dal najevo svou lítost a divil se: „Proč Mi o tom nikdo neřekl?“ Šel na místo, kde mrtvý syn ležel, a zeptal se ho: „Můj drahý chlapče, proč opouštíš dům Śrīvāse Ṭhākura?“ Mrtvý chlapec okamžitě odpověděl: „Žil jsem v tomto domě tak dlouho, jak mi bylo předurčeno. Nyní, když můj čas vypršel, jdu podle Tvého příkazu jinam. Jsem Tvůj věčný služebník, závislá živá bytost, a musím jednat pouze podle Tvé touhy. Nemohu činit nic, co si nepřeješ, na to nemám sílu.“ Všichni členové rodiny Śrīvāse Ṭhākura tak vyslechnutím slov mrtvého syna obdrželi transcendentální poznání. Nebylo tedy důvodu k nářku. Toto transcendentální poznání je popsané v Bhagavad-gītě (2.13): tathā dehāntara-prāptir dhīras tatra na muhyati. Když někdo zemře, přijme další tělo, a proto moudří nenaříkají. Po rozhovoru mezi mrtvým chlapcem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem byl proveden pohřební obřad a Pán Caitanya ujistil Śrīvāse Ṭhākura: „Ztratil jsi jednoho syna, ale Nityānanda Prabhu a Já jsme tví věční synové. Nikdy nebudeme schopni se vzdát tvé společnosti.“ To je příklad transcendentálního vztahu s Kṛṣṇou. Máme s Kṛṣṇou věčné transcendentální vztahy jako Jeho služebníci, přátelé, otcové, synové nebo milenky. Když se ty samé vztahy zvráceně odrážejí v tomto hmotném světě, máme vztahy jako synové, otcové, přátelé, milenci, páni nebo služebníci druhých, ale všechny tyto vztahy budou muset za určitou dobu zaniknout. Pokud však obnovíme svůj vztah s Kṛṣṇou, nebude náš věčný vztah milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua nikdy přerušen, aby se nestal příčinou našeho nářku.

Verš

tabe ta’ karilā saba bhakte vara dāna
ucchiṣṭa diyā nārāyaṇīra karila sammāna

Synonyma

tabe — potom; ta' — jistě; karilā — udělil; saba bhakte — všem oddaným; vara — požehnání; dāna — milodar; ucchiṣṭa — zbytky jídla; diyā — když dal; nārāyaṇīra — Nārāyaṇī; karila — prokázal; sammāna — úctu.

Překlad

Pán pak všem svým oddaným laskavě požehnal. Nārāyaṇī prokázal zvláštní úctu tím, že jí dal zbytky svého jídla.

Význam

Nārāyaṇī byla neteř Śrīvāse Ṭhākura a později se stala matkou Śrīly Vṛndāvana dāse Ṭhākura. Sahajiyové v této souvislosti vyprávějí zlomyslný příběh o tom, že po snědení zbytků jídla Pána Caitanyi Nārāyaṇī otěhotněla a porodila Vṛndāvana dāse Ṭhākura. Darebáci sahajiyové si mohou vymýšlet takové nepravdivé příběhy, ale nikdo by jim neměl věřit, protože jsou motivováni nevraživostí vůči vaiṣṇavům.

Verš

śrīvāsera vastra siṅye darajī yavana
prabhu tāre nija-rūpa karāila darśana

Synonyma

śrīvāsera — Śrīvāse Ṭhākura; vastra — oblečení; siṅye — šijící; darajī — krejčí; yavana — pojídač masa; prabhu — Pán; tāre — jemu; nija-rūpa — svoji vlastní podobu; karāila — umožnil; darśana — pohled.

Překlad

Jeden krejčí byl pojídač masa, ale šil šaty pro Śrīvāse Ṭhākura. Pán k němu tedy byl milostivý a ukázal mu svoji vlastní podobu.

Verš

‘dekhinu’ ‘dekhinu’ bali’ ha-ila pāgala
preme nṛtya kare, haila vaiṣṇava āgala

Synonyma

dekhinu — viděl jsem; dekhinu — viděl jsem; bali' — říkající; ha-ila — stal se; pāgala — šílený; preme — v extázi lásky; nṛtya — tanec; kare — provádí; haila — stal se; vaiṣṇava — oddaný; āgala — prvotřídní.

Překlad

Se slovy „Viděl jsem! Viděl jsem!“ tančil krejčí jako šílený v láskyplné extázi, a tak se stal prvotřídním vaiṣṇavou.

Význam

Nedaleko domu Śrīvāse Ṭhākura žil muslimský krejčí, který šil šaty pro celou jeho rodinu. Jednoho dne se mu velice líbilo tančení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, ba co víc, byl jím přímo okouzlen. Pán věděl o jeho postoji a ukázal mu svoji původní podobu Kṛṣṇy. Krejčí pak začal tančit se slovy „Viděl jsem! Viděl jsem!“ Pohroužil se do láskyplné extáze a začal tančit s Pánem Caitanyou. Tak se stal jedním z nejpřednějších vaiṣṇavských následovníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

āveśete śrīvāse prabhu vaṁśī ta’ māgila
śrīvāsa kahe, — vaṁśī tomāra gopī hari’ nila

Synonyma

āveśete — v extázi; śrīvāse — od Śrīvāse; prabhu — Pán; vaṁśī — flétnu; ta' — jistě; māgila — požádal; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; kahe — odpověděl; vaṁśī — flétnu; tomāra — Tvoji; gopīgopī; hari' — poté, co ukradly; nila — odnesly.

Překlad

Pán v extázi požádal Śrīvāse Ṭhākura, aby Mu podal Jeho flétnu, ale Śrīvāsa Ṭhākura odpověděl: „Tvoji flétnu ukradly gopī.“

Verš

śuni’ prabhu ‘bala’ ‘bala’ balena āveśe
śrīvāsa varṇena vṛndāvana-līlā-rase

Synonyma

śuni' — když slyšel; prabhu — Pán; bala bala — mluv dál, mluv dál; balena — říká; āveśe — v extázi; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; varṇena — popisuje; vṛndāvana — Vrindávanu; līlā-rase — transcendentální nálady zábav.

Překlad

Když Pán uslyšel tuto odpověď, v extázi říkal: „Mluv dál! Mluv dál!“ Śrīvāsa Ṭhākura tedy popisoval transcendentální nálady zábav ve Šrí Vrindávanu.

Verš

prathamete vṛndāvana-mādhurya varṇila
śuniyā prabhura citte ānanda bāḍila

Synonyma

prathamete — na začátku; vṛndāvana-mādhurya — sladké zábavy ve Vrindávanu; varṇila — popsal; śuniyā — slyšel; prabhura — Pána; citte — v srdci; ānanda — blaženost; bāḍila — vzrostla.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura nejdříve popsal transcendentální sladkost vrindávanských zábav. Když to Pán poslouchal, cítil v srdci velkou a stále rostoucí blaženost.

Verš

tabe ‘bala’ ‘bala’ prabhu bale vāra-vāra
punaḥ punaḥ kahe śrīvāsa kariyā vistāra

Synonyma

tabe — potom; bala bala — mluv dál, mluv dál; prabhu — Pán; bale — říká; vāra-vāra — znovu, znovu; punaḥ punaḥ — znovu, znovu; kahe — mluví; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; kariyā — činící; vistāra — rozvádění.

Překlad

Pán ho potom opakovaně žádal: „Říkej víc! Říkej víc!“ Śrīvāsa Ṭhākura tedy znovu a znovu popisoval vrindávanské zábavy a velmi barvitě je rozváděl.

Verš

vaṁśī-vādye gopī-gaṇera vane ākarṣaṇa
tāṅ-sabāra saṅge yaiche vana-viharaṇa

Synonyma

vaṁśī-vādye — když zaslechly zvuk flétny; gopī-gaṇera — všech gopī; vane — do lesa; ākarṣaṇa — přitažlivost; tāṅ-sabāra — jich všech; saṅge — v doprovodu; yaiche — takto; vana — v lese; viharaṇa — toulky.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura obšírně vyložil, jak byly gopī zvukem Kṛṣṇovy flétny přitahovány do vrindávanských lesů a jak se v lese společně toulaly.

Verš

tāhi madhye chaya-ṛtu līlāra varṇana
madhu-pāna, rāsotsava, jala-keli kathana

Synonyma

tāhi madhye — během těchto; chaya-ṛtu — šesti ročních období; līlāra — zábav; varṇana — popis; madhu-pāna — pití medu; rāsa-utsava — tančení rāsa-līly; jala-keli — koupel v Jamuně; kathana — vyprávění.

Překlad

Śrīvāsa Paṇḍita vyprávěl veškeré zábavy, jež se tam odehrávají v průběhu šesti ročních období. Popsal pití medu, slavnost tance rāsa, koupání v Jamuně a další takové události.

Verš

‘bala’ ‘bala’ bale prabhu śunite ullāsa
śrīvāsa kahena tabe rāsa rasera vilāsa

Synonyma

bala bala — mluv dál, mluv dál; bale — říká; prabhu — Pán; śunite — poslouchající; ullāsa — s velkým potěšením; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; kahena — říká; tabe — potom; rāsa — tanec rāsa; rasera — plná transcendentálních nálad; vilāsa — zábava.

Překlad

Pán s velkou radostí naslouchal, a když řekl: „Mluv dál! Mluv dál!“, Śrīvāsa Ṭhākura popsal tanec rāsa, který oplývá transcendentálními náladami.

Verš

kahite, śunite aiche prātaḥ-kāla haila
prabhu śrīvāsere toṣi’ āliṅgana kaila

Synonyma

kahite — hovořící; śunite — poslouchající; aiche — takto; prātaḥ-kāla — ráno; haila — nastalo; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; śrīvāsere — Śrīvāse Ṭhākura; toṣi' — uspokojující; āliṅgana — objetí; kaila — učinil.

Překlad

Jak tak Pán opakovaně prosil a Śrīvāsa Ṭhākura hovořil, přišlo ráno. Pán Śrīvāse Ṭhākura obejmul, a tím ho uspokojil.

Verš

tabe ācāryera ghare kaila kṛṣṇa-līlā
rukmiṇī-svarūpa prabhu āpane ha-ilā

Synonyma

tabe — potom; ācāryera — Śrī Candraśekhary Ācāryi; ghare — v domě; kaila — prováděl; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; rukmiṇī — Rukmiṇī; svarūpa — podoba; prabhu — Pán; āpane — osobně; ha-ilā — se stal.

Překlad

Poté se v domě Śrī Candraśekhary Ācāryi hrály divadelní hry o Kṛṣṇových zábavách. Pán osobně hrál roli Rukmiṇī, Kṛṣṇovy nejpřednější královny.

Verš

kabhu durgā, lakṣmī haya, kabhu vā cic-chakti
khāṭe vasi’ bhakta-gaṇe dilā prema-bhakti

Synonyma

kabhu — někdy; durgā — roli bohyně Durgy; lakṣmī — bohyně štěstí; haya — je; kabhu — někdy; — nebo; cit-śakti — duchovní energie; khāṭe — na lůžku; vasi' — sedící; bhakta-gaṇe — oddaným; dilā — dal; prema-bhakti — lásku k Bohu.

Překlad

Někdy hrál Pán roli bohyně Durgy, Lakṣmī (bohyně štěstí) či hlavní energie Yogamāyi. Seděl na lůžku a rozdával lásku k Bohu všem oddaným, kteří tam byli.

Verš

eka-dina mahāprabhura nṛtya-avasāne
eka brāhmaṇī āsi’ dharila caraṇe

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nṛtya-avasāne — když skončil tanec; eka — jedna; brāhmaṇī — žena brāhmaṇy; āsi' — poté, co přišla; dharila — chytila se; caraṇe — Jeho lotosových nohou.

