Skip to main content

Text 70

Text 70

Verš

Text

śrīdharera lauha-pātre kaila jala-pāna
samasta bhaktere dila iṣṭa vara-dāna
śrīdharera lauha-pātre kaila jala-pāna
samasta bhaktere dila iṣṭa vara-dāna

Synonyma

Synonyms

śrīdharera — Śrīdharovy; lauha-pātre — z plechové nádoby; kaila — činil; jala-pāna — pití vody; samasta — všem; bhaktere — oddaným; dila — dal; iṣṭa — vytoužené; vara-dāna — požehnání.

śrīdharera — of Śrīdhara; lauha-pātre — from the iron pot; kaila — did; jala-pāna — drinking of water; samasta — all; bhaktere — to the devotees; dila — gave; iṣṭa — desired; vara-dāna — benediction.

Překlad

Translation

Jednou po kīrtanu přišel Pán Caitanya Mahāprabhu do Śrīdharova domu a napil se vody z jeho potlučené plechové nádoby. Potom dal všem oddaným příslušná požehnání, po kterých toužili.

Once Lord Caitanya Mahāprabhu went to the house of Śrīdhara after kīrtana and drank water from his damaged iron pot. Then He bestowed His benediction upon all the devotees according to their desires.

Význam

Purport

Po masovém nagar-saṅkīrtanu na protest proti správcovi Čándovi Kázímu se z Kázího stal oddaný. Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom se svojí saṅkīrtanovou skupinou vrátil do Śrīdharova domu a Čánd Kází šel s Ním. Všichni oddaní si tam chvíli odpočinuli a napili se vody ze Śrīdharovy potlučené plechové nádoby. Pán tuto vodu přijal proto, že nádoba patřila Jeho oddanému. Čánd Kází se potom vrátil domů. Místo, kde odpočívali, se dodnes nachází na severovýchodní straně Májápuru a je známé jako kīrtana-viśrāma-sthāna – „místo, kde odpočívala kīrtanová skupina.“

After the mass nagara-saṅkīrtana in protest against the magistrate Chand Kazi, the Kazi was converted to a devotee. Then Śrī Caitanya Mahāprabhu returned with His saṅkīrtana party to the house of Śrīdhara, and Chand Kazi followed Him. All the devotees rested there for some time and drank water from Śrīdhara’s damaged iron pot. The Lord accepted the water because the pot belonged to a devotee. Chand Kazi then returned home. The place where they rested is still situated on the northeastern side of Māyāpur, and it is known as kīrtana-viśrāma-sthāna, “the resting place of the kīrtana party.”