Překlad

Jednoho dne, když Śrī Caitanya Mahāprabhu ukončil svůj tanec, přišla žena nějakého brāhmaṇy a uchopila Pánovy lotosové nohy.

Verš

caraṇera dhūli sei laya vāra vāra
dekhiyā prabhura duḥkha ha-ila apāra

Synonyma

caraṇera — Jeho lotosových nohou; dhūli — prach; sei — ta žena; laya — bere; vāra vāra — znovu a znovu; dekhiyā — když to viděl; prabhura — Pánův; duḥkha — zármutek; ha-ila — stal se; apāra — bezmezný.

Překlad

Když znovu a znovu brala prach z Jeho lotosových nohou, Pána to nesmírně zarmoutilo.

Význam

Dotýkat se lotosových nohou vznešených osobností je jistě velice dobré pro toho, kdo to dělá, ale příklad Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který z toho byl nešťastný, naznačuje, že by vaiṣṇava neměl nikomu dovolit, aby bral prach z jeho nohou.

Ten, kdo bere prach z lotosových nohou vznešené osobnosti, jí předává své hříšné činnosti. Pokud ta osoba, jejíž prach někdo bere, není velice mocná, musí trpět hříšnými činnostmi toho, kdo od ní prach bral. Obecně by se to tedy nemělo dovolovat. Někdy během velkých setkání lidé přijdou a chtějí získat stejný prospěch dotýkáním se našich nohou. Následkem toho někdy musíme prodělat nějakou nemoc. Co nejvíce bychom se měli snažit zabránit tomu, aby se někdo cizí dotýkal našich nohou a bral z nich prach. Śrī Caitanya Mahāprabhu to osobně ukázal svým příkladem, jak je vysvětleno v následujícím verši.

Verš

sei-kṣaṇe dhāñā prabhu gaṅgāte paḍila
nityānanda-haridāsa dhari’ uṭhāila

Synonyma

sei-kṣaṇe — okamžitě; dhāñā — utíkající; prabhu — Pán; gaṅgāte — do vody Gangy; paḍila — skočil; nityānanda — Pán Nityānanda; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; dhari' — poté, co Ho chytili; uṭhāila — vytáhli Ho.

Překlad

Pán se okamžitě rozběhl k řece Ganze a skočil do ní, aby smyl hříšné činnosti té ženy. Pán Nityānanda a Haridāsa Ṭhākura Ho chytili a vytáhli z vody.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu je samotný Bůh, ale hrál roli kazatele. Každý kazatel musí vědět, že dovolit někomu dotknout se nohou vaiṣṇavy a vzít z nich prach může být dobré pro toho, kdo to dělá, ale není to dobré pro toho, kdo dovolí, aby byl prach z jeho nohou brán. Tomuto jednání bychom se běžně měli co nejvíce vyhýbat. Využívat této příležitosti by se mělo dovolit pouze zasvěceným žákům, nikomu jinému. Těm, kteří jsou plní hříšných činností, bychom se obecně měli vyhýbat.

Verš

vijaya ācāryera ghare se rātre rahilā
prātaḥ-kāle bhakta sabe ghare lañā gelā

Synonyma

vijaya — jménem Vijaya; ācāryera — učitele; ghare — v domě; se — té; rātre — noci; rahilā — zůstal; prātaḥ-kāle — ráno; bhakta — oddané; sabe — všechny; ghare — domů; lañā — vzal je a; gelā — odešel.

Překlad

Té noci zůstal Pán v domě Vijayi Ācāryi. Ráno pak vzal všechny své oddané a vrátil se domů.

Verš

eka-dina gopī-bhāve gṛhete vasiyā
‘gopī’ ‘gopī’ nāma laya viṣaṇṇa hañā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; gopī-bhāve — v extázi gopī; gṛhete — doma; vasiyā — sedící; gopī gopīgopī, gopī; nāma — jméno; laya — opakuje; viṣaṇṇa — mrzutý; hañā — stávající se.

Překlad

Jednoho dne Pán seděl ve svém domě v extázi gopī a rozmrzelý z odloučení volal: „Gopī! Gopī!“

Verš

eka paḍuyā āila prabhuke dekhite
‘gopī’ ‘gopī’ nāma śuni’ lāgila balite

Synonyma

eka paḍuyā — jeden student; āila — tam přišel; prabhuke — Pána; dekhite — navštívit; gopī gopīgopī, gopī; nāma — jméno; śuni' — když slyšel; lāgila — začal; balite — říkat.

Překlad

Jeden ze studentů přišel navštívit Pána a divil se, že Pán opakuje „Gopī! Gopī!“ Promluvil tedy následovně.

Verš

kṛṣṇa-nāma nā lao kene, kṛṣṇa-nāma — dhanya
‘gopī’ ‘gopī’ balile vā kibā haya puṇya

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; — ne; lao — bereš; kene — proč; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; dhanya — slavné; gopī gopī — jmen gopī gopī; balile — opakováním; — nebo; kibā — jaká; haya — je v tom; puṇya — zbožnost.

Překlad

„Proč místo svatého jména Pána Kṛṣṇy, které je tak slavné, zpíváš ,gopī, gopī̀? Jaký zbožný výsledek Ti takové zpívání přinese?“

Význam

Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya – nikdo nemůže pochopit činnosti čistého oddaného. Ten student nebo začínající oddaný nemohl chápat, proč Śrī Caitanya Mahāprabhu zpívá jména gopī, a ani se Ho na moc tohoto zpívání neměl ptát. Tento začínající student byl jistě přesvědčen o zbožnosti zpívání Kṛṣṇova svatého jména, ale i tento přístup je nevhodný. Dharma-vrata-tyāga-hutādi-sarva-śubha-kriyā-sāmyam api pramādaḥ – zpívat svaté jméno Kṛṣṇy s úmyslem dosáhnout zbožnosti je přestupek. To však onen student nevěděl, a proto se nevinně zeptal: „Jakou zbožnost přinese zpívání jména gopī?“ Nevěděl, že o nějakou zbožnost či bezbožnost tu vůbec nejde. Zpívání svatého jména Kṛṣṇy nebo gopī probíhá na transcendentální úrovni láskyplných vztahů. Jelikož nebyl zkušený v chápání takovýchto transcendentálních činností, byla jeho otázka jednoduše neomalená. Śrī Caitanya Mahāprabhu se na něho tedy zdánlivě velice zlobil a reagoval následovně.

Verš

śuni’ prabhu krodhe kaila kṛṣṇe doṣodgāra
ṭheṅgā lañā uṭhilā prabhu paḍuyā māribāra

Synonyma

śuni' — když slyšel; prabhu — Pán; krodhe — v hněvu; kaila — učinil; kṛṣṇe — vůči Pánu Kṛṣṇovi; doṣa-udgāra — mnoho nařčení; ṭheṅgā — hůl; lañā — beroucí; uṭhilā — vstal; prabhu — Pán; paḍuyā — studenta; māribāra — aby uhodil.

Překlad

Když Pán slyšel, co ten hloupý student říká, velice se rozzlobil a všelicos Pánu Kṛṣṇovi vytýkal. Popadl hůl a vstal, aby studenta uhodil.

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je popsáno, že když Uddhava přinesl gopīm poselství od Pána Kṛṣṇy, všechny gopī a zvláště Śrīmatī Rādhārāṇī Kṛṣṇu různými způsoby odsuzovaly. Tyto kritiky přesto odrážejí nezkrotný láskyplný postoj, kterému obyčejný člověk nemůže porozumět. Když hloupý student položil Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi svou otázku, Pán Caitanya z intenzivní lásky odsuzoval Pána Kṛṣṇu podobným způsobem. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl v náladě gopī, takže Ho studentovo upřednostňování Pána Kṛṣṇy rozzuřilo. Když ten hloupý student, který byl obyčejným ateistickým smārta-brāhmaṇou, viděl Jeho hněv, pošetile Ho neprávem odsoudil. Se skupinou dalších studentů se proto připravil na oplátku Pána zbít. Po této události se Śrī Caitanya Mahāprabhu rozhodl přijmout sannyās, aby se proti Němu lidé, kteří Ho považovali za obyčejného hospodáře, už nedopouštěli přestupků, protože v Indii se ještě i dnes sannyāsīm přirozeně prokazuje úcta.

Verš

bhaye palāya paḍuyā, prabhu pāche pāche dhāya
āste vyaste bhakta-gaṇa prabhure rahāya

Synonyma

bhaye — ze strachu; palāya — utíká; paḍuyā — student; prabhu — Pán; pāche pāche — za ním; dhāya — běží; āste vyaste — tak či onak; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; prabhure — Pána; rahāya — zastavili.

Překlad

Student ze strachu utekl a Pán běžel za ním. Oddaným se však nějak podařilo Pána zadržet.

Verš

prabhure śānta kari’ ānila nija ghare
paḍuyā palāyā gela paḍuyā-sabhāre

Synonyma

prabhure — Pána; śānta kari' — poté, co uklidnili; ānila — přivedli; nija — Jeho vlastního; ghare — do domu; paḍuyā — student; palāyā — utíkající; gela — šel; paḍuyā — studentů; sabhāre — do společnosti.

Překlad

Oddaní Pána uklidnili a přivedli Ho domů. Student utekl do společnosti dalších studentů.

Verš

paḍuyā sahasra yāhāṅ paḍe eka-ṭhāñi
prabhura vṛttānta dvija kahe tāhāṅ yāi

Synonyma

paḍuyā — studentů; sahasra — tisíc; yāhāṅ — kde; paḍe — studují; eka-ṭhāñi — v jednom místě; prabhura — s Pánem; vṛttānta — příhodu; dvijabrāhmaṇa; kahe — říká; tāhāṅ — tam; yāi — jde.

Překlad

Brāhmaṇský student utekl na místo, kde společně studovalo tisíc studentů. Tam jim celou událost popsal.

Význam

V tomto verši nacházíme slovo dvija, které vyjadřuje, že dotyčný student byl brāhmaṇa. Tenkrát ve skutečnosti studovali védskou literaturu pouze členové brāhmaṇské třídy. Vzdělávání je určeno zvláště pro brāhmaṇy. Dříve nepřipadalo v úvahu, aby se takto vzdělával kṣatriya, vaiśya nebo śūdra. Kṣatriyové se učili technikám boje a vaiśyové se učili od svých otců nebo jiných obchodníků jak obchodovat; pro ně studium Véd nebylo určeno. Dnes však chodí do školy každý a všichni dostávají stejné vzdělání, i když nikdo neví, jaký to bude mít účinek. Jak jsme mohli vidět zvláště v západních zemích, výsledek je zcela neuspokojivý. Spojené státy mají rozsáhlá vzdělávací zařízení, kde je každému umožněno získat vzdělání. Výsledkem ale je, že se z většiny studentů stávají hippies.

Vyšší vzdělání není určené každému. Usilovat o ně by mělo být dovoleno pouze vybraným jedincům vychovaným v brāhmaṇské kultuře. Vzdělávací zařízení by neměla mít za cíl učit technologii, protože technologa nelze nazvat skutečně vzdělaným. Technolog je śūdra. Pouze ten, kdo studuje Védy, může být právem nazýván učencem (paṇḍitem). Povinností brāhmaṇy je osvojit si védskou literaturu a védské poznání pak učit další brāhmaṇy. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jednoduše učíme naše studenty být dobrými brāhmaṇy a vaiṣṇavy. V naší škole v Dallasu se studenti učí angličtinu a sanskrt a pomocí těchto dvou jazyků studují všechny naše knihy, jako je Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā taková, jaká je a Nektar oddanosti. Vychovávat z každého studenta technologa je velká chyba. Musí totiž existovat skupina studentů, kteří se stanou brāhmaṇy. Bez brāhmaṇů, kteří studují védskou literaturu, bude lidská společnost v naprostém chaosu.

Verš

śuni’ krodha kaila saba paḍuyāra gaṇa
sabe meli’ kare tabe prabhura nindana

Synonyma

śuni' — když slyšeli; krodha — rozzlobení; kaila — stali se; saba — všechny; paḍuyāra — studentů; gaṇa — skupiny; sabe — všichni; meli' — poté, co se spojili; kare — činili; tabe — tehdy; prabhura — Pána; nindana — obviňování.

Překlad

Když studenti slyšeli, k čemu došlo, všechny to rozzlobilo a společně Pána kritizovali.

Verš

saba deśa bhraṣṭa kaila ekalā nimāñi
brāhmaṇa mārite cāhe, dharma-bhaya nāi

Synonyma

saba — všechny; deśa — země; bhraṣṭa — rozložené; kaila — učinil; ekalā — sám; nimāñi — Nimāi Paṇḍita; brāhmaṇabrāhmaṇu kastou; mārite — uhodit; cāhe — chce; dharma — z náboženských zásad; bhaya — strach; nāi — nemá.

Překlad

Obviňovali Ho: „Nimāi Paṇḍita narušil pořádek v celé zemi. Chce uhodit kastovního brāhmaṇu a neobává se ani náboženských zásad.“

Význam

Tenkrát byli kastovní brāhmaṇové také velice pyšní. Nechtěli přijmout trest ani od učitele nebo duchovního mistra.

Verš

punaḥ yadi aiche kare māriba tāhare
kon vā mānuṣa haya, ki karite pāre

Synonyma

punaḥ — znovu; yadi — jestliže; aiche — takto; kare — udělá; māriba — zbijeme; tāhāre — Ho; kon — který; — nebo; mānuṣa — člověk; haya — je; ki — co; karite — udělat; pāre — může.

Překlad

„Jestli udělá ještě jednou něco tak surového, tak Ho také zbijeme. Co je to za důležitého člověka, aby nás takto omezoval?“

Verš

prabhura nindāya sabāra buddhi haila nāśa
supaṭhita vidyā kārao nā haya prakāśa

Synonyma

prabhura — Pána; nindāya — v pomlouvání; sabāra — každého; buddhi — inteligence; haila — stala se; nāśa — zkažená; su-paṭhita — sečtělí; vidyā — poznání; kārao — každého; — ne; haya — stane se; prakāśa — projevené.

Překlad

Když se tak všichni studenti dohodli a kritizovali Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jejich inteligence se zkazila. Přestože byli učenci, podstata poznání se u nich kvůli tomuto přestupku neprojevila.

Význam

V Bhagavad-gītě je řečeno: māyayāpahṛta-jñānā āsuraṁ bhāvam āśritāḥ – stane-li se někdo nepřítelem Nejvyšší Osobnosti Božství a zaujme ateistický postoj (āsuraṁ bhāvam), podstata poznání se v něm neprojeví, ani když bude učenec. Jinak řečeno, podstatu jeho poznání ukradne Pánova matoucí energie. Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti cituje mantru ze Śvetāśvatara Upaniṣady (6.23):

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ

Význam tohoto verše je, že ten, kdo je bez nějakých skrytých motivů neochvějně oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi, a duchovnímu mistrovi, se stane mistrem veškerého poznání. V srdci takového oddaného se projeví skutečná podstata védského poznání. Touto podstatou není nic jiného než odevzdání se Nejvyšší Osobnosti Božství (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ). Podstata védského poznání je vyjevena pouze tomu, kdo se plně odevzdá duchovnímu mistrovi a Nejvyššímu Pánu, nikomu jinému. To samé zdůrazňuje Śrī Prahlāda Mahārāja ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.5.24):

iti puṁsārpitā viṣṇau
bhaktiś cen nava-lakṣaṇā
kriyate bhagavaty addhā
tan manye 'dhītam uttamam

„Ten, kdo přímo uplatní těchto devět zásad (naslouchání, opěvování, vzpomínání atd.) ve službě Pánu, je považován za velice učeného člověka, který velmi dobře porozuměl védské literatuře, protože cílem studia védské literatury je pochopit svrchovanost Pána Śrī Kṛṣṇy.“ Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři potvrzuje, že se člověk musí nejdříve odevzdat duchovnímu mistrovi, a potom se rozvine proces oddané služby. Není pravda, že oddaným se může stát pouze ten, kdo pilně usiluje o akademickou kariéru. Má-li někdo naprostou důvěru v duchovního mistra a Nejvyšší Osobnost Božství, pak i bez akademické kariéry rozvine svůj duchovní život a skutečné poznání Véd. To potvrzuje příklad Mahārāje Khaṭvāṅgy. O tom, kdo se odevzdal, se rozumí, že velmi dobře pochopil obsah Véd. Ten, kdo přijme tento védský proces odevzdání se, si osvojí oddanou službu a bude zcela jistě úspěšný. Avšak ten, kdo je příliš pyšný, není schopný se odevzdat ani duchovnímu mistrovi, ani Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto nemůže pochopit podstatu žádného védského písma. Śrīmad-Bhāgavatam (11.11.18) prohlašuje:

śabda-brahmaṇi niṣṇāto
na niṣṇāyāt pare yadi
śramas tasya śrama-phalo
hy adhenum iva rakṣataḥ

„Je-li někdo sečtělý ve védské literatuře, ale není oddaným Pána Viṣṇua, jeho snaha je jen zbytečnou prací pro nic. Je to stejné jako vydržovat krávu, která nedává mléko.“

Ten, kdo se zajímá pouze o akademickou kariéru, aniž by následoval proces odevzdání se, nemůže udělat žádný pokrok. Jediné, co získá, je pouze zbytečně vynaložené úsilí. Je-li někdo odborníkem ve studiu Véd, ale neodevzdal se duchovnímu mistrovi nebo Viṣṇuovi, je všechno jeho pěstování poznání pouhou ztrátou času a energie.

Verš

tathāpi dāmbhika paḍuyā namra nāhi haya
yāhāṅ tāhāṅ prabhura nindā hāsi’ se karaya

Synonyma

tathāpi — přesto; dāmbhika — pyšní; paḍuyā — studenti; namra — pokorní; nāhi — ne; haya — stali se; yāhāṅ — kdekoliv; tāhāṅ — všude; prabhura — Pána; nindā — obviňování; hāsi' — smějící se; se — oni; karaya — činí.

Překlad

Namyšlení studenti však nezačali být pokorní. Naopak, mluvili o té události všude, kde se dalo, vysmívali se Pánu a pomlouvali Ho.

Verš

sarva-jña gosāñi jāni’ sabāra durgati
ghare vasi’ cinte tā’-sabāra avyāhati

Synonyma

sarva-jña — vševědoucí; gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu; jāni' — znající; sabāra — jich všech; durgati — degradaci; ghare — doma; vasi' — sedící; cinte — rozjímá; tā' — jich; sabāra — všech; avyāhati — o záchraně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševědoucí, a tak věděl, jak tito studenti poklesli. Seděl tedy doma a přemýšlel, jak je zachránit.

Verš

yata adhyāpaka, āra tāṅra śiṣya-gaṇa
dharmī, karmī, tapo-niṣṭha, nindaka, durjana

Synonyma

yata — všichni; adhyāpaka — profesoři; āra — a; tāṅra — jejich; śiṣya-gaṇa — studenti; dharmī — následovníci náboženských rituálních obřadů; karmī — ti, kteří provádějí plodonosné činnosti; tapaḥ-niṣṭha — ti, kteří podstupují askezi; nindaka — ti, kdo pomlouvají; durjana — ničemové.

Překlad

Pán uvažoval takto: „Všichni takzvaní profesoři a vědci i se svými studenty obvykle následují usměrňující zásady náboženství, plodonosného jednání a askeze, ale zároveň jsou to rouhači a ničemové.“

Význam

Zde je popis materialistů, kteří nemají poznání o oddané službě. Mohou být velmi zbožní, cílevědomě pracovat nebo podstupovat askezi, ale pokud pomlouvají Nejvyšší Osobnost Božství, jsou to obyčejní darebáci. To potvrzuje Hari-bhakti-sudhodaya (3.11):

bhagavad-bhakti-hīnasya
jātiḥ śāstraṁ japas tapaḥ
aprāṇasyaiva dehasya
maṇḍanaṁ loka-rañjanam

Bez poznání o oddané službě Pánu je velké vlastenectví, plodonosná, politická nebo sociální práce, věda či filosofie pouze drahými šaty, které zdobí mrtvé tělo. Hřích lidí následujících tyto zásady spočívá v tom, že nejsou oddanými Nejvyšší Osobnosti Božství a že vždy Pána a Jeho oddané pomlouvají.

Verš

ei saba mora nindā-aparādha haite
āmi nā laoyāile bhakti, nā pāre la-ite

Synonyma

ei saba — ti všichni; mora — Mě; nindā — pomluva; aparādha — přestupek; haite — od; āmi — Já; — ne; laoyāile — když je přiměji, aby přijali; bhakti — oddanou službu; — ne; pāre — schopni; la-ite — přijmout.

Překlad

„Pokud je nepřiměji k přijetí oddané služby, sami toho kvůli svým pomluvám nebudou schopni.“

Verš

nistārite āilāma āmi, haila viparīta
e-saba durjanera kaiche ha-ibeka hita

Synonyma

nistārite — osvobodit; āilāma — přišel jsem; āmi — Já; haila — stalo se; viparīta — přesně naopak; e-saba — všech těchto; durjanera — darebáků; kaiche — jak; ha-ibeka — bude; hita — prospěch.

Překlad

„Přišel jsem, abych všechny tyto pokleslé duše osvobodil, ale nyní se stal pravý opak. Jak ty darebáky osvobodit? Jak jim prospět?“

Verš

āmāke praṇati kare, haya pāpa-kṣaya
tabe se ihāre bhakti laoyāile laya

Synonyma

āmāke — Mně; praṇati — poklony; kare — skládají; haya — nastane; pāpa- kṣaya — zničení hříšných reakcí; tabe — poté; se — oni; ihāre — jim; bhakti — oddanou službu; laoyāile — když je přiměji k přijetí; laya — přijmou.

Překlad

„Když se Mi tito darebáci budou klanět, budou tím odstraněny následky jejich hříšných činností a pak, když je k tomu povedu, přijmou oddanou službu.

Verš

more nindā kare ye, nā kare namaskāra
e-saba jīvere avaśya kariba uddhāra

Synonyma

more — Mě; nindā kare — pomlouvá; ye — každý, kdo; — ne; kare — skládá; namaskāra — poklony; e-saba — všechny tyto; jīvere — živé bytosti; avaśya — určitě; kariba — učiním; uddhāra — osvobození.

Překlad

„Určitě musím osvobodit všechny tyto pokleslé duše, které Mě pomlouvají a neklaní se Mi.“

Verš

ataeva avaśya āmi sannyāsa kariba
sannyāsi-buddhye more praṇata ha-iba

Synonyma

ataeva — proto; avaśya — jistě; āmi — Já; sannyāsa — stav odříkání; kariba — přijmu; sannyāsi-buddhye — díky tomu, že Mě budou považovat za sannyāsīho; more — Mně; praṇata — klanící se; ha-iba — budou.

Překlad

„Přijmu sannyās, protože pak Mě lidé budou považovat za příslušníka stavu odříkání a budou se Mi klanět.“

Význam

Z příslušníků všech společenských tříd varṇāśramské společnosti (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra) je brāhmaṇa považován za nejpřednějšího, protože je učitelem a duchovním mistrem všech ostatních vareṇ. Mezi duchovními stavy (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās) je podobně nejvyšším stavem sannyās. Sannyāsī je tedy duchovním mistrem všech vareṇ a āśramů a i od brāhmaṇy se očekává, že se bude sannyāsīmu klanět. Kastovní brāhmaṇové se však bohužel vaiṣṇavskému sannyāsīmu neklaní. Jsou tak pyšní, že se neklaní ani indickým sannyāsīm, natož pak evropským nebo americkým. Śrī Caitanya Mahāprabhu však očekával, že se sannyāsīmu pokloní i kastovní brāhmaṇové, protože před pěti sty lety bylo společenským zvykem okamžitě se poklonit každému sannyāsīmu, známému i neznámému.

Sannyāsī z hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsou autorizovaní. Všichni studenti hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsou řádně zasvěceni. Hari-bhakti-vilāsa Sanātany Gosvāmīho nařizuje: tathā dīkṣā-vidhānena dvijatvaṁ jāyate nṛṇām – prostřednictvím řádného zasvěcení se může brāhmaṇou stát kdokoliv. Na začátku tedy studenti našeho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy souhlasí s tím, že budou žít s oddanými, a jelikož se vzdali čtyř zakázaných činností: nedovoleného sexu, hazardování, jedení masa a požívání omamných látek, dělají v duchovních činnostech postupný pokrok. Pokud je u někoho vidět, že se ustálil v následování těchto zásad, dostane první zasvěcení (hari-nāma) a zpívá alespoň šestnáct kol denně. Potom za šest měsíců až jeden rok je zasvěcen podruhé a během řádné oběti konané se všemi obřady dostává posvátnou šňůru. Po nějakém čase, když udělá další pokrok a je ochotný se vzdát tohoto hmotného světa, dostane řád sannyās. Tehdy získává titul svāmī nebo gosvāmī, což obojí znamená „pán smyslů“. Prostopášní, takzvaní brāhmaṇové v Indii se jim však bohužel ani neklaní, ani je nepřijímají jako pravé sannyāsī. Śrī Caitanya Mahāprabhu očekával, že takzvaní brāhmaṇové budou takovým vaiṣṇavským sannyāsīm vzdávat úctu. Nicméně ani nehraje roli, zda projevují úctu nebo zda tyto sannyāsī uznávají jako autorizované, protože śāstra pro takové neposlušné takzvané brāhmaṇy předepisuje trest. Nařízení śāster říká:

devatā-pratimāṁ dṛṣṭvā
yatiṁ caiva tridaṇḍinam
namaskāraṁ na kuryād yaḥ
prāyaścittīyate naraḥ

„Ten, kdo neprojeví úctu Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Jeho Božstvu v chrámu nebo tridaṇḍī sannyāsīmu, musí provést prāyaścittu (odčinění).“ Pokud se někdo takovému sannyāsīmu nepokloní, jeho předepsanou prāyaścittou je držet celý jeden den půst.

Verš

praṇatite ha’be ihāra aparādha kṣaya
nirmala hṛdaye bhakti karāiba udaya

Synonyma

praṇatite — klaněním se; ha'be — bude; ihāra — takových rouhačů; aparādha — přestupků; kṣaya — zničení; nirmala — čistém; hṛdaye — v srdci; bhakti — oddané služby; karāiba — zapříčiním; udaya — probuzení.

Překlad

„To, že se budou klanět, je zbaví všech následků za přestupky, a potom se Mojí milostí v jejich čistých srdcích probudí oddaná služba (bhakti).“

Význam

Podle védských příkazů může pouze brāhmaṇa dostat sannyās. Śaṅkara-sampradāya (ekadaṇḍa-sannyāsa-sampradāya) uděluje řád sannyās jedině kastovním neboli rozeným brāhmaṇům, ale ve vaiṣṇavském systému se může podle nařízení Hari-bhakti-vilāsy (tathā dīkṣā-vidhānena dvijatvaṁ jāyate nṛṇām) stát brāhmaṇou i ten, kdo se nenarodil v brāhmaṇské rodině. Brāhmaṇou se může autorizovaným procesem zasvěcení stát kdokoliv z kterékoliv části světa, a pokud se chová jako brāhmaṇa a následuje zásady stranění se omamných látek, nedovoleného sexu, jedení masa a hazardování, může dostat sannyās. Všichni sannyāsī hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, kteří káží po celém světě, jsou řádní brāhmaṇští sannyāsī. Takzvaní kastovní brāhmaṇové by se proto neměli zdráhat se jim poklonit. Budou-li se takto klanět, jak doporučuje Śrī Caitanya Mahāprabhu, zmenší svoje přestupky a automaticky se probudí do svého přirozeného postavení v oddané službě. Jak je řečeno: nitya-siddha kṛṣṇa-prema sādhya kabu naya – kṛṣṇa-prema se může probudit v očištěném srdci. Čím více se tedy klaníme sannyāsīm, zvláště vaiṣṇavským sannyāsīm, tím více ubude našich hříchů a naše srdce se očistí. Pouze v očištěném srdci se totiž může probudit kṛṣṇa-prema. To se děje v hnutí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.

Verš

e-saba pāṣaṇḍīra tabe ha-ibe nistāra
āra kona upāya nāhi, ei yukti sāra

Synonyma

e-saba — všech těchto; pāṣaṇḍīra — démonů; tabe — potom; ha-ibe — bude; nistāra — osvobození; āra — jiná možnost; kona — nějaký; upāya — prostředek; nāhi — není; ei — to; yukti — úvahy; sāra — podstata.

Překlad

„Všichni nevěřící darebáci na světě mohou takto získat osvobození. Jiná možnost není. To je podstata této úvahy.“

Verš

ei dṛḍha yukti kari’ prabhu āche ghare
keśava bhāratī āilā nadīyā-nagare

Synonyma

ei — toto; dṛḍha — pevné; yukti — rozhodnutí; kari' — když učinil; prabhu — Pán; āche — byl; ghare — ve svém domě; keśava bhāratī — Keśava Bhāratī; āilā — přišel; nadīyā-nagare — do města Nadie.

Překlad

Poté, co Pán dospěl k tomuto pevnému rozhodnutí, žil dál ve svém domě. Mezitím do města Nadie přišel Keśava Bhāratī.

Verš

prabhu tāṅre namaskari’ kaila nimantraṇa
bhikṣā karāiyā tāṅre kaila nivedana

Synonyma

prabhu — Pán; tāṅre — jemu; namaskari' — s poklonami; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání; bhikṣā — almužnu; karāiyā — dávající; tāṅre — jemu; kaila — předložil; nivedana — svoji žádost.

Překlad

Pán se mu uctivě poklonil, pozval jej do svého domu a bohatě ho pohostil. Potom mu předložil svoji žádost.

Význam

Ve védské společnosti je to zařízeno tak, že kdykoliv přijde do vesnice nebo města nějaký neznámý sannyāsī, někdo ho musí pozvat do svého domu na prasādam. Sannyāsī obvykle jedí v domě brāhmaṇy, protože brāhmaṇa uctívá śilu Pána Nārāyaṇa neboli śālagrāma-śilu, takže je tam prasādam, které může sannyāsī přijmout. Keśava Bhāratī přijal pozvání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a tak měl Pán dobrou příležitost sdělit mu svoji touhu přijmout od něho sannyās.

Verš

tumi ta’ īśvara baṭa, — sākṣāt nārāyaṇa
kṛpā kari’ kara mora saṁsāra mocana

Synonyma

tumi — ty; ta' — jistě; īśvara — Pán; baṭa — jsi; sākṣāt — přímo; nārāyaṇa — Nejvyšší Pán, Nārāyaṇa; kṛpā kari' — prokazující milost; kara — prosím učiň; mora — Mého; saṁsāra — hmotného bytí; mocana — osvobození.

Překlad

„Pane, ty jsi přímo Nārāyaṇa. Buď ke Mně proto prosím milostivý a vysvoboď Mě z tohoto hmotného otroctví.“

Verš

bhāratī kahena, — tumi īśvara, antaryāmī
ye karāha, se kariba, — svatantra nahi āmi

Synonyma

bhāratī kahena — Keśava Bhāratī odpověděl; tumi — Ty; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; antaryāmī — Ty víš vše zevnitř; ye — cokoliv; karāha — chceš, aby se stalo; se — to; kariba — musím udělat; svatantra — nezávislý; nahi — nejsem; āmi — já.

Překlad

Keśava Bhāratī Pánovi odpověděl: „Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, Nadduše. Já musím udělat, cokoliv si přeješ, protože na Tobě nejsem nezávislý.“

Verš

eta bali’ bhāratī gosāñi kāṭoyāte gelā
mahāprabhu tāhā yāi’ sannyāsa karilā

Synonyma

eta bali' — když to řekl; bhāratī — Keśava Bhāratī; gosāñi — duchovní mistr; kāṭoyāte — do Katoji; gelā — šel; mahāprabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; tāhā — tam; yāi' — poté, co šel; sannyāsa — stav odříkání; karilā — přijal.

Překlad

Po těchto slovech se duchovní mistr Keśava Bhāratī vrátil zpátky do své vesnice Katoji. Pán Caitanya Mahāprabhu tam také šel a přijal stav odříkání (sannyās).

Význam

Na konci svého dvacátého čtvrtého roku, čtrnáctého dne dorůstajícího měsíce, odešel Śrī Caitanya Mahāprabhu z Navadvípu a na místě známém jako Nidajár-ghát překročil řeku Gangu. Potom přišel do Kantaka-nagaru neboli Katoji, kde přijal ekadaṇḍa-sannyās podle Śaṅkarova systému. Jelikož Keśava Bhāratī náležel ke škole śaṅkarovců, nemohl Caitanyu Mahāprabhua zasvětit do řádu vaiṣṇavského sannyāsu, jehož příslušníci nosí tridaṇḍu.

Při Pánově obřadném přijetí sannyāsu asistoval Candraśekhara Ācārya. Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua probíhal celý den kīrtan a večer si Pán oholil vlasy. Dalšího dne se stal řádným sannyāsīm s jednou tyčí (ekadaṇḍou). Od toho dne se jmenoval Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Předtím byl známý jako Nimāi Paṇḍita. Jako sannyāsī cestoval Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu po celé Rádhadéši, oblasti, kde nelze spatřit řeku Gangu. Keśava Bharatī Ho také kus cesty doprovázel.

Verš

saṅge nityānanda, candraśekhara ācārya
mukunda-datta, — ei tina kaila sarva kārya

Synonyma

saṅge — v Jeho společnosti; nityānanda — Nityānanda Prabhu; candraśekhara ācārya — Candraśekhara Ācārya; mukunda-datta — Mukunda Datta; ei tina — tito tři; kaila — vykonávali; sarva — všechny; kārya — potřebné činnosti.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal sannyās, šly s ním tři osoby, které se staraly o vše potřebné. Byli to Nityānanda Prabhu, Candraśekhara Ācārya a Mukunda Datta.

Verš

ei ādi-līlāra kaila sūtra gaṇana
vistāri varṇilā ihā dāsa vṛndāvana

Synonyma

ei — této; ādi-līlāraādi-līly (první části zábav Pána Caitanyi); kaila — učinil; sūtra — stručný přehled; gaṇana — výčet; vistāri — obšírně; varṇilā — popsal; ihā — toto; dāsa vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura.

Překlad

Tak jsem shrnul události ādi-līly. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura je popsal obšírně (ve své Caitanya-bhāgavatě).

Verš

yaśodā-nandana hailā śacīra nandana
catur-vidha bhakta-bhāva kare āsvādana

Synonyma

yaśodā-nandana — syn matky Yaśody; hailā — se stal; śacīra — matky Śacī; nandana — synem; catuḥ-vidha — čtyři druhy; bhakta-bhāva — nálady oddanosti; kare — činí; āsvādana — vychutnávání.

Překlad

Ta samá Nejvyšší Osobnost Božství, která se zjevila jako syn matky Yaśody, se nyní zjevila jako syn matky Śacī a vychutnává čtyři druhy jednání s oddaností.

Význam

Služebnictví, přátelství, rodičovská náklonnost a milostná láska k Nejvyšší Osobnosti Božství jsou základem čtyř druhů jednání s oddaností. V okrajovém stádiu oddané služby, śānta, schází činnost. Nad touto náladou śānta se však nachází služebnictví, přátelství, rodičovská náklonnost a milostná láska, které představují postupný růst oddané služby ke stále vyšším úrovním.

Verš

sva-mādhurya rādhā-prema-rasa āsvādite
rādhā-bhāva aṅgī kariyāche bhāla-mate

Synonyma

sva-mādhurya — svoji vlastní milostnou lásku; rādhā-prema-rasa — nálady milostného vztahu mezi Rādhārāṇī a Kṛṣṇou; āsvādite — vychutnat; rādhā-bhāva — náladu Śrīmatī Rādhārāṇī; aṅgī kariyāche — přijal; bhāla-mate — velmi dobře.

Překlad

Aby vychutnal nálady milostného vztahu Śrīmatī Rādhārāṇī s Kṛṣṇou a aby pochopil množství blaženosti v Kṛṣṇovi, přijal samotný Kṛṣṇa v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua náladu Rādhārāṇī.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti ve své Anubhāṣyi píše: „Śrī Gaurasundara je samotný Kṛṣṇa v rozpoložení Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrī Caitanya Mahāprabhu se nikdy nevzdal rozpoložení gopī. Vždy byl Kṛṣṇou ovládán a nikdy se nestavěl do role ovládajícího tím, že by napodoboval milostnou lásku s obyčejnými ženami, jak to obvykle dělají sahajiyové. Nikdy se nechoval jako zhýralec. Chtiví materialisté, jako členové sahajiyā-sampradāyi, lační po ženách, dokonce i vdaných za jiné muže. Když se však snaží svalit zodpovědnost za svoje chtivé činnosti na Śrī Caitanyu Mahāprabhua, snižují tím Svarūpu Dāmodara a Śrīlu Vṛndāvana dāse Ṭhākura. V patnácté kapitole Ādi-khaṇḍy Śrī Caitanya-bhāgavaty je řečeno:

sabe para-strīra prati nāhi parihāsa
strī dekhi' dūre prabhu hayena eka-pāśa

,Śrī Caitanya Mahāprabhu nikdy nelaškoval s manželkami druhých. Jakmile viděl přicházet nějakou ženu, okamžitě udělal dost místa, aby mohla beze slova projít.̀ Co se týče sdružování se se ženami, byl velice přísný. Sahajiyové se však vydávají za následovníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, přestože holdují chtivým pletkám se ženami. Ve svém mládí Pán Caitanya s každým žertoval, ale nikdy ne se ženami, a v této inkarnaci o ženách ani nemluvil. Ani Śrī Caitanya Mahāprabhu, ani Vṛndāvana dāsa Ṭhākura neschvalují skupinu gaurāṅga-nāgarī. I když lze Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi věnovat různé modlitby, tomu, abychom Ho uctívali jako Gaurāṅga Nāgaru, bychom se měli přísně vyhýbat. Osobní chování Śrī Caitanyi Mahāprabhua a verše Śrī Vṛndāvana dāse Ṭhākura zcela zavrhují chtivé touhy gaurāṅga-nāgarīch.

Verš

gopī-bhāva yāte prabhu dhariyāche ekānta
vrajendra-nandane māne āpanāra kānta

Synonyma

gopī-bhāva — rozpoložení gopī; yāte — ve kterém; prabhu — Pán; dhariyāche — přijal; ekānta — naprosto; vrajendra-nandane — Pána Kṛṣṇu; māne — přijímají; āpanāra — svého; kānta — milence.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu přijal náladu gopī, pro které je Vrajendranandana, Śrī Kṛṣṇa, jejich milencem.

Verš

gopikā-bhāvera ei sudṛḍha niścaya
vrajendra-nandana vinā anyatra nā haya

Synonyma

gopikā-bhāvera — extáze gopī; ei — toto; sudṛḍha — jasné; niścaya — potvrzení; vrajendra-nandana — Pána Śrī Kṛṣṇy; vinā — bez; anyatra — kýmkoliv jiným; — ne; haya — je možné.

Překlad

Je jasně dokázáno, že extatická láska gopī se může projevit pouze před Kṛṣṇou a nikým jiným.

Verš

śyāmasundara, śikhipiccha-guñjā-vibhūṣaṇa
gopa-veśa, tri-bhaṅgima, muralī-vadana

Synonyma

śyāma-sundara — Pán Kṛṣṇa, který má namodralou barvu; śikhi-piccha — s pavím perem na hlavě; guñjā — girlanda guñjí (malých bobulek nebo lasturek); vibhūṣaṇa — ozdoby; gopa-veśa — v oblečení pasáčka krav; tri-bhaṅgima — prohnutý ve třech místech; muralī-vadana — drží u svých úst flétnu.

Překlad

Ten má namodralou barvu pleti, na hlavě paví pero, girlandu z guñjí a ozdoby, jaké nosí pasáčci krav. Jeho tělo je prohnuté ve třech místech a u úst si drží flétnu.

Verš

ihā chāḍi’ kṛṣṇa yadi haya anyākāra
gopikāra bhāva nāhi yāya nikaṭa tāhāra

Synonyma

ihā — této; chāḍi' — vzdávající se; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; yadi — jestliže; haya — přijme; anya-ākāra — jinou podobu; gopikāragopī; bhāva — extáze; nāhi — ne; yāya — vzejde; nikaṭa — v blízkosti; tāhāra — této (podoby).

Překlad

Když se Pán Kṛṣṇa vzdá této své původní podoby a přijme jinou podobu Viṣṇua, nemůže Jeho přítomnost v gopīch probudit extatickou náladu.

Verš

gopīnāṁ paśupendra-nandana-juṣo bhāvasya kas tāṁ kṛtī
vijñātuṁ kṣamate durūha-padavī-sañcāriṇaḥ prakriyām
āviṣkurvati vaiṣṇavīm api tanuṁ tasmin bhujair jiṣṇubhir
yāsāṁ hanta caturbhir adbhuta-ruciṁ rāgodayaḥ kuñcati

Synonyma

gopīnāmgopī; paśupendra-nandana-juṣaḥ — služby synovi Mahārāje Nandy, krále Vradži; bhāvasya — extatické; kaḥ — co; tām — toto; kṛtī — učený člověk; vijñātum — pochopit; kṣamate — je schopen; durūha — těžké pochopit; padavī — postavení; sañcāriṇaḥ — které vyvolává; prakriyām — činnost; āviṣkurvati — projevuje; vaiṣṇavīm — Viṣṇua; api — jistě; tanum — tělo; tasmin — v tom; bhujaiḥ — s pažemi; jiṣṇubhiḥ — překrásnými; yāsām — jejich (gopī); hanta — běda; caturbhiḥ — čtyřmi; adbhuta — úžasně; rucim — překrásné; rāga-udayaḥ — probuzení extatických pocitů; kuñcati — ochromuje.

Překlad

„Jednou se Pán Śrī Kṛṣṇa z žertu projevil jako Nārāyaṇa se čtyřmi dokonalými pažemi a překrásnou podobou. Když však gopī spatřily tuto vznešenou podobu, jejich extatické pocity byly ochromeny. Ani vzdělaný člověk proto nemůže pochopit extatické pocity gopī, které jsou pevně upřené na původní podobu Pána Kṛṣṇy jako syna Nandy Mahārāje. Tyto úžasné pocity gopī v extatické parama-rase s Kṛṣṇou představují největší tajemství duchovního života.“

Význam

Toto je citát z Lalita-mādhavy (6.54) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

vasanta-kāle rāsa-līlā kare govardhane
antardhāna kailā saṅketa kari’ rādhā-sane

Synonyma

vasanta-kāle — na jaře; rāsa-līlā — tanec rāsa; kare — provádí; govardhane — nedaleko kopce Góvardhanu; antardhāna — zmizení; kailā — činící; saṅketa — náznak; kari' — učinil; rādhā-sane — s Rādhārāṇī.

Překlad

Na jaře, při tanci rāsa, Kṛṣṇa najednou zmizel ze scény, čímž naznačil, že chce být se Śrīmatī Rādhārāṇī o samotě.

Verš

nibhṛta-nikuñje vasi’ dekhe rādhāra bāṭa
anveṣite āilā tāhāṅ gopikāra ṭhāṭa

Synonyma

nibhṛta — o samotě; nikuñje — v křoví; vasi' — sedící; dekhe — chtěl vidět; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bāṭa — projití; anveṣite — když hledal; āilā — přišel; tāhāṅ — tam; gopikāragopī; ṭhāṭa — šik.

Překlad

Kṛṣṇa seděl na odlehlém místě v křoví a čekal, až okolo půjde Śrīmatī Rādhārāṇī. Mezitím tam však přišly gopī jako šik vojáků.

Verš

dūra haite kṛṣṇe dekhi’ bale gopī-gaṇa
“ei dekha kuñjera bhitara vrajendra-nandana”

Synonyma

dūra haite — zdálky; kṛṣṇe — Kṛṣṇu; dekhi' — když uviděly; bale — řekly; gopī-gaṇa — všechny gopī; ei dekha — podívejte se sem; kuñjera — křoví; bhitara — ve; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje.

Překlad

„Jen se podívejte!“ řekly gopī, když z dálky spatřily Kṛṣṇu, „támhle v křoví je Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje.“

Verš

gopī-gaṇa dekhi’ kṛṣṇera ha-ila sādhvasa
lukāite nārila, bhaye hailā vibaśa

Synonyma

gopī-gaṇa — všechny gopī společně; dekhi' — když viděl; kṛṣṇera — Kṛṣṇovy; ha-ila — byly; sādhvasa — nějaké pocity; lukāite — ukrýt se; nārila — nebyl schopen; bhaye — ze strachu; hailā — se stal; vibaśa — nehybný.

Překlad

Jakmile Kṛṣṇa uviděl všechny gopī, přemohly Ho emoce. Nedokázal se schovat a ze strachu znehybněl.

Verš

catur-bhuja mūrti dhari’ āchena vasiyā
kṛṣṇa dekhi’ gopī kahe nikaṭe āsiyā

Synonyma

catuḥ-bhuja — čtyřrukou; mūrti — podobu; dhari' — přijímající; āchena — byl; vasiyā — sedící; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; dekhi' — když viděl; gopīgopī; kahe — promluvily; nikaṭe — blízko; āsiyā — poté, co tam přišly.

Překlad

Kṛṣṇa tam zůstal sedět a přijal podobu čtyřrukého Nārāyaṇa. Když tam všechny gopī přišly, podívaly se na Něho a promluvily takto.

Verš

‘ihoṅ kṛṣṇa nahe, ihoṅ nārāyaṇa mūrti’
eta bali’ tāṅre sabhe kare nati-stuti

Synonyma

ihoṅ — toto; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nahe — není; ihoṅ — to je; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnost Božství; mūrti — podoba; eta bali' — když to řekly; tāṅre — Jemu; sabhe — všechny gopī; kare — činí; nati-stuti — poklony a modlitby.

Překlad

„To není Kṛṣṇa! To je Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa.“ Když to řekly, poklonily se a přednesly následující uctivé modlitby.

Verš

“namo nārāyaṇa, deva karaha prasāda
kṛṣṇa-saṅga deha’ mora ghucāha viṣāda”

Synonyma

namaḥ nārāyaṇa — veškerá úcta Nārāyaṇovi; deva — Nejvyšší Osobnosti Božství; karaha — prosím dej; prasāda — svoji milost; kṛṣṇa-saṅga — společnost Kṛṣṇy; deha' — dej; mora — náš; ghucāha — prosím odstraň; viṣāda — nářek.

Překlad

„Ó Pane Nārāyaṇe, s úctou se Ti klaníme. Buď k nám prosím milostivý, dej nám společnost Kṛṣṇy, a odstraň tak náš nářek.“

Význam

Gopī neuspokojilo, ani když uviděly čtyřrukou podobu Nārāyaṇa. Přesto Mu však projevily úctu a poprosily Ho o požehnání, aby se setkaly s Kṛṣṇou. Takové jsou extatické pocity gopī.

Verš

eta bali namaskari’ gelā gopī-gaṇa
hena-kāle rādhā āsi’ dilā daraśana

Synonyma

eta bali — když to řekly; namaskari' — s poklonami; gelā — odešly; gopī-gaṇa — všechny gopī; hena-kāle — tehdy; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; āsi' — přicházející tam; dilā — dala; daraśana — možnost vidět.

Překlad

Poté, co gopī takto promluvily, poklonily se a odešly. Potom se před Pánem Kṛṣṇou objevila Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

rādhā dekhi’ kṛṣṇa tāṅre hāsya karite
sei catur-bhuja mūrti cāhena rākhite

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; dekhi' — když viděl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāṅre — z Ní; hāsya — žert; karite — udělat; sei — tuto; catuḥ-bhuja — čtyřrukou; mūrti — podobu; cāhena — chtěl; rākhite — ponechat si.

Překlad

Když Pán Kṛṣṇa uviděl Rādhārāṇī, chtěl Ji poškádlit tím, že si ponechá čtyřrukou podobu.

Verš

lukāilā dui bhuja rādhāra agrete
bahu yatna kailā kṛṣṇa, nārila rākhite

Synonyma

lukāilā — skryl; dui — dvě; bhuja — paže; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; agrete — před; bahu — hodně; yatna — snahy; kailā — vynaložil; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; nārila — nemohl; rākhite — udržet.

Překlad

Před Śrīmatī Rādhārāṇī však musel Śrī Kṛṣṇa ty další dvě paže skrýt. Snažil se, co Mu síly stačily, aby si před Ní své čtyři ruce udržel, ale vůbec Mu to nešlo.

Verš

rādhāra viśuddha-bhāvera acintya prabhāva
ye kṛṣṇere karāilā dvi-bhuja-svabhāva

Synonyma

rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; viśuddha — čisté; bhāvera — extáze; acintya — nepochopitelný; prabhāva — vliv; ye — který; kṛṣṇere — Pána Kṛṣṇu; karāilā — donutil; dvi-bhuja — dvourukou; svabhāva — původní podobu.

Překlad

Vliv čisté extáze Śrīmatī Rādhārāṇī je tak nepochopitelně veliký, že donutil Kṛṣṇu vrátit se do své původní dvouruké podoby.

Verš

rāsārambha-vidhau nilīya vasatā kuñje mṛgākṣī-gaṇair
 dṛṣṭaṁ gopayituṁ svam uddhura-dhiyā yā suṣṭhu sandarśitā
ādhāyāḥ praṇayasya hanta mahimā yasya śriyā rakṣituṁ
 sā śakyā prabhaviṣṇunāpi hariṇā nāsīc catur-bāhutā

Synonyma

rāsa-ārambha-vidhau — na začátku tance rāsa; nilīya — ukryl se; vasatā — sedící; kuñje — v houštině; mṛgā-akṣī-gaṇaiḥgopīmi, které měly oči připomínající oči laní; dṛṣṭam — viděný; gopayitum — ukrýt; svam — sebe; uddhura-dhiyā — prvotřídní inteligencí; — jež; suṣṭhu — dokonale; sandarśitā — projevená; rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; praṇayasya — lásky; hanta — pohleďte; mahimā — sláva; yasya — čeho; śriyā — bohatství; rakṣitum — ochránit to; — toho; śakyā — schopný; prabha-viṣṇunā — Kṛṣṇou; api — dokonce; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; na — ne; āsīt — byla; catuḥ-bāhutā — čtyřruká podoba.

Překlad

„Před tancem rāsa se Pán Kṛṣṇa jen tak pro zábavu schoval v houštině. Když tam přišly gopī s očima připomínajícíma oči laní, svojí bystrou inteligencí projevil překrásnou čtyřrukou podobu, aby se skryl. Jakmile tam však přišla Śrīmatī Rādhārāṇī, Kṛṣṇa v Její přítomnosti nebyl schopen si své čtyři ruce udržet. Tak úžasná je sláva Její lásky.“

Význam

Toto je citát z Ujjvala-nīlamaṇi (Nāyikā-bheda 7) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

sei vrajeśvara — ihaṅ jagannātha pitā
sei vrajeśvarī — ihaṅ śacīdevī mātā

Synonyma

sei — tento; vrajeśvara — král Vradži; ihaṅ — nyní; jagannātha — Jagannātha Miśra; pitā — otec Pána Caitanyi Mahāprabhua; sei — tato; vrajeśvarī — královna Vradži; ihaṅ — nyní; śacīdevī — Śacīdevī; mātā — matka Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Otec Nanda, král Vradžabhúmi, je nyní Jagannātha Miśra, otec Caitanyi Mahāprabhua, a matka Yaśodā, královna Vradžabhúmi, je nyní Śacīdevī, matka Pána Caitanyi.

Verš

sei nanda-suta — ihaṅ caitanya-gosāñi
sei baladeva — ihaṅ nityānanda bhāi

Synonyma

sei nanda-suta — stejný syn Nandy Mahārāje; ihaṅ — nyní; caitanya-gosāñi — Caitanya Mahāprabhu; sei baladeva — ten samý Baladeva; ihaṅ — nyní; nityānanda bhāi — Nityānanda Prabhu, bratr Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Ten, jenž byl dříve synem Nandy Mahārāje, je nyní Śrī Caitanya Mahāprabhu a ten, který byl dříve Kṛṣṇovým bratrem Baladevou, je nyní Nityānanda Prabhu, bratr Pána Caitanyi.

Verš

vātsalya, dāsya, sakhya — tina bhāvamaya
sei nityānanda — kṛṣṇa-caitanya-sahāya

Synonyma

vātsalya — rodičovství; dāsya — služebnictví; sakhya — přátelství; tina — tři; bhāva-maya — emocionální extáze; sei — ten; nityānanda — Nityānanda Prabhu; kṛṣṇa-caitanya — Pána Caitanyi Mahāprabhua; sahāya — pomocník.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu vždy pociťuje extatické emoce rodičovství, služebnictví a přátelství. Takto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi neustále asistuje.

Verš

prema-bhakti diyā teṅho bhāsā’la jagate
tāṅra caritra loke nā pāre bujhite

Synonyma

prema-bhakti — oddanou službu; diyā — dávající; teṅho — Pán Nityānanda Prabhu; bhāsā'la — zaplavil; jagate — ve světě; tāṅra — Jeho; caritra — povahu; loke — lidé; — ne; pāre — schopni; bujhite — pochopit.

Překlad

Śrī Nityānanda Prabhu zaplavil celý svět rozdáváním transcendentální láskyplné služby. Jeho povahu a činnosti nikdo nechápe.

Verš

advaita-ācārya-gosāñi bhakta-avatāra
kṛṣṇa avatāriyā kailā bhaktira pracāra

Synonyma

advaita-ācārya — Śrī Advaita Prabhu; gosāñi — duchovní mistr; bhakta- avatāra — inkarnace oddaného; kṛṣṇa — Nejvyšší Osobnost Božství; avatāriyā — poté, co sestoupil; kailā — učinil; bhaktira — oddané služby; pracāra — rozšiřování.

Překlad

Śrīla Advaita Ācārya Prabhu se zjevil jako inkarnace oddaného. Je ve stejné kategorii jako Kṛṣṇa, ale do tohoto světa sestoupil, aby šířil oddanou službu.

Verš

sakhya, dāsya, — dui bhāva sahaja tāṅhāra
kabhu prabhu karena tāṅre guru-vyavahāra

Synonyma

sakhya — přátelství; dāsya — služebnictví; dui — dvě; bhāva — extáze; sahaja — přirozené; tāṅhāra — Jeho; kabhu — někdy; prabhu — Pán Caitanya; karena — činí; tāṅre — Jemu; guru — k duchovnímu mistrovi; vyavahāra — chování.

Překlad

Jeho přirozené emoce byly vždy na úrovni přátelství a služby, ale Pán se k Němu někdy choval jako ke svému duchovnímu mistrovi.

Verš

śrīvāsādi yata mahāprabhura bhakta-gaṇa
nija nija bhāve karena caitanya-sevana

Synonyma

śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; yata — všichni; mahāprabhura — Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa — oddaní; nija nija — ve svých příslušných; bhāve — citových rozpoloženích; karena — konají; caitanya-sevana — službu Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Překlad

Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem mají svoje vlastní emotivní nálady, ve kterých Pánu slouží.

Verš

paṇḍita-gosāñi ādi yāṅra yei rasa
sei sei rase prabhu hana tāṅra vaśa

Synonyma

paṇḍita-gosāñi — Gadādhara Paṇḍita; ādi — a další; yāṅra — jehož; yei — jakákoliv; rasa — transcendentální nálada; sei sei — touto příslušnou; rase — náladou; prabhu — Pán; hana — je; tāṅra — jeho; vaśa — pod vládou.

Překlad

Všichni osobní společníci, jako jsou Gadādhara, Svarūpa Dāmodara, Rāmānanda Rāya a šest Gosvāmīch (v čele s Rūpou Gosvāmīm), mají příslušné transcendentální nálady. Pán se tak podrobuje různým postavením v různých transcendentálních náladách.

Význam

Ve verších 296 až 301 byla plně popsána emotivní oddaná služba Śrī Nityānandy, Śrī Advaity Prabhua a dalších. Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (11–16) líčí tuto osobitou službu a prohlašuje, že i když se Pán Caitanya Mahāprabhu zjevil jako oddaný, není to nikdo jiný než syn Nandy Mahārāje. A stejně tak Śrī Nityānanda Prabhu, i když se zjevil jako asistent Pána Caitanyi, není nikdo jiný než Baladeva, který nosí pluh. Advaita Ācārya je inkarnací Sadāśivy z duchovního světa. Všichni oddaní v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem jsou Jeho okrajovou energií, kdežto oddaní v čele s Gadādharem Paṇḍitem jsou projevy Jeho vnitřní energie.

Śrī Caitanya Mahāprabhu, Advaita Prabhu i Nityānanda Prabhu náleží do kategorie viṣṇu-tattva. Jelikož je Pán Caitanya oceánem milosti, je oslovován jako mahāprabhu, kdežto Nityānanda a Advaita, jsou oslovováni jako prabhu, protože jsou to dvě vznešené osobnosti, které Pánu Caitanyovi asistují. Existují tedy dva prabhuové a jeden mahāprabhu. Gadādhara Gosvāmī je zastoupením dokonalého brāhmaṇského duchovního mistra a Śrīvāsa Ṭhākura představuje dokonalého oddaného brāhmaṇu. Tato pětice je známá jako Pañca-tattva.

Verš

tihaṅ śyāma, — vaṁśī-mukha, gopa-vilāsī
ihaṅ gaura — kabhu dvija, kabhu ta’ sannyāsī

Synonyma

tihaṅ — při kṛṣṇa-līle; śyāma — načernalou barvu; vaṁśī-mukha — flétnu v ústech; gopa-vilāsī — ten, kdo si užívá jako pasáček krav; ihaṅ — nyní; gaura — se světlou pletí; kabhu — někdy; dvijabrāhmaṇa; kabhu — někdy; ta' — jistě; sannyāsī — ve stavu odříkání.

Překlad

V kṛṣṇa-līle je Pánova pleť načernalá. U svých úst drží flétnu a užívá si jako pasáček krav. Nyní se ta samá osoba zjevila se světlou pletí a někdy jedná jako brāhmaṇa a někdy přijímá stav odříkání.

Verš

ataeva āpane prabhu gopī-bhāva dhari’
vrajendra-nandane kahe ‘prāṇa-nātha’ kari’

Synonyma

ataeva — proto; āpane — osobně; prabhu — Pán; gopī-bhāva — extázi gopī; dhari' — přijímající; vrajendra-nandane — syna Nandy Mahārāje; kahe — oslovuje; prāṇa-nātha — ó Pane Mého života (manželi); kari' — přijímající.

Překlad

A jelikož samotný Pán přijal emocionální extázi gopī, oslovuje nyní syna Nandy Mahārāje: „Ó Pane Mého života! Ó Můj drahý manželi!“

Verš

sei kṛṣṇa, sei gopī, — parama virodha
acintya caritra prabhura ati sudurbodha

Synonyma

sei kṛṣṇa — ten Kṛṣṇa; sei gopī — ta gopī; parama virodha — zcela protikladné; acintya — nepochopitelná; caritra — povaha; prabhura — Pána; ati — velice; sudurbodha — těžké porozumět.

Překlad

Je Kṛṣṇa, ale přijal náladu gopī. Jak je to možné? To je Pánova nepochopitelná povaha, které je velmi těžké porozumět.

Význam

To, že Kṛṣṇa přijímá roli gopī, je podle všech světských měřítek jistě zcela rozporuplné, avšak Pán může díky své nepochopitelné povaze jednat jako gopī a cítit od Kṛṣṇy odloučení, přestože je samotný Kṛṣṇa. Takový rozpor se může změnit v soulad pouze u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, protože On má energii, která je nepochopitelná (acintya) a která může učinit nemožné možným (aghaṭa-ghaṭana-patīyasī). Takovým protikladům je velmi těžké porozumět, dokud oddaný přísně nenásleduje vaiṣṇavskou filosofii pod vedením Gosvāmīch. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī proto každou kapitolu zakončuje tímto veršem:

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

„Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.“

V jedné písni od Narottamy dāse Ṭhākura se říká:

rūpa-raghunātha-pade ha-ibe ākuti
kabe hāma bujhaba se yugala-pīriti

Milostnou lásku mezi Rādhou a Kṛṣṇou, které se říká yugala-pīriti, nemohou pochopit světští učenci, umělci nebo básníci. Porozumět jí mohou pouze oddaní, kteří přísně následují příklad šesti Gosvāmīch. Někdy se takzvaní umělci a básníci snaží porozumět milostným zábavám Rādhy a Kṛṣṇy a vydávají o nich laciné knihy básní a obrázků. Naneštěstí však milostné lásce Rādhy a Kṛṣṇy ani trochu nerozumějí. Pouze strkají nos do tématu, do kterého nejsou vůbec způsobilí proniknout.

Verš

ithe tarka kari’ keha nā kara saṁśaya
kṛṣṇera acintya-śakti ei mata haya

Synonyma

ithe — v této věci; tarka kari' — předkládající argumenty; keha — někdo; — ne; kara — vytvářejte; saṁśaya — pochyby; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; acintya-śakti — nepochopitelná energie; ei — toto; mata — konečný soud; haya — je.

Překlad

Rozpory v povaze Pána Caitanyi nelze pochopit pomocí světské logiky a argumentů. Nikdo by tedy o těchto věcech neměl pochybovat. Měli bychom se jen snažit porozumět nepochopitelné energii Kṛṣṇy, protože jinak nelze chápat, jak mohou takové protiklady existovat.

Verš

acintya, adbhuta kṛṣṇa-caitanya-vihāra
citra bhāva, citra guṇa, citra vyavahāra

Synonyma

acintya — nepochopitelné; adbhuta — podivuhodné; kṛṣṇa-caitanya — Pána Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua; vihāra — zábavy; citra — úžasná; bhāva — extáze; citra — úžasné; guṇa — vlastnosti; citra — úžasné; vyavahāra — chování.

Překlad

Zábavy Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua jsou nepochopitelné a úžasné. Jeho extáze je úžasná, Jeho vlastnosti jsou úžasné i Jeho chování je úžasné.

Verš

tarke ihā nāhi māne yei durācāra
kumbhīpāke pace, tāra nāhika nistāra

Synonyma

tarke — argumenty; ihā — toto; nāhi — ne; māne — přijme; yei — každý, kdo; durācāra — zhýralec; kumbhī-pāke — v pekelném vařícím oleji; pace — se vaří; tāra — jeho; nāhika — není; nistāra — vysvobození.

Překlad

Ten, kdo to nepřijímá, protože lpí na světských argumentech, se bude vařit v pekle zvaném Kumbhīpāka. Nikdy se nebude moci vysvobodit.

Význam

Kumbhīpāka, konkrétní druh pekla, je popsán ve Śrīmad-Bhāgavatamu (5.26.13), kde je řečeno, že ten, kdo vaří živé ptáky a zvířata, aby uspokojil svůj jazyk, je po smrti přiveden před Yamarāje a potrestán v pekle Kumbhīpāka. Tam je ponořen do vařícího oleje zvaného kumbhī-pāka, ze kterého není úniku. Peklo Kumbhīpāka je určeno pro ty, kteří jsou plní zbytečné zášti. Ti, kdo se staví nepřátelsky k činnostem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jsou potrestáni v těchto pekelných podmínkách.

Verš

acintyāḥ khalu ye bhāvā
na tāṁs tarkeṇa yojayet
prakṛtibhyaḥ paraṁ yac ca
tad acintyasya lakṣaṇam

Synonyma

acintyāḥ — nepochopitelná; khalu — zajisté; ye — tato; bhāvāḥ — témata; na — ne; tān — jim; tarkeṇa — pomocí argumentů; yojayet — lze porozumět; prakṛtibhyaḥ — vůči hmotné přírodě; param — transcendentální; yat — to, co; ca — a; tat — to; acintyasya — nepochopitelného; lakṣaṇam — příznak.

Překlad

„Vše, co je transcendentální vůči hmotné přírodě, je označováno jako nepochopitelné, kdežto všechny argumenty jsou světské. A jelikož se světské argumenty nemohou transcendentálních témat ani dotknout, nikdo by se neměl snažit pochopit transcendentální témata pomocí světských argumentů.“

Význam

Tento verš z Mahābhāraty (Bhīṣma-parva 5.22) je také citován v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.93) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

adbhuta caitanya-līlāya yāhāra viśvāsa
sei jana yāya caitanyera pada pāśa

Synonyma

adbhuta — podivuhodné; caitanya-līlāya — v zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua; yāhāra — každý, jehož; viśvāsa — víra; sei — ta; jana — osoba; yāya — dělá pokrok; caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pada — lotosovým nohám; pāśa — blízko.

Překlad

Pouze ten, kdo má naprostou víru v tyto podivuhodné zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua, se může přiblížit k Jeho lotosovým nohám.

Verš

prasaṅge kahila ei siddhāntera sāra
ihā yei śune, śuddha-bhakti haya tāra

Synonyma

prasaṅge — během tohoto vyprávění; kahila — bylo řečeno; ei — toto; siddhāntera — závěru; sāra — podstata; ihā — to; yei — každý, kdo; śune — slyší; śuddha-bhakti — ryzí oddaná služba; haya — bude; tāra — jeho.

Překlad

V tomto pojednání jsem vysvětlil podstatu závěrů o oddanosti. Každý, kdo mu naslouchá, rozvine ryzí oddanou službu Pánu.

Verš

likhita granthera yadi kari anuvāda
tabe se granthera artha pāiye āsvāda

Synonyma

likhita — zapsaného; granthera — písma; yadi — jestliže; kari — činím; anuvāda — opakování; tabe — potom; se granthera — tohoto písma; artha — významu; pāiye — mohu získat; āsvāda — chuť.

Překlad

Když znovu zopakuji to, co je již zapsáno, budu moci vychutnat obsah tohoto písma.

Verš

dekhi granthe bhāgavate vyāsera ācāra
kathā kahi’ anuvāda kare vāra vāra

Synonyma

dekhi — vidím; granthe — v písmu; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; vyāsera — Śrīly Vyāsadevy; ācāra — chování; kathā — vyprávění; kahi' — popisující; anuvāda — opakování; kare — činí; vāra vāra — znovu a znovu.

Překlad

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu můžeme vidět, jak to dělá jeho autor, Śrī Vyāsadeva. Když ukončí vyprávění, znovu a znovu ho opakuje.

Význam

Na konci Śrīmad-Bhāgavatamu, ve dvanácté kapitole dvanáctého zpěvu, se nachází čtyřicet tři veršů, ve kterých Śrī Kṛṣṇa-dvaipāyana Vedavyāsa shrnuje celý obsah Śrīmad-Bhāgavatamu. Śrī Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī chce následovat příklad Śrī Vyāsadevy a shrnout sedmnáct kapitol Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty.

Verš

tāte ādi-līlāra kari pariccheda gaṇana
prathama paricchede kailuṅ ‘maṅgalācaraṇa’

Synonyma

tāte — proto; ādi-līlāra — prvního zpěvu, známého jako Ādi-līlā; kari — činím; pariccheda — kapitol; gaṇana — výčet; prathama paricchede — v první kapitole; kailuṅ — jsem učinil; maṅgala-ācaraṇa — vzývání přízně.

Překlad

Připomenu proto kapitoly Ādi-līly. V první kapitole jsem složil poklony duchovnímu mistrovi, protože to je začátek veškerého příznivého psaní.

Verš

dvitīya paricchede ‘caitanya-tattva-nirūpaṇa’
svayaṁ bhagavān yei vrajendra-nandana

Synonyma

dvitīya paricchede — ve druhé kapitole; caitanya-tattva-nirūpaṇa — popis pravdy o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; yei — jenž; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje.

Překlad

Druhá kapitola vysvětluje pravdu o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. On je Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Kṛṣṇa, syn Mahārāje Nandy.

Verš

teṅho ta’ caitanya-kṛṣṇa — śacīra nandana
tṛtīya paricchede janmera ‘sāmānya’ kāraṇa

Synonyma

teṅho — On; ta' — jistě; caitanya-kṛṣṇa — Kṛṣṇa se jménem Śrī Caitanya; śacīra nandana — syn Śacīmāty; tṛtīya paricchede — ve třetí kapitole; janmera — Jeho zrození; sāmānya — obecný; kāraṇa — důvod.

Překlad

Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu, který je samotný Kṛṣṇa, se nyní zjevil jako syn matky Śacī. Třetí kapitola popisuje obecný důvod Jeho zjevení.

Verš

tahiṅ madhye prema-dāna — ‘viśeṣa’ kāraṇa
yuga-dharma — kṛṣṇa-nāma-prema-pracāraṇa

Synonyma

tahiṅ madhye — v této kapitole; prema-dāna — rozdávání lásky k Bohu; viśeṣa — zvláštní; kāraṇa — důvod; yuga-dharma — náboženství tohoto věku; kṛṣṇa-nāma — svatého jména Pána Kṛṣṇy; prema — lásky k Bohu; pracāraṇa — šíření.

Překlad

Třetí kapitola zvláště popisuje rozdávání lásky k Bohu. Popisuje také náboženství pro tento věk, kterým je šíření svatého jména Pána Kṛṣṇy a poznání o tom, jak Pána milovat.

Verš

caturthe kahiluṅ janmera ‘mūla’ prayojana
sva-mādhurya-premānanda-rasa-āsvādana

Synonyma

caturthe — ve čtvrté kapitole; kahiluṅ — jsem popsal; janmera — Jeho zrození; mūla — skutečnou; prayojana — potřebu; sva-mādhurya — Jeho vlastní transcendentální sladkost; prema-ānanda — extatické blaženosti pocházející z lásky; rasa — nálady; āsvādana — vychutnávání.

Překlad

Čtvrtá kapitola popisuje hlavní důvod Jeho zjevení, kterým je vychutnávání nálad vlastní transcendentální láskyplné služby a své vlastní sladkosti.

Verš

pañcame ‘śrī-nityānanda’-tattva nirūpaṇa
nityānanda hailā rāma rohiṇī-nandana

Synonyma

pañcame — v páté kapitole; śrī-nityānanda — o Pánu Nityānandovi Prabhuovi; tattva — pravdy; nirūpaṇa — určení; nityānanda — Pán Nityānanda Prabhu; hailā — byl; rāma — Balarāma; rohiṇī-nandana — syn Rohiṇī.

Překlad

Pátá kapitola popisuje pravdu o Pánu Nityānandovi Prabhuovi, kterým není nikdo jiný než Balarāma, syn Rohiṇī.

Verš

ṣaṣṭha paricchede ‘advaita-tattve’ra vicāra
advaita-ācārya — mahā-viṣṇu-avatāra

Synonyma

ṣaṣṭha paricchede — v šesté kapitole; advaita — o Advaitovi Ācāryovi; tattvera — o pravdě; vicāra — zvážení; advaita-ācārya — Advaita Prabhu; mahā-viṣṇu-avatāra — inkarnace Mahā-Viṣṇua.

Překlad

Šestá kapitola se zabývá pravdou o Advaitovi Ācāryovi. Ten je inkarnací Mahā-Viṣṇua.

Verš

saptama paricchede ‘pañca-tattve’ra ākhyāna
pañca-tattva mili’ yaiche kailā prema-dāna

Synonyma

saptama paricchede — v sedmé kapitole; pañca-tattvera — pěti tattev (pravd); ākhyāna — obšírné pojednání; pañca-tattva — pět tattev; mili' — spojující se dohromady; yaiche — jak; kailā — prováděli; prema-dāna — rozdávání lásky k Bohu.

Překlad

Sedmá kapitola popisuje Pañca-tattvu – Śrī Caitanyu, Prabhua Nityānandu, Śrī Advaitu, Gadādhara a Śrīvāse. Ti všichni se spojili, aby všude rozdávali lásku k Bohu.

Verš

aṣṭame ‘caitanya-līlā-varṇana’-kāraṇa
eka kṛṣṇa-nāmera mahā-mahimā-kathana

Synonyma

aṣṭame — v osmé kapitole; caitanya-līlā-varṇana-kāraṇa — důvod popsat zábavy Caitanyi Mahāprabhua; eka — jeden; kṛṣṇa-nāmera — svatého jména Pána Kṛṣṇy; mahā-mahimā-kathana — popis vznešené slávy.

Překlad

Osmá kapitola uvádí důvod vyprávění zábav Pána Caitanyi. Popisuje také velikost svatého jména Pána Kṛṣṇy.

Verš

navamete ‘bhakti-kalpa-vṛkṣera varṇana’
śrī-caitanya-mālī kailā vṛkṣa āropaṇa

Synonyma

navamete — v deváté kapitole; bhakti-kalpa-vṛkṣera — stromu přání oddané služby; varṇana — popis; śrī-caitanya-mālī — Śrī Caitanya Mahāprabhu jako zahradník; kailā — učinil; vṛkṣa — stromu; āropaṇa — zasazení.

Překlad

Devátá kapitola popisuje strom přání oddané služby. Samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu byl zahradníkem, který ho zasadil.

Verš

daśamete mūla-skandhera ‘śākhādi-gaṇana’
sarva-śākhā-gaṇera yaiche phala-vitaraṇa

Synonyma

daśamete — v desáté kapitole; mūla-skandhera — hlavního kmene; śākhā-ādi — větví atd.; gaṇana — výčet; sarva-śākhā-gaṇera — všech větví; yaiche — jak; phala-vitaraṇa — rozdávání plodů.

Překlad

Desátá kapitola popisuje velké i menší větve hlavního kmene a rozdávání jejich plodů.

Verš

ekādaśe ‘nityānanda-śākhā-vivaraṇa’
dvādaśe ‘advaita-skandha śākhāra varṇana’

Synonyma

ekādaśe — v jedenácté kapitole; nityānanda-śākhā — větví Śrī Nityānandy Prabhua; vivaraṇa — popis; dvādaśe — ve dvanácté kapitole; advaita-skandha — kmen známý jako Advaita Prabhu; śākhāra — větví; varṇana — popis.

Překlad

Jedenáctá kapitola popisuje větev nazvanou Śrī Nityānanda Prabhu a dvanáctá kapitola popisuje větev zvanou Śrī Advaita Prabhu.

Verš

trayodaśe mahāprabhura ‘janma-vivaraṇa’
kṛṣṇa-nāma-saha yaiche prabhura janama

Synonyma

trayodaśe — ve třinácté kapitole; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; janma — zrození; vivaraṇa — popis; kṛṣṇa-nāma-saha — společně se svatým jménem Pána Kṛṣṇy; yaiche — jak; prabhura — Pána; janama — zrození.

Překlad

Třináctá kapitola popisuje zrození Śrī Caitanyi Mahāprabhua, které se událo za zpěvu svatého jména Kṛṣṇy.

Verš

caturdaśe ‘bālya-līlā’ra kichu vivaraṇa
pañcadaśe ‘paugaṇḍa-līlā’ra saṅkṣepe kathana

Synonyma

caturdaśe — ve čtrnácté kapitole; bālya-līlāra — dětských zábav Pána; kichu — některých; vivaraṇa — popis; pañcadaśe — v patnácté kapitole; paugaṇḍa-līlāra — zábav věku paugaṇḍa (chlapectví); saṅkṣepe — v krátkosti; kathana — vyprávění.

Překlad

Čtrnáctá kapitola přináší některé popisy Pánových dětských zábav. Patnáctá kapitola stručně popisuje Pánovy chlapecké zábavy.

Verš

ṣoḍaśa paricchede ‘kaiśora-līlā’ra uddeśa
saptadaśe ‘yauvana-līlā’ kahiluṅ viśeṣa

Synonyma

ṣoḍaśa — šestnácté; paricchede — v kapitole; kaiśora-līlāra — zábav předcházejících mládí; uddeśa — náznak; saptadaśe — v sedmnácté kapitole; yauvana-līlā — zábavy v mládí; kahiluṅ — jsem popsal; viśeṣa — zvláště.

Překlad

V šestnácté kapitole jsem se dotkl zábav ve věku kaiśora (předcházejícímu mládí). V sedmnácté kapitole jsem zvláště popsal Jeho mladické zábavy.

Verš

ei saptadaśa prakāra ādi-līlāra prabandha
dvādaśa prabandha tāte grantha-mukhabandha

Synonyma

ei saptadaśa — těchto sedmnáct; prakāra — druhů; ādi-līlāraĀdi-līly (prvního zpěvu); prabandha — téma; dvādaśa — dvanáct; prabandha — témat; tāte — mezi nimi; grantha — knihy; mukha-bandha — úvod.

Překlad

V prvním zpěvu známém jako Ādi-līla se tedy nachází sedmnáct různých témat. Dvanáct z nich tvoří úvod tohoto písma.

Verš

pañca-prabandhe pañca-rasera carita
saṅkṣepe kahiluṅ ati, — nā kailuṅ vistṛta

Synonyma

pañca-prabandhe — v pěti kapitolách; pañca-rasera — pěti transcendentálních nálad; carita — povahu; saṅkṣepe — v krátkosti; kahiluṅ — jsem popsal; ati — hodně; kailuṅ — jsem neudělal; vistṛta — rozvedené.

Překlad

Po úvodních kapitolách jsem v dalších pěti popsal pět transcendentálních nálad. Popsal jsem je spíše velmi stručně než obšírně.

Verš

vṛndāvana-dāsa ihā ‘caitanya-maṅgale’
vistāri’ varṇilā nityānanda-ājñā-bale

Synonyma

vṛndāvana-dāsa — Ṭhākura Vṛndāvana dāsa; ihā — toto; caitanya-maṅgale — ve své knize Caitanya-maṅgala; vistāri' — rozvádějící; varṇilā — popsal; nityānanda — Śrī Nityānandy Prabhua; ājñā — nařízení; bale — na základě.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura na základě příkazu a moci Śrī Nityānandy Prabhua podrobně popsal ve své Caitanya-maṅgale vše, co jsem nepopsal já.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya-līlā — adbhuta, ananta
brahmā-śiva-śeṣa yāṅra nāhi pāya anta

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya-līlā — zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; adbhuta — podivuhodné; ananta — neomezené; brahmā — Pán Brahmā; śiva — Pán Śiva; śeṣa — Pán Śeṣa-nāga; yāṅra — kterých; nāhi — ne; pāya — nacházejí; anta — konec.

Překlad

Zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou podivuhodné a neomezené. Dokonce ani osobnosti jako Pán Brahmā, Pán Śiva a Śeṣa-nāga se nemohou dobrat jejich konce.

Verš

ye yei aṁśa kahe, śune sei dhanya
acire milibe tāre śrī-kṛṣṇa-caitanya

Synonyma

ye yei aṁśa — kteroukoliv část toho; kahe — každý, kdo popisuje; śune — každý, kdo slyší; sei — ten; dhanya — slavný; acire — velice brzy; milibe — potká; tāre — jeho; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Každý, kdo vypráví nebo poslouchá kteroukoliv část tohoto obsáhlého pojednání, velice brzy získá bezpříčinnou milost Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

śrī-kṛṣṇa-caitanya, advaita, nityānanda
śrīvāsa-gadādharādi yata bhakta-vṛnda

Synonyma

śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; advaita — Advaita Ācārya Prabhu; nityānanda — Nityānanda Prabhu; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; gadādhara-ādi — a další, jako Gadādhara; yata — všichni; bhakta-vṛnda — všichni oddaní.

Překlad

(Zde autor znovu popisuje Pañca-tattvu.) Śrī Kṛṣṇa Caitanya, Prabhu Nityānanda, Śrī Advaita, Gadādhara, Śrīvāsa a všichni oddaní Pána Caitanyi.

Verš

yata yata bhakta-gaṇa vaise vṛndāvane
namra hañā śire dharoṅ sabāra caraṇe

Synonyma

yata yata — všichni; bhakta-gaṇa — oddaní; vaise — pobývají; vṛndāvane — ve Vrindávanu; namra hañā — stávající se pokorným; śire — na svoji hlavu; dharoṅ — pokládám; sabāra — všech; caraṇe — lotosové nohy.

Překlad

S úctou se klaním všem obyvatelům Vrindávanu. S velkou pokorou si přeji položit jejich lotosové nohy na svoji hlavu.

Verš

śrī-svarūpa-śrī-rūpa-śrī-sanātana
śrī-raghunātha-dāsa, āra śrī-jīva-caraṇa
śire dhari vandoṅ, nitya karoṅ tāṅra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-svarūpa — Śrī Svarūpa Dāmodara; śrī-rūpa — Śrī Rūpa Gosvāmī; śrī-sanātana — Śrī Sanātana Gosvāmī; śrī-raghunātha-dāsa — Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī; āra — a; śrī-jīva-caraṇa — lotosové nohy Śrī Jīvy Gosvāmīho; śire — na hlavu; dhari — pokládám; vandoṅ — uctívám; nitya — vždy; karoṅ — činím; tāṅra — jejich; āśa — naději, že budu moci sloužit; caitanya-caritāmṛta — kniha s názvem Śrī Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Chtěl bych na svou hlavu umístit lotosové nohy Gosvāmīch. Jejich jména jsou Śrī Svarūpa Dāmodara, Śrī Rūpa Gosvāmī, Śrī Sanātana Gosvāmī, Śrī Raghunātha dāsa Gosvāmī a Śrī Jīva Gosvāmī. Pokládám si jejich lotosové nohy na hlavu a neustále doufám, že jim budu moci sloužit. Tak já, Kṛṣṇadāsa, kráčím v jejich stopách a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmnácté kapitole Ādi-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, která popisuje zábavy Pána Caitanyi Mahāprabhua v Jeho mládí.

KONEC ĀDI-LĪLY